Click here to load reader

SA-PS 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy wraz ... fileSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ... Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SA-PS 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy wraz ... fileSprawozdanie Zarządu z...

SA-PS 2016 Proczne Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Instal Krakw S.A.

-1-

Sprawozdanie Zarzdu

z dziaalnoci Grupy Kapitaowej

Instal Krakw S.A.

w I proczu 2016 roku

wraz z informacj dodatkow

I. Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Instal Krakw S.A.

1. Informacje o emitencie

1.1. Nazwa (firma) i siedziba:

Instal Krakw Spka Akcyjna z siedzib w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1.

1.2. Sd rejestrowy i numer rejestru:

Sdem rejestrowym dla Spki jest Sd Rejonowy dla Krakowa rdmiecie w Krakowie, XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego.

Instal Krakw S.A. zosta wpisany do Krajowego Rejestru Sdowego dnia 10.09.2001 roku pod numerem KRS: 0000042496.

1.3. Podstawowy przedmiot dziaalnoci emitenta wedug PKD:

Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Spki wg PKD jest: 1) Budownictwo (sekcja F):

a) roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynkw - PKD 41 b) roboty zwizane z budow obiektw inynierii ldowej i wodnej - PKD 42

c) roboty zwizane z budow drg koowych i szynowych - PKD 42.1

d) roboty zwizane z budow rurocigw, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2 e) roboty zwizane z budow pozostaych obiektw inynierii ldowej i wodnej PKD 42.9

f) roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 g) rozbirka i przygotowanie terenu pod budow PKD 43.1

h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostaych instalacji budowlanych PKD 43.2

i) wykonywanie robt budowlanych wykoczeniowych PKD 43.3

j) pozostae specjalistyczne roboty budowlane PKD 43.9 2) Dziaalno w zakresie architektury i inynierii oraz zwizane z ni doradztwo techniczne PKD 71.1

3) Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10Z 4) Badania i analizy techniczne PKD 71.2

5) Dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci PKD 68

6) Kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachunek PKD 68.10Z 7) Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi PKD 68.20Z

8) Dziaalno zwizana z obsug nieruchomoci wykonywana na zlecenie PKD 68.3 9) Produkcja wyrobw z tworzyw sztucznych - PKD 22.2

10) Produkcja ceramicznych materiaw budowlanych PKD 23.3

11) Produkcja wyrobw z betonu, cementu i gipsu PKD 23.6 12) Produkcja metalowych wyrobw gotowych z wyczeniem maszyn i urzdze PKD 25

13) Produkcja metalowych elementw konstrukcyjnych PKD 25.1 14) Produkcja zbiornikw, cystern i pojemnikw metalowych PKD 25.2

SA-PS 2016 Proczne Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Instal Krakw S.A.

-2-

15) Produkcja wytwornic pary z wyczeniem kotw do centralnego ogrzewania gorc wod PKD 25.3

16) Kucie, prasowanie, wytaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkw PKD 25.50Z

17) Obrbka metali i nakadanie powok na metale; obrbka mechaniczna elementw metalowych PKD 25.6

18) Produkcja pozostaych gotowych wyrobw metalowych PKD 25.9 19) Produkcja przemysowych urzdze chodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25Z

20) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzdze PKD 33

21) Instalowanie maszyn przemysowych, sprztu i wyposaenia PKD 33.20Z 22) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdw samochodowych PKD 45

23) Handel hurtowy z wyczeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46 24) Sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia PKD 46.6

25) Pozostaa wyspecjalizowana sprzeda hurtowa PKD 46.7

26) Transport ldowy oraz transport rurocigowy PKD 49 27) Transport drogowy towarw oraz dziaalno usugowa zwizana z przeprowadzkami PKD 49.4

28) Magazynowanie i dziaalno usugowa wspomagajca transport PKD 52 29) Zakwaterowanie PKD 55

30) Dziaalno zwizana z wyywieniem PKD 56 31) Wynajem i dzierawa pojazdw samochodowych z wyczeniem motocykli PKD 77.1

32) Wynajem i dzierawa pozostaych maszyn, urzdze oraz dbr materialnych PKD 77.3

33) Dziaalno zwizana z zatrudnieniem PKD 78 34) Dziaalno zwizana z administracyjn obsuga biura, wczajc dziaalno wspomagajc PKD 82.1.

1.4. Wskazanie brany wedug klasyfikacji przyjtej przez dany rynek:

Podstawowymi segmentami dziaalnoci Grupy Kapitaowej s usugi budowlano-montaowe w zakresie instalacji przemysowych i budowlanych, produkcja elementw instalacji i konstrukcji stalowych oraz projektowanie produkcja i monta instalacji wentylacji i klimatyzacji. Instal Krakw S.A. posiada w Grupie Kapitaowej pozycj jednostki dominujcej.

2. Wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitaowej, jeeli jest oznaczony.

Czas trwania Spki zgodnie z 6 Statutu jest nieograniczony.

Czas trwania jednostek z Grupy Kapitaowej Emitenta jest nieograniczony.

3. Informacje dotyczce skadu osobowego Zarzdu oraz Rady Nadzorczej emitenta.

Skad osobowy Zarzdu Spki nie uleg zmianie w I proczu 2016 roku.

