of 44 /44

Skripta Excel

Embed Size (px)

Text of Skripta Excel

Page 1: Skripta Excel

EXCEL 2000

Page 2: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

1. OSNOVE EXCELA

Pokretanje programa Microsoft Excel 2000:Program Microsoft Excel 2000 se može pokrenuti na jedan od tri sledeća načina:

Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Excel, pomoću prečice sa desktopa, pomoću prečice sa taskbara.

Kada pokrenete Excel, odmah se pojavljuje Excelova radna sveska u koju možemo početi da unosimo podatke ili da ih uređujemo.

Napuštanje Excela se može izvesti na neki od navedenih načina: izaberite File, Exit. Za sve otvorene a nesačuvane radne sveske pojaviće se okvir za dija-

log sa pitanjem da li želite da sačuvate svoj rad. Pošto pritisnete odgovarajuće dugme u okviru za dijalog, program će se zatvoriti

pritisnite dugme Close u gornjem desnom uglu Excelovog programskog prozora; istovremeno pritisnite tastere Alt + F4.

Excelovo radno okruženje

Naslovna linija Linija menija Standard paleta Formating paleta

Dugme Edit Formula Linija za formule

Polje Name box Zaglavlje kolona

Zaglavlje redova Jezičci radnih listova Površina radnog lista Scroll barovi

Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora, a ispod nje je meni sa mnogobrojnim opcijama. Potrebno je reći da su ove dve komponente inače standardni delovi jednog Windows prozora. Naslovna linija takođe prikazuje ime dokumenta koji se trenutno koristi. Svako novo startovanje Excela otvara nam novi dokument koji se zove Book1.

Ispod naslovne linije se nalazi Excelov meni. On nam omogućava da dođemo do mnogobrojnih komandi Excela 2000. Potrebno je reći da menije u celom Office 2000 paketu možemo prilagođavati sebi.

Inicijalno Excel nam prikazuje dve palete alata.

2

Page 3: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000Paleta alata Standard se nalazi neposredno ispod menija i prati je paleta Formating. Standardna paleta alata nam omogućava pristup komandama za osnovno rukovanje dokumentom. Formating paleta alata nam nudi raznorazne alate za formatiranje slova , brojeva kao i centriranje podataka u ćelijama.Excel nam nudi mogućnost da bilo koju od paleta sakrijemo ili čak podesimo svojim potrebama. Na primer: pomerimo pokazivač miša na desnu stranu palete alata i kliknemo na dugme sa strelicom (More Buttons). Zatim izaberemo opciju Add or Remove Buttons. Ova opcija će nam dati spisak alata koji se nalaze ili se mogu nalaziti na paleti alata.Alati koji se trenutno nalaze na paleti su označeni znakom za potvrdu. Lista se zatvara duplim klikom na Esc taster.

Ako želimo da »uredimo« naše radno okruženje, možemo da pomerimo paletu alata na neku drugu lokaciju, i to klikom na dugme sa leve strane palete. Držeći taster miša možemo da prebacimo paletu gde želimo.Koristeći alate sa palete mnogo brže pristupamo komandama nego kada bi im pristupali iz menija. Microsoft Excel nudi veliki dijapazon paleta alata sortirane po zadacima za koje su namenjene, omogućavajući nam da ubrzamo naš posao. Da bi videli listu raspoloživih alata u Excelu otvorimo meni View i izaberimo Toolbars. Palete alata koje su trenutno vidljive su obeležene znakom za potvrdu. Imamo mogućnost da jednostavnim klikom miša prikažemo ili sakrijemo bilo koju paletu prikazanu u ovoj listi. Za brzo prikazivanje ili skrivanje alata možemo kliknuti desnim tasterom miša na neku od paleta i iz liste izabrati paletu za prikazivanje ili skrivanje. Skrivanje palete alata može biti od velike koristi ako radimo sa velikim radnim listovima i želimo da uvećamo naš radni prostor na ekranu. Zatvaramo listu sa paletama alata pritiskajući taster Esc tri puta.

Da bi videli naziv neke komande iz palete, jednostavno postavimo pokazivač miša na odgovarajuće dugme. Nakon nekoliko trenutaka će se pojviti tzv. ToolTip, tačnije naziv alata.

Ispod palete alata se nalazi tzv. Formula Bar, tačnije polje koje nam služi da u ćelije unosimo podatke. Sa leve strane Formula Bara se nalazi polje u kojem možemo videti naziv trenutno aktivne ćelije.Ćelija koja je trenutno selektovana ( izabrana ) zove se aktivna ćelija.

Pored polja za unos podataka u ćeliju, nalazi se znak jednakosti koji nam može služiti za računanje vrednosti neke ćelije. Sledeći deo Formula Bara je polje u kome vidimo vrednost aktivne ćelije. U ovo polje takođe možemo unositi i menjati vrednosti formule za trenutno selektovanu ćeliju.

Za vežbu otkucajmo: Januar.Pojavili su se zeleni znak za potvrdu i crveni krstić. Oni nam nude mogućnost da prihvatimo ili odbijemo vrednost koju smo upravo uneli u ćeliju.Ako odlučimo da u ćeliju ništa ne unosimo možemo jednostavno pritisnuti Esc taster ili kliknuti crveni krstić.

3

Page 4: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

Radni list ( WorkSheet )

Većinu stvari koje budemo radili u Excelu biće na radnom listu. Radni list ( WorkSheet ) se sastoji od kolona i redova koji nam pomažu da organizujemo podatke.Imena kolona su ispisana slovima abecede, dok su redovi obeleženi brojevima. Jedna radna knjiga ( WorkBook ) se sastoji od 256 kolona I 65536 redova. Presek kolone i reda se zove ćelija. Svaka ćelija na radnom listu je određena svojim koordinatama koje se dobijaju iz kolone i reda.Na primer: ćelija koja je trenutno selektovana na prethodnoj slici ima koordinate A1 jer se nalazi u koloni A i u redu 1. Koordinate ćelije se drugačije zovu adrese ćelije. Excel u svakom novom dokumentu kreira 3 radna. Ime svakog lista se pojavljuje na kartici u donjem levom uglu. Kada kliknemo karticu sa nazivomSheet3, bićemo prebačeni na radni list pod tim nazivom.

Možemo dodavati, brisati i preimenovati radne listove.Excel u jednom dokumentu podržava do 255 radnih listova. Broj radnih listova je limitiran samo

raspoloživom memorijom računara.

Umetanje, brisanje i imenovanje radnih listova

Ukoliko nam tri lista koja se nalaze u praznoj radnoj svesci nisu dovoljna, dodajmo nove listove. Izaberimo: Insert, Worksheet. Novi list se pojavljuje sa leve strane trenutno aktivnog lista.

Da bismo uklonili list, pritisnimo desnim tasterom miša na jezičak radnog lista i izaberimo Delete. Zatim potvrdimo da želimo trajno da uklonimo taj radni list.

Da bismo imenovali radni list, sledimo jedan od navedenih postupaka: sa dva uzastopna pritiska na taster miša izaberemo jezičak radnog lista i ukucamo novo ime stavimo pokazivač miša na jezičak radnog lista i pritisnimo desni taster; izaberimo Rename iz

kontekstnog menija.Poslednja komponenta koju ćemo pomenuti je Statusna linija Excel prozora. Na njoj možemo

pročitati informacije o komandi koju izvršavamo.Promena redosleda radnih listova: selektuje se radni list kome se želi promeniti redosled, LTM se prevuče selektovani radni list na novo mesto, pri čemu mala strelica iznad naziva

radnog lista pokazuje njegovo novo mesto, otpusti se LTM i radni list će biti postavljen na novo mesto.Premeštanje radnog lista sa kopiranjem: selektuje se radni list koji se želi iskopirati, drži se LTM i dugme Ctrl, pri čemu će se na malom listu koga drži strelica pojaviti znak +, kada se sa strelicom dođe na željeno mesto kopiranja, otpusti se LTM i Ctrl, na tom mestu će se pojaviti jezičak sa nazivom kopiranog radnog lista i oznakom, npr:

prvi list (2).

