siewierz broszura

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

broszura siewierz

Transcript

 • Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego - realna odpowied na realne potrzeby

  Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013

 • Szanowni Mieszkacy Miasta i Gminy Siewierz,

  Gmina Siewierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego

  na lata 2007-2013, realizuje program Budowa zintegrowanego systemu wspomagania

  zarzdzania w administracji w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz.

  Inwestycja ta, plasuje Miasto i Gmin Siewierz w gronie tych samorzdw w naszym

  regionie, ktre z powodzeniem wykorzystuj innowacyjne technologie, aby jak najbardziej

  uatwi Mieszkacom kontakt z Urzdem Miasta i Gminy, umoliwiajc im zaatwienie niektrych

  spraw przez Internet. Te nowoczesne rozwizania informatyczne usprawniaj take dziaania

  sub samorzdowych w naszej gminie. Dziki realizacji projektu Gmina Siewierz zyskaa

  nowoczesny system informatyczny, umoliwiajcy kompleksowe podejcie do zarzdzania

  prac w Urzdzie poprzez System Elektronicznego Obiegu Dokumentw, nowoczesny sprzt

  i oprogramowanie: 2 wysokiej klasy serwery wraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, 12

  zestaww komputerowych, 5 urzdze peryferyjnych, modernizacj sieci teleinformatycznej

  oraz serwerowni, innowacyjne formy usug publicznych dla Mieszkacw i Przedsibiorcw

  poprzez moliwo udostpnienia szeregu formularzy elektronicznych, dodatkowe umiejtnoci

  i kwalifikacje pracownikw samorzdowych w zakresie obsugi informatycznych systemw

  wspomagania zarzdzania w administracji.

  Poczenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentw oraz integracja z Systemem

  Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), umoliwia obsug elektroniczn

  Interesantw skadajcych pisma do Urzdu bez wychodzenia z domu, dwadziecia cztery

  godziny na dob, siedem dni w tygodniu. Nowy system w znaczcy sposb przyczyni si

 • do zredukowania do minimum koniecznoci osobistego stawiania si w Urzdzie Miasta

  i Gminy Siewierz w celu zaatwienia niektrych spraw. Tradycyjne papierowe formularze

  mog zosta zastpione formularzami elektronicznymi, udostpnionymi w katalogu e-usug

  publicznych Urzdu Miasta i Gminy Siewierz. Bdzie to zatem najszybsza i najwygodniejsza

  forma komunikacji Interesanta z Urzdem. Uzyskanie informacji, zoenie wniosku, zaatwienie

  i monitorowanie sprawy przebiegao bdzie zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo.

  Oznacza to dla Mieszkacw usprawnienie komunikacji na linii urzd-obywatel, skrcenie

  kolejek oraz oszczdno czasu powiconego na zaatwianie spraw administracyjnych.

  W katalogu e-usug Urzdu Miasta i Gminy Siewierz na platformie www.sekap.pl s

  udostpnione gotowe wzory wnioskw, ktre mona wypeni i przesa do urzdu w wersji

  elektronicznej. Dokumenty wpywajce do Urzdu tradycyjn drog, czyli w wersji papierowej,

  zostan zeskanowane i wprowadzone w wersji elektronicznej do systemu informatycznego

  urzdu. Od tej pory cay proces pracy nad dan spraw jest prowadzony w wersji elektronicznej.

  Interesant w zalenoci od swojej woli otrzyma specjalny unikatowy kod, za pomoc ktrego

  moe ledzi stan zaatwienia swojej sprawy bezporednio przez Internet. Realizacja projektu

  usprawnia prac urzdnikw oraz pozwoli zaoszczdzi cenny czas mieszkacw naszej

  Gminy.

  Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

  Zdzisaw Bana

 • Projekt Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania w administracji w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz polega na wdroeniu w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz Platformy Teleinformatycznej e-Urzd oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentw, umoliwiajcych usprawnienie zarzdzania w administracji publicznej poprzez przetwarzanie i obsug pism w formie elektronicznej, a tym samym wiadczenie usug publicznych z uyciem technik informatycznych. Projekt z punktu widzenia realizacji w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz obejmuje zasadniczo jeden typ operacji w ramach Dziaania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013:

  budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym (back-office) Platforma Teleinformatyczna e-Urzd. W ramach tego typu operacji zostay zbudowane i wdroone systemy: System Elektronicznego Obiegu Dokumentw oraz Komponent Komunikacyjny do Portalu e-Usug, zawierajcy Elektroniczn Skrzynk Podawcz.

  Drugi wymieniany w Dziaaniu 2.2. typ, a wic:tworzenie i wdraanie systemw informatycznych na poziomie lokalnym w zakresie eGovernment zwikszajcych zakres oraz dostpno usug wiadczonych drog elektroniczn (frontoffice) - nie by wdraany bezporednio u beneficjenta; w tym zakresie Projekt zostanie zintegrowany z Portalem e-Usug Publicznych (PeUP) SEKAP.

