Scenariusz, PDF

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Scenariusz, PDF

 • http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 4 2012 11

  Materiay metodyczne

  Elbieta Ciemiga

  Jak Moniuszko wieszczom gra, czyli poezja

  romantyczna winterpretacji muzycznej

  Scenariusz zosta nagrodzony pierwsz nagrod woglnopolskim konkursie na sce-

  nariusz zaj dla ucznia Moniuszko 2012. Przeznaczony jest dla uczniw szk ponad-gimnazjalnych itraktuje owzajemnych zwizkach poezji imuzyki. Wtrakcie realizacji

  zaj autorka wykorzystuje wiele przez siebie opracowanych narzdzi multimedial-

  nych. Razem ze scenariuszem s one dostpne na naszych stronach internetowych

  www.wychmuz.pl.

  Temat:

  Jak Moniuszko wieszczom gra, czyli po-ezja romantyczna winterpretacji muzycznej.

  Poziom ksztacenia:

  szkoa ponadgimnazjalna, klasa 2.

  Przedmiot:

  jzyk polski (scenariusz moe by rw-nie wykorzystany na zajciach kka po-lonistycznego, wiedzy okulturze lub zaj bibliotecznych).

  Jednostka dydaktyczna:

  2 45 minut.

  Uwagi orealizacji:

  Zajcia przeznaczone s dla uczniw klasy 2, ktrzy poznali twrczo polskich poetw romantycznych. Maj one ukaza inspirujc rol poezji dla kompozytora muzyki oraz wpyw muzyki na odbir wierszy. Wlekcji wykorzystaam elementy dydaktyki interaktywnej, aby zapropono-wane wiczenia byy bardziej atrakcyjne dla uczniw.

  Cele oglne:

  przyblienie uczniom sylwetki twrczej wybitnego polskiego kompozytora Stanisawa Moniuszki,

  u k a z a nie korespondencji sz t u k wromantyzmie,

  wskazanie rodkw oddziaywania este-tycznego muzyki ipoezji,

  odkrycie ponadczasowego wymiaru muzyki Moniuszki i poezji polskich romantykw.

  Cele szczegowe

  Ucze: potrafi wymieni najwaniejsze fakty zycia kompozytora,

  zna twrczo S. Moniuszki i poetw romantycznych,

  potra+ wymieni i zinterpretowa po-znane dziea muzyczne powstae zinspi-racji poezj,

  potrafi dokona analizy wybranych utworw poetyckich w kontekcie ich muzycznych opracowa,

  rozumie sens, przesanie poznanych utworw muzycznych ipoetyckich oraz dostrzega ich wartoci estetyczne,

 • 12 Wychowanie Muzyczne 4 2012 http://www.wychmuz.pl

  Materiay metodyczne

  rozwija wraliwo na pikno poezji ijej interpretacji muzycznej oraz potra+ doceni walory artystyczne dzie literac-kich imuzycznych.

  rodki dydaktyczne:

  biuletyn informacyjny Polihymnia. Jednodniwka na lekcj jzyka polskie-go powicona Stanisawowi Moniusz-ce materia opracowany wprogramie Publisher (zacznik 1);

  artyku Marii Madej Zwizek muzyki z literatur wokresie romantyzmu (za-cznik 2);

  puzzle interaktywne ukadane w pro-gramie Everyday Jigsaw, Jigsaw Puzzle Lite lub winnym dowolnym programie komputerowym do tworzenia iukada-nia puzzli (zacznik 3);

  krzywka interakty wna opraco-wana w programie Hot Potatoes 6 (zacznik4);

  prezentacja mult imedia lna przy-gotowana w programie PowerPoint (zacznik5);

  elektroniczne i papierowe karty pracy (zacznik 6);

  teksty wierszy polskich twrcw romantycznych:

  A. Mickiewicza Sen; Sonety odeskie Niepewno; Sonety krymskie Czatyrdah, Ajudah; ballady Czaty, Trzech Budrysw,J. Czeczota Przniczka,W. Syrokomli Pie wieczorna,I. Kraszewskiego Dziad i baba (za-cznik 7);

  nagrania utworw S. Moniuszki:fragmenty z kantaty Sonety krym-skie: Hymn (Czatyrdah) oraz Epilog (Ajudah),ballady Czaty, Trzech Budrysw,pieni Sen (Chocia zmuszo-na bdziesz), Przniczka , Pie wieczorna.