Kretanje između radnih listova

Kada je neki radni list aktivan, njegovo ime na kartici je podebljano (Bold). Na drugi radni list se možemo prebaciti levim klikom miša na ime željenog radnog lista.

4

Page 5: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000Između radnih listova se možemo kretati i kombinacijom tastera Ctrl+Page Up za prethodni radni list ili Ctrl+PageDown za naredni radni list.Klik na ćeliju vrši selektovanje te ćelije i ona ima crni okvir. Takođe, naziv kolone i broj reda u kojoj se selektovana ćelija nalazi su podebljani. Da bi se pomerili na drugu ćeliju, jednostavno se klikne na nju ili se do nje dolazi koristeći strelice sa tastature. Koristeći strelice sa tastature, možemo se kretati po radnom listu ćeliju po ćeliju. Za prebacivanje na početak reda kortistimo taster Home. Taster End nas vodi na poslednju ćeliju u našoj tabeli. Kombinacijom tastera Ctrl+Home dolazimo na početak dokumenta, tačnije na ćeliju A1, a kombinacijom Ctrl+End na poslednju ćeliju u našoj tabeli.Ako radimo sa velikim tabelama, možemo koristeći tastere Page Down da se krećemo na dole i PageUp na gore po radnom listu i to za po celu vidljivu stranu radnog lista.Za kretanje takođe možemo koristiti tzv. Scroll Barove (vertikalni i horizontalni).Tasterima Alt+Page Down se krećemo u desno po radnom listu i to za po jednu vidljivu stranu. Alt+Page Up nas vraća na početak dokumenta, vodeći nas u levo za po jednu vidljivu stranu. Na ćeliju se možemo pozicionirati i putem polja u koje možemo uneti adresu ćelije. Na primer, otkucamo u ovo polje B39 i nakon pritiska na Enter pozicioniraćemo se na ćeliju B39.

Selektovanje ćelija

Svaki put kada izaberemo više od jedne ćelije, mi smo ustvari selektovali oblast ćelija (Range).

Kliknimo na ćeliju B2 i držeći taster miša povlačimo ga do ćelije B5. Svake promene kao što su promena slova, veličina slova itd. uticala bi samo na selektovanu oblast. Da bi uklonili selekciju sa neke oblasti, jednostavno kliknemo na bilo koju ćeliju van te oblasti.

Celu kolonu selektujemo klikom na njeno ime ili se pozicioniramo na neku ćeliju koja se nalazi u koloni koju želimo da selektujemo I pritisnemo tastere Ctrl+Space. Više kolona i redova možemo selektovati ako držeći taster miša prevučemo pokazivač miša od početne do krajnje kolone (reda).Za selektovanje celog radnog lista dovoljno je kliknuti na polje koje se nalazi u preseku naziva kolona i broja redova. Deselektovanje vršimo klikom na bilo koju ćeliju na radnom listu.

Ako želimo da selektujemo kolone, redove, ćelije koje se ne nalaze jedna pored druge može se koristiti taster Ctrl u kombinaciji sa tasterom miša. Na primer, selektujemo kolonu A klikom na njen naziv, a zatim držeći taster Ctrl kliknemo na naziv kolne C pa na kolonu F.

Ako želimo da selektujemo kolone, redove, ćelije koje se nalaze jedna pored druge može e koristiti taster Shift u kombinaciji sa tasterom miša. Na primer, selektujemo kolonu A klikom na njen naziv, a zatim držeći taster Shift kliknemo na naziv kolne F. Tako su selektovane sve kolone od A do F.

5

Page 6: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

2. RAD SA PODACIMA

UPISIVANJE PODATAKA U POLJA RADNOG LISTA

U polja radnog lista mogu se upisivati tri vrste podataka:1. Tekst,2. Brojevi i3. Matematički izrazi (formule).

1. UPISIVANJE TEKSTA U POLJE: selektuje se polje u koje se želi upisati tekst, dolaskom kursora miša

do polja, koji je u obliku krsta, i pritiskom na LTM, tekst se upisuje direktno u polje, a može se videti i u polju za

formule, a u imenu polja se pojavljuje oznaka položaja polja, tekst će tokom pisanja ići i preko ostalih polja, ako je duži od zadate

širine polja, kada se završi sa upisom teksta pritisne se taster Enter i kursor će

preći u sledeće polje ispod. Ako se želi nastaviti rad u nekom drugom polju, jednostavno će se selektovati pomoću miša.

Izmena sadržaja ćelijaAko želimo da u ćeliji izmenimoveć postojeći podatak, jednostavno izaberemo ćeliju I

ukucamo novu vrednost. Ako u toku kucanja napravimo grešku možemo je ispraviti brisanjem poslednjeg karaktera sa tasterom Backspace. Ako smo se tokom kucanja nove vrednosti predomislili, sa Esc napuštamo ćeliju.Drugi način za izmenu podataka u nekoj ćeliji je da duplim klikom izaberemo ćeliju i unesemo izmenu. Za ovo isto možemo koristiti funkcijski taster F2 koji takođe aktivira Edit mod ćelije.

Poravnanje sadržaja ćelije

Selektujemo ćelije čiji sadržaj treba da uredimo. Zatim otvorimo meni Format iiz njega izaberemo komandu Cells (ili desni klik pa Format Cells ). U dijalog prozoru Cells biramo karticu Alingment (poravnanje). U sekciji Text Aligment u polju Horizontal postoji više opcija.

Opcija General poravnava tekst na levu stranu ćelije, dok brojeve, datume I vreme poravnava na desnu stranu ćelije.

Opcija Left poravnava sadržaj ćelije na levu stranu, bez obzira šta je sadržaj ćelije tj. na desnu stranu ćelije.

Opcija Fill popunjava prazne izabrane ćelije sadržajem jedne od ćelija.

Opcija Justify poravnava tekst I po levo I po desnoj ivici ćelije.

Center Across Selections centrira tekst preko oblasti selektovanih praznih ćelija.U polju za vertikalno poravnanje teksta takođe postoji više opcija. Po podrazumebanoj vrednosti tekst je po vertikali poravnat na dno ćelije (Bottom). Da bi tekst poravnali po vertikali na vrh ćelije, biramo opciju Top.Opcija Center centrira tekst po vertikali.Sekcija Orientation nam daje mogućnost da rotiramo tekst u ćeliji. Opcija Wrap text postavlja tekst u ćeliji u više redova tako da ceo sadržaj ćelije bude vidljiv. U slučaju da menjamo veličinu kolone, a opcija Shrink to fit je uključena, veličina fonta će se automatski menjati. I konačno, opcija Merge Cells služi da dve ili više selektovanih ćelija spoje u jednu veću ćeliju.Klikom na OK vraćamo se na naš radni list.

