SaB - Stavebnictvo a byvanie október 2011

 • View
  244

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Časopis SaB Stavebníctvo a bývanie už trinásť rokov prináša zaujímavé informácie z oblasti bývania, úpravy exteriéru domu i z oblasti stavebníctva. Zameriava sa na tvorby interiérov, aktuálne trendy v bývaní a na novinky v individuálnej výstavbe a rekonštrukcii rodinných domov a bytov. SaB ako jediný titul na slovenskom mediálnom trhu pravidelne prináša špeciálnu prílohu o alternatívnych a energeticky úsporných formách bývania, a to už od roku 2005. Cieľom prílohy je priniesť novinky z oblasti stavebných materiálov a technológií, ktoré slovenské i zahraničné firmy ponúkajú na výstavbu nízkoenergetických i pasívnych budov a na rekonštrukciu budov v nízkoenergetickom štandarde.

Text of SaB - Stavebnictvo a byvanie október 2011

 • ISSN 1336-0191

  oktber 2011 I 1,95 (59, K) I ronk 13www.stavebnictvoabyvanie.sk

  VIACTEPLA

  ZA MENEJ PEAZ

  Inteligentnspotrebie

  PECILNAPRLOHA:ARCHITEK-TONICKSAE

  najkrajsiunajkrajsiuzhrad

  uviac na str. 66

  Sa Exkluzivne

  DARA ROLINSAKO DIZAJNRKA

  PREDPLATE SI

  A ZMETE SVOJINTERIR!

  viac na str. 50

  A S O P I S , S K T O R M S A O P L A T S T A V A , R E K O N T R U O V A , B V A .

  v inteririJesenn

  nladaEAENERGETICK ALTERNATVY SPORA ENERGIE V BUDOVCH

  Titulka oktober2011_THIS.indd 2 30. 9. 2011 12:59:36

 • Mte nrok na to najlepieirok vber dlhodob tradcia modern technolgie uniktny materil vborn ceny

  www.velux.sk 02 33 000 555

  2

  011

  VEL

  UX

  GR

  OU

  P

  VEL

  UX

  A V

  ELU

  X L

  OG

  O S

  R

  EGIS

  TRO

  VAN

  O

  CH

  RAN

  N

  ZN

  MK

  Y P

  OU

  VA

  N

  V L

  ICEN

  CII

  VEL

  UX

  GR

  OU

  P.

  Stren okn

  staveb a byv 227x297 27_9.indd 1 6.9.11 12:57SaB-oktober 2011_NEW.indd 2 30. 9. 2011 13:09:08

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 3 30. 9. 2011 18:06:06

 • ADRESA REDAKCIEMoyzesova 35, 010 01 ilinatel.: +421/41/5079 312, 5640 370, fax: +421/41/5640 371sab@mediast.skwww.stavebnictvoabyvanie.sk

  REDAKCIAfredaktorka:Mgr. Bar bara Tur kov, 041/5079 337turci ko va@mediast.skRedaktorky:Mgr. Slva tefancov, 041/5079 345stefancova@mediast.skIng. Jana Zajasensk, 041/5079 324zajasenska@mediast.skObrazov redaktorka: Ing. Jana Zajasensk, 041/5079 324

  REDAKN RADAProf. Ing. Zu za na Ster no v, CSc., Ing. Eva Wernerov, Prof. Ing. Jn Bujk, PhD., Prof. Ing. udovt Fillo, CSc., Prof. Ing. Pavol Juhs, DrSc., Ing. Juraj Krlik, Ing. Ivona Partmanov

  OBCHODN RIADITEKAJana Zemkov, zemkova@mediast.sktel.: 0948 158 835, 0905 275 610

  Inzertn oddelenie:inzercia@stavebnictvoabyvanie.sk

  Ing. Pavol Juroek, jurosek@mediast.skIng. Zuzana Roaiov, rozaiova@mediast.skIng. Eva Kuzmov, kuzmova@mediast.skudmila Podhorcov, podhorcova@mediast.skJana Cikhartov, cikhartova@mediast.sk

  B. Bystrica: 048/415 25 76, 77, 0903/537 255Ing. ubomr Hajel, hajsel@mediast.skAnna urekov, dureckova@mediast.sk

  PRODUKCIABarbora Podkrivack, podkrivacka@mediast.sktel.: 041/5079 312

  VYDVAMEDIA/ST, s. r. o., ilina IO: 36 380 849I pre DPH: SK2020102568

  RIADITEKA VYDAVATESTVAIng. An t nia Franekov, franekova@mediast.sk

  RIADITE DISTRIBCIEIng. Pavol Juroek, jurosek@mediast.sktel.: 0903 50 90 93

  MARKETINGJn Franek, franek@mediast.sk

  PREDPLATNpredplatne@stavebnictvoabyvanie.skpredplatne@mediast.sktel.: 041/5640 370

