Click here to load reader

SAATEKS - syg.edu.ee · PDF file filosoofia, ajalugu, eesti keel ja kirjandus ja B2-võõrkeel (inglise keel). Valikained. Pärast igat perioodi toimub ülekooliline valikainete nädal,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SAATEKS - syg.edu.ee · PDF file filosoofia, ajalugu, eesti keel ja kirjandus ja...

 • Aastaraamat 2015/16

  Saaremaa Ühisgümnaasium 6

  SAATEKS

  Kooli aastaeesmärgiks oli HUVITAV KOOL. Huvitavat oli, aga veel rohkem oli

  traditsioonilisust. Oli head ja oli mõtlemapanevat ... Seekord ei hakkaks ise hinnangut andma

  – kujundagu valitud koolilehekirjutised ja valdkonnajuhtide kokkuvõtted kaasamõtleja

  arvamust ... Aga alati saab paremini – püüame.

  SÜGIS ON TAAS SÜGIS

  Kuna sügisel on meedias üks enamkasutatavaid sõnu „sügis“, siis on peale minu ehk veel

  neid, kes nii mõnegi korra tõlgendavad seda „SÜGis“ e Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Ehk

  ongi see tähenduslik, et sügis ka meie kooli nimesse sisse kirjutatud on.

  Kestab kooli 150-s juubeliaasta ja samas on algamas uus õppeaasta. Ootame põnevusega uusi

  esimesi ja kümnendaid klasse. Alustamas on kooli sajas lend (eestikeelse gümnaasiumina).

  Suursündmusteks saavad taas novembri lõpul toimuvad Saaremaa Miniteaduspäevad,

  veebruaris Anna Raudkatsi ja Tuljaku sünnipäevale pühendatud kolmandad võistutantsimised

  ning märtsis meie üks nimiüritusi – Saaremaa Miniteatripäevad – sedakorda 25-ndad.

  Veebruaris korraldame taas ka oma kooli taliolümpiamängud. Aasta on täis muudki põnevat –

  on ju aastaeesmärk seekord märgistatud vaid ühe sõnaga – HUVITAV. Oleme õpetajatega

  selle põneva sõnaga juba tegelenud, nüüd ootame õpilastelt sama ja püüame siis juba koos

  olla huvitavad, mõelda huvitavalt ja teha huvitavaid asju. Minu kadunud äi ütles ikka, et ole

  kes sa oled ja tee, mida sa teed – peaasi, et oled huvitav.

  Soovin kõigile õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja koolitöötajatele, veel kõrgkoolides

  õppivatele vilistlastele ning meie kooli toetajatele ja sõpradele KENA HUVITAVAT

  ÕPPEAASTAT!

  KÕUTŠING KUI VÕIMALUS AIDATA

  Tegelikult küll tahan reklaamida üht coachingu käsiraamatut – John Whitmore

  „Tulemuslikkuse treenimine“. Sobib õpetajale, lapsevanemale, juhile. Coachingu üheks

  peamiseks eesmärgiks on inimeste eneseusu tõstmine. See päästab valla inimese sisemise jõu

  ja tänu sellele suudab inimene toimida parimal võimalikul moel. Coach e treener, õpetaja,

  lapsevanem, abistaja, nõuandja peab mõtlema inimese potentsiaalist, mitte senistest

  tulemustest. Suurem osa hindamissüsteeme on selles väga puudulikud. Inimesed (lapsed,

  õpilased) on paigutatud justkui kastidesse, kust neil on nii nende endi kui juhi (õpetaja,

  lapsevanema) hinnangut teades raske välja pääseda.

  Kõige olulisem on osata esitada õigeid küsimusi. Kas- ja miks-küsimused need ei ole, sest

  esimesed on nn suletud küsimused, mis ei võimalda edasi minna, ja teised ebamugavad,

  millele ei oska või taha vastata. Pigem ikka MIDA ja MILLAL ja MIS või KUIDAS ja KUS

  ja KES... Kui tahad oma last, õpilast, sõpra aidata, siis küsi – küsi nii, et ta vastates leiaks

  vastused iseenda seest. Nii ta avastab end, muutub enesekindlamaks ja kasvab. Nii sureb

  „peab“ ja sünnib „tahan“. Edasi viib ainult TAHAN.

