of 47 /47
Jil. 49 No. M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY 15hb Ogos 2005 16 TAMBAHAN No. 74 PERUNDANGAN (A) P.U. (A) 293. AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (PEMBAWA YANG DITETAPKAN) (BUANGAN TERJADUAL) 2005 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 18(1A) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [Akta 127], Menteri, selepas berunding dengan Majlis, membuat perintah yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005. (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Ogos 2005. Pembawa Yang Ditetapkan 2. Pembawa yang berikut ialah pembawa yang ditetapkan bagi maksud subseksyen 18(1A) Akta: Mana-mana kenderaan atau kapal daripada apa-apa perihalan yang— (a) didorong oleh suatu mekanisme yang terkandung di dalamnya; (b) dibina atau disesuaikan untuk digunakan di darat atau di air; dan

Sch Waste 1 Warta Kerajaan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

Jil. 49No.

M A L A Y S I A

Warta KerajaanS E R I P A D U K A B A G I N D A

DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

15hb Ogos 200516TAMBAHAN No. 74

PERUNDANGAN (A)

P.U. (A) 293.

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING

(PEMBAWA YANG DITETAPKAN) (BUANGAN TERJADUAL) 2005

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 18(1A) Akta KualitiAlam Sekeliling 1974 [Akta 127], Menteri, selepas berunding dengan Majlis,membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kualiti Alam Sekeliling(Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Ogos 2005.

Pembawa Yang Ditetapkan

2. Pembawa yang berikut ialah pembawa yang ditetapkan bagi maksud subseksyen18(1A) Akta:

Mana-mana kenderaan atau kapal daripada apa-apa perihalan yang—

(a) didorong oleh suatu mekanisme yang terkandung di dalamnya;

(b) dibina atau disesuaikan untuk digunakan di darat atau di air; dan

Page 2: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1298P.U. (A) 293.

(c) digunakan bagi pergerakan, pemindahan, penempatan atau peletakanbuangan terjadual.

Dibuat 3 Ogos 2005[AS(S) 91/110/919/014; PN(PU2)280/X]

DATO’ SRI HAJI ADENAN BIN HAJI SATEM

Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (PRESCRIBED CONVEYANCE) (SCHEDULED

WASTES) ORDER 2005

IN exercise of the powers conferred by subsection 18(1A) of the EnvironmentalQuality Act 1974 [Act 127], the Minister, after consultation with the Council,makes the following order:

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the Environmental Quality (PrescribedConveyance) (Scheduled Wastes) Order 2005.

(2) This Order comes into operation on 15 August 2005.

Prescribed Conveyance

2. The following conveyance is a prescribed conveyance for the purpose ofsubsection 18(1A) of the Act:

Any vehicle or ship of any description which is—

(a) propelled by a mechanism contained within itself;

(b) constructed or adapted to be used on land or water; and

(c) used for the movement, transfer, placement or deposit of scheduledwastes.

Made 3 August 2005[AS(S) 91/110/919/014; PN(PU2)280/X]

DATO’ SRI HAJI ADENAN BIN HAJI SATEM

Minister of Natural Resources and Environment

Page 3: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1299

P.U. (A) 294.

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING

(BUANGAN TERJADUAL) 2005

SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN

Peraturan

1. Nama dan permulaan kuat kuasa

2. Tafsiran

3. Pemberitahuan tentang pengeluaran buangan terjadual

4. Pelupusan buangan terjadual

5. Pengolahan buangan terjadual

6. Pemerolehan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual

7. Permohonan bagi pengurusan khas buangan terjadual

8. Tanggungjawab pengeluar buangan

9. Penstoran buangan terjadual

10. Pelabelan buangan terjadual

11. Pengeluar buangan hendaklah menyimpan inventori buanganterjadual

12. Maklumat hendaklah diberikan oleh pengeluar buangan, kontraktor danpenduduk premis yang ditetapkan

13. Buangan terjadual yang diangkut di luar premis pengeluar buanganhendaklah disertakan dengan maklumat

14. Pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja

15. Penjalanan latihan

16. Pengkompaunan kesalahan

17. Pembatalan

JADUAL

P.U. (A) 294.

Page 4: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1300

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING

(BUANGAN TERJADUAL) 2005

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 21 dan 51 Akta KualitiAlam Sekeliling 1974 [Akta 127], Menteri, selepas berunding dengan MajlisKualiti Alam Sekeliling, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan KualitiAlam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 Ogos 2005.'

Tafsiran

2. (1) Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendakimakna yang lain—

“buangan terjadual” ertinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategoribuangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama;

“buangan terjadual tidak serasi” ertinya buangan terjadual yang dinyatakandalam Jadual Keempat yang, apabila dicampurkan, akan menghasilkan situasiyang berbahaya menerusi penjanaan haba, kebakaran, letupan atau pelepasanbahan-bahan toksik;

“kemudahan pengolahan di tapak” ertinya sesuatu kemudahan yang terletakdi tapak pengeluar buangan, selain penunu buangan terjadual atau kemudahanpengolahan di tanah dan yang digunakan semata-mata untuk menguruskan buanganterjadual yang dikeluarkan di tapak itu;

“kontraktor” ertinya mana-mana orang yang dilesenkan oleh Ketua PengarahKualiti Alam Sekeliling di bawah subseksyen 18(1A) Akta;

“pengeluar buangan” ertinya mana-mana orang yang mengeluarkan buanganterjadual;

“premis yang ditetapkan” ertinya premis yang ditetapkan oleh Perintah KualitiAlam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan dan PelupusanBuangan Terjadual) 1989 [P.U. (A) 140/1989].

(2) Perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang tidak ditakrifkan dalamPeraturan-Peraturan ini hendaklah mempunyai pengertian yang sama denganyang diberikan kepadanya dalam Akta dan dalam Perintah Kualiti Alam Sekeliling(Premis Yang Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan BuanganTerjadual) 1989.

P.U. (A) 294.

Page 5: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1301

Pemberitahuan tentang pengeluaran buangan terjadual

3. (1) Tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah, dalam masa 30 hari dari tarikhpengeluaran buangan terjadual, memberitahu Ketua Pengarah tentang kategoridan kuantiti baru buangan terjadual yang dikeluarkan.

(2) Pemberitahuan yang diberikan di bawah subperaturan (1) hendaklahtermasuk maklumat yang diberikan dalam Jadual Kedua.

Pelupusan buangan terjadual

4. (1) Buangan terjadual hendaklah dilupuskan di premis yang ditetapkan sahaja.

(2) Buangan terjadual hendaklah, setakat yang boleh dilaksanakan, dijadikantidak berbahaya sebelum dilupuskan.

Pengolahan buangan terjadual

5. (1) Buangan terjadual hendaklah diolah di premis yang ditetapkan atau dikemudahan-kemudahan pengolahan di tapak sahaja.

(2) Sisa-sisa daripada pengolahan buangan terjadual hendaklah diolah ataudilupuskan di premis yang ditetapkan.

Pemerolehan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual

6. (1) Pemerolehan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual hendaklahdibuat di premis yang ditetapkan atau di kemudahan-kemudahan pemerolehankembali di tapak sahaja.

(2) Sisa-sisa daripada pemerolehan kembali bahan atau hasil daripada buanganterjadual hendaklah diolah atau dilupuskan di premis yang ditetapkan.

Permohonan bagi pengurusan khas buangan terjadual

7. (1) Seseorang pengeluar buangan boleh memohon kepada Ketua Pengarahsecara bertulis untuk membolehkan buangan terjadual yang dikeluarkan daripadakemudahan atau proses tertentu mereka dikecualikan daripada diolah, dilupuskanatau diperoleh kembali di premis atau kemudahan selain di premis yang ditetapkanatau kemudahan pengolahan atau pemerolahan kembali di tapak.

(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah dikemukakan kepadaKetua Pengarah mengikut garis panduan bagi pengurusan khas buangan terjadualyang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan hendaklah disertakan dengan fi sebanyaktiga ratus ringgit dan tidak boleh dikembalikan.

(3) Jika Ketua Pengarah berpuas hati dengan permohonan yang dibuat dibawah subperaturan (1), Ketua Pengarah boleh memberikan kebenaran bertulissama ada dengan syarat atau tanpa syarat.

P.U. (A) 294.

Page 6: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1302

Tanggungjawab pengeluar buangan

8. (1) Tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah memastikan bahawa buanganterjadual yang dikeluarkan olehnya distor dengan baik, diolah di tapak, diperolehkembali di tapak bahan atau hasil daripada buangan terjadual itu atau dihantardan diterima di premis yang ditetapkan untuk pengolahan, pelupusan ataupemerolehan kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual.

(2) Tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah memastikan bahawa buanganterjadual yang mengalami pergerakan atau pemindahan dibungkus, dilabel dandiangkut mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah.

Penstoran buangan terjadual

9. (1) Buangan terjadual hendaklah distorkan dalam bekas-bekas yang sesuaidengan buangan terjadual yang hendak distorkan, tahan lasak dan yang bolehmencegah pertumpahan atau kebocoran buangan terjadual ke alam sekeliling.

