of 28 /28
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LANIŠĆE Lanišće, 29. prosinca 2005.g BROJ 8 Sadržaj: 01. Proračun Općine Lanišće za 2006.godinu str.02-07 02. Projekcija Proračuna Općine Lanišće za 2007.i2008.godinu.•..............• str.08-10 03. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2006.godinu str.ll-12 04. Program javnih potreba Općine Lanišće za 2006.godinu str.13-14 05. Program zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za 2006. godinu str.lS-16 06. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lanišće..•.•.......... str.17-43 Izdaval: o INA LANI E, UrednlJtvo: Laniiće, Lanilće 2 Tel!Fax: 66 ~O 60,Odgovorni urednik: Roberta Medica,lzIaD po potrebi

SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

SLUŽBENE NOVINEOPĆINE LANIŠĆE

Lanišće, 29. prosinca 2005.gBROJ 8

Sadržaj:01. Proračun Općine Lanišće za 2006. godinu str.02-0702. Projekcija Proračuna Općine Lanišće za 2007. i 2008. godinu.•..............• str.08-1003. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2006. godinu str.ll-1204. Program javnih potreba Općine Lanišće za 2006. godinu str.13-1405. Program zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za

2006. godinu str.lS-1606. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lanišće..•.•.......... str.17-43

Izdaval: o INA LANI E, UrednlJtvo: Laniiće, Lanilće 2 Tel!Fax: 66 ~O 60, Odgovorni urednik: Roberta Medica, lzIaD po potrebi

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Str3nica 17 I

Na temelju članka 24. i 32. Zakona oprostornom uređenju ("Narodnenovine" broj 30/94, 68/98, 61100,32/02 i 100/04), članka 64. StatutaOpćine Lanišće ("Službene novineOpćine Lanišće" broj 6/01 i 3/05) iIzvješća o stanju u prostoru i programumjera za unapređenje stanja u prostoruOpćine Lanišće ("Službene novineOpćine Lanišće" broj 1199), Općinskovijeće Općine Lanišće, na sjedniciodržanoj 27. prosinca 2005. godine,donosi

ODLUKUo donošenju Prostornog planauređenja Općine Lanišće

Članak l.Donosi se Prostorni plan

uređenja Općine Lanišće kojeg jeizradilo poduzeće "ICONIURBICON"d.o.o. iz Rovinja.

Članak 2.Sastavni dio ove Odluke je

Elaborat broj 34/1999. pod nazivom"Prostorni plan uređenja OpćineLanišće", koji sadrži:

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze izdokumenata prostornog uređenja širegpodručja i ocjena postojećih prostornihplanova1.1.4. Ocjena stanja mogućnosti iograničenja razvoja

2. CILJEVI PROSTORNOGRAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvojažupanijskog značaja2.1.1. Razvoj gradova i naseljaposebnih funkcija i infrastrukturnihsustava2.1.2. Racionalno korištenje prirodnihIzvora2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti ivrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvojaopćinskog značaja2.2.1. Demografski razvoj2.2.2. Odabir prostorno razvojnestrukture.2.2.3. Razvoj naselja, društvene,prometne i komunalne infrastrukture2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnihvrijednosti i posebnosti i kulturno -povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenjanaselja na području općine2.3.1. Racionalno korištenje i zaštitaprostora2.3.2. Utvrđivanje građevinskihpodručja2.3.3. Unapređenje uređenja naselja ikomunalne infrastrukture

KNJIGA I

TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

l. POLAZIŠTA,

Ll. Položaj, značaj i posebnostipodručja općine1.1.1. Osnovni podaci o stanju uprostoru1.1.2. Prostorno razvojne iresursneznačajke

3. PLANUREĐENJA

PROSTORNOG

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 18 I

L

3.1. Prikaz prostornog razvoja napodručju općine u odnosu na prostornui gospodarsku strukturu županije3.2. Organizacija prostora i osnovnanamjena i korištenje površina3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja zanamj enu površina3.3. Prikaz gospodarskihdruštvenih djelatnosti3.4. Uvjeti korištenja, uređenjazaštite prostora3.4.1. Iskaz površina za posebnovrijedna i osjetljiva područja iprostorne cjeline3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav3.5.2. Energetski sustav3.5.3. Vodno gospodarski sustav3.6. Postupanje s otpadom3.7. Sprječavanje nepovoljnogutjecaja na okoliš

ll. ODREDBE ZAPROVOĐENJE

l. Uvjeti za određivanje namjenapovršina na području općine

1.1. Korištenje i namjena1.2. Pošta i telekomunikacije1.3. Prostori/površine za razvoj

uređenje

2. Uvjeti za uređenje prostora2.1. Građevine od važnosti za Državu ižupaniju2.2. Građevinska područja naselja2.3. Izgrađene strukture van naselja

3. Uvjeti smještaja gospoparskihdjelatnosti4. Uvjeti smještaja društvenihdjelatnosti

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ilitrasa i površina prometnih i drugihinfrastrukturnih sustava

5. l. Prometni koridori i površine5.2. Infrastrukturni sustavi

6. Mjere zaštite krajobraznih iprirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

7. Postupanje s otpadom7.1. Mjere sprječavanja

nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Mjere provedbe plana8.1. Obveza izrade prostornihplanova8.2. Primjena posebnih razvojnih idrugih mjera8.3. Rekonstrukcija građevina čijaje namjena protivna planiranoj namjeni

ID. DOKUMENTACIJA

GRAFIČKI DIOl. KORIŠTENJE I NAMJENAPOVRŠINAmj 1:25.000Ll. Korištenje namjena površinalist Ll.

2. INFRASTRUKTURN1SUSTAVImj 1:25.0002.1. Prometni sustavlist 2.1.2.2. Sustav pošte telekomunikacijalist 2.2.2.3. Elektroenergetski sustavlist 2.3.2.4. Vodnogospodarski sustavlist 2.4.

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 19 I

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE,UREĐENJE I ZAŠTITU

PROSTORAmj 1:25.0003.1. Uvjeti korištenja i zaštiteprirodne baštinelist 3.1.3.2. Područja i dijelovi primjeneplanskih mjera zaštitelist 3.2.

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJAmj 1:25000

4.1. Građevinska područja i ostalagrađevinska područjalist 4.1.4.2. Građevinska područja (preglednilist)mj. 1:5000

- građevinska područja naseljalist 1-22

- građevinska područja -gospodarstvo

KNJIGA II

GRAFIČKI DIO- Granice građevinskih područja nakopijama katastarskog plana

ll. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

UVJETI ZA ODREĐIVANJENAMJENA POVRŠINA NAPODRUČJU OPĆINE

Članak 3.Točka 1.1.Prostorni plan uređenja općine I.-anišće(u nastavku teksta: Prostorni plan),utvrđuje uvjete za uređivanje prostoraopćine, određuje svrhovito korištenje,namjenu, oblikovanje, obnovu isaniranje građevinskog i drugogzemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu

spomenika kulture i osobito vrijednihdijelova prirode na području općineLanišće.

Članak 4.Točka 1.2.Uređivanje prostora na područjuopćine Lanišće (izgradnja građevina,uređivanje zemljišta i obavljanjedrugih radova na površini zemlje, teiznad ili ispod površine zemlje),provodit će se u skladu s ovimProstornim planom, odnosno u skladusa postavkama i izvedenicama, koje iznjega proizlaze.

Članak 5.Točka 1.3.Prostorni plan donosi se za prostoropćine Lanišće što obuhvaća područjanaselja Lanišće, Brgudac, Podgaće,Prapoće, Klenovšćak, Kropinjak"Černehi, Brest, Slum, Račja Vas,Rašpor, Trstenik, Dane, Vodice,Jelovice.

Članak 6.Točka 1.4.(1) Prostorni plan elaboriran je(Broj elaborata 3411999.) u tri sastavnadijela: knjiga (tekstualni dio) i dvaomota kartografskih prikaza, a sastojise od sljedećih dijelova:

(2) 1. TEKSTUALNI DIOI. Obrazloženjen. Odredbe za provođenje

(3) 2. GRAFIČKI DIO• Kartografski prikazi mjerilo1:25000• Građevinska područja mjerilo1:5000

(4) Površine naselja• Izgrađeni dio građevinskogpodručja naselja

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 20 I

• Neizgrađeni dio građevinskogpodručja naselja 1.2. POŠTA I

TELEKOMUNIKACIJE

stanovanje-ruralnog tipa

Površine izvan naselja• Mješovitopovremeno stanovanje(M3,)• Gospodarska namjenaproizvodna - pretežno zanatska (Il, 12)• Ugostitelj sko-turističkanamjena (T2, T3)• Površine za izgradnjumineralnih sirovina-eksploatacijskopolje (E3)

(l)••

(2)•••

Pošta i telekomunikacijePoštanski centarJedinica poštanske mreže

Javne komunikacijePodručna centralaMagistralni vodKorisnički i spojni vod

Članak 7.(6) Površine bez građevinskihpodručja:• Športsko-rekreacijska namjena(R)• Poljoprivredno tlo isključivoosnovne namjene - vrijedno obradivotlo (P2)• Šuma isključivo osnovnenamjeno - zaštitna šuma (Š2)• Šuma isključivo osnovnonamjene - šuma posebne namjene (Š3)• Ostalo poljoprivredno tlo, šumei šumsko zemljište (PŠ)

Vodene površine (IZ)• Groblje

1.1. KORIŠTENJE I NAMJENAPOVRŠINA

(l) Promet• Županij ske ceste• Nerazvrstane važnije lokalneceste• Turističke ceste i staze

(2) Željeznički promet ,• Tunel Ćićarija: Lupoglav -Matulji

(3) Zračni promet• Heliodromi

Točka 1.5.(l) Prostornim se planomprvenstveno osiguravaju temeljniuvjeti za ukupni društveni igospodarski razvitak, zaštitu okoliša, tesvrhovito korištenje prostora, prirodnihi kulturno-povijesnih dobara.(2) Prostorni plan utvrđuje mjereza uređenje i oblikovanje naseljaLanišće kao općinskog središta i zauređenje i oblikovanje naselja -lokalnih središta, kao potencijalnihžarišta razvitka II općinskom prostoru,te za uređenje građevinskih područja igrađevina van građevinskih područja.

