Sanskrit Sandhi

 • View
  267

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Sanskrit Sandhi

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  1/43

   सक    त . गषमवकश ग    हकर  

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  2/43

   

   पत    लखन 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  3/43

   1.  मत   र क सपत क     रथ थन    रपत करन र वन

   त   र। स क मतत शबद ञज     ष मद ! "#।

   मञज       $ मवज% !, नत, क   & श'  , थन, ()वत  ,  श   *+व , ,'  ,  , स,'त  ,     र-.।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  4/43

   

   रन   & जस क   / त मव0'%   द "'त.

   मतमथ.20/5/2013 म   र% मत   र वजर।

    नमत।

  (त   र क    शलम   तत   रत   &। )वत. त   र म1+व 2त   %त   )वन    मर%      रथ  न    रपतवन  । 3द    श   !"व   म45    रस 6न. #$वत  । तव मरश   र% व %लम   तत  । )वन    75र5र  स%लतम      रपनत   & ष मम  श   &)कन। त   / मत   / 4र- ष   &   प   &म'।

  )वत. मत   र   स   &र.

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  5/43

   

  2. 8क न रम"त "9। (न मव0'% "   &  वमषक+सव क व-न करत "   &  , न4 म': त   र क , ञज     ष  स 7म4त शबद   

   क 4   & नकर      - कमज।

   मञज       $ मवतमरतवन  , व     मरव ,    र-., (करत  ,     रसद% , न;क  , तत   रत   &, श)6त,  मशमनद शक., मरतमषकमन।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  6/43

   4-

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  7/43

   

   !   / " सव>@%  प   &म'।

  )वत. मत   र   रजत.

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  8/43

  3. 8 =त   रवस र"त "# मव0'% क Aर 8!र क तज"' क द :न क म' 8%मजत श9मक %त   र क म' जन 4"त "9, न

  ) जन क म' मत क म': त   र क ञज     ष स 7म4त शबद 4   & नकर      र कमज।

   मञज      . रक श., मत   / ")!., 75रत   रम- , मनवद%म , शतBद%  , मव0'%न , द   रC;   &   ,    रD6.,    रष%6त   &,  सव  ।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  9/43

   

   म46% =त   रवस. नव द "' 

   मतमथ. 20/5/20138!र-%. पत    मह$ग'।

   सदर  नव(रम । %त    (वमषक र समपत   !त।

    /0पत   &  श)नमन ()वन  ।  व1लरन  क%. श9मक%त   र%. प   2+)' क   / त.। व%   8!र   रद श तज"'    (   ष-    म   !मC%.। %त   रB%%थ    शत3(रम   Eप%कम- प   र+त    )व6त.। शष    सवम   क   & श'  ।

  )वद%. म   र%   & त   र. क श'

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  10/43

   

  4. 8क मत   र 75र: F वत:'न स मGत '!   क स"%त करन 4"त "#। 3सक म' (न मत   र क म': त   र  मर

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  11/43

   मवज%न!र   4 6नI 

   मतमथ. 20/5/2013 म   र% न   &, नमत।

    त (वदत   %त   +व    /04ल वत:'नत   मFतन    सहरत   तत   र ग+त    म   3J=मस। ;   रक%नन 4 मशमवर स!   र   )H%स!   रम नषरस । क   / %  र*ग(नम   (म वकरत   &।("    5कत   क    तन  ञ4स"त   रEप%कम- (म 4 $*6रप(न   

      रषम%C%म। श   &). स6त   &  त 6थन.।)वत. #$+नमत   म  

   सम4न.

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  12/43

  5. 8क न (मन' "9। (न D"न क शद मन त   र- द न क म' म': त   र  ञज     ष स 7म4त द 4   & नकर मर

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  13/43

   

   रज6द   र न!र   द"' 

   मतमथ. 20/5/2013 म   र%मत   र (न      ! स   र नन.।(त   र क    शलम   तत   रत   &।

   मत   र ! ("      रस6नत     वक    67परम  %त    )म!6%. मवव". #ग   ममसर  ञ4L%   मतथM न84त' जत.। +व   (त   र त   (नन       वत. व    रपत. %.। +व% #व8रम   (त   र 8!6तB% 

   वतत। तव /पत' मवव" (मनव% (मत। 8दर-%@%  पत   9रम   सन " नन. (त   &  तवगमनम      रत-.।$व+मत   म  

   रम"त.