(2) Buangan terjadual tidak serasi hendaklah distorkan dalam bekas-bekasyang berasingan, dan bekas-bekas itu hendaklah ditempatkan dalam kawasanpenyekatan sekunder yang berasingan.

(3) Bekas-bekas yang mengandungi buangan terjadual hendaklah sentiasaditutup sepanjang penstoran kecuali apabila perlu menambah atau mengeluarkanbuangan terjadual itu.

(4) Kawasan-kawasan bagi penstoran bekas-bekas itu hendaklah direka bentuk,dibina dan disenggarakan dengan secukupnya mengikut garis panduan yangditetapkan oleh Ketua Pengarah untuk mencegah pertumpahan atau kebocoranbuangan terjadual ke alam sekeliling.

(5) Mana-mana orang boleh menstorkan buangan terjadual yang dikeluarkanolehnya selama 180 hari atau kurang selepas pengeluarannya dengan syaratbahawa—

(a) kuantiti buangan terjadual yang dikumpulkan di tapak hendaklah tidakmelebihi 20 tan metrik; dan

(b) Ketua Pengarah boleh pada bila-bila masa, mengarahkan pengeluarbuangan menghantar mana-mana buangan terjadual untuk diolah,dilupuskan atau diperoleh kembali bahan atau hasil daripada buanganterjadual itu setakat suatu kuantiti yang Ketua Pengarah fikirkan perlu.

(6) Seseorang pengeluar buangan boleh memohon kepada Ketua Pengarahsecara bertulis untuk menstorkan buangan terjadual melebihi 20 tan metrik.

(7) Jika Ketua Pengarah berpuas hati dengan permohonan yang dibuat dibawah subperaturan (6), Ketua Pengarah boleh memberikan kebenaran bertulissama ada dengan syarat atau tanpa syarat.

P.U. (A) 294.

Page 7: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1303

Pelabelan buangan terjadual

10. (1) Tarikh bila buangan terjadual dikeluarkan buat kali pertama, nama,alamat dan nombor telefon pengeluar buangan hendaklah dilabelkan denganjelas atas bekas-bekas yang digunakan untuk menstorkan buangan terjadual itu.

(2) Bekas-bekas buangan terjadual hendaklah dilabelkan dengan jelas mengikutjenis yang terpakai baginya sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketigadan ditandakan dengan kod buangan terjadual sebagaimana yang dinyatakandalam Jadual Pertama bagi maksud pengenalan dan amaran.

(3) Tiada seorang pun dibenarkan untuk mengubah tanda dan label yangdisebut dalam subperaturan (1) dan (2).

Pengeluar buangan hendaklah menyimpan inventori buangan terjadual

11. Seseorang pengeluar buangan hendaklah menyimpan inventori yangtepat dan kemas kini mengikut Jadual Kelima mengenai kategori dan kuantitibuangan terjadual yang dikeluarkan, diolah, dilupuskan dan mengenai bahanatau hasil yang diperoleh kembali daripada buangan terjadual itu bagi suatutempoh sehingga tiga tahun dari tarikh buangan terjadual itu dikeluarkan.

Maklumat hendaklah diberikan oleh pengeluar buangan, kontraktor danpenduduk premis yang ditetapkan

12. (1) Seseorang pengeluar buangan, kontraktor dan penduduk premis yangditetapkan hendaklah menyediakan maklumat menurut Jadual Keenammengikut cara yang diperuntukkan dalam peraturan ini atau Ketua Pengarahboleh menentukan kaedah lain yang difikirkan patut olehnya.

(2) Seseorang pengeluar buangan hendaklah mengisi Bahagian I JadualKeenam dalam enam salinan dan memberikan keenam-enam salinan Jadualitu kepada kontraktor semasa buangan terjadual diserahkan kepada kontraktoritu.

(3) Kontraktor itu hendaklah, apabila menerima buangan terjadual daripadapengeluar buangan, mengisi Bahagian II Jadual Keenam dalam enam salinanyang diberikan kepadanya oleh pengeluar buangan dan hendaklah sesudah itudengan serta-merta menyerahkan dua salinan Jadual itu kepada pengeluarbuangan dan pengeluar buangan itu pula hendaklah mengemukakan satu salinankepada Ketua Pengarah dalam masa 30 hari dari tarikh pengangkutan buanganterjadual itu.

(4) Kontraktor itu hendaklah dalam masa 10 hari daripada tarikh penerimaanbuangan terjadual itu menyerahkan buangan terjadual itu kepada pendudukmana-mana premis yang ditetapkan dan menyerahkan keempat-empat bakisalinan Jadual Keenam itu kepada penduduk itu.

P.U. (A) 294.

Page 8: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1304

(5) Penduduk mana-mana premis yang ditetapkan hendaklah, apabilamenerima buangan terjadual daripada kontraktor itu, mengisi Bahagian III JadualKeenam dalam keempat-empat baki salinan yang diserahkan kepadanya olehkontraktor itu dan hendaklah, apabila siap diisi, menyimpan satu salinan danmengembalikan setiap satu salinan kepada kontraktor itu, pengeluar buangandan Ketua Pengarah, dalam masa 20 hari dari tarikh penerimaan buangan terjadualitu.

(6) Jika pengeluar buangan itu tidak menerima salinan Jadual Keenamnyadaripada penduduk premis yang ditetapkan yang disebut dalam subperaturan (5)dalam masa 30 hari dari tarikh penyerahan buangan terjadual itu kepadakontraktor yang disebut dalam subperaturan (2), dia hendaklah memberitahuKetua Pengarah dengan serta-merta dan hendaklah menyiasat dan memaklumkanhasil penyiasatannya kepada Ketua Pengarah.

(7) Pengeluar buangan, kontraktor atau penduduk premis yang ditetapkanhendaklah setiap seorang menyimpan satu salinan Jadual Keenam yang telahditandatangani yang mestilah disimpan sebagai rekod sekurang-kurangnya selamatiga tahun dari tarikh buangan terjadual itu diterima oleh penduduk premis yangditetapkan.

Buangan terjadual yang diangkut di luar premis pengeluar buangan hendaklahdisertakan dengan maklumat

13. (1) Tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah menyediakan maklumat mengikutJadual Ketujuh berkenaan dengan setiap kategori buangan terjadual yang akandiserahkan kepada kontraktor dan hendaklah memberikan Jadual itu kepadakontraktor itu apabila buangan itu diserahkan kepadanya.

(2) Pengeluar buangan hendaklah memaklumkan maksud dan kegunaan JadualKetujuh kepada kontraktor itu.

(3) Kontraktor itu hendaklah membawa bersamanya Jadual Ketujuh bagisetiap kategori buangan terjadual yang diangkut dan hendaklah menuruti danmematuhi arahan-arahan yang terkandung dalamnya.

(4) Kontraktor itu hendaklah, semasa memilih laluan-laluan pengangkutan,seboleh-bolehnya mengelak kawasan padat penduduk, kawasan tadahan air dankawasan-kawasan lain yang sensitif dari segi alam sekeliling.

(5) Kontraktor itu hendaklah memastikan semua pekerjanya yang terlibatdalam pengendalian, pengangkutan dan penstoran buangan terjadual menghadiriprogram latihan.

(6) Kontraktor itu hendaklah memastikan bahawa semasa program latihanitu setiap pekerja dimaklumkan sebaik-baiknya mengenai maksud dan kegunaanJadual Ketujuh.

Pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja

14. (1) Sekiranya terjadi apa-apa pertumpahan atau pelepasan tidak sengajaapa-apa buangan terjadual, kontraktor yang bertanggungjawab bagi buangan ituhendaklah dengan serta-merta memaklumkan Ketua Pengarah tentang kejadianitu.

P.U. (A) 294.

Page 9: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1305

(2) Kontraktor itu hendaklah melakukan segala yang boleh dilaksanakanuntuk membendung, membersihkan atau mengurangkan pertumpahan ataupelepasan tidak sengaja itu dan untuk mendapatkan kembali bahan-bahan yangterlibat dalam pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja itu.

(3) Pengeluar buangan hendaklah menyediakan kepakaran teknikal dan bantuansokongan dalam apa-apa operasi pembersihan yang disebut dalam subperaturan(2).

(4) Kontraktor itu hendaklah menjalankan kajian untuk menentukan kesanpertumpahan atau pelepasan tidak sengaja itu kepada alam sekeliling selamasuatu tempoh yang akan ditentukan oleh Ketua Pengarah.

Penjalanan latihan

15. Tiap-tiap pengeluar buangan hendaklah memastikan semua pekerjanyayang terlibat dalam pengenalpastian, pengendalian, pelabelan, pengangkutan,penstoran dan tindak balas semasa tumpahan atau pelepasan buangan terjadualmenghadiri program latihan.

Pengkompaunan kesalahan

16. (1) Tiap-tiap kesalahan yang terdiri daripada apa-apa ketinggalan ataukeabaian untuk mematuhi, atau apa-apa perbuatan yang dilakukan atau cubahendak dilakukan yang berlawanan dengan Peraturan-Peraturan ini bolehdikompaun di bawah seksyen 45 Akta.

