Click here to load reader

Seminarski Rad-Osnove Ekonomije-Internet Marketing

  • View
    3.354

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Seminarski Rad-Osnove Ekonomije-Internet Marketing

SADRAJ:1. UVOD......................................................................................................................4 2. PROIZVODNJA USLUGA...................................................................................5 2.1. Proizvodne usluge...............................................................................5 2.2. Neproizvodne usluge..........................................................................5 3. PROIZVODNE SNAGE U PROIZVODNJI.......................................................6 4. INTERNET MARKETING...................................................................................7 4.1. inioci koji formiraju internet marketing........................................8 5. KONCEPT INTERNET PRISUSTVA.................................................................9 5.1.Internet biznis plan............................................................................10 6. EFEKTI PROIZVODNJE USLEGE INTERNET MARKETINGA...............11 5.1. Neophodna direktna ulaganja...........................................................11 5.2. Dodatni trokovi..................................................................................11 5.3. Novi fiksni trokovi.............................................................................11 5.4. Direktne dobiti.....................................................................................11 5.5. Sekundarne dobiti...............................................................................11 5.6. Oekivani profit...................................................................................11 7. PRIMJER IZ PRAKSE12 7.1 Genelec D.O.O Tuzla...12

8. ZAKLJUAK.........................................................................................................13 9. LITERATURA........................................................................................................14

UVOD: Dovoljno je samo okrenuti se oko sebe, osvrnuti na svijet i vjerujemo kako primjeujete da sada svako uspjenije preduzee (usluga ili proizvod) nije potpuno prezentirano javnosti, poslovnim partnerima, kupcima i uope, ako nema kvalitetnu prezentaciju na internetu.Naime, dovoljno e biti svojim poslovnim partnerima poslati adresu Vae web stranice, na kojoj e biti predstavljeno preduzee, ponude, mogunosti i sve informacije vezane za poslovanje preduzea. Svjetski trend u poslovanju putem Interneta raste svakim danom, pa tako i naa zemlja treba da koristi mogunosti takvog poslovanja. Internet otvara nove vizualne, poslovne mogunosti za preduzea koje se odlue napraviti korak u budunosti poslovanja, jer biti uspjean ne znai samo raditi, ve svoj rad prezentirati i drugima, svoje ideje unoviti i proiriti krug poslovnih kontakata, za to je web stranica pravi i najjeftiniji potez. Internet je na naoj planeti mrea svih mrea. Doslovno je nastala kao tajni eksperiment amerike vojske, 2000. godine imala je preko 360 milijuna korisnika, danas skoro milijardu i pol, to je rast od oko 300%. I ne zaboravimo da znatan broj korisnika Internet mree je danas u potrazi za "informativnim informacijama" te je veoma bitno da svoje usluge, proizvode ili brend predstavite dobro,ciljano I pravilno kako bi imali uspjenu internet kampanju I naravno pomou toga ostvarivali veu dobit I bili konkurentni na tritu u svakom smislu. Web promociju ini brz, opsean i isplativ nain marketing promocije preduzea(usluge ili proizvoda). Internet Marketing nije samo par sliica, dvije kartice teksta i volja da smo na Internetu. To je nauka, umjetnost i to je prije prihvatimo kao takvu lake emo doi do cilja,a cilj je globalna Internet ekspozicija, firma na vrhu piramide . Naravno za sve uspjehe internet prezentacije je potrebno pronai I struno osoblje tj Web Dizajnere koje opet najlake moemo pronai na Internetu po njihovim referencama ,i naravno na njihovim osobnim internet prezentacijama. Jedna od kljunih aktivnosti od kojih zavisi uspjenost poslovanja na Internetu jeste marketing. Napretkom informacionih tehnologija dolazi do promjene u nainu poslovanja i proirenja koncepcije marketinga. Modelski marketing pristup na Internet prostoru je sve zastupljeniji u svetu, ali i kod nas. Preuzimajui iskustva i znanja iz razvijenih ekonomija esto se pokuavalo sa implementacijom nekih od modela koji su uspjeno primijenjeni u razvijenim ekonomijama, ali s obzirom na karakteristike naeg podneblja prihvatljiviji oblik bi bio koritenje modela prilagoenih naim uslovima. Razvoj Interneta, omoguio je znatno smanjenje trokova marketinga, njegov globalni domet, koritenje multimedija i poboljanje komunikacije sa kupcima. Potrebu izlaska na online trite imaju gotovo svi oblici poslovanja a to je sve proizvelo potrebu za uslugama internet marketinga. Tako se pruanje internet marketinga kao usluge, danas nametnula kao jedan od najjeftinijih vidova unaprjeenja poslovanja nekog preduzea.

