“Sl. glasnik RSâ€‌, br. 92/2011

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of “Sl. glasnik RSâ€‌, br. 92/2011

 • ZAKON

  O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPTEUPOTREBE

  ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim zakonom, ureuju se uslovi koje u pogledu zdravstvene ispravnosti moraju da ispunjavaju

  predmeti opte upotrebe, namenjeni za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: predmeti opte

  upotrebe), koji se proizvode u Republici Srbiji ili se uvoze ili izvoze radi stavljanja u promet,

  uslovi za vrenje nadzora nad zdravstvenom ispravnou predmeta opte upotrebe, kao i

  obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju predmetima opte upotrebe.

  Odredbe ovog zakona odnose se i na sirovine i aditive za proizvodnju predmeta opte upotrebe,

  na predmete opte upotrebe koji se privremeno uvoze radi prerade, dorade i obrade, kao i na

  postrojenja koja dolaze u kontakt sa hranom.

  lan 2

  Cilj ovog zakona je obezbeenje visokog nivoa zatite ivota i zdravlja ljudi i zatite interesa

  potroaa.

  lan 3

  Pod predmetima opte upotrebe, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se:

  1) posue, pribor, ureaji, ambalaa i drugi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom u skladu

  sa zakonom kojim se ureuje bezbednost hrane;

 • 2) deije igrake i predmeti namenjeni deci i odojadi;

  3) kozmetiki proizvodi, kozmetiki proizvodi sa posebnom namenom i ambalaa za pakovanje

  ovih proizvoda;

  4) predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa koom ili sluzokoom, predmeti za

  ukraavanje lica i tela, za pirsing i imitacija nakita.

  lan 4

  Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) posue, pribor, postrojenja, ureaji, ambalaa i drugi materijali jesu predmeti koji dolaze u

  kontakt sa hranom ili drugim predmetima opte upotrebe tokom proizvodnje, prerade,

  pakovanja, prevoza ili upotrebe u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje

  bezbednost hrane;

  2) deije igrake jesu proizvodi ili materijali koji su oblikovani i jasno namenjeni za igru dece;

  3) predmeti namenjeni deci i odojadi jesu proizvodi koji su namenjeni za olakavanje hranjenja

  i sisanja, umirivanja i spavanja odojadi, kao to su cucle, flaice, glodalice, nosiljke, kolica,

  stolovi za presvlaenje, stolice za hranjenje i drugo;

  4) odojad jesu maloletna lica uzrasta do 12 meseci;

  5) mala deca jesu maloletna lica uzrasta od 12 meseci do tri godine;

  6) deca jesu maloletna lica uzrasta od tri godine do navrenih 14 godina;

  7) kozmetiki proizvodi jesu supstance, preparati ili proizvodi koji dolaze u kontakt sa

  spoljanjim delovima ljudskog tela (koa, dlaka, nokti, usne, spoljanji polni organi) ili sa zubima

  i sluzokoom usne duplje, radi ienja, parfimisanja, menjanja njihovog izgleda i/ili korigovanja

  mirisa tela i/ili zatite i odravanja;

 • 8) kozmetiki proizvodi sa posebnom namenom jesu proizvodi koji nemaju primarno biocidno

  dejstvo, koji se nanose na kou i sluzokou ili dolaze u dodir sa drugim delovima tela (kosa,

  nokti i slino), a za razliku od drugih kozmetikih proizvoda, imaju posebno delovanje,

  specifinu namenu i ogranieno vreme primene;

  9) proizvodnja predmeta opte upotrebe obuhvata pripremu, obradu, preradu, doradu,

  sklapanje, pakovanje, uvanje proizvoda kod proizvoaa i transport;

  10) promet predmeta opte upotrebe jeste skladitenje, prodaja, korienje pri pruanju usluga,

  transport, bez obzira da li se ostvaruje dobit ili ne, ukljuujui i njihov uvoz i izvoz;

  11) sledljivost jeste mogunost praenja predmeta opte upotrebe, sirovina ili supstanci

  namenjenih za proizvodnju predmeta opte upotrebe ili koje mogu biti ugraene u predmet

  opte upotrebe, kroz sve faze proizvodnje, prerade i prometa;

  12) poslovanje predmetima opte upotrebe jeste svaka javna delatnost koja se obavlja u bilo

  kojoj fazi proizvodnje ili prometa predmeta opte upotrebe, bez obzira da li se na taj nain stie

  dobit ili ne;

  13) subjekt u poslovanju predmetima opte upotrebe jeste pravno lice, preduzetnik ili fiziko lice

  odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova poslovanja u proizvodnji i prometu, ukljuujui i

  delatnost pruanja usluga vezanih za korienje predmeta opte upotrebe;

  14) zdravstvena ispravnost predmeta opte upotrebe jeste ispravnost u pogledu deklaracije,

  sastava, senzorskih svojstava, vrste i sadraja tetnih materija, mikrobioloke ispravnosti kao i

  mogunosti tetnog uticaja na zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, u skladu sa ovim zakonom i

  drugim propisima;

  15) slubena kontrola jeste kontrola zdravstvene ispravnosti u proizvodnji i prometu u svim

  fazama, inspekcijsko uzorkovanje, program monitoringa kao i nadzor nad sprovoenjem

  unutranje kontrole;

 • 16) unutranja kontrola jeste postupak samokontrole kojim subjekat poslovanja proverava

  usklaenost svog poslovanja sa propisima kojima su ureeni uslovi u pogledu zdravstvene

  ispravnosti predmeta opte upotrebe;

  17) monitoring jeste sprovoenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na merenje, uzimanje

  uzoraka i praenje razliitih parametara u odreenom vremenskom intervalu, radi uvida u

  zdravstvenu ispravnost predmeta opte upotrebe i njihov eventualno tetan uticaj na zdravlje

  ljudi kao i uvid u pravilnu primenu propisa iz ove oblasti;

  18) inspekcijsko uzorkovanje jeste uzimanje uzoraka predmeta opte upotrebe radi

  laboratorijskog ispitivanja kada inspektor posumnja u zdravstvenu ispravnost predmeta opte

  upotrebe, ili kada nije u mogunosti da zdravstvenu ispravnost proveri na drugi nain.

