30
 ανοί-γω 1a

Simple Past and Future simple tense

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Greek via SkypeThe verb to open in simple past and future simple

Citation preview

 • -1a

 • - ( I opened) ( I will

  open)1b

 • -2a

 • - ( Ipainted)

  ( I will paint)2b

 • -3a

 • - ( harmed)

  ( I will harm)3b

 • -4a

 • - ( showed) ( I will

  show)4b

 • -5a

 • - ( thought) ( I will

  teach)5b

 • -6a

 • - ( I worked) ( I will

  work)6b

 • -7a

 • - ( wasabsent) ( I will be absent)

  7b

 • -8a

 • - ( felt) ( I will

  fell)8b

 • -9a

 • - ( Idressed)

  ( I will dress)9b

 • -10a

 • - ( i ceased) ( I will

  cease)10b

 • -11a

 • - ( knitted) (I will

  knit)11b

 • -12a

 • - ( wascareful)

  ( I will be careful12b

 • -13a

 • - ( I dug) ( I will

  dig)13b

 • -14a

 • - ( shouted) ( I will

  shout)14b

 • -15a

 • - ( I lost) ( I will

  loose)15b