of 33 /33
ISSN 1847-4829 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE TINJAN Tinjan, 02. svibnja 2019. Broj: 5/2019 Godina: 2019. IZDAVAČ: OPĆINA TINJAN UREDNIŠTVO: 52444 TINJAN, TINJAN 2, TEL: 052 626 090 ODGOVORNI UREDNIK: JASMINA CVITAN LAKAČA IZLAZI: PO POTREBI WEB: www.tinjan.hr

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE TINJAN

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE TINJAN

SLUBENE NOVINETinjan, 02. svibnja 2019. Broj: 5/2019 Godina: 2019.
IZDAVA: OPINA TINJAN UREDNIŠTVO: 52444 TINJAN, TINJAN 2, TEL: 052 626 090 ODGOVORNI UREDNIK: JASMINA CVITAN LAKAA IZLAZI: PO POTREBI WEB: www.tinjan.hr
63
SADRAJ:
9. Odluka o komunalnom redu ……………………………………………………………..……..…….64
10. Odluka o uvjetima i nainu dranja kunih ljubimaca, postupanju s divljim ivotinjama pronaenim
izvan staništa te nainu postupanja sa napuštenim ili izgubljenim ivotinjama …………………..…79
11. Odluka o izgledu i sadraju slubene iskaznice i slubene odore komunalnog redara…………….…91
12. Odluka o izgledu i sadraju slubene iskaznice prometnog redara……………………………………92
13. Odluka o zabrani izvoenja graevinskih radova …………………………………………………….94
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
64
9.
Na temelju lanka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18) i lanka 20.
Statuta Opine Tinjan (Slubene novine Opine Tinjan broj 04/17-proišeni tekst) Opinsko vijee Opine
Tinjan na sjednici odranoj dana 24.04.2019.godine, donosi
ODLUKU
lanak 1.
Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provoenje.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizike osobe na podruju Opine
Tinjan, ako zakonom ili drugim propisom nije drugaije odreeno.
lanak 2.
- ureenju naselja, nainu ureenja i korištenja površine javne namjene i zemljišta u vlasništvu
Opine Tinjan za gospodarske i druge svrhe,
- uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene,
- odravanje istoe i uvanju površina javne namjene, ukljuujui uklanjanje snijega i leda s tih
površina,
- prekršajima.
lanak 3.
Pod površinom javne namjene u smislu ove Odluke smatra se svaka površina ije je korištenje
namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima i to:
- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, ivice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinana stabla,
zelene površine uz objekte javne namjene, odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina, djeja
igrališta s pripadajuom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, javni sportski i
rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, javni
objekti i sline površine koje su ureene i koriste se kao javne zelene površine,
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, plonici, javni
prolazi, šetališta, pješake i biciklistike staze, pješake zone, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili
druge ceste,
- nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne
odravaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,
- javna parkirališta, autobusna stajališta i sline površine koje se koriste za promet po bilo kojoj
osnovi,
- površine unutar podruja groblja koje nisu utvrene kao grobno mjesto sukladno posebnim
propisima (zelene i pješake površine).
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
65
lanak 4.
Pod zemljištem u vlasništvu opine u smislu ove Odluke smatra se s zemljište unutar i izvan
graevinskog podruja, koje je izgraeno ili je prostornim planom ureenja namijenjeno za graenje
graevina i ureenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica Opine Tinjan.
lanak 5.
Pod predmetima u smislu ove Odluke, smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog
mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju graevinskog dijela ili nisu
ugraeni u podlogu i to naroito:
- reklamni i oglasni predmetni (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano,
reklamna tenda, oglasni pano, oglasni ormari i sl.),
- privremeni objekti - pokretne naprave (kiosk, montani objekt, ugostiteljska terasa, štand, ograda i
sl.)
- oprema djejeg igrališta.
II. UREENJE NASELJA
lanak 6. Pod ureenjem naselja, u smislu ove Odluke podrazumijeva se:
- ureenje vanjskih dijelova zgrada, okunica, dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizikih ili pravnih
osoba u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene odnosno uz javne površine,
- odreivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, spomen ploa na graevinama i druge urbane
opreme te klimatizacijskih ureaja, dimovodnih, zajednikih antenskih sustava i drugih ureaja na tim
zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez graevinske dozvole i glavnog projekta
Vanjski dijelovi graevina
lanak 7. Vanjski dijelovi zgrade moraju biti odravani i uredni.
Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade duan je neodravane i neuredne vanjske dijelove zgrade
obnoviti i odravati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.
Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slino te na drugi nain uništavati vanjske dijelove zgrade.
lanak 8. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade duan je odmah otkloniti ošteenja vanjskih dijelova zgrade
(proelje ili pokrov postojee zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za ivot,
zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i graevinskoj inspekciji.
lanak 9.
Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine moe se drati cvijee i ukrasno bilje, a
iznimno klimatizacijski ureaji, antene i drugi predmeti.
Ureenje i odravanje dvorišta, zelene površine i ograde uz javne površine
lanak 10. Dvorište, odnosno vrt, vonjak, zelena i druga površina zgrade te neizgraeno zemljište uz javnu
površinu mora biti isto i uredno.
Na površinama iz stavka 1. ovoga lanka zabranjeno je drati bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
66
Vlasnik, odnosno korisnik površina iz stavka 1. ovoga lanka, duan ih je istiti i odravati.
lanak 11. Ograda uz javnu površinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.
Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik, duan je odravati urednom.
Ogradu od ukrasne ivice vlasnik, odnosno korisnik, duan je redovno orezivati tako da ne predstavlja
opasnost za prolaznike i ne ometa promet ljudi i motornih vozila.
lanak 12.
Ako dvorište, odnosno vrt, vonjak, zelena i druga površina zgrade te neizgraeno graevinsko
zemljište ili ograda uz javnu površinu nije ureena na nain propisan lancima 10.i 11. ove Odluke,
komunalni redar rješenjem e narediti vlasniku, odnosno korisniku dvorišta odnosno vrta, vonjaka, zelene i
druge površine zgrade te neizgraenog graevinskog zemljišta ili ograde, otklanjanje uoenih nedostataka.
lanak 13.
Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeivanja ljudi i/ili ošteenja imovine,
komunalni redar e uz prethodno mišljenje Jedinstvenog upravnog odijela, rješenjem narediti vlasniku,
odnosno korisniku zemljišta sjeu stabla.
Ploe s imenom naselja, ulice, trga i ploice s brojem zgrade
lanak 14. Naselja, ulice, trgovi i zgrade oznaavaju se i obiljeavaju na nain i po postupku propisanom
posebnim propisom.
lanak 15. Za oznaavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploe, a na zgrade se postavljaju ploice s
kunim brojem zgrade.
Ploe za oznaavanje imena ulica i trgova mogu sadravati i opis znaenja imena ulica i trgova i druge
informacije ili se uz njih mogu postavljati ploe (dopunske ploe) s opisom znaenja imena ulica i trgova i
drugim informacijama.
lanak 16. Zabranjeno je ošteivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploe i ploice iz lanka 15. ove
Odluke.
Izlozi
lanak 17. Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i ist.
Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno ureeni.
Korisnik izloga ne smije u izlogu drati ambalau ili skladištiti robu te izlagati robu izvan poslovnog
prostora.
Izlozi nou moraju biti rasvijetljeni.
Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu radi sigurnosti
prometa.
67
Zaštitne naprave, ploe s tvrtkom ili nazivom, reklame i reklamni panoi
lanak 18 Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni ureaji i slini predmeti koji se
postavljaju na proelje zgrade.
Tende se u starogradskim jezgrama Tinjana i Kringe postavljaju uz suglasnost Jedinstvenog upravnog
odijela, ako posebnim propisom nije drugaije odreeno.
lanak 19. Kamere se mogu postaviti na javnim površinama za provoenje nadzora radi prevencije protupravnih
ponašanja i utvrivanja poinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Opine, sukladno posebnim
propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod
nadzorom.
Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik kojoj je Opina povjerila postavljanje i odravanje kamera
duna ih je odravati funkcionalno ispravnima.
lanak 20. Plakati, oglasi i sline objave reklamno-promidbenog ili informativnog sadraja (u daljnjem tekstu:
plakati) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim ploama, oglasnim stupovima, ormariima, panoima,
izlozima poslovnih prostora koji su u rekonstrukciji, sanaciji ili gradnji ili se ne koriste.