6

Page 7: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

Formatiranje teksta u polju: selektuje se polje u kome se želi formatirati tekst, u paleti sa alatkama se izabere: vrsta fonta, veličina, stil (B, I), kao i

ravnanje teksta u polju.Smeštaj teksta u poljeOdnos veličine polja i dužine teksta može se rešiti na jedan od sledećih načina:

1. Automatsko proširivanje širine polja prema dužini teksta: selektuje se polje u kome je upisan tekst koji je duži od širine polja, izabere se: Format \ Column \ AutoFit Selection, tekst će automatski proširiti širinu polja prema svojoj dužini.

2. Smanjivanje teksta na zadatu širinu polja: selektuje se polje u kome je tekst, izabere se: Format \ Cells \ Alignment, a zatim u opciji Text

control se izabere Shrink to fit, pa OK, tekst će se smanjiti onoliko koliko je potrebno da stane u izabranu

širinu polja.

3. Automatsko povećavanje visine polja: selektuje se polje u kome je tekst, izabere se: Format \ Cells \ Alignment, a zatim u opciji Text

control se izabere Wrap Text, pa OK, tekst će automatski, kada ispuni polje, preći u novi red u istom polju.

Vertikalno ravnanje teksta u polju: selektuje se polje u kome je tekst, izabere se: Format \ Cells \ Alignment, a zatim u opciji Text

Alignment se izabere vertikalno ravnanje teksta u polju - Vertical (Center), pa OK, tekst će biti poravnat u samom polju, vertikalno i horizontalno,

prema izabranoj opciji.

Spajanje više polja u jedno i centriranje teksta: selektuje se polje u kome je tekst, drži se LTM i prevuče preko polja preko kojih se prostire tekst, na paleti sa alatkama se pritisne dugme Merge and Center, sva selektovana polja će se spojiti u jedno i tekst će biti centriran na

sredinu.

Ručna promena širine kolone: selektuje se kolona kojoj se želi promeniti širina, dolaskom kursorom

na slovnu oznaku kolone i pritiskom na LTM, može se menjati istovremeno širina više susednih kolona, tako što

će se one zajedno selektovati, kursorom miša se dođe s desne strane krajnje selektovane kolone,

pritisne se LTM i drži se dok se povlači ivica kolone, kada se završi promena širine kolone otpusti se LTM. Sve

selektovane kolone će imati istu širinu.

Ručna promena visine reda: selektuje se red kome se želi promeniti visina, dolaskom kursorom

na brojnu oznaku reda i pritiskom na LTM, može se menjati istovremeno visina više susednih redova, tako što

će se oni zajedno selektovati, kursorom miša se dođe na donju ivicu najdonjeg selektovanog reda,

pritisne se LTM ii drži se dok se povlači ivica reda, kada se završi promena visine reda otpusti se LTM. Svi selektovani

redovi će imati istu visinu.

Rotiranje teksta u polju:7

Page 8: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 selektuje se polje (ili polja) u kojima se želi rotirati tekst, pritisne se DTM \ Format Cells \ Alignment, a zatim se u opciji

Orientation izabere ugao rotiranja teksta (od -90 do +90), pa OK, selektovani tekst u poljima će biti rotiran pod izabranim uglom.

Isključenje funkcije AutoCorrectFunkcija AutoCorrect u programu Excel 2000 je, kao i u ostalim programima iz paketa

Office, namenjena za automatsko ispravljanje pogrešno napisanih reči.Ona je namenjena, pre svega za engleski jezik, pa se događa da malo slovo i, kada je samo,

uvek prepravlja u veliko slovo I. Zbog toga ovu funkciju treba isključiti, na sledeći način: izabere se: Tools \ AutoCorrect, u okviru koga treba isključiti sve

opcije, pa OK.

Prikaz prekida stranica na radnom listuDa bi se znalo koliki je format stranice na kojoj će se štampati potrebno je pozvati oznaku za

format strane, na sledeći način: izabere se: Tools \ Options \ View, u opciji Window options uključiti opciju Page breaks, pa OK, na radnom listu će se videti isprekidane linije koje označavaju

veličinu stranice za štampanje.

Okvir polja :

selektuje se polje koje se želi uokviriti,

pritisne se DTM \ Format Cells \ Border, a zatim se iz opcije Presets izabere način uokviravanja polja,

u opciji Border može se postavljati okvir na pojedine stranice polja, jednostavnim aktiviranjem oko pojedinih dugmadi oko polja u kome se vide efekti,

u polju Style opcije Line može se izabrati vrsta linije, a u polju Color se postavlja boja linije okvira,

posle izbora svih tih parametara pritisne se dugme OK.

Uklanjanje pomoćnih linija:Pomoćne linije omogućuju lakše kretanje kroz polja radnog lista. One se mogu ukloniti sa

radnog lista, da bi se dobio bolji vizuelni izgled dokumenta. izabere se: Tools \ Options \ View, u opciji Window options isključiti opciju Gridlines, pa OK, sa radnog lista će nestati pomoćne linije, i videće se samo već

postavljena linija prekida stranice.Ipak, pomoćne linije treba ukloniti tek po završetku rada na radnom listu, da bi se mogao

videti izgled rada na beloj podlozi.

Umetanje novih kolonaExcel ubacuje novu kolonu levo od selektovane kolone. To praktično znači da se celi sadržaj

selektovane kolone i kolona desno od nje pomeri udesno, a selektovana kolona postaje nova, sa praznim poljima. Postupak umetanja nove kolone je sledeći:

selektuje se kolona pored koje se želi umetnuti nova kolona. Ako se želi umetnuti više kolona, selektuje se toliki broj kolona,

pritisne se DTM \ Insert,

8

Page 9: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 sadržaj selektovane kolone i svih kolona desno od nje će biti

pomeren udesno, a umetnuta kolona će zauzeti oznaku selektovane kolone, posle umetanja nove kolone program će automatski uzeti u obzir

novu kolonu u poljima u kojima se vrši računanje.

Umetanje novog redaExcel ubacuje nove redove ispod selektovanih, jednog ili više, redova. Postupak umetanja

novog reda je sledeći: selektuje se red ispod kojeg se želi umetnuti novi red, pritisne se DTM \ Insert, novi red će biti umetnut na mestu selektovanog reda, a sadržaj svih

redova će biti pomeren na dole, polja novog reda su automatski uključena u formule u poljima ispod

umetnutog reda.

Sortiranje podataka u radnom listu: selektuju se polja čiji se podaci žele sortirati, po rastućoj ili

opadajućoj vrednosti (za brojeve) ili po abecednom redu (engleska abeceda – za tekst), ako se želi da brojevi treba da budu sortirani po veličini, na paleti sa

alatkama se pritisne dugme Sort Ascending. Sve selektovani brojevi će biti sortirani po veličini–od najmanjeg do najvećeg, a ako je tekst u pitanju biće sortiran od A-Z,

ako se pritisne dugme Sort Descending, brojevi će biti sortirani od najvećeg do najmanjeg, odnosno tekst od Z-A.

Korišćenje editora za jednačineZa ispisivanje brojnih matematičkih izraza, potrebno je mnogo simbola, grčkih slova... koje ne možemo naći na tastaturi.Za njihovo ispitivanje koristimo editor za jednačine.Iz Insert menija izaberemo komandu Object. U Object prozoru na jezičku Create New izaberemo Microsoft Equation 3.0.

PRAVLJENJE I KORIŠĆENJE NAMENSKIH LISTIVrlo često je potrebno u Excel-u raditi razne izveštaje i preglede, gde se upotrebljavaju dani

u nedelji, meseci u godini, i slične liste.Namenska lista omogućava da se upisom samo jedne reči iz te liste napravi brzo i lako cela serija.