Članak 8.Točka 1.6.Prostornim planom su utvrđeneslijedeće karakteristične prostornocjeline i vrijedna područja općineLanišće:

park prirode Učka dioBrgudac,

zaštićeni krajolik - u potezuizmeđu: Sluma i Lanišća i Vodice -Jelovi ce

prostor botaničkih rezervata:Trstenik - Račja Vas,

prostor zaštićenih spomenikakulture - Rašporska kula i crkve: Slum,Brgudac,

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 21 I

Lanišće, Račja Vas, Trstenik.,Vodice, Prapoće, Brest

geomorfološki spomenikprirode: Jama Rašpor,

dva vapnenačka grebena:Žbevnica i potez Gomila - BrajkovVrh,

spomenik parkovne arhitekture:lipa u Slumu,

Članak 9.Točka 1.7.Prostorni plan određuje način zaštite,uređenja i korištenja površina igrađevina:• prirodnih i krajobraznihvrijednosti, kako registriranih tako ievidentiranih u registru Državneuprave za zaštitu prirode i okoliša;• kulturno-povijesnih cjelina,kako registriranih tako i evidentiranihu registru Ministarstva kulture, Upraveza zaštitu kulturne baštine.

Članak 10.Točka 1.8.Prostornim planom, u grafičkom dijeluKORIŠTENJE I NAMJENAPROSTORA, utvrđeni su nakartografskim prikazima:

1.3. PROSTORI I POVRŠINE ZARAZVOJ I UREĐENJE

(l) Granice• Općinska granica• Granica vodnog područja II.III. zona zaštite• Granice građevinskih pqdručja

(2) Sustav naselja

• Veće lokalno središte (općinskosredište Lanišće)• Ostala naselja

(3) Javne telekomunikacije upokretu• Radio relejna postaja• Bazna radijska stanica

UVJETI ZA UREĐENJEPROSTORA

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTIZA DRŽA VU I ŽUPANIJU

Članak 11.Točka 2.1.1.Prostorni plan potvrđuje građevine odvažnosti za Državu i Istarsku županiju.l. Za Republiku Hrvatsku:

granični prijelazi JeloviceRakitovec• željeznički tunel: Lupoglav -Matulji• građevine i prostori, koji suzaštićeni spomenici kulture ilispomenici prirode (navedeni u točki3.4.1. tekstualnog obrazloženjaProstornog plana);

2. Za Istarsku županiju• županijske ceste l. Buzet-Brest-Vodice-Jalovice. 2. Ročko polje-Lanišće- Vodice-Jalovice i

Vodice-Mune• koridori dalekovoda 110 kV i35 kV,• magistralni vodovod 13 800 l 13

600 mm

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJANASELJA

Članak 12.Točka 2.2.1.(1) Razvoj i uređenje naselja uopćini Lanišće dozvoljen je samounutar građevinskih područja utvrđenih

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2ooS.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 22 I

Prostornim planom, list 4.1. mjerila1:25000 i odvojen omot s 14kartografskih prikaza u MJ 1: 5000.(2) Namjene površina ugrađevinskim područjima utvrđene suu grafičkom prilogu list 1.1. mjerila1:25000.

Članak 13.Točka 2.2.2.(1) Građevinska područja naseljauređuju se za izgradnju i razvitaknaselja i pratećih sadržaja, građevina isadržaja društvenog standarda sa svompotrebnom komunalnominfrastrukturom uz osiguravanje uvjetazdravog i sigurnog stanovanja.(2) Građevinsko područje središtanaselja Lanišće uređuju se osobito zaizgradnju i razvitak javnih i poslovnihsadržaja uz promicanje urbanogstandarda i zaštitu okoliša.(3) Građevinska područja naseljakoja su oblikovno vrijedne seoskecjeline, uređuju se poštivanje strukturai matrica tih naselja, tradicionalnogoblikovanja i gabarita građevinasukladno poljodjelskim obilježjimanaselja.

Članak 14.Točka 2.2.3.(1) Uređenje prostoragrađevinskog područja utvrđuje selokacijskim dozvolama temeljemProstornog plana, samo za postojećanaselja do donošenja plana uređenja izstavka 2 ovog članka.(2) Uređenje prostora građevinskihpodručja na kojima se o~kujeznačajnija izgradnja, kao i uređenjeprostora koja su zaštićeni spomenicikulturo ili spomenici prirode, utvrđujese urbanističkim planovima uređenjaili detaljnim planovima uređenja.

Članak 15.Točka 2.2.4.(1) Građevinska područja naseljapovršinom trebaju osigurati prostor zazadovoljavanje sadašnjih i budućihzahtjeva za građenja, a sukladnopostojećem i očekivanom brojustanovnika i razvitku gospodarskihdjelatnosti.(2) Prostorni plan daje prednost uopremanju komunalnominfrastrukturom već izgrađenimdijelovima građevinskog područja,pred neizgrađenim dijelomgrađevinskog područja naselja.

Članak 16.Točka 2.2.5.Na građevinskim područjima naseljamogu se graditi i rekonstruiratistambene građevine, građevine javnihnamjena, manje poslovne građevine,građevine ugostiteljstva i turizma,građevine i površine za šport irekreaciju, prometni, komunalne idrugo građevine, infrastrukture, teuređivati površine za parkove i zaštitnozelenilo.

Članak 17.Točka 2.2.6.(1) U građevinskim područjimanaselja mogu se, u skladu s mjesnimuvjetima, graditi stambene ilistambeno-poslovne zgrade, tepomoćne, gospodarske i manjeposlovne zgrade, koje sa stambenomzgradom čine stambenu i gospodarskucjelinu, a pod uvjetom da ne ometajustanovanje kao osnovnu namjenu. Utim zgradama moraju biti zadovoljeniposebni sigurnosni uvjeti (zaštita odpožara, eksplozija, buke, neugodnihmirisa i sl.).(2) Pomoćnim zgradama smatrajuse: spremišta, garaže, drvarnice i sl.;

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 23 I

(3) Gospodarskim zgradamasmatraju se:a) bez izvora zagađenja: šupe,kolnice, ljetne kuhinje, spremištaljetine i sl.;b) s izvorima zagađenja: staje,svinjci, obori, kuničnjaci, peradarnici,uzgoj krznaša, pčelinjaci, maleklaonice i sl.(4) Malim poslovnim zgradamasmatraju se:a) za tihe i čiste djelatnosti bezopasnosti od požara i eksplozije: uredi,pogoni s čistim i tihim tehnološkimpostupcima, obrtničke, ugostiteljske,trgovinske, uslužne i slične djelatnosti;b) za djelatnosti koje bi mogleugroziti stanovanje i okoliš:automehaničarske i limarske radionice,bravarije, kovačnice, stolarije, izradaplastike i veće ugostiteljske zgrade iliprostori s izvorom buke.(5) Zgrade iz stavka (3b) ovogčlanka mogu se graditi za jednu odnavedenih vrsta stoke ili peradi,odnosno kombinirano, ali ekvivalentnavedenom broju za jednu od vrstastoke ili peradi, što se za područjeopćine smatra:a) krupne stoke (goveda, konji,junad, telad i sl.) 10 kom i više;b) sitne stoke (koze, ovce, srne l

sl.) 10 kom i više;c) svinja (tovnih, krmača,odojaka, nazimica) 5 kom i više;d) perad i ostalo (zečevi, krznaši isl.) 100 kom i više.(6) Djelatnosti iz stavka (3a) istavka (4a) ovog članka mogu se,prema prirodi posla, obavljati i ustambenoj zgradi u kojoj je predviđenprostor za tu djelatnost.

Članak 18.Točka 2.2.7.(l). U građevinskim područjimanaselja i drugim građevinskimpodručjima ne mogu se graditi

građevine i uređaji za uzgoj stoke izstavka (5) članka 15. ove Odluke.(2) Općinsko vijeće može svojomodlukom smanjiti navedene brojeve zauzgoj pojedine vrste stoke i peradi ustavku (5) članka 15. ili zabraniti uzgojsvih vrsta stoke, svinja i peradi zapojedina podruga i naselja u općini.

Članak 19.Točka 2.2.8.(l) Unutar građevinskog područjamogu se u skladu s mjesnim prilikamagraditi i male poslovne zgrade zadjelatnosti iz stavka (4b), članka 15.ako se djelatnosti i proizvodnipostupci, prioritetne potrebe i ostalefunkcionalne potrebe mogu ustrojititako da ne ugrožavaju okoliš i kvalitetuživota i rada na susjednim parcelamaodnosno u naselju i da ne ugrozesigurnosne uvjete.(2) Prilikom planiranja,projektiranja i odabira tehnologije zadjelatnosti iz stavka (l). ovog članka,moraju se osigurati i provesti propisanemjere zaštite okoliša.

