SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - ucg.ac.me 1... · Primjeri: pozicioni sistem aviona, regulacija ...…

 • View
  226

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • SISTEMI AUTOMATSKOG

  UPRAVLJANJA

 • Predavanje 1

  Ishodi uenja:

  Nakon savladavanja gradiva sa ovog predavanja studenti e moi da:

  v Razumiju osnovne koncepte automatskog upravljanja i daju

  neke ilustrativne primjere SAU-a.

  v Naprave kratak pregled istorije sistema automatskog

  upravljanja, njihove primjene i uloge u drutvu.

  v Skiciraju osnovnu regulacionu strukturu SAU-a i prepoznaju

  ulogu njegovih osnovnih komponenti.

  2

  Uvod u sisteme automatskog

  upravljanja

 • Osnovni pojmovi

  Upravljanje je proces podeavanja promjenljive sistema na

  eljenu vrijednost (na primjer temperature).

  Sistem skup elemenata i ureaja meusobno povezanih u cilju

  obavljanja odreene funkcije.

  SAU je je skup komponenti koje formiraju sistem na nain

  kojim se obezbijeuje eljeni odziv.

  Proces (objekat upravljanja) je ureaj, sistem ili objekat kojim

  se upravlja. Dinamika procesa se opisuje ulazno-izlaznim

  relacijama.

  3

  ProcesUlaz Izlaz

 • Upravljanje u otvorenoj sprezi

  Upravljaki sistem (sistem upravljanja) u otvorenoj sprezi koristi

  regulator i aktuator za dobijanje eljenog odziva procesa

  direktno, bez povratne sprege (informacije).

  4

  eljeni izlazRegulator ProcesAktuator

  Izlaz

  Primjeri?

  Elektrini toster, ve maina, itd.

  Sistemi u otvorenoj sprezi nemaju informaciju o stanju na izlazu sistema, pa

  samim tim ne mogu automatski da izvre korekciju upravljakog signala, ukoliko

  izlaz odstupi od eljene vrijednosti.

  Mane?

 • Upravljanje u otvorenoj sprezi

  5

  Primjer?

  Na primjer, ukoliko podesite tajmer klima ureaja na 30 minuta, prostorija se nee

  zagrijati ukoliko su sve vrijeme vrata bila otvorena. U ovom primjeru spoljani

  vazduh predstavlja smetnju na ulazu sistema.

  Takoe, sistemi upravljanja u otvorenoj sprezi ne mogu reaguju ukoliko doe do

  pojave smetnji na ulazu sistema ili promjena u parametrima sistema.

  eljeni izlazRegulator ProcesAktuator

  Izlaz

  Smetnja

  Sistemi u otvorenoj sprezi su jeftiniji i jednostavniji za implementaciju u odnosu

  na sisteme za zatvorenom spregom. Idealni za korienje u sluajevima kada je

  veza izmeu izlaza i ulaza sistema jasno definisana i nezavisna od uticaja spoljnih

  poremeaja.

 • Upravljanje sa zatvorenom spregom

  Sistem upravljanja sa povratnom spregom koristi mjerenja

  stvarne vrijednosti izlazne promjenljive i poredi ih sa eljenom

  vrijednou odziva.

  Povratna sprega omoguava upravljanje izlaznom promjenljivom

  i poveava tanost, ali treba voditi rauna o stabilnosti odziva.

  6

  eljeni izlazRegulator ProcesAktuator

  Izlaz

  SenzorMjerenja Povratna sprega

  Greka

  -

  Primjeri?

  Klima ureaj, automobil, pozicioni i brzinski servomehanizmi, itd..

 • Upravljanje sa zatvorenom spregom

  Sistem upravljanja treba da obezbijedi dobre performanse i u

  sluajevima pojave poremeaja i mjernih umova.

  7

  eljeni izlazRegulator ProcesAktuator

  Izlaz

  Smetnja

  SenzorPovratna sprega

  um-

  Sistemi u otvorenoj sprezi su jeftiniji i jednostavniji za implementaciju u odnosu

  na sisteme za zatvorenom spregom. Idealni za korienje u sluajevima kada je

  veza izmeu izlaza i ulaza sistema jasno definisana i nezavisna od uticaja spoljnih

  poremeaja.

 • Proces (objekat upravljanja)

  Inenjer automatike treba da bude familijaran sa fizikom procesa

  kojim se upravlja. Da bi projektovali SAU, nije dovoljno da

  poznavanje teorije upravljanja, ve se mora poznavati i objekat

  kojim treba upravljati. Prvi korak u projektovanju SAU-a je

  modelovanje procesa. Proces se moe modelovati na vie naina:

  fiziko modelovanje (primjenom fizikih zakona koji vae za dati

  proces), identifikacija sistema, parametarska estimacija, itd.

  8

  Proces ili objekat upravljanja je ureaj ili sistem kojim se upravlja.

  Primjeri: pozicioni sistem aviona, regulacija temperature u prostoriji, robotska ruka,

  upravjanje brzinom motora

 • Senzori

  Sensori su oi SAU-a jer mu omoguavaju da vidi ta se deava. Iz

  tog razloga u vezi sa upravljanjem se esto kae:

  Sve to moe da se izmjeri, moe i da se kontrolie.

  9

  Primjeri: senzor struje, senzor zvuka, senzor nivoa fluida, senzor svjetlosti, temperaturni

  senzor, rotacioni sensor, ultrazvuni senzor, senzor protoka fluida

  Senzor je element koji kvantitativno konvertuje energiju mjerene varijable

  (izlaznog signala) u formu podesnu za mjerenje.

