SABAHATTİN SELEK - ANADOLU İHTİLÂLİ 1

 • Author
  debian8

 • View
  258

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of SABAHATTİN SELEK - ANADOLU İHTİLÂLİ 1

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  1/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  2/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  3/384

  7

  [email protected] @[email protected]

  Daehzaw dxlzo`owiehoe Ma{le lehmldlwel- ylei Awdlem dvlzlxaz$

  muueue `ehoe yoei Xz`iyo Gudbuziyoxieie hauuel `lhlz wzoe jizhoszoeie amlymlzee nozo` y{e ned{o `l{lehzle Wljlblxxie Womo`- Jujomnowom owoziei0 zowdi `lyx so ylyemlz- lzis so jomnomoz lzlwehle so a hos$zie amlymlz iieho eodmi zam ayeld `iimozmo nzozo` 9 ymhl bl{zmld xz%

  Ju owozie juneo ho` 2 hocl jlwd ylvmd so Xz`iyo.ho umlmdlw{az jiz zo`azl ozidixiz%

  Womo`- ned{e vamixi` `dl{mlze heo jlmlylzl` ylzemlzl `xuxdlw iie Lxlxz` `ul`mlze jimiemoedowieo eohoe amlgl` wayux n{`oe

  jl{ xlzibi amlymlz wadux so imdi jiz iegomodoymo xlzibwom yozieo axuzxduxuz%

  Ju owoz0 he lemlxle lye {ldlehl- junee hooziei so ylzemlzd${e eodiei jomizxoe jiz ljihohiz%

  @LWXL YLYIEMLZI jymo jiz `ixlj Xz` a`uyugumlzel so `ixlv heylw$el wuedl`xle `sle huylz%

  EAX ; @lme yl{mlz yl{lzl lixxix%

  Zoe`mi yl{mlz wglemlylel lixxiz%

  Ylyemlyle @LWXL L%%@lvl` zowdi Ly`ux {jly

  Hi{ni Doxie Hi{idosiJlw` so Gimx [lcoz [email protected][EG [email protected] Agl`

  WXLEJ_M

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  4/384

  8

  WLJLBLXXE [email protected]

  LELHAM_ BXMM JZEG GMX

  @LWXL L%% YLYIEMLZIJlduwlbiv Wa`l` XLML Ble

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  5/384

  ?

  W_E_

  Xz`iyo- u{ue wlymldlylgl` huznue jiz hoszohoe waezl- ll yu`lzyizdi ymhle jozi yoei jiz amuue lm`lexw iieho ylldl`xlhz% Hoszidmoz b{$ee `owimii- Lxlxz`.e md so eiblyox `iegi Heyl Wlslee jlmldlw Xz`xavmudueu- `lb jlwix nem` `lynumlzml- `b `az`ue jiz xobmi`oeie ylzlxxxohizniemi`mo y`m- huznue so noznie jiz blmho xuxuyazhu% Ae ymhle cl{ml wzoeju huzud wlsle jixdowiymo wael oziego- xavmudhl`i jizi`doeie ixomohii b u${uzwu{mu`mlz o`aeadi`- wawylm so vamixi` yemoziymo y{o suzdlyl jlmlh% J$y` wlsle noxizhii yoeim i` moz so obzowi hoioe heylhl`i b{m nomido- Xz`xavmudueu- jymogo yoei lzxmlz `lzwehl yoziei so `lhoziei xyie oxdo` { a$zuehl jzl`d amuyazhu% Cl`lx ju huzudu im` hocl ylldyazhu`% Ylem xo$biwxoe so nw{md{ soyl xljilxd{ iglj jlsuzhuudu{ vlmylxic xohji z$mozhoe hamly jiz xzm nozo`moxizodohiidi{ `uzxumu ljlmlz- boe{ xl{o

  bxzlmlz blmieho {ibiemozho huzuyazhu% a` `ummlemle jiz hoyidmo- idhi do$womomozidi{ie {d yamueu lzyazu{% Legl`0 ju yaml0 yllhd{ hosizho ji zjlmlen ea`xlw jumdl` dd`e hoimhiz% Jumuehuu du{ ju hlz yozo- juoxie yozo eozohoe nomiehiieo jl`dl` nozo`iz%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  6/384

  3

  mlze nozo` y{ymo xleyv jimdohoe bi jiz oy ylvldly{% Bl mju`i- DimmiDglhomoyi lemlxle owozmoz- ju jl`dhle yoxozwi{hiz% Juemlz hzx nzuvxl xav$mldl` dd`eh;

  l% Zokidi yozmoxizdo ldlgyml yl{md vavmoz- vza vlnlehl owozmozi

  Ju xiv owozmozho- Dimmi Dglhomoyi hoozmoehizogo` nozo`i jiz yazud

  ylvmdldxz% Owlwoe eixomi`mozi wojojiymo ju way owozmozie jymo amdlw hlnozo`mihiz% Amlymlz so `iimozi ylme{ zokid lwehle sozoe vzavlnlehl owozmo $zieho jiza` nozo`mozie wymoedohoe noixizimdowi- `iimozo so amlymlzl a neiie nozo`mi amle ho ozie sozimdowi xljiihiz%

  j% Yu`lzhl`i nzujl hlbim owozmozho sozimoe `iimozi soyl ci`iz mozi wlsue$dl` {ozo yl{md owozmoz%

  Juemlzhl hl lye o`wi`mi` slzhz% Lyzgl- au biwwo hlyledl`xl- wlsu e$dl ylvmz`oe iwxoz iwxodo{ `lz xlzlc wjko`xic mmozmo ixbld ohimdo`xohiz%

  g% Ow`idi jiz xlzib nzymo yl{md- bi jiz ci`iz wymodoyoe- ylme{amlymlz lemlxle `ixlvmlz-

  h%Jl{ jimid lhldmlz so `uzudmlz xlzlcehle Dimm Dglh omoeie legl`jommi heodmozi- yl hl jommi dowomomozi {ozieho bl{zm lele owozmoz%

  Ji{i- ju `ixlj yl{dlyl wos`ohoe wojovmozi l`mld amuyazu{% u ea `$xly hl jomizxdo` iwxozi{ `i- `ixlje bl{zmledlwehl jizxl`d yoei dlm{odo`ummlemd amhuu blmho- `lyel`mlze au boz`ow xlzlcehle jimiedo`xohiz%

  Legl`- ji{- dosgux jimnimozi jommi jiz wawylm lhle- ned{e lzxmlze soibxiylmlze hl n{ eeho xuxlzl`- yoeihoe hoozmoehizdoyo lmx`% Hoszieamlymlz iieho eodmi zam ayeld `iimozmo nzozo` ohiehiidi{ yoei jimnim o$zie lmxehl- ossomhoe jozi jimieoe jl{ buwuw mlzl hoii` jiz yazud noxizhi`%

  Jiz ldlxz boyogleiymo doyhlel noxizimoe ju `ixlv- Dimmi Dglhomo lhyml i`i gimx amlzl` bl{zmledxz% Jiziegi gimhie jlm Lelhamu bximmiamuv-Jiziegi Heyl Blzji `exwehoe jlm lylzl`

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  7/384

  >

  ylme{ h hdlemlzl `lz ylvx wlslmlzhle ijlzox hoimhiz% wxomi`h wlsl$e ylvmdlwe so `l{lemdlwe wlmlyle amlymlz- ylei dglhomoeie im` ylzw-xldldoe ibximm `lzl`xoziehohiz% Daehzaw dxlzo`oeldowieo wlhl`lxmo zil$yox`lz amle hosmoxie izlhowi hehl- Lelhamu.eue jiz wlsl bl{zm ylvx

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  8/384

  2

  [email protected]

  Wueu %%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9JZEG JMD ; DMM DGLHOMO EGOW %%%% L% Yoeimniyo hazu%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Blm`e dazlm huzudu %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >:

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  9/3849

  Wlycl

  H%Hie so hie lhldmlz%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >2wxlejum.ue coxslw %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2:Lelhamueuecoxslw %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 28

  O% Wiylw xoo``mmoz %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 23xxiblx so Xozl``i Vlzxiw ieie xlwciyowi %%%%% 2>

  Bzziyox so ximc Vlzxiwi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 97Dimm @aenzo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 93Dhlclli Bu`u` Xoo``mmozi %%%%%%%%%%%%%%%%% 92Waeu %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  10/384

  Wlycl

  HZHEG JMD ;LELHAM_ BXMLM bximm `lszld%%%%%%%%%%%%%%%%%% ::6Eohoe Lelhamu bximmi1 %%%%%%%%%%%% ::7Lelhamu bximmieie eixomii %%%%%%%%%%%% ::8

  L% {dizieinlmiehoe Wislw @aenzowieo %%%%%%%% ::>

  Duwxlcl @odlm Vll blm` mihozi amuyaz :>7Oz{uzud @aenzowi %%%%%%%%%%%%%% :>3

  bximmi jlmxlmlyle jiz nz %%%%%%%% :>9Hau so Jlx Lelhamu xo`imlxee im` xodlw %% % %%%%%%%%%%%%%%%% :28

  J%Wislw @aenzowiehoe J% D% Dogmiwieo%%%%%%%% :23

  Yljleg hosmoxmozo sozimoe dodazlehud 76:wxlejum.ue du`ljomowi so u{mldl xo`mici 767wxlejumimo Lelhamu lzlwehl vl{lzm` %% 76>Ldlwyl lemldlw %%%%%%%%%%%%%% 7

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  11/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  12/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  13/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  14/384

  % Azhu @udlehle Duwxlcl @odlm Vll imo ?% [email protected] Midle Sae Wlehozw.ie zlvazmlz- Xz`iyo.eie yoeimniyo wz`moeiieinwxozoe jomnomozie jlehl nomiz% Duwxlcl @odlm Vll- Xlmx- Godlm so OesozVllmlzl Blmovxoenehozhii :6 Oymm

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  15/384

  Azhu blzjie jlmlengel eiwjoxmo cos`lmho {lycxz% Jiza` azhuml$ze dosguhu- m{d amle di`xlze joxo jizi `lhlzhz% Dodmo`oxie iewle `lyel$

  - ea`wle xldldmldlyl du`xohiz hoimhiz% Blxx >% Azhu niji jxe dodmo$`ox iieho i dlm so xl`siyowieo lxmle yoneo azhuyu hlbi- hlbl hdlel jiz

  xo` `uzue lxdlhle- `ussoxmi xuxdlyl id`e jumldyazu{%

  _dudi xl`lxo diwm amdl` {ozo lz{ohoyid `i- giblee oe d`m imozi$ei nzdo` {ozo jieoz dosguxmu xljuzmlzml jlel nehozimoe ?9% Cz`lee y{ho

  ommiwi- lyl`xl huzdlyl doglmwi{ {lycmlzhle ijlzox amhuuehle xoczi` ohimdi so

  wlmld `lmle ozlx $:6 ylehl`i nomidodi agu`mlzml 8?$?? ylehl`i ioylzldl{mlzhle ijlzox `lmdxz%Hioz oe iyi cz`lmlze xljuzmlz hl wxlejumhle

  jie dosguxml blzo`ox so oe `ussoxmiwi ?66 dosguxml Blmoj.o nomojimdimozhiz%

  Dxxoci`mozidi{ie lw`oz {lcozmozmo hdlemlzd{ wumbl dogjuz ox$domozi lzx` jlbiw `aeuwu hoimhiz% Lmdlemlze lw`oz x uxudmlz Nomiei{ ji{i

  dlmuv ohiei{ owlwel jlmledxz% Hdlemlzd{e jizjizmoziehoe lyzmdlylgl`mlz lemlmdxz% H$

  dle blm`e woclmox so dlbzudiyoxi ji{id`imozhoe hlbl l{hz% Eoxigohoe odieamhu`mlz iie hdlemlzd{ blzjo hlyleljimogo`mozhiz%

  Juehle hamly blzj hlbl a` hosld ohogo`xiz% Blzji wael ozhizdo`ji{id vlzxieie omieho hoimhiz%

  MDLE VLLEIE

  N Z Ju wzlmlzhl Jl`udlehlem` @uzdly Jl`lemel xyie ohimozo` L m$

  dleyl.hle nomoe Noeozlm Sae Woog`x.o- Xz` azhuwueue huzudueu lemlxdl`iwxoyoe Midle Sae Wlehozw- jiz zlvaz bl{zm ldxz% Ju zlvaz blzjie jlehlejozi gozoyle ohoe lw`ozi amlymlze {oxiei ho sozhii iie llyl lyeoe lm e$dxz;

  Jlehzdl-

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  16/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  17/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  18/384

  :6

  Xz` Azhumlzee wlsl `ussoxmozieie june` hu zudu ymohiz;

  @lc`lw Azhumlz Nzuju lhe lmle :% so 7% Azhumlze udud `ussoxi-

  Nzuv @udlehle {{ox Vllee jiz`l ne ego jlel wymohiieo nzo- govbohoio ylzlz legl` :6%666 hoe l{ cl{ml lw`ozhoe ijlzoxxiz%

  Jumnlz buhuhuehle L`hoei{ho Lmleylyl `lhlz xlbdieoe :666 `d%mi`

  wlbim dex`lwee `azuedlwel doduz amle ?% Azhueue dosguhu iwo- :3 jieil`e wlslhz%

  3% Azhueue juehle i`i ly `lhlz ossom`i jxe `ussoxi- Azhu @uzdlyJl`leee w{eo nzo

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  19/384

  :

  homi` eax dodmo`oxie a ne` huzudu bl``ehl yoei vlhilbe nze jomizxdo `$xohiz;

  < wmldiyoxie lel `uzlhle so Awdlem ozocieie dublcl{lwel {oenwxozimdowi %

  : Lhlmox hlxd- h{oeie so odeiyoxie wlmledlw buwuwuehl nly$

  zox so lmdlmlze lzxzmdlw% 7 Ciylxmlze y`womdowi eohoeiymo blm`e iieo hx {az huzudhle

  `uzxlzmdlw%

  8 zoxidie lzxzmdlw iie boz xzm emodmozie isohi lmedlw%

  ? Wiylwi wumlzhle blvwohimdi soyl noigi amlzl` wzneho jumuele$mlze lcc%

  3 Lhi wumumlzhle go{lmlzee xo i`iwiei xldldmlylemlze wlmsozi m$

  dowi%

  > Blzv jmnomoziehoe jl`l yozmozho w`yeoxid imodmozie huzhuzu$mlzl` go{l imozie eazdlm dlb`odomozo wos`i%

  2 Noeom bu`u`l lix amuv Dimmox Dogmiwieie xlwhi`ieo jlm jumuele `l$zlzeldomozie so dlmi imozo lix `lzlzmlze lmedlwehle waezl bodoe DimmoxDogmiwieo jimhizimdowi%

  9 Doduzmlze- hosmox hlizomozieho lmlemlze `leuei {ommi`mozo wl$

  biv elduwmu so hazumlzhle woimdowieo hi``lx ohimdowi%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  26/384

  :2

  so nmm- yoziei dodmo`ox `lynwel jzl`yaz so blzj- dimmi jiz zoe` `l{leyazhu%Ju nozo`xo- yl`ehl jlmlylgl` amle Dimmi Dglhomoeie `a`uwu xxdo`xo ihi%

  oixmi govbomozho ymmlzhz wzoe oxie jiz wlsle yoeimniyo hazu wz`$moedowi- nozi yu`lzhl lemlxdlyl lmxd{ yoei eixomii noxiziyazhu% Cl`lxju eixomiie amudmu jiz ye lmdlw `amly amdlylgl`x% Xz` blm`- Jiziegi HeylBlzjieho- bi jiz blzvxo amdlh `lhlz- a` o{imdixi% Blm` lzlwehl bm Wo$

  cozjozmi` hiyo lemle ju blzj- Awdlem Hosmoxieie udud jiz wocozjozmi`mo n i$zixii dahoze lemldhl`i i m` blzvxi% Ju wojovmo blzjie boz xzm duwijoxieijxe dimmox o`dixi % So yieo ju wojovmo- im` hocl blzj jo{nie mii- blzjo `lzeoczox vo` ylyne- azxl` jiz huynu bmieo nomdixi % Oesoz Vll so xl`d- blzjiejl wumuwu nzmh iie jxe wujlymlz ixxiblx wlymyaz so blm` lzlwehlxobmi`omi jiz wujly hdlem huynuwu yozmoi yazhu% Wujly hodo`- blzj ho$do`xi%%

  Govbomozhoe ylymle ja{nue blslw- xlji yammlz hehl- lyzgl `ll`ml z$

  ml Lelhamueue imozieo `lhlz ylymdx% 766 jiei lle lw`oz `lleeeodmijiz `wd- jxe Lelhamuhl o`iylm` ylvlzl` {lxoe wlzwmd amle hosmox axaz i$xowiei bio iehiziyazhu% Lelslxlee wlsueumdlw jlmlyegl juemlz imo ho u$zldl` nozo`ogo`xi%

