SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANإ¢EI RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANإ¢EI أ®ncheiat la Institutul

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANإ¢EI RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANإ¢EI أ®ncheiat la...

 • CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

  Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureşti

  Telefon: 021.30.78.740; Fax: 021.30.78.889

  Internet: http://www.curteadeconturi.ro e-mail: DepartamentIX@rcc.ro

  DEPARTAMENTUL IX

  Direcția 1

  SINTEZA

  RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANŢEI încheiat la Institutul Național al Patrimoniului

  privind

  „Utilizarea fondurilor publice destinate

  Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice

  în perioada 2010-2014”

  http://www.curteadeconturi.ro/ mailto:DepartamentIX@rcc.ro

 • Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

  Sinteza auditului de performanță la I.N.P. - 2015 Pagină 2

  ABREVIERI UTILIZATE

  A.N.R.M.A.P. - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor

  Publice

  C.N.M.I. - Comisia Națională a Monumentelor Istorice

  C.S.M. - Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a

  dezvoltării sistemului de control intern/managerial

  C.T.E. - Comisia Tehnico-Economică

  D.A.L.I. - Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

  H.G. - Hotărâre de Guvern

  I.N.P. - Institutul Național al Patrimoniului

  M.C. - Ministerul Culturii

  M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

  N.C.S. - Note de Comandă Suplimentare

  O.M.F.P. - Ordin al ministrului finanțelor publice

  P.N.R.M.I. - Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice

  S.E.A.P. - Sistem electronic de achiziții publice

  UNESCO - Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură

 • Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

  Sinteza auditului de performanță la I.N.P. - 2015 Pagină 3

  CUPRINS

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA ENTITĂȚII ……………………………………………………………..….. 3

  CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A MISIUNII DE AUDIT. OBIECTIVE GENERALE ȘI

  SPECIFICE ALE AUDITULUI ……………………………………………………………………………..…. ...8

  CAPITOLUL III. PATRIMONIUL CULTURAL IMOBIL. SITUAȚIA ACTUALĂ A MONUMENTELOR

  ISTORICE …………………………………………………………………………………………………..….. ...9

  CAPITOLUL IV. PREZENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE RESTAURARE A

  MONUMENTELOR ISTORICE .…………………………………………………………………………….... ..10

  CAPITOLUL V. VULNERABILITĂȚI ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN ……..……………… .17

  CAPITOLUL VI. PUNCTUL DE VEDERE AL CONDUCERII I.N.P. CU PRIVIRE LA ASPECTELE

  CONSTATATE ÎN URMA AUDITULUI PERFORMANȚEI ……………………………………………...…. .20

  CAPITOLUL VII. MĂSURILE LUATE DE CONDUCEREA ENTITĂȚII ÎN TIMPUL MISIUNII DE AUDIT

  AL PERFORMANȚEI ……………………………………………………………………………………….…. .22

  CAPITOLUL VIII. CONCLUZIILE GENERALE ȘI RECOMANDĂRILE FORMULATE DE AUDITORII

  PUBLICI EXTERNI ÎN URMA MISIUNII DE AUDIT AL PERFORMANȚEI, INCLUSIV PROPUNERI DE

  ÎMBUNĂTĂȚIRE A CADRULUI LEGISLATIV CARE REGLEMENTEAZĂ P.N.R. …………….……….. .22

  CAPITOLUL IX. PRINCIPALELE VULNERABILITĂȚI, CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII REZULTATE ÎN URMA MISIUNII DE AUDIT AL PERFORMANȚEI ………………………………………………………... .23

  COD DE CULORI:

  Capitole

  Subcapitole

  Descrierea neregulilor

  Vulnerabilități, concluzii și recomandări

  Institutul Național al Patrimoniului

  Teatrul Național

  Mihai Eminescu

  Cetatea medievală ENISALA

  Mănăstirea Gura

  Motrului

 • Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

  Sinteza auditului de performanță la I.N.P. - 2015 Pagină 4

  Cap. I. Prezentarea entităţii

  Institutul Naţional al Patrimoniului (I.N.P.), denumit în continuare Institutul a fost

  înfiinţat în anul 2009, în baza H.G. nr. 1410/2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate

  în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin comasarea

  Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice,

  care se desființează.

  Scopul, obiectivele și atribuțiile entității la care se desfășoară misiunea de audit al

  performanței Institutul Național al Patrimoniului este instituţie publică de importanţă naţională, cu

  personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, fiind organizat şi funcţionând

  conform prevederilor H.G. nr. 593/2011, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea

  Institutului Naţional al Patrimoniului.

  Institutul are următoarele atribuții principale, cu referire la programul auditat:

   gestionarea fondurilor destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național

  de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

  Culturii;

   elaborarea, potrivit strategiei Ministerului Culturii, și supunerea spre aprobarea acestuia, a Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice și asigurarea atribuirii

  contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere

  în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

   verificarea și propunerea spre avizare, potrivit legii, a documentațiilor tehnico- economice pentru lucrările contractate.

  Structura organizatorică din cadrul I.N.P. Conducerea Institutului este asigurată de un manager, pe baza contractului de

  management, potrivit legii. Managerul Institutului este ordonator terţiar de credite şi conduce

  întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice,

  instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.

  În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general/managerul a fost/este ajutat de

  Consiliul de administraţie al Institutului.

  Pe lângă manager funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ

  alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice.

  Structura organizatorică, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului au fost

  stabilite prin Regulamentele de organizare şi funcţionare aprobate prin Ordinele ministrului

  culturii nr.2050/02.02.2010 și nr.2700/10.11.2011.

  Regulamentul de organizare și funcţionare şi Organigrama I.N.P. nu au fost

  actualizate, deşi prin H.G. nr. 1084/11.12.2013 pentru modificarea şi completarea H.G.

  nr.593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu

  intrare în vigoare la data de 09.01.2014, se prevedea la art. II (2) ca: „Regulamentul de

  organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Institutului se aprobă, la propunerea

  managerului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

  Această Hotărâre de Guvern aduce modificări importante în privința atribuțiilor,

  competențelor și responsabilităților Institutului.

 • Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice

  Sinteza auditului de performanță la I.N.P. - 2015 Pagină 5

  Reprezentanţii I.N.P. au transmis spre aprobare, către ordonatorul principal de credite,

  variante actualizate ale Regulamentului de organizare şi funcţionare și organigramei, ultima

  dată fiind transmise în data 15.10.2015.

  Față de aspectele menționate mai sus a fost identificată următoarea vulnerabilitate, cu

  privire la modul de organizare şi funcţionare a Institutului:

   Neaprobarea de către Ministerul Culturii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei, actualizate, înaintate de I.N.P., în raport cu obiectul complex de

  activitate al instituţiei.

  Numărul actual de posturi aprobate în cadrul I.N.P., respectiv gradul actual de

  ocupare al posturilor aprobate, cu atribuţii în derularea Programului Naţional de

  Restaurare a Monumentelor Istorice

  Gradul de ocupare al posturilor cu atribuţii în derularea P.N.R.M.I. este insuficient.

  În cadrul Direcţiei Tehnice şi de restaurare a Monumentelor istorice sunt următoarele

  servicii cu atribuţii în derularea Programului Naţional de Restaurare:

   Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte, ce are în componenţa sa un număr de 3 compartimente: compartimentul achiziţii publice, compartimentul contracte şi compartimentul

  verificare docum