Click here to load reader

SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování)

 • View
  100

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování). Desubstantivní a deadjektivní substantiva (mutace) Substantiva modifikace. Jména konatelská B substance P substance. -ař/-ář (rybář, mlékař) -ník (lesník) -ák (ovčák) -ik (metodik) -ista (žurnalista). Jména podle podobnosti B substance P substance. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokračování)

 • SLOVOTRBA SUBSTANTIV (pokraovn)Desubstantivn a deadjektivn substantiva (mutace)Substantiva modifikace

 • Jmna konatelsk Bsubstance Psubstance-a/- (ryb, mlka)-nk (lesnk)-k (ovk)-ik (metodik)-ista (urnalista)

 • Jmna podle podobnosti Bsubstance Psubstance-ec (stolec)-ek (lunek)-ice (hlavice)-k (vlk)- (kemen)-oun (lvoun)-or (hrachor)

 • Jmna podle vznanho rysu (sti) Bsubstance Psubstance- (ok, nos)-k (uk, zubk)-oun (hlavoun, meoun)-ovec (bikovec, psovec)...

 • Jmna podle pvodu a ltky Bsubstance Psubstance-ovec (makovec)-ec (husinec)-k (brambork)- (plech)-ka (kmnka)-ovka (anzovka)-aka (bramboraka)-ice (jelenice)

 • Jmna podle pedmtu, pro nj jsou urena Bsubstance Psubstance-k (uhlk)-nk (chlebnk)-ka (tlka)-enka (cukenka)-ika (solnika)-nice (nbojnice)-avice (rukavice)

 • Jmna obyvatelsk a psluensk Bsubstance Psubstance-an/-n (Amerian, Anglian, ...Korsikn)-k (Rakuk, Prak)-ec/nec (Izraelec, Litevec, Maroknec)-at (Asiat)konvertovan-ovec (Pemyslovec)-(n)k (osadnk, farnk)-k (kolk)-n (republikn)

 • Jmna mst Bsubstance Psubstance-it/-ovit (smetit, pskovit)-na, -ovna, -rna, -rna (paprna, knihovna, ovrna, konrna)

 • Jmna nositel vlastnostBsubstance Pvlastnost-as (pruas, kruas, chuas)-ous (divous)-n (dlouhn, velikn)-o (blbo, outlo)-n (modn)-oun (vztekloun)-our (hubeour)-el (hndel)

 • Jmna nositel vlastnost Bsubstance Pvlastnost-ec (slepec, pitomec, staec)-k (mladk, stak, chlpnk)-k (dobrk, chudk, tuk)-ek (mldek strek, blek)- (boh, nah, zelen)-och (slaboch, bloch, ernoch)-ou (blou, starou, hndou)- (hrozn, mkk, slep)-oun (mlsoun, blboun, drzoun)

 • Jmna nositel vlastnostBsubstance Pvlastnost-ka (hndka, kivka, ervenka, rovka)-ice (pravice, blice, ostice, kolmice)-a-k-a, -av-k-a, -av-k-a, -in-k-a (zelnaka, hluchavka, modinka)-uch-a, -i-k-a, in-a, ul-e (luucha, zlatuka, jalovina, bledule)

 • Jmna nositel vlastnost Bsubstance Pvlastnost-e/- (raje, mld, pln)-tko (nevitko, nebotko) ALE prostedk (drtko, ukazovtko, naslouchtko, dltko)-0 (blb)-a (ohava, proti-va, mizera
 • Jmna nositel vlastnost Bsubstance Pvlastnost SUBSTANTIVIZACEhajn vrtn koln mkkoploutv -c- (cestujc, pracujc, psedc)-n- (tdn, etn, duchovn)-n-/-n- (nemocn, ponocn, bytn)-ov-/-ov-/-ov- (blokov, doktorov, umiv)-sk-/-sk-/-sk- (rnsk, pokojsk, ampask)

 • Jmna nositel vlastnost vznikl substantivizac adjektiv jsou:Jmna npoj ampask, rnsk, moselsk, veltlnsk, plzesk, umivJmna pokrm svkov, rotn, Jmna mas vepov, hovz, telec, kuec, srn, jehn, Jmna minerlnch vod karlovarsk, blinsk,

 • OtzkaKter slovotvorn tda substantiv tvoench od substantiv je vznamem blzk td jmen nositel vlastnost (substantiv tvoench od adjektiv) ?Srovnej: hlav hlavatka, nos nosatec, Najdi dal pklady.