(2) Pengkompaunan kesalahan yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklahmengikut tatacara yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Kualiti Alam Sekeliling(Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) 1978 [P.U. (A) 281/1978].

Pembatalan

17. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989[P.U. (A) 139/1989] dibatalkan.

JADUAL PERTAMA

(Peraturan 2)

SW 1 Buangan logam dan buangan berasaskan logam

SW 101 Buangan yang mengandungi arsenik atau sebatiannya

SW 102 Buangan bateri asid plumbum dalam bentuk sempurna atau hancur

SW 103 Buangan bateri yang mengandungi kadmium dan nikel atau raksa atau litium

SW 104 Debu, sanga, dros atau abu yang mengandungi arsenik, raksa, plumbum, kadmium,kromium, nikel, kuprum, vanadium, berilium, antimoni, telurium, talium atau seleniumtidak termasuk sanga daripada kilang besi dan keluli

SW 105 Enap cemar galvani

SW 106 Sisa daripada pemerolehan kembali likuor penjerukan asid

P.U. (A) 294.

Page 10: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1306

SW 107 Sanga daripada pemprosesan kuprum bagi pemprosesan lanjut atau penapisan yangmengandungi arsenik, plumbum atau kadmium

SW 108 Sisa larutan resap daripada pemprosesan zink dalam bentuk debu dan enap cemar

SW 109 Buangan yang mengandungi raksa atau sebatiannya

SW 110 Buangan daripada pemasangan elektrikal dan elektronik yang mengandungi komponenseperti akumulator, suis raksa, kaca daripada tiub sinar katod dan kaca teraktif ataukapasitor bifenil terpoliklorin yang lain, atau yang dicemari dengan kadmium, raksa,plumbum, nikel, kromium, kuprum, litium, perak, mangan atau bifenil terpoliklorin

SW 2 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkinmengandungi logam dan bahan organik

SW 201 Buangan asbestos dalam bentuk enap cemar, debu atau gentian

SW 202 Buangan mangkin

SW 203 Buangan terjadual tidak boleh bergerak termasuklah enap cemar yang ditetapkansecara kimia, dikapsulkan, dipejalkan atau distabilkan

SW 204 Enap cemar yang mengandungi satu atau beberapa logam termasuklah kromium,kuprum, nikel, zink, plumbum, kadmium, aluminium, timah, vanadium dan berilium

SW 205 Buangan gipsum yang terhasil daripada proses industri kimia atau loji janakuasa

SW 206 Asid tidak organik terpakai

SW 207 Enap cemar yang mengandungi fluorida

SW 3 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkinmengandungi logam dan bahan tidak organik

SW 301 Asid organik terpakai dengan pH yang kurang daripada atau sama dengan 2 yangmengakis atau berbahaya

SW 302 Buangan fluks yang mengandungi campuran asid organik, pelarut atau sebatianammonium klorida

SW 303 Buangan pelekat atau glu yang mengandungi pelarut organik tidak termasuk bahanpolimer pepejal

SW 304 Kek tekan daripada prapengolahan lai sabun gliserol

SW 305 Minyak pelincir terpakai

SW 306 Minyak hidraulik terpakai

SW 307 Emulsi minyak mineral-air terpakai

SW 308 Enap cemar kapal tangki minyak

SW 309 Campuran minyak-air seperti air balast

SW 310 Enap cemar dari tangki penyimpanan minyak mineral

SW 311 Buangan minyak atau enap cemar berminyak

P.U. (A) 294.

Page 11: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1307

SW 312 Sisa berminyak dari bengkel automotif, stesen servis minyak atau perangkap gris

SW 313 Tanah yang dicemari minyak daripada penapisan semula minyak pelincir terpakai

SW 314 Minyak atau enap cemar daripada operasi penyenggaraan loji penapisan minyak

SW 315 Tar atau sisa bertar dari loji penapisan minyak atau loji petrokimia

SW 316 Enap cemar asid

SW 317 Sebatian organologam terpakai termasuk plumbum tetraetil, plumbum tetrametil dansebatian organotimah

SW 318 Buangan, bahan dan artikel yang mengandungi atau yang dicemari dengan bifenilterpoliklorin (BFT) atau trifenil terpoliklorin (TFT)

SW 319 Buangan fenol atau sebatian fenol termasuklah klorofenol dalam bentuk cecair atauenap cemar

SW 320 Buangan yang mengandungi formaldehid

SW 321 Buangan atau enap cemar getah atau lateks yang mengandungi pelarut organik ataulogam berat

SW 322 Buangan pelarut organik bukan terhalogen

SW 323 Buangan pelarut organik terhalogen

SW 324 Buangan sisa penyulingan tidak berair terhalogen atau bukan terhalogen yang terhasildaripada proses pemerolehan kembali pelarut organik

SW 325 Buangan resin tidak matang yang mengandungi pelarut organik atau logam berattermasuklah resin epoksi dan resin fenolik

SW 326 Buangan sebatian fosforus organik

SW 327 Buangan cecair terma (pemindahan haba) seperti glikol etilena

SW 4 Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik

SW 401 Alkali terpakai yang mengandungi logam berat

SW 402 Alkali terpakai dengan pH yang lebih daripada atau sama dengan 11.5 yang mengakisatau berbahaya

SW 403 Dadah terbuang yang mengandungi bahan psikotrofik atau yang mengandungi bahanyang bertoksik, berbahaya, karsinogenik, mutagenik atau teratogenik

SW 404 Buangan patogenik, buangan klinikal atau bahan yang dikuarantinkan

SW 405 Buangan yang terhasil daripada penyediaan dan pengeluaran barangan farmaseutikal

SW 406 Klinker, sanga dan abu dari penunu buangan terjadual

SW 407 Buangan yang mengandungi dioksin atau furan

SW 408 Tanah, puing atau bahan tercemar yang terhasil daripada pembersihan tumpahanbahan kimia, minyak mineral atau buangan terjadual

P.U. (A) 294.

Page 12: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1308

SW 409 Bekas, beg atau kelengkapan yang dilupuskan yang dicemari dengan bahan kimia,racun makhluk perosak, minyak mineral atau buangan terjadual

SW 410 Kain buruk, plastik, kertas atau turas yang dicemari dengan buangan terjadual

SW 411 Karbon teraktif yang terpakai tidak termasuk karbon daripada pengolahan air bolehdiminum dan proses industri makanan dan penghasilan vitamin

SW 412 Enap cemar yang mengandungi sianida

SW 413 Garam terpakai yang mengandungi sianida

SW 414 Larutan alkali berair terpakai yang mengandungi sianida

SW 415 Minyak pelindapan terpakai yang mengandungi sianida

SW 416 Enap cemar dakwat, cat, pigmen, lakuer, pewarna atau varnis

SW 417 Buangan dakwat, cat, pigmen, lakuer, pewarna atau varnis

SW 418 Produk dakwat, cat, pigmen, lakuer, pewarna atau varnis yang terbuang atau yangtidak mengikut spesifikasi yang mengandungi pelarut organik

SW 419 Diisosianat terpakai dan sisa sebatian isosianat tidak termasuk bahan berpolimerpepejal daripada proses pengilangan busa

SW 420 Larutan resap dari tapak pelupusan buangan terjadual

SW 421 Campuran buangan terjadual

SW 422 Campuran buangan terjadual dan buangan tidak terjadual

SW 423 Larutan pemprosesan terpakai, bahan kimia fotografi terbuang atau buangan fotografiterbuang

SW 424 Agen pengoksidaan terpakai

SW 425 Buangan daripada pengeluaran, formulasi, perdagangan atau penggunaan racun makhlukperosak, racun herba atau biosid

SW 426 Produk yang tidak mengikut spesifikasi daripada pengeluaran, formulasi, perdaganganatau penggunaan racun makhluk perosak, racun herba atau biosid

SW 427 Enap cemar mineral termasuklah enap cemar kalsium hidroksida, enap cemar pemfosfatan,enap cemar kalsium sulfit dan enap cemar karbonat

SW 428 Buangan daripada operasi pengawetan kayu yang menggunakan garam tidak organikyang mengandungi kuprum, kromium atau arsenik daripada sebatian fluorida atauyang menggunakan sebatian yang mengandungi fenol berklorin atau kreosot

SW 429 Bahan kimia yang terbuang atau tidak mengikut spesifikasi

SW 430 Bahan kimia makmal yang usang

SW 431 Buangan daripada pengilangan atau pemprosesan atau penggunaan bahan letupan

SW 432 Buangan yang mengandungi, yang terdiri daripada, atau yang dicemari dengan peroksida

SW 5 Buangan lain

SW 501 Apa-apa sisa daripada pengolahan atau pemerolehan kembali buangan terjadual

P.U. (A) 294.

Page 13: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1309

JADUAL KEDUA

(Peraturan 3)

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING

(BUANGAN TERJADUAL) 2005

PEMBERITAHUAN BUANGAN TERJADUAL(Dua salinan perlu diisi)

Untuk kegunaan pejabat sahaja

No. Rujukan Fail: ...............................

Kod Pengeluar Buangan:

Kod Negeri:

1. PENGENALAN

(i) Nama dan Alamat Premis:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

No. Tel.: ........................... No. Faks: .......................... No.Teleks: .......................