  RIIGIGÜMNAASIUMI TEEMAL VÕRU GÜMNAASIUMI NÄITEL

  Kuna riigigümnaasiumi e nn puhta gümnaasiumi üle mõtisklemine on meil praegu aktuaalne,

  siis pakun allolevas mõningaid väljavõtteid võrukate kodulehelt.

 • 2015/16 Aastaraamat

  7 Saaremaa Ühisgümnaasium

  Perioodõpe. Õppetöö on korraldatud perioodõppena, st õppeaasta jaguneb kolmeks

  õppeperioodiks. Igal perioodil on uus tunniplaan. Ühes perioodis (kokku 10 nädalat) õpib

  õpilane 10-11 kohustuslikku kursust ehk keskendub korraga vähematele õppeainetele. Iga

  periood lõppeb arvestuste nädalaga (10. nädal), mille jooksul toimub õpitud teadmiste

  kokkuvõtlik hindamine. Koolivaheajad on üldiselt tavalistel aegadel. Vajadusel ja võimalusel

  paigutatakse kevadperioodi lisavaheaeg.

  Tunni pikkus ja tundide arv. Tund on 75 minuti pikkusega, 1 kursus = 2 x 75-minutilist

  tundi nädalas ühe perioodi jooksul. Ühel koolipäeval toimub 4-5 tundi. Õppetundidele

  lisanduvad klassijuhatajatund ja vajadusel järelevastamised. Klassijuhatajatunni ajal

  korraldatakse ka ülekoolilisi külalisloenguid ja muid tegevusi.

  Hindamine. Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse kohustuslike-

  ja suunakursuste korral viiepallisüsteemi. Valikkursuste (va A2-võõrkeel) puhul kasutatakse

  "arvestatud" või "mittearvestatud" hinnangut.

  Õppesuunad. Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata kolmes õppesuunas:

  reaalsuund, loodussuund, humanitaarsuund. Reaalsuunas omandab õpilane lisateadmised

  matemaatikast, informaatikast, füüsikast, joonestamisest ja majandusest. Loodussuund on

  mõeldud õpilasele, kes soovib saada enam teadmisi loodusainetes (keemia, bioloogia,

  geograafia, füüsika). Humanitaarsuuna moodustavad sotsiaalained ning keeled: usundiõpetus,

  filosoofia, ajalugu, eesti keel ja kirjandus ja B2-võõrkeel (inglise keel).

  Valikained. Pärast igat perioodi toimub ülekooliline valikainete nädal, mille jooksul on

  võimalus igal õpilasel arendada oma oskusi ja teadmisi huvipakkuvas valdkonnas. Nädala

  jooksul õpib õpilane ühte valikainet (st õppeaastas kokku kolme valikainet, va 12. klass).

  Valikainete nimekirja koostamisel arvestatakse õpilaste huvisid ja soove. Valikainetele

  registreerumine toimub iga õppeaasta alguses.

  Õppetöö toimub Gümnaasiumi riikliku õppekava (GRÕK) alusel. Vastavalt riiklikule

  õppekavale on õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul 96 kursust (1 kursus

  koosneb 35 tunnist (75-minutiliste tundide korral 21 tunnist)). Neist 63 (laia matemaatika

  korral 69) on õppeainete kohustuslikud kursused, mis on ühesugused ja kohustuslikud

  kõigile Eesti gümnaasiumiõpilastele. Kohustuslikele kursustele lisandub Võru Gümnaasiumis

  1 kursus õpilasuurimuse või praktilise töö eest ning kooli poolt valitud õppimist toetavad

  lisakursused.

