Schamper 282

 • View
  233

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

31 januari 1991

Transcript

 • P e r s v e r s S t u d e n t e n b l a d v o o r d e R U G N r 2 8 2 D o n d e r d a g 2 1 J a n u a r i 1 9 9 1

  Inderdaad: een artikel over de Brug

  EN HOE HET GESPEELD W ORDT

  De kogel is bijna door de Brug: op 1 februari zal Dirk De Meulemeester (20,1ste lic. rechten) Filip Lefevere (30) vervangen worden als Beheerder van de Dienst Studentenactiviteiten. De Gentse Studen- tenRaad (GSR) verkoos hem op 16 januarijl. boven Luc Slimbrouck (23, 2de lic. rechten) en Kristof Papin (21, 1ste lic. geschiedenis). Later, op 22 januari, koos de Sociale Raad (SR) wel voor Slim-brouck, tegen het advies van de GSR in, maar het Vast Bureau van de RUG kreeg het laatste woord: het bleef De Meulemeester.

  Het Studentenhuis (en a l waterrondhangt) heeft in deze zaak nog maar eens bewezen niet boven het clich van zichzelf te kunnen uitstijgen: zowel de se-lectieprocedure als de uiteindelijke verkiezing door GSR en SR en de benoeming door het Vast Bureau zijn bijzonder incidentrijk verlopen. Een poging tot overzicht.

  WAT U MOET W ETEN, 1 :Wat is de Brug ?

  D e B m g is d e p la a ts w a a r s tu d e n te n v o o r h e t e e rs t

  e in d e lo z e v e rg a d e rin g e n le re n o v e rle v e n e n *'p o lit ic u s e n

  id e a lis t je " (e e n e ig e n z in n ig e v a r ia n t v a n c o w b o y e n in -

  d ia a n t je ) k u n n e n s p e le n m e t e lk a a r : d e m e e s te z ijn

  p o lit ic i, m a a r z e n o e m e n z ic h z e lf a lle m a a l id e a lis te n . D e

  z e ld z a m e c h te id e a lis te n w o rd e n e r g ro n d ig o n tm a a g d .

  M e e s t g e b ru ik te u itd ru k k in g in d e B ru g : h e t s p e l

  s p e le n (a ls in H ij s p e e lt h e t s p e l n ie t e n H ij h e e ft h e t

  w e e r e e n s b ijz o n d e r v u il g e s p e e ld ) . D e b a s is re g e l s c h ijn t

  e rin te b e s ta a n d a t d e m e e s t a m b it ie u z e s tu d e n te n z ic h

  z o v e e l m o g e lijk m a n ife s te re n ( le e s : p o s t je s v e ro v e re n )

  e n d a a rb ij g e b ru ik m a k e n v a n s tu d e n te n m e t ie ts m in d e r

  a m b it ie o f m e e r id e a le n .

  T e ve n s is h e t d e p la a ts w a a r ie d e re e n a k k o o rd z a l

  g a a n m e t b o v e n s ta a n d e s te llin g , m a a r n ie m a n d e r o o it

  c o n c lu s ie s u it z a l tre kke n v o o r z ic h z e lf .

  W AT U MOET W ETEN, 2 :Hoe wordt een nieuwe studen-tenbeheerder aangesteld ?

  S tu d e n te n d ie z ic h a a n m e ld e n v o o r d e v a c a tu re v a n

  s tu d e n te n b e h e e rd e r e n a a n d e v o o rw a a rd e n vo ld o e n ,

  w o rd e n

  1 / o p h u n a lg e m e n e k e n n is v a n d e s tru c tu u r v a n d e

  R U G g e te s t e n g e n te rv ie w d d o o r e e n s e le c t ie c o m -

  m is s ie , a a n g e s te ld d o o r d e S o c ia le R a a d (S R ), en

  2 /o p h u n p e rs o o n lijk h e id s k e n m e rk e n b e o o rd e e ld d o o r

  p ro f. V an A c k e r van h e t S e m in a r ie v o o r M a rk e tin g .

