RYNEK WYROBÓW BUDOWLANYCH - ?· Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Rozporz ądzenie Min.…

Embed Size (px)

Text of RYNEK WYROBÓW BUDOWLANYCH - ?· Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Rozporz ądzenie...

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

1

RYNEK BUDOWLANY

RYNEK WYROBW BUDOWLANYCH

Politechnika lska w Gliwicach

Wydzia Budownictwa

Katedra Procesw Budowlanych

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

305/2011 z 9 marca 2011 (tzw. CPR - Construction Products Regulation), ustanawiaj ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylaj ce dyrektyw Rady 89/106/EWG w penym zakresie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zastpuje tzw. dyrektyw budowlan - Dyrektyw Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblienia ustaw i aktw wykonawczych Pastw Czonkowskich dotyczcych wyrobw budowlanych (89/106/EWG), w zakresie nadzoru nad wyrobami budowlanymi wprowadzonymi do obrotu.

Aktualny stan prawny - UE

Zasady tworzenia, uznawania i stosowania specyfikacji technicznych

Zasady i procedury oceny zgodnoci wyrobw budowlanych

Obowizek oznakowania CE wyrobw wprowadzanych na rynek (EOG)

Specyficzne uregulowanie wymg posiadania systemu zakadowej kontroli produkcji

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

2

Aktualny stan prawny - PolskaAkty prawne wdraajce dyrektyw (ju wycofan) budowlan 89/106/EWG

Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie systemw oceny zgodnoci, wymaga, jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie sposobw deklarowania zgodnoci wyrobw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Aktualny stan prawny - Polska

Projekt nowej ustawy o wyrobach budowlanych strona Ministerstwa Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej

http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna

cieka: www. transport.gov.pl / akty prawne / projekty/ projekty ustaw / Budownictwo

W Polsce system nadzoru rynku w zakresie wyrobw (wszystkich) wprowadzanych do obrotu tworzony jest w oparciu o ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Ustawa ta transponuje do polskiego

systemu prawnego dyrektywy nowego podejcia UE.

Ustawa ta nie uwzgldnia jednak specyfiki niektrych wyrobw, w tym zwaszcza specyfiki

wyrobw budowlanych.

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci .

Ustawa okre la:1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodnoci

z zasadniczymi i szczegowymi wymaganiami dotyczcymi wyrobw;

2) zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji;

3) sposb zgaszania Komisji Europejskiej i pastwom czonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriw;

4) zadania Polskiego Centrum Akredytacji;

5) zasady dziaania systemu kontroli wyrobw wprowadzonych do obrotu.

7

Wg ustawy O wyrobach budowlanych

rzecz ruchoma, bez wzgldu na stopie jej przetworzenia,przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowaniaw sposb trway w obiekcie budowlanym, wprowadzana doobrotu jako wyrb pojedynczy lub jako zestaw wyrobw dostosowania we wzajemnym poczeniu stanowicymintegraln cao uytkow i majca wpyw na spenieniewymaga podstawowych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wyrb budowlany

Wedug aktualnego stanu prawnego, wyrobami budowlanymi

podlegajcymi regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych s wyroby

ktre s objte zakresem przedmiotowym mandatw udzielanych przez

Komisj Europejsk na opracowanie europejskich norm

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat

technicznych. Wykaz ww. mandatw zosta ogoszony obwieszczeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu

mandatw udzielonych przez Komisj Europejsk na opracowanie

europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym

tych mandatw (M. P. Nr 32, poz. 571).

Tym samy np. beton towarowy nie jest wyrobem budowlanym (w wietle

prawa) producenci betonu nie s zobowizani do przestrzegania CPR

ani ustawy o wyrobach budowlanych, w szczeglnoci do utrzymywania

Zakadowej Kontroli Produkcji.

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

4

wyrb budowlany oznacza kady wyrb lub zestaw

wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwaego

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czciach,

ktrego waciwoci wpywaj na waciwoci uytkowe

obiektw budowlanych w stosunku do podstawowych

wymaga dotyczcych obiektw budowlanych;

zestaw oznacza wyrb budowlany wprowadzony do obrotu

przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwch

odrbnych skadnikw, ktre musz zosta poczone, aby

mogy zosta wbudowane w obiektach budowlanych.

Wyrb budowlany - wg rozporzdzenia PEiRUE nr 305/2011 (CPR)

Okrelanie wymaga podstawowych:

1. Nono i stateczno (bezpiecze stwo konstrukcji)

2. Bezpiecze stwo po arowe

3. Higiena, zdrowie i rodowisko

4. Bezpiecze stwo u ytkowania

5. Ochrona przed haasem

6. Oszczdno energii i izolacja cieplna

7. Zrwnowa one wykorzystanie zasobw rozp. UE 305/2011 zacznik 1)

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

305/2011 z 9 marca 2011 (CPR - Construction Products Regulation)

system europejski (to obecnie reguluje CPR , czyli rozporzdzenie PEiR UE nr 305/2011)

system krajowy.

