of 12 /12
1 Mūzikas literatūra APSTIPRINU Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktore ____________________ Iveta Biķerniece 2018. gada 3. septembrī Rīk. Nr.70/1-7 Skrīveru Mūzikas un mākslas skola mācību priekšmets Mūzikas literatūra Mācību priekšmeta programma izstrādāta metodiskās komisijas 2018. gada 21. augusta sēdē, pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 30. augustā, protokols Nr.3. Mācību priekšmeta programmu izstrādāja pedagogs J. Puķīte 2018.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola mācību priekšmets

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Skrīveru Mūzikas un mākslas skola mācību priekšmets

mcbu priekšmets
Mzikas literatra
2018. gada 21. augusta sd, pieemta pedagoisks padomes sd
2018. gada 30. august, protokols Nr.3.
Mcbu priekšmeta programmu
izgltbas mcbu priekšmeta Mzikas literatra programma
Mcbu priekšmeta mris:
Radt audzkos vlšanos klausties dadu stilu un anru mziku, k
ar sniegt ts pilnvrtgai uztverei nepieciešams zinšanas, iemaas un
prasmes.
1. Veidot izpratni par mzikas vsturisko stilu attstbu, komponista un
laikmeta saistb, folkloru un tradcijm.
2. Iepazt mzikas anrus, izteiksmes ldzekus, to lomu satura un tla
veidošan.
zinšanm un dzirdes priekšstatiem.
Mcbu priekšmeta saturs:
1. Mzikas uztvere:
skadarbi;
2. Mzikas valoda:
veidošan;
2.3.Mzikas anri un formas.
3. Muzikli radoš darbba:
3.1.Mzikas uztvere pc dzirdes;
1.mcbu gads
ldzeki:
atklsm. Mzikas rakstura apzmjumi.
albms’’, ‘’Gadalaiki”
ainas’’ un ‘’Albms jaunatnei’’.
maršs:
iezmes. 3 dau forma.
Dziedtju balsis. Dziesmu raksturgks
Dejas-deju raksturgks iezmes. Sens
dejas: gavote, menuets, mazurka,
F.Mendelsons ‘’Kzu maršs’’
F.Šberts ‘’Militrais maršs’’
J.Norvilis ‘’Msu zeme’’
‘’Riekstkodis’’
sadzves dziesmas, karavru dziesmas;
instrumenti;
Dandari, Budi u.c.izpildjum.
latviešu oriinlo dziesmu autors;
A.Jurjna personbas un dairades
s ozol’’;
vanadzii?’’, ‘’Pt, vjii!’’;
A.Jurjns kantte ‘’Tvijai’’;
zili’’, ‘’Lauzts priedes’’, ‘’Mness starus
stgo’’;
F.Šberta solodziesmas;
R.Šmaa solodziesmas;
E.Grga solodziesmas;
‘’Serende’’;
P.aikovskis ‘’Reiz trokšain ball’’;
E.Drziš ‘’Teici to stundu, to brdi’’;
A.ilinskis ‘’Komponistam’’.
no c.’’Izstdes gleznas’’;
F.Šberts Valsis h moll;
F.Mendelsons Bartoldi ‘’Kzu maršs’’;
F.Šopns Etde c moll, Valsis cis moll,
Polonze A dur; Preldija fis moll; Noktirne Es
dur;
E.Drziš ‘’Melanholiskais valsis’’;
un fga’’ C dur-preldijas t. c moll- fgas t. No
kr.’’LTK’’; ‘’Tokta un fga’’ d moll relm;
Mesa h moll 1.daa;
G.F.Hendelis- ‘’Alleluja!’’ no ‘’Mesijas’’;
V.A.Mocarts- ‘’Lacrymosa’’ no ‘’Rekvima’’;
I.Kalniš fr.no ‘’Rta cliens’’. 2. Instrumentls mzikas anri: sonte,
simfonija, koncerts:
19.un 20.gs.komponistu mzik.
moll- I, III d.;
d.; 5.simfonija c moll- I d.; 9.simfonija- Finls
‘’Oda priekam’’;
A.Vivaldi – Gadalaiki;
I.Kalniš- 4.simfonija- visu dau galv.t.
3. Opera un citi skatuves anri:
3.1.Opera 17.-19.gs.- operas anra
anru paveidi 19.gs.
baletopera, operete, mzikls, rokopera.
rija C dur, F dur 1.cl.;
D.Verdi ‘’Traviata’’- uvertra, Galda dziesma
1.cl., Finls.; ‘’Rigoleto’’- Hercoga dziesmia,
‘’Ada’’ – maršss 1.cl.; ‘’Nabuko’’- Gsteku
k.