Članak 20.Točka 2.2.9.Površina građevinske parcele zagrađenje nove stambene i stambeno-poslovne zgrade ne može biti manjaod:a) za građenje na slobodnostojećinačin - 300 m2

, uz uvjet, osim kodinterpolacija u postojećim naseljima,;b) za građenje na poluotvoreni(dvojni) način - 250 m2

,;

c) za građenje u nizu - 150 m2.

Članak 21.Točka 2.2.10.(l) Površina nove građevinskeparcele na kojoj se može graditi niskastambena ili stambeno-poslovna zgradaodređuje se prema i u skladu s mjesnimuvjetima i uz prethodnu suglasnost

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 24 I

županijskog tijela nadležnog zaposlove prostornog uređenja i zaštituokoliša.(2) Od odredbe o površinigrađevinske parcele izuzimaju sepostojeća građevinska područja unutargranica obuhvata urbanističkih planovai nova građevinska područja unutargranice zahvata DPU i UPu.

Članak 22.Točka 2.2.11.Ukupna izgrađenost građevinskeparcele zgradama niske stambene istambeno-poslovne izgradnje biti ćeodređen kroz izradu DPU i UPU-a.

Članak 23.Točka 2.2.12.(l) Kod rekonstrukcije postojećihstambenih i stambeno-poslovnihzgrada te izgradnje novih u postojećimizgrađenim dijelovima naselja, koja sugrađena na poseban autohton način, teu povijesnim cjelinama naseljaodredbe članka 18. i članka 20.iznimno se ne trebaju primjenjivati.(2) Kod ugradnje novih zgrada izstavka (l) ovog članka, izuzetno naparcelama manjima od 150 m2 i kadase te zgrade naslanjaju na postojećesusjedne zgrade, maksimalna najvećaizgrađenost parcele može biti i do100%.

Pojedinačne vrijednost kis ikig biti će definirane izradomurbanističkih provedbenih planova zanovu izgradnju.

Članak 24.Točka 2.2.13. ,(1) Niske stambene i stambeno-poslovne zgrade koje će se gradit naslobodnostojeći način, moraju bitiudaljene najmanje 3 m od međesusjedne građevinske parcele.

(2) Iznimno od stavka (l). ovogčlanka u već izgrađenim dijelovimanaselja poglavito za navedeneslučajeve u članku 21., zgrada možebiti udaljena i manje od 3 m.

Članak 25.Točka 2.2.14.(l) U slučaju iz stavka (l) članka22. na stambenoj se zgradi ne smijugraditi otvori prema susjednojgrađevinskoj parceli, a iznimno uzsuglasnost susjeda.(2) U slučaju iz stavka (2) članka22. stijene prema susjednim zgradamamoraju imati protuseizmičku iprotupožarnu zaštitu.

Članak 26.Točka 2.2.15.(1) Niska stambena i stambeno-poslovna zgrada koja će se graditi napoluotvoreni (dvojni) način, kao da sejednom stranom prislanja uz susjednuzgradu ili među, mora sa svojimdrugim dijelom biti udaljena odgranice suprotne građevinske parcelenajmanje prema DPU.(2) Niska stambena ili stambeno-poslovna zgrada koja će se graditi unizu, bočnim stranama mora bitiprislonjena na granice susjednihparcela, a od stražnje granice parceleudaljena najmanje prema DPU.(3) Paralelno uz stražnju granicuparcele niza treba osigurati prilazni putširine najmanje 3 m.(4) U slučaju iz stavka (l) i (2)ovog članka, bočni zidovi zgrada -uključujući i pomoćne zgrade koje susvojim zidom prislonjene na granicususjedne parcele - moraju biti građeniiz vatrootpornog materijala, odijeljenivatrootpomim zidovima.

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

----------------------------------- -

29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 25 I

Članak 27.Točka 2.2.16.(1) Niska stambena i stambeno-poslovna zgrada može se graditi napostojećem građevinskom područjukao jednoetažna do troetažna, a naostalim područjima prema DPU i UPu.(2) Najveća visina zgrade iz stavka(l) ovog članka propisuje se kodjednoetažne 4,5 In, kod dvoetažne 7,5m, a kod troetažne 10,0 m - mjereći odkote konačno zaravnatog terena do.. ..vIsme VIJenca.(3) U svim zgradama iz stavka (l)ovog članka može se predvidjetigradnja podruma sl lUJllJ<)llOg

potkrovlja.(4) Podrumom se smatra etažazgrade ili njen dio, koji je najmanjepolovicom volumena ukopan ukonačno uređen teren.(5) Zgrade iz stavka (1) ovogčlanka mogu imati jedan ili više nivoapodruma.(6) Tavanom se smatra prostorispod krovne konstrukcije, čiji nadozidiznad stropne konstrukcije nije viši 50cm.(7) Potkrovljem se smatra prostorispod krovne konstrukcije iznadvijenca posljednje, najVISe etaže.Najveći gabarit potkrovlja određen jenajvećom visinom nadozida do 150 cmmjereno u ravnini pročelja, te nagibakrova do 35°, mjereno u visininadozida uz uvjet da najviša točka,sljeme krova, no može biti viša od 4 miznad poda potkrovlja.Krovišta mogu biti kosa, nagibaizmeđu 18° i 35°, a pokrov treba bitiuobičajen za ovo podneblie ikrajobrazna obilježja. U stambenimnaseljima zabranjuje se izgradnjaravnih krovova ili krovova velikihnagiba te uporaba salonita i lima.

(9) Pojedinačne vrijednost kis i kigbiti će definirane izradom urbanističkihprovedbenih planova za novuizgradnju.

Članak 28.Točka 2.2.17.Odgovarajući prostor za smještaj iparkiranje vozila za potrebe niskestambene, stambeno-poslovneizgradnje, te izgradnje malih poslovnihi gospodarskih zgrada, mora sepredvidjeti na odnosnoj građevinskojparceli.

<':lltJUIK 29.Točka 2.2.18.(1) Unutar građevinskog područja,osim unutar granice obuhvata DPU iUPU za gradnju i razvoj naselja moguse, u skladu s mjesnim uvjetima iprilikama, graditi i poslovne zgradeako se radi o sadržajima neophodnimza svakodnevni život (male pekarnice,prerada, obrada, dorada, servisi,opskrba, skladišta i dr.) pod sljedećimuvjetima:• djelatnost koja se u njimaobavlja, način organiziranjaproizvodnje, proizvodni postupak, tepotrebe prometa ne smiju ugrožavatiokoliš, sigurnost i kvalitetu života nasusjednim parcelama i u naselju;

najmanje 20% površinegrađevinske parcele potrebno je ureditikao parkovno i zaštitno zelenilo;• oblik i veličina građevinskeparcele će se utvrditi u skladu sodredbama iz članka 19. i 20. ovihOdredbi.(2) Poslovne zgrade (ostalih)tehnologija koje zahtijevaju većepovršine parcela od 1,0 ha, izrađivat ćese na površinama proizvodnih iuslužnih namjena.

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

'-.-.29.prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 26

Članak 30.Točka 2.2.19.(1) Za građenje zgrada upostojećim građevinskim područjimauz postojeće i planirane prometniceProstorni plan utvrđuje najmanjeudaljenosti odnosno premapostojećem stanju.(2) Udaljenost zgrada od rubakolnika postojeće županijske ceste ilokalne ceste utvrdit će se u postupkuizdavanja lokacijsko i građevinskedozvole sukladno posebnim uvjetimažupanijskog tijela nadležnog za ceste ipropisima o zaštiti okoliša.(3) Pristup na javno prometnepovršine - ceste mora se osigurati nanajbližu cestu niže razvrstanosti odplanirane ceste u odnosnom koridoru.(4) Udaljenost zgrada od rubakolnika ostalih cesta ne smije bitemanja od:a) 20 m za gospodarske zgrade sizvorima zagađenja;b) 15 m za pčelinjak.

Članak 31.Točka 2.2.20.(1) Poslovne zgrade iz članka 27.moraju svojim gabaritom iarhitektonskim oblikovanjem bitiusklađene s okolnom izgradnjom imjesnom tradicijom.(2) Zgrade iz stavka (1) ovogčlanka mogu se sastojati najviše odpodruma i ekvivalenta dvije stambeneetaže, uz slijedeće uvjete:a) arhitektonsko oblikovno morase prilagoditi postojećoj izgradnji iprimijeniti autohtoni materijal;b) najmanje 20% PQvršinegrađevinske parcele mora sehortikulturno urediti kao zaštitno iparkovno zelenilo, a rubovi premasusjednim parcelama, moraju se ureditikao odgovarajući tamponi zaštitnog

zelenila u skladu s uvjetima zaštiteokoliša.(3) Potreban ili propisan prostor sodgovarajućim brojem mjesta zasmještaj vozila mora se predvidjetiunutar građevinske parcele.

Članak 32.Točka 2.2.21.Pomoćne zgrade, gospodarske zgrade imale poslovne zgrade moraju bitiudaljene:a) najmanje 4 m od susjednestambene zgrade, a ako se grade nameđi ili prislanjaju na drugu zgradu,moraju se graditi od vatrootpornogmaterijala;b) arhitektonski oblikovane premapostojećim objektima i od autohtonihmaterijala.;c) najmanje 10 m od stambenezgrade na istoj parceli, narečeno zagospodarsko i manje poslovne zgradeako zagađuju okoliš, odnosno 15 m odstambene zgrade na susjednoj parceli.

