of 60 /60
(SISTEM PENGURUSAN OSH) OSH MANAGEMENT SYSTEM

Sistem Pengurusan Osh

Embed Size (px)

Text of Sistem Pengurusan Osh

Page 1: Sistem Pengurusan Osh

(SISTEM PENGURUSAN OSH)OSH MANAGEMENT SYSTEM

Page 2: Sistem Pengurusan Osh

APAKAH OSH-MS

Satu sistem Pengurusan OSH Bahagian-bahagian:- Susunan (perancangan, penyediaan,

semakan, perlaksanaan) & sebagainya. Tujuan:- memastikan keselamatan, kesihatan

dan kebajikan pekerja-pekerja- pematuhan perundangan &

peraturan

Page 3: Sistem Pengurusan Osh

TYPICAL OSH-MS “COMPONENT”

1. Policy – Polisi 2. Plan – Perancangan sistem, objektif-objektif

OSH, pembengunan dan perlaksanaan 3. Do – Tanggungjawab dan

kebertanggungjawaban; Kecekapan dan latihan, sistem kawalan Hazard

4. Check – Penilaian prestasi; kemalangan / siasatan insiden; Pengauditan

5. Act – Tindakan preventif dan pembetulan, peningkatan berterusan

Page 4: Sistem Pengurusan Osh

MODEL SISTEM OSH-MS

OSH-MS adalah seperti MS1722:2003 & OHSAS 18001 berdasarkan komponen Sistem Pengurusan Kualiti iaitu

Plan, Do, Check and Act (PDCA)

Page 5: Sistem Pengurusan Osh

INPUTSWawasanHazard

PerundanganInput Pihak Ketiga

PLAN(Rancangan)

• Mengenalpasti hazard

• Membuat penaksiran

• Menentukan tanggungjawab

• Menyusun sumber-sumber

DO(Penyediaan)

• Menguatkuasakan prosedur

• Menyelia• Menjawab

kecemasan• Latihan

• Komunikasi• ETC

POLICY OBJECTIVES(objektif polisi)

KKPProduktiviti

Imej organisasi

ACT(Perlaksanaan)• Tindakan Pembetulan

• Mengkaji semula• Meningkatkan

CHECK(semakan)

• Memantau• Pengawasan• Memeriksa• Menyiasat• Audit• Rekod

Page 6: Sistem Pengurusan Osh

KEWUJUDAN SISTEM PENGURUSAN OSH Terdapat dua piawaian sistem pengurusan

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan OHSAS 18001 Standard Sistem Pengurusan

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan- standard ini telah ditubuhkan pada 1999 Kebanyakannya untuk persijilan MS1722:2003 Standard Sistem

Pengurusan - telah ditubuhkan pada 2003- ini merupakan satu standard bimbingan

Page 7: Sistem Pengurusan Osh

MODEL SISTEM PENGURUSAN MS1722:2003

Policy

Organizing

Planning & Implementa

tion

Evaluation

Action for improvemen

t Continual improveme

nt

Page 8: Sistem Pengurusan Osh

MS1722:2003 STANDARD REQUIREMENT Mengandungi komponen berikut: 1. Policy (polisi) 2. Organizing (Penyusunan) 3. Planning and implementation

(Rancangan & implementasi) 4. Evaluation (Penilaian) 5. Management Reviem (Kajian semula

Pengurusan)

Page 9: Sistem Pengurusan Osh

OHSAS 18001 OCCUPATIONAL HELATH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL

ManagementReview

Measurementand

Evaluation Implementation

OHSPolicy

Planning

Continual Improvement

OSH MANAGEMENT SYSTEM MODEL

Page 10: Sistem Pengurusan Osh

KEHENDAK PERUNDANGAN – OSHA 1994 Mengadakan kenyataan OSH Polisi

bertulis Kesedaran pekerja terhadap syarat-

syarat dasar polisi Implementasi OSH polisi - organisasi (tanggungjawab) - susunan-susunan prosedur

(rancangan, sumber, prosedur, sistem kerja dan sebagainya

Kajisemula ASH polisi apabila perlu

Page 11: Sistem Pengurusan Osh

APAKAH OSH POLISI?