Wedug dotychczasowych zasad producenci wyrobw

budowlanych mog wprowadza na rynek polski wyroby

budowlane w oparciu o:

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

5

Podstaw oceny zgodnoci wyrobw s specyfikacje

techniczne wyrobw (normy lub aprobaty

techniczne, dokumentacja techniczna wyrobu

(jednostkowego)).

znak CE normy EN zharmonizowane lub

europejskie aprobaty techniczne (wg nowych przepisw UE nie bdzie ju europejskich aprobat technicznych a tzw.

europejskie dokumenty oceny na podstawie ktrego dla

wyrobu bd wydawane tzw. europejskie oceny techniczne)

znak B normy krajowe lub krajowe aprobaty

techniczne (wg projektu ustawy o wyrobach bud. nie bdzie krajowych aprobat technicznych a tzw. krajowe oceny

techniczne)

aprobata techniczna (krajowa) - pozytywna ocena

techniczna przydatnoci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania;

europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena

techniczna przydatnoci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z

wymaganiami Unii Europejskiej

(zmiana na: europejski dokument oceny dokument

przyjty przez uprawnion JOT (specyfikacja techniczna)

stanowicy podstaw do wydawania europejskich ocen

technicznych.)

Zakres i warunki przeprowadzania oceny zgodnoci wyrobu budowlanego jest cile

okrelony prawem dla poszczeglnych rodzajw wyrobw, (w zalenoci od ich wpywu na spenienie

podstawowych wymaga dotyczcych obiektw

budowlanych), ustalone zostay tzw. systemy oceny zgodnoci.

Specyfikacja techniczna wyrobu okrela jaki system oceny naley zastosowa do oceny

zgodnoci tego wyrobu.

Rynek Budowlany -J.Deszcz 2013-03-02

6

Systemy oceny zgodnociSystem Zadania producenta Zadania jednostki notyfikow anej / akredytowanej Baza do znakowania CE / B

4 Wstpne badania typu wyrobuZakadowa kontrola produkcji Deklaracja zgodno ci (deklaracja wa ciwo ci uytkowych) Producenta3 Zakadowa kontrola produkcji Wst pne badanie typu wyrobu

2 Wstpne badanie typu wyrobuZakadowa kontrola produkcjiCertyfikacja zakadowej kontroli produkcji na podst awie kontroli wst pnej Deklaracja zgodno ci (deklaracja wa ciwo ci

uytkowych) Producenta+

Certyfikacja zakadowej kontroli produkcji

2+(wyelimino

wany)

Wstpne badanie typu wyrobuZakadowa kontrola produkcjiBadanie prbek zgodnie z ustalonym planem

Certyfikacja zakadowej kontroli produkcji na podst awie:- kontroli wst pnej- cigego nadzoru, oceny i zatwierdzenia kontroli

produkcji

1Zakadowa kontrola produkcjiUzupeniaj ce badanie prbek zgodnie z ustalonym planem

Certyfikacja zgodno ci wyrobu na podstawie zada jednostki notyfikowanej oraz zada przypisanych do producenta

- wst pne badanie typu wyrobu- wst pna kontrola fabryki i zakadowej kontroli produkc ji - cigy nadzr, ocena i zatwierdzanie zakadowej kontro li

produkcji Deklaracja zgodno ci /(deklaracja wa ciwo ci uytkowych) Producenta

wraz z Certyfikatem zgodno ci

wyrobu

1+Zakadowa kontrola produkcjiUzupeniaj ce badanie prbek zgodnie z ustalonym planem

Certyfikacja zgodno ci wyrobu na podstawie zada jednostki notyfikowanej oraz zada przypisanych do producentaZadania jednostki notyfikowanej:

- wst pne badanie typu wyrobu- wst pna kontrola fabryki i zakadowej kontroli produkcj i- cigy nadzr, ocena i zatwierdzanie zakadowej kontro li

produkcji- audit-badanie prbek pobranych z fabryki, z rynku lub na

placu budowy

W procesie oceny zgodnoci wyrobu budowlanego (z

odpowiednimi specyfikacjami technicznymi wyrobu)

bior udzia:

W systemie krajowym (znakowanie B) producent, jednostki

akredytowane (badawcze i/lub certyfikujce)

W systemie europejskim (znakowanie CE) producent,

jednost