of 44 /44
.. ; . . . . . . . . 1 - ·· -,. . ..• SELÇUK ÜNiVERSiTESi .. . ·: . - iLAHiYAT TESi DERGiSi . SAYI : 2 . · YIL : 1986

SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens...

Page 1: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

.. ; .

. . . . . .

. t~ 1 -

·· -,. .

..• SELÇUK ÜNiVERSiTESi . . . ·: . -

iLAHiYAT ' FAK0~ TESi DERGiSi .

SAYI : 2 . · YIL : 1986

- ·~- -

Page 2: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

TÜRKiYE'DE GENEL VE ÖZEL DiN SOSYOLOJiSi ·iLE iLGiLi BiR BiBLiYOGRAFYA DENEMESi

Mehmet BAYYiGiT (*)

Sosyoloji, XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyılın başında kendini felsefi görüşlerden sıyırarak bağımsız bir ilim haline gelir. Tecrübi bir ilim ola­rak sosyoloji, toplumları ve sosyal olayları metodolajik ve sistemçıtik

olarak inceleme iddiasındadır. Batı'da sosyolojinin felsefi bir geleneği vardır (1) . Sosyoloji, felsefi düşüncenin toplum olayları üzerine eğilmesi sonucu doğmuştur. Biz'de ise, ibni Haldun'un tesiriyle sosyolojinin ilk habercileri tarihçiler olmuştur. Kôtip Çelebi, Naima, Müneccimbaşı. Piri­

·zôde, Ahmet Cevdet Paşa. Mizancı Murat Bey bunun örnekleridir. Özel-likle Ahmet Cevdet Paş'a, tarihi sosyolojik acıdan ele alan ilk tarihcidir. Türkiye'ye Batı'lı anlamda sosyoloji, ll. Meşrutiyet döneminde Auguste Comte'un kurup, Durkheim'in geliştird iği sosyoloji okulunun fikirlerini be­nimseyen Ziya Gökalp ile, Le Play'in kurduğu sosyal ilim (Science sociale) okulunun görüşlerini savunan Prens Sabahattin vasıtasıyla gir­di. (2)

Sosyoloji'nin önemli bir bölümünü teşkil eden «Din Sosyolojisi, bir tecrübe ilmi olarak, sosyoloji ile hemen hemen aynı tarihte yani XX. yüz­yılın başlangıcında kun..ilı'nuştur . » (3) Klôsik dönem sosyologlannın bir çoğunun. din fenomeni üzerinde önemle durdukları göze çarpmaktadır. Zaten, din sosyolc:>jisinin klôsik sayılabilecek calışmaları da bu dönemin mahsülüdür. Türkiye'ye, sosyoloji ile birlikte din sosyolojisi de -Ziya Gök­alp'le girmiştir. Ziya Gökalp'in üzerinde önemle durduğu konulardan bi­risi din'dir. istanbul Dar'ül-fünunu Edebiyat Fakültesind~ kurduğu «ilm-i ictima» kürsüsünde, genel sosyoloji yanında ilerlemiş talebeye de özel sdsyoloji sahasında, dini sosyoloji, hukuk sosyolojisi gibi dersler verdiği biliniyor. {4)

Görüldüğü gibi, Türkiye'de din sosyolojisi cok erken bir zamanda faaliyet alanı bulmuş olmasına rağmen «sistematik ve tarihi anlamda bir

(*) S. Ü. ilahiyat Fak. Din Sos. Arş. Grv.

Page 3: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

404 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

din sosyolojisinden bahsetmek bilimsel gerçekiere aykırı düşer . » (5) «Din sosyolojisinde terminoloji bile Türkiyede henüz tesbit edilmiş değildir.

Bizde din sosyolojisi bir dizi araştırmalar sonucu kurulmamıştır. Batı'da

yapıldığı icin yurdumuza da aktarılmıştır. Din üzerinde sayıları sınırlı bir iki sosyoloji ya da felsefe araştırmaları da doğrudan doğruya Yunan mi-tolojisine ve Hıristiyanlığa dayanmaktadır.» (6) ·

Buna rağmen, Türk sosyoloji tarihinin ilk devirlerinden günümüze asıl gayesi din sosyolojisi olan çalışmalar az olmakla beraber, ilgi ala­n ına giren çalışmalarla, onun beslenebileceği epeyce yayın olduğu görü­lür. Bunların bir kısmı tercüme, kitap içinde bölüm, bir kısmı kültür ve tarihimize ait araştırmalar, bir kısmı da çeşitli dergilerde yayınlanan ve din sosyolojisini yakından ilgilendiren makolelerdir.

Tarihi seyri ioinde Türkiye'de yapılan genel ve özel din sosyolojisi çalışmalarına kısaca bir göz atacak olursak; «yakin dönemin ilk Türk sos­yologları olarak bilinen Ahmet R1za, Ahmet Şuayp, Bedii Nuri, M. Sat1 Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer­sinde, çeşitli sosyal konular arasında . dini hadiseler üzerinde önemle durdukları anlaşılmaktadır. Fakat asıl din sosyolojisini E. Durkheim sos­yolojisinin Türkiye'deki büyük temsilcisi olup, din anlayışında da Durkheim tesirinden kendini kurtaramamış bulunan Ziya Gökalp'te bulmakta­yız.» (7) Ziya Gökalp'in «lim-i içtima-i Dini>ı si, (8) eski Türk dinlerini in­celeyen «Türk Medaniyeti Tarihi» ve çeşitli mecmualarda yayınlanan din sosyolojisi ile ilgili makaleleri ilk calışmalardır. Ziya Gökalp'in yardımcı­sı ve halefi Necmeddin Sadik'ın Dôrülfünun'da bestırdığı «Dini lotimaiyat Notları» olduğunu Mehmet lzzet Bey'den öğreniyoruz. (9) 1924'de Hüse­yin Cahit, Durkheim'in «Din Hayatının lptidai Şekilleri» (Les formes elementaires de la vie religieuse) adlı eserini dilimize kazand ırmıştır. 1927'de Hilmi Ziya Ülken, Felsefe ve ictimaiyat Mecmuasında «Dini içti­maiyatıı adlı makale serisi ile ilk defa bu konuda bir ders şeması verme­ye çalışmış, 1939'da «Totemizm Etrafında Münakaşalanı adlı makalele­riyle konuya devam ederek, 1943'de Türk·iye'de ilk ve müstakil «Dini Sos­yoloji» kitabını yazmıştır. Prof. Mehmet Karasan'ın «Din Sosyolojisi Ders Notları» , özell ikle de «Din Sosyolojisinin Öncüleri ve Kurucuları» (1953) adlı makalesi Batı'da bu konuda yapılan çalışmalara genel bir bakış ma­hiyetindedir. Bu makale din sosyolojisini tarihi seyri içinde, bibliyografik bir platforma oturtması, genişlik vermesi acısından da değerlidir. Ziyaed­din Fahri Fmd1koğlu islôm Sosyolojisi'n'in gereği üzerinde durur. (10) 1964'de Prof. Dr. Hans Freyer'in A. ü. ilôhiyat Fakültesinde verdiği ders­lerden meydana gelen «Din Sö~yolojisi» özlü eserlerdendir. Aynı fakülte­de Prof. Dr. Mehmet Tap/amacioğlu'nun «Din Sosyolojisi -Giriş- », «Din Sosyolojisi» ve fakülte dergisinde çıkan makaleleri bu ilim dalı'nın geliş-

Page 4: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de G_enel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya... 405

mesinde büyük rol oynamıştır. Prof. Dr. Arniran Kurtkan gerek önceki ça­lışmalarıyla ve gerekse 1985'de yayınladığı «Din Sosyolojisiıı adlı eseriy­le din sosyolojisi'ne farklı bir boyut ve yaklaşım tarzı kazandırmıştır.

S. F. Ülgener, Mümtaz Turhan, Şerif Mardin, Erol Güngör, Orhan Türk­doğan, Rami Ayas, Ünver Günay, Baykan Sezer gibi bu sahada eser ver­miş, bu gene ilim dalının ülkemizde kökleşmesine katkıda bulunmuş olan­ları da ayrıca zikretmek gerekir. Konumuz, din sosyolojisi ile ilgili calış­maların muhteva, tahlil veya metot yönünden değerlendirmesi olmadı­

ğından, burada kısa bir giriş mahiyetindeki bilgiler ve örneklerle yetini-yoruz.

f. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkiye'de doğrudan doğruya Din Sos-

yolojisi alanında yapılan çalışmalar azdır. Dolayısıyla ·buraya aldığımız calışmaların bir kısmının gayesi doğrudan din sosyolojis! değildir. Fakat din sosyolojisini besleyecek, ona kaynaklık · edecek, onu aydınlatacak, katkılarda bulunacak calışmalardır. Belirtmemiz gereken diğer bir husus­da, Dinler Tarihi calışmaları (11) başta olmak üzere, Tarih, Din Psikoloji­si, Din Felsefesi, Din Eğitimi. .. gibi ilim dallarındaki -calışmalar da din sosyolojisi icin önemli malzemelerdir.

Bu bibliyografya, bir ihtiyacı az çok karşılayabilmek için ilgililere sunmak cesaretinde bulunduğumuz küçük bir denemedir.

Bibliyografya'da yazar adları , soyadiarına göre alfabetik sıraya kon­muştur. Sırasıyla; akademik ünvanı (çalışmanın yapıldıği tarihteki ünvan) ve adı - varsa diğer yazarların adları, eser adı, çevirilerde çevireni, çok ciltli eserlerde cilt kaydı, birden fazla basımı yapılan eserlerde basım kaydı, basıldığı yer ve yıl, matbaa, sahifesi ve yayınevi.

Makalelerde de; yazarın soyadı, akademik ünvanı -adı, makale adı, çevirilerde cevireni, yıl, cilt. sayı, basıldığı yer ve yıl, kaç sayfa veya han­gi sayfalarda olduğu belirti lmiştir.

Page 5: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

406 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

NOTLAR:

1) «Halen mevcut bütün ilim kolları felsefeden ayrılarak müstakil duruma gelmişlerdir. Başlangıçta hepsi felsefenin bir cüz'ünü teşkil etmekte yahut hiç dejtilse, felsefe çerçevesinde mütalaa edilmekte idiler .. » (Freyei·, Prof. Dr. Hans: Din Sosyolojisi, Çev.: Doç. Dr. Turgut Kalpsüz, Ank. 1964, s. 1).

«Sosyolojinin bağımsız bir ilim olarak ortaya çıkması ve zamanla ayrılması gö­rülmekle birlikte, felsefenin biraktığı bazı izlere de raslanabilme"ktedir. Klasik sos­yoloji sistemleri olarak kabul edilen Fransa ve İ~iltere'deki gelişmeler (Fransız Pozitivizmi, Auguste Comte, Saint Simon, Herbert Spencer) ve Almanya'daki sosyo­·lojinin gelişme yönü (Hegel. Lorens Von Stein,. Karl Marx · gibi) her ne kadar felse­feden ayrılma özelliği taşır~a da, yine de felsefenin izlerinden de kurtulmuş de~iller­dir .. » (Erkal, Doç. Dr. Mustafa E.: Sosyoloji, .2._ bs. İst. 1983, s. 13). Bunun için sos­yolojinin tecrübi bir ilim olarak kuruluşunu XIX. yy. sonlarıyla. XX. yy. başlarını

gösterdik. Zaten 1890'dan 1920'1ere kadar uzanan zamana klasik dönem denmekte­dir.

2) «Sosyoloji müsbet bir ilim olarak Durkheim'le ):ıaşlamıştır. Durkheim 1906 yılında

Sorbon Üniversitesine müderris oldu. Bu suretle Sorbon'a Sosyoloji Durkheim'le be­ra:ber ·girdi. Türk Darülfünununa da Fransa'dan 9 sene sonra Ziya Gökalp vasıtasıy­la girdi.» (Şapolyo, Enver Behnan: Ziya Gökalp, ittihad-ı Terakki ve Meşrutiyet Ta­rihi, İst. 1943, s. 110).

3) Batı'da din sosyolojisinin tanhi gelişimi için bakınız: Karasan, Prof. Mehmet: «Din Sosyolojisinin Öncüleri ve Kurucularıı> Ank. Ün. ilahiyat Fak. Der., C. II, Sayı: 4, Ank. 1953, s. 61-69. Yine aynı yazarın: «İlk Yunan Düşüncesinde Din İlmi Denemele· ri» Ank. _Üni. İ lahiyat Fak. Drg., C. · ll, Sayı: 1, Ank. 1953, s. 21-27. Robertson, Rolal).d: «The Sociological Interpretation of Religiomı Basil Black well, Oxford, 1972, pp. 7-33. Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: «Din Sosyolojisinde Son Gelişmelerıı Ank. Üni. ilahiyat Fak. Derg., Yıl: l!l62, C. X. Ank. 1963, s. 49-63.

4) «Ziya Gökalp'in İstanbul Darülfünun'da verdi~ bahisler şunlardı: 1915'den 1916 ta­rihine kadar: İlm-i İçtima, Umumi İçtimaiyat, iLM-İ İÇTİMA-İ DİNİ: 1916'dan 1917 tarihine kadar: İlm-i İçtima-i Hukuki; 1918 senesi: Arneli İçtimaiyat; 1919 senesi ise Milli Terbiye bahisleridir.:ı> Şapolyo, Enver Behnan: A.g.e., s. 113.

5) Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: «Din Sosyolojisi-Giriş-» Ank. 1961, s. 93.

6) Sezer, Doç. Dr. Balkan: «Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı» İst. 1981, s. 18-19.

7) Günay, Doç. Dr. Ünver: «Din Sosyolojisİıı (Ders Notları), Erz. 1982, s. 99.

8) ' «İstanbul 1913, Darülfünunu taşbasması. 1329 yılında neşredilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira 1330 yılında çıkan İlm içtima-i Hukuki'de zikrediliyor. Bu sebep­le, 1337'de verilen derslerden olduğu iddiası esassızdır.» Tütengil, Cavit Orhan: Zi­ya Gökalp Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, İst. 1949, s. 7,/iş Mecm., C. 10. Sayı: 38-40, İst. 1944, s. 41. Ziya Gökalp'in bu eseri elde edilememiştir.

9) Ayas, Dr. M. Rami: «Mehmet İzzet Beyin Bir Yazısı» Ank. Üni. İlaruyat Fak. Derg., C. XXI, Ank. 1976. s. 285.

10) Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu)'nin bilhassa ·şu ifadeleri dikkat çekici: «:Türkiye'deki · Sosyol.ojirıin her şeyden önce Türk Sosyolojisi, hiç değilse İslami Medeniyetin prob-

Page 6: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlglli Bir Bibliyografya... 407

lemlerini de ihtiva eden biı· sosyoloji olması gerekmez mi? Bugünkü dtinya sosy<r loji hareketleri yavaş yavaş Garp kadrosu içine Şark'ı da sokma~a başlıyor. Onlar Şark'a göz aıtıkça biz garplılaşma gibi manasız bir parola adına kültür hayatımızı perişan ediyor, bir manada garplı olmaktan çıkıyoruz ... » (Fındıko~lu), Ziyaeddin Fahri: ııBiraz da İslam Sosyolojisi» Bilgi Derg. , Sayı: 223/224, İst. Aralık 1965/0cak 1966, s. 12.

ll) «Din Sosyolojisi, H. Z . .Ülken'in de belirtti~i gibi bir yerde Dinler Tarihi'nin siste­matik bir hale getirilmesinden ibarettir. Onun verdiği unsurlardan faydalanarak başka sosyal olaylarla ilgisi ·bakımından izah yapınağa çalışır.» Tanrıkut, Hasan: H. Z. Ülken'iıı Dini Sosyoloji'si, Sosyoloji Derg., Sayı: 2, İst. 1943, s. 417. Bu sebeple Tiiı·kiye'deki Dinler Tarihi çalışmalarından bazı örnekler verelim :

t.!. Şemseddin (Günaltay): Tarih-i Edyan, İst. 1338, Kanaat Matb. , 320 s.