  Ülejäänud kursused jagunevad koolis suunakursusteks ja valikkursusteks. Suunakursuseid

  on kokku 7 ja need valib õpilane kooli poolt väljapakutud õppesuuna valikuga.

  Suunakursused toimuvad 11. ja 12. klassis.

  Igal õpilasel on võimalus valida 8 Võru Gümnaasiumis pakutavat valikkursust: 10. klassis 3

  valikkursust, 11. klassis 3 valikkursust ja 12. klassis 2 valikkursust. Valikkursused on

  üldjuhul ülekoolilised ja need toimuvad selleks ettenähtud valikainete nädalatel. Erandiks on

  A2-võõrkeel, mis toimub perioodide jooksul ja mille valimisel peab õpilane osalema ka

  valikainete nädalatel. Nädala jooksul õpib õpilane ühte valikainet, muid õppeaineid sel ajal ei

  õpita.

  Taotluse alusel võib kool õppetöö osana arvestada õpilase osalemist huvikoolis või mõnes

  muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses. Kool arvestab õpingute osana õpilase

  osalemist huvikoolis (nt õpingud muusikakoolis, kunstikoolis vm) või mõnes muus väljaspool

  kooli aset leidvas õppetegevuses, kui huvikooli esindaja esitab vastavasisulise taotluse

  õppeaasta alguses.

  Uute koolide uutest mõtetest on küllap meilgi üht-teist õppida ja ehk ka rakendada.

  Hääd huvitava kooli aasta jätku!

  https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021?leiaKehtiv

 • Aastaraamat 2015/16

  Saaremaa Ühisgümnaasium 8

  JÕULUD, MITTEJÕULUD JA PSEUDOJÕULUD

  Pealkiri tuleneb Saaremaa Miniteaduspäevade peaesineja Martti Kiisa avaloengust „Teadus,

  mitteteadus, pseudoteadus“. Seda oli vägagi kasulik kuulata nii algajatel uurijatel kui nende

  juhendajatel. Veidi sarnaselt kõlab ehk ka lugu õpilasest, kes küsis targalt: „Mis on vabadus?“

  Tark rääkis, et vabadust on mitmesugust. Esimene vabadus on rumalus – see on nagu

  tagajalgadele tõusnud hobune, kes viskab sind sadulast. Seetõttu tuleb hobusel tunda hiljem

  ratsaniku kõva kätt. Teine vabadus on kahetsus – see on nagu kapten, kes jääb uppuvale

  laevale selle asemel, et lahkuda päästepaadiga. Kolmanda vabaduse mõistmine tuleb aga alles

  pärast rumalust ja kahetsust – see vabadus on nagu heinakõrs, mis kõigub tuule käes, kuid ei

  murdu, sest on painduv.

  Ka Jõuludega tundub olevat kolme moodi. Paljudele on nad tegelikud – rahu ja vaikuse,

  mõtisklemise ja enesepuhastuse, kodu ja omaste ning uskumise aeg. Teistele kipuvad Jõulud

  olema osturalli-, pidutsemis- ja mõlluaeg. On ka neid, kelle jaoks puudub Jõuludel igasugune

  tähendus. Tasub mõelda, kus me asume oma väärtuste maailmas – ausus, mitteausus e

  valetamine, varjamine; õppida, mitteõppida, näida õppijana jne. Kas mitte liiga sageli ei alusta

  me jaatavat lauset sõnaga „Ei“? Kas mitte liiga sageli ei püüa me NÄIDA selle asemel, et

  tegelikult teha ja tegelikult öelda? Kui õige püüaks vähemasti Jõulukuul elada ja olla

  tegelikult? Äkki hakkab meeldima ...

  MÕTLEMISE TARKUS

  Soovitan lugeda (tegelikult küll lausa uurida) Alexander Kotchubei raamatut

  neurolingvistilisest programmeerimisest (NLP). Miks? Sest see annab võimaluse juhtida end

  tegelikult: neuro – kuidas me mõtleme, lingvistiline – mida me ütleme, programm

Search related