Plakati se postavljaju uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Zabranjeno je plakate postavljati na stabla, proelja zgrada, komunalnu opremu i prometnu
signalizaciju.
Za plakate postavljene bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti iz stavka 2. ovoga lanka odgovorna je
osoba koja postavlja plakate i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno osoba iji se proizvod ili usluga
plakatom oglašava.
Zabranjeno je šarati, ošteivati ili na drugi nain uništavati plakate.
Pravna osoba, fizika osoba obrtnik kojoj je Opina povjerila odravanje mjesta za postavljanje
plakata duna ih je odravati urednima i istima.
lanak 21. Pravna osoba, fizika osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost istie plou s
tvrtkom ili nazivom na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.
Ustanove i druge institucije istiu naziv na mjestu odreenom posebnim propisima, odnosno na objekt
u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.
Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te ustanova i
druga institucija moe na proelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i plou s natpisom s
imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem
tekstu: natpis).
Ploa s tvrtkom, nazivom i natpisom na proelje zgrade postavlja se na temelju rješenja Jedinstvenog
upravnog odijela
Pravna ili fizika osoba obrtnik iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka, mora odravati plou s tvrtkom,
nazivom i natpisom istom i itkom.
Pravna ili fizika osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka duna je ukloniti plou s tvrtkom, nazivom i
natpisom s proelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka
korištenja poslovnog prostora te proelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.
Ako pravna ili fizika osoba iz stavka 1. i 2. ovoga lanka ne postupi sukladno stavku 6. ovoga
lanka, komunalni redar rješenjem e narediti uklanjanje ploe s tvrtkom, nazivom i natpisom.
lanak 22. Jarbol za zastave postavlja se na proelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.
Na jarbolima se postavljaju dravne zastave, upanijske, Opinske te prigodne zastave za odreene
manifestacije, kao i reklamne zastave.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
68
lanak 23.
Zastava Republike Hrvatske i Opine istiu se sukladno posebnim propisima.
Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, isti i neošteeni.
lanak 24.
Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na graevinskim skelama, ogradama i graevinama u
rekonstrukciji ili gradnji), transparenti, reklamni ormarii, oslikane reklamne poruke (na zidovima graevina,
ogradama, tendama, prometnicama i slino), reklamni natpisi i drugi predmeti koji slue reklamiranju, osim
reklamnih panoa.
Reklame iz stavka 1. ovoga lanka postavljaju se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odijela
ako se radi o starogradskim jezgrama Tinjana i Kringe.
Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slino) bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odijela.
lanak 25. Reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi i slino), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi,
osvijetljene reklamne vitrine („city light”), reklamne ploe na graevinama u kojima se ne nalazi poslovni
prostor kojeg se djelatnost ili proizvod oglašava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki reklamni
panoi - samostojei i na objektima, reklamni ureaji i konstrukcije i slino.
Reklamni panoi oglasne površine vee od 12 m2 postavljaju se na javne površine na temelju rješenja
Jedinstvenog upravnog odijela.
lanak 26. Zaštitne naprave, plakati, ploe s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi
moraju biti uredni i funkcionalno ispravni.
lanak 27.
Ako se zaštitne naprave, plakati, ploe s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni
panoi postavljaju suprotno lancima od 18. do 26. ove Odluke, komunalni redar rješenjem e narediti njihovo
uklanjanje.
lanak 28. Za postavljanje ploa s natpisom, plakata, jarbola, reklama i reklamnih panoa na javne površine,
zemljišta i objekte u vlasništvu drugih, plaa se naknada koju odlukom propisuje opinski naelnik na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odijela o emu se zakljuuje ugovor.
Ugovor iz stavka 1. ovoga lanka sklapa se prije izdavanja rješenja o njihovu postavljanju.
Privremeni objekti
lanak 29.
Privremeni objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestacija najdue do 90 dana
postavljaju se na temelju suglasnosti Jedinstvenog upravnog odijela
lanak 30. Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Opine Tinjan, u skladu s posebnim propisima, a na
temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odijela, mogu se postaviti: kiosci graevinske bruto površine do 15
m2 , pokretne naprave za djelatnost trgovine na malo i obavljanje uslunih djelatnosti (osim za prigodne
manifestacije), otvorene terase i montano-demontane nadstrešnice iznad otvorenih terasa.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
69
opinskog naelnika
lanak 32.
Za postavljanje privremenih objekata u smislu ove Odluke na javnim površinama i zemljištu u
vlasništvu Opine Tinjan plaa se naknada utvrena posebnom odlukom Opinskog vijea.
Vlasnici, odnosno korisnici privremenih objekata u smislu ove Odluke duni su ih drati urednim i
funkcionalno ispravnim te redovito istiti njihov okoliš.
lanak 33. Ako su privremeno objekti postavljeni suprotno odredbama ove Odluke, komunalni redar rješenjem e
narediti njihovo uklanjanje.
Komunalni objekti, ureaji i drugi objekti u opoj uporabi
lanak 34. Komunalni objekti, ureaji i drugi objekti u opoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u opoj uporabi)
smiju se postaviti na površini javne namjene i drugoj nekretnini i u vlasništvu Opine Tinjan pod uvjetima
propisanom ovom Odlukom, a u svrhu ureenja, pruanja usluga, odravanja komunalne infrastrukture i
lakšeg snalaenja graana na podruju Opine .
Objekti u opoj uporabi su:
- javna rasvjeta,
- obavijesne ploe, ormarii, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara, zaštienih dijelova
prirode, turistikih i drugih objekata,
- javne telefonske govornice, poštanski sanduii,
- nadstrešnice, ekaonice na stajalištima javnog prometa,
- samostojei telekomunikacijski razvodni ormarii za smještaj telekomunikacijske opreme;
- spomenici, skulpture, spomen-ploe i sakralni objekti.
lanak 35. Unutar površina javne namjene dozvoljeno je postavljanje elektrinih, telefonskih, vodovodnih,
kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela, uz obvezu izvoditelja
radova da uspostavi prijašnje stanje površine.
lanak 36. Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik, kojoj je Opina povjerila na odravanje ili upravljanje objekata
u opoj uporabi, odnosno vlasnik, duan ih je odravati urednima, istima i funkcionalno ispravnima.
Osoba iz stavka 1. ovoga lanka, duna je nastala ošteenja i kvarove otkloniti u najkraem roku, a
najkasnije u roku od 10 dana od utvrivanja ošteenja ili kvara.
Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slino te na drugi nain ošteivati i uništavati objekte u opoj
uporabi.
lanak 37.
Objekti u opoj uporabi, ako ovom Odlukom ili posebnim propisom nije drugaije odreeno,
postavljaju se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odijela.
Vlasnik, odnosno korisnik objekata u opoj uporabi odnosno osoba koju on ovlasti, duni su plaati
naknadu prema posebnim propisima.
70
lanak 38. Površine javne namjene moraju imati javnu rasvjetu.
Javna rasvjeta mora biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i energetski uinkovita sukladno
posebnim propisima, a uzimajui u obzir znaaj pojedinih dijelova Opine Tinjan i pojedinih površina javne
namjene, prometa i potreba graana.
Pravna ili fizika osoba koja obavlja djelatnost odravanja javne rasvjete duna je odravati objekte
javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti.
Ošteivanje rasvjetnih tijela i ureaja javne rasvjete kanjivo je prema odredbama ove Odluke.
lanak 39.
Plan pojedinog naselja mora imati ucrtane glavne ulice, trgove, parkove, najvanije objekte u naselju
(škola, djeji vrti, pošta, zdravstvena ustanova i slino) te oznake mjesta na kojem se plan nalazi.
lanak 40.
Javne telefonske govornice i poštanske sanduie postavljaju i odravaju pravne osobe koje pruaju
telekomunikacijske i poštanske usluge.
Na stajalištima javnog prometa, postavljaju se nadstrešnice, ekaonice.
Nadstrešnice, ekaonice se postavljaju tako da ne ometaju promet vozila i pješaka te da osiguravaju
pristupanost stajalištu prema posebnom propisu.
Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik kojoj je Opina povjerila postavljanje i odravanje nadstrešnica,
ekaonica duna ih je redovito odravati (prati, istiti, mijenjati ošteene dijelove i sl).
Zabranjeno je po nadstrešnicama, ekaonicama lijepiti plakate i drugo, ispisivati grafite i uništavati ih.
lanak 42.
Na javnim površinama na podruju Opine Tinjan mogu se postavljati spomenici, spomen-ploe,
skulpture i slini predmeti memorijalnog, sakralnog ili umjetnikog karaktera na graevine, zemljišta i druge
prostore, a u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima.
lanak 43.
obiljeja i slinih predmeta podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.
Uz zahtjev potrebno je priloiti skicu, tehniki opis, oznaku lokacije, obrazloenje o potrebi postave
predmeta kao i drugu dokumentaciju koja se odredi da je potrebna za voenje postupka.
Odluka o zahtjevu iz prethodnog stavka donosi Opinsko vijee.
Na temelju Odluke iz stavka 2. ovoga lanka Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje, ako nije
drukije propisano posebnim propisom.
lanak 44. Spomenik, spomen-ploa, skulptura i sakralno obiljeje moraju se odravati urednima i ne smiju se
ošteivati i uništavati.
III. ODRAVANJE ISTOE, UREENJE I KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE
lanak 45. Pod odravanjem istoe i uvanjem površina javne namjene, u smislu ove Odluke, smatra se:
- išenje površine javne namjene,
lanak 46.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
71
išenje površine javne namjene obavlja komunalno društvo TKM d.o.o. Tinjan temeljem Programa
odravanja komunalne infrastrukture kojega donosi Opinsko vijee.
lanak 47. Izvanredno išenje površina javne namjene odredit e se kada zbog vremenskih nepogoda, ili slinih
dogaaja površine javne namjene budu prekomjerno oneišene te kada ih je iz drugih razloga javne površine
prekomjerno oneišene.
lanak 48.
Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do oneišavanja
javnih površina, duna ih je redovito istiti ili osigurati njihovo išenje.
Organizator javnih skupova, javnih priredbi i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni
privremeni objekti (kiosci i slino), obvezan je istiti javne površine koje slue kao pristup tim objektima ili
za postavljanje objekata.
Vlasnik ili korisnik iz stavka 2. ovoga lanka duan je odmah po završetku javne priredbe ili
dogaanja javnu površinu oisti.
Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga lanka, komunalni redar naredit e mu
rješenjem išenje površine javne namjene.
lanak 49. Za istovar, smještaj i utovar graevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje
graevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i sline
graevinske radove ili gradnju objekta moe se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno
koristiti površinu javne namjene i druge površine uz nju na temelju suglasnosti Jedinstvenog upravnog odijela.
lanak 50. Sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine" broj 153/13,20/17), izvoa je osoba koja gradi ili
izvodi pojedine radove na graevini.
Prigodom izvoenja radova izvoa mora poduzimati mjere spreavanja oneišavanja javnih
površina, a osobito graditi u skladu s graevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehnikim propisima,
posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:
- istiti, odnosno osigurati išenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta graevnog i
drugih materijala, blata i slino, a taloenje kojih je na javnim površinama posljedica izvoenja
radova,
ureuju gospodarenje otpadom,
- oporabiti i/ili zbrinuti graevni otpad nastao tijekom graenja na gradilištu sukladno propisima
koji ureuju gospodarenje otpadom.
lanak 51. Privremeno korištenje površine javne namjene za potrebe izvoenja graevinskih radova i
postavljanja graevinske skele odobrava se do 12 mjeseci, uz mogunost ponovnog produenja ako to radovi
zahtijevaju.
lanak 52.
Ako se s radovima na objektu ne zapone u roku od sedam dana od dana postavljanja graevinske
skele ili ako se na vrijeme due od 30 dana zaustavi gradnja, izvoa je duan skelu i drugi materijal odmah
ukloniti s javne površine.
Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga lanka, komunalni redar naredit e
rješenjem uklanjanje graevinske skele i drugog materijala.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
72
lanak 53. Izvoa je duan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova ukloniti opremu i materijal sa javne
površine.
Nakon završetka radova izvoa je duan zauzetu površinu dovesti u stanje u kakvom je bila prije
izvoenja radova.
Komunalni redar pregledat e korištenu površinu javne namjene i ako utvrdi da postoji kakvo
ošteenje, naredit e izvoau dovoenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.
lanak 54. Dio površine javne namjene moe se privremeno koristiti za istovar drva, ugljena i slinoga, te za
slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ne ometa cestovni i pješaki promet.
S površine javne namjene moraju se ukloniti drva, ugljen i slino u roku od 24 sata i odmah oistiti od
piljevine i drugih otpadaka.
Na površinama javne namjene zabranjeno je:
- bacati gorue predmete u spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
te paliti otpad,
- neovlašteno postavljati ili ošteivati spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno
prikupljanje otpada,
- odlaganje otpada van za to predvienih spremnika,
- rasipati komunalni otpad te oneišivati prostor oko spremnika za otpatke i spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada,
- onemoguavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za odvojeno
prikupljanje otpada,
- ispuštati otpadne vode,
- ostavljati vozila bez registarskih ploica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice,
kamp-prikolice i druga prikljuna vozila, vozila ošteena u sudaru i olupine vozila,
- oneišavati javne površine bacanjem ili ostavljanjem reklamnih i drugih letaka na vozilima i
predmetima na javnim površinama,
- obavljati radnje kojima se oneišuju javne površine ili propuštati obavljanje radnji kojima se
sprjeava oneišenje javnih površina.
Uklanjanje snijega i leda
lanak 56. Snijeg i led s javnih površina uklanja pravna osoba ili fizika osoba obrtnik kojoj je Opina povjerila
uklanjanje snijega i leda.
lanak 57.
Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog
prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade.
Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa duni su ukloniti snijeg i led s
nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa.
lanak 58. Ako osobe iz lanaka 57. ove Odluke ne uklone snijeg i led, komunalni redar ostaviti e im obavijest
da u roku od 12 sati uklone snijeg i led.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
73
Ako osobe iz stavka 1. ovoga lanka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Opina e snijeg i
led ukloniti putem tree osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovoga lanka.
Osobe iz stavka 1. ovoga lanka odgovaraju za štetu nastalu zbog neišenja snijega i leda.
Javne zelene površine
lanak 59. Javne zelene površine moraju se redovno odravati, istiti i ureivati sukladno programu odravanja
komunalne infrastrukture na podruju Opine koji donosi Opinsko vijee.
Javne zelene površine odrava i ureuje pravna osoba ili fizika osoba obrtnik kojoj je to Opina
povjerila.
lanak 60.
Pravna osoba ili fizika osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari spomen-podrujima,
grobljima i slinim površinama mora ih odravati urednima, istima i redovno odravati zelenu površinu
unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.
lanak 61.
Ako se javna zelena površina ureuje na temelju akta kojim se provode dokumenti prostornog
ureenja sukladno posebnim propisima, Jedinstveni upravni odjel daje mišljenje na krajobrazni projekt.
Ako za ureenje javne zelene površine nije potreban akt iz stavka 1. ovoga lanka, javne zelene
površine ureuju se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odijela.
lanak 62. Radi ouvanja fonda stabala Opine, te zbog izrazitog ekološkog znaenja, za sjeu, orezivanje i
sadnju stabala na javnim zelenim površinama, potrebna je suglasnost Jedinstvenog upravnog odijela kojim se
moe odrediti i zamjenska sadnja.
lanak 63. Djeje igralište, pješake staze, parkovna oprema i slino na javnim zelenim površinama, postavljaju
se ili uklanjaju temeljem suglasnoti Jedinstvenog upravnog odijela
lanak 64.
Na javnim zelenim površina zabranjeno je:
- zaustavljanje, ostavljanje i vonja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za odravanje,
javnih zelenih površina i komunalnih ureaja na njima),
- ošteivanje drvea, grmlja, cvjetnjaka, ivica i drugog raslinja,
- uništavanje, mehaniko ošteivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita,
- odlaganje graevnog materijala, glomaznog otpada, šute, ulja, boja i dr.,
- kopanje i odvoenje zemlje, pijeska, humusa i slino.
