SeniorenOverijssel - mei 2014

 • View
  223

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SeniorenOverijssel wordt uitgegeven door Geen Blad voor de Mond. De krant informeert 50-plussers over onderwerpen als gezondheid, werk, zorg, welzijn, vrijetijdsbesteding, reizen, financiën, vervoer en wonen binnen de provincie Overijssel.

Text of SeniorenOverijssel - mei 2014

 • Nieuwe computers voor seniorenclub

  Ouderenmishandeling komt veel voor; in Nederland gemiddeld bij 1 op de 20 ouderen. Ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling vragen niet snel om hulp. Ze scha-men zich voor de mishandeling of zijn bang dat ze de hulp verliezen. Daarom is het belangrijk om sig-nalen van ouderenmishandeling te herkennen. Bewustwording en de problemen bespreekbaar maken zijn de eerste stap. Pas daarna kan de situatie gestopt worden.

  Gepensioneerde spoormannen en -vrouwen uit de regio Twente ko-men wekelijks bijeen om vaardig-heden en kennis op te doen over het werken met de computer. De computers zijn tien jaar geleden geschonken door een bedrijf uit Hengelo. Inmiddels zijn de appa-raten sterk verouderd en vertonen ze veel storingen en gebreken. Een oproep aan een aantal computer-bedrijven in de regio resulteerde binnen een uur al in een reactie.

  Mishandeling: herken de signalen

  Sinds kort is de Compaan op de markt, een tablet speciaal voor ouderen. Door het gebruik van grote knoppen en de simpele na-vigatie kan iedereen met de tablet overweg. Ook mensen die geen er-varing hebben met computers. De 90-jarige oudtante van Joost Her-manns, bedenker en oprichter van de Compaan, wilde graag e-mailen en fotos zien van de kinderen. Nu stuur ik haar bijna iedere dag een foto van mijn kinderen.

  Slachtoffers herdenken

  Beeldbellen naar Nieuw-Zeeland

  Lees verder op pagina 15

  Sinds 1945 herdenken we jaarlijks de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Al bijna zeventig jaar is het om acht uur twee minu-ten stil, maar de gedachte achter de stilte veranderde met de tijd. We herdenken niet langer alleen gesneuvelde verzetshelden, maar houden de herinnering aan een humanitaire ramp levend voor vol-gende generaties. Ook in Overijssel zetten tal van mensen zich in om de herinneringen levend te houden.

  K W A R T A A L K R A N T V O O R E N D O O R S E N I O R E N V A N A F 5 0 J A A R Z O M E R 2 0 1 4

  SeniorenOverijssel

  SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

  Het nieuwe ouder worden

  Ouder worden anno 2014: hoe ziet de

  toekomst eruit en welke veranderingen

  komen er op mijn pad? Wat kan ik doen

  om zo gezond en vitaal mogelijk oud te

  worden? En welke nieuwe technieken

  helpen mij daarbij? Het zijn de vragen van

  de ouderen van nu.

  Lees verder op pagina 3 Lees verder op pagina 5 Lees verder op pagina 13

  Lees verder op pagina 7

 • Als het om zorg gaat, dan is Carinova een verstandige keuze. Want hoewel Carinova een grote organisatie is met zon 12.000 clinten, kiezen wij nadrukkelijk voor kleinschaligheid. Zo werken we bijvoorbeeld met zelfstandig werkende wijk(zorg)teams onder leiding van een cordinerend wijkverpleegkundige. En ook als het om woonzorg gaat werken we op die manier: met zelfstandige teams onder leiding van een cordinator zorg.

  Th uis of zo thuis als mogelijkDie kleinschaligheid hoort bij Carinovas visie op zorg. Vertrouwd dichtbij in wijk of buurt, transparant en toegankelijk en altijd uitgaand van ieders eigen kracht. Zodat elke clint thuis kan (blijven) wonen of zo thuis als mogelijk.

  Hoge rapportcijfersClinten waarderen Carinovas prestaties met hoge cijfers. Bijvoorbeeld een 8,5 voor betrokkenheid en deskundigheid van medewerkers. Ook voor snelle zorg - meestal dezelfde dag nog - scoort Carinova ver boven het landelijk gemiddelde.

  Zorg of ondersteuning nodig?Dus Th uiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp of Mantelzorg- ondersteuning nodig? Bel dan 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl/dichtbij. Daar kunt u ook lezen wat clinten, medewerkers en verwijzers van Carinova vinden.

  Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl/dichtbij

  Zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk

  Vertrouwd dichtbij met Carinova

 • SeniorenOverijsselKWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

  3

  Het openbaar vervoer voor senioren: verlaag de drempel

  Zelfstandig reizen is belangrijk voor het onderhouden van soci-ale contacten. Het openbaar ver-voer (OV) in Overijssel is er voor iedereen. Het OV biedt ook aan senioren veel voordelen. Het is een veilige manier van reizen. In sommige gevallen kunnen reizi-gers zelfs van deur tot deur ge-bracht worden (denk hierbij aan de Regiotaxi).

  Er worden regelmatig voorlich-tingsbijeenkomsten gehouden over het openbaar vervoer. Het doel van deze voorlichtingsbij-eenkomsten is ouderen op weg

  te helpen in het OV. In de bijeen-komsten komen de volgende on-derwerpen aan bod: Reizen met de OV-chipkaart in

  bus en trein. De buslijnen in uw directe

  woonomgeving. De Regiotaxi, vervoer van deur

  tot deur voor iedereen en in het bijzonder voor mensen die slechter ter been zijn.