R.Vgners ‘’Tanheizers’’ Svtcenieku koris;
A.Kalniš ‘’Bauta’’- koris 4.cl.
Ievads. Mzikas izcelšans.Mti un teikas dadu
tautu folklor.
instrumenti, ievrojamkie komponisti.
Rokoko jev Galantais stils. Raksturgkie
mzikas anri, mzikas instrumenti (klavesns,
reles), ievrojamkie komponisti.
polifons rakstbas tehnikas dimeistari.
J.S.Baha personba un dairade.
1.4. Klasicisms (18.gs.2.p.)- raksturgkie
Simfoniskais orestris. Stgu orestris.
Vnes klasii: J.Haidns, V.A.Mocarts,
L.v.Bthovens- personbas un dairades
no 2.svtas h moll, Tokta un fga d moll;
G.F.Hendelis- Alleluja! No ‘’Mesijas’’,
nakts mzika’’, 40.simfonija g moll;
op.’’Figaro kzas’’- uvertra, Figaro rijas.
L.v.Bthovens ‘’Elzei’’, Mnesncas
5.simfonija, 9.simfonija- 4.daa.
2. Romantisms- 19.gs.:
2.1. trs ‘’Š’’,
2.2. Virtuozu laikmets,
A.Borodins, M.Musorgskis, N.Rimskis-
Vgneru E.;
J.Vtols, E. Drziš, E.Melngailis,Alfr.Kalniš.
F.Šberts- ‘’Ave Marija’’, ‘’Serende’’,
‘’Forele’’, ‘’Ce’’, Nepabeigt simfonija
preldijas cis moll, Valsis A dur;
E.Grgs- 1.klav.koncerts ievads;
J.Brmss Ungru dejas;
koris;
‘’Gulbju ezers’’; 1.Klav.koncerts- ievads;
valodia’’;
Latviju!’’.
J.Vtols ‘’Gaismas pils’’, ‘’Bevernas
Neatkarg Latvija. J.Mediš ‘’rija’’ simf.or.
J.Mediš ‘’Mla un uzvara’’ fragm.
L. Garta ‘’Dievs, Tava zeme deg!”
R.Pauls- estrdes dziesmas, ‘’Mea gulbji’’,
mzika k/filmm, tetra izrdm;
Im.Kalniš- estrdes dziesmas, mzika
4.1.Impresionisms. Ekspresionisms: M.Ravels,
K.Debis 24 preldijas klavierm;
‘’Klasisks simfonijas’’;
dziesma , ‘’Ameriknis parz’’ simf.or.
Gregoriskie dziedjumi.
8 Mzikas literatra
ceojošie muzikanti)
Viduslaiku dejas.
o Skadarbi relm;
G.F.Hendelis-dzve un dairade:
Operas, oratorijas (Mesija).
L.v.Bthovens;
sonte, rekvims; Klasisko simfoniju anrisks daas-
menuets un rondo;
Klasicisma laika orestris.
galops, kankns.
o Prof.mzikas attstba Latvij.
‘’LTK’’.
1.cl.
1.daa.
ainas’’.
moll;
D.Verdi op.’’Traviata’’Dzru
b.’’Gulbju ezers’’.
M.Musorgskis- ‘’Izstdes gleznas’’-
Vec pils.
Latvij.
2 lmeos (A un B) un 2 das:
1.daa- Tmu klausšans (1.semestra noslgum): noteikt 10 skadarbu fragmentus no
‘’obligt minimuma’’.
clienu u.c.; papildus informcija (mzikas anra raksturojums,
svargs komponista biogrfijas fakts u.c.).
B lmenis- uzrakstt: komponista vrdu, uzvrdu; laikmetu; skadarba nosaukumu un/vai dau,
clienu u.c.
dairades svargkie fakti, mzikas anri, mzikas instrumenti,
mzikas formas, komponistu portretu atpazšana, latviešu Dziesmu
svtku tradcijas un nozmgkie fakti.
* tests B lmenim tiek sastdts sasint formt, saglabjot galvens satura tmas.
A un B lmenis- 2.Specialittes skadarba analze un fragmenta demonstršana uz specialittes
instrumenta.