  Nzmyaz `i- nomogo` blzjie jumlgl azxld hlbl idhihoe jommi am dlyljlmldxz% Xz` iwxi`mm Blzjieo- Jiziegi Heyl Blzji yoeimniwi amudmu jiz ox`iylvx niji- jy` jiz blehi`lv bl{zmlh hl dubl``l`xz% Ja{nue jm$deho blehi`lve hlbl iyi lemlmlgl dihiehoyi{%

  :2

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  27/384

  :9

  J% JA[N_E

  Duwxlcl @odlm Vllee Jl`udlehleml nehozhii xlzib zlvazhlexld jiz woeo waezl ja{nue jlmlh so azhumlz hlmh- enimi{moz owlwm jiz bl{z$m`xle waezl

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  28/384

  76

  nowieie jy` mho hoidowiehoe imozi nomdixiz- enimi{ xllzzu{ueue jlmle$ngehl Ymhzd Azhumlz Nzujueue iewle dosguhu y{jieo so 2% Xz` azhumlzee `ussoxiei :7%666 xco`-7666 `m so 786 xav amlzl` xlbdie oxdi xid%

  Dublzojo blxxehl`i `ussoxmozid :%666 xco` so ?86 xa$vu jumuyazhu% Jymogo- hdlel `lz no eom amlzl` so jimblwwl lxm `xlmlzml

  eodmi jiz wly wxem `l{led jumueuyazhud%

  enimi{ `udlehle ylemdldx% Ylme{ Xz` wslzi dosguhuehl jizl{djlmlyl `ld so xco` lhohiei jiz `l jie cl{ml xlbdie oxdixi%

  enimi{ xllzzu{u b{ml nomixi so Xz` azhumlz bodoe ja{nuel uzlhmlz%Jiz lyhle l{ jiz {ldle iieho jxe Wuziyo hdlel xoz`ohimdixi%

  Wuziyo dublzojomozi hosld ohoz`oe Izl`xl hl dublzojomoz amuyazhu% 3%

  Azhu jy` `lyvmlzl uzld- cl`lx Duwum hdle xlzlcehle boe{ omo no i$zimododixi%

  Noeozlm Lmmoejy.eie Cimiwxie.ho jlmlyv `u{oyo hazu nomioe xllzzu{u-

  Noeozlm Czlegbox H.Owvozoy.ie Womlei` jmnowiehoe jlmlyle - Jumnlz azhuwuelyeomximoe xllzzu{u imo lylzmledx%

  Jumnlzmlz- ximcHosmoxmozi azhumlzee jlw`wel cl{ml hlyleldlhmlz% :?Oymmho dxlzo`o xo`mic oxximoz so :9 Oymmho Womlei`xo dxlzo`oeldoyi id{l$mlhmlz% Ozxowi ne ld hdx% Xz` azhumlz Blmoj.o hazu o`imiyaz mlzh%

  Wlhz{ld Xlmx Vll- wae Jozmie no{iwiehoe :2 Oymm ne heh%Wlhz{ld Wiz`ogi iwxlwyaeuehl `lzmlylemlz `oehiwiei {ne blxxl `exyouzld jiz sl{iyoxxo jumhumlz%

  Xlmx Vll- Lmdleyl.ee dixwi{ huzudueu nzd so Jumnlziwxle. jiz`l ne ossom xowmido bl{zmlez`oe nodixi%

  Womlei` dxlzo`owiymo- ximc Hosmoxmozi Jumnlz xavzl` mlzehle lw`oz no$izdo` bl``e omho ohiyazmlzh% A xlzibmozho Jumnlz xavzl wlymle Jlx Xzl`ylCzlegbox

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  29/384

  7% Azhu @udlehle Duwxlcl @odlm Vll- noziho lelslxle wls u$eljimdo` iie Wuziyoyi cohl oxdoyi a`xle n{o lmdx% Hlmd amle azhuyuxavmldl`xle jl`l lzowi ho ya`xu% Cl`lx- Nzuv @udlehle imo izxijlx `uzld$yaz hu% Jiz xlzlcxle jlm amhuu `udlehle imo xodlw lzlz`oe- hioz xlzlcxle

  omieo noizojimhii `x.lmlz hdlel `lvxzdlhle `u{oyo hazu o`doyo lm$yazhu% Ju o`imdoyi Duwxlcl @odlm Vll ymo lemlxz;

  Joe u{uelyzexmlzml i{lb amueljimiz {azmu`mlz iieho- eobizmozhoe no o$

  zo`- mmozhoe llzl` azhudu ld.l `lhlz noxizojimhid% Azhud ld gislzehl iwxizlblx iie xavmleh wzlhl- yledhl `` jiz dliyoxmo ld.l nihiyazhud%

  ld.e iieho jiz nlyzixljimi` slzh% Jueue dlewe lemldl` nx% M`ie joe

  do`xovxoe `uzdly y{jl amlzl` `x`xle waezl im` wzne yozid amle ld.xled amhuud iie- `amlym`ml lemlhd `i- obzi ji{o `lz jommi jiz hdlem`

  `lvmldx%ld.hl Midle Sae Wlehozw.i jumlgld xlb die ohiyazhud% Lh nooe

  ld. xoz`oxdi0 azlyl hlbl ossom nehozhiid @uzdly Jl`led Wohlx Joyo

  jiz xlmidlx jzl`dx% Ju xlmidlxl nzo joe azhudu ld.e dhcllw iie 8%

  Azhu @udlehle Godlm Vllyl xoz`ohogoid so `oehid Zlyl` gislzehl `u$dlehlw{`ussoxmozi odzieo lmdl` {ozo blzo`ox ohogoid%

  Sm`xazyl axomieho 8% Azhu `lzlznb amle ahlyl nizhid% Godm Vllyjumhud% Joeid lmhd xlmidlxxle aeue hl dlmdlx slzh% >% Azhu `ussoxmo$

  ziei xldldoe `amazhu `udlehlemlzehle wdoxJoyie odzieo sozozo` `oehiwieoxowmid oxxid% Joe ho a nogo j,z {om xzoemo Zlyl`.l nixxid% Bl zo`oxidhoe ossomhioz `amazhu `udlehled Lmi Culx Vllee jlel imxibl` oxdowiei jimhizhid%

  Zlyl`.xl Midle Sae Wlehozw.mo nzxd% Jlel azl hl`i `ussoxmozi xow$mid oxdo` iwxohi%%%

  Nzhdo el{lzle Zlyl` gislzehl vozl`oeho- iexi{lde `lyjoxdi-dleosiylx `lmdld jiz xl`d iewlemlzhle jl`l- `ussox hoeogo` jiz oy ya`$

  xu% Lw`ozmozi- ixidlx oxxiid wujlymlz- `udlehlemlz slwxlwiymo hozblm xavmlyv

  h{oeo wa`xuzhud% Ju imozi ylvxd wzlhl jiz xl zlcxle hl Zlyl` iwxlwyaeu$eue xldldoe lxoo sozimdowiei odzoxdixid%%%

  A l`ld joeho u uyle`m` doyhlel nomhi; Jxe

  7:

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  31/384

  77

  govbomozho so jxe `ussoxmoz {ozieho odiz so @udlehl `lmdldxz%

  Lhoxl homigo jiz odiz so zhid% Ju odzie owlwm ea`xlmlz uemlzh; ld.hl

  jumuele jxe `ussoxmoz joeid azlhl jzl`xd wdox Vllee `udlehlwlmxehl @u{oyo blzo`ox ohogo`xiz%

  Odzie jiz wuzoxiei- jxe `ussoxmozie `udlehle amle Midle Sae

  Wlehozw Vllyl jimni iie nehozhid% Lmoybidho jiz iwyle amdu; Ju lhld `idhiz so eo ylvyaz1

  Midle Sae Wlehozw- >% Azhu @udlehleel nehozhii odizho- lmh h${oeie hazu amdlhe jimhiziyaz so sl{icowieie jumuehuu blxxl- Neoyhoenomoe hdle `ussoxmoziei huzhuzdl` amhuueu ibxlz ohiyazhu% Duwxlcl @o$dlm Vll- ju odzie lmxel u eaxu yl{h ;

  Nzhd% Joeid odzidhoe jl`l xzm blzo`ox oxdo` dd`e hoim$hiz%

  Nzuv @udlehleel hl huzudu l`mlyle jiz goslv sozhi% Goslje w a$euehl ymo hiyazhu ;

  %%% Legl`- neoyhoe `x.l blmieho bi jiz jizmi` no mdo`xo hoimhiz% Vlei`bmieho nomoemozi iwo huzhuzdl` so h{oeo wa`lzl` dublzojo blxxel wa`dl`-

  hdle xodlwehle o`imdo`mo dd`e amlgl`xz% Odzidho jomizxxiid o`imho

  blzo`ox amuedlh xl`hizho juehle waezl azhuyl o`im hlbi sozdoo id`e

  `lmdlylgle wlynymo lz{ohozid%

  Duwxlcl @odlm Vll- bi`yoyi ymo xldldmldl`xlhz;

  Zlyl` iwxlwyaeueu yl`x`xle waezl- ozxowi ne yozmi blm`e lxomozi

  iieho Jllmjo`.o nomhid% Jllmjo`.xo joei jo`moyoe @amazhu @udlehle Lmi Culx

  Vllyl- idlm.o hazu blzo`oxo hliz amle odzie iclwel hosld amuedl` m{dnomhiiei xo`zlz ohozo` xzoemo Midle Sae Wlehozw.ie jumuehuu Buduw.l slwm

  amhud% Nogo ihi% a` wldidi jiz himmo Midle Sae Wlehozw.o- ju sl{iyox `lzw e$

  hl sozimdowi m{d nomoe `lzlzmlze juehle ijlzox amhuu eu i{lb oxxid% MidleSae Wlehozw- a` dodeue jiz xlz{hl;

  @lzlz juhuz% Cl`lx- joe eiblyox jiz yljlegyd0 ju `lzlz sozodod-jueu legl` dodmo`oxie wlbivmozi sozojimiz- hohi%

  A blmho ju `lzlz xlxji` amuelgl`xz- goslje sozhid%

  %%% Joeid ldomi `lzlzd uyhu;

  Azxlhl `lmle >% Azhu uesle so jiza`y`ex Jue$

  77

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  32/384

  78

  mlz Blmov.xo- Wuziyo.eie `u{oyieho xavmldl`- aehle waezl yoei `lzlz lmdl`%

  So jueu ji{{lx joe ylvlgl`xd% Midle Sae Wlehozw zlblxmld jiz sl{ i$

  yoxxo- ju xo`micidi `ljum oxxi%

  Jlbwoxxiid `ussoxmozi Blmov.xo xavmlhd%

  Duwxlcl @odlm Vll- Blmov.xo gozoyle ohoe `lznllm`mlz lemlxx`xle

  waezl ymo hosld oxdo`xohiz;

  %%% Hdle ulehle lxmle jadjlmlzl jl{ hldmlzhle lxmle jadjl$mlz `lxmyazhu% Ju joei nmhzh% e` joe Blmoji dublcl{l oxdoyi he$

  dyazhud% L`ld sl`xi ihi%

  Jumuehuud yozhoe- imoziho jiza` lhldmlze yozo wozimhiiei nzyaz$

  hud% Juemlz- joei ylme{ {leeohozo` bgud ohoe {lslmmmlzh% Joe Blmov o b$

  zieho {om hoyidmo wa`l` dublzojowiei ihlzo o xxid% Bgud ohoemoz xldldoedlmuv so vozile amlzl` `asumhumlz so xl`iv amuehumlz% obizho sl{iyoxo xl$

  dldoe bl`id amhud so w`eox nozi nomhi% L`ld yl`mldx% Wa`l` dublzo$

  jowiei ihlzo oxxiid ea`xlee yl`eehl aczd joei jo`miyazhu% lzox oxxid-jumuehuud ea`xlyl ylelx% Axadajimo jiedohoe ossom- Blmov `udlehleel

  odizmozidi so xlmidlxd so zhid% Sozhiid xlmidlxl owlw amle u ea`xl slzh ;

  Ju l`ld Blmov imoziwieho`i `ussoxmozi noziyo o`ogoid% Ylze Blmoj.ie

  `u{oy jlxwehl enimi{ so Lzlvmlzml dublzojo ohogoi d% Juel nzo blzo`oxiei$

  {i xle{id ohiei{%

  WAE D_BLZOJO

  Ozxowi ne ":3 O`id

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  33/384

  7?

  {azmlylgl`x% Juzlhl lelslxle iie oe wae cozho slzlel `lhlzhogo`mozhi%

  Jiziegi Heyl Blzjieie- Lelhamu wezehl gozoyle ohoe ju wae dub l$zojowiei enimi{ Azhuwu @udlehle Noeozlm Lmmoejy ymo lemlxz;

  Juzlhl`i Xz` lzxw :?66 viylho-

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  34/384

  73

  `x jiz wlcblyl nizdowiymo- Oymm waeuel hazu Jl`udlehleme blzo`oxonoxii nzmdo`xohiz% Wuziyo govbowi iie lzx` bi jiz oy ylvm ldl{h% Cl`lxoe yl`e xobmi`o Xzl`yl.hle jo`moedo`xo ihi%

  Jl`udlehlem` ju huzud `lzwehl wxlejum hl`i

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  35/384

  7>

  G% [email protected]

  Blzji `l{ledl`-

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  36/384

  72

  Xlmx Vll boe{ dodmo`oxieo hedohoe Xz` Azhumlz Cimiwxie.ho ja{$nuel uzlh%

  Lmdleyl.ee hlbl omsozimi {ldle bowlj ylem `dx%

  Jumnlziwxle- ossomgo nzmh niji :3 Oymmho jlz iwxoieho jumuehuso :9 Oymmho dxlzo`o id{lmlelzl` blzvxoe o`imhi%

  Blzj wumuwu amlzl` Awdlem Dojuwle Dogmiwieie {om jiz `adiwyaeu x l$zlcehle waznuwu ylvmle Blzigiyo El{z Lbdox Eowidi Joy- Xlmx Vllee waeLmdleyl no{iwiei jlz xoojjw imo imnimi nwxozozo` u l `mldly ylvdl`$xlhz;

  Wlhz{ld Siylel.yl nixxi so nozo` ji{id sl{iyoxidi{i so nozo` Lsuwxu z$

  yl.ee sl{iyoxi bl``ehl Lsuwxuzyl $ Dlglziwxle yeoxigimozi imo u{ue u{lhyl

  nzx so hlbl waezl hl Jozmie.o nixxi so azlhl @lc`lw dowomomozi blmmohimhi% Aowelhl Jozmie.o nixdi amle Jumnlz Wocizi Dwy @amloc imo hlbi Dozi leml$

  dl{mee {d iie ylvmle nzdomozho vzanzldd{ hlbimieho j izl{ co$

  hl`zm` ohozo` dowomo jiz {d o`mieo jlmledx% Ju ixijlzml vmed{ei`iegi wlcblwel noiv `owie so owlwm jiz wuzoxxo wumb dowomowiei xl`iv oxdo`

  {ldle nomdixi% {ommi`mo a wzlmlzhl ossomgo sozimoe xodielxl zldoe Wuziyo

  ` doyhlel nomhi `i Wlhz{ld Vll wxlejuml heoz`oe Jumnlziwxle.hl

  Dwy @amloc imo nzdo` iwxodixi so cl`lx waeuwu{ `lmdx% Wlhz{ldVll yamhl i oe Jumnlz azhuwueue ` doyhlel nomhi `i- juehle hamly ju

  vmed{ xldldoe waeuwu{ `lmdxz %

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  37/384

  79

  doz`o{i hosmoxmozi jlz xoojjweo {azmlyle oixmi wojovmoz lzlwehl amhu`$l eodmi jiz yoz xuxdl`xlhz% Jim blwwl Lmdleyl so Lsuwxuzyl.hl- ^imwae vzoe$wivmozieie zoeimdowiehoe waezl blm` xljl`lmlz lzlwehl jlzl `lz jy`jiz iwxo` jlnwxozdi so hdo l{di iyihoe iyiyo wlzwmdx% Awdlem blm`$ee jymo jiz dowomohoe nozi bljozi ya`xu% Cl`lx vamixi`lgmlz- Lszuvlmdowmo`hlmlz niji ^imwae vzoewivmozieie him jiz jlz noxizogoieo iyigo iel e$

  dmlzh% B`doxo `lz amle {dzomoz jueu jiz `a{ am lzl` `ummleyazmlzh%

  Jlz iwxoyoe hosmox ^imwae.ue l`mlh owlwmlz hlizowieho d{l` o$zoyo bl{z amhu`mlze jimhizdimozhi% N ozo`xoe- jymo iewlcm jiz jlz ylvml$gl`wl- blzvxo yoeimdi amdl` cl{ml `a z`umlgl` jiz dowomo niji nzedyazhu%

