SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING - heta 800 Aqua/vejledning... · SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING - heta 800 Aqua/vejledning... · SCAN LINE 800 AQUA...

 • 1

  www.heta.dk

  SCAN LINE 800 AQUAB

  ET

  JE

  NIN

  GS

  VE

  JLE

  DN

  ING

  DK

  www.heta.dk

 • 2

  Vi nsker jer tillykke med jeres nye brndeovn, og vi er overbevist om, at i vil f stor nytte og glde af jeres inve-stering. Srlig hvis i flger nedenst-ende rd og anvisninger.Scanline 800 Aqua godkendt efter EN 13240, 15 a B-VG, NS 3058/3059 og AEA (Defra). Med godkendelsen har forbrugeren garanti for, at brndeovnen lever op til en rkke specifikationer og krav, som

  Husk1. Srg altid for fri adgang til evt. ren-

  selemme i skorsten.2. Srg altid for rigelig frisk luft til rum-

  met.3. Bemrk at evt. udsugningsventila-

  torer som krer i samme rum som brndeovnen kan bevirke at skor-stenstrkket bliver for svagt, hvilket kan medfre at ovnen ikke brnder optimalt. Endvidere kan det med-fre, at der kan komme rg ud af ovnen, nr fyrlgen bnes.

  4. Eventuelle luftriste m ikke kunne tildkkes.

  GulvmaterialeMan skal sikre sig, at gulvunderlaget kan bre vgten af brndeovn og evt. top monteret stlskorsten. Brn-deovnen skal st p et underlag af ikke brndbart materiale, f.eks. en stl gulvplade, et flise- eller klinkegulv. Strrelsen p et ikke brndbart under-lag, der skal afdkke gulvet skal udf-res i henhold til de nationale og lokale regler.

  SkorstenstilslutningSkorstenens lysning skal flge de na-tionale og lokale bestemmelser. Lys-nings arealet br dog ikke vre mindre end 175 cm2, svarende til en diameter

  sikrer at der er brugt gode materialer, at ovnen er god for miljet, og at den har en fin fyringskonomi.

  I Deres nye brndeovn finder De fl-gende:

  a. Betjeningsvejledning b. En kold hnd / handskec. En prvningsattest for skorstens- fejers ptegning. (Kun i DK)

  Opstilling af ovnenOvnen skal altid opstilles i henhold til nationale og evt. lokale regler.Man skal flge de lokale bestemmelser med hensyn til opstilling af skorsten og tilslutning til skorsten. Sprg derfor al-tid Deres lokale skorstensfejer til rds inden opstilling, da det er Dem selv, der har ansvaret for at gldende regler er overholdt.

  AfstandsbestemmelserDer skelnes mellem installation op til brndbar vg eller ikke brndbar vg.Hvis vggen er af ikke brndbart ma-teriale, kan ovnen i princippet pla-ce-res helt op imod den. Vi anbefaler dog min. 5 cm. af hensyn til rengring bag ovnen.Minimum afstande til brndbart ma-teriale fremgr af typeskiltet, samt tabel side 6.

  Advarsel! Da en brndeovn bliver varm under fyring (mere end 90C), skal der udvises en fornden forsigtighed. Brn br undg kontakt med ovnen. Der m ikke opbevares brandbart materiale i rummet under askeskuffen.

  OPSTILLINGSVEJLEDNING

 • 3

  p 150 mm. Hvis der monteres spjld i rgrret, skal der i lukket stilling vre fribning p min. 20 cm2. Hvis de lo-kale bestemmelser tillader det, kan der tilsluttes 2 lukkede ildsteder til samme skorsten. Man skal dog vre opmrk-som p lokale krav til afstanden mel-lem de 2 tilslutninger. Brndeovnen m aldrig tilsluttes en skorsten, hvor der er tilsluttet et gasfyr.En effektiv ovn stiller store krav til skor-stenen. Lad derfor Deres skorstensfe-jer vurdere Deres skorsten.

