Seminarski Rad - Mpp

  • View
    37

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

assd

Text of Seminarski Rad - Mpp

OTVORENI UNIVERZITET APEIRON TRAVNIK

SVEUILITE/UNIVERZITET VITEZ VITEZFAKULTET PRAVNIH NAUKASTUDIJ I CIKLUSA; ETVRTA GODINA STUDIJASMJER: OPTE PRAVOSVJETSKA BANKASEMINARSKI RAD

Travnik, septembar 2014. godineSVEUILITE/UNIVERZITET VITEZ VITEZFAKULTET PRAVNIH NAUKASTUDIJ I CIKLUSA; ETVRTA GODINA STUDIJASMJER: OPTE PRAVOSVJETSKA BANKASEMINARSKI RAD

IZJAVA: Ja, Dario Bakarad, student Sveuilita/Univerziteta Vitez Vitez, Indeks broj: 0172-12/ROP, odgovorno i uz moralnu i akademsku odgovornost izjavljujem da sam ovaj rad izradio potpuno samostalno uz koritenje citirane literature i pomo profesora, odnosno asistenata.STUDENT: Dario BakaradPREDMET: MEUNARODNO POSLOVNO PRAVOPROFESOR: Prof. Nenad AvramoviSADRAJ:

31.UVOD

31.1.PROBLEM, PREDMET I OBJEKAT ISTRAIVANJA

31.2.RADNA HIPOTEZA

41.3.SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

41.4.STRUNE METODE

51.5.STRUKTURA RADA

2. NASTANAK SVJETSKE BANKE......................................................................................63.LANSTVO ORGANIZACIJA I SREDSTVA..................................................154. SPORAZUM IZ BRETON- VUDSA..................................................................16

5. MEUNARODNI MONETARNI FOND..........................................................176. EVROPA I SVJETSKE INTEGRACIJE..........................................................19277.ZAKLJUAK

28LITERATURA:

1. UVOD1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKAT ISTRAIVANJA

Predmet ovog seminarskog rada jeste Svjetska banka, kao vana komunitarna institucija Evropske zajednice. Iz samog predmeta, odnosno teme istraivanja proizilazi problem strukture suda, njegove nadlenosti, odnosno organizacije i rada, pa e objekat istraivanja biti Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomo u uem smislu.1.2. RADNA HIPOTEZA

Pretpostavka od koje polazimo u ovom istraivanju jeste da je Svjetska banka institucija koja se sastoji od tri instance: Takoe emo pretpostaviti da ova struktura nije rezultat isto hijerarhijskih kriterijuma, nego da nadlenost u prvoj instanci zavisi od vrste predmeta ili od toga koja stranka inicira postupak. S tim u vezi, pretpostavimo da je razlog uspostavljanja niih sudskih instanci prvenstveno potreba da se postojee pravosudne institucije rasterete brojnih predmeta. Pretpostaviemo i da je Sud pravosudno tijelo Evropske unije koje osigurava da se pri tumaenju i primjeni osnivakih ugovora potuje pravo Evropske unije, i to ne samo od strane drava lanica, nego i od strane svih institucija Evropske unije, te njenih agencija. Moemo pretpostaviti da sastav suda ine sudije dravljani svih zemalja lanica Evropske unije, koji uz to moraju posjedovati i posebne strune i moralne kvalitete. I konano, pretpostaviemo da je djelovanje Suda regulisano odredbama Osnivakih ugovora i Statuta, a da su detaljnija pravila o organizaciji i radu, te pravila postupka, sadrana u poslovnicima o radu pojedinanih sudskih instanci.