  ^imwae.ue heyl dimmoxmozieo shoxxii jlz lzxmlzee jxe hosmoxmozilye mho so {ommi`mo Xz`iyo.yi im nimoehizoe `wdmlz ymo ihi;

  Dimmoxmoz lzlwehl ni{mi lemldlmlzl wae sozimozo` l` hivmadlwi

  uwumee uynumledlw- @lzl wumlz hehl`i hoei{mozho nozo` blzj bmieho- nozo` jlz b$

  mieho xzlciie `owie amlzl` wozjowx amdlw-

  O`aeadi` oenommozie id`e hozogowieho `lmhzmdlw so xiglzi dowomo$mozho jxe dimmoxmoz lzlwehl oixmi` `uzumdlw-

  Boz dimmoxie wimlbmledly- i nsoemiiei wlmldlyl yox ogo` hozogoyoiehizdowi-

  Wdznomozo lix jxe iwxo`mozie- b`idiyox dowomowieie- imnimi blm`edoecllxmozi ho b`doxie bl`m iwxo`mozi hozogowieho noei so xldldiymo xl$zlcw{ jiz ci`iz imo wozjowxo de`ll eoxigowieho bl mmi-

  Blmibl{zhl`i Awdlem dvlzlxazmuueue Xz` amle `wdmlzel ixizl{$w{ jiz b`idiyox wlmledlw- cl`lx bmoe Xz` jayueh uzuu lmxehl jumuelehioz dimmiyoxmozo wlmx nsoemi` iieho slzm`mlz so o{iyoxwi{ amlzl` nomidomoziid`eee nsoe lmxel lmedlw%

  lel``lmo Jal{ee dimmoxmozlzlw xodielx lmxehl jxe dimmoxmozie

  xiglzox nodimozieie wozjowxo nodowi iie l` `lmdlw-

  @owie lemldlmlzl hlylelzl` jxe hosmoxmozo oix hoz ogoho `lzm`mwiylwi iwxi`mm- dm` jxem nsoei wlmldl` dl`wlhiymo dimmoxmoz lzlwehlnoeom jiz godiyox xo`imi m{udu%

  79

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  38/384

  86

  [email protected] [email protected]

  Jlz xo`mici ^imwae.l umlx {ldle oe `x huzudhl amle hosmox Xz`i$yo ihi% enimi{ azhumlz neoyho Lelhamu wezel hlyledmlzh% wxlejum hlblyl`ehle xobhix lmxehl jumueuyazhu% Jumnlziwxle. blzv h ohoe CzlegboxH.Owvozoy.o > O`idho Vlziwxoe jimhizimoe bohocmozhoe jizi- wxlejum {ozieoyzdo` ihi% Ju dl`wlxml Xzl`yl wezee xowieho- 7 enimi{ xdoei- 7 Yuelexdoei- < Czlew{ xdoei so < xlmyle xunlyehle ijlzox `ussoxmi jiz azhu blz o$`oxo bl{z huzuyaz- cl`lx Czlewl imo enimxozo lzlwehl `udlehl dowomowiehoe`le jiz lemldl{m` y{ehoe blzo`ox nogi`iyazhu%

  Xz`iyo.eie ^imwae.hle nomogo` goslj jo`modoyo xlblddm ya`xu%{diz Slmiwi Zlbdi Joy lzlgmiymo enimi{mozo lyzgl jiz jlz xo`mici ylvmh% e$nimxozo- ju xo`mici @udlehleml nzojimizwiei{ hiyo zohhoxxi% Xlmx Vll `l$jieowieie- hlbl hazuwu xxiblx so Xozl``i i`xihlzee o`imdowi nozo`iyazhu%Vlhilb Xlmx Vlly- Somilbh hl Oesoz Vlly o`imdoyo zl{ oxximoz% Legl`-yoei `ljieo `uzumueglyl `lhlz ow`i `ljieo i jlehl `lmlgl`x% Xlmx Vll- ` l$jieoeie iwxiclw iie xxiblx so Xozl``i Cz`lwel doewuv i`i `iieie- bomo DlmiyoEl{z Glsix Joyie yoei `ljieoyo lmedlwe lzx `adu so juel [x $ bleoho zl{ amduxuz%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  39/384

  8 Dxxoci`moz- nsoemi`moziei xobhix ohogo` huzud amhuuehl

  bozbleni wxzlxokiea`xlwe iwalm bl``el wlbiv amlgl`mlzhz%

  Dlhho 2 June Awdlem inlmi lmxehl jumuele jxe midle so hodizyozmoziehoe ximc Nodimozi xlzlcehle iwxiclho ohimdowi so ximcml blzj bmieho

  jumuelemlzl

  8?

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  44/384

  83

  `lz `lvlm jumuehuzumdlw% Awdlem nodimozi ho xiglzox so azhueue xozbiwibuwuwuehl juel joe{oz lzxmlzhle iwxiclho ohogo`xiz%

  Dlhho 9 iximlc hosmoxmozi- Awdlem xozwleo so midlemlzehl`i jxenodi xldiz slwxlmlze `ummlelgl`mlzhz%

  Dlhho

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  45/384

  8>

  so Jienl{iho inlm ohimoe midlemlze oe ylxle ximc dublcl{l `xlmlzel xowmi$di%

  Dlhho

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  46/384

  82

  @EG JAMD

  DMM DGLHOMOHO

  [email protected]

  Dimmi Dglhomo a `lhlz a` so hoii` amly mlzml hamuhuz `i- ju nzeimo @law.u lehzz% Wezmle jommi amdlyle jiz m`o% `i lyzb`dox% a` govbomiblzv i blzv% bximm% Jiz ylehl jiz hosmoxie b{ml `- jozi ylehl yoei jiz

  hosmoxie hauu%%% @wlglw iigo nizdi- jizjiziehoe lyzmdlw n- jiz u{ueamlymlz {iegiz0%%%

  Ju {iegizie bozbleni jiz blm`lwe lmv ldl` `amly hoimhiz% Amlymlzel`ehl oixmi uewuzmlze zam so ox`iwi slzhz% Dimm Dglhomoeie jlehlewaeuel `lhlz `wdoe jizmi`- `wdoe jizjizieo `lzx amlzl`- cl`lx boz le nz$eoe ju uewuzmlz ymogo xowjix oxdi jumueuyazu{ ;

  Vlhilb- wxlejum b`doxmozi- blm`- hie so hie lhld mlz- wiylwi xoo``m$moz- azhu- @uslyi Dimmiyo- dlhh `lyel`mlz- dimmblzo`oxie mihozmozi%

  Juemlzhle bozjizieie {ommi`mozi- nmozi% Dimm Dglhomo iieho`i yozmozi-`lzm`m imi`imozi egohoe jimieizwo- amlymlze hlbl iyi so `amly lemlmlglielegehly{% @ixlje ju jmdehoe jo`moeoe clyhl juhuz% `iegi hozogoho`lmle uewuzmlz imo yljleg uewuzmlz yozi nomhi`o lemlxmlgl`xz %

  ox`oemozie Dimm Dglhomoho`i yoziei so hooziei jomizmoz`oe- jun eo`lhlz lmlnomdi mmozie hel `xd{ hi``lxi o`ogo`x iz% Bodoewymiyomid `i- ajko`xic `lmdl`xle so nozo`mozi azxlyl `aydl`xle jl`l jiz

  `lynudu{ ya`xuz% Jmd iieho omo lmlgld{ `aeumlze jiz `wd- {omi`moblm`- Hie so hie lhldmlz so @uslyi Dimmiyo- noei jiz wawylm lzlx z$dly nozo`xizogo` eodhohiz% Jymowieo jiz lzlxzdl iie `oehi di{i yox`iminzdohiidi{ niji- hehd{ lzlxzdlee ju `ixljl whzmdlw hl dd`e hoimhiz% Aeue iie ju ox`oemozhoe boz jizieie `lzl`xoziwxi` yemozi{ozieho `wl `wl huzlgl{%

  82

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  47/384

  89

  L% [LX$ I LBLEO

  Wumxle Slbihoxxie- lljoyi II% Ljhmbldih.ie `x jiz `avylwhz% Ju i`i`lzhoie hlszlemlz- i so h vamixi`lhl`i xuxudmlz jizjizieo joe{oz%

  Slbihoxxie.ie com`oxiei jizl{ hl ju joe{ozmi` bl{zmldxz%

  Awdlem bleohleee ozocmi amhuu `lhlz jlyl bhiwomozmo ho y`mblylxeewae lehl- eazdlm iewle yoxixii vo` l{ nzmdxz% Wlmxlelx d l$`ldel eigo xobmi`omozhoe noozo` umldl`- aehle waezl hl omho ohimoe jxeheyl eidoxmozieo zldoe ieomi jiz xlbx {ozieho axuzdl`- ju iewlemlze h o$ido{ `lhozi ihi%ymoy`oe Slbihoxxie.ie ob{lhomii niji somilbxm hl amhu`llewmhz% Ljhmbldih.ie wosniwi wlyowieho blylxee ob{lhomi` h eodiei zlblxnoizdo`mo jozljoz- bleohlee jeyos blwxlm so h ox`imoz hamlywiymo ji z$

  a` delwojoxwi{ amlye nzmxw lzlwehl yoxixi% Woclblx y{ehoe moe jl $jlw Wumxle Ljhmdogih.i bi xledl{% Ldglw Wumxle Ljhm{i{.ie blm.i so mh$zmdowi "soyl iexiblz)- i`i jy` `lzhoi Duzlx so Ljhmbldix lzlwehl`i i z$`ie dglhomo% Wumxle Duzlx.e xlbxxle iehizimdowi imo noemi` bxzlmlz lzlwehleodmi yoz xuxlz% Hlbl waezl- Ljhmbldih.ie u{ue wzoe bu{uzwu{ wlmxlelxeeoe yl`e lbihi amdu so aeue hl xlbxxle iehizimhiiei nzdxz% Noe Xz`blzo`oxi- xxiblx so Xozl``i- ibximmmoz- iwylemlz- blzvmoz- Slbihoxxie.ie ob{lh o$mi` so somilbxm` blylxe hamhuzle hioz amlymlz hz

  Jl{ n{modgimoz- Slbihoxxie.ie jiza` ob{lhomozo `ylwml iyi yoxixiieiwymozmoz% Blmju`i- nzh`mozi ael jimni so xogzjohoe a`- `az`u- sobid sonsoewi{mi` `l{lehzdxz% Ju y{hoe wlmxlelx wzowiego vo` l{ `idwoyo n$soe huyljimdi- hamlywiymo ju xozw ox`imozhoe `uzxumldldxz %

  @oehiwieo ho cl{ml nsoei ya`xu% Vlhilb amhuu nemozho- xojzi` iiebu{uzl `le oybmiwmd Duwl @{docoehiyo ymo hodixiz;

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  48/384

  ?6

  Joe ju dl`ld i ie bl{zmledlhd% agu`muudhle jozi sguxl zl$blxw{ amhuudhle mly`ymo xlbwim ohodohid% Yld `odlmo ozhi "?> ylehl

  ihi)% Heylhl jiz odomid `lmdlh% Jizlhozmozmo "Somilbx Yuwuc {{oxxie) ble$

  nidi{ie ossom nihogoidi{ dlmd amdlhehle ju dl`ldl iexi{lzhl hoimid%

  Cl`lx xl`hizi imbi imo xosoggb oxxi- ju lz sl{icoyi wxdo lmhd% lzd jizblmhoyid% Jlel hul ohiei{% 7 y l$ehl mh%

  LBDOX [email protected] VLL % Jiz vll{lhohiz% Jljlw Xuel blslmiwi `udlehleWslzi Cozi`i "@aznoeozlm) wdlim Bl`` Vllhz % wdlimBl`` Vll- lel xlzlce$hle @zd blemlzehle jiziymo l`zljl amuz% Xosci` Vll- Blzjiyohoe wslzi wu$

  jly amlzl` `d so vo` `wl jiz {ldle waezl lw`ozmi`xoe lyzmlzl` blzigiyodowmoieo nizdixi% Dowmoie jxe `lhodomozieho bi{dox ohozo` BlzigiyoEl{zmel `lhlz y`womhi% Jiza` hocl wlhz{ld amhu% m` wlhlzoxi Ljhmbldix{ldleehlhz% Wumxle Zolx.e so Slbihoxxie.ie ho lye hozogoho nsoeiei `l${led- boz`ow xlzlcehle wosimoe jiz ho smox lhld ihi% Jxe blylxehl bi jizbi{jo so wiylwi xoo``mo jlmledld- xlzlcw{ `lmdlwe ji mdixiz%

  Slbihoxxie {ldleehl hzx hocl wlhlzoxo noxizimhi so Awdlem dvlzl$xazmuueue wae Wlhz{ld amlzl` xlzibo iexi`lm oxxi% Oe u{ue wlhlzoxi waeueg u$

  wuhuz% : woeo ylehl jumueuyazhu%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  54/384

  ?3

  hl xlbwim nzd so boz zxjoyi bl`ohozo` `l{ledxz% Jiz `l hocl BlzjiyoEl{zmehl jumuedu so eiblyox Hldlx Cozix Vll b`doxieie hdowi {o$zieo : O`id

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  55/384

  ?>

  Dlbdux @odlm elm Wae Wlhzl{ldmlz lhm owozieho aeue iie ymohoz ;

  Wlmib Vll- ixo so hxl d`oddom xlbwim nzd- imd jimnimoziei lbm`n{ommiiymo wwmodi- hazu {m- hazu w{m- gihh- doxie so nsoeimiz wlyn$

  hooz jiz `iiihi%

  WXLEJ_M $ LELHAM_LXIDLWI

  wxlejum

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  56/384

  ?2

  nlei{lwyaeuel wlbiv amdlyle cl`iz Xz`iyo.ho- jlyehzm`- xiglzox- {izllx nijiimozi hedo`xoe jimo jiz clyhl udumldl{h%

  m` {ldlemlz- ylme{ lhld mhzdo`- bzw{m`- o`iylm` niji hi amlymlzimo l{em`mlze wiylw dl`wlxmlzml `lzh`mlz dowomomoz lwlyi so h{oehslwee owlwe xo`im ohiyazhu% Cl`lx @uslyi Dimmiyo blzo`oxieiejlmldlwiymo iie o`mi so dlbiyoxi hoidi- wxlejum b`doxmoziei- uzlxzle

  jlmgl dowomo ju amduxuz% B`dox nzymo- @uslyi Dimmiyo- Hosmox h{ o$eiei ja{le jiz blzo`ox amdl`xle jl`l- jlz ljlmlze jlmxlmlyle- yoei i $nlmmozo so blzjo wojojiyox sozogo` jiz mnem` ihi%

  Wimbm jiz blm` blzo`oxi niji nzeoe @uslyi Dimmiyo- vbowi{ dxlzo` o$yi xledldl` lemldel nomiyazhu% Xz`iyo.yi inlm iie jlbleo lzlyle ximc

  hosmoxmozi- @uslyi Dimmiyoyi nsoemi`moziei xobhix ohoe jiz blzo`ox wlymljimiz hi%Dxlzo`o lemldlwee >% dlhhowi ju niji blmmozho bozbleni jiz wxzlxoki ea`x l$we inlm bl``e `oehimozieo xledx% Dxlzo`o lzxmlzel uydl`xle jl`l

  lzo hedoyoe wxlejum b`doxmozieie nz- ju jl`dhle ha zu ihi%

  Hau immozieho so Wldwue jmnowieho lwlyii `uzdl` nzosiymo nehoz i$moe Dizmisl Duwxlcl @odlm Vllee Dimm Blzo`oxie jlel nodowiymo- wxlejum b`dox mozi hlbl n huzudl nizdimozhiz%

  Hldlx Cozix Vllee i`iegi `ljieowi {ldleehl "

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  57/384

  ?9

  Nlmiv sl`.lw wojojiymo Wlhzl{ldl o`imoe jiz xomnzlcxl `ummlemle iclho ym o$hiz;

  %%% Boyoxiei{ nlyzidozu blzo`xxd `az`ue waeumlzehle `az`lzl`

  dimmox imo vlhilb lzlwehl oenom amu yaz% Ju ixo`i ielhe{ hlbl jiz wllx hosld

  ohozwo dimmox lzx` `oehiei boz xzm blzo`lx so igzllxehl wozjowx xom` iho

  dl{uz nzogo`xiz so jxe slxlee- boyoxi nlyzidozule{ml `owie amlzl` lm`lso izxijlxe `owogo`xiz% Ju- wae ibxlzd{hz%%%

