of 58 /58
OPĆINA SVETVINČENAT SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 4/2014. GODINA 2014. DATUM UMNOŽAVANJA : 12. kolovoz 2014. godine NAKLADA : 15 primjeraka

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT

Na temelju lanka 9NAKLADA : 15 primjeraka
SADRAJ
IZVORA ENERGIJEU OBITELJSKIM KUAMA.......................................................................1
SVETVINENAT..........................................................................................................................14
KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM
KUAMA.......................................................................................................................................20
IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUAMA (PROIŠENI
TEKST)...........................................................................................................................................24
UINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUA...................................................................................30
SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA „ENERGETSKA UINKOVITOST OBITELJSKIH
KUA U OPINI SVETVINENAT“ .........................................................................................46
“Slubene novine“ Opine Svetvinenat izdaje i umnoava Opina Svetvinenat sa sjedištem u Svetvinentu
47,52342 Svetvinenat (MB 1569953) kao svoje slubeno javno glasilo. Godišnja pretplata iznosi 100,00
kuna, a narudba se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Svetvinenat ( tel. 560-016 ).
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Opine Svetvinenat, Svetvinenat 47, tel/faks: 560-016, 560- 005.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 1
1
PRAVILNIK
Svetvinenat, srpanj 2014.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 2
2
PRAVILNIK
lanak 1.
PREDMET PRAVILNIKA Ovim pravilnikom odreuju se postupak kojim e Fond za zaštitu okoliša i energetsku
uinkovitost (u tekstu: Fond) i JLP(R)S (u tekstu: Provoditelj natjeaja) nepovratnim
novanim sredstvima subvencionirati provedbu Programa „Poticanje korištenja obnovljivih
izvora energije u obiteljskim kuama“.
lanak 2.
PRAVO NA KORIŠTENJE SUBVENCIJE Pravo na korištenje nepovratnih novanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda i
Provoditelja natjeaja moe ostvariti fizika osoba na postojeoj obiteljskoj kui na podruju
Provoditelja natjeaja, u kojoj ima prebivalište, ako je ista u njegovom vlasništvu ili u
vlasništvu lana/lanova njene ue obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).
Postojea graevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je graevina
izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta i svaka druga
graevina koja je prema navedenom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednaena.
Predmetom subvencioniranja ne mogu biti obiteljske kue za koje je pokrenut postupak
legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama
(NN 86/12, 143/13) sve do pozitivnog okonanja postupka.
Obiteljska kua u smislu ovog Pravilnika je:
izgraena na zasebnoj graevinskoj estici,
graevinske bruto površinu do 400 m 2 ,
s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju i
s najviše dvije stambene jedinice.
lanak 3.
Sredstvima Fonda i Provoditelja natjeaja subvencionirat e se ugradnja slijedeih sustava za
korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) u kuanstvima obiteljskih kua
na podruju Provoditelja natjeaja:
a) sunani toplinski pretvarai (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za
pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sjeku, pelete
i pirolitiki kotlovi);
c) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 3
3
Podnositelj prijave moe ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja
natjeaja za najviše dva razliita od navedenih sustava.
Fond i Provoditelj natjeaja subvencionirat e samo opravdane troškove sustava OIE
odreene Minimalnim tehnikim uvjetima (u nastavku) koji su nastali NAKON objave
Zakljuka o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (vidi lanak 12. ovog
Pravilnika), a ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u tijeku
postavljanja predmetnih sustava, smatraju se neopravdanim troškom koji snosi fizika osoba.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdan trošak.
Minimalni tehniki uvjeti opreme sustava OIE ija se nabava i ugradnja smatra
opravdanim troškom Programa
osnovna - sunani toplinski pretvarai (kolektori)
- ploasti i/ili
- vakumski i
- toplinski akumulacijski spremnik;
- pripadajui graevinski radovi nuni za ugradnju navedene opreme;
- sva ostala oprema i materijal potreban za pravilno funkcioniranje
cjelokupnog sustava te pripadajui graevinski radovi nuni za
ugradnju prethodno navedene opreme;
b) s kotlovima na drvnu sjeku ili pelete i pirolitikim kotlovima na drva:
osnovna – kotao s pripadajuim plamenikom:
- na pelete; ili
- na drvnu sjeku sa spremnikom i sustavom za dobavu drvne sjeke ili
- na drva sa pirolitikim izgaranjem i
ostala:
- spremnik za potrošnu toplu vodu; i/ili
- toplinski akumulacijski spremnik (obavezan za pirolitiki kotao);
- oprema za automatsku regulaciju kotla;
- montana konstrukcija;
- cirkulacijska pumpa;
- ekspanzijska posuda;
- ventili i ostala oprema primarnog kruga;
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 4
4
- sva ostala oprema i materijal potreban za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajui graevinski radovi nuni za
ugradnju prethodno navedene opreme.
osnovna:
- oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka (opcionalno);
- sva ostala oprema i i materijal potreban za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajui graevinski radovi nuni za
ugradnju prethodno navedene opreme.
d) s dizalicama topline
- energetske klase A:
voda-voda i zemlja-voda sa COP ≥ 4,45 te EER ≥ 5,05; a
dodatna:
- kolektorsko polje ili geosonde (dizalice topline u izvedbi voda-voda ili zemlja- voda);
- spremnik za potrošnu toplu vodu; i/ili
- toplinski akumulacijski spremnik;
- oprema za automatsku regulaciju;
- sva ostala oprema potrebna za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajui graevinski radovi nuni za ugradnju prethodno navedene opreme.
Ukoliko podnositelj prijave ve posjeduje neku od gore navedenih Dodatnih komponenti
sustava OIE ta se moe izostaviti iz popisa minimalnih komponenti. Uvjet subvencioniranja
pojedine komponente sustava OIE jest da sa postojeim komponentama ini nerazdvojnu
potpuno funkcionalnu cjelinu.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 5
5
UDJELI I IZNOSI SUBVENCIJE Fond i Provoditelj natjeaja subvencionirat e opravdane troškove (s PDV-om) nepovratnim
novanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona i to:
do maksimalno 50%, najviše 15.000,00 kuna po sustavu OIE, kako slijedi:
Fond osigurava 12.000,00 kuna po sustavu OIE, najviše do 80.000,00 kuna
Provoditelj natjeaja osigurava do 3.000,00 kuna po sustavu OIE, najviše
do 20.000,00 kuna
odnosno do najviše 30.000,00 kuna po kuanstvu, obzirom da kuanstvo ima pravo na subvencioniranje dva razliita sustava OIE sukladno lanku 3.
lanak 5.
Podnositelj ponude mora:
1. imati
potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kue u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na podruju Opine Svetvinenat i
dokaze da je obiteljska kua u kojoj je kuanstvo u kojem se Projekt provodi:
postojea u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) i
u njenom vlasništvu ili u vlasništvu lana/lanova njene ue obitelji (ZK izvadak koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude na
Natjeaj JLP(R)S), koji je suglasan / su suglasni s provoenjem Projekta, te
2. biti punoljetna, fizika osoba te savjesno i cjelovito popuniti i ovjeriti Prijavni obrazac
za subvencioniranje sustava za korištenje OIE u obiteljskoj kui (u tekstu: Prijavni
obrazac),
3. ugraditi sustav OIE tek nakon objave rezultata predmetnog natjeaja ovog Pravilnika
prema naputcima iz Ugovora o meusobnim pravima i obvezama u svezi provedbi
poticanja korištenja obnovljivih izvora energije
4. ulagati vlastita sredstva u provoenje Projekta
5. imati potvrdu da nema dugovanja prema Opini (od strane podnositelja prijave i
vlasnika obiteljske kue - ukoliko nije isti Podnositelj prijave);
6. prihvaati ope uvjete Javnog natjeaja.
Ukoliko Podnositelj ponude ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta, njegova e se
ponuda iskljuiti iz daljnjeg postupka natjeaja.
lanak 6.
Podnositelj ponude na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja ponude i
vlasnika/suvlasnika obiteljske kue kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju veeg broja
vlasnika svi suvlasnici;
2. obostrane preslike osobnih iskaznica ili izvornike uvjerenja o prebivalištu koji nisu
stariji od 30 dana za Podnositelja ponude i sve ostale osobe sa prebivalištem na
adresi predmetnog kuanstva;
3. izvornik vlasnikog lista (gruntovni izvadak) za obiteljsku kuu u/na koju se
planira ugradnja sustava OIE, ne stariji od 30 dana;
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 6
6
Napomena:
- Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kue u koju se planira
provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
- Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kue i provodi ugradnju
sustava OIE na zajednike dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih
suvlasnika.
