SEJARAH FALSAFAH

  • View
    2.908

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of SEJARAH FALSAFAH

PPPH1153 PENGANTAR FALSAFAH

DISEDIAKAN OLEH:

GP01655 NORHANA BINTI AYOB

DISEMAK OLEH:

PROFESOR MADYA DR.AHMAD SUNAWARI BIN LONG

LATAR BELAKANG FALSAFAH DEFINISI: Gabungan dua perkataan Greek- Iaitu -Philien bermaksud menyintai. -Sophos bermaksud hikmah. *Falsafah bermaksud kecintaan terhadap hikmah. *Ahli falsafah pula bermaksud orang yang menyintai hikmah.

-Signifikan:satu bidang ilmu yang banyak mengemukakan masalah dan menunjukkan jalan penyelesaian. -Falsafah membawa kebahagiaan,memantapkan individu,memahamkan budaya luar, membezakan antara zahir dan batin serta ia merupakan satu ilmu yang sentiasa berkembang.

SIFAT :Sesuatu yang bersifat konseptual(idea yang melibatkan pemahaman.

Dua perkara utama yang menarik: -Ahli falsafah seorang yang mengejar dan mencari hikmah walaupun tidak semestinya dapat memilikinya. Hikmah digunakan dalam pelbagai bidang. -Harun Hadiwojono(1980,7)menyatakan kebijaksanaan atau hikmah adalah pengertian dan pencarian utama kepada falsafah. -Plato mengatakan falsafah adalah suatu keadaan atau suasana seseorang itu berusaha mendapatkan hikmah sebagai hasil daripada beberapa tahun pendidikannya dalam dialetika. -Aristotle pula menyatakan falsafah disamakan dengan metafizik kerana metafizik mengkaji hakikat zat sesuatu dan penyebab utama. -al-Kindi (185/801-260/873)mengistilahkan falsafah sebagai ilmu mengenai hakikat sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanggapinya. -al-Farabi(339H/950M) pula mengatakan falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah. -Rusell(1872-1970) menyimpulkan falsafah sebagai suatu ilmu yang terletak antara teologi dan sains. Galakan Islam terhadap falsafah: Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menggalakkan penggunaan akal.( )

Perbezaan falsafah dengan sains: Kajian falsafah bersifat umum manakala sains lebih kepada persoalan khusus. Sains hanya mengkaji fakta sedangkan falsafah mengkaji fakta dan system nilai. Falsafah mengkaji persoalan yang lebih asas daripada sains.

*Mempunyai bidang kajian yang luas

*Berfikir secara kritis ( tiga ciri utama:sikap yang konsisten, berhujah dengan bukti yang kukuh mempunyai kesejajaran idea )

*Hikmah merangkumi(masalah,sikap, Metodologi,aktiviti, kesimpulan dan kesan falsafah).

PENGKAJIAN DALAM FALSAFAH

-*Sikap konsisten

(tidak mempunyai falsafah yang Bercanggah)

*Metodologinya adalah berbeza dengan metodologi sains. -falsafah mendasarkan kpd akal yang rasional sebagai wadah mencari kebenaran terhadap suatu teori yg dibuat -sains menumpukan kepada kaedah empirical sesuatu teori yg dilakukan dalam makmal.

*Berfikir secara Komprehensif -pemikiran falsafah tidak wujud dalam bidang lain -persoalan tidak bersifat saintifik -persoalan membawa kekeliruan&pemikiran yang mendalam untuk mencari jawapan -persoalan memaksa kajian pelbagai bidang.

*Melakukan perbandingan -secara individu -antara individu -antara tamadun

* Membuat penilaian@kesimpulan -matlamat terakhir dalam aktiviti falsafah -lima kaedah:induksi, deduksi, dialetika, analitik dan sintetik

*Empat peringkat - peringkat awal -zaman pertengahan -zaman moden -zaman kontemporari

*Zaman Pra-Socrates -abad ke-6 S.M. di Yunani -tiga isu utama(hakikat dan perubahan akal dan etika. -sifat utamanya cuba memahami secara rasional dunia alam semula jadi *Zaman Socrates -Socrates(469-399 S.M.) dilahirkan di bandar Athens -mempertahankan kebebasan berfikir dan keagungan kebenaran -signifikan dalam perkembangan Falsafah Yunani.