  Lelhamu.eue wxlejum b`doxmozieo `lz amhuu niji- wxlejum b`$doxmozieie ho Lelhamu.yl `lz hlszlemlzehl jy` clz`mlz nzmz% CozixVll `ljieomozi hlidl wozx xohjizmozo jlsuzduxuz%%% Lmi Z{l Vll `ljieowi u{ $mlxzg jiz vamixi`l nxdxz% Xosci` Vll b`doxmozi iwo {i`{l`m blzo`oxoxdixiz% Juel `lzm`- Lelhamu- xuxudueu Wlhzl{ldmlze `iimi`mozieo nzolylzmyazhu%Cozix Vll`ldu ayu eeho dl`jum iewle wlymdlhehle- Dimmi$

  gimoz- Cozix Vll b`doxmozieo l`l govbo lmdl`xle so bgud oxdo`xoeo`iediyazmlzh% Cozix Vllee b`doxxo jumuedlw ju jl`dhle [email protected] Vllee iieo nomiyazhu- {ommi`mo- Le`lzl.hl J% D% Dogmiwi xavmlev b$`dox `uzumhu`xle waezl wxlejum b`doxieie jlehl dimmoxie nsoeiei ` l${led `ussoxmi jiz lbwe jumuedlw- oehio sozigi jiz blm amlzl` nzmyazhu%Duwxlcl @odlm Vll- ju buwuwu ymo lemlxz;

  Xosci` Vll- Lbdox {{ox Vll- {ldlee jy` lhldmlz niji xleed$mlzh% Dimmox juemlz l`mm- xohjizmi- u{l` nzm jimiyazhu% Ju wojovmo- Hldlx

  Cozix Vll o`imiv ho yozieo imozi nomoemozi ju {oslxxle ijlzox jiz `ljieo i`xihlz

  dos`iieo nomiego- boz`owxo xzm xzm dixmoz uyleh% Xosci` Vll `ljieowi im`lehl Le`lzl imo xodlw so delwojox lzlyegl- oc`zududiyoho bweeiyoxi$

  eo b`damuedldl` iie wojov xlwlssuz amuedlh% Boz`ow- Xosci` `ljieowieie

  i xihlz dos`iieo nomdowiei blyzm jomizxi `ljum oxxi% Ju `ljieoeie- Dodmo`ox sodimmoxie l{ldi doecllxmoziei xodie lzo so slwxlmlze jumdlhle b`doxo

  nomdi amdlmlze `ljum oxdo` so oxxizdo` gihhoe d`m ihi% wxo mi` `oehimozi

  ho wxlejum doblcimieho so dlxjulxxl `ummleh`mlz clho xoz{iymo ududue xo$m``iwiei hazumlylgl` sl {iyox lmd jumueuyazmlzh%

  Ji{- huzudue nozoieie- ududue {le so xom``iwi niji amdlhel `leijumueuyazhu`% Cl`lx- wxlejumue`uzxumu

  D

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  58/384

  36

  lzowi iie su`u jumle iximlc so dml`lx xo`micmoziei oc`lz ududiyoyi xlxdieohlylel` amlgl` lzxmlz azxlyl `aydlhle zohhoxdoyi uynue jumdlh`% Aeue

  iie- jimblwwl {{ox so Wlmib Vllmlze hlbim jumuelgl jiz boyoxmo Jimogi`xo

  dml`lx uynue jumhu`% Ju {oslxml nzx`xoe waezl- lddoeie jxe {le so

  xoml``iwieie owlww{ amhuueue lemlmlglel vbod ya` ihi% Jiz ho boz eoamuzwl amwue- oc z ududiyogo- ilzox oxxiid eixomi`mozho xleed ju {oslxe-

  wxlejumhl b`dox xo`im oxdowieie dimmi nlyo iie eo `lhlz {lzlzm amhuudoyhlehl ihi%?

  Nozo` jymo amdl`ml jozljoz- Cozix Vll b`doxmoziei hzogo` jiz

  yam xuxumdlw- Lelhamueue- wxlejum b`doxmozieo `lz nxx vamixi`leejl{le xo{lxm amhuueu nwxozdo`xohiz% Cozix Vllee Dimmi Blzo`oxi wehz $do` iie uynumlh uwummoz o mjoxxo bal nihogo` oymoz hoimhi% Jueue iie CozixVll b`doxmozieo hlidl bgud ohimdi- cl`lx dimmoxo iyi slwcm xleele`idwomoz i jlel nomhiieho ho juehle oehio huyumduxuz- wxlejum b`$

  doxmoziehoe ylme{ Hizi bl``ehl xozgib `lzlzel slzmhel iwxiweli amlzl` zlwx$mledl`xlhz% Boyoxi Xodwimiyoeie `lzlz hocxozieo yl{mle ju `lzlz lyeoe y$mohiz ;

  Jlxl Wlhzl{ld Lmi Z{l Vll amdl` {ozo gdmowieie gi{- vlhilb el$

  {lzehl jiz dos`i xuxdl` iwxoyoe {oslxxle amhu`mlz- `wdoe blzo`x Dimmiyoyomobxlz so `wdoe ho lmoybxlz jumuehu`mlz- jymo i`oe Vlhilbe m` czwlxxl-

  juemlz wuwxuzlzl`- yozieo iwxijhlh hosld oxxizogo` jiz boyox noxizdo` iwxoyo$

  goi giboxmo- Dogmiwi Dimmi xoo``m ohiv ylwldl yox`imoziei yozieo noxizdoyo

  jlmlyeglyl `lhlz- BoyoxiXodwimiyoeie ju `ljieoyi dublcl{l oxdowieie- sl$xle so dimmox iie blyzm jiz wuzox amhuu `ljum amuehu%3

  LELHAM_E_E WXLEJ_M

  [email protected] LYZIMDLWI

  Lelhamuhl`i`udlehlemlze Duwxlcl @odlm Vll imo jizmodowi {ozieo-jxe azhu b`doxie omiehoe `d jumueuyazhu% Blzjiyo Eo{lzoxi jymogocommi blmo nomiego- Lelhamu hl sl{iyoxo b`id amdl` iie b`doxie omieho

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++? Euxu`- G% II% W% ?69 $ ?

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  59/384

  3 Blmju`i- Cozix Vll `ljieowinlcim hlszled- Duwxlcl @odlm Vllee Azhu dcoxximii sl{icowieie ylme{lw`oz amdlyv- lye {ldlehl dm` amhuueu simyoxmozo jiz noeomno imo hu $yuzduxu% Duwxlcl @odlm Vll- im` l{hl bod `oehi dex`lw hlbimieho`i-bod ho gislz dex`lmlzhl`i simyoxmozmo zlblxl dubljozo oxdo` so xlmidlxsozdo` id`ee jumduxu% B`doxie l`m jlel nomiv ho ju `aeu Duwxlcl

  @odlm Vllee omiehoe lmeglyl `lhlz jxe dm`i dl`ldmlz Dimm Blzo`oxxoebljozhlz ohimdi amhu% Lzx` ihlzo lhldmlzel sl{iyoxmoziei xyie oxdo` h$yazhu% Yl b`doxo jlm `lmdl` soyl Dimm Blzo`oxo `lxmdl`%

  Dodmo`oxie boz xlzlcel hlmd amlzl` b`dox lhel nzos nzoeihlzogimoz- Awdlem xavmudueue l{ wlyhl`i lyhemlzee jlehl nomiyazmlzh%Juemlze hlszle jy` jiz hooz iclho ohogo`xi%

  Duwxlcl @odlm Vll- Lelhamu.hl lw`oz jiz ihlzo `uz dl` eiyoxieho ho$imhi% Nozi hlbl a` azhuyl hlyleyazhu% Cl`lx mihozmi iei y`moehii blzo`oxi

  blm`l dlmoxdo`- dozu nwxozdo` iwxiyazhu% Jueue iie wisim ihlzoeie howxo$ieo ibxiylg slzh% hlzo lhldmlz doduziyoxmoziehoe a`- lyhe {dzoyodoewuv jumuedlee `ussoxiei xlyazmlzh% Ju wojovmo lw`oz so wisi m ihlzo bi$jiz {ldle jizjizieo `lzxzmdld- oe eodmi simyoxmozo jimo lw`oz slmi nox i$zimdodixiz%

  wxlejum b`doxieo jlm ihlzo lhldmlzee jumuehu`mlz yozmozho-

  @uslyi Dimmiyo so Dhlclli Bu`u` Xo`imx

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  > $ A {ldle`i ihlz xl`widlx- Gudbuziyox Xz`iyowieie ihlz xo`imxehle a` clz`mihi% dvlzlxazmu` owvziwiymo Simyox buhuxmlz a` noei xuxumduxu%

  @l{l "imo) xo`imx imo simyox lzlwehl misl "soyw wlegl`) lh sozimoe lyz jiz xo`imxslzh% Ju xo`imxe jlehl jumuele ihlzogiyo duxlwlzzc hoeimhii iie xo `imxduxlwlzzcm` hiyo ho lemzh% Misl- wlegl` soyl duxlwlzzcm`mlz- yl hl simyox yl hlhazuhle hazuyl Hlbimiyo Eo{lzoxieo jlm jumueuzhu% Hlbimiyo Eo{lzoxieo jlmamlemlzl dwxl`im misl soyl dwxl`im wlegl` soyl dwxl`im duxlwlzzcm` hoe i$mizhi%

  Jl{ simyox so wlegl`mlz- hiozmozi niji doz`o{ obzie iwdiei hoim- jiz xl`d xlzibiiwdi xlzmlzh% Bhlsoehinz simlyoxi- Wlzuble wlegl @lzowi duxlwlzzcm niji%

  Yieo jl{ simyox so wlegl`mlzl- `oehiwieo jlm jiz obzie iwdi sozimdixi% Dowom L y$he- {diz.o jlm jiz duxlwlzzcm` amhuu blmho simyoxie iwdi Lyhe Simlyoxi ihi%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  60/384

  3:

  jy` nm`mozmo `lzmld so a` lz nomdixiz% Ju lzlhl @aeyl Slmiwi Go$dlm Joy- Le`lzl Slmiwi Dubixxie Vll- Om{i{ Slmiwi Lmi Nlmiv Joy- Ow`iobizDuxlwlzzc Bimdi Joy- Xzlj{ae Slmiwi Nlmiv Joy- @uslyi Dimmiyo hdlem eeoe xivi` zeo`moziei sozdimozhiz%

  Hlbimiyo Eo{lzoxieie `lhzawu omjoxxo bov jymo lhld mlzml hamhuzumdl$dx% Wislw Slmiwi Zoix Vll niji b`dox lemlye oghlhee wowieo cohlohoe- Hoei{mi Duxlwlzzc Cli` Joy niji im` l ehl gowlzoxmo eo lxmle- azudDuxlwlzzc Wldib Coxbi Joy niji uylzmegl hazu yaml nomoe ihlzogimoz ho sl z$h% Wlj` {dix Duxlwlzzc jzlbid Wzoyyl Joy- wlj` Sle Slmiwi Blyhlz Joy-wlj` Jixmiw Slmiwi Dl{blz Dcix Joy- wlj` Joyzux Slmiwi Jo`iz Wldi Joy- Ldl w$yl.hle- Oz{uzudhle ixijlzoe Duwxlcl @odlm Vllyl `lxmdmlz so dglhomo$eie e wlcehl- waeuel `lhlz jozljoz lmdmlzhz%

  Om{i{ Slmiwi Lmi Nlmiv Joyie Wislwl`lz bl{zmlh jlw`e blzo`oxi so$wimowiymo- wxlejum b`doxieie slmimozieo `lz wozx xohjizmoz lmedlyl jlml e$

  dxz% ego Lmi Nlmiv- waezl hioz slmimoz so duxlwlzzcmlz - Azhueue dhlblmo$wiymo nzosmoziehoe u{l`mlxzmlzl`- yozmozieo `wdoe blm`e woxii- `wdoe hoBoyoxi Xodwimiyoeieuynue nzh `idwomoz noxizimdixiz %

  Le`lzl J%D% Dogmiwi B`doxi `uzumhu`xle waezl% Lelhamueue wisimihlzowi ho wxlejum b`doxieie omiehoe xldldoe lmed so ihlzogimoz Le`l$zl.hle xyie ohimdoyo jlmledxz%2

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  2 $ Jiziegi Heyl Blzjieho- Awdlem idvlzlxazmuueue jiza` simyoxmozi omiehoe `$d ylme{ Lelhamuso Xzl`yl `lmdx%

  Lelhamu

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  61/384

  37

  Ldlwyl- @lzlbiwlzilz`i- Xa`lx

  @lwxldaeu Simyoxi ;

  Wieav- @oenlzi "le`z)%

  Xzlj{ae Simyoxi ;

  Ml{iwxle "Zi{o)- Ndbleo%

  Oz{uzud Simyoxi ;

  Oz{iegle- Joyl{x "Hau Joyl{x)%

  Sle Simyoxi ;

  Bl``zi% -

  Jixmiw Simyoxi ;

  Du- Wiizx- Noe%

  Hiylzjl`z Simyoxi ;

  Oznlei- Dlzhie- Wisozo`%

  Dldzlxml{i{ soyl Blzvux Simyoxi "Om{) ;

  Hozwid- Dlmlxyl%

  Ohizeo Simyoxi%

  @z``imiwo "@z`mlzomi)- Xo`cuzhl "Xo`izhl)- No mijamu

  wxlejum Simyoxi ;

  Joyamu- w`hlz%

  Dwxl`im Duxlwlzzcm`mlz ;.

  Eiho- om "Dozwie)- Glei` "Wldwue)- @lzlbiwlziwlbiv "Lcyae`lzlbiwlz)- Ow`i$obiz- @xlbyl- Lexlmyl- Doexoo "Duml)% Jinl "duxlwlzzcm` doz`o{i lel``lmohiz)-lxlmgl- @lzowi "Jlm`owiz)- {dix- Jamu- @lywozi- _zcl% @l{lmlz "imomoz) june amhuuniji dosguxxu% Cl`lx simyoxmozo hoim- misl.mlzl "ylei duxlwlzzcm`mlzl) jlm ju $mueuyazhu%

  >$>2 Zuw blzjieho `lyjohimoe @lzw so blslmiwi Jzowx$Mixasw` Lehmldlw imoxo`zlz Xz`iyo.yo nodixi% Omsiyo $i Womwo "Yei misl) hoeimoe Jlxud- @lzw so Lzh l$ble.hle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  62/384

  38

  G% [email protected]

  Awdlem idvlzlxazmuu Jiziegi Heyl Blzjieo nizoz`oe :: dimyae ecuwlso 66%666 `d: xavzll wlbiv jumueuyazhu% Blzj imo jozljoz xavzle < di m$yae `d.wi so ju xavzl`xl axuzle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  63/384

  3?

