SahLantik,Pencen P.U.A(1)2012.pdf

 • View
  230

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • JA I].\TAN PI]LA.I.\ IIAN PEIlAK]ALAN TUN,,\B DUL R.\2,,\K.

  3 0640 IPOll,PERAK DAJ{UL R]]]ZUAN.

  TeteJbti : 05-5at 5a00 Fak : 05-527 7273 Porl.tI : \'tt'tt peLitrrat4terak gav.nq

  ,.t" 0--..

  K#)\\X\3u * o* r#/wi7

  ., 1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN''

  Semua Pegawai Pelajaran Daerah,

  Semua Pengetua/ Guru Besar

  Nege ri Perak

  Ruj. Komi : J.Pel.Pk.(AM )4509lBll )

  Torikh : 25 Svoobon I 4-?4H04 Juloi 201 3

  Tuan / Puan,

  URUSAN PENGESAHAN PELANTIKAN, PENGESAHAN DALAM PERI(HIDTVIATAN,PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEI'I

  Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk surat KP(PP)0044/32l3 Jllid 11(208)bedarikh20 Mei 2013 mengenai perkara diatas

  Z. Bersama-sama ini dikemukakan sesalinan surat edaran dari Kementerian PendldikanMlaysia mengenai "Urusan Pengesahan Pelantikan, Pengesahan Dalam Perkhidmatan,pelanjutan Tempoh Percubaan dan Pemberian Taraf Berpencen" yang jelas menerangkanmaksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selaniutnya.

  Sekian, terima kasih.

  ..BERKHIDMAT UI'ITUK NEGARA,,

  Saya 5,png menurut pe rintah,

  L.-ti"u,^^"^fi

  ( RAZAK BIN TVIOHD NUR.PT'4P,AMN,PPT )Ketua SektorSektor Khidmat Pengurusan Dan Pernbangunanb.p. Pengara h Pendidikan Perak.

  '' C't N 1'.'11 L.1H lt.1tt,1'SA KII't"( ,\ih tatuliut rt.ittkttrt Vt jthti iti a1'ul'ilt lvt lnlut4 )

 • KEMENTERIAN P E LAJARAN |tlAL,^YSIA(ltinislry Af Edncelion lJaiaysia)BAHAGIAN PENGU RU SAI'I SUI'4BER TNAI!USIA(Hu nan Re scu rce l',l enage menl Divi sion)ARAS '1'5 Dan 12-14, Blok E12, KOMPLEI{S E

  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN P E RS EKUTUAI'I

  62604 PUTRAJAYA

  Dll (q )tlt;-7J.,c,( qs'Ja U'',/ '

  Pe i. Fk.

  Ielefof r+603.8681 6!c0 (Tall;n Unl!nr)Fairs +64: E36E 62!2Lanran web r hlip /A!$4'

  'ioe Aov rny

  Ruj Kam

  Tarikh

  KP(PP)0044/3213J,)id 1 1 (208)

  eo Mei 20'1 3lo Rejab 1434H

  Semua Ketua Jabatan / Bahagian

  Semua Pengarah Pelajaran Negei-i

  Semua Pengarah lnstitut Pendidikan Guru Malaysia

  Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Malaysia

  YBhg. Datul

 • 4.I

  4.2ta

  4.4

  4.5

  Jadual Pertarna - Surat Aku Janji [subperaturarr 20(3)]Jadual Kedua - Pergerakan Gaji Tahunan (peraturan 27 1Jadual Ketiga - Borang Perakuan Pengesahan DalamPerkhidmatan [subperaturan 29 (2)]

  Jadual Keempat - Borang Perakuan Pelanjutan TenrpohPercubaan [subPeraturan 30(3)]

  Jadual Kelima Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan WangSimpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6(A)1 AkiaPencen 1980 (Peraturan 37)

  Jadual Keenarn - Perakuan Peniberian Taraf Berpencen(peraturan 38)

  46

  4. Untuk makluman YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, BahagianPengurusan Sumber Manusia (BPSM) masih lagi menerima borang-borang permohonan berdasarkan format P.U A(176) 2005 Peraturan-PeraiJran Pegawai Awam (Pelaniikan, Kenaikan Pangkat Danpenamatan peikhidmatan) 2OO5 yang telah dibatalkan. Sehubungan itu,

  YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan adalah drmohon uniuk memastikattperaiu ran-peratu ran yang telah berkuat kuasa dipatuhi denganpenggunaan borang-borang format baru P U.A.(1) 2012. Ini bedujuanbagi memastikan urusan-urusan perkhidmatan yang berkaitan berjalanlancar dan teratur.

  5. Kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puanberikan di dalam hal ini adalah sangat dihargai dan didahului denganucapan terima kasth.

  Sekian.

  ..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menurut Perintah,

  f pq-

  BTNTTKASSIM)ng u rusa n Sumber Man usra

  b,p. Ketua Setiausaha

  H

  Bahagi

  Kementerian Pelajaran MalaYsia.