.1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

Osnovni ciljevi i svrha istraivanja teme ovog seminarskog rada su u tome kako bismo se potpunije, opsenije i dublje upoznali s problemima vezanim za konkretnu temu, odnosno institucijom Svjetska banka, njegovom strukturom,odnosno organizacijom i radom .1.4. STRUNE METODE

Prilikom strunog istraivanja teme, bie koritene odreene naune, odnosno strune metode. Tako e se metodom indukcije, ispitujui pojedine injenice, odnosno sastavne elemente, doi do zakljuka koji se odnosi na temu seminarskog rada kao cjelinu, dok e se primjenom deduktivne metode iz optih sudova doi do izvoenja posebnih i pojedinanih zakljuaka, kako bi se konkretno objasnile odreene injenice vezane za Savjet za uzjamanu ekonomsku pomo. Naravno, nezaobilazna metoda je i metoda analize, kojom e se vriti ralanjivanje pojedinih sloenijih pojmova, kako bi se lake razumjeli, dok e se u suprotnom sluaju, metodom sinteze, sistematizovati prikupljena saznanja u jednu loginu cjelinu. Metodom klasifikacije bie izvrena podjela pojedinih segmenata teme ovog rada, da bi se metodom deskripcije izvrilo njihovo opisivanje. Metodom dokazivanja vrie se dokazivanje pojedinih tvrdnji, dok e metodom kompilacije u ovaj rad biti inkorporirani rezultati naunoistraivakog rada drugih autora, odnosno njihova opaanja, stavovi, zakljuci i spoznaje.

1.5. STRUKTURA RADA

Seminarski rad e biti strukturiran tako da e prvo biti obraena institucionalna struktura Svjetska banka, kao centralne Evropske unije, a zatim, prije prelaska na pojedine sudske instance, koje ine pravosudnu strukturu. Zatim e rad biti usmjeren na pitanje organizacije i rada ove sudske instance, odnosno na sudska vijea i plenum, te na sudske odluke koje ona donose, pa e biti obraena i struna i administrativna sluba Svjetske banke. Nakon toga, seminarski rad e se baviti Svjestkom bankom, te e nakon optih napomena vezanih za ovu sudsku instancu biti rijei i o njenom sastavu i postupanju, kao i mogunosti ulaganja albe. I konano, rad e biti zakljuen obraivanjem amerike I azijske regionalne integracije, kao specijalizovanim tijelom i najniom s instancom u strukturi Svjetske banke. 2. NASTANAK SVJETSKE BANKE

Tokom tridestih godina ovog vijeka dolo je do znaajnog smanjenja izvoza kapitala,i to u obliku kredita i u obliku direktnih investicija.Do ovakvih kretanja dolazi iz vie razloga ,a prije svega zbog Velike ekonomske krize i politke nestabilnosti u svijetu.Smanjenje proizvodnje i porast nezaposlenosti doveli su do iscpljivanja fondova akumulacije,i u sektoru standarda i kod stanovnitva.Naputanje ve ranije modofikovanog zlatnog standarda,poremeaj u medjunarodnim monetarnim odnosima i snana dravna intervencija na ovom sektoru stvroili su veliku neizvjestnost u oblasti medjunaroodnih plaanja i kretanja deviznih klurseva.

Pojedine zemlje dunici nisu mogle da blagovremeno otplauju svoje kreditne obaveze prema inostranstvu,to ograniava transfer profita,a u nekim sluajevima dolazilo je do nacionalizacije strane imovine.

Dugotrajan rat,koji je zahvatio skoro sve zemlje svijeta,doveo je do smanjenja cjelokupne privredne aktivnosti.Ovakva situacija je nametala potrebu da se sagledaju mogunosti privrednog razvoja po zavretku rata i stvore uslovi za oporavak i jaanje kapitalistikog naina proizvodnje.

Rat je doprineo daljem ograniavanju medjunarodnog kretanja kapitala.Sve je bilo podredjeno ratnim potrebama.Dolazi do oslobadjanja narodno oslobodilakih pokreta u pojedinim djelovima svijeta pa i do socijalnih revolucija.Mnoge,neroito evropske zemlje pretrpjele su ratna razaranja.

