Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 2. u 2014.pdf

 • View
  234

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 2. u 2014.pdf

 • BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK

  SLUBENI GLASNIK OPINE SREBRENIK

  Godina XLIX Broj 2 Srebrenik, 12.03.2014.godine

 • SADRAJ: I AKTI OPINSKOG VIJEA Strana

  1. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama vijenika Opinskog vijea Srebrenik i njegovih organa i tijela, Kolegija Opinskog vijea, stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Opinsko vijee....................................................................1

  2. Odluka o izmjeni Odluke o naknada lanovima Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Srebrenik i JZU Gradska apoteka Srebrenik.....................................................................2

  3. Odluka o izmjenama Odluke o odreivanju kriterija za imenovanje lanova Komisije za utvrivanje prometne vrijednosti, nepokretnosti i prava.................................3

  4. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju najvieg i najnieg iznosa naknada za rad predsjednika i lanova upravnih i nadzornih odbora.....................................................4

  5. Odluka o davanju na koritenje opreme civilne zatite JP 9. Septembar dd Srebrenik i JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik dd Srebrenik.....................................5-6

  6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima..............................7 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koritenju javnih povrina...............................8 8. Odluka o davanju saglasnosti za uee opine Srebrenik u osnivanju Meuopinskog

  vijea za realizaciju projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom.........................9 9. Odluka o utvrivanju javnog inetresa za izgradnju bunara u pionici..........................10-11

  10. Program rada Opinskog vijea opine Srebrenik za 2014.godinu...............................12-21 11. Rjeenje o imenovanju Komisije za razmatranje Nacrta Zakona o novanim

  podrkama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona..................................22 12. Zakljuak o postupanju izdavanja odobrenja za izvoenje ive muzike u

  ugostiteljskim objektima.....................................................................................................23 13. Zakljuak Opinskog vijea po Informaciji o broju zaposlenih u posljednih pet

  godina u javnim ustanovama i javnim preduzeima na podruju opine Srebrenik i opinskim organima uprave opine Srebrenik....................................................................24

  14. Zakljuak po Informacijama o bespravnim sjeama uma na podruju Opine Srebrenik...........................................................................................................25-26

  15. Zakljuak o neprihvatanju ponude, po pravu pree kupovine nekretnine Husii Omera sin Rede i drugih iz Srebrenika...........................................................27-28

  II AKTI OPINSKOG NAELNIKA

  16. Program rada Opinskog naelnika za 2014.godinu...................................................29-39 17. Zakljuak o odobravanju sredsta Gradskom teatru Srebrenik..........................................40 18. Zakljuak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Podoraje....................................41 19. Zakljuak o odobravanju sredstava BH Motors doo Srebrenik....................................42 20. Zakljuak o odobravanju sredstava Fabrici obue Aida Tuzla, R.J. Duboki Potok.....43 21. Zakljuak o odobravanju sredstava Mujkanovi Amri - Udruenju studenata

  medicine BiH Srebrenik...................................................................................................44 III AKTI TABA CIVILNE ZATITE

  22. Odluka o koritenju sredstava posebne naknade..............................................................45 23. Odluka o koritenju sredstava posebne naknade..............................................................46 24. Odluka o koritenju sredstava posebne naknade..............................................................47 25. Odluka o koritenju sredstava posebne naknade..............................................................48 26. Miljenje na prijedlog Godinjeg plana koritenja sredstava posebne naknade

  za 2014.godinu.................................................................................................................49

 • 1

  Na osnovu lana 24. i 117. Statuta Opine Srebrenik (''Slubeni glasnik Opine Srebrenik'', broj: 1/08), Opinsko vijee Opine Srebrenik, na sjednici odranoj dana 05.03.2014.godine, d o n o s i:

  O D L U K U o izmjenama Odluke o naknadama vijenika Opinskog vijea Srebrenik

  i njegovih organa i tijela, Kolegija Opinskog vijea, stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Opinsko vijee

  lan 1. U Odluci o naknadama vijenika Opinskog vijea Srebrenik i njegovih organa i tijela, Kolegija Opinskog vijea, stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Opinsko vijee (''Slubeni glasnik Opine Srebrenik'', broj: 11/06), lan 3. mijenja se i glasi: Mjesena naknada (paual) koja pripada vijenicima Opinskog vijea iznosi 175,00 KM. Mjesena naknada (paual) koja pripada predsjedavajuoj Opinskog vijea iznosi 307,50 KM. Mjesena naknada (paual) koja pripada zamjeniku predsjedavajue Opinskog vijea iznosi 205,50 KM.

