Schamper 67

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

10 november 1978

Text of Schamper 67

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4e jaargang 78-79

  Verantwoordelijk Uitgever: Koen Raes, burggravenlaan 131

  Hoofdredakteur:Rik Van Nuffel

  Redaktieadres: St.-Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent

  ASLK O O I -0 4 8 1 2 6 0 -2 2

  K S~ E N Q U E T E

  In de 1ste week van oktober heeft Kommissie Sociaal een enquete ge-

  houden op de infobeurs COverpoort 4 okt) en in de homes. Waarom al-

  leen daar ? Wel, we hadden antwoor-den nodig van 1 studenten die wel

  en studenten die geen gebruik maken van de restaurants

  2 studenten die al ongeveer wisten wat de Sociale Sek-

  tor is 3 studenten die we

  gemakkelijk konden bereiken.De homebewoners en het publiek op de voorste 1lingsdag voldoet aan die

  criteria, zodoende... We hebben

  dus niet geprobeerd om de enquete representatief te maken voor alle

  groepen studenten, want dat vraagt veel energie en het is niet nodig voor het doel van onze enquete. We

  willen namelijk geen precieze onom-

  stootbare uitspraken doen, maar we willen een ruw, algemeen beeld . krijgen van wat er zoal onder de studenten leeft. Kwestie van daar

  in onze werking rekening mee te hou d e n .

  1Vrggg 1 : KS is een werkgroepje dat zichinzet om de Soc Sektoi* zo goed mogelijk uit te bouwen. En dat doet het omdat we vinden dat die SS een middel is tot democrati-sering van het onderwijs, a) Wat vind je van het bestaan van een dergelijk werkgroepje ? b) Motive-ring ?

  Resultaten : 104 antwoorden-

  al KS is F noodzakelijk 65 wenselijk 38

  niet nodig 1 ongewenst, to-

  taal uit den boze Ob) Motivering :

  inspraak studenten in de SS 21

  democratisering

  onderwijs 17verbeteren SS 16opvangen studenten

  (klachten, wegwijsmaken)11

  informatie verspreiden 9

  andere 7

  Besprking : a) ten zucht van op-luchting laat het studentenhuis sid

  deren : we zijn toch niet de enigen

  (tussen 11000 studenten) die KS no-dig vinden. Met versterkt moreel

  zullen we dus doorgaan, en we hopen

  dat iedereen die positief staat te-genover KS ons eens komt opzoeken.

  b) Zoals bij alle open vragen had-den we hier de moeilijkheid dat

  zeer vee 1 verschi1 lende antwoorden in een beperkt aantal categorien

  moesten ingedeeld worden. Wanneer

  iemand hier zijn antwoord niet te-

  rugvindt, en hij het per se wil ge-

  drukt zien, moet hij het maar laten weten. We zorgen dan wel dat het

  alsnog in Schamper komt.Wat betreft de motieven voor het be staan van KS : de 3 meest genoemde

  slorpen al onze aandacht op. In-

  formatie naar de studenten versprei-

  den wordt misschien verwaarloosd. Dat' zal meer aandacht krijgen. Op-vangen studenten : zie volgende

  vr aag.

  2Vraag 2 : a) Wat vindt je van het xdee om elke week iemand van KS in de Brug te zetten om vragen i.v.m. de Sociale Sektor ie beantwoorden ?

  b) Zou je daar zelf ge-bruik van maken ?

  Resultaten : 106 antwoorden

  a) het idee is goed 92slecht 1

  geen mening 13b) zelf gebruik van maken :

  waarschijnlijk wel 57niet 22

  weet het niet 27

  Bespreking : Een grote meerderheid

  vindt het idee goed en 1/2 zou er

  zelf gebruik van maken. Voortaan zal Johan De Smedt elke maandag van

  7-8 op de 2 verdieping in de BRUG te bereiken zijn. Johan is student,

  voorzitter van de sociale raad, en heel goed op de hoogte van de Soci-

  ale Sektor. Iedereen met vragen en klachten daarheen.

  3Vraag 3 : Indien er vegetarische maaltijden te verkrijgen waren in de studentenrestaurants3 hoe dik-wijls zou je daar dan gebruik van maken ?

  Resultaten : 100 antwoorden

  altij d 13

  nooit 8

  dikwijls 26

  zelden 53

  Bespreking : 2/5 zouden er in prin-

  cipe altijd of dikwijls gebruik van maken, (hoeveel er i n w e r k e

  gebruik van zullen maken zal na-

  tuurlijk ook van de kwaliteit en zo afhangen) Dat rechtvaardigt in ieder

  geval onze poging om vegetarische

  maaltijden beschikbaar te krijgen.

  4Vraag 4 : Wil je nieuwtjes i.v.m. KS

  Resultaat : 33 mensen'gaven hun adres

  Die krijgen voortaan het verslag van

  de vergadering

  5Vraag 5 : Rond welke punten vind je dat KS dit jaar moet gaan werken ?

  Resulfaat : ong 75 suggesties waarvan

  resto*s T algemeen 5

  kwaliteit eten 12vegetarisch eten 3prijs + beleid 3

  homes : zonder meer 7

  reglementen 5

  inrichting 3gemengd 2

  10000 inschrijvingsgeld 9

  beurzen 7kamerdienst 4

  opvang 1 kan, info over SS 3

  info over stud.aktiv., -klubs2

  jobdienst, bissers ,sek, sociaal werk

  buiten unief, faculteitsgeest verbe-

  teren, studei over democratiserend effect Soc. Sektor,... 1

  Bespreking : De kwaliteit van het eter

  is weeral de absolute topper. Er be-

  staat aan de RUG nochtans een onbe-kende en onbeminde KOMMISSIE MENU, waarlangs studenten theoretisch ook

  inspraak in m e n u s en kwalitiet van het eten hebben. Deze KM klaagt ech-

  ter dat hun het werken onmogelijk ge-

  maakt wordt, (zie Schamper volgende week) KS zal zich nu lintensief met KM

  gaan bezighouden : ze wat bekend ma-ken, proberen betere werkingsmoge- lijkheden te krijgen...