  Pomoce dydaktyczne:

  cztery komputery z dostpem do Internetu,

  rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna,

  program Publisher, program Everyday Jigsaw, program Hot Potatoes 6 ze spolszczeniem, program PowerPoint, program FreeMind do tworzenia map myli.

  Przebieg lekcji

  Na dzie lub dwa przed planowan lek-cj uczniowie otrzymuj dwie publikacje:

  1. Przygotowany przez nauczyciela wpro-gramie Publisher biuletyn informacyjny (zacznik 1), powicony yciu itwr-czoci S. Moniuszki, zawierajcy wska-zwki dotyczce przygotowania si do lekcji. Zapoznanie si ztreci biuletynu uatwi uczniom wykonywanie wicze w trakcie lekcji i poszerzy ich wiedz okompozytorze.

  2. Artyku dostpny wInternecie (w wersji drukowanej) na temat zwizku muzyki ipoezji wromantyzmie (zacznik 2).

  Cz wstpna (15 minut)

  1. Wysuchanie najpopularniejszego utwo-ru S. Moniuszki skomponowanego do tekstu J. Czeczota Przniczka jako wprowadzenie do lekcji.

  2. Ukadanie puzzli interaktywnych (za-cznik 3) przedstawiajcych scen ze spektaklu Straszny dwr.

  3. Krtka dyskusja na temat zwizkw po-ezji imuzyki wromantyzmie na pod-stawie otrzymanego artykuu imateria-w zpodrcznika.

  4. Rozwizywanie krzywki interak-tywnej, utworzonej w programie Hot Potatoes 6 (zacznik 4), sprawdzajcej wiedz oyciu itwrczoci Moniuszki,

 • http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 4 2012 13

  Materiay metodyczne

  a tym samym przygotowanie do lekcji na podstawie biuletynu. (Otwarcie iwy-penianie krzywki wymaga zainstalo-wanej przegldarki internetowej, ale nie wymaga dostpu do Internetu. Podczas otwierania naley zezwoli na odbloko-wanie zawartoci pliku).

  Zasadnicza cz lekcji (30 minut)

  1. Prezentacja multimedialna (zacznik5) z komentarzem nauczyciela na temat zwizku muzyki Moniuszki z poezj polskich romantykw. (Jeeli korzysta-my z rzutnika multimedialnego, pre-zentacja przedstawiana jest tradycyjnie. Jeeli mamy do dyspozycji tablic inte-raktywn, moemy przygotowa j na portalu wirtualnelekcje.pl i po wyko-rzystaniu na lekcji udostpni j tame innym nauczycielom).

  2. Podzia uczniw na cztery grupy nomi-nalne (kada grupa wybiera lidera, ktry kieruje prac iprzedstawia jej efekty).

  3. Rozdanie uczniom kart pracy (zacz-nik6) iotwarcie odpowiednich folderw (zkartami elektronicznymi) na kompu-terach. Wypenianie elektroniczne kart pracy bdzie na pewno sprawniejsze iatrakcyjniejsze, poniewa pozwoli na bezporednie odwoania do Internetu, szybkie odnalezienie tekstw isuchanie muzyki podczas pracy.

  4. Praca w grupach. Poszczeglne grupy prbuj odnale wsplne paszczyzny interpretacyjne utworw muzycznych iliterackich.

  Grupa I Odpowiada na pytanie: Ktre motywy i symbole z sonetw A. Mickiewicza Czatyrdah, Ajudah uwypukla muzyka S. Moniuszki?

  Grupa II Prbuje wskaza, jakie walory artystyczne utworw Pie wieczorna W. Syrokomli iNiepewno A. Mickiewicza byy inspiracj dla kompozytora.

  Grupa III Na podstawie analizy bal-lad A. Mickiewicza Czaty iTrzech Bu-drysw odpowiada na pytanie: Ktre cechy ballady romantycznej uwypu-kli kompozytor?