Ahmet Mithat: Tedris-1 Tarih-i Edyan, İst. 1329.

M. F!uat Köprülü: Türk Tarih-i Dlnisi, İst. 1341.

Ömer Rıza Doğru!: Yeryüzündeki Dinler Tarihi, İst. 1247, Kenan Basımevi, 352 s.

III. bs. İst. 1963, Ceylan Yay. Matb. , 262 s.

A. Hilmi Ömer Budda: Dinler Tarihi, İst. 1935, Vakit Basım evi, 401 s.

Prof. Dı·. Annemarie Schimmel: Dinler Tarihine Giriş, Ank. 1955, Güven Bas:m­evi, 263 s.

Prof. Dr. Mehmet Taplamacıoğlu: Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Ank. 1966, G:.i-neş Mat!:> .. 264 s. .

Doç. Dr. Hikmet Tanyu: Dinler Taribi Araştırmaları, Ank. 1973, A. Ü. Basun­evi, 149 s.

Prof. Abdülkadir İnan: Eski Türk Dini 'farı.hi. İst. 1976,. M. E. Basımevi, 256 s.

Doç. Dr.· Ekı:em SarıkÇıo~Ju: Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İst: 1983, Bayrak Yay. Matb., 283 s.

Page 7: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

408 Arş. Grv. Mehiııet Bayyiğit

ESERLER

1 · Adivor, A. Adn·an: Tarih boyunca Ilim ve Din . ı. bs. 2 cilt, ist. 1944, Kenan Basrmevi, ll. bs. ist. 1969, Yükselen Matb., 623 s. «Bilim ve Din» adıyla yeniden gözden geçirilmiş lll. bs. ist.

1980, 487 s . .

2 Ahmet f:lıza: Bi.ıtt'nm Doğu. Politikasmm Ahlôken ifiôst Çev.: Ziyad Ebuzziya, ist. 1982, Yörük Matb.; 251 s. «Ücdal Neşriyot/Akademik Kitaplar Serisi: 12» .

3 Armaner, ·Dr. Neda : islôrn Dininden Ayrılan Geryanlar : Nurculuk Ank. 1964, Milli Eğitim Basımevi, 38 s~

«Ank. Üni. ilôhiyat· Fok. Yay. 110: LX»

4 Aron. Prof. Dr. Raymond: Sosyoloilk Düşüncenin Evreleri (E. .Durkheim:.Dinse/ Yaşamm ilksel Biçimleri s. 338-3531 M. Weber: Din Sosyo/ojisi s. 509 - 527). . Çev.: Doc. Dr. Korkımaz Alemdar, Arlk. 1986, Qoğuş Matbaacılık, 668 s. «Türkiye iş Bankası Kültür Yay. no: 278»

5 Austruy, Prof. Jacques: Kapitalizm, Marksizm ve islôm (Milli Model) incelemesi ile IL bs. Çev.:. Dr. A Oktay Güner Ank ..

. 1975, Ayyıldız Matb., XXXVI+ 124 s. · «Hulbe Yay. no: 3» ·

6 · Ayas, Dr. ·M. Ram!: Türkiye'de ilk Tarikat Zümreleşme/eri Ozerirıe Din Sosyo/ojisi Aç(srndan Bir Araşttrma Ank. 1970, 85 yk. (Doktora tezi. Basılmaoı) ..

7 · Ayas, Doç. Dr. M. Rami: Kur'an-t Kerim'de Çalişma Kavramt- Sosyo· loiik Bir Y aklaşma Ank. 1979, 84 yk.· (Docentlik tezi. Basılmadı) .

8 Bammat, Haydar: islômiyet' in Manevi ve .Kültürel .Değerleri · Cev.: Sahadır Dülger, Ank. 1963, Resimli Posta Matb~, 466+20 s.

9 Başar, Doç . . Dr. Zeki: ictimôi Adet/er/mit, inanciartmit ve Erzurum ilindeki Ziyaret Yerlerimiz Ank. 1972, Sevine Matb., XV1+226 s. . «Atatürk Üni. Yay. no: 2221 Tıp F~k. Yay·. no: 14>>

. .

10 Başgil, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad: Din ve Ldiklik (Din nedir? Din hürrı: yeti ve IdikHk ne demek·tir?) ist. 1982,. Arpaz Matb., 319 s. «Yağmur Yay. no: 94»

Page 8: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisl İle İlgUi Bir Bibliyografya... 409

11 Bayet, Albert: Dine Karşt Düşüncenin Tarihi Çev.: Cemal Süreye, ist. 1970, Yeni Hamle MatJ? .•. 143 s. «Varlık Yay. no: 1574)

12 . Bo-Yunus, ilyas - Ferid Ahmed: islôm Sosyo/ojisi- Bir Giriş Denemesi­Cev.: Rıdvan Kaya, lst: 1986, Başaran Matb., 118 s. «Bir Yayıncılık no: 57»

13 Bayur, Prof. Yusuf Hikmet: 16. Astr'da Dini ve Sosyal Bir inktlôp Te­şebbüsü . (Ek·ber Gürkan 1556- 1605) i st. 1937, Burhanettin Basımevi, 56 .s. . ~ -

14 ei-Behiy; Dr. Muhammed: Kur'an ve Toplum Çev.: M. Beşir Eryarsoy, ist. 1986, Bayrak Yay. ve Matb., 415 s. <<E~ir Yayıncılık: 53»

15 ei-Behiy, Dr. Muhammed: Avrupa .Toplumunda · Smtflaşma ve Çağdaş islôm Toplumunda Etkileri Çev.: M. Sait Şimşek, An k .. Gaye Moıtb., 84 s. «Nur Yay. no: 35» ·

16 Bergson: Ahl6k ile Dinin iki Kaynağt Çev.: Mehmef'Karasan, An·k. 1949; Milli Eğitim Basımevi, XVI +444 s. «Dünya _Edeb. Te[C. Fransız Klôsi'kleri: 177»

A.g.e. 1986'da M.E.G.S.B. tarafından yeniden basıldı . . «Milli Eğitim Genelik ve Spor Bakanlığ1 Yayınları: 517»

17 Berkes, Prof. Niyazi: Arap Dünyasmda islômiyet, Milliyetçilik, Sosya­lizm i st. 1969, Fono Mat>b., ·246 s. «Köprü Yay. no: 15»

A.g.e. (islam/tk, Ulusculuk; Sosyalizm 1 Arap Ülkelerinde Gördükle­rim Üzerine . püşünceler) adıyla ll. bs. An k. 1975, Bilgi Basımevi, 248 s. · «-Bilgi ·Ya"yınlorı Bilgi Dizisi: 29» ·

18 Berkes, Prof. Niyazi: Türkiye'de Çağdaş/aşma Ank. 1973, Bilgi Basımevi, 555 s. · «Bilgi YayıniQrı Özel Dizi: 13»

19 Bo lay, Dr. Süleyman Hayri: · Türkiye'de · Ruhçu ve. Maddeci Görüşün Mücadelesi 2. bs. ist. 1979, Polat Ma-tb., 352 s. «Töre- Devlet Yayınları nu: 48»

20 Buloc, Ali: Çağdaş Kavramlar ve ()üzen/er V. bs. ıst. 1980, 6mek Matb., 356 s. «Düşünce Yay. no: 5»

Page 9: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

410 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

21 Bulaç, Ali: isi(Jm Dünyasmda Toplumsal Değişme ist. 1987, V aylacık Matb., 205 s. «Nehir Yayınları no: 7»

22 Ceyhun, Demirtaş: Haçlt Emperyalizmi. Anadolu Devletlerinde Toprak Düzeni ve Devlet Din ilişkileri Üzerine Bir inceleme ist. 1967, Başaran Matb., 125 s. ·

23 Comte, Auguste: Pozitivizm ilmihali (Le Catechisme Positiviste) Çev.: Peyami Erman, Milli Eğitim Basımevi, 396 s. «Dünya Edeb. Terc. Fransız Klôsikleri: 184»

A.g.e. 1986'da M.E.G.S.B. tarafından yeniden basıldı. «Milli Eğitim Genelik ve Spor Bakanlığı Yayınları: 520»

24 Çağatay, Neşet: Türkiye'de Gerici Eylemler (1923'den Buyana) An k. 1972, An k. Ün i. Basımevi, X+ 102 s. «Ank. Üni.. ilöhiyat Fak. Yay.·no: CXI»

25 Çağatay, Prof. Dr. Neşet: Bir Türk Kurumu Olan Ahilik Ank. 1974, Ank. Üni. Basımevi, X+202 s. «Ank. Üni. İlôhiyat Fak. Yay. no: 123»

26 Celikkaya, Dr. Hasan: Din Sosyo/ofisi Açtsmdan· Ayet/erin Iniş Se­bepleri Üzerine Bir Araşttrma Ank. 1983, Vlll + 485 yk. (Doktora tezi. Basılmadı) .

27 Döver, Dr. Bülent: Türkiye Cumhuriyetinde Lôiklik Ank. 1955, Son Havadis Matb., 259 s. «Ani<. Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. no: 48- 30»

28 Demirci, Kürşat: · Dinlerin De;enerasyonu ist. 1985, Acar Matb., 125 s. «insan Yay. no: 18»

29 Doğru. Adil: Sosyal Değişme ·ve Buna/tm İst. 1987, Gümüş Basımevi, 147 s. «Timaş A.Ş. Kültür Eserleri»

30 Oraz. Prof. Dr. M. Abdullah: ·Din ve Allah inanet Çev.: Bekir Karlığa, Ank. Bayrak Yay. Matb., 208 s. «Bir Yayıncılık no: 52»

31 Durkheim: Din Hayatmm iptidai Şekilleri 2 cilt. Çev.: Hüseyin Cahit (Yalçın). ı. cilt: ist. 1923, Tanin Matb., 456 s. ır. cilt: ist. 1924, Tanin Matb., 408 s.

Page 10: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgill Bir Blbliyografya... ·411 -------- - -

32 Ebu Zehra, Prof. Muhammed: isldm'da Sosyal Dayamşma Çev.: E. Ruhi Fığlalı- O. Eskicioğlu. lll. bs. ist. 1981, Arpaz Matb. 197 s. «Yağmur Yay. no: 45»

33 Ecer, Dr. Vehbi: Osmanlt Tarihinde Vahhôbi Hareketi An k. 1976, IV+ 252 yk. (Doktora tezi. Basılmadı).

34 Ellbol, Saadeddin: ilim ve ideoloii Ank. 1980. Semih Ofset Matbaacılık, 160 s. «Birlik Yayınları: 3»

35 Elibol. Saadeddin: Smtfstz Dünya 2.'bs. Ank. 1980, ikbôl Matbaacılık, 204 s. «Birlik Yayınları: 2»

36 Elibol, Saadeddin: inanç ve Kültür Ank. 1983, Feryal Matbaacılık, 160 s. «Birlik Yayınları: 9»

37 Er, izzet: Sosyal/eŞme, Sosyal Gelişme ve Sosyal Tekômül Aç1smdan islami Esaslarm Tahlili Samsun 1981, VIII+ 159. (Öğretim Üyeli_ği tezi. Basılmadı).

38 Erdentuğ, Prof. Dr . . Nermin: Sosya/ Adet ve Gelenekler Ank. 1977, 200 s. «Kültür Bakanlığı Yay. no: 254»

39 Erdican, Dr. Ali Galip: Totemizmin Mahiyeti üzerine Bir Araşttrma Ank. 1975, 270 yk. (Doktora tezi. Basılmadı).

40 Eröz, Mehmet: Türkiye'de Alevilik, Bektaş~lik ist. 1977, Otağ Matb .•

41 . Eröz, Mehmet-: Htristiyanlaşan Türkler Ank. 1983, Ayyıldız Matb., Xl+ 71 s. <<Türk Kültüril Araştırma Enst. Yay.»

42 Fırat. Dr. Erdoğan: Üniversite Öğrencilerinde Allah inanet ve Din Duygusu Ank. 1977, 105 yk. (Doktora tezi. Basılmadı).

43 Freud, (Sigmund): Totem ve Tabu Çev.: Niyazi Herkes, Ank. 1947, Milli Eğitim Basrmevi, 257 s. «Dünya Edeb. Terc .. Yeni Alman Edeb.: 4»

A.g.e. Çev.: K. Sahir Sel, ist. 1984, Ağaoğlu Matb., 223 s.

44 Freyer, Ord. Prof. Dr. Hans: Din Sosyolo;isi Çev.: Doç. Dr. Turgut Kalpsüz, Ank. 1964, Ank. Üni. Basımevi, Vll+81 s. «Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Yay. no: LIV»

' )

Page 11: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

412 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

45 Garaudy, Roger: Sosyalizm ve islômiyet Çev.: D. Avcıoğlu- E. Tüfekçi, ist. 1965, Gün Matb., 88 s. «Yön Yay.»

46 Gizli, Dr. Orhan: D1ş Ülkelerde Çalişan Türk işeilerinin Karşllaşttklan Dinsel Etkiler Üzerine Psiko - Sosyal Bir Araşttrma Ank. 1981. XV+ 167 s. (Doktora tezi. Bası lmadı) .

47 Gökalp, Ziya: ilm-i ictimô-i Dini ist. 1913, Dar'ül-fünun taşbasması (1329 yılında neşredilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira, 1330 yılında çı kan «ilm içtima-i Hukuki» de zikrediliyor- Ziya Gökalp'in bu eseri elde edilememiştir- ı: Bakı­

nız: Cavit Orhan Tütengit Ziya Gökalp Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, ist. .1949, s. 7. 1 iş Mecm., Cilt: 10. Sayı: 39/ 40, ist. 1944, s.' 41.

48 Gökalp, Ziya: Türk Medeniyeti Tarihi (islômiyetten evvel Türk tarihi) ist. 1926, Milli Matb., 351 s. «T.C. Maarif Vekôleti Neşriyatından »

A.g.e. Haz. Kôzım Yaşar Koproman- Afşar ismaif Aka, ist. 1976, Gü­neş Matb. T.A.Ş. 416 s. «Kültür Bakanlığı ı. Seri: 8, Ziya Gökalp Yay. no: 8»

49 Gökalp, Ziya: Türkleşmek, islômiaşmak, Muastrlaşmak Ank. 1963, Ayyıldız Matb., 64 s. «Serdengeçti Yay. no: 37»

A.g.e. Haz. ibrahim. Kutluk, An k. 1976, Emel Ma tb., VII+ 99 s. «Kültür Bakanl ığı. Ziya Gökalp Yay.: 4, 1. Seri: 4»

50 Göz, ilyas: Dinin ideoloji ile Münasebeti Konya 1986, 58 yk. (Yüksek Lisans tezi . Basılmadı).

51 Günay, Dr. Ünver: La Vie Saciate et Religieuse a Küre Paris. Sorbonne 1974, (Doktora tezi. Basılmadı).

52 Günay, Doç. Dr. Ünver: Erzurum Kenti ve Çevre Köylerinde Dinl Ha­yat Erzurum 1978, (Doçentlik tezi. Basılmadı) .

53 Günay, Doç. Dr. Ünver: Din Sosyo/ojisi {Ders notları) . Erzurum 1982, 127 s.

54 Güngör, Prof. Dr. Erol: Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik Ank. 1980, Emel Matbaacrlık, 156 s.

· «Töre Devlet Y.ay. nu: 51»

Page 12: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya ... 413 --------=--

55 Güngör, Prof. Dr. Erol: islam Tasavvufunun Meseleleri ist. 1984, Özal Matb., 268 s. «Ötüken Yayın nu: 172»

56 Güngör, Prof. Dr. Erol: islam'ın Bugünkü Meseleleri IV. bs. ist. 1986, Polat Ofset Matb., 314 s. «Ötüken Neşriyat no: 161 »

57 Güralp, Şerif: Dinler, Devrimler ist. 1961 , Yenidoğuş Basımevi, 144 s.

58 Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed: islam Müesseselerine Giriş , . . Çev.: Doc. Dr. 1. Süreyya Sırma, Ist 1984, Acar Matb., 167 s. «Bir Yayıncıirk no: 14»

59 Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed: insan Toplumlarmda ibadet Tarihi (Konferanslar) . Çev.: Dr. Zahid Aksu, Erzurum 17.5.1975 «Atatürk Üni. islômi ilimler Fak. Yay.»