  Naknada za prisustvo vijenika i predsjednika komisija, sjednici Opinskog vijea iznosi 25,00 KM. Naknada za prevoz zbog dolaska na sjednicu Opinskog vijea, Kolegija, ili radnog tijela vijea, obraunava se u visini cijene autobuske karte, raunajui i dolazak i povratak.

  lan 2.

  U lanu 5. gore navedene Odluke stav 1. i 2. mijenjaju se i glasi: lanovima Kolegija Opinskog vijea pripada nakanada u visini 25,00 KM po odranoj

  sjednici. lanovima stalnih i povremenih komisija, kao i radnih tijela Opinskog vijea, pripada

  naknada za prisustvo sjednici u visini od 25,00 KM.

  lan 3.

  Odluka stupa na snagu slijedeeg dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUA VIJEA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veseli Vesna, s.r. OPINA SREBRENIK Opinsko vijee Broj: 01-154/14 Datum, 05.03.2014.godine

 • 2

  Na osnovu lana 64. Zakona o zdravstvenoj zatiti (Sl. novine FBiH, broj:46/10) i

  lana 24. i 117. Statuta Opine Srebrenik (''Slubeni glasnik Opine Srebrenik'', broj: 1/08), Opinsko vijee Opine Srebrenik, na sjednici odranoj dana 05.03.2014.godine, d o n o s i: O D L U K U

  o izmjeni Odluke o naknadama lanovima Upravnog odbora JZU Dom zdravljaSrebrenik i JZU Gradska apoteka Srebrenik

  I

  U Odluci o naknadama lanovima Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Srebrenik i JZU Gradska apoteka Srebrenik (Sl. glasnik opine Srebrenik, broj:7/07), taka II. mijenja se i glasi: Za rad predsjednika i lanova Upravnog odbora JZU Doma zdravlja Srebrenik i JZU Gradska apoteka Srebrenik, utvruje se mjesena naknada u iznosu 50 KM.

  II

  Odluka stupa na snagu slijedeeg dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUA VIJEA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veseli Vesna, s.r. OPINA SREBRENIK Opinsko vijee Broj: 01-155/14 Datum, 05.03.2014.godine

 • 3

  Na osnovu lana 10. Stav 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava (Sl. novine Tuzlanskog kantona, broj:11/01, 13/01 i 13/03) i lana 24. i 117. Statuta Opine Srebrenik (''Slubeni glasnik Opine Srebrenik'', broj: 1/08), Opinsko vijee Opine Srebrenik, na sjednici odranoj dana 05.03.2014.godine, d o n o s i:

  O D L U K U o izmjenama Odluke o odreivanju kriterija za imenovanje lanova Komisije za utvrivanje prometne vrijednosti, nepokretnosti i prava

  lan 1.

  U Odluci o odreivanju kriterija za imenovanje lanova Komisije za utvrivanje

  prometne vrijednosti, nepokretnosti i prava (Slubeni glasnik opine Srebrenik, broj:1/04 i 4/09), lan 5. mijenja se i glasi:

  Za rad po ovoj Odluci lanovima Komisije pripada mjesena naknada u visini od po

  125,00 KM, a predsjedniku Komisije 150,00 KM.

  lan 2.

  Odluka stupa na snagu slijedeeg dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku

  opine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUA VIJEA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veseli Vesna, s.r. OPINA SREBRENIK Opinsko vijee Broj: 01-156/14 Datum, 05.03.2014.godine

 • 4

  Na osnovu lana 24. i 117. Statuta Opine Srebrenik (''Slubeni glasnik Opine Srebrenik'', broj: 1/08), Opinsko vijee Opine Srebrenik, na sjednici odranoj dana 05.03.2014.godine, d o n o s i:

  O D L U K U o izmjenama Odluke o utvrivanju najvieg i najnieg iznosa naknada