Pravljenje namenske liste: izabere se: Tools \ Options \ Custom Lists (NEW LIST), a zatim

se u polju List entries upiše lista koja se želi napraviti (meseci u godini), pa Add. lista će biti smeštena u opciju Custom Lists, tj. biće dodata na listu

već postojećih lista.

Upotreba namenske liste: pritisne se mišem unutar polja gde će biti upisan prvi član iz

namenske liste, upiše se prvi član (npr. Januar), kursorom miša se dođe do donjeg desnog ugla aktivnog polja, gde

se nalazi mali crni kvadratić. To je tzv. marker za popunu. Kursor će se pretvoriti u krstić,

9

Page 10: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 drži se LTM i prevlači se preko polja u kojima trebaju da budu

natpisi iz liste. Tokom prevlačenja kursorom ispod polja se može pročitati koji natpis iz te liste će biti upisan u pojedino polje,

otpusti se LTM i u poljima će biti upisana cela lista.

2. UNOŠENJE BROJČANIH PODATAKA U POLJE : brojčani podaci se unose u polja, kao i tekst, čim se završi upis brojeva u polje i pređe u sledeće, brojevi se

automatski poravnavaju u desno. To je postavljeno u Excel-u zato što je sa brojevima najlakše raditi kada su tako napisani,

svi brojevi moraju biti smešteni u okvir polja, jer oni ne prelaze automatski u sledeće polje s desne strane, kao tekst,

da bi Excel mogao upisane brojeve koristiti u računanjima, onda u polje moraju biti upisani brojevi bez dodatnog teksta, osim sistemskih oznaka.

Formatiranje brojčanih oznaka

Brojevi kao novčane jedinice: selektuju se polja u kojima se želi da upisani brojevi budu prikazani

kao novčana jedinica (npr. din), pritisne se DTM \Format Cells \ Number, a zatim se iz liste

Category izabere Currency, u listi Symbol se izabere novčana jedinica u kojoj se žele izraziti

brojevi upisani u radni list (Din.), u polju Decimal places određuje se broj decimalnih mesta u

izražavanju novčane jedinice, u listi Negative numbers bira se način zapisivanja negativnih

brojeva, posle izbora svih tih parametara pritisne se dugme OK, u svim selektovanim poljima prilikom upisivanja brojeva pored,

numeričke vrednosti, koja se upisuje, program će automatski dodati naziv izabrane novčane jedinice.

Brojevi kao procenti: selektuju se polja u kojima se želi da upisani brojevi budu prikazani

kao procenti (npr. 0.05 kao 5%), pritisne se DTM \ Format Cells \ Number, a zatim se iz liste

Category izabere Percentage, u polju Decimal places određuje se broj decimalnih mesta sa

kojima će biti zapisan procenat, u opciji Samples može se videti kako će izgledati procenat, posle izbora svih tih parametara pritisne se dugme OK, svi brojevi u selektovanim poljima će biti zapisani u obliku procenta.Ovo je velika pomoć prilikom pravljenja listi za obračun raznih doprinosa, koji su iskazani kao

procenat neke osnovice.

Dodavanje brojevima oznake valute:

zbog bolje preglednosti, vrednosti u poljima predstavljaju novčani iznos, pa ih treba izraziti u dinarima. Zato treba aktivirati polje u kome je upisana osnovica i pritisnuti: DTM \ Format Cells.

u okviru za dijalog Format Cells izabere se kartica Number:

iz liste Category izabere se Currency, a zatim se iz liste

10

Page 11: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000Symbol izabere novčana jedinica u kojoj se želi da budu izraženi brojevi (Din),

u polju Decimal places određuje se broj decimala u zapisanom iznosu. Posle svega toga se pritisne OK. Time je ovo polje za iznos osnovice formatirano tako da će uz upisani broj Excel automatski dodavati oznaku izabrane novčane jedinice:

BRZI UNOS PODATAKA

Komanda AutoFill

Brz način višestrukog unosa je pomoću miša (prevlačenjem): izaberi ćeliju čiji sadržaj kopiraš postavi pokazivač miša u donji desni ugao ove ćelije (pojaviće se crni krstić-AutoFill

kursor) povlači krstić u pravcu u kome želiš da kopiraš ćelije i pusti taster miša;

Višestruki unos pomoću Ctrl + Enter

Za brzi unos istih podataka u grupu ćelija, najbrži je sledeći način: selektuj ćelije u koje unosiš podatak upiši u prvu ćeliju taj podatak (ćelija je bele boje) potvrdi Ctrl + Enter.

MANIPULACIJE SA PODACIMA

Kao i svi Windows programi, i Excel za kopiranje i premeštanje podataka koristi Clipboard ( deo memorije za privremeno smeštanje podataka koji se kopiraju ili premeštaju sa jedne lokacije na drugu ).

Kopiranje podataka preko Clipboard

Mogu se kopirati podaci u okviru radnog lista, sa jednog radnog lista na drugi ili iz jedne radne knjige u drugu radnu knjigu. Postupak je sledeći:

selektuju se ćelije koje se kopiraju klikne se na komandu Copy iz menija Edit i tako selektovani deo ubaci u Clipboard izabere se prva ćelija gde se želi smestiti kopija iz Clipboarda komandom Paste iz menija Edit, pozove se sadržaj iz Clipboarda

Isti je postupak za premeštanje podataka, samo što se umesto Copy komande koristi komanda Cut.

Korišćenje plivajućeg menija

Kopiranje, premeštanje i brisanje može se obaviti i korišćenjem plivajućeg menija: selektuje se ćelija (ćelije ) koje kopiraš, premeštaš ili brišeš klikni desnim tasterom miša na selektovani deo i pojaviće se plivajući meni izaberi odgovarajuću opciju iz menija (klikni na nju)

o Cut – za isecanje (premeštanje) selektovanih ćelijao Copy – za kopiranje selektovanih ćelijao Paste – za pozivanje kopiranih (isečenih) selektovanih ćelijao Delete – za brisanje selektovanih ćelija.

11

Page 12: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

4. PODEŠAVANJE ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJE DOKUMENTA

Pre početka štampanja Excelovog dokumenta, potrebno je izvršiti određene pripreme: izbor štampača (Printer Setup) pregled radnog lista pre štampe (Print Preview) podešavanje radnig listova za štampu (Page Setup) posebni zahtevi (boja, mreža, zaglavlje, podnožje isl.)

Iz menija File bira se komanda Print. Dobija se sledeći prozor:Izbor štampača

bira se štampač, ako ih ima više;

u polju Print range definišu se stranice koje će se štampati:

All-štampa ceo dokument: Page-definiše se rang listova z štampu; Copies-definiše se broj kopija; Print What-tačnije se definiše

šta se želi štampati:Selection-štampa se selektovani deo dokumenta;Active sheet(s)-štampa tekući radni list; Antire workbook-štampa sve radne listove.

Pregled radnog lista pre štampanja (Print Preview)

Excel poseduje alatku Print Preview koji omogućava da se pogleda radni list pre štampe.Iz menija File izabere se Print Preview ili se aktivira alatka Print Preview sa palete Standard.Dobija se umanjeni prikaz prve stranice. U ovom prikazu, pokazivač miša postaje lupa. Klikni na radnu stranu ako hoćeš da je uvećaš, pokazivač miša postaje strelica..Novim klikom na radnu stranu, ponovo je smanjeno.