  "Oml{) simlyoxieho 76%666 `lhlz @{mjlmlz slzhz% oz`o dublgizmozi am$hu`l oboddiyoxmi di`xlzhlhz%

  Bziwxiylemlz- Ozdoeimozhoe- Wzyleimozhoe so jiz di`xlz Zudmlzhle j l$zoxxiz% @zhiwxlehlyllyle Wzyleimoz

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  64/384

  33

  {diz- Lyhe- Dleiwl- L`biwlz- Doeodoe- @z`ll- Wo cozibiwlz so Jle$hzdl niji jiza` yozmozho ecuw y{howieie eodmi jiz `wd Zudmlzhl ihi%

  @ulhlwehl

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  65/384

  3>

  jixdowi {ozieo jiz `wd Ozdoei dublgizmozi ow`i yozmozieo hedoyo jlmlh `$mlz niji "jimblwwl neoyho)- jiz `wd hl jueue iie bl{zmledl`xl ihimoz%

  Lelhamu.hl so Xzl`ylhlZud so Ozdoei l{em`mlzee boz xlzlcxl ju ho$zogo ylyne jiz sl{iyoxxo so hdle xsziymo jumuedlmlz- Xz` @uzxumu blz o$`oxieie oe eodmi dowomomoziehoe jiziwiei xo`im oxdixiz%

  WAWYLM YLVIDimm Dglhomoeie iewle nozoi {ozieho lyheml slzljimdo`- xavm u$

  due wawylm ylvwe n{hoe noizdoo jlmhz% ego{ozieho huzumlgl` buwuwuhuz;

  A nee iewle- jixoejiz l imo jlmlyle jiz l lzlwehl `vz amdu$xuz% Yei- bod ow`i- bod yoeile iewlehz% Yoeillyeomdi iewlemlzml- ow$`iyo wlzmd amlemlze doyhlel noxizhii xavmud- hieldi` so wxlxi` `us soxmozielxdlwee nzmxwe ylewxdl`xlhz%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  66/384

  32

  < Llmlz so ozlc%

  : oybmoz- hie lhldmlz -

  7 Lyhemlz-

  8 Blm`"Jy` auemuu `ym amdl` {ozo- ob izmozho so `lwljlmlz$hl owelc- {lellx`lz)%

  Dimmi Dglhomoho- ju wawylm nzuvmlz- `oehi {ommi`mozi eo blw noeom jizhlszle nwxozdodimozhiz% Boz nzuvxl dglhomoyo `lxmlemlz- `lz huzlemlzso exz `lmlemlz slzhz% Jiz wec uuzuel slzldld amle llmlz so ozlc- xa v$mudue ecu{mu jiz `lelhe xo`im ohoz% Nozo` `yho`i ll- nozo`wo obiz so`lwljlhl`i ozlc- ecu{ueu hlbl a` xavzll hlylele slzm`xle- yei {oeni e$mi`xoe lmdl`xlhz% Juemlz- noeom amlzl` jizjiziei o`odoyoe- `lzm`m zo`ljoxblmieho jumuele jiz {ommi` nwxozizmoz% Ju wojovmo- jiz `lwljl ozlcee xavxlejiz xlzlc xuxdlw hemodo{% Ooz ozlcxle jizi @uslyi Dimmiyogi iwo- hioziwxlejum b`doxi xlzlcehlhz% Jl{w dlme- dm`e dublcl{l ohojimdo`iie hdleml ba noiedo yamueu xuxdu- jiz `wd hl yieo lye dl`wlxmlhsoemoz wlcehl yoz lmdxz% Boz yozho- Dhlclli Bu`u` xoo``mmozi$eie- Boy.oxi Dimmiyo so Boyoxi Doz`o{iyomozie jlehl- ihlzogimozi lzlwe$hl lyhemlzml jozljoz ozlce jiz `wdd nzdo`xoyi{%

  Ll so ozlcxle- Dim mi Dglhomoyo `lxmlzl` ${ommi`mo Jlx [email protected] Dimmiyo xo`im ohoemozo- dczo{omozi `oehi id`emlziymo wim bmlehzvjowmoyoemozo so jlehl wlsllemlzl a`l zlwxmldl`xly{%

  Llmlze so ozlce wawylm ylvhl`i yoziei iyi jimoe Duwxlcl @odlm Vll-Oz{uzud @aenzowiehoe waezl- jmnoeie ju ecu{mu iewlemlzel {om do`xuvmlzyl{lzl` `oehimoziei- jumuehu`mlz yozho dimmi xo`imxe `uzumdlwehl so {lzlzmxom`iemozie emoedowieho ylzhdl lzdxz %

  Ll so ozlc `lhlz- jl{oe hlbl cl{ml ecu{l wlbiv amle hie lhldmlze-eodi hamlywiymo lyz jiz jmd bmieho iegomodo` nozo`iz%

  Lyhemlzl nomiego ;

  Xavmudhl yam nwxozigi zam ayelylgl` amle ju wawylm nzujue- Dimmi D$glhomo hoszieho i`i {llc slzhz% Jizi- a` l{m` amumlz- hiozi ho vamixi` jl` d$hle i`i blwd govboyo $xxiblx so ximc$ jmed jumuedlmlzhz% Noziozlcxl so hioz {dzomozho ho- l{ soyl a` ju jmedo dosguxxu% Cl`lx- vami$xi` hdlem`- {lzlze oea` lyhe nzuvxl biwwoxxizdixiz %

  Hoszie lyhemlz lzlwehl wly so cae`wiyae jl`de $

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  67/384

  39

  hle wujlymlz eodmi jiz yoz xuxdl`xlhz% Azhujmdeho nzmogoi {ozo-Dimm Dglhomoeie lwm lyhe `lhzawueu wujlymlz xo`im oxdixiz%Wisim lyhemlz0jlxl ihlzo dizmozi "Slmimoz- duxlwlzzcmlz- `lydl`ldmlz) so hioz dodu zmlz-lhmiyogi so oz.iyogimoz- zoxdoemozhiz %

  Eazdlm amlzl`- blm` hlbl a` lyhemlze ox`imodowi nozo`xii bmho- blm`hamlym soyl hamlyw{ o`imho jiziegi hozogoho hie lhldmlziymo ll so ozlce

  ox`iwi lmxehl ihi% Jueue iiehiz `i- lyhemlz blm` dglhomoyo wz`moyojimdo`ldlgiymo hioz wawylm nzuvmlz yleel lmdl` {a zuehl ihi%

  Ju lhle jl`mzwl- Dimm Dglhomo - lhel so jxe h nzeeozldoe- xavyo`e so wlhogo jiz blm` blzo`oxi wlymldl{%

  Blm`- ju dglhomoeie ibximm govbowieo ho- wlsl govbowieo ho- jlxlwujlymlz amdl` {ozo lyhe {dzo xlzlcehle {ldle {ldle- {azml wz`moe$dixiz%Hlbl `wl jiz hoyidmo -Dimm Dglhomo- bomo j{ xobmi`omi heodomoz$

  ho blm`l zldoe ylvmdxz%Huzud jymo amhuu bmho ju blzo`xl Dimmi Dglhomo hoeimdowi

  ylem hoimhiz% e`0 dglhomoeie iewle `lyele- eo o`imho amuzwl amwue-blm` xo`im oxdi so dlhhi dlm id`emlz blm`xle wlmledxz% Dglhomo- blm$`l zldoe- blm`e ylzlzel ylv mdxz%

  Dimmi Dglhomo- jiz jl`dl- Xz`me Awdlemml `lz ylvx jiz`uzxumu wlsl hl wlymdl` nozo`iz% Awdlem Hosmoxi xavmumuuehle `avlzl`jldw{ amdl` iie Jumnlzmlze- Yuelemmlze ylvx`mlz iwxi`mm dglhomomozi imo

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  68/384

  >6

  gl ixdixiz% @aeyl- Ya{nlx- Jamu- H{go- Lhlvl{lz so hlbl jl{ yozmozho vlxml`sozoe `lz ibximm blzo`oxmozieo blm`e hlbl iwxo`mi `lxmdlw Lelhamu ibximmieieoe eodmi `lzl`xoziwxiihiz% Dimm Dglhomoho`i `lz ibximm blzo`oxmozieie v$bowi{ jiz comwocowi amdl` nozo`iz% Xavmudue waw ylm ylvwee `amlymlxzh jublzo`oxmozie oe xobmi`omiwieie so oe eodmiwieie gozoyle oxxii j mnoho- JamuDuxlwlzzcAwdle @lhzi xlzlcehle yl{mv hlxmle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  69/384

  >

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  70/384

  >:

  Nzg- Ml{ juemlze bovwi hie `lzhomii biwwiymo dxoblwwiw xizmoz% Xowmid amlgl`blm`e- lw`ozie dlm- gle- elduwu joeid so b`doxie `oclmoxi lmxehlhz%

  Blxx `lz`ml doyhle sozimdodo` iie lw`oz so nemm `ussoxmozi obziei{o

  wa`dldly jimo xllbbh ohiyazud% Jxe oz`o{ so Ljl{lmlze oe em so a`

  sighlem so ecu{mu joymozi jozljozidhohiz% obzi Jamumu wslzimoz imo vamiwmoziddublcl{lhl jumuelgl`xz% Jiz xo` hie `lzhoidie juzeueue `leldlwel jimo

  "slmmlb so jimmb) dwllho amuedlylgl`xz% Jueu gdmodi{ xllbbh ohiyazu{%Blxx idhiyo `lhlz ju yamhl blzo`ox oxdi amle wujlymlz hlbi clm ohimdi jizhie `lzhoi- jiz `le `lzhoi xlehd{ iie eo glemlzel- eo ho dlmmlzel ha$

  `ueumdlylgl`xz%

  Hisle blzjo ho xoshi ohimdoyogo`xiz% Jueue iie dod mo`oxie imozi nomoe$mozi ni{migo xavmlee{% Wi{mozo wimb hl xx`mlz lemlmyaz%

  Xljii ju wujlymlz bodoe xos`ic ohoz so lw`ozo xowmid amdlmlze a sl`ix

  xo`mic ohozwiei{% Lw`ozie xowmid amdl` {ozo jumuehuueu- cl`lx wayumuv mhz$

  mogo`moziehoe `az`xu`mlz iie ixxicl` ohodohi`moziei ju xlzlcl `lv no moemozwymohimoz% Ju xo`mici- sozhiidi{ xodielx {ozieo `ljum ohogo`moziehoe odieid%

  Jueu wi{o b`dox eldel yl{yazu{ so bi `idwoeie jiz oyieo ha`ueumdlyl$

  gld yieo dozu b`dox eldel xllbbh so xo`occm ohiyazud% L`wi xl`hiz$

  ho vo` ihhoxmi jiz wuzoxxo `leueue b`de so ozilxie nozoiei iwxodiyozo`sighled lz{u oxdiyozo` xlxji`l dogjuz amlgld% Bozbleni jiz slwxl imo go$

  slje{ jo`miyazud% Goslv yizdi hzx wllxo `lhlz szuh oxdohii xl`hizho `l$

  zlze{jimblwwl eocwi `lwljly lwi `ussoxmozo imxibl` oxdi lhhohogoidi dl l$

  mowoc joyle ohozid% [email protected] DAZLM H_Z_D_

  Dimmi Dglhomo- ixo ju oixmi ox`imoz lmxehl yllyle 2 $9 dimyaemu` Xz`blm`e ng imo ylvmlgl`x% Xz`mozi {lyc hzoe i hdlemlz ju `lhlz hlhoimhi% Ya`mu`- ya`wummu`- yaznuemu` hl jiz xlzlcl sozod- xzlbad- wxdl soczoeni jy` dglhomoeie ewle `lyele wae hozogo sozidwi{ `myazhu% wxo$mi`- blm`e dazlm huzudu hl ja{u` ihi% B`id uewuz amdlwel zldoe- jiz i d$vlzlxazmuue xojlw amlzl` ylldl`- Xz` blm`xl dimmi uuzue nomidowiei e$

  modixi% Legl` wae hosizmozho ylme{ lyhe oszomoz lzlwehl dimm uuz nomid o$yo jlmldx%

  Xz` @uzxumu Dglhomowieie jlmldlwehl Dimmox so

  >:

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  71/384

  >7

  Mihozhoe bozjizieie ozoc biwwowiei i{lb ohoz`oe Jiwgbacc Le`lzl lhm `ixl$jehl ymo hodo`xohiz;

  Bl{z amdlyle oyi oe `ow`ie ci`iz hlbi blylxl l zldl{ so ci`zie eo$cowi `oehiwieo hodohi`o- oe bl{z amle oy hlbi bl ylxl `oehimiiehoe hal$

  dl{%

  Dimmoxxo bl{z amle eo ihi1 dvlzlxazmu` gldilw iieho Awdlem aml$zl` yllh iie dimmi uuz uyledldx% Lyhemlze auemuu hl hlbim a m$dl` {ozo noei blm` xljl`lmlz vlhilb $ blmicoeie lbwel jiz ddox vwi`am a$kiwiymo jlm jumueuyaz soyl ymo nzeyazhu% Dimmox- ju jle `avlzmdlwelbl{z hoimhi% Dimmox nzexo- dleoe so dlhhoxoe xo`zlz hdoyo ho b l${z hoimhi% Cl`lx- @usly Dimmiyo hahu so wxi`mm Blzji ylvmh%

  A blmho dimmoxxo bl{z amle jiz oy slzh% Ju jiz wcoe`wxiz% YieoJiwgbacc.ue hohii niji- Xz` wcoe`wieie wz ze- Duwxlcl @odlm jimiyazhu%

  Duwxlcl @odlm- Euxu`.xl hiyaz `i;

  lyle hi``lxxiz `i- {dizie so jueu xl`ijoe Dleiwl.ee so Lyhe.e i$nlmi so igzl amuele xogls{ so do{lmid bl``ehl boe{ dimmox lyhemledld

  so dimmi slzml suzumle ju cogi hlzjoyo `lz lmoeoe jiz xzm xoowwz so i` yox

  azxlyl `aeumdldx%

  Dimmoxie ju bl`w{ hlzjo `lzwehl wowwi{ so blzo`oxwi{ `lmdlw omjoxxo

  dimmoxie mobieo xocwiz amueldl{h%

  Duwxlcl @odlm- huznue jiz wuhl czxel `avlzdl` {a zuehl ihi% Ya`wl mi$hozie jiz ilzoxi imo jxe dimmox lyl`mlelgl` hoimhi% So eixo`id jymo amd l$dxz%

  Dimm Dglhomo0 `lbzldlemlze so `az`l`mlze- slxlewosozmozie so bl$iemozie- umsi nlyomozie so lbw doe cllxmozie lxx`mlz so ylzx`mlz jiz ja$udlhz% Jiz a`mlz xozohhx so `lzlzw{m`mlz y{ehoe `az`l`mlze wlc e$hl- goblmox so xllwwuvmlz wojojiymo bliemozie lzlwehl nze dmozhiz%

  Ymmlzhle jozi lz`l lz`lyl hosld ohoe blzvmozie blm`e zubuehl uyl e$

  hzh jo{niemi` imo dlhh {xzlvmlzl imsoxoe blzv waezlmlz dlblho amuelelbm`i jubzle- Xz` hlszleel yl`dlyle jiz blymi iz`ie bhiwomozie wojo v$moziei xo`im oymodimozhiz%

  June omho jumuele j{ eaxmlz so bxzlmlz- ju zub blmoxiehoe glem z$eo`moz sozdo`xohiz- ixo @z`mlzomi.ho 89% Xdoe `udlehle amlzl` jumueleLmjly `z Elimi "N`joz`) joyie @amazhuyl o`xii xomnzlc;

  Ozlc ududiyoxmo o`ienoe jiz huzudhlhzmlz% Jlm$

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  72/384

  >8

  `le blzji com`oxi juemlze dlhhi `ussoxmoziei wlzwd- d eosi `ussoxmozieilmxwx oxdi- ygo huynumlz eldel jue mlzhl jizoy jzl`dldxz% Xobmi`omi jiz

  {ldlehl ju nijimozie dlmoe so johoeoe- cohl`zm`xl jumuelgl`mlze vo` a

  `lhlz dix oxdiyazud% Azxl blmmimozmo sl`xiymo wiylwi gozoylemlzl `lvmdld

  amle `ymmozie jy` jiz `wdee- yuzxmlzee `azuedlw iie- iyi ihlzo ohimizwo-nozo`iego- woso woso boz xzm cohl`zml `lxmlelgl`mlze dix oho zid%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  73/384

  >?

  wle slzh% dixwi{mozo bldiyox huynumlz lmldl` dd`e hoi mhi%

  {diz.ie Yuelemmlz xlzlcehle inlmi so Yuele Azhuwueue wlbimhoe ioz i$mozo hazu imozmodoyo jlmldlw hl lyzgl udud jiz xom so l`em` ylzl x$dx%

  Dimm Dglhomoho zeo` jiz `lbzldlem` nwxozoe Lmlobiz.ho nzh

  l`em- a ne` `lydl`ld ymo le mlxyaz;

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  74/384

  >3

  {diz so momozieho jumuele 33% Cz`lee hle` dzoxxojlxe xavml$dl` sl{icowiymo RSII% @amazhu @udlehle m so`lmoxieo xlyie ohimoe Dizlmly

  Jo`iz Wldi Joy :? Dlyw

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  75/384

  >>

  {uzud obzi jiz oe`l{ ye amduxu% Wlslxle ego wo`woe jie ecuwu amhu`lzoclbml jowmoyoe- lzmlzehl vl{lzmlzehl `lmljlm`xle noimdoyoe ju nwxo$

  zimi wez `oexiehoe `agldle jiz `y blzljowi azxlhl `lmdx% Wlsl ymmlzehl

  aejiemozgo iewle xicwxoe so oixmi jumlg blwxlm`mlzhle md- iwxim ego$

  wieho omi lyl xuxlemlz dublgiz amdu- aejie `lhlz bodobziyi ho Ozdoeimozo`imiz`oe mhzdmozhi% obizho `m lzx amlzl` hzx jie `ii `lmdx% Jiz

  ju `lhlz hl `ymozhoe juzlyl n oxdimozhi% Ju y{hoe obiz `ymodixi%mdmozhoe `uzxumle bodobzimozmo- dublgizmi`xoe heoemoz ylenemlzhle sovlxmlyle govbleomi`mozie hovzodmoziehoe `lmle ow`i zoclbx osmozieie blzljomo$

  zieho jizoz i ioz ahl xldiz ohozo` iieo wedmlz- nozi `lmle oe`l{ yl`lzl`

  ` noizdoyo uzlyazmlzh% H nze udux sozogo` niji hoimhi%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  76/384

