of 11 /11
SISTEMES MORFOCLIMÀTICS: ÀRID O DESERTIC Edgar Mudarra

SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

SISTEMES MORFOCLIMÀTICS:ÀRID O DESERTIC

Edgar Mudarra

Page 2: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

ÍNDEX

• ZONA ÀRIDA O DESÈRTICA• DUNES– DUNES: LONGITUDINALS– DUNES: TRANSVERSALS– DUNES: ESTRELLADES– DUNES: BARJANES

• DESERTS EN ERG• DESERTS EN REG• WEBGRAFÍA

Page 3: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

ZONA ÀRIDA O DESÈRTICA

• CONDICIONS CLIMÀTIQUES: Es basen bàsicament en l'escassetat de pluges i en les oscil·lacions brusques de temperatura per tant la presencia d’aigua liquida es pràcticament nul·la.

• VEGETACIÓ: Hi abunden les herbes estacionals i els arbusts dispersos.• AGENTS: El vent arrossega fàcilment les partícules de terra, ja que

degut a la escassa presencia d’aigua, aquestes estan molt alliberades. La meteorització mecànica es molt intensa per la diferencia de temperatures entre el dia i la nit.

• FORMES DE RELLEU: El modelat dona lloc a tres tipus de paisatges desèrtics: el desert arenós o erg, el desert empedrat o reg, y el desert rocós. Aquest últim es una zona muntanyosa amb afloraments rocosos que han perdut gran quantitat de materials per l‘acció del vent.

Page 4: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DUNES

• Una duna es un munt de arena sobre la qual el vent ha actuat produïnt una forma suau i uniforme. Poden ser produïdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de arena.

• Hi ha varies clases de dunes: longitudinals, transversals, estrellades i barjanes.

Page 5: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DUNES: LONGITUDINALS

• Son conjunts de dunes les crestes de les quals s'estenen paral·lelament a la direcció del vent.

• Posseeixen costats molt acusats, quedant separats per una zona llana i amplia.

Page 6: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DUNES: TRANSVERSALS

• Les dunes transversals posseeixen una sola cara de desllisament i son el resultat de l’acció del vent en un únic sentit.

• Es disposen de manera perpendicular a la direcció del vent.

• Es caracteritzen per tindre, en general, crestes pràcticament rectes.

Page 7: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DUNES: ESTRELLADES

• Aquest tipus de duna posseeix un punt central de forma piramidal i els seus llargs brasos s'estenen entorn a ella, el que li dona l’aspecte d’una estrella. Es relativament estable.

Page 8: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DUNES: BARJANES

• La barjana es una duna amb forma de mitja lluna disposada transversalment a la direcció del vent. Els extrems es diuen ales, i estan orientats en sentit del vent.

Page 9: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DESERTS EN ERG

• La arena d’aquests deserts s’acumula formant dunes, que poden ser de varis tipus, aquests tipus son els explicats anteriorment.

• Aquests deserts es caracteritzen pel fet del tamany de la sorra, ja que es molt petit comparat amb els desers rocosos.

Page 10: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

DESERTS EN REG

• El vent nomes es capas d’arrosegar els materials mes fins.

• Aquest fenomen es denomina deflacció, que provoca que en certes zones quedin solament els materials mes grossos forman un desert de pedres o reg.

Page 11: SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

WebgrafÍa

• http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sistema-morfoclimatico-arido.html?x=20070417klpcnatun_169.Kes&ap=1

• http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/Ejercicios/Tema2_4eso/aridos3.htm

• http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/viento/modepo/dunas/index.html