12

Page 13: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000Duž gornje ivice radne površine se nalaze dugmad koja imaju sledeće funkcije:

Dugme FunkcijaNext Prikazuje zadnju stranu (kada se nalaziš na zadnjoj strani dugme je bledo)Previous Prikazuje prethodnu stranu (kada se nalaziš na prvoj strani dugme je bledo)Zoom Služi za uvećanje I umanjenje radne stranePrint Otvara se prozor PrintSetup Otvara se prozor Page SetupMargins Uključuje I isključuje linije koje predstavljaju margine. Pomoću miša možeš brzo da

menjaš margine I širinu kolona, povlačenjem linija I markeraPage Break Preview

Služi za podešavanje preloma strana

Close Zatvara prozor za pregled I vraća te u prethodni radni prozorHelp Ako hoćeš pomoć u vezi ove teme, aktiviraj ovo dugmePodešavanje radnih listova za štampanje (Page Setup)

Pre štampe neophodno je da pravilno podesiš radne listove. Iz menija File izaber Page Setup.Dobija se prozor koji ima 4 kartice:

Page-formatiranje strane

Margins-položaj margina

Header/Footer-zaglavlje I podnožje

Sheet-štampanje dela dokumenta

Kartica PageU ovoj kartici podešava se orijentacija, razmera, veličina papira I kvalitet štampe podataka.

Polje FunkcijaOrientation (izbor orijentacije papira)

Portrait-uspravna (vertikalna) orijentacija papiraLandscape-položena (horizontalana) orijentacija papira

Scaling (skaliranje radnog lista)

Adjust to-proporcionalno povećava ili smanjuje radni list kako bi stao na jednu stranuFit to-određuje se koliko stranica po širini I visini sme da zauzme odštampani radni list, najpraktičnija opcija

Paper Size Iz liste se bira format papiraPrint quality Izbor rezolucije (kvaliteta) štampanjaFrst page number Broj startne strane, podrazumeva se da je 1,a ako želiš neki drugi broj, upiši

ga ovde

Kartica MarginsMargine stranica (page margins) su beline (prazni delovi) lista u kojima se ništa ne štampa

(nalaze se oko odštampanog dela.

Top-gornja margina

13

Page 14: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 Bootom-donja margina Left-leva margina Right-desna margina Header-rastojanje zaglavlja u

odnosu na gornju ivicu papira Footer-rastojanje podnožja u

odnosu na donju ivicu papira Horiyontally-centriranje sadržaja

na stranici po horizontali Vertically-centriranje sadržaja na

stranici po vertikali

Kartica Header/FooterU zaglavlju (Header) se najčešće stavljaju identifikacione informacije za taj radni list. Ove

informacije se pojavljuju na tačno predviđenom mestu. Excel nudi gotova podnožja I zaglavlja, a možeš I sam da ih definišeš. Da bi dobio gotove formate potrebno je da iz padajućih lista za Header/Footer izabereš željeni.Za novo zaglavlje I podnožje uradi sledeće:

U kartici Header/Footer pritisni dugme Custom Header (Custom Footer)

U prozoru Header/Footer izaberi jedan od prozora (Left section, Center section ili Right section)

Koristi alatke za formatiranje redom: font, broj tekuće stranice, ukupan broj stranica, tekući datum, tekuće vreme, lokacija radne knjige, ime radne knjige, ime radnog lista

Kartica SheetOva kartica pruža veću kontrolu nad dokumentom koji se štampa.

Print Area-omogućije da se selektuje površina za štampanje. Da bi to uradio klikni na dugme Collapse Dialog I selektuj oblast za štampanje.

14

Page 15: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 Print Titles – često se štampaju

tabele sa zaglavljima. Ako odštampani podaci zauzimaju više stranica, može se desiti da u narednim stranama ne postoje natpisi za podatke u redovima I kolonama (zaglavlje tabele). Koristeći dugme Collapse Dialog u okviru prozora Rows to reapet at top (Columns to repeat at left), za selektovanje naslova proglašavamo naslov za štampanje.

Print-biraš koje elemente u radnom listu želiš ili ne želiš da štampaš. Gridlines-uključuješ (isključuješ) mrežu (vidi se samo na štampi Row and column headlines-zaglavlja redova I kolona uvrštavaš u štampanje Comments-ako želiš da štampaš I komentare Black and White, Draft quality-biraš opciju za boju I kvalitet štampe Page order-vršiš izbor redosleda štampanja strana kod višestraničnih radnih listova.

Postoje dve mogućnosti:- Down, then over-odozgo nadole- Over, then down-s leva na desno

4. FORMULE I FUNKCIJE U POLJIMA

Excel 2000 se najviše koristi za tabelarna izračunavanja, pa je na početku rada sa njima potrebno znati nekoliko pravila u njihovom pisanju i primeni: sve formule se upisuju u liniju formula posle aktiviranja dugmeta sa

znakom =, u računskim operacijama u formulama se koriste isključivo adrese

polja i (ili) brojevi, Excel prepoznaje 6 osnovnih operatora: + (sabiranje), -

(oduzimanje), * (množenje), / (deljenje), ^ (stepenovanje) i % (izračunavanje procenta), Excel izvodi matematičke operacije uobičajenim matematičkim

redosledom: prvo izvršava operacije višeg reda, pa onda nižeg reda (prvo množenje ili deljenje, pa onda sabiranje i oduzimanje),

dodavanjem zagrada može se odrediti redosled izvršavanja računskih operacija, pri čemu treba voditi računa da broj levih i desnih zagrada uvek bude isti,

kada se unosi formula u polje, njen matematički zapis će se pojaviti i u liniji za formule i u aktivnom polju,

posle unošenja formule rezultat njene primene će se pojaviti u aktivnom polju, a matematički zapis u liniji za formule,

korišćenjem adresa polja u matematičkim operacijama postiže se da izmenom vrednosti Excel automatski izračunava po zadatoj formuli vrednost u rezultantnom polju.

Redosled izvršavanja računskih operacija: zagrade – sve računske operacije se izvršavaju prvo u zagradama, negacija – negativni predznak broja (npr. –7) prethodi svim ostalim

operacijama, negativni broj se koristi za dalje računanje, procenat – je sledeći za izračunavanje (npr. 15%), tako da se

vrednost 0.15 koristi za dalje računanje, stepenovanje – se izračunava kao sledeća operacija (npr. 10^2 –

znači deset na kvadrat) i dalje koristi za računanje, množenje – izvodi se posle računskih operacija u zagradi i pre svih

ostalih operacija izvan zagrade,15

Page 16: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 deljenje – izvodi se posle množenja, a po važnosti je jednako

množenju, sabiranje – izvršava se posle deljenja, oduzimanje – izvršava se odmah posle sabiranja, a po važnosti je

jednako sabiranju.

PISANJE JEDNOSTAVNIH FORMULA

Pritiskom na Enter dobija se:

Sabiranje polja: aktivira se polje u kome se želi da bude rezultat kao zbir izabranih

polja, u liniji sa formulama pritisne se dugme sa znakom =(Edit Formula),

da bi se aktivirala opcija za rad sa formulama, u aktiviranom polju će se pojaviti znak =, kao i u liniji sa formulama.

Umesto polja sa oznakom položaja polja pojaviće se lista sa najčešće korišćenim formulama. Izabere se opcija SUM,

u liniji sa formulama će se pojaviti oznaka SUM i polja za koja Excel pretpostavlja da će se sabrati. Ako nije pogodio koja se polja žele sabrati, onda ih treba selektovati,

kada se završi sa izborom polja za sabiranje pritisne se dugme OK na okviru za dijalog koji se pojavio ispod linije sa formulama ili se pritisne taster Enter na tastaturi,

u izabranom polju će se pojaviti rezultat, koji je jednak zbiru vrednosti u poljima, a u liniji sa formulama će pisati matematički izraz za zbir polja.