PERKEMBANGAN FALSAFAH

* Plato - Plato(428-348 S.M.) - berketurunan aristocrat - cintakan kebenaran&mementingkan proses taakulan dlm semua perkara. - percaya kepada kewujudan Tuhan - seorang pemikir sistematik dlm penulisannya - menggunakan teori bentuk,ilmu, kiasan gua dan pembahagian (garisan pembahagi) -konsep Negara ideal (golongan pekerja, tentera dan pemerintah) - sekiranya gagal maka membentuk empat Kerajaan(Timokrasi,Oligarki,Demokrasi dan Depotisme) - Teori kekalan roh(nafsu,emosi&rasional) - Dua metod kekalan roh ialah mitos dan perbandingan.

*Aristotle -dilahirkan di Stagira(348 S.M.) - karya Aristotle (karya popular-pelajar&orang awam, Karya kajian ilmiah dan bahan kuliah) -karyanya juga dibahagikan kepada tiga tahap Perkembangan kehidupannya(semasa menuntut di akademik,semasa merantau ke Asia Minor dan semasa kembali ke Athens)

*Neoplatonisme -pembentukan semula pemikiran plato pusat pertemuan antara falsafah dan agama.

*Pengaruh falsafah Yunani terhadap falsafah Islam - perluasan pentadbiran Islam ke kawasan Timur - gerakan penterjemahan di Baghdad - galakan daripada pemerintah al-Makmun

*Zaman Paderi(abad 4-9M)Pemikiran-dikuasai golongan paderi Gereja Kristian -utama aspek teologi dalam falsafah -unsur falsafah pemikiran Plato, Neoplatonis&pemikiran logic Aristotle -ahli falsafah dua kelompok(Yunani dan Latin)

*Zaman Kebangkitan Averoisme (abad 13 M)-golongan Averois utamakan falsafah berbanding teologi kristian. -zaman mengharmonikan falsafah dengan agama -abad ke-14 falsafah Barat mula memisahkan falsafah daripada agama

ZAMAN PERTENGAHAN -abad ke -4 M. -kemuncak pertemuan antara falsafahYunani dan agama. -ahli falsafah tiga kelompok(Islam, Yahudi & Kristian)

*Zaman Skolastik(abad 10-13 M) -digelar skolastik melalui pendidikan berbentuk trivium&quadrivium -banyak penterjemahan karya Yunani -kemuncak falsafah ini dengan kemunculan Falsafah Islam -dua peringkat(terpengaruh pemikiran neoplatonisme dan terpengaruh dengan karya Aristotle)

*Zaman Renaissance-bermula kejatuhan kerajaan Constantinople 1453 M. -dikenali zaman penemuan dan pembebasan karya klasik. -pemisahan antara falsafah dan teologi oleh John Duns Scotus. -Falsafah terbahagi dua: zaman falsafah kemanusiaan dan zaman falsafah tentang

alam.

*Zaman Falsafah Kemanusiaan (1400-1500 M)-persoalan peranan dan kedudukan Manusia di alam ini. -Kehidupan yang baik adalah hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

*Zaman Falsafah Tentang Alam (1500-1600M)-tumpuan kepada alam dan hubungannya dengan alam semesta menggunakan pendekatan saintifik.

* Falsafah Abad 17(Falsafah Rasionalisme)- falsafah ini dipimpin tiga ahli falsafah Utama:Rene Descartes(1596-1650), Benedict Spinoza(1632-1677) dan Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716). -dipengaruhi perkembangan sains dan Matematik.

