SHK 24/2016

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SHK 24/2016

 • 1

  UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN

  PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

  JABATAN PERDANA MENTERI

  PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN

  PENGOPERASIAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI MAJLIS ANUGERAH INOVASI PERDANA MENTERI (AIPM) DAN

  ANUGERAH INOVASI SEKTOR AWAM (AISA) 2016

  untuk

  UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN

  PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

  TARIKH PELAWAAN

  29 NOVEMBER 2016 (SELASA)

  TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

  02 DISEMBER 2016 (JUMAAT)

  DOKUMEN SEBUT HARGA KECIL

  NOMBOR SEBUT HARGA: 24/2016

 • 2

  ARAHAN DAN SYARAT KEPADA PENYEBUT HARGA

  1. Kenyataan Tawaran

  1.1 Tender ini adalah dipelawa kepada penyebut harga yang berdaftar

  dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang

  221304 Audio Visual untuk melaksanakan Perkhidmatan Pembekalan,

  Pamasangan, Pengujian Dan Pengoperasian Sistem Audio Visual

  Bagi Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri (AIPM) Dan Anugerah

  Inovasi Sektor Awam (AISA) 2016

  1.2 Penyebut harga hendaklah memastikan tempoh pendaftarannya dengan

  Kementerian Kewangan Malaysia masih sah dalam tempoh pengiklanan.

  1.3 Tarikh Tutup

  1.3.1 Tawaran sebut harga akan ditutup pada 02 Disember 2016

  sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari

  1.3.2 Tawaran yang lewat dikemukakan TIDAK AKAN

  DIPERTIMBANGKAN.

  2. Dokumen Sebut Harga

  Penyebut harga boleh mendapatkan dokumen sebut harga berserta lampiran-

  lampiran seperti yang dinyatakan di bawah melalui laman sesawang

  www.mampu.gov.my.

  3. Penyerahan Dokumen Tawaran Sebutharga

  3.1 Penyebut harga hendaklah menyerahkan Dokumen Tawaran Sebut

  Harga (Lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) seperti di JADUAL 1:

  http://www.mampu.gov.my/

 • 3

  3.2 Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan secara serahan

  tangan atau emel ke alamat seperti berikut:

  Alamat:

  Unit Pemodenan Tadbiran dan

  PerancanganPengurusan Malaysia (MAMPU)

  Jabatan Perdana Menteri

  Aras 5, Seksyen Kewangan, Blok B2

  Kompleks Jabatan Perdana Menteri

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

  62502 PUTRAJAYA

  (u.p: Urus Setia Perolehan)

  Emel:

  mohdhafedzy@mampu.gov.my; dan

  zawiyah@mampu.gov.my;

  3.3 Ketidakpatuhan kepada keperluan ini akan menyebabkan dokumen

  Tawaran Sebut Harga TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN.

  JADUAL 1

  Lampiran 1 Borang Tawaran Harga (WAJIB)

  Lampiran 2 Jadual Pematuhan Spesifikasi (WAJIB)

  Lampiran 3 Surat Akuan Pembida (WAJIB)

  Lampiran 4 Surat Perwakilan Kuasa (jika diwakilkan kepada bukan penama

  didalam Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia)

  Lampiran 5 Keterangan Penyebut Harga (WAJIB)

  Lampiran 6

  Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia

  (WAJIB);

  Sijil Pendaftaran Akuan Bumiputera (JIKA ADA);

  Sijil Pendaftaran GST dengan JKDM (JIKA ADA);

  Penyata bank satu bulan yang terkini (September 2016 atau

  Oktober 2016) (WAJIB)

  mailto:hafedzy@mampu.gov.mymailto:zawiyah@mampu.gov.my

 • 4

  4. SYARAT-SYARAT AM

  Penyebut harga hendaklah mematuhi semua syarat dan terma yang ditetapkan

  apabila menyertai sebut harga. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat dan

  terma di bawah ini akan menyebabkan tawaran penyebut harga tidak akan

  dipertimbangkan.

  4.1 Pembiayaan

  Penyebut harga akan membiayai segala kos yang terlibat dalam

  penyediaan dan penghantaran Dokumen Sebut Harga. Pihak MAMPU

  tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kos yang terlibat dalam

  proses penyediaan Dokumen Sebut Harga.

  4.2 Keperluan Penyertaan Sebut Harga

  4.2.1 Penyebut harga diwajibkan menyediakan keperluan infrastruktur

  dari segi komputer, keperluan komunikasi dan internet serta

  keupayaan sumber manusia untuk menyertai sebut harga ini dari

  lokasi penyebut harga sendiri.

  4.2.2 Keputusan sebut harga yang dikeluarkan adalah muktamad dan

  tertakluk kepada Dasar dan Peraturan Perolehan Kerajaan

  Malaysia.

  5. Tempoh Sahlaku Tawaran

  5.1 Tempoh sahlaku tawaran sebut harga adalah 60 hari daripada tarikh tutup

  sebut harga.

 • 5

  5.2 Dalam keadaan berkecuali, sebelum tamat tempoh sahlaku tawaran asal,

  MAMPU boleh meminta tempoh sahlaku tawaran dilanjutkan.

  Permintaan dan jawapan akan dilakukan secara bertulis.

  5.3 Penyebut harga yang bersetuju dengan permintaan ini tidak diperlukan

  atau diminta untuk mengubah tawaran asal, tetapi hanya diminta untuk

  melanjutkan tempoh sahlaku sebutharga.

