32
Program Professional Up-skilling Of English Language Teachers (Pro-ELT)

Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Program Professional Up-skilling Of English Language Teachers (Pro-ELT)

Page 2: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Page 3: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

3

Pelajar di Malaysia menghadapi cabaran yang besar dalam menguasai

kemahiran berbahasa Inggeris

Pelajar Malaysia

menunjukkan prestasi

yang rendah dalam

kertas peperiksaan

Bahasa Inggeris

peringkat antarabangsa

▪ 50% gagal dalam 1119

Pelajar tidak mempunyai

kemahiran yang

diperlukan untuk

memasuki bidang

pekerjaan

▪ 52% berada di band 1&2

dalam MUET

▪ 48% syarikat menolak

permohonan pelajar kerana

tidak fasih berbahasa

Inggeris

Bahasa Inggeris

merupakan mata

pelajaran wajib yang

paling rendah prestasinya

dalam peperiksaan awam

▪ 25% gagal dalam UPSR

▪ 23% gagal dalam PMR

▪ 22% gagal dalamSPM

SUMBER : Analisa dalam Makmal Bahasa Inggeris

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

Page 4: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Semasa Makmal GTP 2.0, Makmal Bahasa Inggeris telah mengenal pasti 7

inisiatif utama untuk meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris di sekolah.

Inisiatif yang paling berimpak tinggi akan melibatkan guru Bahasa Inggeris.

4

▪ Kualiti guru merupakan satu-satunya

pemangkin utama dalam pencapaian

pelajar

▪ Kemahiran dalam bahasa Inggeris adalah

prasyarat dalam pengajaran bahasa

Inggeris yang baik

Guru

Analisis keperluan

latihan guru Bahasa

Inggeris

Program peningkatan

profesionalisme yang

intensif untuk guru

Bahasa Inggeris

1

2

Sekolah Inisiatif Makmal Rasional

Kurikulum ICT dan

Infrasruktur

Struktur dan dasar Ibu bapa dan

komuniti

Bidang lain yang dikenal pasti ialah:

1 PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN

Page 5: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

CPT merupakan langkah pertama dalam

mengenal pasti tahap profisiensi dan

keperluan latihan guru-guru

TUJUAN

MENGAPA DIPERLUKAN?

▪ Untuk memperoleh profil guru Bahasa

Inggeris dari segi tahap profisiensinya

▪ Untuk membina rangka kerja program

peningkatan profesionalisme yang

berterusan berdasarkan keperluan

guru

BAGAIMANA DILAKSANAKAN?

▪ Melaksanakan Cambridge Placement

Test (CPT) kepada semua guru

Bahasa Inggeris di seluruh negara

▪ Keputusan CPT adalah mengikut

kepada Common European

Framework of Reference (CEFR)

1 Analisis Keperluan Latihan Guru Bahasa Inggeris

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

Page 6: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Keputusan CPT menunjukkan bahawa lebih banyak sokongan dan latihan

diperlukan bagi membantu meningkatkan tahap profisiensi guru Bahasa

Inggeris

Selepas mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak berkepentingan, telah dipersetujui bahawa program peningkatan profesionalisme ini perlu mempunyai elemen berikut:

▪ Meningkatkan profisiensi bahasa dan kompetensi pedagogi guru Bahasa Inggeris

▪ Mengekalkan masa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas

▪ Memastikan program ini efektif dan berkualiti tinggi

▪ Tidak menambahkan beban guru

Program Peningkatan Profesionalisme Yang Intensif Untuk Guru Bahasa Inggeris

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

2

Maka, Makmal Bahasa Inggeris di bawah GTP 2.0 telah mencadangkan Program Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT)

Page 7: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

7

Sebagai permulaan, seramai 5,000 guru opsyen Bahasa Inggeris di

seluruh Malaysia akan terlibat dalam program rintis ini

Tarikh Program Pro-ELT bermula

18 / 19 November 2012 6 Januari 2013 4 Februari 2013

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

Melaka

Kelantan

Pahang

Terengganu

Kedah

Perlis Negeri Sembilan

Pulau Pinang Johor

Perak Sarawak

Selangor Sabah

WP Kuala Lumpur WP Labuan

WP Putrajaya

Page 8: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Selain daripada Pro-ELT yang dicadangkan oleh Makmal NKRA Pendidikan di

bawah GTP 2.0, terdapat program-program lain yang ditawarkan oleh ELTC

untuk guru-guru Bahasa Inggeris yang tidak terlibat dengan program rintis ini:

8

Untuk maklumat lanjut berkenaan program-program yang ditawarkan di ELTC,

sila hubungi 03-22822888 atau hubungi pegawai bahasa Inggeris di JPN masing-

masing

Opsyen BI

Program Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris

Sijil Kepakaran dalam bidang:

- ELT methodology for primary teachers

- ELT methodology for secondary teachers

- Teaching of oracy (secondary teachers)

- Early literacy development (primary teachers)

- Reinforcing ELT and Maximizing Resources

for English Panel Heads (RELTMax)

Metodologi Penyelidikan

Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)

Bukan opsyen BI

Intensive Course for English Language Teaching

Reinforcing ELT for Non-Option Teachers (RELTNote)

Kursus Pendek Kelolaan Institut (KPKI)

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

Page 9: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

TUJUAN Secara keseluruhannya...