OSH polisi adalah merupakan dokumen dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan sesuatu organisasi bagi menguruskan sistem uatu Keselamatan & Kesihatan di dalam tempat kerja sesuatu syarikat

Page 12: Sistem Pengurusan Osh

KEPENTINGAN OSH POLISI

Kenyataan komitmen dari Pengurusan atasan

Keperihatinan pengurusan terhadap pekerja

Sebagai panduan semua pekerja untuk sebarang tindakan dan keputusan

Titik permulaan untuk adakan perancangan Keselamatan & Kesihatan pekerjaan

Pematuhan perundangan

Page 13: Sistem Pengurusan Osh

POLISI

Mengadakan promosi kesihatan, pencegahan kemalangan, penyakit berjangkit dan kesan kesihatan berkaitan pekerjaan

Mematuhi keperluan perundangan OSH dan syarat-syarat lain

Mengiktiraf prestasi OSH adalah sebahagian daripada jaringan prestasi perniagaan

Page 14: Sistem Pengurusan Osh

POLISI

Perundingan dari kalangan pekerja dan wakil-wakil kesatuan

Memastikan pengurusan & pekerja memahami tanggungjawab ketika bekerja

Mengadakan sumber keperluan yang tertentu

Pembaikan yang berterusan

Page 15: Sistem Pengurusan Osh

4 CARA IMPLEMENTASI OSH

1. membentuk dan menulis dasar-kenyataan termasuklah wawasan dan

matlamat- objektif dan sasaran berkaitan dengan

aktiviti yang membahayakan 2. melaksanakan polisi dengan susunan-organisasi, perancangan OSH & jawatan

Page 16: Sistem Pengurusan Osh

4 CARA IMPLEMENTASI OSH

3. komunikasi OSH polisi-pembentangan dalam mesyuarat- memaparkan di papan kenyataan- Pengedaran pamplet, buletin- latihan 4. Memantau dan menyemak

kepentingan

Page 17: Sistem Pengurusan Osh

RUMUSAN OSH POLISI

OSH polisi perlu dibaca, difahami dan dipraktikkan oleh pekerja-pekerja, penyelia-penyelia dan pengurus-pengurus

Oleh itu, ia mestilah SMART:

Simple - menggunakan bahasa kebiasan Measurable – prestasi dapat dipantau Achievable – realistik dan berdasarkan keperluan

syarikat Reasonable – sentiasa sasar tinggi tetapi mesti praktikal Tractable – berupaya dianalisis dan perlu ada

jangkamasa

Page 18: Sistem Pengurusan Osh

RUMUSAN OSH POLISI

Dasar kenyataan perlu diambil kira:- visi dan matlamat (“Kemalangan Sifar”)- Perundangan (pematuhan peraturan

dan arahan syarikat)- Pelanggan (pematuhan prosedur

keselamatan)- Rakan Kongsi (“sikap

bertanggungjawab) Syarat dari OSHA 1994 (seksyen 16)

Page 19: Sistem Pengurusan Osh

RUMUSAN OSH POLISI

Menyatakan syarat sifat hazad di tempat kerja

- Informasi dari: Pengenalpastian hazard & Penilaian Risiko Perundingan dengan pekerja terutama

cadangan daripada safety committee Amalan baik- Ciri-ciri umum bahaya di industri Contoh: sifat berubah-ubah bahaya dalam

pelbagai fasa industri pembinaan

Page 20: Sistem Pengurusan Osh

RUMUSAN OSH POLISI

Kenyataan dasar perlu menyatakan dengan jelas peranan dan tanggungjawab-tangungjawab pekerja

Sebagai contoh- pengurus & penyelia perlu mengawal &

menguatkuasakan OSH di tempat kerja- Pekerja perlu melaporkan kemalangan nyaris- supervisors berperanan menyiasat- pengurus perlu menyelia kontraktor

Page 21: Sistem Pengurusan Osh

IMPLEMENTASI OSH POLISI

1. Mulakan dengan matlamat, objektif & mengenalpasti risiko seperti yang dinyatakan dalam dasar

2. Mengadakan Program OSHContoh program : -penyelenggaraan peratalan keselamatan,

persekitaran kerja selamat, cara akses untuk jalan keluar dan keperluan Analisa keselamatan Kerja