  Tilslutning til muret skorstenMurbsning fastmures i skorsten og rgrr fres ind i denne. Murbsning eller rgrr m ikke fres ind i selve skorstenslysningen, men kun til den indvendige side af skorstenslysningen. Samling mellem murvrk, murbsning og rgrr ttnes med ildfast materiale / snor.

  Tilslutning til stlskorstenVed montering fra topafgang brnde-ovn direkte til stlskorsten, anbefales det at lade skorstensrret g inden i rgstudsen, sledes at evt. sod og kondens ledes ind i ovnen i stedet for udvendig p ovnen. Ved opstilling hvor skorstenen fres op gennem loftet, skal nationale og lokale regler flges m.h.t. afstande til brand-bart materiale. Det er vigtigt at skor-sten monteres med tagbring, s ov-nens topplade ikke brer skorstenen (stor vgt kan medfre skader p og eller stj fra ovnen).

  TrkforholdDrlige trkforhold kan medfre, at rg trnger ud af ovnen, nr lgen b-nes.Min. skorstenstrk for Scan-Line 800 Aqua er 12 PA for at give en tilfreds-stillende forbrnding. Der vil dog vre

  risiko for rgudslip, hvis fyrlgen bnes under kraftig fyring. Rggastemperatur ved nominel ydelse er 182C henfrt til 20C. Rggasmasseflowet er 6,3 gram/sek. Skorstenens trk skabes p grund af skorstenens hje temperatur og den kolde udetemperatur. Skorstenens lngde og isolering, vind- og vejrforhold har ogs indflydelse p, om der kan skabes det rette undertryk i skorstenen.Inden genoptnding efter lngere tids stilstandsperiode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri for evt. blokerin-ger (sodpropper, fuglereder).

  Nedsat trk kan forekomme nr: Temperaturforskellen er for lille, f. eks ved drlig isoleret skorsten Udetemperaturen er hj, f. eks om

  sommeren Det er vindstille Skorstenen er for lav og i l Falsk luft i skorstenen Skorsten og rgrr tilstoppet Huset er for tt (manglende friskluft

  tilfrsel). Negativ rgtrk (drligt trkfor- hold) ved kold skorsten eller van- skelige vejrforhold kan der kom- penseres ved at give ovnen mere lufttilfrsel end sdvanlig.

  God trk forekommer nr: Temperaturforskellen i skorsten og

  udetemperatur er stor Det er klart vejr Der er en god vind Skorstenen har den rette hjde, min 4,00 meter over ovnen og fri af tagryg.

 • 4

  Eks. p anbefalede trsorterog deres typiske vgtfylde pr. m3 angi-vet som 100% tr med et vandindhold p 18%

  Trsort kg/m3 Trsort kg/m3

  Bg 710 El 540

  Ask 700 Skovfyr 520

  Elm 690 Lrk 520

  Ahorn 660 Lind 510

  Birk 620 Gran 450

  Bjergfyr 600 Poppel 450

  Pil 560

  Brug af olieholdige trsorter som teak og mahogni frardes, da det kan give skader p glasset.

  Brndvrdi i trDer skal bruges ca. 2,4 kg almindeligt brnde for at erstatte 1 liter fyringsolie. Alt tr har stort set har samme brnd-vrdi, pr kg., som er ca. 5,27 kW/time for absolut trt tr. Brnde med en fugtighed p 18% har en nytteeffekt p ca. 4,18 kW/time pr. kg, og 1 liter fyringsolie indeholder Ca. 10 kW/time.

  CO2 udledning1000 liter fyringsolie danner ved for-brnding 3,171 tons CO2. Da tr er en CO2 neutral varme/energikilde, sparer man miljet for ca. 1,3 kg. CO2, hver gang man har brugt 1 kg almindeligt brnde.

  SkorstensbrandSkulle der opst skorstensbrand, hvil-ket kan fremkomme p grund af fejl-be-tjening eller lngere tids brug af fugtig tr, lukkes lge, samt lufttilfrsel helt i, hvorved ilden kvles. Tilkald brandvsen.

