Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

 • Sektor nowoczesnychusug biznesowych wPolsce2014

 • Raport przygotowany przezZwizek Liderw Sektora Usug Biznesowych (ABSL)

  we wsppracy z: JLL, PwC, Baker & McKenzie i HAYS Poland

  Koordynator projektu:

  Janusz Grecki, Head of Business Analysis Unit, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl

  Autorzy raportu:Janusz Grecki, Head of Business Analysis Unit, ABSL | rozdzia 1, 2, 3

  Adam Jamio, Director, Advisory Shared Services & Outsourcing, PwC Poland | rozdzia 4

  Magorzata Jasiska, Corporate Accounts Director CEE, HAYS Poland | rozdzia 6

  ukasz Karpiesiuk, Senior Associate, Baker & McKenzie | rozdzia 7

  Anna Klecha, Manager, EDGE Creative Shared Services, Capgemini | rozdzia 3

  Grzegorz Micek, Adiunkt, Uniwersytet Jagielloski | rozdzia 2

  Mateusz Polkowski, Associate Director, JLL | rozdzia 5

  ABSL 2014Wszystkie prawa autorskie do niniejszego utworu nale do ABSL. Z wyczeniem wyjtkw przewidzianych prawem, uywanie, udostpnianie, przetwarzanie, kopiowanie, dokonywanie adaptacji, modyfikowanie lub retransmisja niniejszego utworu, w czci lub w caoci, dokonane w jakiejkolwiek formie, bez zgody ABSL wyraonej na pimie, jest naruszeniem prawa autorskiego.

 • Spis treci

  Przedmowa 4

  1. Charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych wPolsce

  6

  1.1 Kluczowe informacje 7

  1.2 Rozwj sektora nowoczesnych usug biznesowych wPolsce 14

  1.3 Rodzaj izasig geograficzny usug wiadczonych przez centra 18

  1.4 Struktura branowa firm obsugiwanych przez centra usug zlokalizowane wPolsce

  22

  1.5 Jzyki, wktrych centra wiadcz usugi 24

  1.6 wiadczenia pozapacowe oferowane przez centra usug 25

  1.7 Pozostae charakterystyki branowe 26

  2. Centra usug (BPO, ITO, SSC, R&D) zkapitaem polskim

  30

  3. Zaawansowane procesy realizowane wcentrach usug wPolsce

  40

  4. Polska na wiatowej mapie nowoczesnych usug dla biznesu stan obecny iprzyszo

  50

  5. Rynek nieruchomoci biurowych 54

  6. Wynagrodzenia wcentrach usug BPO, ITO, SSC

  62

  7. Zachty inwestycyjne 66

 • Sektor nowoczesnych usug biznesowych w PolscePrzedmowa

  5

  Przedmowa

  Szefowie centrw usug biznesowych deklaruj: popyt na nasze usugi nadal utrzymuje si na wysokim poziomie. Potwierdzaj to liczby w cigu niespena dwch i p roku sektor urs o 50%! 470 centrw z zagranicznym kapitaem kadego dnia zatrudnia, szkoli i wdraa do pracy nowych pracownikw. Nie wolno rwnie zapomnie o firmach, ktre s wasnoci polskich inwestorw. Znaczna cz z nich eksportuje swoje usugi. Moe niektre bd miay szans na powtrzenie sukcesw np. indyjskich konkurentw i stan si wkrtce globalnymi graczami?

  Ju od kilku lat przygldamy si zmianom w zakresie wiadczonych usug. W tegorocznym raporcie nie tylko uszczegowilimy informacje dotyczce obsugiwanych procesw oraz zwizanej z nimi struktury zatrudnienia, ale rwnie podalimy wiele przykadw zaawan-sowanych usug, majcych wpyw na biznes naszych klientw. Prosz zwrci uwag, e a 16% firm deklaruje dostarczanie usug transformacyjnych, a 32% centrw zarzdza projekta-mi. To kolejny dowd na to, e Polsk mona zaliczy do rynkw dojrzaych.