  GRAFICK TDIO MEDIA/STGrafika: Viktor Rek, Erika KaraffovVtvarn koncepcia:Mria Mrzikov, Viktor Rek, rek@mediast.sk

  TLAVK, a. s., Harmanec

  ROZIRUJEMedia Print Kapa, Slovensk pota, a. s., In-terpress, stavebn sporitene, sie predajn so stavebnmi ma te ril mi, erpacie stanice PHM a skromn predajcovia. Objednvky na pred-platn prijma kad pota a doruovate Slo-venskej poty. Objednvky do zahraniia vyba-vuje Slovensk pota, a. s., Stredisko predplatn-ho tlae, Uzbeck 4, P. O. BOX 164, 820 14 Brati-slava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

  Nevyiadan rukopisy a mate rily redakcia nevracia. Redakcia nezodpoved za obsah inzercie. Celoron predplatn: 9,95 (299, Sk). Objednvky prijma sekretarit redakcie

  REGISTRAN SLOEV 3439/09

  FOTO NA TITULNEJ STRANEbyDara

  edito

  rial

  media/st alej vydva:

  MESANKY:Strojrstvo/Strojrenstv

  MONOTEMATICKPUBLIKCIE:Top trendy vbvanTop hotelierstvoTop hotelnictvTrendy ZIMATrendy LETOEko bvanie

  FOTO

  Jan

  a Za

  jase

  nsk

  Ven itatelia,neviem, ako vy, ale ja povaujem jese za najkrajie obdobie roka. Najm, ak je tak slnen a tepl ako t tohtoron. Letn hora-vy pominuli, dni s ete dos dlh na to, aby sme si vyli do prrody, alebo si s priatemi urobili v zhrade prjemn grilovaku. Otvorili sa brny divadiel a koncertnch sien, pominula aj povestn uhorko-v sezna...Za chladnch jesennch veerov vak urite ocenme aj monos po-sedie si pri kozube, ktor je nielen cennm zdrojom tepla mimo vy-kurovacej sezny, ale aj esteticky psobivm doplnkom interiru. Pozornos sme zamerali aj na domce spotrebie, kde sme pre vs hadali dizajnrsky vydaren a zrove sporn rieenia. Pre tch, ktor stavaj i rekontruuj svoje nov bvanie, je tento as spojen s nronm hadanm tch najlepch rieen a materilov, zaobstarvanm vhodnho zariadenia a doplnkov.Vetci si elme, aby bolo nae bvanie nielen prjemn, ale aj ekono-micky nosn, postaven z kvalitnch, poda monosti prrodnch i recyklovatench materilov. Trend poslednho desaroia nm toti priniesol nielen nov mdne trendy a zaujmav dizajnrske inpir-cie, ale aj poznanie, e musme zniova energetick nronos svoj-ho ivota. Architektonick trendy a vvoj stavebnch materilov i technolgi prinaj monosti, o akch sa nm pred pr rokmi ani nesnvalo. Dnes si meme dovoli stava domy a verejn budovy s vekmi skle-nenmi plochami, ktor stieraj hranice medzi vonkajm a vntor-nm prostredm bez toho, aby sme museli plati vysok sumy za ich vykurovanie, chladenie a osvetovanie. A vetko smeruje k tomu, e nov stavby si v nealekej budcnosti bud vyrba potrebn ener-giu sam. Jese je aj obdobm vznamnch architektonickch a realizanch sa, Stavba roka a Ce.Za.Ar. Nominovan stavby vm predstavuje-me v pecilnej asti asopisu s tm, e o vsledkoch sa a o ocene-nch stavbch sa dotate v decembrovom SaB.

  Prjemn tanie!

  Barbara Turkov

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 4 30. 9. 2011 17:22:51

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 5 30. 9. 2011 17:22:53

 • 4 Sod Ekoma design4 Sukrva nzvy tyroch talianskych znaiek bytovho nbytku vponuke spolonosti Ekoma design, ponkajcich to najlepie ztalianskeho dizajnu irokmu spektru zkaznkov. Kombinciou jednotlivch produktov znaiek Salcon, Santarossa, Softline aSovet mono klientovi ponknu alternatvu umoujcu zariadenie takmer celho obytnho priestoru.