  >2

  H % HE SO HE LHLDMLZI

  @uslyi Dimmiyo ohojiylxee zoe`mi jiz iwmd i xlzlc slzhz% Joyleeldomoziso euxu`mlz wwmoyoe hie w{moz- w`x`l `lmodo lmele coxslmlz- doxiemoziejlehl`i jowdomomoz- `aenzomozie waeuehl`i hulmlz- ju ohojiylxe {oenie z$

  eo`mozihiz% Dimm jiz hlszlee ju hozogo hiei jiz `ml wa`umdlw - glbim blm`yemlzel- eo obixmi`- nl{imi` niji wlho ielemlze- eo ho hiei y`womxdo` nijijy` ihhilmlze xom`ie ohimdowi iie hoimhiz% Ooz a ne mozho hie- xowizmi jizwimb ihi iwo- jueu Dwmdlemlz- hdlehle a` jizjizmozieo `lz `ummled$mlzhz%

  _{ue jiz {ldle- @uslyi Dimmiyoeie- yei hdlel `lz wimbl wlzmvdglhomo oxdoeie hie lwehle xlzxdlw ylvmdxz% Lwmehl jueue hieoly`z bijiz xlzlc amdlhe boz`ow jimiyazhu% Cl`lx `lsnlhle `ldll bl{z

  amlemlz iie lb`d `lzlgl` oixmi wojovmoz slzh% Vlhilb $Blmicoeie @uslyiDimmiyoyo `lz amdlw- hosmoxie iieho jumuehuu lzxmlze lzm- yoei jizblzjie noxizogoi com`oxmoz- jymomozieie el{lzehl @ uslyi Dimmiyoyi hieoedlb`d oxdoyo omsoziyazhu% Ju {ibeiyoxie oe xivi` zeoi Dm`iyo Do`xojido{ueu jiz lyhe- Ohizeo iwxlxiwxi` Dhz Eoyyiz Joy sozdi so Ohizeo `ae n$zowieho "9 Dlyw

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  77/384

  >9

  Lye`aenzoho jiz hie lhld- vwlmldcxw- Eoyyiz Joyi u o`imho how$xo`modi so dowomoeie hiei govbowi ei ",) {dxz%

  Giblh- idld ime ohoz% dld amdlh`l blzv amdl{% @udlehle- Vlhi$

  lbd{ wozjowx hoimhiz- dublwlzl lmxehlhz- hohi% Slmi hlbl he nomhi- ymo

  amwlyh- l{hle hozxmoziei lemlxzmlzh% Owlzox ya`xuz- giblh ime ohogo` ya`$

  xuz% @uslyi Dimmiyogimoz ho- hslmlzee wlsuedlwe hiei owlwmlzl hlyld l$

  yl hi``lx oxdimozhiz% Dl`wlx ylme{ slxle- dimmoxie iwxi`mmiei hoim- lye {l$dlehl bimcox so wlmxlelx dl`lde hl `uzxlzdl`x% Vlhilb $ Blmicoeie owizamhuuehl iwzlz ohimiyazhu% Vlhilbe xuxxuu yam l`l jommi amhu`xle waezlhl lye iclhomozie `ummlemdlwel hosld amuehu% Cl`lx- wxlejum- @uslyi Dimmi$yoyihiei wimbmlzl `lz hl {lyc nzyaz so ju wuzoxmo lmyazhu% Azxlhl hieijiz dow.omohoe hale lemldl{m` jumuedlh bmho- hie- {ldle {ldle ju

  yehoe e vmel nodixiz% Hie cl`xzee hosldm amlzl` @uslyi Dimmiyo lmoybieo lmx wym o$

  eodo{% Dodmo`oxiei nozo`xoe wosoe jiz a` hie lhldmlzee- `oehimi`[email protected] Dimmiyoyi xuxxu`mlz nzmdxz% Hlbl {diz.ie inlmieie ozxowi ne-Hoei{mi Dcxw xavmlele blm`l ymo hodixiz;

  Boz eo vlblwel amuzwl amwue Yuelemmlzl `lz `aydl` nozo`iz% Yuele$mmlze inlm oymohiidodmo`oxmoz blm` iie ho clz{$ `iclyohiz% Joe coxsl soziya$

  zud% Wimb so govbleo l{m soyl ya`muu bijiz {ldle `lsnlyl dei amdlyl$

  gl`xz% Bijiz dhlcll slwxlw amdlyle jiz Dwmdle hlbi yozhoe xl lml$zl` hdlel lxdlyl dogjuzhuz%

  Dcxee w{mozieie eo hozogo xowiz oxxii eodmi hoimhiz% eodmi amleea`xl- coxslee `lsnl mobieho sozimdowihiz% Hdoyo vo` iwxo`mi amdlyleblm`- iieo nomdowo jimo coxslyl wlynm nzedo` {azuehl ihi%

  @uslyi Dimmiyo xlzlcxlz hie lhldmlzee hlszlee jomizxoe oe n{om z$eo`mozhoe jizi ho- Ohizeo `aenzowieho Wlzly Dcxw Lbdox Ocoehieie `aeu$dlwhz% Dcx Ocoehi xo{iei ymo wlsu eduxuz;

  {ozidi{o hoe sl{ico- dodmo`oxidi{i dublcl{l so dhlcll oxdo `$

  xiz% Ju blzo`oxidi{mo- Vlhilbd{l iwyle oxdi amdly{% B%%% Joe- hie `lz$homozido bl`i`lxi wymodo` iwxozid% Jiz Xz` hedod `i giblhhle `lewe%

  He- jiz dcx ngoeiv o`imhi% Aeue nem lmewe- j$

  >9

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  78/384

  26

  xe dcxmoz juehle dodeue amlgl`mlzhz% Hdle iwxim xobmi`owi amle jizyozho- giblh- clz{$ yiehiz% Ji{- du`lsodox oxdo{wo` vlhilbe odziehoe ly$

  zmd amuzu{% Bod ji{- xllzzu{l uzldlhle dublzojo ohogo` hoimi{ `i%%% Bl $

  {zm` ylvlgl{% Bl{zm` ylvdl`- hosmox so dimmoxo- bimcox dl`ldel jlmm

  wlmldl`xz% Jau jauel axuzuzwl` diw`iemi` so {immoxi `ljum oxdi amuzu{% Omi$di{ho amle dlm- dm` hdlel noogo`xiz- iidi{ho jl`l xzmwe ihhil oho$

  go` slz dhz1 Giblhe n{om amuu- iwmdme ozociei y`womxdowiehoehiz%

  Dcx Lbdox Ocoehi- `aenzoho`i dcxmozo heozo` wa zuyaz;

  ymo hoim di bagl ocoehimoz%

  Baglmlz goslv soziyazmlz;

  Bly bly- ymohiz- Ocoehi bl{zoxmozi%:6

  Duwxlcl @odlm Vll hlbl jlmlenxl hie cl`xze n{ eeho xuxdujumueuyazhu% Azhu imo- blm` imo- Dhl clli Bu`u` xoo``mmoziymo xodlw lzlz$`oe- ecu{mu hie lhldmlzee hl lye wlcxl jumuedlmlze wlmldlyl lmyaz$hu%Aemlzhle jy` jiz ylzhd nzdowo jimo - {lzlzm amdlmlze emodo` m{d$h Eixo`id amlymlz nomixi`o eo `lhlz iwljoxmi blzo`ox oxxii lemlmdxz%

  Xa`lx.xle :3 Bl{izle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  79/384

  2 $ Zlhi Yooe imo ylvxd{ nzdohoe

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  134/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  135/384

  hozdoyo `lzlz sozhi% Jlx hosmoxmozieie Xz`iyo bl``e hl`i eiyoxmozi jommi ihi% Ayehoe bi jiz clyhl udumduyazhu% Hauhl iwo hawxmu` `uzlgl` jiz hosmox ya`$xu% Legl` Zuwylhle jiz oymoz jo`moeojimizhi% lzm` zokidi y`md so odvoz$ylmiwx hosmoxmozo `lz dglhomo ohoe yoei jiz zokid `uzumduxu% Lye hosmoxm o$zo `lz hsdoyo jlmlyle Xz`mozo Zuwyleewoyizgi `lmdlylgl dubl``l`ihi% Zuwylhle Le`lzlee jo`mohii clyhl- wiylw amdl`xle a` dlhh so dlm

  ylzhd ihi%

  m` boyox Blzigiyo So`imi Jo`iz Wldi Joy imo `xiwlx So`imi Yuwuc @odlmJoy.hoe xo`im ohimiv nehozimhi% Ju jiziegi xodlwxle waezl- Daw`asl Jy`Omimiieo xyie ohimoe Lmi Culx Vll hl hlbim amdl` {ozo Yuwuc @odlm so Z{lEuz Joymozhoe dxoo``im i`iegi jiz boy.ox nehozimhi%

  Le`lzl Zuwyl.hle a` wlyhl wimb- govbleo so blzv lzlg imo vlzl iwx i$yazhuz _{ue nzdomoz- iwxoeimoeie bovwiei wlmldlh% Jiz di`xlz wimb- gov$bleo so lzl lmeh%Zuwmlz- lyzgl vlzxi bmieho jiz dimyae Zuw lmxe soz $

  himoz% Ju lmxemlz;

  Cozix "Xo`) Joyie Dlmiyo So`immii {ldleehl i`i y{ jie-

  Blwle "Wl`l) Joyie Dlmiyo So`immii {ldleehl Jo y{ jie-

  Blwle Cobdi "Lyxl) Joyie Dlmiyo So`immii {ldleehl y{ jie mizlamdl` {ozo nomhi%82

  Le`lzlhl`iZuw Jy`omiwieie iwxoi {ozieo ju lmxemlzl Le`lzl b`$doxi lhel Dlmiyo So`imi Blwle Cobdi Joy jiz dimyae mizlm` dl`ju{ sozdixiz-i`iegi vlzxi amlzl` lmele jo y{ jie lmxee y{ jiei- lw`oz dl siz amlzl`Daw`aslyl nihoe Wlccox "Lz`le) so Euzi "Gae`oz) Joymozo xowmid amuelzl`wimb wlxe lmdl` {ozo Lmdleylyl nehozimdi- hzxy{ jie lmxe hl [email protected] Joy jozljozieho @lzw.l noxizdixiz% 89

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  82 $ Blwle Cobdi Lyxl% Cozix Xo` so Yuwuc @odlm Xoenizo` Joymozmo ylvxd{ n $zdomozho xowvix oxxi`% 89 $ Lmdleyl.hl oecmwyae b`d wzh jiz wzlhl wi mb dujlyllwel nihoe Wlccox

  so Euzi Joymoz- azlhl vlzly almxdl` iie jazwlhl ayeldmlz so vlzlee bovwiei`lyjoxdimozhiz% Aemlz jiz Lmdle lmhlxdx % Dowomo dlb`odomi` amhu% Cl`lx jiz eo$xigo `dlh% A neju ne ho Wlccox so Euzi Joymozhoe vbo ohimdodi so bhiwojiz `l{l amlzl` `ljum ohimdixiz%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  136/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  137/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  138/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  139/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  140/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  141/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  142/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  143/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  144/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  145/384

  ZL_C JOY

  Duwxlcl @odlm Vllee- {lcozhoe bodoe waezl Zluc Joyo sozhii zo w$dieho u wlxzmlz yl{mhz;

  Joeid a` dubxozod `lzhoid so Xz`iyo.yi `uzxlzdl`ml bl`i`i ylz$

  hdg so howxo`i `lzhoid Zluc.l

  D% @odlm

  Duwxlcl @odlm Vll- jxe blylxegl vo` l{ `idwoyi ju hozogo yleelyl`mlxzd amhuuehle ju w{moz a` eodmihiz%

  Zluc Joy iwo Lxlxz` bl``ehl`i `lellxiei ymo icl ho oxdixiz;Duwxlcl @odlm Vll dglhomoyo lxmdlwlyh ju dodmo`ox `uzxuml$

  dl{h% Lelhamueue xobmi`oyo hoe yozmozieho- Jlxhl- Hauhl so Neoyhojlmlyle so jiz yuzxwosoz hegoeie dlbwum amle {lyc dimmi du`lsodox bl $

  zo`oxmozi Duwxlcl @odlm Vll xlzlcehle jizmoxizimdowoyhi- boz jizi lyz lyz

  `amlygl jlwxzmljimizhi%??

  Duwxlcl @odlm Vll Lelhamuhl jizi lw`ozi hiozi wiylwi i`i `ussoxo hl$yledl` {azuehl ihi% Lw`ozmi` jl`de hle @{d @lzljo`izso Lmi Culx Vllmlz -

  wiylwox yeehoe ho Zluc Joy `oehiwieo howxo` amhumlz%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  146/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  147/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  148/384

  Zocox Vll- oz`o{ Oxbodie xohijieho bov u{l`mlzhl `lmlzl` blzo`xwoyzoxdi- legl` Oxbodie `ussoxmozi 3

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  149/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  150/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  151/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  152/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  153/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  154/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  155/384

  Wislwxl`i _dudi Dimmi @aenzo so Boyoxi Xodwimiyowi- lz` LelhamuSimylx BoyoxiXodwimiyowieiyzzm`xoe `lmhzd amduyaz so ju Boyox$i Xod$

  wimmiyo xljii amlzl` boz le dosguxxuz% Ylme{ ju Boyoxi Xodwimiyohoe amuv hljune Wislw @aenzowi Boyoxi Xodwimiyowieo hlbim amdu jumuelemlz slzwl- jue$

  mlze lz`i Lelhamu Simyoxi Boyoxi Xodwimiyowiehoe iwximl oxdomoziei xlmov o x$

  do` hazu amljimiz% A {ldle Wislw @aenzowi jxe dimmoxie doecllxmoziei so

  hau Lelhamu Simyoxi Boyoxi Xodwimiyowi ho wlhogo hau Lelhamu Simyoxieiebu`u` so doecllxmoziei dublcl{l so dhlcll `uhzoxieho jumuedu amuzmlz%%%

  Boyoxi Xodwimiyoyo aejo ne waezl hl u xomnzlc yl{dx% 3:

  @uslyi Dimmiyoyi xodwim ohoe ygo boyoxie hoim Le`lzl.yl blxx

  Wislwe jlxwel jimo nododowi ci`ziehoyid% e` hau simlyoxmozieie @uslyiDimmiyowiei xo`im ohoe boyoxie- jxe jxe u{l`mldlw- hamlywiymo ju sim$

  yoxmozie xo`imxw{mel wojov amlgl niji idhiyo `lhlz vo` dozu so

  dlex`le ihlzo ohimdo`xo amle blzo`x Dimmiyoeie0 xohoe jozi hlidl boz jizxoojjwd{ coel nzdo` so nwxozdo` iwxoyoe hdlemlzd{gl wlj`

  diwimm jiz yozho dublcl{lw iie Boyoxi Xodwimiyoeie Wislw.xle jlxyl nod o$

  dowi hegowieho jumuehuueu lz{ oymozid%

  @{d @lzljo`iz Vll- Dimm Dglhomo hosldegl hauhle lyzmdlh% w$xlejum b`doxi xlzlcehle Oz{uzud.l RS% @amazhu @udlehle amlzl` neh o$zimdixi% Le`lzl b`doxi xlzlcehle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  156/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  157/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  158/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  159/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  160/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  161/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  162/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  163/384

  Eiwle

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  164/384

  :

  Cos{i Vll Bl{zoxmozi Noj{o mowiehoe woimhimoz% Cl`lx moeie inlm l m$xehl jumuedlw y{ehoe dl{jlxlee h{oemoedowi so nehozimdowi dd`e

  amdlhehle dl{jlxl yozieo jiz yl{ nehozimiyaz% Ju yl{ `ljum ohimhii xl `$

  hizho dimmoxso`immii xlwxm` amuelgl`xz%

  Ayl `ayuyazud% Mxcoe `ljum ohozwoei{ ommoziei{i `lm hze{ "Ommoz `lm`lz)%

  Ay jizmiiymo `ljum ohimhi "Lm`mlz)%

  Woid xuxlel`mlzee xox`i`ieho so `ljumeho xixi{ hlszlele Jy` Di m$mox Dogmiwieie Cos{i Vllhle a` oymoz udhuu lemlmyaz%

  Cos{i Vll- jlwxzmv hlmdlwel `lzlz sozimoe eux`uehl a ne Jy`Dogmiwo eodmi bi jiz oy wymododixiz% Cl`lx- dimm blzo`oxi hieoe dlb`dohoe coxsly enimi{mozie{azml yl{hzhe so vlhilbe Lelhamu imo iz xijlx `uz$dl` iwxohiiei iclho oymohiiehoe- eux`ue jlwmdlwehl Duwxlcl @odlm Vllclyhl nzdxz%

  Jlmlenxl dimm blzo`oxo cl{ml wodvlxi huydlyle Cos{i Vllee elwmamuv hl Lelhamuylnodo `lzlzel slzh eux`uehle lemlmdl`xlhz% Eux`ueju buwuwu lyhemlxle `wdmlz llyl amhuu niji lmedxz;

  A wzlhl>7 enimi{moz Blzjiyo Eo{lzoxiei inlm ohozo` joeid ahldl `l$

  hlz wenm lw`ozmoziei wa`xumlz so m{d nomoe odizmozi sozdo`mmidm iwxohimoz%

  Owlwoe egohoe nozo`mi odizmoz sozimhii iie joe `oehimoziei wl`ie `lzmlhd%Legl` nweo hdle wenmozi hlyled ji z Blzjiyo El{ z- wxlejumue lz$

  x` bz so Bimlcox doz`o{i amdl` {ommiiei `lyjoxxiiei nzd jiz Blzjiyo E l${e wclxyml vo` {ne jumueuyazhud% A wzlhl hzxy{ l`e i`i wzl hi{imdi

  wenm enimi{ lw`ozmozi lzlwehle noozo` `lvmlzl jizi`di jiz a` Ozdoei-

  Zud blm`e bazmlyg jl`mlz lzlwehle noozo` so wau``lemd dublcl{lohozo`Jjmi.yonixxid%

  %%% Boz ne xuxu`mldlmlzl so xobhixmozo uzuyazhu`% [lx lbleo wom d$

  m`xl joei `ljum ohozo` juyuzhumlz `i0 ldle Lelhamu imo jlmlex xodie ohiei{%Joe ho hohid `i0 jlmlex slzhz% Legl` enimi{moz oenom amuyazmlz%

  %%% Ju himoid {ozieo- ldle lwml wi{ o`imdoyiei{ so Lelhamu imo jl$

  mlex `uzueu{- juyuzhumlz% Joe ju coz$

  ++++++++++++++++++++++++++++++

  >: X%J%D% Dogmiwi [ljx Gozihowi- G% I% W% 92% >7 wxlejum.ue

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  165/384

  dle {ozieo odiz wujlyd nehozdo` buwuwuehl xoojjw oxxiid niji- `lj i$eo ho jl{ `iimozie nehozimdowieo xoojjw oxxi% enimi{mozi{ie sozhimoz%>8

  Ocoehimoz- joehoei{ wxlejumhlehlbl ego `dl` iwxiyazhud% Legl`-xodlwd im` amlzl` enimi{ wiylwoxiei lemldl` buwuwuel yeomi` ihi% Lemlhd-

  juehl bi vbod `lmdldxz% `iegi amlzl`- enimi{mozie lw`ozmi`o eo ylvl $

  gle lzlxzdl` ihi%

  Dogmiw ju dl{ozoxi d`um `lzmld so Cos{i Vllyl a` wlyn nwxoz$dixiz%>?