 • JADUAL PERTAMA

  5U RAT A(U JANJI

  Isubperaturan 20(3 )]

  dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegair"'ai

  (Kelakuan dan Tatatertib 1993, Perintah Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling, peraturan dan

  arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Keraiaan dari semasa ke semasa sepanjang

  tempoh perkhidmatan saya dengan Keraiaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang

  dikehendaki oLeh peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, bahawa

  saya:-

  (i) akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, negara dan Kerajaan;(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebaSai pegawai awam dengan cermat,

  bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab;

  (lii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan perrbadl

  saya bercanggah dengan tugas awam saya;

  (v) tidak akan berkelakuan denBan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabaltbahawa saya telah membiarkan kepentlngan peribadi saya bercanggah dengah tugas

  rasmi saya sehingga menjejaskan kebergunaan saya sebagai pegawai;

  (vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai bagi faedah dlri saya sendiri(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan

  na ma Perkh id m ata n awamj

  (viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luaruntuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai lain yang

  berhubungan dengan perkhid m ata n awami

  (ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagaiingkar perintah

  sava sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana tekah melangEar Aku Janji ini, saya boleh

  dikenakan tindakan tatateftib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

  (Tandatangan Pegawa i) (.Jawata n Pegawai)

  Di hadapan saya,

  (Tandatangan Ketua Jabatan)

  (Ta rik h )

  (Nama dan No. Kad Pengenalan)

  (Cop RasmiJabatan)

 • ]ADUAL KEDUA

  PE RG E RAKAN GAJITAHUNA[]

  (peraturan 27)

  Torikh Pelontikon

  l Januari hingga 31 Mac

  1 April hingga 30 Jun

  l.lulai hingga 30 Se pte m ber

  l Oktober hingga 31 Disember

  Torikh Perqerakon Goji

  l.Januari tahun yang berikutnya

  l Apriltahun ya ng berikutnya

  l Julai tahun yang berikutnya

  1 Oktober tahun yang berikutnya

 • JADUAL KETIGA

  BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

  IsubPeraturan 29 (2)]

  Saya dengan ini mengesahkan bahawa " 'No. Kad Pengenalan ..... . ...... ... .....

  diperakukan untuk disahkan dalam perkhidmatan kerana telah menjalankan tugasnya

  dengan juiur, tekun dan berkebolehan dan saya berpuas hati dengan sifat peribadidan

  kelakuannya.*

  atau

  tidak diperakukan untuk disahkan dalam perkhidmatan kerana

  Tandatangan Ketua.Jabatan : .... ... .. " '

  Nama Ketua Jabatan :............ ...... ....

  Kementerian/Jabatan : ..................

  Tarlkh :................,..

  *tondokan (\/) dotam kotok berkenoan

 • JADUAL KEEMPAT

  BORANG PERAKUAN PELANJUTAN IEMPOH PERCUBAAN

  [subperaturan 30(3 )]

  Saya dengan ini mengesahkan bahawa . .. .. ...

  No. Kad pengenalan .........,.................. ............be1um dapat diperakukan untuk disyorkan

  bagi pengesahan dalam perkhidmatan dan dengan ini mengesyorkan supaya tempoh percubaan

  pegawai ini dilanjutkan selama .................bu|an/tahun * dengan denda/tanpa denda*. Pegawai belLrm

  dapat diperakukan bagi pengesahan dalam perkhidmatan atas sebab-sebab yang berikut:-

  (a) Tidak hadir/gagal* dalam kursus induksi

  (b) Tidak hadir/gagal* dalam peperiksaan;( sila nyatakan tarikh dan keputusan peperiksaan)

  (c) Sebab-sebab lain:

  (i)

  (ii)

  (iii)

 • JADIJAL K E LIIIA

  BORANG OPSYEN BAGIKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKER]A

  MENGIKUT SUBsEKSYEN 64(1) AKTA PENCEN 1980

  (Peraturan 37)

  Kepada i

  ( Ketua labatan)

  Tuan,

  Merujuk kepada peraturan 37 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dar.r

  Penarnatan Perkhidmatan ) 2OI2 \P.U.(A) 1/20121, saya " . No

  Kad Pengenalan . ....... ......yang dilantik sebagai " " dalamperkhidmatan .......Pada (tarlkh) """dengan ini rnembuat opsyenuntuk*

  Memilih SKlM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERIA (KWSP)

  Ata u

  Menolak SKIM KUI\,1PULAN WANG SIMPANAN PEKERIA {K\^/SP)

  2'sayasesungguhnyamengakumemahamibahawajikasayamenolakSKlN4KUMPULANWANGstMPANAN PEKERIA, atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apa pilihan atau menYatakan

  apa-apa syarat kepada piiihan atau tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang

  ditetapkan, maka saya hendaklah diberi taraf sebagai pegawai berpencen men8ikut Akta Pencen 1980 Saya

  sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah dibuat ini adalah muktamad

  Nan'ra :.....,...........

  .lawatan :...............

  *tondokon (rt) dolam kotok yong berkenoan

  Tandatangan:.....

  nE

  Nama :............,

  Cop Rasmi Jabatan :

 • JADUAL KEENAM

  PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPINCEI'J

  (peraiu ra n 38)

  SaVa dengan ini mengesahkan bahawa ................. No. Kad Pengenalan

  ............................te1ah disahkan dalam jawatannya yang sekarang dan telah Senap

  tempoh selama tidak kurang daripada ....................tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan sa1'3

  dengan ini memperakukan pegawai ini untuk diberi taraf berpencen.