Vlasnik vozila odgovoran je za zaustavljanje i ostavljanje vozila na javnim zelenim površinama.
Vlasnik, odnosno korisnik vozila, odgovoran je za vonju vozila na javnim zelenim površinama.
lanak 65. Javna parkirališta te parkirališta uz ugostiteljske objekte i objekte drugih namjena moraju se redovito
odravati istima i urednima.
74
IV. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA
lanak 66. Predmeti postavljeni na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno
odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima te se moraju se odmah ukloniti.
Komunalni redar rješenjem e naloiti uklanjanje predmeta, ureaja i opreme iz ovog lanka , osim
predmeta , ureaja i opreme za ije je uklanjanje propisana nadlenost drugog tijela.
Ako vlasnik, odnosno korisnik, u odreenom roku ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga lanka,
izvršenje rješenja putem tree osobe provest e se na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.
lanak 67.
Uklonjeni predmeti iz lanka 75. ove Odluke odlau se u odreene prostore.
Komunalni redar obavijestit e vlasnika, odnosno korisnika, o mjestu odlaganja predmeta i roku za
njegovo preuzimanje.
Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz
stavka 2. ovoga lanka, predmet se smatra napuštenim.
lanak 68. Komunalni redar naredit e vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, ošteeno u
sudaru, neregistrirano, neispravno i slino), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih
prikljunih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s javne
površine.
Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga lanka, ostavit e na vozilu
obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri (3) dana.
Ako vlasnik vozila ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja putem tree osobe
provest e se na njegovu odgovornost i trošak.
Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajue odlagalište o emu je komunalno redarstvo
duno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti i
ne podmiri troškove uklanjanja i uvanja (skladištenja) vozila, vozilo e biti prodano na javnoj drabi.
Iznimno od stavka 4. ovoga lanka, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u
takvom je stanju da nije za popravak bit e, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklau.
lanak 69. Komunalni redar naloit e uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini,
vozila bez registarskih ploica parkiranog na javnoj površini, vozila koje onemoguuje pristup vozilu za otpad
do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizike osobe obrtnika registrirane za
obavljanje te djelatnosti, a na trošak vlasnika vozila.
V. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA
lanak 70. Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar sukladno zakonu kojim se ureuje
komunalno redarstvo, posebnim propisima i ovoj Odluci.
Komunalni redar u obavljanju slubene dunosti nosi slubenu odoru i ima slubenu iskaznicu.
Izgled slubene odore te izgled i sadraj slubene iskaznice komunalnog redara propisuje Opinsko
vijee.
lanak 71.
Javnopravna tijela te fizika osoba i pravna osoba duni su komunalnom redaru u provedbi njegovih
ovlasti omoguiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do mjesta postupanja (prostorija objekta, naprava i
ureaja), dati osobne podatke te pruiti druga potrebna obavještenja o predmetu postupanja.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
75
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je zatraiti pomo policije ako se prilikom izvršenja rješenja prui
otpor ili se otpor osnovano oekuje.
lanak 72. U provedbi nadzora nad provoenjem ove Odluke komunalni redar ovlašten je:
1. zatraiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl) na
temelju kojih moe utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke , kao i drugih
osoba nazonih prilikom nadzora,
2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o injenicama koje se ne mogu
izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazonih prilikom nadzora,
3. zatraiti pisanim putem od stranke tone i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu po nadzoru,
4. prikupljati dokaze i utvrivati injenino stanje na vizualni i drugi odgovarajui nain
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,
6. rješenjem ili na drugi propisani nain narediti fizikim i pravnim osobama mjere za odravanje
komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,
7. naplatiti novanu kaznu od poinitelja na mjestu poinjenja prekršaja (bez prekršajnog naloga , uz
izdavanje potvrde),
8. predloiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga (ako poinitelj prekršaja ne pristane platiti
novanu kaznu na mjestu poinjenja prekršaja)
VI. NOVANE KAZNE
lanak 73.
Novanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit e se za prekršaj pravna osoba koja obavlja
komunalnu djelatnost ako:
1. ne odrava objekte u opoj uporabi sukladno lanku 36. stavak 1. ove Odluke,
2. ne odrava objekte i ureaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti sukladno lanku 38.
stavak 3. ove Odluke,
3. redovno i izvanredno ne odrava i ne isti javne površine i zelene površine sukladno programu iz
lanka 46.i 59. ove Odluke,
4. ne ukloni snijeg i led sukladno lanku 56. ove Odluke.
Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja
poini prekršaj iz stavka 1. ovog lanka.
Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik i osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost koja poini prekršaj iz stavka 1. ovog lanka u vezi s obavljanjem njezina obrta
ili druge samostalne djelatnosti.
Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba koja poini prekršaj iz stavka
l. ovog lanka.
lanak 74. Novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne odrava vanjske dijelove zgrade urednima ili ne obnovi i ne odrava vanjske dijelove zgrade
tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (lanak 7. stavci 1. i 2.Odluke),
2. postavi ogradu uz javnu površinu tako da ometa sigurnost prometa i ljudi (lanak 11.Odluke),
3. ne posjee stablo za koje je komunalni redar rješenjem naredio sjeu jer postoji opasnost od rušenja
stabla na javnu površinu i ozljeivanje ljudi i/ili ošteivanje imovine (lanak 13.Odluke),
4. piše grafite, poruke i slino te na drugi nain ošteuje i uništava objekte u opoj uporabi (lanak 36.
stavak 3. Odluke),
5. ošteti rasvjetna tijela i/ili ureaje javne rasvjete (lanak 38. stavak 4. Odluke)
6. postavi nadstrešnicu, ekaonicu tako da ometa promet vozila i pješaka (lanak 41. stavak 2.);
7. redovito ne odrava nadstrešnice, ekaonice (lanak 41. stavak 3.Odluke,
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
76
8. koristi površinu javne namjene za istovar, smještaj i utovar graevnog materijala, postavu
kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje graevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili
zaštitu od padanja dijelova fasada i sline graevinske radove ili gradnju objekta, bez suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela iz lanka 49. ove Odluke;
Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka.
Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka u vezi s obavljanjem
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,000 kuna kaznit e se fizika osoba koja poini
prekršaj iz stavka l. ovoga lanka.
lanak 75. Novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit e se za prekršaj pravna osoba ako:
1. piše grafite, poruke i slino te na drugi nain uništava vanjske dijelove zgrade (lanak 7. stavak
3.Odluke);
2. ne odrava urednom ogradu uz javnu površinu (lanak 11. stavak 2Odluke);
3. ne orezuje ogradu od ukrasne ivice tako da nije opasna za prolaznike te da ne ometa promet ljudi i
vozila (lanak11. stavak 3.Odluke);
4. ne otkloni nedostatke u dvorištu, vrtu, vonjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na
neizgraenom graevinskom zemljištu ili ogradi uz javnu površinu za koje je komunalni redar
rješenjem naredio otklanjanje (lanak 12.Odluke);
5. ošteuje i uništava te neovlašteno skida i mijenja ploe i ploice iz lanka 15. ove Odluke (lanak
16. Odluke);
6. postavi kameru suprotno svrsi propisanoj lankom 19. stavak 1. ove Odluke;
7. ne odrava kamere funkcionalno ispravnima (lanak 19. stavak 2.Odluke);
8. postavi plakat bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti iz lanka 20. stavaka 2. i 3. ove Odluke;
9. šara, ošteuje ili na drugi nain uništava plakate (lanak 20. stavak 5.Odluke);
10. ne odrava urednim i istim mjesto za postavljanje plakata (lanak 20. stavak 6.Odluke);
11. postavi plou s tvrtkom, nazivom i natpisom na proelje zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju
iz lanka 21. stavka 4. ove Odluke;
12. ne ukloni plou s tvrtkom, nazivom i natpisom s proelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka
obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, i ne vrati proelje zgrade
u prvobitno stanje ili ne ukloni plou s tvrtkom, nazivom i natpisom s proelja zgrade za koju je
komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (lanak 21. stavci 6. i 7.Odluke);
13. postavi jarbol za zastave bez rješenja ili suprotno rješenju iz lanka 22. stavka 3. ove Odluke;
14. ne odrava urednima, istima i neošteenima jarbole za zastave i zastave (lanak 23. stavak
2.Odluke;
15. postavi reklamu bez rješenja ili suprotno rješenju iz lanka 24. stavka 2. ove Odluke;
16. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slino), bez suglasnosti iz lanka 24. stavka
3. ove Odluke;
17. postavi reklamni pano oglasne površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz lanka 25.