(ii) Tuan Punya Premis: ...........................................................................................................

Jawatan: ...............................................................................................................................

2. DATA PENGELUARAN

Senarai bahan mentah/kimia dan kuantiti yang digunakan setiap bulan*

Bahan-bahan Mentah/ Kuantiti (Tan Metrik)Kimia

P.U. (A) 294.

Page 14: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1310

3. DATA BUANGAN

Buangan terjadual yang dikeluarkan setiap bulan**

Kod Punca Nama Komponen Kuantiti (TanKategori Buangan1 Buangan Buangan2 Metrik/Bulan)3

Buangan

Nota: 1 Unit Operasi dalam setiap proses/loji2 Namakan elemen-elemen, sebatian atau bahan3 Panduan untuk pertukaran (hanya data dalam tan metrik/bulan sahaja boleh

diterima)* Gunakan lampiran tambahan jika perlu** Anggaran

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan betul sepanjangpengetahuan saya.

……………….......…............……………………..Tandatangan Pegawai Pelapor ***

Nama: .......................................................................

Jawatan: ...................................................................

Tarikh: ......................................................................

Nota:

*** Pegawai pelapor ialah orang yang mengendalikan buangan terjadual.

JADUAL KETIGA

(Peraturan 10)

KEHENDAK PELABELAN BAGI BUANGAN-BUANGAN TERJADUAL

BAHAN LETUPAN(BUANGAN)

Simbol (bom meletup): hitam; Latar Belakang: jingga lembut

Label 1

P.U. (A) 294.

Page 15: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1311

CECAIR MUDAH TERBAKAR(BUANGAN)

Simbol (api): hitam atau putih; Latar Belakang: merah

Label 2

PEPEJAL MUDAH TERBAKAR(BUANGAN)

Simbol (api): hitam; Latar Belakang: putih dengan jalur-jalur merah menegak

Label 3

PEPEJAL: BOLEH TERBAKAR SECARA SPONTAN(BUANGAN)

Bahan-bahan boleh terbakar secara spontanSimbol (api): hitam;

Latar Belakang: bahagian atas putih, bahagian bawah merah

Label 4

P.U. (A) 294.

Page 16: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1312

PEPEJAL: BERBAHAYA APABILA BASAH(BUANGAN)

Bahan-bahan yang, jika bersentuh dengan air, mengeluarkan gas-gas yang mudah terbakarSimbol (api): hitam atau putih; Latar Belakang: biru

Label 5

BAHAN PENGOKSIDAAN(BUANGAN)

Simbol (api di atas bulatan): hitam;Latar Belakang: kuning

Label 6

PEROKSIDA ORGANIK(BUANGAN)

Simbol (api di atas bulatan): hitam; Latar Belakang: kuning

Label 7

P.U. (A) 294.

Page 17: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1313

BAHAN TOKSIK(BUANGAN)

Bahan-bahan beracun (toksik)Simbol (tengkorak di atas dua tulang yang bersilang): hitam;

Latar Belakang: putih

Label 8

BAHAN BERJANGKIT(BUANGAN)

Simbol (tiga bulan sabit disusun menindih di atas bulatan): hitamLatar Belakang: putih

Label 9

BAHAN MENGAKIS(BUANGAN)

Simbol (cecair tertumpah dari dua bekas kaca dan mengenai tangan dan logam): hitam;Latar Belakang: bahagian atas putih, bahagian bawah hitam

Label 10

P.U. (A) 294.

Page 18: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1314

CAMPURAN PELBAGAI BAHAN BERBAHAYA(BUANGAN)

Simbol (nil); Latar Belakang: putih dengan bahagian atas jalur-jalur hitam menegak

Label 11

BUTIR-BUTIR MENGENAI LABEL

1. Label hendaklah dalam bentuk empat segi tepat diletakkan pada sudut 45 darjah. Dimensilabel tidak boleh kurang daripada 10 cm x 10 cm kecuali jika saiz bekas atau bungkusanmemerlukan label yang saiznya lebih kecil.

2. Warna yang digunakan pada label 1 hingga 11 hendaklah mengikut British Standard BS381 C, “Colours for specific purposes”.

Warna No. Rujukan

Biru tua .. .. .. 166Kuning burung kenari .. .. .. 309Merah isyarat .. .. .. 537Jingga lembut .. .. .. 557

3. Label-label hendaklah dibahagikan kepada 2 bahagian, bahagian atas label hendaklahdikhaskan untuk simbol bergambar dan bahagian bawahnya untuk teks yang dicetakdalam huruf besar.

4. Teks hendaklah dicetak dalam warna hitam pada semua label kecuali apabila latarbelakang label berwarna hitam, merah atau biru, teksnya hendaklah berwarna putih.

5. Label-label bolehlah daripada jenis-jenis yang berikut:

(a) pelekat;

(b) kepingan-kepingan logam; atau

(c) distensilkan atau dicetak di atas bekas atau bungkusan.

6. Semua label hendaklah boleh menahan pendedahan kepada cuaca terbuka tanpa banyakmenjejaskan keberkesanannya.

7. Label hendaklah diletakkan pada tempat yang mempunyai latar belakang yang warnanyaberbeza.

8. Dalam hal buangan yang boleh menyebabkan dua atau lebih bahaya, segala bahaya itu hendaklahdikenal pasti dengan jelas dan buangan itu hendaklah dilabelkan dengan sewajarnya.

P.U. (A) 294.

Page 19: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1315

JADUAL KEEMPAT

(Peraturan 2)

BUANGAN TERJADUAL DENGAN POTENSI KETAKSERASIAN

Pencampuran suatu buangan di dalam Kumpulan A dengan suatu buangan di dalam Kumpulan Bmungkin berpotensi mengakibatkan seperti yang berikut:

Kumpulan 1-A Kumpulan 1-B

Cecair kaustik beralkali Enap cemar asidPencuci beralkali Pencuci kimiaCecair mengakis beralkali Elektrolit, asidAir buangan kaustik Asid, cecair atau pelarut punaranEnap cemar kapur dan alkali-alkali Likuor penjerukan dan asid mengakis lainmengakis lain Asid terpakai

Asid campuran terpakai

Berpotensi mengakibatkan: Penjanaan haba, tindak balas yang kuat.

Kumpulan 2-A Kumpulan 2-B

Asbestos PelarutBerilium Bahan letupanBekas racun makhluk perosak Petroleumyang tidak dibilas Minyak dan buangan mudah terbakar lainRacun makhluk perosak

Berpotensi mengakibatkan: Pelepasan bahan toksik sekiranya berlaku kebakaran atau letupan.

Kumpulan 3-A Kumpulan 3-B

Aluminium Apa-apa buangan dalam Kumpulan 1-ABerilium atau 1-BKalsiumLitiumMagnesiumKaliumSodiumSerbuk zink dan logam reaktiflain serta hidrida logam

Berpotensi mengakibatkan: Kebakaran atau letupan; penjanaan gas hidrogen yang mudah terbakar.

Kumpulan 4-A Kumpulan 4-B

Alkohol Apa-apa buangan pekat dalam Kumpulan 1-Aatau 1-BKalsiumLitiumHidrida logamKaliumSodiumBuangan reaktif air

Berpotensi mengakibatkan: Kebakaran, letupan atau penjanaan haba; penjanaan gas toksik yangmudah terbakar.

Kumpulan 5-A Kumpulan 5-B

Alkohol Buangan pekat dalam Kumpulan 1-A atau 1-BAldehid

P.U. (A) 294.

Page 20: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1316

Hidrokarbon terhalogen Buangan dalam Kumpulan 3-AHidrokarbon ternitratdan sebatian organik reaktiflain serta pelarutHidrokarbon tidak tepu

Berpotensi mengakibatkan: Kebakaran, letupan atau tindak balas yang kuat.

Kumpulan 6-A Kumpulan 6-B

Larutan sianida dan Buangan dalam Kumpulan 1-Bsulfida terpakai

Berpotensi mengakibatkan: Penjanaan gas hidrogen sianida atau hidrogen sulfida yang toksik.

Kumpulan 7-A Kumpulan 7-B

Klorat dan pengoksida Asid organikkuat yang lainKlorit Buangan dalam Kumpulan 2-BAsid kromik Buangan dalam Kumpulan 3-BHipoklorit Buangan dalam Kumpulan 5-ANitrat dan buangan mudah terbakar sertaAsid nitrik buangan boleh terbakar lainPerkloratPermanganatPeroksida

Berpotensi mengakibatkan: Kebakaran, letupan atau tindak balas yang kuat.

JADUAL KELIMA

(Peraturan 11)

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN–PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING

(BUANGAN TERJADUAL) 2005

INVENTORI BUANGAN TERJADUALSETAKAT: ...............................................

* *Kod *Nama *Kuantiti *Pengendalian BuanganaTarikh Kategori Buangan Dikeluarkan

Buangan (Tan Metrik)

Nota:

* Inventori mengenai pengeluaran buangan terjadual semasaa Tarikh bila buangan terjadual dikeluarkan buat kali pertamab Distor, diproses, diperoleh kembali bahan atau hasil daripada buangan terjadual itu,

dibakar, ditukarkan atau kaedah-kaedah lain (nyatakan)c Berikan nama dan alamat kemudahan

Kumpulan 5-A Kumpulan 5-B

Kaedahb Kuantiti Tempatc

Mengikut TanMetrik

P.U. (A) 294.