Množenje zbira polja: aktivira se polje u kome se želi da bude matematički izraz (formula)

za proizvod dva ili više zbirova polja, aktivira se linija za formule i izabere SUM, a zatim se selektuju polja

koja će biti prvi sabirak, u liniji sa formulama, posle izraza za zbir tih polja, upiše se znak *.

Ponovo se aktivira opcija SUM i selektuju se polja koja će biti drugi sabirak, kada se završi sa pisanjem formule pritisne se taster Enter i u

izabranom polju će se pojaviti rezultat zadate formule.

16

Page 17: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000Kombinacija sabiranja, množenja i oduzimanja: aktivira se polje u kome se želi da bude rezultat matematičke

formule, aktivira se linija sa formulama, pritiskom na znak =, pritisne se oznaka SUM, a zatim se selektuju polja za prvi zbir, upiše se znak * (množenje), a zatim se selektuje polje sa kojim se

množi zbir, upiše se znak – (oduzimanje) i selektuje se polje čija se vrednost

oduzima od prethodnog izraza, u liniji za formule će biti napisan izraz, zatim se pritisne taster Enter

i u izabranom polju će se pojaviti vrednost napisanog matematičkog izraza.Brisanje reda i uticaj na formule: selektuje se red koji se želi obrisati, pritisne se DTM \ Delete, izabrani red će biti obrisan, a svi redovi ispod njega će se pomeriti

naviše za jedan red, ako se briše više redova, selektuju se, a sadržaj redova ispod njih

će se pomeriti naviše za broj redova koji je obrisan, ako su polja obrisanog reda bila uključena u formule koje se nalaze

ispod njega, Excel će sve formule automatski prepraviti sa isključivanjem vrednosti obrisanih polja iz izraza.

Brisanje kolone i uticaj na formule: selektuje se kolona koja se želi obrisati, pritisne se DTM \ Delete, izabrana kolona će biti obrisana, a sve kolone desno od nje će se

pomeriti u levo za jedno mesto, jer je obrisana jedna kolona, ako se briše više kolona, selektuju se, a sadržaj svih kolona desno

od njih će se pomeriti u levo za onoliko mesta koliko je obrisano kolona, ako su polja obrisane kolone bila uključena u formule koje se nalaze

desno od nje, Excel će sve formule automatski prepraviti sa isključivanjem vrednosti obrisanih polja iz izraza.

POJAM I VRSTE REFERENCI ĆELIJA

Referenca ćelije predstavlja adresu ćelije označenu njenim koordinatama (A1, B6,...). Postoje tri vrste referenci ćelija: apsolutna referenca (odnosi se na određenu ćeliju ili ćelije, a prepoznaje se po znaku

za dolar ispred koordinate ćelije, npr: $A$1 je apsolutna referenca ćelije A1, $B$2 je apsolutna referenca ćelije B2 itd. Apsolutna referenca se ne menja prilikom kopiranja u drugu ćeliju, što omogućava njenu uspešnu primenu kod obrazaca koji sadrže određene konstante),

relativna referenca (odnosi se na ćeliju koja je u nekom odnosu sa ćelijom koja sadrži formulu, a prepoznaje se po odsustvu znaka za dolar ispred koordinate ćelije, npr: formula =A1 unete u ćeliju B1 u stvari znači “sadržaj ove ćelije jednak je sadržaju ćelije koja je prva sa leve strane”. Relativna referenca se automatski podešava prilikom kopiranja ćelije na drugo mesto. Tako se za prethodni slučaj, kopiranjem ćelije B1 u B2, formula u ćeliji B2 automatski menja i glasi =A2, čime ćelija B2 ponovo dobija isti sadržaj kao njena susedna ćelija sa leve strane (A2)),

kombinovana referenca (ima jednu apsolutnu koordinatu i jednu relativnu koordinatu, npr: A$1 i $A1).

PROBLEMI SA FORMULOM

Rezultat problema sa formulom je greška. Najčešće se dešavaju greške tipa: deljenje sa nulom ili praznom ćelijom pozivanje na praznu ćeliju korišćenje imena područja kada se očekuje ime ćelije

17

Page 18: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000U tabeli su date različite greške I njihovi uzroci.

Greška UZROK##### kolona nije dovoljno široka#DIV/0! deljenje nulom#N/A! različito značenje#NAME! formula sadrži tekst koji excel ne može da prepozna#NULL! nevažeći presek#NUM! pogrešna upotreba broja#REF! formula se poziva na ćeliju koja ne postoji#VALUE! navedena je pogrešna vrsta argumenta

Napomena:

Ako želiš da ispraviš, obrišeš formulu, važe ista pravila kao I za rad sa ćelijama ( pritisni taster F2 ) ili klikni na liniju za formule.Postupak kopiranja formula je isti kao I postupak kopiranja podataka. Kopiranje se može izvesti u okviru iste strane ili u okviru različitih strana.

UPO TREBA EXCEL FUNKCIJA

Nisu sve operacije jednostavne i ne možemosve da izračunamo pomoću matematičkih operatora. Zahvaljujući Excel-ovim funkcijama, možemo da izračunamo sve što nam padne napamet.Funcije su već ugrađene formulekoje izvode složene matematičke operacije umesto nas. Potrebno je da unesemo naziv ćelije i argumente koji predstavljaju dodatne informacije koje funkcija zahteva i Excel obavlja sva dalja izračunavanja.Najlakši način da upotrebimo funkciju u nekoj formuli je da otvorimo okvir za dijalog Paste function.Dijalog Paste Function pozivamo sa palete alata Standard sa oznakom .

Postupakje sledeći: izabere se ćelija u koju se unosi

funkcija na paleti Standard pritisne se

alatka Paste Function dobija se sledeći prozor:

u prozoru Function category, izabere se kategorija funkcija, a ako se ne zna kojoj kategoriji funkcija pripada, izabere se All;

U prozoru Function name date su sve funkcije abecedno navedene;

odabere se željena funkcija i dobije se odgovarajući prozor u kojem se definišu argumenti funkcije;

Neke najčešće korišćene Excel funkcije:

SUM (broj1; broj2...)Sabira vrednosti u selektovanim ćelijama:

unose se adrese ćelija u kojima se nalaze sabirci

mogu se unositi ručno ili se klikne

18

Page 19: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000levim tasterom miša na ćeliju u kojoj se nalazi sabirak;

Upotreba alatke AutoSum

Najjednostavnija operacija je sabiranje, koje se može izvršiti pomoću alatke AutoSum, koja se nalazi na paleti sa alatkama Standard, na sledeći način:

selektuju se polja koja se žele sabrati, pritisne se dugme AutoSum, na paleti sa alatkama Standard (

) Excel će automatski u prvo sledeće polje (ispod ako su selektovana

polja u koloni, ili desno ako su selektovana polja u redu) upisati vrednost zbira selektovanih polja,

za polje u kome se nalazi zbir dobijen ovom alatkom, u liniji za formule će automatski biti upisan matematički izraz za zbir, a u polju će biti rezultat.

