SKP 2203 NOTA TITAS

  • View
    954

  • Download
    31

Embed Size (px)

Text of SKP 2203 NOTA TITAS

SKP 2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIADr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatanto edit Master subtitle style Click Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia C022 Sanggar Bahasa dan Komunikasi 89468939/89468938/0193885760 msharif@fbmk.upm.edu.my

RANGKA KURSUS

Jam Kredit : 2 (2+0) Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : 82 jam/semester Prasyarat : Tiada Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat;1.

2.

3.

Menjelaskan tentang sejarah, prinsip, nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia secara komprehensif. (C2, LL) Menjelaskan tentang keperluan membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu ketamadunan dan peradaban. (C2) Membahaskan tentang aspek memperkukuhkan jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi secara berkumpulan. (P2, A3, TS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini meliputi ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan pengajian ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, dan India), dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dalam proses pembangunan negara

KANDUNGAN KULIAH1.

2.

3.

4.

Pengenalan ilmu ketamadunan; definisi, konsep, ciri, falsafah (4 jam) Pendekatan holistik dalam menjana peradaban; konsep holistik, pendekatan lampau - perspektif perbandingan, pendekatan holistik (4 jam) Tamadun Islam; ciri-ciri asas, sumber, matlamat, sumbangan dan pencapaian (6 jam) Islam dalam peradaban Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia; Islam dalam tamadun Melayu, teori kedatangan, kesan dan pengaruh, tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia (4 jam)

SambKANDUNGAN5.

6.

7.

Tamadun China; latar belakang sejarah, budaya dan sistem nilai, sistem kepercayaan, padangan dunia, sumbangan dan pencapaian (2 jam) Tamadun India; latar belakang sejarah, budaya dan sistem nilai, sistem kepercayaan, pandangan dunia, sumbangan dan pencapaian (2 jam) Isu-isu kontemporari Tamadun Islam danTamadun Asia; hegemoni barat dan globalisasi, media, ekonomi, politik, sosial, hak asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi jihad, etika dalam sains, kesan perkembangan kontemporari terhadap pembangunan negara, Islam Hadhari (6 jam)

PENILAIAN KURSUSKerja Kursus - 60% Ujian 1 - 20% Kerja Kursus - 40% Tugasan - 20% Pembentangan - 10% Ulasan artikel/ ringkasan artikel/

lain-lain

- 10% - 40%

Peperiksaan akhir

DEFINISI

TAMADUN

Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial, budaya, politik yang tinggi peradabannya Keadaan serta tingkat kemajuan pada keseluruhan jasmani (kebendaan, ekonomi, politik) dan rohani (etika, moral, sistem kepercayaan) sesuatu bangsa, masyarakat; tamadun Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, berfikir serta hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan, kerohanian sesuatu masyarakat; tamadun, peradaban, kemajuan akal budi

PERADABAN

KEBUDAYAAN

ISTILAH ANTAR-BAHASA

Arab Maddana: membangunkan, memodenkan sesuatu Hadharah: peradaban, sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat, kota, wilayah pertanian. Thaqafah: kebudayaan Inggeris Civilization: perbandaran Renaissance: kebangkitan Culture: kebudayaan

KONSEP TAMADUN

Ghazali Basri

Tamadun = maddana (membangunkan, memodenkan) Hadharah = peradaban Thaqafah = kebudayaan Civilization = satu sistem sosial yang menolong manusia mempertinggikan kedudukan kebudayaan. Civilization = satu cara hidup yang diberikan kriteria tertentu Civilization = sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota

W. Deorand

Redfield

A. Toynbee

KONSEP TAMADUN

A.S. Hornby & E. C. Parnwell

Civilization = meningkat pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu, sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya.

Abu Bakar HamzahTamadun = suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama Click to edit Master subtitle styleada berupa skala mujarad, mahupun skala kebendaan

Mahmood Taib an-Najmi

Tamadun = peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran ataupun kebendaan.

