Selekční efekt

Embed Size (px)

Text of Selekční efekt

Selekn efekt

Ddinost tlesn vky u lid( F. Galton )Generace Odchylky od prmru populace Rodi -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomk -4,0 -2,5 -1,5 -1,0 0 +1,0 +1,5 +2,0 +4,5

Odchylka jednotlivch vlastnost se nikdy nepen na potomstvo cel, ale pouze z sti. U potomk snaha o nvrat k prmru populace (genetick homeostzesnaha udret rovnovn stav v populaci). F. Galton zjistil, e u tlesn vky se dd v prmru odchylky (slo ddinosti); nvrat k prmru populace in ( slo regrese). Tyto hodnoty (podle F. Galtona) pro kadou vlastnost i kadou populaci jin.

Selekn efekt (selekn pokrok; odezva na selekci; genetick zisk).

Kad bod pedstavuje rodiovsk pr a jeho potomstvo; sted prmr stejn u obou generac x = y ; pokud selekce = 0 ; prosted- ob generace stejn. Pozitivn selekce nejlepch rodi: umouje realizaci seleknho efektu

x1 .. prmrn uitkovost vybranch rodiovskch pr d odchyl. takto vybranch rodi od prmru y1 (x2) ..prmrn uitkovost jejich potomk G.odchylka tchto potomk od prmru b P/ = 2 = Gr/ d rodie prm. 1) = 2 * = h2 * 0,5 ( dm + df) Pouit: i.standardn selekn diference 2) 3)G

d = x1 - x Gr = x2 - x ( y1 - y)

G

=

A

* i * rAvlastn uitkovost

rA = h

G

= *i*

2

P

4) rel. = 2 * i = G : fenotyp. smrodatnou odchyl. x( ) = 197 cm ( o.h.) Pklad 2 = 0,3 ; P (s) = 5 cm = 202 cm ()1

= 200 cm ()1

;

rA = h2 = h = 0,55

ad1)

= * 0,5 ( dm + df) = 0,3 * 0,5 ( 5+3) = 1,2 cm x2 = + G = 197 + 1,2 = 198,2 cmG

ad3)

G

= 2 * i *

P

= 0,3 * 0,8 * 5 = 1,2 cm

;

i (ds) = d/s = 4/5 = 0,8 (prm. sel. dif.) ad4) G = 2 * i = G/s = 0,3 * 0,8 = 1,2 / 5 = 0,24( rel.)

ad2)

G

=

A

* i * rA = 2,75 * 0,8 * 0,55 = 1,2 cm

(vpoet aditivn genetick smrodatn odchylky tzn 2.75!!) 5) Gt = G / J = 1,2 / 7 = 0,17 cm t- zpravidla 1 rok J- gener.int. Odhad seleknho efektu je vdy zaten uritou chybou Obdobn jako ( PH) = A * ( 1- r2A ) : n = 2,75 * ( 1- 0,3) : 30= = 0,4 cm n- poet rodi; nap.30

= 1,2 cm 1 * 0,4 ( 68% pp) ; ( 95% pp) G = 1,2 cm 3 * 0,4 ( 99% pp)G

G

= 1,2 cm 2 * 0,4

Souhrn .. stanov.G

G

= 2 * 0,5 ( dm + df) = 2 * d =h* ( rA )A

G

*i

G

= 2 * i * i=d/P

P

;d=i

P

Odvozen :G

= 2 * d =h*h*d/ =h* =h* / A* iA

G rel. = 2 * i = G /P

P

*

P

P

*i*

P

Gt = G / J t- zpravidla 1 rok

2=

2

A

/

2

P

Jak zjistme i ( ds) ? vpoet ( i (ds) = d / tabulky (viz 5. cvi.)P

G

= h2 * i *

P

= h2 * d /

P

*

P

daje pkladu: h2=0,55, x:140kg, x:160kg, x:150kg, s: 12kg; sA: 8,9kg

= 0,55 * 15 / 12 * 12 = 8,25 kg blkov. 2 Pouze relat. sel. efekt: h * i = 0,55 * 1,25 = 0,6875 = GmG G