  Grupa IV Na podstawie analizy utworw Sen A. Mickiewicza iDziad i baba J. I. Kraszewskiego i ich mu-zycznych interpretacji ocenia, w jaki sposb kompozytor ipisarze oddzia-uj na emocje odbiorcy.

  5. Przedstawienie przez liderw efektw pracy grup (15 minut).

  6. Na podstawie wypowiedzi liderw uczniowie sporzdzaj mapy myli na temat zwizku poezji romantycz-nej zmuzyk Moniuszki. Mapy tworz wwersji papierowej lub na komputerach wprogramie FreeMind.

  Kocowa cz lekcji (10 minut)

  Przedstawienie map myli ikomentarz do nich.

  Praca domowa:

  Zadaniem uczniw bdzie stworzenie wtych samych grupach, wktrych praco-wali na lekcji, blogw tematycznych, po-wiconych yciu itwrczoci S. Moniuszki. Na przygotowanie blogw uczniowie bd mieli dwa tygodnie, nastpnie przedstawi je wklasie. Blogi oceniane bd wedug kry-teriw, ktre otrzymaj uczniowie na koniec lekcji (zacznik 8)1.

  1 Wykorzystaam kryteria, ktre opracowaam do oceny WebQuestw, poniewa odpowiadaj

  one rwnie wymogom blogw.

 • 14 Wychowanie Muzyczne 4 2012 http://www.wychmuz.pl

  Materiay metodyczne

  Boryczka B., 2003, Praktyczny przewodnik po

  Internecie dla bibliotekarzy, O+cyna Wydaw-

  nicza Branta, WarszawaBydgoszcz.

  Encyklopedia Audiowizualna Britannica. Mu-

  zyka (z pyt DVD), Wydawnictwo Kurpisz,

  Pozna 2006.

  Moniuszko, [w:] E. Dzibowska (red.), Encyklope-

  dia muzyczna PWM, M (cz biogra+cz-

  na), Krakw 2000.

  Lissa Z., 1987, Zarys nauki o muzyce, PWM,

  Krakw.

  Lorens R., 2011, Nowe technologie w edu-

  kacji (z pyt CD-ROM), Wydawnictwo

  Szkolne PWN, ParkEdukacja, Warszawa

  Bielsko-Biaa.

  Preus R., 2010, Tworzenie interaktywnych mate-

  riaw dydaktycznych, materiay zkursu on-

  line, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji

  Nauczycieli wBydgoszczy.

  miechowski B., 1993, Zmuzyk przez wieki

  ikraje (historia muzyki), Borgis, Warszawa.

  Zasoby Internetu:

  Biblioteka internetowa Wolne lektury, http://wol-

  nelektury.pl/katalog.

  Chr Camerata Santa Cecilia, http://santacecilia.

  pl/nagrania.html.

  Festiwal Moniuszkowski, http://www.moniuszko.

  kudowa.zdroj.pl.

  Instytut Adama Mickiewicza, http://www.culture.pl.

  Portal wierszy miosnych, http://milosc.info/

  wiersze.

  Publikacje nauczycieli, http://publikacje.lo-zy-

  wiec.pl/php/show.php.

  Warsztaty ikursy online, http://www.kursyonline.

  bydgoszcz.pl.

  Wiersze dla Ciebie, dla bliskich, dla wszystkich,

  http://www.wiersze.annet.pl.

  Wikipedia wolna encyklopedia (haso: Stanisaw

  Moniuszko), http://pl.wikipedia.org.

  Wirtualne lekcje, http://wirtualnelekcje.pl.

  YouTube, http://www.youtube.com.

  Zacznik 1. Biuletyn informacyjny Polihymnia.

  Jednodniwka na lekcj jzyka polskiego powicona Stanisawowi Moniuszce

 • http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 4 2012 15

  Materiay metodyczne

  Zacznik 2.

  Maria Madej, Zwizek muzyki zliteratur wokresie romantyzmu2

  Obok literatury romantyzm najpeniej rozwin si wmuzyce, ktr twrcy tego okresu uwaali za sztuk najdoskonalsz, widzc wniej moliwo wyraania naj-bardziej skomplikowanych i subtelnych uczu, trudnych niekiedy do ujawnienia wsowach.

  Kolebk muzyki romantycznej byy N