Schamper 71

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

8 december 1978

Transcript

 • STUDENTENWEEKBLAD van de R.U.G. 4e jaargang 7 8 -7 9

  Verantwoordelijk U itgever: Koen Raes, burggravenlaan 131

  Hoofdredakteur: Rik Van Nuffel

  Redaktieadres: St.Pietersnieuwsstraat 45 9 0 0 0 Gent

  ASLK O O I -0 4 8 1 2 6 0 -2 2

  SCHAMPER het blad

  dat soms denkt.

  CD

  was

  ~Z.qX, cL. n.JLfec /vuceir

  /-yruD uO rt- ^ oJ l

  Omdat Hoste rektor van de RUG

  is en omdat aan die RUG enkele

  dagen geleden een rektoraat b e -

  zet weird en nog andere dingen ook, ging Schamper, op zoek naar

  de laatste roddels naar rektor Hoste.

  En de eerste vraag was dan ook :

  WAAROM WAS U NIET TIJDENS DE BEZETTING

  AANWEZIG ROND HET REKTORAAT ?

  Ik vond het beter zelf niet tegaan, maar vice-rektor Van Looy te laten gaan.

  Daarbij wou ik niet gegijseld worden

  (zoals in Luik gebeurde).

  HOE KWAMEN DIE POLITIE-AGENTEN EN

  BOB-ers OP HET REKTORAAT ?

  Daar weet ik niets van, ik heb geen toe-

  lating gegeven en weet niet hoe ze bin-nen zijn gekomen. Het rektoraat hier is

  een duiventil, iedereen kan hier binnen.

  Nee, want de inschrijving voor de examens

  zijn al aan de gang. En dat was oorspron-

  kelijk de eerste vereiste. Ik dacht ook

  dat als ik niet snel de 5000 zou innen

  geeisen , de betoelaging van de unief in het gedrang zou komen., vb. doordat zij

  zouden zeggen dat er geen financierbare studenten zijn, of nog op andere manieren.

  Daarom dacht ik dat ik snel zou moeten

  overgaan tot de opeising van de 5000. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt

  van de vorige donderdag, dat ik de garantie

  heb van de minister dat ik het nig niet

  moet doen.

  NU KONKREET. HET IS TOCH NOG DIT AKADEMIE-

  JAAR DAT DIE 5000 MOETEN GEND WORDEN ?

  Ik d nk dat dit uitsluitend afhangt van

  de minister. Als hij mij zegt dat ze moeten

  opgeist worden dan heb ik 2 keuzen: ofwel

  doe ik het, ofwel zeg ik nee, en dan moet

  hij iemand anders zoeken. Maar dat zal hij niet moeten doen, want ik zal geen gevolg

  geven aan het systeem van "burgerlijke on-gehoorzaamheid zoals door sommige studenten

  voorgesteld.

  HEEFT U KLACHT NEERGELEGD TEGEN DIE

  BOB-ers ?

  Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar wel tegen het politieoptreden van woensdag

  29 november op de Blandijn.

  DONDERDAG 30/11 WAS ER EEN VLIR-VERGA-

  DERING SAMEN MET DE MINISTER ?

  Ja, daar werd bereikt dat de bijkomende

  5000 fr. nog niet moet betaald worden.

  Alleszins niet voor 17/12. ER werd be-

  slist een speciale raad op te richten

  om een systeem uit te werken dat meer adekwaat zou zijn dan het huidige (ivm.

  de beurzen). Die kommissie en vooral

  haar werking zal afhangen van wie

  minister wordt.

  AAN HET PRINCIPE VAN DE 10000 IS NIETS

  VERANDERD ?

  Nee, het KB van 30 augustus is niet her-

  roepen.

  KONKREET BETEKENT DIT DAT DIE 5000 TEN

  LAATSTE ZULLEN GEND WORDEN BIJ DE INSCHRIJVING VOOR DE EXAMENS ?