Page 21: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1317

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini berkenaan dengan semuaperkara adalah benar dan betul sepanjang pengetahuan saya.

Nama Pegawai Pelapor: .................................................................

Jawatan: ...........................................................................................

Tandatangan: ................................................................................... Tarikh: ..............................

No. Kad Pengenalan: .....................................................................

JADUAL KEENAM

(Peraturan 12)

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING

(BUANGAN TERJADUAL) 2005

NOTA KOSAINAN BAGI BUANGAN TERJADUAL

Untuk kegunaan pejabat sahaja

No.Rujukan Fail: ………....

Kod Pengeluar Buangan:

Kod Negeri:

Nama Pengeluar Buangan: ........................................................................................................................

Alamat: .........................................................................................................................................................

Nama Orang yang Bertanggungjawab: ....................................................................................................

No. Tel.: ……………………. No. Faks: ……………………. No. Teleks: ......................................

Nama Buangan: ………………………………............…. Kod Kategori Buangan:

Komponen Buangan: ..................................................................................................................................

Punca Buangan: ……………………………….......… Kod Punca Buangan:

Jenis Buangan:

Pepejal Enap cemar Cecair

Pembungkusan Bekas Kanister DramBuangan: Palet 55 gelen

Lain-lain(nyatakan) .................................................................................

Kuantiti: Dan Jika Boleh

Tan Metrik m3

I PENGELUAR BUANGAN

P.U. (A) 294.

Page 22: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1318

Kos Pengolahan dan Pelupusan RM ……………../ Tan Metrik

Nama dan Alamat Destinasi Akhir:

…………………………………………………………………………………………….......................

Tarikh Penyerahan: ……………………......... .......................................................................

Tandatangan Orang yang Bertanggungjawab

Masa Penyerahan: ........................................

Untuk kegunaan pejabat sahaja

Kod Kontraktor:

Kod Negeri:

Nama Kontraktor: .......................................................................................................................................

Alamat: .........................................................................................................................................................

Nama Orang yang Bertanggungjawab: ....................................................................................................

No. Tel.: ……………………. No. Faks: ……………………. No. Teleks: ......................................

No. Pendaftaran Kenderaan: .....................................................................................................................

Nama Pemandu: ..........................................................................................................................................

PenstoranSementara: Tidak Ya, Alamat: ....................................................................................

Tarikh Diterima: …..….............…………… Tandatangan Pemandu: ...........................................

Masa Terima: .............................................

Untuk kegunaan pejabat sahaja

Kod Kemudahan:

Kod Negeri:

Nama Kemudahan: ................................................................................................................

Alamat Kemudahan: ..............................................................................................................

Nama Orang yang Bertanggungjawab: ..................................................................................

No. Tel.: ……………………. No. Faks: ……………………. No. Teleks: ......................................

II KONTRAKTOR

III PENGENDALI KEMUDAHANPENSTORAN/PENGOLAHAN/PEMEROLEHAN KEMBALI/PELUPUSAN

P.U. (A) 294.

Page 23: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1319

Jenis Operasi:

Penstoran Pengumpulan Pemerolehan Tapak Tapak PelupusanSemula Kembali Pelupusan Selamat

Pengolahan Fizik/Kimia Pembakaran Lain-lain(nyatakan) .......................

.......................

KuantitiBuangan Yang dan Jika BolehDiterima:

Tan Metrik m3

Tarikh Diterima: ……………………......…… Tandatangan: ……………………………….........

Masa Terima: …………………………......…..

JADUAL KETUJUH

(Peraturan 13)

MAKLUMAT

A. Sifat-sifat

1. Kategori buangan

- mengikut Jadual Pertama

2. Punca

- nyatakan daripada proses, aktiviti, kejadian dll. yang manakah buangandikeluarkan.

3. Sifat fizik buangan

- Takat kilat oC

- Takat didih oC

- Konsistensi pada suhu bilik (gas, cecair, enap cemar, pepejal)

- Wap lebih ringan/lebih berat daripada udara

- Keterlarutan dalam air

- Buangan lebih ringan/lebih berat daripada air

4. Risiko

- melalui sedutan

- melalui pengambilan oral

- melalui sentuhan kulit

B. Pengendalian buangan

1. Kelengkapan perlindungan diri

- sarung tangan, cermin mata keledar, pelindung muka dll.

P.U. (A) 294.

Page 24: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1320

2. Prosedur/Langkah berjaga-jaga semasa mengendalikan, membungkus, mengangkutdan menstor

3. Label yang sesuai

- label bagi bekas-bekas

4. Kaedah yang disyorkan bagi pelupusan

C. Langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku pertumpahan atau pelepasan tidak sengaja yangmenyebabkan kecederaan diri

1. Sekiranya tersedut wasap atau pengambilan oral

- Gejala-gejala keracunan

- Pertolongan cemas yang sesuai

- Garis panduan bagi pakar perubatan

2. Sekiranya tersentuh kulit atau tersentuh mata

- Gejala-gejala keracunan

- Pertolongan cemas yang sesuai

- Garis panduan bagi pakar perubatan

D. Langkah-langkah yang hendaklah diambil sekiranya berlaku pertumpahan atau pelepasantidak sengaja yang menyebabkan kerosakan material akibat daripada—

1. Pertumpahan atas lantai, tanah, jalan, dll.

2. Pertumpahan ke dalam air

3. Kebakaran

4. Letupan

Dibuat 3 Ogos 2005[AS(S) 91/110/919/014; PN(PU2)280/X]

DATO’ SRI HAJI ADENAN BIN HAJI SATEM

Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

P.U. (A) 294.

Page 25: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1321

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES)REGULATIONS 2005

ARRANGEMENT OF REGULATIONS

Regulation

1. Citation and commencement

2. Interpretation

3. Notification of the generation of scheduled wastes

4. Disposal of scheduled wastes

5. Treatment of scheduled wastes

6. Recovery of material or product from scheduled wastes

7. Application for special management of scheduled wastes

8. Responsibility of waste generator

9. Storage of scheduled wastes

10. Labelling of scheduled wastes

11. Waste generator shall keep an inventory of scheduled wastes

12. Information to be provided by waste generator, contractor and occupierof prescribed premises

13. Scheduled wastes transported outside waste generator’s premises to beaccompanied by information

14. Spill or accidental discharge

15. Conduct of training

16. Compounding of offences

17. Revocation

SCHEDULES

P.U. (A) 294.

Page 26: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1322

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES) REGULATIONS 2005

IN exercise of the powers conferred by sections 21 and 51 of the EnvironmentalQuality Act 1974 [Act 127], the Minister, after consultation with the EnvironmentalQuality Council, makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the Environmental Quality (ScheduledWastes) Regulations 2005.

(2) These Regulations come into operation on 15 August 2005.

Interpretation

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires—

“scheduled wastes” means any waste falling within the categories of wastelisted in the First Schedule;

“incompatible scheduled wastes” means scheduled wastes specified in theFourth Schedule which, when mixed, will produce hazardous situations throughheat generation, fires, explosions or the release of toxic substances;

“on-site treatment facility” means a facility, other than a scheduled wastesincinerator or a land treatment facility, located on a waste generator’s site andthat is used solely to deal with scheduled wastes produced on that site;

“contractor” means any person licensed by the Director General of EnvironmentalQuality under subsection 18(1A) of the Act;

“waste generator” means any person who generates scheduled wastes;

“prescribed premises” means premises prescribed by the Environmental Quality(Prescribed Premises) (Scheduled Wastes Treatment and Disposal Facilities)Order 1989 [P.U. (A) 140/1989].

(2) Words and expressions which are not defined in these Regulations shallhave the same meaning as assigned to them in the Act and in the EnvironmentalQuality (Prescribed Premises) (Scheduled Wastes Treatment and Disposal Facilities)Order 1989.

Notification of the generation of scheduled wastes

3. (1) Every waste generator shall, within 30 days from the date of generationof scheduled wastes, notify the Director General of the new categories andquantities of scheduled wastes which are generated.

P.U. (A) 294.

Page 27: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1323

(2) The notification given under subregulation (1) shall include the informationprovided in the Second Schedule.

Disposal of scheduled wastes

4. (1) Scheduled wastes shall be disposed of at prescribed premises only.

(2) Scheduled wastes shall, as far as is practicable, be rendered innocuousprior to disposal.

Treatment of scheduled wastes

5. (1) Scheduled wastes shall be treated at prescribed premises or at on-sitetreatment facilities only.

(2) Residuals from treatment of scheduled wastes shall be treated or disposedof at prescribed premises.

Recovery of material or product from scheduled wastes

6. (1) Recovery of material or product from scheduled wastes shall be doneat prescribed premises or at on-site recovery facilities.

(2) Residuals from recovery of material or product from scheduled wastesshall be treated or disposed of at prescribed premises.