stavka 2. ove Odluke;
18. postavljene zaštitne naprave, plakati, ploe s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i
reklamni panoi nisu uredni i funkcionalno ispravni (lanak 26.Odluke);
19. ne ukloni zaštitne naprave, plakate, ploe s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbole, reklame i
reklamne panoe za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (lanak 27. Odluke);
20. postavi privremene objekte bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti iz lanka 29. ove Odluke;
21. postavi na javnu površinu kiosk površine do 15 m² , pokretnu napravu, otvorenu terasu,
montano-demontanu nadstrešnicu iznad otvorene terase bez rješenja ili suprotno rješenju iz
lanka 30. ove Odluke;
77
22. ne dri urednima i funkcionalno ispravnima kioske, pokretne naprave, otvorene terase i
montano-demontane nadstrešnice iznad otvorenih terasa te redovito ne isti njihov okoliš
(lanak 32. stavak 2.Odluke);
23. ne ukloni kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montano-demontane nadstrešnice iznad
otvorenih terasa za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (lanak 33. Odluke);
24. lijepi plakate i drugo, ispisuje grafite i uništava nadstrešnice, ekaonice (lanak 36. stavak 3.
Odluke);
25. postavi, premjesti ili ukloni spomenik, skulpturu, spomen-plou i sakralno obiljeje bez rješenja
ili suprotno rješenju iz lanka 43. stavak 4. ove Odluke;
26. redovito ne isti ili ne osigurava išenje oneišenih javnih površina zbog obavljanja djelatnosti
(lanak 48. stavak 1. Odluke);
27. ne isti javne površine koje slue organiziranju javnih skupova, javnih priredbi i ne isti javne
površine na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slino) odnosno ne oisti javnu
površinu odmah po završetku javne priredbe ili dogaanja ili ne oisti javnu površinu za koju je
komunalni redar rješenjem naredio išenje (lanak 48. stavci 2., 3. i 4.Odluke);
28. ne ukloni odmah s javne površine graevinsku skelu i drugi materijal u sluaju da s radovima na
objektu ne zapone u roku od sedam dana od dana postavljanja graevinske skele ili ako se na
vrijeme due od 30 dana zaustavi gradnja (lanak 52. stavak 1.Odluke);
29. ne ukloni s javne površine graevinsku skelu i drugi materijal za koje je komunalni redar
rješenjem naredio uklanjanje (lanak 52. stavak 2.Odluke);
30. nakon završetka radova ne dovede zauzetu površinu u stanje u kakvom je bila prije izvoenja
radova (lanak 53. stavak 2.Odluke);
31. ne dovede u roku od 48 sati u prvobitno stanje korištenu javnu površinu na kojoj je komunalni
redar utvrdio postojanje ošteenja (lanak 53. stavak 3.Odluke);
32. koristi dio javne površine za istovar drva, ugljena i slinoga te za slaganje i piljenje ogrjevnog
drva tako da ometa cestovni i pješaki promet (lanak 54. stavak 1.);
33. ne ukloni u roku od 24 sata s javne površine drva, ugljen i slino i odmah je ne oisti od piljevine
i drugih otpadaka (lanak 54. stavak 2.Odluke);
34. postupa protivno odredbama lanka 55. ove Odluke
35. ne ukloni snijeg i led sukladno lanku 57. i 58. ove Odluke
36. sjee, orezuje i sadi stabla na javne zelene površine bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog dojela
iz lanka 62. ove Odluke;
37. postavi ili ukloni djeje igralište, pješaku stazu, parkovnu opremu i slino na javnim zelenim
površinama bez suglasnosti iz lanka 63. ove Odluke;
38. postupa suprotno zabranama iz lanka 64. ove Odluke;
39. parkirališta iz lanka 65. ove Odluke ne dri urednima i istima,
40. postupa protivno rješenju iz lanka 66. ove Odluke
41. onemogui komunalnom redaru, u provedbi njegovih ovlasti, nesmetano obavljanje nadzora i
pristup do mjesta postupanja (lanak 71. stavak 1.Odluke ).
Novanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka.
Novanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka u vezi s obavljanjem
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,000 kuna kaznit e se fizika osoba koja poini
prekršaj iz stavka 1. ovog lanka.
lanak 76. Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit e se za prekršaj pravna osoba ako:
1. dri bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari u dvorištu odnosno vrtu, vonjaku, na zelenoj i
drugoj površini zgrade te na neizgraenom zemljištu uz javnu površinu (lanak 10. stavak
2.Odluke);
78
2. ne isti i ne odrava dvorište odnosno vrt, vonjak, zelenu i drugu površinu zgrade te neizgraeno
zemljište uz javnu površinu (lanak 10. stavak 3.Odluke);
3. postavi ploicu s kunim brojem zgrade suprotno lanku 15. ove Odluke
4. dri izlog poslovnog prostora neurednim i neistim ili ako u izlogu dri ambalau ili skladišti
robu te izlae robu izvan poslovnog prostora (lanak 17. stavci 1. i 3. Odluke);
5. ne rasvjetljuje izlog nou ili rasvjetljenjem izloga izravno obasjava prometnu površinu (lanak
17. stavci 4. i 5. Odluke);
6. ne odrava plou s tvrtkom, nazivom i natpisom istom i itkom (lanak 21. stavak 5.Odluke);
Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka.
Novanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit e se fizika osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja poini prekršaj iz stavka 1. ovoga lanka u vezi s obavljanjem
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se fizika osoba koja poini prekršaj iz stavka
1. ovog lanka.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 77. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenim novinama Opine Tinjan.
lanak 78. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o komunalnom redu (Slubene novine Opine
Tinjan broj 6/16).
79
10.
Na temelju lanka 49. stavka 4., lanka 51. stavka 5. i lanka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti ivotinja
(„Narodne novine“ broj: 102/17., u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti ivotinja) i lanka 20. Statuta Opine
Tinjan („Slubene novine Opine Tinjan“ broj 4/17-proišeni tekst), Opinsko vijee Opine Tinjan na
sjednici odranoj dana 24. travnja 2019. godine, donijelo je
O D L U K U
o uvjetima i nainu dranja kunih ljubimaca,
postupanju s divljim ivotinjama pronaenim izvan staništa te
nainu postupanja sa napuštenim ili izgubljenim ivotinjama
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
Ovom se Odlukom ureuju uvjeti i nain dranja kunih ljubimaca, nain kontrole njihova
razmnoavanja, uvjeti i nain dranja vezanih pasa, nain postupanja s divljim ivotinjama pronaenim izvan
prirodnog staništa na podruju te nain postupanja s napuštenim i izgubljenim ivotinjama na podruju
Opine Tinjan (dalje u tekstu: Opina).
lanak 2.
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedee znaenje:
1. izgubljena ivotinja je ivotinja koja je odlutala od vlasnika i on ju trai
2. kuni ljubimci su ivotinje koje ovjek dri zbog društva, zaštite i pomoi ili zbog
zanimanja za te ivotinje
3. napuštena ivotinja je ivotinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i ivotinja koju
je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te ivotinja koje se
vlasnik svjesno odrekao
4. opasne ivotinje su ivotinje koje zbog neodgovarajuih uvjeta dranja i postupanja s
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i ivotinja te koje pokazuju napadako
ponašanje prema ovjeku
5. posjednik ivotinje odnosno kunog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka
pravna ili fizika osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno
odgovorna za zdravlje i dobrobit ivotinje
6. prijevoz je premještanje ivotinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe
ukljuujui postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište
7. radne ivotinje su psi koji slue kao tjelesni uvari i uvari imovine, psi vodii slijepih
i oni koji slue za pomo, psi tragai i psi koji slue za obavljanje drugih poslova
8. sklonište za ivotinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u koji se smještaju i
zbrinjavaju napuštene i izgubljene ivotinje gdje im se osigurava potrebna skrb i
pomo
9. slubene ivotinje su ivotinje koje imaju licencu za rad i slue za obavljanje poslova
pojedinih dravnih tijela
10. opasan pas je ona ivotinja koja je odreena kao opasan pas prema Pravilniku o
opasnim psima („Narodne novine“ broj: 117/08.).