  Wprowadzenie powyszych rozwiza jest niezbdne dla usprawnienia i funkcjonowania mechanizmw dziaania administracji publicznej optymalizacji, wydajnoci i jakoci pracy. Jak wspomniano powyej kontakty na linii urzd interesant bdzie realizowa SEKAP. Wrd elementw indywidualnych zlokalizowanych w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz w wyniku realizacji projektu naley wskaza 3 podstawowe elementy:

  Elektroniczny Obieg Dokumentw, Komponent Komunikacyjny, Infrastruktura Urzdu Miasta i Gminy Siewierz.

  W ramach prezentowanego projektu wdroony zosta Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentw wraz z niezbdnym wyposaeniem dla realizacji zada back-office dla Urzdu Miasta i Gminy Siewierz oraz przyczenie do Portalu e-Usug Publicznych zlokalizowanego w strukturach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). W zakresie infrastruktury informatycznej i wdroe, projekt naley zatem sklasyfikowa w obszarze back-office.

 • System Elektronicznego Obiegu Dokumentw (SEOD) Oprogramowanie dedykowane do wykonywania czynnoci kancelaryjnych w Jednostkach Samorzdu Terytorialnego.

  Portal e-Usug Publicznych (PeUP) Portal internetowy sucy do wiadczenia usug drog elektroniczn dla Interesantw Urzdu Miasta i Gminy Siewierz. Dla Projektu rol portalu e-Usug Publicznych peni SEKAP.

  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) dla Jednostek Samorzdu Terytorialnego na terenie Wojewdztwa lskiego. Poprzez System SEKAP interesanci komunikuj si oraz zaatwiaj sprawy w urzdach.

  Platforma Teleinformatyczna e-Urzd (PTeU) Oprogramowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentw wraz z Komponentem Komunikacyjnym oraz oprogramowaniem wspomagajcym, niezbdnym do poprawnego ich funkcjonowania.

  INFORMACJE PODSTAWOWE

  Projekt Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania w administracji w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz realizuje dobro publiczne i przyczynia si do budowy spoeczestwa informacyjnego oraz obywatelskiego. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych usprawnia zarzdzanie w administracji publicznej i umoliwia wiadczenie usug publicznych w oparciu o techniki elektroniczne. W ten sposb niniejszy projekt przyczynia si bezporednio do realizacji gwnego celu Dziaania 2.2. Rozwj elektronicznych usug publicznych w Priorytecie II Spoeczestwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 -2013. Projekt niniejszy wpywa na wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci regionu oraz stwarza atrakcyjne warunki ycia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

 • BENEFICJENCI PROJEKTU:

  Bezporednim beneficjentem projektu jest Gmina Siewierz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, ktra bdzie wacicielem majtku powstaego w wyniku realizacji projektu. Beneficjentami porednimi s mieszkacy Gminy Siewierz, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno na terenie objtym projektem, potencjalni inwestorzy, pracownicy Urzdu Miasta i Gminy Siewierz oraz organy administracji wyszego szczebla, ktrzy uzyskaj moliwo zaatwienia spraw administracyjnych drog elektroniczn, poprzez Internet. Do grupy porednich beneficjentw projektu naley rwnie zaliczy administracj publiczn na szczeblu powiatu, wojewdztwa, rzdu oraz potencjalnych inwestorw zewntrznych.

  LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA

  Projekt realizowany jest w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz, jednak oddziauje na obywateli i przedsibiorstwa na terenie caej gminy, a nawet szerzej. Projekt wpywa na zwikszenie efektywnoci dziaania administracji publicznej, poszerza dostpno podstawowych usug publicznych, w tym take w takich obszarach jak finanse, przedsibiorczo, inwestycje, edukacja, zdrowie, kultura, itp. Siewierz jest wanym wzem drogowym, krzyuj si tutaj wane szlaki z Katowic do Warszawy, z Bytomia do Kielc, a take z Krakowa przez Olkusz do Czstochowy oraz z Katowic przez Myszkw do witej Anny. Przez Siewierz biegnie droga krajowa DK 1 Cieszyn Gdask, droga krajowa DK 78 Chaupki Kielce oraz DK 86 czca DK 1 z Katowicami i Tychami. W niedalekiej odlegoci od miasta znajduje si rwnie port lotniczy Katowice Pyrzowice obsugujcy poczenia krajowe i midzynarodowe.Miasto i Gmina Siewierz posiada korzystne pooenie na skrzyowaniu krajowych i midzynarodowych, drogowych szlakw komunikacyjnych, co stwarza dogodne moliwoci do inwestycji.

 • CELE PROJEKTU ODDZIAYWANIE

  Celem gwnym projektu Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarzdzania w administracji w Urzdzie Miasta i Gminy Siewierz jest stworzenie warunkw organizacyjnych i technicznych skadajcych si na wzrost efektywnoci pracy administracji poprzez wykorzystanie technik informatycznych stworzenie moliwoci wiadczenia usug publicznych z uyciem elektronicznych systemw przetwarzania danych.Cele bezporednie projektu s zgodne z zapisami Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego 2007 2013: Spoeczestwo Informacyjne. Szczegowo cele te okrelaj zapisy Dziaania 2.2. Rozwj elektronicznych usug public