  Co wic bdzie kluczem do dalszego rozwoju? Talent, talent, i jeszcze raz talent. Aby utrzy-ma tempo wzrostu, musimy znale odpowied na pytanie jak przycign i utrzyma w sektorze profesjonalistw. Mam nadziej, e pomog w tym dziaania ABSL m.in. zapre-zentowanie niniejszego raportu o dotychczasowym sukcesie brany w Polsce.

  Miej lektury!

  Marek Grodziski Vice President, ABSL

  Head of European Delivery Centers, Capgemini

 • Charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce6 Sektor nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  1 | Charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych wPolsce

  Procesy ksztatujce midzynarodowy podzia pracy wgospodarce wia-towej pozwoliy na umocnienie si pozycji Polski jako jednej znajcht-niej wybieranych przez inwestorw lokalizacji centrw usug dla biznesu (BPO, ITO, SSC, R&D). W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki wybranych analiz, wskazujce na najwaniejsze zagadnienia charakte-ryzujce sektor nowoczesnych usug biznesowych wPolsce.

 • Sektor nowoczesnych usug biznesowych w PolsceCharakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  7

  Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usug biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta1. W porwnaniu z pocztkiem 2012 roku liczba pracownikw centrw usug z kapitaem zagranicz-nym zwikszya si o ponad 50% z 83 000 do 128 000 osb2. W cigu ostatnich 12 miesicy (od kwietnia 2013 roku) przybyo ju co najmniej 18 000 nowych miejsc pracy z czego najwicej w Krakowie (>5 000). Przecitny roczny wzrost zatrudnienia w skali kraju w kilkuletnim okresie (od pocztku 2009 roku) ksztatowa si na poziomie okoo 15 000 osb. Biorc pod uwag dotychczasowy rozwj omawianej brany naley przyj, e pod koniec 2015 roku zagraniczne centra usug biznesowych w Polsce mog ju zatrudnia co najmniej 150 000 osb (wg ostronego scenariusza).

  Celem niniejszego raportu ABSL jest kompleksowa charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych wPolsce, wraz zomwieniem wybranych aspektw rynku nieruchomo-ci biurowych wkontekcie potrzeb inwestorw oraz systemu zacht inwestycyjnych.

  W opracowaniu przyjto szerok definicj brany, obejmujc dziaalno: centrw usug wsplnych (SSC), firm wiadczcych usugi outsourcingu procesw biznesowych (BPO) oraz outsourcingu IT (ITO) atake centrw badawczo-rozwojowych (R&D). Poszczeglne podmioty przyporzdkowano do podstawowych typw centrw usug (BPO, ITO, SSC, R&D) na podstawie dominujcego profilu ich dziaalnoci.

  Wanym elementem projektu zwizanego zprzygotowaniem niniejszej publikacji byo skierowanie ankiety do centrw usug funkcjonujcych wPolsce. Kwestionariusz wype-nio 102 respondentw reprezentujcych inwestorw zrnych miast, co pozwolio na uzyskanie informacji o140 centrach usug zatrudniajcych cznie ponad 54 000 osb. Liczba centrw, oktrych uzyskano informacje wynika zfaktu zastosowania wpublikacji kryterium geograficznego. Poszczeglne lokalizacje centrw usug s bowiem uznawane za odrbne jednostki analityczne, jeli znajduj si wrnych miejscowociach (aglome-racjach). Informacje uzyskane dziki ankiecie wzbogaciy baz danych osektorze oraz pozwoliy na wykonanie zbiorczych opracowa statystycznych dotyczcych biecej dziaalnoci omawianych podmiotw (analizy tematyczne).

  Pragniemy podzikowa wszystkim przedstawicielom firm oraz instytucji, ktrzy powi-cili swj czas na wypenienie ankiet lub przygotowanie informacji wykorzystanych na potrzeby niniejszej publikacji.