60 Hôtemi, Hüseyin Perviz: islam Aç1smdan Sosyalizm ist. 1967, 244 s. «Hareket Yay.»

61 Hatemi. Hüseyin: Çağdaş/aşma Sorunu ve Toplum i st. 1987. Pınar Ma tb., 363 s. «Seçkin Yayıncılık no: 8»

62 Hatipoğlu, Doc. Dr. Mehmet: islam'da ilk Siyasi Kavmiyetçilik: Hila­tetin Kureyşli/iği Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XXIII, Ank. 1978'den Ayrı basım, 93 s.

63 Hökelekli, Dr. Hayati: Ergenlik Çağ1 Gençlerinin Dini Gelişimi Bursa 1980, (Doktora tezi. Basılmadı) . . .

64 Hume, David: Din Üstüne Çev.: Mete Tuncay, Ank. 1979, Meteksan Limited Şirketi, 201 s. «Kültür Bakanlığı Yay. nq: 329>>

65 Hüseyin, Dr. M. Muhammed: Modernizmin islam Dünyasma Girişi Çev.: Sezai Özel, ist. 1986, Zafer Matb., 277 s. «insan Yay. no: 28»

66 ibni Haldun: Mukaddime Çev.: Zakir Kodiri Ugan. 3 cilt, 2 bs.~ ı. cilt: ist. 1968, M. E. Basımevi, 684 s. ll. cilt: ist. 1970, M. E. Basımevi, 666 s. lll. cilt: ist. 1970, M. E. Basımevi, 440 s. «Devlet Kitapları 1 Şark - islôm Klôsikleri: 25>>

Page 13: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

414 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

A.g.e. 1986,da M.E.G.S.B. tarafından yeniden basıldı.

«Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları : 481 / 482/ 483»

A.g.e. Hazırlayan : Süleyman Uludağ, 2 cilt. ı. cilt : ist. 1982. Emek Matb., 808 s. ll. cilt: ist. 1983, Emek Matb., 1559 s. «Dergôh Yayınları: 85/ 1 - 2»

67 inan, Abdülkadir:· Tarihte ve Bugün Şamanizm - Materyaller ve Araş­tirmalar-Ank. 1954, T.T.K. Bosımevi, VI + 233 s. 7 resim, ll. bs. Aynı yer, An k. 1972. «Türk Tarih Kurumu Yay. VII , Seri no: 24»

68 inan. Prof. Dr. Abdülkadir: Eski Türk Dini Tarihi ist. 1976, Milli Eğitim Basımevi, VII + 255 s. «Kültür Bakanlığı, Kültür Serisi: 9»

69 iz, Mahir: Din ve Cemiyet ist. 1973, irfan Matb .• 223 s. «irfan Yay. no: 55»

A.g.e. Nôşir: M .. Ertuğrul Düzdağ, ist. 1982, Türdav Ofset, 255 s. «Med Yay. no: 5»

70 Jasch·ke, Gotthard: Yeni Türkiye'de islamlik Cev.: Hay.rullah Örs, ll. bs. Ank. 1972, T.T.K. Bas ımevi. 168 s .

. «Bilgi Yay. Özel dizi: 10»

71 Jaschke. Gotthard: Türkiye'de imam Nikôh1 Çev.: Dr. Ahmet Mumcu, Ank. 1964. Ajans - Türk Matb., 21 s. «Ank. Üni. Hukuk Fak. Yay. no: 194»

72 Kafesoğlu, Prof. Dr. i. : Eski Türk Dini ll. bs. Ank. 1980, Emel Matb., 67 s. «~ültür Bakanlığ ı Yay. no: 367 1 Türk Kültürü Kay. Eseri. Serisi: 12»

73 Kapar, M. Ali: Hz. Muhammed'in Müşriklerle Münasebeti ist. 1987, Gümüş Basımevi, 296 s. «ilim Yayınları: 17»

74 Kara, Mustafa: Din, Hayat, Sanat Aç1smdari Tekkeler ve Zaviyeler Genişletilmiş ll. bs. ıst. 1980, Emek Matb., 474 s.

· «Dergôh Yay. no: 41 »

75 Kara, ısmail: Türkiye'de islamciiik Düşüncesi ı (Metinler- Kişiler) ist. 1986, Yaylacık Matb., 460 s.

A.g.e. ll. cilt, ist. 1987, Pınar Matbaacılık, 502 s. «Risale Yay. Büyük Eserler Dizisi: 1/ 2»

Page 14: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojlsi İle İlgili Bir Bibliyografya... 415

76 Karakoc. Sezai: islam Toplumunun Ekonomik Strüktürü ist. 1967, 62 s. «Ötüken Yay. no: 12»

A.g.e. 8. bs. ist. 1985, Er - Tu Matb., 60 s. «Di riliş Yay. no: 8»

77 Karasan, Prof. Mehmet: Din Sosyolojisine Giriş (Ders notları )

Ank. 93 s. Coğaltma. «Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Yay.»

. 78 Kazıcı, Yrd. Doc. Dr. Ziya: Osmanltiarda ihtisab Müessesel · (Ekonomik, Dini ve Sosyal Hayat) ist. ,1987, Zafer Matb., 253 s.+ 15 Vesika ,.

79 Keklik, Prof. Dr. Nihat: Manevi Kalkmma ve Ortanm Sağ1 lst. 1967, Ahmet Sait Matb., 100 s.

80 Keşk. M. Celôl : islam Toplumu ve Sanayi Devrimi Çev.: M. Sait Şimşek, ıst. 1977, Otağ Matb., 141 s. « Düşünce Yay. no: 9»

81 Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Sadık: Ruhsal Yozlaşma Toplumsal Çürüme Ank. 1987, RenkOfset Matb., 86 s. «Akçağ Yayınları no: 32»

82 Korlaelci. Murtaza: Pozitivizmin Türkiye~ye Girişi ist. 1986, Pınar Matbaacılık, 428 s. «insan Yayınları no: 34 1 inceleme araştırma no: 17»

83 Kösemihal, N. Şazi : Allah Nedir? (Sosyolojik Araştırma) ist. 1935, Nümune Matb., 48 s.

84 Kösemihal, N. Şazi : Büyü ve Din Probleminin Bugünkü Durumu ist. 1952, Hüsn-ü Tabiat Matb., (lst. ü. Ed. Fak. Sosyoloji Derg .. Sa­yı: 7, s. 122- 147)'den Ayrı Basım.

85 Kösemihal. Prof. Nurettin Şazi : Durkheim Sosyo/ojisi (Din Sosyo/oj/si, Bölüm lV, s. 98- 172). ist. 1971, Yükselen Matb., 222 s. «Remzi Kitabevi Yay.»

. 86 Kösemihaf, Prof. Nurettin Şazi: Sosyoloii Tarihi (Durkheim: Din Hayatmm ilkel Biçimleri, Özet: s. 193- 202 1 Din Sos­yolojisi: s. 282 - 313. lll. bs. ist: 1974, Yükselen Matb .• 351 s. «Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları dizisi: 1 »

87 Kurtkan. Prof. Dr. Amiran: Sosyolojik Açtdan Tasavvuf ve Laiklik ist. 1977, Fatih Genelik Vakfı Matb., 223 s. «Kutsun Yay.»

Page 15: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

41-'--G ________ _ A_,r~. Grv. Mehmet Bayyiğit

88 Kurtkan, Prof. Dr. Amiran: Türk Milletinin Manevi Değerleri ist. 1984, Erenler Matb., 112 s. «Orkun Yay. no: 32»

89 Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Amiran: Din Sosyoloiisi ist. 1985, Haşmet Matb., 524 s. «Filiz Kitopevi»

90 · Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Amiran: Prof. Dr. Mehmet Eröz'e Göre Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik Türk Dünyası Araştırmaları, ıst. Ekim 1986'dan Ayrı Basım.

91 Kutup, Seyyid: islôm'm Dünya Görüşü Çev.: Ali Arslan, ist. 1976 «Arslan Yay.»

92 Kutup, M.: istôm'da Fert ve Cemiyet Çev.: Mehmet Süslü, ist. 1979, Özdem Kardeşler Matb., 316 s.

93 Kutup, Muhammed: 6rnek islôm Toplumu Çev.: Yusuf Yılmaz, ist. 1986, Zafer Matb., 86 s. «Risale Yay. no: 14»

94 Küçük, Dr. Hasan: Türk - istôm Sosyal- Düşünce Tarihi (islôm'ın Türk Toplumuna Getirdiği Düşünce Sistemi Üzerine Bir Etüt'dür) ist. 1980, Fatih Yayınevi Matb., XXXI+586 s.

95 Lewis, Bernard: Modern Türkiye'nin Doğuşu . Çey.: Prof. Dr. Metin Kıratlı, ll. bs. Arik. 1984, T.T.K. Basımevi, 541 s_.

96 Lings. Martin: Antik inançlar Modern Hurafeler Çev.: Enes Harman- U. Uyan, ist. 1980, Arpaz Matb., 93 s.

97 Link, Henry C.: Dine Dönüş Çev.: ö. Rıza Doğru!, ist. 1949, 1.92 s.

98 Malinowski, Bronislaw: Büyü, Bilim ve Din Çev.: Ender Gürol, ist. 1964, 64 s. «Varlık Yay. no: 1033, Büyük Cep Kitapları : 233»

99 Mardin, Dr. Şerif: Religion as ideology Ank. 1969, Ayyıldız Matb., 12 s. «Hacettepe üni. Nüfus Etütleri Ens. 1 H. ü. Publications no: 9»

100 Mardin. Dr. Şerit: Religion in Modern Turkey. First dratt not for quotation, (y.y.d.t. 1975), 33 s. «Metin teksirdir»

Page 16: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Öıel Din Sosyolojisi İle .İlgili Bir Bibliyografya... 417

101 Mardin, Şerif: Din ve ideoloji -Türkiye'de Halk Katındaki Dinsel inanciarın Siyasal Eylemi Etkilendirmesine ilişkin Bir Kavramlaştır­ma Modeli-ı. bs. Ank. 1969, Sevine Matb., «Ank. Üni. S.B.F. Yay.» ll. bs. ist. 1983, Kent Basımevi, 130 s. «ilet işim Yoy. Şerif Mardin Toplu Eserleri: 2»

. 102 Mardin, Şerif: Religion and Politics in Modern Turkey, islam and Po­litical Process, Ed. J. P. Pascotori, London 1984.

103 Mazaheri, Ali: Orta Çağda Müslümantann Yaşaytşlan Çev.: poc. Dr. Bahriye Üçok, ist. 1972, Dilek Matb .. 399 s. «Varlık Yay. no: 1706»

104 Meriç, Dr. Ümid: Cevdet Paşa'nm Cemiyet ve Devlet Görüşü. ist. 1975, Yüksel Matb., 180 s. «Ötüken Yayınları nu: 98»

105 (Mete), Mehmet izzet: Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat (Milliyet ve Din: 194- 212). Neşre Hazırlayan: Halil Acıkgöz , lll bs. ıst. 1981, Yüksel Matb .. 215 s. «Ötüken Neşriyat, no: 167»

106 Metehan, Orhan: Ziya Gökalp ve Din (Z. G.'in Dini Görüşleri) ıst. 1977, Murat Matbaacılık, 112 s. «Dede Korkut Yay. no: 22»

107 ei-Mubarek, Muhammed: Çağdaş islôm Toplumu Çev. : Mehmet Beşer, Ank. 1975, Alemdar Ofset 199 s. «Hilôl Yay.»

108 Nakvi, N. Haydar: Ekonomi ve Ahlôk Çev.: llhan Kutluer, ist. 1985, Acar Matb., 221 s. «insan Yay. no: ,?3»

109 Özbaydar, Belma: Din ve Tann inancmm Gelişmesi Üzerine Bir Araş­t~rma · ist. 1970, Baha Matb.,

110 Özek, Dr. Çetin: Türkiye'de Lôiklik ist. 1962, Baha Matb., 565 s. «ist. Üni. Hukuk Fak. Yay. no: 200»

111 Özek, Dr. Çetin: Türkiye'de Gerici Aktm!ar ve Nurculuğun içyüzü ist. 1964, Ekin Basımevi, 300 s. «Varlık Yay. no: 1059»

(F.: 27)

Page 17: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

418 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

112 Özek. Doç. Dr. Çetin: 100 Soruda Türkiye'de Gerici Akimlar İst. 1968, Fona Matb., 219 s. «Gerçek Yay. 100 Soruda dizisi: 3»

113 Özek, Çetin: Devlet ve Din ist. 1982.

114 · Peker, Dr. Hüseyin: Din Değiştirmede Psiko- Sosyolojik Etkenler Ank. 4+ 135 yk. (Doktora tezi. Basılmadı) .

115 Prens Sabahattin: Türkiye Nastl Kurtanlabilir (Önsöz: Prof. N. Şazi Kösemihal s. 5 - 17 / Türkiye'nin Sosyal Sorunları acısından Prens Sabahattin: Muzaffer Sencer s. W- 30) İst. 1965, Ekin Basımevi. 64 s. «Eiif Yayınları: 17»

116 Rısler, Jacques C.: Çağdaş islam .Dünyast Çev.: Nihat önol, İst 1974, Bahar Matb., · 202 s. «Varlık Yay. no: 1771»

117 Rafii, Dr. Mustafa: islôm'da Sosyal Düzen Çev.: Ahsen Satur, İst. 1975, Özdemir Basımevi, 259 s. «Fikir Yay. n'o: 9»

118 Russell, Bertrand: Bilim ve Din (Yüzyıllardır Süren Savaş) Çev.: Hilmi Yavuz, ist. 1972, 232 s. «Varlık Yay. no: 1698»

Din ile Bilim Çev.: Akşit Göktürk, Ank. 1972, 196 s. «Bilgi yay. no: 165» .ııi. bs. ist. 1983. Onur Basımevi, 176 s. «Say Ki- · tap Pazarlama Genel dizi: 1»

119 Safa, Peyami: Din, inktlôp, irtica lll. bs. ist. 1978, Ünal Matb., 255 s. «Ötüken Neşriyat no: 391 Objektif Serisi : 4»

120 Said, Cevdet: Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasalan Çev. : ithan Kutluer, ist. 1984, Acar Matb. 189 s. «insan Yay. no:3»

121 Said Halim Paşa: f}uhranlanmJz Hazırlayan : M. Ertuğrul Düzdağ, ist. Kervan K•tapcılık A.Ş. 284 s. «Tercüman 1001 Temel Eser: 9»

Prens Sait Halim Paşa : Toplumsal Çözülme- Buhranlarımrz­Hazırlayan: N. Ahmet Özalp, ist. 1983, Gümüş Basımevi, 183 s. «Burhan Yay. no: 2»

Page 18: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

'l'ürklye'de Geoel.ve Özel Din Sosyolojisl İle İlgili Bir Bibllyogralya... 4l!f

122 Said Halim Paşa: isl(im ve Batt Toplumlarmda Siyasal Kurumlar Haz.: N. Ahmet Özalp; ist. 1987, Pınar Matbaacılık, 80 s. «Pınar Yayınları : 38»

123 Sanay, Dr. Eyyüp: Marksizmin Din Anfay1şr Ank. Faryol Motb., 127 s. «Ocak Yay. no: 22»

124 Sarıboy, Doc. Dr. Ali: Türkiye'de Modernleşme, Din ve Parti Politikasi (MSP Örnek Olayı) ist. 1985, Özdem Kardeşler Matb., 248 s. <CAI~n Yay.: 39 1 Güncel Sorunlar dizisi : 7»

125 Scognamillo, Giovannı: Bat1'nm inanç Temelleri ist. 1976, YayJacık Matp., 174 s. <<Dergôh yay. no: 32 1 Batı Düşüncesi: 5»

126 Selômi, Ahmet: Üç Din ve Üç Şeriat Karş1smda Lôiklik ist. 1976, Yaylacık Matb., 193 s. << Tükeesi Neşriyat nu: 1 »

127 Sencer. Dr. Muzaffer: Dinin Türk Toplumuna Etkileri 1. bs. ist. 1968. Garanti Matb .• 235 s., ll . bs. ist. 1970, Osmanbey Matb., 248 s .. lll. bs. ist. 1974, .Divan Matb., 288 s. <C May. Yay.»