2

2.PROIZVODNJA USLUGASam proces proizvodnje posmatran iz pozicije podmirivanja odreenih ljudskih potreba,neophodno je razmotriti iz pozicije dva njegova neodvojiva,ali ipak prepoznatljiva i ekonomski znaajna dijela : procesa materijalne proizvodnje i procesa proizvodnje usluga. Materijalna proizvodnja sa optim karakteristikama svakog procesa proizvodnje,ima svoju posebnost u tome sto je njen rezultat odreeno,konkretno,materijalizirano, opredmeeno dobro,predmet,proizvod. Meutim,potrebe ljudi ne zadovoljavaju se samo materijalnim dobrima,nego i uslugama koje su,takoe,rezultat svrsishodne djelatnosti ljudi,a koju nazivamo proizvodnja usluga.U proizvodnji usluga ne dolazi do materijalizovanja ,opredmeivanja ljudskog rada,usluge nemaju za rezultat konkretno materijalno dobro.Usluga se troi u momentu njene proizvodnje,njenog vrenja,a rad uloen u njenu proizvodnju nestaje im je usluga izvrena(usluge u zdravstvu,obrazovanju itd).Tako postoje dvije vrste usluga : proizvodne i neproizvodne. 2.1 PROIZVODNE USLUGE Proizvodne usluge su neposredno vezane proces materijalne proizvodnje.Proizvode je, nakon zavrenog procesa proizvodnje,potrebno dopremiti do mjesta potronje,(tako imamo proizvodnu uslugu transport ili kao u ovom sluaju izradu internet prezentacije), sauvati njihova korisna svojstva do momenta potronje(tako imamo proizvodnu uslugu pakovanja,skladitenja ili kao u ovom sluaju odravanje internet prezentiranja)Moemo dakle lako zakljuiti da Internet marketing u ovom sluaju pripada proizvodnoj usluzi koja ima za potrebu konstantnog odravanja a samim tim i poboljanja usluge.

2.2 NEPROIZVODNE USLUGE Neproizvodne usluge,meutim,nisu u ovom smislu vezane za proces materijalne proizvodnje,niti predstavljaju njihov direktan nastavak;one obuhvaaju niz drutveno korisnih aktivnosti ljudi kao sto su:obrazovanje,nauka,kultura,zatita zdravlja,socijalne slube itd.I na kraju treba podvui da kada je rije o ovoj podjeli usluga na proizvodne i neproizvodne moramo imati u vidu da suvremeni razvoj,njegove karakteristike i potrebe,granice i njihovo razlikovanje sve vise relativizira i potire.

3

3. PROIZVODNE SNAGE U PROIZVODNJIProizvodne snage jednog drutva cine ljudi,s njihovim proizvodnim iskustvom , radnim navikama i sredstvima za rad.Drugim rijeima,ovjek sa svojim proizvodnim iskustvom i radnim navikama,a uz pomo sredstava za rad,aktivno djeluje na predmete rada dajui im oblik koji se moe upotrijebiti za zadovoljavanje potreba. Naravno,u okviru proizvodnih snaga,ovjek je bitan faktor.On je ne samo svjesni element proizvodnih snaga ve i jedini kreator i pokreta svih procesa u proizvodnji i drutvu.I sredstva za rad su ,kao sastavni element proizvodnih snaga,su rezultat svjesne djelatnosti ovjeka.Njegovo znanje,umjenost,proizvodna iskustva i radne navike su rezultati istorijskog razvitka neprekidne proizvodne aktivnosti ljudskog drutva,kao i razvitka nauke i tehnike.Zato u okviru ovog elementa proizvodnih snaga treba obuhvatiti i razvitak nauke,primjenu naunih otkria u procesu proizvodnje (internet),kao i stepen kvalifikovanosti,odnosno obrazovanja.U strukturi proizvodnih snaga znaajan element su sredstva za rad kao najpouzdaniji pokazatelj materijalne i drutvene razvijenosti odreenih drutvenih zajednica. Treba istai da ljudi i sredstva za rad predstavljaju nerazdvojnu cjelinu.Ljudi,proizvodei i usavravajui sredstva za rad,razvijaju i usavravaju,prije svega,svoje radne sposobnosti.Unapreivanje sredstava za rad ima za posljedicu poveanje obima i raznovrsnosti rezultata proizvodnje.Ovo uzajamno razvijanje i proimanje radnih sposobnosti i unapreivanje sredstava ini glavnu sadrinu proizvodnih snaga svakog drutva.Internet marketing kao proizvodna usluga je u dananjem drutvu proizvod razvitka nauke i tehnike dananjice koja je u stalnom usponu.

4. INTERNET MARKETINGInformacione tehnologije su iz temelja promijenile prirodu marketinga. Promjene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i prijetee i one koje podstiu sposobnosti vlasnika subjekta da razvije dugorone odnose sa svojim kupcima, podravajui time marketing odnosa (eng. marketing relationship). Internet marketing je nastao u veoma bliskoj prolosti, gotovo paralelno sa nastankom Interneta. Internet omoguava kupcu direktan kontakt sa poslovnim subjektom u bilo koje doba dana ili noi, sa bilo koje lokacije, kako bi kupac mogao prikupiti eljene informacije i tada obaviti kupovinu. Te informacije mogu biti personalizovane prema potrebama individualnog kupca. Internet takoe omoguava kupcima lagano pronalaenje informacija o konkurentskim proizvodima i uslugama. Upravo to daje snagu kupcu. Poslovni subjekti takoe mogu pronai nove kupce, a istovremeno opsluivati i one postojee, koristei pri tome bazu 4

podataka, kako bi razvili line profile i nakon toga ih usmjerili prema obraenim informacijama koje prepoznaju specifine potrebe kupaca. Na primjer, www.amazon.com, personalizuju e-mail, obrauje Web stranice i nudi proizvode koji se temelje na prolim kupovinama samog kupca. Razvijanje elektronskog poslovnog sistema, omoguava poslovnim subjekti