Na dzie 30.06.2016 roku w jego skad wchodzili:

Piotr Juszczyk - Prezes Zarzdu;

Rafa Markiewicz - Czonek Zarzdu; Rafa Rajtar - Czonek Zarzdu;

Skad osobowy Rady Nadzorczej Spki nie uleg zmianie w I proczu 2016 roku. Na dzie 30.06.2016 roku w skad Rady Nadzorczej wchodzili:

Jacek Motyka - Przewodniczcy Rady Nadzorczej; Andrzej Kowalski - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej;

Piotr Wyk - Sekretarz Rady Nadzorczej;

Dariusz Mako - Czonek Rady Nadzorczej; Grzegorz Pilch - Czonek Rady Nadzorczej;

Jan Szybiski - Czonek Rady Nadzorczej.

SA-PS 2016 Proczne Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Instal Krakw S.A.

-3-

4. Opis organizacji Grupy Kapitaowej Instal Krakw S.A.

4.1. Grupa Kapitaowa Instal Krakw S.A. skada si z nastpujcych jednostek:

Instal Krakw Spka Akcyjna z siedzib w Krakowie, ul. K. Brandla 1 jednostka dominujca.

Frapol Spka z o.o. z siedzib w Krakowie, ulica Mierzeja Wilana 8 podmiot zaleny.

Biprowumet Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchw podmiot stowarzyszony.

BTH Instalacje Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie podmiot zaleny.

4.2. Jednostki wchodzce w skad Grupy Kapitaowej emitenta objte konsolidacj:

Instal Krakw S.A.

Frapol Spka z o.o.

BTH Instalacje Sp. z o.o.

4.3. Jednostki stowarzyszone:

Biprowumet Sp. z o.o.

5. Wskazanie skutkw zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku poczenia jednostek gospodarczych, przejcia lub sprzeday jednostek grupy kapitaowej, inwestycji dugoterminowych, podziau, restrukturyzacji i zaniechania dziaalnoci.

W okresie objtym niniejszym raportem nie miay miejsca zmiany w strukturze jednostek Grupy Kapitaowej emitenta.

6. Zwizy opis istotnych dokona lub niepowodze Spki w okresie, ktrego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych.

Najwaniejsze wydarzenia w okresie objtym raportem.

W dniu 09.02.2016 roku Zarzd Instal Krakw S.A. zawar ze spk E003B7 Sp. z o.o. (dalej Zamawiajcy) z siedzib w Raciborzu kontrakt na mocy ktrego konsorcjum spek Instal Krakw S.A. oraz NAFTO Sp. z o.o. (dalej Konsorcjum) zobowizao si wykona w ramach realizacji bloku energetycznego dostaw, przedmonta i monta kanaw spalin oraz kanaw powietrza; dostaw, przedmonta i monta reaktora SCR oraz dostaw zasobnikw (bunkrw) wglowych z przeznaczeniem dla bloku energetycznego. Planowany termin podpisania protokou zakoczenia przedmiotu kontraktu okrelony zosta na 28.02.2018 roku, natomiast szacunkowa cena kontraktu wyniosa 75,9 mln z brutto.

W dniu 29.02.2016 roku Zarzd Instal Krakw S.A. podpisa umow, na mocy ktrej Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego "CHEMOBUDOWA-KRAKW" S. A. z siedzib w Krakowie (Chemobudowa) przyjo do realizacji Inwestycj polegajc na kompleksowym wykonaniu 5 budynkw mieszkalnych wielorodzinnych bdcych I i II etapem przedsiwzicia pod nazw Zesp budynkw mieszkalnych wielorodzinnych z garaami podziemnymi, miejscami postojowymi, dojazdami oraz infrastruktur techniczn przy ul. Przewz w Krakowie. Termin zakoczenia realizacji umowy okrelony zosta na 30.01.2018 roku, natomiast warto umowy wyniosa 54 mln z netto.

W dniu 20.05.2016 roku Zarzd Instal Krakw S.A. podpisa z Rejonowym Przedsibiorstwem Wodocigw i Kanalizacji w Sosnowcu Spka Akcyjna (dalej RPWiK) Umow, na mocy ktrej Instal Krakw S.A. przyj do wykonania zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ciekw RADOCHA II w Sosnowcu etap IV". Termin realizacji Umowy okrelony zosta na 20.11.2017 roku, natomiast jej warto wniosa 18,5 mln z brutto.

SA-PS 2016 Proczne Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Instal Krakw S.A.

-4-

6.1. Realizowane przez Grup Kapitaow w tym okresie waniejsze zadania.

Nazwa zadania Zamawiajcy

Budowa kanaw spalin, wentylatorw wspomagajcych w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla blokw 200 MW nr 1 - 8) w Enea

Wytwarzanie S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzib w wierach Grnych, Kozienice

Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do uytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepowni Wrocawskich Kogeneracja S.A. w zakresie obiektu

Elektrownia Wrocaw

Zesp Elektrowni Wrocawskich Kogeneracja S.A. we Wrocawiu

Budowa nowego bloku ciepowniczego z kotem fluidalnym, turbin ciepowniczo-kondensacyjn okoo

50-60MWe wraz z gospodarkami towarzyszcymi w TAURON Ciepo S.A. Zakad Wytwarzania Tychy

Elektrobudowa S.A. Katowice

Modernizacja filtrw pospiesznych ZUW Dubnia MPWiK Krakw S.A.

w Krakowie

Przebudowa stacji mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego w O Hajdw w Lublinie

MPWiK w Lubli

Search related