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
80
Opi uvjeti dranja kunih ljubimaca
lanak 3.
Posjednik je duan:
1. osigurati kunim ljubimcima dranje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predvienim Zakonom o zaštiti ivotinja i ovom Odlukom,
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veliini (Prilog1.) i zaštitu od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje
3. psima osigurati pseu kuicu ili odgovarajuu nastambu u skladu s Prilogom 1.,
4. oznaiti mikroipom pse i vakcinirati protiv bjesnoe sukladno Zakonu o veterinarstvu,
5. onemoguiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,
7. pravodobno zatraiti veterinarsku pomo te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuu njegu
bolesnih i ozlijeenih ivotinja,
8. osigurati kunim ljubimcima pitku vodi te redovitu i pravilnu ishranu,
9. redovito odravati istim prostor u kojem borave kuni ljubimci.
Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kune ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograniavati kretanje kunim ljubimcima na nain koji mu uzrokuje bol, patnju,
ozljede ili strah.
1. bacanje petardi ili drugih pirotehnikih sredstava na ivotinje,
2. tranje ivotinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
3. drati pse trajno vezane ili ih trajno drati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omoguavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora,
4. trajno i samostalno dranje kunih ljubimaca na adresi razliitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u sluaju kada se radi o radnim psima koji uvaju neki objekt ili imovinu, a
posjednik im je duan osigurati svakodnevni nadzor,
5. drati kao kune ljubimce opasne i potencijalno opasne ivotinjske vrste utvrene u Popisu opasnih i
potencijalno opasnih ivotinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.
Posjednik pasa mora odgovarajuim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na
dranje i kretanje pasa osigurati da ivotinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije
koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
Opina kontrolira obvezu oznaavanja pasa mikroipom, odnosno provjerava jesu li svi psi oznaeni
mikroipom sukladno Pravilniku o oznaavanju pasa.
Uvjeti dranja kunih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kuama
lanak 4.
Dranje kunih ljubimaca u zajednikim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kunih
ljubimaca zajednikim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu išenja tih prostorija i prostora koje
oneiste kuni ljubimci sporazumno utvruju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik
kunih ljubimaca duan je drati ih na nain da ne ometaju mir sustanara ili na drugi nain krše dogovoreni
kuni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
81
Posjednik koji psa dri u stanu ili kui bez okunice, duan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja
nude i zadovoljenja dnevnih fizikih aktivnosti.
Uvjeti izvoenja kunih ljubimaca na javne površine
lanak 5.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su oznaeni mikroipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika.
lanak 6.
Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama i to:
- izvan granica naselja Opine, poevši od zadnjeg objekta u odreenom naselju prema nenaseljenom
dijelu naselja.
lanak 7.
Kretanje kunih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugaije odreeno.
lanak 8.
Kunim ljubimcima koji se kreu slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na djejim
igralištima, cvjetnjacima, sportskim terenima, dvorištima vrtia te na drugim mjestima gdje postoji opasnost
ugroavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika
prostora.
lanak 9.
Iz sigurnosnih razloga prometa, ljudi i drugih ivotinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnoavanja zabranjeno je puštanje kunih ljubimaca da samostalno šeu javnim površinama bez
prisutnosti i nadzora posjednika.
lanak 10.
Posjednik kunog ljubimca duan je pri izvoenju kunog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za
išenje i oistiti javnu površinu koju njegov kuni ljubimac oneisti.
lanak 11.
Ogranienje kretanja kunih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomo
osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
lanak 12. Posjednik opasnog psa duan je provesti sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
lanak 13. Posjednik opasnog psa mora ga drati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne moe pobjei, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zakljuana.
lanak 14. Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN
PAS“.
lanak 15.
Izvoenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je iskljuivo s brnjicom i na povodcu.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
82
lanak 16.
Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatraiti na uvid od posjednika
potvrdu kojom se potvruje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Ukoliko vlasnik ne pokae potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja slubeni zapisnik te
obavještava nadlenu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
Nain kontrole razmnoavanja kunih ljubimaca
lanak 17.
Zabranjen je uzgoj kunih ljubimaca namijenjenih prodaji bez rješenja o registraciji uzgoja koje
donosi nadleno tijelo.
svako neregistrirano razmnoavanje.
Posjednici kunih ljubimaca iz stavka 1. ovoga lanka duan zbrinuti mladunad vlastitih kunih
ljubimaca.
Ako posjednici kunih ljubimaca sami ne eli zbrinuti mladunad kunih ljubimaca, snose troškove
njihova zbrinjavanja, a u sluaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
Ako posjednici kunih ljubimaca ne zbrinjava mladunad kunih ljubimaca, veterinarski inspektor po
utvrivanju napuštanja mladunadi vlastitog kunog ljubimca, vlasnicima moe odrediti mjeru trajne
sterilizacije kunog ljubimca, a na trošak vlasnika.
lanak 19.
Sklonište iji rad Opina financira mora osigurati trajnu sterilizaciju pronaenih pasa i maaka, osim
ako je ivotinja oznaena pa je mogue pronai vlasnika i vratiti ivotinju.
lanak 20.
Kontrola razmnoavanja pasa i maaka moe se provesti trajnom sterilizacijom po naredbi opinskog
naelnika kao mjerom za smanjenje broja napuštenih i neregistriranih kunih ljubimaca na podruju Opine.
Naredbom o trajnoj sterilizaciji propisuje se na podruju kojih dijelova naselja Opine se trajna
sterilizacija pasa i maaka provodi te se propisuje na koje se pse i make trajna sterilizacija ne odnosi.
III. NAIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM IVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim ivotinjama
lanak 21.
Posjednik kunog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kunog ljubimca prijaviti njegov
nestanak skloništu za ivotinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili
ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za voenje Upisnika kunih ljubimaca.
Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraanje
ivotinje, sklonište postaje vlasnik ivotinje te je moe udomiti.
Posjednik izgubljene ivotinje duan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju poini
ivotinja od trenutka nestanka do trenutka vraanja posjedniku.
Postupanje s napuštenim ivotinjama
lanak 22.
Nalaznik napuštene ili izgubljene ivotinje mora u roku od tri dana od nalaska ivotinje obavijestiti
sklonište za napuštene ivotinje, osim ako je ivotinju u tom roku vratio posjedniku.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
83
Kontakt informacije skloništa s kojim Opina ima potpisan ugovor objavljen je na slubenim mrenim
stranicama Opine.
Nalaznik napuštene ili izgubljene ivotinje mora pruiti ivotinji odgovarajuu skrb do vraanja
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene ivotinje.
ivotinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku ivotinje moe utvrditi njezin vlasnik te se
ivotinja odmah moe vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne moe doi po ivotinju.
Ako se utvrdi posjednik napuštene ivotinje, duan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju
poini ivotinja od trenutka nestanka do trenutka vraanja posjedniku.
IV. NAIN POSTUPANJA S DIVLJIM IVOTINJAMA
Divlja i zaštiene divlje vrste
lanak 23.
S divljai izvan lovišta i zaštienim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat
e se po zasebnom „Programu zaštite divljai izvan prirodnog staništa“ kao i drugim propisima o zaštiti
ivotinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.
Do donošenja „Programa zaštite divljai izvan prirodnog staništa“ divlja i zaštiene divlje vrste koje
se zateknu izvan prirodnog staništa smještaju se u sklonište koje osigurava njihovo vraanje u prirodno
stanište ako je to mogue.
Ako nije mogue vraanje u prirodno stanište, ivotinje se nude najbliem lovoovlašteniku u skladu s
posebnim propisima o lovstvu.
Ako se ivotinje ne mogu smjestiti u sklonište a lovoovlaštenik nije ivotinje u mogunosti primiti,
ivotinje se mogu usmrtiti.
V. ZAŠTITA IVOTINJA
Poticanje zaštite ivotinja
lanak 24. Opina e prema obvezi utvrenoj Zakonom o zaštiti ivotinja poticati razvoj svijesti svojih
sugraana o brizi i zaštiti ivotinja. Obveza pruanja pomoi ivotinji.
lanak 25.
Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeenu ili bolesnu ivotinju mora joj pruiti potrebnu pomo, a ako
to nije u mogunosti sam uiniti, mora joj osigurati pruanje pomoi.
Ako nije mogue utvrditi tko je posjednik ivotinje, pruanje potrebne pomoi ozlijeenim i bolesnim
ivotinjama pronaenim na podruju Opine, organizirat e i financirati Opina.
Ako se utvrdi posjednik ozlijeene ili bolesne ivotinje, troškove snosi posjednik.
Korištenje ivotinja u komercijalne svrhe
lanak 26.
Zabranjeno je koristiti ivotinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama,
sajmovima, trnicama i slino, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela.
lanak 27.
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kunih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu
moraju udovoljavati trgovine kunim ljubimcima i prostori veleprodaje.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
84
U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatraiti pomo policijskih slubenika ukoliko se
prilikom provoenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano oekuje pruanje otpora.
Komunalni redar postupa po slubenoj dunosti kada uoi postupanje protivno ovoj Odluci te prema
prijavi fizikih ili pravnih osoba.
U obavljanju poslova iz svoje nadlenosti, komunalni redar je ovlašten:
1. pregledati isprave na temelju kojih se moe utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazonih
nadzoru,
2. ui u prostore/prostorije u kojima se dre kuni ljubimci,
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
4. zatraiti od stranke podatke i dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajui nain,
6. oitati mikroip,
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadlenim tijelima,
8. donijeti rješenje kojim nalae usklaivanje uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod
prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,
9. naplatiti novanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
10. upozoravati i opominjati fizike i pravne osobe,
11. narediti fizikim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.
O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinanom sluaju komunalni redar
duan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
U sluajevima iz nadlenosti komunalnog redara predvienim ovom Odlukom komunalni redar moe,
kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o emu je duan sastaviti zapisnik te kasnije
dostaviti pisano rješenje.
Komunalni redar duan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kuni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se
moe zakljuiti da ivotinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeena ili da bi
nastavak njezina ivota u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili
velikim strahom,
2. posjednik nije oznaio mikroipom psa u roku predvienom Zakonom o veterinarstvu,
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoe, te dao na uvid dokumentaciju kojom to
moe potvrditi (putovnicu kunog ljubimca),
3. posjednik kunom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili moe uzrokovati bolest,
bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja
kunog ljubimca bila nuna intervencija veterinarske inspekcije,
4. posjednik dri više od 9 ivotinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije
dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih ivotinja, odnosno ukoliko ima više od
20 ivotinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije
kojim je odobreno dranje ivotinja i potvreno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani vaeim
propisima,
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a dri opasnog
psa,
6. posjednik nije pravodobno zatraio veterinarsku pomo i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuu
njegu bolesnog ili ozlijeenog kunog ljubimca,
7. uzgajiva ne pokae na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadlenog
ministarstva,
85
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kunog ljubimca,
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kunog ljubimca ili njegovu mladunad,
10. posjednik ivotinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
Komunalni redar duan je obavijestiti policiju i/ili dravno odvjetništvo kada uoi situaciju koja upuuje
na muenje ili ubijanje ivotinja.
U svim sluajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoi postupanje protivno Zakonu o zaštiti
ivotinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadlean, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o
zateenom stanju prosljeuje nadlenom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
Komunalni redar duan je bez odgode obavijestiti policiju kada utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost
da odgoda u postupanju ugrozi zdravlje i sigurnost ljudi ili ivotinja te sigurnost imovine.
alba protiv rješenja komunalnog redara
lanak 29. Protiv rješenja komunalnog redara moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
alba na rješenje komunalnog redara ne odgaa izvršenje rješenja.
O albi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odluuje upravno tijelo jedinice podrune
(regionalne) samouprave nadleno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
VII. NOVANE KAZNE
lanak 30.
Sredstva naplaena za predviene prekršaje iz ove Odluke prihod su Prorauna Opine.
Komunalni redar ima ovlast i dunost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadlenosti i
sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci.
U tu svrhu, komunalni redar moe osim kazne izrei i usmeno upozorenje.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj e biti kanjen novanom kaznom od
300,00 do 2.000,00 kuna kada:
1. nije osigurao kunom ljubimcu dranje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predvieno Zakonom o zaštiti ivotinja i ovom Odlukom (lanak 3. stavak 1. toka
1.),
2. psu nije osigurao pseu kuicu ili odgovarajuu nastambu (l. 3. st. 1. to. 2.),
3. nije onemoguio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (lanak 3.
stavak 1. toka 4.),
4. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (l. 3. stavak 1. toka 5.),
5. nije osigurao kunom ljubimcu pitku vodu te redovitu i pravilnu ishranu (lanak 3.
stavak 1. toka 7.),
6. redovito ne isti i ne odrava urednim prostor u kojem boravi kuni ljubimac (lanak 3. stavak 1.
toka 8.),
7. dri psa trajno vezanim ili ga trajno drati u prostorima ili dijelu dvorišta bez
omoguavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (lanak 3. stavak 3. toka 1.),
8. dri kao kune ljubimce opasne i potencijalno opasne ivotinjske vrste utvrene u
Popisu opasnih i potencijalno opasnih ivotinjskih vrsta (Prilog 1.) koji je sastavni dio
ove Odluke (lanak 3. stavak 3. toka 5.),
9. kunog ljubimaca ne dri na nain da ne ometa mir sustanara ili na drugi nain krši
dogovoreni kuni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (lanak 4. stavak
1.),
10. psa kojeg dri u stanu ili kui bez okunice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nude i
zadovoljenja ostalih dnevnih fizikih aktivnosti (lanak 4. stavak 2.),
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
86
11. psa izvodi na javne površine gdje to ovom Odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije oznaen
mikroipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (lanci 5. i 6.),
12. dozvoli da se kuni ljubimac kree slobodno ili na povodcu na djejim igralištima,
cvjetnjacima, sportskim terenima, dvorištima škola i vrtia te na drugim mjestima
gdje postoji opasnost ugroavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi
bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (lanak 8.),
13. omogui kunom ljubimcu da samostalno šee javnim površinama bez njegove
prisutnosti i nadzora (lanak 9.),
14. pri izvoenju kunog ljubimca na javnu površinu ne nosi sa sobom pribor za išenje i ne oistiti
javnu površinu koju njegov kuni ljubimac oneisti (lanak 10.),
15. opasnog psa ne dri u zatvorenom prostoru iz kojeg ne moe pobjei ili vrata u prostor u kojem se
nalazi takav pas nisu zakljuana (lanak 13.),
16. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje:
»OPASAN PAS« (lanak 14.),
17. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i bez povodca (lanak 15.),
18. ne dri pod kontrolom razmnoavanje kunih ljubimaca i ne sprijei svako
nekontrolirano razmnoavanje ili ne provede odreenu mjeru trajne sterilizacije
(lanak 18.),
19. koristiti ivotinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima,
trnicama i slino, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadlenog tijela jedinica lokalne
samouprave (lanak 25.),
20. prodaje kune ljubimce na javnim površinama, sajmovima, trnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kunih ljubimaca sukladno
Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kunim ljubimcima
(lanak 26.).
Opasne i potencijalno opasne ivotinjske vrste
lanak 31.
Kune ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih ivotinjskih vrsta (Prilog 1.),
a koji pripadaju zaštienim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke evidentirani u tijelu
nadlenom za zaštitu prirode, posjednik moe nastaviti drati do njihovog uginua.
Kune ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih ivotinjskih vrsta, a koji ne
pripadaju zaštienim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke prijavi, radi
evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadlenom za zaštitu ivotinja, posjednik moe nastaviti drati do
njihovog uginua
lanak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slubenim novinama Opine Tinjan.
KLASA:363-01/19-01/04
87
MASA PASA
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0
od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0
Minimalna površina ograenih prostora (m²) u kojim boravi vei broj pasa
Broj pasa u
Min. površina - psi
tei od 28 kg
2 7,5 10 13
3 10,0 13 17
4 12,0 15 20
5 14,0 18 24
6 16,0 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37
U sluaju da je u ograenom prostoru vei broj pasa razliitih masa, veliina moe biti manja za 15% od
propisane uzevši da je veliina vezana uz ivotinju najvee mase.
