krt - April

  • View
    124

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prvy studentsky casopis na Slovensku - Škrt Rozhovory s profesormiŠportový život v Bratislave a na FakulteInfo zo Študentského parlamentu a Akademického senátuTOP 5TechnikaÚvahy a konšpirácieŠtudentský cestopis (10 000km)Výstavy v BratislaveSudoku, vtipy, osemsmerovky, krížovky, memeKalendár udalostíNovinky zo Strojníckej Fakulty

Text of  krt - April

tudentsk cech strojrov STU SjF v BA

VW Trainee Program10 000 Kilometrov - 4.asTOP5 : Mosty, ktor ber dychInterview : RNDr. Viera Zhonov, CSc.aprl 2013

Kolosy na VodeChemBot

Hokej SJF : FEI

editorilAhoj priatelia, priname vm alie slo krtu, v ktorom njdete rozhovor s RNDr. Vierou Zhonovou, CSc., informcie o PhD a DP tdiu, technick lnky o lietadlovch lodiach, robotoch, mostoch, elektrrach a op precestujete 10 000 km v USA. Spsali sme koho a kde na fakulte njdete. Mierne sme zvili rozsah sla, tak si dfam kad nieo pre seba njde. T, ktor mte zujem o pr bodov na intrk, urite prte na antibordel. Prvkrt sme pre vs pripravili sa diferencilna rovnica, vherca zska od CS dva lstky na budcoron Beniu Strojrov. Taktie sme vytvorili kalendr zaujmavch podujat na tento mesiac. Prajem vm pekn tanie popri uen... Peo

obsah

3Interview 5 Doplujce Pedagogick tdium 7 Sta sa aj Ty doktorandom 9 10 000 Kilometrov - 4. as 13 Njdi si job 14 Vodn ndr na vrchole kopca 16 Kolosy na vode 19 ChemBot - Nov Prototyp robota 20 TOP 5 23 Postup vzad 24 N nrodn beeck de 26 Hokej SJF : FEI 27 VW Trainee program 28 Kalendr podujat aprl-mj 31 Zoznam zamestnancov SjF 34Zbava

Redakcia

fredaktor : Peter Obert Redaktori : Kristin Bak Mria Urbanov Maro Szentkereszti tefan Hricik Peter Hruka Michal Kocr Martin Ondrain Andrej tefnik Erika Kokov Janka Samseliov Grafika : Peter Mandk Gramatika : Laci Patai Redakcia KRT Nmestie Slobody 17 812 31 Bratislava

Rozhovor s RNDr. Vierou Zhonovou, CSc.VizitkaMeno a priezvisko: RNDr. Viera Zhonov, CSc. Miesto narodenia: Trebiov Stredn kola: Gymnzium Vysok kola: terajia Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava Deti: 2 Zuby: divadlo, prechdzky Jazyky: rutina, nemina, trochu anglitina Obben(): film: esk komdie; filmy, ktor natoil Zdenk Troka. kniha: od autora Robina Cooka hudba: udov, vna Neobben jedlo: koka na mlieku, cibua v polievke

interview3kolu, nevybrali by ste si nieo in? Urite by som si ni in nevybrala. Vybrala by som si to ist. ie matematiku a deskriptvnu geometriu. Na kole sa u ako kontrukn geometria. Myslm si, e to bola vemi dobr kombincia. Aspo mne sa zdala by vemi ahk, pretoe tieto dva predmety spolu vemi zko svisia. Kedy ste zaali ui matematiku na naej fakulte? A preo prve tu na SjF? Je sce pravda, e som chcela ui na strednej kole, ale hne po skonen vysokej koly, v roku 1980, som nastpila na Strojncku fakultu STU. Mala som vemi dobrho vedceho diplomovky, ktormu vam za vea. Ten ma postrkval stle alej. V de ke som mala ttnice, medzi vyhlsenm vsledkov, ma poslal na strojncku fakultu, e je tu von miesto. Zaala som tu ui a zapilo sa mi to, a stle sa mi to aj pi. Je poda Vs nejak rozdiel vo vedomostiach tudentov spred 15-20 rokov a teraz? no. Je vemi vek rozdiel vo vedomostiach. Myslm si, e nie s na vine a tak tudenti ako cel systm nho kolstva. Za socializmu bolo nae kolstvo vemi dobre vybudovan. tudent ke skonil stredn kolu mal veobecn rozhad. Myslm si, e takto