*Falsafah Moden-bermula di Barat di Beua Eropah abad ke-17(muncul aliran rasionalisme. -kebenaran bersumberkan ketaakulan. -dimulakan dengan Rene Descartes(15961650M). -tiga cirri utama:bersifat rasional, naturalistic,dan berbentuk saintifik. -penolakan system skolastik.

*Falsafah Abad 18(Falsafah Empirisme)-falsafah Rasionalisme mendapat tentangan daripada Empiris British. -dakwaan tidak ada ilmu bersifat a priori mesti bersifat a posteriori. -Tokoh aliran ini:John Locke(1632-1704) George Berkeley(1685-1753) dan David Hume (1711-1776). -dikenali zaman Pengajaran bagi falsafah Barat.

*Falsafah Abad 19(Falsafah Romantisme Dan Pasca Kantianisme)-Abad ke-19 muncul gerakan Romantisme

*Falsafah Abad ke- 20 (Falsafah Pragmatisme)-tiga aliran utama:pendukung

di Barat. -didorong perasaan marah dan simpati Terhadap peperangan berbentuk keagamaan dan perang saudara di Negara Perancis, England dan Jerman. -Tokoh terkenal aliran ini antaranya: Jean Jacques Rousseau, Jacob Fries Mary Shelley. -abad ini juga muncul falsafah Pasca Kantianisme.*EKSISTENSIALISME -Kewujudan yang mengutamakan Fakta terhadap kewujudan. -hasil daripada aliran fenomenologi. -menekankan kebebasan memilih. -antara tokoh yang menonjol ialah Sartre.

Falsafah Neo-Kantianisme, aliran pragmatism dan utamakan sains. -peranannya menjadi perantara dan menyediakan asas pemikiran teoritikal -kecenderungan utama mengukur Kebenaran.

*Aristotle mendefinisikan sebagai ilmu tentang kewujudan yang bersifat sejagat. -sebagai kajian benda.

*Maksud perkataan metafizik Ialah melangkaui alam fizik *Aquinas menyamakan pengertian metafizik dengan falsafah utama dan ilmu falsafah ketuhanan.

*al-Farabi membahagikan tiga bahagian: -antologi -jenis mawjudat yang menghubungkan perkara pokok dengan teori sains. -mawjudat yang tidak berjasad.*ciri kajiannya: -komprehensif terhadap kewujudan -sesuatu yang paling benar -melangkaui alam pancaindera -metode lebih bersifat a priori.

METAFIZIK

*Rahsia di sebalik alam fizik -empat skop utama

Antologi

kosmologi

psikologi rasional

teologi rasional

-perbincangan kepada sifat sesuatu benda yang membentuk alam.

-manusia dianggap sebagai makhluk rasional &bersifat Spiritual.

-perbincangan atau wacana mengenai kosmos @ alam.

-mengenai ketuhanan atau perkara ghaib.

*Berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani,episteme bermaksud ilmu dan logos bermaksud sains atau kajian. -mengenai sifat ilmu dan bagaimana menjustifikasi ilmu yang diperolehi. -mempunyai hubungan rapat dengan metafizik. -keperluan bidang epistemologi kepada Metafizik:Golongan epistemologi Idealis golongan epistemologi realis golongan epistemologi dualis

*Definisi ilmu:falsafah Barat mengaitkan ilmu dengan pengetahuan berakar-umbikan konsep tahu. -bagi ahli epistemolgi ilmu bermaksud kepercayaan yang benar yan boleh dibuktikan. *Justfikasi kepercayaan dan sumber Ilmu pengetahuan: -seorang epistemologis mengkaji dengan melibatkan persoalan bagaimana, tahap ilmu pengetahuan dan kesahihan ilmu seseorang terhadap kepercayaannya. *Intuisi: -dalam konteks falsafah ialah ilmu yang diperolehi secara langsung melalui proses Taakulan akal atau teknik inferensi. -Herbert Feigl menyatakan tujuh bentuk intuisi untuk menjustifikasikan kepercayaan(Blackwood1975,209-221).

EPISTEMOLOGI

*Sensasi(pengalaman p