SINTEZA - CURTEA DE CONTURI A ROMأ‚ raportului public pe anul 2015.pdfآ  bugetarؤƒ, trezoreria, managementul

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SINTEZA - CURTEA DE CONTURI A ROMأ‚ raportului public pe anul 2015.pdfآ  bugetarؤƒ,...

 • 1

  CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

  SINTEZA

  RAPORTULUI PUBLIC

  pe anul 2015

  DECEMBRIE 2016

 • 2

  NOTĂ Sinteza Raportului public pe anul 2015 a fost analizată și aprobată de Plenul Curții de Conturi. Reproducerea textului este interzisă. Utilizarea datelor și informațiilor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.

  C U R T E A D E C O N T U R I

  Strada Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, București, cod 011948

  Tel.: (+4) 021 3078731 Fax: (+4) 021 3078875

  Website: www.curteadeconturi.ro

  ROMÂNIA, București

  Decembrie 2016

  © Curtea de Conturi

  ISSN 1842-9408 (versiune tipărită)

  ISSN 2558-8176 (versiune online) ISSN-L 1842-9408

 • 3

  CURTEA DE CONTURI

  Membrii Curţii de Conturi:

  Nicolae VĂCĂROIU (preşedinte), Elena Doina DASCĂLU şi Cosmin Vasile NICULA (vicepreşedinţi),

  Marta Aurona PELEA, Dan FÎRȚESCU, Ştefan PETE, Lucian NEGREA, Ioan HURJUI, Miron NICA, Verginia VEDINAŞ, Petru LAKATOS, Nicu MARCU, Attila DEZSI,

  Carmen Georgeta STĂNESCU, Ileana Manuela PIELEANU (consilieri de conturi), Autoritatea de Audit: Ioan Aron POPA (preşedinte),

  Gheorghe OANĂ şi Ilie SÂRBU (vicepreşedinţi).

  În temeiul prevederilor articolului 140 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, precum şi ale articolelor 38 alineatul (1) şi 58 litera m) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

  Curtea de Conturi a elaborat și aprobat

  SINTEZA RAPORTULUI PUBLIC

  pe anul 2015

  Documentele întocmite cu ocazia misiunilor de audit financiar şi audit al performanţei şi ale controalelor tematice, însoţite de anexele acestora, au fost depuse/transmise entităţilor verificate pentru a proceda conform „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi”.

 • 4

 • 5

  Introducere Prezentare generală ...................................................................................................................... 7

  Capitolul 1 Auditul financiar ............................................................................................................................. 17

  Capitolul 2 Auditul performanței ..................................................................................................................... 71

  Capitolul 3 Audit de conformitate (control) ................................................................................................... 83

  Capitolul 4 Acțiuni de audit desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale ............................. 107

  Capitolul 5 Evaluarea sistemului de control intern/managerial .................................................................. 110

  Capitolul 6 Auditul public extern asupra fondurilor comunitare nerambursabile efectuat de Autoritatea de Audit ............................................................................................................. 112

  Cuprins

 • 6

 • 7

  Prezentare generală

  Misiunea Curții de Conturi este aceea de a susține promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a resurselor publice, pentru consolidarea managementului financiar în România.

  Activitatea de audit/control desfășurată de Curtea de Conturi are ca obiective: formarea și utilizarea corectă și eficace a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, evaluarea modului de implementare a bugetului aprobat, consolidarea bunei gestiuni financiare, executarea corespunzătoare a activităților administrative, precum și informarea autorităților publice și a publicului larg, prin întocmirea și furnizarea de rapoarte obiective.

  Conform legii, încă de la înființare, Curtea de Conturi înaintează Parlamentului Raportul public anual și, prin camerele de conturi județene, unităților administrativ-teritoriale, rapoartele anuale referitoare la finanțele publice locale. Observațiile Curții de Conturi asupra conturilor de execuție a bugetelor supuse controlului său, concluziile rezultate din controlul efectuat, precum și recomandările formulate și măsurile dispuse prin deciziile emise trebuie să fie punct de reper în materie de execuție a bugetului, contribuind, astfel, la îmbunătățirea managementului financiar și a modului de implementare a bugetului României.