KONSEP KEBUDAYAAN

Agus Salim

Kebudayaan = persatuan antara budi dan daya Budi = akal, fikiran, pengertian, faham, pendapat, ikhtiar, perasaan Daya = tenaga, kekuatan, kesanggupan Kebudayaan = cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang, waktu dan cara hidup Kebudayaan = satu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila hukum, adat dan setiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat

Sidi Ghazalba

E.B. Taylor

KESIMPULAN

Kecemerlangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan; material dan spiritual Material Penempatan Kemudahan Kemewahan Spiritual Tatasusila Moral Keagamaan

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA

Kebanyakan tamadun berteraskan pandangan semesta dan doktrin agama Contoh: Tamadun Islam berasaskan keesaan Tuhan dan ketauhidan Tamadun China dan India berteraskan ajaran Buddha berdasarkan doktrin Jalan Lapan Lapis (Eight Fold Path) Masyarakat bertamadun mesti memiliki nilai susila dan moral yang tinggi Monumen-monumen tamadun silam menggambarkan amalan kehidupan beragama

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA

Budaya masyarakat yang tinggi menunjukkan tamadun yang tinggi Budaya tinggi membabitkan kehalusan budi dan kesempurnaan moral Budaya bersifat umum; amalan seharian Tamadun boleh bersifat khusus dengan merujuk pencapaian yang tinggi dalam semua atau mana-mana aspek budaya. Budaya berbeza mengikut kelompok Tamadun boleh bersifat universal

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

1. Penempatan Tidak nomad; menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan Lazimnya di lembah sungai; Cth: Tamadun Mesir Sungai Nil Tamadun Sumeria Sungai Euphrates dan Tigris Tamadun India Sungai Ganges Kewujudan kota atau bandar satu tapak atau pusat komiditi pusat acara keagamaan, perniagaan, politik

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

2. Kualiti kehidupan Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna Hasil pertanian dan penternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri Penciptaan aktiviti ekonomi yang lebih pelbagai; pertukangan, alat pertanian, perdagangan Pembinaan kemudahan ritual agama, bangunan pentadbiran, tembok keselamatan Membawa masuk komoditi luar Pewujudan golongan khusus mengikut aktiviti ekonomi masing-masing; petani, peniaga, pentadbir

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

3. Stratifikasi sosial Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status Stratifikasi berdasarkan pemilikan tanah pertanian Tuan tanah, buruh, hamba Penciptaan ciri status berasaskan prestij Cara dan corak pakaian, perhiasan, bentuk binaan rumah Perubahan stratifikasi berkembang berasaskan perkembangan ekonomi yang tercipta

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

4. Bahasa dan sistem tulisan Wujud satu atau beberapa bahasa yang serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri Fungsi bahasa sebagai perantara komunikasi, perakam, penyampai, dan pewarisan khazanah ilmu Komunikasi merentas ruang masa dan latar Berlaku perkembangan ilmu Muncul golongan terpelajar Muncul seni persuratan dan sastera Doktrin agama dibukukan

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

5. Organisasi politik dan pemerintahan Wujud sistem rujukan norma (perundang-undangan) dan sistem nilai yang lebih teratur Kesatuan politik yang menyatukan masyarakat Monarki; tunggak kuasa berasaskan istana dan keturunan Cth: Tamadun Melayu, Tamadun Mesir Demokrasi; masyarakat Greek di Athens Autoritarian; Sparta Oligarki; pemerintahan oleh golongan agamawan

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

6. Teknologi dan reka cipta Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi Pengkhususan kerja Perubahan struktur sosial Pencapaian tahap kecekapan tinggi Peningkatan daya reka cipta; teknologi baru 7. Kreativiti; seni estetika Penghayatan falsafah, kesenian, kesusasteraan, dan nilai estetika

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

8. Kehidupan beragama Bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama Stratifikasi sosial berteraskan agama seperti sistem kasta Bermula sebagai manifestasi terhadap kuasa luar biasa alam yang memberi kesan terhadap kehidupan manusia Tanda apresiasi terhadap nenek moyang Golongan agama mendapat kedudukan tertinggi Memberi kesan langsung terhadap pembinaan tamadun

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor lokasi strategik Faktor geografi; kawasan yang mempunyai sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup manusia Faktor keselamatan; terlindung daripada ancaman bencana manusia, haiwan, alam. Cth: Tamadun China (Lembah Huang Ho dan Yang Tse), tamadun India (Lembah Ganges), tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates), tamadun Mesir (Lembah Nil), tamadun Melayu (Selat Melaka)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor rangsangan keagamaan dan kerohanian Tuntutan agama; penghayatan nilai murni dan suci masyarakat beragama akan berusaha menujuk kesempurnaan hidup; ketinggian budaya Masyarakat cintakan ilmu; kreativiti, ketekunan, kerajinan, disiplin

Penghayatan nilai membawa kepada keharmonian hidup bermasyarakat; pembangunan negara bangsa Cth: tamadun Yunani (Plato, Aristotle), tamadun China (Lao Tze dan Kung Fu Tze), tamadun India (Kautilya, Samkara), tamadun Islam (al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor kestabilan politik Cth: Tamadun Melayu;