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  14/43

   

   प   "रर 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  15/43

   :"व प   "रर 

    त   &  +     र+%% =  द $ दथ  वद    +  

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  16/43

   त    म    न   प   "रर 

    )त     + प   "रर =  प( . प(    4'    +  त   &    & न    = 4म'त   &     $ 4'न क म' कथ    +  त   &    & न    = कमथत   &     $ क"न क म' क   रF    +  त   &    & न    = क   रमFत   &     $ : 'न क म'

  व    +  त   &    & न    = मवत   &     $ दMGन क म' त    +  त   &    & न    =  मतत   &     $ म!रन क म'

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  17/43

   ;रप   प   "रर 

   /पसग   + )त    +  प   "रर  =  प( . प(  

   7 +  !    +  P%    = 7!L% $ स जकर8 +  !    +  P%    = 8!L% $ 8कर 

   8 +  न +  P%    = 8न% $ 'कर 

   स    +  द   / श    +  P%    = स द   / K% $ द :कर  मर + )   र    +  P%    = मर)   रL% $      र Q     कर 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  18/43

   त3रत   प   "रर )त    + त3रत   = म     लश

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  19/43

  #नर प   "रर 

  )त    + #नर = म     लश

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  20/43

   

   व&    व4 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  21/43

   प$ 

  )ष क सDस =; स =; Iक3 क व- क"त "9।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  22/43

   व&    व=>( 

  1) (वकश. $ ( + व  +( + क   +8 + श  +8.2)  जवमत $ ज  + I + व  +( + त  + 3 3)  त" $   +8 + त  +8 +   +( + "  + I

  4)  मत   / B% $   + 3 + त  + T + व  + %  +85)  क   & वम6त $ क   + 7 + र  + व  +( + न  + त  + 3 6)  त6%. $ त  +( + न  +   +( + %  +(.7)

   क   & * $ क  +

   7 +

   र  +

   7 8)     $   +( + र  +   +( +   9)  स+%    $ स  +( + त  + %  +( +   10) र. $ र  +8 +   +(.

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  23/43

   व&    सर*जन 

  1)  !  + र  + I + ष  +   +  $ !   रC 2)  ज  +( + %  +( + त  +  $ ज%त3) )  +8 + र  +( + त  +( +     $ )रत   

  4)    +8 + त  +8 +   + ". $ त".5) ( +  + 3 + क   + T + त  +( +     $ (मक   / त  6)  4  + 3 + द  + र  + U +   +( +     $ म4द   E  7)

   4  +

  ( +

   र  +

  ( $ 4र 8)  व  +( + द  +( $ वद 9)  र  +8 + व  +( + -  +( +     $ रव-  10)   + 7 + त  + र  +( $    & त   र

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  24/43

   

   स+) व स+).व=>(

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  25/43

  1) (?%%नथ    $ (?%%न + (थ   2)  क.  + त $ कत3)  मकत   र $ मक   + (त   र4)  क   & ' + (नन   & E    $ क   & 'नन   & E   5)  3+%   & 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  26/43

  14) न   र. + तरव. $ न   रतरव.15) क   / C-सर%त    $ क   / C-स   + (र%त   

  16) कC1त   + (मSन. $ कC1दमSन.17)(मSनज%त $ (मSन. + ज%त18))     म. + त%    $ )     मत%  

  19) नV%स?%    $ न + (मत + (स?%  20) शतमन + (म $ शत6%म 21) मथमतEJ49. $ मथमत. + 7J49.22) वPक'9. + +व    $ वPक'9 Vव  23) रथ    $ र + (थ  24)(क   र. + तस. $ (क   रतस.25) नवLD   & म))     मरमव'मLDन. $ नवLD   & म). + )     मरमव'मLDन.

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  27/43

   

   4त    व&   न 

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  28/43

  1.  मञज      . Q.,  क   & ;र  ,  %     र. न   / +%मत ,  -F     क.,

   ;;र%त, वष%    ज'  ,      मरत   ।

  .

   Q. ज'   वषम6त ।. म4त   र क   क   & ;र   (म (मत ।. वष%   %     र. न   / +%मत ।.    रस6न. WF     क. (म ;;र%त ।

  . सवत   र वषज'        मरत   ।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  29/43

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  30/43

  3.  मञज      . मC16नमन , सश   *., श   रक   / C-., '%मत ,

   स   & द ,  *

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  31/43

  4.  मञज      .     & तकमन ,  व"न,   म

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  32/43

  5.  मञज      . क'मन , सरवर.,  तF!,  Dम"., न., त;   , कJ=.,    / !.,  तरत. ।

  .(त   र क. सरवर. (मत ।. तF! न. तरम6त ।

  . A    वमतक (म तF! तरत. ।. क. कJ=. तF!त   Dम". 8!J=मत ।. क.    / !. ज' मDमत ।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  33/43

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  34/43

  1.     & : रम;क:WF   !   / "+व क. कक. व   / 7मवC;. 8सत  । क. श   र   / !'. त   द   / CXव (वदत  $) मत   र  ! :! ष   & )वन व स   & 6दर., 4त   & र.,    & र.$!%क. 4। क   / % !%त   & 3मत। रम;क:WF   द%. (. थम%+व कक.