4. preslika dokaza o legalno izgraenoj obiteljskoj kui u/na koju se planira
ugradnja sustava OIE. Kao dokaz legalnosti potrebno je priloiti jedan od
ponuenih dokaza:
izvršne dozvole za graenje obiteljske kue (graevinska dozvola ili rješenje o uvjetima graenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za
graenje ili graevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava
graenje ili graevna dozvola za jednostavne graevine ili rješenje o
uvjetima ureenja prostora ili rješenje kojim se odobrava graenje) ili;
rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s
vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za graenje ili;
potvrdu da je obiteljska kua izgraena prije 15. veljae 1968. godine ili;
rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgraene zgrade sukladno lanku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgraenim zgradama (NN
86/12).
uvjetima Natjeaja;
6. za zaštiene objekte potrebno je priloiti mišljenje nadlenog Konzervatorskog
odjela u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture
Republike Hrvatske;
7. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane
Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj
prijave).
daljnjeg postupka natjeaja, na što Podnositelj ponude nema pravo albe.
Podnositelj ponude duan je u roku 60 dana od zaprimanja Zakljuka o utvrivanju bodovne
liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S projekt ugradnje sustava OIE – u
protivnom gubi pravo na odobrena sredstva, a JLP(R)S duna je u daljnjem roku od 15 dana s
Podnositeljem ponude (fizikom osobom) sklopiti Ugovor o meusobnim pravima i
obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kuanstvu.
OPCIONALNA DOKUMENTACIJA Samo u sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine-
toka 4. lanka 6.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista – toka 4. lanka 6.) nisu
identini potrebno je dostaviti Izvornik ili presliku Uvjerenja podrunog ureda za katastar
kojim se potvruje istovjetnost traenih katastarskih estica sa zemljišnom knjinim
esticama (gruntovnim esticama).
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadrava toke 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. ovog
lanka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno knjine
estice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti graevine i vlasnikom listu za istu
predmetnu graevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju prijava
se iskljuuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na albu.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 7
7
OBJAVA NATJEAJA Javni natjeaj objavit e Provoditelj natjeaja na svojoj slubenoj internetskoj stranici, a
obavijest o objavi javnog natjeaja biti e objavljena u jednoj od dnevnih tiskovina i u
slubenom glasniku Provoditelja natjeaja.
lanak 8.
NAIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE Ponuda na natjeaj se dostavlja iskljuivo kao preporuena pošiljka sa povratnicom u pisanom
obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja ponude na
adresu odreenu lankom 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: Javni natjeaj „Program OIE u
kuanstvima“ – NE OTVARATI.
Ponude e se zaprimati 45 dana od dana objave natjeaja. Nepotpune ponude kao i ponude
dostavljene nakon isteka roka nee se razmatrati.
lanak 9.
Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije te tonost vrijednosti upisanih u
Prijavni obrazac. U svrhu provjere tonosti upisanih vrijednosti obaviti e se terenski pregled
prijavljenih kuanstava i novogradnje s cjelovitom dokumentacijom.
Pregledom kuanstava utvrditi e se usklaenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa
zateenim stanjem u obliku Zapisnika o provedenom pregledu stambenih objekata koji
sadrava stvarne zateene vrijednosti kuanstva sa priloenom fotodokumentacijom kao
dokaza postojeeg stanja.
pravovremenost pristigle ponude;
tonost podataka upisanih u Prijavni obrazac (sukladno lanku 9. ovog Pravilnika).
Ukoliko ponuda ne zadovoljava navedene uvjete, iskljuuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.
lanak 10.
OCJENJIVANJE PONUDA Ponude koje nisu iskljuene sukladno uvjetima iz lanka 9. ovog Pravilnika ocijeniti e
Povjerenstvo.
Ukupan broj bodova koje pojedina ponuda moe ostvariti iznosi 125 prema slijedeim
mjerilima:
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 8
8
1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava OIE u/na kuanstvu (do 55
bodova):
K Bodovi K Bodovi K Bodovi K Bodovi
<7 55 33 41 60 27,5 87 14
7 54 34 40,5 61 27 88 13,5
8 53,5 35 40 62 26,5 89 13
9 53 36 39,5 63 26 90 12,5
10 52,5 37 39 64 25,5 91 12
11 52 38 38,5 65 25 92 11,5
12 51,5 39 38 66 24,5 93 11
13 51 40 37,5 67 24 94 10,5
14 50,5 41 37 68 23,5 95 10
15 50 42 36,5 69 23 96 9,5
16 49,5 43 36 70 22,5 97 9
17 49 44 35,5 71 22 98 8,5
18 48,5 45 35 72 21,5 99 8
19 48 46 34,5 73 21 100 7,5
20 47,5 47 34 74 20,5 101 7
21 47 48 33,5 75 20 102 6,5
22 46,5 49 33 76 19,5 103 6
23 46 50 32,5 77 19 104 5,5
24 45,5 51 32 78 18,5 105 5
25 45 52 31,5 79 18 106 4,5
26 44,5 53 31 80 17,5 107 4
27 44 54 30,5 81 17 108 3,5
28 43,5 55 30 82 16,5 109 3
29 43 56 29,5 83 16 110 2,5
30 42,5 57 29 84 15,5 111 2
31 42 58 28,5 85 15 112 1,5
32 41,5 59 28 86 14,5 ≥113 1
Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehno-ekonomska opravdanost
provedbe ugradnje sustava OIE nee se dodijeliti bodovi za predmetno mjerilo (kriterij).
2. Zateeno stanje sustava grijanja/pripreme potrošne tople vode (do 50
bodova):
a) Ukoliko se prijava predaje za subvencioniranje ugradnje sustava sunanih toplinskih
pretvaraa (kolektora) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i
grijanje ili kotlovskog sustava na biomasu (kotlovi na drvnu sjeku, pelete i pirolitiki
kotlovi), i ako je energent:
Iskljuivo elektrina energija (25 bodova)
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 9
9
lo ulje ili ekstra lako lo ulje (10 bodova)
ukapljeni naftni plin (UNP), prirodni plin ili sustav daljinskog grijanja (5 bodova)
biomasa (drvna sjeka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)
b) Ukoliko se prijava predaje za subvencioniranje ugradnje sustava fotonaponskih pretvaraa
(modula) ili vjetrogeneratora za proizvodnju elektrine energije i ako je energent:
biomasa (drvna sjeka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak),
dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (25 bodova)
ukapljeni naftni plin (UNP), prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (15 bodova)
lo ulje, ekstra lako lo ulje (10 bodova)
ugljen (5 bodova)
iskljuivo na elektrinu energiju (0 bodova)
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zateeno stanje
sustava pripreme potrošne tople vode, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati
e se zbroj 80% iznosa bodova za primarni izvor (izvor sa najveom godišnjom potrošnjom
energenta, izraeno u kWh) za pripremu potrošne tople vode u i 20% iznosa bodova
sekundarnog izvora (izvor sa manjom godišnjom potrošnjom energenta, izraeno u kWh).
3. Zateeno stanje konstrukcijskih dijelova graevine (do 20 bodova);
a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska buka,
stiropor ili kamena vuna) (najvei ukupan broj bodova 10) :
15 cm ili više (10 bodova);
10-14 cm (7 bodova);
6-9 cm (5 bodova);
4-5 cm (3 boda);
0 cm (0 bodova).
b) Tehnike karakteristike vanjske stolarije (najvei ukupan broj bodova 10):
trostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova);
trostruko izo staklo (7 bodova);
dvostruko izo staklo s low-e premazom (5 bodova);
dvostruko izo staklo (3 boda);
dvostruko obino staklo (1 bod);
jednostruko staklo (0 bodova).
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehnike
karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati e se s
obzirom na udio pojedine vrstu u ukupnom broju vanjske stolarije. Ukoliko se u prijavnom
obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjskih zidova i Tehnike
karakteristike vanjske stolarije nee se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 10
10
NESLUBENA BODOVNA LISTA Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo izrauje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju
ponuda. U zapisniku o otvaranju i ocjenjivanju ponuda obvezno se navodi analitiki prikaz sa
otvaranja pristigle dokumentacije, pregled cjelovitosti dostavljene dokumentacije, opis
terenskog pregleda prijavljenih kuanstava te prikaz zateenog stanja, analitiki prikaz
bodovanja sukladno lanku 10. te kao zakljuak Neslubenu bodovnu listu podnositelja
prijava (u tekstu: Neslubena bodovna lista).
(2) Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda sadri najmanje sljedee podatke:
Informacije o javnom natjeaju (predmet, mjesto i datum objave);
Analitiki prikaz otvaranja pristiglih ponuda;
Analitiki prikaz pregleda cjelovitosti pristigle dokumentacije sukladno lanku 6. ovog Pravilnika;
Podaci o provedenom kontrolnom pregledu stambenih objekata Podnositelja ponude;
Podaci o iskljuenim ponudama sukladno lanku 9. ovog Pravilnika;
Podaci o valjanim ponudama;
Analitiki prikaz bodovanja sukladno lanku 10. ovog Pravilnika;
Prijedlog neslubene bodovne liste sa brojem bodova i rangom svih valjanih ponuda.
