Schamper 313

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

19 november 1993

Transcript

 • TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP?Handel in organen

  E n ig e tijd g e le d e n b e p le itte p ro f. R in g o ir (U n iv e rs ita ir Z ie k e n h u is G e n t) o p

  V T M e e n c o n tro v e rs i le d e n k p is te m e t b e tre k k in g to t o rg a n e n h a n d e l. H e t is

  v o lg e n s d e a r ts g e e n s le c h t id e e o m m e n s e n u it d e D e rd e W e re ld d e k a n s te

  g e v e n o rg a n e n , in h e t b ijz o n d e r d a n n ie re n , te v e rk o p e n a a n d e E e rs te W ere ld .

  Z o s la a t m e n tw e e v lie g e n in n k la p : e n e rz ijd s k a n d it h e t te k o r t a a n o rg a n e n

  in d e r ijk e re la n d e n w e g w e rk e n , a n d e rz ijd s b ie d t h e t e e n m o g e lijk h e id a a n

  in w o n e rs u it a rm e re c o n tre ie n o m ie ts a a n h u n u itz ic h tlo z e s itu a tie te ve ra n d e re n .

  N ie t ie d e re e n s ta a t e c h te r z o p o s it ie f te g e n o v e r d e z e g e d a c h te n g a n g . Z o is

  b ijv o o rb e e ld m o ra a lf ilo s o o f p ro f. R a e s (R U G ) h e ft ig g e k a n t te g e n e e n d e rg e lijk e

  id e e .

  InhoudsopgaafU vraag t, S c h a m p e r s c h r ijft!

  D e z e k e e r:

  P a g in a 2

  M a rk a n te , v e rd ra a g z a m e en to e -

  ko m s tig e p e rson en , o f w a rm e so e p?

  B la d z ijd e 3

  K o m m il F o o : M o rg e n M a a n d a g ,

  V andaag S cha m pe r. M o lo ch sp u w t z ijn

  ga l, en w e k ijken o f e r le ven z it in de

  b ru g ? W e g in g e n d e kw a lite it van de

  h a m b u rg e rs na.

  V e lle tje 5

  P ro fe sso r D o c to r V o o rh o o f F ro n s t he t

  vo o rh o o fd .

  Z ijd e 6

  M u z a k e n S c h a m p a v ie : h e t u i t -

  g a a n s le v e n o v e r tw e e p a g in a 's u itg e -

  s m e e rd .

  P ag in a 7

  S c h a m p e r m a a k t u w f i lm d ro m e n

  w a a rh e id , S o c ia le se c to r V o l.4

  A c h te r fla p

  H is to ris c h e o n d e rw ijs c o lle c tie s en het

  g lo e d n ie u w e K ab in e t!

  H e t la a ts te w o o r d ?

  Nog even voor alle duidelijkheid een

  aanvulling op het artikel over de Sociale

  Sektor. Schamper krijgt eigenlijk niets. Er

  werd ons evenwel een computer toe-

  gezegd, om te gebruiken. En juist die zin

  is zo dubbelzinnig, dat wij 'm blijkbaar

  anders interpreteerden. Schamper zou

  volgens Beheerder Mangeleer z'n lay-out

  kunnen doen op een krachtiger computer

  (Apple Quadra) op het rectoraat, als daar

  zo'n computer staat. Op dit ogenblik zijn

  een vijftal vrijwilligers aan het leren werken

  met PageMaker. Zullen die dan om

  beurten een rectoraatsbureau kunnen

  binnenvallen om hun deel van de lay-out

  te doen? De opmaak gebeurt meestal

  tussen 18 en 22.30u. Kunnen we binnen?

  Laatste aanpassingen? En ons dure

  netwerk? Waarvoor dient dat dan nog?

  Tweede factor: drukkosten. Gezien

  we geen rotte frank mr krijgen, zitten

  we eind volgend jaar met exact hetzelfde

  probleem als dit jaar. Of moeten we dan

  toch maandelijks uitkomen? Waarom niet

  ineens jaarlijks?