  1 Wszelkie dane liczbowe na temat zatrudnienia oraz liczby centrw usug przedstawione w niniejszym rozdziale raportu dotycz podmiotw z kapitaem zagranicznym.2 Dane aktualne na 30.04.2014

  Kluczowe informacje1.1

 • Charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce8 Sektor nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  128 tys.zatrudnienie wcentrach usug zkapitaem zagranicznym

  150-170 tys.zatrudnienie wsektorze prognozowane na koniec 2015 roku

  wPolsce 2014CENTRA BPO, ITO, SSC, R&D

  66nowych centrw usug powstao od pocztku 2013 roku

  60%znich utworzyli nowi inwestorzy, nie posiadajcy dotychczas wPolsce centrw usug

  Rycina 1Sektor nowoczesnych usug biznesowych w liczbach

  UWAGA: Wszystkie wartoci odnosz si do centrw usug BPO, ITO, SSC R&D zkapitaem zagranicznymrdo: opracowanie wasne ABSL

  470liczba centrw usug zkapitaem zagranicznym

  >50%wzrost zatrudnienia wsektorze od pocztku 2012 roku

  87%udzia centrw, ktre rozszerzyy wostatnich latach zakres wiadczonych przez siebie usug

  273 osobyprzecitne zatrudnienie wcentrach usug wPolsce

 • Sektor nowoczesnych usug biznesowych w PolsceCharakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  9

  Rycina 2Gwne orodki usug biznesowych w Polsce (2014):

  liczba centrw z kapitaem zagranicznym, zatrudnienie i jego zmiany rdo: opracowanie wasne ABSL

  Warszawa22,3

  Krakw30,6

  Wrocaw 20,5

  Trjmiasto 11,5

  Pozna7,5

  d10,8

  Aglomeracja katowicka 10,0

  Szczecin

 • Charakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce10 Sektor nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  W Polsce funkcjonuje ju 470 centrw usug z kapitaem zagranicznym, nalecych do 325 inwestorw i zatrudniajcych 128 000 osb. W dziesiciu najwikszych orodkach usug biznesowych3 (Krakw, Warszawa, Wrocaw, Trjmiasto, d, Aglomeracja katowicka, Pozna, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin) zatrudnionych jest cznie 95% wszystkich pracownikw centrw usug z kapitaem zagranicznym w Polsce.

  Najwikszym zatrudnieniem charakteryzuje si Krakw, w ktrym zagraniczne centra usug zatrudniaj 30,6 tys. osb, co stanowi 24% ogu pracownikw w Polsce.

  3 Naley ucili, ze jednostk analityczna w raporcie s aglomeracje. Przykadowo: Krakw analizowany jest cznie z podmiejskim Zabierzowem, a Trjmiasto jako Gdask, Gdynia i Sopot. Na pozycj Aglomeracji katowickiej w poszczeglnych zestawieniach skadaj si dane centrw usug funkcjonujcych w: Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Rudzie lskiej, Tychach i Dbrowie Grniczej.

  Rycina 3Udzia poszczeglnych orodkw w oglnym zatrudnieniu w zagranicznych centrach usug w Polsce (2014)rdo: opracowanie wasne ABSL

  Krakw

  24%

  Warszawa

  17%Wrocaw

  16%Trjmiasto

  9%

  d

  8%

  Aglomeracjakatowicka

  8%

  Pozna

  6%

  Inne miasta

  12%

  Krakw

  Warszawa

  Wrocaw

  Trjmiasto

  d

  Aglomeracja katowicka

  Pozna

  Inne miasta

 • Sektor nowoczesnych usug biznesowych w PolsceCharakterystyka sektora nowoczesnych usug biznesowych w Polsce

  11

  80 000

  140 000

  40 000

  60 000

  100 000

  120 000

  160 00