3. Menyediakan sumber, peranan & orang yang bertanggungjawab

Page 22: Sistem Pengurusan Osh

PEMANTAUAN OSH POLISI

Penyimpanan Rekod Rekod kemalangan/penyakit kesihatan Pematuhan Perundangan:- Melantik (pegawai keselamatan &

Kesihatan, penubuhan Jawatankuasa Keselamatan, etc)

Sasaran dan pencapaian Pematuhan oeganisasi / susunan

sistem kerja

Page 23: Sistem Pengurusan Osh

PEMANTAUAN OSH POLISI

Pemantauan & Pengawasan di kawasan persekitaran tempat kerja

Pemeriksaan di tempat kerja Audit Kejadian & siasatan kemalangan

Page 24: Sistem Pengurusan Osh

ME YEMAK & PENGEMASKINI DASAR OSH Statistik Prestasi Kemaskinin Polisi- Pengalaman- pertukaran operasi atau organisasi- pengubahsuaian proses- terdapat perundangan baru- mengenalpasti hazad baru- perubahan perniagaan

Page 25: Sistem Pengurusan Osh

ORGANISING

Pengurus dan penyelia bertanggungjawab terhadap prestasi OSH

Kompetendi dan latihan untuk pekerja Mengada dan menyelenggara dokumen

sistem pengurusan Mewujud dan mengekalkan Peosedur

untuk komunikasi dalaman dan luaran Bekerjasama salam aspek OSH antara

majikan, pengurusan & pekerja

Page 26: Sistem Pengurusan Osh

ORGANISING

Pengurusan menjadi tanggungjawab keseluruhan untuk OSH

Memastikan pengurusan dan pekerja adalah kompetent untuk melakukan pekerjaan terutama bahan merbahaya

Pekerja perlulah diberitahu tentang hazad yang berada di kawasan kerja dan prosedur diadakan untuk menjamin keselamatan & kesihatan

Pengurusan perlu promosikan tentang keselamatan & kesihatan

Page 27: Sistem Pengurusan Osh

PERANCANGAN & PERLAKSANAAN

Mengenalpasti hazad & penilaian adalah asas dalam pengurusan OSH

Melaksanakan langkah-langkah pencegahan & perlindungan

Mengadakan Pelan Tindakan Kecemasan Mengadakan prosedur pembelian dan

kontrak untuk memastikan pematuhan keperluan keselamatan & kesihatan untuk bahan-bahan dan peralatan aktiviti pengurusan OSH memerlukan perancangan dan matlamat sasaran

Page 28: Sistem Pengurusan Osh

IMPLEMENTASI

Berterusan membuat penilaian mengenalpasti hazad Melaksanakan pencegahan atau perlindungan

adalah berdasarkan kepada keutamaan terhadap risiko

Prosedur hendaklah bersesuaian untuk mengenalpasti risiko

Sebelum ada perubahan penilaian risiko, pekerja handaklah diberitahu dan diberikan binbingan sebelum implementasi dijalankan

Mengadakan susunan pelan Tindakan dan tindakbalas kecemasan

Page 29: Sistem Pengurusan Osh

PENILAIAN

Program pengurusan OSH hendaklah sentiasa dipantau

Siasatan kemalangan berkaitan pekerjaan, kejadian, penyakit kesihatan, penyakit pekerjaan dan kejadian akan memberikan kesan terhadap prestasi OSH

Laksanakan pemeriksaan seperti yang ditetapkan

Mengkaji semula aktiviti OSH untuk memastikan aktiviti bahaya di tempat kerja telah dinilai, dicegah dan dikawal.