Članak 33.Točka 2.2.22.Pomoćne zgrade na stambeno-poslovnim parcelama mogu se graditiprema slijedećim uvjetima:

mogu biti prizemnice stavanom bez nadozida;• visina vijenca, odnosno strehe,ne smije biti viša od 4 m od kotekonačno zaravnatog terena;• visina sljemena no smije bitiviša od 7 m od kote konačnozaravnatog terena,

najmanja udaljenost odsusjednih parcela može biti 1,0 m akose grade kao slobodnostojeći;• ako se grade na poluotvoreninačin potrebno ih je locirati sjednestrane uz susjednu zgradu, ili

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

29. prosinca2005.g. SI~neno~neCTćmeLmti~ Stranica27 I

Članak 40.Točka 2.2.29.(1) Odgovarajući prostor zasmještaj i parkiranje vozila mora se, upravilu, osigurati na građevinskojparceli namijenjenoj izgradnjistambeno-poslovnih, gospodarskih imalih poslovnih zgrada.(2) Odredba iz stavka (1) ovogčlanka obvezno se primjenjuje upostupku izdavanja lokacijske dozvoleza novu - neizgrađenu parcelu.

Članak 39.Točka 2.2.28.(1) Za područje naselja Lanišće zaindustrijsku zonu Prostorni planodređuje način zbrinjavanja, odvodnjei stupanj pročišćavanja otpadnih voda.(2) Za ostala naselja općineLanišće određena je izgradnjaodgovarajućih nepropusnih sabirnihjama, a prema mjesnim prilikama i uskladu sa sanitarno-tehničkim ihigijenskim uvjetima i propisima.

sigurnosne uvjete (zaštita od požara,eksplozije i sl.) i ne smiju ugrožavatiokoliš i kvalitetu života na susjednimparcelama i naselju;• najmanje 20% površinegrađevinske parcele potrebno je ureditikao parkovno i zaštitno zelenilo, arubovi prema susjednim parcelamamoraju se realizirati kao vegetacijskitamponi u skladu s uvjetima zaštiteokoliša, kada se radi o građevinskimparcelama formiranim prema stavku(3b), članka 19.

obnavljati i zamjenjivati unutarpostojećih gabarita. Tada, iznimno,udaljenosti mogu biti i manje odudaljenosti utvrđenih u članku 32., 33.i 34. ovih Odredbi.

Članak 38.Točka 2.2.27.Male poslovne zgrade na stambeno-poslovnim parcelama mogu se graditiprema slijedećim uvjetima:• mogu imati podrum, prizemlje ipotkrovlj e;• visina od kote uređenog terenado vijenca na smije biti viša od visineglavne ulične stambene zgrade i nemože prelaziti visinu od 5,0 metara;• visina od uređenog terena dosljemena krova ne smije prelazitivisinu sljemena ulične stambenezgrade i ne smije biti viša od 8,0 m;• najmanja udaljenost odsusjednih parcela može biti 1,0 metar -ako se objekti grade kaoslobodnostojeći;• ako se grade na poluotvoreninačin potrebno ih je locirati s jednestrane uz susjednu zgradu ili vatrobranizid uz uvjet da nagib krova nije prematoj međi;• ako se grade na ugrađeni način,potrebno ih je locirati s dvije strane uzmeđu susjedne parcele i izvesti svatrobranim zidom, uz uvjet da nagibkrova nije prema tim međama;• ako imaju otvore premasusjednoj parceli trebaju biti udaljeniod te parcele najmanje 3,0 m;• oblikovanje građevina potrebnoje uskladiti s okolnom izgradnjoQ1;• djelatnost koja se u njimaobavlja, način ustroja proizvodnje,proizvodni postupak, te potrebeprometa moraju zadovoljavati

Članak 41.Točka 2.2.30.(l) Ograda građevinskemora biti najmanje udaljenakolnika, ovisno o vrsti cesta:

parceleod osi

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca2oo5.g. Sl~neno~neOpćineLmti~ Stranica28 I

Članak 44.

i građevine(prometne,energetske,

• kod lokalnih i nerazvrstanihcesta 4,5 m;• kod županijskih i kod državnihcesta sa dva kolnička traka 7,0 m.(2) Iznimno od stavka (1) prvealinej e ovoga članka, u većizgrađenom dijelu naselja može bitiudaljenost ograde od osi kolnika javno-prometne površine i manja od 4,5 m,ovisno o mjesnim prilikama i uvjetimauz prethodno mišljenje županijskogtijela nadležnog za poslove prostornoguređenja.(3) Ulične ograde mogu bitiprozračne ili pune, u pravilu uzprimjenu kamena i zelenila.(4) Ograde između građevinskihparcela ne mogu biti visine od l, 2 m iviše u skladu sa lokalnom tradicijom.

Članak 42.Točka 2.2.31.(l) Arhitektonsko oblikovanjezgrada, te građevinski materijali što ćese upotrijebiti moraju biti u skladu suobičajenim načinom građenja naokolnom prostoru u skladu skrajobrazom.(2) U starim dijelovima naselja svrijednom autohtonom arhitekturomkoristit će se građevinski elementi imaterijali što su za taj prostoruobičajeni.

Članak 43.(l) Krovišta u pravilu moraju bitikosa, u pravilu pokrivena kupomkanalicom. Drugi oblici krovišta semogu upotrijebiti, ali moraju biti jasnooblikovani i obrazloženi u idejnomrješenju ili idejnom projektu.

(2) Terase i potporni zidovi morajuse graditi tako da ne narušavaju izglednaselja.(3) Prostor oko zgrade uredit će se,u pravilu, sadnjom autohtonih vrstazelenila, obvezno premahortikulturnom rješenju.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTUREVAN NASELJA

Točka 2.3.1Građevinske parcele na kojima postojelegalne pojedinačne, izdvojenestambene zgrade ili skupina zgrada dozaključno četiri stambene zgrade, anisu ucrtane kao građevinska područja,smatraju se izdvojenim građevinskimpodručjima. Ta se područja moguuređivati i graditi, pod uvjetima zagrađevinska područja.

Članak 45.Točka 2.3.2.(1) Izvan građevinskih područjamogu se graditi, u skladu sa Zakonom,mjesnim uvjetima i prilikama, sljedećegrađevine:a) zgrade, uređajiinfrastrukturetelekomunikacij ske,komunalne i sl.);b); građevine namijenjene zapotrebe uzgoja divljači;d) zgrade i uređaji koji služeprimarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ikonfekcioniranju (farme, spremnicivoća i povrća, hladnjače, građevine zauzgoj kućnih ljubimaca, pčelinjaci,jahališta i dr.);e) stambene i gospodarske zgradeza vlastite potrebe i potrebe seoskogturizma u funkciji obavljanjapoljoprivredne proizvodnje;

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

l 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 29 I

t) šumarske, lovačke, lugarske islične građevine te izletišta i skloništaza izletnike i sl.(2) Zgrade i građevine iz stavka (1)ovog članka moraju se projektirati,graditi i koristiti na način da neometaju poljoprivrednu ili šumskuproizvodnju, te korištenje i rad drugihgrađevina. Grade se i koriste na načinda nisu izvor požara ili eksplozije, dane ugrožavaju okoliš i ne narušavajuvrijednost krajobraza.(3) Parcele iz točke e) stavka (1)ovog članka moraju biti sukladneodredbama članaka 40,41 i 42 PPIŽ-a.(4) Za gradnju građevine iz stavka(1) ovog članka potrebno je prethodnoishoditi suglasnost županijskog tijelanadležnoga za poljoprivredu, kao idrugih tijela u skladu s važećimpropisima i ovisno o vrsti i značenjunamjene građevine ili kompleksa.

Članak 46.Točka 2.3.3.(1) U voćnjacima može se graditispremište voća, ako voćnjak imanajmanje 2.000 m2 površine.(2) Spremište voća se može graditikao prizemnica s podrumom, tako da jenjezina bruto razvijena površinanajviše 40 m2. Njezina bruto razvijenapovršina može se povećati za 10 m2 zasvakih daljnjih 1.000 m2 vinograda ilivoćnjaka.

Članak 47.Točka 2.3.4.(1) Spremište mora biti graqeno uskladu s lokalnim običajima i to:a) temelj prizemlja, odnosno kotagornjeg ruba stropne konstrukcijepodruma ne smije biti viša od 30 cm

od kote konačno zaravnatog terena nanjegovom višem dijelu;b) kota konačno zaravnatog terenane smije biti niža od 15 cm od gornjekote temelja podruma na najnižemdijelu;c) svijetla visina prizemlja nemože biti viša od 2,6 m;d) krov mora biti kos, između 18°i 22°. Ne može se graditi ravni krov;e) krovište se na stropnukonstrukciju postavlja izravno, beznadozida;(2) Spremište mora biti udaljenood međe susjedne parcele najmanje 1m.

Članak 48.Točka 2.3.5.(1) Izvan građevinskog područjamože se dozvoliti gradnjagospodarskih zgrada (farme) za uzgojstoke, svinja, peradi i sl.(2) Površine parcele za gradnjuzgrada iz stavka (1) ovog članka nemože biti manja od 2.000 m2

, a najvećaizgrađenost parcele ne može biti većaod 40%.(3) Zgrade za uzgoj (farme) izstavka (1) ovog članka će se naslijedećim udaljenostima, prematablici:

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

112299..[p;nro;SSl~.n;C;ca;;);200i'iO'i5;;;.f!.;-. ------ciSli:"užbe~v =n=e=-:n::o=\'l:::.n~erOpćin;-:-;:'.-e-:Lani;---:-;:.šce:-7",------------1~ _ Stranica 30

UDALJENOSTI

UDALJENOSTIODGRAĐEV. ODPODRUČJA KORIDORA

KRUPNA SITNAPERADI OD

STOKA STOKAOSTALO(ZEČEVI, OD GRANICA ŽUPANIJSKE

(GOVEDA, (KOZE, GRANICE OSTALlli (IKONJI, OVCE,

SVINJE NUTRIJE, NASEUA NASEUAI LOKALNE)JUNADI SRNEI

BIZAMSKl LANIŠĆEŠTAKORI

GRAĐ. CESTESL.) SL.) I SL.)