Application for special management of scheduled wastes

7. (1) A waste generator may apply to the Director General in writing to havethe scheduled wastes generated from their particular facility or process excludedfrom being treated, disposed of or recovered in premises or facilities other thanat the prescribed premises or on-site treatment or recovery facilities.

(2) An application under subregulation (1) shall be submitted to the DirectorGeneral in accordance with the guidelines for special management of scheduledwastes as prescribed by the Director General and shall be accompanied by feeof three hundred ringgit and shall not be refunded.

(3) If the Director General is satisfied with the application made undersubregulation (1), the Director General may grant a written approval either withor without conditions.

Responsibility of waste generator

8. (1) Every waste generator shall ensure that scheduled wastes generated byhim are properly stored, treated on-site, recovered on-site for material or productfrom such scheduled wastes or delivered to and received at prescribed premisesfor treatment, disposal or recovery of material or product from scheduled wastes.

P.U. (A) 294.

Page 28: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1324

(2) Every waste generator shall ensure that scheduled wastes that are subjectedto movement or transfer be packaged, labelled and transported in accordancewith the guidelines prescribed by the Director General.

Storage of scheduled wastes

9. (1) Scheduled wastes shall be stored in containers which are compatiblewith the scheduled wastes to be stored, durable and which are able to preventspillage or leakage of the scheduled wastes into the environment.

(2) Incompatible scheduled wastes shall be stored in separate containers,and such containers shall be placed in separate secondary containment areas.

(3) Containers containing scheduled wastes shall always be closed duringstorage except when it is necessary to add or remove the scheduled wastes.

(4) Areas for the storage of the containers shall be designed, constructed andmaintained adequately in accordance with the guidelines prescribed by theDirector General to prevent spillage or leakage of scheduled wastes into theenvironment.

(5) Any person may store scheduled wastes generated by him for 180 daysor less after its generation provided that—

(a) the quantity of scheduled wastes accumulated on site shall not exceed20 metric tonnes; and

(b) the Director General may at any time, direct the waste generator tosend any scheduled wastes for treatment, disposal or recovery ofmaterial or product from the scheduled wastes up to such quantity ashe deems necessary.

(6) A waste generator may apply to the Director General in writing to storemore than 20 metric tonnes of scheduled wastes.

(7) If the Director General is satisfied with the application made undersubregulation (6), the Director General may grant a written approval either withor without conditions.

Labelling of scheduled wastes

10. (1) The date when the scheduled wastes are first generated, name, addressand telephone number of the waste generator shall be clearly labelled on thecontainers that are used to store the scheduled wastes.

(2) Containers of scheduled wastes shall be clearly labelled in accordancewith the types applicable to them as specified in the Third Schedule and markedwith the scheduled waste code as specified in the First Schedule for identificationand warning purposes.

(3) No person is allowed to alter the markings and labels mentioned insubregulations (1) and (2).

P.U. (A) 294.

Page 29: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1325

Waste generator shall keep an inventory of scheduled wastes

11. A waste generator shall keep accurate and up-to-date inventory in accordancewith the Fifth Schedule of the categories and quantities of scheduled wastesbeing generated, treated and disposed of and of materials or product recoveredfrom such scheduled wastes for a period up to three years from the date thescheduled wastes was generated.

Information to be provided by waste generator, contractor and occupierof prescribed premises

12. (1) A waste generator, contractor and occupier of the prescribed premisesshall provide information in accordance with the Sixth Schedule in the mannerprovided in this regulation or Director General shall determine other methodas he thinks fit.

(2) A waste generator shall complete Part I of the Sixth Schedule in sixcopies and hand over the six copies of the Schedule to the contractor when thescheduled wastes are delivered to him.

(3) The contractor shall, upon receiving scheduled wastes from a wastegenerator, complete Part II of the Sixth Schedule in the six copies given to himby the waste generator and shall thereafter immediately hand over two copiesof the Schedule to the waste generator who in turn shall submit a copy to theDirector General within 30 days from the date of transportation of the scheduledwastes.

(4) The contractor shall within 10 days from the date of receipt of thescheduled wastes deliver the scheduled wastes to the occupier of any prescribedpremises and hand over the remaining four copies of the Sixth Schedule to theoccupier.

(5) The occupier of any prescribed premises shall, upon receiving scheduledwastes from the contractor, complete Part III of all the remaining four copiesof the Sixth Schedule handed over to him by the contractor and shall, uponcompletion, retain one copy and return a copy each to the contractor, the wastegenerator and the Director General, within 20 days from the date of receipt ofthe scheduled wastes.

(6) If the waste generator fails to receive his copy of the Sixth Schedulefrom the occupier of the prescribed premises referred to in subregulation (5)within 30 days from the date of delivery of the scheduled wastes to the contractorreferred to in subregulation (2), he shall notify the Director General immediatelyand shall investigate and inform the Director General of the result of hisinvestigation.

(7) The waste generator, contractor or occupier of the prescribed premisesshall each keep a signed copy of the Sixth Schedule which shall be retainedas a record for at least three years from the date the scheduled wastes arereceived by the occupier of the prescribed premises.

P.U. (A) 294.

Page 30: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1326

Scheduled wastes transported outside waste generator’s premises to beaccompanied by information

13. (1) Every waste generator shall provide information in accordance with theSeventh Schedule in respect of each category of scheduled wastes to be deliveredto the contractor and shall give the Schedule to the contractor upon deliveryof the waste to him.

(2) The waste generator shall inform the contractor of the purpose and useof the Seventh Schedule.

(3) The contractor shall carry with him the Seventh Schedule for each categoryof scheduled wastes being transported and shall observe and comply with theinstructions contained therein.

(4) The contractor shall, in the selection of transportation routes, as far aspossible avoid densely populated areas, water catchment areas and otherenvironmentally sensitive areas.

(5) The contractor shall ensure that all his employees that are involved inthe handling, transportation and storage of scheduled wastes attend trainingprogrammes.

(6) The contractor shall ensure that during the training programme eachemployee is well informed of the purpose and use of the Seventh Schedule.

Spill or accidental discharge

14. (1) In the event of any spill or accidental discharge of any scheduledwastes, the contractor responsible for the waste shall immediately inform theDirector General of the occurrence.

(2) The contractor shall do everything that is practicable to contain, cleanseor abate the spill or accidental discharge and to recover substances involvedin the spill or accidental discharge.

(3) The waste generator shall provide technical expertise and supportingassistance in any clean-up operation referred to in subregulation (2).

(4) The contractor shall undertake studies to determine the impact of thespillage or accidental discharge on the environment over a period of time tobe determined by the Director General.

Conduct of training

15. Every waste generator shall ensure that all his employees involved in theidentification, handling, labelling, transportation, storage and spillage or dischargeresponse of scheduled wastes attend training programmes.

P.U. (A) 294.

Page 31: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1327

Compounding of offences

16. (1) Every offence which consists of any omission or neglect to complywith, or any act done or attempted to be done contrary to these Regulations maybe compounded under section 45 of the Act.

(2) The compounding of offences referred to in subregulation (1) shall bein accordance with the procedure prescribed in the Environmental Quality(Compounding of Offences) Rules 1978 [P.U. (A) 281/1978].

Revocation

17. The Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 1989[P.U. (A) 139/1989] is revoked.

FIRST SCHEDULE

(Regulation 2)

SW 1 Metal and metal-bearing wastes

SW 101 Waste containing arsenic or its compound

SW 102 Waste of lead acid batteries in whole or crushed form

SW 103 Waste of batteries containing cadmium and nickel or mercury or lithium

SW 104 Dust, slag, dross or ash containing arsenic, mercury, lead, cadmium, chromium,nickel, copper, vanadium, beryllium, antimony, tellurium, thallium or selenium excludingslag from iron and steel factory

SW 105 Galvanic sludges

SW 106 Residues from recovery of acid pickling liquor

SW 107 Slags from copper processing for further processing or refining containing arsenic,lead or cadmium

SW 108 Leaching residues from zinc processing in dust and sludges form

SW 109 Waste containing mercury or its compound

SW 110 Waste from electrical and electronic assemblies containing components such asaccumulators, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activatedglass or polychlorinated biphenyl-capacitors, or contaminated with cadmium, mercury,lead, nickel, chromium, copper, lithium, silver, manganese or polychlorinated biphenyl

SW 2 Wastes containing principally inorganic constituents which may contain metalsand organic materials

SW 201 Asbestos wastes in sludges, dust or fibre forms

SW 202 Waste catalysts

SW 203 Immobilized scheduled wastes including chemically fixed, encapsulated, solidifiedor stabilized sludges

SW 204 Sludges containing one or several metals including chromium, copper, nickel, zinc,lead, cadmium, aluminium, tin, vanadium and beryllium

P.U. (A) 294.