(3) Povjerenstvo na osnovu Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda donosi Neslubenu
bodovnu listu sa cjelovitim ponudama poredanim po broju ostvarenih bodova sukladno
lanku 10. ovog Pravilnika te s popisom necjelovitih ponuda sukladno lanku 6. ovog
Pravilnika. Neslubena lista se javno objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja
natjeaja te se šalje na adresu svim Podnositeljima ponuda.
lanak 12.
ALBENI POSTUPAK ZA PODNOSITELJE PONUDA Podnositelji ponuda imaju pravo albe na Neslubenu bodovnu listu koju moraju dostaviti
Provoditelju natjeaja u pisanom obliku iskljuivo sa povratnicom, u zatvorenoj omotnici s
imenom i prezimenom te adresom Podnositelja ponude, u roku od 5 dana od dana zaprimanja
Neslubene liste, na adresu odreenu lankom 20. ovog Pravilnika, s naznakom: „Program
OIE u kuanstvima“ - alba na neslubenu bodovnu listu.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za albe izrauje Zapisnik o konanoj
bodovnoj listi Podnositelja ponude na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natjeaja donosi
Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zakljuak).
lanak 13.
ODABIR KORISNIKA SUBVENCIJE Financijskim sredstvima Fonda i Provoditelja natjeaja subvencionirati e se ugradnja sustava
OIE u na podruju Provoditelja natjeaja sukladno Odluci o raspisivanju javnog natjeaja za
poticanje sustava OIE koju donosi izvršno tijelo Provoditelja natjeaja. Na temelju
Zakljuka sklapa se Ugovor o meusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja
troškova provedbe mjera poveanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: Ugovor)
izmeu Provoditelja natjeaja s jedne strane, te odabranog Podnositelja prijave (u tekstu:
Korisnika subvencije) s druge strane. Ugovorom e se odrediti meusobna prava i obveze
Provoditelja natjeaja i Korisnika subvencije .
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 11
11
Ukupan broj Korisnika subvencije moe se poveati, sukladno Odluci o raspisivanju javnog
natjeaja za poticanje sustava OIE te raspoloivim financijskim sredstvima. Subvencionirati
e se oni Podnositelji ponuda koji ostvare vei broj bodova, a sve sukladno Zakljuku, koji se
donosi u roku od 45 dana od dana zatvaranja natjeaja.
lanak 14.
ISPLATA SUBVENCIJE Provoditelj natjeaja dostavlja Korisniku subvencije Vrijednosni kupon s navedenim:
- rokom za korištenje istog (koji je naveden i u Ugovoru) te
- postotnim i ukupnim iznosima subvencija Fonda i Provoditelja
natjeaja.
Korisnik subvencije po završetku ugradnje sustava OIE Izvoau radova:
1. predaje Vrijednosni kupon, ime mu isplauje subvencije Fonda i Provoditelja
natjeaja te
sadravati:
1. izvornik ili ovjerenu presliku rauna ispostavljenog Korisniku subvencije za nabavu i
ugradnju sustava OIE s:
detaljnim i cjelovitim popisom opravdanih troškova sukladno lanku 3. ovoga Pravilnika i projektantskom troškovniku kao i ostalih (neopravdanih) troškova
(U sluaju troškovnikih stavki kod kojih je naveden proizvoa/marka/tip
dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu robu ukoliko se dokae da predmetni
proizvod zadovoljava zahtjeve odreene tehnikim specifikacijama. U svrhu
ocjenjivanja jednakovrijednosti ponuene robe Podnositelj ponude duan je
dostaviti prikladno sredstvo, a to moe biti tehnika dokumentacija ponuene
jednakovrijedne robe koju izrauje proizvoa (prospekt, katalog, brošura, ispis
specifikacija sa web stranica proizvoaa i sl.), ispitni izvještaj priznatog tijela i
sl.) te
2. izvornik Vrijednosnog kupona, cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane
Izvoaa radova;
3. presliku ovjerene Pisane izjave izvoaa radova o izvedenim radovima i uvjetima
odravanja kuanstva koji, sukladno Pravilniku o tehnikom pregledu graevine (NN
108/04), mora sadravati:
naziv i adresu Izvoaa radova
popis ugraene opreme i materijala
datum puštanja u rad sustava OIE;
izjava da je oprema ugraena sukladno uputama proizvoaa te da je sustav u funkciji;
izjava o garantnom roku na izvedene radove na minimalno 2 godine, ovjerena od strane Izvoaa radova;
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 12
12
potpis investitora i izvoaa radova;
popis dokaza o sukladnosti ugraene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima sukladno Zakonu o tehnikim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanju sukladnosti i
4. kopije ovjerenih garancija opreme sustava OIE dobivenih od dobavljaa istih.
Zahtjev za isplatu subvencije dostavlja se iskljuivo kao preporuena pošiljka sa povratnicom,
u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom, OIB-om i adresom Izvoaa radova i
naznakom: „Program OIE u kuanstvima“ - Zahtjev za isplatu subvencije, na adresu
odreenu lankom 20. ovog Pravilnika.
Isplata subvencije razmatrat e se uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu subvencije,
Ukoliko se dostavi nepotpun Zahtjev za isplatu subvencije Izvoa radova duan ga je
nadopuniti u roku od 10 dana od dana zaprimanja slubene obavijesti od strane Provoditelj
natjeaja.
Zahtjeve za isplatu subvencije
- ija dokumentacija nije u skladu s lankom 3. ovog Pravilnika i
- koji su dostavljeni nakon isteka roka Vrijednosnog kupona.
lanak 15.
STRUNI NADZOR IZVRŠENIH RADOVA I UGRAENE OPREME Provoditelj natjeaj je duan u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za povrat
subvencije izvršiti oevid provedene ugradnje sustava OIE zajedno s ovlaštenim nadzornim
inenjerom, izvoaem radova i fizikom osobom te izraditi Zapisnik o ugraenoj opremi i
izvedenim radovima.
Ukoliko se terenskim oevidom ustanovi:
- da su podaci navedeni unutar Zahtjeva za isplatu subvencije neispravni;
- da sustav OIE nije ugraen prema uputi proizvoaa ili
- da je sustav OIE ugraen na graevini koja nije navedena u ponudi.
lanak 16.
ISPLATA SUBVENCIJE U sluaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu, Provoditelj natjeaja duan je isplatiti
subvenciju na navedeni IBAN Izvoaa radova, u roku od 30 dana od dana zaprimanja
cjelovitog Zahtjeva za isplatu subvencije, sukladno iznosima navedenim u Vrijednosnom
kuponu.
dana potpisivanja Ugovora od strane izvršnog tijela Provoditelja natjeaja. U tom sluaju prije
zadanog roka za predaju Zahtjeva za isplatom subvencije duan je vratiti nerealizirani
Vrijednosni kupon te u pisanoj formi obavijest Provoditelja natjeaja o odustajanju od
realizacije projekta.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 13
13
Ukoliko Korisnik subvencije ne provede ugradnju sustava OIE te ne preda Zahtjev za
isplatom subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, unato potpisanom Ugovoru, a nije
dostavio pisanu Izjavu o odustajanju kojom pravda nemogunost ugradnje, gubi pravo na
sudjelovanje u natjeajima Provoditelja natjeaja u idue 3 (slovima: tri) godine, ne
raunajui godinu u kojoj se prijavio.
Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom,
korisnik subvencije dostavlja iskljuivo kao preporuenu pošiljku sa povratnicom u pisanom
obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika subvencije na
adresu definiranu u lanku 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: „Program OIE u kuanstvima“
- Izjava o odustajanju
OBVEZE KORISNIKA SUBVENCIJE Korisnici subvencije koji su putem ovog natjeaja iskoristili subvenciju za nabavu i ugradnju
sustava OIE duni su u slijedeih 5 (slovima: pet) godina od dana ugradnje predmetni sustav
zadrati u vlasništvu te redovno servisirati i odravati sustav sukladno uputama proizvoaa.
lanak 19.
PRILOZI Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera poveanja
korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama
Prilog 2. Nacrt ugovora o o ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u
kuanstvu obiteljske kue
lanak 20.
OPINA SVETVINENAT
Svetvinenat 47
52342 Svetvinenat
lanak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u slubenom Glasniku Provoditelja
natjeaja.
KLASA:351-02/14-01/09
UR.BROJ:2168/07-01/01-14-2
Dalibor Macan
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 14
14
I ENERGETSKU UINKOVITOST raspisuje
na podruju Opine Svetvinenat
Predmet ovog Natjeaja je subvencioniranje provedbe mjera poveanja korištenja obnovljivih
izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na podruju Opine Svetvinenat (u tekstu:
Provoditelj natjeaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku uinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natjeaja moe ostvariti
fizika osoba na postojeoj obiteljskoj kui u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom
vlasništvu ili u vlasništvu lanova njene ue obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).
Postojea graevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona
graevina koja je izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta i
svaka druga graevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednaena.
Predmet ovog Natjeaja nisu obiteljske kue:
- ija je gradnja u tijeku i
- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do
okonanja postupka.
Postojea obiteljska kua u smislu ovog Natjeaja je postojea graevina:
- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;
- s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kuanstva);
- izgraena na zasebnoj graevnoj estici;
- graevinske bruto površine do 400 m 2 .