128 Sezer, Baykan: Toplum Farkliiaşmalan ve Din Olayi (Doçentlik tezi} ist. 1981, Ed. Fak. Matb., 238 s. <cist. Ünl. Edebiyat Fak .. Yay. no: 2797»

129 Shaıkh, N. M. - M. A LL. B.: islôm Toplumunda Kadm Çev.: Ali Zengin, ist. 1983, Fatih Yay. ve Matb., 174 s. «Fikir Yayınları: 13».

130 Sibôi, Mustofq: /s/ôm Sosyalizmi . Çev.: A. Niyazoğlu. ı. bs.· ist. 1974. 11. bs. lst. 1976, Ahmet Sait Matb., 325 s. «Dergôh Yay. no: 29 1 Cağdaş islôm Düşüncesi no: 2»

131 Sibôi, Dr. Mustafa: isldm'da Din ve Devlet Çev.: ıhsan Toksarr, ist. 1966, 76 s. «Yağmur Yay. no:· 26>>

132 Solmaz, Dr. Bünyamin: Din Eğitimi ve Toplum Kalkmmasr Konya 1986, VIII +315 yk. (D~ktora tezi. Basılmad ı) .

133 Şeker, Yrd. Doc. Dr. Mehmet: islômda Sosyal Dayamşma Müessese· leri

Page 19: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

An. 1984, T.T.K. Basımevi, 143 s. «Diyanet işleri Bşk. Yay. no: 240»

134 Şeriatı. Ali: islôm Sosyo/ojisi Üzerine Cev.: Kamil Can, ist. 1980, Zafer Matb., 140 s. « Düşünce Vay. no: 21 »

A.g.e. (Toplumbilim üzerine) adıyla ll. bs. Çev.: Kenan Sökmen ist. 1985, Bayrak Matb., 128 s. «Bir Yayıncılık : 43»

135 Şeriati, Dr. Ali: Kültür ve ideoloii Etrafında Konuşmalar Çev.: Orhan ·Bekin, ist. 1986, Bayrak Yay. Matb., 174 s. «Bir Yayıncılık: 56»

136 Şeriatı, Ali : Hacc Çev.: Fatih Selim, ist. 1980, Zafer Matb., 176 s. «Düşünce Yayınları no: 24»

137 Şeriatı, Ali : Marksizm ve Diğer Bat1 Düşünceleri (Din ve Marksizm Arasında lns.anlık s. 61 - 119), Çev.: Fatih Sel im, ı. bs. ist. 1980, ll. bs. ist. 1981, Zafer Matb., 152 s. « Düşünce Yayınları no: 28»

138 Şeriati, Dr. Ali: Medeniyet ve Modernizm Çev.: Fatih Selim --A. Arslan, ist. 1980, Zafer Matb., 200 s. «Düşünce Yay. no: 31»

139 Tanyol, boc. Dr. Cahit: Sosyal Ahlôk (Laik Ahlaka Giriş) ist. 1960, istanbul Matb., 236 s. «ist. Üni. Edebiyat Fak. Vay. no: 848»

140 Tanyol, Prof. Dr. Cahit: Sosyolojik Aç1dan .Din, Ahlôk, Lôiklik ve Po­litika Üzerine Diyaloglar ist. 1970, «Okat Yayınevi»

141 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: Din Sosyo/ojisi -Giriş-ı . bs. Ank. 1961, Resimli Posta Matb. Ltd. Şirketi, 129 s. ll . bs. Ank. 1967, Ank. Üni. Basımevi, 162 s. «Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Vay no: XXXII, LXXIX»

142 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: Din Sosyo/ojisi 1. bs~ Ank. 1963, Ank. Üni. Basımevi, XII + 223 s .. ll. bs. Ank. 1975, Ank. Üni. Basımevi. XX+420 s. «Ank. Üni. ilahiyat Fak. Vay. no: XLII, 121»

143 Taylan. Necip: ilim -Din (ilişkileri, Sahaları. Sınırları) ist. 1979, Eren Basımevi, 376 s. «Cağrı Yay. no: 8»

Page 20: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya... 421

144 Tolon, Doç. Dr. Barlas: Çağdaş Toplumun Bunaltmt. Anomi ve Yaban­cılaşma ((Docen11ik Tezi) ll. bs. Ank. 1981, XII +310 s. «Ank. iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yay. no: -166»

145 Toprak, Burhan: Din ve Sanat ist. 1962, Ekin Basımevi, 112 s. «Varlık Yay. no: 923» ll. bs. ist. 1973, SuhOiet Kitapevl, 133 s.

146 Tunoya, Prof. Dr. Tank Z.: Türkiye'nin Siyasi Hayatmda Batılılaşmu Hareketleri ist. 1960, Yedigün Matb., 255 s.

147 Tunaya, Prof. Dr. Zafer: islômctlık Careyant ist. 1962, Baha Matb., 330 s. «Siyaset ilmi Serisi no: 3»

148 Turan. Prof. Dr. Osman: Türkiye'de Manevi Buhran, Din ve Lôiklik Ank. 1964, Şark Matb., 296 s. «Hilôl Yayınevi»

149 Turan, P.rof. Dr. Osman: Tarihi Akışt /çinde Din ve Medeniyet ist. 1980, Otağ Yay. ve Matb .. 229 s. « Nakışlar Yay. no: 25»

150 Turhan. Prof. Dr. Mümtaz: Kültür Değişmeleri 2. bs .. ist. 1972, Milli Eğitim Basımevi, 398 s. «Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları»

151 Türkdoğan, Prof. Dr. Orhan: Çağdaş Türk Sosyoloiisi (Dini Sisteme Dayalt Köy Araştlfmalan ve Kul/antlan Yöntem: sayfa: 597 - 603). «Atatürk ürıi. Yay. no: 492 1 işletme Fak. Yay. 60» Erzurum 1977, Ank. Güneş Matb., 712 s.

152 Türkdoğan, Prof. Dr. Orhan: Milli Kültür, Modernleşme ve islôm ist. 1983, Tasvir Matb., «Üçdal Neşriyatıı

153 Türkdoğan." Prof. Dr. Orhan: Max Weber, Günümüzde ve Türkiye'de Weber'ci Görüşler ist. 1985, Afşin Matb., 158 s. «Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.: 13» .

154 Uğur, Dr. Müctebo: Hicri Birinci Aslfda islôm Toplumu ist. 1980, Özdem Kardeşler Motb., XXIII+ 168 s. «Cağrı Yay. no: 30»

Page 21: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

422 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

155 ücyiğit, Ekrem: Batt ve Doğu Medeniyetleri Arasmda Tarih Boyunca Türkiye'de Milliyet, Din ve Devrim. Din ve Biz (1. Kitap) Ank. 1968, iş Matb. ve Tic .• 237 s.

156 Ülgener, Sabri F. : Zihniyet ve Din- islôm, Tasavvuf ve Çözülme Dev­ri iktisat Ahlôkt ist. 1981, Kültür Matb., 141 s. «Der Yay. no: 18»

157 Ülgener, Sabri F.: iktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyast ll. bs. ist. 1981. i.D.M. Matb .• 208 s. «Der Yay.»

158 Ülgener. Sabri F.: Zihniyet Aydmlar ve izm'ler Ank. 1983, Aslımlar Matb .• 162 s. «Mayaş Yayın ları : 5»

159 Ülgener. Prof. Dr. Sabri F.: Dar/tk Buhranlan ve islôm iktisat Siyaseti Ank. 1984, Feryal Matb., 1"59 s. ·

160 Ülken, H. Ziya: Türk Tarihinde Mezhep Gereyanlan ist. 1940, Ahmet Sait Matb., 271 s.

161 Ülken. H. Ziya: Dini Sosyoloii ist. 1943, ibrahim Horoz Basımevi, 125 s. «ist. Üni. Ed. Fak. Yay. no: 204/ Ed. Fak. Felsefe Zümresi Neşriyatı»

162 Ülken, ·Hilmi Ziya: islôm Düşüncesi ist. 1946. Rıza Koşkun Matb .• 662 s. «ist. Üni. Edebiyat Fak. Yay. no: 286»

163 Ülken, Ord. Prof. H. Ziya Ülken : Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi ist. 1966. Ahmet Sait Matb., 817 s. «Selçuk Yayınları : 5» . ll . bs. ist. 1979, Kardeşler Matb., 496 s. «Üiken Yayınları: 1»

164 Weber. Max: Protestan Ah/ôkt ve Kapitalizmin Ruhu Cev.: Zeynep Oruoba, ist. 1985; Gümüş Basımevi, 172 s. «H il Yayın 20, Düşün dizisi: 1 »

165 Weber. Max: Soşyo/oji Yaztion (Din: Bölüm lll, sayfa: 227 - 294), Çev.: Taha Parla. ist. 1986, Amac Basımevi .• 390 s. «Hürriyet Vakfı Yay.»

166 Yaltkaya, Prof. Dr. Şerefettin: Eski Türk Ananelerinin Bazt dini Mü­essese/ere Tesirleri (ll. Tarih Kongresi, ist. 1937), ist. 1937, Devlet Basımevi, 8 s.

Page 22: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bit· Bibliyografya... 423

167 Yavuz, Prof. Fehmi: Din Eğitimi ve Toplumumuz Ank. 1969, Sevinç Matb., ·208 s.

168 Yücekök, Doç. Dr. Ahmet: 100 Soruda Türkiye'de Din· ve Siyaset · lll. bs. ıst. 1983, Gül Matb., 11.2 s.

«Gerçek Yay. 100 Soruda dizisi no: 27»

169 Yücekök, Dr. A. N.: Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo- Ekonomik Tabam (1946- 1968), (Doktora tezi) Ank. 1971, Sevinç Matb., 254 s. «Ank. Üni. Siy. Bil. Fak. Yay. no: 323»

MAKALELER

170 Abadan - Unat, Nermin - A. N. Yücekök: Religious Pluralism in Turkey. Milletlerarası Münasebetler Türk Y ı llığı, 10, Ank. 1969/70, s. 24-49.

171 Acıpayamlı, Orhan: Türkiye'de Yağmur Duasi (1 - ll) Ank. Ün i. Dil ve Tar.- Coğ. Fak. Dergisi, (1): Cilt XXI, Sayı: 1 - 2 (Ocak­Haziran 1963), s. 1 - 39. (ll): ci lt XXII, Sayı : 3. - 4 (Temmuz·- Aralık 1964), s. 221 - 250.

172 Acıpayamlı, Orhan: Anadolu'da Nazarla ilgili Baz1 Adet ve inanmalar Ank. Üni. Dil ve Tarih - Coğ. Fak. Derg., Cilt: XX, Sayı: 1 - 2 (Ocak­Haziran 1962). s. 1 - 40.

173 Alston, William P.: Din Çev.: Günay Tümer . Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1970, Cilt: XVIII, Ank. 1972, s. l63 ·· 176.

• "' 1

174 Anamur. Süleyman: Dinin Sosyal Hedefleri islôm Medeniyeti Mecm., Yıl: 3, Sayı : 27, ist. Ocak 1973, s. 21- 23.

175 Armağan, · Prof. Dr. Servet: Din, Vicdan Hürriyeti ve Laiklik Milli Eğitim ve Din Eğitimi, ilmi Seminer Tebliğleri (Ank. 9-10 Mayıs 1981). ist. 1981. s. 117- 124. «Aydınlar Ocağı Yay.»

176 Ar.maner. Neda: Hadisiere Göre Kadmm Sosyal Durumuna Umumi Bir Bak1ş. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl : 1961, Cilt: IX, Ank. 1962, s. 131- 139.

177 Asrar, Dr. N. Ahmed: Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osman/1 Devletinin Dini Siyaseti ve islam Alemi (1520- 1566).

Page 23: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

424 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

ist. Üni. Ed. Fak. islôm Tetk. Ens. Derg., Cilt: 4, cüz: 3- 4, 1971, s.83-90. «Not: Makale yazarın doktora tezinin son kısmıdır.»

178 Ayas; Doç. Dr. M. Rami: Topluluk ve Din Eğitimi Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, An k. 23- 25 Nisan 1981, s. 369- 373. «i lôhiyat Vakfı Yay. 1»

179 Ayas. Doç. Dr. M. Rami : ((Çalişma» Kavramı Hakkında islôm Ilimleri Ens. Derg., Sayı: V, Ank. 1982, s. 79 - 87.

180 Ayas, Doç. Dr. M. Rami: Kur'an-ı Kerim'de ((Çalışma» Kavramt islôm Ilimleri Ens. Derg .. Sayı: V, Ank. 1982, s. 89- 112.

181 Ayd ın . Doç. Dr. Mehmet: Din ve Toplum ilişkisi Selcuk Üni. Ed. Fak. Derg .. Sayı : 3, Konya 1986, s. 47 - 59.

182 Balık, Mustafa: Cemiyet ve Din Adamı Nesil Derg., Yıl: 3, Sayı: 5, ist. Şubat 1979, s. 10- 14.

183 Baltacıoğlu, i. Hakkı : Din Nas1l Bir Gerçektir? Türk Düşüncesi Derg., Cilt: 3, Sayı : 15, ıst. 1 Şubat 1955, s. 162-166.

184 Baltacıoğlu, i. Hakkı: Türkiye Dinle Kalkmacaktlf Türk Düşüncesi Derg., Cilt: 6, Sayı: 2 - 35, ist.' 1 Ocak 1957, s. 1 - 8.

185 Baltacıoğlu, i. Hakkı: Türkiye Din'le Nasil Kalkmacak? Türk Düşüncesi Derg., Cilt: 7, Sayı: 4- 37, ist. 1 Mart 1957, s. 1-7.

186 Baltacıoğlu, Prof. i. H.: Dine Doğru Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl : 1957, Cilt: VI, Sayı : 1 - IV, s. 44-59.

187 Baltacıoğlu, i. Hakkı: Dinsiz Milliyet Olur mu? Türk Vurdu Mecm., Sayı : 277, Ekim 1959. s. 11 - 12 «Ankara Türk­ocağı »

188 Banguoğlu, Prof. Dr. Tahsin: Bizde Dini Hayat ist. 14 Ocak 1977, «Kubbealtı Cemiyeti - Seminer»

189 Barkan, ö. Lütfi: Türkiye'de Din ve Devlet ilişkilerinin Tarihsel Ge­lişimi «Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Semineri», T. K. K. Ank. 1975. s. 49-97.

190 Barrett, William: Bati'da Dinin Çöküşü Çev.: ismet Özel Düşünce Derg., Sayı: 11, Ank. Şubat 1978, s. 26-30.

191 Başar, Prof. Dr. Zeki: Toplumumuzda ve Geleneksel Tababetimizde Şamanizm Kalıntılan

Kayseri Üni. Gevher Nesibe Tıp Fak. Mec .• Cilt: 4, S. 1/4, 1982, s. 23-26.

Page 24: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Tiirkiye'dc Genel ve Ö:ı;~l_Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya... 425

192 Başgil, Prof. Dr. Ali Fuat: Cemiyet Hayatmm Maneyi Temelleri Türk Vurdu Mec., Sayı: 273, Mayıs .1959, s. 19-20 «Ankara Türkocağ ]l)

193 Bayar, Nilüfer: Harp ve Din Münasebeti Sosyoloji Derg., Sayı: 3, ıst. 1945/ 46, s. 104-112.

194 Baydar, Çetin: cds!amlaşmak» Cereyam1 Strat-t Mustaklm Mektebi ve Sait Halim Paşaya Dair Fikir ve Sanatta Hareket, Cilt: VI , Say ı: 64, Nisan 1971, s. 24- 27.