- odhad ; zaten uritou chybou - ta zvis na tech = * ( 1 r2A ) : 10

faktorechG A

daje naeho sledovn 8,9 * ( 1 0,55) : 10 = 1,89 kg Pp. % 8,25 + - 1 * 1,89 68 8,25 + - 2 * 1,89 95 8,25 + - 3 * 1,89 99,7 ! Pozn.: obdoba A za n 1 Selekn intenzita ( i , ds ) je pmo mrn seleknmu pokroku jestlie p ( in. sel.) d s(i) G Podmnky : 1/Normln rozdlen ( zpravidla ano) 2/Ostr selekn hranice (ne) 3/Nekonen velk populace (tak ne) zejmna testan zazen)

Selekn Remontn podl zklad 0,10 0,30 0,50 N=2 0,56 N=10 1,54 1,07 0,74 N=50 1,70 1,14 0,80 N= 1,75 1,16 0,80 Praktick dopad !? Zkrcenm genetickho intervalu urychlme Gt Generan interval uvaovat zvl pro a . Pklad pro skot ( dojnice) vk pi 1. otelen 2,25 roku vk pi poslednm otelen 5,75 roku stedn vk matek pi narozen potomk (2,25 + 5,75) 4 roky Bci zaazeni do testace Potek testace 1,25 roku Doba bezosti 0,75 roku Vk testovanch bk pi nar. 1. telat

2,00 roky

Konec testace 1,75 roku Doba bezosti 0,75 roku Vk testovanch bk pi nar.posl.telat 2,50 roku 1/2 (2,00 + 2,50) 2,25 roku Generan interval- prmrn vk rodi pi narozen potomk urench pro dal plemenitbu.

Pklad na vztah mezi testan kapacitou, hodnotou p a i. Selekce kanc vkrmnost, jaten hodnota. Stanice s nzkou a vysokou testan kapacitou.Kriteria Poet plemennch kanc ( v chovu) Poteba kanc ( ron) Poet vhodnch kanek pro test ( ron) Testan kapacita ( ron) Podl kanek pro testaci vhodnch pro chov ( ron)(20% vyazeno v prbhu testace)

Testan kapacita nzk vysok 25 25 10 10 200 200 25 125 80% 80%

Ron otestovno kanek vhodnch pro chov Remontn podl (p) Intenzita selekce (i)

20 100 10/20=0,5 10/100=0,10 0,80 1,75

Intenzita selekce (i) pi vysok textan kapacit je 2x vy; zven testan kapacity 5x zvyuje i 2,2x Vhody staninho a polnho testu. Metody odhadu seleknho pokroku a) kontroln populace

Gt = ( Pt- Kt)- ( Po- Ko) / t = ( 250- 170)- ( 190- 160) / 10 = 5 b) Opakov.pipa. stejnch rodi

Gt = 2 * ( Pt- St)- (Po- So) / t = 2*(3900-3700)-(3500-3600) / 9 = 66,6 kg c) Realizovan selekce G OB GOB 215 kg .jOB 8r. Bi OKGOK 112 kg .jOK 7,3 MBGMB 240 kg jMB 7,5 Ki MKGMK 33 kg..jMK 4,5 GAR = GOB+ GOK+ GMB+ GMK = 215+112+240+33 jOB+jOK+jMB+jMK 8+7,3+7,5+4,5 = 600/27,3 = 22 kg Ki+1 Bi+1

Korelovan selekn pokrok : = bGy/x * Gx by/x genetick regrese (tko se zjiuje); jej nahrazen rGxy x selektovan vlastnost pm, pomocn vl., informanvlastnost nezvisl promnn y korelov.vlastnost ,uitkov vl., nepm vl. zvisle promnn bAy/x= covA(xy)/ Ax2 * Ay / Ay = (covA(xy)/Ax Ay Ax

*

Ax

)*(

Ay

/

Ay

)

ne krc.

