S Y L A B U S - wneiz.· Student zna podstawy ... 1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu

Embed Size (px)

Text of S Y L A B U S - wneiz.· Student zna podstawy ... 1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w...

S Y L A B U SNazwa programu ksztacenia:WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z

analiza ekonomiczna(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:4.3WW57AIJ2587_36S

Zakad Analizy Ekonomiczno-FinansowejNazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

Nazwa kierunku:

Profil ksztacenia:Forma studiw:

finanse i rachunkowo

Specjalno:I stopnia lic., stacjonarne oglnoakademicki

obowizkowy semestr: 4 - jzyk polskiStatus przedmiotu / moduu: Jzyk przedmiotu / moduu:

Rok Semestr Forma zaj Liczba godzin Formazaliczenia ECTS

2 54wiczenia 30 ZO

wykad 15 E

Razem 45 5Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ

Prowadzcy zajcia:Zrozumienie i interpretacja za pomoc metod badawczych informacji o przedsibiorstwie w celu podejmowaniawaciwych decyzji i sprawnego zarzdzania przedsibiorstwem.Ocena zjawisk gospodarczych wystpujcych w podmiotach gospodarczych i ich otoczeniuWykorzystanie rde informacji generowanych przez podmioty gospdoarcze

Cele przedmiotu /moduu:

Student zna podstawy rachunkowoci, finansw, zarzdzania, ekonomiki przedsibiorstw.Zna tre podstawowych informacji zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych.Powinien posiada nawyki ksztacenia ustawicznego, potrafi pracowa w grupie i jest przygotowany doobserwacji i analizowania otoczenia.

Wymagania wstpne:

EFEKTY KSZTACENIA

Odniesienie doefektw dlaprogramu

Odniesienie doefektw dla

obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada umiejtnoci wykorzystaniawiedzy teoretycznej do opisu ianalizowania procesw gospodarczych.

K_W14K_W15K_W16

S1A_W05S1A_W06S1A_W06

EP11

Analizuje przyczyny przebiegu konkretnychprocesw i zjawisk gospodarczych. K_W21 S1A_W07EP22

Wykorzystuje zdobyt wiedz wpraktycznym dziaaniu w ocenie sytuacjifinansowej przedsibiorstwa

K_W26 S1A_W10EP33

umiejtnoci

Posiada umiejtnoci wykorzystywaniawiedzy teoretycznej do opisu ianalizowania procesw gospodarczych.

K_U01K_U02K_U03

S1A_U01S1A_U01S1A_U01

EP41

Analizuje przyczyny przebiegu konkretnychprocesw i zjawisk gospodarczych. K_U04 S1A_U02EP52

Wykorzystuje zdobyt wiedz wpraktycznym dziaaniu w ocenie sytuacjifinansowej przedsibiorstwa.

K_U06K_U07K_U08K_U15

S1A_U03S1A_U03S1A_U03S1A_U08

EP63

kompetencje spoeczne

Rozumie potrzeb uczenia si przez caeycie zwaszcza zwizane z ewolucj prawaz dziedziny finansw i rachunkowoci

K_K01 S1A_K01EP71

Potrafi myle i dziaa w sposbprzedsibiorczy. K_K06 S1A_K06EP82

Potrafi uzupenia i doskonali nabytwiedz i umiejtnoci. K_K07 S1A_K07EP93

Liczba godzinTRECI PROGRAMOWE Semestr

1/3

Przedmiot: analiza ekonomiczna

Forma zaj: wykad

11. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarzdzaniu przedsibiorstwem 4

12. rda informacji na potrzeby analiz ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania 4

13. Etapy prac analitycznych, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wynikw analizekonomicznych 4

24. Ocena efektywnoci gospodarowania kapitaem ludzkim 4

15. Wskaniki i systemy wskanikw w ocenie sytuacji finansowej przedsibiorstwa, kryteria ocenysytuacji finansowej przedsibiorstw 4

36. Ocena statycznej pynnoci finansowej (dugoterminowa, krtkoterminowa, kapita pracujcy,model pynnoci finansowej, badanie dynamicznej pynnoci finansowej) 4

27. Analiza zaduenia i niezalenoci finansowej 4

28. Badanie sprawnoci dziaania przedsibiorstwa 4

29. Pomiar i analiza rentownoci 4

Forma zaj: wiczenia

21. Charakterystyka rde informacji, omwienie przykadowych rde informacji 4

22. Charakterystyka i wykorzystanie metod analizy ekonomicznej w praktyce gospodarce nakonkretnym przykadzie 4

33. Przedstawienie i zastosowanie metod wykorzystywanych ocenie efektywnoci gospodarowaniakapitaem ludzkim w przykadowej firmie 4

34. Omwienie wykorzystania metod oceny efektywnoci i wykorzystania zasobw majtkowych wprzykadowej firmie 4

35. Analiza zaduenia badanego przedsibiorstwa 4

66. Ocena statycznej i dynamicznej pynnoci finansowej badanego przedsibiorstwa8 4

57. Omwienie wykorzystania metod oceny sprawnoci dziaania przykadowego przedsibiorstwa 4

68. Wykorzystanie i zastosowanie metod analizy rentownoci w przykadowej firmie 4

Prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody ksztacenia

Gabrusewicz W. (2014): Analiza finansowa przedsibiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE,Warszawa