  Reizen met de trein en de wer-king van de kaartautomaat.

  Ook kan deelgenomen worden aan gratis proefritten, waarbij een OV-ambassadeur samen met

  de reiziger de reis maakt en uit-legt hoe alles werkt. Deze ritten zijn onder begeleiding, maar wel op eigen verantwoordelijkheid. Door het maken van een proefrit raken senioren (weer) vertrouwd met het reizen met het openbaar vervoer.

  DataOok dit jaar zijn er weer een aantal bijeenkomsten gepland. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Mail dan naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

  Bron: Provincie Overijssel

  Data 2014 van bijeenkomsten OV voor seniorenDatum Plaats Tijdstip Locatie2 september Zwolle 14.00-16.30 Wijkcentrum de Pol, Gelijkhied 19 september Wijhe 14.00-16.30 Gemeentehuis, Raadhuisplein 111 september Raalte 14.00-16.30 Gemeentehuis, Zwolsestraat 1617 september Staphorst 14.00-16.30 Dienstencentrum, Berkenlaan 17 oktober Dedemsvaart 14.00-16.30 MFC de Baron, Julianastraat 5423 oktober Ommen 14.00-16.30 Gemeentehuis, Chevalleraustraat 227 oktober Hardenberg 14.00-16.30 Gemeentehuis, Stephanuspark 129 oktober Deventer 14.00-16.30 Wijkcentrum v. Vlotenhof, J. van Vlotenlaan 855 november Kampen 14.00-16.30 Gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein 16 november Bathmen 14.00-16.30 Cultuurhuis Braakhekke, Schoolstraat 6a12 december Zwolle 14.00-16.30 Wijkcentrum de Terp, Radewijnstraat 1

  Ouderenmishandeling: herken de signalenOuderenmishandeling komt veel voor; in Nederland gemiddeld bij 1 op de 20 ouderen. Ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling vragen niet snel om hulp. Ze scha-men zich voor de mishandeling of zijn bang dat ze de hulp verlie-zen. Daarom is het belangrijk om signalen van ouderenmishande-ling als familielid, mantelzorger of professional te herkennen.

  Er is sprake van ouderenmishan-deling als een oudere lichame-lijk, geestelijk of financieel schade wordt toegebracht door een ver-zorger of familielid. Of wanneer de oudere verwaarloosd wordt en niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

  Ontspoorde zorgVaak gaat het niet om moedwillige mishandeling maar om ontspoorde zorg. De zorg voor de oudere vraagt

  dan te veel van de mantelzorger. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld gaan snauwen, de oudere te hardhandig vastpakken of vastbinden om even rust te hebben. Vaak helpt het dan als de mantelzorger ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld thuiszorg. Het kan ook zo zijn dat familie-leden of verzorgersbewust grenzen overschrijden. Slaan, stelselmatig kleineren, isoleren of het plunde-ren van de bankrekening van de oudere horen daarbij.

  HerkennenHet is belangrijk om ouderenmis-handeling of ontspoorde zorg te herkennen. De volgende signalen kunnen wijzen op ouderenmishan-deling of ontspoorde zorg: De oudere geeft onsamenhan-

  gende en tegenstrijdige ver-klaringen voor lichamelijke verwondingen, maakt een de-pressieve en verwarde indruk,

  ziet er onverzorgd uit of de huis-houding is verwaarloosd, krijgt geen gelegenheid om alleen met andere mensen te praten of is geld of spullen kwijt.

  De verzorgende of pleger geeft onsamenhangende of tegenstrij-dige verklaringen voor verwon-dingen, toont zich onverschillig voor het welzijn van de oudere, is overbelast, probeert andere mensen buiten de deur te hou-den of scheldt en/of schreeuwt tegen de oudere.

  SignalenkaartGGD IJsselland en Kadera aanpak huiselijk geweld hebben een Sig-nalenkaart ouderenmishandeling ontwikkeld. Deze signalenkaart vindt u als advertentie verderop in deze uitgave. Wilt u graag een sig-nalenkaart ontvangen, dan kunt u bellen naar GGD IJsselland via 038-428 1624.

  Bij ouderenmishandeling en ont-spoorde zorg is het belangrijk alert te zijn en signalen met elkaar te de-len. Bewustwording en de proble-men bespreekbaar maken zijn de eerste stappen. Pas daarna kan de situatie gestopt worden.

  Train uzelfOuderenmishandeling herkennen en bespreken kan lastig zijn. Door een training of voorlichting te vol-gen kan ouderenmishandeling beter gesignaleerd en besproken worden. Kadera geeft voorlich-tingen en trainingen Signaleren ouderenmishandeling. Tijdens de training leren deelnemers wat ouderenmishandeling is, hoe ze kunnen signaleren en waar ze zich kunnen melden voor hulp. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die contact heeft met ouderen. Dit zijn mantelzorgers, buren, vrienden, maar ook profes-

  sionals die met ouderen werken. Tot nu toe hebben honderden pro-fessionals en mantelzorgers al een training Signaleren ouderenmis-handeling gehad. Deelnemers zijn positief over de training. Ze geven aan dat ze zich meer bewust zijn geworden van de problematiek en alert zijn op risicofactoren en sig-nalen die mogelijk wijzen op ou-derenmishandeling en ontspoorde zorg. Ook geven de deelnemers aan dat ze de signalen bespreekbaar maken. Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een training, kijk dan op de website van Kadera www.kadera.nl.

  Informatie en adviesHeeft u een vraag over ouderen-mishandeling of wilt u advies over een situatie? Neem dan contact op met een van de hulpverleners van