 • Aktuatori

  Nakon to identifikuju senzori koji mogu da izmjere izlaznu

  promjenljivu, potrebno je izabrati aktuator komponentu koja moe

  da djeluje, pokrene sistem iz tekueg (izmjerenog) stanja ka eljenom

  stanju.

  10

  Aktuator je ureaj koji ima sopstveni izvor energije i koji za odgovarajui

  upravljaki signal na ulazu, na izlazu daje odgovarajui signal mehanikog tipa.

  Primjeri: elektrini motori, hidraulini i pneumatski aktuatori.

 • Regulatori/Kontroleri

  Regulatori u SAU-u su ureaji koji koriste razliku izmeu izmjerene

  i zadate vrijednosti u cilju generisanja upravljakog signala koji se

  alje aktuatoru. Regulatori mogu biti realizovani u analognoj i

  digitalnoj tehnici.

  11

  Cilj regulatora je generisanje upravljakog signala implementacijom

  odreenog zakona/algoritma upravljanja. Projektovanje odgovarajueg

  zakona/algoritma je centralni problem teorije upraljanja.

  Primjeri: PLC - Programmable Logic Controllers, PC, mikrokontroleri, PID regulator

 • Poremeaji i mjerni umovi

  U praksi sistemi upravljanja su esto izloeni spoljnim

  poremeajima i umovima. Ovi faktori imaju znaajan uticaj na

  performanse sistema.

  SAU treba projektovati tako da bude robustan na poremeaje i

  mjerne umove, ali i na razne greke koji mogu nastati usljed

  nemogunosti preciznog modelovanja sistema. Na kraju krajeva,

  ovo teoriju upravljanja ini komplikovanijom i zanimljivijom.

  12

  Primjeri: Neravnina na putu (automobil), varijacije spoljne temeprature (regulacija sobne

  temperture), talasi (upravljanje pravcem broda), magla (ocjena treunutnog pravca ), termiki

  um, vibracije..

 • Komponente SAU-a

  Senzori predstavljaju oi, a aktuatori miie,

  dok algoritmi upravljanja omoguavaju razne finese.

  13

 • Komponente SAU-a

  14

  Bolji algoritam upravljanja

  obezbijeuje vie finesa kombinujui senzore i

  aktuatore na to inteligentnije naine

  Bolji aktuatori

  obezbijeuju vie miia

  Bolji senzori

  obezbijeuju bolju viziju

 • Uspjeno upravljanje

  Performanse SAU-a zavise od:

  v objekta kojim se upravlja (procesa)

  v postavljenih ciljeva

  v senzora

  v aktuatora

  v regulatora (algoritma upravljanja)

  v robusnosti na poremeaje i mjerne nesigurnosti

  Upravljanje je kljuna tehnologija za postizanje:

  v boljeg kvaliteta proizvoda

  v minimizacije otpada

  v zatite okoline

  v vee produktivnosti

  v vee sigurnosti

  15

 • Ciljevi upravljanja

  Prije dizajna senzora, aktuatora i upravljakog algoritma vano je

  definisati ciljeve upravljanja. Ovo ukljuuje:

  v ta tano treba da se postigne (smanjenje uloene energije,

  poveanje proizvodnje,...)

  v kojim promjenljvima treba upravljati da bi se postigli

  postavljeni ciljevi

  v koliki nivo performansi je obavezan (tanost, brzina,...)

  16

 • Dizajn SAU-a

  1. Postaviti ciljeve upravljanja

  2. Identifikovati promjenljive

  3. Postaviti zahtjeve za promjenljive

  4. Identifikovati osnovne komponente sistema

  5. Modelovati proces, aktuator i senzor

  6. Izabrati tip regulatora i podesiti vrijednosti njegovih parametara

  7. Optimizovati parametre i analizirati performanse

  Ako performanse zadovoljavaju specifikacije, finalizirati dizajn

  17

  Ako performanse ne

  zadovoljavaju

  specifikacije, vratiti se

  na korak 4.

 • Primjer dizajna SAU-a

  v Sistem upravljanja bez povratne spege

  v Strukturni blok dijagram

  18

 • Primjer dizajna SAU-a

  v Sistem upravljanja sa povratnom spegom

  v Strukturni blok dijagram

  19

 • Primjer dizajna SAU-a

  20

 • Automobil

  Cilj: Upravljanje pozicijom i brzinom automobila

  Izlazi: Trenutni pravac i brzina automobila

  Ulazi: Oznake na putu i saobraajni znakovi

  Smetnje: Neravnine na putu, usponi, vjetar

  Podsistemi: servo sistem, koioni sistem

  Mjerenja

  Mehnizam

  upravljanjaAutomobilVoza

  eljeni

  pravac

  kretanja

  Trenutni

  pravac

  Greka+

  -

 • ovjek

  i. Pankreas

  Regulie nivo eera u krvi

  ii. Adrenalin

  Automatski poveava brzinu rada srca i kiseonik u toku

  letenja

  iii. Oko

  Prati predmete koji se kreu

  iv. Ruka

  Uzima predmet i postavlja ga na eljenu poziciju

  v. Temperatura

  Regulie temperaturu na 36C - 37C

  22

 • Istorijski razvoj SAU-a

  23

  300 godina p.n.e: Vodeni asovnici u staroj Grkoj. Primjena povratne sprege.

  XVI vijek: Drebbel-ov temperaturni regulator.

  XVIII vijek: James Watt-ov centrifugalni regulator za upravljanje brzinom parne

  maine.

  XIX vijek: Maxwell razvija linearni model treeg reda centrifugalnog regulatora

  za potrebe analize stabilnosti. Routh i Hurwi