Click here to load reader

Serb/JNA weapons

  • View
    354

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Serb / JNA weapons artlicles & pictures

Text of Serb/JNA weapons

Poluautomatski pistolji zavoda "CRVENA ZASTAVA"Branko BOgdanovtc

U Jugoslavijl sa

0

domaooJ prolzvodDJl pWolja razm1aJjalo odmM nakon rata. U Vojno-telm1Ckom zavodu"21. oktobar~. ednosno

preduzeeu "Crvena

zastava". rattnlc11 struCiDjac1suJoi upertodu 194:51948. samotnicijativnopo~val1da~u

Luksumi piJtoIj M.57 cal: 7,62 nun

sopstvenu konstrukciju ovog oruZja. Mora saprtznati da SU ovt p1oDdrskikorac1 predustmam bez neke ozbiljnije studije illplana.upravnlk radJ.on1oe,Bora MalgdmQvl6. Ko1lko Be po totograt!Jllz musejske kartoteke moZe Zak)Juc5ltl. ovo o~e je predstavlJalo konstrukoiju sa sloOOc!nlm zatvaraluoija m 1 posledioe koje au ualed11e nakon odlue5nog jugos1.Ovenskog"Ne", uzrokovaleauznatne teiko6e u J'Oal!zaoIjl plaDova. POO&..

oprede)jeDJe

17

PiStdj M.70A (M.60A) co1.9 mm(d) s standardnim koricama(monogram SFRJ)

..Desna strana piStolja M.57 cal.7,62 nun~

Desna strana piStdja (M.60) cal.9 nun (d)

UlOm 1949. godIne za 101eozhIlJniju pro1zvodnJu automata 7.62 mm Zas. tavt je ned08tajeJo 30 majlna, Sredinom i'O(1Ine, zn.ai!l u vreme kada je

otormijena tebn1&ra dokum611taolJa za IBto oruJIIe, od