  D e d rie k a n d id a te n d ie h e t b e s te s c o re n w o rd e n d o o r

  d e se le c tie co m m iss ie w e e rh o u d e n . V e rv o lg e n s ra n g s c h ik t

  d e G e n ts e S tu d e n te n R a a d (G S R ) d e k a n d id a te n a ls

  n u m m e rs 1, 2 en 3 , n a h e n g e h o o rd te h e b b e n . N o rm a a l

  g e z ie n d ra a g td e S R d a n d e e e rs t g e p la a ts te k a n d id a a t te r

  b e n o e m in g v o o ra a n h e t V a s t B u re a u (d e re g e r in g v a n d e

  R U G , z o j e w il).

  D e p ro c e d u re v o o r h e t a a n s te lle n v a n e e n n ie u w e

  s tu d e n te n b e h e e rd e r m o e s t, z o a ls u z ic h w e l h e rin n e rt,

  m e t e e n h a lf ja a r v e rv ro e g d w o rd e n o m d a t F ilip L e fe v e re

  p e r 1 fe b ru a r i o n ts la g n e e m t. G e n te re s s e e rd e n k o n d e n

  h u n k a n d id a tu u r in d ie n e n v o o r 16 d e c e m b e r. N a d e K e rs t-

  v a k a n tie w e rd e n d a n d e te s ts a fg e n o m e n , m a a r h e t w a p -

  e n g e k le tte r b e g o n d a a rv o o r a l.

  W AT U MOET W ETEN, 3 : W aarom w il iem and studenten-beheerder worden ?

  S tu d e n te n b e h e e rd e r is e e n v a n d e m e e s t v e e le is e n d e

  e n d u s p re s t ig ie u z e p o s t je s in d e B ru g , ( a l is h e t o p p a p ie r

  e e n lo u te r a d m in is tra t ie v e fu n c tie ) e n s ta a t a ls d u s d a n ig

  n ie t o n a a rd ig o p j e c u rr ic u lu m v ita e . H e t is e e n id e a le

  p o s it ie o m j e a m b it ie s b o t te v ie re n , je k o m t d o o r je s o c ia le

  fu n c tie in c o n ta c t m e t e e n h o o p (p o te n tie e l) b e la n g r ijk e

  m e n s e n v o o r j e to e k o m s t e n b o v e n d ie n k r ijg je p e r m a a n d

  e e n v e rg o e d in g v a n 1 0 .0 0 0 fr.

  Ie d e re (w o u ld -b e ) s tu d e n te n b e h e e rd e r z e g t v a n

  z ic h z e lf d a t h i j e e n id e a lis t is . V e len z i jn g e ro e p e n .

  D e e e rs te h e ib e l ro n d h e t s tu d e n te n b e h e e rd e rs c h a p

  d it ja a r w e rd v e ro o rz a a k t d o o r n v a n d e k a n d id a te n :

  L u c J o lie , s tu d e n t re c h te n en te v e n s d e n a t io n a le v o o rz it-

  te r v a n d e C h r is te n -D e m o c ra t is c h e S tu d e n te n (C D S ), h e t

  tra in in g s k a m p v a n d e C V P . H ij t ro k o p 8 ja n u a r i z ijn

  k a n d id a tu u r v o o r d e fu n c tie v a n s tu d e n te n b e h e e rd e r in en

  b e s c h u ld ig d e d e s e le c t ie c o m m is s ie va n p a rt i jd ig h e id , d it

  d o o r m id d e l v a n e e n o p e n b r ie f a a n d e re c to r , d e v ic e -

  re c to r , d e o v e r ig e le d e n v a n d e R a a d v a n B e h e e r, d e

  h o o fd e n v a n d e d iv e rs e u n iv e rs ita ire d ie n s te n , d e k o n -

  v e n tv o o rz it te rs n z e lfs a a n d e v o o rz itte rs v a n d e p o lit ie k e

  p a rt ije n . O o k d e p e rs w e rd u ite ra a rd v a n z ijn g r ie v e n o p d e

  h o o g te g e b ra c h t. J o lie b e h ie ld e c h te r w e l z ijn g e v o e l v o o r

  v e rh o u d in g e n : S c h a m p e r h e e ft to t o p h e d e n g e e n e x e m -

  p la a r v a n z ijn s c h r ijv e n m o g e n o n tv a n g e n .