  Recomandările formulate de Curtea de Conturi și măsurile dispuse prin deciziile emise de aceasta pentru înlăturarea aba- terilor de la prevederile legale și normative în vigoare, a neregulilor și deficiențelor identificate de auditorii publici externi, trebuie să constituie, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, instrumentele prin care să-și îmbunătățească activitatea de administrare a resurselor financiare ale sectorului public, să crească performanța utilizării acestora și să aducă un plus de valoare în ceea ce privește managementul financiar.

  Într-un context mai larg trebuie subliniată importanța activității de raportare a Curții de Conturi, ca parte integrantă a bunei guvernanțe (creșterea răspunderii și transparenței în cheltuirea banilor publici), activitate care face parte din larga arie conceptuală a finanțelor publice, care cuprinde, pe lângă pregătirea bugetului național (politicile și calculele bugetare), aprobarea și execuția bugetară, trezoreria, managementul datoriei publice și fiscalitatea, achizițiile publice, contabilitatea consolidată, raportările financiare, controlul intern etc., precum și raportarea către legislativ despre modul în care au fost utilizate resursele publice.

  Curtea de Conturi își desfășoară activitatea în mod autonom și efectuează trei tipuri de audit: auditul financiar, auditul per- formanței și auditul de conformitate (control tematic), prezentate pe larg în prezentul Raport.

  Începând cu anul 2005, în structura Curții de Conturi este organizată și funcționează Autoritatea de Audit ca organism inde- pendent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi și față de celelalte autorități responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, fiind singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională asupra fondurilor comunitare prevăzute la art. 12 din Legea nr. 94/1992, republicată.

  1. Activitatea de audit în cifre

  1.1 Acțiuni realizate

  Potrivit Programului de activitate pe anul 2016, structurile Curții de Conturi, centrală și teritorială, au efectuat un număr total de 2.610 acțiuni de verificare, cuprinzând 1.699 de misiuni de audit financiar, 110 misiuni de audit al performanței, 768 de misiuni de audit de conformitate (control tematic) și 33 de acțiuni de documentare.

  Referitor la auditul performanței, trebuie precizat că în anul 2016 Curtea de Conturi a abordat un număr de 40 de teme, pentru care a efectuat misiuni la 110 entități din domeniile abordate. Un număr de 17 teme de audit al performanței au vizat administrația publică centrală, iar alte 23 de teme au avut ca obiect domenii specifice administrației publice locale.

  Totodată, în anul 2016 s-au efectuat 4.037 de acțiuni de urmărire a ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii, 148 de acțiuni de verificare a realității argumentelor invocate de conducerile entităților în susținerea solicitărilor de prelungire a termenelor stabilite în decizii și 57 de acțiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul performanței.

  Din datele de mai sus rezultă că misiunile de audit financiar reprezintă 65% din totalul acțiunilor efectuate în anul 2016, misiunile de audit de conformitate (control) 30%, iar misiunile de audit al performanței 4%. Cele 33 de acțiuni de documentare (1%) au fost efectuate fie în scopul obținerii unor informații relevante pentru includerea în programul pe anul 2017 a unor noi acțiuni, fie în vederea elaborării programului de activitate pe anul 2017, acțiuni care au necesitat atât resurse umane, cât și fond de timp.

  Introducere

 • 8

  Acțiuni realizate

  1.2 Entități verificate

  Misiunile de audit financiar și acțiunile de control asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public pentru exercițiul financiar al anului 2015 s-au efectuat la un număr de 2.437 de entități. Acest număr a fost stabilit luând în calcul o singură dată fiecare entitate, indiferent de numărul și tipul de verificare care s-a efectuat la aceasta în anul 2016.

  Numărul acțiunilor de audit și categoriile de entități supuse verificării în anul 2016 se prezintă grafic astfel:

  Entități verificate

  * Inclusiv sucursalele și filialele acestora, după caz

  Conform datelor prezentate mai sus, pe categorii de entități, verificările efectuate s-au desfășurat la 1.386 de ordonatori principali de credite, 77 de