SUMSQ (broj1; broj2...) Sabira kvadrate vrednosti u selektovanim ćelijama:

unose se adrese ćelija u kojima se nalaze vrednosti čiji kvadrati treba da se saberu;

SQRT (broj)Izračunava pozitivan koren zadatog broja:

unosi se adresa ćelije čiji se kvadratni koren računa;

POWER (broj, stepen)Izračunava zadati stepen zadatog broja:

19

Page 20: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 unosi se broj koji se

stepenuje;

unosi se stepen zadatog broja;

AVERAGE (broj1; broj2...)Izračunava prosečnu vrednost u skupu ćelija:

unose se srednja vrednost traži srednja vrednost tra\i

ROUND (broj, broj cifara)Izračunava prosečnu vrednost u skupu ćelija:

unosi se adresa ćelije u kojoj se nalazi broj koji se zaokružuje;

unosi se broj cifara na koji se zaokružuje;

IF (uslov; vrednost 1; vrednost 2)

Ispituje uslov, pa ako je uslov tačan, prikazuje prvu vrednost, a ako nije tačan prikazuje drugu vrdnost.

unosi se uslov;

unosi se vrednost, ako je uslov tačan;

unosi se vrednost, ako uslov nije tačan;

VLOOKUP (tražena vrednost; oblast pretrage; broj kolone)

Traži vrednosti iz tabela, kada vrednost jednog argumenta zavisi od drugog, a ta zavisnost je data u tabeli.

unosi se adresa ćelije tražene vrednosti;

unosi se adresa tebele; unosi se broj kolone u kojoj je

vrednost koja se traži u tabeli;

20

Page 21: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

MAX

Pronalazi maksimalnu vrednost u selektovanoj grupi polja:

MIN

Pronalazi minimalnu vrednost u selektovanoj grupi polja:

Pregled polja koja su obuhvaćena formulom

Često je, naročito kod složenijih formula, teško videti koja su sve polja obuhvaćena formulom. Da bi se to videlo, potrebno je sledeće: selektuje se polje u kome se nalazi napisana formula, a zatim se kursorom uđe u liniju sa

formulama i klikne se LTM. Elementi formule (adrese polja) će biti obojeni različitim bojama, dok će polja radnog lista koja su uključena u formulu biti uokvirena istim bojama kao njihova adresa u liniji sa formulama,

u polju radnog lista gde se nalazi rezultat formule pojaviće se formula, čiji su elementi obojeni kao i u liniji sa formulama ili

kliknuti 2xLTM na polje radnog lista gde se nalazi rezultat formule i on će se pretvoriti u formulu, čiji su pojedini elementi obojeni istim bojama kao i okviri polja koja su uključena u formulu.

Upotreba alatke AutoCalculate

Alatka AutoCalculate se koristi za brzo i privremeno izračunavanje zbirova na sledeći način: selektuju se polja u kojima se želi videti zbir:

21

Page 22: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

na statusnoj liniji će se pojaviti alatka AutoCalculate, sa vrednošću zbira izabranih polja. Ovom alatkom se mogu izvršavati i sledeće operacije:

Average – izračunava prosečnu vrednost izabranih polja, pri čemu zanemaruje prazna polja i vrednosti koje nisu broj,

Count – broji sve podatke u izabranim poljima, CountNums – broji samo numeričke vrednosti, Max – prikazuje maksimalnu brojnu vrednost u izabranim poljima, Min – prikazuje minimalnu brojnu vrednost u izabranim poljima, Sum – sabira brojne vrednosti u izabranim poljima, a zanemaruje prazna polja i vrednosti

koje nisu broj.Alatka AutoCalculate, ako je podešena na funkciju Sum, se pojavljuje na statusnoj liniji

samo ako su izabrana dva ili više polja u kojima se nalaze brojne vrednosti.Ako se u ovoj funkciji izaberu polja u kojima je samo tekst, alatka se neće pojaviti.

KO MENTAR UZ POLJE

Jedna od dobrih mogućnosti Excel-a je dodavanje komentara uz polja. Oni se, posle dodavanja, pojavljuju na radnom listu a ne utiču na ponašanje sadržaja u polju. Mogu se dodavati bez obzira na sadržaj polja. Postupak dodavanja komentara je sledeći: aktivira se polje uz koje se želi dodati komentar, pritisne se DTM \ Insert Comment, nakon čega će se na radnom

listu pojaviti okvir za tekst, u koji se može upisivati sadržaj komentara. Okvir za tekst komentara je povezan sa poljem na koje se odnosi komentar sa strelicom, koja pokazuje na gornji desni ugao polja. Takođe se u gornjem desnom uglu polja kome se dodaje komentar nalazi mali crveni trougao, što je znak da je uz to polje napisan komentar,

u okvir za komentar se upisuje sadržaj na isti način kao i svaki drugi tekst,

formatiranje pojedinih delova sadržaja unutarokvira za komentar izvodi se na isti način kao i svakog drugog polja (selektuje se tekst i onda mu se menja font, veličina, stil i sl.),

ako se želi formatirati ceo komentar, dođe se strelicom miša na okvir komentara, selektuje se i pritisne se: DTM \ Format Comment,

u okviru dijalog prozora Format Comment postoji 8 kartica: Font, Alignment, Colors and Lines, Size, Protection, Properties, Margins i Web,

pomoću kartice Font može se izabrati vrsta fonta, njegova veličina, stil i boja. Pomoću opcije Effects može se formirati oznaka kao eksponent (Superscript) ili kao oznaka indeksa (Subscript). U polju Preview mogu se odmah videti efekti izabranih fontova,

pomoću kartice Alignment može se odrediti horizontalno i vertikalno ravnanje teksta u okviru za komentar u opciji Text alignment, dok se u opciji Orientation može odrediti smer pisanja teksta, birajući jedan od 4 ponuđena,

22

Page 23: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 pomoću kartice Colors and Lines može se izabrati boja podloge

okvira komentara (Fill) i boja linije okvira (Line), pomoću kartice Size može se odrediti veličina okvira, ali se

preporučuje da se to uradi direktno na radnom listu, kada se završi formatiranje okvira komentara pritisne se OK.

Vidljivost komentara na radnom listu: čim se napusti okvir komentara on će biti samo privremeno vidljiv,

ako je postavljen Comment indicator only pomoću: Tools \ Options \ View \ Comments. Tada će se u desnom gornjem uglu polja pojaviti mali crveni trougao, kao indikator postojanja komentara uz to polje. Uvek kada se dođe kursorom iznad polja sa ovom oznakom pojaviće se komentar.

Naknadno formatiranje komentara: selektuje se polje uz koje je napisan komentar i pritisne se: DTM \

Edit Comment, komentar će postati stalno vidljiv i može se pristupiti izmeni

sadržaja, ako se želi promeniti veličina okvira komentara na samom radnom

listu, dođe se kursorom do ivice okvira, i zavisno od toga kako se želi menjati veličina okvira, uhvati se jedan od belih kvadratića na okviru, drži se pritisnut LTM i pomera se po radnom listu. Kada se dođe na željenu veličinu okvira, otpusti se taster miša. Iz okvira se izlazi tako što se aktivira bilo koje polje u radnom listu.

Brisanje komentara: selektuje se polje uz koje je napisan komentar i pritisne se: DTM \

Delete Comment, komentar će biti izbrisan, tj. uklonjen iz polja.

5. IZRADA I UPOTREBA ŠABLONA (TEMPLATE)

Šablon (Templates) je dokument (radna knjiga) koji ima neki sadržaj koji je prethodno pripremljen. U njemu mogu biti uključene I formule, grafici I slično. Kada dokument sačuvaš kao šablon, taj dokument može da predstavlja osnovu (bazu) za sva buduća Excel dokumenta.

