Schamper 263

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

20 januari 1989

Text of Schamper 263

 • ACID IN GENT: EERDER ZOET DAN ZUUR

  Acieieieieieieieieiet ! (Foto: Studio Perdaen / De Pei.)

  IN THE NAME OF LOVE.

  Als alle zichzelf respecterende weekbla-

  den een reportage maken over de laatste dansrages, is ook dit blad-met-standing dat aan zichzelf en de lezers verplicht. Ik heb mij enkel toegelegd op de acid-rage;

  new beat valt dus uit de boot. Waarom ne-geer ik zomaar het nieuwe exportpro- dukt-waar-het-hele-Vlaamse -volk- fier- op-mag-zijn? Omdat ik meer van acid

  hou (more beats per minute), de biet het veevoeder bij uitstek voor de kudde blijft

  en omdat 55 dichter en (dus) goedkoper

  is dan Boccaccio.

  Wanneer ik die bewuste donderdagavond de dancing binnenstap, moet ik 80 Bef af-

  dokken. Mijn vrouwelijk gezelschap krijgt

  dadelijk een badge. Ik ook, maar niet di-

  rect en met een verwensende blik er bo-

  venop. Ik daal de trappen af en wordt met

  de Gentse overrompeling geconfron-

  teerd: langs de kant staan er mensen, dat

  is alles. Overrompelend zijn alleen de kei-harde muziek en de flitsende lichten. U begrijpt wel dat ik toen teleurgesteld was. Ik had zo graag een kritisch artikel ges-chreven over elkaar verdringende beaters

  die dansen als motorisch gestoorden op een hete ovenplaat, over gedopeerde wie-lerfanaten die stilaan de tong van Freddy

  Maertens krijgen, enz....Toch heb ik mij er goed geamuseerd; de sfeer is goed en de mensen gewoon, be-

  halve hier en daar een paljas ineen opval-

  lend kostuum, maar ook die moeten er zijn. De gedraaide muziek was zeker niet alleen de commercile acid, maar ook de

  minder modieuze en zelfs acid doorspekt

  met het gescheur van gitaren. De combi-

  U hebt het misschien al gemerkt: ges-

  preksonderwerpen als AIDS en RA-

  CISME doen het goed de laatste tijd (res- pektievelijk in kringen van Maagden en

  van Studenten met Rijke Ouders).En daar deze beide bevolkingsklassen ook in onze redaktie goed vertegenwoor-digd zijn, slaan wij u nog maar eens met

  die begrippen om de oren. Voor AIDS

  kunt u elders in dit blad terecht, wie de pest heeft aan racisten en ander tuig, mag hier blijven. Want laten wij eerlijk blijven,

  beste parochianen, racisme, het is niet s mens grootste deugd.Dat was ook de mening van heel wat studenten na de gemeenteraadsverkiezingen. Het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) liet alle interne vetes even

  natie van drank, dans, chten (strobos-

  coop), de monotone ritmes en het volume brengen je in een zalige roes. Want om-

  dat ik er nuchter geen ballen aan vind, zou ik U toch n raad willen meegevemdrink

  een stuk in uw kloten.Na deze ietwat vulgaire, maar praktische raad, zal ik nog twee opvallende fenome-nen behandelen. Het eerste is dat er die

  avond geen enkele echt lelijke vrouw aan-

  wezig was. In het kader van de bevrijding

  van de vrouw als lustobject zou ik dan ook

  alle lelijke eendjes, Quasimadias, ver-

  minkten en spasten willen oproepen de

  dancing eens te frequenteren op donder-dagavond, teneinde deze onrechtmati-gheid uit de wereld te helpen. Het tweede

  opvallend verschijnsel bestaat in een pa-rallel tussen acid-dancings en hard ro-

  ckcafs: het is quasi onmogelijk om er als

  man ongestoord het urinoir te gebruiken.

  De WC-juffrouw staat er, nauwelijks een halve meter verder, te lachen en te gie-chelen met haar vriendinnen. Als hetero kan je dus op twee manieren problemen krijgen met je ontlasting : opstopping

  door psychologische rem of het ontstaan van iets waar enkel stijfkoppen geen last van hebben, duidelijk? Men kan dus maar

  best op de pot gaan. Een ander nadeel is dat elk bezoekje je tien frank kost.

  Als besluit kan ik U zeggen dat het dus

  toch de moeite loont om er eens een kijkje

  te gaan nemen. Dans op acid, voel de beat, drink je zat, versier een griet... (op de melodie van een plaat die ze daar niet

  draaiden).

  Miwa

  voor wat ze waren en organiseerde samen met en-kele andere konventen de aktieweek "STUDEN-TEN VAN ALLE KLEUREN THUIS". Die begon op maandag 16 januari en eindigt op donderdag 19 januari, dus dat wordt rennen voor wie er nog bij wil zijn.

  VEROORDEEL EENS EEN VOOROORDEELWaarom? zo vroegen wij in al onze onwetendheid aan de organisatoren.

  "De studenten van de RUG zijn van oordeel dat het racisme en de xenofobie, die voortvloeien uit onge-gronde vooroordelen en foutieve opvattingen alar-merende proporties beginnen aan te nemen. Op deze racistische vooroordelen spelen sommige po-litieke demagogen handig in door de immigranten als verantwoordelijken voor alle maatschappelijke kwaad aan te duiden en door simplistische onde- mokratische schijnoplossingen, gebaseerd op into-lerantie, voor te stellen, (vervolg pag. 2).