  IS ER KRITIEK OF GEMEENSCHAPPELIJKE AKTIE

  VAN DE VLAAMSE REKTOREN IN DIE ZIN ?

  Daar kan ik niet op antwoorden, maar ik denk dat de kans niet groot is vermits in

  Antwerpen en in het St. Alosius de 5000 reeds opgeist zijn.

  BLIJKBAAR HEEFT DE MINISTER DUS EEN BEETJE

  'TERUGGEKRABBELD ONDER INVLOED VAN DE STUDENTENAKTIES ?

  De minister is alleszins inschikkelijk ge-

  weest ja.

  HOE ZIT HET MET WOENSDAG ?(voor de lezers zal dat natuurlijk al voorbij zijn die woensdag, en de betoging

  natuurlijk ook, maar hoe die zal verlopen

  zijn , wie zal dat weten ?)

  Zoals beloofd ben ik bij de burgemeester

  geweest en heb hem gevraagd om de toela-ting te geven voor de betoging . De toe-

  lating is gegeven.

  Dank u wel.Dirk Voorhoof.

  Rik Van Nuffel

  KUNSTJES 16KUNSTJES IN LEUVEN

  Het was een grauwe donderdag toen

  Karei aan de oprit van de autosnel-weg zijn namaak taxistopkaart bo-

  venhaalde: Leuven stond erop en be-doeling was zover mee te rijden, zonder etalen natuurlijk en ter-

  wijl de chauffeur aangenaam zou aangepraat worden door Kunstjes o-

  ver de dingen des levens.

  Waarom naar Leuven zal de verstan-dige lezer vragen? Omdat in Leuven een oud lief woont van Kareltje,

  Hoewel dat niet de hoofdreden is, toch blijft het een niet te ont-kennen feit.

  In Leuven is er echter een universi- teit; en nu zal Kunstjes maar iets bekennen: hij is student, en meer

  nog, hij schrijft een tesis (werk-stuk, proefschrift, klap van de vuurpijl,...). Karei heeft uiter-aard een omstreden onderwerp geko-zen waarover hij de lezer niet wil lastig vallen, alleen wil hij zeg^

  gen dat ook uiteraard hier in Gent geen woord te vinden is over wat

  hij zoekt . Vandaar Leuven.

  Rond 14u komt hij aan in de stad.

  Hulpeloos zoeken naar straten en namen. De stad ruikt naar bier. Aanbellen bij genoemd oud-lief:

  niet thuis of geborgen voor her-inneringen ? De deur blijft dicht.

  Eten dan maar. Wachtwoord is dan Alma en inderdaad om 14u3D kan Ka-

  rei (en hij is niet alleen) kiezen uit 5 warme schotels en vele koude

  +'1 alternatieve (warme) schotel.

  De alternatieve schotel wordt voor hem opgewarmd en hij smult.

  Waarom kan in Leuven wat in Gent niet kan, en kan die Van Espen die zo onfraai uit dat interview is ge-

  komen niet eens telefoneren naar Leuven, of misschien een brief

  schrijven. Kunstjes wil hier Scham-

  per niet verdedigen.

  Ondertussen klaarde de hemel blauw

  en op zoek dan maar naar de biblio-theek, en dorst mensen, maar dat al' ternatief menu nog even beschrijven

  een kommetje elleboogjes-macaroni met tomatensaus en daarbij een grote

  ronde soort pizza met deeg van on-

  gebuilde bloem en daarin een laag

  spinazie overdekt met een laag kaas en ei. Heerlijk en voedzaam Een

  waar genot; 54 fr.De bibliotheek gezocht, maar er zijn ontzettend veel kafees in Leu-ven; en dorst moet gelest, dus bin-

  nen dan maar en artesische sterren: ze worden geschonken in 33 centi

  liters, d-at doet Karei aan zijn

  grootouders denken. Wat gaat het leven toch snel. En toe'- gaat het

  ook zonder paardentrams. Flaar an-dere praat nu. Leuven ruikt naar West-Vlamingen en Kunstjes raakt in

  diskussie. De glazen glijden, de

  klokken kleppen, de wijzers waaien en wat zal de klaas ons brengen? Karei bazelt onzin en wankelt weg,

  euh de biblioteek astebief ?