195 Baykal, Orhan: islam içtimai Hayatmda Mescid ve Cami is19m Medaniyeti Mec: Cilt: IV, Sayı : 2, ist. Kasım 1979, s. 13- 53.

196 Bayur, Prof. Hikmet: 16. Astrda Dini ve Sosyal Bir inktlap Teşebbüsü Belleten, Cilt: 2, Sayı: 5/ 6, Ank. 1938, 50 s.

197 Benabdullah, Prof. Abdülaziz: islamm Sosyal Yoptst Çev.: N. Aytekin Hilôl Mec. Cilt: 10, Sayı : 116, Ank. 1971, s. 12- 13.

198 Berkay, Fügen: Türk Toplumu Açtsmdan islamiyet Sosyaloji Derg., Sayı : 19/ 20, ist. 1964/ 66, s. 201 - 212.

199 Berkes, Niyazi: Yeni islamct/tk Yurt ve Dünya Mec., Cilt: 2, Sayı: 8, Ank. Ağustos 1941

200 Berkes, Niyazi: islamctltk, Battctltk, Osmanlict/tk ve Arapçi/tk Yön Derg., Yıl: 5, Sayı: 160, ist. 22 Nisan 1966.

201 Berkes, Niyazi: Az Gelişmişliğin Tarihsel Nedenleri- IV (Sosyoloiik Açtdan Din) Yön Derg., Yıl : 5, Sayı: 187, ist. 28 Ekim 1966.

202 Binark, ismet: Türk Dünyasmm En Eski içtimai Yardtm Müessesesi Vaktflar ve Ycıbanct Gözü ile Türk Vaktflafl Ank. Ticaret Odası Derg., Sayı : 3, Mart 1975, s. 11 - 23.

203 Birand, Prof. :Dr. Kômi ran: Din Kavrammm incelenmesi Hakkmda Ank. Üni. ildhiyat Fak. Drg., Yıl : 1960, Cilt: VIII, Ank. 1961 , s. 15 -18.

204 Birand, Doç. Dr. Kômiran: Dinin Mahiyeti Üzerine A. Ü. ilôhiyat Fak. Derg. Yri : 1957, Cilt: VI, Sayı : 1- IV, Ank. 1959, s. 120- 134.

· 205 Bolay, Dr. S. Hayri : Türk insanmm ve Cemiyetinin Teşekkülünde Di­nin Rolü Milli Eğitim ve Kültür Derg. Yıl : 1, Sayı: 1, Ank. 1978, s. 31-48

-· A.g.m. Milliyetçiler Büyük ilmi Kurultayı {Eğitim ve Din Hayatı) {111. istanbul, 26/ 28.5.1978), 1981, s. 310- 345 Türkçe Özet

206 Bombard, E.: Pozitivizm Çev.: Yrd. Doç. Dr. Murteza Korlaelçi Erciyes Üni. ilôhiyat Fak. Derg. Sayı : 1, Kayseri 1983, s. 265- 272.

Page 25: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

426 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

207 {Budda). Hilmi ömer: Sami Dinlerde Kurbanm Mahiyeti ve Faaliyeti. ist. Dar'ül-fünunu ilôhiyat Fak. Mecmuası, , Yıl : ll, Sayı : 8, ist. 1928, s. 28-49, Yıl: ll, Sayı: 9, ist. 1928, s. 34-61, Yıl : lll, Sayı : 11, ist. 1929, s. 81- 102, Yıl: IV, Sayı : 17, ist. 1930, s. 57-71.

208 (Budda) - Hilmi Ömer: Tutan Hikôyesi (Sümer dininin, Bôbil, ibrôni, islôm dinleri üzerinde yaptığı tesir). ist. Dar'ül-fünunu ilôhiyat Fak. Mecmuası, Yıl: V, Sayı: 23, ist. 1932, s. 55- 64, Yıl: V, Sayı: 24, ist. 1932, s. 33- 45.

209 Bu!aç, Ali: islôm Sosyalizmi Tarttşmalart Fi·kir ve Sanatta Hareket, Cilt: 10, Sayı: 111, Mart 1975, s. 17-22.

210 Bulaç, Ali: Smtflaşan Toplumumuzda Ahlôk Tarttşmalan.

Düşünce Derg., Yıl : 1, Sayı : 1, ist. Nisan 1976, s. 7- 14.

211 Bulaç, Ali : istôm Toplumunda Emperyalizm. Düşünce Derg., Yıl: 1, Sayı: 4, ist. Temmuz 1976, s. 2-8.

212 Bulaç, Ali: islôm Toplumunda Sosyalist Düşüncenin BaşlanglCI. Düşünce Derg., Sayı: 1, ist. Nisan 1977, s. 12-22.

213 Bulaç, Ali: istôm Toplumunda Sanayileşme. Düşünce Derg., Sayı: 5/6, Ank. Ağustos- Eylül 1977, s. 24-41.

214 Cebeci, Doç. Dr: Lütfullah: ((Kur'an Sosyo/ojisi Üzetine Bir Deneme (ing., -Türkçe) islômi Araştırmalar Derg., Sayı: 3, Ank. Ocak 1987, s. 5-38.

215 Charnay, Jean - Paul: istômiyet Üzerine Bir Din Sosyo/ojisinin Epis­temolojik Öncüleri Çev.: Prof. Dr. Ü. Günay

· Erz. A. ü . llôhiyat Fak. Derg., Sayı: 7, ist. 1986, s. 493- 505.

216 Charnay, Jean- Paul: - Aynalarm Oyunlan ve Medeniyetlerin Krizleri­(dslômlislômoloji Münasebetinin Reoriyantasyonfam Çev.: Doç. Dr. ünver Günay, Erz. A. ü. ilôhiyat Fak. Derg., Sayı: 7, ıst. 1986, s. 417 -480.

217 Cheva!ier. Jean: Din Fenomeni Çev.: Doç. Dr. Mehmet Aydın. Ank. Ün i. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XXVIII, An k. 1986, s.39- 125.

218 Clark, W. H.: Ergenlik ve Gençlik Çağmda Din Çev.: Dr. M. Dağ. Eğitim Hareketleri Derg., Cilt: 22. Sayı : 256/ 257, Kasım- Aralık 1976, s. 11-21, (ll): Cilt : 22. Sayı : 258/ 259, Ocak- Şubat 1977, s. 19-20. (lll) : Cilt: 22, Sayı: 260/ 261, Mart- Nisan 1977, s. 16-23.

219 Çağlar, idris: Toplumun Mutluluğunda Din Görevlisinin Rolü. Diyanet Gazetesi, Cilt: 8, Sayı: 188, Ank. 1 Mayıs 1978, s. 4- 12.

Page 26: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya... 427

220 Daryal, Ali Murat: Cami Sosyo/ojisi ve Psikolojisi Üzerine Bir Deneme ısıarn Medeniyeti Mecm., Cilt: 2, Sayı: 23, ist. 1969, s. 14 ~ 17.

221 Daryal, Ali Murat: Ramazan Sosyolajisi ve Psikolojisi Üzerine Bir De­neme. Diyenet Derg., Cilt: 9, Sayı: 100/101, Ank. 9/10 1970, s. 287~299.

222 Ddver, Dr. Bülent: Secularism in Turkey ~ A Dilemma in Turktsh Politics-A. Ü. Siy. Bil. Fak. Derg. Cilt: XXII·, Sayı: 1, Mart 1967, s. 55-56.

223 Debbağoğlu, Ahmet: Tasavvufun ictimai, iktisadi ve Siyasi Yönleri. Fikir ve Sanatta Hareket Derg., Cilt: 8, Sayı: 90, Haziran 1973, s. 28-37. (lif: Cilt: 8, Sayı: 91, Temmuz 1973, s. 17-29. .

224 Deniz, Bekir: Anadolu Tekke ve Tarikatlarmm Ekonomik ve Politik Yönden Değeri. Töre Derg., Cilt: 10, Sayı : 109, Haziran 1980, s. 27 - 31.

225 Devalibi, Dr. Maruf: islam ve St.ntflararast Mücadele Çev.: Mustafa Mutlu. Hildl Mecm., Cilt: 8, Sayı: 88, Ank. Aralık 1968, s. 18- 19.

226 Dinçer. Nabi: Köy'de Dini Ktymetlerin Durumu. Adımiar Mecm., Yıl: 1, Sayı: 7, Ank. 1943.

227 Doğan, Dr. L.: Camiler ve Halk Eğitimi Üniversite ve Köy Derg., Yıl: 1, Sayı: 2, Ank. Temmuz 1966, s. 9-10.

228 Doğan, Dr. Lütfi: Din ve Toplum Sosyoloji Konferansları Derg., Özel Sayı, (XVII. istanbul. 1979). 1979, s. 75~81.

229 Doğan. izzet: insanlarda Din Gereksinmesi ve. Dinsiılik. Adalet Derg., Özel Sayı, Cilt: 74, Sayı: 5, 9/ 10 1983, s. 780- 788.

' 230 Doğru Adil: Sosyal Değişmeye islami Baktş. Mektep Derg., Sayı: 1, ist. Nisan 1986, s. 24-33.

231 Doğru. Adil : Modernleşme ve Gelenekçilik Arasmda islam. Mektep Derg., Sayı : 2. ist. Mayıs 1986, s. 37 :42.

232 Doğru!. Ömer Rıza : islam Peygamberi Hz. Muhammed'in Kurduğu ictimai Nizam. Seldmet Mecm .• Sayı: 36, ist. 1948.

233 Donuk, Dr. Abdulkadir: Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile. ist. Üniv. Ed. Fak. Tarih Derg., özel sayı: 33, 1980/ 81, s. 147- 168.

234 Dumazil: Hindu- Avrupa Alemde Totemcilik Peszende Şekilleri. Çev.: Mehmed izzet Mete.

Page 27: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

428 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

ist. Dar'ül-fünunu İlô'hiyat Fak. Mecm., Yıl: 1, Sayı: 2, st. 1926, s. 177-135.

235 Durkheim: Lôik Ahlôk, Lôik Terbiye. Çev.: Necmeddin Sadık (Sadok). ist. Dar'ül-fünunu ilôhiyat Fak. Mecm., Yıl: 1, Sayı: 4, ist. 1926, s. 247-272.

236 Duru, Kôzım Nami: Din ve Cemiyet (ve konunun münakaşası). Sosyoloji Dünyası Derg., Cilt: 1, Sayı: 1, İst. 1951. s·. 28- 32. «Türk Sosyoloji Gerniyeti Yay.»

237 Erdil, Kemaleddin : Dini Şuurun ve Manevi Değerlerin Fert ve Cemi­yet Üzerindeki Tesirleri. Diyanet Derg., Cilt: 11, Sayı: 2, Ank. 3/4 1972, s. 98-102, (ll) Cilt: 11, Sayı: 3, 5/6 1972, s. 180- 184.

238 Ecer, Dr. Ahmet Vehbi: içtimai Hayat ve Kültür Tarihi Bakrmmdan Fetva Kitaplanmn Önemi. E.A.Ü. lslôml ilimler Fak. Prof. M. Tayyib Okic . Armağanı, Ank. 1978, Sevine Matb., s. 251 - 265.

239 Er, Dr. izzet: Kültür ve Din Münasebeti. Milli Kültür Derg., Sayı: 52, Ank. Mart 1986, s. 26- 30. «Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.»

240 Er, Dr. izzet: Batt'da islôm Sosyo/aiisi Çaltşmalan Altınoluk Derg., Yıl: 1, Sayı: 5, ist. Temmuz 1986, s. 29.

A.g.m. genişletilmiş olarak «Genel Olarak Bati'da isi(Jm Sosyo/ojisi Çaltşmalan ve Jean -Paul Charnay» adıyla: Din Öğretimi Derg., Sa­yı : 10, Ank. 1987, s: 79- 82.

241 Eröz, Dr. Mehmet: Türkiye'de Alevilik Meselesi ve Türk Aleviliğinin

Şamanizm, ve Orta Asya Türk Kültürü ile ilgisi. Cem Derg., Cilt: 1, Sayı : 1 - 7, 7 Aralık 1966.

241 Eröz, Mehmet: Türk ictimai Hayatmda Totemizm izleri. islôm Tetkiklerf Ens. Derg., Cilt: V, Cüz: 1 - 4, ist. 1973, s. 289- 299. «ist. Üniv. Ed. Fak. Yay.»

243 Eröz, Doç. Dr. Mehmet: Din ve Sosyalizm. Töre Derg., Cilt: 5, Sayı: 31, Ank. Aralık 1973, s. 18-24 .

. 244 Eröz, Prof. Dr. Mehmet: İslamiyet ve Sosyalizm. Milli Eğitim ve Kültür Derg., Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 1979, s. 79- 101.

245 Eyice, Semavi: ilk Osmanlt Devrinin Dini- ictimai Bir Müessesesi: Zaviyeler ve Zaviyeli Cami/er. ist. Üniv. iktisat Fak. Derg., Cilt: 23, Sayı: 1/ 2, ist. 1962/63, 55 s.

Page 28: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyoloj!sl İle İlgili Bir BibJiyografyn... 429

246 el-Faruk!, ismail Raci: Sosyal Bilimlerin istômileştirilmesi Çev.: Abdürrahim Gül, ilim ve Sanat Derg., Sayı : 2, ist. Temmuz - A­ğustos 1985, s. 52-62.

247 Fığlalı, Doc. Dr. E. Ruhi : Mezhep/erin Doğuşuna Tesir Eden Sebepler. islôm Ilimleri Ens. Derg., Sayı: IV, Ank. 1980, s. 115- 131. «A. ü. ilôhiyat Fak. lslôm ilimleri Ens. Vay.»

248 Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri: -Türkiye'de Pozitivizmin Tarihçesi. iş Mecm., Seri: A, Sayı: 6, ist. 1940, s. Xl- XVI.

249 Fındıkoğlu, Z. Fahri: Bizde Dini Sosyoloji ve Tarih Araştlfmalart. ~ -

Folklor Postası Derg., Sayı : 16, ıst. 1946, s. 7- 8- 16.

250 Fındıkoğlu. Z. Fahri: Hac Meselesi Etrafmda Fikirler ve Tenkitler iş Mecm., Cilot: XIV, Sayı : 86, ist. 1 Ekim 1948.

251 Fındıkoğlu. Z. Fahri: Türkiye'de Müslüman!Jk Hakkında Yeni İ/mJ A· raşttrmalar. iş Mecm., Cilt: XVII, Sayı: 121, ist. 1951, s. 164 -167. ·

252 Fındıkoğlu, Prof. Dr. Z. F.: ibni Haldun ve Türk Sosyo/ojisi iş ve Düşünce Mecm., Cilt: XXVII, Sayı : 234, ist. 1961, s. 17-38.

253 Fındıkoğlu, Z. Fahri : Türkiye'de İbn Haldunizm iş Mecm., Cilt: XVIII, Sayı : 125, İst. 1952, s. 3- 13.

254 (Fındıkoğlu). Ziyaeddin Fahri: Biraz da islam Sosyoto;isi Bilgi Derg., Cilt : XIX, Sayı: 223/224, !st. 12 1965/1 1966, s. 12- 15.

255 Froizer, C. C.: Aile ve Semiyyenin Menşeferi Çev.: Mehmet izzet Mete ist. Dar'ül-fünunu ilôhiy~t Fak. Mecm. Sayı: 1, ist. 1925, s. 1 - 38/Sayı: 2, ist. 1926, s. 1-35. Sayı : 3, ist. 1926, s. 52-111/Sayı: 4, ist 1926., s. 211-246.

256 Freund, J.: Me'< Weber'in Din Sosyo/ojisi Çev.: Prof. Dr. Ünver Günay Erciyes Üni. İlôhiyat Fak. Derg., Sayı : 3, Kayseri 1986, s. 323-351.