PODRUČJA

kom kom kom kom m m m

do 350do do do 500300 350

500 100 80

350-1000350- 350- 500-1000 1000 5000

700 200 150

preko preko preko preko 10001000 1000 1000 5000

300 200

(4) Farme što će se obnavljati, iligraditi na parceli zatečenoggospodarstva, moraju biti udaljene odstambene zgrade tog gospodarstva i odzdenca najmanje 70 m uz uvjet da suudaljene od građevina utvrđenih natablici iz stavka (3) ovog članka.(5) Udaljenost iz stavka (3) ovogčlanka mogu se smanjiti za 30%, akoto nalažu mjesne prilike (razuđenostterena, jaka pošumljenost i sL).(6) Kod gradnje građevina za uzgojživotinja koje nisu navedene u tabliciiz stavka (3) ovog članka, udaljenostiod objekata odredit će županijsko tijelonadležno za prostorno uređenje upostupku izdavanja lokacijske dozvole.

Članak 49.Točka 2.3.6.Lokacijskom dozvolom za gradnjufarmi iz stavka (l) i (3) članka 43.,odredit će se uvjeti i mjere za:

a) zaštitu okoliša;b) zaštitu od požara i elementarnihopasnosti;c) djelotvorno sabiranje, odvodnjui pročišćavanje otpadnih voda;d) opskrbu vodom;e) postupanje s otpadom;f) sadnju zaštitnog zelenila -drveća.

Članak 50.Točka 2.3.7.(l) Na poljoprivrednimpoVršinama mogu se graditi staklenici,plastenici, pčelinjaci, uzgajalište malihživotinja, gljivarnici i druge zgrade ufunkciji obavljanja poljoprivrednedjelatnosti.(2) Najmanja površina parcela zaizgradnju zgrada iz stavka (l) ovogčlanka ne može biti manja od 2.000m2, a tlocrtna izgrađenost parceleutvrdit će se prema važećimnormativima za pojedinu vrstu uzgoja.

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 31 I

Članak Sl.Točka 2.3.8.(l) U zoni Dane - Jelovice može segraditi rezervat za divljač i uzgajalištedivljači.

3. UVJETI SMJEŠTAJAGOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 52.Točka 3.1.(l) Prostornom planom su utvrđenagrađevinska područja za izgradnjugospodarskih djelatnosti:a) površine proizvodnih(prerađivačkih), poslovnih, uslužnih,skladišnih i sličnih namjena;b) površine turističkih,ugostiteljskih, rekreacijskih, športskih isličnih namjena.(2) U građevinskim područjima zaizgradnju građevina iz stavka (1 a)ovog članka, koja su predviđenaProstornim planom, mogu se graditigrađevine prema slijedećim uvjetima:• dozvoljeno je građenjeisključivo onih građevina čijadjelatnost neće ugrožavati okoliš;• sve građevine moraju biti takograđene da se spriječi izazivanjepožara, eksplozija i ekoakcidenata;

građevinska parcela na kojoj ćese graditi mora imati protupožarni put imora se nalaziti uz već izgrađenujavno-prometnu površinu minimalneširine kolnika od 6,0 metara, ili uzjavno-prometnu površinu za koju jeprethodno izdana lokacijska dozvola;• na građevinskoj parceli ili uzjavno-prometnu površinu potrebn.o jeosigurati prostor za parkiranje vozila;

• ukupna tlocrtna zauzetostgrađevinske parcele može iznositimaksimalno 60%, a minimalno 10%;• visina zgrade može biti najvišepodrum, prizemlje i dva kata, ako DPUdrugačije ne predviđa;• visina zgrade od kote konačnozaravnatog terena do vijenca krovatreba biti u skladu s namjenom ifunkcijom ali ne smije iznositi više od12,0 m, ili po DPU;• iznimno, ako to zahtjevatehnološki proces, dio građevine možebiti i viši od navedenoga u prethodnojalineji (dimnjaci, silosi i si.);• visina krovnog nadozida kodzgrade s najvećim brojem etaža možebiti najviše 90 cm iznad stropnekonstrukcije;• gornji rub stropne konstrukcijepodruma može biti najviše 1,5 metariznad kote konačno uređenog terena;• krovišta mogu biti kosa ilizaobljena;• vrsta pokrova, te nagibi i brojstreha trebaju biti u skladu snamjenom, funkcijom i područnomoblikovnom tradicijom;• najmanje 20 % površinegrađevinske parcele potrebno Jeozeleniti;• najmanja udaljenost od međasusjednih građevinskih parcela iznosijednu polovinu zabatne visine objekta,ali ne manje od 3,0 m;• pri planiranju, projektiranju, teodabiru tehnologija za djelatnosti štose u radnim zonama obavljaju osiguratće se propisane sigurnosne mjere imjere zaštite okoliša.

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g.

Članak 53.

Službene novine Općine Lanišće

Članak 54.

Stranica 32 I

Točka 3.2.Građevinska područja za izgradnjuzgrada, građevina i površina iz stavka(l b) članka 50. određena su uProstornom planu kako slijedi:(1) Unutar granica obuhvata UPUzona:

BrgudacTrstenik

-26-

SlumVodiceJeloviceBrest

Uvjeti gradnje definirati će se planom.(2) Prostori naselja općineodređeni su kao lokaliteti, koji će biti ufunkciji seoskog turizma.(3) Zone planinarskih domovaBrest - Žbevnica, Brgudac - Korita,Račja Vas - Lokvi ne, utvrđuju se zauređenje planinarskih aktivnosti.(4) Vrh Žbevnice utvrđuje se zauređenje zvjezdarnice i razvoj astro-turizma.(5) Postojeći školski objekti moguse prenamijeniti za potrebe smještaja,turizma, lovačkih domova, domove zaodrasle osobe i slično.(6) Ruševna aglomeracija:Rašporska kula i Sv. Bartul i njihovokoliš priključuju se funkciji turizma ikulture a uređuju u skladu zaštitegraditeljske baštine.(7) postojeća vodospremaŽbevnica urediti se može zagospodarsku djelatnost koju možepostojeća građevina i lokacijazadovolj iti.

4. UVJETI SMJEŠTAJADRUŠTVENm DJELATNOSTI

Točka 4.1.(l) Prostornim planom se utvrđujesmještaj zgrada i sadržaja društvenihdjelatnosti i javnih službi unutargranica građevinskih područja naselja.(2) Van građevinskih područjamoguće je uređenje površina za šport irekreaciju, te iznimno rekonstrukcijapostojećih zgrada i sadržaja društvenihdjelatnosti.(3) Za složenije i znaca]Dl]egrađevine iz stavka (l) ovog člankaOpćinsko vijeće može odrediti potreburaspisivanja natječaja za urbanističko-arhitektonska Jješenj a.

Članak 55.Točka 4.2.(l) Zgrade i sadržaji društvenihdjelatnosti mogu se graditi podslijedećim uvjetima:• građevinska parcela na kojoj ćese graditi treba se nalaziti uz većizgrađenu javno-prometnu površinu;• na građevinskoj parceli ili uzjavno-prometnu površinu treba bitiosiguran prostor za parkiranjepotrebnog broja vozila;• udaljenost zgrada škole, dječjegvrtića i jaslica od drugih stambenih istambeno-poslovnih zgrada treba bitinajmanje 10 m, a od manjih poslovnihzgrada i gospodarskih zgrada sizvorima zagađenja najmanje 50 m;• zgrade trebaju biti sigurne odpožara, te elementarnih i drugihopasnosti.(2) Izgrađenost građevinskeparcele za zgrade društvenih sadržajamože iznositi 50% ili više.(3) Parcela zgrade društvenihdjelatnosti treba biti ozelenjena, anajmanje 20% njezine površine trebahortikulturno urediti, koristećiautohtoni biljni materijal.

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 33 I

(4) Zgrade društvenih djelatnostimoraju osigurati prostor za skloništa.

Članak 56.Točka 4.3.(1) Zgrade društvenih djelatnostimogu se graditi najviše do visine trietaže (prizemlje i dvije etaže), a premapotrebi i sa podrumom i potkrovljem.(2) Zgrade iz prethodnog stavkamoraju biti vatrosigurne i u njima se nesmiju odlagati tvari koje su lakozapaljive ili eksplozivne.

Članak 57.Točka 4.4.(l) Građevinska područjakomunalno-servisnih zona služe zaizgradnju građevina javnog poslovanja,servisa i usluga u komunalnoj oblasti iprometu.(2) U građevinskom području izstavka (l) ovog članka obavezno seosigurava i uređuje prostor za smještajvatrogasne postrojbe.

5. UVJETI UTVRĐIVANJAKORIDORA ILI TRASA IPOVRŠINA PROMETNIH IINFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. PROMETNI KORIDORI IPOVRŠINE

Članak 58.Točka 5.1.1.(1) Prostornim planom, nakartografskom prikazu 1.B.KORIŠTENJE I NAMJENA

PROSTORA, utvrđene su trase,koridori i površine za cestovni,željeznički i zračni promet.

(2) Prostornim planom utvrđeni sukoridori i građevine za županijske,lokalne i nerazvrstane ceste napodručju općine Lanišće.(3) Prostornim planom utvrđen jekoridor tunela željeznice Lupoglav -Matulji.