  (वदत  $र न"      ववत        :.। !त. त मदवस.। तम" !J=त   & 3मत। 'मHजत. श   र   / !'. मशर. न+व तत. 'म%त.।

   प   8न 1. 5क प( म /0 (ज5।1)  श   र   / !'. क      रश समत  ?

   /0 . कक  ।2)  कक% 75र श   *+व क. 'मHजत. ()वत  ?

   /0 . श   र   / !'.।3)  कक%    & : मक   8सत   ?

   /0 . रम;क:WF  ।4)  कक. क   & त   र 7मवC;. 8सत   ?

   /0 . व   /। 

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  35/43

   प   8न 2. प     &    व:र म /0 (ज5। कक. रम;क:WF क   & त   र (थ%त   ? /0 . कक. रम;क:WF   द%. (. (थ%त  ।

   प   8न 3. न(   @ शन    स /0 (ज5।1)       :. क मवशC% DतN।

   /0 . ("   ( कक.)2) “ !त. त मदवस.” Yस मकसन मकसक क" , 75र स क 4   & मन 

  (i)  !%क    (ii)  श   र   / !'   (iii)  :!   – /0   श   र   / !'  । 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  36/43

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  37/43

   प   8न 2. प     &    व:र म /0 (ज5।Zष व (क )वत ?% द   / मC;)द.।[ (त   र Z(क  [

   द क9    र%   & 

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  38/43

  3.  क%म4त   मनक% !   / "त   Dम". मथत. म)& क. श   *तवन   $ ]द व ! ^      & त   र    ददत   &।_ (" ! (%   त   & व%   व %4क. 3मत म46तम%+व म)& क. (!   र    रमथत.। (6%मन   !   / " क. B%र    रथ%त $ Z)!वमत !  B%र

   '). )वत   &।[ म)& क. म4म6ततवन   $ Z(र। त त   & "5र म)   %46त। ("  त   & क व' )जन %4। ("   व )S%वन   %त. (" स6त   & C;. (म।[ प   8न 1. 5क प( म /0 (ज5।

  1)  म)&क. मक %4त ?

   /0 . )जन  ।2) )!वत   क.    रथ%त ?

   /0 . B%र।3) ("   व )S%वन   3मत क. म46त%मत ?

   /0 . म)& क.।4) Z(%   त   & व% व %4क.[ 3मत म46तम%+व म)& क. क   & त   र    रमथत. ?

   /0 . (!   र।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  39/43

   

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  40/43

  4.  वनर. स त   & मन-   (क   & वन  । (   & न %द स त   & D6. ()वत   तद र% त%)   रत   / -   4 नत   / +व सव>ष   वनर-   सतस न ' क      रमवशत  । ' क%.(ममत. रस. रव-. मनज   & त   र9. D6   & म). 4 स" %   &?द% त+र. ()वत  । तद

   D"   & स %वत   )% कर   %   &?द   ()वत  । (6त स. रसरज. रव-. रमजत.। %द स.    / त. तद त% व-मनमत (म:' रजन वश   (म!त।

   प   8न 1. 5क प( म /0 (ज5।1)  स त   & मन-   क (क   & वन   ?

   /0 . वनर.।2)  वनर-   स न क   & त   र    रमवशत   ?

   /0 . ' क  ।3)  ' क%. (ममत. रस. क. 8सत   ?

   /0 . रव-.।4)  क.    / त. ()वत   ?

   /0 . रव-.।

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  41/43

   प   8न 2. प     &    व:र म /0 (ज5। %द रव-.    / त. ()वत   तद मक   ()वत   ? /0 . %द रव-.    / त. ()वत   तद त9. त% व-मनमत रजन वशम!त।

   प   8न 3. र न(   @ श /0 (ज5।‘ ’ D6   & म). 3स द कMन –  स मव)म

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  42/43

  5.  . 4त   &थ.    & *षथ.। स6%त% न   & K%. $(थ$कन   त   रन      & *षथन    सL%क    E` (न   &)     % % (मकर )वमत। न मत   रमव$द   &.:@%. सवथ    & म

 • 8/16/2019 Sanskrit Sandhi

  43/43

   प   8न 2. प     &    व:र म /0 (ज5। न   & C%. कद       रपनमत ?

    /0 . %द न   & C%% सक'. कन. श6त. )वम6त स.       रपनमत।

   प   8न 3. न(   @ शन    स /0 (ज5।

  ‘ ’    रपनमत – 3स द कMन – स त   & "9। मनLन तर स स" 75र – 4   & मन    (i)     र   (ii) 8   – /0   8   त   &।

  Made – "idd#a$%# &a'#a

  *a –