Subvencionirati e se ugradnja sljedeih sustava OIE:
a) sunani toplinski pretvarai (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za
pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sjeku, pelete i
pirolitiki kotlovi);
c) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople
vode, grijanje i hlaenje.
Podnositelj prijave moe ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja
natjeaja do najviše dva sustava OIE po kuanstvu.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 15
15
Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehniki uvjeti koje je potrebno postii
ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama (lanak 3., u tekstu: Pravilnik).
II. Visina, udjel subvencije i broj korisnika subvencije
Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizikih osoba u kuanstvima Provoditelja
natjeaja subvencionirat e nepovratnim novanim sredstvima Fonda i Provoditelja natjeaja
pomou Vrijednosnog kupona.
Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizikih osoba u kuanstvima Provoditelja natjeaja
subvencionirat e se u iznosu do 50% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa
od 15.000,00 kn po sustavu, u skladu s Pravilnikom, kako slijedi:
Fond osigurava do 40%, odnosno do 12.000,00 kuna po sustavu OIE, a najviše do 80.000,00 kuna;
Provoditelj natjeaja osigurava 10%, odnosno do 3.000,00 kuna po sustavu OIE, a
najviše do 20.000,00 kuna;
odnosno do najviše 30.000,00 kuna po kuanstvu, obzirom da kuanstvo ima pravo na
subvencioniranje dva razliita sustava OIE.
III. Obavezna dokumentacija
Podnositelj prijave na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
subvencioniranje mjera poveanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizikih
osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju veeg broja
vlasnika svi suvlasnici (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD JAVNOG
BILJENIKA);
2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA
PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana
(predaje se IZVORNIK);
3. za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kuanstva: presliku
osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu
(predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
4. vlasniki list (gruntovni izvadak) za izgraenu obiteljsku kuu na koju se planira
ugradnja sustava OIE (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
Napomena:
- Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kue u koju se planira provoditi
ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
- Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kue i provodi ugradnju
sustava OIE na zajednike dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih
suvlasnika.
5. dokaz o legalno izgraenoj obiteljskoj kui na koju se planira provoenje mjera Enu i
OIE (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):
Kao dokaz legalnosti potrebno je priloiti jedan od ponuenih dokaza:
- izvršna dozvola za graenje graevine (graevinska dozvola ili rješenje o uvjetima
graenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za graenje ili graevna dozvola ili
lokacijska dozvola kojom se dozvoljava graenje ili graevna dozvola za jednostavne
graevine ili rješenje o uvjetima ureenja prostora ili rješenje kojim se odobrava
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 16
16
graenje) ili;
- rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim
datumom izdavanja izvršne dozvole za graenje ili;
- potvrdu da je graevina izgraena prije 15. veljae 1968. godine ili;
- rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgraene zgrade sukladno lanku 8.
Zakona o postupanju sa nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12)
6. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane
Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)
IV. Opcionalna dokumentacija
U sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine - toka 5.
lanka III.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista - toka 4. lanka III.) nisu identini
potrebno je dostaviti Uvjerenje podrunog ureda za katastar kojim se potvruje istovjetnost
traenih katastarskih estica sa zemljišnom knjinim esticama (gruntovnim esticama)
(IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).
V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natjeaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i
prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporuena pošiljka sa povratnicom na
adresu Provoditelja Natjeaja (vidi lanak VIII.), uz naznaku: Javni natjeaj „Program OIE
u kuanstvima“ – NE OTVARATI.
Prijave e se zaprimati 45 dana od dana objave natjeaja. Nepotpune prijave kao i prijave
dostavljene nakon isteka roka nee se razmatrati.
VI. Kriterij za odabir prijava
Provoditelj natjeaja e provjeriti tonost prijavljenih poetnih/zateenih stanja obiteljskih
kua terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizikih osoba.
Postupak i nain ocjenjivanja opisan je u lanku 9. i lanku 10. Pravilnika. Po obradi svih
pristiglih prijava donosi se Neslubena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje
na Internetskim stranicama Provoditelja natjeaja te se šalje na adresu svim podnositeljima
prijava.
Podnositelji prijava imaju pravo albe na Neslubenu bodovnu listu koju moraju dostaviti
Provoditelju natjeaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te
adresom podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslubene liste, kao
preporuenu pošiljku sa povratnicom na adresu Provoditelja natjeaja (vidi lanak VIII.), s
naznakom: „Program OIE u kuanstvima“ - alba na neslubenu bodovnu listu.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za albe izrauje Zapisnik o konanoj
bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natjeaja donosi
Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zakljuak),
koji e Provoditelj natjeaja objaviti na svojim internetskim stranicama.
Ukupan broj korisnika subvencije moe se poveati, sukladno raspoloivim financijskim
sredstvima. Subvencionirati e oni podnositelji prijava koja ostvare vei broj bodova, a sve
sukladno Zakljuku.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 17
17
Nakon objave Zakljuka na internetskim stranicama Provoditelja natjeaja, korisnik
subvencije duan je u roku od 30 dana dostaviti sljedeu dokumentaciju (nije opravdani
trošak) za sklapanje ugovora:
predraun sa specifikacijom radova i materijala
Dokumentacija iz ovog lanka dostavlja se iskljuivo u tiskanom obliku, na adresu
Provoditelja natjeaja (vidi lanak VIII.), uz naznaku: „Program OIE u kuanstvima“ -
Projektna dokumentacija.
Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizikim osobama sklopit e se
ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natjeaja, kojim e se utvrditi meusobna
prava i obveze.
subvencionirati e se prvi sljedei prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.
VII. Ostvarenje ponuda i isplata subvencija
Izvoa radova duan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvoenje predmetnih radova i da
je oprema sukladna s tehnikim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene
radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu krai od rokova koje daje
dobavlja opreme.
Provoditelj natjeaja duan je osigurati struni nadzor izvršenih radova i ugraene opreme od
strane ovlaštenog inenjera prije isplate bespovratnih sredstava fizikim osobama. Ukoliko se
utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizike osobe za isplatu sredstava, provoditelj
natjeaja zadrava pravo neisplaivanja istih.
Za isplatu subvencije, izvoa radova duan je dostaviti Provoditelju natjeaja Zahtjev za
isplatu subvencije koji mora sadravati:
1. Raun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadraja sukladnog lanku 14. Pravilnika
(izvornik ili ovjerenu presliku);
2. Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvoaa radova
(izvornik);
3. Pisanu izjavu izvoaa radova o izvedenim radovima i uvjetima odravanja, sadraja
sukladnog lanku 14. Pravilnika (izvornik);
4. Garanciju proizvoaa sustava OIE (izdaje proizvoa sustava OIE, ovjerena preslika);
Nakon zaprimanja Zahtjeva za povrat sredstava, u roku od 15 dana, izvršiti e se pregled
objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inenjera kojim e se utvrditi
usklaenost injeninog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno
dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inenjera.
U sluaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natjeaja, u roku od 15 dana Opina Svetvinenat e
izvršiti isplatu novanih sredstava na IBAN rauna Korisnika u dijelu koji se odnosi na
sufinanciranje od strane Opine.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 18
18
Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Opina Svetvinenat
e u roku 15 dana izvršiti isplatu novanih sredstava na IBAN rauna Korisnika u dijelu koji
se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.
VIII. Ostale informacije
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natjeaj, korisnik sredstava daje odobrenje Fondu i
Provoditelju natjeaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuenom projektu
objavi na slubenim Internet stranicama Fonda i Provoditelja natjeaja te u drugim
izvještajima.
obiteljskim kuanstvima dostupne su u Pravilniku za provedbu programa „Poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama“, te je on sastavni dio ovog
Javnog natjeaja.
19
subvencioniranje projekata
FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UINKOVITOST
raspisuje
za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama na
podruju Opine Svetvinenat
U 'Javnom natjeaju za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kuama na podruju Opine Svetvinenat' te Pravilniku za provedbu programa ´Poticanja
korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama´ koji su objavljeni na slubenim
internet stranicama Opine Svetvinenat dana 30.7.2014.g., tekst natjeaja u toci III
Obavezna dokumentacija glasi:
'Podnositelj prijave na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
subvencioniranje mjera poveanja korištenja obnovljivih izvora energije kod
fizikih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju
veeg broja vlasnika svi suvlasnici (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD
JAVNOG BILJENIKA);'
javnog biljenika i time novi stavak glasi:
'Podnositelj prijave na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
subvencioniranje mjera poveanja korištenja obnovljivih izvora energije kod
fizikih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju
veeg broja vlasnika svi suvlasnici.'
Isto vrijedi za Pravilnik (lanak 6. Obavezna natjeajna dokumentacija) te za Prijavni obrazac
(Prilog 1. Natjeaja).