1. J.S.Bahs- Tokta un fga d moll relm, toktas tma.
2. V.A.Mocarts- op. ‘’Figaro kzas’’- uvertra
3. V.A.Mocarts Rekvims- VII daa ‘’Lacrymosa’’ (Asaru diena’’)
4. V.A.Mocarts- 11.klaviersonte A dur, III daa- ‘’Turku maršs’’
5. L.van Bthovens- klav.skad. ‘’Elzei’’
10 Mzikas literatra
7. L.van Bthovens- ‘’Mnesncas sonte’’ cis moll, I daa
8. F.Šberts- solodziesma ‘’Ave Maria’’
9. F.Šmanis- ‘’Sapojums no klav.cikla ‘’Brnu ainas’’
10. .Šopns- Polonze A dur: ievads
11. F.Šopns- Etde c moll, ‘’Revolucionr’’
12. E.Grgs- Anitras deja no sv.’’Prs Gints’’
13. P.aikovskis- I klavierkoncerts b moll, I daa
14. M. Musorgskis- klav. cikls ‘’Izstdes gleznas’’, Pastaigas tma
15. S.Prokofjevs- balets ‘’Romeo un Duljeta’’, Bruinieku deja
16. Jurjnu A.- kantte ‘’Tvijai’’, I daa
17. J.Vtols –j.k.dz.‘’Gaismas pils’’
18. E.Melngailis –j.k.dz. ‘’Ju vakars’’
19. E.Drziš- skad.or. ‘’Melanholiskais valsis’’
20. L.Garta- kantte ‘’Dievs, Tava zeme deg!’’, ievads
21. P.Vasks- ‘’Ainava ar putniem’’, flautas solo
22. D.Gršvins- ‘’Špudziesma’’ no op. ‘’Porgijs un Besa’’
23. .Ešenvalds- j.k.dz. ‘’Dvseles dziesma’’
24. Karls Denkinss- vok.instr.skad.‘’Adiemus’’- I daa
25. Georgs Pelcis- instr.skad.‘’Plaukstošais jasmns’’- I daa
Mcbu sasniegumu vrtšanas prasbas, formas un veidi
Vrtšanas kritriji:
ldzekus.
4. Mzikas skolas diplomeksmens ( tmu klausšans un tests).
Viss prbaudes forms rezultti tiek vrtti ar atzmi pc 10 ballu sistmas
(sk.piel.Nr.1).
Mcbu formas:
recenzijas,
iepazšans ar kultrvsturiskm vietm).
rakstiskie darbi,
materiliem.
Satura apguvei nepieciešam aprkojuma saraksts
1. Mcbu telpas platba- 25,5 kvadrtmetri.
2. Nošu un mcbu grmatu bibliotka, fonotka un videotka.
3 .Galdi un krsli.
7.Skapis mc.ldzeku uzglabšanai.
9..Fonotkas un videotkas kartotka.
Audzknis parda izcilas zinšanas un prasmes, kas prsniedz attiecgs klases
mcbu programmas apjomu: brvi ststa, pauot savu attieksmi , demonstr
tmas, analiz, spj loiski argumentt un pamatot savu ststjumu. Izrda pašu
interesi par mcbm.
12 Mzikas literatra
iegts zinšanas.
8 balles
(oti labi)
Audzknis parda oti labas zinšanas un prasmes. Audzknis ar izpratni var
reproduct mcbu materilu, saskatot likumsakarbas, atširt btisko no
mazsvarg, pau savu attieksmi, tomr vrojamas atsevišas neprecizittes.
7 balles
izmantot pc parauga. Uzdoto veic apzingi, tau zinšans un prasms
sastopami atseviši trkumi.
zina pamatjdzienus, mcbu vielu izklsta pietiekoši skaidri un saprotami, tau
zinšanas un prasmes ir nepietiekoši stabilas un prliecinošas.
5 balles
daudz trkumu. Audzknis jauc faktus, kds atsevišos jdzienos un terminos,
mcbu vielu neprot izklstt pietiekoši skaidri.
4 balles
50%). Zinšans un prasms ir ievrojami trkumi. Mcbu vielu izklsta
juceklgi, neatšir btisko no mazsvarg. Uzdoto veic bez pašas intereses.
3 balles
(vji)
Zinšanas un prasmes apgtas virspusji. Ts ir nepietiekošas (mazk k 50%).
Audzknis pieauj daudz kdas, neizpilda skolotja dotos nordjumus, jtami
atpaliek mcbs.
2 balles
(oti vji)
Apgtas atsevišas zinšanas, prasmes un iemaas, tau nav spju ts praktiski
izmantot. Nav intereses par mcbm.
1 balle
(oti oti