  6. Harga Tawaran

  6.1 Harga-harga yang ditawarkan mestilah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan

  hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun serta kos tambahan

  yang berkaitan seperti kos bungkusan, pembungkusan, penghantaran,

  cukai atau duti kastam dan lain-lain kos yang bersangkutan dengan

  pembekalan yang ditawarkan.

  6.2 Harga-harga yang ditawarkan dalam sebut harga ini adalah tetap dan tidak

  boleh dipinda selepas sebut harga ditutup dan akan berkuatkuasa selama

  dalam tempoh sahlaku sebut harga. Harga yang ditawarkan oleh penyebut

  harga yang berjaya hendaklah dipatuhi sepanjang masa perkhidmatan

  berjalan dan tidak boleh dibuat sebarang perubahan.

  6.3 Penyebut harga dikenakan kadar fi perkhidmatan bagi perolehan secara

  elektronik sebanyak 0.8% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had

  maksimum berjumlah RM 9,600.00 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta

  atau lebih.

  7. Skop Kerja

  7.1 Penyebut harga yang berjaya adalah bertanggungjawab untuk

  melaksanakan kerja-kerja berikut:

  7.1.1 Sistem Visual

 • 6

  i. Penghantaran, pemasangan, pengujian dan pengoperasian

  peralatan hendaklah dibuat pada tarikh-tarikh berikut:

  a) Penghantaran dan pemasangan skrin LED: 14 Disember

  2016;

  b) Pengujian skrin LED (sesi raptai): 14 Disember 2016; dan

  c) Pengoperasian skrin LED: 15 Disember 2016.

  ii. Skrin LED berupaya memaparkan input daripada sistem multi

  camera production (MCP) dan kandungan multimedia

  (komputer) skrin utama.

  iii. Sistem hendaklah mampu memaparkan kandungan multimedia

  seperti format berikut:

  a) Video : .mpg, .mpeg, .mp4 dan .mov.

  b) Imej : .jpg dan .jpeg.

  c) Dokumen : .ppt dan .pptx (Microsoft PowerPoint).

  7.1.2 Sistem Audio

  i. Penghantaran, pemasangan, pengujian dan pengoperasian

  peralatan hendaklah dibuat pada tarikh-tarikh berikut:

  a) Penghantaran dan pemasangan peralatan audio: 14

  Disember 2016.

  b) Pengujian peralatan audio (sesi raptai): 14 Disember 2016.

  c) Pengoperasian peralatan audio: 15 Disember 2016.

  ii. Sistem audio berupaya menyediakan keperluan audio bagi

  input daripada komputer, peralatan muzik, sistem rakaman dan

  ucapan (rostrum).

 • 7

  7.1.3 Sistem Rakaman

  i. Penghantaran, pemasangan, pengujian dan pengoperasian

  peralatan hendaklah dibuat pada tarikh-tarikh berikut:

  a) Penghantaran dan pemasangan sistem multi camera

  production (MCP): 14 Disember 2016.

  b) Pengujian sistem MCP (sesi raptai): 14 Disember 2016.

  c) Pengoperasian sistem MCP: 15 Disember 2016.

  ii. Membuat penghantaran seperti berikut:

  a) Rakaman video berterusan (raw) sepanjang majlis di dalam

  cakera keras (hard disk);

  b) Rakaman video suntingan (edited) sepanjang majlis di

  dalam cakera keras (hard disk);

  7.1.4 Sistem Pencahayaan

  i. Penghantaran, pemasangan, pengujian dan pengoperasian

  peralatan hendaklah dibuat pada tarikh-tarikh berikut:

  a) Penghantaran dan pemasangan sistem pencahayaan: 14

  Disember 2016.

  b) Pengujian sistem pencahayaan (sesi raptai): 14 Disember

  2016.

  c) Pengoperasian sistem pencahayaan: 15 Disember 2016.

  ii. Sistem pencahayaan berupaya menyediakan pencahayaan

  berpadanan dengan perjalanan majlis khususnya semasa

 • 8

  ketibaan VIP, tayangan video, ucapan VIP, gimik dan

  penyampaian hadiah.

  8. Publisiti

  Tiada maklumat berkenaan Dokumen Sebutharga boleh disiarkan di dalam

  sebarang akhbar, majalah, media elektronik atau alat pengiklanan/media massa

  kecuali telah mendapat kelulusan daripada MAMPU terlebih dahulu.

  9. Tafsiran

  Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah

  diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut

  harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia

  sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul

  mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

  10. Hak Menerima atau menolak

  10.1 MAMPU berhak menerima atau menolak mana-mana sebut harga dan

  membatalkan proses tawaran dan menolak semua penyebut harga pada

  bila-bila masa sebelum sebut harga diberikan tanpa melibatkan apa-apa

  tanggungan kepada penyebut harga yang terlibat atau tanpa

  memerlukan pihak MAMPU untuk memaklumkan sebab-sebab

  demikian kepada penyebut harga yang terlibat.

  10.2 Pihak MAMPU adalah berhak mempersetujui tawaran penyebut harga

  sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya serta menambah

  atau mengurangkan kuantiti barangan dalam spesifikasi.

  10.3 Pihak MAMPU tidak terikat untuk menerima tawaran penyebut harga yang

  terendah sekali atau mana-mana penyebu