Postupak kreiranja šablona je sledeći:

1. kreiraj radnu knjigu koju želiš da sačuvaš kao šablon tj. unesi sadržaj u šablon2. izaberi iz padajućeg menija File – save As3. polje Save in – određuje lokaciju gde se smešta šablon. Excel će ti sam (kad izabereš tip

dokumenta) ponuditi lokaciju, pa je zato ne menjaj4. polje File name – u njemu daješ ime šablonu5. polje Save as type – vršiš izbor tipa dokumenta

Excelov dokument ima ekstenziju *.xls, dok Excelovi šabloni imaju tip -.xlt. Iz liste ovog puta biraš tip Template.

6. potvrdi dugme Save

23

Page 24: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

Postupak korišćenja kreiranog šablona:

1. iz padajućeg menija File izaberi New2. u prozoru New u kartici General se nalaze svi kreirani šabloni (ako im nisi dao neku drugu

lokaciju u koraku 3 prilikom kreiranja šablona)3. izaberi šablon na osnovu kojeg hoćeš da kreiraš novi dokument4. potvrdi OK.

PAMĆENJE DOKUMENTA KAO ŠABLONA

Kada se završi sa izradom obrasca za šablon, potrebno ga je zapamtiti kao šablon, tj. kao Template dokument. To se radi na sledeći način:

izabere se: File \ Save As,

u okviru za dijalog Save As prvo se izabere Template u polju Save as type, a zatim mesto na disku gde će se zapamtiti šablon. Ako će se šablon često koristiti onda ga je najbolje zapamtiti na Desktopu,

u polju File name treba upisati ime fajla,

pritisnuti dugme Save,

time je završen šablon koji se može pozivati po želji i koristiti.

PRAVLJENJE EXCEL FAJLA OD ŠABLONA:

24

Page 25: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

otvoriti template fajl (šablon), kao i svaki drugi fajl u Excel-u,

pre bilo kakvog rada u njemu zapamtiti ga pod novim imenom, kao Excelov fajl (File \ Save As, a zatim se u polju File name upiše naziv fajla, a u polju Save as type se izabere Microsoft Excel Workbook),

na taj način će šablon biti sačuvan pod svojim starim imenom, a na osnovu njega će se dobiti novi, konkretan, dokument, sa svim karakteristikama šablona.

6. PRAVLJENJE DIJAGRAMA U EXCEL-u

Na primeru izrade dijagrama iz podataka poslovanja po mesecima i godinama pokazaćemo kako se može napraviti dijagram od postojećih podataka u radnom listu:

selektuju se kolone ili redovi tabele koje se žele prikazati na dijagramu, a zatim se na paleti sa alatkama pritisne dugme Chart, čime će se otvoriti tzv. čarobnjak za dijagrame:

25

Page 26: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

u prvom koraku , na okviru za dijalog Chart Wizard izabere se kartica Standard Types i u listi Chart type se izabere vrsta dijagrama. U opciji Chart sub-type se izabere tip dijagrama. Ako se želi videti izgled dijagrama izabranog tipa pritisne se dugme Press and Hold to View Sample. Za nastavak rada se pritisne dugme Next:

u drugom koraku , na kartici Data Range (u opciji Series in) bira se da li su očitani podaci iz redova ili kolona. U polju za minijaturni prikaz može se videti kako će izgledati dijagram sa izabranim podacima iz radnog lista. Za nastavak rada pritisne se dugme Next:

u trećem koraku dijagram se može urediti po želji na sledeći način: na kartici Titles, u polju Chart title piše se naziv dijagrama, u polju Category (X) axis piše se naziv x-ose, a u polju Value (Z) axis upisuje se vrednost za y-osu:

26

Page 27: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000 na kartici Axes mogu se prikazati

ili sakriti vrednost i tekst koji se nalaze uz pojedine ose:

na kartici Gridlines može se izabrati prikaz pomoćnih linija na dijagamu, pri čemu se mogu postaviti glavne linije (Major gridlines) i pomoćne linije (Minor gridlines), koje su gušće:

na kartici Legend može se uključiti prikazivanje legende ili ne. Ako se uključi prikaz legende uz dijagram, onda se u opciji Placement bira njen položaj:

na kartici Data Labels (u opciji Data labels) može se izabrati da li će na dijagramu, uz grafički prikaz, biti prikazane i vrednosti ili natpisi:

na kartici Data Table (uključivanjem opcije Show data

27

Page 28: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000table) može se izabrati da vrednosti sa dijagrama budu prikazane u obliku tabele ispod X-ose, a zatim se za nastavak rada na izradi dijagrama pritisne dugme Next:

u četvrtom koraku , u opciji Place chart određuje se kako će dijagram biti prikazan na radnom listu (ukoliko se izabere As new sheet, tada će dijagram biti prikazan kao novi radni list u Excelovom dokumentu, a prilikom izbora As object in određuje se u kojem radnom listu će biti postavljen dijagram):

kada se završi sa izborom u ovom poslednjem koraku pritisne se dugme Finish i Excel će umetnuti dijagram u izabrani radni list:

PREFORMATIRANJE DIJAGRAMA

Pre preuređivanja dijagrama u Excel-u treba postaviti na okvir sa paletama paletu sa alatkama Chart, tako što se kursor miša postavi na okvir radnog lista, pritisne se DTM \ Chart, čime će paleta sa alatkama Chart postati vidljiva i biće postavljena na okviru ispod osnovnih menija:

28

Page 29: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

Za preuređivanje dijagrama postupak je sledeći:

selektuje se dijagram i na paleti sa alatkama Chart se izabere element dijagrama koji se želi preurediti. Na paleti postoji 9 dugmadi, od kojih su navedena tri glavna:

Chart objects – otvara listu sa elementima dijagrama koji se žele menjati;

Format objects – otvara okvir za dijalog Format za izabrani element dijagrama;

Chart type – otvara paletu različitih vrsta dijagrama. Iz liste se izabere vrsta dijagrama koja se želi primeniti na dijagram, i on će automatski biti promenjen u izabranu vrstu:

formatiranje dijagrama se može vršiti i izborom opcija iz menija, kada se na selektovanom dijagramu pritisne DTM:

KORIŠĆENJE DIJAGRAMA

Prilikom pravljenja više dijagrama iz jedne tabele ili preglednog lista veoma je važno znati koji se dijagram odnosi na koje podatke. To će se videti prilikom selektovanja dijagrama, kada će na radnom listu biti uokvireni podaci koji su upotrebljeni za izradu dijagrama, što se može videti sa sledećih slika:

29

Chartobjects

Formatobjects

Charttype

Page 30: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000

Značaj primene dijagrama u Excel-u je i u tome što se prilikom promene brojčanih podataka u radnom listu, koji su upotrebljeni u dijagramu, automatski menja i izgled dijagrama. Tako se dobija novi izgled dijagrama odmah po izmeni podataka u radnom listu.

ČUVANJE (PAMĆENJE) DOKUMENTA

Vrši se na sledeći način: File \ Save As, gde se unose sledeći podaci:

u polju Save in bira se mesto na disku gde će dokument biti zapamćen,

u polju File name upisuje se ime dokumenta,

u polju Save as type bira se tip dokumenta (Microsoft Excel Workbook),

posle izbora svih tih parametara pritisne se dugme Save i

30

Page 31: Skripta Excel

Tehnička škola Aranđelovac MICROSOFT EXCEL2000dokument će biti zapamćen pod datim imenom:

OTVARANJE SAČUVANOG DOKUMENTA

Vrši se na sledeći način: File \ Open, gde se biraju sledeći podaci:

u polju Look in pronalazi se mesto gde se nalazi dokument, a zatim se dokument selektuje,

pritisne se dugme Open i otvoriće se izabrani dokument:

31