KLASA: 351-02/14-01/09
UR.BR.: 2168/07-01/01-14-4
Svetvinenat, 31. srpnja 2014.g.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 20
20
KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUAMA
NA PODRUJU OPINE SVETVINENAT
izvora energije u obiteljskim kuama na podruju Opine Svetvinenat sa Pravilnikom za
provedbu Programa poveanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama
koji su objavljeni na slubenim internet stranicama Opine Svetvinenat dana 30.07.2014.g.,
tekst natjeaja u toci III. Obavezna dokumentacija i toci IV. Opcionalna dokumentacija,
koje glase:
Podnositelj prijave na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
subvencioniranje mjera poveanja korištenja obnovljivih izvora energije kod
fizikih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju
veeg broja vlasnika svi suvlasnici (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD
JAVNOG BILJENIKA);
2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA
PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30
dana (predaje se IZVORNIK);
3. za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kuanstva: presliku
osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o
prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
4. vlasniki list (gruntovni izvadak) za izgraenu obiteljsku kuu na koju se
planira ugradnja sustava OIE (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
Napomena:
- Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kue u koju se planira provoditi
ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
- Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kue i provodi ugradnju
sustava OIE na zajednike dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih
suvlasnika.
5. dokaz o legalno izgraenoj obiteljskoj kui na koju se planira provoenje
mjera Enu i OIE (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):
Kao dokaz legalnosti potrebno je priloiti jedan od ponuenih dokaza:
- izvršna dozvola za graenje graevine (graevinska dozvola ili rješenje o
uvjetima graenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za graenje ili
graevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava graenje ili
graevna dozvola za jednostavne graevine ili rješenje o uvjetima ureenja
prostora ili rješenje kojim se odobrava graenje) ili;
- rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s
vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za graenje ili;
- potvrdu da je graevina izgraena prije 15. veljae 1968. godine ili;
- rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgraene zgrade sukladno lanku
8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12)
6. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 21
21
Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj
prijave)
U sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine - toka 5.
lanka III.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista - toka 4. lanka III.) nisu identini
potrebno je dostaviti Uvjerenje podrunog ureda za katastar kojim se potvruje istovjetnost
traenih katastarskih estica sa zemljišnom knjinim esticama (gruntovnim esticama)
(IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).“
mijenja se tako da tekst toke III. i IV. glasi:
„ III. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PONUDA MORAJU
UDOVOLJAVATI
1. imati
potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kue u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na podruju Opine Svetvinenat i
dokaze da je obiteljska kua u kojoj je kuanstvo u kojem se Projekt provodi:
postojea u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) i
u njenom vlasništvu ili u vlasništvu lana/lanova njene ue obitelji (ZK izvadak koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude na
Natjeaj JLP(R)S), koji je suglasan / su suglasni s provoenjem Projekta, te
2. biti punoljetna, fizika osoba te savjesno i cjelovito popuniti i ovjeriti Prijavni
obrazac za subvencioniranje sustava za korištenje OIE u obiteljskoj kui (u
tekstu: Prijavni obrazac),
3. ugraditi sustav OIE tek nakon objave rezultata predmetnog natjeaja ovog
Pravilnika prema naputcima iz Ugovora o meusobnim pravima i obvezama u
svezi provedbi poticanja korištenja obnovljivih izvora energije
4. ulagati vlastita sredstva u provoenje Projekta
5. imati potvrdu da nema dugovanja prema Opini (od strane podnositelja prijave
i vlasnika obiteljske kue - ukoliko nije isti Podnositelj prijave);
6. prihvaati ope uvjete Javnog natjeaja.
Ukoliko Podnositelj ponude ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta, njegova e se
ponuda iskljuiti iz daljnjeg postupka natjeaja.
IV. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj ponude na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja ponude i
vlasnika/suvlasnika obiteljske kue kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju veeg broja vlasnika
svi suvlasnici;
2. obostrane preslike osobnih iskaznica ili izvornike uvjerenja o prebivalištu koji nisu
stariji od 30 dana za Podnositelja ponude i sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi
predmetnog kuanstva;
3. izvornik vlasnikog lista (gruntovni izvadak) za obiteljsku kuu u/na koju se planira
ugradnja sustava OIE, ne stariji od 30 dana;
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 22
22
Napomena:
- Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kue u koju se planira
provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
- Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kue i provodi ugradnju
sustava OIE na zajednike dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih
suvlasnika.
4. preslika dokaza o legalno izgraenoj obiteljskoj kui u/na koju se planira ugradnja
sustava OIE. Kao dokaz legalnosti potrebno je priloiti jedan od ponuenih dokaza:
- izvršne dozvole za graenje obiteljske kue (graevinska dozvola ili rješenje o
uvjetima graenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za graenje ili graevna dozvola ili
lokacijska dozvola kojom se dozvoljava graenje ili graevna dozvola za jednostavne
graevine ili rješenje o uvjetima ureenja prostora ili rješenje kojim se odobrava graenje) ili;
- rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim
datumom izdavanja izvršne dozvole za graenje ili;
- potvrdu da je obiteljska kua izgraena prije 15. veljae 1968. godine ili;
rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgraene zgrade sukladno lanku 8. Zakona o
postupanju sa nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12).
5. projektantski troškovnik ili neobvezujui ponudbeni troškovnik
proizvoaa/dobavljaa radova (predraun) s detaljnom specifikacijom prema uvjetima
Natjeaja;
6. za zaštiene objekte potrebno je priloiti mišljenje nadlenog Konzervatorskog
odjela u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike
Hrvatske;
7. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane
Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)
Ukoliko Podnositelj ponude ne dostavi cjelovitu dokumentaciju ponuda se iskljuuje iz
daljnjeg postupka natjeaja, na što Podnositelj ponude nema pravo albe.
Podnositelj ponude duan je u roku 60 dana od zaprimanja Zakljuka o utvrivanju bodovne
liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S projekt ugradnje sustava OIE – u
protivnom gubi pravo na odobrena sredstva, a JLP(R)S duna je u daljnjem roku od 15 dana s
Podnositeljem ponude (fizikom osobom) sklopiti Ugovor o meusobnim pravima i
obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kuanstvu.
OPCIONALNA DOKUMENTACIJA Samo u sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine-
toka 5. lanka IV.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista – toka 4. lanka IV.) nisu
identini potrebno je dostaviti Izvornik ili presliku Uvjerenja podrunog ureda za katastar
kojim se potvruje istovjetnost traenih katastarskih estica sa zemljišnom knjinim
esticama (gruntovnim esticama).
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadrava toke 1.,2., 3., 4.,5., 6., i 7. ovog
lanka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno knjine
estice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti graevine i vlasnikom listu za istu
predmetnu graevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju prijava
se iskljuuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na albu.“
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 23
23
Naelnik
Svetvinenat, 01. kolovoza 2014.g.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 24
24
I ENERGETSKU UINKOVITOST raspisuje
na podruju Opine Svetvinenat
Predmet ovog Natjeaja je subvencioniranje provedbe mjera poveanja korištenja obnovljivih
izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na podruju Opine Svetvinenat (u tekstu:
Provoditelj natjeaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku uinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natjeaja moe ostvariti
fizika osoba na postojeoj obiteljskoj kui u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom
vlasništvu ili u vlasništvu lanova njene ue obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).
Postojea graevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona
graevina koja je izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta i
svaka druga graevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednaena.
Predmet ovog Natjeaja nisu obiteljske kue:
- ija je gradnja u tijeku i
- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o
postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do
okonanja postupka.
Postojea obiteljska kua u smislu ovog Natjeaja je postojea graevina:
- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;
- s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kuanstva);
- izgraena na zasebnoj graevnoj estici;
- graevinske bruto površine do 400 m 2 .
Subvencionirati e se ugradnja sljedeih sustava OIE:
a) sunani toplinski pretvarai (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za
pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sjeku, pelete i
pirolitiki kotlovi);
c) dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople
vode, grijanje i hlaenje.
Podnositelj prijave moe ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja
natjeaja do najviše dva sustava OIE po kuanstvu.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 25
25
Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehniki uvjeti koje je potrebno postii
ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama (lanak 3., u tekstu: Pravilnik).
II. VISINA, UDJEL SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE
Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizikih osoba u kuanstvima Provoditelja
natjeaja subvencionirat e nepovratnim novanim sredstvima Fonda i Provoditelja natjeaja
pomou Vrijednosnog kupona.
Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizikih osoba u kuanstvima Provoditelja natjeaja
subvencionirat e se u iznosu do 50% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa
od 15.000,00 kn po sustavu, u skladu s Pravilnikom, kako slijedi:
Fond osigurava do 40%, odnosno do 12.000,00 kuna po sustavu OIE, a najviše do 80.000,00 kuna;
Provoditelj natjeaja osigurava 10%, odnosno do 3.000,00 kuna po sustavu OIE, a
najviše do 20.000,00 kuna;
odnosno do najviše 30.000,00 kuna po kuanstvu, obzirom da kuanstvo ima pravo na
subvencioniranje dva razliita sustava OIE.
III. UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PONUDA MORAJU
UDOVOLJAVATI
1. imati
potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kue u kojoj se Projekt provodi, a koja se nalazi na podruju Opine Svetvinenat i
dokaze da je obiteljska kua u kojoj je kuanstvo u kojem se Projekt provodi:
postojea u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) i
u njenom vlasništvu ili u vlasništvu lana/lanova njene ue obitelji (ZK izvadak koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude na
Natjeaj JLP(R)S), koji je suglasan / su suglasni s provoenjem Projekta, te
2. biti punoljetna, fizika osoba te savjesno i cjelovito popuniti i ovjeriti Prijavni
obrazac za subvencioniranje sustava za korištenje OIE u obiteljskoj kui (u tekstu:
Prijavni obrazac),
3. ugraditi sustav OIE tek nakon objave rezultata predmetnog natjeaja ovog
Pravilnika prema naputcima iz Ugovora o meusobnim pravima i obvezama u
svezi provedbi poticanja korištenja obnovljivih izvora energije
4. ulagati vlastita sredstva u provoenje Projekta
5. imati potvrdu da nema dugovanja prema Opini (od strane podnositelja prijave i
vlasnika obiteljske kue - ukoliko nije isti Podnositelj prijave);
6. prihvaati ope uvjete Javnog natjeaja.
Ukoliko Podnositelj ponude ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta, njegova e se
ponuda iskljuiti iz daljnjeg postupka natjeaja.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 26
26
Podnositelj ponude na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja ponude i
vlasnika/suvlasnika obiteljske kue kojeg ovjerava vlasnik ili u sluaju veeg broja vlasnika
svi suvlasnici;
2. obostrane preslike osobnih iskaznica ili izvornike uvjerenja o prebivalištu koji nisu
stariji od 30 dana za Podnositelja ponude i sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi
predmetnog kuanstva;
3. izvornik vlasnikog lista (gruntovni izvadak) za obiteljsku kuu u/na koju se planira
ugradnja sustava OIE, ne stariji od 30 dana;
Napomena:
- Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kue u koju se planira provoditi
ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
- Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kue i provodi ugradnju
sustava OIE na zajednike dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika.
4. preslika dokaza o legalno izgraenoj obiteljskoj kui u/na koju se planira ugradnja
sustava OIE. Kao dokaz legalnosti potrebno je priloiti jedan od ponuenih dokaza:
- izvršne dozvole za graenje obiteljske kue (graevinska dozvola ili rješenje o
uvjetima graenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za graenje ili graevna dozvola ili
lokacijska dozvola kojom se dozvoljava graenje ili graevna dozvola za jednostavne
graevine ili rješenje o uvjetima ureenja prostora ili rješenje kojim se odobrava graenje) ili;
- rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim
datumom izdavanja izvršne dozvole za graenje ili;
- potvrdu da je obiteljska kua izgraena prije 15. veljae 1968. godine ili;
- rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgraene zgrade sukladno lanku 8.
Zakona o postupanju sa nezakonito izgraenim zgradama (NN 86/12).
5. projektantski troškovnik ili neobvezujui ponudbeni troškovnik
proizvoaa/dobavljaa radova (predraun) s detaljnom specifikacijom prema uvjetima
Natjeaja;
6. za zaštiene objekte potrebno je priloiti mišljenje nadlenog Konzervatorskog
odjela u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike
Hrvatske;
7. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane
Podnositelja prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)
Ukoliko Podnositelj ponude ne dostavi cjelovitu dokumentaciju ponuda se iskljuuje iz
daljnjeg postupka natjeaja, na što Podnositelj ponude nema pravo albe.
Podnositelj ponude duan je u roku 60 dana od zaprimanja Zakljuka o utvrivanju bodovne
liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S projekt ugradnje sustava OIE – u
protivnom gubi pravo na odobrena sredstva, a JLP(R)S duna je u daljnjem roku od 15 dana s
Podnositeljem ponude (fizikom osobom) sklopiti Ugovor o meusobnim pravima i
obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kuanstvu.
OPCIONALNA DOKUMENTACIJA
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 27
27
Samo u sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine-
toka 5. lanka IV.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista – toka 4. lanka IV.) nisu
identini potrebno je dostaviti Izvornik ili presliku Uvjerenja podrunog ureda za katastar
kojim se potvruje istovjetnost traenih katastarskih estica sa zemljišnom knjinim
esticama (gruntovnim esticama).
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadrava toke 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. ovog
lanka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno knjine
estice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti graevine i vlasnikom listu za istu
predmetnu graevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju prijava
se iskljuuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na albu.
V. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Prijava na natjeaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i
prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporuena pošiljka sa povratnicom na
adresu Provoditelja Natjeaja (vidi lanak VIII.), uz naznaku: Javni natjeaj „Program OIE
u kuanstvima“ – NE OTVARATI.
Prijave e se zaprimati 45 dana od dana objave natjeaja. Nepotpune prijave kao i prijave
dostavljene nakon isteka roka nee se razmatrati.
VI. KRITERIJ ZA ODABIR PRIJAVA
Provoditelj natjeaja e provjeriti tonost prijavljenih poetnih/zateenih stanja obiteljskih
kua terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizikih osoba.
Postupak i nain ocjenjivanja opisan je u lanku 9. i lanku 10. Pravilnika. Po obradi svih
pristiglih prijava donosi se Neslubena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje
na Internetskim stranicama Provoditelja natjeaja te se šalje na adresu svim podnositeljima
prijava.
Podnositelji prijava imaju pravo albe na Neslubenu bodovnu listu koju moraju dostaviti
Provoditelju natjeaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te
adresom podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslubene liste, kao
preporuenu pošiljku sa povratnicom na adresu Provoditelja natjeaja (vidi lanak VIII.), s
naznakom: „Program OIE u kuanstvima“ - alba na neslubenu bodovnu listu.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za albe izrauje Zapisnik o konanoj
bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natjeaja donosi
Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zakljuak),
koji e Provoditelj natjeaja objaviti na svojim internetskim stranicama.
Ukupan broj korisnika subvencije moe se poveati, sukladno raspoloivim financijskim
sredstvima. Subvencionirati e oni podnositelji prijava koja ostvare vei broj bodova, a sve
sukladno Zakljuku.
Nakon objave Zakljuka na internetskim stranicama Provoditelja natjeaja, korisnik
subvencije duan je u roku od 30 dana dostaviti sljedeu dokumentaciju (nije opravdani
trošak) za sklapanje ugovora:
- glavni projekt izraen i ovjeren od strane ovlaštenog inenjera
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 28
28
- predraun sa specifikacijom radova i materijala
Dokumentacija iz ovog lanka dostavlja se iskljuivo u tiskanom obliku, na adresu
Provoditelja natjeaja (vidi lanak VIII.), uz naznaku: „Program OIE u kuanstvima“ -
Projektna dokumentacija.
Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizikim osobama sklopit e se
ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natjeaja, kojim e se utvrditi meusobna
prava i obveze.
subvencionirati e se prvi sljedei prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.
VII. OSTVARENJE PONUDA I ISPLATA SUBVENCIJA
Izvoa radova duan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvoenje predmetnih radova i da
je oprema sukladna s tehnikim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene
radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu krai od rokova koje daje
dobavlja opreme.
Provoditelj natjeaja duan je osigurati struni nadzor izvršenih radova i ugraene opreme od
strane ovlaštenog inenjera prije isplate bespovratnih sredstava fizikim osobama. Ukoliko se
utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizike osobe za isplatu sredstava, provoditelj
natjeaja zadrava pravo neisplaivanja istih.
Za isplatu subvencije, izvoa radova duan je dostaviti Provoditelju natjeaja Zahtjev za
isplatu subvencije koji mora sadravati:
1) Raun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadraja sukladnog lanku 14. Pravilnika
(izvornik ili ovjerenu presliku);
2) Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvoaa radova
(izvornik);
3) Pisanu izjavu izvoaa radova o izvedenim radovima i uvjetima odravanja, sadraja
sukladnog lanku 14. Pravilnika (izvornik);
4) Garanciju proizvoaa sustava OIE (izdaje proizvoa sustava OIE, ovjerena preslika);
Nakon zaprimanja Zahtjeva za povrat sredstava, u roku od 15 dana, izvršiti e se pregled
objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inenjera kojim e se utvrditi
usklaenost injeninog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno
dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inenjera.
U sluaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natjeaja, u roku od 15 dana Opina Svetvinenat e
izvršiti isplatu novanih sredstava na IBAN rauna Korisnika u dijelu koji se odnosi na
sufinanciranje od strane Opine.
Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Opina Svetvinenat
e u roku 15 dana izvršiti isplatu novanih sredstava na IBAN rauna Korisnika u dijelu koji
se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.
VIII. OSTALE INFORMACIJE
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 29
29
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natjeaj, korisnik sredstava daje odobrenje Fondu i
Provoditelju natjeaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuenom projektu
objavi na slubenim Internet stranicama Fonda i Provoditelja natjeaja te u drugim
izvještajima.
obiteljskim kuanstvima dostupne su u Pravilniku za provedbu programa „Poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama“, te je on sastavni dio ovog
Javnog natjeaja.