tdium matematiky je pomerne nron. o Vs viedlo k tomu, aby ste si vybrali prve toto povolanie? Od zaiatku som mala rada matematiku, nikdy mi nerobila problmy. Chcela som ju ui a mj sen sa mi splnil. Akou tudentkou ste boli? Nikdy ste si nepomhali ahkmi? :) Nepomhala som si ahkmi, preto som teraz na ne aj alergick. So tdiom som nemala nikdy problmy, stle som patrila medzi tch najlepch. Ak najkuriznejie ahky ste nali tudentom? plne drobnm psmom napsan ahk na papieriku, ktor bol nalepen na pere a ahk vyryt v euro obale. Okrem matematiky, ktor predmety Vs bavili, a ktor Vm robili najv problm? Ako som u vravela, iaden predmet mi nerobil problmy, aj ke ma nebavil, dokzala som sa ho naui. o ma zvyklo trochu potrpi, tak to bola telesn a vtvarn vchova. A neutujete vber koly? Keby ste sa vrtili do ias, kedy ste si vyberali vysok

interview4systm sa mohol alej rozvja, zobra tie prvky, ktor boli dobr a ete ich vylepova. Naopak, potlaili sa prrodovedn predmety, predovetkm matematika a fyzika. V sasnosti vedomosti tudentov klesaj. U 5 rokov robm vstupn test zo stredokolskej matematiky pre tudentov, ktor sem prichdzaj. Pred piatimi rokmi urobilo test 33 %, teraz je to 23 %. Rozdiel sa preniesol do tch o maj 0 a 5 bodov. V sasnosti vedomosti tudentov klesaj. U 5 rokov robm vstupn test zo stredokolskej matematiky pre tudentov, ktor sem prichdzaj. Pred piatimi rokmi urobilo test 33 %, teraz je to 23 %. Rozdiel sa preniesol do tch o maj 0 a 5 bodov. Potrebuj dnes tudenti menej vedomost na to, aby preli matematikou ako kedysi? no. Kedysi boli tyri matematiky, potom tri. Ke sa rozdelilo tdium na bakalrske a ininierske, vmera sa znila a niektor tmy sa u neprednaj. Nroky sa znili, ale aj v dsledku zlch zkladov z matematiky. No u sme na dolnej hranici a niie sa s ned. Potom by tudenti nemohli zvldnu odborn predmety. Matematika je jeden z predmetov cez ktor sa rob v 1. ronku sito. Preo maj s tmto predmetom tudenti problm? Je to kvli slabej pripravenosti zo strednej koly alebo kvli nezujmu o tento predmet? Niektor s v tom na zaiatku nevinne, pretoe s slabo pripraven zo strednej koly. Ale s monosti ako sa d odstrni tento problm. Pred zaatm semestra organizujeme kurz stredokolskej matematiky, poas semestra, tudenti, ktor neuspej na vstupnom teste, maj povinn Doplnkov cvienia z Matematiky I. Tie poas celho semestra a skkovho obdobia maj monos vyuva konzultcie u hociktorho vyuujceho. K tomuto vetkmu je vak potrebn aj systematick prca tudentov. Matematika sa ned nalia nikomu lievikom do hlavy. o by ste zaradili medzi Vae kladn strnky, a o medzi zporn? lovek sm seba vemi ako hodnot. Ale myslm si, e som dos trpezliv. Ktor krajiny ste za svoj ivot navtvili? Ak je Vaa vysnvan krajina, ktor by ste raz chceli navtvi? Navtvila som Maarsko, Posko, Ukrajinu, Lotysko, Litvu, Rusko, Nemecko, Raksko, Taliansko, Bulharsko, Turecko, Franczsko. Raz by som chcela s na dovolenku do Grcka, spozna histriu. Mte u naplnovan ako strvite leto? S manelom neradi nechvame veci na posledn chvu, preto sme si u zarezervovali vo first minute dovolenku do Turecka. Potom by sme chceli s navtvi rodinu. Mte sen, ktor by ste si chceli splni? Chcela som ma dobre fungujcu rodinu, ktor aj mm. Myslm, e sme celkom pohodov. Mm dve vydaren dcry, ktor pred rokom ukonili vysok kolu. Jedna ila alej na doktorandsk tdium do Ostravy a druh sa tento rok bude vydva. Tak dfam, e sa dokm aj vnat. Chcete nieo odkza tudentom, ktorch ak tento semester skka z matematiky? Chcem im odkza, aby vyuili vetky monosti na doplnenie vedomost a vyaili z nich maximum. Urite nech sa neuia naspam postupy, ale nech sa snaia porozumie podstate kadho problmu. Potom aj to uenie sa je ovea jednoduchie. akujeme Vm za rozhovor. Mria Urbanov, tefan Hricik