257 Gökalp, Ziya; Din ilmin Bir Netice-i ZarOriyyesidir. Peyman Gazetesi, Sayı : 9, Diyarbakır 3 Ağustos 1325 (23 Ağustos 1909) - imzasız olarak yayınlanmıştır-

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler 1, Haz. Şevket Beysanoğlu, ist. 1976, Milli Eğitim Basımevi, s. 98- 102. «Kültür Bakanlığı z. G. Vay. 12, ll. Seri: 1»

258 Gökalp, Ziya: /çtimai Usul-i · Ftkth islöm Mecm., Sayı : 3, 27 Şubat 1329 (1913)

Page 29: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

~43~0 _________________ A~rş~. _G_rv_._M_ehm __ e_t _B~~~y~lğ~lt _________________ __

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, Haz. Ferit Ragıp Tuncor, Ank. 1981, Altuğ Mart. s. 21 - 24. «Kültür Bakanlığı Yay. 388, Z. G. dizisi: 18»

259 Gökalp, Ziya: Ftkıh ve /çtimaiyat . lslôm Mecm., Sayı: 2, 13 Şubat 1329 (1913). s. 40 .

.....:.... A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, s. 16 - 20.

260 Gökalp, Ziya: Kıymet Hükümleri islôm Me~m., Sayı: 17, 4 Kanunuevvel 1330 (1914), s. 469.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, s. 34-35.

261 Gökalp, Ziya: Ört Nedir? islôm Mecm., Sayı: 10, 5 Haziran 1330 (1914), s. 290.

A.g.m. Ziya Gökalp. Makaleler VIII, s. 28 - 33.

262 Gökalp. Ziya: Diyanet ve Kaza lslôm Mecm., Sayı : 35, 27 Ağustos 1331 (1915), s. 756.

- A.g.m. Ziya Gökalp, Ma·kaleler VIII, s. 46- 49.

263 Gökalp, Ziya: Dinin /çtimai Hizmetleri 1 -ll - lll. islôm Mecm., Sayı: 34, 13 Ağustos 1331 (1915), s. 740. islôm Mecm., Sayı : 36, 10 Eylül 1331 (1915), s. 772. lslôm Mecm., Sayı: 37, 24 Eylül 1331 (1915), s. 791.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, 1. s. 43 - 45, ll. s. 50- 54, lll. s. 55-59.

264 Gökalp, Ziya: Ahlak içtimai midir? içtimaiyat Mecm., Cilt: 1, Sayı : 3, Haziran 1333 (1917), s. 113- 116.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, s. 147 - 150.

265 Gökalp, Ziya: Millet Nedir? içtimaiyat Mecm., Cilt: 1, Sayı: 3, Haziran 1333 (1917), s. 148- 155.

- A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VIII, s. 151 - 159.

266 Gökalp. Ziya: Türk ili: Eski Türklerde Din Dar'ül-fünun Ed. Fak. ·Mecm., Sayı: 5, ist. Teşrinlsôni 1334 (1918) ~· 457 -474.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler ll, Haz. Doç. Dr. S. Hayri Bolay, Ank. 1982, Başbakanlık Basımevi, s. 79-95. «Kültür Bakanlığı Yay. 361, Z. G. dizisi: 21 »

Page 30: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de (rtnel ve Özel Din Sosyolojisl İle İlgili Bir Bibllyografya... 431

267 Gökalp, Ziya: Manevi Hayat ve Deruni Hayat Küçük Mecm., Sayı : 10, Diyorbekir 6 Ağustos 1922, s. 1-6.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VII, Haz. D"r. Abdülhaluk Cay, Ank. 1982, s . 53 - 58. «Kültür Bakanlığı Yay. 387, Z. G·. dizisi: 17»

268 Gökalp, Ziya: bine Doğru · Küçük Mecm., Sayr: 5, Diyorbakır 3 Temmuz 1922, s. 1 - 7.

A.g.m. Ziya Gökalp, Makaleler VII, s. 21 - 27.

269 GQI<alp, Ziya: Cahiliyet Ailesi ve islam Ailesi Z. G. Makaleler VI, Haz. Ferit Ragrp Tuncer, Ank. 1977, Gündüz Matb., «Kültür Bakanlrğr Yay. 284, Z. G. Serisi, Seri ll, no: 14» s. 71 -15.

270 Gökalp, Ziya: Din ve Şeriat isıarn Mecm., Cilt: 5, Sayı : 49 - 50, ist. 1332/ 1916.

271. Gökalp, Ziya: islômiyet ve Asri . Medeniyet (Hıristiyan Cemiyetlerde Hükumet-i Siyasinin Ruhanı HükOmetle Münasebet Tarzları. Bu Tarz­ların islam'la Mukayesesi. Millet ve Müstakil Devletlerin Ancak is­ram Teşkilatıyla itilat Edebileceği) isıarn Mı;:cm., Cilt: ~. Sayı : 52, lst. 1333/ 1917.

272 Gökalp, Ziya: Eski Türklerin Dini Cumhuriyet Gazetesi, no: 88, 5 Ağustos 1340.

- Ag.m. Z. G. Makaleler IX, Haz. Şevket Beysanoğlu , ist. 1980. «Kültür Bakanlığı Yay. 359, Z. G. Serisi: 15>ı

273 Gökalp, Ziya: Musahabe, Hilafet ve Halifelik Kucük Mecmya. Diyarbakir. Hilatetin Hakiki Mahiyeti : Sayı : 24 (27 Kasrm 1922), s. 1 - 6. Hilafetin lstiklôli: Sayı : 25, (4 Aralık 1922), s. 1 - 4. Hilafet in Vazifeleri: Sayı: 26, (11 Arairk 1922), s. 1 - 5. isıarn Aleminde intibah: Sayı : 27, (18 Aralık 1922), s. 1 -3.

A.g. makaleler: Z. G. Makaleler VII. s. 175- 191.

274 Gökay, Fahrettin- Sedat Topçu: Türk Gençliğinin Inanç ve Tutumla­rmm Dinamiği Üzerine ·Psiko - Sosyal Yönden Bir Araştlfma 6 Milli Nöro- Psikiyatri Kongresi, ist. 1971, s. 406-419-435.

275 Gözübüyük, Faik: Gökalp'in Din Anlaytşt iş Mecm., CIIt: 21 , Sayı : 171, ist. 1.11.1955, s. 154-155.

Page 31: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

432 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

276 Gruber, A.: Ergenlik Çağt Gençlerinde Dini Gelişme. Çev.: Hayati Hö­kelekli. . Fikir ve Sanatta Hareket Derg., Cilt: 7, Sayı : 9 -10, 11/ 12. 1979, s. 15- 20.

277 Günaltay, Şemşeddin : islam'dan Önce Araplar Arasmda Kadmm Du­rumu. Belleten, Cilt: 12, Sayı : 60, Ank. 1951.

278 (Günaltay) , M. Şemseddin: Kable'l-islam Araplarda içtimai Aile. ist. Darü'l-fünunu ilôhiyat Fak:· Mecm., Yıl: 1, Sayı: 4, ist. 1926, s. 74-104.

· 279 Günay, Doç. Dr. ünver: Türkiye'de Dinl Sosyal/eşme . (Tebliğ) Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, (Ankara, 23/25 Nisan 1981), s. 192-199. «ilôhiyat Vakfı Yay.: 1»

280 Günay, Doç. Dr. ünver: iktisadi Ahlôk ve Din. (Tebliğ) ll. lslôm ilimleri Kongresi. ist. 1981.

A.g.m. Erz. A. ü . ilô'hiyat Fak. Derg., Sayı: 7, ist. 1986, s. 109- 128.

281 Günay, Doç. Dr. Ünver: Dini Gruplar Erz. A. ü . lslômi ilimler Fak. 1981/1982 Öğretim Yılı Seminer.

282 Günay, Doç. Dr. Ünver: Din ve Toplumsal Farklllaşma Erz. A. Ü. ilôhiyat Fak. Derg., Sayı: 5, Erz. 1982, s: 71 - 86.

283 Günay, Prof. Dr. ünver: Modern Sanayi Toplumlarmda Din: 1 Erciyes Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Sayı: 3, Kayseri 1986, s. 41 - 88.

284 Güngör, Doç. Dr. Erol: Din Meselesi (1- ll- lll). (1): Töre Derg., Cilt: 5, Sayı: 22, Mart 1973, s. 11 - 14.

(ll): Töre Derg., Cilt: 5, Sayı: 29/ 30, Ekim- Kasım 1973, s. 11 - 16. (lll) : Töre Derg., Cilt: 5, Sayı : 31, Aral ık 1973, s. 11 - 17.

285 Güngör, Doç. Dr. Erol : Anadolu'da Türk Birliği ve Tarikatlar (1 - ll). · Türk Edebiyatı Derg., Cilt: 3, Sayı: 26, Şubat 1974, s .. 30- 32.

(ll): Cilt: 3, Sayı : 27, Mart 1974, s. 26-29.

286 Güngör, Prof. Dr. Erol: Modernizm Karşrsmda islôm. Milli Eğitim ve Kültür Derg .. Yıl: 2. Sayı: 5, Aralık 1979, s. 82- 96.

287 Güngör, Dr. Harun: Gagavuzlarm Hristiyanlrğr Kabulü ve inanrşlarm­daki islami Unsurlar Meselesi. Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 27, Aralık 1983, s. 248- 254.

Page 32: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Geiıel ve Özel Din Sosyolojisl İle İlgili Bir Bibliyografya... 433

288 Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed: Hz. Peygamber (SAV} Devrinde içtimal Hayat. Hilôl Mecm., Yıl: 3, Say.ı: 30, Ank. Ağustos 1962, s. 2- 3- 13.

289 Hamidullah, Prof. Dr. Muhammed: Hz. Peygamber (s.a.v.) Zamanmda Medinenin Sosyal Yaptst. Cev.: Doc. Dr. ı. Süreyya Sırma, ilim ve Sanat Derg. Sayı: 5, ist. O­cak- Şubat 1986, s. 65- 73.

290 Hôtemi, Hüseyin Perviz: Sosyalizm ve islômiyet Tartişmalan (1- 13). Fikir ve Sanatta Hareket Derg., Sayı: 5'den 17'e kadar, ist. Mayıs 1966 dan Mayıs 1967'e kadar.

291 Hatentı, Hasan Hüsrev: islam·Dünya Görüşü 1- IV. Fikir ve Sanatta Hareket Derg. C. 1, Sayı: 15, ist. Mart 1967, s. 28- 29/C. 2, Sayı: 18, Haziran 1967, s. 23- 24. C. 2, Sayı: 20, ist. Ağus. 1967, s. 5/C. 2, Sayı: 21, ist. Eylül 1967, s. 6-8.

292 Hökelekli, Dr. Hayati: inanç ve Mezhep Farkliiikiarmin Psikoloiik ve Kültürel Temelleri. Diyanet Derg., Cilt: XX, Sayı: 3, Ank. 1984, s. 24- 34.

293 Hökelekli, Hayati·: Gençlik ve Din İhtiyac1. Milli Kültür Derg., Sayı: 50, Eylül 1985, s. 87 - 89.

294 Hizmetli, Dr. Sabri: itikôdi islam Mezheplerinin Doğuşuna /çtimai Hadiselerin Tesirleri Üzerine Bir Deneme. Ank. Üni. ilöhiyat Fak. Derg., Sayı: 26, Ank. 1983, s. 653- 680.

295 Işık, Emin: Yeni Sınıflar ve Reiimler Karşrsmda islômiyet. Fikir ve Sanatta Hareket Derg., C. 2, Sayı: 20, ist. Ağustos 1967, s. 6-9

296 Işık, Emin: ilk insan ve ilk Din Fikir ve Sanatta Hareket Derg. Sayı: 51, ist. Mart 1970, s. 7- 9.

297 ışık, Emin: Dinin.KaynağJ Fikir ve Sonatta Hareket Derg. C. Vll, Sayı: 74, ist. Şubat 1972, s. 32-46.

298 imamoğlu, Ragıp: istôm Dini ve Toplum Hayatı Üniversite ve Köy, Yıl: 2, Sayı: 4, Ank Ocak 1967, s. ·20.

299 inan, Abdülkadir: Müslüman Türklerde Şamanizrri Kalmttiarr Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg. Sayı: 4. Ank. 1952, s. 19-30.

300 izmirli. ismail Hakkı : is/ôm içtimaiyatt Dar'ül-fünun Ed. Fak. Mecm., Cilt: 2, Sayı: 3, ist. 1922/23 (1338),

(F.: 28)

Page 33: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

4 .:;:3_4 ____ ___ ___ _ Ar-"ş_. -'-Gr_v. Mehmet Bayyiğit

s. 178- 187. (ll): Cilt: 2, Sayı: 5, ist. 1922/23, s. 361 -386.

301 Janvier, Alain: Komşu Memleketlerde Dini ve ictimai Hareketler. Cev.: N. Kovacıoğlu iş Mecm., Sayı: 52- 54- 56, ist. 1945/46.

302 Janvier, Alain: Rusya'da Din/ ve içtimal Hareketler. Cev.: N. Kovacıoğlu iş Mecm., Cilt: 13- 14, Sayı: 63/64, 66, 68~ 83, ist. 1 Aralık 1946, 1 Şu­bat 1947, 1 Nisan 1947, 1 Temmuz 1948.

303 Jaschke, Gotthard: Yeni Türkiye'de Kur'an-1 Kerim Kurs/an. Cev.: Nimet Arsan.

- islôm Tetkikleri Ens. Derg., Cilt: V, Cüz: 1 - 4, ist. 1973, s. 47- 63.

304 Kara. ısmail: Hicri XV. Asnn Eşiğinde Isitım Dünyasmda Fikri Hare­ketler. Fikir ve Sanatta Hareket Derg., Sayı : 9 - 10 (171 -172). ist. Kasım­Aralık 1979, s. 6- 14.

305 Kafesoğlu. ibrahim: Türkler ve Din. istanbul Derg., Yıl: 2, Sayı: 1, Ist Ocak 1956.

306 (Kara, i smail): islômc1flk Cereyam ( Maselenin dünü: Cumhuriyet Ön­cesi) Fikir ve Sanatta Hareket Derg., Sayı: 5 (167). ist. Temmuz 1979, 8.5-10. IL islômclflk Cereyam (Meselenin Bugünü: Cumhuriyet Devri) A.g.d. Sayı: 6 (168), ist. Ağustos 1979, s. 5- 10.

307 Koral, E. Z.: Müslüman Ülkelerinde Kültür Değişmeleri Yavuz Abadan'a Armağan, Ank. 1969.

308 Karaman, Hayrettin: lslôin'da içtimat Terbiye ve Kontrol (İh-tisôb. Mü­essesesi). Diyanet Derg., Cilt: 11, Sayı: 5, Ank. 9/10. 1972, s. 273-283.

309 Karasan, Prof. Mehmet: ilk Yunan Düşüncesinde Din ilmi Denemeleri. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1953, Cilt: ll, Sayı: 1, Ank. 1953, s. 21 - 27.

310 Karasan, Prof. Mehmet: Din Sosyo/ojisinin Öncüleri ve Kurucu/an. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: ll, Sayı: 4, Ank. 1953, s. 61 - 69.

311 Kardaş, Rıza: Eğitim ve Yenileşme Hareketleri Yönünden Lay1kftk ve Din AnlaylŞI .

Türk Kültürü Derg., Cilt: 10, Sayı: 115, Ank. Mayıs 1972, s. 9- 20.

Page 34: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Di~ Sosyolojlsi İle İlgili Bir Blbliyograrya... 435

312 Kardaş, Rıza : Türk Cemiyetinde Dinl Hayat. Türk Dünyası El Kitabı, Ank. 1976, s. 1405 - 1421 . «Türk Kültürü Araştırma Ens. Yay.»

313 Kemal, Abdülaziz: islôm Toplumunda Yabanctlaşma. Düşünce Derg .• Yıl : ı. Sayı: 4, lst. Temmuz 1976, s. 9- 16.

314 Kocabaş. Şakir: Kur'an'da Millet Kavramt (ing.) Ilim ve Sanat Derg. Sayı: 9, Eylül- Ekim 1986, s. 32- 41 (Türkçe özet)

31Ş Koçkuzu, Dr. Ali Osman: Modem Toplumlarm ihtiyaçlan ve Sünnet. Neiil Derg., Cilt: 2, Sayı : 11, i st. Ağustos 1978, s. 5- 1 O.