  II NADZOR NAD SPROVOENJEM ZAKONA

  lan 5

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona vri ministarstvo nadleno za poslove zdravlja preko

  sanitarnih inspektora (u daljem tekstu: inspektor), u okviru delokruga utvrenog zakonom.

  Pri vrenju nadzora nad sprovoenjem ovog zakona inspektor mora imati legitimaciju, a pri

  vrenju slubene kontrole pri uvozu predmeta opte upotrebe i znak kojim potvruje svoje

  slubeno svojstvo.

  III ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

  lan 6

  Dozvoljeno je stavljati u promet samo zdravstveno ispravne predmete opte upotrebe.

  Ministar nadlean za poslove zdravlja propisuje uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti

  predmeta opte upotrebe.

  lan 7

 • Zdravstveno neispravnim smatra se predmet opte upotrebe:

  1) ako mu nedostaje deklaracija, ako sastav ne odgovara deklarisanom, ako mu je istekao rok

  upotrebe oznaen na deklaraciji i ako nema podatke o roku upotrebe koji je propisan za tu vrstu

  predmeta;

  2) ako su mu senzorska svojstva izmenjena zbog fizikih, hemijskih, mikrobiolokih ili drugih

  procesa;

  3) ako po svom obliku, nainu izrade i/ili obrade prilikom korienja predstavlja opasnost po

  zdravlje ljudi;

  4) ako sadri materije ili sastojke koji nisu doputeni, ili ako ih sadri u nedozvoljenoj koliini, a

  koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje ljudi;

  5) ako sadri mikroorganizme u broju veem od dozvoljenog ili druge mikroorganizme tetne po

  zdravlje ljudi;

  6) ako u kontaktu sa hranom ili drugim predmetima opte upotrebe sadri ili oslobaa materije u

  koliinama koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje ljudi ili materije koje mogu menjati

  senzorska svojstva hrane ili predmeta opte upotrebe;

  7) ako sadri radionuklide iznad granica utvrenih posebnim propisima;

  8) ako je zagaen fizikim primesama koje mogu biti tetne po zdravlje ljudi ili izazivaju gaenje.

  Za predmete koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa koom ili sluzokoom, predmete

  za ukraavanje lica i tela, za pirsing i imitaciju nakita, materije ili sastojci iz stava 1. taka 4)

  ovog lana, odreeni su propisom kojim se ureuju ogranienja i zabrane proizvodnje, stavljanje

  u promet i korienja hemikalija.

  lan 8

  Predmet opte upotrebe koji se stavlja u promet u Republici Srbiji mora imati deklaraciju u

  skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

 • Ministar nadlean za poslove zdravlja propisuje nain deklarisanja, sadraj deklaracije i

  oznaavanje predmeta opte upotrebe u vezi sa svim elementima zdravstvene ispravnosti i

  zdravstvenim izjavama, blie uslove o deklarisanju i oznaavanju predmeta opte upotrebe.

  lan 9

  Zabranjeno je pripisivanje lekovitog svojstva predmetu opte upotrebe.

  Zabranjeno je neistinito oglaavanje predmeta opte upotrebe, odnosno oglaavanje na nain

  kojim se potroai dovode u zabludu u pogledu stvarnog sastava, svojstva ili namene tih

  proizvoda.

  Na oglaavanje predmeta opte upotrebe primenjuje se zakon koji ureuje uslove i nain

  oglaavanja.

  lan 10

  Ovlaena laboratorija duna je da, u roku od dva radna dana, obavesti ministarstvo nadleno

  za poslove zdravlja, ako na osnovu laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti uzorka

  uzetog u slubenoj kontroli, utvrdi da je predmet opte upotrebe zdravstveno neispravan.

  IV OBAVEZE I ODGOVORNOSTI SUBJEKATA U POSLOVANJUPREDMETIMA OPTE UPOTREBE

  lan 11

  U svim fazama proizvodnje i prometa predmeta opte upotrebe mora biti obezbeena

  sledljivost.

  Subjekt u poslovanju predmetima opte upotrebe duan je da ima dokumentaciju kojom

  identifikuje, kako subjekte od kojih nabavlja sirovine, materijale i predmete opte upotrebe, tako

  i subjekte koje snabdeva sirovinama, materijalima i predmetima opte upotrebe.

  Subjekt iz stava 2. ovog lana duan je da obezbedi dostupnost podataka o sledljivosti

  nadlenim organima za vrenje slubene kontrole.

 • Predmeti opte upotrebe koji se stavljaju u promet na teritoriji Republike Srbije moraju biti

  oznaeni na propisan nain radi identifikacije i sledljivosti.

  lan 12

  Subjekt u poslovanju predmetima opte upotrebe duan je da obustavi proizvodnju ili p