 • Analyzujte nsledujc nzvy nositel vlastnost

  mravenecchorostrakapoudosladi

 • Utvote nzvy nositel vlastnost

  -ec -ice-k-ou-oun-ule-k

 • Nzvy nositel vlastnost nalezen v SYN2000 podle frekvence-ec : poslanec, jedinec, jednotlivec, velvyslanec, spojenec, znalec, stoupenec, milenec, chovanec, staec, zajatec -ice: dvojice, eleznice, pravice, levice, trojice, sklenice, mranice-k ronk, denk, mladk, dstojnk, (uprchlk), tdenk,dobrovolnk, msnk, soukromnk, -ou blou, teplou, starou, drahou, prdlou-oun drzoun, hezoun, blboun,-ule kivule, bledule-k nklak, koncentrk,

 • Vimnte si-ec pbuznost s tdou jmen initelskch. Nachzme zde substantiva od deverblnch adjektiv (adjektivizovanch pasivnch participi)-ice stejn formant jako jmna pechlen (typ dlnice), asto jmna mstn (Suice, nkdy plurlia tantum)-k stejn formant jako jmna konatelsk (njemnk, hudebnk) a initelsk (dlunk, milovnk, pomocnk)-ou - stejn formant jako hypokoristika (Petrou, Bohou, Milou) a augmentativa depreciativn (komou)-oun stejn formant jako initelsk (kikloun, voun), podle vznan sti (meoun), augmentativa (taoun), hypokoristika (Ivoun)- k ast pedevm jmna vznikl univerbizac z dvojslovnch pojmenovn adjektivum+substantivum

 • SUBSTANTIVA - MODIFIKACEJmna pechlen (osob a zvat)Jmna mlatJmna hromadn a jmna jednotlivinJmna zdrobnl (deminutiva)Jmna zhrublJmna domck (hypokoristika)

 • Jmna pechlen (osob)-yn- (sokyn, kyn, soudkyn)-k-a (aka, doktorka, malka)-ic-e (dlnice, tovrnice, bojovnice)-ov- (krlov, mistrov + pjmen)-n-a/-ov-n-a (princezna, krlovna, knna)-a (blondna, bruneta, Daniela, Vladimra)-in-a/-n-a/-ie (Karolina, Pavlna, Evenie)Opan (kmotr)

 • Jmna pechlen (zvat)-ice (samice, draice, slonice, tygice)-k (mork, myk, abk, lik)-el (kozel)-ec (srnec)-er (houser, kaer)

  (Rusnov, Z.: Moce (pechylovn) jako modifikace vznamu. In: esk jazyk a literatura na konci 20. stolet. Sbornk konference 15. - 16. 5. 2003. V tisku. -l-)

 • Cvien

  Se kterou gramatickou kategori souvis slovotvorn kategorie jmen pechlench a jmen mlat?Nkdy existuj lexikln dvojice lic se opozic pirozenho rodu (bk-krva). Jmenujte pt ppad a pt ppad, kdy jsou dvojice utvoen pechylovnm a dle ppady, kdy dvojice neexistuje a pro ppad poteby se pouv samec/samice.

 • een nap.Krva-bk, kohout slepice, svin kanec, k kobyla, krlk ramlice, ovce beran, jelen la, Lika lik, koza kozel, husa houser, kachna kaer, srnec- srna, (antilopa, lama, ryba,)

 • Jmna mlat

  -e/- (vnoue, dve, lve, sln, kue, hb, holoub, medvd )

 • CvienNkdy se jmna mlat tvo od jmen dosplch jedinc (koza-kzle), jindy existuj samostatn lexikln jednotky oznaujc mld (i ty bvaj ovem motivovny) (slepice/kohout kue ale kur)Najdte pklady jmen mlat utvoench od jmen dosplch jedinc. Pokuste se jmenovat jmna mlat lexikalizovan a pokuste se dohledat motivaci.

 • eenSlon sln, lev lve, tygr tyge, kaena/kachna ke/kachn, husa house, koza kzleKue (kur), tele (. etalon - vitulus lat.), sele (od sti pv. jakkoliv mld sajc mlko), hb (pbuzn hebec), jehn (lat. agnus bernek), kolouch (z komol - bezroh), tn (velmi star a asi nesouvis se tkat), dt (Machek uvd souvislost s koenem dh sti. sti take savec)

 • Jmna hromadn a jmna jednotlivin

  KOLEKTIVA-stvo/-ctvo (lidstvo, dlnictvo, ptactvo)-ina (obilnina, pcnina)-/-ov- (list, uhl, jahod, bodl, stromov)SINGULATIVA-ina (travina, bylina)-ka (obilka, slmka)

 • OpakovnS kterou morfologickou gramatickou kategori souvis tato slovotvorn tda?Co jsou to plurlia tantum a singulria tantum?

