of 7 /7

skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY

Embed Size (px)

Text of skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR...

Page 1: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 2: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 3: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 4: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 5: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 6: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY
Page 7: skill test.pdfKUNAL GOYAL MOHINI PANWAR GOPAL SINGH MOHIT SHARMA TANVINDER SINGH RAJESH KUMAR HARSIMRANJIT SINGH KALA SINGH RAJAT SHARMA HARSH JINDAL PUNEET KUMAR NAVNEET CHOUDHARY