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – TUJUAN PENAMBAHBAIKAN 1

• Guru yang menghadiri program ini sebenarnya merupakan

guru yang EFEKTIF dan BERKELAYAKAN

• Program ini direka untuk LEBIH MENINGKATKAN

tahap profisiensi dan kompetensi pedagogi guru

tersebut

• Ini adalah kerana untuk meningkatkan tahap profisiensi para

pelajar kita, kita hendaklah memastikan kita mempunyai guru

yang fasih dan kompeten.

• Ini juga selari dengan kehendak KPM untuk

meningkatkan kualiti sistem pendidikan kita secara

keseluruhannya

• Program Pro-ELT adalah selaras dengan komitmen KPM

dalam meningkatkan kompetensi guru-guru melalui program

peningkatan profesionalisme yang lebih berfokus dan efektif

9

Page 10: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

PELAKSANAAN PROGRAM

Page 11: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

11

TEMPOH PROGRAM

• Kohort 1 (2,270 guru Bahasa Inggeris) bermula November 2012 hingga Oktober 2013.

• Kohort 2 (2,730 guru Bahasa Inggeris) bermula pada Februari 2013 hingga Disember 2013.

September Oktober November Disember Januari 2013

Februari

Kohort 1 (2,270 guru BI) Kohort 2 (2,730 guru BI)

•Jumlah jam kredit keseluruhan bagi program ini ialah 480 jam.

240 jam

secara

digital

OBJEKTIF: MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI MALAYSIA

Jerayawara

240 jam

secara

bersemuka

Jerayawara

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM 2

480 jam

Page 12: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

12

FASILITATOR DAN METODOLOGI

British Council memiliki bahan Bahasa Inggeris yang

telah digunakan secara meluas di Malaysia dan di

negara lain. Bahan-bahan tersebut akan dipinda

mengikut kesesuaian situasi di Malaysia.

Fasilitator yang dilantik oleh British Council merupakan

fasilitator yang berpengalaman luas dalam bidang

bahasa

e-Moderators disediakan bagi memberi panduan dan

sokongan kepada guru dalam pembelajaran digital.

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM 2

Page 13: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

UJIAN

Guru akan menduduki ujian pra dan pasca

(APTIS) supaya prestasi guru dapat dikenal

pasti dan diukur.

Keputusan ujian APTIS digunakan bagi

menawarkan program ini kepada guru

Penilaian berterusan akan dijalankan dalam

bentuk jurnal supaya prestasi guru dapat

dipantau dan bantuan serta sokongan dapat

diberikan sepanjang tempoh program.

13

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM 2

Page 14: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

KELESTARIAN Sekumpulan fasilitator yang terdiri daripada

pegawai KPM akan dilantik dan diberi latihan. Konsultan luar antarabangsa akan dilantik oleh

British Council untuk membina Rangka Kerja Pemantauan dan Penilaian untuk memastikan program ini mencapai objektifnya dan mengekalkan standard yang tinggi.

KPM akan mewujudkan jawatankuasa penilaian

untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program ini.

14

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PELAKSANAAN PROGRAM 2

Page 15: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

MOD PELAKSANAAN PROGRAM

Page 16: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Program Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris akan

dilaksanakan dalam dua mod iaitu:

Mod Kluster

Mod Berpusat

16

1

2

CLUSTER MODE

Pusat Latihan Guru: Pusat Latihan KPM (contohnya Pusat Kegiatan Guru (PKG) daerah, pusat latihan di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) , dan sekolah terpilih). Kumpulan Sasaran: Guru-guru yang berada di kawasan bandar, pinggir bandar, dan luar bandar yang terletak kurang daripada 25 km dari Pusat Latihan Guru Struktur: • Sesi bersemuka bersama dengan fasilitator di Pusat Latihan Guru • Sesi digital bersama dengan e-Moderator Tempoh Masa Program: Tempoh : 44 minggu Masa : 5.5 jam seminggu secara purata untuk sesi bersemuka 5.5 jam seminggu secara purata untuk sesi digital