316 Korlaelci. Yrd. Doç. Dr. Murteza: Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi

Erciyes Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Sayı : 2, Kayseri 1985, s. 209- 220.

317 Korlaelçi, Yrd. Doç. Dr. Murteza: Le Play Mektebi ve ilk Türk Tem­silcisi Prens Sabahattin Bey Erciyes Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Sayı : 1, Kayseri 1983, s. 31 - 58.

318 Koştaş, Yrd. Doç. Dr. Münir: La Laicisation de I'Etat Turc. Ank. Üni. ilôhiyot Fak. Derg., Cilt: XXVII, Ank. 1985, s. 339 - 346.

319 Koştaş, Yrd. Doç. Dr. Münir: Din Sosyo/ojisine Giriş.

Ank. Ün i. llôhfyat Fak. Derg., Cilt: XXVIII, Ank. 1986, s. 355- 369.

320 Korap, Ali Rıza: Cemiyet ve Terbiye. Sosyoloji Dünyası Derg., Cilt: 1, Sayı : 2, ist. Ekim 1952, s. 16- 19.

321 Köprülü, Fuat: Anadolu'da islômiyet. Dar'ül-fünun Ed. Fak. Mecm .. Yıl : 2, Sayı: 4, Eylül 1338/ 1922, s. 281 311. Yıl : 2, Sayı: 5, Kasım 1338/1922, s. 385-420. Yıl : 2, Sayı: 6, O­cak- Mart 1339/ 1923, s. 457- 480.

322 Kösemihal. N. Şazi: itim Gözüyle Büyü ve Din . Sosyoloji Dünyası Derg., Cilt: ı. Sayı: 3, ist. 1953, 3 s.

323 Kum, Kumahmetoğlu Naci: Türk Din Tarihi ve Sosyoloii Etrafında

Araşttrmalar.

iş Mecm., Sayı : 53, ist. 1946.

324 Kunter, Halim Baki: Vaktiyelerin Tarih ve Sosyo/o;; Baktmmdan önemi. Ülkü Mecm .. Cilt: 6, Sayı : 35, ist. 1936, 6 s.

325 Kurtkan. Prof. Dr. Amiran: Taassubu Önleyen islami Değer Hüküm­·leri ve Sosyal Gelişme. Türk Dünyası Araştırmaları, Yıl: 2, Cilt: 2/12, ist. Haziran 1981, s. 5-22.

Page 35: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

436 Arş. Grv. Mehmet B!yyc..::......:iğ'-lt _ _ _______ _

326 Kutluay, Doç. Dr. Yaşar: Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurcu/uk .. lslôm Tatkikieri Ens. Derg., Cilt: 3, Cüz: 3-4. 1959/ 60, s. 211 - 226. Not: Makalenin sonunda Z. V. Togan'ın 2 sahifelik notu vardır.

327 Lekesiz, Ömer: Son Dönem Osmanli isldmcı!lğı Üzerine Notlar. ilim ve Sanat Derg. Sayı : 4, ist. Kasım - Arqlık 1985, s. 24- 28.

328 Lewis, Bernad: Osmanli imparatorluğu ve islômiyet. Çev.: Şinasi Siber, istanbul Derg., Cilt: 2~ Sayı: 2, ist. Haziran 1955.

329 Malinowski, B.: iptido7 Cemiyette Cürüm ve Adetler. Cev.: Ercüment Atabay. Sosyoloji Derg., Sayı: 1, ist. 1941/42, s. 218-249, (ll): Sayı: 2, ist. 194_3. s. 1_90- 224.

330 Mardin, Ş.: Din Sorunu Yeni ·Bir Düzeye Ulaş~rken .

Milliyet Gazetesi, ist. 6.1.1977. •• f ·~ ~

331 Meriç, Umit: Milli Ort ve Adetlerimiz. Pınar Derg., Cilt: 7, Sayı: 81, Eylül 1978, s. 31-34.

332 Meriç, Doç. Dr. Üm\t: isldm Sosyo/ojisi Bibliyografyast üzerine (Ko­nuşma).

ilim ve Sanat Derg., Sayı: 2, ist. Temmuz- Ağustos 1985, s. 97- 100.

333 Meriç, Doç. Dr. Ümit: Elbiseyle Gelen Mesaj. Kadın ve Aile Derg., Sayı : 11, Şubat 1986, s. 9- 10.

334 (Mete) Mehmet izzet: Durkheim Tercemaleri ve Baz1 Felsefe ve Içti­maiyat lst1lôhlarma Dair. Dar'ül-fünun Edebiyat Fak. Mecm .• Cilt: 3, Sayı: 5, ist. 1339/ 1923.

335 Mez, Prof. A.: Ortazaman Türk- islôm Dünyasmda Din. Cev.: Cemal Köprülü. . Ülkü Mecm .• Cilt: 16, Sayı : 92/ 93/94/95/96, Ank. 1940/ 41 • . Cilt: 17, Sayı: 97/98, Ank. 1941.

336 Mez, Prof. A.: Ortazaman Türk- islôm Dünyasmda Devlet. Çev.: Cemal Köprülü. Ülkü Mecm .• Cilt: 12, Sayı: 68, Ank. 1938. 6 s.

337 Mez, Prof. A.: Ortazaman Türk- istôm Dünyasmda Adet/er. Cev.: Cemal Köprülü. Ülkü Mecm .. Cilt: 12, Sayı: 71172, Ank. 1939, (ll): Cilt: 13, Sayı: 73, Mart 1939, 26 s.

Page 36: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Diu Sosyolojlsi İle İlgili Bir Bibliyografya... 437

338 Mez, Prof. A.: Ortazaman Türk- islam Dünyasmda Köleler. Çev.: Cemal Köprülü. Ülkü t-J)ecm., Cilt: 11. Sayı: 63, Ank. Mayıs 1938. 10 s.

339 Mumcu, Necati : D;nin Ekonomik Hayata Tesiri: Türk Sanat Derg., Cilt: 4, Sayı: 62. ist. Ocak 1958, s. 5.

340 Önder, Ali Rıza.: Dinin Toplumdaki Yeri. Yeni Adam Derg., Sayı: 816, ıst. Ağustos 1969, s. 4. ·

341 Örnek, Dr. Sedat Veyis: ilkellerde Dinsel Temel Kavramiara Genel Bilfi Bak1ş. Ank. Üni. Dil ve Tar.- Coğ. Fak. Derg., Cilt : 20, Sayı: 3/4, 1962, s. 255-261.

342 Özdarendereli. M. Necmettin: Din Hayat1m1z. Türk Düşüncesi Derg., ·cilt: 6, Sayı : 31 , 15 Haziran 1956, s. 11 - 13, (ll): Cilt: 6, Sayı: 32, 15 Temmuz 1956, s. 82- 87.

343 Özek, Doc. Dr. Çetin.: Din Örgütünün Gelişim Devreleri. Cem Derg., Cilt: 1, Sayı: 6. ist. Kasım 1966, s. 8-9.

344 Özek, Doc. Dr. Çetin: Az Gelişmiş Ülkelerde Dinin Etkisi. Cem Derg .• Cilt: 1. Sayı: 13, ist. Mart 1967, s. 2- 3.

345 Özerdim. Dr. Muhaddere: Cin Dininin Menşef Meselesi ve Dini inanç­lar. Selleten {TTK). Cilt: 26, Sayı: 101, Ank. 1962, 41 s ..

346. Özgen. Hilmi: islam'da Halk Hareketleri. Yön Derg., Yıl: 1, Sayı: 37, ist. Şubat 1966.

347 Parmaksızoğıu. ismet: Anadolunun Dini Tarihi üzerine. Diyanet Derg .• Cilt: 10, Sayı: 114/115. Ank. Aralık 1971 , s. 421-426.

348 Parodi. · Dqminique: Ahlôki Hüküm/erin Atak/ K1ymeti. Çev.: Mehmet izzef ist. Dar'ül-fununu ilôhiyat Fak. Mecm.. Yıl : ll, Sayı : 9, ist. 1928, s. 132-171.

349 Poliak, A. N.: islôm Feodalizmi Çev.: H. Z. Ülke~. Sosyoloji Derg., Cilt : 1, Sayı : 1, ist. 1942, s. 250-.270.

350 Pritsch, Dr. Erich: islam'da Devlet Fikri Çev.: Prof. S. Şakir Ansay. A. ü. Siyasal Bilgiler Fa·k. Der., Cilt: 1, Sayı: 1, Ank. 1943, 13 s.

Page 37: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

438 Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit

351 Pritsch, Erich: islam'da Devlet Fikri Tarihi Bir Bak1ş. Cev.: Sabri Şakir Ansay .

. A. Ü. Siyasal Bilf;Jiler Fak. Derg .. Cilt: 1, Sayı: 2, An'k. 1944, 30 s.

352 Radcliffe- Brown, A. R.: Din ıie Toplum. Çev.: Ünsal Oskay. A. ü. Siyasal Bilgiler Fak. Derg., Cilt: XXIII, Sayı: 4, Aralık 1968, An­kara 1969, s. 301 -329.

353 es-Sôfi, Prof. Dr. Muhyiddin: Toplum ve Fert Hayatmda Dinin Önemi. Çev.: Nasih Ekinci. Oiyanet Derg., Cilt: 20, Sayı: 1. Ank. Mart 1984, s. 35 - 41.

354 Saraç, Prof. Celôl: islam'da ictimai Meseleler. islôm Mecm .• Cilt: 1, Sayı: 10, Ank. Nisan 1957, s .. 14-15.

355 Sarı. Ergün: Anadolu Yaşatmnda Şamanizm KaftntJian Türk Falklor Araştırmaları, Cilt: 14, Sayı: 277, ist. Ağustos 1972, s. 6381 - 6383.

356 Sarıtaş, Muhammed: Çağdaş islam Toplumlarmda Ramazcmm Sos­yoloiik Anlam1. · islôm Derg., Cilt: 1, Sayı: 10, ist. Haziran 1984, s. 10- 11.

357 Sarıtaş, Muhammed: Sosya/ Hayat Ilim ve Din. islôm Derg., Cilt: 1, Sayı: 12, ist. Ağustos 1984, s. 6- 7.

358 Sayarı (Toprak). B.: Türkiye'de Dinin Denetim işlevi. A. ü. Siyasal · Bilgiler Fak. Derg., Cilt: XXXII, Sayı: 1/2, An k. Mart­Haziran 1978, s. 185.

359 Sayıfgan, Aclan: Marx ve Engels'in Din Karş1smdaki Durum/an. Fikir ve Sanatta Hareket, C. VII, Sayı: 74, ist. Şubat 1972, s. 47-52.

360 Selôhaddin Asım: ictimaiyat ve Şeriat-t islamiyye / . Sırat-ı Müstakim Mecm., Cilt: ll. Sayı: 28, ıst. Şubat 1324.

361 Selôhaddin Asım: ilm-i içtimaa Nazaran islômiyet Sırat-r Müstakim, Cilt: ll, Sayı : 33, ist. Mart 1325.

362 Sena. Cemi!: Din, Bilim Smtrlanm Aşabilir mi? Türk Vurdu Mecm., Sayı: 321, Ank. Mart 1966.

363 Sezgin, Dr. Fuat: islam Medeniyetinin Gerilemesi Türk Vurdu Mecm., Cilt: 2, Sayı: 208, Ank. Eylül 1960.

· 364 Smart, Ninian: Tarih Öncesine Ait Dinler/e ilkel Dinler. Terc.: Doç. Dr. Günay Tümer. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XXV, s. 297 - 323.

Page 38: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyografya... 439

365 Smith, Wilfred Canwell: Modern Türkiye Dini Bir Reforma m1 Gidiyor? Ank. Üni. ilahiyat Fak. Derg., Cilt: 2, Sayı: 1, Ank. 1953, 14 s.

366 Solmaz. Mehmet: Din Görevlilerinin Kalkmmam1zdaki Yeri. Üniversite ve Köy, Yıl: 2, Sayı: 7, Ank. Ekim 1967, s. 147- 148.

367 Soysal, ilhami: Türk Politik Yaşammda Mezhep ve Tarikatm Etkileri Varlık Derg., Sayı: 941, Şubat 1986, s. 11 - 13.

368 Şafak, Doç. Dr. Ali: Hakkari ve Civarmda Ha/km Dini ve Ahlôki Ya­şaylşmm Günlük Hayatta Tezahürü Üzerinde Bir Araştlfma. Erz. fıf: Ü. lslômi ilimler Fak. Derg .. Sayı: 2, Ank. 1977. s. 73- 113.

369 Tçıbakoğlu, Dr. Ahmet: Türk Çal1şma Hayatmda Fütuvvet ve Ahilik Geleneği.

Kaynaklar Derg., Sayı: 2. 1984, s. 26- 32.

370 Tanyu, Hikmet: Türkiye'de Muhtelif Diniere Dair Bir inceleme. islôm Mecm., Cilt: 3, Sayı: 27, Aralık 1959, s. 84.

371 Tanyu, Prof. Dr. Hikmet: Türkler Arasmda Dinlerin Tarihçesi Türk Falklor Araştırmaları, Cilt: 16. Sayı: 310, Mayıs 1975, s. 7301-7303 (ll): Cilt: .16, Sayı: 311, Haziran 1975, s. 7333.

372 Tanyu, Prof. Dr. Hikmet: Dini Fo/klor veya Dini- Manevi Halk inanç­farmm Çeşit ve Mahiyeti üzerinde Bir Araştirma. Ank. Üni. ilôhiyat Fok. Derg., Cilt: XXI . . Ank. 1976, s. 123- 142 . .

373 Tanyu, Prof. Dr. Hikmet: Totem, Totemizm ve Tabu . Üzerine Araştır­malar. Ank. Üni. ilôhiyat Fok. Derg., Cilt: XXVI. Ank. 1983, s. 155- 172.

374 Taplamacıoğlu, M.: Din ve Toplum Olaylarmm Psikanafiz Bak1mmdan Yorumu. _ Sosyoloji Derg., Sayı: 17i18, ist. 1962/ 63, s. 99- 105.

375 Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: Din Sosyolojisi Çal1şmalarr. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Yıl: 1958/ 59, Cilt: VII, Ank. 1960, s. 55-61.

376 Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: Din Sosyolojisinin Yeri ve TartiŞ­

ma Konusu Olan Meseleleri. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1960, Cilt: VIII, Ank. 1961, s. 45 - 50.

377 Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: Din Sosyo/o;isinde Son Gelişmeler Ank. Üni. ilôhiyat Fak Derg., Yıl : 1962, Cilt: 10, Ank. 1963, s. 49-63.

378 Taplama'cıoğlu, Doc. Dr. Mehmet: Yaşiara Göre Dini Yaşay1şm Şid­det ve Kesafeti üzerine Bir Anket Denemesi. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl : 1962, Cilt: X, Ank. 1963, s. 141- 151.

Page 39: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

440 Arş. Grv. Mehmet Bayriğit --· ···-----

379 Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: Laiklik ilkesi ve Türkiye'deki Durum Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1963, Cilt: Xl, Ank. 1963, s. 35- 53.

380 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: Baz1 islam Bilginlerinin Toplum Görüşleri.

Ank. Ün i. llôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1964, Cilt: XII, Ank. 1964, s. 83- 97.

381 Taplamacıoğlu, Pro-f. Dr. Mehmet: Din ve Toplum ilişkileri ve Dini Gruplar. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl : 1865, Cilt: XIII; Ank. 1965, s. 13-20.

382 Taplamacıoğlu. Prof. Dr. Mehmet: Dinler Bilimi. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XIX, Ank. 1973, s. 41 - 47.