Page 30: Sistem Pengurusan Osh

INITIAL REVIEW (KAJI SEMULA)

Bandingkan apa yang sedia ada: a) Perundangan berkaitan dengan

syarat pengurusan OSH b) Amalan terbaik dan prestasi dalam

sektor industri dan kesesuian bahagian yang lain

c) keupayaan dan keberkesanan sumber-sumber yang ada dalam pemgurusan OSH

Page 31: Sistem Pengurusan Osh

APA YANG DIMAKSUDKAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Kajian semula pengurusan adalah suatu proses untuk megkaji semula sistem pengurusan, program-program dan prestasi organisasi oleh pihak pengurusan atasan

Dilaksanakan oleh Jawatankuasa Kaji Semula yang terdiri daripada pengurus atasan, SHO, penasihat pakar OSH dan lain-lain

Page 32: Sistem Pengurusan Osh

TUJUAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Kehendak perundangan SHC Regulations 1996, CIMAH

Regulations 1996, etc PDCA konsep digunakan oleh beberapa Standard

Sistem Pengurusan: - MS1722:2003, OHSAS 18001 - ISO 14001 EMS, ISO 9001 QMS Untuk memastikan sesuatu organisasi mematuhi

objektif keselamatan dan polisi kesihatan yang telah dipersetujui

Membantu dalam membuat keputusan pada mana-mana pembaikan atau peningkatan yang diketengahkan

Page 33: Sistem Pengurusan Osh

PROSES KAJIAN SEMULA PENGURUSAN Menyemak, menilai atau menetapkan- Prestasi- Implementasi objektif & polisi- Keperluan perubahan polisi, objektif,

prosedur, sistem kerja, lain-lain- Perubahan dalam peraturan, teknologi,

piawaian atau luar jangkaan- Rancangan untuk tindakan pembetulan

atau implementasi berterusan

Page 34: Sistem Pengurusan Osh

KAJI SEMULA & PENILAIAN

Statistik dan tren kemalangan, nyaris, kejadian berbahaya, keracunan atau penyakit

Keputusan siasatan/audit dalaman atau ;uaran Menjalankan tindakan pembetulan Laporan Kecemasan (latihan & kejadian) Pertukaran organisasi dan pengubahsuaian

syarikat Laporan mengenalpasti hazad, penaksiran

risiko & proses kawalan risiko Laporan prestasi keseluruhan Sistem

Pengurusan & laporan dari pengurus

Page 35: Sistem Pengurusan Osh

PERSEDIAAN UNTUK MESYUARAT

Pastikan imformasi yang berkaitan telah dikumpulkan Persediaan dokumen, laporan & analisa untuk

mesyuarat oleh jawatankuasa yang dilantik Dokumen mestilah dikumpulkan oleh setiausaha (SHO) Pertimbangan untuk mesyuarat:- agenda mesyuarat- kehadiran pelbagai (pengurus, SHO, penasihat pakar

OSH & lain-lain)- Para peserta individu bertanggungjawab untuk subjek-

subjek kajian semula- maklumat akan dibentangkan semasa kajian semula

Page 36: Sistem Pengurusan Osh

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

Membantu dalam pembuatan kaedah keselamatan & kesihatan di tempat kerja dan sistem kerja selamat

Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan & kesihatan

Memeriksa kawasan tempat kerja Melaporkan keadaan dan perbuatan tidak selamat Mencadangkan langkah pembaikan Menyiasat kemalangan, bahaya, keracunan dan

penyakit pekerjaan

Page 37: Sistem Pengurusan Osh

FREKUENSI MEGKAJI SEMULA

Berpandukan keadaan dan keperluan organisasi Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan

Regulation 1996:- minima sekali setiap tiga bulan, tapi tidak

diperlukan untuk mengkaji semula semua perkara pada setiap kali mesyuarat

Kajisemula perlu sekiranya:- keadaan risiko yang tinggi, pertukaran hazad

daripada kebiasaan dan masalah memerlukan lebih kekerapan kajian semula

Page 38: Sistem Pengurusan Osh

DOKUMEN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Mini mesyuarat kajian semula Semakan untuk objektif dan dasar

OSH Tindakan pembetulan khusus untuk

individu pengurus, beserta tarikh sasaran untuk disempurnakan

Tarikh kajian semula untuk pembetulan

Penekanan semua untuk sistem pengurusan OSH dalaman audit

Page 39: Sistem Pengurusan Osh

KOMUNIKASI KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Pemerhatian, kesimpulan dan cadangan harus dicatatkan dan berkomunikasi untuk tindakan sesuai dengan:

- orang yang bertanggungjawab untuk tugasan yang spesifik

- Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan (sekiranya SHC bukan jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan)

- Semua Pekerja & wakil kesatuan

Page 40: Sistem Pengurusan Osh

PEMBAIKAN BERTERUSAN

Tujuan untuk diadakan jawatankuasa Kajisemula pengurusan adalah untuk Pembaikan Berterusan

Pembaikan Berterusan perlu mengambilkira:- OSH objektif sesuatu organisasi- Hasil Kajian Semula pengurusan- Cadangan dari pekerja dan jawatankuasa

keselamatan & keihstan- Keputusan Permonitoran Prestasi- Audit dan siasatan

Page 41: Sistem Pengurusan Osh

TAHAP-TAHAP DOKUMENTASI

Apa itu dokumen- paper atau buku kecil yang menyediakan

maklumat- rekod atau laporan perincian Terdapat 4 tahap dokumen:- manual- prosedur- arahan kerja- rekod & borang

Page 42: Sistem Pengurusan Osh

PIRAMID DOKUMENTASI

Manual keselamatan

prosedur

Arahan kerja

Rekod, Borang, laporan

Page 43: Sistem Pengurusan Osh

TAHAP 1 - MANUALS

Page 44: Sistem Pengurusan Osh

APA YANG DIMAKSUDKAN OSH MANUAL? Menyediakan informasi yang efektif

untuk mengawal hazad di tempat kerja Mengawal aktiviti pentadbiran OSH

selaras seperti yang disyaratkan

Page 45: Sistem Pengurusan Osh

KANDUNGAN OSH MANUAL

Kenyataan organisasi Prosedur kendalian & kerja Arahan kerja Rekod

Page 46: Sistem Pengurusan Osh

KANDUNGAN OSH MANUAL

Minima kandungan di dalam buku panduan:

- kenyatan Polisi & objektif OSH- peranan dan tanggungjawab organisasi- butiran hazad/susunan risiko untuk

pencegahan dan kawalan- kompetensi pekerja dan rekod latihan- prosedur, arahan kerja dan berkaitan

pengurusan keselamatan

Page 47: Sistem Pengurusan Osh

TAHAP 2 - PROSEDUR

Page 48: Sistem Pengurusan Osh

APA DIA PROSEDUR

Terjemahan sesuatu dasar, objektif dan program yang khusus dalam organisasi

Sebagai asas untuk kawalan dengan berkesan sesuatu bahaya dan risiko

Untuk mengawal aktiviti pentadbiran seperti yang disyaratkan

- aktiviti-aktiviti susunan & procurement- memantau dan mengawal aktiviti-aktiviti- pemilihan penggunaan peralatan dan bahan-

bahan kerja

Page 49: Sistem Pengurusan Osh

DOKUMENTASI (PROSEDUR) DIPERLUKAN APABILA:

Terdapatnya satu pendekatan yang konsisten dan standard

Operasi yang berisiko, merbahaya atau kompleks memerlukan langkah cara kerja yang terperinci

Pengajaran dari kesilapan yang lalu perlu dikongsi bersama orang lain supaya ia tidak akan berulang

Page 50: Sistem Pengurusan Osh

KEPERLUAN PROSEDUR – SOKONGAN AKTIVITI

Hubungan antara department seperti kewangan, sumber manusia & pentadbiran

Mencapai pematuhan dengan dasar, program dan syarat sah perundangan yang lain

Memantau dan menyusun kawalan aktiviti

Pemilihan dan penggunaan bahan-bahan mentah dan peralatan

Page 51: Sistem Pengurusan Osh

CONTOH PROSEDUR

Pekerja baru Kemalangan/siasatan penyakit kesihatan Penaksiran Implementasi & perundangan berkaitan Peraturan pelawat Pelan tindakan kecemasan Personal protective equipment (PPE) Keselamatan pembinaan Kemasukan ruang terkurung Sistem tekanan tinggi Gas pemampat, secair cryogenic, peralatan penyedutan Bahan kimia, pelarut, bahan mudah terbakar Dasar-dasar umum Sistem keselamatan elektrik Lockout/tagout

