SIGURNOSNO-TEHNIؤŒKI LIST MONSOON ACTIVE /media/Bayer...آ  2018-04-13آ  postavljanjem pjeإ،ؤچanih (mogu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SIGURNOSNO-TEHNIؤŒKI LIST MONSOON ACTIVE /media/Bayer...آ  2018-04-13آ  postavljanjem...

 • SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi 1907/2006

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE Datum izdanja: 16.1.2017

  Izdanje broj: 1.1

  HZTA, klasa: 050-03-01/17-1061 30.01.2017.

  Stranica 1 od 16

  Stranica 1 od 16

  Stranica 1 od 16

  ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

  1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE

  chemius.net/EhM4a

  Sinonimi: Nema podataka.

  Kemijsko ime: Nije definirano.

  Šifra proizvoda: Nema podataka.

  1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

  Uporaba:

  Herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

  Namjene koje se ne preporučuju: Nema podataka.

  Razlog za nekorištenje: Nema podataka.

  1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

  Naziv tvrtke: Bayer d.o.o.

  Adresa: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska

  Telefon: 00385 1 6599 999

  Faks: 00385 1 6599 985

  E-mail odgovorne osobe: msds.hr@bayer.com

  Nacionalni kontakt: -

  1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

  Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112

  Broj telefona za medicinske informacije: 00-385-01-23-48-342

  Ostali podaci: Nema podataka.

  ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

  2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

  2.1.1. Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

  Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije: Oznaka upozorenja*:

  Ozlj. oka 1 TCOJ 3. Ak. toks. vod okol. 1. Kron. toks. vod. okol. 1.

  H318 H335 H400 H410

  2.1.2. Dodatne obavijesti

  Nema podataka.

  *Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16

  2.2. Elementi označavanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

  Identifikacija proizvoda: MONSOON ACTIVE

  Identifikacijski broj: -

  Broj autorizacije: Nema podataka.

  Piktogram(i):

  Oznaka opasnosti: Opasnost

  Oznake upozorenja:

  H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H335: Može nadražiti dišni sustav. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

 • SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi 1907/2006

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE Datum izdanja: 16.1.2017

  Izdanje broj: 1.1

  HZTA, klasa: 050-03-01/17-1061 30.01.2017.

  Stranica 2 od 16

  Stranica 2 od 16

  Stranica 2 od 16

  Oznake obavijesti:

  P102: Čuvati izvan dohvata djece. P261: Izbjegavati udisanje aerosola. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P312: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

  Dodatne oznake za sredstva za zaštitu bilja

  SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini. SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine. SPe 3 Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 15 metara do nepoljoprivredne površine. Ako se koriste dize za smanjenje zanošenja od 50 % potrebno je poštivati zone sigurnosti do 10 metara do nepoljoprivredne površine te 5 metara ako se koriste dize za smanjenje zanošenja od 75 i 90 %. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom i škropivom. SPo Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

  Dodatni podaci o opasnostima:

  EUH208: Sadrži masni alkohol etoksilirani alkil eter. Može izazvati

  alergijsku reakciju. EUH401: Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

  2.3. Ostale opasnosti

  Nema podataka.

  ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

  CAS/ EC/

  Indeksni broj

  Broj registracije po REACH-u

  % mase Ime Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br.

  1272/2008 (CLP)

  577-11-7 209-406-4

  -

  - >1-

 • SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi 1907/2006

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE Datum izdanja: 16.1.2017

  Izdanje broj: 1.1

  HZTA, klasa: 050-03-01/17-1061 30.01.2017.

  Stranica 3 od 16

  Stranica 3 od 16

  Stranica 3 od 16

  - -

  317815-83-1 - -

  - 1,02 Tienkarbazon-metil Ak. toks. vod okol. 1.; H400 [M=100] Kron. toks. vod. okol. 1.; H410

  1492044-51-5 - -

  - >10-

 • SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi 1907/2006

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE Datum izdanja: 16.1.2017

  Izdanje broj: 1.1

  HZTA, klasa: 050-03-01/17-1061 30.01.2017.

  Stranica 4 od 16

  Stranica 4 od 16

  Stranica 4 od 16

  Neprikladna sredstva: Direktni mlaz vode.

  5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

  Opasni produkti gorenja:

  Pri gorenju mogu nastati: Ugljikov monoksid (CO). Oksidi dušika (NOx). HCN (vodikov cijanid).

  5.3. Savjeti za gasitelje požara

  Ne udisati dim/plinove koji nastaju pri požaru ili zagrijavanju. Korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini i za zaštitu osoba (samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu mogu koristiti vodeni sprej, tj. raspršenu vodu). Ako je moguće ukloniti ih s područja požara. Prilikom gašenja požara koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo). Kontaminiranu vodu za gašenje prikupiti odvojeno, ne smije dospjeti u kanalizaciju.

  5.4. Dodatne informacije

  Vidi odjeljak 6 za podatke o mjerama zaštite okoliša. Vidi odjeljak 8 za podatke o zaštitnoj opremi. Vidi odjeljak 10 za podatke o reaktivnosti i stabilnosti proizvoda.

  ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

  6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

  6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

  Osobna zaštita: Koristiti osobnu zaštitnu opremu (Odjeljak 8).

  Postupci sprječavanja nesreće: Nema podataka.

  Postupci u slučaju nesreće:

  Spriječiti dodir s razlivenim proizvodom ili kontaminiranom površinom.

  6.1.2. Za interventno osoblje:

  Koristiti osobna zaštitna sredstva (vidi odjeljak 8.).

  6.2. Mjere zaštite okoliša:

  Spriječiti istjecanje i izlijevanje u kanalizacijski sustav, površinske i podzemne vode ili propusno tlo postavljanjem pješčanih (mogu se koristiti i slični materijali) brana i pregrada. U slučaju zagađivanja vode ili tla obavijestiti DUZS (112).

  6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

  6.3.1. Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:

  Ograničiti razlijevanje pomoću nezapaljivih adsorbensa, npr. pijesak, zemlja, vermikulit, dijatomejska zemlja.

  6.3.2. Za čišćenje:

  Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

  6.3.3. Ostali podaci: Nema podataka.

  6.4. Uputa na druge odjeljke

  Vidi odjeljak 7 za podatke o sigurnom rukovanju. Vidi odjeljak 8 za podatke o zaštitnoj opremi. Vidi odjeljak 13 za podatke o zbrinjavanju.

 • SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi 1907/2006

  Trgovačko ime: MONSOON ACTIVE Datum izdanja: 16.1.2017

  Izdanje broj: 1.1

  HZTA, klasa: 050-03-01/17-1061 30.01.2017.

  Stranica 5 od 16

  Stranica 5 od 16

  Stranica 5 od 16

  ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

  7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

  7.1.1. Mjere zaštite

  Mjere za sprječavanje požara:

  Nema podataka.

  Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:

  Osigurati dobro prozračivanje.

  Mjere zaštite okoliša:

  Ne izlijevati u kanalizaciju, površinske vode ili tlo. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti.

  Ostale mjere Nema podataka.

  7.1.2. Savjet o općoj higijeni