Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestíveis do Bioma Mata Atlântica – Ficha Completa Ilustrada

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestíveis do Bioma Mata Atlântica...

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  1/9

  Xmrrjf`j - Xekh`us efmrjhmus

  Keims pepufjrms

  Xmrrjf`j, h`ahraj-nrjvj, h`ahraj-fasj, haim, smrrjf`j-fasj, smrrjf`marj

  Keim hamktgahe

  Xekh`us efmrjhmusF.

  Njsaekkae

  Xakkaies

  Xekh`us hafajtus Fji.

  Xekh`us ijarma @. Fv.

  Gjifaj

  Jstmrjhmjm

  Rape

  Kjtavj, ke mkbiahj be Nrjsaf.

  Bmshrae

  Tfjktj jkjf, hei !"-#"" hi bm jftrj. $jfm mrmte, %fjnre, &eherjia'ahjbe. (ef`js ak'mraerms rkhakjbjs, hei fnfes bmktjbes, bm j%bjsm entsjs ke )&ahm m fek%jimktm jtmkjbj kj njsm mi &mh*efe smia-ji&fm+ahjfm, hei #"-" hi bm hei&raimkte m !- hi bm fjr%rj. (ef`jss&mraerms j%bjs, sssmas m smia-ji&fm+ahjfms kj njsm, hei jr*hfjsj%bjs, fenjbjs e rkhakjbjs kj ijr%mi. $j&*tfes bas&estes mi haijsheraina'erims tmriakjas, fek%jimktm &mbkhfjbes. kvfhrehji&jkfjbe/ nr)htmjs fakmjrms, %fjnrjs e fmvmimktm fjk%akesjs. (fermsjijrmfjs/ &j&s nrjkhe.

  Hjrjhtmrstahj

  Tessa rjies m akvfhres bes hj&*tfes hei&fmtjimktm %fjnres, e 4m jbastak%m bm Xekh`us jspmr.

  Gferje / grutagahje

  (fermshm ke vmre m eteke, hei &rmbeiak:khaj ke is bm ijr>e.

  Baspmrse

  Jkmiehrahj

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  2/9

  @atjt

  Tfjktj mfa'atj, bmsmkvefvmkbe-sm mi hji&es 'rtmas m iabes.

  Bastrauae !me!rgahj

  8s&ham bm era%mi mre&aj, jbvmkt*haj kj Jirahj m mi etrjs &jrtms beikbe. Ke Nrjsaf, mst) &rmsmktm mi tebjs js rm%a2ms.

  "taiefe!aj

  #repram$j$ms

  Gate%uiahj

  $ei&esa>e &er #"" % bm &jrtm heimst*vmf= $jferajs, ktraimktes miakmrjas

  $jferajs= #7, Tretm*kjs ,#3%0, Fa&*baes ",13%0, ?fah*baes 1,!3%0, (anrj",

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  3/9

  m'e%jbe bm smrrjf`j

  k%rmbamktms

  (ef`js m %jf`es tmkres bm smrrjf`j

  Xjf, jf`e, hmnefj njtabj m h`mare-vmrbm

  fme, &jrj rm'e%jr

  ebe bm 'jDmr

  Fjvm nmi j smrrjf`j m bma+m mshef`mr. Herm j hmnefj m e jf`e ke fme,jbahaekm j smrrjf`j hertjbj heie hevm m tmi&mrm hei sjf. astrm nmi mBktm e h`mare-vmrbm &ahjbak`e. Xarvj hei jrreD m 'maBe.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nafae!rjgaj

  )*&+"KR,X ".&,K)&X N)X&*"&,X. akastrae bj Xjbm, Xmhrmtjrajbm Tef*tahjs bm Xjbm, $eerbmkj>e-?mrjf bj Tef*tahj bm Jfaimktj>e mKtra>e. Nrjs*faj, H(, "". #e

  j'jmfj $ji&estraka (erDDj... mt jf.O. -

  ae bm Ljkmare= Jkbrmj Ljenssek 8stbae= kstatte bm Tms4asjs LjrbaiNet:kahe be ae bm Ljkmare, "#". .v. ;! &. af. Has&ek*vmf mi=M`tt&=GGIII.BnrB.%ev.nrG&nfahjGfavresC&b'G&fjktjsC'k%esCvef#.&b'.

  $JHK-EJK88, 9./ N((, 9. T. *mjktjimkte Gferstahe mi 4rmjs+akmrj$js j H:u )mrte kj m!ae Hjrekgmrj $m Xjktj Hjtjrakj>Nrjsaf. (ferajk&efas. Xmhrmtjraj bm 8stjbe bj mhkefe%aj, 8kmr%aj m maeJinamktm. #77. #6"&.

  (8KJKH8X, J. $./ 8, . L. ) Gjifaj )stmrjhmjm ke +erreXjktjkj> #erte )fm!rm> ae .rjk$m $e Xuf> Nrjsaf8 . Nrjs. Naeha. TerteJfm%rm, v. ;, k.

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  4/9

  Nrjsafmare bm ?me%rj'aj m 8stjt*stahj ^ N?8/ ae bm Ljkmare, #777. #1;&.Has&ek*vmf mi=M`tt&=GGnanfaetmhj.an%m.%ev.nrGvasjfaDjhjeGieke%rj'ajsG?8NX"-"LGjnmfj"bm"$ei&esahje"bm"Jfaimkte-8KH(.&b'.

  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Tabela%20de%20Composicao%20de%20Alimento-ENDF.pdfhttp://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Tabela%20de%20Composicao%20de%20Alimento-ENDF.pdfhttp://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Tabela%20de%20Composicao%20de%20Alimento-ENDF.pdfhttp://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Tabela%20de%20Composicao%20de%20Alimento-ENDF.pdf
 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  5/9

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  6/9

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  7/9

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  8/9

 • 8/13/2019 Serralha - Sonchus oleraceus - Ervas e Frutas Comestveis do Bioma Mata Atlntica Ficha Completa Ilustrada

  9/9

Search related