DOPLUJCE PEDAGOGICK TDIUM Mnoh z vs urite netuia, e sa na naej kole d tudova doplujce pedagogick tdium (DP) alebo pre niektorch znmej, ale nesprvny, pojem pedagogick minimum. Preto som sa rozhodol, e o tom napem zopr viet. Na moje otzky tkajce sa tohto doplujceho vzdelania mi ochotne odpovedala aj vedca Oddelenia technickej pedagogiky doc. Ing. Mariana Kundrtov, CSc. Na konci som pridal aj zopr mojich postrehov. o je to DP? Doplujce pedagogick tdium je druh vzdelania, ktorm nadobda absolvent neuiteskho tudijnho odboru predpoklady pre vkon uiteskho povolania. Po absolvovan DP zskate pedagogick spsobilos na vyuovanie predmetov, ktorch obsah nadvzuje na obsah tudijnch odborov alebo programov, ktor ste absolvovali a na vykonan ttne skky. tudova sa d v dennej a externej forme. tdium trv tyri semestre pre obe formy tdia. Po absolvovan doplujceho pedagogickho tdia zskate vysvedenie o pedagogickej spsobilosti na vyuovanie predmetov obsahovo nadvzujcich na technick, technicko-ekonomick, technicko-informan a technicko-umeleck tudijn odbory na strednch kolch. DP sa poskytuje za poplatok. Rozhovor s doc. Ing. Marianou Kundrtovou, CSc. 1. Pre koho je DP uren? Pre tudentov vetkch faklt STU. Doplujce pedagogick tdium je mon tudova v dvoch formch, a to v dennej a externej. Denn forma tdia je uren pre tudentov tudujcich na 2. stupni alebo 3. stupni. DP je mon zaa tudova aj v poslednom ronku 1. stupa. Ale vysvedenie o pedagogickej spsobilosti sa udeuje a po absolvovan druhho stupa spolu s diplomom. Extern forma tdia je uren pre absolventov ktorejkovek technickej fakulty. Existuje aj kombinovan forma pre tudentov, ktor sa prihlsia v piatom ronku ako denn tudenti a po absolvovan vysokej koly mu pokraova v externej forme tdia DP. 2. o vetko mus uchdza o DP splni, ak chce by prijat na tdium v dennej resp. v externej forme? Ako som u spomnala, na to, aby bol uchdza prijat na denn formu mus by tudentom 2. stupa prp. 3. stupa, alebo poslednho ronka 1. stupa tudijnho odboru alebo programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Na extern formu tdia mu by prijat absolventi vetkch technickch faklt. Prijmacie skky sa nerobia ani pre denn, ani pre extern formu tdia. 3. Ak predmety sa vyuuj na doplujcom pedagogickom tdiu? Predmety s zameran na zskanie uiteskch kompetenci. S to naprklad pedagogika, psycholgia, didaktika technickch predmetov, etika a etiketa, ale aj biolgia dorastu a in. Pre bliie informcie o DP odporam pozrie si nau web strnku. 4. Kde prebieha vuba? Pre tudentov bratislavskch faklt prebiehala v minulosti vuba v priestoroch strojnckej a chemickotechnologickej fakulty, v ostatnch rokoch sa vyuuje v priestoroch rektortu STU na Vazovovej ulici. 5. Absolvent DP zska vysvedenie o pedagogickej spsobilosti. o vetko mus absolvova, aby ho zskal? V prvom rade mus spene vykona vetky skky a zpoty. Potom je potrebnbsolvova v poslednom semestri prax na prslunej cvinej strednej kole v rozsahu 40 hodn, v ktorch je zahrnutch p nuvov a p vlastnch vstupov tudenta. Pre vs strojrov sa jedn o SP strojncku na Fajnorovom nbre.

5

alej je potrebn napsa zveren prcu s rozsahom 40 a 50 strn. Poslednm krokom pre spen zvldnutie tohto tdia s zveren skky a obhajoba zverenej prce. 6. Na akch kol