  Sovet Sklo ako fascinujci ma-teril pretaven do irokej ponuky jedlenskch ikonferennch stolov abytovch doplnkov

  SaB-oktober 2011_.indd 6 29. 9. 2011 23:25:35

 • Softline dizajnov jedlensk abarov stoliky voriginlnych materilovch afarebnch prevedeniach

  EKOMA design, spol. s. r. o. SHOWROOM Bajkalsk 29, 821 01 Bratislava, tel.: +421 2 581 001 83, fax: +421 2 581 001 84, e-mail: ekoma@ekoma.sk

  Predajn miesta: Uniconsult, s. r. o., Elektrin 5, 911 01 Trenn, PRODesign, ermesk cesta 3, 040 01 Koice www.ekoma.sk

  Salcon Progresvny vrobca sedacch sprav ponka taliansky dizajn ukryt vistch lnich

  Santarossa to najlepie znbytku do obvacch izieb aspln vmodernom podan

  SaB-oktober 2011_.indd 7 29. 9. 2011 23:25:46

 • BVANIE12 Aktulne18 Osobnos

  Tma: Teplo domova20 Nalate sa jesenne30 Moja intucia ma nesklamala34 Ako vyarova domcu pohodu?

  Interir42 oraz inteligentnejie spotrebie46 o novho v kuchyni

  EXTERIRTma: Jese v zhrade58 Jesenn chvle v zhrade62 Report: Symbiza betnu a di-

  vokej prrody

  STAVEBNCTVO72 Aktulne

  Tma: Viac tepla za menej peaz78 Viac tepla za menej peaz84 Efektvne a inn vykurovanie

  pecilna prlohaTma: Stavebn sae104 CE.ZA.AR. 2011110 Stavba roka 2011

  ENERGETICKALTERNATVY124 Aktulne

  Tma: Obnova budov v nzkoenergetic-kom tandarde133 Opatrenia na spory energie

  v budovch

  S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  energetick alternatvy

  ASOP IS OENERGET ICK CH SPOR CH AOBNOV ITENCH ZDROJOCH ENERGIE

  Podpora zelenej architektry

  FOTO

  ADAM

  MR

  K

  OPATRENIA NA SPORUENERGIE V BUDOVCH

  MIMORIADNE VYDARENREKONTRUKCIA

  SPORN DETAILY

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 123 29. 9. 2011 23:50:49

  8 OBSAH oktber 2011

  62

  128

  80 11884

  30

  2018

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 8 30. 9. 2011 17:23:29

 • Element. Moja harmnia je dokonale zloen z malch kskov.

  Sstredm sa. Kad element m svoj as a svoje miesto. Vetko mus by v harmnii. Aj svetlo i prtmie, i zvukov atmosfra naprklad v kpelni. Potom ma u ni neme vyvies z miery. plne dokem ovlda sm seba, a preto pokladm za samozrejm, e mem ovlda aj svoje elektrick spotrebie elegantne na diaku. Je to ako prenanie mylienok. Vetko mi spln kvalitn elektrointalcia Element. www.abb.sk/vypinace

  ABB, s.r.o.Dbravsk cesta 2841 04 BratislavaTel.: 02 - 594 18 701, 801Fax: 02 - 594 18 766

  online

  top-fashion.sk

  PRVE V PREDAJI!

  Prv slo magaznu

  TOP FASHION256 strn zo sveta mdy,

  krsy a najnovch trendov

  O K T B E R 2 0 1 1

  9

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 9 30. 9. 2011 17:53:25

 • SaB-oktober 2011_NEW.indd 10 30. 9. 2011 17:23:39

 • FOTO

  CO

  NM

  OTO

  Jese je vaka skracujcim sa dom a meniemu mnostvu slnench lov oznaovan za obdobie depresi. Bojova proti nim mete rznymi

  zbraami i u zvenm pohybom a portovmi aktivitami, sprvne vybranm jedlom s omega-3-mastnmi kyselinami alebo farbami

  a atmosfrou v interiri. S tm poslednm vm vieme pomc aj my...

  vaniestr. 11 56

  SaB-oktober 2011_NEW.indd 11 30. 9. 2011 17:23:40

 • S a B S T A V E B N C T V O A B V A N I E

  12 BVANIE aktulne

  Run majster v ahan Run mixr EHM 4600 je sympak vchrmovom odeve. Hravo zvl-

  da ahanie aj hnetenie, vaka metlikm spro lom V(na rchle aha-nie) anadstavcom na miesenie. Na zaiatku vyuva nzke otky, o po-

  te kad kuchrku apekrku pri mixovan srovn smkou, ktor sa pri rchlom tarte zvykne rozpri vade naokolo. Smixrom mete pracova vpulznom reime vpiatich rchlostiach, zvladne aj turbo. Na

  dotyk pote soft-touch rukovou. Elektrick kbel m dku a 1, 5m, prkon spotrebia je 300 W. Po pouit sta