  De 10000 : Daar is al een goede w e r -king rond, we vinden het niet nodig

  er als KS aan mee te doen.

  Goedkopere kursussen, opvang 1 kan : Dat valt buiten het werkterrein van K S , daar moet je facultaire organisa-

  ties voor aanspreken. Andere punten waar KS zich niet mee kan bezighou-

  den : info over studentenaktivitei- ten, studeren en klubs geven, sex, fa

  culteitsgeest verbeteren,... Wegens praktische redenen beperkt KS zich

  tot de sociale sektor. Tot hier zijn de resultaten van de enqute op KS

  besproken. De puntjes die nog niet

  besproken zijn, zullen besproken w o r -den. Als het niet volgende week is,

  dan is het over 3 weken, maar ze ko-men aan de b e urt.

  Na een b e z i n n e r i g e h e r f s t v a k a n t i e o p n i e u w s c h a m p e r , ieder zijn voer en wie ni et w e e t niet deert.

  Wat is er zoal gebeurd op zeven Schampers (want zo t e l l en wij) ?

  De akt ie tegen de tienduizend heeft voor het eers t sinds lang weer veel mensen op straat gebracht. Daarbij een overvloed aan prikakties - die getuigden van wat meer inspi rat i e dan we de l aats te jaren gewoon zi jn geweest: Lam Gods, Tramplakken, bedelakti es , lees er de aktie- kranten maar op na.

  DAt a l l e s belet niet dat de molen van het pseudo-medebeheer verder b l i j f t malen.Daarover kan je o.a. een verslag lezen van de Raad van Beheer.En als inl e idi ng op onze tema t i sche verruiming over de restau-rants -dat volgende week komt- kunt u nu al de verwerking lezen van de enquete , gehouden door Kommissie Sosjaal . En ook, en niet te vergeten over de jobstudenten staat r ook stri jdbaar proza. Dus volgende week restaurant^.

  Ook volgende week meer nieuws over de kommissie Vercauteren: dat is de kommissie die een onderzoek moest opzetten naar de naleving van de gedragskode voor examinato ren en examinandi (moei l i jke woor-den voor proffen en studenten, res- pekt i evel i jk natuurl i jk) En op die kommissie heeft een prof vieze dingen gezegd, wat j u i s t weten we nog n i e t , maar we bl i jven al ert en brengen u het nieuws op een blaadje. Zo gaat dat.

  o ja, ook vanaf volgende week: een uitgebreid verslag van onze re izen-de voorzi t ters ui t Spanje. 01e.

  Terloops nog maar herhalen dat er nog steeds kan geabonnerd worden op Schamper, voor v i j f t i g fr. de rekening staat in de hoofding zoals dat heet.

  En : we gaan verder met onze TVR ( Temati s ch Verruimde Reda kti ever-gadering ).Op maandag 20 november om 20u

  in de Brug:

  de tematische verruiming heeft betrekking op

  DE LERARENOPLEIDING.

  Genteresseerden worden graag ver-wacht, indien interesse natuurl i jk.

  vervolg op de keerzijde.

 • vervolg van het vorige.

  6Vraag 6 : Heb je suggesties om de res- to 's aantrekkelij her te maken ? (eten} interieur, bediening...)

  Resultaat : ong 74 suggesties waarvan ong 45 verschillende, de meest voor-komende

  verbetering eten algemeen 12vlees 5groente 5warmer 4variatie 3meer 4

  aanschuiven 8radio 4planten 6decor (strcbloempjes, servietten,gebouw...) 8andere 13(alle verschillende suggesties gaan van nabij bekeken worden)

  7Vraag 7 : Eet je nog regelmatig in de resto's ? Waarom (niet) ?

  Resultaat : ja 52 nee 37 waarom : goedkoop 23

  gemakkelijk 14 goed 13snel goed gelegen gekend volk, geen alter-natief variatie, j obber gezellig

  waarom niet eten is slecht 11ongezond 10 vet 7

  slechte kwaliteit 4 verkiest eigen kost 6 prijs, sfeer, lang wachten 2te koud, eet thuis, snack is beter, te weinig, niet vegetarisch 1

  Nog eens : de c a t e g o r i e n waar in de antwoorden op de open vragen v e r -dee ld z i j n , z i j n aanv ec h t ba a r . Wie andere wi l maken moet maar afkomen. Opmerkingen en vragen over de enqu-t e en de s o c i a l e s e k t o r en KS kan je a l t i j d kwi j t op KS. Maandagavond 20u BRUG, om de 14 dagen. E e r s t k o -mende v e r ga de r i ng op 12 nov.

  Voor Kommissie Sociaal, Jan

  Bui ten de v e i l i g e schoot van de f a k u l t e i t geneeskunde h e e f t w a a r s c h i j n l i j k niemand er i e t s van gemerkt maar toch l i e p he t s e r i e u s ve rkee rd in d ie ve r r e Ledeganck.Nie t s ongewoons in deze m o e i l i j -ke t i j d e n , b e t r o f he t n i e t de s e c t i e ana tomie , j a r e n l a n g een b a s t i o n waarin p r o f . Fau t r ez de r e l i - , u i n van z i j n wetenschap aan he t n a g e s la c h t ov e rd roeg .