Veliina psee kuice (širina x dubina x visina) u cm
Veliina psa - visina plea u cm Veliina kuice
do 55 cm 100 x 60 x 55
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70
od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85
PRILOG 2.
1. SISAVCI (Mammalia)
88
- porodica: tobolarske maake (Dasyuridae)
1. 3. DVOSJEKUTINJACI (Diprotodontia)
- Macropus robustus
- rod: kapucini (Cebidae)
1. 6. ZVIJERI (Carnivora)
- porodica: make (Felidae) - ne ukljuuje domau maku
- gepard (Acinonyx jubatus)
- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)
89
- sve vrste osim domaih konja, domaih magaraca i njihovih krianaca
1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: irafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaih ovaca, domaih koza i domaih goveda)
2. PTICE (Aves)
2. 1. Struthioniformes
- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)
- porodica: Cathartidae
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje
2. 5. SOVE (Strigiformes)
90
- sve vrste
- nasrtljiva kornjaa (Chelydra serpentina)
3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)
- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m
- porodica: guevi (Colubridae) - samo otrovne vrste
- porodica: otrovni guevi ili guje (Elapidae)
- porodica: ljutice (Viperidae)
- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)
- porodica: otrovni bradaviari (Helodermatidae)
- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti due od 100 cm
4. VODOZEMCI (Amphibia)
- porodica: divovski dadevnjaci (Cryptobranchidae)
- porodica: otrovne abe (Dendrobatidae)
- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)
5. BESKRALJEŠNJACI
- MEKUŠCI (Mollusca)
- STONOGE (Chilopoda)
- porodica: Scolopendridae
- PAUNJACI (Arachnida)
91
11.
Na temelju lanka 111. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18) i
lanka 20. Statuta Opine Tinjan (Slubene novine Opine Tinjan broj 04/17-proišeni tekst) Opinsko
vijee Opine Tinjan na sjednici odranoj dana 24.04.2019.godine, donosi
ODLUKU
o izgledu i sadraju slubene iskaznice i slubene odore komunalnog redara
lanak 1.
Ovom Odlukom odreuje se izgled i sadraj slubene iskaznice i slubene odore komunalnog redara
Zajednike slube komunalnog i prometnog redarstva Opine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba.
ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA
lanak 2.
Iskaznica komunalnog redara izrauje se na papiru bijele boje veliine, 85 x 65 mm i zaštiuje se plastificiranjem. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.
lanak 3.
Prednja strana iskaznice iz lanka 2. ove Odluke sadri:
- Grb Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu i grbove Opine Tinjan, Opine Sveti Petar u Šumi i Opine Karojba u gornjem desnom kutu iskaznice
- natpis ''Republika Hrvatska, Istarska upanija, Zajednika sluba komunalnog i prometnog redarstva Opine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba''
- naziv „SLUBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA“
- mjesto za fotografiju,
lanak 4.
OVLAŠTENJE
Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadlenosti obavljati poslove nadzora i provoditi mjere i
radnje za osiguranje komunalnog reda na podruju Opina Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba sukladno zakonu, podzakonskim aktima i odlukama o komunalnom redu Opina Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba
Ispod teksta iz prethodnog stavka stoji datum izdavanja iskaznice te potpis i peat ovlaštene osobe –
proelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Iskaznicu izdaje Jedinstveni upravni odjel.
Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja poslova vezanih uz komunalni red u okvirima zakonske
regulative i drugih propisa utvrenih u nadlenosti komunalnog redara.
Svaka zlouporaba predstavlja povredu slubene dunosti i povlai disciplinsku i kaznenu odgovornost.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
92
lanak 6.
Komunalni redar ija je iskaznica ošteena ili ju izgubi ili na drugi nain ostane bez nje, obvezan je o tome odmah obavijestiti proelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Komunalni redar kojem prestaje radni odnos u Jedinstvenom upravnom odjelu ili je razriješen dunosti
komunalnog redara, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenja, predati iskaznicu
proelniku Jedinstvenog upravnog odjela te se vraena iskaznica poništava i pohranjuje.
ODORA KOMUNALNOG REDARA
Odoru komunalnog redara ini:
- jakna tamno plave boje sa natpisom na leima: ''Zajedniko komunalno redarstvo Opine Tinjan,
Sveti Petar u Šumi i Karojba'' i printom 3 grba opina
- hlae tamno plave boje
- 2 polo majice svjetlo plave boje sa natpisom na leima: ''Zajedniko komunalno redarstvo Opine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba'' i printom 3 grba opina
lanak.8.
Komunalni redar kojem je prestao radni odnos ili je rasporeeni na druge poslove obvezan je vratiti slubenu odoru koju je zaduio.
ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 9.
Ova Odluke stupa na snagu osam dana od dana objave u Slubenim novinama Opine Tinjan.
Klasa: 363-01/19-01/05
Urbroj: 2163/04-02-02-19-1
12.
Na temelju lanka 111. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18) i
lanka 20. Statuta Opine Tinjan (Slubene novine Opine Tinjan broj 04/17-proišeni tekst) Opinsko
vijee Opine Tinjan na sjednici odranoj dana 24.04.2019.godine, donosi
ODLUKU
lanak 1.
Ovom Odlukom odreuje se izgled i sadraj slubene iskaznice prometnog redara Zajednike slube komunalnog i prometnog redarstva Opine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
93
lanak 2.
Iskaznica prometnog redara izrauje se na papiru bijele boje veliine, 85 x 65 mm i zaštiuje se
plastificiranjem. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.
lanak 3.
Prednja strana iskaznice iz lanka 2. ove Odluke sadri:
- Grb Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu i grbove Opine Tinjan, Opine Sveti Petar u Šumi i
Opine Karojba u gornjem desnom kutu iskaznice
- natpis ''Republika Hrvatska, Istarska upanija, Zajednika sluba komunalnog i prometnog redarstva Opine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba''
- naziv „SLUBENA ISKAZNICA PROMETNOG REDARA“
- mjesto za fotografiju, veliine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom uglu otisnut peat Jedinstvenog upravnog odjela Opine Tinjan
- ime i prezime nositelja iskaznice
Ispod slike se otiskuje evidencijski broj iskaznice.
lanak 4.
OVLAŠTENJE
Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadlenosti obavljati poslove nadzora nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova
upravljanja prometom, propisanih lankom 5 stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Ispod teksta iz prethodnog stavka stoji datum izdavanja iskaznice te potpis i peat ovlaštene osobe –
proelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Iskaznicu izdaje Proelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja poslova vezanih uz provoenje prometnog reda u okvirima zakonske regulative i drugih propisa utvrenih u nadlenosti komunalnog redara.
Svaka zlouporaba predstavlja povredu slubene dunosti i povlai disciplinsku i kaznenu odgovornost.
lanak 6.
Prometni redar ija je iskaznica ošteena ili ju izgubi ili na drugi nain ostane bez nje, obvezan je o tome odmah obavijestiti Proelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Prometni redar kojem prestaje radni odnos u Jedinstvenom upravnom odjelu ili je razriješen dunosti
prometnog redara, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenja, predati iskaznicu
proelniku Jedinstvenog upravnog odjela te se vraena iskaznica poništava i pohranjuje.
Broj 5/2019 „Slubene novine Opine Tinjan“
94
ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Slubenim novinama Opine Tinjan.
Klasa: 360-01/19-01/06
Urbroj: 2163/04-02-02-19-1
13.
Na temelju lanka 20. Statuta Opine Tinjan (''Slubene novine Opine Tinjan'' broj 04/17-proišeni tekst),
Opinsko vijee na sjednici odranoj 24.04.2019.godine donijelo je slijedeu
Odluku o zabrani izvoenja graevinskih radova
lanak 1.
Tijekom turistike sezone u razdoblju od 01.07. do 31.08. zabranjuje se izvoenje grubih graevinskih radova
koji prouzrokuju buku veu od 70 dB mjereno na rubu parcele i to u neposrednoj blizini kua za odmor,
apartmana i slino tj. na susjednim parcelama.
lanak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o zabrani izvoenja graevinskih radova (''Slubene
novine Opine Tinjan'' broj 6/18)
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenim novinama Opine Tinjan.
Klasa: 360-01/19-01/01
Urbroj: 2163/04-02-02-19-1