Članak 59.Točka 5.1.2.(1) Prostorni plan određujeizgradnju novih rekonstrukcijupostojećih cesta u cilju poboljšanjaukupne cestovne mreže i prometnihuvjeta u općini.(2) Prostorni plan utvrđuje potrebupovezivanja područja općine lokalnimturističkim cestama i povezivanjeturističkom cestom općinu Lanišće iMatulji.(3) Širine zaštitnih koridora brzih iostalih cesta Prostorni plan utvrđujeprema tablici:

Sirine koridora umu vannaselju naselja

l. sa2 20-Županijske 30mtraka 22mceste2. Lokalne sa2 14- 15-ceste traka 18m 18m

Članak 60.Točka 5.1.3.(l) Do konačnog rješenja tunelaželjeznice, PPU utvrđuje koridor od 50metara.

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 34 l

Članak 61.Točka 5.1.4.(1) Parkiranje i garažiranje vozilarješavat će se na građevinskimparcelama unutar pojedinih namjena,ili dijelom u neposrednoj blizinigrađevinske parcele.(2) Gradnja parkirališta i garažaodređuje se u ovom Prostornom planuokvirnim normativom, kojim sepropisuje barem jedno parkirališnomjesto:a) u stambeno-poslovnimpovršinama - za svaki stan, nagrađevinskoj parceli;b) za proizvodne, poslovne,uslužne i slične djelatnosti, na 3-5zaposlenih, na građevinskoj parceli;c) za turističke, ugostiteljske,hotelske i slične namjene, premaposebnim propisima o vrsti i kategorijidjelatnosti građevine na građevinskojparceli;d) za športska igrališta i dvoranesa gledalištima, na 20 sjedala - mjesta,te za jedan autobus na 500 mjesta, nagrađevinskoj parceli ili u njenojneposrednoj blizini;e) za škole i dječje ustanove - najednu učionicu, odnosno na 1 grupu(odjel) djece, na građevinskoj parceliili njenoj neposrednoj blizini;1) za javne, zdravstvene l

specijalne namjene - na svaka 4zaposlena u većoj smjeru, nagrađevinskoj parceli ili u njenojneposrednoj blizini;g) za vjerske sadržaje - na 20mjesta i sjedala, unutar kompleksa i unjegovoj neposrednoj blizini;h) za ostale djelatnosti (trgovine,usluge i sl.) - na 3 zaposlena u većojsmjeni, na građevinskoj parceli.

Članak 62.Točka 5.1.5.

Uređenje javnog parkirališta i pratećihsadržaja za prihvat turista i izletnikaodređuje se Prostornim planom uzceste.

Članak 63.Točka 5.1.6.Na području općine uz brze,županijske i lokalne ceste moguća jeizgradnja biciklističkih staza premamjesnim prilikama i potrebama.

Članak 64.Točka 5.1.7.(1) Na dijelovima gdje ceste ulazeu već izgrađenu strukturu naselja(zgrade javne površine i sadržaji) morase osigurati razdvajanje pješaka odprometa vozila, gradnjom nogostupa ilitrajnim oznakama na kolovozu izaštitnim ogradama.(2) Najmanja širina nogostupa,kada je obostrano uz prometnicu, je1,25 m, a za jednostrani nogostup 1,80m.

Članak 65.Točka 5.1.8.(l) Prostorni plan određujesmještaj uzletišta za helikoptere(heliodrom). Veličina prostoraheliodroma je najmanje 100x100metara. Prateći sadržaji smještavaju sesukladno mogućnostima terena.(2) Prostor heliodroma se uređujekao prometna površina s parkiralištem,odvodnjom i javnom rasvjetom.

5.2. INFRASTRUKTURNISUSTAVI

Članak 66.Točka 5.2.1.(l) Prostorni plan, u kartografskimprikazima 2. INFRASTRUKTURNI

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

-----------1"""""--------------------------

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 35 I

SUST AVI, određuje trase mrežesustava infrastrukture.(2) Vodovi mreže infrastrukture unaseljima polažu se prema načelu:• u gabaritu ceste smješta se tzv.fiksna infrastruktura: kanalizacija,odvodnja, hidrantska mreža;• ispod nogostupa i u zaštitnomneizgrađeno m pojasu smještaju seinstalacije vode (mogu se položiti uzajedničkom rovu, a prema uvjetimakomunalnih poduzeća);• vodovi elektrike odvajaju se odtelekomunikacijske i telefonske mreže;• na sustav površinske odvodnjecesta priključuju se i odvodnje sakrovova i prilaza stambenim i javnimzgradama.(3) Izgradnja sustava infrastruktureostvarivat će se u skladu s Prostornimplanom i programima i projektimajavnih komunalnih poduzeća.(4) Pojedini dijelovi sustavainfrastrukture mogu se izvoditi pofazama, s time da svaka faza mora bitifunkcionalna cjelina.

VODOOPSKRBA

Članak 67.Točka 5.2.2.(l) Prostorni plan određujepriključivanje svih naselja i građevinana javnu vodovodnu mrežu.(2) Mreža vodovoda ukap a senajmanje 90 cm ispod površine tla, aprema uvjetima nadležnog javnogkomunalnog poduzeća /Istarskivodovod Buzet/.(3) Uz javne prometnice izvodi semreža hidranata. Najveća međuudaljenost hidranata je 80 metara, anajmanji presjek dovoda je 0 150 mm.

(4) Korisnici u industrij skoj zonigrade zasebne interne vodovodnemreže s uređajima za protupožarnuzaštitu.

ODVODNJA

Članak 68.Točka 5.2.3.(1) Prostornim planom utvrđen jesustav i način odvodnje i sabiranjaotpadnih voda.(2) Za područje općine određen jeodvojeni sustav otpadnih i oborinskihvoda.(3) Otpadne vode na prostorunaselja Lanišće, turističkih zona kao igospodarskih, nakon predtretmanasakupljaju se u sustav kanalizacije iodvode u uređaje za pročišćavanje sučinkom kakvoće vode II. stupnja.(4) Otpadne vode ostalihstambenih naselja na području općineLanišće sakupljaju se u septičkimnepropusnim jamama ili manjimuređajima za pročišćavanje, a ovisno omjesnim prilikama i posebnimuvjetima tijela nadležnog za zaštituvoda.(5) Oborinske vode iz stambenihnaselja i s prometnih površinasakupljaju se u sustav odvojen odfekalne kanalizacije i odvode se uupoj ne bunare.(6) Uređenje prostora za sustave izstavka (2) ovog članka, utvrđuje sedozvolama temeljenim na DPU zanaselja odnosno na temeljuurbanističkih i detaljnih planovauređenja za proizvodne i komunalnezone.

Članak 69.Točka 5.2.4.(l) Upuštanje otpadnih voda usustav javne kanalizacije uvjetuje se

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 36 I

može reći da je širina zaštitnogkoridora za električne vodove u odnosuna os trase, sljedeća:

njihovom predobradom na razinukućne otpadne vode (pročišćavanje odulja i masti, kiselina, lužina i opasnihtekućina), te izgradnjom uređaja zazajedničko biološko pročišćavanjeprije ispuštanja u upoj ni bunar.(2) Priključenje na sustav javnekanalizacije se izvodi putemrevizijskih i priključnih okana,najmanje dubine 1,00 metar od gornjepovršine cijevi.

ELEKTROOPSKRBA

Naponskarazina k40022011035

širinakoridora (m::!:50::!:40::!:30::1::20

Članak 70.Točka 5.2.5.(1) Prostorni plan utvrđuje mrežu inačin opskrbe električnom energijomsvih naselja, djelatnosti i javnerasvjete.(2) Prostornim planom određene sutrase tranzitnih zračnih kabela naponaDV 20 kV.(3) Rekonstrukcija postojećih igradnja novih elektroenergetskihgrađevina (dalekovodi, rasklopnopostrojenje i trafostanice) kao ikabliranje vodova određuje selokacijskim dozvolama temeljenim narješenjima Prostornog plana i uvjetimaHEP-a.(4) Potreba izgradnje i mjestosmještaja TS 20 kV za budućeturističke i gospodarske sadržajeutvrdit će UPU zone.(5) Opis koridora za dalekovoderazličitih naponskih razina

Tehnička regulativa koja tretira ovajsegment veoma je široka i opisana je uvelikom broju članaka"Pravilnika o tehničkim normativimaza izgradnju nadzemnihelektroenergetskih vodova nazivnognaopona od 1 do 400 kV'. Okvirno se

U koridorima dalekovoda, zabranjenoje građenje novih građevina, osimiznimno, i to samo na temelju posebnihuvjeta koje utvrđuje HEPDISTRIBUCIJA d.o.o. ili HEPPRIJENOS d.o.o ..

(6) Ostale odredbe

Prilikom projektiranja i izgradnjeelektroenergetskih građevina naponskerazine 20 kV kao planiranja ostalihzahvata u prostoru predviđenih ovimplanom potrebno je pridržavati seslijedećih odredbi:

- sva planirana srednjenaponska mrežatreba biti predviđena za 20 kV napon- sve nove transformatorske stanicesrednji/niski napon treba planirati satransformacijom 20/0,4 kV,- planirane trafostanice 20/0.4kV mogubiti izvedene kao slobodnostojećegrađevine, ili u sklopu veće građevinedruge osnovne namjene,

svim se trafostanicama izfunkcionalnih razloga mora omogućitikolni prilaz za dopremu opreme i zbogradova na održavanju,

regulativa koja tretira segmentkrižanja i paralelenog vođenja

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 37 l

određujecentrala sspojnih

elektroenergetskih kabela i ostalihinfrastrukturnih instalacija opisana je ugranskim normama Hrvatskeelektroprivrede.prilikom planiranja određenih zahvatau prostoru oko elektroenergetskemreže a naročito nadzemnih mrežasvih naponskih razina (400 kV, 220kV, 110 kV, 35 kV i 20 kV) obaveznoje pridržavati se važeće zakonskeregulative ( zaštitni koridori i sl. ).