30
PRAVILNIK
Svetvinenat, srpanj 2014.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 31
31
PRAVILNIK
podruju Opine Svetvinenat”
lanak 1.
PREDMET PRAVILNIKA
Ovim pravilnikom odreuju se kriteriji i postupak prema kojemu e Jedinica lokalne,
podrune ili regionalne samouprave (u tekstu: Provoditelj natjeaja) i Fond za zaštitu
okoliša i energetsku uinkovitost nepovratnim novanim sredstvima subvencionirati provedbu
Programa „Poveanja energetske uinkovitosti obiteljskih kua“ tijekom 2014. godine (u
tekstu: Projekt EnU).
PRAVO NA KORIŠTENJE SUFINANCIRANJA Pravo na korištenje nepovratnih novanih sredstava (u tekstu:sufinanciranje) Provoditelja
natjeaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost moe ostvariti fizika osoba na
obiteljskoj kui u osobnom vlasništvu ili u vlasništvu lana/lanova njene ue obitelji (u
tekstu: Podnositelj prijave). Prebivalište podnositelja prijave mora biti na adresi predmetne
obiteljske kue na kojoj se planiraju mjere poveanja energetske uinkovitosti, a koja se
nalazi na podruju Provoditelja natjeaja.
Obiteljska kua (u tekstu: kuanstvo) u smislu ovog Pravilnika je stambena kua koja:
ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
ima najviše dvije stambene jedinice;
izgraena na zasebnoj estici ;
lanak 3.
Sredstvima Provoditelja natjeaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost
sufinancirati e se provedba mjera za poveanje energetske uinkovitosti kod fizikih osoba u
kuanstvima na podruju Provoditelja natjeaja. Sufinancirat e se provedba sljedeih mjera poveanja energetske uinkovitosti (u tekstu:
mjere EnU), te izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kue nakon
provedbe Projekta:
c) poveanje energetske uinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih
kondenzacijskih kotlova
povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)
e) energetski pregled i energetski certifikat
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 32
32
Provoditelj natjeaja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost sufinancirat e samo
prihvatljive troškove mjera EnU koji su definirani ovim Pravilnikom.
Prihvatljivi trošak mjere EnU je onaj nastao nakon objave Javnog poziva za prikupljanje
ponuda jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje
programa poveanja energetske uinkovitosti obiteljskih kua u Narodnim Novinama br. 38
od 26. oujka 2014. i provedenog utvrivanja tonosti prijavljenih poetnih/zateenih stanja
obiteljskih kua terenskim pregledom prije ocjenjivanja zahtjeva fizikih osoba. U nastavku
se navode komponente sustava mjera EnU koje se smatraju prihvatljivim troškom dok se sav
ostali materijal, oprema ili usluga radova koji nije naveden u nastavku, a eventualno se moe
pojaviti u tijeku provedbe mjera EnU, smatra neprihvatljivim troškom te ga investitor snosi u
100% iznosu.
Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom potrebno je:
osigurati i dokazati tehniku i strunu sukladnost za pojedine komponente mjera EnU
sukladno uputama navedenim u nastavku (vidi: Tehnika sukladnost i struna sposobnost);
osigurati koeficijente prolaska topline za pojedine komponente mjera EnU sukladno uputama
navedenim u nastavku (vidi: Minimalni tehniki uvjeti).
a) Zamjena postojee ugradnjom nove vanjske stolarije
Pod zamjena postojee ugradnjom nove vanjske stolarije podrazumijevaju se sljedee
komponente:
Zidarski/liilaki popravci
Struna sposobnost:
Izvoa mora imati suglasnost u skladu s ponuenim iznosom ili da svojom
suglasnosti pokriva sve pojedine i/ili manje sloene radove iz predmetnog
natjeaja. Ako se radi o radovima iz lanka 38. Zakona o arhitektonskim i
inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i gradnji(NN
152/08, 49/11, 25/13), sukladno navedenom lanku izvoau nije potrebna
suglasnost za graenje odnosno izvoenje navedenih radova (u tekstu: Izvoa
radova).
Tehnika sukladnost: Svi dijelovi vanjske stolarije (staklo, okvir, ispuna i dr.) moraju imati vaeu
Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o graevnim
proizvodima (NN 76/13) koju osigurava proizvoa.
Izvoa radova duan je izdati Izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove
na rok od minimalno 2 godina.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 33
33
Minimalni tehniki uvjeti: Provedbom mjere EnU potrebno je postii jednak ili manji koeficijent prolaza
topline pojedinih dijelova vanjske stolarije kako slijedi:
U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 C;
U ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min>3 C;
Koeficijenti prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije biti e definirani Ugovorom
(vidi lanak 13.).
Pod poveanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kue podrazumijevaju se sljedee
komponente:
Krovni pokrov-crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov
Krovna konstrukcija – drvena, elina, betonska, krovni paneli
Toplinska izolacija
Limarski radovi - opšavi, oluci
Etics fasadni sustav - komplet (toplinska izolacija, mreica, glet masa, buka,
boja)
topline „U“
Podovi prema tlu – grupe prihvatljivih radova
Estrih
Hidroizolacija
Podprema vanjskom prostoru – grupe prihvatljivih radova
Estrih
boja)
Fasadni sustav - komplet
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 34
34
topline „U“
Estrih
Toplinska izolacija
Struna sposobnost:
Izvoa mora imati suglasnost u skladu s ponuenim iznosom ili da svojom
suglasnosti pokriva sve pojedine i/ili manje sloene radove iz predmetnog
natjeaja. Ako se radi o radovima iz lanka 38. Zakona o arhitektonskim i
inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i gradnji(NN
152/08, 49/11, 25/13), sukladno navedenom lanku izvoau nije potrebna
suglasnost za graenje odnosno izvoenje navedenih radova (u tekstu: Izvoa
radova).
Tehnika sukladnost: Svi dijelovi povezanog ETICS sustava moraju imati vaeu Izjavu o
svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o graevnim proizvodima
(NN 76/13) koju osigurava proizvoa.
Izvoa radova duan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove
na rok od minimalno 2 godine.
Minimalni tehniki uvjeti: Provedbom mjere EnU potrebno je postii minimalno ukupni koeficijent prolaza topline:
≤0,20 za Θe,mj,min≤3 C (≤0,25 za Θe,mj,min>3 C) za krov, strop i pod
grijanog prostora (Θi>18 C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garai),
≤0,25 za Θe,mj,min≤3 C (≤0,40 za Θe,mj,min>3 C) za vanjski zid grijanog
prostora,
≤0,25 za Θe,mj,min≤3 C (≤0,45 za Θe,mj,min>3 C) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.
Tona debljina toplinske izolacije koju je potrebno ugraditi na vanjski zid bit e definirana
Ugovorom o meusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe
mjera poveanja energetske uinkovitosti (u tekstu: Ugovor, vidi lanak 13.)
c) Poveanje energetske uinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih
kondenzacijskih kotlova
kotlova podrazumijevaju se sljedee komponente:
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 35
35
navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…);
Tehnika sukladnost:
Izvoa radova duan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove
na rok od minimalno 2 godine.
d) Poveanje energetske uinkovitosti sustava prozraivanja ugradnjom ureaja za
povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)
Pod poveanje energetske uinkovitosti sustava prozraivanja ugradnjom ureaja za povrat
topline otpadnog zraka (rekuperatora) podrazumijevaju se sljedee komponente:
Ureaj s povratom otpadne topline zraka, ostala oprema primarnog kruga [dizalica topline - A energetska klasa prema Eurovent Energy
EfficiencyClassification: zrak-zrak (COP≥3,6; EER≥3,2), zrak-voda
(COP≥3,2; EER≥3,1), automatska regulacija, pribor za postavljanje], razvod
kanala, usisni i strujni elementi, ostala potrebna oprema za pravilno
funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajui graevinski radovi nuni za
ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…)
Tehnika sukladnost:
Izvoa radova duan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na
rok od minimalno 2 godine.
lanak 4.
VISINA UDJELA SUFINANCIRANJA Ukupni troškovi opreme i ugradnje mjera za poveanje energetske uinkovitosti kod fizikih
osoba u kuanstvima Provoditelja natjeaja biti e sufinancirani nepovratnim novanim
sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona u iznosu do 50% ukupno prihvatljivih troškova,
odnosno do najveeg iznosa od 37.500,00 kn (ukljuujui zakonsku stopu PDV-a) po
obiteljskoj kui od kojih:
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost osigurava sredstva u visini do 40%
opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kui,
- Provoditelj natjeaja osigurava sredstva u visini do 10% opravdanih troškova
ulaganja, ali ne više od 7.500,00 kuna po obiteljskoj kui (s PDV-om).
lanak 5.
ovog Pravilnika.