Ovakva situacija nametala je potrebu da se sagledaju mogusnosti privrednog razvoja po zavretku rata i stvore uslovi za oporavak i jaanje kapitalistkog naina proizvodnje.To je znailo da treba pomoi obnovu zemalja Zapadne Evrope i obezbjediti kapitalistiki put razvoja u prodrujima gdje su oslobodilaki pokreti borili za ostvarenje nacionalne nezavisnosti..

Da bi se ovi ciljevi ostvarili bilo je neophodno ostavriti povoljene uslove za plasman privatnog kapitala,a to je podrazumjevalo obnovu privrede u ravijenim kapitalstikim zemljama,stvaranje infrasturkture u nerazvijenim zemljama kao neophodnog preduslova za plasman privatnog kapitala i obezbjedjenje vee sigurnosti za medjunarodne tokove kapitala.O uredjenju medjunarodnih ekonomskih odnosa po zavretku rata poelo se raspravljati u SAD jo u proljee 1940. godine,kada je kada je na incijativu Dravnog sekretara Hala naimenovana jedna Vladina medjuresorska grupa strunjaka za izuavanje ovih problema.U isto vrijeme,Sektor za monetarna istraivanja Ministarstva finansija priprema jednu studiju pod rukovodstvom Hari Vajta i decembra 1941. godine daje memorandum ''Prijedlog za Stabilizacioni fond Ujedinjenih i pridruenih nacija''.Ovaj dokument je kasnije proiren i obuhvatio je planove za stvaranje Banke za obnovu i razvoj i prijedloge iz oblasti trgovinske politike i robnih sporazuma.Narednih godina ove ideje i prijedloge za stvaranje Fonda Banke izuava jedno medjuresorko tijelo,poznato pod nazivom Ameriki tehniki komitet.

Medjunarodni monetarni i finansijski problemi istovremeno se razmatraju i u Velikoj Britaniji.Avgusta 1942. godine britanska ambasada u Vaingtonu dostavlja ministarstvima spoljnih poslova i finansija plan pod nazivom ''Predlozi za Medjunarodnu klirinku uniju'',koji je propremio Don Kejns.

Izmedju amerikog (Vajtov plan) i britanskog ( Kejnsov plan) prijedloga uredjenje medjunarodnih ekonomskih odnosa bilo je dosta slinosti.U oba je isticana potreba da se obezjbjede uslovi za slobodan izvoz kapitala,stabilnost deviznih kurseva i slobodu medjunarodne trgovine.Strunjaci obe strane usaglaavali su stavove o pokrenutim pitanjima .

U aprilu 1944. godine SAD,Velika Britanija i jo nekoliko zemalja postogli su sporazum o '' Zajednikoj izjavi eksperata o osnivanju MMF ''. SAD su teite svijih akcija stavljale na regulisanje problema medjunarodnih plaanja i deviznih kurseva . Medjutim, Velka Britanija i jo neke zemlje isticale su potrebu formiranja i jedne medjunarodne banke koja vo obezbjedila sredstva za finansranje privredne obnove i razvoja.Ova ideja je prihvaena na sastanku 17. zemalja u Atlantik Sitiju juna 1944.godine, Svega nekoliko nedelja prije poznate konerencije u Breton-Vudsu.

Monetarna i finansijaska konferencija u Breton Vudsu odrana je jula 1944. godine,uz uee 44. zemlje.Na njoj je odlueno da se osnuju medjunarodna banka za obnovu i razvoj-IBRD i Medjunardni monetarni fond-IMF.Te dvije institucije su trebale da omogue medjunarodnu i finansijsku saradnju: prva u oblasti srednjeronog i dugoronog finasniranja,a druga u oblasti medjunarodnih plaanja,deviznih kurseva i pruanja pomoi za tklanjanje kratkoronih neravnotea u platnom bilansu.sporazum o osnivanju IBRD-a i IMF-a stupio je an snagu 27. decembra 1945. godine kada je ratifikovalo 29. zemalja .Banka je