Razvoj elektroenergetske distributivnemreže mora biti usklađen s potrebamau prostoru koje je trenutno nemogućedetaljno prognozirati, te je zatopotrebno:

- u svim zonama stambene, turističke,gospodarske ili neke druge namjenekod kojih se zahtijeva znatnijepovećanje snage koje nije mogućenamiriti iz postojećih

elektroenergetskih građevina,potrebno je uvjetovati izgradnjuelektroenergetske distributivnemreže (20 kV) i potrebnog broja novihTS 20/0,4 kV, u postupku izrade idonošenja urbanističkog plana nižegreda, a sve u skladu s planiranomnamjenom predmetnih zona, bezobzira dali jesu ili nisu navedene trasevodova i TS predviđene ovimplanom.- uvjeti za rekonstrukcije postojećih igradnju novih elektroenergetskihgrađevina (dalekovodi, kabeli itrafostanice) definirati će selokacijskim dozvolama temeljenim narješenjima iz Prostornog plana iuvjetima HEP-a, ili uvjetima IZ

planova nižeg reda (UPU I DPU).

Članak 71.Točka 5.2.6(1) Prostorni plan određuje zanadzemne dalekovode zaštitneplanerske koridore od 40 m.(2) Isključuje se građenje novihgrađevina u koridoru dalekovoda, osimiznimno, a na temelju posebnih uvjetakoje utvrđuje HEP.(3) Prostor u koridoru iz stavka (l)ovog članka mora biti tako uređen dase spriječi možebitna pojava požara.

Članak 72.Točka 5.2.7.(1) Prostorni plan određuje obvezuizvedbe javne rasvjete za javnepovršine u naseljima, ovisno oposebnostima pojedinih sadržaja(stanovanje, turizam, javne zgrade,prometne površine, spomenici i dr.).(2) Uvjeti uređenja za javnurasvjetu utvrđuju se lokacijskimdozvolama, a u posebnim slučajevimana temelju detaljnih planova uređenja itješenja izrađenih na temelju posebnihuvjeta tijela nadležnih za zaštituspomenika kulture, HEP-a i nadležnihkomunalnih poduzeća.

TELEKOMUNIKACIJE

Članak 73.Točka 5.2.8.(l) Prostorni plansmještaj novih telefonskihizgradnjom pripadajućihkorisničkih TK mreža.(2) Javne telefonske govornicesmještaju se uz javne sadržaje i uzglavna prometna raskrižja u naseljima.(3) Prostorni plan određujesmještaj telekomunikacijskih uređajaza TV mrežu i uređaja za pokretnumrežu.

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 38 I

Članak 74.Točka 5.2.9.Izgradnja mreže i građevinatelekomunikacijskog sustava iz članka79. određuje se lokacijskim dozvolamana temelju Prostornog plana, te uvjetaHT i HTV.

6. MJERE ZAŠTl TEKRAJOBRAZNIH I PRERODNDi

VRIJEDNOSTI IKULTURNO-POVIJESNDiCJELINA

Članak 75.

putove dozvoljava se postavaodmorišta (manjih drvenih koliba) sprodajnim poljodjelskim proizvodimaili suvenira.(2) Prostorni plan određuje istotako uspostavu planinarskih staza i uzte staze, na za to podobnim mjestima,moguće je postaviti vidikovce odprirodnih materijala.(3) Prostorni plan omogućuje i zapotrebe lovstva postavu osmatračnica -«čeke» od prirodnog materijala - drva.(4) Prostorni plan omogućujeuspostavu biciklističkih staza.

Članak 77.Točka 6.3.(1) Prostornim planom zaštićuju secrkva u Slumu i ostale navedene utekstualnom elaboratu točka 3.4.1. -2.1. Za rekonstrukciju ili obnovupotrebna je suglasnost Državne službeza zaštitu kulturne i prirodne baštine.(2) Naselja Brgudac, Prapoće,Trstenik, plan određuje kao oblikovnovrijedne ruralne cjeline. Isto takoprostor ostalih naselja, uređuje se uzpoštovanje tradicionalnog prostornogustroja, veličine i oblikovanjagrađevina te upotrebe materijala kojisu sukladni autohtonom ruralnomobilježju. Za sva naselja propisuje seizrada Detaljnog Plana Uređenja -DPU.(3) Prostornim planom predviđenaje rekonstrukcija Rašporske kule ilokalitet Sv. Bartul. Za iste potrebno jeizraditi elaborat koji će odobritiDržavna uprava za zaštitu kulturne iprirodne baštine.

Točka 6.1.(1) Prostor prirodnog parka Učka -dio Brgudac - Prostornim planomisključuje se iz građenja i drugihdjelatnosti.(2) Prostor uz cestu Trstenik -Račja Vas obrastao božurima (paeoniaofficinalis) zaštićeni je krajolik bezmogućnosti građenja.(3) Spomenik parkovne arhitekture- Lipa u Slumu - potrebno je ureditiparternu površinu po prethodnoprihvaćenom idejnom rješenju.(4) Lokalitete Rašporske pećine ilokalitete ostalih pećina na područjuopćina uredit će se za turističkorazgledavanje. Predlaže se njihovazaštita kao geološki spomenik prirode.(5) Potrebno je očuvati i saniratimanje vodene površine (lokve, bare) ispecifičnu vegetaciju u njihovojneposrednoj blizini.

Članak 76.Točka 6.2.(1) Prostorni plan određujeuspostavu izletničkih putova naprostoru općine Lanišće. Uz izletničke

Članak 78.Točka 6.4.Izraditi krajobraznupotencijalnih lokacija zakao osnove za izradu

valorizacijuvjetrenj ače,

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 39 I

studije utjecaja na okoliš.

Članak 79.Točka 6.5.Izvršiti hidrogeološka istraživanja napojedinim dijelovima prostora Općineu svrhu iskorištavanja resursapodzemnih voda na način bušenjemistražnih bušotina , čime će se utvrditikapacitet vodonosnika, a sve u svrhuiskorištavanja, odnosno proizvodnjepitke vode. Imajući u vidu prosjekgodišnjih padalina, pretpostavka je dapodručje Općine Lanišće obilujepodzemnim vodonosnicima, te jenužno prići istraživanju istih. Nakonutvrđivanja podzemnih količina vodeiste valorizirati na način da se izgradepogon ili pogoni za punjenje, odnosnoprodaju vode. Izraditi hidrogeološkaistraživanja.

7. POSTUPANJE SOTPADOM

Članak 80.Točka 7.1.(1) Prostornim planom nijepredviđen prostor za trajno odlaganjekomunalnog otpada. Odlaganjekomunalnog otpada općine Lanišćerješava se zajedno s Gradom Buzetom.(2) Prostorni plan u grafičkomprikazu određuje prostor zaistraživanje smještaja odlagalištainternog (građevinskog) otpada spodručja općine Lanišće.(3) Mjesto odlaganja posebnogotpada Iješava se na razini Istarskežupanije.(4) U stambenim naseljimapredvidjet će se na parceli odnosnezgrade prostor za privremeno

odlaganje kućnog otpada. Ovaj prostortreba biti dostupan vozilimakomunalnog poduzeća.

7.1. MJERE SPRJE ČAVANJANEPOVOLJNA UTJECAJA NAOKOLIŠ

Članak 81.Točka 7.1.1.(1) Prostorni plan utvrđujeprostome preduvjete za unapređenjeuvjeta života i rada, zaštite okoliša, tezaštite od prirodnih i tehničkihnepogoda.(2) Na području općine Lanišće nemogu se obavljati zahvati u prostoru,na površini zemlje, ispod ili iznadpovršine zemlje, ili graditi građevinekoje bi mogle svojim postojanjem iliuporabom ugrožavati život, rad isigurnost ljudi i imovine odnosnovrijednosti čovjekova okoliša, ilinarušavati osnovna obilježjakrajobraza.

Članak 82.Točka 7.1.2.(1) Nepovoljan utjecaj na okolišsprječava se uvjetima korištenja(kartografski prikaz 3.) i odredbama zaprovođenje Prostornog plana.(2) Vrijedni dijelovi prirode l

spomenika kulture stavljeni suZakonom pod posebnu zaštitu, aProstornim planom određena suposebna ograničenja njihovogkorištenja.(3) Prostor prolaza brzihprometnica kroz naselja ili uneposrednoj blizini naselja mora bititako uređen da se jamči sigurnostučesnika u prometu i zaštita od buke.

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca2005.g. Sl~neno~neCTćmeLmU~ Stranica40 I

Članak 83.Točka 7.1.3.(1) Prostorni plan u kartografskomprikazu 3. utvrđuje granicuvodozaštitnog područja II. i III. zonezaštite. Za stambena naselja unutar togprostora obvezna je izvedbanepropusnih septičkih jama zasabiranje otpadnih voda, sukladnouvjetima koje utvrde ''Hrvatske Vode".(2) U području iz stavka (l.) ovogčlanka nisu dozvoljene djelatnosti kojebi mogle onečistiti tlo.

