Rzeszów, 15 października 2010r

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Projekty z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja miast. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego. Rzeszów, 15 października 2010r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rzeszów, 15 października 2010r

Slajd 1

Wyjanienia do kryteriw oceny merytorycznej jakociowejProjekty z zakresu dziaania 7.1 Rewitalizacja miast

Rzeszw, 15 padziernika 2010r.Departament Wdraania Projektw Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego1

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

2Opis kryteriumSposb ustalania punktacjiZacznikiKryterium mierzone bdzie ilorazem wartoci dofinansowania z EFRR oraz wskanika powierzchni odnowionych budynkw lub powierzchni zagospodarowanych obszarw w wyniku realizacji projektu. Przynajmniej jeden ze wskazanych wskanikw rezultatu bdzie obowizkowy dla tego typu projektw. Kryterium promowa bdzie projekty o najkorzystniejszej wartoci ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartoci, ktra oznacza, i najniszym kosztem rodkw unijnych uzyskuje si najwikszy efekt w postaci powierzchni odnowionych budynkw lub powierzchni zagospodarowanych obszarw).Punktacja przyznawana bdzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktw w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektw w ramach RPO WP Szczegowego opisu priorytetw RPO WP).Na mapie (za. nr 9 do wniosku) naley w sposb szczegowy przedstawi wszystkie elementy skadajce si na zakres rzeczowy projektu. Moliwa do uzyskania liczba punktw - 252

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

3Efektywno kosztow projektu naley obliczy wg wzoru:warto dofinansowania z EFRRpowierzchnia odnowionych w wyniku realizacji projektu budynkw lub powierzchnia zagospodarowanych w wyniku realizacji projektu obszarw3

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

4Warto powierzchni odnowionych budynkw lub powierzchni zagospodarowanychobszarw w wyniku realizacji projektu, musi by spjna z wartoci wskanikaPowierzchnia odnowionych budynkw lub wskanika Powierzchnia zagospodarowanych obszarw.Stosown konkretn informacj w zakresie kryterium naley wpisa rwnie w Odniesieniu do kryteriw oceny merytorycznej jakociowej stanowicym zacznik do Studium wykonalnoci.

4

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

5Naley podkreli, i powierzchnia odnowionych budynkw lub powierzchnia zagospodarowanych obszarw w wyniku realizacji projektu obliczona powinna zosta w sposb uzaleniony od rodzaju projektu, biorc pod uwag ponisze wskazwki.W przypadku projektw dotyczcych poprawy estetyki przestrzeni publicznej polegajcych m.in. na odnowieniu elewacji budynku (bez termomodernizacji oraz innych prac wykonywanych wewntrz budynku) - do powierzchni odnowionych budynkw naley wliczy tylko powierzchni elewacji w m2.

W przypadku projektw polegajcych na rewitalizacji budynkw (np. niedokoczony budynek przeznaczony pierwotnie na szko lub np. obiekt powojskowy po rewitalizacji peni bdzie funkcje spoeczne i kulturalne) - do powierzchni odnowionych budynkw naley wliczy wycznie jego powierzchni uytkow bez dodawania powierzchni elewacji.

W przypadku projektw dotyczcych mieszkalnictwa polegajcych na termomodernizacji budynku, odnowieniu jego elewacji i/lub wymianie instalacji, odnowieniu klatki schodowej, wymianie drzwi i okien - do powierzchni odnowionych budynkw naley wliczy jego powierzchni uytkow (tj. powierzchni czci wsplnych cznie z powierzchni mieszka i powierzchni przynalenych).

5

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

6W przypadku projektw dotyczcych rewitalizacji rynkw/placw/parkw miejskich polegajcych na np.:

rewitalizacji caego rynku poprzez wymian jego nawierzchni - do powierzchni zagospodarowanych obszarw naley wliczy ca jego powierzchni na ktrej wymieniana bdzie nawierzchnia,

rewitalizacji placu/parku w sposb caociowy poprzez wymian nawierzchni alejek, zamontowanie obiektw maej architektury, nasadzenie nowej zieleni i przeksztacenie drzewostanu, zaoenie trawnikw - do powierzchni zagospodarowanych obszarw naley wliczy powierzchni parku, na ktrej przewidziano prowadzenie caociowych prac (uwaga: w przypadku ujcia w projekcie take prac dot. pojedynczych obiektw/nasadze oddalonych od obszaru objtego caociowymi pracami uwzgldnia naley przy sumowaniu cakowitej zagospodarowanej powierzchni obszar objty caociowymi pracami oraz jedynie powierzchni zajmowan przez te oddalone obiekty/nasadzenia. Nie naley wlicza do powierzchni zagospodarowanej przestrzeni pomidzy obszarem objtym caociowymi pracami i pojedynczymi obiektami/nasadzeniami oddalonymi od wskazanego obszaru.