1) MOD KLUSTER

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM 3

Page 17: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

WARNA BILANGAN SESI (BERSEMUKA) BIL JAM

Cuti Sekolah

Hujung minggu

Sesi 4 jam sehari x 43 sesi 172 jam

Sesi 3 jam sehari (Ramadhan) x 4

sesi 12 jam

Sesi 8 jam sehari x 7 sesi 56 jam

JUMLAH JAM KREDIT 240 JAM

SESI KEKERAPAN

Satu sesi 3/4 jam seminggu 3-4 kali sebulan

Dua sesi 3/4 jam seminggu 1 kali sebulan

Satu sesi 8 jam seminggu 1-5 kali dalam cuti sekolah

Dua sesi 8 jam seminggu 1 kali dalam cuti akhir tahun

Ini adalah satu sampel

jadual waktu program bagi

seorang guru Bahasa

Inggeris yang mengikuti

Mod Kluster bagi sesi

bersemuka. Sesi digital pula

dijalankan sepanjang

program dilaksanakan

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Oktober 2012 November 2012 Disember 2012

April 2013

Februari 2013 Mac 2013

Mei 2013 Jun 2013

Julai 2013 Ogos 2013 September 2013

Januari 2013

* Sesi digital – 240 jam sepanjang program

17

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM 3

Page 18: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Terdapat dua jenis kluster dalam Mod Kluster:

20 GURU BI

20 GURU BI

20 GURU BI

20 GURU BI

PUSAT LATIHAN

GURU 25km

25km

25km

25km

Jenis Kluster A: Jejari

Kluster ini melibatkan: • 1 Pusat Latihan Guru • 4 kumpulan yang terdiri daripada maksimum 20 orang guru bagi setiap kumpulan bagi setiap pusat latihan

25km 25km

PUSAT LATIHAN

GURU

20 GURU BI

25km

25km

Jenis Kluster B: Pusat Ke Pusat

Kluster ini melibatkan: • 2 atau lebih Pusat Latihan Guru • Minimum 20 orang guru bagi setiap pusat latihan

18

PUSAT LATIHAN

GURU

PUSAT LATIHAN

GURU

PUSAT LATIHAN

GURU

20 GURU BI

20 GURU BI

20 GURU BI

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM 3

Page 19: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

CLUSTER MODE

Pusat Latihan Guru: Pusat Latihan KPM (contohnya Pusat Kegiatan Guru (PKGs) daerah, pusat latihan di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) , dan sekolah terpilih). Kumpulan Sasaran: Guru-guru yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman yang terletak lebih daripada 25 km dari Pusat Latihan Guru Struktur: • Sesi bersemuka bersama dengan fasilitator di Pusat Latihan Guru • Sesi digital bersama dengan e-Moderator Tempoh Masa Program: Tempoh : 16 minggu Masa : Fasa 1 – 4 minggu sesi bersemuka (6 jam sehari) + 60 jam digital Fasa 2 – 4 minggu sesi digital (15 jam seminggu) Fasa 3 – 4 minggu sesi bersemuka (6 jam sehari) + 60 jam digital Fasa 4 – 4 minggu sesi digital (15 jam seminggu)

2) MOD BERPUSAT

19

Bagi Mod Berpusat pula…

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM 1

Page 20: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

T W T F S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Oktober 2012 November 2012 Disember 2012

April 2013

Februari 2013 Mac 2013

Mei 2013 Jun 2013

Julai 2013 Ogos 2013 September 2013

Januari 2013

WARNA BILANGAN SESI BIL JAM

Cuti sekolah

Hujung minggu

Sesi 6 jam sehari bersemuka x 40

sesi + 15 digital x 8 minggu

240 jam

120 jam

Sesi 15 jam digital x 8 minggu 120 jam

JUMLAH JAM KREDIT 480 JAM

Ini pula merupakan sampel

jadual waktu program bagi

seorang guru Bahasa

Inggeris yang mengikuti

Mod Berpusat

20

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – MOD PELAKSANAAN PROGRAM 3

Page 21: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

KRITERIA PELEPASAN GURU

Page 22: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

• Aktiviti ko-kurikulum pada hari program dijalankan

• Kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian) kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Guru-guru Bahasa Inggeris yang terlibat dalam program

ini diberi pelepasan daripada tugas berikut:

22

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – KRITERIA PELEPASAN GURU 4

Page 23: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

KRITERIA PENGECUALIAN GURU

Page 24: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Pengetua/Guru Besar opsyen Bahasa

Inggeris

Guru Penolong Kanan opsyen Bahasa

Inggeris

Guru Bahasa Inggeris yang berbaki 4

tahun perkhidmatan sebelum

persaraan

Guru Bahasa Inggeris yang terlibat

dengan Program Penutur Jati

Guru yang mempunyai masalah

kesihatan yang kronik

Guru-guru Bahasa Inggeris yang dikecualikan daripada

mengikuti program ini adalah seperti berikut:

24

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – KRITERIA PENGECUALIAN GURU 5

Page 25: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

PERANAN JPN/PPD, PENGETUA/GURU BESAR

DAN GURU BAHASA INGGERIS

Page 26: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Peranan JPN/PPD

Peranan Pengetua/ Guru Besar

Peranan Guru Bahasa Inggeris

Petunjuk prestasi utama (Key Performance Indicator - KPI) Kementerian

Pelajaran Malaysia/Menteri Pendidikan untuk program ini – 5,000 guru Bahasa

Inggeris dilatih (2012 – 2013)

Akauntabiliti dan peranan JPN/PPD, Pengetua/Guru Besar dan guru dihuraikan

seperti berikut:

ENGLISH

Satu surat siaran berkenaan garis panduan pelaksanaan program ini telah

diedarkan pada bulan November 2012 dan boleh diperolehi daripada

Portal NKRA

Memastikan sekurang-kurangnya 95% kehadiran guru Bahasa Inggeris

yang mengikuti Program Pro-ELT

26

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA /

GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS 6

Page 27: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

JPN/PPD bertanggungjawab dalam:

i) Melapor status kehadiran guru setiap bulan dengan memastikan bahawa

kehadiran guru melebihi 95%

ii) Memastikan jadual program dipatuhi dan sentiasa merujuk kepada ELTC

jika terdapat perubahan jadual

iii) Memastikan bahawa guru Bahasa Inggeris terpilih tidak terlibat dengan

kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian)

kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang

berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga

Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran

Berasaskan Sekolah (PBS)

iv) Memastikan tempat dan kelengkapan untuk melaksanakan program ini

disediakan

v) Mengurus dan melapor tuntutan perjalanan guru setiap bulan

27

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA /

GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS 6

Page 28: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Bagi memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar,

Pengetua/Guru Besar berperanan:

i) Memastikan guru Bahasa Inggeris terpilih menghadiri program berdasarkan

jadual yang ditetapkan sekurang-kurangnya 95% kehadiran

ii) Memastikan bahawa guru Bahasa Inggeris terpilih diberi pelepasan daripada

tugas-tugas berikut:

- aktiviti ko-kurikulum pada hari program dijalankan

- kursus-kursus lain (sama ada di peringkat sekolah, negeri atau kementerian)

kecuali kursus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) yang

berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Lembaga

Peperiksaan (LP) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan

Sekolah (PBS)

iii) Memproses permohonan tuntutan perjalanan guru setiap bulan

28

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA /

GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS 6

Page 29: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

i) Mengikuti program ini dengan kehadiran 95%

berdasarkan jadual yang ditetapkan (bagi sesi

bersemuka selama 240 jam). Sijil penyertaan

program (daripada British Council dengan

kerjasama KPM) hanya akan diberikan jika

memenuhi peratus kehadiran ini

iii) Menyertai sesi digital selama 240 jam

iv) Menghadiri semua sesi penilaian yang

ditetapkan

v) Menyelesaikan semua tugasan yang telah

diberikan

vi) Mengemukakan permohonan tuntutan

perjalanan setiap bulan

Guru-guru Bahasa Inggeris terpilih mempunyai tanggungjawab yang

besar dalam memastikan kelancaran program ini. Mereka perlu:

29

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – PERANAN JPN / PPD, PENGETUA /

GURU BESAR DAN GURU BAHASA INGGERIS 6

Page 30: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

REAKSI AWAL TERHADAP PELAKSANAAN

PROGRAM PRO-ELT

Page 31: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

Kelantan

Pahang

“With a better understanding of the programme, I feel lucky to be in this pioneer group.”

- Teacher

“This is by far the best group of teachers I’ve

ever trained.” -Trainer

(Steve Tait)

Melaka

Program Pro-ELT ini telah mula dilaksanakan di tiga buah negeri

iaitu Kelantan, Pahang dan Melaka. Reaksi awal di ketiga-tiga negeri

adalah positif:

PROGRAM PROFESSIONAL UP-SKILLING OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS – REAKSI AWAL TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM PRO-ELT 7

Page 32: Slaid pembentanganprogrampeningkatanprofesionalismegurubi

SEKIAN, TERIMA KASIH

CIK HASREENA BINTI ABDUL RAHMAN PEJABAT PENGURUSAN PELAKSANAAN (DMO)

[email protected] / [email protected]

PN HO SWEE PHOON ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE (ELTC)

[email protected] / [email protected]

BAHAN PEMBENTANGAN INI BOLEH DIPEROLEHI DI PORTAL NKRA DI LAMAN SESAWANG BERIKUT:

http://nkra.moe.gov.my