Uvjeti kojima podnositelj prijave mora udovoljavati kako bi ostvario pravo na sufinanciranje:
a) mora biti punoljetna, fizika osoba te imati prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 36
36
kue na kojoj se planira provedba mjera EnU, a koji se nalazi na podruju Opine
Svetvinenat;
b) posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgraenom obiteljskom kuom na kojem se planira
provedba mjera EnU, pri emu kua ne mora biti iskljuivo u osobnom vlasništvu
Podnositelja prijave ve moe biti i u vlasništvu lana/lanova ue obitelji;
c) posjeduje dokaz da je kua postojea u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
d) da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini Svetvinenat od strane Podnositelja
prijave i vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj prijave);
e) obvezuje se da e savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje
zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU sa tonim podacima;
f) obvezuje se da e ugraditi mjeru EnU tek nakon dana objave Zakljuka o utvrivanju
bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja, a sve prema naputcima iz Ugovora o
meusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera
poveanja energetske uinkovitosti kojeg e potpisati s Provoditeljem natjeaja.
Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava
automatski e se izbaciti iz daljnjeg postupka.
lanak 6.
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA Podnositelj prijave na Natjeaj duan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje mjera energetske uinkovitosti (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg
ovjerava vlasnik ili u sluaju veeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1.);
2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili
uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);
3. za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kuanstva: presliku osobne
iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, ne
stariji od 30 dana) ;
4. vlasniki list (gruntovni izvadak) za kuanstvo na koje se planira provedba mjera EnU
(IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
5. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su
suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da e sve troškove realizacije Projekta
prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje
Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih
izvora
6. dokaz da je zgrada postojea u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku
uporabne dozvole ili presliku pravomone graevinske dozvole objekta ili dokaz da je
graevina izgraena prije 15. veljae 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada
2007. g. nije izdana graevinska dozvola, Rješenje o uvjetima graenja s potvrdom
konanosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja)
7. projektantski troškovnik ili neobvezujui ponudbeni troškovnik
proizvoaa/dobavljaa radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima
Natjeaja), tj. predraun sa specifikacijom svih radova i materijala
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 37
37
8. za zaštiene objekte potrebno je priloiti mišljenje nadlenog Konzervatorskog odjela
u Gradu Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike
Hrvatske;
9. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Opini od strane Podnositelja prijave i
vlasnika obiteljske kue (ukoliko isti nije Podnositelj prijave)
Podnositelj prijave je duan u roku 60 dana od zaprimanja Zakljuka o utvrivanju bodovne
liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti JLP(R)S projekt minimalno na razini
glavnog projekta sa snimkom postojeeg stanja – u protivnom gubi pravo na odobrena
sredstva, a JLP(R)S je duna u daljnjem roku od 15 dana s fizikom osobom sklopiti Ugovor
o meusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera poveanja
energetske uinkovitosti obiteljskih kua (Prilog 2.).
OPCIONALNA DOKUMENTACIJA
Samo u sluaju kada brojevi katastarske estice (iz dokaza legalnosti izgraene graevine-
toka 5. lanka 6.) i zemljišno knjine estice (iz vlasnikog lista – toka 4. lanka 6.) nisu
identini potrebno je dostaviti:
Uvjerenje podrunog ureda za katastar kojim se potvruje istovjetnost traenih katastarskih
estica sa zemljišnom knjinim esticama (gruntovnim esticama) (IZVORNIK ili
PRESLIKA IZVORNIKA).
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadrava toke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.
ovog lanka te opcionalnu dokumentaciju samo ukoliko se brojevi katastarske i zemljišno
knjine estice razlikuju u dostavljenom dokazu o legalnosti graevine i vlasnikom listu za
istu predmetnu graevinu. Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju
prijava se iskljuuje iz daljnjeg postupka te podnositelj prijave nema pravo na albu.
lanak 7.
OBJAVA NATJEAJA Javni natjeaj objavit e Provoditelj natjeaja na slubenoj internetskoj stranici Provoditelja
natjeaja, a obavijest o objavi javnog natjeaja biti e objavljena i u jednoj od dnevnih
tiskovina kao i u slubenom glasniku Provoditelja natjeaja.
lanak 8.
NAIN DOSTAVE, VRIJEME I MJESTO PRIJAVE Prijava na natjeaj se dostavlja iskljuivo kao preporuena pošiljka sa povratnicom u pisanom
obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na
adresu definiranu u lanku 20. ovog Pravilnika, uz naznaku: Projekt EnU 2014 – Ne otvaraj
Prijave e se zaprimati 60 dana od dana objave natjeaja. Nepotpune prijave kao i prijave
dostavljene nakon isteka roka nee se razmatrati.
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 38
38
PREGLED PRIJAVA Izvršno tijelo Provoditelja natjeaja imenuje povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava
pristiglih na javni natjeaj Provoditelja natjeaja (u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo
provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije te tonost vrijednosti upisanih u Prijavni
obrazac. U svrhu provjere tonosti upisanih vrijednosti obavit e se terenski pregled
prijavljenih kuanstava s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom kuanstava utvrditi e se
usklaenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zateenim stanjem u obliku
Zapisnika o provedenom pregledu stambenih objekata koji sadrava stvarne zateene
vrijednosti kuanstva sa priloenom fotodokumentacijom kao dokaza postojeeg stanja. Pri
pregledu pristiglih prijava obvezno se provjerava:
pravovremenost pristigle prijave;
Pravilnika);
tonost podataka upisanih u Prijavni obrazac (sukladno lanku 9. ovog Pravilnika).
Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete automatski se iskljuuje iz daljnjeg postupka
ocjenjivanja.
lanak 10.
OCJENJIVANJE PRIJAVA Prijave koje nisu iskljuene sukladno uvjetima iz lanka 9. ovog Pravilnika ocijeniti e
Povjerenstvo.
Ukupan broj bodova koje pojedina prijava moe ostvariti iznosi 220. Bodovanje se vrši prema
dva osnovna kriterija s obzirom na predmet prijave sukladno lanku 3. ovog Pravilnika.
Prijave e se bodovati prema sljedeim kriterijima:
1. Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere EnU na prijavljenom kuanstvu
(najvei ukupan broj bodova 55);
, gdje je K faktor iskorištenja površine
K Bodovi K Bodovi K Bodovi K Bodovi
<7 55 33 41 60 27,5 87 14
7 54 34 40,5 61 27 88 13,5
8 53,5 35 40 62 26,5 89 13
9 53 36 39,5 63 26 90 12,5
10 52,5 37 39 64 25,5 91 12
11 52 38 38,5 65 25 92 11,5
12 51,5 39 38 66 24,5 93 11
13 51 40 37,5 67 24 94 10,5
14 50,5 41 37 68 23,5 95 10
15 50 42 36,5 69 23 96 9,5
16 49,5 43 36 70 22,5 97 9
17 49 44 35,5 71 22 98 8,5
18 48,5 45 35 72 21,5 99 8
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 39
39
19 48 46 34,5 73 21 100 7,5
20 47,5 47 34 74 20,5 101 7
21 47 48 33,5 75 20 102 6,5
22 46,5 49 33 76 19,5 103 6
23 46 50 32,5 77 19 104 5,5
24 45,5 51 32 78 18,5 105 5
25 45 52 31,5 79 18 106 4,5
26 44,5 53 31 80 17,5 107 4
27 44 54 30,5 81 17 108 3,5
28 43,5 55 30 82 16,5 109 3
29 43 56 29,5 83 16 110 2,5
30 42,5 57 29 84 15,5 111 2
31 42 58 28,5 85 15 112 1,5
32 41,5 59 28 86 14,5 ≥113 1
2. Zateeno stanje sustava za grijanje prostora (najvei ukupan broj bodova 30);
energent iskljuivo elektrina energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)
energent lo ulje (20 bodova)
energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
energent biomasa (drvna sjeka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni
ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zateeno stanje
sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati e se primarni
izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.
3. Zateeno stanje sustava za prozraivanje prostora (najvei ukupan broj bodova 30);
energent iskljuivo elektrina energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)
energent lo ulje (20 bodova)
energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
energent biomasa (drvna sjeka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni
ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zateeno stanje
sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati e se primarni
izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.
4. Zateeno stanje konstrukcijskih dijelova graevine – zadovoljavajua toplinska zaštita,
ope stanje fasade, stolarije i dr. (najvei ukupan broj bodova 30) i tip konstrukcije
vanjskog zida( ukupan broj bodova dobije se zbrajanje bodova prema debljini toplinske
izolacije i tipu konstrukcije veeg dijela vanjskog zida);
a) Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice
a1. Vanjski zid
Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska buka,
stiropor ili kamena vuna) :
0 cm (15 bodova)
12. KOLOVOZ 2014. SLUBENE NOVINE OPINE SVETVINENAT BROJ 4/2014, STR. 40
40
4-5 cm (7 bodova)
6-9 cm (5 bodova)
10-14 cm (3 boda)
o Tip konstrukcije vanjskog zida:
o Armirano betonski zid (15 bodova)
o Lakobetonski blokovi (12 bodova)
o Puna opeka (10 bodova)
o Blok (šuplja) opeka (7 bodova)
o Kamen, drvo (5 bodova)
o Porobeton ili termoblok, zid s termobukom (3 boda)