  Logistieke steun klinkt goed, maar

  moet ook praktisch haalbaar zijn.

  C h ro n is c h e n ie rp a t i n te n k u n n e n

  va n d a a g op d rie m a n ie re n o ve rle v e n .

  S in d s 1962 is e r d e h e m o d ia lyse , w a a rb ij

  he t b lo e d v a n de p a ti n t d rie m aa l p e r

  w e e k d o o re e n m a c h in e w o rd t g e zu ive rd .

  D e ze th e ra p ie is e r de la a ts te 10 ja a r

  b ijz o n d e r o p v o o ru itg e g a a n , d o o rd a t m en

  he t p ro b le e m van d e b lo e d a rm o e d e he e ft

  k u n n e n o p h e f fe n . In B e lg i w o r d t

  v ijfe n v ijft ig p ro c e n t va n d e n ie rp a ti n te n

  m e t d e z e t e c h n ie k g e h o lp e n . D e

  n ie rtra n s p la n ta tie is ee n tw e e d e o p tie

  v o o r n ie rp a ti n te n . D e ze te c h n ie k w o rd t

  s in ds 1967 to e g e p a s t. In B e lg i w o rd t in

  ve e rtig p ro ce n t v a n d e g e va lle n d e z e

  in g re e p u itg e v o e rd . D e d e rd e o v e r le -

  v in g s m o g e lijk h e id w o rd t g e b o d e n d o o r

  b u iksp oe ling , C P A D in te c h n is c h e te rm en ,

  to e g e p a s t bij d e re s te re n d e v ijf p ro cen t.

  Transplantatie

  Prof. R in g o ir w il d e n ie rp a ti n te n lie fs t

  in s ta a t s te lle n een z o n o rm a a l m o g e lijk

  le ven te le iden . H ie rv o o r is tra n s p la n ta tie

  he t m e e s t ge sch ik t. A ls m en d e p rijs -

  ka a rtje s van de v e rs c h ille n d e m e th o d e s

  v e rg e lijk t, ko m t d e z e o p tie e v e n e e n s a ls

  d e m e e s t vo o rd e lig e u it de bus.

  E en n ie rtra n s p la n ta tie ko s t p e r p a ti n t

  g e d u re n d e he t e e rs te ja a r 6 0 0 .0 0 0 fra n k ,

  d a a rn a d a a lt de k o s tp rijs z ie n d e ro g e n .

  D e h e m o d ia ly s e ko s t p e r ja a r en p e r

  p a t i n t 3 m il jo e n f r a n k , te r w i j l d e

  b u ik s p o e lin g o n g e v e e r d e he lft v a n da t

  be d ra g u itm a a k t. P rof. R in g o ir w ijs t dan

  oo k op ee n m a a ts c h a p p e lijk p ro b le e m :

  in he t k a d e r v a n d e h u id ig e b e s p a rin g s -

  p o lit ie k , h e e ft de m a a ts c h a p p ij v a n u it

  f in a n c ie e l o o g p u n t he t m e e s t b a a t bij he t

  u itvo e re n van tra n s p la n ta tie s .

  T e g e n o v e r d e o n tv a n g e r-p a ti n t s ta a t

  de dono r. O p d it m o m e n t w o rd e n e r in he t

  U n iv e rs ita ir Z ie k e n h u is e n ke l n ie re n van

  o v e rle d e n p e rs o n e n ge b ru ik t. S in d s een

  a a n ta l ja a r is e r ee n w e t d ie b e p a a lt da t

  e lke B e lg na z ijn d o o d a u to m a tis c h a ls

  p o te n ti le d o n o r w o rd t b e s c h o u w d , te n z ij

  h ij/z ij o f een fa m ilie lid in de e e rs te g ra ad

  d it u itd ru kke lijk g e w e ig e rd h e e ft o f w e ige rt.