  Wat bedoelt u met "hier" ?

  Karrel Kunnssttjjess.

  Hoewel, e e rs t toch nog een mooi ve r -haal : zoals misschien wel enkele mensen zul le/ i weten is Je an-P i e r re Van Rossem reeds en'kele dagen in het studentenmi -l i e u te vinden en aangezien h i j j o e r - n a l i s t is (of i e t s wat daarop g e l i j k t ) b i j a l l e ui tgaven waar h i j z i j n stukken k w i j t kan en h i j de l a a t s t e t i j d z i j n boontjes te week l e i b i j Humo, moest

  ! er dan maar i e t s over de bez e t t ing ! van het re k t o r a a t geschreven.

  . N ie t zomaar, i e t s , nee meteen in a f l e y e r - i ingen. Voor ons n i e t gelaten n a t u u r l i j k ,; maar wel gelaten dat h i j zich moeit met

  andermans zaken. Als h i j b i j p rof Van j Meerhaeghe gaat v e r t e l l e n dat Schamper > een b r i e f u i t het r e k t o r a a t gaat p u b l i - ceren (waarin een ruz i e tussen Delva en ; Meerhaeghe wordt u i tgevochten) dan gaat j Van Rossem te ve r , dat z i j n z i j n zaken i niet.i Net zo min dat het Schamper aangaat dat j Van Rossem studenten ' l a a t zeggen' dat j f l i k k e n te dom z i j n om te helpen donde- i ren en dat z i j daarom zo graag op stu I denten kloppen. Dat Van Rossem z i c h z e l f i de groots te r e v o l u t i o n a i r v in d t van ! gans Gent en omstreken is n a t u u r l i j k

  waar, maar daar b l i j f t het b i j .! Geslaagde foto^s van ge f rus t r ee rde ! schuimbekkende f l i k k e n kan je nog a l t i j d ; voor 8000 f r . k w i j t aan hem. i Tot daar .

  ii Dus volgende week een betere Schamper I beste l e z e r s , en we zu l len er een^ s

  over s lapen, want wat gaat er al n i e t om in een droomri jke nacht.

  Gelukkig hebben we ons in d e s p o r t ge- : worpen: onafgezien van een l inksback

  hebben we een volledige voetbalploeg op ' poten gekregen en we zoeken nu naar

  er ns t ig e doch e e r l i j k e tegenstanders i om onze o n f e i lb aa rh e i d te bewi j zen:

  met spanning wachten we op aanbiedingen, j Op het gekende a d r e s : - n i e t melden indien I n i e t e r n s t ig .

 • IR.v 16.Het ATP (administratief technisch

  personeel ) stapt het af voor de

  vergadering goed bezig is omdat:

  1. hun punten niet op de agenda opgenomen zijn

  2. vroegere beslissingen niet uitgevoerd zijn

  Over de suppleanties ^ p l a a t s v e r -vangingen) wordt het volgende ge-

  zegd : het kost geld -omdat het UP forfaitair betaald wordt.

  De rektor ? samen met de regerings- kommissaris en de inspekteur van financin, stelde dan maar hun wet: er wordt bespaard of de supplean-ties komen er niet door. Er wordt immers een deficiet van 52 miljoen voorzien op de werkingstoelagen

  Hoe vindt Hoste dan dat het moet :1. En vervanger voor de ver-

  schillende vakken, ook als hij ze niet beheerst. ( over kwa-

  liteit van het onderwijs ge-sproken )

  2. Kursussen afschaffen.3. Een aantal suppleanties terug

  naar de fakulteit sturen.

  Er werd ook gesproken over de kre-dieten van werkingstoelagen:

  het zou ( de rektor sprak over ge-ruchten ) voortaan onmogelijk zijn om