  +++++

  Cos{i Vll- a` jimnimi so a`udu jiz lw`oz amlzl` xleez% C l`lx- ji{ blzjxlzibieie {oenie wlbicomozi lzlwehl- `oehiwieie wxe `udlehlem` hoozieohomim xo`im ohogo` jiz amllewxjllzwel zlwxmlyldlh`% Hzwx- lm`le so

  jljlgle xlszm jiz iewle amhuuehl ixxicl` ohim do`xohiz% Dowmoie jxe no$zo`mozieo wlynm jiz lw`ozhiz% Legl`- yoeimi`mozo so imozi ci`izmozo cl{ml jiz yl` e$m ya`xuz% Dimm Dglhomoho azhueue `uzumdlwel jy` mho bi{doxi ha$`ueduxuz%Wl`lzyl Doyhle Dublzojowieie `l{lemdlwehl so Jy` Xllzz u${ue bl{zmledlwehl Cos{i Vllyl boz`owxoe a` ozoc vly lyzlemlz slzhz%Cl`lx ji{- juemlz hazumlylgl` yoxoz jomnoyo zlwxmld hoimi{ %

  Cos{i Vll- Duwxlcl @odlm Vllhle 8 yl jy`% Blzv A`umuehle soBlzv L`lhodiwiehoe ` ixijlziymo 3 ym hlbl `hodmihiz% Dimmi Dglhomoeie

  jlmlzehl Duwxlcl @odlm Vllhle jiz zxjo imozihiz% Le`lzlyl nomiego xozoh$hxw{ Duwxlcl @odlm Vllee odzieo nizdi- a me goyo `lhlz hl odzieho`lmdxz% Duwxlcl @odlm Vll- lw`ozmi` lemlyel so wlhl`lx huynuwuel n$soehii iie {l cozhoe waezl azhuyu jy` jiz i zlblxmiyml Cos{i Vllyl xowmidoxdixiz%

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  >8 $ Vlhilbe so Cos{i Vllee Lelhamuyu iyi eiyoxmo heojimdomozi iie-wxlejumueinlmo so `oehimozieie bl`lzoxo dlzu{ `lmdlmlz nozo` idi% Cos{iVllee- Lelhamu imo izxijlx lzldlw iie ho Vlhilbe cozdle oxd owi so eni$mi{mozie juel duslcl`lx oymodowi nozo`mi idi % Lelhamu.yl `oehi nihogo` yoz$ho ylsoziei nehozdo` iwxodowi ho lyzgl hi``lxo hooz%>? $ Jymo amlylzl wiylwi blylxd{hl hl idl zlwxmldl`xly{% Ju nomoeo` wojojiymo-wiylw blxl imodo` ohimogo` jiz buwuw amdl`xle `dxz% Govbo hoixizimiego ow`i nelbmlz hozbl m lccohimiz so ueuxumuz%d

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  166/384

  % Azhumlz) `lzlznb Lhlelhl-

  @lc`lw iwmd Azhuwu `lzlznb Jl`hl jumueuyazhu%

  Azhumlz- yozmoxi`mozi ju jmnomozho Lelhamueue nizi `lvmlze xuxduhuzudhl ihimoz% Azhu `udlehlemlz- wxe eixomi`moziymo xleed noe noeozl m$mozhi% Nlmiv hosmoxmozie- Xz`iyo bl``ehl`i vmemlzee nm`mozmo `lzmld l$hle uynumleljimdowi *iie- boz oyhoe ego Xz` Azhuwueue hoozmi `udl e$hlemlzehle so Xz` Dimmoxieie azhuwuehle ya`wue jzl`mdlw nozo`iyazhu% Jubuwuwxl nozo`oe xohjizmoz dxlzo`o b`dmozi bl{zmlez`oe hemdx%[l$

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  < Noeom @uzdly Jl`lem Blzj Xlzibi Hlizowi Zowd Ylyemlz Wozi Ea; I Xz` iwxi`mmBlzji% W% 89%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  167/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  168/384

  6

  enimi{ lzldl $ xlzldl nodimozi Jal{ ldl` iie > @lwd

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  169/384

  % Xdoemozie "?>% X$doe Lexlmyl.hle Lyhe.l el`mohimdixi) ozmozie au xozbiwo xji amdlyle h a$udmumlzhle dzo``ovxi%

  Euzoxxie Vll- ego 2% Azhu @udlehle So`imi- hlbl waezl RSII% @[email protected] so {diz Slmiwi amlzl` nl miv hosmoxmozie jl{ bl`w{ xo`micmozieo nw

  nozdi- {dizDhlclli Bu`u`u Awdleiyo Godiyoxiei jy` mho howxo`$modi so bozbleni jiz Yuele amuv jixxiwieo `lz hi``lxmi so xohjizmi hlszled$xz% Cl`lx

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  170/384

  :

  el`mi so bi jiz wuzoxxo ya`ohmmdowieo doyhle sozd iyogo` xohjizmozie lmedl$w%

  Xozbiw ohimogo` `ussoxmozidi{o lix haelxd- wimlb- govbleo so hiozlzlmlze m{uduehl `ummlemdl` {ozo xav mlev wl`mledlw iie xozxivmoz lme$

  dlw%

  Duwxlcl @odlm Vll- dxlzo`oeldoho`i jizxl`d hoyidmozie so gazlciiwidmozie jomizwi{ amhuueu lemldx enimi{mozie himohi`mozi niji- xocwiz ohojim$do` iie jomizwi{ jzl`x`mlz buwuwmlze l`mledlw nozoiei Wlhzl{ld so Blz $jiyo El{e Lbdox {{ox Vllyl yl{h niji- goslv jo`modohoe- 7 @lwd

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  171/384

  7

  waezl`i gdmomozmo- govbomozho jumuele `xlmlze ju buwuwml imniwi amdlylgll`mleyaz% Joeid lbwi nzmozido n zo ju dlhhoeie enimi{moz xlzlcehle

  ji{i iclm iie yl{hzmd amhuuel- Awdlem homonomozieie id{l oxxi`mozi dxl$

  zo`o lzxmlzee xlzlcmlzgl jl`l jl`l `ljum ohimhiieo vbo `lmdldxz%

  e` lye dlhhoho govboho jumuele `ussoxmozie Wuziyo.ho jumuedlh h$egowieo `lz enimi{moz- ?$3 @lwd

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  172/384

  8

  Yueleiwxle.e cllmiyox wlblwel `lzmdlwe wlmldl` iie enimi{moziew`oehozue.ue so w`oehozue $ Blmov yamu {ozieho jizmodomozieho`i imiii l e$

  mlyldlhd niji ju buwuwxl`i banzzm ho l`wieo vo` {lzlzm nzyazud%

  Juehle hamly- huzuduexlzlcd{hle enimi{ Wuziyo Azhuwu @udlehle$

  el jimhizdowieo lzlg amdl`xl {zmyd% w`oehozue.l boz eo wojov so jlbl$

  eo imo lw`oz `lzdlwel yomxoeogo` enimi{mozo lxomo oenom amuedlwe so Yo$hiegi Azhuyl- june jumueumle blxx nlyox {lyc jiz imozi `lzl`am xozxijlx jzl$

  `lzl` jy` `wde @lxdl $ wmbiyo iwxi`ldoxieho blzo`oxo noxiziv @imi`yl

  buhuhu ioziwieo nizdowiei odzoxxid%

  Duwxlcl @odlm Vll- enimi{mozie w`oehozue.u inlm oxdo` iie ylvx`mlzjlw`yl hizoedi- odzieho`i jizmi`mozo w`oehozue.l `lz ylvmlgl` jiz blzo`o$xo wimbml `lz `aeumdlw odziei sozdixiz% Noeom `lzlznbe ju buwuwxl nw$xozhii o`ienoemii lg lg xoe`ih ohozo`Mlxomo `lz `aydl odziei Lbdox

  {{ox Vllee iwzlzel zldoe nemozgo nozi lmdldxz% Noeom @lzlznb- Ymhzd Azhumlz Nzujueu8 so ju nzujl jlmlele :% Az$

  huyu msohozo`% >% Azhuyu hazuhle hazuyl Noeom @lzlznbl jlmldl` iwx i$yazhu% Duwxlcl @odlm Vll iwo- 7 @lwd % Azhu odzieo

  sozimdi 8% Azhu `lzlznb `lmhzmd% 2% Azhu `lzlznb {diz.o el`mohimdixi%? $ Noeom`uzdly Blzv Xlzibi Hlizowi Zowdi Ylyemlz- Wozi Ea;

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  173/384

  ?

  Duwxlcl @odlm Vll- w`oehozue.ue inlmiei lxomo e modo` buwuwuehl$`i `lzlze so odziei uynumlyldlh% e` Wlhz{ld juehle sl{ noimdowieiwozx so `owie jiz o`imho iwxodixi% Cl`lx- Duwxlcl @odlm Vll w`oehozue.ueinlmieo zl{ amdlhle ego- ju inlmmo xobmi`oyo nizogo` jizmi`moziei- wimb sodlm{odoyi noziyo o`do` id`ee jumduxu%

  > @lwd

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  174/384

  3

  zmdm% Lhlel vamiw `lhzawuel hl xozbiw ohimoe yoho` wujlymlzhle bu`u` xl b$wi mi nzd

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  175/384

  >

  wi{ so lgelgl` jiz blmho nodixi% Xozbiw odzi sozimhi`xoe waezl xzoe bl{zm l$eldlhehle ozmoz a` jo`modo` {azuehl `lmyazmlzh% Yoxozi `lhlz slnaejumuedlh iie jl{ ozmoz slnaemlze wxeo jiedo` wuzoxiymo yamg umu` oxdi$mozhi% Juemlze iieho wau`xle haelemlz amhuu niji- slnaemlzhle hoemoz-`vzmozo lzvlzl` moemoz ho amduxuz% Xozbiw ozmoziei xlyle xzoemoz `dzso ahuewu{mu`xle yam mlzhl `lmyazhu% Ozmoz jl{ iwxlwyaemlzhl iwxlwyae vlzdl` $

  m`mlze yl`lzl` xzoemozi yzxdoyo lmyazmlzh%>

  LM C_LX VLL

  Wujlymlze- yoho` wujlymlze so jy` zxjomi `udlehlemlze wxlejum.ll`e oxxi`mozi ju wzlhl- Lmi Culx Vllhle hl `wlgl w{ ldl` noz o`iz% [email protected] Vllee Lhlel.hle lyzme xl`iv ohoe nemozi SII% Azhu @udlehleSo`imi Lmi Culx Vll ymo lemlxz; 2

  @imi`ylhl im` i amlzl` klehlzdl `lhzawueu wujly- ozmoz- wimb so xob i${lx imo i dlm oxdixid% e` klehlzdl xo`imx hlidi wuzoxxo jumuehuu y$

  zoho `lmljimizhi% Cl`lx Azhu `wdmlz xozbiw amueljimiz- nlzei{aemlz hoixizimo$

  jimizhi% Jiz inlm amuv jixxiwi `lzwehl @imi`ylee eodmi yozmozieho hizoei yu$slmlzbl{zmldxd%

  Lhlelhl {ozido lmhd imozmo jiz ly `lhlz donum amhu`xle waezl

  xzavi l blwxlmd xo`zlz jlmldx% Ju blw xlml boe{ noe jiz `uzdly wu$jly i`oe @lzmJlm`le Hlmlzehl9o`iyl xl`ivmozi wzlwehl xuxumduxud% Bod

  xohlsi so bod ho Lelhamu ioziwieho`i sl{iyoxi nzv iglv ohoe xohjizmozi lml$

  jimdo` iie yledhl jiz dczo{o so ju niji imozho `ljimiyoxmi amle wujly lz`l$

  hlmlzd jumuehuu blmho Blmojie `u{oyieho`i @lxdl iwxlwyaeuehle xzoeo

  jiehid% Yizdi nem` jiz woylblxxoe waezl :6 Lzlm`

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  176/384

  2

  yamgu amlzl`- Lelhamu ioziwieho`i huzudu eo hozogoyo `l hlz nzhe- eoniji xohjizmoz lmhe `owxizdo` ho vo` nxz% Lhlelhl jiz ly `lhlz donumamlzl` klehlzdly xl`siyo oxdo` so du`lsodox yuslmlz bl{zmldl` niji cllmi $yoxmozhoe jlbwoxdowieie iwo- wlhogo jiz iyi eiyox ilzoxi amhuu lemlmdl`xl$hz%

  3% AZH_ @_DLEHLEI LM BWLE VLL

  3% Azhu @udlehle Dizmisl Lmi bwle Vll- dxlzo`oeie im` lymlzehl`icllmiyoxiei so hegomoziei- djlmlm jiz o`imho lemlxlzl` hiyaz `i;

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  177/384

  9

  mlzehle yzyozo` `ymozieo os`mozieie hazu amdlhe Blzjiyo Eo{lzoxieoyl{hd%%%

  Blzji `lyjoxxiidi{o lzx` xldldiymo ielelzl` wxlejum.u xoz` oxdiamle xxiblx so Xozl``i b`doxi mozi nomoemozieie jom`i jiz vmlemle amhuueu-

  jiz dhhox- {leeoxdi so jo`modixid%

  Lmi bwle Vll- Oesoz Vllee @lc`lwylyl noogoiei so azlhle xo`zlzdglhomoyo niziogoiei xlbdie oxdi so boz e Oesoz Vllhle jiz xlmidlx lm l$gle udduxuz% Juemlz lemlxx`xle waezl w{mozieo ymo hosld ohiyaz;

  Eiblyox

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  178/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  179/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  180/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  181/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  182/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  183/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  184/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  185/384

  eie ju simlyoxmozi inlm iie boz jlbleoyo l` `lv jzl`xehle `udlehldos`iieho jumuelemlz- ju ibxidlmi n{ eeo lmlzl` doyhlel `dl` iwxod i$

  yazmlzh% Ju ixo l` amlzl` ylme{ Dizlmly Blmmx Joy azxlyl lxmdx% A hl jiz

  dhhox wez jayuehl lmx`xle waezl xdoei jlehle lmed- Jlyjuzxxl

  axuzdl`xl ihi% Blwle`lmoho`i xdoeie jlehl jumuele Zx Joy Dxlzo`oozxowieho `oehiwieo jlsuzle Wmoydle Eoglxi imo Y{jl Elmjlexamu wdlim$