  V e rm its o rg a n e n in een re d e lijke s ta a t

  m o e te n v e rk e re n , w o rd e n d ie he t m e e s t

  g e r e c u p e r e e r d b ij s la c h to f fe r s v a n

  v e rk e e rs o n g e v a lle n . D it sy s te e m is e c h te r

  in e ffic i n t. Ten e e rs te z ijn e r - g e lu k k ig -

  n ie t g e n o e g v e rk e e rs o n g e v a lle n om ee n

  v o ld o e n d e v o o r ra a d a a n o rg a n e n te

  v e rz e k e re n , te n tw e e d e z ijn d e n ie t-

  u n iv e r s i t a i r e z ie k e n h u iz e n m in d e r

  g e n e ig d om to t re c u p e ra tie va n o rg a n e n

  v a n o v e rle d e n m e n s e n o v e r te gaan . E r is

  m e t a n d e re w o o rd e n e e n te k o rt aan

  tra n s p la n te e rb a re o rg a n e n .

  M e d e h ie rd o o r b e s ta a t e r vo lg e n s pro f.

  R in g o ir ee n z w a rte o rg a a n m a rk t , d ie hij

  a ls o n e th is c h en c r im in e e l b e sch o u w t.

  Z o v e rd ie n e n tu s s e n p e rs o n e n g ro f ge ld

  d o o r ee n ille g a le ha n d e l o p te ze tte n in

  o rg a n e n u it d e D e rd e W e re ld . W ie ge ld

  g e n o e g hee ft, v in d t w e l a c h te rp o o rtje s

  o m g e h o lp e n te w o rd e n . M e d is c h e

  p rio r ite its n o rm e n w o rd e n o p d e ze w ijz e

  o m z e ild . D o o r h e t re g u la r is e re n en

  le g a lis e re n v a n s o m m ig e a lte rn a tie v e

  c irc u its ,w il R in g o ir d e rg e lijk e w a n to e -

  s ta n d e n v e r m i jd e n . H ij m e e n t d a t

  w a c h tlijs te n v a n p a ti n te n o p ee n lo u te r

  m e d is c h e m a n ie r a fg e h a n d e ld m o e te n

  w o rd e n . D it h o u d t in d a t n ie ren bij de

  m e e s t g e s c h ik te p a ti n te n te re ch tko m e n .

  C o n c re e t d e n k t pro f. R in g o ir e ra an

  o m m e n s e n u it de D e rde W e re ld z ich

  v rijw illig k a n d id a a t te la ten s te lle n o m a ls

  d o n o r op te tre d e n . H e t p ro to ty p e van

  z o n d o n o r is d a n ie m a n d m e t tw e e

  g e z o n d e n ie ren , d ie n va n z ijn n ie ren

  w il a fs ta a n . A ls c o m p e n s a tie d a a rv o o r

  k rijg t d e d o n o r ee n v e rg o e d in g in de vo rm

  v a n o n tw ik k e l in g s h u lp b in n e n e e n

  la n g e te r m i jn p r o je c t . D a n k z i j d e z e

  c o m p e n s a tie kan de b e tro kke n pe rso o n

  d a n a a n z ijn e c o n o m is c h e e l le n d e

  o n ts n a p p e n en b ijv o o rb e e ld z ijn k in d e re n

  vo e d e n en o n d e rw ijs a a n b ie d e n . Prof.

  R in g o ir m e e n t d a t d e ze le g a le m a rk tke te n

  a lle e n m a a r he t a a n ta l g e lu k k ig e n kan

  d o e n to e n e m e n . A ls a rts , b e tro kke n bij de

  p ro b le m a tie k van n ie rp a ti n te n , m e e n t

  p ro f. R in g o ir d a t d it e e n v ru c h tb a re

  o p lo s s in g b ie d t. O p e th is c h v la k z ie t