  One more...De aids-week is nu alweer meer dan een

  maand gepasseerd. Sommigen spreken

  zelfs over een jaar, maar dat zal wel niet

  juist zijn, want ik herinner me er nog iets van. In ieder geval was het initiatief en groot succes. De debatten werden druk bezocht en tot ver na Blandijn-sluitings-

  tijd verder gezet. De foldertjes werden

  gelezen en bediscussieerd zonder scru-pules, al was het alleen maar omdat we

  nu eindelijk over sex mogen spreken zon-

  der "gepaste schaamte". Ook de fuif werd een succes. Aan de ene kant streken de organisatoren zon 70.000 Bf. winst op en

  aan de andere kant werd menig con-

  doom-verzamelaar weer n exemplaar rij-

  ker. De redactie is in ieder geval al met een plakboek begonnen. Wie ook spaart en wil ruilen, kan dit altijd op ons redac-

  tieadres. (Leurders van tweedehands worden vriendelijk doch dringend ver-zocht zich te onthouden).Maar misschien kunnen we ze beter ge-

  bruiken in plaats van ze in te plakken. Het klinkt misschien als je oma, maar het be-langt vooral ons (m.a.w.: ONS) aan. En nee, we zijn niet voorzichtiger geworden.

  De Kristalnacht is mijn getuige.Het zijn mensen zoals jij en ik. Mensen die vaak niet zon losbandig sexueel leven

  leiden als sommige instanties en perso-

  nen (zie elders in dit blad) ons willen doen

  geloven. Mensen die houden van een film (en begin nu niet onze filmredacteur erop

  na te kijken: het is maar een voorbeeld),

  een avondje uit, een leuk boek (nee, hij

  heeft er ook niets mee te maken), een ge-zellig onderonsje met vrienden...Binnen

  enkele jaren zijn zij nog slechts een gru-

  welijke herinnering. Binnen enkele jaren

  zijn wij misschien dat ook.OK, misschien is de Heer ons genadig en zullen de lezers van Schamper immuun blijken te zijn. Maar toch is het onmoge-lijk verder te leven alsof alles kits zou zijn.

  Op wereldschaal zullen de gevolgen niet

  te overzien zijn. Volgens voorzichtige schattingen is een derde van zwart Afrika

  besmet. Het continent Amerika doet zijn

  best om niet achter te blijven. Europa denkt tot 92 de grenzen ook voor het vi-rus gesloten te kunnen houden en blijft

  dezelfde condoomloze koers varen.

  Dit alles zal sociale en economische

  consequenties hebben, die nu nog niet te overzien zijn. De sociale zekerheid bv., die dan al zwaar gebukt zal gaan onder

  het grote aantal gepensioneerden, zal overladen worden door de aidspatinten.

  De handel met Afrika zal zo goed als stil-vallen. Tindemans mag op zijn twee oren slapen: binnenkort zal Mobutu andere (aids)katjes te geselen hebben en kan de minister zich weer vol overgave wijden aan zijn "gedwongen langdurige toeris-

  ten".De apathie die nu nog heerst, zou wel eens durven omslaan in massahysterie,

  met de bekende pogroms tot gevolg. De

  revival van de echte Kristalnacht?In Azi noemt men dit "the decline of the western civilisation". En als we ons ver-

  stand niet gebruiken, zouden ze wel eens

  gelijk kunnen krijgen.

  Idee

  Studenten van alle kleuren thuis

  EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS I

 • KOLOFONSTUDENTEN VAN ALLE KLEUREN THUIS (Vervolg pag. 1)

  De studentengemeenschap van de RUG wil on-danks haar heterogene politieke en of filosofische overtuiging als duidelijk anti-racistisch naar buiten komen."Alle erkende studentenverenigingen - behalve en om een niet zo duidelijke reden die van het Fakul- teitenKonvent- schaarden zich eensgezind achter deze mening. De organisatie wil hiermee ook aan-tonen dat studenten meer in hun mars hebben dan de Overpoortstraat vol te kotsen of voor hun eigen belangen op te komen. We zijn heus ook wel tot iets positiefs in staat, (alsof we dat niet allang wisten.) Dit betekent geenszins dat die week een hele droge bedoening wordt. Het gebeuren wordt zowel in-houdelijk als feestelijk opgevat, dit door middel van tal van aktiviteiten. De organisatoren hopen met deze week hun steentje bij te dragen in de strijd te-gen vooroordelen.Omdat het PFK die werking niet permanent zal kunnen blijven voeren, werd een nieuwe werkgroep opgericht: het SIMS (Studenteninitiatief Multicul-turele Samenleving). In dit kader werden op woens-dag 18-1 al enkele buurtbezoeken georganiseerd in de Gentse wijken met een hoge konsentratie aan migranten. Nog op woensdag was er een talkshow "migranten aan het woord". Nog het woord". Nog langer geleden waren de beide filmvoorstellingen "MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE" van Stephan Frears en "YOL" van Yilmaz Gney (resp. op maandag 16 en dinsdag 17). Maar so much for the past...

  THE PAST PRESENTMaar dan moet u zich wel haasten, want u hebt nog nt de tijd om de fantastische apotheose van deze week mee te maken, zijnde een gespreksavond met

  Diep onder de Brug, in het laboratorium Soete, houdt de ploeg van prof. Boone zich bezig met het maken van hologrammen. Bezig houden klinkt mis-schien iets te pejoratief hier want wat ze juist doen is de beeldvorming