Page 52: Sistem Pengurusan Osh

TAHAP 3 – ARAHAN KERJA

Page 53: Sistem Pengurusan Osh

ARAHAN (PERLAKSANAAN KEJA HARIAN) Menyediakan informasi yang terperinci

bagaimana laksanakan- menjalankan tugasan spesifik- menggunakan sistem kerja kaedah kursus- penggunaan peralatan yang khusus- masa yang diperuntukan- hasil kerja yang terjana- Menyediakan bentuk kerja- Merujuk terhadapdokumen lain yang berkaitan

Page 54: Sistem Pengurusan Osh

CONTOH ARAHAN KERJA

Arahan kerja untuk pemunggahan oleh sebuah lori tangki:

- aktifkan brek tangan, gunakan penghalang roda dan pastikan perhubungan manusia didahulukan

- catitkan kedatangan pemandu & wakil mejikan si sepanjang pemunggahan (merujuk kepada tanggungjawab spesifik mereka)

- memeriksa pemutusan sambungan hose untuk pengaliran bahan cecair pada sebuah kontena dan

- menyediakan satu cara untuk menghalang tumpahan cecair semasa proses pemunggahan

Page 55: Sistem Pengurusan Osh

TAHAP 4 – REKOD, BORANG, LAPORAN & REGISTER (DAFTAR)

Page 56: Sistem Pengurusan Osh

REKOD, BORANG & LAPORAN (KERJA HARIAN)

Rekod digunakan untuk trek & persembahan prestasi

Borang adalah satu dokumentasi yang diguna untuk menstandardkan rekod

Laporan adalah merupakan suatu rumusan bagi sesuatu prestasi atau analisis

Daftar adalah satu rakaman senarai yang rasmi atau formal, contoh untuk nama, peristiwa atau transaksi

Page 57: Sistem Pengurusan Osh

REKOD BOLEH DISERTAKAN:

Rekod implementasi Sistem Pengurusan Kemalangan berkaitan kerja, penyakit,

penyakit kesihatan dan kejadian Kehendak perundangan Pekerja yang terdedah bahan kimia

berbahaya, pengawasan persekitaran tempat kerja & kesihatan pekerja

Keputusan dari kedua-dua permonitoran secara aktif dan reaktif

Page 58: Sistem Pengurusan Osh

CONTOH REKOD (PERLU DISIMPAN)

Perundangan, perintah & lain-lain amalan Keputusan Penilaian/penaksiran Risiko Permit, lesen & lain-lain yang berkaitan Rekod latihan Audit & perintah laporan Rekod untuk kenalpasti nonconformities, rancangan & trek

tindakan pembetulan dan data Kebocoran bahan berbahaya/lain-lain laporan kejadian Komunikasi dengan pembeli, pelanggan, kontraktor dan pihak

luaran Keputusan management reviews, minit menyuarat Persampelan & pengawasan data Rekod penyelenggaraan Rekod penentukuran peralatan

Page 59: Sistem Pengurusan Osh

REKOD & TEMPOH PENGEKALAN ON-SITE RECORD/FILES

Dokumen Masa Pengekalan

Rekod latihan 10 yrsData Permonitoran 30 yrsKegagalan berfungsi, kejadian, aduan dan tindakan susulan

30 yrs

Rekod Penyelenggaraan 10 yrsLaporan Inventori Kimia 30 yrsDokumen Komunikasi hazad 30 yrsMSDS / CSDS 10 yrsPermits – while active

Page 60: Sistem Pengurusan Osh

KESIMPULAN

Sistem adalah satu set komponen kerjasama ke arah tujuan yang satu

Di dalam Pengurusan Sistem OSH bahan input adalah hazad di tempat kerja, perundangan dan jangkaan orang lain

Komponen termasuk dalam OSH MS adalah Polisi dan PDCA

Objektif OSH MS adalah memastikan kebajikan, keselamatan & kesihatan pekerja sebagaimana disyaratkan perundangan