  JOLIE LOUISE

  L u c J o lie d e e d z ijn b e k la g o v e r h e t fe it d a t d e s e le c -

  t ie c o m m is s ie v o o r d r ie v ie rd e n u it s o c ia lis te n w e rd s a -

  m e n g e s te ld . E n in d e rd a a d , d e c o m m is s ie b e s to n d u it

  F re d e r ik W it t o c k (V o o rz itte r va n d e S R e n J o n g -S o d a lis t) ,

  D a n i l V e r h o y e n (A C O D ), M a re B ra c k e (c o rd in a to r

  D ie n s t H o m e s e n R e s to s , S P ) e n F i l ip L e fe v e re (u itt re -

  d e n d s tu d e n te n b e h e e rd e r e n n a a r e ig e n z e g g e n z o n d e r

  p a r t i jk a a r t) . D e z e s a m e n s te llin g w a s v o o r J o lie v o ld o e n d e

  om va n p o lit ie k g e s jo e m e l" e n e e n s c h ijn d e m o c ra t is c h e

  v e rk ie z in g te g e w a g e n . H ij z e i o n d e rm e e r d a t v a n te v o re n

  a fg e s p ro k e n w a s d a t L u c S l im b r o u c k s tu d e n te n b e h e e r-

  d e rz o u w o rd e n , d a t d e z e z ic h a l a ls d u s d a n ig g e d ro e g , en

  d a t h e t G e n ts e s tu d e n te n h u is n l in k s n e s t w o rd t. Ik z e g

  n ie t d a t w ij, d e c h r is te n d e m o c ra t is c h e s tu d e n te n , b i j ee n

  d e rg e lijk e b e n o e m in g g e e n a fs p ra k e n z o u d e n m a ke n ,

  m a a r w e z o u d e n h e t s p e l n o o it z o v u il s p e le n .

  Hij b e tre u rd e v e rd e r o o k h e t fe it d a t in d e s e le c t ie c o m -

  m is s ie g e e n h o o g le ra a r o f d o c e n t z e te ld e , e n d a t de

  k o n ve n te n z ich v o lg e n s h em n ie t zo u d e n k u n n e n u itsp re ke n

  o v e r d e k e u z e va n d e s tu d e n te n b e h e e rd e r . H ij b e s c h u ld ig -

  d e e r te r lo o p s F re d e r ik W it to c k e n M a re B ra c k e v a n d a t ze

  h e t a l e e rd e r o p e e n a k k o o rd je h e b b e n g e g o o id om m e d e -

  s o c ia lis t P a u l P u y la e r t (P F K -v o o rz it te r) s tu d e n t-n a c h t-

  w a k e r te la te n w o rd e n .

  D e re a c tie s o p d e z e z w a re a a n ti jg in g e n b le v e n u it-

  e ra a rd n ie t u it. M a re B r a c k e v e rk la a rd e in D e G e n te n a a r

  v a n 12 ja n u a r i d a t d e k r it ie k v a n J o lie n ie t te re c h t is . H ijz e lf

  h a d z ic h n a a r e ig e n z e g g e n k a n d id a a t g e s te ld v o o r d e

  c o m m is s ie o m d a t h ij a m b ts h a lv e g e re g e ld s a m e n w e rk t

  m e t d e D ie n s t S tu d e n te n a c tiv ite ite n (en d u s m e t d e s tu d e n -

  te n b e h e e rd e r) , e n h ij v e rk la a rd e d a t h ij d a a r z a t a ls

  v e ra n tw o o rd e lijk e