Gobiewski G. red. (2016): Analiza finansowa w przedsiebiorstwie, Difin, WarszawaLiteratura podstawowa

Nr efektuksztacenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP6

KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6,EP7,EP8,EP9

ZAJCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJ)

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Forma i warunkizaliczenia

Zaliczenie wicze:- kolokwium (75% oceny)- aktywne uczestnictwo studenta w zajciach (25% oceny).Kolokwium i egzamin obejmuj pytania teoretyczne i zadania; weryfikuje osignicie efektwksztacenia w zakresie wiedzy i umiejtnoci,Ocen z przedmiotu jest redni ocen uzyskan z zaliczenia i egzmainu.Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 analiza ekonomiczna Nieobliczana

4 analiza ekonomiczna [wiczenia] zaliczenie zocen4 analiza ekonomiczna [wykad] egzamin

Metoda obliczaniaoceny kocowej

Sem. Przedmiot RodzajzaliczeniaMetodaobl. oceny

Waga doredniej

2/3

J. Kowalik, K. Hawran, E. Mioduhcowska-Jaroszewicz (2016): Wskaniki sektorowe w oceniespek publicznych na podstawie sprawozda finansowych przedstawionych wedug MSR, ,Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4, cz.1 (ZN Uniwersytetu Szczeciskiego. Finanse. Rynki.Ubezpieczenia), SzczecinE. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska (2016): Analityczno-syntetyczna formasprawozdania finansowego,, Studia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i ZarzdzaniaUniwersytetu Szczeciskiego nr 44/1, nt. Problemy wspczesnej ekonomii tom , SzczecinK. Hawran, J. Kowalik, E. Mioduchowska-Jaroszewicz (2017): Wskaniki sektorowe w spkachgiedowych za okres 2013-2014, , Studia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzanianr 50/3, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin

Prdkiewicz K., Golej R. (2015): Analiza finansowa w przedsiebiorstwie, Marina, Wrocaw

Literatura uzupeniajca

Liczba godzin

NAKAD PRACY STUDENTA

45Zajcia dydaktyczne

4Udzia w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie si do zaj

15Studiowanie literatury

25Udzia w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie si do egzaminu/zaliczenia

0Inne

CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

Liczba punktw ECTS 5

3/3

S Y L A B U SNazwa programu ksztacenia:WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-RiFwUBBPO

analiza produktw finansowych(SPECJALNOCI / SPECJALIZACJE / MODUY SPECJALNOCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:4.3WW57AIJ2431_14S

Katedra FinanswNazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

Nazwa kierunku:

Profil ksztacenia:Forma studiw:

finanse i rachunkowo

Specjalno:I stopnia lic., stacjonarne rachunkowo i finanse w

usugach biznesowych BPO/SSCoglnoakademicki

obowizkowy semestr: 6 - jzyk polskiStatus przedmiotu / moduu: Jzyk przedmiotu / moduu:

Rok Semestr Forma zaj Liczba godzin Formazaliczenia ECTS

3 36wiczenia 15 ZO

wykad 15 ZO

Razem 30 3Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. SAWOMIR FRANEK

Prowadzcy zajcia:

Zapoznanie ze zoonoci produktw finansowych dostpnych w ofercie rnych instytucjiCele przedmiotu /moduu:

Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu finansw (w tym bankowoci, ubezpiecze i rynku kapitaowego)Wymagania wstpne:

EFEKTY KSZTACENIA

Odniesienie doefektw dlaprogramu

Odniesienie doefektw dla

obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma wiedz o istocie produktwfinansowych i rnicach midzy nimi. K_W01 S1A_W01EP11

Student zna cechy charakterystyczneposzczeglnych produktw finansowych. K_W08 S1A_W03EP22

umiejtnoci

Student umie oceni przydatnoposzczeglnych produktw finansowych dozaspokojenia oczekiwa podmiotwgospodarczych i klientw detalicznych.

K_U03 S1A_U01EP31

Student potrafi wskaza wady i zaletyoferty w zakresie poszczeglnychinstrumentw finansowych.

K_U07 S1A_U03EP42

kompetencje spoeczne

Student umie w zrozumiay sposbkomunikowa si z innymi w zakresieprezentowania oferty produktwfinansowych.

K_K05 S1A_K05EP51

Liczba godzinTRECI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza produktw finansowych

Forma zaj: wykad

21. Cechy produktw finansowych i specyfika ich sprzeday 6

22. Lokacyjne (inwestycyjne) produkty finansowe bankw 6

23. Kredytowe produkty finansowe bankw 6

24. Produkty rozliczeniowe 6

25. Produkty leasingowe i faktoringowe 6

1/3

26. Produkty ubezpieczeniowe 6

37. Produkty rynku kapitaowego 6

Forma zaj: wiczenia

21. Determinanty korzystania z produktw finansowych - dyskusja 6

22. Analiza oferty lokacyjnej bankw 6

23. Analiza oferty kredytowej bankw 6

24. Analiza ofert firm leasingowych i faktoringowych 6

25. Analiza produktw ubezpieczeniowych 6

26. Analiza produktw finansowych dla importerw i eksporterw 6

37. Analiza produktw rynku kapitaowego 6

Wykad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wiczenia oparte na porwnaniu produktwfinansowych oferowanych przez instytucje dziaajce na polskim rynku (z wykorzystaniem praktykmidzynarodowych)

Metody ksztacenia

Perez K., Ziarko-