 • Jmna zdrobnl (deminutiva)a lichotiv (meliorativa)-ek (hrek, klouek)-k-a (kobylka, miska, chaloupka)-k-o (jadrko, bko)-k (lesk, vtk)-in-a (kluina, dvina)

 • Formln deminutiva a vznamov specifikace jeek, krtek, hrdlika, papouek, vodka, paprsek, paek, ek,lnek, Frantiek, dek, vzorek, drek, krouek, titulek, pltek, veernek, prek, verek, vlek, psek, zlomek, sklonek, tek, prouek, zek, zvonek, sek, korek, etzek, dvorek, prek, hlouek, ttek

 • Vznamov specifikace dvojic licch se t pznakem rozdln velikosti Kalhoty kalhotky, halena halenka, sukn suknice, koile koilka, kabt kabtek, Lce lika, vidle vidlice vidlika,Pragmalingvistick aspekty uvn deminutiv srv. nap. Nekula, M. (2004): Deminutiva a zdvoilost. In: Z. Hladk, P. Karlk (eds.): etina univerzlia a specifika 5, Praha: NLN 2004, 110-119.

 • Deminutiva I. a II. stupn-e-ek (dm domek domeek)--ek (les lesk lesek)--ek (syn synek synek)

 • lnky k problematice deminutivRusnov, Z. (1995): Deminutivn modifikace z hlediska pragmalingvistickho. In: Pocta Duanu losarovi, Albert, Boskovice 1995, s. 187-193. (+ spolueditor) -l- Rusnov, Z. (1996): Deminutivn modifikace z hlediska pragmalingvistickho. Intenzifikace. SPFFBU A 44, 1996, s. 91-95. -l- Rusnov, Z. (1997): Vznamy deminutiv v komunikaci. In: Pednky a besedy ze 30. bhu LSS, Brno 1997, s. 112-120. -l- Rusnov, Z. (1998): Deminutiva a frazeologie. In: Jazyk a kultura vyjadovn. (Milanu Jelnkovi k ptasedmdestinm.) Brno 1998, s. 113-118. -l- Rusnov, Z. (1998): Deminutiva ve frazeologickch pirovnnch. SPFFBU, A 46, 1998, s. 101-106. -l- Rusnov, Z. (1999): Die Diminutiva und ihre pragmatischen depretiativen Bedeutungen. In: Festschrift fr Klaus Trost zum 65. Geburstag. Ed.: Hansack, E. - Koschmal, W. - Nbler, N. - Veerka, R. Mnchen, Otto Sagner Verlag 1999, s. 251-257. -l- Rusnov, Z. (2001): Deminutiva jako jazykov univerzle. SPFFBU, Linguistica Brunensia, A 49, 2001, s. 137-146. -l-

 • Jmna domck (hypokoristika)

  Krcen vpedu (August - Gusta, Bohuslav Slvek), vzadu (Jindich Jindra, Magdalena - Magda), vpedu i vzadu (Antonn Tona)Pouvn muskch (stednch) formant pro ensk jmna (Evk, Leas, Haultko)ada formant kombinovan se zkracovnm

 • Jmna zhrubl (pejorativa)zveliel (augmentativa)-isk-o/-it- (psisko, dubisko, vousisko, pivit), -izn-a (babizna, barabizna)-k (pank, idk, ddk) (pejorativn odstn maj rovn varianty na k Bran/Brk jmna obyvatelsk)-our (knour, pop. pejorativn Nmour)-an-ec (kusanec)

 • JanJanik, Jank, Janek, Janek, Jenda, Jencek, Jno, Jna, Jno, Honza, Honzk, Honzek, Honzula, Honzyn, Honzin, Honzi,

 • JanaJani , Janika, Jana, Janinka, Janice, Janina, Jaulka, Jaula, Jaule, Janik, Janka, Januka, Jank, Janka, Jana, Janineka, Janek, Janulka, Jaulilinka

 • kol:Vytvote maximln poet deminutiv od svho vlastnho (kestnho) jmna (v ppad, e vae jmno m protjek musk/ensk, vytvote maximum hypokoristik i od tohoto protjku)

 • Pedponov modifikacene- (negace: ochota neochota)pra- (praddeek)spolu- (spoluprce)vel(e)- (velmistr, veledlo)sou- (soust)pe- (pemra)Nkdy nelze urit, zda je substantivum utvoeno od prefigovanho slovesa, nebo zda je tvoeno prefixac od deverbativnho substantiva (rozbh, vhra)

 • Pedponov modifikace pedlokovpod- (podtitul)nad- (nadprmr)ped- (peds)po- (povdom)proti- (protihr)bez- (bezvdom)z- (zstna)p- (pkrm)

 • Prepozice - prefixCo se dje s nktermi pedlokami, kdy se z nich stanou pedpony?Vimli jste si

Search related