6

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

7rewitalizacji wybranych elementw placu/parku. Na przykad rewitalizacja poprzez wymian nawierzchni alejek oraz zainstalowanie nowego owietlenia i awek, - do powierzchni zagospodarowanych obszarw naley wliczy w takim przypadku tylko powierzchni alejek. Innym przykadem jest rewitalizacja poprzez nasadzenie nowej zieleni i przeksztacenie drzewostanu, zaoenie trawnikw w takim przypadku do powierzchni zagospodarowanych obszarw naley wliczy tylko powierzchni nasadze, przeksztacanego drzewostanu oraz zakadanych trawnikw,

rewitalizacji placu/rynku poprzez instalacj urzdze o charakterze punktowym np. nowego owietlenia, kamer monitoringu - naley przyj, i powierzchnia zagospodarowanych obszarw na nim nie wystpuje (nie bdzie wliczana dla potrzeb przyznawania punktw).

W przypadku projektw, ktrych elementem jest zainstalowanie monitoringu lub owietlenia ulic bez modernizacji ich nawierzchni - naley przyj, i powierzchnia zagospodarowanych obszarw nie wystpuje (nie bdzie wliczana dla potrzeb przyznawania punktw).

7

Efektywno kosztowa projektu (Stopie wpywu na osignicie wskanikw RPO)

823

1

obszar, na ktrym wykonano jedynie nasadzenia w ramach projektu

123obszar objty caociowymi pracami w ramach projektu (nasadzenia, obsianie traw, alejka, awka oraz plac zabaw)cigi komunikacyjne

8

Liczba podmiotw gospodarki narodowej/ Liczba mieszkacw (dane dla gminy)

9Moliwa do uzyskania liczba punktw - 20Opis kryteriumSposb ustalania punktacjiZacznikiKryterium oceniane bdzie na podstawie wskanika liczby podmiotw gospodarki narodowej w stosunku do liczby mieszkacw w danej gminie. Promowane bd gminy, w ktrych wskanik ten jest najniszy.Punktacja przyznawana bdzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktw w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektw w ramach RPO WP Szczegowego opisu priorytetw RPO WP).-9

Liczba podmiotw gospodarki narodowej/ Liczba mieszkacw (dane dla gminy)

10Dane dla poszczeglnych gmin dotyczce liczby podmiotw gospodarki narodowej/liczby mieszkacw (rednia w latach 2006-2008) przygotowane zostay przez Urzd Marszakowski na podstawie Rocznikw statystycznych wojewdztwa podkarpackiego i stanowi zacznik nr 17 do Regulaminu konkursu.Warto ww. wskanika naley wpisa w Odniesieniu do kryteriw oceny merytorycznej jakociowej stanowicym zacznik do Studium wykonalnoci.10

Warto historyczna odnawianych obiektw (budynki umieszczone w rejestrze zabytkw prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw)

11Moliwa do uzyskania liczba punktw - 10Opis kryteriumSposb ustalania punktacjiZacznikiKryterium oceniane bdzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promowa bdzie projekty obejmujce swym zakresem budynki umieszczone w rejestrze zabytkw prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.Uwzgldnienie w projekcie prac dotyczcych budynkw umieszczonych w rejestrze zabytkw prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw 10 punktw,Brak uwzgldnienia jw. 0 punktw.Kopia Decyzji Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw o wpisie do prowadzonego przez niego rejestru zabytkw11

Warto historyczna odnawianych obiektw (budynki umieszczone w rejestrze zabytkw prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw)

12Stosown konkretn informacj w zakresie kryterium naley wpisa we wniosku w polu B.3 Opis zakresu rzeczowego projektu oraz w Odniesieniu do kryteriw oceny merytorycznej jakociowej stanowicym zacznik do Studium wykonalnoci.Podstaw oceny bdzie Decyzja Podkarpackiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw o indywidualnym wpisie obiektu budowlanego do prowadzonego przez niego rejestru zabytkw, ktrej kopia bdzie wymaganym zacznikiem do wniosku o dofinansowanie. Pod pojciem budynku zgodnie definicj przedstawion w Prawie budowlanym naley rozumie obiekt budowlany, ktry jest trwale zwizany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Punkty nie bd przyznawane jeli projekt dotyczy historycznego ukadu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespou budowlanego, w ramach ktrego aden z budynkw nie jest indywidualnie wpisany do ww. Rejestru zabytkw.Punkty nie bd przyznawane rwnie w przypadku ujcia w projekcie prac dotyczcych innego obiektu ni budynek (take obiektu maej architektury), ktry nie spenia ww. definicji.12

Saldo migracji (dane dla gminy)

13Moliwa do uzyskania liczba punktw - 10Opis kryteriumSposb ustalania punktacjiZacznikiKryterium oceniane bdzie na podstawie salda migracji dla danej gminy. Promowane bd gminy o wysokim ujemnym saldzie migracji.Punktacja przyznawana bdzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktw w kryteriach liczbowych (zob. punkt 1.5 Opis systemu wyboru projektw w ramach RPO WP Szczegowego opisu priorytetw RPO WP).-13

Saldo migracji (dane dla gminy)

14Dane dla poszczeglnych gmin dotyczce salda migracji (rednia w latach 2006-2008) przygotowane zostay przez Urzd Marszakowski na podstawie Rocznikw statystycznych wojewdztwa podkarpackiego i stanowi zacznik nr 17 do Regulaminu konkursu.Warto ww. wskanika naley wpisa w Odniesieniu do kryteriw oceny merytorycznej jakociowej stanowicym zacznik do Studium wykonalnoci.14

Liczba osb na mieszkan