  .o- joe wi{iemo jozljozid- cl`lx lw`oz amhuud iie doyhlel `ldld% Jueuewi{o {lzlz ha`uelglehle `az`lzd hodi so `oehiwieo jlsuzlemlz blym`z`mel uzlxdx% Blmju`i0 a {ldle dhlclli bu`u`ue boz oyhoe a` lh

  dodmo`oxxo xleed jiz jll ibxiylg slzh%

  Jiz jl`dhle ju jl bl{zh; Azhu @udlehle Yl`uv os`i Vll%%% Yl$`uv os`i Vll slxlewosozmii- hazumuu so `udlehlem`xl yoxoeoi imo xlee$

  dx% _{ue {ldle xljiyo zoxdoemii oxxiiehoe azhuhl a` wlymzh% LyzglDaehzaw dxlzo`owi {ozieo Omsiyom Woiwo jalmxmz`oe @lzw.xl jiz b`dox

  `uzumdlwe xosi` oxdi so `uzumle b`doxo wimb so g ovbleo sozozo` ylzhdoxdixi% Dimmi jiz blzo`oxie jlmldlwe iwxiyazhu% Cl`lx wae nemozho wxlejum0Ha`u{uegu Azhu @udlehleme `lmhzd so Yl`uv os`, Vllyl wxlejum.l

  hedowi iie odiz sozdixi% Czwlx nl eidox jimozo` buwuwi ha`xazu so

  bodobziwi- slxlewosozmiieo- vamixi`l lemlyel nsoehiidi{ N{ Ha`xazu

  Blzvuxmu El{di Joy yamuyml Vllyl dzlgllx ohozo`- ju iie jlel nodowieixo`mico `lzlz sozhi`%

  Yl`uv os`i Vllee ow`i lz`lhl @{d- ju xodlw wxeo lmh so vll

  imo nzx% Vll n{moziehoe zlblxw{h% @{d.l Yamueu{ hazuhuz% Wi{o jl$wlemlz himozid% Joe ho dxlzo`o lzxmlze nzego juzlhl `lmlzl` dimmoxmo jiz$

  mi`xo lmdly hehd% Cl`lx idhi wxlejum.l hedoo dogjuzud% e`n{mozidhoe a` du{xlzijid% Xohlsi ibxiylgehlyd% Juzlhl `lmwld wi{o jy`

  jiz ylzhdd amldl{ Jom`i ho y` amuzud hodi% @{d hl ximc Hosmoxmozieie

  `oehiwiei wxlejum.hl jzl`dylgl`mlze blxzmlxlzl` ziglwe xo`zlzmldwl hlVll `lzlzehle hedodixi%

  Yieo iwidwi{ jiz lsu iewle `agldle bhiwomoz `lzwehl hlyle`w{

  `lmdmlzh% Jozo`ox sozwie jiza` wujlymlz Dhlclli Bu`u`ml xodlwmlze `ow$diyazmlz- azhu iieho huzdlhle- hiemoedohoe dhlcll vzavlnlehlw ylvyaz$

  mlzh%

  Yl`uv os`i Vll- yozieo xyie ohimoe @{d @lzljo`iz Vlly jo`modo$hoe

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  186/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  187/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  188/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  189/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  190/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  191/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  192/384

  - 27%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  193/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  194/384

  %

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  195/384

  xozo` dlm so elduwmlze dublcl{l {azuehl `lmdmlzhz% Ju wuzoxmo

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  196/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  197/384

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  198/384

  :66

  G% D% @ODLM% VLL WXLEJ_M.HL

  Wlhzl{ld Lbdox {{ox Vll- ju nzoshoe iwxicl oxxi` xoe waezl- [email protected] Vll.y hl wxlejum .hl jumuedlwee uynue amlgl hegowiymo wxle$

  jum.l hlsox oxdi so Vll- jueue {ozieo wxlejum.l blzo`ox oxdixiz% Ju wzlmlzhl- blxx hlbl egohoe Duwxlcl @odlm Vllee wxlejum.hl

  jumuedlw omjoxxo uynue amlgl`x% Cl`lx Wlhz{ld Lbdox {{ox Vll- ju nozoiboz eohoewo iwxicl oxxi`xoe waezl hemojimdixiz% Boe{ Xlmx Vll b`d o$xi o`imdohoe- Duwxlcl @odlm Vll- Lbdox {{ox Vllee Jl`lemehl jiz b$`dox `uzumdlwe- `oehiwieie ho Blzjiyo Eo{lzoxieo noxizimdowiei bod Vlhi$lbl- bod ho {{ox Vllyl xo`mic oxdixi% Vlhilbe eo hehe jimdiy a$zu{% Legl`- Lbdox {{ox Vllee- Blzjiyo Eo{lzoxiei so`moxoe- {ozieo lmv

  l` xuxdlwehle so Duwxlcl @odlm Vllee xo`micieo Jlzxle waezl hl lz`l$hlmd{e hlbl n{om hoslde Lmmlb.xle himozid xlz{ehl sozhii goslvxlelemlmyaz `i- Lbdox {{ox Vll- Duwxlcl @odlm Vll imo lmdlee clyhlm am l$glel ieledl`xl ihi% wxicl oxxii wzlhl aeu wxlejum.l lzdlw hl ju `leyhazumldl`xlhz% Blzjie `lyjohimhii so dxlzo`o xoojjweo noimhii jizwzlhl Wuziyo Govbowieo jy` eod sozozo` Duwxlcl @odlm Vlly wxlejum .$hle u{l`xl xuxdlee iwljoxi iwo del`ll ohimo go` jiz buwuwxuz% Duwxlcl @o$dlm Vll.ee wxlejum.hl amdlwe uynue nzv lzh {ldle- Daehzaw D$xlzo`owi id{lmled so `oehiwi b`doxxoe o`imdixi% Duw xlcl @odlm Vlly

  sl`xiymo Blzjiyo Eo{lzoxieo noxizdo miyhi% Ju xl`hizho- amlymlze l`ehl eoniji hoii`mi`moz amlgle `owxizdo` iie jiz`l ea`xl {ozieho huzdl` y oxoz%Jiz hocl- dxlzo`o b`dmozi ju hozogo omwxi`i amdl{h% Wa ezl- Lbdox {{oxVllb`doxieie iwxiclw emoeojimizhi% Eiblyox- azhu `wl jiz {ldl ehl hlmviw`omox bmieo nomdo{hi%

  :66

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  199/384

  :6% so :8% dlhhomoziei e$modo` iie lwlyiie wlmledlw wae hozogo eodmi jiz b`dox nzosi ihi% Bihoimwo ju nzosi ueuxdu nzeodo{mozhi% Vlhilbe so b`doxie Lel$hamu.hle huyhu`mlz zlblxw{m` juehle imozi nomiyazhu% Duwxlcl @odlm Vll iwo-wxlejum.hl zlblxw{ so bu{uzwu{ ihi% N{ Lelhamu.yl hi`imdi- jo`miyazhu% Jizlwlyi dowomowieie bl{zmldl`xl amhuu wzvzi{hoe bljozmozi ya`xu%

  WLDW_E AMLYMLZI

  Dxlzo`o Xz`iyowieie oe bu{uzwu{ jmnomozi Wldwue wleglhz% Jm$noeie oxei` ylvw blzj iieho yllh dlgozlmlz "Ozdoei so Zud xobgizi) so%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  208/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  209/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  210/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  211/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  212/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  213/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  214/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  215/384

  :

  g) oixmi yozmozho jiz xl`d zlmlz dosgux amhuu so juemlze lw`ozxavmldl`xl jumuehuu so zowdi amdlyle jiz o`imho azhueue juemlz bidlyo

  oxxii ihhil amueuyaz% Jymo zlmlz slz amuv hl lw`oz xavmuyaz- wimlb hlxyazso azhu imo imi`iho jumueuyazwl `owiemi`mo ylwl`mledlw imo ju xz uzlmlze `l m$

  hzmdlw%

  : Jueue iie ; l) `i xdoemi amle eg so hzx xdoemi amle ae joiegi `amazhumlz

  dcoxximi` odzieo sozimdixiz% Ju `amazhumlz blzo`lx so nsoemi` buwuwuehlhazuhle hazuyl Dcoxximi`mo- nem` imoz ylei- {nzm` imozi so noeom `u s$

  so niji buwuwmlzhl ow`iwi niji Blzjiyo eo{lzoxiymo bljozmoogo`mozhiz% Xdoe

  soylbux jmno `udlehlem soyl jiz buwuwi sl{icoyo xlyie ohimogo` wujlymlzexlyie soyl hoixizimdowi dcoxximiie i{ei so iwxoiymo amlgl`xz% Jueueml jozl$

  joz hioz buwuwmlz lwehle m{ud so doecllx nzozo` dcoxximiie sozhii

  odizmozi `amazhu `udlehlem`mlz lyeoe uynumlylgl`mlzhz% {ommi`mo wlm` hu$zud mlz a` eodmihiz% Ju `aeuhl`i lzlxzdlmlze so igzllxe blm`l hl ylyne$

  mlxzmdlw m{dhz%

  j) Dcoxximi` jmnowi Xzlj{ae- Oz{uzud- W islw- Sle simlyoxmoziymo Oz{ie$

  gle so Glei` jldw{ wlegl`mlze iozhiiehoe dcoxximiie yu`lzhl wlymle

  sl{icomozi yzxdo` iiesozogoi jxe odizmozi ju simlyoxmozmo duxlwlzzcm`mlz

  hazuhle hazuyl yozieo noxizogo`mozhiz%

  7 Dcoxximi` wezel `adu simlyox so jldw{ wlegl`mlz "Hiylzj l$

  `z- Jixmiw- Oml{- Le`lzl- @lwxldaeu simlyoxmozi) imo @ama zhu @udlehlem`mlzhl dcoxximiie sl{ico ylvdlmlz wzlwehl `idwoyo hledlhle ylvlgl`mlz

  dzlgllxmlze n{ eeho jumuehuzlgl`mlzhz%

  8 Dcoxximiie lw`ozi buwuwmlzl lix jlsuzu yozi Blzjiyo Eo{lzoxi a m$

  dl`ml jozljoz- hioz buwuwmlz iie imnimi dl`ldmlzml bljozmoogo` so ju bljo z$

  modohoe Blzjiyo Eo{lzoxieo ho bljoz sozogo`xiz% 83

  [email protected] @LZLZNLBI

  9% Azhu @xllx Dcoxximiieo xyie amuele Xunoeozlm D% @odlm Vll-`lzlznbe u o`imho xo`im oxdixi %

  @uzdly Jl`le; @uzdly Lmjly @{d "

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  216/384

  :)

  Jlylsoz; Y{jl Goslx "2)

  @uzdly dmbl`mlz; Y{jl Ddxl{ "9) so wdlim Bl`` "

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  217/384

  :

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  218/384

  ::6

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  219/384

  ::

  L% [DZ.E NLMEH OE WSLW @AENZOWE O

  "

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  226/384

  ::2

  dmz.o :$7 xdoe `lzdl`i{ei sozimdomihiz xlswiyowieho jumuehu%

  Gmodoegolu so ^imwae zl{ amhumlz%?

  Dlywe yohiwieho- iximlc Hosmoxmozieie haeledlmlz {diz eeho xav$mlehmlz% Amlymlz ymowieo b{m nomido`xo ihi `i- Zud vlxzii hlbl cl{ml jo`m o$doyozo` 9 Dlywxl- wxlejum Zudmlze Xz` xjiyoxieie d`ommociyoxmoziehoe

  dulc ime oxxi% Xz`moz ho ja huzduyazmlzh- i nzogo` `idwomoz ylsl ylsl yozmoziei

  lmdl`xl ihimoz% Ha`u{uegu Azhu Dcoxximiieo xyie ohimoe Duwxlcl @odlm V l$l- `oehiwieo noei yox`imoz sozoe xlmidlx 3 Dlyw.xl gojieo `aydu ju $mueuyazhu% @{d @lzljo`iz Vll- Oz{uzud.l slzd so 7 Dlyw.xl @amazhuw u$eue jlel nodixi% Zluc Joy "Azjly) lw`ozmi`mo imniwiei `owdi "2 Dlyw)- amly$mlze nomidowiei jo`modo`xo ihi% Lmjly Zocox "Jomo) Joy- Wislw.xl`i III% @[email protected] lmdl` {ozo D% @odlm Vll `lzlznb imo jozljoz Lelhamu.yl

  nihogo`xi% Lmi Culx Vll- i{iemi amlzl` nomhii wxlejum .hle Le`lzl.yl- `amazhu$wueue jlel hedx%

  Xowlhcmoz so xozxivmoz- jymogo- Lelhamu ibximmieie oc `lhzawueu xld{ldleehl jommi oxdi amuyazhu%

  Dlyw.e im` blcxlw waeuehl Noeom @uzdly Jl`lemee `amazhumlzlnoeom huzud bl``ehl nehozhii noeomnoho {ox amlzl` u jimnimoz slzh%

  wlegl` "Jlxud- @lzw- Lzhlble) hl wmd zlw enimi{moz xlzlcehle

  hlxmdxz%

  @lzw.l Ozdoei Slmi xyie ohimdi so jiz Ozdoei dczo{owi nomdixiz%

  Xzlj{ae.l Zuwyl.hle Zud ndoemozi nomdoyo jl mldxz%

  Bavl.hl wae nemozho jl{ wmd oxomozi nzmdxz%

  Dlzdlziw.o xlmylemlz jiz dczo{o `lzlzl` w`omo so `dz hovawu ie$

  lwel jlmldmlzhz%

  Xo`izhl.l jiz xlmyle xljuzu nomiv yozmodixiz%

  Ohizeo.ho`i xlmyle dczo{owi @lzlllgl nixdixiz%

  Blhd`y.eo :?6 `iimi` jiz enimi{dczo{owi nomdixiz%

  enimi{moz- 8 `lcimo bmieho :66 wujly 26 eocoz owizidi{i Dwz.hle {$

  diz.o noxizdimozihiz% 8% `lcimoho`i 7

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  227/384

  ::9

  Czlew{mlz

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  228/384

  :76

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  229/384

  :7

  ximc Hosmoxmozi- dxlzo`o b`doxmozieo uydlyl m{ud nzdyazmlz%Jizoz jlbleo imo- ximc haeledlmlz so lw`ozmozi wxlejum.hl% Lhlel simyoxi-

  Czlew{mlz0 _zml- Dlzl- Lyexlv- enimi{moz xlzlcehle inlm ohimdi% Lexlmyl [email protected] xlmyle lw`ozi `xlmlz- Doz{icae so Wldwue.hl e nimi{ lw`ozmozi jumu$

  euyaz% Boz xlzlcxl yljleg wujlymlzso doduzmlz so buwuwi lhldmlz cllmiyox$

  xo% Eiblyox- w{ jlmleng `ljum oxxiidi{ xlzibxoe hzx ne ego-

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  236/384

  :72

  xo- jxe ju wojovmozhoe hamly- Duwxlcl @odlm Vlly {ldle {ldle`lzldwlz jiz vwi`amaki iieho nzdo`xoyi{% :< Dlywxl- RS% @amazhu @[email protected]{d @lzljo`iz Vllyl nehozhii jiz xomnzlcxl wymo hodo`xohiz;

  Noeom huzudue lmdl`xl amhuu lg`m o`imhoe vo` omodmi so {ned%

  Dimmox so dodmo`oxo jazmu amhuudu{ oe wae sighlei nzosi yl`ehle azxl`

  lmdl imo oe yi yozdo noxizdo` dd`e amlgl `lellxi imo ju wae doduzi$yoxi `ljum oxxid%

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  237/384

  :79

  Duwxlcl @odlm Vll- jiz nl{oxo dubljizieo Ldlwyl vlelyzehl `oeh i$wiei lm`mlyle blm` nwxozozo` ymo hoz;

  Jl` jizlhoz- jymo dimmoxxoe elwm lyzmzwe% Ju vlmlwvlzomoz iieho v o$

  zile nzhe iewlemlz ya` du% Aemlzhl ymo yzo`- ymo gosboz slzhz `i- a m$

  dl{ oy% lel``l mo.yi `uzxlzle juemlzhz% @lc`lwxl- Nlimyl.hl- uzlhl ju zlhl

  lzwmle niji lzvle- dlbzudiyoxo lmhzdlyle jue mlzhz% Duwxlcl @odlm Vll Xz` dimmoxieo nsoeiyazhu% Jom`i ho nsoehii

  yoneo `ussox dimmox ihi% e` jimiyazhu `i; Gleel `ymle jiz dimmox boz oyi n{o lmz%

  :79

 • 7/23/2019 SABAHATTN SELEK - ANADOLU HTLL 1

  238/384

  :86

  7% Y_ELE NLMEENOEMODOW

  {diz.o yozmodi jumuele Yuele jizmi`moziehoe jiz `am `u{oyo hazu $`v :6 Dlyw.xl Doeodoe.i0 jl`l jiz `am hl- lye ne neoyo hazu ieiv Xa z$

  j