383 Tendar, Nahit: Laiklik. Sosyoloii Dünyası Derg., Cilt: 1, Sayı: 1, ıst. 1951, 6 s.

384 Toğan, Nazmiye: Peygamberin Zamanmda Şarki ve Garbi Türkistam Ziyaret Eden Cinli Budist Rahibi Hüen - Cang'm Bu Ülkelerin Siyas1 ve Dini Hayatma Ait Kay1tlan. isıarn Tetkikleri Enst. Derg., Cilt: 4, Cüz: 1 - 2, ist. 1964,_ s. 21 - 64.

385 Tonguç, Sencer: Ortaçağ Avrupasi ve islam Dünyas1. Güney- Doğu Avrupa Araştırmaları Derg., Sayı: 2/ 3, 1973/74, s. 1-10.

386 Topcu. Nurettin: Dini Hayatm Temelleri. islôm Mecm., Cilt: 1, Sayı: 4, Ank. 1956, s. 13- 14.

387 Topcu. Dr. Nurettin : Manevi Kalkmma Türk Vurdu Mecm., Sayı: 283, Ank. Nisan 1960.

388 Tunç, M. Şekip: Din Hayat1m1z Türk Vurdu Mecm., Sayı: ~54, Mart 1956, s. 641 -644.

389 Turan, Prof. Osman: Din ve Laiklik Türk Vurdu Mecm., 49. yıl, Sayı: 275, Ank. Temmuz, 1959, s. 1 - 3.

390 Turan, Prof. Osman: Türkiye'de Din ve Laiklik (ll- V). Türk Vurdu Mecmuası;

ll. 49. yıl, Sayı: 278, Ank. Kasım 1959, s. 1 - 4. lll. 49. yıl, Sayı: 279, Ank. Aralık 1959, s. 5- 8. IV. 50. yıl, Sayı: 281. Ank. Şubat 1960, s. 1 - 4. V. 50. yıl, Sayı: 282, Ank. Mart 1960, s. 1 - 4.

391 Turan, Prof. Osman: Türkiye'nin Manevi Durumuna Umumi Bir Bak1ş Türk Vurdu Mecm .• Sayı: 273 Ank. Mayıs 1959, s. 1 - 4.

392 Turan, Prof. Osman: Din ve Medeniyet. islôm Medaniyeti Mecm., Cilt: lll, Sayı: 26, ist. 1972, s. 2- 6.

Page 40: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

T~!~r.~~-~~nel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyogra[ya... 441

393 Turhan, Prof. Mümtaz: ictlmai veya Mil/i Terbiye. Ahlak, Din ve Estetik Terbiye. Bilgi Derg., Sayı: 67, ist. Kasım 1952.

394 Turhan, Mümtaz: ictimai Gruplar Arasmdaki Münasebetlere Tesir · Eden Faktörler. Sosyoloji Derg .. , Sayı: 13- 14, ist. 1959, s. 99- 106.

395 Türkdoğan, Prof. Dr. Orhan Ziya Gökalp'te Çağdaş/aşma, islam/aş-, .

ma, Türkleşme Akimlan ve Milli Devlet Fikrinin Gelişimi. i~. Üni. iktisat Fak. Oerg., Cilt: 36, Sayı: 1/4, 10.1976/ 9.1977, s. 79-104.

396 Tümer, Prof. Dr. Günay: Çeşitli Yönleriyle pin Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XXIII, Ank. 1986, s. 213-267.

397 Üçok, Doç. Dr. Bahriye: insan Haklarmm Gerçekleşmesinde Dinin ,Etkileri. insan Hakların ın Felsefi Temelleri Uluslararası Semineri, Ank. (9- 13:6.1980). 1982, s. 127-129.

398 Ülken, H. Ziya: intihar (1 -ll) Felsefe ve içtimaiyat Mecm., Sayı: 2, ist. 1927, s. 139- 143. (ll} Sayı: 3, ist. 1927, s. 212-216.

399 Ülken, H. Ziya: Dini ictimaiyat (1. Ders Mevzu) . Felsefe ve ictimaiyat Mecm., Sayı : 4, ist. Ağustos 1927, s. 264-271.

- A.g.m. (2. Ders itikatların Menşei Meselesi) Fels. ve ict. Mecm., Sayı: 5, ist. 1927, s. 321 - 333.

A.g.m. (3. Ders Dinlerin Tekômülü) . Fels. ve ict. Mecm., Sayı : 7, ist. 19?7. s. 28-41.

400 Ülken, H. Zi.ya: Totemizm Etrafmda Münakaşalar. · insan Mecm., Citt: 2, Sayı: 11. ist. Nisan 1939, 13 s.

401 Ülken, H. Ziya: Türkiye'de Pozitivizm Temayülü insan Mecm., Cilt: 2, Sayı : 11, ist. 1939.

402 Ülken, Prof. H. Ziya: Sosyo/ojinin Mevzu ve Usulü (Mistik Hadise -Dinlerin Esas1). Sosyoloii Dergisi, Sayı : 1, ist. 1942, s. 106- 118.

403 Ülken, Prof. H. Ziya: Hristiyanl1k ve Puta Tapan Dinler. istanbul Mecm., Cilt: 6, Sayı : 62, ist. Haziran 1946.

404 Ülken, H. Ziya: Kültür Değişme/eri; Reform, Dinimizde Reform. Kemalizm Derg., ist: Haziran 1958.

Page 41: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

442 . Arş. Grv. Mehmet Bayyiğit ·

405 Ülken, Hilmi Ziya: lptidallerde içtimai Bünye ve Din. Sosyoloji Derg., Sayi:. 13/14; ist. 1959, 22 s.

406 Ülken, Hilmi Ziya: Bati'da ve Btzde irticd. . ·Türk DüşOneesi Mecm., Cilt: 10, Sayı: 56i 57, ist. Mayıs 1959.

407 Ülken, Ord. Prof. Hilmi Ziya: Türkiye'de Bat1111aşma Hareketi. Ank. Üni. flôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1960, Cilt: VIII, Anrk. 196t s. 1 -7.

408 Ülken, H. Z.: Şark- Garp Problemi Karş1smda isltimfyet. Ank. Ün i. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XII, Ank. 1964, s. 21 - 34.

409 Ülken, Prof. Hilmi Ziya: islômiyette Eski Dinierin izleri, istanbul Mecm., Cilt: 6, Sayı: 63, ist. Temmuz 1949.

410 Ülken, Prof. Hilmi Ziya: Anadolu Ört ·ve Adetlerinde .Eski Kültürlerin · izieri. ·

Ank. Üni. ilô.hiyat Fak, Derg., Yıl : 1969, Cilt: XVII, Ank. 1971, s. 1-28 . .

411 Ülken, Ord. Prof. Hilmi Ziya: Lôiklik. 50. Yıl Kitabı. An k. 1973, s. 59 - 77 . . «Ank .. Oni. ilôhiyat Fak. Yay. no: 117» .

412 Ünal, Ahmet: Büyünün Doğuşu ve Çağdaş Türk Toplumundaki Yeri Türk Vurdu Meqm .•. Sayı: 313, Temmuz 1965. ·

A13 Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet: Din · ve. Toplum .. Varlık Derg., Sayı: 941, Şubat 1986, s. 3-6.

414 Vergote, Antoine: Ergenlik(e Din Çev.: Dr. Erdoğan Fırat. . Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: XXIV, Ank. 1981, s. 583 :. 592.

415 Vogt, Edvord ·o.: Din: Sosyoloiisi Araşt~rinalarmda Objektif/ik. . Çev.: M. Rami Ayas. ·

Ank: Ün i. ilôhiyat Fak. Derg., Cilt: 'XXII, Ank. 1978, s. 297- 305.

· 416 Wach,. Joachim: Toplumun S1rf Dini Teşkilatlanmasi . ı .

· Çev.: Dr. M. Rami Ayas . . .. Ank: Oni. ilôhiyqt Fak. Derg., XIX, Ank. 1973, s. 175-192.

417 {Yaltkdya), . M. Şertıfeddin: islôm'da ilk Fikri Hareketler ve Dini Mez- · hep/er, (1 - 11 .- ·111). ist. Dar'ul-fünunu ilôhiyat Fak Mecm. Yıl: !ll, ·sayı : 12, ist. 1929, s. 1 - 20. Yıl : lll. Sayı : 13, ist. 1929, s. 1 - 17. Yıl : IV, Sayı : 14, ist. 1930, s. 1 - 27; .

418 Yavuz, Doc. Or. Kerim: Ziya Gökalp'in Dini· Tutumu ve Din Anlay1ş1. Erz~ A. Ü. islôrni ilimler Fak., Derg., Sayı: 2, Ank. 1977, s. 211 • 222.

Page 42: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

· Türkiye'de Genel ve Özeİ Din Sosyolojisl İle İlglli Bir Blbliyografya... 443

419 Yazgan, Prof. Ör. Turan: Sosyal .Güvenlik Açısmdan Zekôt .. Türk DGnyası Araştırmaları Derg., Yil: 1, Sayı : 6, ist. Haziran 1980, . ·s. 131 - 160.

420 Yediytldız, Doç. Dr. Bahattin: Vakıf _·Müessesesinin XVIII. Asır Türk · Toplumundaki Rolü.

· vakıtlar · Dergisi, Sayı: 14, 1982~ s. 1-27.

421 Yediyıldız, Doç. Dr. Bahattin: Müessese - Toplum Münasebetleri Çer­çevesinde XVIII . 'As1r Türk Toplumu ve .Vakti Müessesesi. Vakıflar Derg., Sayı·: 15, 1982, s. 23 - 53:

422 (YörJkan). Yusuf Ziya: Tahtactiar. Tahtaetiarda Dini ~e Strri Hayat. (1 ~ IV) . . ist. Dar'ül-türiunu ilôhiyat Fak, Mecm., Yıl : ıv. Sayı : 15, ist. 1930, s. 66- 80, Yrı: ıv, Sayı: 17, ist. 1930, s. ·72-80.

_ '(ıl : v .. Soyı : 19, i st. 1931, s. 66. so. Yıl: V, Sayı : 20, i st. 1931, s. 57-:80.

423 (Yörükan) , Yusuf Ziya: 1slôm Menôbiinde Şaman/tk «Sümeniye» ve- . ya ((Şemeniye». . . . . . !st. Dcir'ül-fünunu ilôhiyat Fa'k. Mecm., . Yıl: V, Sayı: 21 , i st. 193t

. s. 36-58.

424 (Yörükan), Yusuf Ziya: · Orta Asya'da Türk Boylan v_e Bunlarin Dini ve Coğrafi Vaziyetleri. (1 - ll - lll). Yıl : V, Sayı : 22, i'st. 1932,.$. 51 ~ 64. Yıl: v. Sayı : 2;3, i st. 1932. s. 39-52. Yıl: V, Sayı: 24, ist. 1932, s. 46 - 64.

· 425 Yörukan, Prof. Yusuf Ziya: Vahhabilik . Ank. · Ünl. llôhiyat Fak. Derg., Yıl : 1953, CIIt: ll. Sayı : 1, Ank. 1953, · s. 51 ~ 67.

. , ı

426 Yörü l'<an, Turhan: lptidai/erde Kutsal ve Kutsal D1şt Sahalar Aynltğı. · · : Sosyoloji D~rg., Sayı : .-9. ist. 1954, s. 12- 36. ·

427 Yurdaydın, Hüseyin: Prof. · Wilfred c. Smith' in (<Modern Türkiye Dini Bir Reforma m1 Gidiyor?» Adli Makalesi Dolaytstyfa Birkaç Söz. Ank. Oni: İlôhiYat Fak. Derg., Cilt: 2, Soyı : 1. Ank~ -1953, ·2.s. . .

:428 Yurdaydın , Doç. Dr. Hüseyin: Din Fenomenoto;isi. · . ·Ank. Üni.- lıôhiyat .Fak. Derg., Yıl: 1960. Ci~t: VIII, Ank: 1961, s. 51 ·54.

429 Yurdaydın, Dc;ıç .. Dr. Hüseyin: Türkiye'nin · . Dini _ Tarihine Umumi Bir Baktş. _ Ank: OnL llôhiyat Fak. Meom., Yıl: 1961, Cilt: ıx,· Ank. 1962, s .. 109-120

Page 43: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

444 Arş, Grv. Mebtnct Bayyiğit

430 Yurdaydın, Prof. Hüseyin G.: Devlet ve Din, Halifelik ve Laiklik. Ank. Üni. ilahiyat Fak. Derg., Cilt: XXVI, Ank. 1983, s. 173 - 181 .

431 Yusufuddin, M.: islainiyet ve ictimai Muavenet. islôm Tetkikleri Enst. Derg., Cilt: 1, ist. 1954, s. 68- 72.

432 Yüce kök, Dr .. Ahmet: Türkiye'de Örgütlenmiş Din in Sosyo - Ekono­mik Tabanr. (1946 - 1968). (Tez özeti) . An k. Ün i. Siyasal Bilgiler Fak. Derg., Cilt: 26, Sayı: 2, J-!aziran 1971, s. 301-306.

433 Yücel. Ersan: Totemizm. Sosyal Antropoloii ve Etnoloii Derg., Sayı: 2, ist. 1975, s. 69 - 78.

,,

434 Zaim, Prof. Dr. Sabahattin: Modern iktisat ve islam. islôm Düşüncesi Derg., Yıl: 2, Sayı : 5, ist. Nisan 1968, s. 317 - 328.

435 Zaim, Sabahattin: iktisadi Faaliyetlerde islami Davranrş Tarzt. islôm Tetkikleri Enst. Derg., Cilt: 7, Sayı : 1/ 2, 1978, s. 227- 258.

KiTAP TANITMALAR

436 Doğru, Adil: <ds/am Sosyoloiisi» Ozerine. Kitap Dergisi, 2. Dönem, Sayı: 3, ist. Mayıs 1987, s. 30-31. . .

437 Günay, Doç. Dr. Ünver: Armond Cuillier'in ((Sociologie des Religions}> Atatürk Üni. islômi ilimler Fak. Derg., Sayı: 4, Ank. 1980, s. 343-345.

438 Günay, Doç. Dr. Ünver: J. P. Charnay'ın <<Sociologie Religieuse de /'islam» Atatürk Üni. islami ilimler Fak. Derg., Sayı: 5, Erz. 1982, s. 245-251.

439 Tanrıkut, Hasan: Dini Sosyoloji (H. Z. Ülken'in Kitabının tanıtımı). Sosyoloji Derg., Sayı: 2. ist. 1943, s. 418-432.

440 Taplamacıoğlu, Doç. Dr. Mehmet: Reuben Levy, ((The Social Struc­ture of islam» (islamın Toplumsal Yapısı). Cambridge 1957. Ank. Üni. iJôhiyat Fak. Derg. Yı l : 1958/ 59, Cilt: VII. Ahk. 1960, s. 180.

441 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: W. C. Simith. (( L' islam dans le Monde ModernJ> (Modern Dünyada islam), Çev.: A. Guimbretiere. Poyat 1962. Ank. Üni. ilahiyat Fak. Derg., Yıl: 1963, Cilt: Xl, Ank. 1963, s. 172.

Page 44: SELÇUK ÜNiVERSiTESi ..ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00198/1986_2/1986_2_BAYYIGITM.pdf · Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri ve Mehmet izzet'in calışmaları içer sinde, çeşitli sosyal

Türkiye'de Genel ve Özel Din Sosyolojisi İle İlgili Bir Bibliyogralya... 445

442 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: Archives des Soôofogie des Re­ligions (Dinler Sosyolojisi Arşivi). An k. Ün i. ilahiyat Fak. Derg., Yıl: 1963, Cilt: Xl, An k. 1963, s. 172-173.

443 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: Glenn M. Vernon ((Socio/ogy of Religion» 1962, Mc graw-Hill Book Company, Ine. S. 400. Ank. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1963, Cilt: Xl, Ank. 1963, s. 171.

444 Taplamacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet: F. Boulard, ((An Introduction to Refigious Sociology>>. ingilizeeye Çev.: M. J.' Jackson, 1960, Darton, Logman and Todd, S. 166. An~. Üni. ilôhiyat Fak. Derg., Yıl: 1963, Cilt: Xl, Ank. 1963, s. 171-172.