  Frste fyringBrndeovnen er behandlet med en varmebestandig maling som hr-der ved en temperatur p ca. 250C. Denne hrdeproces vil bevirke en del rg- og lugtgener, s der br udluftes kraftigt.For at undg at snoren i lgen klber sig fast til ovnen ved denne hrdepro-ces, skal lgen bnes let hver 10. min. de frste 2 timer der fyres i ovnen.Indfyringsmngden br vre ca. 1,5 kg tr.

  BrndeDeres nye ovn er EN godkendt til fyring med brnde. Der m derfor kun an-vendes rent trt tr til afbrnding i ov-nen. Brug aldrig ovnen til afbrnding af drivtmmer da det kan indeholde me-get salt, som derved kan delgge ovn og skorsten. Ligeledes m affald, malet tr, trykimprgneret tr, eller spn-plader ikke afbrndes, da disse kan udsende giftig rg og dampe. Korrekt fyring giver optimal varmeudbytte og konomi. Man undgr samtidig milj-problemer i form af lugt- og rggener, endvidere mindskes risikoen for skor-stensbrand.Er tret fugtigt, bruges en stor del af varmen til at fordampe vandet og varmen forsvinder op gen-nem skorstenen. Det er derfor ikke bare ukonomisk at fyre med fugtigt tr, men det giver ogs get risiko for lbesod, rg- og miljproblemer. Der-for er det vigtigt, at man anvender trt tr, d.v.s. tr med et fugtindhold p max. 20 %. Dette opns ved at lagre tret 1-2 r fr brug. Brndestykker med en diameter over 10 cm. br kl-ves, inden lagring. Brndestykkerne skal have en passende lngde (ca. 25 cm.) s de kan ligge plant over gldela-get. Ved lagring i det fri er det bedst at overdkke tret.

  BETJENINGSVEJLEDNING

 • 5

  Regulering af luftOvnen tilfres forbrndingsluft, ved hjlp af hndtaget bagerst p siden.Forbrndingsluften er helt ben i top-stilling, fig 1. Forbrndingsluften lukkes gradvist. Ved at snke hndtaget og er helt lukket i bundstilling. Fig 2.

  OptndingLg 2 stykker brnde i bunden. Oven-p stabler du pindebrnde i lag med luft imellem, s du kan tnde i den verste del. Anvend evt. paraffin op-tndingsposer. Flammerne skal arbej-de sig oppe fra og ned. Der bnes helt for forbrndingsluften, og indfyringsl-gen stilles p klem (ca. 1 cm ben). Nr ilden har godt fat og skorstenen er ble-vet varm (efter ca. 10 minutter) lukkes indfyringslgen. Det anbefales at hele den frste indfyring afbrndes med forbrndingsluften helt ben sledes at ovn og skorsten bliver godt gennem-varm.

  PfyringNormal pfyring br ske mens der end-nu er et godt gldelag. Fordel glderne i bunden men med flest forrest i ovnen. Brndestykker svarende til ca. 1,9 kg placeres ovenp glderne i et lag vin-kelret p indfyringsbningen. bn for-brndingsluften helt og hold evt. lgen p klem (det ikke ndvendigt at holde lgen p klem, men det kan fremskyn-de antndingen af brndslet). Tret vil nu antndes inden for ganske kort tid (typisk 1 til 3 min). Hvis der er an-tndt med ben lge lukkes denne

  kort efter brndslet er antndt og nr ilden har godt fat i alt tret justeres forbrndingsluften til det nskede ni-veau. Nominel drift 8,7 KW. Svarer til at forbrndingsluften er ca. 70 % ben. Srg ved pfyring for at brndslet ikke ligger for tt, da det vil give en drlige-re forbrnding og dermed en ringere udnyttelse af brndslet.Der m ikke fyldes mere brndsel i ovnen, end op til Maksimal fyldnings-mrket. Se fig. 3.

  Reduceret afbrndingOvnen er velegnet til intermitterende brug. nsker man at fyre med mindre effekt, gres dette ved at pfylde en mindre mngde tr af gangen og til-fre en