Page 32: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1328

SW 205 Waste gypsum arising from chemical industry or power plant

SW 206 Spent inorganic acids

SW 207 Sludges containing fluoride

SW 3 Wastes containing principally organic constituents which may contain metalsand inorganic materials

SW 301 Spent organic acids with pH less or equal to 2 which are corrosive or hazardous

SW 302 Flux waste containing mixture of organic acids, solvents or compounds of ammoniumchloride

SW 303 Adhesive or glue waste containing organic solvents excluding solid polymeric materials

SW 304 Press cake from pretreatment of glycerol soap lye

SW 305 Spent lubricating oil

SW 306 Spent hydraulic oil

SW 307 Spent mineral oil-water emulsion

SW 308 Oil tanker sludges

SW 309 Oil-water mixture such as ballast water

SW 310 Sludge from mineral oil storage tank

SW 311 Waste of oil or oily sludge

SW 312 Oily residue from automotive workshop, service station oil or grease interceptor

SW 313 Oil contaminated earth from re-refining of used lubricating oil

SW 314 Oil or sludge from oil refinery plant maintenance operation

SW 315 Tar or tarry residues from oil refinery or petrochemical plant

SW 316 Acid sludge

SW 317 Spent organometallic compounds including tetraethyl lead, tetramethyl lead and organotincompounds

SW 318 Waste, substances and articles containing or contaminated with polychlorinated biphenyls(PCB) or polychlorinated triphenyls (PCT)

SW 319 Waste of phenols or phenol compounds including chlorophenol in the form of liquidsor sludges

SW 320 Waste containing formaldehyde

SW 321 Rubber or latex wastes or sludges containing organic solvents or heavy metals

SW 322 Waste of non-halogenated organic solvents

SW 323 Waste of halogenated organic solvents

SW 324 Waste of halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arisingfrom organic solvents recovery process

SW 325 Uncured resin waste containing organic solvents or heavy metals including epoxyresin and phenolic resin

P.U. (A) 294.

Page 33: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1329

SW 326 Waste of organic phosphorus compound

SW 327 Waste of thermal fluids (heat transfer) such as ethylene glycol

SW 4 Wastes which may contain either inorganic or organic constituents

SW 401 Spent alkalis containing heavy metals

SW 402 Spent alkalis with pH more or equal to 11.5 which are corrosive or hazardous

SW 403 Discarded drugs containing psychotropic substances or containing substances that aretoxic, harmful, carcinogenic, mutagenic or teratogenic

SW 404 Pathogenic wastes, clinical wastes or quarantined materials

SW 405 Waste arising from the preparation and production of pharmaceutical product

SW 406 Clinker, slag and ashes from scheduled wastes incinerator

SW 407 Waste containing dioxins or furans

SW 408 Contaminated soil, debris or matter resulting from cleaning-up of a spill of chemical,mineral oil or scheduled wastes

SW 409 Disposed containers, bags or equipment contaminated with chemicals, pesticides,mineral oil or scheduled wastes

SW 410 Rags, plastics, papers or filters contaminated with scheduled wastes

SW 411 Spent activated carbon excluding carbon from the treatment of potable water andprocesses of the food industry and vitamin production

SW 412 Sludges containing cyanide

SW 413 Spent salt containing cyanide

SW 414 Spent aqueous alkaline solution containing cyanide

SW 415 Spent quenching oils containing cyanides

SW 416 Sludges of inks, paints, pigments, lacquer, dye or varnish

SW 417 Waste of inks, paints, pigments, lacquer, dye or varnish

SW 418 Discarded or off-specification inks, paints, pigments, lacquer, dye or varnish productscontaining organic solvent

SW 419 Spent di-isocyanates and residues of isocyanate compounds excluding solid polymericmaterial from foam manufacturing process

SW 420 Leachate from scheduled waste landfill

SW 421 A mixture of scheduled wastes

SW 422 A mixture of scheduled and non-scheduled wastes

SW 423 Spent processing solution, discarded photographic chemicals or discarded photographicwastes

P.U. (A) 294.

Page 34: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1330

SW 424 Spent oxidizing agent

SW 425 Wastes from the production, formulation, trade or use of pesticides, herbicides orbiocides

SW 426 Off-specification products from the production, formulation, trade or use of pesticides,herbicides or biocides

SW 427 Mineral sludges including calcium hydroxide sludges, phosphating sludges, calciumsulphite sludges and carbonates sludges

SW 428 Wastes from wood preserving operation using inorganic salts containing copper,chromium or arsenic of fluoride compounds or using compound containing chlorinatedphenol or creosote

SW 429 Chemicals that are discarded or off-specification

SW 430 Obsolete laboratory chemicals

SW 431 Waste from manufacturing or processing or use of explosives

SW 432 Waste containing, consisting of or contaminated with peroxides

SW 5 Other wastes

SW 501 Any residues from treatment or recovery of scheduled wastes

SECOND SCHEDULE

(Regulation 3)

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES)REGULATIONS 2005

NOTIFICATION OF SCHEDULED WASTES(Two copies to be completed)

For office use only

File Reference No: .....................................

Waste Generator Code:

State Code:

1. IDENTIFICATION

(i) Name and Address of Premise:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tel. No: ........................... Fax No: .......................... Telex No: ...........................

P.U. (A) 294.

Page 35: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1331

(ii) Owner of Premise: ...................................................................................................................

Designation: ..............................................................................................................................

2. PRODUCTION DATA

List of raw materials/chemicals and quantities used per month*

Raw Material/Chemicals Quantity (Metric Tonnes)

3. WASTE DATA

Scheduled wastes generated per month**

Waste Waste Name of Waste QuantityCategory Source1 Waste Component2 (Tonnes/Month)3

Code

Note: 1 Unit Operation in the process/plant2 Name the elements, compound or material3 Guide to conversion (only data in metric tonnes/month is acceptable)* Use additional sheet if required** Estimates

I certify that the information provided is true and correct to the best of my knowledge.

……………….......…............……………………..Signature of Reporting Officer ***

Name: .......................................................................

Designation: ............................................................

Date: .........................................................................

Note:

*** Reporting officer refers to the person handling scheduled wastes.

P.U. (A) 294.

Page 36: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1332

THIRD SCHEDULE

(Regulation 10)

LABELLING REQUIREMENT FOR SCHEDULED WASTES

EXPLOSIVE SUBSTANCES(WASTE)

Symbol (exploding bomb): black; Background: light orange

Label 1

INFLAMMABLE LIQUIDS(WASTE)

Symbol (flame): black or white; Background: red

Label 2

P.U. (A) 294.

Page 37: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1333

INFLAMMABLE SOLIDS(WASTE)

Symbol (flame): black; Background: white with vertical red stripes

Label 3

SOLID: SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE(WASTE)

Substance liable to spontaneous combustionSymbol (flame): black;

Background: upper half white, lower half red

Label 4

SOLID: DANGEROUS WHEN WET(WASTE)

Substances which, if in contact with water, emit inflammable gasesSymbol (flame): black or white; Background: blue

Label 5

P.U. (A) 294.

Page 38: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1334

OXIDIZING SUBSTANCES(WASTE)

Symbol (flame over circle): black; Background: yellow

Label 6

ORGANIC PEROXIDES(WASTE)

Symbol (flame over circle): black; Background: yellow

Label 7

TOXIC SUBSTANCES(WASTE)

Poisonous (toxic) substancesSymbol (skull over crossbones): black; Background: white

Label 8

P.U. (A) 294.

Page 39: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1335

INFECTIOUS SUBSTANCES(WASTE)

Symbol (three crescents superimposed on a circle): black;Background: white

Label 9

CORROSIVE SUBSTANCES(WASTE)

Symbol (liquids spilling from two glass vessels and attacking a hand and a metal): black;Background: upper half white, lower half black

Label 10

MIXTURE OF MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES(WASTE)

Symbol (nil); Background: white with upper half vertical black stripes

Label 11

P.U. (A) 294.

Page 40: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1336

PARTICULARS OF LABELS

1. The label shall be a square set at an angle of 45 degrees. The dimension of the label shallnot be less than 10 cm by 10 cm except where the size of the container or package warrantsfor a label of smaller size.

2. The colours used on the labels 1 to 11 shall be in accordance with British StandardBS 381 C, “Colours for specific purposes”.

Colour Reference No.

French blue .. .. .. 166Canary yellow .. .. .. 309Signal red .. .. .. 537Light orange .. .. .. 557

3. The labels shall be divided into halves, the upper half of the label shall be reserved for thepictorial symbol and the lower half for text printed in block capitals.

4. The text shall be printed in black on all labels except when the background of the label isblack, red or blue, the text shall be in white.

5. The labels may be of the following types:

(a) stick-on;

(b) metal plates; or

(c) stencilled or printed on the container or package.

6. All labels shall be able to withstand open weather exposure without a substantial reductionin effectiveness.

7. Label shall be placed on a background of contrasting colour.

8. In the case of waste capable of causing two or more hazards, all the hazards must be clearlyidentified and the waste shall be labelled accordingly.

FOURTH SCHEDULE

(Regulation 2)

SCHEDULED WASTES OF POTENTIAL INCOMPATIBILITY

The mixing of a waste in Group A with a waste in Group B may have the following potentialconsequences:

Group 1-A Group 1-B

Alkaline caustic liquids Acid sludgeAlkaline cleaner Chemical cleanersAlkaline corrosive liquid Electrolyte, acidCaustic wastewater Etching acid, liquid or solventLime sludge and other corrosive Pickling liquor and other corrosive acidalkalies Spent acid

Spent mixed acid

Potential consequences: Heat generation, violent reaction.