= =

Px Py

*h *hAx

Jedn se o odhad aditivn smrodatnch odchylek ( znak x i y ; pomoc h2 a

A P

) pro

.

r Gxy = covA(xy) / = rGxy * nebo :

* / = +

Ay

Ay

Ax

* Gx Ay * ix * rAx * rGxy

+) korelace mezi : odhadovanou a skutenou plem. hodn. fenotypem a plem. hodn. u VU = h U = Gy/ Gy = rA(x) / rA(y) * rGxy * i(x) / i(y)U innost

Dva ukazatele jaten hodnoty brojlerovch krlk x- iv hmotnost ped porkou p= 0,20 i = 1,40rGxy = 0,82

y- hmotnost jaten opracovanho tla

x - h2 = 0,40 y - = 0,55

h = 0,63 p= 200 A= 126 = 0,74 = 120 = 88,8 Selekn pokrok na zklad iv hmotnosti (x) : Gx = A * i * h = 126 * 1,40 * 0,63 = 111,13g Selekn hmotnost na zklad hmotnosti jaten opracovanho tla (pm selekce) ; (y) : Gy = A * i * h = 88,8 * 1,40 * 0,74 = 91,99g Selekn pokrok v hmotnosti jaten opracovanho tla (y) na zklad selekce iv hmotnosti ped porkou (x). = rGxy * Ay / 111,13 = 64,33g = 64,22gAy Ax

* Gx = 0,82 * 88,8 / 126 *

* ix * rAx * rGxy = 88,8 * 1,40 * 0,63 * 0,82 =

innost nepm selekce : U = Gy / Gy = rA(x) / rA(y) * rGxy = 64,3 / 91,99 = 0,63 / 0,74 * 0,82 = 69,89 % Pozn.: ix = iy Monosti zven G G = h2 * d / J Perspektivn zkrcen generanho intervalu (J) =

MOET systm (multiple ovulation and embryo transfer) - zkracovn generanho intervalu s uritou toleranc ke sniovn spolehlivho odhadu plemenn hodnoty krav i bk. Systm juveniln adultn MM MO 3lakt. M 3lakt. M 1lakt. VL 1lakt. M-VS;O-VS 1lakt. VS 1lakt. M-PS; O-PS 1lakt. PS 1lakt. Odhad PH a nsled. Odhad PH a nsled. seselekce vhradn na lekce- pvod,vlast.uit. zklad pvodu. a souroz.;gener.inter.in Gener.inter.- in 1,8r. 3,7 r. Generan interval- kon..p. 6,25r. Nukleus- Stdo, ve kterm jsou soustedna pikov zvata dan populace. Veker (podrobn) KU zde. Ve std se provd opakovan superovulace elitnch krav vetn zskvn embry po elitnch kravch a bcch.

= h2 * 0,5 *(dm+df) 300kg= 0,3*0,5(?+0)Gr

dm = 2*Gr / h2 = 2*300 / 0,3 = 2000kg 2000 +4000 = 6000 kg; uitkovost plemenka = h2 * (P - ) = 0,3 * (6000-4000)= 600kgjeho plemenn hodnota

+)

= +M / 2 = 600+0 / 2 = 300kg

uitkovost jeho potomstva; nhodn vbr matek

2 = Gr / d = Gr / (0,5 * (d+d) = 300 / 0,5* (2000+0)) = 0,3;vpoet ddivosti +) Pp = (Po+PM) / 2 * 2 = (2000+0) / 2) * 0,3 = =300kg; vpoet uitkovosti potomstva pomoc fenotypurodi

Populace, ve kter x () = 4000kg mlka Dcery bka k +300kg ; jejich matky - nhodn vbr.