8. MJERE PROVEDBEPLANA

8.1. OBVEZA IZRADEPRO STORNffi PLANOVA ISTUDIJA

Članak 84.Točka 8.1.1.(1) Na temelju Prostornog planaopćine Lanišće obavezno je izraditislijedeće dokumente Prostornoguređenja niže razine za dobivanjegrađevinske dozvole:

1. UPU 1 - UrbanističkiPlan Uređenja naselja Brgudac saturističkom zonom2. UPU 2 - UrbanističkiPlan Uređenja zone turističkog naseljaSlum - Raspadalica3. UPU 3 - UrbanističkiPlan Uređenja zone stambeno-turističko-rekreativne zone Jelovice4. UPU 4 - UrbanističkiPlan Uređenja stambeno-turističkezone Trstenik - Brest5. UPU 5 - UrbanističkiPlan Uređenja naselja za povremenostanovanje.

6. DPU 6 - DetaljnePlanove Uređenja za sva postojećanaselja u općini Lanišće.7. UPU 7 - UrbanističkiPlan Uređenja golf igralištavježbališta.(2) Prostornim planom se pokrećeinicijativa na županijskoj razini zaizradu Prostornog plana parka prirode -Učka.8. SUO 8 - Studija utjecaja naokoliš za zonu kamenoloma9. UPU 9 - Urbanistički PlanUređenja za zonu kamenoloma10. SUO 10 - Studija utjecaja naokoliš za zonu vjetroelektrana11. UKS 11 - Urbanističkokrajobrazna studija za zonuvjetroelektrana

Dijelovi prostora obuhvaćeniobavezom izrade DPU za postojećanaselja, do donošenja dokumenataProstornog uređenja iz članka 81.,utvrditi će se lokacijskom dozvolomtemeljenom na Prostornom planu.

8.2. PRIMJENA POSEBNffiRAZVOJNJIH I DRUGffi MJERA

Članak 85.Točka 8.2.1.Provođenje Plana pratit će sepostupkom kontinuiranog planiranja iuređivanja prostora. izmjene i dopunePlana provodit će se na temelju ocjenestanja u prostoru općine Lanišćeodnosno u svezi uskladbom Plana splanovima višeg reda.

Članak 86.Točka 8.2.2.(1) Prostor općine Lanišćeuređivati će se na temelju Prostornogplana općine, urbanističkim planovima

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 41 I

uređenja ili na temelju detaljnihplanova uređenja odnosno u skladu spropIsIma.(2) Prostori koji su namijenjeniproizvodnim sadržajima, prostorisloženijih infrastrukturnih čvorova iprostori sa sadržajima osjetljivim zaokoliš, kao i zaštićeni prostori, uređivatće se detaljnim planovima uređenjaprostora.

Članak 87.Točka 8.2.3.(1) Prostorni plan obvezuje izraduprograma saniranja svih područjaeksploatiranja i divljeg odlaganjaotpada. Programe saniranja trebaodobriti Općinsko vijeće Lanišće.

Članak 88.Točka 8.2.4.(l) Prostorni plan utvrđujeprilikom proračuna stabilnostgrađevina obvezu primjene propisa zagrađenje u uvjetima za seizmičku zonu7° (za razdoblje od 500 godina).(2) U postupku uređivanja prostorai građenja treba poštivati uvjete kojimase sprječava erozija tla.

8.3. REKONSTRUKCIJAGRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENAPROTIVNA PLANIRANOJNAMJENI

Članak 89.Točka 8.3.1.(l) Za građevine koje su izgrađeneu skladu s propisima što su važili dostupanja na snagu Zakona oprostornom uređenju (NN 30/94.), ačija je namjena protivna namjeniutvrđenoj Prostornim planom, može sedo privođenja prostora planiranoj

namjeni izraditi lokacijska dozvola zarekonstrukciju i to za:a) stambene, odnosno, stambeno-poslovne zgrade:• saniranje i zamjena dotrajalihdijelova konstrukcije u postojećimgabaritima;• dogradnja, odnosnonadogradnja stambenih prostoraspremišta za ogrjev, tako da spostojećim ne prelazi ukupno 75 m2

bruto građevinske površine po stanu, stime da se ne povećava broj stanova;• priključak na građevine iuređaje komunalne infrastrukture,elektrike i TK mreže;• postava novog krovišta, beznadozida kod zgrada s dotrajalimravnim krovom ili s nadozidom, ako seradi o povećanju stambenog prostora izalineje 2. ovog stavka;• saniranje postojećih ograda igradnja potpornih zidova, zbogsaniranja terena.b) zgrade druge namjene (radne,javne, komunalne i prometne zgrade teprateće građevine i dr.);• saniranje i zamjena dotrajalihdijelova konstrukcije u postojećimgabaritima;• dogradnja sanitarija, garderoba,manjih spremišta i sl. do najviše 10 m2

izgrađenosti za građevine do 100 m2

bruto izgrađene površine i do 5%ukupne bruto izgrađene površine zaveće građevine;• prenamjena fUnkcijskepreinake;

dogradnja i zamjena dotrajalihinstalacija;• priključak na građevineuređaje infrastrukture;• dogradnja i zamjena građevinainfrastrukture i rekonstrukcija javno-prometnih površina.

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

29. prosinca 2oo5.g. Službene novine Općine Lanišće Stranica 42 I

(2) Prije davanja odobrenja zarekonstrukciju građevina iz stavka (1)ovog članka, treba se utvrditigrađevinsko stanje vrijednostgrađevine.

(3) Iznad sela Kropinjak gdje senalazi, odnosno gdje je sagrađen objektkoji je koristio u sistemu bivšegvodovoda Buzet-Žbevnica, a koji jegrađen za vrijeme talijanske vladavinena ovim prostorima, a kasnije korištendo početka 60-tih godina prošlogstoljeća od strane Istarskog vodovodaBuzet i istih je godina stavljen vanfunkcije zbog nerentabilnostipumpanja vode od izvorišta Sveti Ivanu Buzetu na kotu do rezervoara uŽbevnici, istom zbog visinskogpoložaja odnosno kote na kojoj senalazi dati namjenu ugostiteljskoturističke djelatnosti kao i mogućnostproširenja za namjene zdravstvenorekreativnog turizma, a poglavitonaznačiti pitanje rješenja vlasničkihodnosa, budući da isti objekt dodanašnjeg dana još uvijek nema titularavlasništva , osim što se u katastarskimoperatima i u zemljišnim knjigamazemljište na kojemu je objekt,izgrađen vodi kao seosko dobro selaKropinjak. Za navedeni objektpotrebnoJe:

• što hitnije treba riješiti pravni statustoga objekta na način, budući da nemapravnog nasljednika smatra se da jejedini pravni nasljednik OpćinaLanišće, čime će se Iješenjem togpitanja objekt prodati ili dati u najamisključivo za svrhe koje su naprijednavedene;

• vrlo bitno je to da je do objektadovedena gotova sva komunalnainfrastruktura, a objekt je povezan

odvojkom sa ceste Buzet-Brest-Rijekau dužini od 1,5 km na tako da nijepotrebno trošiti značajna financijskasredstva;

• izraditi DPU za ovo područje;

Na brdu Žbevnica, gdje se takođernalaze dva tunela i vodospreme unutarutrobe zemlje, a koji su takođergrađeni u isto vrijeme kad i objekt podtočkom 3. i u to su vrijeme korišteniu iste svrhe, a kasnije zbognerentabilnosti isključeni iz sistema, dodanašnjeg su dana ostalineupotIjebljeni, niti im je data nikakvanamjena. Ispred ulaza u južni tunelpočetkom 90-tih godina sagrađen jerepetitor koji svojim postojanjem natom dijelu onemogućava bilo kakvuvalorizaciju tog objekta. zbog togatreba prostorno planskomdokumentacijom planirati:

• izmještanje repetitora u pravcusjeverozapada za približno pedesetakmetara, čime će se osloboditikomunikacija ulaza u tunel, a samimtime mogućnost je valorizacijetunel skog prostora i vodosprema kojese nalaze između tunela u viduočuvanja graditeljske baštine onihvremena sa mogućnošću korištenjaistih u gospodarske svrhe, a premaplanovima, odnosno sadržajima kojeće odrediti Općina Lanišće.

• ne dozvoliti asfaltiranje pristupniput koji vodi od odvojka ceste Buzet-Brest-Rijeka do navedenih tunela tezbog zadržavanja autohtonostiprostora. Prilazni put ureditikaomakadamski put te ga u takvomstanju i održavati.

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINELANIŠĆE

I 29. prosinca 2005.g. Službene novine Općine Lanište Stranica 43 I

ID. PRIJELAZNE IZA VRŠNEODREDBE

Članak 90.Elaborat Plana izrađen je u 6

(šest) primjeraka, ovjerava se potpisompredsjednika Općinskog vijeća OpćineLanišće i pečatom Općinskog vijećaOpćine Lanišće.

Elaborat iz stavka l. ovogčlanka pohranjuje se u arhivi OpćineLanišće.

Elaborat iz stavka l. ovogčlanka dostavlja se Ministarstvu zaštiteokoliša, prostornog uređenja igraditeljstva, Uredu državne uprave uIstarskoj županiji, Služba za prostornouređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo iimovinsko pravne poslove-IspostavaBuzet i Zavodu za prostorno uređenjeIstarske županije.

Članak 91.Ovom Odlukom stavlja se van

snage Odluka o preuzimanjuProstornog plana Općine Buzet("Službene novine Grada Buzeta" broj1/93).

Članak 92.Ova Odluka stupa na snagu 8

dana nakon objave u "Službenimnovinama Općine Lanišće".

Klasa: 350-01/05-01112Urbroj: 2106/02-02-02-05-1Lanišće, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINELANIŠĆE

PREDSJEDNIK VIJEĆA:Marijan Poropat

J