P.U. (A) 294.

Page 41: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1337

Group 2-A Group 2-B

Asbestos SolventsBeryllium ExplosivesUnrinsed pesticide containers PetroleumPesticides Oil and other flammable wastes

Potential consequences: Release of toxic substances in case of fire or explosion.

Group 3-A Group 3-B

Aluminium Any waste in Group 1-A or 1-BBerylliumCalciumLithiumMagnesiumPotassiumSodiumZinc powder and other reactivemetals and metal hydrides

Potential consequences: Fire or explosion; generation of flammable hydrogen gas.

Group 4-A Group 4-B

Alcohols Any concentrated waste in Group 1-A or 1-BCalciumLithiumMetal hydridesPotassiumSodiumWater reactive wastes

Potential consequences: Fire, explosion or heat generation; generation of flammable toxic gases.

Group 5-A Group 5-B

Alcohols Concentrated Group 1-A or 1-B wastesAldehydesHalogenated hydrocarbons Group 3-A wastesNitrated hydrocarbons and otherreactive organic compounds andsolventsUnsaturated hydrocarbons

Potential consequences: Fire, explosion or violent reaction.

Group 6-A Group 6-B

Spent cyanide and sulphide Group 1-B wastessolution

Potential consequences: Generation of toxic hydrogen cyanide or hydrogen sulphide gas.

Group 7-A Group 7-B

Chlorates and other strong oxidizers Organic acids

P.U. (A) 294.

Page 42: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1338

Chlorites Group 2-B wastesChromic acid Group 3-B wastesHypochlorites Group 5-A wastes and otherNitrates flammable and combustible wastesNitric acidPerchloratesPermanganatesPeroxides

Potential consequences: Fire, explosion or violent reaction.

FIFTH SCHEDULE

(Regulation 11)

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES)REGULATIONS 2005

INVENTORY OF SCHEDULED WASTESAS AT: …………………..…………………

* *Waste *Name *Quantity *Waste HandlingaDate Category of Waste Generated

Code (Metric Tonnes)

Note:

* Inventory of the current generation of scheduled wastesa Date when the scheduled wastes are first generatedb Stored, processed, recovered for materials or product from such scheduled wastes,

incinerated, exchanged or other methods (specify)c Give name and address of the facility

I hereby declare that all information given in this form is to the best of my knowledge andbelief true and correct in all respect.

Name of Reporting Officer: .....................................................................................................................

Designation: ................................................................................................................................................

Signature: ........................................................... Date: .............................................................

I.C. Number: ...............................................................................................................................................

Group 7-A Group 7-B

Methodb Quantity in Placec

MetricTonnes

P.U. (A) 294.

Page 43: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1339

SIXTH SCHEDULE

(Regulation 12)

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974

ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES)REGULATIONS 2005

CONSIGNMENT NOTE FOR SCHEDULED WASTES

For office use only

File Reference No. : ……………...

Waste Generator Code:

State Code:

Name of Waste Generator: .......................................................................................................................

Address: .......................................................................................................................................................

Name of Responsible Person: ..................................................................................................................

Tel. No.: ……………………. Fax No.: …………….......…. Telex No.: ………….….................

Name of Waste: ………………………………............…. Waste Category Code:

Waste Component: .....................................................................................................................................

Waste Origin: ……………………………….......… Waste Origin Code:

Type of Waste:

Solid Sludge Liquid

Waste Pallet Canister 55 gallonPackaging: Container Drum

Other(specify) .................................................................................

Quantity: And if Possible

Metric Tonnes m3

Cost of Treatment and Disposal RM ……………../ Metric Tonne

Name and Address of Final Destination:

…………………………………………………………………………………………….......................

Delivery Date: ……………………......... ......................................................................

Signature of Responsible Person

Delivery Time: ........................................

I WASTE GENERATOR

P.U. (A) 294.

Page 44: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1340

II CONTRACTOR For office use only

Contractor Code:

State Code:

Name of Contractor: ..................................................................................................................................

Address: .......................................................................................................................................................

Name of Responsible Person: ..................................................................................................................

Tel. No.: ……………………. Fax No.: ……………………. Telex No.: .......................................

Vehicle Registration No.: ..........................................................................................................................

Name of Driver: .........................................................................................................................................

TemporaryStorage: No Yes, Address: .................................................................................

Date Received: …..….............…………… Signature of Driver: ...........................................

Time Received: .............................................

III STORAGE/TREATMENT/ For office use onlyRECOVERY/DISPOSAL/FACILITY OPERATOR Facility Code:

State Code:

Name of Facility: .......................................................................................................................................

Address of Facility: ...................................................................................................................................

Name of Responsible Person: ..................................................................................................................

Tel. No.: .……………………. Fax No.: ………………… Telex No.: ……….…….....................

Type of Operation:

Storage Regrouping Recovery Landfill Secure Landfill

Physical/Chemical Treatment Incinerator Other (specify) ………..…….

………..…….

Quantity of Waste and If Possible

Received: Metric Tonnes m3

Date Received: …………………………....... Signature: …………….....…………………...

Time Received: ……………………………...

P.U. (A) 294.

Page 45: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1341

SEVENTH SCHEDULE

(Regulation 13)

INFORMATION

A. Properties

1. Category

- according to the First Schedule

2. Origin

- state from which process, activity, occurrence, etc. the waste is generated.

3. Physical properties of waste

- Flashpoint oC

- Boiling point oC

- Consistency at room temperature (gas, liquid, sludge, solid)

- Vapours lighter/heavier than air

- Solubility in water

- Waste lighter/heavier than water

4. Risks

- by inhalation

- by oral intake

- by dermal contact

B. Handling of waste

1. Personal protection equipment

- gloves, goggles, face shield etc.

2. Procedures/Precautions in handling, packaging, transporting and storage

3. Appropriate label

- labels for the containers

4. Recommended method of disposal

C. Precautions in case of spill or accidental discharge causing personal injury

1. In case of inhalation of fumes or oral intake

- Symptoms of intoxication

- Appropriate first aid

- Guidelines for the physician

2. In case of dermal contact or contact with eyes

- Symptoms of intoxication

- Appropriate first aid

- Guideline for the physician

P.U. (A) 294.

Page 46: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1342

D. Steps to be taken in case of spill or accidental discharge causing material damage arisingfrom—

1. Spill on floor, soil, road, etc.

2. Spill into water

3. Fire

4. Explosion

Made 3 August 2005[AS(S) 91/110/919/014; PN(PU2)280/X]

DATO’ SRI HAJI ADENAN BIN HAJI SATEM

Minister of Natural Resources and Environment

P.U. (A) 295.

AKTA KASTAM 1967

PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT)(NO. 33) 2005

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 12 Akta Kastam 1967[Akta 235], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (MinyakKelapa Sawit) (No. 33) 2005 dan hendaklah mula berkuat kuasa bagi tempoh15 Ogos 2005 hingga 21 Ogos 2005.

Pemungutan dan pembayaran duti kastam

2. Bagi maksud pemungutan dan pembayaran duti-duti kastam, menurutperuntukan-peruntukan Perintah Duti Kastam 1996 [P.U. (A) 15/96], nilai bagitiap-tiap satu barang berduti yang dinyatakan dalam ruang (1) dan (2) Jadualmengikut unitnya yang tersebut dalam ruang (3) hendaklah nilai yang dinyatakandalam ruang (4) Jadual tersebut.

CUSTOMS ACT 1967

CUSTOMS (VALUES) (PALM OIL) (NO. 33) ORDER 2005

IN exercise of the powers conferred by section 12 of the Customs Act 1967[Act 235], the Minister makes the following order:

P.U. (A) 294-295.

Page 47: Sch Waste 1 Warta Kerajaan

1343

Citation and commencement

1. This order may be cited as the Customs (Values) (Palm Oil) (No. 33)Order 2005 and shall have effect for the period from 15 August 2005 to21 August 2005.

Levy and payment of customs duties

2. For the purpose of the levy and payment of customs duties, in accordancewith the provisions of the Customs Duties Order 1996 [P.U. (A) 15/96], thevalue of each of dutiable goods specified in columns (1) and (2) of the Schedulein respect of the unit thereof mentioned in column (3) of the Schedule shall bevalue specified in column (4) of the said Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Barang No. Kepala Unit Nilai(Goods) (Heading No.) (Unit) (Value)

(1) (2) (3) (4)

Crude Palm Oil 1511.10 000 tonne RM1,318.36

Dibuat 12 Ogos 2005Made 12 August 2005[KE. HT. (34.11) 819/03-6/klt. 5(4); Perb. (8.20) 116/1-4;PN(PU2)338/VIII/klt. 5]

Dengan arahan Menteri Kewangan.By direction of the Minister of Finance.

Bagi pihak dan atas nama Menteri Kewangan/On behalf and in the name of the Minister of Finance

AZIYAH BINTI BAHAUDDIN

SetiausahaBahagian Analisa Cukai

P.U. (A) 295.

Hakcipta Pencetak H

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHADSemua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang bolehdiperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapatizin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

DICETAK OLEHPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,CAWANGAN KUALA LUMPURBAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA