of 104 /104
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 1/104 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 394 Na osnovu ~lana 71. Pravilnika o knjigovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/11) i ~lana 19. i 55. Pravilnika o popisu imovine, potra`ivanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 03-02-413-18/2005 od 15.09.2005. godine i br. 03/06-34-327-1/2009 od 30.12.2009. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi RJE[ENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1. Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federa- cije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1) FARIS MAHMUT^EHAJI], predsjednik 2) ZLATA JASIKA, ~lan 3) EDIN GAFI], ~lan 2. Zadatak Komisije je da uni{ti stalna sredstva i sitni inventar zbog nemogu}nosti kori{tenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomi~nosti opravke, kao i tehnolo{ke prevazi|enosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rje{enjem o rashodova- nju stalnih sredstava i sitnog inventara br. 03/06-34-183-19/2010 od 24.02.2011. godine, o ~emu }e se sa~initi zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 3. Nakon izvr{enog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je du`na dostaviti Izvje{taj o radu Sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Za rad i anga`ovanje ~lanova Komisije na navedenim poslo- vima isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 14/11). 5. Visina naknade odredit }e se posebnim rje{enjem. 6. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/06-34-183-21/10 25. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo Sekretar Vlade Ismet Trumi}, s. r. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA 395 Na temelju ~lanka 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NA^INU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORA^UNA I VANPRORA^UNSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda prora~una i vanprora~unskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/11, 6/11 i 9/11) u to~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI RA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRI- HODA, poglavlje II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRA- VE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem 25. Breza, broj ra~una: "338-900-22110342-09", zamjenjuje se brojem: "338-000-22116336-34", pod rednim brojem 61. Grude, broj ra~una: "338-140-22001923-17", zamjenjuje se brojem: "338-000-22103536-22", pod rednim brojem 79. Livno, naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH", zamjenjuje se nazivom: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" i broj ra~una: "154-999-50000003-68", zamjenjuje se brojem: "161-020-00631100-44". 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-9230-3/10 Travnja 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, v. r. Godina XVIII – Broj 18 Ponedjeljak, 11. 4. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

Embed Size (px)

Text of Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 1/104

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

394Na osnovu ~lana 71. Pravilnika o knjigovodstvu bud`eta u

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 1/11) i ~lana 19. i 55. Pravilnika o popisu imovine,potra`ivanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu VladeFederacije Bosne i Hercegovine br. 03-02-413-18/2005 od15.09.2005. godine i br. 03/06-34-327-1/2009 od 30.12.2009.godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJESTALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARAGENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE1. Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i

sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federa-cije Bosne i Hercegovine, u sastavu:1) FARIS MAHMUT^EHAJI], predsjednik2) ZLATA JASIKA, ~lan3) EDIN GAFI], ~lan

2. Zadatak Komisije je da uni{ti stalna sredstva i sitni inventar zbog nemogu}nosti kori{tenja u obavljanju djelatnosti,neispravnosti, dotrajalosti, neekonomi~nosti opravke, kao itehnolo{ke prevazi|enosti, a prema spisku stalnih sredstava isitnog inventara za otpis u skladu sa Rje{enjem o rashodova-nju stalnih sredstava i sitnog inventara br.

03/06-34-183-19/2010 od 24.02.2011. godine, o ~emu }e sesa~initi zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis isekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Nakon izvr{enog zadatka Komisija za rashodovanje stalnihsredstava i sitnog inventara je du`na dostaviti Izvje{taj oradu Sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Za rad i anga`ovanje ~lanova Komisije na navedenim poslo-vima isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa Odlukom ona~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za radradnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne iHercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr avneslu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 14/11).

5. Visina naknade odredit }e se posebnim rje{enjem.

6. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/06-34-183-21/1025. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoSekretar Vlade

Ismet Trumi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOFINANCIJA/FINANSIJA

395Na temelju ~lanka 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija -

federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NA^INU UPLATEJAVNIH PRIHODA PRORA^UNA I

VANPRORA^UNSKIH FONDOVA NA TERITORIJIFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda prora~una ivanprora~unskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/11,6/11 i 9/11) u to~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregleduDEPOZITNI RA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRI-HODA, poglavlje II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRA-VE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem 25. Breza,broj ra~una: "338-900-22110342-09", zamjenjuje se brojem:"338-000-22116336-34", pod rednim brojem 61. Grude,broj ra~una: "338-140-22001923-17", zamjenjuje se brojem:"338-000-22103536-22", pod rednim brojem 79. Livno,naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH",zamjenjuje se nazivom: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" i brojra~una: "154-999-50000003-68", zamjenjuje se brojem:"161-020-00631100-44".

2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-3/10Travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Ante Krajina, v. r.

Godina XVIII – Broj 18 Ponedjeljak, 11. 4. 2011. godine

S A R A J E V OISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 2/104

Broj 18 – Stranica 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Na osnovu ~lana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federa-cije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministarfinansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

OIZMJENAMAPRAVILNIKAONA^INUUPLATE

JAVNIHPRIHODABUXETAIVANBUXETSKIH

FONDOVANATERITORIJIFEDERACIJEBOSNEI

HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda buxeta ivanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj3/11, 6/11 i 9/11) u ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, upregledu DEPOZITNI RA^UNI ZA PRIKUPQAWEJAVNIH PRIHODA, poglavqe II JEDINICE LOKALNESAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem25. Breza, broj ra~una: "338-900-22110342-09", zamjewuje sebrojem: "338-000-22116336-34", pod rednim brojem 61. Grude,broj ra~una: "338-140-22001923-17", zamjewuje se brojem:

"338-000-22103536-22", pod rednim brojem 79. Livno, nazivbanke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH",zamjewuje se nazivom: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" i brojra~una: "154-999-50000003-68", zamjewuje se brojem:"161-020-00631100-44".

2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-3/10Aprila 2011. godine

SarajevoMinistar

AnteKrajina, s .r .

Na osnovu ~lana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O NA^INU UPLATEJAVNIH PRIHODA BUD@ETA I VANBUD@ETSKIHFONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda bud`eta i

vanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/11,6/11 i 9/11) u ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregleduDEPOZITNI RA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIHPRIHODA, poglavlje II JEDINICE LOKALNE SAMO-UPRAVE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem 25.Breza, broj ra~una: "338-900-22110342-09", zamjenjuje sebrojem: "338-000-22116336-34", pod rednim brojem 61.Grude, broj ra~una: "338-140-22001923-17", zamjenjuje se

brojem: "338-000-22103536-22", pod rednim brojem 79.Livno, naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D.BiH", zamjenjuje se nazivom: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" ibroj ra~una: "154-999-50000003-68", zamjenjuje se brojem:"161-020-00631100-44".

2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-3/10Aprila 2011. godine

SarajevoMinistar 

Ante Krajina, s. r.

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 3/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 3

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINENa temelju ~lanka 122, a sukladno ~lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj

58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVAU razdoblju od 1. studenog 2010. do 30. studenog 2010. godine izdane su potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih

sredstava:

1 Popis objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 4/104

Broj 18 – Stranica 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 5/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 5

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 6/104

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 7/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 7

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 8/104

Broj 18 – Stranica 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 9/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 9

Ukupan broj registriranih medicinskih sredstava od 1. studenog 2010. do 30. studenog 2010. godine je 118.

Broj 10-07.2-78/1111. sije~nja 2011. godine

Banja Luka Ravnatelj

Nata{a Grubi{a, v. r.

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 10/104

Broj 18 – Stranica 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK1

MEDICINSKIHSREDSTAVAZAKOJASUIZDATEPOTVRDEZAUPISU REGISTARMEDICINSKIH

SREDSTAVAU periodu od 1. novembra 2010. do 30. novembra 2010. godine izdate su potvrde za upis u Registar sqede}ih medicinskih

sredstava:

1 Spisak objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 11/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 11

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 12/104

Broj 18 – Stranica 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 13/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 13

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 14/104

Broj 18 – Stranica 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 15/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 15

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 16/104

Broj 18 – Stranica 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. novembra 2010. do 30. novembra 2010. godine je 118.

Broj 10-07.2-78/1111. januara 2011. godine

Bawa LukaDirektor

Nata{aGrubi{a, s .r .

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 17/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 17

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

U periodu od 1. novembra 2010. do 30. novembra 2010. godine izdate su potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskihsredstava:

1 Spisak objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 18/104

Broj 18 – Stranica 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 19/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 19

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 20/104

Broj 18 – Stranica 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 21/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 21

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 22/104

Broj 18 – Stranica 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 23/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 23

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. novembra 2010. do 30. novembra 2010. godine je 118.Broj 10-07.2-78/11

11. januara 2011. godineBanja Luka 

Direktor Nata{a Grubi{a, s. r.

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 24/104

Broj 18 – Stranica 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Na osnovi ~lanka 122, a sukladno ~lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA JE ISTEKAO PERIOD VA@ENJA ODOBRENJA ZA PLASIRANJE NA

TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 10-07.2-79/1111. sije~nja 2011. godine

Banja Luka Ravnatelj

Nata{a Grubi{a, v. r.

1 Popis objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 25/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 25

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK1

MEDICINSKIHSREDSTAVAZAKOJA JEISTEKAOPERIODVA@EWAODOBREWAZAPLASIRAWENA

TR@I[TEBOSNEIHERCEGOVINE

Broj 10-07.2-79/1111. januara 2011. godine

Bawa LukaDirektor

Nata{a Grubi{a, s .r .

1 Spisak objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 26/104

Broj 18 – Stranica 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA JE ISTEKAO PERIOD VA@ENJA ODOBRENJA ZA PLASIRANJE NA

TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 10-07.2-79/1111. januara 2011. godine

Banja Luka Direktor 

Nata{a Grubi{a, s. r.

1 Spisak objavljen u "Slu benom glasniku BiH", broj 7/11

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 27/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 27

OP]INA DRVARNa osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03), ~lana 15. a u vezi sa ~lanom 13. Zakona oprincipima lokalne samouprave u FBiH ("Slu`bene novine

Federacije BiH", broj 49/06), ~lana 126. Statuta Op{tine Drvar ("Slu`beni glasnik Op{tine Drvar", broj 1/08) i ~lana 11. stav 1. i4. Odluke o osnivanju JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar, broj01-02-3579/05 od 23.06.2005. godine i broj 01-02-5018-1/06 od27.12.2006. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinskovije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine,donijelo je

RJE[ENJEO RAZRJE[ENJU V.D. ^LANOVA UPRAVNOG

ODBORA JP "RADIO STANICA DRVAR" D.O.O.DRVAR

I.

Razrje{avaju se du`nosti v.d. ~lanovi Upravnog odbora JP"Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar.

1. DRAGAN BAUK,2. Dr SLOBODAN RODI] i3. NIKOLA [TRBAC, zbog isteka mandata.

II.

Protiv ovog Rje{enja mo`e se podnijeti prigovor na~elnikuOp{tine Drvar u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja, a kopiju prigovora op{tinski na~elnik dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava FBiH.

III.

Ovo Rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar" i bi}eobjavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1495-1/1131. marta/o`ujka 2011. godine

Drvar 

PredsjednikOp{tinskog vije}a 

Stevica Luka~, s. r.

Naosnovu~lana12.stav3.Zakonaoministarskim,vladinimidrugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03), ~lana 15. a u vezi sa ~lanom 13. Zakona oprincipima lokalne samouprave u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/06), ~lana 126. Statuta Op{tine Drvar ("Slu`beni glasnik Op{tine Drvar", broj 1/08) i ~lana 11. stav 1. i4. Odluke o osnivanju JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar, broj01-02-3579/05 od 23.06.2005. godine i broj 01-02-5018-1/06 od27.12.2006. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinskovije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine,donijelo je

RJE[ENJEO KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA UPRAVNOG

ODBORA JP "RADIO STANICA DRVAR" D.O.O.DRVAR

I.

Za ~lanove Upravnog odbora JP "Radio stanica Drvar " d.o.o.Drvar imenuju se:

1. DRAGAN BAUK,2. Dr SLOBODAN RODI] i3. NIKOLA [TRBAC.

II.

Mandat ~lanova Upravnog odbora iz ta~ke I. ovog Rje{enja traje 4 (~etiri) godine.

III.

Protiv ovog Rje{enja mo`e se podnijeti prigovor na~elnikuOp{tine Drvar u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja, a kopiju prigovora op{tinski na~elnik dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava FBiH.

IV.

Ovo Rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar" i bi}eobjavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1498-1/1131. marta/o`ujka 2011. godine

Drvar 

PredsjednikOp{tinskog vije}a 

Stevica Luka~, s. r.

Na osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03), ~lana 15. a u vezi sa ~lanom 13. Zakona oprincipima lokalne samouprave u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/06), ~lana 126. Statuta Op{tine Drvar ("Slu`beni glasnik Op{tine Drvar", broj 1/08) i ~lana 13. i 16.

Odluke o osnivanju JP "Gradsko groblje" d.o.o Drvar, broj01-02-136/05 od 13.01.2005. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinsko vije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE

O RAZRJE[ENJU V.D. ^LANOVA UPRAVNOGODBORA JP "GRADSKO GROBLJE" D.O.O. DRVAR

I.

Razrje{avaju se du`nosti v.d. ~lanovi Upravnog odbora JP"Gradsko groblje" d.o.o. Drvar:

1. STOJAN DRONJAK,

2. Dr DU[KO [OBOT i3. RANKO MATERI], zbog isteka mandata.

II.

Protiv ovog Rje{enja mo`e se podnijeti prigovor na~elnikuOp{tine Drvar u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja, a kopiju prigovora op{tinski na~elnik dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava FBiH.

III.

Ovo Rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar" i bi}eobjavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1496-1/1131. marta/o`ujka 2011. godine

Drvar 

PredsjednikOp{tinskog vije}a 

Stevica Luka~, s. r.

Na osnovu ~lana 12. stav 3. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03), ~lana 15. a u vezi sa ~lanom 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 49/06), ~lana 126. Statuta Op{tineDrvar("Slu beni glasnik Op{tine Drvar", broj 1/08) i ~lana 13. i16. Odluke o osnivanju JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar, broj01-02-136/05 od 13.01.2005. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinsko vije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine, donijelo je

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 28/104

Broj 18 – Stranica 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

RJE[ENJEO KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA UPRAVNOG

ODBORA JP "GRADSKO GROBLJE" D.O.O. DRVAR

I.

Za ~lanove Upravnog odbora JP "Gradsko groblje" d.o.o.Drvar imenuju se:

1. Dr DU[KO [OBOT,2. MILKA KECMAN i3. RANKO MATERI].

II.

Mandat ~lanova Upravnog odbora iz ta~ke I. ovog Rje{enja traje 4 (~etiri) godine.

III.

Protiv ovog Rje{enja mo`e se podnijeti prigovor na~elniku

Op{tine Drvar u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja, a kopiju prigovora op{tinski na~elnik dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava FBiH.

IV.

Ovo Rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar" i bi}eobjavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1497-1/1131. marta/o`ujka 2011. godine

Drvar 

PredsjednikOp{tinskog vije}a 

Stevica Luka~, s. r.(Sl-353/11-F)

OP]INA FOJNICA

Temeljem ~lanka 12. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 34/03), i ~lanka47. Zakonao zdravstvenojza{titi KSB/SBK ("Slu`bene novine KSB/SBK", broj 13/00,13/02, 11/04, 5/05 i 12/09), ~lanka 24. Statuta Op}ine Fojnica ("Slu`bene novine Op}ine Fojnica", broj 4/08) i ~lanka 2. i 3.Op}inskeodlukeoutvr|ivanjuuvjetaikriterijazaimenovanjena pozicije u regulirana tijela Op}ine Fojnica, u postupkuimenovanja ~lanova upravnih i nadzornih vije}a javnih ustanova ~iji je utemeljitelj Op}ina Fojnica, nakon objave natje~aja iprovedenog postupka izbora, Op}insko vije}e, na sjedniciodr`anoj 14. o`ujka 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJEO KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA UPRAVNOG

VIJE]A JAVNE USTANOVE LJEKARNA - APOTEKA

FOJNICA

I.

Imenuje se Upravno vije}e Javne ustanove Ljekarna -Apoteka Fojnica u sastavu:

1. ALMA MUMINOVI], ispred Op}ine Fojnica 2. ELMEDINA KR[I], ispred Op}ine Fojnica 3. ANITA MARKANOVI], ispred Op}ine Fojnica 4. SELMA HUSKI], ispred Apoteke - Ljekarne Fojnica 5. BOGOMIR BARBI], ispred Kantonalnog ministarstva 

zdravstva i socijalne politike.

II.

Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a iz to~ke I.ovog Rje{enja je 4 (~etiri) godine.

III.

Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benimnovinama Op}ine Fojnica".

Broj 01-05-232-4/1114. o`ujka/marta 2011. godine

Fojnica 

PredsjednikOp}inskog vije}a Fojnica 

Vinko Protu|er, v. r.

Temeljem ~lanka 12. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 34/03), i ~lanka 47. Zakona o zdravstve-noj za{titi KSB/SBK ("Slu`bene novine KSB/SBK", broj13/00, 13/02, 11/04, 5/05 i 12/09), ~lanka 24. Statuta Op}ineFojnica ("Slu`bene novine Op}ine Fojnica", broj 4/08) i~lanka 2. i 3. Op}inske odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za imenovanje na pozicije u regulirana tijelaOp}ine Fojnica, u

postupku imenovanja ~lanova upravnih i nadzornih vije}a   javnih ustanova ~iji je utemeljitelj Op}ina Fojnica, nakonobjave natje~aja i provedenog postupka izbora, Op}inskovije}e, na sjednici odr`anoj 14. o`ujka 2011. godine, donijelo

 je

RJE[ENJEO KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA UPRAVNOG

VIJE]A JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJAFOJNICA

I.

Imenuje se Upravno vije}e Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica u sastavu:

1. ELVEDIN KAPO, ispred Op}ine Fojnica 

2. NERMIN KADRI], ispred Op}ine Fojnica 3. EDINA BUBALO, ispred Op}ine Fojnica 4. DRAGANA GALI], ispred Doma zdravlja 5. SUZANA LOVRI], ispred Kantonalnog ministarstva 

zdravstva i socijalne politike.

II.

Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a iz to~ke l.ovog Rje{enja je 4 (~etiri) godine.

III.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e

se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benimnovinama Op}ine Fojnica".

Broj 01-05-232-3/11

14. o`ujka/marta 2011. godineFojnica 

Predsjednik

Op}inskog vije}a Fojnica Vinko Protu|er, v. r.

(Sl-360/11-F)

ZDRAVSTVENA USTANOVAKANTONALNA BOLNICA

"DR. IRFAN LJUBIJANKI]"BIHA]

Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim i drugimimenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 12/03) i ~lana 66. stav 4. Zakona o zdravstvenoj za{titi

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 29/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 29

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) i ~lana 32. stav 2.Statuta Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}, uzprethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva zdravstva, uz prisus-tvo notara Merhunise Dedi} iz Biha}a, Upravni odbor Kantonalnebolnice, na sjednici odr`anoj 28. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUI.

Dr. HAJRUDIN HAVI], specijalista urgentne medicine,imenuje se za direktora Kantonalne bolnice "Dr. IrfanLjubijanki}" Biha} na period od 4 godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Broj OPU-IP-209/1128. marta/o`ujka 2011. godine

Biha}

PredsjednikUpravnog odbora 

Mahir Mid`i}, s. r.(Sl-357/11-F)

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD IKANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

DONACIJE

Na osnovu~lana5. ta~ka 9. Zakonao donacijama preduze}a u javnom vlasni{tvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/03), Javno preduze}e"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, objavljuje

Odluku o dodjeli donacija, donesenu na 4. sjedniciNadzornog odbora JP "ViK" d.o.o. Zenica, odr`anoj dana 04.04.2011. godine, i to:

  – Crvenom kri`u BiH - za pomo} nastradalomstanovni{tvu Japana, iznos od 1.247,80 KM, na osnovuOdlukebroj100-2674-2/11MJod04.04.2011.godine.

Broj 101-3294/116. aprila/travnja 2011. godine

Zenica Direktor 

Ekrem Kahriman, s. r.(Sl-372/11-F)

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 30/104

Broj 18 – Stranica 30 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

KAZALO

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

394 Rje{enjeo imenovanju Komisije za rashodovanje stalnihsredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 1

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA395 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o na~inu uplate javnih

prihoda prora~una i vanprora~unskih fondova na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine(hrvatskijezik) 1Pravilnik o izmjenama Pravilnika o na~inu uplate

  javnih prihoda buxeta i vanbuxetskih fondova nateritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski

 jezik) 2Pravilnik o izmjenama Pravilnika o na~inu uplate javnihprihoda bud`eta i vanbud`etskih fondova na teritorijiFederacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 2

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVABOSNE I HERCEGOVINE

Popismedicinskihsredstava za kojasu izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 3Spisakmedicinskih sredstavaza kojasu izdatepotvrdezaupisuRegistarmedicinskihsredstava(srpskijezik) 10Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrdezaupisu Registarmedicinskihsredstava(bosanski jezik) 17Popis medicinskih sredstava za koja je istekao periodva`enja odobrenja za plasiranje na tr`i{te Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 24Spisakmedicinskih sredstavaza kojaje istekao periodva`ewa odobrewa za plasirawe na tr`i{te Bosne iHercegovine (srpski jezik) 25

Spisak medicinskih sredstava za koja je istekao period

va`enja odobrenja za plasiranje na tr`i{te Bosne iHercegovine (bosanski jezik) 26

OP]INA DRVARRje{enje o razrje{enju v.d. ~lanova Upravnog odbora JP"Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar 27Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lanova Upravnogodbora JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar  27Rje{enje o razrje{enju v.d. ~lanova Upravnog Odbora JP"Gradsko groblje" d.o.o. Drvar  27Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lanova Upravnogodbora JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar  27

OP]INA FOJNICARje{enje o kona~nom imenovanju ~lanova UpravnogVije}a Javne ustanove Ljekarna - Apoteka Fojnica 28Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lanova Upravnogvije}a Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica 

28ZDRAVSTVENA USTANOVAKANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"BIHA]Odluka broj OPU-IP-209/11 28

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA"D.O.O. ZENICA

Donacije broj 101-3294/11 29

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 31/104

Ponedjeljak, 11. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 18– Stranica 31

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 32/104

Broj 18 – Stranica 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Nakladnik: Javnopoduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulicaD`. Bijedi}a 39 - Po{tanskifah 3 - Ravnatelj i odgovorniurednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplatase vr{i UNAPRIJEDu koristra~una: UNICREDITBANKDD 338320 22000052 11- VAKUFSKA BANKAd.d.Sarajevo160 20000005746 51- HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. BanjaLuka filijala Br~ko552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANKdd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57- Grafi~ka priprema:JP NIOSlu`benilist BiHSarajevo- Tisak:GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi} - Reklamacijeza neprimljenebrojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis usudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj01071019. - PDV broj 200226120002.Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu benenovineFederacijeBiH" 110,00 KM.Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 33/104

SLU@BENE OBJAVE

UPIS U SUDSKI REGISTAR

MOSTAROp}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-958/09 od 02. 12. 209. godine,

upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:

Dru{tvo OPTIMA OR d.o.o. Mostar mijenja naziv/tvrtku. Novi naziv je:OP-TIMA IT d.o.o. za informati~ki in`enjering, proizvodnju, zastupstvo i promet Mostar.skra}eni naziv: OPTIMA IT d.o.o. Mostar. Djelatnost Dru{tva u unutarnjemprometu pro{iruje se sa: 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180,51.190, 51.430, 51.470, 51.540, 51.850, 51.860, 51.900, 52.442, 52.450, 52.482,52.500, 52.610, 52.630, 52.721, 52.722, 70.110, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100,71.330, 71.340, 71.400,7 2.400, 72.500, 72.600, 74.140, 74.300, 74.850, 74.860 i74.870.

Dosada{njidirektorDru{tvaTihomirMari}iz Mostara, Blajbur{kih`rtava31 c,razrje{ujese du`nosti i bri{e iz registra a upisujese novidirektorDragan Te{anovi} izTuzle, Albina Herljevi}a br. 9.

(SR-63/10-M)Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-832/09 od 03. 11. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Na temelju Odluke o razrje{enju du`nosti dosada{njeg i imenovanju novogdirektora broj OPU-IP 119/2009 od 07. 10. 2009 godine, do{lo je do razrje{enja du`nosti direktora An|elke Savi} iz dru{tva "TEBA COMMERCE" trgovina-ex-port-import d.o.o. Neum sa sjedi{tem u Neumu, Vranjevo Selo 26., te imenovanja novog direktora i izvr{nog direktora istog dru{tva. Upravu dru{tva ~ine direktor Sretan (Slavko) Savi} iz Neuma, Vranjevo Selo 26. i izvr{ni direktor Josip (Slavko)Savi} iz Neuma, Vranjevo Selo 26., koji dru{tvo zastupaju i predstavljaju uunutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja, a istom odlukomosniva~ vr{i i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine tako da sada iste glase:

01.121,45.310,45.340, 45.410,45.420, 45.430,45.411, 45.442,45 4505121051310 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410,51.43o' 51 44o' 51.450, 51.470, 51.540, 51.810, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210,

52.220 52 230' 52 24o' 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,52.450 52 460 52 47o' 52 482' 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.620, 52.630,55.101, 55.300 i 55 401

(SR-64/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-305/09 od 04. 09. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom od 26. 03. 2009. godine skup{tina dru{tva "AQUATERM" d.o.o.^itluk, promijenila je dosada{njeg direktora @arka Su{ca i imenovala novoga direktora dru{tva. Novi direktor dru{tva "AQUATERM" d.o.o. ^itluk je Nikola Toljiz ^itluka, Blatnica b.b. JMG 3107977151333 br. OI: 04BFA2604 bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskom prometu.

(SR-65/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-841/09 od 03. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d.Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis promjena osobe ovla{tene za zastupanje ipredstavljanje Organizacijske jedinice Opskrbe elektri~nom energijom: Opskrbnogpodru~ja Jugi promjenu adresesjedi{taOrganizacijskejediniceOpskrbe elektri~nom

energijom: Opskrbnog podru~ja Jug, kako slijed:Bri{e se dosada upisan rukovoditelj Opskrbnog podru~ja Jug, Stipe Bagari}, a 

upisuje se:- Ljubica ^olak JMBG: 0815954157398, iz [irokog Brijega, rukovoditelj

Opskrbnog podru~ja Jug, Zastupa i predstavlja PJ: Opskrba elektri~nom energijom -Opskrbno podru~je Jug sukladno ovlastima dobivenim od Izvr{nog direktora za Opskrbu elektri~nom energijom

Bri{e se adresa sjedi{ta Opskrbnog podru~ja Jug, Blajbur{kih `rtava bb, a upisuje se : Zagreba~ka 1.

(SR-66/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-838/09 od 03. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d.Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis promjena osobe ovla{tene za zastupanje ipredstavljanje Organizacijske jedinice Opskrbe elektri~nom energijom: Opskrbnogpodru~ja Sjever, kako slijed:

Bri{e sedosadaupisan rukovoditelj Opskrbnog podru~jaSjever,PetarBijeli},a upisuje se:

-PavoDujmenovi}JMBG:1412979121261,izOra{ja,rukovoditeljOpskrbnogpodru~ja Sjever, Zastupa i predstavlja PJ: Opskrba elektri~nom energijom -Opskrbno podru~je Sjever sukladno ovlastima dobivenim od Izvr{nog direktora za Opskrbu elektri~nom energijom

(SR-67/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-840/09 od 03. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d.Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis promjena osobe ovla{tene za zastupanje ipredstavljanje Organizacijske jedinice Opskrbe elektri~nom energijom: Opskrbnogpodru~ja Centar, kako slijedi:

Bri{e se dosada upisan rukovoditelj Opskrbnog podru~ja Centar, ZoranBo{njak, a upisuje se:

Marko Lu~i} JMBG: 2709967102101, iz Jajca, rukovoditelj Opskrbnogpodru~ja Centar, Zastupa i predstavlja PJ: Opskrba elektri~nom energijom -Opskrbno podru~je Centar sukladno ovlastima dobivenim od Izvr{nog direktora za Opskrbu elektri~nom energijom

(SR-68/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-835/09 od 03. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d.Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis promjena osobe ovla{tene za zastupanje ipredstavljanje Organizacijske jedinice Distribucije elektri~ne energijeDistribucijskog podru~ja Centar, kako slijedi:

Bri{e se dosada upisan rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Centar .MartinMarijanovi},a upisujese: IvoTadi} JMBG: 0511964194275,iz @ep~a, rukovoditelj

Godina XVIII - Broj 18 Ponedjeljak, 11. 4. 2011. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 34/104

Distribucijskog podru~ja Centar, Zastupa i predstavlja PJ: Distribuciju elektri~neenergije , Distribucijskopodru~jeCentar sukladnoovlastimadobivenimod Izvr{nogdirektora za Distribuciju elektri~ne energije

(SR-69/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-839/09 od 03. 11. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d.

Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis promjena osobe ovla{tene zazastupanjeipredstavljanje Organizacijske jedinice Distribucije elektri~ne energijeDistribucijskog podru~ja Sjever, kako slijedi:

Bri{e se dosada upisan rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Sjever, MatoMad arevi} , a upisuje se: Petar Bijeli} JMBG: 1802964182992, iz Ora{ja,rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Sjever, Zastupa i predstavlja PJ: Distribucijuelektri~ne energije , Distribucijsko podru~je Sjever sukladno ovlastima dobivenimod Izvr{nog direktora za Distribuciju elektri~ne energije.

(SR-70/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-868/09 od 10. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom o izmjeni firme dru{tva br. OPU-IP-166/09 od 06.10.2009.g. ~landru{tvaHermannesEgbertPothof, iz Holandije, Tooropstraat 10 6901DG Zevenaar,paso{br. NK3633574, vr{ipromjenu nazivadru{tva D-sign&Creationd.o.o. Konjic,

ul. Donje polje br. 42, MBS 58-01-0144-09 registrovano rje{enjem Op}inskog suda u Mostaru br. Tt-O-677/09 od 23.9.2009.g.

^lan dru{tva mijenja firmu dru{tva tako da ista nakon promjene glasi:D-sign&Creation d.o.o. Konjic.

Ostali podaci upisani u sudski registar ostaju nepromijenjeni.

(SR-71/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-706/09 od 07. 09. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

"INTERAGENT"d.o.o. Mostarizvr{io je promjenu rukovoditelja u podru`nicisa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb. Bri{e se iz sudskog registra dosada{njirukovoditelj podru`nice Tonka Marojevi}, a upisuje Igor Antunovi}, rukovoditeljpodru`nice, s ovlastima da zastupai predstavljapodru nicu u unutarnjemprometu uokviru registrirane djelatnosti, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni.

(SR-72/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-695/09 od 15. 09. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:Odlukomo izmjeniadresesjedi{ta dru{tvaod 23.'07.2009. godine~lan dru{tva 

"MESNAINDUSTRIJAMI" d.o.o.^itluk promijenio adresusjedi{tadru{tva kojesesada nalazi na adresi ^erin b.b..

(SR-73/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-852/09 od 20. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Na temelju Odluka o osnivanju OPU-IP:435/09, Marko Gori~ki iz Zagreba R.Hrvatska broj putovnice 003777126 osniva osniva firmu i to:

Firma "RAUCHE MEDICA" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Mostar Skra}ena oznaka firme "RAUCHE MEDICA" d.o. o.Mostar 

Sjedi{te (Ulica, mjesto, op}ina) fra. Didaka Bunti}a br. 143, Mostar,Temeljni kapital firme iznosi 2.000 KM

Osniva~/~lan MarkoGori~ki iz Zagreba R.Hrvatska broj putovnice 003777126imatelj je udjela od 2.000 KM {to~ini 200% temeljnog kapitala ili 100% udjela.

Natemelju Odlukao imenovanju~lanuprave direktora br:02/09, zadirektoraseimenuje Marko Gori~ki iz Zagreba R.Hrvatska broj putovnice 003777126.Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:

51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljeznom opremom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}ima i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|enimproizvodima ili grupama proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 51. 190Posredovanje u trgovini raznovrsnih proizvodima, 51.330 Trgovina na velikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajima,jestivimuljemimastima51.340Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.450 Trgovina na veliko parfemskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, medicinskim

instrumentima i ortopedskim pomagalima 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evnim materijalom isanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom cijevima iure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskimproizvodima,51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim

prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesomi mesnimprera|evinama,52.230Trgovina namalo ribom,ljuskarama imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, kola~ima, tjesteninom islatki{ima,52.250 Trgovinana maloalkoholom i drugimpi}ima, 52.260Trgovinana malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem 52.442 Trgovina na malo opremomza rasvjetu i ku}anskim predmetima,52.450 Trgovinana maloelektri~nimaparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznomrobom, bojama, staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisa}impriborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama,52.630 Trgovinana maloizvan prodavaonica,55.101 Hoteli

i moteli sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani,55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Catering, 63.120 Skladi{tenje istovari{te, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale uslugeturistima, d.n. 63.400 Djelatnost ostalih posrednika u prometu, 70.110 Stvaranjenovih nekretninai prodajanekretnina,70.120 Kupnja i prodajanekretninaza vlastitira~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencija za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnihsredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima, 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 72.100 Pru`anje savjetodavnih usluga u svezi s ra~unalnom oprem(hardware), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (sofvvare), 72.300Obradapodataka,72.400 Izradai upravljanjebazama podataka, 72.500Odr`avanjeipopravak uredskih ra~unskih i ra~unalnim ma{inama, 72.600 Ostale srodnera~unalne (kompjutorske) djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni irevizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanja javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200

Arhitektonskei in`injerinskedjelatnostii tehni~ko savjetovanje,osim stru~neizradeplanskihdokumenata74.300 Tehni~koispitivanje i analiza, 74.400reklama i propa-ganda, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakiranja, 92.610 Djelatnosti{portskih objekata i stadiona, 92. 620 Ostale {portske djelatnosti, 93.010 Pranje ikemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anja fizi~ke kondicije i raspolo`enja, VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa,- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i konsignacija - Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu,

- Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta,- Usluge me|unarodnog otpremni{tva - Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama 

- Zastupanje inozemnih tvrtki

(SR-74/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-585/09 od 21. 10. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:Odlukom Uprave dru{tva Dj. br. D-5999/09 od 01.07.2009 godine, a zbogpromjene oblika Dru{tva iz d.o.o. u d.d., mijenja se naziv/tvrtka podru`nice sa sjedi{tem u Vitezu, tako da novi naziv/tvrtka podru`nice glasi:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - podru`nica Vitez.

(SR-75/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-855/09 od 09. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Dario (Stojan) Juri}, iz Mostara, Rudarska 283., ro|en 23. 05. 1987. godine,JMBG: 2305987150087 Odlukom o osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}uod04.11.2009g.vlastitimsredstivmaosnivadru{tvosaograni~enomodgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati podtvrtkom/firmom: DG Informatika, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 2 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 35/104

informati~ke usluge Mostar, a skra}eni naziv tvrtke/firme glasi: DG Informatika d.o.o. Mostar. Sjedi{te dru{tva je u Mostaru na adresi: Akademika Ivana Zovke 13.Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje dru{tva u unutra{njem prometu,direktor dru{tva je Dario (Stojan) Juri}, iz Mostara, Rudarska 283., ro|en23.05.1987. godine, JMBG: 2305987150087, bez ograni~enja ovla{tenja uzastupanju dru{tva. Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~ osigurava nov~ana 

sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, tako daje ukupni temeljni kapital dru{tva 5.000,00 KM, I Dario Juri} je jedini ~lan dru{tva sa ukupnim temeljnim kapitalom uiznosu od 5.000,00 i imalac 100 % udjela u temeljnom kapitalu dru{tva.

Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu:

51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom;51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima;52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.722Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.721 Popravak radio itelevizijskih aparata; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ira~unare; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom(hardwer); 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje ipopravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodnera~unarske djelatnosti; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande.

(SR-76/10-M)Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-765/09 od 14. 10. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Na temelju ugovora o ustupanju udjela I pristupanju dru{tvu brojOPU-IP-142/09 od 10.09.2009 godine, Seid \uro je pristupio kao ~lan dru{tva udru{tvo za trgovinu 1 usluge "AUTO START" d.o.o. Mostar, na na~in dam u jedosada{nji~landru{tvaVr~e Mirsadustupio dioudjelaI to u vrijednostiod 1.000,00KM, {to ~ini 50% kapitala dru{tva.Nakon pristupanja novog ~lana, ~lanovi dru{tva su;VrceMirsad izMostara sakapitalomu vrijednostiod 1.000,00 KMili 50%udjela I Seid \uro sa kapitalom u vrijednosti od 1.000,00 KM ili 50% udjela u ukupnomkapitalu.

Natemeljuistogugovora~lanovi dru{tvaza trgovinu I usluge"AUTOSTART"d.o.o. Mostar, izvr{ili su uskla|ivanje djelatnosti dru{tva tako da djelatnosti dru{tva sada glase;

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i

popravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama,51.240 Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i

meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa,52.230Trgovinana maloribom, Ijuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine,60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju,60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom

saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila 

(SR-77/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-849/09 od 05. 11. 2009. godine,

upisao je u sudski registar slijede}e podatke:Na temelju ~lanka 34. i ~lanka 53. Statuta osniva~i-~lanovi Dru{tva MAJOP

d.o.o. Koviljka Petrovi} i Luka Petrovi} na sjednici odr`anoj 21. 10. 2009. godine,donijeli su slijede}e da zbog nepostojanja ekonomskog interesa podru`nica Majopd.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i poslovno tehni~keusluge Mostar Podru`nica Aromatica Banja Luka sa sjedi{tem u ul. Ivana Gorana Kova~i} bb, Banja Luka, prstaje s radom te se istovrmeno bri{e i rukovoditeljpodru`nice

(SR-78/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-860/09 od 06. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Sukladno Odluci Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. o osnivanjuposlovnice br. 02-5162-16/08 od 05.06.2008. godine i odluke direktora oimenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-11-136/09 od

28.09.2009.godine u sudski registar seupisujeposlovnica i to:UniCreditBankd.d.

Poslovnica 20 u Sarajevu Br~anska 14, Sarajevo Voditelj poslovnice: Vasvija Dedovi} Djelatnost poslovnice:

- primanje svih vrsta nov~anih depozita - davanje kredita i financijski lizing sukladno aktima Banke- usluge platnog prometa i prijenos novca - kupovina i prodaja strane valute- izdavanje i upravljanje sredstvima pla}anja (uklju~uju}i kreditne kartice,

putne i bankovne~ekove)- usluge financijskog menad`menta - druge poslove koji proizilaze iz to~ke 1-6

(SR-79/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-853/09 od 09. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Ugovorom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u br: OPU:438/09

od 19.10.2009. godine: MLADEN (Marko) MILJKO, Mostar, Vukovarska 14A,JMBG: 2812958150018, o.i. broj 03BDC1738, izdana od MUP HNK Mostar dana 15.09.2003. godine, VELIMIR (Franjo) TALI], Mostar, Ilici, Barakovac b.b.,JMBG: 0412977150015, o.i. broj 04BDG0376, izdana od MUP HNK Mostar dana 2.7.2004. godine i DANIJEL (Mladen) MILJKO, Mostar, Vukovarska 14A, JMBG:2004988150013, o.i. broj 09BDL0927, izdana od MUP HNK Mostar dana 14.04.2009. godine, osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom:Agencija M&V d.o.o., sjedi{te: Mostar, Kneza Vi{eslava b.b. (Poslovni centar Testera). Ukupni temeljni kapital Dru{tva je 5.000,00 KM a sastoji se od uloga ~lanova Dru{tva Mladen Miljko u iznosu od 2.250,00 KM ili 45%, Velimir Tali} uiznosu od 2.250,00 KM ili 45% i Danijel Miljko u iznosu od 500,00 KM ili 10%.Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 22.310 Umna`anje (reprodukcija)zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje(reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko

elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernomopremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.442 Trgovina na malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n. 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malouredskom opremomi ra~unalima,52.482 Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 71.330Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 3

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 36/104

uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n. 71.400Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n. 72.100 Pru`anjekonsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardware), 72.210 Izrada softvvarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje ipopravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne

djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi;savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnogmnijenja, 74.140 Poslovni i menad`mentkonsalting,74.402Ostaleusluge reklameipromid be, 74.870Ostale poslovnedjelatnosti,d.n. Djelatnosti vanjskotrgovinskogprometa su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registriranedjelatnosti, Marketing, Zastupanje ino tvrtki, Posredovanje i zastupanje u prometuroba i usluga, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Uprava Dru{tva: VELIMIR (Franjo) TALI], Mostar, Ilici, Barakovac b.b., JMBG:0412977150015, direktor, zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a prekotoga uz pismenu suglasnost prokuriste Dru{tva.

Ugovorom o osnivanju imenovan je prokurista: Mladen (Marko) Miljko,Mostar, Vukovarska 14A, JMBG: 2812958150018. Prokurist je ovla{ten za poduzimanjesvihpravnih radnjii poslovau imei zara~unDru{tva - bezograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko toga uz pismenu suglasnost direktora Dru{tva.Prokurist ne mo`e obavljati poslove prijenosa i optere}enja nekretnina bez posebnesuglasnosti skup{tine dru{tva.

(SR-80/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-791/09 od 12. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom skup{tine UNIS Telekomunikacije d.d., Mostar, Ul. Dr. A.Star~evi}a 50, od 29.06.2009. godine, dru{tvo obavlja sljede}e djelatnosti u unutarnjemposlovanju:

30.010 Proizvodnja uredskih strojeva; 30.020 Proizvodnja ra~unala (kompjutora) i druge opreme za obradbu podataka; 31.300 Proizvodnja izolirane`ice i kabela; 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskihkomponenata; 32.200 Proizvodnja televizijskih i radio predajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju; 32.300 Proizvodnja televizijskih prijamnika,radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te prate}e opreme45.310 Elektroinstalacijski radovi 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnimproizvodima' 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo,radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskimmaterijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom isoftwareom51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima iopremom51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TVure|ajima 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima 64.200Telekomunikacije; 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardwaru) 72.300Obrada podataka 72.400 Izrada i upravljanjebazama podataka; 72.500 Odr`avanje ipopravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala)72.600 Ostale srodne ra~unalne aktivnosti; 73.102 Istra ivanje i eksperimentalnirazvoj u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima 74.200 Arhitektonske i in`enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni

(SR-81/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-794/09 od 05. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Huso Cerovina, sin Ibre, ro|en 01.01.1961. godine, JMBG: 0101961150060,nastanjen u Mostaru, na adresi Blagaj b.b, dr`avljanin Bosne i Hercegovine, li~na karta broj 06BDI2942, izdata dana 11.08.2006. godine od strane MUP-a HNK,Mostar, zastupan po punomo}niku Ramiz Maksumi}, sin Ned ada, ro|en17.02.1985, JMBG: 1702985150042, li~na karta broj: 04BDF0672 izdata od MUPHNK/@ Mostar, nastanjen u Mostaru, na adresi: Blagaj b.b je Odlukom o osnivanjudru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u vlastitim sredstivma osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati podfirmom: Familv Haus dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eninazivfirmeglasi:Familv Haus d.o.o.Mostar. Sjedi{tedru{tvaje u Mostaru naadresi:Blagaj b.b, (preko puta Ambulante). Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanjedru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, direktor dru{tva je Irma Maksumi}, k}i

Ned`ada, ro|ena 21.01.1990. godine, nastanjena u Blagaju b.b., op}ina Mostar,JMBG: 2101990155001, li~na karta broj 09BDL0892 izdata od MUP HNK/@ dana 10. 04. 2009g., koja }e dru{tvo zastupati u unutarnjem i vanjskom prometu bezograni~enja ovla{tenja. Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~ osigurava nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM, tako da je ukupni temeljni kapitaldru{tva 2.000,00 KM, I Huso Cerovina je jedini ~lan dru{tva sa ukupnim temeljnim

kapitalomu iznosuod 2.000,00 i imalac100% udjelau temeljnom kapitalu dru{tva.Dru{tvo}e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 01.110 Gajenje

`itarica i drugihusjevai zasada, d.n.;01.121Gajenjepovr}a, cvije}ai ukrasnog bilja;01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.131Vinogradarstvo; 01.132Gajenje vo}a;01.133 Gajenjebiljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza;01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgojperadi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgojostalih `ivotinja, d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem`ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionihpovr{ina; 01.413Ostale poljoprivredneusluge; 01.420Uslu`ne djelatnosti u uzgoju`ivotinja, osim veterinarskih usluga; 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke(traperstvo), rasplod divlja~i, klju~uju}i i pripadaju}e usluge; 02.020 Uslu`nedjelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; 05.011 Ulov ribe na moru; 05.012Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.020 Uzgoj ribe; 14.110 Va|enje ukrasnogkamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.122Va|enje sirovog gipsa; 14.130 Va|enje {kriljaca; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska;14.220 Va|enje gline i kaolina; 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju iproizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva;14.400 Proizvodnja soli; 14.500Va|enjeostalih ruda i kamena, d.n.; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;15.200 Prerada i konzerviranjeribe i proizvoda odribe; 15.310 Prerada i konzerviranjekrompira;15.320Proizvodnja sokovaod vo}aipovr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nihjestivih masti;15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda isira-; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.710Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce;15.810 Proizvodnjakruha, peciva,svje`etjesteninei kola~a;15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830

Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda;15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na;15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane;15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranihmaterijala; 15.930Proizvodnjavina (gro`|e); 15.940Proizvodnjajabukova~ei vina odostalogvo}a;15.950Proizvodnjaostalihnedestiliranihfermeniranihpi}a;15.960Proizvodnja piva; 15.970 Proizvodnja slada; 15.981 Proizvodnja mineralne vode;15.982 Proizvodnjaosvje`avaju}ih pi}a;16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana;16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda; 17.110 Priprema i predenjevlakana pamu~nog tipa 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa; 17.130Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenogtipa; 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu ipravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata 20.101 Proizvodnja rezane gra|e,osim nesastavljenogmaterijalaza podove; impregnacijadrveta; 20.102Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a,

panel-plo~a, ivericai sli~nihplo~ai tabli; 20.300 Proizvodnjagra|evinskestolarijeielemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 21.110 Proizvodnja celuloze; 21.120Proizvodnja papirai kartona; 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i afribala`e od papira i kartona; 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.230 Proizvodnja kancelarijskogpapirnog materijala; 21.240 Proizvodnja tapeta; 21.250 Proizvodnja ostalihproizvoda od papira i kartona, d.n.; 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nihzapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umno`avanje(reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja;23.201 Proizvodnja derivata nafte; 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata; 24.130 Proizvodnja ostalihosnovnih neorganskih hemikalija 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 4 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 37/104

hemikalija; 24.150 Proizvodnja vje{ta~kih |ubriva i azotnih jedinjenja; 24.160Proizvodnja plasti~nih masa,u primarnim oblicima; 24.170Proizvodnjasinteti~kogkau~uka, u primarnim oblicima; 24.200Proizvodnjapesticida i drugihhemikalija za poljoprivredu; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja ikitova; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje;24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 24.620 Proizvodnja ljepila i

`elatina; 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja; 24.640 Proizvodnja fotografskoghemijskog materijala; 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija-; 24.660Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; 24.700 Proizvodnja vje{ta~kihvlakana 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila 25.120Protektiranje vanjskih guma za vozila; 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda odgume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa; 26.110 Proizvodnja ravnog stakla; 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla; 26.132 Proizvodnja ostalog{upljeg stakla; 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana; 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode; 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta; 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja; 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora iizolacionog pribora; 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike;26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda; 26.260 Proizvodnja vatrostalnihkerami~kih proizvoda 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a;

26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline;26.510 Proizvodnja cementa;26.520 Proizvodnja kre~a; 26.530 Proizvodnja gipsa;26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonskesmjese;26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranihproizvoda 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa ivje{ta~kog kamena 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena ikamena za gra|evinarstvo 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 26.820Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n. 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza 27.220Proizvodnjacijevi od ~elika;27.310 Hladnovu~enje;27.320 Hladnovaljanjeuzanih traka; 27.330 Hladno oblikovanje profila;27.340 Vu~enje `ice; 27.510Livenje`eljeza;27.520Livenje ~elika; 27.530Livenje lakih metala;27.540Livenjeostalih obojenih metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija;28.120 Proizvodnja metalnegra|evinske stolarijei spojnihelemenata;28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osimkotlova za centralno grijanje; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanjemetala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata;28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nihposuda od ~elika28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda;28.740 Proizvodnja veznihelemenata,vij~anih proizvoda, lanaca i opruga 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n..; 29.110 Proizvodnja motorai turbina,osimmotorazaavionei motornavozila;29.120Proizvodnjapumpii kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila;; 29.140 Proizvodnja le`aja,prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29.210 Proizvodnja industrijskihpe}i, lo`i{tai gorionika; 29.220 Proizvodnjaure|aja zadizanje i preno{enje; 29.230Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo; 29.240Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo; 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i{umarstvo; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom;29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja 

ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalnenamjene, d.n.; 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo; 29.720Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradupodataka; 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora;31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 31.300Proizvodnja izolirane `ice i kablova; 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih}elija i primarnih baterija; 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje; 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.;31.620 Proizvodnja ostaleelektri~ne opreme,d.n.; 32.100 Proizvodnja elektronskihlampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata; 35.410 Proizvodnja motocikla;35.420 Proizvodnja bicikla; 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica; 35.500Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n.; 36.110 Proizvodnja stolica isjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130

Proizvodnja ostalogkuhinjskog namje{taja;36.140 Proizvodnja ostalognamje{taja;36.150 Proizvodnja madraca; 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.;36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata; 36.400 Proizvodnja sportske opreme;36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi uterije); 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.630 Proizvodnja ostalihraznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200

Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi;45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211Visokogradnja; 45.212 izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanjeobjekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica,aerodromskihpista i sportskih terena; 45.241Izgradnja hidrogra|evinskih objekata;45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovikoji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi-45.450 Ostali zavr{ni radovi 45.500Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima iavionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje;51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i

metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un;52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 5

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 38/104

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em; 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodimaod mesa;52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima;52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana;52.270Ostala trgovina na 

malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.;52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatimazadoma}instvo,radioitelevizijskimure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malosportskom opremom; 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama;52.485 Trgovina namalo cvije}em;52.486Trgovina namalo gorivomza doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodajuprekopo{te;52.620 Trgovinana malo na tezgama i pijacama; 52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta odko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih

elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana;55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.220 Kampovi i logori{ta;55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300Restoran; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine;55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju ;60.220Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 60.300 Cjevovodni transport; 70.110Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastitira~un; 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un; 70.310Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava; 71.310 znajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskihma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina iopreme, d.n.; 71.400Iznajmljivanjepredmetaza li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.;

72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer);72.210 Izrada software; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea;72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.810 Fotografskeusluge; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti;74.860 Djelatnosti pozivnih centara; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.;90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda; 90.020 Prikupljanje i obrada ostalogotpada; 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti; 92.110 Filmska i videoproizvodnja;92.120 Filmska i videodistribucija;92.130 Prikazivanje filmova;93.040 Djelatnostiza pobolj{anje fizi~kog stanjai raspolo enja;93.050 Ostaleuslu`ne djelatnosti, d.n.;95.000 Djelatnosti doma}instava kao poslodavaca osoblju za odr avanjedoma}instva-96.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~itu robu za vlastituupotrebu 97.000Djelatnost doma}instavakoja proizvode razli~ite uslugeza vlastitu upotrebu U vanjskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost:

- Vanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistranedjelatnosti;

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registriranedjelatnosti;

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti;

- Me|unarodni transport robe i putnika;

- Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom/ me|unarodna {pedicija skladi{tenje,

agencijske usluge u transportu i sl.;

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge;

- Izvoz i uvozrobai usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge uistoj vrijednosti / 

kompenzacijski poslovi/;

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga;

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;

- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija;- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti;- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i

nauci/know-how/;- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta;- Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski in`injeringa;

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnjeinvesticionih objekata stranom licu u FBIH

- Obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova u slobodnim zonama - Finansijski in`enjering i druge usluge

(SR-82/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-887/09 od 11. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Osniva~- ~lan Dru{tva "COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar, Seid(Adem) Muraspahi}, nastanjen u Mostaru, ul. Mar{ala Tita br.202., JMBG:2311981153157,a koje dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda u mostaru uMRB:1-12042 jeOdlukomod 04.11.2009g.izvr{io pro{irenjedjelatnostidru{tvauunutarnjem prometu. Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu je pro{irena I ista sada glasi:

37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnihotpadaka i ostataka 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;45.230Izgradnja saobra}ajnica,aerodromskih pistai sportskih terena;45.250 Ostaligra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340Ostali instalacioni radovi; 45.41O Fasadni i{tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102Trgovina motornih vozila na malo; 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500Trgovina na malo motornim gorivima imazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140Posredovanjeu trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;51.370Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ca; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na velikoobu}om; 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nimproizvodima; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremomza vodovodi grijanje; 51.550Trgovinana veliko hemijskim proizvodima;

51.840 Trgovi na na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 52.410Trgovina na malo tekstilom; 52.420Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.;52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malosportskom opremom; 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama;52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi;60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 6 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 39/104

prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi;savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.200 Arhitektonske i in enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostaleusluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja;

74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870Ostale poslovne djelatnosti,d.n.; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.

(SR-83/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-871/09 od 09. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Osniva se dru{tvo pod tvrtkom: "GEO GRAD" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem:^apljina, Vi{i}i, b.b. Osniva~i dru{tva su: Stjepan Pazin, sin Nike, s prebivali{tem:^apljina, Dra~evo, b.b., JMBG: 1301968151138, u visini od 1.000,00 KM udjela unovcu,{to ~ini50 % udjela nadukupnimtemeljnimkapitalomdru{tva i Mario Kevo,sin Spasoja, s prebivali{tem: ^apljina, Grabovine, b.b., JMBG: 1804973153760, uvisini od 1.000,00 KM udjela u novcu, {to ~ini 50 % udjela nad ukupnim temeljnimkapitalom dru{tva. Ukupni temeljni kapital dru{tva je 2.000,00 KM u novcu.Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:

01.412; 14.210; 14.500; 25.230; 26.210; 26.220; 26.230; 26.240; 26.250;26.300; 26.400; 26.510; 26.520; 26.530; 26.610; 26.620; 26.630; 26.640; 26.650;26.660; 26.700; 26.810; 26.820; 28.110; 28.120; 28.210; 28.220; 28.300; 28.400;

28.510; 28.520; 28.610; 28.620; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.740; 28.750;45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250;45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450;45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.120;51.130; 51.140; 51.150; 51.190; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.810; 51.820;51.900; 52.120; 52.441; 52.442; 52.460; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300;70.110; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 71.320; 71.340; 74.200; 74.402; 96.000;97.000.

U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti - Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu,Zastupanje inozemnih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu robe iusluga, Usluge me|unarodne {pedicije, Izvo|enje investicijskih radova uinozemstvu i ustupanja izvo|enja investicijskih; radova stranoj osobi u zemlji, teProdaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Dru{tvo u pravnom prometu stre}im osobama istupa u svoje ime i za svoj ra~un. Direktor dru{tva je: MladenKevosin Spasoja , ro|en 6.11.1970.g., JMBG: 0611970153755, s prebivali{tem:^apljina, Grabovne, bkb., osobna iskaznica br, 06BEB9342, izdana u MUP HNK,^apljina, dana 03.05.2006.g., koji dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskomprometu zastupa bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti.

(SR-84/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-718/09 od 05. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Iz dru{tva " GAO DING " d.o.o. Pale je istupio dosada{nji ~lan dru{tva HuXiangin, koji je svoj osniva~ki ulog i udio prenio na preostale ~lanove dru{tva GaoXiao i Gao Yan. Hu-Xiangin se bri{e kao ~lan i izvr{ni direktor dru{tva, a novidirektor dru{tva je Gao Xiao,a izvr{ni direktor je Gao Yan, koji neograni~enozastupaju dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Dru{tvo je izmjenilo sjedi{te u^itluk, ul. Kralja Tomislava br. 58.

(SR-85/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1003/09 od 10. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Ivan (Jure) Soldo, iz Mostara, ul. K.V.H. br.33 D, ro|en 17.11.1958. godine,JMBG: 1711958150005, osobna iskaznica broj 04BDD4977, izdana dana 16.01.2004.godineodstraneMUP-aHNK/@,MostarITomislav(Marinko)Rozi},izMostara, ul. Bare br.1., ro|en 21.08.1985. godine, JMBG: 2108985150004, osobna karta broj 03BDB9095, izdana dana 21.08.2003. godine od strane MUP-a HNK/@,Mostar su Ugovorom vlastitim sredstvima osnovali dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}uu vlasni{tvu dva osniva~a. Dru{tvo}e poslovati pod firmom/tvrtkom:I.T. ORKA dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni nazivfirme/tvrtke je : I.T. ORKA d.o.o. Mostar. Sjedi{te dru{tva je u Mostaru, na adresi:Kneza Vi{eslava bb. ([oping centar "ORKA") Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~i: Ivan Soldo i Tomislav Rozi} osiguravaju temeljni kapital u iznosu od po1.000,00 KM u novcu, i to Ivan Soldo je imalac temeljnog kapitala u iznosu od1.000,00 KM ili 50 % udjela u dru{tvu, a Tomislav Rozi} je imalac temeljnogkapitala u iznosu od 1.000,00 KM ili 50 % udjela u dru{tvu, tako da ukupni temeljni

kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Upravu dru{tva ~ine dva ~lana i to direktor dru{tva Tomislav (Marinko) Rozi}, iz Mostara, ul. Bare br.L, ro|en 21.08.1985.godine, JMBG: 2108985150004, osobna karta broj 03BDB9095, izdana dana 21.08.2003. godine od strane MUP-a HNK/@, Mostar, koji }e dru{tvo zastupati uunutarnjem prometu bez ograni~enja ovla{tenja i Ivan (Jure) Soldo, iz Mostara, ul.K.V.H. br.33 D, ro|en 17.11.1958. godine, JMBG: 1711958150005, osobna 

iskaznica broj 04BDD4977, izdana dana 16.01.2004. godine od strane MUP-a HNK/@, Mostar, izvr{ni direktor dru{tva, koji }e dru{tvo zastupati i predstavljati uunutra{njem prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e obavljati slijede}udjelatnost u unutarnjem prometu:

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.520 Proizvodnja sladoleda idrugihsmrznutih smjes15.810 Proizvodnjakruha, peciva, svje`etjesteninei kola~a;15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.840Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja ikafe;51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima;52.110 Trgovinana malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama;52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em; 52.240Trgovinana malokruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama;52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica;55.300 Restorani;

55.401 Barovi 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 74.402 Ostaleusluge reklame i propagande 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.

(SR-86/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1004/09 od 10. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Mario (Dinko) Slezak, iz Mostara, ul. Blajbur{kih `rtava br.178., ro|en20.07.1986. godine,JMBG: 2007986150023,osobna kartabroj 05BDI7619, izdana dana 28.11.2005. godine od strane MUP-a HNK/@, Mostar I Nino (Dinko) Slezak,ro|en 14.09.1983. godine, JMBG 1409983150054, nastanjen u Mostaru, ul.Blajbur{kih `rtava br.178, osobna karta broj 03BDB1964 izdana dana 19.06.2003.godine od strane MUP HNK/@ Mostar su Ugovorom vlastitim sredstvima osnovalidru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu dva osniva~a. Dru{tvo }eposlovati pod firmom/tvrtkom: "EDITUS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uMostar, a skra}eni nazivfirme/tvrtkeje : "EDITUS" d.o.o.Mostar.Sjedi{tedru{tva jeu Mostaru, na adresi: ul. Kardinala Stepinca broj 12. Za osnivanje i po~etak rada 

dru{tva osniva~i: Mario Slezak i Nino Slezak osiguravaju temeljni kapital u iznosuod po 1.000,00 KMu novcu, i to Mario Slezak je imalactemeljnog kapitala u iznosuod1.000,00KMili50%udjelaudru{tvu,aNinoSlezakjeimalactemeljnogkapitala u iznosu od 1.000,00 KM ili 50 % udjela u dru{tvu, tako da ukupni temeljni kapitaldru{tva iznosi 2.000,00 KM. Upravu dru{tva ~ini jedan ~lan i to direktor dru{tva Mario (Dinko) Slezak, iz Mostara, ul. Blajbur{kih `rtava br.178., ro|en 20.07.1986.godine, JMBG: 2007986150023, osobna karta broj 05BDI7619, izdana dana 28.11.2005. godine od strane MUP-a HNK/@, Mostar, koji }e dru{tvo zastupati uunutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju dru{tva.Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 01.121 Gajenjepovr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e);45.211 Visokogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima;51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.410 Trgovina na velikotekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;

51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovinana malo odje}om;52.430 Trgovinana malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.483Trgovina na malo sportskom opremom; 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavnicama;55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli imoteli bez restorana; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.234 Ostalismje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.510Kantine;55.520 Ketering; 63.120Skladi{ta i stovari{ta; 63.300Djelatnostputni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 70.110 Stvaranje novih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 7

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 40/104

nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un;70.200Iznajmljivanjenekretninazavlastitira~un;70.320Upravljanjenekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 92.720 Ostale rekreativnedjelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta;93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anjefizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.; Djelatnosti

vanjskotrgovinskom prometa iz okvira registrirane djelatnosti;- Vanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistriranedjelatnosti;- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane

djelatnosti;- Me|unarodni transport robe i putnika;- Izvoz i uvozrobai usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge u

istoj vrijednosti / kompenzacijski poslovi/;- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga;- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje inostranih firmi i konsignacija;- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

(SR-87/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-844/09 od 04. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Samija (Hajdar) ]ati} u svojstvu jedinog ~lana Dru{tva: ALARM WESTGROUP d.o.o. Sarajevo, kao jedinog ~lana dru{tva-osniva~a: Agencije "ALARMVVEST" za za{titu ljudi i imovine d.o.o. Mostar, a koje je upisana u registar Op}inskog suda u Mostaru u MRB: 1-11315, je Odlukom osnovala podru`nicudru{tva sa sjedi{tem u Gora`du, a koje }e poslovati pod nazivom firme: Agencije"ALARM VVEST" za za{titu ljudi i imovine d.o.o. Mostar-Podru nica Gora`de.Sjedi{te podru`niceje u Gora du, naadresi: Gora`de,Ul. 43.Drinskeudarnebrigadebroj 7. Osniva~-~lan dru{tvaje za rukovodiocaPodru nice Gora deimenovaogosp.Mensud (Fehim) Cibra, iz Sarajeva, ul. Esada Mid`i}a br.44, ro|en 10.10.1975.godine, JMBG: 1010975173894, li~na karta broj 03BTA1359 izdane dana 26.03.2003. godine od strane MUP-a KS, Sarajevo Novi Grad, koji }e podru`nicuzastupati bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti.

(SR-88/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-591/09 od 21. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom Uprave dru{tva Dj. br. D-5999/09 od 01.07.2009 godine, a zbog

promjene oblika Dru{tva iz d.o.o. u d.d., mijenja se naziv/tvrtka podru`nice sa sjedi{tem u Grudama, tako da novi naziv/tvrtka podru`nice glasi:JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - podru`nica Grude.

(SR-89/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-876/09 od 17. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Dana 03.11.2009. godine ~lan dru{tva ,,MAM" d.o.o. export-import Mostar ,koje je upisano u registar dru{tava Op}inskog suda Mostar mati~ni registarski brojsubjekta 1-4747 , donio je Odluku kojom se mijenja sjedi{te dru{tva te je umjestodosada{njeg sjedi{ta dru{tva u Mostaru, Seli{ta bb, novo sjedi{te dru{tva ,,M AM "d.o.o. export-import Mostar u Mostaru na adresi ul. Splitska 32. Mijenja se i adresa osniva~a-direktora dru{tva tako daje umjesto ranije adrese Seli{ta bb, nova adresa osniva~a-direktora dru{tva Dubrova~ka 106, Mostar .Izvr{eno je uskla|ivanjedjelatnosti sa novom klasifikacijom djelatnosti u BiH te sukladno navedenimodlukama izmjenjen Statut dru{tva.

(SR-90/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-8989 upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Dru{tvo "COLORSERVIS" d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva, razrje{ilo du`nosti dosada{njeg direktora Jakoslava Lovri}a.koji se bri{e izsudskog registra kao zastupnik u unutarnjem i vanjskom prometu. Dru{tvo je za novog direkto'a imenovalo Janju Gabri}, iz Mostara, kneza Vi{eslava 18. JMBG:0101960155093, koja zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bezograni~enja. Dru{tvaje pro{irilo i uskladilo postoje}e djelatnostisa KD BiH pa sada glase :

Poduze}e u unutarnjem prometu obavlja slijede}e djelatnosti.85.321 - Djelatnost organizacija za zbrinjavanje invalida; 45.310 Postavljanje

elektri~nih instalacija i opreme; 45.32 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanjecijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni

radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga;45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi;45.450 Ostali zavr{ni radovi;51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom;51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom;51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremomza vodovod i grijanje; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim

predmetima, d.n.; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom iostalim gra|evinskim materijalom; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni irevizijski poslovi;savjetodavni posloviu sveziporeza; - Posredovanjei zastupanje uprometu roba i usluga,

- Zastupanje stranih osoba,

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta.

(SR-91/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-8339 od 2. 10 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Na skup{tini Dru{tva CHROMOS boje i lakovi d.o.o. MOSTAR, -Rodo~, Put za Aluminijski kombinat b.b.,donesenaje odlukapromjeninaziva Poslovnejediniceu Tuzli.

Nakon ovih promjena, Poslovna jedinica glasi:

CHROMOS boje i lakovi d.o.o. Mostar Poslovna jedinica Tuzla 

(SR-92/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-8319 od 27 10 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Na skup{tini Dru{tva CHROMOS boje i lakovi d.o.o. MOSTAR, -Rodo~, Put za Aluminijski kombinat b.b., donesena je

odluka promjeni naziva Poslovne jedinice u Sarajevu.

Nakon ovih promjena, Poslovna jedinica glasi:

CHROMOS boje i lakovi d.o.o. Mostar Poslovna jedinica Sarajevo

(SR-93/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-764 od 17. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Osniva se dru{tvo pod tvrtkom (puni naziv): "EUROPATRADE MOBILE"dru{tvosa ograni~enomodgovorno{}uMOSTAR,sa sjedi{tem: Mostar, Bi{}ePolje,b.b. Skra}eni naziv dru{tva je: "EUROPATRADE MOBILE" d.o.o. MOSTAR.

Osniva~ dru{tva je: Marijan [ari}, s prebivali{tem: Grabovica, Tomislavgrad,JMBG: 2006955142077,s ukupnimtemeljnimkapitalom dru{tvaod 2.000,00KM unovcu (100% uloga/udjela u ukupnom temeljnom kapitalu dru{tva).

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:

01.110-01.121-01.122-01.123-01.131-01.132-01.133-01.211-01.212-01.213-01.221-01.222-01.230-01.240-01.251-01.252-01.300-01.411-01.412-01.413-01.420-01.500-15.110-15.120-15.130-15.200-15.310-15.320-15.330-15.410-15.420-15.430-15.510-15.520-15.610-15.620-15.710-15.720-15.810-15.820-15.830-15.840-15.850-15.860-15.870-15.880-15.890-15.910-15.920-15.930-15.940-15.950-15.960-15.970-15.981-15.982-28.110-28.120-28.210-28.220-28.300-28.400-28.510-28.520-28.610-28.620-28.630-28.710-28.720-28.730-28.740-28.750-29.110-29.120-29.130-29.140-29.210-29.220-29.230-29.240-29.310-29.320-29.410-29.420-29.430-29.510-29.520-29.530-29.540-29.550-29.560-29.710-29.720-31.100-31.200-31.300-31.400-31.500-31.610-31.620-50.101-50.102-50.103-50.200-50.301-50.302-50.303-50.401-50.402-50.403-50.404-50.500-51.110-51.120-51.130-51.140-51.150-51.160-51.170-51.180-51.190-51.210-51.220-51.230-51.240-51.310-5

1.320-51.330-51.340-51.350-51.360-51.370-51.380-51.390-51.410-51.421-51.422-51.430-51.440-51.450-51.470-51.510-51.520-51.531-51.532-51.540-51.550-51.560-51.570-51.810-51.820-51,830-51.840-51.850-51.860-51.870-51.880-51.900-52.110-5.120-52.210-52.220-52.230-52240-52.250-52.260-52.270-52.330-52.410-52.420-52.430-52.441-52.442-52.450-52.460-52.470-52.481-52.482-52.483-52.484-52.485-52.486-52.487-52.500-52.610-52.620-52.630-52.710-52.721-52.722-52.730-52.740-60.240-63.120-63.210-71.100.71.210-71.220-71.230-71.310-71.320-71.30-71.340-71.400-73.101-73.102-73.201-73.202-92.610-92.620-63.300-74.130-74.402-74.820-74.870-93.040-93.050.

U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti - Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu iZastupanje inozemnih pravnihosoba. Dru{tvou pravnomprometus tre}imosobama istupau svoje imei zasvoj ra~un.Direktor dru{tvaje Marijan [ari},s prebivali{tem:Grabovica, op}ina Tomislavgrad, JMBG^ 2006955142077, koji dru{tvo u

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 8 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 41/104

unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa bez ograni~enja u okviruregistrirane djelatnosti

(SR-94/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-632 od 04. 09. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom o uskla|ivanju i izmjenama djelatnosti Dru{tva broj: 2/2009 od08.07.2009.god. osniva~ Dru{tva za proizvodnju, trgovinu i usluge "MAHE CAR"d.o.o. Konjic, Memid`an Sanita k}i Alije, iz Konjica, djelatnost Dru{tva uunutra{njem prometu uskla|uje sa Klasifikacijom djelatnosti BiH (SI. Glasnik BiHbr.84/06) te smanjuje djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu. Nakonuskla|ivanja i izmjene, djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu su:

14.110; 14.121; 14.210; 14.500; 20.101; 20.102; 20.200; 20.300; 20.400;20.510; 26.400; 26.610; 26.630; 26.640; 26.650; 26.660; 26.700; 26.810; 26.820;28.400; 28.510; 28.520; 28.610; 28.620; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.740;28.750; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.250; 45.310; 45.320;45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 45.500; 50.102;50.103; 50.200; 50.302; 50.303; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.120; 51.130;51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220;52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441;52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.500; 52.620; 52.630;52.710; 52.721; 52.722; 52.730; 52.740; 55.102; 55.211; 55.220; 55.231; 55.300;55.401; 55.510; 55.520; 60.211; 60.212; 60.220; 60.230; 60.240; 70.110; 70.120;

70.200; 70.310; 70.320; 71.100; 71.210; 71.310; 71.320; 71.340;

(SR-95/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-690/09 od 17. 08. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Dajana Dujmovi}iz Moatara je osnovaladru{tvo podnazivom Lamponed.o.o.sa sjedi{tem u Mostaru na adresi Mostar, Cim, Koravac br. 34 a. Temeljni kapitaldru{tvaiznosi 2.000,00KM,u novcu.U pravnomprometu s tre}imosobama dru{tvoima neograni~ene ovlasti , a za svoje obveze dru{tvo odgovara svom svojomimovinom. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskor i prometu neograni~enozastupa direktor dru{tva Dajana Dujmovi}, iz Mostara, Cim, Koravac 34 a, JMBG:1602985155007. Djelatnosti Dru{tva sue:

PROIZVODNJA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje e tjestenine i kola~a; 15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a GRA\EVINARSTVO 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi;45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova.

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila;50.301 Trgovinadijelovimai priborom za motornavozila naveliko; 50.302Trgovinadijelovima i priboromzamotornavozilana malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima;51.120 Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini

strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e;51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem; 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama; 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom; 51.310 Trgovinana veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima; 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era;

51.370Trgovinana velikokavom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom; 51.410Trgovinana veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na velikoobu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,

zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje; 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgpvina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo;51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje; 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom;51.850Trgovinana velikoostalim uredskimstrojevimai opremom; 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u

nespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima;52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom;52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441Trgovinana malo namje{tajem; 52.442 Trgovina namalo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom;

52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 52.485 Trgovina na malocvije}em;52.486Trgovina na malogorivom za ku}anstvo; 52.487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenomrobom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te;52.620Trgovina namalona tezgama i pijacama;52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 

UGOSTITELJSTVO

55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana;55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220Kampovi i kampirali{ta 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300Restorani55.401 Barovi;55.402 Bifei (buffet) 55.403 Kavane;55.510Kantine;55.520 Ketering.

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

70.310 Agencij e za nekretnine;70.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika 

OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

74.820 Djelatnosti pakiranja 

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjegprometa,

- Izvo|enjeinvesticijskihradova u inozemstvui ustupanje radovastranoj osobiu zemlji,

- Usluge u me|unarodnom transportu robe ,

- Zastupanje stranih osoba,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 9

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 42/104

- Usluge me|unarodne {pedicije.

(SR-96/10-M)

Op}inski sud u Mostaru broj Tt-0-643/09 od 04. 09. 2009. godine upisani su usudski registar ovog suda slijede}i podaci:

Dru{tvo REVITA PLANTA "BUNA" d.o.o. Mostar izmijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva tako daje nova adresa: Mostar, Buna bb (biv{a "FARMA KRAVA BUNA"Mostar), pro{irilo je djelatnost dru{tva i usuglasilo djelatnost dru{tva u unutarnjemprometu s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH" br.84/06), tako daje djelatnost dru{tva: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada,d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica,01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131, Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina 01.300 Gajenje usjeva i zasada ukombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411Iskori{tavanjevodaza poljoprivredu,01.412Ure|ivanjei odr avanje parkova,zelenihi rekreacijskih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu ne djelatnosti u {umarstvu iiskori{tavanju {uma, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada ikonzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.910 Proizvodnja destiliranihalkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e ivina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a,15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralnevode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnihkonstrukcija i pokrivanje krovova,45.230 Izgradnjaprometnica,aerodromskihpista i{portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme,45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih 'obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima,50.200Odr`avanjei popravakmotornihvozila,50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za 

motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo,50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom,50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i`eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om ipredmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220Trgovina naveliko cvije}emi raslinjem, 51.230 Trgovina naveliko `ivim`ivotinjama,

51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimai jestivimuljimai mastima,51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za 

ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nimproizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskimproizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina 

na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840Trgovina na veliko ra~unalima, perifernomopremomi softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevimai opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovimai opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevimaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimstrojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnimidrugimpi}ima,52.260Trgovinanamaloproizvodimaodduhana,52.270Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima,

52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52430Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio itelevizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina namalo metalnomrobom,bojamai staklom,52.470 Trgovina namalo knjigama,novinamai pisa}im materijalom,52.481Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo{portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo I specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malorabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo prikuca koje robuprodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.221 upomorskom prometu, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom prometu, 63.300Djelatnostputni~kih agencijai turoperatora;i usluge turistima,d.n.,63.400 Djelatnost 

drugih posrednika u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120.pnjai prodaja nekretninaza vlastitira~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretninaza vlastitira~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 0.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenimputovima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva iopreme za gra|evinarstvo , 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,uklju~uju}i i ra~unala,71.340 Iznajmljivanjeostalih strojevai opreme, d.n.djelatnostiu vanjskotrgovinskomprometu: Vanjska trgovina(uvozi izvoz) proizvodima izokvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinski prodavaonica,Usluge me|unarodne {pedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta,Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Usluge carinskih skladi{ta icarinskih smjesti{ta, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanjeinvesticijskih radova stranoj pravnoj osobi u zemlji.

(SR-97/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-97/09 od 11. 06. 2009. godine,upisao je u sudski registar slijede}e podatke:

Odlukom Dru{tva Agencija "IPON SECURITY" d.o.o. Mostar broj01/5-06-01/09 od 26.01.2009. godine promijenjen je voditelj-direktor podru`niceDru{tvau Br~komDarioMiljanovi}iz Tuzlei prestaju mu sveovlasti zazastupanjeipredstavljanje Dru{tva s danom 26.01.2009. godine. Istovremeno je za voditelja-direktora podru`nice Dru{tva u Br~kom imenovan Zoran (Slobodan)Petrovi}, JMB: 1108980110019 iz Br~kog, nastanjen na adresi Hasana Be}irevi}a bb, Br~ko koji je ovla{ten predstavljati Dru{tvo u unutarnjem prometu u okviruregistrirane djelatnosti Dru{tva, sukladno Statutu.

(SR-98/10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 10 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 43/104

Op}inski sud u Mostaru broj Tt-0-618/09 od 30. 10. 2009. godine upisani su usudski registar ovog suda slijede}i podaci:

Odlukom Uprave dru{tva "HP" d.o.o. Mostar razrije{en je du`nosti voditelja Podru`nice-OJ Prozor - Rama, Hrvatske po{te d.o.o. Mostar [tipan Tadi} i prestajumu sve ovlasti za zastupanje i predstavljanje Dru{tva. Istovremeno je za voditelja Podru`nice-OJ Prozor - Rama, Odlukom Uprave Dru{tva od 29.09.2008.god,

imenovan Ilija Cvitanovi}, JMB: 2004974153559, iz Prozora, nastanjen na adresiVarvara115,Prozor, saovlastimada zastupai predstavljaDru{tvosukladno StatutuiPravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Dru{tva.

(SR-99/10-M)

Op}inski sud u Mostaru broj Tt-0-613/09 od 15. 10. 2009. godine upisani su usudski registar ovog suda slijede}i podaci:

Odlukom Nadzornog odbora "HP" d.o.o. Mostar Dj.br. NO-2-31-1/08 od10.04.2008.god. razrije{en je du`nosti ^lana Uprave - Izvr{nog direktora za razvojsustavai marketingsa danom 10.04.2008.godinemr.sc.Nino]ori}.Sa istim danomprestajeUgovor o me|usobnim pravima, odgovornostimai obvezama ^lanaUprave- Izvr{nog direktora broj: NO-2-21-4/07 od 23.02.2007. godine.

(SR-100/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-41/10 od 21. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

"LEA" d.o.o. Mostar je osnovalo podru`nicu pod nazivom "LEA" d.o.o.

Mostar, Podru`nica Posu{je, sa sjedi{tem u Posu{ju, Vukovarska bb. U pravnomprometu s tre}im osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva, a za obveze Podru`nice odgovara mati~no dru{tvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva.Rukovoditelj podru`nice je Josip Gavran iz Posu{ja, Rastova~a bb, JMB2006984153355, koji Podru nicu, u okviru redovite djelatnosti Dru{tva, zastupa neograni~eno.

(SR-185/10-M)

Op}inskisud u MostaruRje{enjem broj Tt-O-1023/09 od 17.12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dana16.12.2009.godine~landru{tva"ARMIN"d.o.o.Mostarkojejeupisanou registar dru{tava Op}inskog suda Mostar MBS: 58-01-0179-09(stari broj D1-1419), donio jeOdlukuo pro{irenjudjelatnostidru{tva i Odlukuo izmjenii dopuniStatuta dru{tva.

Dru{tvo je pro{irilo djelatnosti sljede}im djelatnostima:

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornimvozilima na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila.

(SR-186/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-O-984/09 od 21. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o promjeni izvr{nog direktora dru{tva, pro{irenju i uskla|ivanjudjelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti uBosni i Hercegovini, Promjeni sjedi{ta i adrese sjedi{ta dru{tva, te tvrtke dru{tva,TU[UP d.o.o. Mostar notarska obrada OPU-IP: 500/09 od 18.11.2009. godineizmijenjeno je sjedi{te i adresa sjedi{ta dru{tva tako da sada glasi: "TU[UP" d.o.o.^itluk, sa sjedi{tem u Krehin Gradac b.b., ^itluk. Istom odlukom pro{irena je iuskla|ena djelatnost dru{tva sa va`e}om klasifikacijom u BiH tako daje sada{nja djelatnost dru{tvau unutarnjemprometu: 50.103 Posredovanje u trgovini motornim

vozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko;50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 51.110 Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom;51.160 Posredovanjeu trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|eneproizvode ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko

hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.531Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovinana veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,

ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na velikostrojevimaza industrijutekstila i strojevimaza {ivanjei pletenje; 51.840Trgovinana veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na velikoostalimuredskimstrojevimai opremom; 51.880Trgovinana velikopoljoprivrednimstrojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizirartimprodavaonicama prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;52.120 Ostala trgovina na malo u nespedjaliziranim prodavaonicama; 52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}imai duhanskim proizvodimau prodavaonicama; 52.487Ostala trgovina na malou specijaliziranim prodavaonicama; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102Hoteli i moteli bez restorana; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.403 Kavane;60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu;60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevozputnika u kopnenomprometu; 60.240Prijevoz robe u drumskom prometu; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i

stovari{a; 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 63.400Djelatnost drugih posrednika u prometu; 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un;71.100 Iznajmljivanje automobila; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting;74.402Ostaleuslugereklameipromid`be;74.870Ostaleposlovnedjelatnosti,d.n.

Istom odlukom razrije{en je izvr{ni direktor dru{tva Silvana Marin~i} iimenovan noviizvr{nidirektor dru{tvaMarin(Hrvoja)[unji}nastanjen naadresiul.Akademika Ivana Zovke br. 11/8, JMBG: 3004983170133.

(SR-187/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-O-974/09 od 16. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

NaosnovuUgovora o istupanju ~lana izdru{tva "VINERA-PRODUKT" d.o.o.Ravno, notarski obra|en po notaru Dubravko Opija~u sa slu`benim sjedi{tem uJablanici, koji je zaveden pod poslovnimbrojem OPU-1P314/09 dana 26. 11. 2009.godine do{lo je do statusnih promjena u gospodarskom dru{tvu"VINERA-PRODUKT" d.o.o. Ravno, na na~in da je dosada{nji osniva~ i vlasnik50% udjela Skaramuca Ivan prestao biti ~lanom imenovanog dru{tva na na~in da jesvoj osniva~ki udjel iznio iz Dru{tva u iznosu od 42.467,52 KM (slovima:~etrdesetdvije hiljade~etiristotine{ezdesetsedam i 52/100 KM). Udjel osniva~a kojiostaje, gospodina Skaramuca Bo`e sina Ivana, sada iznosi 42.467,52 KM (slovima:~etrdesetdvijehiljade~etiristotine{ezdesetsedami52/100KM)i~ini100%temeljnogkapitala, {to odgovara udjelu u vlasni{tvu Dru{tva 

Dalje, na osnovu Odluke o razrje{enju prethodnog direktora i imenovanjunovog direktora dru{tva "VINERA-PRODUKT" d.o.o. Ravno, koja je notarskiobra|ena po notaru Dubravko Opija~u u Jablanici dana 26.11.2009. godine, brojOPU-IP 316/09, do{lo je do razrje{enja du`nosti direktora Skaramuca Ivana izdru{tva "VINERA-PRODUKT" d.o.o. Ravno, te imenovanje novog direktora istogdru{tva, Skaramuca Ivane k}eri Bo`e. Direktor Dru{tva "VINERA-PRODUKT"d.o.o. Ravno, Skaramuca Ivana, ovla{tena je za zastupanje dru{tva u pravnomprometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja uzastupanju.

(SR-188/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-O-798/09 od 14. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Na osnovu Odluke o razrje{enju prethodnog direktora i imenovanju novogdirektora broj OPU-IP 217/09 od 11. 09. 2009. godine, do{lo je do razrje{enja du`nosti direktora Hond`o D`enana iz Dru{tva za eksplataciju i obradu kamena,trgovinu i usluge "SANI" d.o.o. Jablanica (skra}eni naziv: "SANI" d.o.o. Jablanica)sa sjedi{tem u Jablanici na adresi Podbre`je 2, te imenovanje novog direktora istogdru{tva, Halebi} Adisa. Direktor Dru{tva "SANI" d.o.o. Jablanica, Halebi} Adis,ovla{ten je za zastupanje dru{tvau pravnomprometu u zemljii vanjskotrgovinskomposlovanju, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.

Daljena osnovuUgovorao prenosuudjela,notarskiobra|enogod stranenotara Dubravka Opija~au Jablanici i zaveden podposlovnimbrojemOPU-IP226/09dana 18. 09. 2009. godine, zaklju~en izme|u Hon|o [amije kao prenosioca udjela iHon|o Mustafekao sticaoca udjela,do{lo je do statusnih promjenau gospodarskom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 11

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 44/104

dru{tvu "SANI" d.o.o. Jablanica, na na~in daje dosada{nji osniva~ i vlasnik 100%udjela Hon|o [amija prestala biti ~lanom imenovanog dru{tva, a sva njena prava iobaveze, te 100% udjela stekao je Hon|o Mustafa, bez naknade.

(SR-189/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-858/09 od 11. 11. 2009. godine,

upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:Odlukom Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar broj

NO-2-5-3/09 od 04. 09. 2009. godine sa mjesta ~lana uprave - izvr{nog direktora za nepokretnu mre`u je razrije{en gosp. Josef Jacob Mathias Thuerriegl. Dana 19. 10.2009.godine Nadzorni odborJP Hrvatsketelekomunikacijed.d. Mostarje Odlukombroj NO-2-6-4/09 na mjesto ~lana uprave - v.d. izvr{nog direktora za nepokretnumre`u imenovao gosp Davor Darabo{ nastanjen na adresi Zinke Kune 22 uVara`dinu, Republika Hrvatska, putovnica broj 00358247, izdana 13. 02. 2008.godine od strane PU Vara`din.

(SR-190/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-O-959/09 od 17. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

OPTIMA IT d.o.o. za informati~ki in`enjering, proizvodnju, zastupstvo ipromet MOSTAR vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Sarajevu.Podru`nica}e poslovati pod tvrtkom:OPTIMAITd.o.o. zainformati~kiin`enjering,proizvodnju, zastupstvo i promet MOSTAR - Podru`nica SARAJEVO. Sjedi{te

Podru`nice je u Sarajevu na poslovnoj adresi ul. Azize [a}irbegovi} br. 11.Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnostimati~nog Dru{tva. Radom podru`nice upravljat }e Dragan TE[ANOVI] iz Tuzle,Albina Herljevi}a br. 9. rukovoditelj Podru`nice zastupa i predstavlja Podru`nicubez ograni~enja.

(SR-191/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj oj Tt-O-983/09 od 11. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje od 20. 11. 2009. godine,notarska obroj ada Anica Naki} OPU-IP-275/09 dru{tvo "MAJA TRADE" d.o.o.^itlukje promijenilo dosada{njegdirektoraMilu Juki}i imenovala novogadirektora dru{tva. Novi direktora dru{tva "MAJA TRADE" d.o.o. ^itluk je Josip Veki} iz^itluka, Rudarska b.b., JMBG: 3003986150021, broj oj OI: 05BFA7301 bezograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskom prometu.

(SR-192/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-615/09 od 18. 11. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom Uprave dru{tva "HP" d.o.o. Mostar razrije{en je du`nosti voditelja Podru`nice-OJ ^itluk, Hrvatske po{te d.o.o. Mostar Josip Buli} i prestaju mu sveovlasti za zastupanje i predstavljanje Dru{tva. Istovremeno je za voditelja Podru`nice-OJ ^itluk, Odlukom Uprave Dru{tva od 29.09.2008.god., imenovanFrano Juri~i}, JMB: 1703969151337, iz ^itluka, nastanjen na adresi Rudarska bb,zgrada F ulaz 4/8, ^itluk, sa ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo sukladnoStatutu i Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji Dru{tva.

(SR-193/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-614/09 od 24. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

OdlukomUpravedru{tva "HP"d.o.o. Mostarrazrije{en je du`nosti Upravitelja Sredi{ta po{ta Livno, Hrvatske po{ta d.o.o. Mostar Perica Juki} i prestaju mu sveovlastiza zastupanjei predstavljanjeDru{tva. Istovremenoje za Upravitelja Sredi{ta po{ta Livno, Odlukom Uprave Dru{tva od 29.09.2008.god., imenovan Marijo[eremet, JMB: 2210972140009iz Livna,nastanjenna adresiZagreba~ka34, Livno,sa ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo sukladno Statutu i Pravilniku ounutarnjem ustroju i sistematizaciji Dru{tva.

(SR-194/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-866/09 od 6. 11. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Na temelju Odluke broj oj OPU - IP - 431/2009 od 21. 10. 2009. godinerazrije{en je du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva za proizvodnju i prodajunamje{taja"MAOLES"Export - Importd.o.o.Konjic gospodinOsmanMA^I]a na mjestodirektoraje imenovana gospo|aAzemina MA^I], na vremenskiperiodod 4godine,s timda dru{tvozastupau unutra{njem i vanjskomprometu bezograni~enja.

(SR-195/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-991/09 od 25. 121. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Sukladno Odluci o razrje{enju i imenovanju direktora dru{tva "AUTOLIJANOVI]I" d.o.o. Mostar, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara pod poslovnim broj ojem OPU-IP-514/2009 od 01. 12. 2009. godine. Marko Ljubi}iz Mostara, Nikole[ubi}a Zrinskog 8, JMBG 0311981150010, dosada{nji direktori

zakonski zastupnik dru{tva "AUTO LIJANOVI]I" d.o.o. Mostar, razrje{uje sedu`nosti sa danom 01. 12. 2009. godine i sa ovim danom mu prestaju sva ovla{tenja direktora i zakonskog zastupnika dru{tva "AUTO LIJANOVI]I" d.o.o. Mostar. Na mjesto direktora i zakonskog zastupnika dru{tva "AUTO LIJANOVI]I" d.o.o.Mostar sa danom 01.12.2009. godine imenovanje Ivankovi}-Lijanovi} @eljko iz[irokog Broj ijega, Trn bb, JMBG 2108986150016. Direktor zastupa i predstavlja dru{tva "AUTO LIJANOVI]I" d.o.o. Mostar u unutarnjem i vanjskotrgovinskomprometu pojedina~no i samostalno bez ograni~enja, osim u poslovima kupnje iprodajeosnovnih sredstava te zadu`enja kreditnim i hipotekarnim poslovima, za {tomu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva.

(SR-196/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-772/09 od 30. 11. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o razrje{enju du`nosti ranijeg rukovoditelja i imenovanju novogrukovoditelja Podru`nice 04 Drvar broj OPU-IP-465/09 od 15. 09. 2009. godine,Upravadru{tvaSuper Novad.d.Mostarkojaje donesenapo direktoru Dragi Bok{i},

rukovoditelj podru`nice dru{tva Super Nova dioni~ko dru{tvo za trgovinu Mostar,Podru`nica 04 Drvar, Bojan An|eli} razrije{en je du`nosti sa danom 31. 07. 2009.godine, a na mjesto rukovoditelja podru`nice dru{tva Super Nova dioni~ko dru{tvoza trgovinu Mostar Podru`nica 04 Drvar imenovan je Nine Baji} iz Drvara,Borova~ki put bb. Nine Baji} kao rukovoditelj podru`nice dru{tva Super Nova dioni~ko dru{tvo za trgovinu Mostar - Podru`nica 04 Drvar nije ovla{ten za zastupanje podru`nice u odnosu sa tre}im osobama.

(SR-197/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-696/09 od 4. 2. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Ugovorom o istupanju ~lana dru{tva, prijenosu udjela i pristupanju u Dru{tvo"Volving" d.o.o. Konjic, broj Ov. OPU 587/08 od 11. 07. 2008. godine, iz Dru{tva "Volving"d.o.o.Konjic, Enes Balji} iz Jablanice,kao ~lan dru{tvaistupio je i preniosvoj udjel Mehmedaliji @miri}u, Sarajevo, Op}ina centar, Skender pa{ina 18a,JMBG 0211952181506, koji je pristupio dru{tvu kao ~lan dru{tva, imenovanje za direktora Mehmedalija @miri} Sarajevo, Op}ina centar, Skender pa{ina 18a, kojizastupa dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja, a uokviru zakonskih ovlasti.

(SR-198/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-799/09 od 13. 11. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dru{tvo za gra|evinarstvo i transport "MEMI] - COMERC" Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Zalik bb, upisano u registarski ulo`ak broj1-11696 registra Op}inskog suda u Mostaru, vr{i uskla|ivanje i dopunu djelatnosti,tako da }e obavljati sljede}e djelatnosti:

51.130, 51.531, 51.532, 51.540, 51.820, 52.460, 45.110, 45.120, 45.211,45.212, 45.213, 45.220, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430,45.441, 45.442, 45.450, 60.240,50.301, 50.302, 50.303.

(SR-199/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-969/09 od 17. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

1. Osniva~i dru{tva Kre{imir Ka{nar iz Zagreba, Valdimir Raji} iz Sesveta,Ivica Peni} iz Rovinja zaklju~ili su Ugovor o osnivanju dru{tva od 20.11.2009.g.kojim su osnovali dru{tvo pod tvrtkom MARVAK d.o.o. sa sjedi{tem u Mostaru, ul.K. Tvrtka 16.

2. Temeljni kapital dru{tva iznosi 2.100,00 KM s tim da su osniva~i Kre{imir Ka{nar iz Zagreba, Vladimir Raji} iz Sesveta, Ivica Peni} iz Rovinja imatelji uloga od po 700,00 KM odnosno po 33,33% udjela u dru{tvu.

3. Djelatnosti dru{tva su: 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata,28.210 Proizvodnja cisterni, spremnika i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osimkotlovaza centralno grijanje, 28.510Povr{inskaobrada i prevla~enjemetala, 28.520Temeljni strojarski radovi, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 12 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 45/104

~elika, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda d.n., 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje,29.230Proizvodnjarashladnei ventilacijskeopreme, osimone za ku}anstvo, 29.240Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila,odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona, 29.560

Proizvodnjaostalih strojevaza specijalne namjene, d.n.,33.300 Proizvodnjaopremeza upravljanje industrijskim procesima, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka iostataka, Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanjeobjekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogradevinskihobjekata, 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinskiradovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje i opremu, 50.101 Trgovina motornihvozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje utrgovini motornimvozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornihvozila, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i pribororr. motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovimaipriboromnaveliko,50.402Trgovinamotorkota~innjihovimdijelovima 

i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, broj odovimai avionima, 51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nimaparatimazaku}anstvo,radioiTVure|ajima,51.540Trgovinana veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojev za industriju tekstila istrojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i

opremom 51.860 Trgovina na veliko ostalim elekrtronskim dijelovima i opremom,51.870Trgovinana velikoostalim strojevima za inmdustriju, trgovinu i naavigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanjei predmetimaza ku}anstvo, d.n.,52.450 Trgovinana maloelektri~nimaparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom, 52.481Trgovina na malo uredskom opremom ira~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom isli~no opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom prodavaonicama,52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.722Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, 52.740 Popravak d.n., 60.101Prijevoz putnika i robe, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo,

71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 72.100 Pru anjekonsultantskih uslugau svezira~unalne opreme(hardwer),72.210 Izradasoftwarea,72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka,72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je trgovina (uvoz-izvoz) izokvira unutra{nje djelatnosti, me|unarodni, cestovni prijevoz osoba i stvari,me|unarodno otpremni{tvo, zastupanje inozemnih tvrtki.

4. Osoba ovla{tena za zastupanje je Stipe Batinovi} iz Kule Norinske,Metkovi}, direktor dru{tva, i isti je ovla{ten da zastupa, predstavlja dru{tvo uunutarnjem i vanjskom prometu bez ogerani~enja.

5. Kre{imir Ka{nar iz Zagreba je prokurist dru{tva i isti je ovla{ten da zastupa ipredstavlja dru{tvo bez ograni~enja, za prijenos i optere}enje nekretnina dru{tva za {to ovlast mora biti izri~ito i posebno navedena.

(SR-200/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1032/09 od 29. 12. 2009. godine,

upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Upisujese brisanjepodru`nice-poslovnicepod rednimbrojem 01, pod tvrtkom:"ATLAS-AMBASADOR-ME\UGORJE" d.o.o. Mostar, Poslovnica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Kurta Schorka 36. Brisanjem poslovnice bri{e se i DenisDervi{evi} kao rukovoditelj poslovnice sa svim ovlastima.

(SR-201/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1035/09 od 08. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Sukladno Odluci o razrje{enju i imenovanju direktora dru{tva "HE-SAND"d.o.o.za proizvodnju i trgovinu Mostar, sa~injene pred notaromMel}om Ni{tovi}izMostara pod poslovnim brojem OPU-IP-534/2009 od 18. 12. 2009. godine, MladenPavlovi} iz Mostara, Buna bb, JMBG 2008967153158, dosada{nji direktor izakonski zastupnik dru{tva "HE-SAND" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mostar iMilenko Pavlovi} iz Mostara, Buna bb, JMBG 0504970153150, dosada{nji izvr{nidirektor dru{tva "HE-SAND" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mostar, razrje{avaju

sedu`nostisadanom18.12.2009.godineisaovimdanomimprestajusvaovla{tenja direktora, odnosno izvr{nog direktora dru{tva "HE-SAND" d.o.o. za proizvodnju itrgovinu Mostar.

Na mjesto direktora i zakonskog zastupnika dru{tva "HE-SAND" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mostar sa danom 18. 12. 2009. godine imenovanje Pavlovi}Milenkoiz Mostara, Bunabb, JMBG0504970153150.Direktorzastupai predstavlja dru{tvo "HE-SAND" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mostar u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja, a u okviru registriranedjelatnosti.

(SR-202/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-964/09 od 09. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Iz dru{tva VIBO LINE istupila je osniva~ Sla|ana Pulji}, koja je svoj ulog uiznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela prenjela na novog ~lana Dru{tva Anu Vidovi}iz Mostara. Nakon izvr{enih izmjena temeljni kapital dru{tva ostaje neizmijenjen i

iznosi 2.000,00 KM u vlasni{tvu Ane Vidovi} sa 100% udjela. Bri{e se iz sudskogregistra izvr{ni direktor Sla|ana Pulji}, a upisuje Ana Vidovi}, izvr{ni direktor sa ovlastima da zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bezograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-203/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-967/09 od 17. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Iz dru{tva MOSSA GROUP d.o.o. Mostar istupio je ~lan Ivica Krtali}, koji jesvoj ulogu iznosu od 1.000,00 KM, 50% udjela pernio na Dragana Krtali}a, kojipristupadru{tvu.Nakon izvr{ene izmjenetemeljnicapital ostajeneizmjenjen I iznosi2.000,00 KMsa ulogom Dario Krtali}1.000,00 KM,50% udjela I DraganKrtali} sa ulogomod 1.000,00 KM,50% udjela.Dru{tvo je usuglasilodjelatnostu unutarnjemprometu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti.

Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometuje: 15.110, 15.120, 15.130, 15.200,15.320, 15.330, 15.510, 15.520,15.610, 15.620, 15.720, 15.810, 15.820, 15.850,

15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.981, 15.982, 25.210, 25.220, 50.101, 50.102,50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.110, 51.120,51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 5.180, 6.190, 5.210, 51.220, 51.230,51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380,51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520,51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850,51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240,52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450,52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500,52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.211, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300,55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 63.110, 63.120, 63.210, 63.221, 63.222,63.230, 63.300, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 72.100, 72.210,72.220, 72.300, 72.400, 72.600, 74.130, 74.140, 74.401, 74.402, 74.820, 74.870Dru{tvo je izvr{ilo imenovanje izvr{nog direktora. Dragan Krtali}, izvr{ni direktor 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 13

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 46/104

zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja.Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-204/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1011/09 od 17. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

U JU Osnovna {kola "Dre`nica" upisuje se promjena direktora na na~in da jerazrije{ena du`nosti Mirsada Nuspahi} i broj i{e se iz sudskog registra.

Za direktora JU Osnovne {kole "Dre`nica" imenuje se Mu{i} Edin, Donja Dre`nica bb.

(SR-205/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-928/09 od 18. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

U dru{tvu "ZAGRAD-LENS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac,sa sjedi{tem: Stolac, ul. Zrinsko-Frankopanska bb, bri{e se funkcija Izvr{nogdirektora dru{tva u Statutu dru{tva i u nadle`nom Sudskom registru.

(SR-206/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-961/09 od 17. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

OPTIMA IT d.o.o. za informati~ki in`enjering, proizvodnju, zastupstvo ipromet MOSTAR vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Tuzli.

Podru`nica}e poslovati pod tvrtkom:OPTIMAITd.o.o. zainformati~kiin`enjering,proizvodnju, zastupstvo i promet MOSTAR - Podru`nica TUZLA. Sjedi{tePodru`nice je u Tuzli na poslovnoj adresi Stupine B 8. Djelatnosti Podru`nice uunutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnosti mati~nog Dru{tva. Radompodru`nice upravljat }e Dragan TE[ANOVI] iz Tuzle, Albina Herljevi}a broj 9,rukovoditelj Podru`nice zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja.

(SR-207/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-415/09 od 03. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dru{tvo "FLORA NOVA" d.o.o. Stolac sa sjedi{tem u Stocu, ul. Masline bb jepro{irilo i uskladilo postoje}e djelatnosti dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti uunutarnjem prometu tako da sada glase:

POLJOPRIVREDA, LOV I [UMARSTVO01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nihsadnica; 01.123Gajenje sadnicaloze; 01.131Vinogradarstvo; 01.132Gajenje vo}a;01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.230 Uzgoj svinja; 01.251Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja,d.n.; 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanjeparkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge;01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 01.500Lov, stupi~arenje(traperstvo) i brojiga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}eusluge;02.011 Uzgoj i za{tita {uma; PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA,PI]A I DUHANA

15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnjasokova od vo}a ipovr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane; 15.860 Prerada ~aja i kave15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|a);15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a;

TRGOVINA NA VELIKO I MALO

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i

popravak motornihvozila;50.301 Trgovinadijelovimai priborom za motornavozila naveliko; 50.302Trgovinadijelovimai priboromzamotornavozilana malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, broj odovimai avionima; 51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom;51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e;

51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem; 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama;51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko

sirovimduhanom; 51.310 Trgovina navelikovo}emi povr}em; 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima; 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era;51.370Trgovinana velikokavom, }ajevima, kakaomi za~inima; 51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom; 51.410Trgovinana veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na velikoobu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje; 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,

cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo;51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje; 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom;51.850Trgovinana velikoostalim uredskimstrojevimai opremom; 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima;52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo

proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavaonicama; 52.312Biljne ljekarne,izdavanje i pravljenje lijekova od trava; 52.313 Poljoprivredne ljekarne; 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malotekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom;52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em;52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo; 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na 

malo izvan prodavaonica; UGOSTITELJSTVO55.300Restorani;55.401 Barovi;55.402 Bifei(buffet);55.403 Kavane; 55.510

Kantine; 55.520 Ketering

PROMET, SKLADI[TENJE, TURIZAM I POSLOVNE DJELATNOSTI

60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; 60.240 Prijevoz robe ucestovnom prometu; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnosti putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnosti drugihposrednika u prometu

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu ostaju neizmijenjene.

(SR-208/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-973/09 od 07. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 14 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 47/104

Dru{tvo"MONERA" dru{tvoza ugostiteljstvo,trgovinui usluge,d.o.o. Mostar  je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva te je razrije{ilo dosada{njeg direktora IvankuMarkoti}, a imenovalo novogdirektora Ivicu^uljka iz Mostara, Zrinski Frankopana 18, JMBG: 2404969153158, sa neograni~enim ovlastima za zastupanje uunutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Dosada{nji direktor Ivanka Markoti} sebri{e iz sudskog registra i prestaju joj sve ovlasti.

(SR-209/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1015/09 od 22. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Sukladno Odluci o imenovanju direktora, sa~injene pred notarom Mel}omNi{tovi} iz Mostara pod poslovnim broj ojem OPU-IP-512-4/2009 od 30. 12. 2009.godine, na mjesto direktora i zakonskog zastupnika dru{tva P.I. "GRADSKAPEKARA"d.o.o. Jablanicasa danom30. 11.2009. godineimenovanje Sal~inMahir iz Jablanice, ul. Pere Bili}a broj 41, JMBG 2112976151836. Direktor zastupa ipredstavlja dru{tva P.I. "GRADSKA PEKARA" d.o.o. Jablanica sa svimovla{tenjima i odgovornostima koje ima uprava u dru{tvu sa ograni~enomodgovorno{}u i Statutom dru{tva, a iz sudskog registra se bri{e dosada{nji direktor izakonski zastupnik dru{tva P.I. "GRADSKA PEKARA" d.o.o. Jablanica Veli}Mumin.

(SR-210/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1002/08 od 4. 12. 2008. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Ogla{avam promjenusjedi{ta Dru{tva"Display" d.o.o.,sa adreseA. Star~evi}a 78, Mostar, na novu adresu Bleibur{kih `rtava 78, 88000 Mostar, i promjenu iuskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu s Odlukom o klasifikacijidjelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH" broj oj 84/06).

(SR-211/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-979/09 od 18. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Kod dru{tva "ARMATURE" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u ^apljina,skra}ena tvrtka dru{tva je: "ARMATURE" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem: ^apljina,Ul.Augusta [enoe,bb, kojeje upisanou Sudski registar Op}inskog suda u Mostaru,MBS: 1-1339, mijenja se ~lanski udio ~lana dru{tva Ivana Buljana, s prebivali{tem:Kre{evo, Ul.Fra Grge Marti}a, broj71, a nakon prodajeudjelau Dru{tvu,te istisada iznosi 872.141,40 KM,odnosno 28,9283% u ukupnomtemeljnomkapitalu dru{tva.Dosada{nji ~lanovi dru{tva Anto Babi} Nikola So~e i Ivica Sivri} broj i{u se iz

Sudskog registra, te njihovi udjeli u dru{tvu prelaze na Ivana Buljana, dok ostali~lanski udjeli ostaju neizmijenjeni.

(SR-212/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-992/09 od 23. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Osniva se dru{tvo pod tvrtkom: "ENERGOVALVES" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem: ^apljina, ul. Augusta [enoe, b.b. Osniva~ dru{tva je: OMV-INDOILd.o.o. za proizvodnju metalnog reprodukcijskog materijala i trgovinu, skra}eninaziv: OMV-INDOIL d.o.o., sa sjedi{tem: Zagreb, Lu~ko, Donji Stupnik,Gospodarska, 18, R Hrvatska, upisano u Trgova~ki sud u Zagrebu,R. Hrvatska, reg.ul. broj 1-36614, MBS: 080137682, OIB: 75247372149, s ukupnim temeljnimkapitalom dru{tva od 2.000,00 KM u novcu (100% uloga/udjela u ukupnomtemeljnom kapitalu dru{tva).

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su: 27.100; 27.210; 27.220; 27.310;27.320; 27.330; 27.340; 27.420; 27.430; 27.440; 27.450; 27.510; 27.520; 27.530;

27.540; 28.110; 28.120; 28.210; 28.220; 28.300; 28.400; 28.510; 28.520; 28.610;28.620; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.740; 28.750; 29.110; 29.120; 29.130;29.140; 29.210; 29.220; 29.230; 29.240; 29.310; 29.320; 29.410; 29.420; 29.430;29.510; 29.520; 29.530; 29.540; 29.550; 29.560; 29.710; 29.720; 31.100; 31.200;31.300; 31.400; 31.500; 31.610; 31.620; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213;45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410;45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200;50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.120; 51.130;51.140; 51.150; 51.180; 51.190; 51.430; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532;51.540; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870;51.880; 51.900; 52.450; 52.460; 52.481; 52.486; 55.101; 55.102; 55.300; 55.401;55.402; 55.403; 55.510; 60.101; 60.240; 63.120; 63.210; 70.110; 70.120; 70.200;70.310; 70.320; 71.310; 71.320; 71.340; 72.100; 72.210; 72.220; 72.300; 72.400;72.500; 72.600; 73.102; 74.130; 74.402; 74.820.

U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti; Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu;Zastupanje inozemnih pravnih osoba; Posredovanje i zastupanje u prometu robe iusluga; Usluge me|unarodne {pedicije; Izvo|enje investicijskih radova uinozemstvu i ustupanja izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji;Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica.

Dru{tvoupravnomprometustre}imosobamaistupausvojeimeizasvojra~un.Direktor dru{tva je: Cvjetko Marti}, sin Grge, ro|en 08.01.1959.g., JMBG:0801959151132, s prebivali{tem: ^apljina, Svitava, bb, koji dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu1 zastupa bez ograni~enja u okviru registriranedjelatnosti.

(SR-213/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1016/09 od 08. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Sukladno Odluci o razrje{enju i imenovanju direktora Zdravstvene ustanoveapoteka "VITA" Mostar, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara podposlovnim broj ojem OPU-IP-501/2009 od 23. 11. 2009. godine, Meliha Poje izSarajeva,ul. Mehmeda Spahebroj 18,JMBG 3011928175009,dosada{njidirektor izakonski zastupnik Zdravstvene ustanove apoteke "VITA" Mostar, razrje{uje sedu`nosti, zbog smrti i sa ovim danom joj prestaju sva ovla{tenja direktora izakonskog zastupnika Zdravstvene ustanove apoteke "VITA" Mostar. Na mjestodirektora i zakonskog zastupnika Zdravstvene ustanove apoteke "VITA" Mostar sa 

danom 23. 11. 2009. godine imenovana je Vajzovi} Mirna iz Visokog, ul. Branilaca broj 19, JMBG 0605944179134. Direktor zastupa i predstavlja Zdravstvenuustanovuapoteku "VITA" Mostaru okviruregistriranedjelatnostibez ograni~enja,a u okviru zakonskih ovlasti.

Sukladno Odluci o davanju prokure Zdravstvene ustanove apoteke "VITA"Mostar, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara, u predmetu brojOPU-IP-502/2009 od 23. 11. 2009. godine, na mjesto prokuriste Zdravstveneustanove apoteke "VITA" Mostar imenovanaje Dilberovi} Sanela iz Mostara, ul.Husnije Repca 11/IV, JMBG 2307972155034. Prokurista samostalno zastupa Zdravstvenu ustanovuapoteku "VITA" Mostaru okviruregistrovanedjelatnostibezograni~enja.

(SR-214/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1033/09 od 30. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Ugovorom o prijenosu udjela od 14. 12. 2009. u dru{tvu MAXIMA - TRADEd.o.o.MOSTAR izdru{tvaistupa ~lan OPTIMAITd.o.o.Mostar i svoj udiodijeli na 

tri dijela i prenosi na ostale ~lanove dru{tva Tihomira Marica, Nevena Tomi}a iAnkicu Prli}.

Ugovorne strane su suglasne da nakon prodaje i prijenosa udjela u Dru{tvu,stanje ~lanova, uloga, i udjela u dru{tvu MAXIMA-TRADE bude:

TihomirMARI]iz Mostarajedan udjel kojiodgovaraulogu571.605,46 KMili33,33% od glavnice

Neven TOMIC iz Mostara jedan udjel koji odgovara ulogu 571.605,46 KM ili33,33 % od glavnice

Ankica PRLI] iz Mostara jedan udjel koji odgovara ulogu 571.605,46 KM ili33,33 % od glavnice

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-215/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1048/09 od 09. 11. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o prestanku rada i brisanju iz sudskog registra Podru`nica dru{tva 

JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i-^itluk broj OPU-IP-306/09 od 15. prosinca 2009.godine, ~lan dru{tva u funkciji Skup{tine dru{tva JERKOVI] d.o.o.Bijakovi}i-^itluk usvojio je Odluku o prestanku rada Podru`nice i razrje{enjudu`nosti rukovoditelja Podru`nice, i to:

1.JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i-^itluk, Podru`nica Bijeljina, Nu{i}eva broj 6 ibrisanje iste iz sudskog registra, zbog smanjenja obima poslovanja. Razrje{ava sedu`nosti rukovoditelj podru`nice Biljana lli}, nastanjena na adresi Slobodana Jovanovi}a 5, Bijeljina, JMB: 2604964185867.

(SR-216/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1034/09 od 11. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Osniva~- ~lan Dru{tva "COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar, Seid(Adem) Muraspahi}, nastanjen u Mostaru, ul. Mar{ala Tita broj 202, JMBG:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 15

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 48/104

2311981153157, a koje dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru uMRB:1-12042 je Odlukomod 14.12. 2009. godineosnovao podru`nicudru{tva, sa sjedi{tem u Sarajevu. Podru`nica }e poslovati pod nazivom firme/tvrtke: "COM-MERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar-Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem uSarajevu na adresi: Lo`ioni~ka broj 16 (u Mercator Centru). Podru`nica }e obavljatidjelatnost u okviru registrovane djelatnosti mati~ne ku}e-osniva~a. Osniva~-~lan

dru{tva za rukovoditelja podru`nice imenuje: gosp. Adi Kuri}, iz Sarajeva, ul.SulejmanaFilipovi}abroj 13., ro|en20. 05.1989.godine, JMBG: 2005989170006,nosilac li~ne karte broj 07BTL8387, izdate dana 24. 05. 2007. godine od straneMUP-a KS, Sarajevo Novi Grad, koji }e podru`nicu zastupati i predstavljati bezograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti.

(SR-217/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-931/09 od 23. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

1. Dana 28. 10. 2009. g. dru{tvo OMNI MODO d.o.o. Vrgorac, sa sjedi{tem uVrgorcu, ul. Hrvatskih velikana 64, upisano u reg. ul. MBS 060228074 Trgova~kogsuda u Splitu, donijelo je Odluku o osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u. Tvrtka dru{tva glasi: PROAL d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru,ul. Rodo~kih branitelja 5a.

2. Djelatnosti dru{tva su: 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom r rudom, 51.190 Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira unutra{njih djelatnosti.

3. Temeljni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu.

4. Direktor dru{tva je Daniela [aravanja k}i Filipa iz ^itluka, Hamzi}i bb,JMBG: 2912978155010 i ista je ovla{tena da zastupa i predstavlja dru{tvo uunutarnjem i vanjskom prometu uz ograni~enje do 300,00 KM.

5. Artur Michal Pioro iz Poljske je prokurist dru{tva i isti je ovla{ten za poduzimanje svih radnji u ime i za ra~un dru{tva osim za prijenos i optere}enjenekretnina uz posebnu ovlast.

(SR-218/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1017/09 od 07. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

SukladnoOdluci o razrje{enjui imenovanju direktora dru{tvaAutoku}a FLARLijanovi}i d.o.o. Mostar, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara podposlovnim broj ojem OPU-IP-515/2009 od 01. 12. 2009. godine, @eljkoIvankovi}-Lijanovi}iz [irokogBrijega, Trnbb, JMBG 2108986150016,dosada{nji

direktor i zakonski zastupnik dru{tva Autoku}a FLAR Lijanovi}i d.o.o. Mostar,razrje{uje se du`nosti sa danom 01. 12. 2009. godine i sa ovim danom mu prestajusva ovla{tenja direktora i zakonskog zastupnika dru{tvaAutoku}a FLAR Lijanovi}id.o.o. Mostar.

Na mjesto direktora i zakonskog zastupnika dru{tva Autoku}a FLARLijanovi}id.o.o.Mostarsa danom01. 12.2009.godineimenovanaje Buha~ Ivanaiz[irokog Brijega, Jare bb, JMBG 1908983155052. Direktor zastupa i predstavlja dru{tvo Autoku}a FLAR Lijanovi} Mostar u unutarnjem i vanjskotrgovinskomprometu bez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-219/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-987/09 od 07. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Kod dru{tva "Fortuna" d.o.o. Prozor - Rama, sa sjedi{tem Prozor - Rama,Borovnica bb, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnostiBosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH' broj 84/06), te Djelatnost dru{tva uunutarnjem prometu glasi:

20.400, 21.210, 22.220, 22.240, 22.250, 25.220, 51.220, 51.310, 51.320,51.330 ,51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422,51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.532, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230,52.240, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450,52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500,52.610, 52.620, 52.630, 60.211, 60.212, 60.240, 63.120, 63.300, 72.100, 72.210,72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.140, 74.820, 74.870.

(SR-220/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-967/09 od 21. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Mijenja se poslovna adresa podru`nice dru{tva ATACO d.o.o. Mostar -Podru`nica Biha}.

Bri[e se dosada{nja pslovna adresa: Baranska broj 14 Biha}, a upisuje se nova poslovna adresa: ul. Grabe{ka broj 1 Biha}.

(SR-221/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-339/09 od 23. 04. 2009. godine,

upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:NaosnovuOdlukebroj 01708 od 14.04. 2008. godine,Dru{tvo s ograni~enom

odgovorno{}u za usluge i trgovinu "INTER MEDIA" Jablanica, je pro{irilodjelatnost, pa djelatnost dru{tvau unutra{njem prometu je: 22.110 Izdavanjeknjiga;22.120 Izdavanje novina; 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja;22.150 Ostala izdava~ka djelatnost; 22.220 [tampanje, d.n.; 22.230 Knjigoveza~kiradovi; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.250 Pomo}nedjelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nihzapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umno`avanje(reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima,industrijskom opremom i zrakoplovima; 51.180 Posredni{tvo u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima;51.470Trgovinana velikoostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na velikouredskim strojevima i opremom; Trgovinana velikoostalim strojevima za industriju,trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajimai TV ure|ajima, 52.470Trgovina na malo knjigama; 51.641 novinama, ~asopisima, papirnatom robom ipisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima;52.482 Trgovina na malo satovima; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama;52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500Trgovina na malo rabljenom robom; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}iradioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 70.110Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 agencija za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, Pru`anje savjeta ora~unalnoj opremi (hardweru), Savjetovanje i pribavljanje programske opreme(softwera), 72.300 Obrada podataka, Promid`ba (reklama i propaganda); 74.811Fotografske djelatnosti; 74.831 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti; 74.842 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.; 92.111 Snimanje filmova i videofilmova; 72.131Prikazivanjefilmova; 92.201Radijska i televizijska djelatnost; 92.311 Umjetni~ko iliterarno stvarala{tvo i repodukcijsko izvo|enje (reprodukcijska umjetnost); 92.401Djelatnost novinskih agencija; 92.512 Djelatnost knji nica; 92.720 ostalerekreacijske djelatnosti, d.n.; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.120 Hoteli imoteli bez restorana; 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.300 Restorani;55.400 Barovi.

(SR-222/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-917/09 od 29. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Osniva~ dru{tva Marija Bok{i}, iz Mostara, ul. Kralja Tomislava broj 11 E,osniva dru{tvo pod tvrtkom "BMB" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu Mostar, skra}ena oznaka"BMB" d.o.o.Mostar,ul. Ivana,Mili~evi}abroj oj3 Mostar. Temeljni kapital dru{tva je 2.000,00 KM.

Dru{tvo }e u unutarnjem prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 50.101,50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404,50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190,51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350,51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450,51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810,51.820, 51.830, 51.840, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485,52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730,52.740, 55.101, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.300, 55.401, 55.510,55.520.

U vanjskom prometu djelatnost dru{tva je uvoz-izvoz prehrambenih ineprehrambenih proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti. Posredovanje izastupanjeu prometurobai usluga-zastupanje stranihpravnih osobai prodajastranerobe s konsignacionog skladi{ta. Direktor dru{tva "BMB" d.o.o. Mostar je Marija 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 16 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 49/104

Bok{i}, iz Mostara, ul. Kralja Tomislava 11 E, zastupa i predstavlja dru{tvo bezograni~enja u unutra{njem i vanjskom prometu.

(SR-223/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1030/09 od 28. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

ATHELING-SOFT d.o.o. Mostar izvr{ilo je pro{irenje i uskla|ivanjedjelatnosti u unutarnjem prometu sa SKD BiH. Djelatnost dru{tva u unutarnjemprometuje: 45.310,50.101, 50.102,50.103, 50.301,50.302, 50.303,50.401 50.402,50.403, 50.500, 51.190, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450,51.470, 51.532, 51.540, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.900, 52.110, 52.120,52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420,52.430, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.486, 52.487,52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403,55.510, 55.520, 60.240, 63.300, 63.400, 64.200, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320,71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600,74.130, 74.140, 74.402, 74.850, 74.860, 74.870, 92.340.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-224/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-122/10 od 22. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Osniva~-~lan: Dru{tva za trgovinu, promet, proizvodnju i usluge,,BIOPROTEX" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dubroj ova~ka b.b. (uz broj70), a kojedru{tvoje upisanou mati~niregistarskiulo`ak Op}inskog suda u Mostarubroj 1-12095, je Odlukom izvr{io pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva uunutarnjem prometu sa Odlukom o Klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnikBiH", broj84/06),tako daje sada djelatnost dru{tvau unutarnjemprometu pro{irena i uskla|ena i ista sada glasi: 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane;15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala; 36.630 Proizvodnja ostalihraznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovinimotornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 51.150Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i`eljezarskom robom; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom;

51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama; 51.240Trgovinana veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em; 51.370 Trgovi na na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom; 51.410Trgovinana veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na velikoobu}om; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo;51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nimproizvodima; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.570 Trgovina navelikootpacimai ostacima;51.900Ostalatrgovinana velikoisklju~ivoza vlastitira~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em; 52.270 Ostalatrgovina na malo hranom, pi}imai duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskimpreparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim itoaletnim preparatima;52.410 Trgovinana malo tekstilom52.420 Trgovina na maloodje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje ipredmetimaza doma}instvo,d.n.; 52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.740 Popravakd.n.; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta;72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea;

72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 90.020Prikupljanje i obrada ostalog otpada.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-225/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1000/10 od 16. 12. 2009. godine,

upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:"DS COMMUNICATION" d.o.o. sa sjedi{tem u Mostaru, Ul. Biskupa 

Buconji}a broj 32B promijenilo je direktora dru{tva tako daje novi direktor Slaven[unji}, a An|elina Papac raniji direktor je brisan iz sudskog registra.

(SR-226/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-152/10 od 02. 03. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Igor(Ivan) Jarnjak, dr`avljanin R Hrvatske, nastanjen u Zagrebu, ul. Cankareva broj 9 (Republika Hrvatska), ro|en 01. 10. 1966. godine, putna isprava RepublikeHrvatske broj 003360828, je Odlukom razrije{io du`nosti dosada{njeg direktora Marinu (Mario) Mikuli}, nastanjena u Mostaru ul. Vukovarska broj 48, ro|ena 21.08. 1984. godine, JMBG: 2108984155061 i istom Odlukom za direktora dru{tva imenovao Vinka (Ljubo) ^olak,nastanjenuna adresiGrljevi}i bb, Vitina, ro|ena07.03. 1964. godine, JMBG: 0703964156647, osobna iskaznica broj 04DRB1170,izdata dana 11. 08. 2004. godine od strane MUP-a ZHK, Ljubu{ki, koja }e dru{tvozastupati i predstavljati u unutra{njem i vanjskom prometu bez ograni~enja 

ovla{tenja do iznosa od 50.000,00 KM, a za poslove preko tog iznosa samo uzsuglasnost ~lana Dru{tva. Istom Odlukom osniva~ je upisao i prokuru/prokuriste udru{tvu i to: Igor (Ivan) Jarnjak, dr`avljanin R Hrvatske, nastanjen u Zagrebu, ul.Cankareva broj oj 9. (Republika Hrvatska), ro|en 01. 10. 1966. godine, putna isprava Republike Hrvatske broj 003360828, prokurista dru{tva, koji }e dru{tvozastupati bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskom prometu osimprijenosa i optere}enja nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost osniva~a-~lana Dru{tva i Ivana (Branko) Zelenika, iz Zagreba, ul. Supilova broj 15 (Republika Hrvatska), ro|ena 30. 12. 1976. godine, Putna isprava Republike Hrvatske broj oj002716098, izdata dana 29. 12. 2005. godine od strane PU/Zagreb, prokurista dru{tva, koja }e dru{tvo zastupati I predstavljati, bez ograni~enja ovla{tenja uunutra{njem i vanjskom prometu osim prijenosa i optere}enja nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost osniva~a-~lana Dru{tva. Upravu dru{tva: LT Promo dru{tvosa ograni~enomodgovorno{}uMostar sada~ine: Vinka ^olak,direktor dru{tva, Igor Jarnjak i Ivana Zelenika, prokurtste dru{tva. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-227/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1012/09 od 30. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukomo pove}anju temeljnog kapitaladru{tvaALPLABH d.o.o.^itluk brojOPU-IP-290/09 od 04. prosinca 2009. godine ~lan dru{tva u funkciji Skup{tinedru{tva ALPLA BH d.o.o. ^itluk usvojio je Odluku kojom je izvr{io pove}anjetemeljnog kapitala gospodarskog dru{tva ALPLA BH d.o.o. ^itluk. Dosada{njitemeljnikapital u iznosuod 7.098.135,13 KM pove}avase zaiznosod 1.609.300,00KMtako dasadatemeljnikapitaldru{tvanakonovogpove}anjaiznosi 8.707.435,15KM.

(SR-228/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-817/09 od 15. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

1. ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA "RAMA-PLOD" p.o. Prozor-Rama,Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama 

2. Poljoprivredna zadruga "SUNCE" p.o. ^apljina, ul. Bra}e Radi}a bb,^apljina 

3. "IMELA" p.o. TOMISLAVGRAD, Vinica bb, Tomislavgrad4. Zadruga BOSILJE p.o. Posu{je, Viteza Mile Bo{njaka 32, Posu{je5. Poljoprivredna zadruga ^VRSNICA p.o. [iroki Brijeg, Augusta [enoe 43,

[iroki Broj ijeg6. ZADRUGA "VITASAL" p.o. LJUBU[KI, Grabovo Vrelo bb, Ljubu{ki,

dana 25. 05. 2009. sklapaju Ugovor o osnivanju HERCEGOVA^KOGREGIONALNOG ZADRU@NOG SAVEZA

Savez }e poslovati pod tvrtkom: HERCEGOVA^KI REGIONALNIZADRU@NI SAVEZ

Sjedi{te Zadru`nog saveza je u Mostaru, Kralja Tomislava 11 B.Djelatnostsavezaje:91.110Djelatnostposlovnihudrugaiudrugaposlodavaca.Za osnivanje i po~etak rada Saveza osniva~i osiguravaju po~etna sredstva u

novcu od 300,00 KM i to:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 17

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 50/104

1. ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA "RAMA-PLOD" p.o. Prozor-Rama,50,00 KM

2. Poljoprivredna zadruga "SUNCE" p.o. ^apljina 50,00 KM3. "IMELA" p.o. TOMISLAVGRAD, Vinica b.b. 50,00 KM4.ZadrugaBOSILJEp.o.Posu{je,VitezaMileBo{njaka32.,Posu{je50,00KM5. Poljoprivredna zadruga ^VRSNICA p.o. [iroki Broj ijeg,Augusta [enoe

43.50,00 KM6. ZADRUGA "VITASAL" p.o. LJUBU[KI, Grabovo Vrelo bb, Ljubu{ki,

50,00 KMZa osobu ovla{tenu za zastupanje i predstavljanje Saveza imenuje se:Ivan MILI]EVI] iz Posu{ja, Broj o}anac b.b., JMBG 02049671533359 -

predsjednik Saveza 

(SR-229/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-970/09 od 15. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

U dru{tvu "APRO FLORAMI" d.d. Mostar razrje{uje se du`nosti dosada{njiv.d. direktor Zdenko Penava, iz Mostara, a imenuje se novi v.d. direktor Jandri}@eljko iz Mostara, Splitska broj 5.

Vr{ilac du`nosti zastupa i predstavlja dru{tvo "APROFLORAMI" d.d. Mostar bez ograni~enja.

(SR-230/10-M

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-80/10 od 12. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukomo uskla|ivanju djelatnosti dru{tva s Klasifikacijomdjeltatnosti BiH ipove}anju temeljnog kapitala dru{tva OPU-IP-25/2010 od 20. sije~nja. 2010.godine, ~lan dru{tva @eljko Gagro Blatnica bb, ^itluk u funkciji skup{tine dru{tva "GIPI & SONS" d.o.o. ^itluk, Blizne Gomile bb usvojio je Odluku kojom je izvr{iouskla|ivanje djelatnosti dru{tva s Klasifikacijom djeltatnosti BIH i pove}anjetemeljnog kapitala dru{tva.

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 01.110 Gajenje `itarica i drugihusjeva i zasada, d.n.; 01.120 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja; 01.131Vinogradarstvo; 1.132 Gajenje vo}a ; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa;01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.212 Uzgoj goveda za priplod;01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda ip~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u konbinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.420

Uslu ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 15.110Proizvodnja, i konzerviranjemesa; 15.120Proizvodnja,i konzerviranjemesa peradii ze~ijegmesa; 15.130 Proizvodnjaproizvoda od mesa i mesa peradi;5.200Preradaikonzerviranje proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira; 15.320Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 5.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a,d.n.; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 5.420 Proizvodnja rafiniranih ulja imasti; 5.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a; 5.510 Proizvodnja mlijeka mlije~nih proizvoda i sira; 5 520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutihsmjesa; 5.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba proizvoda od {kroba;15.710 Proizvodnja gotove hraneza doma}e`ivotinje; 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnihpeciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade ikonditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nihproizvoda od bra{na;15.860 Prerada ~aja i kave; 15.870 Proizvodnjaza~ina i drugihdodataka hranil 15.880 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda idijetetske hrane; 5.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.910

Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 5.920 Proizvodnja etil-alkohola izfermentiranih materijala; 5.930 Proizvodnja vina (gro`|a); 15.940 Proizvodnja   jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 5.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranihfermentiranih pi}a; 5.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonskesmjese; 26.660Proizvodnjaostalih proizvoda od betona,cementa,gipsa, i umjetnogkamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obroj ada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda;28.740Proizvodnjaveznih elemenata,vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 45.110 Ru{enje irazbijenje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje;45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje, niskogradnjei njihovihdijelova;45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja 

prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena; 45.24l Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskihobjekata;45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310Posttavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330Postavljanje cijevnihinstalacija;45.340 Ostaliinstalacijskiradovi; 45.410Fasadni i{trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih

obloga; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredovanje u trgovinimotorkota~ima i njihovim dijelovima i priborom; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom broj odovima i avionima; 51,150 Posredovanjeu trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom;51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e;51.l70 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190Posredovanje o u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko

zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem;51.250Trgovina na velikosirovimduhanom;51.310Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa;51.330 Trgovinana velikomlijekom, mlije~nim proizvodima,jajima, jestivimuljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima,kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu,Ijuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom; 51.410Trgovinana velikotekstilom;51.421 Trgovinana velikoodje}om;51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na velikoporculanom, staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje; 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.820 Trgovina na velikostrojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje; 51.840 Trgovina na velikora~unalima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalimuredskim strojevima i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskimdijelovima i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un;52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicamaprete`itoprehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em;52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovinana malo alkoholnim i drugim pi}ima;52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u spec.prodavnicama; 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420Trgovinana maloodje}om; 52.430Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e;

52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanjei predmetimaza ku}anstvo,d.n.; 52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}immaterijalom; 52.48l Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.483Trgovina na malo {portskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama; 55.300 Restorani; 55.40l Barovi; 60.2l1 Prijevozputnikau cestovnom prometu; 60.212Prijevozputnika u gradskom prometu;60.220Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; 60.240Prijevoz robe u cestovnom prometu; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta istovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 70.120Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 18 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 51/104

vlastiti ra~un; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 7l.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih prometnih sredstava; 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza; 74.200Arhitektonskei in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakiranja; 93.050Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su:- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg

prometa; - Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje radova stranojosobi u zemlji, - Turisti~ke i ugostiteljske usluge, u okvire registrirane djelatnosti, -Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, - Posredovanje izastupanjeu prometurobai usluga,- Zastupanjestranihosoba, - Prodajastranerobeskonsignacijskih skladi{ta, - Marketing.

Temeljni kapital dru{tva koji je iznosio 2000,00 KM pove}anje za iznos od1.098.193,13 KM i sada iznosi 1.100.193,13 KM.

(SR-231/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-95/10 od 12. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Kod dru{tva pod tvrtkom "INPRING" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru,Rodo~ bb, MBS: 1-2466, upisuje se izmjena direktora dru{tva, tako da se upisuje:

Lovri} Antonio iz Mostara, Augusta [enoe 25, JMBG: 1805974150001, kaodirektor dru{tva, koji dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez

ograni~enja.Bri{e se Branka Miljko iz Mostara, ul. Kralja Tomislava 32, kao dosada{nji

direktor dru{tva, koja je razrije{ena du`nosti direktora.

(SR-232/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-53/09 od 10. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dru{tvo: "PEPI-KARTIS" d.o.o. Mostar, ul. Hrvatskih branitelja broj 39([ipad), vr{i promjenu promjenu osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH.

Iz Dru{tva, kao ~lan dru{tva, istupa: IVICA DUJMOVI], Mostar, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a Humskog 18, JMBG: 2304950150005, a svoj ulog u dru{tvu sa svim pravima i obvezama prenosi na novog ~lana Dru{tva:

DRAGA DUJMOVI], Mostar, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a Humskog 18,JMBG: 2406953155005, broj osobne iskaznice: 03BDC6611, pristupa dru{tvu ipreuzima sva prava i obveze stvorene tijekom poslovanja Dru{tva.

Dru{tvo uskla|uje svoju djelatnost sa KD BiH i glase:

21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala e od papira kartoa, 21.220Proizvodnja papirnatih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe,21.230Proizvodnjauredskogpapirnatogmaterijala,22.210Tiskanjenovina,22.220Tiskanje, d.n., 22.230 Knjigove`a~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezitiskanja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanjeterena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.410Fasadni i {tukatumi radovi, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi,51.320Trgovinanavelikomesomiproizvodimaodmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i

za~inima,51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvoi radio i televizijskim ure|ajima,51.440Trgovina navelikoporculanom istaklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom isoftwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom,51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870

Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i itraktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima 

od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarima i meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510Kantine, 55.520 Ketering, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe drumskomprometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale uslugeturistima, d.n.

(SR-233/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-69/10 od 05. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom Broj 9/9-II od 07. 11. 2009. godine Skup{tina Dru{tva Alat d.o.o.Konjic osnovni kapital Dru{tva u iznosu 1.645.727,83 KM smanjuje za iznos od447.277,00 KM,nakon~ega vrijednostosnovnog kapitala iznosi 1.198.450,83KM.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Dru{tva donesena je nakon Izvje{taja oposlovanju Dru{tva za 2005. god., 2006. god., 2007. god., 2008. god. Izvje{taj oposlovanju je ovjeren od strane samostalnog ra~unovo|e. Odluka Broj 9/9-U od 07.11. 2009. godine je Notarski obra|ena, nakon ~ega je dato mi{ljenje i nalaz sudskogvje{taka finansijske struke.

(SR-234/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-56/10 od 09. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dru{tvoIMPERId.o.o.Mostar,ul. Biskupa^ulebb mijenjaosobuovla{tenuza zastupanjedru{tvatako {tose razrje{avadirektordru{tva Kova~ Franoiz Posu{ja,ul.

KnezaDomagojabb, JMBG:1112982153367i prestaju mu svaovla{tenjadirektoraizakonskog zastupnika dru{tva, a za ~lana uprave dru{tva-direktora imenuje se:

Herceg @eljko iz Ljubu{kog, Prolog bb, JMBG: 2403979152730

Herceg @eljko se imenuje na mjesto direktora i zakonskog zastupnika Dru{tva,uz ovla{tenje da Dru{tvo zastupa u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometupojedina~no i samostalno bez ograni~enja.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-235/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-96/10 od 11. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

 jeueci poaaci:

Imperi d.o.o. Mostar - Podru`nica TUZLA mijenja adresu sjedi{ta, tako da }eumjesto dosada{nje adrese Tuzla, Univerzitetska broj 16 nova adresa u sjedi{tuPodru`nice biti: Tuzla, ulica II Korpusa Armije R BiH bb. Ostali upisi ostajuneizmijenjeni.

(SR-236/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-896/08 od 11. 12. 2008. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Mary Roisin Kelly, dr`avljanka Irske, nastanjena u The GroveLisenenan,Letterkenny Co Donegal, Irska putovnica broj R224162 je odlukom o osnivanjudru{tva broj OPU 759/08 od 25. 09. 2008. godine osnovala tvrtku pod nazivom:"REGINA FLOWERS" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, na adresi Me|ugorjebb.MaryRoisinKellyje osniva~dru{tvasa temeljnim kapitalomod 2.000,00 KMili100% udjelom u dru{tvu Mary Roisin Kelly je direktor dru{tva u unutarnjem ivanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju dru{tva. Dru{tvo }eobavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 51.170 51.470 51.532 51.54051.640 51.650 51.700 52.330 52.442 52.450 52.470 52.481 52.483 52.487 55.11055.230 55.300 60.101 60.211 60.212 60.220 60.230 60.240 61.100 61.200 62.100

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 19

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 52/104

62.200 63.110 63.120 63.210 63.220 63.230 63.300 63.400 70.120 70.200 70.31070.320 71.100 71.210 71.220 71.230 Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnomcestovnom prometu. U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}edjelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnostiunutarnjeg prometa; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje

stranihpravnihosoba;Prijevozrobeiputnikaume|unarodnomcestovnomprometu.(SR-237/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-600/08 od 29. 08. 2008. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Bernadette TeresaGallagher,k}i Tomasa,ro|enja 04. 10. 1933.g., nastanjena u14 Ashburton Road, Croydon Crobal, Irska, dr`avljanka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije I Sjeverne Irske,putovnicaUK VB I SjeverneIrskebroj 304195897 jeOdlukombrojOPU:498/08od03.07.2008.godineosnovalatvrtkupodnazivom:"BERTERGALREGINA"d.o.o. ^itluk,sa sjedi{tem u ^itluku,na adresiMe|ugorjebb. Bernadette Teresa Gallagher je osniva~ dru{tva sa temeljnim kapitalom od2.000,00 KM ili 100% udjelom u dru{tvu. Igor Azinovi}, sin Sre}ka, iz Me|ugorja,Krstine, JMBG: 0803986170052, je direktor dru{tva u unutarnjem i vanjskomprometu bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju dru{tva. Dru{tvo }e obavljatislijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 51.170 51.470 51.532 51.540 51.64051.650 51.700 52.330 52 442 52 450 52.470 52.481 52.483 52.487 55.110 55.23055.300 60.101 60.211 60.212 60.220 60.230 60.240 61.100 61.200 62.100 62.200

63.110 63.120 63.210 63.220 63.230 63.300 63.400 70.120 70.200 70.310 70.32071.110 71.210 71.220 71.230, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,Zastupanje stranih pravnih osoba, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnomcestovnom prometu. U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}udjelatnost: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnostiunutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanjestranihpravnihosoba,Prijevozrobeiputnikaume|unarodnomcestovnomprometu.

(SR-238/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-62/10 od 02. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Dru{tvo: COMODER d.o.o. MOSTAR, Dr. Ante Star~evi}a 32a, vr{i izmjenuadrese sjedi{ta, uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH i izmjenu adrese stanovanja direktora Dru{tva.

Dosada{njaadresa sjedi{taDru{tva:Dr.Ante Star~evi}a 32a, bri{e seiz registra gospodarskih dru{tava, a upisuje nova adresa i to: Mostar, Kneza Branimira 12.

Uskla|uju se djelatnosti Dru{tva sa KD BiH i glase:

45.110 Ru{enjei razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evnih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i Poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, broj odovimai avionima, 51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene ptoizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,

mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljemimastima,51.340Trgovinanavelikoajkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovina navelikokavom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana velikoostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom,51.421 Trgovina na veliko odje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na velikometalima i metalarudama, 51.531Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskimproizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina 

na velikootpacimai ostacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim strojevima, 51.820Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernom opremom i softwareom,51.850 Trgovina navelikoostalimuredskimstrojevimaiopremom,51.860Trgovinanavelikoostalimelektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimstrojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,52.210Trgovinana malovo}emi povr}em, 52.220Trgovinana malo mesom i proizvodima od mesa,52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n.,52.450 Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza ku}anstvo, radioitelevizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom , fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama,52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama,52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica,52.710Popravakobu}e i ostalihpredmeta od ko`e,52.721Popravak radioi televizijskihaparata,52.722 Popravak ostalihelektri~nihaparataza 

ku}anstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d. n., 55.101 Hoteli imoteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dje~ija iomladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ikampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n.,55.300Restorani, 55.401Barovi, 55.510Kantine, 55.520Ketering, 60.101Prijevozputnikai robe,60.211Prijevoz putnikau drumskomprometu,60.220 Taksi prijevoz,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robedrumskom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.221 Usluge u pomorskomprometu, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom prometu, 63.230 Ostale prate}edjelatnosti u zra~nom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora;ostaleusluge turistima, d.n.,63.400 Djelatnost drugihposrednikau prometu, 65.230Ostalo financijsko posredovanje, d.n., 67.130 Pomo}ne djelatnosti u financijskimposredovanjem,d.n., 70.110 Stvaranje novihnekretninaza prodaju, 70.120Kupnja i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 20 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 53/104

prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanjeostalihkopnenih prometnih sredstava, 71.320Iznajmljivanjestrojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 71.400Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n., 74.120

Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje, 74.700 ^i{}enje objekata.

Mijenja se adresa stanovanja direktora Dru{tva.

Dosada{nja adresa stanovanja direktora Dru{tva: [iroki Brijeg, Ko~erin 13,bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava, a upisuje nova adresa: Mostar, Leopolda Mandi}a 10.

(SR-239/10/M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-911/09 od 29. 12. 2009. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o promjeni podataka od zna~enja za pravni promet brojOPU-IP-185/09 od 27. 10. 2009. g. Terzi} Ekrem, sin [abana, iz Konjica, Kru{~ica broj 14,osniva~ Dru{tvaza gra|evinarstvo,trgovinui uslugeTERZI] d.o.o.Konjic,MBS: 1-1269, izvr{io je promjenu adrese sjedi{ta dru{tva, uskla|ivanje djelatnostisa Klasifikacijom djelatnosti u BiH i imenovao izvr{nog direktora dru{tva.

Adresa sjedi{ta dru{tva se mijenja tako da je sjedi{te dru{tva u Konjicu,Buturovi} Polje do broja 6.

Uskla|ena djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) je:

14.210; 26.610; 26.620; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220;45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420;45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301;50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130;51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240;51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390;51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531;51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850;51.860; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240;52.250; 52.260; 52.270; 52.312; 52.313; 52.320; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430;52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485;52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 60.211; 60.212; 60.220; 60.230;60.240.

Za izvr{nog direktora dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem ivanjskotrgovinskom prometu imenovan je Trezi} Ekrem, sin [abana, iz Konjica,Kru{~ica broj 14, JMBG: 1201964151996, lk. broj 04BIA6523.

(SR-240/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-134/10 od 25. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Helena Kre{i}, Aid Ljubovi} i Nino Vlaho, osniva~i i ~lanovi dru{tva: CON-TROL-H dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a kojedru{tvo je upisanouregistar Op}inskoa suda u Mostaru u MRB: 58-01-0118-09,Odlukom broj OPU-IP:535-1/2009 od 21. 12. 2009. godine mijenjaju adresu sjedi{ta dru{tva, tako da }edru{tvoumjesto dosada{njeadresesjedi{ta: ul FraFranje Mili~evi}abroj4, ubudu}eposlovati sa sjedi{tem u Mostaru na adresi: ul. Kneza Vi{eslava broj 10 OdlukomOPU-IP: 535-4/2009 od 21. 12. 2009. g. razrje{uju du`nosti dosada{njeg direktora Ninu Vlahu, i Odlukom broj OPU-IP: 535-5/2009 od 21. 12. 2009g. za direktora dru{tva imenuju Helenu Kre{i}, iz Mostara, nastanjenu na adresi ul. Kraljice

Katarine broj 8c, koja }e dru{tvo zastupati i predstavljati u unutarnjem i vanjskomprometu bez ograni~enja ovla{tenja. Odlukom broj OPU-IP-535-2/2009 od 21. 12.2009. g. pro{iruju djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu i tako da ista sada glasi:73.101, 74.120, 74.300, 74.870.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-241/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-1010/09 od 21. 01. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom broj o pro{irenju i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva s Klasifikacijomdjelatnosti BiH OPU-IP-300/09 od 09. 12. 2009. godine ~lan dru{tva "FOTOVIDEO STUDIODANI"d.o.o.trgovinui usluge^itluk, ^itluk KraljaTomislavabb(Sportska dvorana) u funkciji skup{tine dru{tva pro{irio je djelatnosti dru{tva iuskladio ih sa klasifikacijom djelatnosti u BiH.

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima ipriborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima njihovim dijelovima i priboromna malo, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima, njihovim dijelovima ipnborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.180Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupineproizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima , 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220Trgovina na veliko cvi'je}im i raslinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320Trgovinana velikomesom i proizvodimaod mesa51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom iza~inima 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i iribu,ljuskare i meku{ce51390Nespecijahziranatrgovina na velikohranom, pi}imaiduhanom, 51.410 Trgovina navelikotekstilom'51 421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za ku}anstvo, radio, TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanom, staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfutnerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim iplinovitim gorivima i sli~nim proizvodima 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evnim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima ure|ajima 1 opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko kemijskim proizvodima 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima,51.570Trgovinana velikootpacimai ostacima 51810Trgovinana veliko alatnim strojevima, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industrijutekstila i strojevima za {ivanje 1 pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskimstrojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko i isklju~ivo za 

vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230Trgovinana malo ribom,ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovinana malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom , 52.481 Trgovina na malouredskom opremomi ra~unalima,52.482 Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom

opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom zaku}anstvo,52.487 Ostalatrgovinana malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenomrobom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo-preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.401 Barovi,60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.70.110Stvaranje novihnekretninaza prodaju, 70.120Kupnja i prodajanekretninaza vlastitira~un 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n.74.130 Istra`ivanjetr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting,74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401Prire|ivanje sajmova 74.402 Ostale usluge reklame i promid be, 74.810

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 21

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 54/104

Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija.

(SR-242/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-64/10 od 02. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

MOSSA GROUP d.o.o. Mostar izvr{ilo je promjenu adrese sjedi{ta dru{tva.Sjedi{te dru{tva je u Mostaru, Dubrova~ka bb. SPC PIRAMIDA. Ostali upisi ostajuneizmijenjeni.

(SR-243/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-74/10 od 11. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Odlukom o promjeni poslovne adrese, pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti uunutarnjemprometu broj OPU-IP51/2010 od 01.02. 2010. godine,u sudski registar ovog suda upisani su sljede}i podaci:

1. Mijenja se poslovna adresa sjedi{ta dru{tva "SIK" d.o.o. Mostar, tako da jesjedi{te dru{tva: Mostar, Ra{tani bb

2. Vr{i se pro{irenje i usugla{avanje djelatnosti u unutarnjem prometu dru{tva "SIK" d.o.o. Mostar, kako slijedi:

VA\ENJE ENERGETSKIH SIROVINA

10.100 Va|enje i briketiranje kamenog ugljena, 10.201 Va|enje i briketiranjelignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog ugljena, 10.300 Va|enje i briketiranjetreseta 

PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA

17.110 Pripremai predenjevlakanapamu~nogtipa,17.120Pripremai predenjevlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~nih ili umjetnihfilamenata,17.160 Proizvodnja koncaza {ivanje,17.170 Priprema i predenje ostalihtekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina,17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510Proizvodnjatepiha i prekriva~aza pod17.520 Proizvodnjau`adi, konopca, pletenica i mre a,17.530 Proizvodnjanetkanogtekstilai proizvoda odnetkanogtekstila,osimodje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutihtekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 7.710

Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anihpulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210Proizvodnja radneodje}e, 18.221Proizvodnjaostale vanjskeodje}e, osim {ivanepomjeri,18.222Proizvodnjaostalevanjskeodje}e,{ivanepomjeri18.230Proizvodnja rublja,18.241 Proizvodnja odje}eza dojen~ad i maludjecui {portske odje}e,18.242Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojanje krzna;proizvodnja proizvoda od krzna 

PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata, 20.400Proizvodnjaambala`eod drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}ai drugih pletarskihmaterijala 

PROIZVODNJA KOKSA, DERIVATA NAFTE

23.100 Proizvodnja proizvoda koksiranja, 23.201 Proizvodnja derivata nafte,23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i putove

PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTI^NIH MASA

25.110 Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranjevanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo odplasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa 

PROIZVODNJAOSTALIHPROIZVODAODNEMETALNIHMINERALA

26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla,26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla,26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla,uklju~uju}i i tehni~kestaklene proizvode, 26.210Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih

ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacijskog pribora, 26.240Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalihkerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda,26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke,crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa,26.520Proizvodnjakre~a, 26.530Proizvodnjagipsa, 26.610Proizvodnjaproizvoda 

od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinskesvrhe, 26.630Proizvodnjagotove betonske smjese,26.640Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660Proizvodnja ostalihproizvodaod betona,cementa,gipsa i umjetnog kamena, 26.700Sje~enje, oblikovanje i obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo,26.810Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda odnemetalnih minerala, d.n.

PROIZVODNJA BAZNIH METALA I METALNIH PROIZVODA

27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od lijevanog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladnovu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila,27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kositra, 27.440 Proizvodnja bakra,27.450 Proizvodnja ostalih obojanih metala, 27.510 Lijevanje `eljeza, 27.520Lijevanje ~elika, 27.530 Lijevanje lakih metala, 27.540 Lijevanje ostalih obojanihmetala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja 

cisterni, spremnika i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralnogrijanje, 28.400 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha,28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Temeljni strojarski radovi,28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava iokova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda,28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.

PROIZVODNJA STROJEVA I URE\AJA, D.N.

29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila,29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila,29.140 Proizvodnja le`aja, prijenosnika, prijenosnih i pogonskih elemenata, 29.210Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanjei preno{enje,29.230 Proizvodnjarashladnei ventilacijske opreme, osim oneza ku}anstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 29.310

Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalihstrojeva za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata svlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala,29.430 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva d.n., 29.510 Proizvodnja strojeva za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo,29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih strojeva za specijalnenamjene, d.n.,29.600 Proizvodnja oru`jai municije, 29.710Proizvodnjaelektri~nihaparata za ku}anstvo

PROIZVODNJA PROMETNIH SREDSTAVA

34.100Proizvodnjamotornihvozila, 34.200Proizvodnjakaroserijaza motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.202 Popravak tra~nih vozila, 35.410Proizvodnja motorkota~a, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.500 Proizvodnja ostalihprometnih sredstava, d.n.

OSTALA PRERA\IVA^KA INDUSTRIJA, D.N.

J6.110 Proizvodnja stolaca i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.400 Proizvodnja {portske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalihraznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka 37.200Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka 

PROIZVODNJA I OPSKRBA ELEKTRI^NOM ENERGIJOM, PLINOM IVODOM

41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode

GRADITELJSTVO

45.110 Ru{enjei razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120Ispitivanjeterena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 22 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 55/104

dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila 

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem,51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,51.320Trgovinanavelikomesomiproizvodimaodmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespe|jalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvoi radio i televizijskim ure|ajima,51.440Trgovina navelikoporculanom istaklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na velikoparfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim

proizvodima za ku}anstvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina jia velikokemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom,51.850Trgovinanavelikoostalimuredskimstrojevimaiopremom,51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovinana maloribom, ljuskarima i meku{cima,52.240 Trgovina 

na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kimi toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450Trgovinana malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioi televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za 

ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio itelevizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo

UGOSTITELJSTVO

55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana,55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (biiffet), 55.403 Kavane, 55.520 Ketering

PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE60.101Prijevozputnika i robe,60.102 Vu~a vlakova, 60.211 Prijevozputnikau

drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksiprijevoz,60.230Ostaliprijevoz putnikau kopnenom prometu, 60.240 Prijevozrobeu cestovnom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirske djelatnosti, osimdjelatnosti javnih po{ta 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNEDJELATNOSTI

70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un,70.310Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninamapreko posrednika,71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenihprometnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme,71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanjeuredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalihstrojeva i opreme, d.n., 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih ira~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti.

(SR-244/10-M)

Op}inski sud Mostar Rje{enjem broj Tt-O-81/10 od 17. 02. 2010. godine,upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:

Mario (Stojan) Babi}, iz Mostara, Rodo~ broj 154, ro|en 30. 03. 1970. godine,JMBG: 3003970150021, osobna karta broj 04BDH8211, izdata dana 18. 12. 2004.godine od strane MUP-a HNK/@ je Odlukom od 03. 02. 2010. vlastitim sredstvima osnovao dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a.Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: " MARFIL" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke je: "MARFIL" d.o.o. Mostar. Sjedi{tetvrtke je u Mostaru, na adresi: ul. Trg Tihomira Mi{i}a bb. Ukupni temeljni kapitaltvrtke iznosi 2.000, 00 KM u novcu, i to Mario Babi} je imalac temeljnog kapitala uiznosu od 2.000, 00 KM ili 100% udjela u dru{tvu. Upravu tvrtke "MARFIL"dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar ~ini jedan ~lan i to direktor dru{tva,Mario Babi}, koji }e dru{tvo zastupati i predstavljati u poslovima unutarnjeg ivanjskog prometa bez ograni~enja ovla{tenja.

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su slijede}e:, 05.020 Uzgoj ribe,15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada ikonzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti,15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih  jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa 15.610 Proizvodnja mlinskihproizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830

Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda,15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na,15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane,15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranihmaterijala, 15.930Proizvodnjavina (gro`|e), 15.940Proizvodnjajabukova~ei vina od ostalogvo}a, 15.950Proizvodnjaostalihnedestiliranihfermeniranih pi}a,15.960Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode,15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana,16.002Proizvodnjaostalihduhanskihproizvoda17.110Pripremaipredenjevlakana pamu~nog tipa 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema ipredenje ~e{ljanih vlakana, 17.140Priprema i predenje vlakanalanenogtipa, 17.150Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 23

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 56/104

sinteti~kih ili, vje{ta~kih filamenata, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala zapodove, 20.200Proizvodnjafurnira,{perplo~a,panel-plo~a, ivericai sli~nihplo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a idrugihpletarskihmaterijala21.110Proizvodnjaceluloze,21.120Proizvodnjapapira 

i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira ikartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske itoaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n,22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 35.110 Izgradnja i popravakbrodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih~amaca, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja 36.150 Proizvodnja madraca, 37.100Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka iostataka 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanjeterena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310

Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopreme za izgradnju ili ru{enje,s rukovaocem,50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinamai, poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima I avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e proizvodima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastim proizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima I mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,

Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom, 51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremomza vodovodi grijanjeopremom, zavodovod i grijanje,51.550Trgovinana veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i

ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za 

vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i, duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostalatrgovinana malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i

igra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malopreko ku}akojerobuprodaju preko po{te 52.620Trgovinana malo natezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravakobu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata,52.722Popravak ostalihelektri~nihaparata za doma}instvo 52.730Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli imoteli bez restorana 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista 55.234 Ostali smje{taj, d.n. 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei(buffet), 55.403 Kafane 55.510 Kantine 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika irobe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 70.110Stvaranje novih nekretnina za prodaju 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100

Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina iopreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anjekonsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver) 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje ipopravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodnera~unarske djelatnosti, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnimnaukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kimnaukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama,73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama:, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.130 istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 93.010 Pranje ihemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020Frizerskii drugi tretmani za 

uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n, Uvanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge uvanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Me|unarodni trans-port robe i putnika, Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozomrobe i usluge u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi), Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanjeinostranih firmi i konsignacija, Zastupanje stranih lica u okviru registriranedjelatnosti, Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta.

(SR-245/10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 24 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 57/104

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-500/09 od 3. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvio za trgovinu i usluge "AGROM-EM" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u, Mostar sa sjedi{tem je pro{irilo postoje}e djelatnosti Dru{tva uunutarnjem prometu i uskladilo djelatnosti sa kvlaifikacijomdjeltnosti, tako da sada glase:

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjegvoska,01.252 Uzgojostalih `ivotinja, d.n.,01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova,zelenih i rekreacijskih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.011 Ulov ribena moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe

PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA, PI]A I DUHANA15.310 Preradai konzerviranjekrompira,15.320Proizvodnja sokovaod vo}a i

povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.860 Prerada ~aja i kave,15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|a),15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a,

TRGOVINA NA VELIKO I MALO

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko,50.302 Trgovina dijelovimai priborom zamotorna vozilana malo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovim duhanom,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokavom, ~ajevima, kakaomi za~inima, 51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za 

ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom,51.850Trgovinanavelikoostalimuredskimstrojevimaiopremom,51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900

Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavaonicama, 52.312Biljne ljekarne,izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne ljekarne, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko

po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 

UGOSTITELJSTVO

55.300Restorani,55.401 Barovi,55.402 Bifei (buffet),55.403 Kavane, 55.510Kantine, 55.520 Ketering

PROMET, SKLADI[TENJE, TURIZAM I POSLOVNE DJELATNOSTI

60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe ucestovnom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnosti putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnosti drugihposrednika u prometu

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu ostaju neizmijenjene.

(SR-246-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-112/09 od 18. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~- ~lan Dru{tva: "INTERAGENT" d.o.o. za trgovinu, usluge ime|unarodno otpremni{tvo Mostar, gosp. Danko (Tomislav) [ulenta iz Mostara,ro|en 23. 4. 1962. godine, JMBG: 2304962150000, nastanjen u Mostaru ul. Kneza Vi{eslava br. 77 A, a koje dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru uMRB: 1-8703 je Odlukom od 16. 2. 2010. godine osnovao Podru`nicu Dru{tva sa sjedi{tem u Visokom, a koja }e poslovati pod nazivom tvrtke: "INTERAGENT"d.o.o. Mostar- Podru`nica Visoko. Sjedi{te podru`nice je u Visokom, Industrijska zona - Ozrakovi}i bb. Istom Odlukom za rukovoditelja podru`nice je imenovanMunir Hamza iz Sarajeva, nastanjen na adresi: Ispod grada broj 27., ro|en 9. 12.1964. godine, JMBG: 0912964173523, nositelj osobne karte broj 04BMC5604izdane dana 15. 6. 2004. godine od strane MUP KS Sarajevo Stari Grad, koji }ePodru`nicu Dru{tva zastupati i predstavljati bez ograni~enja ovla{tenja u okviruregistrirane djelatnosti. Podru`nica }e obavljati djelatnost u okviru registriranedjelatnosti mati~ne ku}e-osniva~a.

(SR-247/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-857/09 od 12. 11. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo IVANTINI d.o.o. Posu{je, ul.Kneza Domagoja b.b. mijenja naziv-tvrtku Dru{tva i sjedi{te Dru{tva tako da sada naziv-tvrtka Dru{tva i sjedi{teDru{tva glase: IMPERIJ d.o.o. Mostar, ul.Biskupa ^ule b.b.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-248/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-829/09 od 11. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod Dru{tva "I[TUK" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar jeugovor br. OPU-IP: 597/09 od 13. 10. 2009.g. je izvr{eno pristupanje novog ~lana Dru{tva i prijenos dijela temeljnog kapitala na novog ~lana Dru{tva. Dru{tvu jepristupio Kre{o (Stjepan) Vukoja iz Gruda, Ledinac b.b., sa prenesenim temeljnimkapitalomu iznosuod 1.340,00KM ili67% udjelau dru{tva, takoda dosada{nji~landru{tvaDragan I{tuknakon izvr{enih prijenosa kapitalaje imalactemeljnogkapitala 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 25

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 58/104

od 660,00 KM ili 33% udjela u Dru{tvu. ^lanovi Dru{tva su izvr{ili izmjenunaziva/tvrtkedru{tva, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{njeg punog naziva/tvrtke:"I[TUK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, ubu}e poslovati podnovim izmijenjenim nazivom/tvrtom: Dru{tvo za proizvodnju i usluge EUROLLd.o.o. Mostar, a umjesto dosada{njeg skra}enog naziva/tvrtke ubudu}e }e poslovatipod novim izmijenjenim skra}enim nazivom/tvrtkom: EUROLL d.o.o. Mostar,

tako|er, je izmijenjena adresa sjedi{ta Dru{tva, tako da }e Dru{tvo umjestodosada{nje adrese: Mostar, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 42, ubudu}e poslovati sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi: ul. Blajbur{kih `rtava bb. Sada ~lanovi dru{tva Odlukom o pove}anju temeljnog kapitala pove}avaju temeljni kapital dru{tva unovcu pojedina~nim unosom i to: Kre{o Vukoja preneseni kapital u iznosu od1.340,00 KM pove}ava za iznos od 80.400,00 KM, tako daje sada imalac temeljnogkapitala u iznosu od 81.740,00 KM ili 33 % udjela u Dru{tvu i Dragan I{tuk koji jeimalac temeljnog kapitala u iznosu od 660,00 KM pove}ava za iznos od 39.600,00KM, tako da je sada imalac temeljnog kapitala u iznosu od 40.260,00 KM ili 33%udjela u dru{tvu, tako da sada temeljni kapital dru{tva koji je iznosio 2.000,00 KM,se pove}ava za iznos od 120.000,00 KM, tako da sada ukupni temeljni kapitalDru{tva nakon pove}anja sada iznosi 122.000,00 KM. ^lanovi Dru{tva tako|er suizvr{ili izmjenu i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu, tako da jesada djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu izmjenjena i uskla|ena i ista sada glasi: 01.110, 01.121, 01.122, 01.123, 01.131, 01.132, 01.133, 01.300,01.412,01.413, 02.020, 05.011,05.012, 05.020,14.130, 14.220, 14.300,14.400,15.110, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410,15.420, 15.430,15.510,15.520,1

5.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.810, 15.820,15.830, 15.840, 15.850, 15.860,15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920,15.930,15.940, 15.950, 15.960,15.970,15.981, 15.982, 16.001,16.002, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150,17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240,17.250, 17.300, 17.401, 17.402,17.510, 17.520,17.530, 17.541, 17.542, 17.600,17.710, 17.720, 18.100, 18.210,18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302,20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522,21.110, 21.120,21.210, 21.220, 21.230, 21.240, 21.250, 22.310, 22.320, 22.330, 4.120, 24.130,24.140, 24.150,24.160, 24.170, 24.200, 24.300, 24.510, 24.520, 24.620, 24.630,24.640, 24.650, 24.660,24.700, 25.110, 25.120, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220,25.230, 25.240, 26.110, 26.120,26.131, 26.132, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220,26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.510, 26.520, 26.530, 26.610,26.620, 26.630,26.640,26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 27.210, 27.220,27.310, 27.320, 27.330, 27.340, 28.110, 28.120, 28.210, 28.220, 28.300, 28.400,28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740,28.750,29.110, 29.120, 29.130,29.240, 29.310, 29.320,29.410, 29.420, 29.430,29.510, 29.560, 29.710, 29.720, 30.010, 30.020, 31.100, 31.200, 31.300, 31.500,

31.610, 31.620, 32.100, 33.200, 33.300, 33.400, 33.500, 34.200, 34.300, 35.410,35.420, 35.500, 36.110, 36.120,36.130, 36.140, 36.150, 36.220, 36.300, 36.400,36.500, 36.610, 36.620, 36.630, 37.100, 37.200, 45.110,45.120, 45.211, 45.212,45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340,45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103,50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110,51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240,51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350,51.360,51.370, 51.380,51.390,51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520,51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.84051.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230,52.240. 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410,52.420, 52.430, 52.441, 52.442,52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484,52.485, 52.486, 52.487,52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101,55.102,55.211, 55.220,55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510,55.520, 60.101, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210,63.222, 63.300, 63.400, 64.120, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100,

71.210, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300,72.400, 72.500, 72.600 ,74.120, 74.130, 74.150, 74.200, 74.300, 74.401, 74.402,74.500, 74.700, 74.810, 74.820, 74.850, 74.860, 74.870, 90.010, 90.020, 90.030,92.110, 92.120, 92.130, 92.340, 92.720, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050,95.000, 96.000, 97.000.

^lanovidru{tva su Odlukomupisali ograni~enjaovlasti direktora dru{tva, takoda }e sada direktor Dru{tva Dragan I{tuk dru{tvo zastupati i predstavlja u pravnomprometusatre}imosobamabezograni~enja ovla{tenjado iznosaod 50.000,00KM, a preko tog iznosa samo uz suglasnost 

Skup{tine Dru{tva. ^lanovi Dru{tva su tako|er upisali prokuristu Dru{tva i toKre{o (Stjepan)

Vukoja, iz Gruda, Ledinac b.b., JMBG: 2611975151634, osobna karte broj04DSA2798, prokurista 

Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu. Prokurista je ovla{ten zastupatidru{tvobez ograni~enja ovla{tenja,osimu poslovimakoji seodnosena optere}enjeiotu|enje nekretnina, za {to mu je ovla{tenja, osim u poslovima koji se odnosepotrebna suglasnost ~lanova Dru{tva.

(SR-249/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1009/09 od 7. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, Kneza Branimira 2b, ogla{ava upis u sudski registar jo{ jednog izvr{nog direktora Dru{tva, a to jegospo|a Jasna Gvo`|ar 

JMBG: 080695510557, iz Sarajeva ul.Dervi{a Numi}a 18 b.

Izvr{ni direktor ima ovlasti sukladno Statutu Banke.

Ostale osobe i podaci o ostalim osobama koje su upisane u sudski registar kaoosobe ovla{tene za zastupanje banke i u unutarnjem i u vanjskom prometu, ostajunepromjenjene.

(SR-250-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-971/09 od 8. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Firma pod nazivom RADIO "STARI MOST" Mostar, Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti te

izvr{ilopro{irenje djelatnostina na~in daista glasi: 22.110;22.120; 22.130;22.140;22.150; 22.210; 22.220; 22.230; 22.240; 22.250; 22.310; 22.320; 22.330; 64.200;72.400; 72.300; 74.130; 74.140; 74.150; 74.401; 74.402; 74.810; 74.850; 74.870;92.200; 92.400; 92.320; 92.310; 92.340; 92.330.

(SR-251/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-830/09 od 8. 12. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Anna Lucia Tassi, dr`avljanka Republike Italije, broj putovnice: A 139777 iStefano Del Gobbo, dr`avljanin Republike Italije, broj putovnice: A 139789, obojenastanjenina adresi Lanuvio, Provincia di Roma, Via delGrottonen-14 CAP00040,Italija, ugovorom o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u od26.08.2009.g OPU-IP: 168/09 osnivaju dru{tvo pod tvrtkom: "TASSI DELGOBBO" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Me|ugorje b.b. Temeljni kapitaldru{tvuje 2.000,00KM,100% udjelaa svaki odosniva~a je uplatiopo 1.000,00 KM{to ~ini 50% udjela u Dru{tvu. Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometuje:

51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.810 Trgovinana 

veliko alatnim strojevima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.483 Trgovina na malo {portskomopremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.240 Prijevozrobe u drumskom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora;ostaleusluge turistima, d.n.,63.400 Djelatnost drugihposrednikau prometu,70.120Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 80.420 Obrazovanjeodraslih i ostalo obrazovanje d.n.

Upravu dru{tva~ini direktorStefano Del Gobbo,dr`avljanin RepublikeItalije,broj putovnice: A 139789 nastanjen na adresi Lanuvio, Provincia di Roma, Via delGrottone n-14 CAP 00040, Italija koji zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem ivanjskom prometu bez ograni~enja.

(SR-252/10-M)Op}inski sudu Mostaru, Rje{enjembrojTt-O-1025/09od 22.12.2009.godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod ustanove DOM ZDRAVLJA ^APLJINA, sa sjedi{tem: ^apljina, Fra Didaka Bunti}a b.b., razrje{uje se du`nosti v.d. ravnatelj: Dr. Mladenko Krezi},^apljina, Fra Didaka Bunti}a b.b., JMBG: 2812953151962, a za ravnatelja ustanove, na period od 4 godine, imenuje: Dr. Branka Vidi}-Ferenc, ^apljina,Dretelj, b.b., JMBG: 2011951156131, bez ograni~enja osim: zaklju~ivanja ugovora o pru`anju zdravstvenihusluga sa Zavodom zdravstvenogosiguranjai zaklju~ivanjuugovora o izvo|enju investicionih radova i nabavi opreme ~ija pojedina~na vrijednost prelazi iznos ve}i od 30.000,00 KM, uz prethodnu suglasnost Upravnogvije}a ustanove u unutarnjem prometu.

(SR-253-10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 26 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 59/104

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1050/09 od 12. 1. 2000. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru, upisuje se Hikmeta Rizvanovi}, direktorica i u prethodnom mandatu Javne ustanove Osnovne {kole"Zalik" Mostar, Odlukom [kolskog odbora broj: [O-431/09. od 6. 7. 2009. godine,ovla{tena da zastupa i predstavlja {kolu bez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-254-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1049/09 od 12. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru, upisuje se Sabrija Catovi},direktor i u prethodnom mandatu JU "VI. O. [." Mostar, Odlukom [kolskog odbora broj: 280-[O-05/08 od 10. 9. 2008. godine ,ovla{tena da zastupa i predstavlja {kolubez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-255-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-995/09 od 14. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HTP "NEUM" d.o.o.Neum, notarski obra|ene od strane Notara Vjekoslava Krvavca sa sjedi{tem uNeumuu ulici KraljaTomislavabb, podbrojem OPU-IPbroj97/2009od 20.8. 2009.godine do{lo je do promjene naziva osniva~a i vlasnika udjela u Dru{tvu Hotelskoturisti~ko poduze}e "NEUM" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u sa sjedi{tem uNeumu, Zagreba~ka broj 2, upisan u registar Op}inskog suda Mostar pod mati~nimregistarskim brojem 1-686, na na~in da je osniva~ i vlasnik 76% udjela imenovanogDru{tva, ,,HYPO Alpen-Adria-Consultants" d.o.o. Sarajevo, upisan u registar kodOp}inskog sudau Sarajevu, pod mati~nim registarskimbrojem 1-24334,promijenionaziv u "Consultants Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u", sa sjedi{tem uSarajevu Zmaja od Bosne broj 4, skra}eni naziv "Consultants d.o.o." Sarajevo a istom Odlukom osniva~ vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njemprometusa zakonom, takodasadaista glasi:52.110,52.120, 52.210,52.220,52.230,52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442,52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500,52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102,55.211,55.212, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.211,60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.221, 63.300, 63.400, 71.100, 71.210,71.220, 74.120, 74.130, 74.140, 74.401, 74.402, 74.700, 74.810, 92.320, 92.330,92.340, 92.610, 92.620, 92.720, 93.010, 93.020, 93.040, 93.050.

Na temeljuOdluke o imenovanjuprokuristeHTP"Neumd.o.o. Neum, notarskiobra|ene od strane Notara Vjekoslava Krvavca sa sjedi{tem u Neumu u ulici Kralja Tomsilava b.b., pod brojem OPU-IP broj: 100/2009 od 20. 8. 2009. godine, Nikola Nedeljkovi} sa prebivali{tem u Beogradu, ulica Knez Mihajlova broj 24, JMBG:1611973710381, broj paso{a: 000975905, dr`avljanin Republike Srbije imenuje seza Prokuristu dru{tva Hotelsko turisti~ko poduze}e NEUM d.o.o. Neum, upisan uregistar Op}inskog suda Mostar pod mati~nim registarskim brojem 1-686.Imenovani prokurista mo`e poduzimati sve pravne radnje i poslove u unutra{njem ivanjskotrgovinskom prometu ovog Dru{tva u okviru registrirane djelatnosti u ime iza ra~un Dru{tva, bez ograni~enja osim kod prenosa i optere}enja nekretnina, tenastupanjakao druga ugovornastrana u sklapanjuugovora s Dru{tvomu svoje imeizasvojra~un, u svojeimea zara~undrugihlicailiu imei zara~undrugihlica, za{tomu je potrebno posebno ovla{tenje Nadzornog odbora.

(SR-256/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-4/10 od 15. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dra`ana Zubac k}i Joze JMBG 1705965156337 iz ^itluka, Padalovina b.b.,

osnivatelj je Dru{tva ~ija tvrtka glasi: FILLI.ZUBAC d.o.o. ^itluk Sjedi{te Dru{tva  je: ^itluk, ul. Kralja Tomislava b.b. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su:20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda oddrveta, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira ikartona,21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo,higijenske i toaletnepotrebe, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova,cijevi i profila od plast~nih masa, 25.220Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motornavozila,50.401 Trgovinamotorkota~ima, njihovimdijelovimai priborom na 

veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo,50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim

kemikalijama,51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom,brodovima i avionima, 51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetimaza ku}anstvo i metalnomi `eljeznom robom,51.160 Posredovanjeu trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima,51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,

ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na elikoporculanom i staklarijom,zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim iplinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima,51.570Trgovinanaelikootpacimaiostacima,51.810Trgovinana veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila istrojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete itoprehrambeni proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120Ostala trgovinana malou nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovinana malo alkoholnimi drugimpi}ima, 52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo premomza osvjetljavanjei predmetima za ku}anstvo,d.n.,52.450 Trgovina na 

malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 5.102Hoteli i moteli, bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ikampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet),55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 27

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 60/104

prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe u rumskom prometu, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale uslugeturistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirskedjelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije,70.110

Stvaranjenovihnekretninazaprodaju,70.120Kupnjaiprodajanekretninazavlastitira~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnihsredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71. 230Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u svezi ra~unalne opreme hardwer),72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske, usluge i izrada sofhvarea, 72.300 Obrada podataka,74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza,74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid be, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Uslugepakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljatidjelatnosti:-Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenimproizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa,-Posredovanje i zastupanje u

prometu roba i usluga-Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe skonsignacijskog skladi{ta, - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, -Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu.-Ugostiteljske i turisti~keusluge s inozemstvom u okviru registriranih.Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00KM (dvijetisu}e konvertibilnihmaraka) koje u dru{tvo u novcu unosi osnivatelj:Dra`ana Zubac k}i Joze JMBG 1705965156337 iz ^itluka, Padalovina b.b. Upravudru{tva ~ini jedan ~lan, direktor Dru{tva: Dra ana Zubac k}i Joze JMBG1705965156337 iz ^itluka, Padalovina b.b., koja zastupa dru{tvo u unutaranjem ivanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja.

(SR-257-10/-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-5/10 od 4. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Pavle Dragi~evi} sin Dra`ena, JMBG: 1710986151134, iz ^apljine, Trebi`at b.b., osnivatelj je Dru{tva ~ija tvrtka glasi: BILANCA DRAGI^EVI] d.o.o. ^itluk,sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava b.b. (Sportska dvorana). Djelatnosti

Dru{tva u unutarnjem prometu su: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102Trgovinamotornihvozilanamalo,50.103Posredovanjeutrgovinimotornimvozilima, 50.200 Odr avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo,50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima ipriboromza motornavozila,50.401 Trgovina motorkota~ima,njihovim dijelovima ipriborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom, 50.404Odr`avanjei popravak motorkota~a,50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama ipoluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170

Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.3 70 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespeciializirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana 

veliko i tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om,51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i

sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima,51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom,51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambeni proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na 

malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem,52.442 Trgovina na malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima,52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102Hoteli i moteli, bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ikampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale uslugeturistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirskedjelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110Stvaranje novihnekretninaza prodaju, 70.120Kupnja i prodajanekretninaza vlastitira~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100Iznajmljivanje automobila,71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih

sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71. 230Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada sofwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid`be, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Uslugepakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: -Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima izokvira djelatnosti unutarnjeg prometa,-Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga - Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 28 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 61/104

skladi{ta, - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, - Prijevoz robe ume|unarodnom cestovnom prometu.-Ugostiteljske i turisti~ke usluge sinozemstvom u okviru registriranih-Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM(dvijetisu}e konvertibilnihmaraka) koje u Dru{tvo u novcu unosi osnivatelj: PavleDragi~evi} sin Dra`ena, JMBG: 1710986151134, iz ^apljine,Trebi`at b.b.UpravuDru{tva ~ini jedan ~lan, direktor Dru{tva: Ru`a Dragi~evi} k}i Mirka, JMBG:

2101962156132 iz ^apljine, Trebi`at b.b., koja zastupa Dru{tvo u unutaranjem ivanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja.

(SR-258/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1014/09 OD 4. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo: C. DOLAC d.o.o. ^itluk, Me|ugorje svojom odlukom OPU-IP684/2009. od 4. 11. 2009. godine vr{i: promjenu naziva sjedi{ta dru{tva iuskla|ivanje djelatnosti sa novom klasifikacijom u BiH. Mijenja se naziv Dru{tva tako da isti sada glasi:GRANMIR8 CO d.o.o. ^itluk, Me|ugorje. Novo sjedi{teDru{tvaje ^itluk,Me|ugorje,Bijakovici b.b.Vr{i seuskla|ivanje djelatnostisa KDu BiH i glase: 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bezrestorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi iku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,55.300Restorani, 55.401Barovi, 55.510Kantine, 55.520Ketering, 60.240Prijevozrobe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih

posrednika u prometu, 70.120 Kupnja prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninama, preko posrednika,74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske iin`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid be, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n. Dru{tvu prisltupa novi ~lan dru{tva: Castagner Graziano, pristupa,R.Italiana Via Cal Longa n.16, 31028 Vazzola Put.br. AA3148404. ^lan Dru{tva:Tecla De Lu~a, Italiana, Via Cal Longa n 16.31028 Vazzola (TV) Put.br. F274508PRENOSI NA NOVOG ^LANA Dru{tva dio svog uloga od 1.000,00 KM, {topredstavlja 25% udjela u Dru{tvu bez naknade. Nakon ovih promjena, ~lanoviDru{tva i njihovi udjeli u Dru{tvu su: FIN.T.M. d.o.o. Mostar, MBS 1-12227, iznos2.000,00 KM ILI50% UDJELA.TeclaDe Lu~a,Italiana,ViaCal Longan 16.31028Vazzola (TV) Put.br.F274508 iznos od 1.000,00 KM ili 25% udjela i Castagner Graziano, pristupa, R. Italiana Via Cal Longa n.16, 31028 Vazzola Put.br.AA3148404 iznos od 1.000,00 KM ili 25% udjela.

(SR-259/10-M)Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-52/10 od 1. 2. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod Dru{tva: "Hercegovina-Niskogradnja" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar, a koje Dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda uMostaru u MRB: 1-909 je Odlukom izvr{ena izmjena direktora Dru{tva. Razrje{ujese du`nosti dosada{nji direktorDru{tva Martin(Franjo) Bevanda, sa prebivali{temuMostaru, na adresi ulica Kralja Zvonimira 15 c, osobna iskaznica br. 03BDA5938,JMBG: 3007938150007. Istom odlukom za direktora Dru{tva: "Hercegovina-Niskogradnja" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, imenuje se: Darko(Anton)Slezak,iz Mostara, Blajbur{kih`rtava184, ro|en 4.8. 1966. godine,JMBG:0408966150024, osobna iskaznica broj 09BDL0144, koji }e dru{tvo ubudu}ezastupati I predstavljati u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-260/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1062/09 od 3. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o Razrje{enju izvr{nog direktora dru{tva, pro{irenju i uskla|ivanjudjelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti uBosni i Hercegovini, te pove}anje temeljnog kapitala Dru{tva "DEVOTIONS"d.o.o. ^itluk, notarska obrada OPU-IP: 582/09 od 29. 12. 2009. godine razrije{en jedu`nosti dosada{nji izvr{ni direktor Dru{tva Ne|o Martinovi}. Istom odlukompro{irena je i uskla|ena djelatnost Dru{tva sa va`e}om klasifikacijom u BiH tako da  je sada{nja djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu: 36.110 Proizvodnja stolaca isjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130Proizvodnja ostalogkuhinjskog namje{taja,36.140 Proizvodnja ostalognamje{taja,36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.400 Proizvodnja {portskeopreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 51.150

Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i`eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om ipredmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim

duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na velikomesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom,51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovinanavelikoelektri~nimaparatimazaku}anstvo,radioiTVure|ajima,51.450Trgovina na velikoparfiimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470 Trgovinana veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernom opremomi softwvareom51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko

poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovinana velikoisklju~ivoza vlastiti ra~un,52.120 Ostalatrgovinana malou nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko

po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e,52.721Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nihaparata za ku}anstvo, 52.730Popravaksatova i nakita,52.740 Popravak d.n.,55.101Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevozputnikai robe,60.211 Prijevozputnikau drumskom prometu, 60.220Taksiprijevoz,60.230 Ostali prijevozputnika u kopnenomprometu,63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostaleusluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.120Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila. Istom odlukom pove}an jetemeljni kapital dru{tva za iznos od 326.995,31 KM tako da je sada temeljni kapitalDru{tva "DEVOTIONS" d.o.o. ^itluk 328.995,31 KM.

(SR-261/10-M)Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-29/10 od 18. 1. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

"KARL DIETZ" d.o.o. Mostar izvr{io je promjenu direktora i pro{irenje iuskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu s Odlukom o klasifikacijidjelatnosti u Bosni i Hercegovini . Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometuje:33.100, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422,51.430, 51.440 , 51.450, 51.460, 51.470, 51.550, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870,51.880, 51.900, 52.1 0, 52.120, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.482 52.483, 52.484, 52.487, 52.740, 60.240.

Bri{e se iz sudskog registradosad{nji direktorJo{ko [kutor, a upisujeSretenka Cihori} iz Mostara direktor sa ovlastima da zastupa i predstavlja dru{tvo uunutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 29

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 62/104

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni.

(SR-262/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1058/09 od 21. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod Dru{tva ''DAORS-PLAST'' DOO Stolac, sa sjedi{tem: Stolac, S. Radi}a 

bb, mijenja se vlasni~ka struktura nad temeljnim kapitalom , na na~in da dosada{njivlasnik - Manuela Kre{i}, JMBG: 1111987158751 iz Stoca, ustupa, a novi vlasnikAnte Kre{i} iz Stoca, Borojevi}i bb, JMBG: 0106964153755, prihvata vlasni{tvo u100% visini kapitala Dru{tva (nov~ani iznos od 2.000,00 KM). Bri{e se dosada{njidirectordru{tva-ManuelaKre{i},JMBG:1111987158751izStoca,aupisujenovidi-rector Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu -Ante Kre{i} iz Stoca,Borojevi}i bb, JMBG: 0106964153755. Novi director zastupa Dru{tvo bezograni~enja u okviru registrirane djelatnosti.

(SR-263/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-48/10 od 25. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temeljuOdluka o imenovanjuprokuristebroj01/10od 19.1. 2010.godienuDru{tvu "RAUCHE MEDICAL" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Mostar sa sjedi{te u Mostarufra.Didaka Bunti}abr.143,imenujese prokuristaRu`icaBuri}izMostara JMBG 2205960155033. Ovlasti prokuriste su da bez ograni~enja preuzimati sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un dru{tva osim prijenosa ioptere}enja nekretnina Dru{tva.

(SR-264/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-948/09 od 15. 12. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoIMPERId.o.o. Mostar, ul.Biskupa^uleb.b. osnovaloje podru`nicuuVitezu.

Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IMPERI d.o.o. Mostar-Podru`nica VITEZ. Sjedi{te podru`nice je u Vitezu, Prodajni centar PC-96. RukovoditeljPodru`niceje CrnjacMariokoji je ovla{ten zastupati Podru`nicubez ograni~enja doiznosa od 500,00 KM po pojedinom poslu, a preko uz suglasnost direktora Dru{tva.Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom.

(SR-265/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-716/09 od 17. 9. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoIMPERId.o.o. Mostar, ul.Biskupa ]uleb.b.osnovalo je Podru`nicuuKiseljaku.

Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IMPERI d.o.o. Mostar-Podru`nica KISELJAK.

Sjedi{te podru`nice je u Kiseljaku, Bana Josipa Jela~i}a b.b. RukovoditeljPodru`nice je Ivankovi} Marijana koja je ovla{tena zastupati podru`nicu bezograni~enja.

Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima, od ko`e; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom.

(SR-266/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-942/09 od 15. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo IMPERI d.o.o. Mostar, ul. Biskupa }ule b.b. osuovalo je Podru`nicu uTe{nju.

Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IMPERI d.o.o. Mostar-Podru`nica TE[ANJ.

Sjedi{tePodru nice jeu Te{nju,Kra{evo bb.Rukovoditelj Podru`niceje ]avar Slavica koji je ovla{ten zastupati Podru`nicu bez ograni~enja do iznosa od 500,00KM po pojedinom poslu, a preko uz suglasnost direktora Dru{tva.

Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 trgovina na malo odje}om, 52.430 trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.483 trgvina na malo {portskom opremom.

(SR-267/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-949/09 od 15. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoIMPERI d.o.o. Mostar, ul.Biskupa]uleb.b. osnovaloje Podru`nicuuOra{ju. Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IMPERI d.o.o. Mostar-Podru`nica ORA[JE. Sjedi{te podru`nice je u Ora{ju, Tre}a ulica bb. Rukovoditelj Podru`nice je Crnjac Mario koji je ovla{ten zastupati Podru`nicu bez ograni~enja do iznosa od500,00KM popojedinomposlu,a preko uzsuglasnost direktora dru{tva. Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420

Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.483 Trgovina na malo {portskom opremom.

(SR-268/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-951/09 od 30. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoIMPERI d.o.o. Mostar, ul.Biskupa^uleb.b. osnovaloje Podru`nicuuGrudama. Podru nica }e poslovati pod nazivom: IMPERId.o.o. Mostar-Podru nica GRUDE. Sjedi{te podru`nice je u Grudama, Dr.Franje Tu|mana 66. RukovoditeljPodru`niceje AlpezaZdenkakoja je ovla{tena zastupati Podru`nicu bezograni~enja do iznosa od 500,00 KM po pojedinom poslu, a preko uz suglasnost direktora Dru{tva. Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom.

(SR-269/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-950/09 od 30. 12. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoIMPERI d.o.o. Mostar, ul.Biskupa^uleb.b. osnovaloje Podru`nicuuSarajevu. Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IMPERI d.o.o. Mostar-Podru`nica SARAJEVO. Sjedi{te Podru`nice je u Sarajevu, A. [a}irbegovi}a bb Hrasno II (PCROBOT GENERAL TRADING). Rukovoditelj Podru`nice je Crnjac Mario koji jeovla{ten zastupati Podru`nicu bez ograni~enja do iznosa od 500,00 KM popojedinom poslu, a preko uz suglasnost direktora Dru{tva. Podru`nica }e obavljatislijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na maloodje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom.

(SR-270/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-503/09 od 23. 6. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo: FILING d.o.o. ^itluk Krehin Gradac bb., izmjenu adrese sjedi{ta iuskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH.

Bri{ese dosada{njaadresa sjedi{taDru{tva:^itluk KrehinGradac bb,a upisuje:^itluk, Blizanci b.b. Uskla|uju se djelatnosti dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti iglase:

25.220 Proizvodnja ambala e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalihproizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120 Proizvodnja metalnegra|evinskestolarije i spojnihelemenata,28.720 Proizvodnja ambala e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca iopruga,28.750 Proizvodnja ostalihmetalnih proizvoda, d.n.,45.211 Visokogradnja,45.212Izgradnjaobjekata niskogradnje,45.213 Odr`avanje objekata visokogradnjeniskogradnje i njihovih dijelova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za 

ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.440 Trgovina na velikoporculanomistaklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, erifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore.

(SR-271/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1053/09 od 13. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 30 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 63/104

Odlukom Trgova~kog Dru{tva "DRIJEVA" d.o.o. ^apljina broj OPU-IP:432/09 od 22. 12. 2009. godine izvr{eno je preuzimanje osniva~kih prava temeljemRje{enja o naslje|ivanju, uskla|ivanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH,pro{irenje djelatnosti te promjena osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva i to na slijede}i na~in:

Osniva~ ~lan Dru{tva je Jaka Kor|a, k}i Mate iz ^apljine, Ul. Ante Star~evi}a,

43b, JMBG:1502953156139,kojaje imateljulogau vrijednostiod 122.000,00KM,{to ~ini 100% temeljnog kapitala i 100% udjela u Dru{tvu.

Nakon izvr{enog uskla|ivanja i pro{irenja djelatnosti Dru{tva, djelatnostiDru{tva u unutarnjem prometu su: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302,50.303, 50.401, 50.402, 50:403, 50.$04; 50.500, 51.110, 51.210, 51.220, 51.230,51.310; 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410,51.421, 51.422, 51.430, 51.440; 51.450, 55.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532,51.540, 51.559, 51.560, 51.810, 51.820, 51.830, 51.850, 51.870, 51.880, 51.900,52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.313,52.410, 52.420, 52,430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482,52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.300,55.401, 60.211, 60.212, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 70.310.

Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji ~lan isprave - direktor Dru{tva Jaka Korda,k}i Mate iz ^apljine, Ul.Ante Star~evi}a43 b, JMBG: 1562953156139,dokse kao osoba ovla{tena za zastupanje Trgova~kog Dru{tva "DRIJEVA" d.o.o.^apljina upisuje Stanko Pjevac, sin Ante, JMBG: 0310966151136, ^apljina,Mostarska12 , kojizastupa i predstavljaDru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskomposlovanju bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti.

(SR-272/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-981/09 od 17. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

,,OZ TRADE" d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru, Kneza Branimira 6promijeniloje direktora dru{tvatakodajenovi direktor Danijela [evo,a Balgo Vu~i}ranijidirektorje brisaniz sudskogregistra.Dru{tvoje pro{irilo i uskladilo djelatnost u unutarnjem prometu tako da je: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje ipopravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima,njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, Posredovanjeu trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskomopremom, brodovima i avionima, Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em iduhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od{e}era, Trgovinana veliko kavom, ~ajevima, kakaomi za~inima, Trgovina navelikoostalomhranom,uklju~uju}iiribu,Ijuskareimeku{ce,Nespecijaliziranatrgovinana 

veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na velikoodje}om, Trgovina na veliko, obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom istaklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na velikoparfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalimproizvodimaza ku}anstvo, Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi plinovitimgorivima i sli~nimproizvodima,Trgovinana veliko metalima i metalnim rudama,Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima,Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo igra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i

softvvareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalimstrojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednimstrojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na 

malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo mesomi proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina na malokruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje ipredmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo {portskomopremom, Trgovina na malo cvije}em, Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama,Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Prijevozputnika i robe, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora,ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u prometu, Stvaranje

novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Upravljanje nekretninama prekoposrednika, Iznajmljivanje automobila, ^i{}enje objekata, Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

(SR-273/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-97/10 od 22. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^etvrtomStatutamomodlukom, brojOPU-IP330/2009 od4. 12.2009.godine,mijenja se i dopunjuje Statut Dru{tva "AUCTOR BH" d.o.o. Mostar, zbog izmjenevisine udjela ~lanova Dru{tva, te nakon izmjene ~lanovi Dru{tva imaju udjele:

AUCTOR d.o.o. Zagreb 932.800,00 KM ili93,28%Neven Tomi} 33.600,00 KM ili 3,36%

FranoLiubi} 33.600.00 KM ili 3,36%

UKUPNO: 1.000.000,00 KM ili 100%

(SR-274/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-45/09 od 17. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Za dru{tvo "EJSI" d.o.o. za trgovinu i usluge ^APLJINA, skra}eni nazivdru{tva "EJSI" d.o.o. ^APLJINA:

1. Sjedi{te dru{tva se mijenja i postaje: ^APLJINA, Tasov~i}i bb.2. Djelatnosti unutarnjeg prometa dru{tva se uskla|uju i mijenjaju u:

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjegvoska,15.310 Prerada i konzerviranjekrumpira,15.320 Proizvodnjasokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranihmaterijala, 15.930Proizvodnjavina (gro`|e), 15.940Proizvodnjajabukova~ei vina od ostalogvo}a, 15.950Proizvodnjaostalihnedestiliranihfermeniranih pi}a,15.960Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode,

15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta,21.210Proizvodnja valovitog papirai kartonai ambala e odpapirai kartona, 21.220Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 25.220Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660Proizvodnja ostalihproizvoda od betona,cementa,gipsa i umjetnog kamena, 26.700Sje~enje, oblikovanjei obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo,29.230Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim one za ku}anstvo, 29.710Proizvodnja elektri~nih aparata za ku}anstvo, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~neopreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolaca i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja,36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje, niskogradnjei njihovihdijelova,45.220

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 31

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 64/104

Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 0Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i

{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovini drvnomgra|om i gra|evinskim materijalom 51.140Posredovanjeu trgovinistrojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetimaza ku}anstvo i metalnom i

`eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om ipredmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe,proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama,51.240 Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radioi televizijskim,ure|ajima,51.440 Trgovinana velikoporculanomistaklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na velikoparfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitimgorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na velikokemijskim proizvodima,osim otrova,51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industrijutekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskimstrojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovima i

opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230Trgovinana maloribom, Ijuskarima i meku{cima,52.240 Trgovinana malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442

Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malouredskom opremomi ra~unalima,52.482 Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom

opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom zaku}anstvo,52.487 Ostalatrgovinana malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenomrobom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli imoteli bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarskidomovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei(buffet), 55.403Kavane,55.510 Kantine, 55.520Ketering,60.101 Prijevozputnikairobe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskomprometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnihpo{ta, 65.210 Financijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupnja i prodaja nekretninaza vlastitira~un, 70.200Iznajmljivanje

nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanjenekretninama preko posrednika 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanjepoljoprivrednih strojeva i opreme 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i ira~unala 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 72.100 Pru`anjekonsultantskih usluga u svezi ra~unarlne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500Odr avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje osim stru~neizrade planskih dokumenata,74.300 Tehni~ko ispitivanjei analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be,74.820Usluge pakiranja, 74.850Tajni~ke i prevoditeljskedjelatnosti,74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.

(SR-275-10-M)Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-51/10 od 22. 2. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugihosoba Stolac upisuje izmjenu ovla{tenja osobe ovla{tene za zastupanje iz sudskogregistra bri{e se Privremeni Ravnatelj Vinko Jerini} dipl.oecc. a upisuje RavnateljVinko Jerini} dipl.oecc. iz Stoca Ul. M.Vi{evi}a bb, JMBG 0101960153767,ovla{ten da istu zastupa bez ograni~enja do iznosa od 10,000,00 KM, a preko usuglasnost Upravnog vije}a.

(SR-276/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-36/10 od 21. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukomo promjeni osobe ovla{teneza zastupanjebrojOPU-IP-319/09od 28.12. 2009. godine BROTNJOPROMET Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, ^itluk, ^itluk, Kralja Tomislava 71, izvr{ilo je izmjenu osobeovla{tene za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom zastupanju.

Prestaje ovlast zazastupanjedirektoruMilenku ^olaku sinIvanaiz Ljubu{kog,Vitina 423, JMB: 1308958152734,

Ovla{tena osoba za zastupanje u unutarnjem i vanjsko trgovinskom prometu jedirektor Drago Radi{i} sin Grge iz Zagreba, Zinke Kune 3 b, JMBG2010953330256, koji se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Direktor Dru{tva jeovla{ten zastupati i predstavljati Dru{tvo, u okviruregistriranihdjelatnostisukladnoograni~enjima iz ~l. 24. Statuta Dru{tva.

(SR-277/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1018/09 od 20. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tva za trgovinu, usluge i proizvodnju "BIG SHOP" EXPORT-IMPORTd.o.o. Mostar, sa jedi{tem u Mostaru, Falad`i}a 1, upisano u registarski ulo`ak br.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 32 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 65/104

1-1480 registra Op}inskog suda u Mostaru, mijenja naziv (firmu), sjedi{te Dru{tva,te vr{i uskla|ivanje i dopunu djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu.

Budu}i naziv (firma) bi}e: A-GROUP Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uMostar. Skra}eni naziv (firma) Dru{tva je: A-GROUP d.o.o. Mostar 

Budu}a adresa sjedi{te Dru{tva bi}e: Mostar, Opine bb.

Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu bi}e:

TRGOVINA:

50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 51.110, 51.120, 51.130,51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.230, 51.310, 51.320,51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430,51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570,51.810, 51.820, 51.830, 51.850, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210,52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.487, 52.481, 52.483, 52.485, 52.486,52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722.

USLUGE:

55.231, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 74.402,74.820.

PROIZVODNJA:

18.100, 18.221, 18.222, 18.241, 18.242, 18.300, 19.200, 19.301,19.302,26.150.

(SR-278/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-993/09 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju ~lanka 42. stavak 1. alineja 3. i 19. Statuta ANK TRADE d.o.o.MOSTAR Skup{tina Dru{tva odr`ana dana 17. 11. 2009. godine donosi Odluku opreuzimanju udjela naslje|ivanjem i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva ANKTRADE d.o.o. MOSTAR

Utvr|uje se da je Nada KARA^I] iz Mostara, ul. Hrvatske mlade`i 8. JMBG1610947155004,broj osobneiskaznice04BDG5120 MUPHNK Mostarrje{enjemonaslje|ivanju Op}inskog sudau Mostaru broj 5800 05219909 O od 19.lipnja2009.godinekojejepostalopravomo}no19.lipnja2009.godinenaslijedilavlasni~kiudjelu ovom Dru{tvu ostavitelja umrlog An|elka KARA^ I]A iz Mostara i to cijelivlasni~ki udjel koji odgovara ulogu 19.072,73 KM, {to predstavlja 50% odtemeljnog kapitala.

Slijedom prednjeg u registru dru{tava kaovlasnikajednogudjela kojiodgovara ulogu 19.072,73 KM {to predstavlja 50% od temeljnog kapitala brisati umrlogAn|elka KARA^I]A iz Mostara, JMBG 1103942153015 a upisati nasljednicu,ostaviteljevu suprugu Nadu KARA^I] iz Mostara, ul. Hrvatske mlade`i 8. JMBG1610947155004, broj osobne iskaznice 04BDG5120 MUP HNK Mostar kaovlasnicu jednog udjela koji odgovara ulogu 19.072,73 KM {to predstavlja 50 % odtemeljnog kapitala.

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va e}omnomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH("Slu`beni glasnik BiH" br. 84/06).

Ovaj obrazac popunjava sud.

(SR-279/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-40/10 od 17. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ustanova Visoka {kola za poslovnu ekonomiju-CKM Mostar upisuje izmjenunaziva. Novi naziv ustanove je Fakultet za mend`ment resursa-CKM Mostar.Ustanova pro{iruje djelatnost sa: organiziranjediplomskih i postdiplomskih studija.

Upisuje se izmjena adrese ravnatelja ustanove Zorana Trputeca. Umjesto Mostar,Zagreba~ka br.38/ II, upisuje se nova adresa: Mostar, Kneza branimira br.2.

(SR-280/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-83/10 od 8. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod Dru{tva Javno poduze}e [umsko-gospodarsko Dru{tva "[umehercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Hrvatskihbranitelja, MBS: 1-11897, upisuje se izbor i imenovanje Ivana Mandi}a iz Mostara,Stjepana Radi}a 76 F, JMBG: 0411957150004, kao dosada{njeg direktora, za ravnatelja/direktora Dru{tva.

Imenovani Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja ovla{tenja u okviru

registrirane djelatnosti.

(SR-281/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-137/10 od 26. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Temeljem Odluke o pro{irenju djelatnosti i odluke o izmjenama i dopunama 

StatutaDru{tvo "LNTERMARKER" d.o.o. Mostarpro{irujedjelatnosti tako daonesada glase: Djelatnosti Dru{tva su:

22.220 [tampanje,d.n.; 22.230. Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Priprema iizradba tiskarske forme, 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem,22.310Umno`avanje (reprodukcije) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija)videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 50.101Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivomstokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovinigorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima izrakoplovima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskimproizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom,pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|eneproizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama,51.230 Trgovina na veliko `ivomstokom,51.240 Trgovinana velikosirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250Trgovinana veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i

bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima,51.380 Trgovina na veliko ostalim`ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe,{koljke irakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na velikoodje}om, 51.422Trgovinana velikoobu}om, 51.430Trgovinana velikoelektri~nimaparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju,51.510 Trgovina na veliko krutim,teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.540Trgovinana veliko`eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko gra|evinskimstrojevima, 51.830Trgovinana velikostrojevima za tekstilnu industriju i strojevima 

za {ivanje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo iplovidbu, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima ioru|em, uklju~uju}i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima, 52.120Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom imesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima,52.240 Trgovina na malo kruhom,pecivom, kola~ima,tjesteninom, bombonima islatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovinana malo odjevnimpredmetima,52.430Trgovinana malo obu}om i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 33

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 66/104

ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima , d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskimmaterijalom,52.470 Trgovinana maloknjigama,novinama,~asopisima,papirnatomrobom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i

ra~unalima,52.482 Trgovinana malosatovima, 52.483Trgovinana malo{portskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama, 52.610Trgovinana maloputem po{te,52.620 Trgovinana malona {tandovima i tr`nicama,52.630 Ostalatrgovina,na maloizvan prodavaonica,55.101Hoteli i moteli sa restoranima, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.210Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510Kantine (menze), 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.110Prekrcaj tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n.,65.230 Ostalo financijsko posredovanje,d.n., 67.110 Poslovanje financijskog tr`i{ta, 67.120 Posredovanje u poslovanju svrijednosnim papirima, 67.130 Pomo}ne djelatnosti povezane sa financijskimposredovanjem, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina,70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama,74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijskiposlovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza,74.150 Upravljanje holding

Dru{tvima,74.400 Promid`ba (reklama i propaganda), 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

(SR-282/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-972/09 od 14. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Albin Ko`ul iz Mostara, Potoci bb je Odlukom vlastitim sredstvima osnovaloDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }eposlovati podfirmom/tvrtkom:MAK-arbord.o.o.. Sjedi{te Dru{tvaje u Mostaru, na adresi: Potoci bb. (Krivina). Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~: Dru{tvo sograni~enom odgovorno{}u , Mostar osigurava temeljni kapital u iznosu od2.000,00 KM u novcu, i to Albin Ko`ul je imaiac temeljnog kapitala u iznosu od2.000,00 KM ili 100 % udjela u Dru{tvu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan direktor dru{tvai to Albin Ko`ul,koji }eDru{tvo zastupati u unutarnjemi vanjskomprometubez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjemprometu:

45.110 Ru{enjei razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena 

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanjecijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {tukatumiradovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga,45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi,45.500Iznajmljivanje opremeza izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem,55.101 Hotelii moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ja iomladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ilogori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120Kupovinai prodajanekretninaza vlastitira~un, 70.200Iznajmljivanjenekretninaza vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevozvodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava,72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer),72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea,72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.130 Istra`ivanje tr i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.150Upravljanje holding Dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza,

74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrane djelatnosti

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registriranedjelatnosti

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti

- Me|unarodni transport robe i putnika 

- Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom/me|unarodna {pedicija skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge- Izvozi uvoz roba i usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge u

istoj vrijednosti / kompenzacijski poslovi/ 

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi inauci/know-how/ 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnjeinvesticionih objekata stranom licu u FBIH

- Obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova u slobodnim zonama 

- Finansijski in`enjering i druge usluge.

(SR-283/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-118/10 od 22. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

VETERINARSKA STANICA d.o.o. Mostar je izvr{ila dopunu djelatnostiDru{tva te je uskladilo djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti pa sada djelatnostiDru{tva glase:

01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}iribe, {koljke i rakove, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.880Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i itraktore, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,52.485Trgovinana malocvije}em52.487 Ostalatrgovinana malou specijaliziranimprodavaonicama, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata,85.200 Veterinarske djelatnosti.

(SR-284/10-M)Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-68/10 od 25. 2. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ivan Glibo,IvanPu{i},Jurica Pri mi},IgorGau{ i MorenoLukseti}su osnovalidru{tvo pod nazivom INTER CONNECT d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru,Blajbu{kih `rtava bb. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 5.000,00 KM. Dru{tvo upravnom prometu sa tre}im osobama posluje bez ograni~enja, a za svoje obvezeodgovara svom svojom imovinom. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskomprometu neograni~eno zastupa direktor Ivan Glibo. Djelatnosti dru{tva su:

Djelatnost u unutarnjem prometu

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornimvozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredn{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom,

50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.`ivomtokom tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredi{tvo u trgovinigorivima, rudama,metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima, 51.150Posredni{tvo u trgovini namje{tajem,ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznomrobom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nimproizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupineproizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 34 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 67/104

veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nimproizvodimajajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,

51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim`ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo,radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom,tapetama, sapunima, detard`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im iplinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima irudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko`eljeznom robom, instal. materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima,

51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju istrojevima za {ivanjeipletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu,51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima ioru|em,uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima,52.120 Ostalatrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 trgovina na malo mesom imesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima,52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima islatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom.pi}ima iduhanskim proizvodima u spec.prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420Trgovinana malo odjevnimpredmetima,52.430 Trgovinana maloobu}omi ko`nimproizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na maloopremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskimmaterijalom,52.470 Trgovinana maloknjigama,novinama,~asopisima,papirnatomrobom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom ira~unalima,52.482 Trgovinana malosatovima, 52.483Trgovinana malo{portskomopremom; 52.481 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.482 Trgovina na malocvije}em, 52.483 Trgovina na malo orivima, 52.484 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama, 52.610Trgovinana maloputem po{te,52.620 Trgovinana malona {tandovima i tr`nicama, 52.630Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica, 52.710Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu ivideoopremu,52.730 Popravak satovai nakita,52.740 Popravci, d.n.,55.110 Hotelii moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinskihoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{tajzakra}iboravak, 55.300 Restorani,55.400Barovi, 55.510Kantine(menze), 55.520

Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prijevoz putnika ume|ugradskom prometu, redoviti (linijski), 60.212 Prijevoz putnika u gradskom iprigradskomprometu,redoviti(linijski),60.220Taksislu`ba,60.230Ostaliprijevozputnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu,63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu,63.220 Ostale prate}e djelatnosti u pomorskom i rije~nom prometu, 63.230 Ostaleprate}e djelatnosti u zra~nom prometu, 67.110 Poslovanje financijskog tr`i{ta,67.120 Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomo}nedjelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem, 67.200 Pomo}ne djelatnosti oosiguranju i mirovinskim fondovima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina,70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uznaplatu ili po ugovoru, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanjeostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje plovila, 71.310

Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva iopreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,uklju~uju}i ra~unala (kompjutere), 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 72.100Pru`anje savjetao ra~unalnoj opremi(hardwaru), 72.200Savjetovanjei pribavljanjeprogramske opreme (softwara), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze

podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva ira~unalnih sustava ra~unala), 72.600 Ostale srodne ra~unalne aktivnosti, 73.101Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima, 73.102 Istra`ivanje ieksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, 73.201 Istra`ivanje ieksperimentalni razvoj u dru{tvenim znanostima, 73.202 Istra ivanje ieksperimentalni razvoj u humanisti~kim znanostima, 74.120Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizijski poslovi, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem iupravljanjem,74.150 Upravljanje holding- Dru{tvima, 74.300Tehni~ko ispitivanjei analiza, 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda), 74.600 Djelatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.810 Fotografskedjelatnosti, 74.820 Djelatnost pakiranja, 74.830 Tajni~ke i prevoditeljskedjelatnosti,74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase:

- Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjegprometa-

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- Zastupanje stranih pravnih osoba,

- Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta,

- Usluge me|unarodnog otpremni{tva-{pedicije,

Marketing

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u

zemlji.

(SR-285/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-110/10 od 24. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ivan Pavkovi} iz [irokog Brijega je osnovao dru{tvo pod nazivomSARA-TAMARIS d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, kralja Tomislava 15,Temeljni kapitaldru{tva iznosi2.000,00 KM, u novcu.U pravnomprometu s tre}imosobama Dru{tvo ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze Dru{tvo odgovara svom svojom imovinom. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskomprometu neograni~enozastupa direktor Dru{tva Ivan Pavkovi}.

Djelatnosti Dru{tva su:

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA U UNUTARNJEM PROMETU

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima odko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.830Trgovina na velikostrojevimaza industrijutekstila i strojevimaza {ivanjei pletenje,52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,

fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenomrobom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjegprometa 

- Usluge u me|unarodnom transportu robe

- Zastupanje stranih osoba 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 35

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 68/104

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta 

(SR-286-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-909/09 od 7. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na VII sjednici Nadzornog odbora koja je odr`ana 26. oktobra 2009. godine u

prostorijamaDru{tva "RIBANERETVA" d.d.Konjic sa po~etkom u 16,00godine uzprisutnost dva ~lana Nadzornog odbora Samira ]enanovi} i Zahide Merd`ani} i uzodsustvo Predsjednika Kaseme ]atovi} donesena je odluka o razrje{enju direktora Dragana Stojanovi} i imenovanje novog direktora Sulejmana ]atovi}, kao direktor bez ograni~enja ovla{tenja u Dru{tvu "RIBA NERETVA" d.d. Konjic registorovanoRje{enjem @upanijskog suda u Mostaru broj Tt-810/02 od 15. aprila 2003 godine,pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-806.

Odluka o imenovanju direktora dru{tva notarski je obra|ena od strane notara NasiheAli},notaraiz Sarajeva,podbrojemOPU-IP794/09 od11.11.2009godine.

(SR-287-10-M)

Op}inskisudu Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1107/08od 23.12.2009.godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Denyse,Odette RaymondeMettelep Chew, iz Parisa,dr`avljanka R Francuske,saputovnicombr.08APO1978jeOdlukombr.OPU:912/08od12.12.2008.godineosnovala tvrtku pod nazivom: "PARI[" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, na adresi Me|ugorje bb. Denyse, Odette Ravmonde Mettel ep Chew je jedini osniva~

dru{tva sa ukupnim temeljnim kapitalom od 2.000,00 KM ili 100% udjelom udru{tvu. Denvse, Odette Raymonde Mettel ep Chewje direktor Dru{tva koji }edru{tvo zastupati i predstavljati u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti u unutarnjem prometu: 51.160,51.450, 51.532, 51.540, 51.850, 51.860, 51.900, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450,52.460, 52.470, 55.101, 55.102, 55.234, 55.300, 55.401, 60.101, 60.211, 60.212,60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 61.100, 63.120, 63.210, 70.120, 70.200, 70.310,70.320, 71.100, 71.210, 71.220. Posredovanje i zastupanje u prometu roba izastupanje stranihpravnih osoba,Prijevoz robei putnikau me|unarodnomprometu.U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa,Posredovanjei zastupanjeu prometu roba i uslugaZastupanjestranihpravnih osoba,Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom prometu.

(SR-288-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1061/09 od 14. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva "HABITUS" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem Gabela b.b., ^apljina,vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06), te Djelatnost dru{tva uunutarnjem prometu glasi: 50.101,50.102, 50.301,50.302, 50.401,50.402, 51.210,51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370,51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.520, 51.531,51.532, 51.540, 51.550, 51.570, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,52.230, 52.240, 52.260, 52.270, 52.313, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487.

U vanjskotrgovinskom poslovanju su:

Uvoz-izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registriranedjelatnosti.

Kod dru{tva "HABITUS" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem Gabela b.b., ^apljina,vr{i se i pro{irenje djelatnosti Dru{tva sa sljede}om djelatno{}u:

52.313 Poljoprivredne ljekarne.

(SR-289/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1039/09 od 14. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

22.12. 2009. godineBaketari} Julijana donijelaje Odluku o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU-IP 336/09, kojom osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PROTEHNA" Prozor/Rama, sa sjedi{tem uProzor/Rami na adresi Lug b.b. i sa skra}enim nazivom firme "PROTEHNA" d.o.o.Prozor/Rama. Osniva~ki kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu i vlasni{tvo jeosniva~a Baketari} Julijane, sa dijelom 100%. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem prometuje Baketari} Julijana, nastanjena na adresi Rumboci bbProzor/Rama, kao direktor Dru{tva bez ograni~enja.

DJELATNOSTI DRU[TVA U UNUTRA[NJEM PROMETU:

50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 

74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

(SR-290/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1044/09 od 11. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu Odluke o dopuni djelatnosti, broj OPU-1P 345/09 od 24. 12. 2009.

godine i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta, broj OPU-IP 346/09 od 24. 12 .2009.godine, do{lo je do dopune djelatnosti Dru{tva za eksplataciju i obradu kamena,trgovinu i usluge "SANI" d.o.o. Jablanica u unutarnjem prometu, na na~in da sepostoje}a djelatnost u unutarnjem prometu dopunjava za djelatnost ozna~enu kao:

26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo.

(SR-291/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1019/09 od 13. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju ~lanka 20. Statuta EURO HLA\ENJE d.o.o. MOSTAR jedini ~lanDru{tva Damir OZVATI] iz Mostara, Hrvatske mlade i br. 6, JMBG:2209961150055dana11.prosinca2009.godinedonosiOdlukuopromjeniposlovneadrese i usugla{avanju djelatnosti EURO HLA\ENJE d.o.o. MOSTAR

Mijenja se poslovna adresa dru{tva EURO HLA\ENJE d.o.o. MOSTAR takoda se:

upisuje Bi{}e polje br. 195, Mostar a bri{e dosada{nja poslovna adresa Blajbur{kih `rtava b.b., Mostar-

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va e}omnomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06)

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-292/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1020/09 od 8. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo"AvaCom GROUP"d.o.o. Mostarsa sjedi{tem u Mostaru, Bleibur{kih`rtava br. 17c pro{irilo je svoju djelatnost za novu novu djelatnost: 71.100Iznajmljivanje automobila, tako da je djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometunakon pro{irenja: 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo,51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na velikoostalim elektronskimdijelovimai opremom, 52.120Ostala trgovina na malou

nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.481Trgovinana malo uredskom opremom ira~unalima,52.620 Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostalatrgovina na malo izvan prodavaonica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 71.100Iznajmljivanje automobila, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom isoftwareom, 51.850, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom,51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.120Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.620 Trgovina na malo na tezgama ipijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica,60.240 Prijevozrobeu drumskom prometu, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 70.200, Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 72.100 Pru anje konsultantskih usluga u svezira~unarlne opreme (hardwer), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanjebazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnihstrojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, Zastupanje stranih osoba,Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja strane robe skonsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama,

Otprema i doprema robe ({pedicija).(SR-293/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-902/09 od 14. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva VRTLARIJA DRAGI]EVI] d.0.0. Me|ugorje ^itluk jeugovorom o prijenosu udjela i istupanju ~lana iz dru{tva br. OPU-IP: 192/09 od 06.listopada 2009.godine iz Dru{tva je istupio dosada{nji ~lan GartengestaltungHUBNER GmbH Klagenfurt, i svoj temeljni kapital koji je iznosio 5.000,00 KM ili40% udjela u Dru{tvu prenio na ~lana Dru{tva Miru Dragi}evi}a, koji je do sada bioimalac temeljnog kapitala u iznosu od 7.500,00 KM ili 60% udjela u Dru{tva, tenakon izvr{enih izmjena sada je jedini ~lan Dru{tva: VRTLARIJA DRAGI]EVI]d.o.o.Me|ugorje^itluk, MiroDragi}evi}sa ukupnimtemeljnimkapitalom u iznosuod 12.500,00 KM ili 100% udjela u dru{tvu. Sada jedini ~lan dru{tva Miro

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 36 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 69/104

Dragi}evi} je Odlukom br. OPU-IP: 193/09 od 06. listopada 2009.g. izvr{iopro{irenje i uskla|ivanjedjelatnostidru{tva u unutarnjem prometu sa Klasifikacijomdjelatnosiu BiH,takoda jesada djelatnostiDru{tva u unutarnjemprometu pro{irena i uskla|ena i ista sada glasi:

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n, 01.121Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.131 Vinogradarstvo,01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.221Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.411Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionihpovr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma,14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje{ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 15.310 Prerada i konzerviranjekrompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada ikonzerviranje vo}a i povr}a, d.n, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420Proizvodnja rafiniranih ulja i masti 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivihmasti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugihsmrznutihsmjesa, 15.610Proizvodnjamlinskih proizvoda 15.620Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka ikeksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanihprehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.910 Proizvodnja destiliranihalkoholnih pi}a,15.930 Proizvodnjavina (gro`|e),15.940 Proizvodnjajabukova~eivinaod ostalogvo}a,19.100 [tavljenjei obrada ko e,20.400Proizvodnja ambala eod drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta odslame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.220 Proizvodnja ambala`e odplasti~nih masa, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija,50.401 Trgovinamotociklima,njihovim dijelovima i priboromna veliko,50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom,50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 51.110 Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem ihranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem 51.230Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, 51.250Trgovinana veliko sirovimduhanom,

51.310Trgovinana veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovinana velikoalkoholnimi drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalomhranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim

kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa,52.230Trgovinana malo ribom, Ijuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.313 Poljoprivredneljekarne,52.330 Trgovinana malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,

52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}immaterijalom, 52.481Trgovinana malokancelarijskom

opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487Ostalatrgovinana malo uspecijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, uprodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na maloizvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.211 Dje~ija I omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta,55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi 55.510,Kantine 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostaliprijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63,300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200

Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.120 Ra~unaovodstveni,knjigovodstveni I revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje,74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostaleusluge reklame i propagande 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge,74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.010 Prikupljanje otpadnih voda 90.020Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 92.530 Djelatnost pozivnih cenatara, 93.030Pogrebne i ostale prate}e djelatnosti.

(SR-294/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-816/09 od 21. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva: "SFERA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar jeizvr{ena izmjena ~lanova Dru{tva i brisanje ograni~enja ovlasti kod zastupanja direktora Dru{tva. Ugovorom br. OPU-IP: 305/09 od 7. 10. 2009.g. iz Dru{tva jeistupio Miro Ivankovi}, koji je bio imalac temeljnog kapitala u iznosu od 1.000,00KM ili 50% udjela i svoj temeljni kapital prenio na Marina Zeleniku, iz Mostara, ul.Splitska75, JMBG: 1702972150027, kojije sada novi ~landru{tva,koji pristupa, sa prenesenim ukupnimtemeljnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM ili 50% udjela.Ugovorom br. OPU-IP: 306/09 od 7. 10. 2009.g. iz Dru{tva je istupio DraganBevanda,kojijebioimalactemeljnogkapitalauiznosuod400,00KMili20%udjela u dru{tvui svojtemeljnikapitalprenosi na~lanadru{tvaNai|uMemi}, kojaje nakonizvr{enih izmjena sada imalac temeljnog kapitala u iznosu od 1.000,00 KM ili 50%udjela u Dru{tvu. Nakon izvr{enih izmjena "SFERA" Dru{tvo sa ograni~nomodgovorno{}u Mostarima dva~lanai to:MarinZelenika,iz Mostara, ul.Splitska75,JMBG: 1702972150027,~lankojije pristupio Dru{tvui imalacje temeljnog kapitala u iznosu od 1.000,00 KM ili 50% udjela i Naida Memi}, iz Mostara, ul. Gojka Vukovi}a 65, JMBG: 1706977155022, ~lan Dru{tva, koja je sada nakon izvr{enihizmjenaimalac temeljnog kapitala u iznosuod 1.000,00KM ili50% udjela,tako dainakon nastalih izmjena ukupni temeljni kapital Dru{tva "SFERA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, ostaje neizmjenjen i iznosi 2.000,00 KM. Istotako Odlukom br. OPU-IP: 307/09 od 7. 10. 2009.g. novi ~lanovi Dru{tva bri{uograni~enja ovlasti kod direktora Dru{tva, tako da }e sada direktor Dru{tva, Naida Memi}, Dru{tvo ubu}e zastupati pojedina~no i samostalno bez ograni~enja. Ostaliupisi ostaju neizmjenjeni.

(SR-295-10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-30/10 od 18. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

1. Sre}ko Matai} iz Mostara, Nenad Tomi} iz Donjih Mami}a, Pavo Boban izMostara i Bero Crnjac iz Mostara s jedne strane i Jasna Kara~i} iz [irokog Brijega sdruge strane zaklju~ili su kupoprodajni ugovor o kupoprodaji Dru{tva "INTECONET" d.o.o. Mostar 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 37

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 70/104

2. Naziv Dru{tva se mijenja u: BIZNIS CENTAR NEXUS d.o.o. Dru{tvo za poslovni i menad`ment konsalting Mostar, skra}eni naziv: BIZNIS CENTARNEXUS d.o.o. Mostar 

3. Sjedi{te dru{tva se mijenja i postaje: Biskupa ^ule bb Mostar 4. Jasna Kara~i} se imenuje jedinim ~lanom Uprave - Direktorom s ovlastima:

samostalno i pojedina~no bez ograni~enja, a dosada{nji direktor Kre{imir Boban se

razrje{uje te du`nosti.5. Djelatnosti dru{tva se mijenjaju u:Djelatnost dru{tva u doma}em prometu:51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanjeu trgovinistrojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetimaza ku}anstvo i metalnom i`eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om ipredmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}e1 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornimvozilima i motorkota~ima m i duhanom, 51.180Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvodeili grupe proizvoda, d.n., 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika,74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposloviu svezi poreza, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting Djelatnost dru{tva uvanjskom prometu je:

- konsalting u poslovanju i upravljanju- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru unutarnjeg prometa - posredovanje i zastupanjeu prometu robai usluga- zastupanjestranihpravnih

osoba - prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta - prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

(SR-296/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-50/10 od 25. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U Dru{tvu "INTER MARKET" d.o.o. Mostar, Kneza Vi{eslava b.b., upisuje seizmjena direktora. Dosada{nji direktor Marko Glibo iz Mostara se razrje{ujedu`nosti i bri{e iz registra Dru{tava, a za novog direktora se imenuje Marijana Mikuli}iz [irokogBrijega,Potkraj 33,Ko~erin,JMBG: 2509978155011i upisujeuregistar.

(SR-297/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-94/10 od 15. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod Dru{tva: "NEOSOFT COMPUTERS" d.o.o. Mostar je Ugovorom br.OPU-IP: 77/10 od 26. 1. 2010.g. izvr{ena izmjena ~lana Dru{tva, iz Dru{tva jeistupio Igor (Bruno) Krezi} iz Mostara, ul. Splitska br.3, ro|en 14. 6.1986. godine,JMBG: 1406986150080, i svoj temeljni kapital, koji je iznosio 2.000,00 KM ili 100% udjela u dru{tvu prenio na novog ~lana koji pristupa dru{tvu I to na: Gorana (Tomislav) Peri}a, iz Mostara, ul.Kralja Tomislava br.21 ro|en 02.10.1959. godine,JMBG: 0210959150790. Tako da je kod dru{tva: "NEOSOFT COMPUTERS"d.o.o. Mostar izvr{eno istupanje dosada{njeg ~lana Dru{tva Igora Krezi}a i prijenosnjegovog temeljnog kapitala I udjela u Dru{tvu na novog ~lana Dru{tva Gorana Peri}a, koji je pristupio Dru{tvu. Jedini ~lan i osniva~ Dru{tva: "NEOSOFT COM-PUTERS" d.o.o. Mostar, sada je Goran (Tomislav) Peri}, iz Mostara, ul. Kralja Tomislava br.21, ro|en 2. 10. 1959. godine, JMBG: 0210959150790, osobna iskaznica broj 07BDJ9115 izdata dana 21. 6. 2007.godine od strane MUP-a HNKMostar, kojije sada jedini~lanDru{tvai imalacukupnogtemeljnogkapitalau iznosu

od 2.000,00 KM ili 100% udjela u Dru{tvu. Istom Odlukom kod Dru{tva:"NEOSOFT COMPUTERS" d.o.o. Mostar je izvr{ena izmjena adrese sjed{ta Dru{tva, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{nje adrese sjedi{ta ul. Blajbur{kih`rtava158, ubudu}eposlovatina novoj adresi:Mostar,ul. Kraljice Katarinebroj51.Istom Odlukomrazrje{en jedu`nosti dosada{njidirektorDru{tva IgorKrezi}I istomodlukom na njegovo mjesto je imenovan: Mario (Vinko) Pavlovi}, iz ^itluka, ul.Kralja Tomislava bb., ro|en 17. 2. 1981. godine, JMBG: 1702981151338, osobna karta broj 04BFA0521, izdata dana 22. 3. 2004. godine od strane MUP-a HNK,^itluk, direktor Dru{tva, koji }e dru{tvo ubudu}e zastupati i predstavljati uunutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Za prokuristu Dru{tva imenovan je Dinko (Ante) Dujmovi}, ro|en 22. 6. 1966. godine, JMBG2206966151336, nastanjen u ^itluku, ul. Kralja Tomislava br. 91, osobna iskaznica broj 06BFA9983, prokurista Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bezograni~enja ovla{tenja, osim prijenosa i optere}enja nekretnina, za {to mu je

potrebna suglasnost osniva~a-~lana Dru{tva, tako da upravu Dru{tva sada ~ine dva ~lanaito:MarioPavlovi},direktoraDru{tvaiDinkoDujmovi},prokuristaDru{tva.

(SR-298/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-103/10 od 15. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Igor (Bruno) Krezi} iz Mostara, ul.Splitska br. 3, ro|en 14. 6. 1986. godine,JMBG: 1406986150080, osobna karta broj 07BDJ8827, izdana dana 13. 6. 2007.godine od strane MUP-a HNK/@ je Odlukom od 10. 2. 2010. godine vlastitimsredstvima osnovao dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednogosniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: "NEOSOFT" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke je : "NEOSOFT" d.o.o. Mostar.Sjedi{te tvrtke je u Mostaru, na adresi: ul. Blajbur{kih `rtava 158. Ukupni temeljnikapital tvrtke iznosi 2.000,00 KM u novcu, i to Igor Krezi} je imalac temeljnogkapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili 100% udjela u dru{tvu. Upravu tvrtke"NEOSOFT" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar ~ini jedan ~lan i todirektor dru{tva, Igor Krezi}, koji }e Dru{tvo zastupati i predstavljati u poslovima unutarnjeg i vanjskog prometa bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnosti dru{tva uunutarnjem prometu su slijede}e: 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 45.310 Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom ,51.850

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malosatovima,nakitom,fotografskom,opti~komisli~nomopremom,52.500Trgovinana malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskihaparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 71.330Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anjekonsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje ipopravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodnera~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimantalni razvoj u tehni~kim itehnolo{kim naukama.

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrane djelatnosti- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane

djelatnosti- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti

Me|unarodni transport robe i putnika - Izvozi uvoz roba i usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge u

istoj vrijednosti kompenzacijski poslovi/ - Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje inostranih firmi i konsignacija - Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

(SR-299/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-63/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Podru`nica dru{tva "SINKROMO" d.o.o. Mostar, koja posluje pod tvrtkom"SINKROMO" d.o.o. Mostar, Podru`nica "Grantto desing" Sarajevo, prestaje sa 

radom i bri{e se iz sudSkog registra. Rukovoditelj Podru`nice Almir Sijer~i}razrje{uje se du`nosti rukovoditelja i bri{e iz sudskog registra.

(SR-300/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-61/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

"SINKROMO" d.o.o. Mostar izvr{ilo je promjenu adrese sjedi{ta dru{tva,uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu s Odlukom o klasifikacijidjelatnosti BiH i brisanje Podru`nice Sarajevo iz sudskog registra.

Mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva i glasi: Mostar, Kneza Vi{eslava bb. SCORCA, Lamela 8. Usugla{ena djelatnost u unutarnjem prometu je: 17.401, 17.402,20.200, 20.300, 20.400, 20.5 10, 20.521, 20.522, 25.230, 25.240, 36.110, 36.120,36.130, 36.140, 36.150, 36.610, 36.630, 45.211, 45.213, 45.250, 45.310, 45.320,45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 50.101, 50.102,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 38 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 71/104

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 72/104

CELTIQUE INVESTMENTS LIMITED, sa sjedi{tem na adresi: PortcullisTrustNet (Seychelles) Limited, Suite 15 Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street,P.O. Box 716 Victoria, Mahe, (Seychelles).

Direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti jeFrano Dugand i} iz ^itluka, Donji Mali Ogra|enik bb, ro|en 2. 10. 1957. godinenositelj li~ne karte broj: 04BFA4308, JMBG 0210957151331

Osniva~ki ulog iznosi 19.500,00 KM (slovima: devetnaesthiljadapetstotina konvertibilnih maraka), jedini osniva~ 100% udjela u kap.

Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu:01.110, 01.121, 01.122, 01.123, 01.131, 01.132, 01.133, 01.211, 01.212,

01.213, 01.221, 01.240, 01.251, 01.252, 01.413, 01.420, 05.020, 15.110, 15.120,15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.810,15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.890, 15.982, 17.110, 17.120,17.130, 17.140, 17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300,17.401, 17.402, 17.510, 17.530, 17.542, 17.600, 17.710, 17.720, 18.100, 18.210,18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.301, 19.302, 20.102,20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 21.110, 21.120. 21.210. 21.220, 21.230, 21.24021.250. 24.300, 24.510, 24.520, 24.620, 24.630, 24.660, 24.700, 25.130, 25.220,25.230, 25.240, 26.120, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260,26.300, 26.400, 26.520, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.660. 26.700. 26.810,26.820, 28.110, 28.120, 28.210, 28.220, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620,28.630, 28.710, 28.720, 28.750, 29.130, 29.320, 29.410, 29.710, 30.010, 30.020,31.100, 31.200, 31.300, 31.500, 31.610, 31.620, 32.100, 32.200, 34.200, 34.300,35.410, 35.420, 35.430, 35.500, 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 36.150, 36.400,36.500, 36.610, 36.630, 37.100, 37.200, 40.111, 40.112, 40.114, 45.110, 45.120,45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340,45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103,50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110,51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.190, 51.210, 51.220, 51.240, 51.310,51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421,51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560,51.570, 51.810, 51.840, 51.850, 51.860, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210,52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487,52.630, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.212, 55.220, 55.231,55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.101, 60.211, 60.220,60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.300, 63.400, 65.210, 70.110, 70.120,70.200,70.310, 71.100, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220,72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.130, 74.140, 74.200, 74.402, 74.700,74.810, 74.820, 74.850, 74.870, 85.323, 92.610, 92.620, 92.720, 93.010, 93.020,93.030, 3.040, 93.050

U vanjskotgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:- Uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrovane djelatnost u unutarnjem

prometu

(SR-308/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-30/10 od 14. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Zijo(Omer)[uta,iz Mostara,Bi{}ePoljebb,ro|en11.10.1962.godine,JMBG1110962151136, li~na karta broj 04BDH2117, izdana dana 28. 9. 2004. godine odstrane MUP-a HNK, Mostar, Odlukom o osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u vlastitim sredstivma osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u uvlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom: "[UTA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv firme glasi: "[UTA" d.o.o.Mostar. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na adresi: Bi{}e polje bb, (Preko puta Lore).Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom

prometu, direktor Dru{tva je Zijo [uta, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanjuDru{tva. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osniva~ osigurava nov~ana sredstva uiznosu od 5.000,00 KM, tako da je ukupni temeljni kapital Dru{tva 5.000,00 KM, iZijo [uta je jedini ~lan Dru{tva sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od5.000,00 i imalac 100% udjela u temeljnom kapitalu Dru{tva.

Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu:01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.413 Ostale poljoprivredneusluge, 05.020 Uzgoj ribe, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti,15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`etjestenine i kola~, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e),15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.982 Proizvodnja 

osvje`avaju}ih pi}a, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodima od mesa,51.330Trgovinana velikomlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360Trgovina na 

veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovina na velikokafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalimproizvodima zadoma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivoza vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430

Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, uprodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta odko`e,55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402Bifei (buffet), 55.403Kafane,55.510Kantine, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskomsaobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.402 Ostale usluge reklame ipropagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870Ostale poslovne djelatnosti, d.n.,92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su:- Vanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistrirane djelatnosti;- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane

djelatnosti;- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti;- Me|unarodni transport robe i putnika;- Izvozi uvoz roba i usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge u

istoj vrijednosti /kompenzacijski poslovi/;- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga;- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija;- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti;- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta.

(SR-309/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-875/09 od 16. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ivan (Stojan) Ivankovi} jedini ~lana Dru{tva: IVEMA d.o.o. za trgovinu iusluge [iroki Brijeg je Odlukom izvr{io izmjenu sjedi{ta Dru{tva i naziva tvrtke/firme Dru{tva, tako {to se mijenja sjedi{te Dru{tva iz [irokog Brijega u

Mostar, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{njeg sjedi{ta u [irokom Brijegu, na adresi ul. Fra Didaka Bunti}a broj 96, ubudu}e poslovati sa novim sjedi{tem uMostaru, na adresi: Bijelo Polje-Kuti Livac bb. Istom Odlukom je izvr{ena izmjena naziva tvrtke/firme Dru{tva, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{njeg punog naziva tvrtke/firme: IVEMA d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg, ubudu}e poslovatipod novim punim nazivomtvrtke/firmeDru{tva: IVEMAd.o.o. za trgovinu i uslugeMostar, a umjesto dosada{njeg skra}enog naziva tvrtke/firme Dru{tva: IVEMAd.o.o. [iroki Brijeg, Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod novim skra}enim nazivomtvrtke/firme Dru{tva: IVEMA d.o.o. Mostar.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-310/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-874/09 od 16. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 40 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 73/104

Ivan (Stojan) Ivankovi} jedini ~lana Dru{tva: CS [PORT d.o.o. za unutarnju ivanjsku trgovinu [irokiBrijeg je Odlukomizvr{io izmjenu sjedi{taDru{tva i naziva tvrtke/firme Dru{tva, tako {to se mijenja sjedi{te Dru{tva iz [irokog Brijega uMostar, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{njeg sjedi{ta u [irokom Brijegu, na adresi ul. Fra Didaka Bunti}a broj 96, ubudu}e poslovati sa novim sjedi{tem uMostaru, na adresi: Bijelo Polje-Kutiliva~ bb. Istom Odlukom je izvr{ena izmjena 

naziva tvrtke/firme Dru{tva, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{njeg punog naziva tvrtke/firme: CS [PORT d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu [iroki Brijeg,ubudu}e poslovati pod novim punim nazivom tvrtke/firme Dru{tva: CS [PORTd.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Mostar, a umjesto dosada{njeg skra}enognaziva tvrtke/firme Dru{tva: CS [PORT d.o.o. [iroki Brijeg, Dru{tvo }e ubudu}eposlovati pod novim skra}enim nazivom tvrtke/firme dru{tva: CS [PORT d.o.o.Mostar.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-311/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1029/10 od 14. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

TECTORd.o.o. Zagreb, a kojedru{tvo jeupisanou registar Trgova~kog sudauZagrebu, registarski ulo`ak br. 82199798395, Republika Hrvatska, zastupano podirektoru dru{tva Predrag [ipak iz R Hrvatske, Zagreb, ul. Keleka 35, putovnica broj: 003181130 izdana od PU Zagreb, je Odlukom br. OPUJP: 534/09 od 14. 12.2009. g. vlastitim sredstvima osnovalo dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u uvlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom/tvrtkom: TECTORd.o.o.Mostar.Sjedi{teDru{tva jeu Mostaru, naadresi: Bi{}e polje bb.Za osnivanje ipo~etak rada dru{tva osniva~: TECTOR d.o.o. Zagreb osigurava temeljni kapital uiznosu od 2.000,00 KM u novcu, i to TECTOR d.o.o. Zagreb je imalac temeljnogkapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili 100% udjela u Dru{tvu. Upravu Dru{tva ~inedva ~lana Dru{tva i to direktor i izvr{ni direktor Dru{tva. Direktor Dru{tva je: MiroRezo, izPosu{ja, nastanjen naadresi: ul.Zagradinabb, JMBG2510971153356,koji}e Dru{tvo zastupati bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem vanjskom prometu iizvr{ni direktor Dru{tva Predrag [ipak iz R Hrvatske, Zagreb, ul. Keleka 35,putovnica broj: 003181130 izdana od PU Zagreb, koji }e Dru{tvo zastupati uunutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e obavljatislijede}u djelatnost u unutarnjem prometu:

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n,45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena 

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i

popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama,51.240 Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enom ko`om,

51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i

za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom,cijevima,ure|ajimai opremom zavodovodi grijanjeopremomza vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima iostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na velikoma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo

namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malo metalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malopreko ku}akojerobuprodajuprekopo{te,52.620Trgovinanamalona tezgama i pijacama,52.630 Ostalatrgovinana malo izvan prodavnica,55.101Hotelii motelisrestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.520 Ketering,60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.320 Iznajmljivanjema{ina i opreme za gra|evinarstvo, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantskeuslugeiizradasoftwarea,72.600Ostalesrodnera~unarskedjelatnosti,74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 41

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 74/104

sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:

- Vanjska trgovina ( uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrane djelatnosti

- Izvo|enje investicionih radova u inzemstvu i ustupanje investicionih radova stranom osobi u zemlji;

- Ugostiteljske usluge s inozemstvom u okviru registrirane djelatnosti;- Prijevoz robe i putnika u okviru registrirane djelatnosti;

- Usluge me|unarodne {pedicije;

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;

- Zastupanje stranih pravnih osoba;

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta;

(SR-312/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-216/09 od 31. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^lan dru{tva "INTEGRA" d.o.o. pove}ava temeljni kapital za 534.569,00 KMu stvarima pa ukupan temeljni kapital dru{tva SINTEGRA d.o.o. Mostar iznosi544.569,00 KM.

(SR-313/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-934/09 od 4. 1. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:U dru{tvu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar razrje{uje se du`nostidosada{nji v.d.izvr{nidirektor za financije MiroslavKlepa~a zanovog v.d.izvr{nogdirektora za financije imenuje se Goranka Dev~i} iz Zagreba.

Ostali upis ostaju neizmijenjeni.

(SR-314/10-M)

Op}inskisudu Mostaru, Rje{enjem brojTt-O-1043/10od 30.12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva: "Hercegovina-Niskogradnja" dru{tvo sa ograni~enom odgovor-no{}u Mostar, a kojedru{tvoje upisanou registar Op}inskogsudau Mostaruu MRB:1-909, je Ugovorom br. OPU-IP: 646/09 od 23. 11. 2009. g., izvr{eno istupanje jednog ~lana dru{tva i to: Adil (Nazif) Trgo, ro|en 12. 9. 1959. godine, nastanjen uMostaru, Bra}e Trbonje 8, JMBG 120995915028, koji je bio jedan od 45 ~lanova Dru{tva, i imalac ukupnog temeljnog kapitala u dru{tvu u iznosu od 91.798,00 KMili6,2244% udjelau Dru{tvu, kojije svoj temeljnim kapitalprenio na~lanaDru{tva ito: Milenko Musa iz Mostara, Blajbur{kih `rtava bb, ro|en 7. 12. 1958. godine,

JMBG0712958150008, kojije bioimalactemeljnogkapitalau iznosu od 93.524,40KM ili 6,3415% udjela, tako da sada nakon prenesenog temeljnog kapitala i nakonizvr{enih izmjena Milenko Musa je imalac ukupnog temeljnog kapitala u iznosu od185.322,40 KMili 12,5659% udjelau Dru{tvu. Nakon izvr{enih izmjenaiz Dru{tva  je istupio Adil Trgo, tako da sada Dru{tvo: "Hercegovina-Niskogradnja" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}uMostarima 44~lanadru{tvai to:DinkoSlezakje imalactemeljnog kapitala u iznosu od 634.800,60 KM ili 43,0429% udjela u Dru{tvu.Milenko Musa je nakon izvr{enih izmjena ~lan Dru{tva sa ukupnim temeljnimkapitalom u iznosu od 185.322,40 KM ili 12,5659% udjela u Dru{tvu, i ostala 42~lana Dru{tva koji imaju 645.687,40 KM u temeljnom kapitalu ili 44.3912 % udjela u Dru{tvu. Ukupan temeljni kapital Dru{tva ostaje neizmijenjeniI dalje iznosi:1.474.810,40 KM.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-315/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-906/09 od 18. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~dru{tva "ICOMNS" trgovinsko, proizvodno i uslu`nopoduze}ed.o.o.^apljina, Stanko Jurkovi} iz eljeva, op}ina ^apljina, Odlukom notarski obra|enojpo notaru Vjekoslavu Krvavcu sa slu`benim sjedi{tem u Neumu u ulici Kralja Tomislava bb, broj OPU-IP broj 132/2009 od 6. studenog 2009. godine vr{ipromjenu adrese te razrje{uje dosada{njeg i imenuje novog ravnatelja Poslovne jedinice dru{tva ICOM NS d.o.o. ^apljina u Sarajevu kako slijedi: ICOM NS d.o.o.^apljina Poslovna jedinica Sarajevo ima sjedi{te u ulici Kasima Begi}a 52, op}ina llid`a, Sarajevo.

ZaravnateljaICOMNSd.o.o.^apljinaPoslovnajedinicaSarajevoimenovanjeNedim (Enes) Zimi} iz Sarajeva, Urijan Dedina 137, koji Poslovnu jedinicu zastupa u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-316/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-18/10 od 13. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

1.Skup{tinadru{tvaMZId.o.o.Mostar,dana4.1.2010.g.donijelajeOdlukuorazrje{enju i imenovanju direktora dru{tva broj: OPU-IP-3-3/2010. Ovom odlukomse razrje{ava dosada{nji direktor dru{tva MZI d.o.o. Mostar, Irena Rai~, k}i Andrijeiz Mostara,Vojno bb, a imenuje se Ivan Rai~, sin Joze iz Mostara, ul. 11 Bojne

Rudni~ke bb, JMBG 0410967150014, sa svim ovla{tenjima i odgovornostima kojeima uprava dru{tva, bez ograni~enja, u uokviru zakonskih ovlasti.

2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja.

(SR-317/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-818/09 od 29. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Temeljem Ugovora o prenosu udjela darivanjem br. 01/09 od 1. 10. 2009. god.~lan dru{tva"APOLO" d.o.o. DraganaBurica iz Mostaraimatelj udjela od 2.000,00KM {to ~ini 100% udjela i 100% temeljnog kapitala dru{tva istupa iz dru{tva idarivanjem u potpunostiprenosi na stjecatelja svoj udio u dru{tvu od 2.000,00 KM ito na: Branku Glibo, JMBG 1211968153557 izMostara Nakon stjecanja udjela~landru{tvaBrankaGlibo,JMBG1211968153557iz Mostara pristupadru{tvui imaudiood 2.000,00 KM i ~ini 100% udjela 100% temeljnog kapitala. Temeljni kapitalDru{tva ostaje nepromijenjen i iznosi 2.000,00 KM

Odlukom osniva~a br. 02/09 od 1. 10. 2009. Dru{tvo predstavlja i zastupa upravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja direktorDru{tvaBrankaGlibo,iz Mostara, dosada{njidirektorRu`icaBuri}, JMBG2205960155031 iz Mostara, razrje{ava se du`nosti direktora i bri{e se iz sudskogregistra Odlukom osniva~a br. 03/09 od 20. 9. 2009. god. Dru{tvo pro{irujedjelatnost u unutarnjem prometu tako da sada glase: 14.210 Va|enje {ljunka ipijeska, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz gro`|a,15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalihnedestiliranih fermentiranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja minerala vode, 15.981 Proizvodnja minerala bezalkoholnih pi}a, 17.300Dovr{avanje tekstila, 17.401 Proizvodnja tekstilnih proizvoda za doma}instvo,17.402proizvodnjaostalih gotovihtekstilnihproizvoda,17.510 Proizvodnjatepiha iprostira~a za pod, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.722Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radnih odjela, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim one {ivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjskeodje}e {ivane po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za 

dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.142 Proizvodnja ostalih odjevnihpredmeta, 18.300 Dorada i bojenje krzna: proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200Proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarskih i remenarskih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e,19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama,20.101 Proizvodnja piljene gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e za patosenje,20.102 Impregnacija ili kemijska obrada drveta, 20.103 Proizvodnja drvenenesastavljene gra|e za patosenje, 20.200 Proizvodnja turnira, {perplo~a, plo~a ivericai drugihpanela i plo~a,20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata,20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda oddrva, 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletenasti materijala, 21.110Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala`e, 21.220Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230Proizvodnja uredskog materijala, 21.240 Proizvodnja zidnih tapeta, 21.250Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke) na drugom mjestunespomenutih,22.110 Izdavanje knjiga,22.120 Izdavanje novina,22.130 Izdavanje~asopisa i periodi~nih publikacija, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala 

izdava~ka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje na drugom mjestunespomenuto, 22.230 Knjigove{ki i zavr{ni radovi, 22.240 Priprema i izrada tiskarske forme, 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem, 22.310 Umno`avanjezvu~nih zapisa, 22.320 Umno avanje videozapisa, 22.330 Umno avanjekompjuterskih zapisa, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila,25.120 Protektiranje vanjskih guma, 25.130 Proizvodnja ostalih gumenihproizvoda, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa,25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda odplasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnihpredmeta, 26.220 Proizvodnja sanitarne keramike, 26.230 Proizvodnja kerami~kihizolatora i izolacijskog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda odkeramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica, 26.400

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 42 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 75/104

Proizvodnja opeke i crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, 26.510Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja vapna, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smijese, 26.640Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa,cementa i umjetnog kamena, 26.700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 28.110

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalnegra|evinske stolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda,28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.300Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom,28.400 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 28.52 Op}i mehani~ki radovi, 28.610Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova,28.710 Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sl. posuda, 28.720 Proizvodnja ambala`a odlakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja zakovica,vij~ane robe, lanaca i opruge, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugommjestu nespomenutih, 29.110 Proizvodnja motorai turbina,osim motoraza zrakoplove i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja crpki i kompresora, 29.130Proizvodnja slavinai ventila,29.140 Proizvodnja le`ajeva, prijenosnika i elemenata za mehani~ki prijenos energije, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i i plamenika,29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne iventilacijske opreme osim za ku}anstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}enamjene, na drugom mjestu nespomenuta, 29.320 Proizvodnja ostalih strojeva za 

poljoprivredu i {umarstvo, 29.400 Proizvodnja alatnih strojeva, 29.510 Proizvodnja strojeva za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome igra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana,29.540Proizvodnjastrojeva za industriju tekstila, odje}ei ko`e,29.550 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih strojeva posebnenamjene, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za ku}anstvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za ku}anstvo, 30.010 Proizvodnja uredskih strojeva, 30.020Proizvodnja ra~unala (kompjutora) i druge opreme za obradu podataka,31.100Proizvodnjaelektromotora, generatorai transformatora, 31.200Proizvodnjaopremeza distribuciju i kontrolu elektri~ne opreme, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice ikabela, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, na drugom mjestunespomenute,32.200 Proizvodnjatelevizijskihoda{ilja~ai radiooda{ilja~ai aparata za `i~nu telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih prijamnika,radioprijamnika, aparataza snimanjei reprodukciju zvukai slike,te prate}e opreme,33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog poku}stva za poslovne i prodajneprostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog poku}stva, osim stolica, 36.140Proizvodnja ostalog poku}stva, na drugom mjestu nespomenutog, 36.400Proizvodnja {portske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mijestu nespomenutih,37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla a nemetalnihostataka i otpadaka, 45.110 Ru{enjegra|evinskihobjekata i zemljani radovi,45.120Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212Niskogradnje, 45.213 odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja autocesti i drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i {portskihterena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinskiradovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektro instalacijskiradovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje izolacije za vodu, plin,grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340Ostali instalacijskiradovi, 45.410Fasaderskiistrugarski radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi,

45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovateljem,50.101Trgovinamotornim vozilimana veliko,50.102 Trgovina motornimvozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo utrgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivom, rudama,metalnim i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovinigra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalima, 51.140 Posredni{tvo u trgovini

strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zra~nim letjelicama, 51.150Posredni{tvo u trgovini poku}stvom, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznomrudom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nimproizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180Posredni{tvo specijalizirano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 51.190 Posredni{tvo u trgovini

raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem isto~nomhranom, 51.220Trgovinana velikocvije}em i sadnicama, 51.230Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama,51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima imasno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380Trgovinana velikoostalim `ive`nim namirnicamauklju~uju}iribe{koljke i rakove, 51.390 Ne specijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.420 Trgovina na veliko odje}om, 51.421 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440Trgovina na velik porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima iostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima ikozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510

Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na velikodrvom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evnim materijalom i sanitarnom opremom,51.540 Trgovina na veliko eljeznom rudom, instalacijskim materijalom i opremomza vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima iotpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.620 Trgovina na velikogra|evinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnuindustriju i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskimstrojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju,trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednimstrojevima, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete itohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na maloribom,{koljkamai rakovima, 52.240Trgovinana malo kruhom,pecivom,kola~ima,tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugimpi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em, 52.230 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimproizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na maloodjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo`eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evnim materijalom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}impriborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima,52.482 -Trgovina na malo satovima,52.483 - Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama,52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i

tr`nicama, 52.630 Trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi,55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering),60.211 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni (linijski), 60.212 Prijevozputnika u gradskom i prigradskom prometu, redovni linijski, 60.220 Taksi slu`ba,60.230Ostaliprijevozputnikau cestovnomprometu,60.240Prijevozrobe (tereta) ucestovnom prometu, 63.110 Prekrcaj tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.300Djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, 63.400Djelatnost ostalih agencija u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanjevlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretnina, 70.320 Upravljanjenekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanjekopnenih prometnih sredstava, 71.220Iznajmljivanje plovila,71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 43

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 76/104

opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,uklju~uju}i ra~unala (kompjutere),71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme,71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 72.100 Pru`anjesavjeta u ra~unalnoj opremi (hardware), 72.200 Savjetovanje i pribavljanjeprogramske opreme (sofware), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada bazepodataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih strojeva i ra~unskih sustava 

(ra~unala-kompjutora), 72.600 Ostale srodne ra~unalne (kompjutorske) aktivnosti,74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi,savjetodavniposloviu vezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanja javnog mnijenja,74.140Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske iin`injerinske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje,74.300 Tehni~ko ispitivanje ianaliza,74.400 Promid ba (reklama i propaganda), 74.500 Agencija za zapo{ljavanje i poredovanje radne snage, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata,74.830 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti

(SR-318/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-3/10 od 8. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana 30. 12. 2009. godine Skaramuca Ivan donio je Odluku o osnivanjuDru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU-IP353/ 09, kojom osniva Dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u "BMS AGRO" Ravno, sa sjedi{tem u Ravnom na adresi Ravno bb i sa skra}enim nazivom firme "BMS AGRO" d.o.o. Ravno.

Osniva~ki kapitalDru{tvaje u novcu i iznosi2.000,00KM teu stvarima i iznosi61.438,83 KM, {to je ukupno 63.438,83 KM temeljnog kapitala a vlasni{tvo jeosniva~a Skaramuca Ivana, sina Ivana sa dijelom 100%.

Odlukomo imenovanjudirektoraod 30.12.2009.godine, brojOPU-IP354/09,imenovano je lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem ivanjskotrgovinskom prometu, SkaramucaIvan, sin Ivana,nastanjenna adresiRavnobb, Ravno, ro|en 23. 4. 1956. godine, JMB 2304956153952, kao direktor Dru{tva bez ograni~enja.

DJELATNOSTI DRU[TVA U UNUTRA[NJEM PROMETU:

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostalepoljoprivredne usluge, 05.020 Uzgoj ribe, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a ipovr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja   jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranihfermeniranih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 45.110 Ru{enje irazbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi,45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarskiradovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.840Trgovinanavelikora~unarima,perifernomopremomisoftwareom,51.880Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.330 Iznajmljivanje uredskihma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga uvezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOSTI U VANJSKO-TRGOVINSKOM PROMETU:

Trgovinaprehrambenimi neprehrambenim proizvodima iz okviraregistrovanedjelatnosti unutarnjeg prometa;

Posredovanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti;Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu; iUgostiteljske djelatnosti iz okvira registrirane djelatnosti.

(SR-319/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-77/10 od 5. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom Nadzornog odbora Dru{tva PTP "HERCEGOVINAVINO" d.o.o.Mostar, od 28. 1. 2010. god., o izmjeniOdluke o osnivanju podru`nice Dru{tvaPTP"HERCEGOVINAVINO" d.o.o. Mostar Podru`nica Biha} izvr{ena je promjena adrese sjedi{ta podru`nice tako da ista sada glasi: Livanjska 6, Vedro Polje, 77 000Biha}.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-320/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-999/09 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju ~lanka 38. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva DNEVNI LISTd.o.o. MOSTAR Vlatko MENIX iz Mostara, Stjepana Radi}a 70, JMBG2002961150027, dana 3. prosinca 2009. godine u Mostaru donosi Odluku opromjeni rukovoditelja Podru nice u Sarajevu. Razrje{uje se du`nostirukovoditelja 

podru`nice Ismet Brkovi} iz Sarajeva, Trebevi}ka 48 A, JMBG 1509951100017.Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Vlatko MENIX iz Mostara,Stjepana Radi}a 70, JMBG 2002961150027. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten jezastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja osim poslova kupnje, prodaje, i tere}enja stalnih sredstava, kreditnih poslova, leas-ing poslova, izdavanja jamstava i mjenica kao i svih poslova preko iznosa 100.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja za {to mu je potrebna suglasnost N.O.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-321/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-37/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom Uprave UniCredit Bank d.d. br. 04-1-6597-4/09 od 27. 10. 2009.godineodobrenopreseljenjeposlovniceu Kaknju.Iz sudskogregistrabri{e se adresa Zgo{}anska bb a upisuje nova koja glasi:

UniCredit Bank d.d.Poslovnica u KaknjuUl. Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj

(SR-322/10-M)

Op}inski sudu Mostaru, Rje{enjembrojTt-O-1008/09od 25.12.2009.godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom Uprave UniCredit Bank d.d. br. 04-1-4752-2/09 od 28. 7. 2009.godine odobreno preseljenje poslovnice UniCredit Bank d.d. u Olovu. Iz sudskogregistrabri{eseadresaHuseinkapetanaGrada{~evi}abb,aupisujenovakojaglasi:

UniCredit Bank d.d.Poslovnica u Olovu

Branilaca 17, Olovo

(SR-323/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-938/09 od 20. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Investicijski fond Crobih Fond d.d. Mostar ogla{ava pove}anje temeljnogkapitalazatvorenomemisjomdionica,atemeljemnaplatedjelaupravlja~keprovizijeza 2007. godinu koja pripada Dru{tvu za upravljanje fondovima HYPOALPE-ADRIA-INVESTd.o.o. Mostar. Temeljnikapital Fondase pove}ava za iznos70.356,00 KM odnosno emisijom 2.706 obi~nih dionica nominalne vrijednosti26,00 KM, te temeljni kapital nakon pove}anja iznosi 79.356.836,00 KM ipodijeljen je na 3.052.186 obi~nih, redovnih dionica klase A, nominalna vrijednost  jedne dionice 26,00 KM.

(SR-324/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-899/09 od 8. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o promjeni nazva Dru{tva br. 748/2-09-1, donesenoj na jedanaestojredovnoj Skup{tini dioni~ara Dru{tva koja je odr`ana 10.08.2009. godine, Dru{tvo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 44 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 77/104

koje je poslovalo pod nazivom UNIS - Dru{tvo za proizvodnju komponenti le`aja "Valj~i}i" d.d. Konjic , skra}eni naziv UNIS "Valj~i}i" d.d. Konjic, mijenja svojnaziv u RFK-Dru{tvo za proizvodnju komponenti le`aja "Valj~i}i" d.d. Konjic,skra}eni naziv RFK- "Valj~i}i" d.d. Konjic

(SR-325/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1038/09 od 21. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Mario Tali}, Njema~ka, Mainz Eichendorffstrasse 45. Br.put. 8923745899,svojom odlukom od 18. 9. 2008. godine osniva dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}upod tvrtkom:Leonard.o.o Mostar. Sjedi{tedru{tva.Mostar,Orlac bb,saukupnimtemeljnimkapitalomuiznosuod2.000.00KM.Djelatnostidru{tvasu:

15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa:proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenihproizvoda, d.n., 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.240Trgovinana malokruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala 

trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212Planinarskidomovi i ku}e,55.220 Kampovii kampirali{ta,55.231 Ostalismje{taj za boravak turista, 55.232 \a~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostalismje{taj, d.n., 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskomprometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka,72.400 Izrada iupravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih.ra~unskih ira~unalnih strojeva, 72.600Ostale srodnera~unalnedjelatnosti,74.401 Prire|ivanjesajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.820 Usluge pakiranja,74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara,74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnost za pobolj{anje fizi~kogstanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa Posredovanje, izastupanje u prometuroba i usluga,Zastupanjestranih pravnihosoba, Prodajastranerobe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavonica,Usluge me|unarodnog transporta robe, Usluge skladi{tenja i pakiranja 

UPRAVA DRU[TVA: Velimir Vrlji}, Mostar, Cim, Crkvine bb, direktor, brojosobne iskaznice 03BDC0998, JMBG 2601965150006.

(SR-326/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-255/09 od 18. 5. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu Ugovora o prenosu udjela, notarski obra|enog od strane notara Dubravka Opija~a u Jablanici i zaveden pod poslovnim brojem OPU-IP 4/09 dana 16. 3. 2009. godine, zaklju~en izme|u Pavlovi} Nikole kao prenosioca udjela iPavlovi} Dragana kao sticaoca udjela, do{lo je do statusnih promjena ugospodarskom dru{tvu "NP-GEGI" dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}uProzor-Rama (skra}eni naziv: "NP-GEGI" d.o.o. Prozor-Rama), sa sjedi{tem na adresi Gra~ac bb Prozor-Rama, na na~in da je dosada{nji osniva~ i vlasnik 100%udjelaPavlovi}Nikolaprestaobiti ~lanomimenovanog dru{tva,a svanjegova prava i obaveze, te 100% udjela stekao je Pavlovi} Dragan, bez naknade.

Dalje, na osnovu Odluke o uskla|ivanju djelatnosti sa klasifikacijom

djelatnosti Bosne i Hercegovine, dru{tva "NP-GEGI" d.o.o. Prozor-Rama notarskiobra|ene od strane notara Dubravka Opija~a u Jablanici i zavedena pod poslovnimbrojem OPU-IP 5/09 dana 16. 3. 2009. godine do{lo je do uskla|ivanja djelatnosti iposlova unutarnjeg prometa dru{tva "NP-GEGI" d.o.o. Prozor-Rama sa klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj:84/06), tako da uskla|ena djelatnost u unutra{njem prometu glasi:

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka01.221 Uzgoj ovacai koza,01.230 Uzgoj svinja,01.240 Uzgojperadi, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga,05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo,15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih  jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.890Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog

materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenogmaterijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta,26.700Sje~enje,oblikovanjei obradaukrasnog kamenai kamenaza gra|evinarstvo,45.110Ru{enjeirazbijanjeobjekata;zemljaniradovi,45.211Visokogradnja,45.212Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,

niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priborom za motornavozila naveliko,50.302 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila namalo,50.500Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i

opremom za vodovod i grijanje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju,trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama,priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.441Trgovinanamalonamje{tajem,52.442Trgovinanamaloopremomzaosvjetljavanjei predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovinana malo metalnomrobom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}immaterijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima,52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.610 Trgovina na malopreko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i

pijacama, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300Restorani, 55.401 Barovi, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine,93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

(SR-327/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-55/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva: 4G dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar je Odlukomizvr{eno razrje{enje ranijeg i imenovanje novog direktora Dru{tva. Razrje{uje sedu`nosti dosada{nji direktor Dru{tva: Ivan (Stanko) Gali} iz Mostara, Ra{tani bb,JMBG 0408975150010 i isti se ima brisati iz registra dru{tava Op}inskog suda uMostaru, gdje je Dru{tvo upisano u MBS: 58-01-049-09, a za novog direktora Dru{tvaimenujese: Dalibor(Ljubomir)Pinjuhiz ^itluka, Kraljice Katarine 4,ro|en30. 6. 1977. godine, JMBG 3006977151332, osobna iskaznica broj 05BFA6055,izdana dana 5. 1. 2005. godine od strane MUP-a HNK/@, ^itluk, koji }e Dru{tvoubudu}e zastupati i predstavljati u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-328/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-43/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu Odluke o promjeni osniva~a "STO^AR-DRA[EVO" d.o.o.Prozor-Rama, broj OPU-IP 17/10 od 14. 1. 2010. godine, na mjesto dosada{njegosniva~a, [imuna Tadi}a umrlog dana 26. 1. 2009. godine, stupa Tadi} Delfa, k}iPetra,nastanjena naadresiJakli}i4, Prozor/Rama,ro|ena20.11.1946.godine, JMB2011946158568, kao jedini ~lan Dru{tva.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 45

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 78/104

Dalje na osnovu Odluke o uskla|ivanju djelatnosti i poslova unutranjegprometa sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine i razrje{enju prethodnogdirektora i imenovanju novog direktora Dru{tva "STO^AR-DRA[EVO", Dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u Prozor-Rama, broj OPU-IP 18/10 od 14. 1. 2010.godine, do{lo je do uskla|ivanja djelatnosti i poslova unutarnjeg prometa dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH",

broj 84/06) te razrje{enja du`nosti direktora Tadi} [imuna, sina Jure, JMB0704940153554 i imenovanje novog direktora Tadi} @eljka, sina [imuna,nastanjenna adresi Jakli}i 4, Prozor/Rama, JMB 2610965500383, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u pravnom prometu u zemlji, i vanjskotrgovinskom poslovanju,bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Uskla|ena djelatnost dru{tva "STO^AR-DRA[EVO" d.o.o. Prozor-Rama, sada glasi:

Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu je: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa,

01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza,01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.,01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`nedjelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja ikonzerviranjemesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesaperadi i ze~ijeg mesa,15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko`ivim`ivotinjama,51.320Trgovinanavelikomesomiproizvodimaodmesa,51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.220 Trgovina na malomesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju.

DJELATNOSTI U VANJSKO-TRGOVINSKOM PROMETU:

- Uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, sukladno upisanimdjelatnostima u unutarnjem prometu,

- Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu;

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavnica,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnihfirmi i konsignacija,

- Usluge me|unarodnog otpremni{tva.

(SR-329/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-633/09 od 1. 9. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

UzdravstvenojustanoviDomzdravlja^itlukupisujeseponovokaoravnatelj:

Dr. Jadranka Odak

JMBG 1612949156337

Rudarska bb

^itluk

(SR-330/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-26/10 od 26. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ivica Planini} iz ^itluka, Krehin Gradac bb, JMBG 1706969152731 ogla{ava da je on jedini osniva~ dru{tva koje osniva, a koje }e poslovati pod nazivom "PLANPROMET" d.o.o. ^itluk. Sjedi{te dru{tva je u ^itluku, Krehin Gradac bb, op}ina ^itluk. Temeljni kapital koji osigurava jedini osniva~ upla}en je u novcu i iznosi

2.000,00 KM,takoda je udiojedinog osniva~a u temeljnomkapitalu 100%. Dru{tvose upisuje u registar dru{tava kod nadle`nog suda. Danom upisa u registar dru{tava dru{tvo stje~e svojstvo pravne osobe. Dru{tvo odgovara za svoje obveze cijelomsvojim imovinom, a osniva se na neodre|eno vrijeme. Dru{tvo zastupa i predstavlja Upravadru{tva. ^lanDru{tvaza obvezeDru{tvaodgovarasvojimudjelom.Dru{tvomo`e stjecati udjele drugih poduze}a i osnivati podru`nice. Organi dru{tva suSkup{tinai Uprava. Kakoje osniva~jedini ~lan Dru{tva, on preuzimapravai obvezeSkup{tine. Upravu dru{tva ~ini direktor Dru{tva. Dru{tvo mo`e imati jednog ili vi{eizvr{nih direktora. Za direktora Dru{tva imenovan je Ivica Planini}, iz ^itluka,Krehin Gradac bb, JMBG 1706969152731, koji je sukladno odredbama Statuta imenovan na neodre|eno vrijeme. Direktor zastupa i predstavlja Dru{tvo uunutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja. Ukoliko budu imenovani izvr{nidirektori, njihove ovlasti i djelokrug rada odre|uje posebnim aktom direktor Dru{tva. Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:

45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242,45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442,45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401,50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160,51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320,51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422,

51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550,51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880,51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250. 52.260, 52.270,52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470,52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52. 486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620,52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.211, 55.212,55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.101,60.211, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 61.200, 63.110, 63.120, 63.300, 63.400,64.120, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.310, 71.320,71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600,74.120, 74.130, 74.140, 74.200, 74.300, 74.401, 74.402, 74.700, 74.810, 74.820,74.850, 74.870.

Djelatnosti dru{va u vanjskom prometu su:- vanjska trgovina (uvoz- izvoz) proizvodima iz registrirane djelatnosti;- izvodjenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih

radova stranoj osobi u zemlji;

- ugostiteljske usluge s inozemstvom u okviru registrirane djelatnosti;- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu;- usluge me|unarodne {pedicije;- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga,zastupanjestranih pravnih

osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta.

(SR-331/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-49/10 od 3. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo "NOVA" d.o.o. Neum je izmijenilo tvrtku tako da glasi: HOTELVILLA NOVA d.o.o. Neum, te je usuglasilo djelatnost tako da glasi: 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, 52.270Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 63.300 Djelatnost 

putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.220Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.850Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

(SR-332/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-968/09 od 17. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~i dru{tva Mariajn Fajfariz Selnica,Valdimir Raji} iz Sesveta, Ivica Peni} iz Rovinjai Michael Wallneriz Be~a zaklju~ilisu Ugovor o osnivanju dru{tva od 20. 11. 2009. g. kojim su osnovali dru{tvo pod tvrtkom EDTMAYER d.o.o. sa sjedi{tem u Mostaru, ul. K. Tvrtka 16.

2.Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, s tim da su osniva~i MarijanFajfar,ValdimirRaji}, Iviac Peni}i Michael Wallnerimatelji uloga odpo 500,00KModnosno po 25% udjela u Dru{tvu. Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcije,28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata,

28.210 Proizvodnja cisterni, spremnika i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osimkotlovaza centralno grijanje, 28.510Povr{inskaobrada i prevla~enjemetala, 28.520Temeljni strojarski radovi, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od~elika, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda d.n., 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje,29.230Proizvodnjarashladnei ventilacijskeopreme, osimone za ku}anstvo, 29.240Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja strojeva za industriju tekstila,odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona, 29.560Proizvodnjaostalih strojevaza specijalne namjene, d.n.,33.300 Proizvodnjaopremeza upravljanje industrijskim procesima, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka iostataka, Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 46 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 79/104

instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanjeobjekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata, 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinski

ardovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje i opremu, 50.101 Trgovina motornihvozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje utrgovini motornimvozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornihvozila, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i priboromza motornavozila, 50.401Trgovinamotorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima,njihovim dijelo i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanjeu trgovinistrojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.150 Posredov u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i`eljeznom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.430Trgovinanavelikoelektri~nimaparatimazaku}anstvo,radioiTVure|ajima,

51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima iostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na velikostrojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojev za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na velikora~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimuredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elekrtronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana velikoostalim strojevima za industrijskutrgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima,priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TVu re|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 trgov, na malouredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u

specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robomprodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te, 52.722 Popravak ostalih elektri~nil aparata za ku}anstvo, 52.740 Popravakd.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanjenekretninama preko posrednika, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 72.100Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220Ostale konsultanske usluge i izrada softwaera, 72.300Obradapodataka, 72.400 Izrada 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 93.050Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira unutra{nje djelatnosti,me|una. cestovni prijevozosoba i stvari, me|unarodno otpremni{tvo,zastupanje inozemnih tvrtki.

4. Osoba ovla{tean za zastupanje je Stipe Batinovi} iz Kule Norinske,Metkovi}, direktor dru{tva, i isti je ovla{ten da zastupa, predstavlja Dru{tvo u

unutarnjem i vanjskom prometu bez ogerani~enja.5. Marijan Fajfar iz Selnica je prokurist Dru{tva i isti je ovla{ten da zastupa i

predstavlja Dru{tvo bez ogerani~enja, osim prijenos i optere}enje nekretnina Dru{tva za {to ovlast mora biti izri~ito i posebno navedena.

(SR-333/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1059/09 od 13. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvoEMEN d.o.o.Mostar,sa sjedi{tem u Mostaru, One{}ukova 32, upisanou sudski registar Op}inskog suda u Mostaru mati~ni reg. broj subjekta upisa:1-12117, vr{i upis promjene lica ovla{tenog za zastupanje u zemlji Ivanjskotrgovinskomprometu, tako dase u registar kaoliceovla{tenoza zastupanjeuzemlji i vanjskotrgovinskom prometu upisuje:

Muamer Rahimi}, ro|en 27. 5. 1979. godine, nastanjen u Mostaru, Pijasci 40,JMBG 2705979150025.

(SR-334/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-32/10 od 18. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Stanko Jurkovi} se imenuje jedinim ~lanom Uprave - Direktorom dru{tva ABinvesticije d.o.o. ^apljina, a dosada{nji direktor Nikola Jurkovi} se razrje{ava tedu`nosti.

(SR-335/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-39/10 od 9. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo: "INTERIJER MARKI]" d.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu,proizvodnju i usluge MOSTAR, Polog b.b vr{i: istupanje i pristupanju novog ~lan,prijenos udjela, uskla|ivanje djelatnosti sa novom klasifikacijom djelatnosti i BiH ipromjenu direktora Dru{tva.

Dosada{nji ~lan dru{tva: Ante Marki}, Mostar, Polog bb, JMBG1701945150000, istupa iz Dru{tva i bri{e se iz registre gospodarskih dru{tava, a dru{tvu pristupa novi ~lan dru{tva: Slavko Marki}, Mostar, Polog bb, JMBG1306978150034, broj osobne iskaznice: 03BDD1838, koji prihvata sva prava iobveze stvorene tijekom poslovanja Dru{tva. Dru{tvo uskla|uje svoje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH i glase:

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,20.400 Proizvodnja ambala eod drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}ai drugih pletarsklhmaterijala, 36.110 Proizvodnja stolaca i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja,36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu,45.420Ugradnja stolarije, 45.430Postavljanjepodnih i zidnihobloga, 45.450Ostalizavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820Trgovina na veliko strojevimaza rudarstvo i gra|evinarstvo,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu.

Dosada{nji direktor dru{tva: Ante Marki}, Mostar, Polog bb,JMBG:1701945150000, bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava a upisuje novidirektori to:SlavkoMarki}, Mostar, Polog bb,JMBG 1306978150034,broj osobneiskaznice: 03BDD1838, bez ograni~enja 

(SR-336/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-82/10 od 8. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Helena Kre{i}, Aid Ljubovi} i Nino Vlaho, osniva~i i ~lanovi dru{tva: CON-TROL-H dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a kojedru{tvo je upisanouregistar Op}inskog suda u Mostaru u MRB: 58-01-0118-09, Odlukom br. OPU-IP:535-3/2009od 21.12.2009.g. pove}avajuukupnitemeljnikapital dru{tva,kojije dosada iznosio 2.000,00 KM. Ukupni temeljni kapital Dru{tva se pove}ava unosomnov~anih sredstavapojedinih~lanovadru{tva i to:Helena Kre{i},kojaje dosadabila imalac temeljnog kapitala u iznosu od 1.020,00 KM pove}ava unosom nov~anihsredstava u iznosu od 35.700,00 KM, tako da ukupan njen temeljni kapital nakonpove}anja iznosi: 36.720,00 KM, Nino Vlaho, ~lan dru{tva koji je bio imalactemeljnog kapitala u iznosu od 680,00 KM svoj kapital pove}ava za iznos od23.800,00KM,takodanakonpove}anjanjegovukupnikapitaliznosi24.480,00KMi Aid Ljubovi}, koji je bio imalac temeljnog kapitala u iznosu od 300,00 KMpove}ava svoj temeljni kapital unosom nov~anih sredstava u iznosu od 10.500,00KM, tako da nakon pove}anja njegov ukupni temeljni kapital iznosi 10.800,00 KM.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 47

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 80/104

Tako da ukupni temeljni kapital Dru{tva koji je do sada iznosi 2.000,00 KM, sepove}avaiukupnitemeljnikapitaldru{tvanakonpove}anjaiznosi:72.000,00KM.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-337/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-16/10 od 15. 1. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Dru{tva "DEMADINO" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Muje Bjelavca 

5, upisano u sudski registar Op}inskog suda u Mostaru mati~ni reg. broj subjekta upisa: 1-12035 registra Op}inskog suda u Mostaru, vr{i upis promjene lica ovla{tenog za zastupanje, tako da se kao lice ovla{teno za zastupanje bri{e: Emira Demi}, ro|ena 10. 7. 1982. godine, nastanjena u Mostaru, Hrvatske mlade`i 3,JMBG 1007982155051,dok }efunkciju licaovla{tenog zazatupanjeu unutra{njemi vanjskotrgovinskom prometu ubudu}e obavljati:

Nermin Demi}, ro|en 14. 7. 1983. godine, nastanjen u Mostaru, Hrvatskemlade`i 3, JMBG 1407983150043.

(SR-338/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1036/09 od 11. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Halilovi} (Alija) Jasmin, Konjic, Branilaca Konjica 324, JMBG1801974151967, broj li~ne karte: 03BIA1614, svojom Odlukom od 22. 12. 2009.godine osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom:

MAN SPEED d.o.o. KONJIC, Sjedi{te Dru{tva je: Konjic, Branilaca Konjica 324, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatosti Dru{tva su:

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini

strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima,jajima i jestivimuljem i mastima, 51.340Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovinana velikokavom,~ajevima, kakaomi za~inima, 51.380Trgovinana velikoostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}imai duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom,

51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremomza vodovodi grijanje, 51.550Trgovinana velikokemijskimproizvodima,51.560 Trgovina na veliko ostali m poluproizvodima, 51.570 Trgovina na velikootpacima i ostacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim strojevima,51:820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na velikostrojevimaza industriju tekstila i strojevimaza {ivanjei pletenje, 51.840Trgovinana 

veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimstrojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim

prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kimi toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioi televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom , 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i

igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na na tezgama i pijacama,52.630 Ostalatrgovina na malo izvan prodavaonica,60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300Djelatnost putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugihposrednika u prometu, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.300 Tehni~koispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid be, 74.870Ostale poslovnedjelatnosti,d.n. - Vanjskatrgovina (uvoz-izvoz)proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, Marketing, Zastupanje ino tvrtki,Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja robe s konsignacijskihskladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Uslugeme|unarodnogtransportarobe,Prijevozrobeiputnikaume|unarodnomcestovnomprometu.

UPRAVADRU[TVA: Halilovi} (Alija)Jasmin,Konjic, Branilaca Konjica324,JMBG 1801974151967, broj li~ne karte: 03BIA1614, direktor, bez ograni~enja.

(SR-339/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1040/09 od 5. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva "PEKARNA DUBRAVE" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uSTOLAC, sa sjedi{tem: Stolac, Crnici, bb, upisuje se osnivanje podru`nice dru{tva pod tvrtkom: "PEKARNA DUBRAVE" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uStolac - Podru`nica "Dubrave" Neum; skra}ena tvrtka podru`nice glasi:"PEKARNA DUBRAVE" d.o.o. Stolac - Podru`nica "Dubrave" Neum. Sjedi{tepodru`nice je na adresi: Neum, Stjepana Radi}a bb. Djelatnost podru`nice sudjelatnosti u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva.

Predstavljanje i zastupanje podru`nice Dru{tva vr{i rukovoditelj podru`nice:Zdenka Perutina, k}i Ivice, JMBG 1607960158755, s prebivali{tem: Stolac, Crni}ibb, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti.

(SR-340/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-962/09 od 21. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju ~lanka 63. Zakona o gospodarskim dru{tvima, a u svezi s ~lankom31. Statuta dru{tva EUROLEASING d.d., sa sjedi{tem u Mostaru, Vukovarska 1,Skup{tina dru{tvadonijelaje odlukuo preoblikovanjudru{tva izd.o.o.u d.d.takoda Dru{tvo nastavlja poslovanje kao dioni~ko dru{tvo. Tako|er je odlukom Skup{tinedru{tva pove}an temeljni kapital Dru{tva koji sada iznosi 16.596.600,00 KM, ipodijljen je na 165.966, koje su redovne, dematerijalizirane i glasiti }e na ime.Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 100 KM.

(SR-341/10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 48 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 81/104

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1051/09 od 12. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o prestanku rada i brisanju iz sudskog registra Podru`nica dru{tva JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i-^itluk broj OPU-IP-306/09 od 15. prosinca 2009.godine, ~lan dru{tva u funkciji Skup{tine dru{tva JERKOVI] d.o.o.Bijakovi}i-^itluk usvojio je Odluku o prestanku rada Podru`nice i razrje{enju

du`nosti rukovoditelja Podru`nice, i to:1. JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i-^itluk Podru`nica Kakanj, TSC "City Centar 

ONE" SP3 i brisanje iste iz sudskog registra zbog smanjenja obima poslovanja.Razrje{ava se du`nosti rukovoditelj podru nice Ina Spahi}, nastanjena na adresiMehmeda Skopljaka 98, Kakanj, JMB 0908985197182.

(SR-342/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-13/10 od 15. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva:Venus Comapnydru{tvosa ograni~enom odgovorno{}uMostar jeUgovorombrojOPU-IP: 671/09od 3. 12.2009.g. izvr{ena izmjena~lanadru{tva, izdru{tva je istupila Naida Jelovac, k}i Ramiza iz Mostara, Alekse [anti}a 2, JMBG1204985155052,i svoj temeljni kapital, kojijeiznosio2.000,00 KMili 100%udjel udru{tvu prenijela na novog ~lana koji pristupa dru{tvu i to na: Enilu Dugali},nastanjenu u Mostaru, na adresi: Fra Franje Mili~evi}a 21, ro|ena 16. 5. 1960.godine, JMBG 1605960155028, li~na karta broj: 06BDJ3048. Tako da je koddru{tva: Venus Comapny dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar izvr{eno

istupanje dosada{njeg ~lana dru{tva Naide Jelovac i prenos njenog temeljnogkapitala i udjela u dru{tvu na novog ~lana Dru{tva Enilu Dugali}, koja je pristupila dru{tvu.

Jedini ~lan i osniva~ Dru{tva: Venus Comapny dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar sada je Enila Dugali}, k}i Saliha, nastanjenu u Mostaru, na adresi: Fra Franje Mili~evi}a 21, ro|ena 16. 5. 1960. godine, JMBG1605960155028, li~na karta broj: 06BDJ3048 izdata od MUP HNK Mostar, koja jesada jedini ~lan Dru{tva i imalac ukupnog temeljnog kapitala u iznosu od 2.000,00KM ili 100% udjela u Dru{tvu.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-343/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-622/09 od 30. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom Uprave dru{tva "HP" d.o.o. Mostar razrije{en je du`nosti voditelja Podru`nice-OJ Uskoplje, Hrvatske po{te d.o.o. Mostar Anto Mikuli} i prestaju musve ovlasti za zastupanje i predstavljanje Dru{tva. Istovremeno je za voditelja Podru`nice-OJ Uskoplje, Odlukom Uprave Dru{tva od 29. 9. 2008. god., imenovanZvonimir Peri}, JMB 2008957191973, iz Uskoplja, nastanjen na adresi @drimci,Uskoplje, sa ovlastima da zastupa i predstavljaDru{tvo sukladno Statutui Pravilnikuo unutarnjem ustroju i sistematizaciji Dru{tva.

(SR-344/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-850/09 od 10. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Predstavni{tvo strane nevladine organizacije Fondazione "GESUMISERICORDIOSO"Onlus, Italija,Sassuolo(MO), a kojeje upisanou Federalnomministarstvu pravde Sarajevo reg. br. 210, knjiga I registra dana 2. 6. 2008. g. jeOdlukom br. OPU-IP: 196/09 od 9. 10. 2009. g. vlastitim sredstvima osnovalodru{tvo, sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }eposlovati pod tvrtkom: "GESU MISERICORDIOSO ME\UGORJE" d.o.o. ^itluk,tvrtka na - hrvatskom jeziku MILOSRDNI ISUS ME\UGORJE d.o.o.^itluk.-Sjedi{te dru{tvaje u ^itluku,na adresi:Bijakovi}ibb.Za osnivanjei po~etak

rada osniva~je uplatioiznosod 2.000,00 KM,na imetemeljnogkapitala tvrtke,takoda ukupni temeljni kapital tvrtke iznosi 2.000,00 KM u novcu, i to Predstavni{tvostrane, nevladine organizacije Fordazione "GESU MISERICORDIOSO" Onlus;Italija, Sassuolo (MO) je imalac temeljnog kapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili100% udjela u dru{tvu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan i to direktor dru{tva: Zorica [utalo, nastanjena u ^apljini na adresi: Domanovi}i bb, JMBG 0312971155045,osobna iskaznica br. 03BEA2220, koja }e dru{tvo zastupati i predstavljati uunutarnjemi vanjskom prometubez ograni~enjado iznosaod 2.000,00 KM,a prekotog iznosa uz suglasnost osnivatelja, kao i za kupovanje i prodaju nekretnina,strojeva i opreme, tako|er uz suglasnost osnivatelja.

01.110 Gajenje `itaricai drugih usjeva i zasada, d.n, 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenjenapitakai za~ina,01.221Uzgojovacai koza,01.240Uzgojperadi,01.251

Uzgojp~ela, proizvodnjameda i p~elinjeg voska,14.110Va|enje ukrasnog kamenaikamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.310 Prerada ikonzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti,15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih  jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520

Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskihproizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva,svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnihpeciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugihdodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda idijetetske hrane, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a,17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.210Proizvodnja radne odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora,19.100[tavljenjei obradako`e, 20.200Proizvodnjafurnira, {perplo~a, panel-plo~a,iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata,20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta odplute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala,25:220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnihkonstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.210 Proizvodnja cisterni, spremnika iposuda od metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 36.630 Proizvodnja 

ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljaniradovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnjuiliru{enje,srukovaocem,51.110Posredovanjeutrgovinipoljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n, 51.210Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.830 Trgovina na velikoma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima i perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko

ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovima i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a. i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240Trgovina rra malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim-pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 49

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 82/104

namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483

Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovirta-namalo polovnomrobom, u prodavnicama,55.101Hoteli i motelis restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta,55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.1.10 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.401Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Uslugepakovanja, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalno otpada 

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:- Vanjskatrgovina (uvoz-izvoz)prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

iz okvira registrirane djelatnosti,- Ugostiteljske usluge s inozemstvom u okviru registrirane djelatnosti,- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje stranih pravnih osoba,- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta - Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu

(SR-345/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-764/10 od 31. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~Husi} Zijad iz Mostara, Podvele bb, osnovao je Dru{tvo za trgovinu iusluge Z.HUSI] d.o.o. Mostar, skra}eni naziv Z.HUSI] d.o.o.Mostarsa sjedi{temu Mostaru Bi{}e Polje bb. Lice ovla{teno za zastupanje je Husi} Zijad koji dru{tvozastupa bez ograni~enja 

Dru{tvo za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM i upla}en je u novcu

Djelatnosti Dru{tva u zemlji je01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a cvje}a i drugog ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenjesadnicaloze, 01.131Vinigradarstvo,01.132 Gajenjevo}a, 01.133Gajenje biljakaza pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda ip~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, dn, 01.413 Ostale poljoprivredneusluge 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga,05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa,osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.310Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a,15.330 Preradai konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja imasti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina isli~nih jestivih masno}a, 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda,osim proizvodnje sladoleda, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutihsmjesa, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja hljeba,

peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaoa,~okolade i bombona, 15.850 Proizvodnjasuhetjestenine, 15.860 Prerada ~aja i kafe,15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.890 Proizvodnja ostalihprehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 17.110Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje grebenanihvlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana vunenog tipa,17.140 Priprema i predenja vlakana lanenog tipa, 17.160 Proizvodnja konca za {ivanje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230Proizvodnjatkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240Proizvodnjatkanina svilenogtipa,17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tekstila, 17.401Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja sagova i prostira~a za pod,

17.530 Proizvodnja netkanog tekstilai proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e,17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenihi kuki~anih tkanina,17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720Proizvodnjapletenih i kuki~anih pulovera, jakni(kardigan,d`ersej),prslukai sli~nihproizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radnih odijela,18.221 Proizvodnja ostale spoljne odje}e, osim one {ivane po mjeri, 18.222

Proizvodnja ostale spoljne odje}e, {ivane po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja,18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obradba ko`e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.102Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a,panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, 20.300 Proizvodnja gra|evinskestolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalihdrvenih proizvoda, 21.110 Proizvodnjaceluloze,21.120 Proizvodnjapapira ikartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira ikartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona d.n., 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nihpremaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd enata,sredstava za ~i{}enje i poliranje, 24.520Proizvodnjaparfema i toaletno kozmeti~kihpreparata, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatine, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja,24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja 

vje{ta~kih i sinteti~kih vlakana, 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda,25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda odplasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 26.120 Oblikovanje i obradba ravnog stakla, 26.150 Proizvodnja iobradba ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ku staklenu robu, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja sanitarne keramike, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora,26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kihproizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, 26.520Proizvodnja kre~a, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo,26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalihproizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje,oblikovanje i obrada kamena, 26.810Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n., 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinskestolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sl. posuda, 28.220Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.400Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510Povr{inska obradba i presvla~enje metala, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.610Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova,28.710Proizvodnja~eli~nihba~vi i sli~nihposuda, 28.720Proizvodnjaambala`eodlakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.130Proizvodnja slavina i ventila, 29.320 Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i{umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom,29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja uredskih strojeva, 30.020 Proizvodnja ra~unara (kompjutera) i druge opreme za obradbu podataka, 31.100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora,31.200 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu elektri~ne opreme, 31.300Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.500 Proizvodnja `arulja i elektri~nihsvjetiljki, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, 31.620

Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih cijevi idrugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih oda{ilja~a iradiooda{ilja~a i aparata za `i~anu telefoniju i telegrafiju, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410Proizvodnja motocikla, 35.420Proizvodnjabicikla, 35.430Proizvodnjainvalidskihkolica, 35.500 Proizvodnja ostalih vozila, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala,36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalognamje{taja,d.n., 36.150Proizvodnjamadraca,36.400 Proizvodnjasportske opreme,36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestunespomenutih, 37.100 Recikla a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla a nemetalnih ostataka i otpadaka, 40.111 Proizvodnjahidroelektri~ne energije, 40.112

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 50 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 83/104

Proizvodnja termoelektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije izdrugih izvora, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.212 Niskogradnja, 45.213Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220Podizanje krovnihkonstrukcijai pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja autoputeva idrugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja 

hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata,45.310Elektroinstalacijskiradovi, 45.320Izolacijskiradovi,45.330 Postavljanjeinstalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanjepodnih i zidnih obloga, 45.441 Frabarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju iliru{enje, sa rukovaocem, 50.101Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103Posredni{tvo u trgovini motornimvozilima, 50.200Odr`avanjei popravak motornihvozila, 50.301Trgovinana velikodijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302Trgovina na malo dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priboromza motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima ipriborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom,50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom,50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u

trgovinigorivima,rudama,metalimaiindustrijskimhemijskimproizvodima,51.130Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.150Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo idrugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om,obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima iduhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenimko`ama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na velikomesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,51.360Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380Trgovina na veliko ostalimostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo,radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom,tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima,51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na velikoostacima i otpacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim strojevima, 51.840Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850Trgovina na velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim djelovima i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom spravama ukulju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala 

trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 52.230Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260Trgovina na malo duhanskim proizvodima,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kimi toaletnimproizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na maloodjevnim predmetima, 52.430Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo,radioure|ajima i TVure|ajima,52.460 Trgovinana malo`eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evnskim materijalom, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo

satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484Trgovina na maloigrama i igra~kama, 52.485Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalihelektri~nih ure|aja za ku}anstvo, 52.730 Popravak satovai nakita,52.740 Popravci,d.n., 55.101 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana,

55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj d.n., 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 55.510 Kantine (menze), 55.520Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.101 Prevoz putnika i robe(tereta), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.220Taksi slu`ba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prevozrobe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenjerobe, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima,d.n.,63.400 Djelatnost ostalihagencijau saobra}aju,65.210 Financijskizakup (leas-ing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupovina i prodaja vlastitihnekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.310 Iznajmljivanjepoljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}ira~unare (kompjutere), 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400Iznajmljivanjepredmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 72.100 Pru`anje savjetaora~unarskoj opremi (hardwaru), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale

konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obradba podataka, 72.400 Izrada iupravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih iknjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara), 72.600 Ostale srodnera~unarske aktivnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolniposlovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200Arhitektonskei in`enjerskedjelatnostii tehni~ko savjetovanje,74.402 Ostaleuslugereklame i promid`be, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.810 Fotografskedjelatnosti,74.820 Djelatnost pakovanja,74.850 Tajni~kei prevodila~kedjelatnosti,74.870 Ostale poslovne djelatnosti d.n., 85.323 Ostale djelatnosti socijalne za{tite,bez smje{taja, 92.610 Rad sportskih objekata, 92.620 Ostale sportske djelatnosti,92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila ikrznenih proizvoda, 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, 93.030Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.040 Pogrebne iprate}e djelatnosti 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUVanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistrovane djelatnosti

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovanedjelatnosti

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnostiPoslovi uvoza i izvoza roba i usluga 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;Zastupanje inostranih firmi i konsignacija Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti

(SR-346/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-252/10 od 12. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

GLAZBENA {kola Ivana pl. Zajca Mostar razrije{ila je du`nosti ravnatelja {kole Jozefinu Musa, a za v.d. ravnatelja [kole imenovala je DubravkuZelenika-Mili~evi}. Ostali podaci ostaju neizmijenjeni.

(SR-347/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-190/09 od 22. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Skup{tina dru{tvaAgencije "IPONSECURITY" d.o.o.Mostar donijelaje dana 17. 2. 2010. godine odluku br. 01/5-1-1/10 o prestanku rada Podru`nice BugojnoAgencije "IPON SECURITY" d.o.o. Mostar. Istovremeno prestaju sve ovlastivoditelja-direktora Podru`nice Bugojno Marinka Juki}a iz Viteza JMB0102971193651.

(SR-348/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-346/10 od 29. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Mile Perutina,sin Mile, izMostara,Buna bb,JMBG2402967150000,osniva~ i jedini~lan dru{tva,SANTAMARIAdru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 51

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 84/104

sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi: Buna bb je Odlukom razrje{io du`nostidosada{njeg direktora dru{tva Milu Perutina, i za direktora dru{tva imenovaoGordanu (Gojko) Perutina, ro|. Ivankovi} iz Mostara, Buba bb, ro|ena 24. 9. 1968.godine, nositeljica osobne karte broj 03BDC3350, izdane dana 2. 10. 2003. godineod strane MUP-a HNK Mostar, koja }e dru{tvo zastupati u unutarnjem i vanjskomprometu bez ograni~enja ovla{tenja. Istom odlukom osniva~ je upisao

prokuru/prokursitu dru{tva. Za prokuristu Dru{tva imenovan je: Mile Perutina, sinMile, ro|en 24. 2. 1967. g. u Stocu, nastanjen u Mostaru, na adresi: Buna bb, JMBG2402967150000,osobna iskaznica broj 04BDF8886 izdataod MUPHNK/@ Mostar,koji }e dru{tvo zastupati bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskomprometu, osim prijenosa i optere}enja nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost osniva~a-~lana Dru{tva.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-349/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-166/10 od 17. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo GENEZA d.o.o. Mostar jeosnovalo poslovnu jedinicu u Sarajevu na adresi Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a 185. Poslovna jedinica }e poslovati podnazivom GENEZA d.o.o. Poslovna jedinica Sarajevo. Rukovoditelj poslovne jedinice je Marko Ba~un koji poslovnu jedinicu zastupa bez ograni~enja u okvirudjelatnosti poslovne jedinice. Djelatnosti poslovne jedinice su u okviru redovitedjelatnosti dru{tva.

(SR-369/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-174/10 od 24. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o osnivanju podru`nice dru{tva u Biha}u od 23. 2. 2010. godinesastavljenkod notaraJuriceMusaOPU-IP: 111/2010 dru{tvo"GIPI& SONS" d.o.o.^itluk osniva Podru`nicu dru{tva u Biha}u koja }e poslovati pod tvrtkom "GIPI &SONS" d.o.o.^itluk Podru nicaBiha}, sa sjedi{tem u Biha}u na adresiul. Vo}arska bb. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registriranih djelatnosti dru{tva osniva~a. Podru`nicu zastupa i predstavlja voditelj podru`nice Aida Selimovi} izBiha}a nastanjena na adresi ul. Radoslava Lopa{i}a bb, JMBG 1510967115020, br.osobne iskaznice 04CLC3667 bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti.

(SR-370/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-172/10 od 30. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Sukladno Zapisniku o potvrdi Odluke o razrje{enju direktora i Odluke oimenovanju direktora Dioni~kog dru{tva "VELMOS COMPANYMostar, sa~injenepred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara pod poslovnim brojem OPU-IP-83/2010od 26. 2. 2010. godine, Penava Murad iz Mostara, Tekija br.47, JMBG1010944710271, dosada{nji direktor i zakonski zastupnik Dioni~kog dru{tva "VELMOS COMPANYMostar,razrje{uje se du`nosti sa danom30. 1. 2010. godinei sa ovim danom mu prestaju sva ovla{tenja direktora i zakonskog zastupnika Dioni~kog dru{tva "VELMOS COMPANY" Mostar.

Na mjesto direktora i zakonskog zastupnika Dioni~kog dru{tva "VELMOSCOMPANY" Mostar sa danom 31. 1. 2010. godine imenovanje Penava Alen izMostara, ul. Fra Frane Mili~evi}a br. 23, JMBG 2501974150790. direktor zastupa ipredstavlja Dioni~ko dru{tva "VELMOS COMPANY" Mostar u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja, a u okviru zakonskih ovla{tenja.

(SR-371/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-173/10 od 11. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK .d.d sa sjedi{tem u Mostaru, Kneza Branimira 2b, ogla{ava brisanje dosada{njeg direktora Banke gospodina Petra Jur~i}a teimenovanje novog direktora i upis istog u sudski registar. Du`nost direktora Bankeobna{at }e gospodina Michael Vogt. Gospodin Vogt je dr`avljanin RepublikeAustriji sa mjestom prebivali{ta Bruck/Leitha, Schlossmuhigasse 16, R. Austrija.

Direktor ima ovlasti sukladno Statutu Banke.

Ostale osobe i podaci o ostalim osobama koje su upisane u sudski registar kaoosobe ovla{tene za zastupanje Banke i u unutarnjem , i u vanjskom prometu, ostajunepromijenjene.

(SR-372/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-248/10 od 7. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^lanovi dru{tva PEHAR & CO d.o.o. ^itluk s sjedi{tem u ^itluk, BlizneGomile bb donoseodlukuo prestanku rada i brisanju iz sudskogregistra podru`nicuNovi Travnik s sjedi{tem Novi Travnik, Ive Andri}a 13/7, Ljepunice bb. Razrje{ava se rukovoditelj poslovnice Josip Sli{kovi} iz Travnika, Bu~i}i bb koji je podru`nicuzastupao i predstavljao bez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-373/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-247/10 od 7. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^lanovi dru{tva PEHAR & CO d.o.o. ^itluk s sjedi{tem u ^itluk, BlizneGomile bb donoseodlukuo prestanku rada i brisanju iz sudskogregistra podru`nicuTuzla s sjedi{tem Tuzla, Ljepunice bb. Razrje{ava se rukovoditelj poslovnice AnteVasilj iz ^itluka, Krehin Gradac koji je podru`nicu zastupao i predstavljao bezograni~enja ovla{tenja.

(SR-374/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-164/10 od 15. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom Uprave UniCredit Bank d.d. br. 04-1-6597-1/09 od 27. 10. 2009.godine odobreno preseljenje poslovnice UniCredit Bank d.d. u Zavidovi}ima. Izsudskog registra bri{e se adresa Patriotske lige br. 1, a upisuje nova koja glasi:

UniCredit Bank d.d.

Poslovnica u Zavidovi}ima 

Ul. Pinkasa Bandta bb, Zavidovi}i

(SR-375/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-218/10 od 8. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~ Miroslav Zovko, Uzari}i bb, [iroki Brijeg donio je dana 17.o`ujka.2010. godine Odluku o uskla|ivanju djelatnosti sa klasifikacijomdjelatnosti BIH i pro{irenju djelatnosti, te u skladu s njom i Odluku o izmjenama idopunama statuta dru{tva. Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu je:

Djelatnosti dru{tva u unutra{njem prometu poslije izvr{enih promjena susljede}e: Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Postavljanje krovnihkonstrukcija i pokrivanje krovova; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme;Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali zavr{ni radovi; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornimvozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priboromza motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na 

malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovinimotorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; Odr avanje i popravakmotorkota~a; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim kemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskomopremom, brodovima i avionima; Posredovanjeu trgovininamje{tajem,predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em iduhanom; Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode iligrupama proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima;Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje;Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama;Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko

sirovimduhanom;Trgovinana velikovo}emi povr}em; Trgovinana velikomesomiproizvodimaod mesa;Trgovinana velikomlijekom,mlije~nim proizvodima,jajima, jestivim uljima.imastima;Trgovinana velikoalkoholnimi drugimpi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima;Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce;Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na velikotekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om ; Trgovina na velikoelektri~nimaparatimaza ku}anstvo, radioi televizijskimure|ajima;Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje;Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitimgorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 52 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 85/104

sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima;Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima iostacima; Trgovina na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila istrojevima za {ivanje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom

opremom i softwareom;Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom;Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na velikoisklju~ivoza vlastitira~un; Trgovinana malo u nespecijaliziranimprodavaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ; Trgovina na malovo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; Poljoprivredne ljekarne Trgovina na malokozmeti~kimi toaletnimpreparatima; Trgovinana malotekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TVure|ajima; Trgovinana malo metalnom robom,bojamai staklom; Trgovina namalo

knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo uredskom opremom ira~unalima;Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~komi sli~nomopremom; Trgovina na malo {portskom opremom; Trgovina na malo igrama iigra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo;Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malorabljenom robom u prodavaonicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica;Hotelii moteli s restoranom; Hoteli i moteli bezrestorana;Kampovi i kampirali{ta; Ostali smje{taj za boravak turista; Restorani; Barovi; Bifei(buffet); Kavane; Kantine; Prijevoz putnika u drumskom prometu; Prijevoz putnika u gradskom prometu; Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; Prijevoz robe udrumskom prometu; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu ; Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; Stvaranje novihnekretnina za prodaju; Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un; Agencije za nekretnine; Upravljanje nekretninama preko posrednika; Iznajmljivanje automobila; Iznajmljivanje ostalih kopnenihprometnih sredstava; Arhitektonskei in`enjerskedjelatnostii tehni~ko savjetovanje;

Ostale poslovne djelatnosti, d.n;Djelatnosti dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu poslije izvr{enih promjena 

su:Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda iz okvira registriranih djelatnostiunutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,Posredovanje i zastupanjeu prometurobai usluga,zastupanje stranihpravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta, Prijevoz robe i putnika ume|unarodnom cestovnom prometu, Promid`ba (reklama i propaganda),Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Ostale poslovne djelatnosti u okviru registriranedjelatnosti.

(SR-376/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-147/10 od 1. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o osnivanju, broj: OPU-IP-63/10 od 22. 2. 2010. godine osnovano jeDru{tvo: OROTON dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac

Skra}eni naziv firme je: OROTON d.o.o. Stolac.Sjedi{te dru{tva: Stolac, Ul. Ru|era Bo{kovi}a bb.Osniva~: Idriz Pelja, ro|en 3. 12. 1972. godine, nastanjen u Stocu, Ul. Ru|era 

Bo{kovi}a bb, JMBG: 0312972153755.Direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti je

Idriz Pelja, ro|en 3. 12. 1972. godine, nastanjen u Stocu, ul. Ru|era Bo{kovi}a bb,JMBG: 0312972153755.

Osniva~ki ulogiznosi 2.000,00KM, od toga: osniva~IdrizPelja, 2.000,00KMili 100% udjela u kap.

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu:01.131, 01.132, 01.133, 01.240, 01.251, 01.252, 01.413, 01.420, 05.020,

15.320, 15.330, 15.610, 15.810, 15.860, 15.890, 15.982, 20.510, 25.220, 25.230,25.240, 26.520, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820,28.120, 28.610, 28.620, 36.110, 36.120, 36.130, 36, 140, 36.610, 36.630, 45.110,45.120, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.310, 45. 320, 45.330, 45.340,

45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50. 102, 50, 103,50.200, 50.301 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 51.130, 51.150,51.160, 51.170, 51, 190, 51.210, 51.220, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340,51, 350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440,51.450, 51.470, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.840,51.850, 51.860, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240,

52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450,52.460, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.630, 52.740, 55.212,55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 63.300,63.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.70074.870, 85.323, 93.020, 93.040, 93.050

U vanjskotgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:

- Vanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistrirane djelatnosti,

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registriranedjelatnosti,

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti,

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija,

- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti,

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta.

(SR-377/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-649/09 od 30. 10. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

OdlukomNadzornogodboraUTTP "BORASNICA" d.d.Konjic br.01-7-52/09od 6. 7. 2009. godine razrje{en je Zeljkovi} Nermin du`nosti direktora UTTP"BORASNICA" d.d. Konjic.

OdlukomNadzornogodboraUTTP "BORASNICA" d.d.Konjic br.01-7-53/09od 6. 7. 2009. godine za v.d. direktora dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, jeimenovanaOmeragi}Envera,k}iBajre,izKonjica,ul.Civilnih`rtavaratabr.9/18.

Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa uprava dru{tva koju ~ini Omeragi} Envera, k}i Bajre, iz Konjica, ul. Civilnih `rtava rata br. 9/18,JMBG: 2412964156968, LK. br.04BIA4777, bez ograni~enja ovla{tenja, a prestajuovla{tenja Zeljkovi} Nerminu da zastupa dru{tvo.

(SR-378/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-237/10 od 14. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo Savjetodavni poljoprivredni centar "GAJ" d.o.o. Mostar je pro{irilo iuskladilo djelatnosti dru{tvasa Klasifikacijomdjelatnostitako da djelatnosti dru{tva sada glase

Djelatnost unutarnjeg prometa 

POLJOPRIVREDA, LOV I [UMARSTVO

01.121Gajenjepovr}a,cvije}aiukrasnogbilja,01.122Gajenjevo}nihsadnica,01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.411Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova,zelenih i rekreacijskih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

50.500Trgovinana malo motornimgorivimai mazivima, 51.110 Posredovanjeu trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama, 51.310Trgovinana velikovo}emi povr}em51.320 Trgovinana veliko

mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.550Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250Trgovina na malo alkoholnimi drugimpi}ima, 52.260 Trgovinana malo duhanskimproizvodima,52.312 Biljneljekarne, izdavanje i pravljenje lijekovaod trava,52.313Poljoprivredne ljekarne, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima iortopedskim pomagalima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 

PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 53

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 86/104

60.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMUIVANJE I POSLOVNEDJELATNOSTI 73.201 Istra ivanje i eksperimentalni razvitak u dru{tvenimznanostima, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.300Tehni~ko ispitivanje i analiza.

(SR-379/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, u vije}u sudaca: Divne Bo{njak , kao predsjednika vije}a, Rabije Tanovi} i Angele Pu{i}, kao ~lanova vije}a, u izvanparni~nompredmetu,po zahtjevu IvanaMuse,predsjednikastrankeHKDU BiH, sasjedi{temuMostaru, ul.Dr Mile Budaka126,a radi upisa izmjenepodatakau Registar politi~kihstranaka, na sjednici vije}a odr`anoj dana 26. 10. 2009. godine

Rije{io je

Primaju se na znanje izmjene i dopune Statuta HKDU BiH , odnosnoAmandmani na Statut Stranke od 26. 9. 2009. godine, kako slijedi:

izmjena adrese sjedi{ta stranke. Umjesto dosada{nje adrese ul. Nikole Subi}a Zrinskog br. 11, upisuje se nova adresa ul. Dr Mile Budaka 126, Mostar, izbor Predsjednika HKDU-a BiH Ivana Muse,

kao i Amandmani na Statut Stranke od 26. 9. 2009. godine, usvojeni na 5.Op}em Saboru, odr`anom u Mostaru 26. 9. 2009. godine.

Popravomo}nostiovogrje{enjaisto}ese objavitiu "Slu benomglasiluBiH".Obrazlo`enje

Politi~ka organizacija HKDU BiH po predsjedniku stranke Ivanu Musipodnijela je Ovom sudu dana 13. 10. 2009. godine zahtjev za upis promjenepodataka u registru. Zatra`eno je da se izvr{i upis izmjene adrese sjedi{ta Stranke,upis Predsjednika Stranke te izmjene i dopune Statuta HKDU BiH, odnosnoAmandmana na Statut Stranke. Sve izmjene i dopune usvojene su na 5. Op}emSaboru , odr`anom u Mostaru 26. 9. 2009. godine.

Uz zahtjev zaupis gorenavedenihizmjena prilo`ena je sljede}a dokumantacija:Odluka Senata HKDU BiH o sazivanju 5. Op}eg Sabora, Zapisnik sa 5. Op}egSaboraHKDUBiH,dnevnirediposlovnikoradu5.Op}egSabora,Odlukaoizmjeniadrese sjedi{ta Stranke, Odluka Sabora o izboru Predsjednika Stranke i Amandmanina Statut HKDU BiH sve od 26. 9. 2009. godine.

Nakon {toje Vije}e ovogsudarazmotrilozahtjev i prilo`enu dokumentaciju, teutvrdilo da je zahtjev za izmjenu podataka upisanih u registru Ovog suda osnovan,udovoljiloje zahtjevu i odlu~ilokao u izrecirje{enja,na temelju~lanka 23.Zakona o

politi~kim organizacijama (Slu`beni list SRBiH 27/91).(SR-380/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, u vije}u sudaca: Divne Bo{njak , kao predsjednika vije}a, Rabije Tanovi} i Angele Pu{i}, kao ~lanova vije}a, u izvanparni~nompredmetu , po zahtjevu ZvonkeJuri{i}a,predsjednika strankeHrvatskastrankaprava Bosne i Hercegovine"\api} - dr. Juri{i}", sasjedi{temu Mostaru, ul.KnezaMihajla Vi{evi}a Humskog br. 39, a radi upisa izmjene podataka u Registar politi~kihstranaka , na sjednici vije}a odr`anoj dana 18. 3. 2010. godine

Rije{io je

Primaju se na znanje izmjene i dopune Statuta Hrvatske stranke prava Bosne iHercegovine "\api} - dr. Juri{i}", od 6. 3. 2010. godine, kako slijedi:

Mijenja se ~l. 2. st. l. Statuta HSP BiH na na~in da se rije~i "\api} - dr. Juri{i}"bri{u, te izmijenjen stavak glasi: - Naziv stranke je Hrvatska stranka prava Bosne iHercegovine.

Po pravomo}nosti ovog rje{enja isto }e se objaviti u Slu`benom glasilu BiH.

Obrazlo`enjePoliti~ka organizacija Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine "\api} -dr.

Juri{i}" popredsjedniku strankeZvonki Juri{i}upodnijelaje ovomSudu, dana10.3.2010. godine, zahtjev za upis promjene naziva Stranke u registru. Zatra`eno je da seizvr{iupis izmjenenazivaStranke.Ova izmjenai dopunaStatuta Strankeusvojenajeu na III izvanrednom Saboru Stranke , odr`anom u Rami 6. 3. 2010. godine.

Uz zahtjevza upis gorenavedeneizmjene prilo`ena je slijede}a dokumentacija:zahtjev za izmjenu naziva u registru Suda br. 01-032/03/10 od 8. 2. 2010. godine,zapisnik sa III Sabora (izvanrednog) od 6. 3. 2010. godine, Odluka o sazivanjuizvanrednog Sabora Stranke br. 01-027/02/10 od 12. 2. 2010. godine i Odluka oizmjenama i dopunama Statuta Stranke br. III-006/2010 od 6. 3. 2010. godine.

Nakon {toje Vije}e ovogsudarazmotrilozahtjev i prilo`enu dokumentaciju, teutvrdilo da je zahtjev za izmjenu podataka upisanih u registru ovog Suda osnovan,

udovoljilo jezahtjevui odlu~ilo kaou izrecirje{enja,na temelju~lanka 23.Zakona opoliti~kim organizacijama (Slu`beni list SRBiH 27/91).

(SR-381/10-M)

Op}inski sudu Mostaru, u vije}u sastavljenom od sudaca:DivneBo{njak , kaopredsjednika vije}a, Rabije Tanovi} i Angele Pu{i}, kao ~lanova vije}a, u

izvanparni~nom predmetu po zahtjevu Vesne Pinjuh predsjednice HRVATSKESTRANKE PRAVA HERCEG - BOSNE, sa sjedi{tem u Mostar u, po punomo}nikuodvjetniciDra`enki Juri{i}iz Mostara, a radi upisa u Registarpoliti~kih stranaka, na sjednici vije}a odr`anoj dana 9. 3. 2010. godine,

Rije{io je

Upisuje se u Registar politi~kih organizacija - stranaka Op}inskog suda uMostaru stranka pod nazivom:

HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG - BOSNE.

Skra}eni naziv : HSP H-B.

Sj edi{te: Mostar, ul. Kraljice Katarine br. 11.

HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG - BOSNE djeluje na teritorijiBosne i Hercegovine,a danom upisa u Registar sudastje~e svojstvo pravneosobe, tes tim danom mo`e zapo~eti s radom, kao politi~ka organizacija.

HRVATSKU STRANKU PRAVA HERCEG - BOSNE predstavlja i zastupa predsjednicastranke VesnaPinjuh iz Mostara, ul. Kraljice Katarine br.11. i zamjenikpredsjednice Ivan Toki} iz Posu{ja, Vrpolje bb.

Politi~ka stranka du`na je obavijestiti ovaj sud o izmjenama podataka, koji suupisani u Registar suda u roku 30 dana od dana svake nastale izmjene.

Po pravomo}nosti isto }e se objaviti u Slu`benim novinama FBiH.

Obrazlo`enje

Predsjednica Stranke Vesna Pinjuh, po punomo}niku odvjetnici Dra`enkiJuri{i} iz Mostara, podnijela je ovom Sudu dana 25. 2. 2010. godine zahtjev za upisstranke pod nazivom HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG - BOSNE, sa sjedi{tem u Mostaru, u Registar politi~kih organizacija - stranaka.

Uz zahtjev je prilo`en popis 50 punoljetnih osniva~a stranke, zapisnik sa Osniva~ke skup{tine odr`ane u Mostaru 14. 2. 2010. godine, Odluka o osnivanjupoliti~ke Stranke, Programska izjava osniva~ke skup{tine i Statut stranke.

Nakon {to je vije}e ovog Suda ispitalo zahtjev i prilo`enu dokumentaciju,odobrilo je upis stranke pod nazivom HRVATSKASTRAN KA PRAVA HERCEG -BOSNE u Registar politi~kih organizacija - stranaka ovog Suda, jer je na{lo da suispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o politi~kim organizacijama ("Slu`beni list SR BH"br.27/91), pa je temeljem odredbi~lanka19.,23. i 31.Zakonaodlu~enokaou izreci rje{enja.

(SR-382/10-M)

Op}inski sud u Mostaru ,u vije}u sastavljenom od sudaca: Divne Bo{njak,kaopredsjednika vije}a, Rabije Tanovi} i Angele Pu{i}, kao ~lanova vije}a, uizvanparni~nom predmetu po zahtjevu Zorana Bo{njaka, predsjednika inicijativnogodbora za osnivanje HRVATSKE STRANKE PRAVA dr. Ante Star~evi}a HercegBosne , sa sjedi{tem u Mostaru, po punomo}niku odvjetniku Velimiru Mari}u izMostara, a radi upisa u Registar politi~kih stranaka, nasjednici vije}aodr`anoj dana 12. 4. 2010. godine,

Rije{io je

Upisuje se u Registar politi~kih organizacija - stranaka Op}inskog suda uMostaru stranka pod nazivom:

HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. An te Star~evi}a Herceg Bosne.

Skra}eni naziv : HSP dr. Ante Star~evi} HB.

Sjedi{te: Mostar, Ul. fra Didaka Bunti}a br. 140.

HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. Ante Star~evi}a Herceg Bosne djeluje na 

teritoriji Bosnei Hercegovine, adanom upisa u Registar suda stje~esvojstvo pravneosobe, te s tim danom mo`e zapo~eti s radom, kao politi~ka organizacija.

HRVATSKUSTRANKU PRAVAdr. AnteStar~evi}aHerceg Bosnepredstavlja i zastupa predsjednik stranke Zoran Bo{njak iz [irokog Brijega, Provo bb.

Politi~ka stranka du`na je obavijestiti ovaj sud o izmjenama podataka, koji suupisani u Registar suda u roku 30 dana od dana svake nastale izmjene.

Po pravomo}nosti isto }e se objaviti u Slu`benim novinama FBiH.

Obrazlo`enje

Predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje Stranke Zoran Bo{njak , popunomo}niku odvjetniku Velimiru Mari}u iz Mostara, podnio je ovom Sudu dana 23. 3. 2010. godine zahtjev za upis stranke pod nazivom HRVATSKA STRANKAPRAVA dr. Ante Star~evi}a Herceg Bosne, sa sjedi{tem u Mostaru, u Registar politi~kih organizacija - stranaka.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 54 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 87/104

Uz zahtjev je prilo`en popis 107 punoljetnih osniva~a stranke, zapisnik sa utemeljiteljskog Sabora odr anog u Mostaru 18. 3. 2010. godine, Odluka oosnivanju politi~ke organizacije, Program i Statut Stranke.

Nakon {to je vije}e ovog Suda ispitalo zahtjev i prilo`enu dokumentaciju, tezaklju~kom od 2. 4. 2010. godine, nalo`ilo podnosiocu zahtjeva da izmjeni nazivStranke, podnosilac je postupio po zaklju~ku i vije}e je odobrilo upis stranke pod

nazivom HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. Ante Star~evi}a Herceg Bosne uRegistar politi~kih organizacija - stranaka ovog Suda, jer je utvrdilo da su ispunjenisvi uvjeti propisani Zakonom o politi~kim organizacijama ("Slu`beni list SR BH"br.27/91), pa je temeljem odredbi ~lanka 19., 23. i 31. Zakona odlu~eno kao u izrecirje{enja.

(SR-383/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-92/10 od 23. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo "SIP" d.o.o. Mostar je pro{irilo i uskladilo djelatnost u unutarnjemprometu, tako da glasi: 15.810 Proizvodnja kruha,peciva, svje`etjestenine i kola~a,15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda,15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na,15.860 Prerada ~aja i kave, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,15.880 Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane,15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranihmaterijala, 15.930Proizvodnjavina (gro`|e), 15.940Proizvodnjajabukova~ei vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a,15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada 15.981 Proizvodnja mineralnevode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermentiranogduhana,16.002 Proizvodnjaostalih duhanskih proizvoda 21.120Proizvodnjapapira i kartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira ikartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletnepotrebe, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n, 25.110Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskihguma zavozila, 25.130 Proizvodnjaostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e odplasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nihmasa,25.240 Proizvodnja ostalihproizvoda od plasti~nih masa,26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnih predmeta, 26.220, Proizvodnja 

kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora iizolacijskog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike,26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnihkerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a,26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline,26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonskesmjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranihproizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa iumjetnogkamena,26.700 Sje~enje, oblikovanje i obradaukrasnogkamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n, 36.110 Proizvodnja stolaca i sjedala,36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150Proizvodnja madraca, 36.210 Proizvodnja kovanog novca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja glazbenih instrumenata, 36.400Proizvodnja {portske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610

Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnihotpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.120Prijenos elektri~ne energije, 40.220 Distribucija i prodaja plinovitih goriva distributivnom mre`om, 40.300 Proizvodnja i opskrba parom i toplom vodom,45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i

{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, ,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priborom za motornavozila 

naveliko,50.302 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko

cvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokavom, ~ajevima, kakaomi za~inima, 51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskimi kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.810 Trgovinana veliko alatnim strojevima 51.820 Trgovinana veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industrijutekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskimstrojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230

Trgovinana malo ribom,ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovinana malokruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom 52.420Trgovinana maloodje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetima od ko`e 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 55

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 88/104

52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica,55.101 Hotelii motelis restoranom,55.102Hotelii motelibez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i

ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,55.234 Ostali smje{taj , d.n., 55.300 Restorani 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet),55.403 Kavane, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu,63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika uprometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un,70.310Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanjenekretninamapreko posrednika,71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava 71.220 Iznajmljivanjesredstava za prijevoz vodenim putovima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnihprometnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanjeuredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalihstrojeva i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu iku}anstvo, d.n., 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konzultantske usluge iizrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama 

podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva,72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konzalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske iin`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje ianaliza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be,74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.700^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara 74.870Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnihparkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost {portskihobjekata i stadiona, 92.620 Ostale {portske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativnedjelatnosti, d.n. 93.010 Pranje i kemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta,93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anjefizi~kog stanjai raspolo enja93.050 Ostaleuslu`ne djelatnosti, d.n.Ostali podacisuneizmijenjeni.

(SR-384/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-117/10 od 5. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Silvana Ob{iva~ iz R. Hrvatske, Metkovi}a je osnovala dru{tvo pod nazivomADRIASET d.o.o.,sa sjedi{tem u ^itluku,Me|ugorje,-Krstine bb. Temeljnikapitaldru{tvaiznosi 2.000,00KM,u novcu.U pravnomprometu s tre}imosobama dru{tvoima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze dru{tvo odgovara svom svojomimovinom. Dru{tvou unutarnjem i vanjskomprometuneograni~eno zastupa direktor dru{tva Silvana Ob{iva~.

Djelatnosti Dru{tva su:

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su:

POLJOPRIVREDA

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje pov/}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za 

pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgojsvinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjegvoska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada ukombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova,zelenih i rekreacijskih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina 

motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,

rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokavom, ~ajevima, kakaomi za~inima, 51.380Trgovinana 

veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskimi kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina rra velikokemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom,

51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliz. prodavaonicama,prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskihproizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom iproizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, .52.270 Ostala traovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavaonicama, 52.312Biljne ljekarne,izdavanje i pravljenje njerava oa irava, 52.313 Poljoprivredne ljekarne, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na 

malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, uprodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 

UGOSTITELJSTVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 56 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 89/104

55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana,55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300Restorani, 55.401 Barovi,

55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.520 Ketering

PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE

60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe ucestovnom prometu, 60.300 Cjevovodni transport, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.,63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su:

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira 

- Usluge u me|unarodnom transportu robe,

- Zastupanje stranih osoba,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta.

(SR-385/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-119/10 od 26. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o promjeni adrese sjedi{ta dru{tva, pro{irenju djelatnosti uunutarnjem prometu i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva sa Klasifikacijom djelatnostiBiH, broj: OPU-IP: 85/2010. od 12. 2. 2010. godine, ~lanovi dru{tva MB STEELCOMPANY d.o.o. Mostar mijenjaju adresu sjedi{ta dru{tva tako da adresa sjedi{ta dru{tva sada glasi: Mostar, Bi{}e polje bb. Istom Odlukom vr{i se i pro{irenjedjelatnosti u unutarnjem prometu i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti BiH, tako da djelatnost dru{tva u unutarnjem prometusada glasi: 15.110- Proizvodnja i konzerviranje mesa,15.120- Proizvodnja ikonzerviranje mesa i ze~ijeg mesa, 15.130- Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320- Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330- Proizvodnja ikonzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610- Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710-Proizvodnja gotovehrane za doma}e`ivotinje, 15.830-Proizvodnja{e}era, 15.850-Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.910-Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a,15.930- Proizvodnja vina (gro`|e),15.940- Proizvodnja jabukova~e i vina od od ostalog vo}a,15.960- Proizvodnja piva,17.160- Proizvodnja konca za {ivanje, 17.210- Proizvodnja tkanina pamu~nogtipa, 17.220- Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230- Proizvodnja tkanina od~e{ljanog prediva, 17.240- Proizvodnja tkanina svilenog tipa,17.510- Proizvodnja 

tepihai prekriva~aza pod,17.720-Proizvodnjapletenih i kuki~anihpulovera,jakniisli~nih proizvoda, 18.100- Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210- Proizvodnja radneodje}e,18.230-Proizvodnjarublja, 18.242-Proizvodnjaostalih odjevnihpredmetaipribora, 19.100- [tavljenje i obrada ko`e,20.101- Proizvodnja rezane gra|e, osimnesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta,20.102- Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300- Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata,20.400- Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510-Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta,21.120- Proizvodnja papira i kartona, 21.210- Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona,21.220- Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe,21.230- Proizvodnja uredskog papirnatog materijala, 21.240- Proizvodnja tapeta, 24.110- Proizvodnja industrijskih plinova, 24.160-Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnimoblicima,24.300- Proizvodnja boja,lakova i sli~nihpremaza, grafi~kih bojai kitova,24.510-Proizvodnjasapuna i deterd enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520-Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.640- Proizvodnja fotografskogkemijskog materijala, 24.650- Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 25.110-Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila, 25.130- Proizvodnja ostalih

proizvoda od gume, 25.220- Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.110-Proizvodnja ravnog stakla, 26.220- Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja,26.250-Proizvodnjaostalih kerami~kih proizvoda, 26.300-Proizvodnjakerami~kihplo~ica i podnih plo~a, 27.210- Proizvodnja cijevi od lijevanog `eljeza, 27.220-Proizvodnja cijevi od ~elika, 28.110- Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120-Proizvodnjametalnegra|evinskestolarije i spojnihelemenata,28.210- Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220- Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.620- Proizvodnja alata, 28.630-Proizvodnja brava i okova, 28.710- Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od~elika, 29.120- Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.220-Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.420- Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala,29.510- Proizvodnja strojeva za metalurgiju, 29.530- Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540- Proizvodnja strojeva za industriju tekstila,odje}ei ko`e,30.010-Proizvodnjauredskih strojeva, 30.020-Proizvodnjara~unarai

ostale opreme za obradbu podataka, 33.300- Proizvodnja opreme za upravljanjeindustrijskim procesima, 35.410- Proizvodnja motocikla, 35.420- Proizvodnja bicikla, 36.110- Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120- Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine, 36.130- Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja,36.140- Proizvodnja ostalog namje{taja , 36.400- Proizvodnja sportske opreme,36.500- Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610- Proizvodnja imitacije nakita 

(bi`uterije), 37.100- Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 40.111- Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.130- Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 45.110-Ru{enjei razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120- Ispitivanje terenabu{enjem isondiranjem 45.211- Visokogradnja, 45.212- Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213- Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova,45.220- Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230- Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241- Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242- Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250-Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310-Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320- Izolacijski radovi, 45.330-Postavljanje cijevnihinstalacija, 45.340-Ostali instalacijski radovi45.410- Fasadnii {tukaturni radovi, 45.420- Ugradnja stolarije, 45.430- Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441- Farbarski radovi, 45.442- Staklarski radovi, 45.450- Ostali zavr{niradovi , 45.500- Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem,50.101-Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102- Trgovina motornih vozila na malo, 50.103-Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301- Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302- Trgovina dijelovima i

priborom za motorna vozila na malo 50.303- Posredovanje u trgovini dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.401- Trgovina motociklima, njihovim dijelovima ipriboromna veliko,50.402- Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priboromna malo, 51.120- Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim kemikalijama , 51.130- Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140- Posredovanje u trgovini strojevima,industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150- Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.180- Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., 51.310- Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340-Trgovina na veliko alkoholnim idrugim pi}ima, 51.350- Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360-Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.410-Trgovina na veliko tekstilom, 51.421- Trgovina na veliko odje}om, 51.422- Trgovina na velikoobu}om, 51.430- Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440- Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450- Trgovina na velikoparfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470- Trgovina na veliko ostalimproizvodimaza ku}anstvo 51.520-Trgovinana veliko metalima i metalnim rudama,51.540- Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550- Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.570-Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810- Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820- Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830-Trgovinana veliko strojevima za industriju tekstila ii strojevima za {ivanjeipletenje, 51.850- Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom51.870- Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju,52.210-Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220- Trgovina na malo mesom iproizvodima od mesa 52.240- Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima islatki{ima, 52.250-Trgovina na maloalkoholnimi drugirrfpi}ima,52.260-Trgovina na malo proizvodimaod duhana, 52.330-Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima, 52.410- Trgovina na malo tekstilom, 52.420- Trgovina na maloodje}om, 52.430- Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441-Trgovina na malo namje{tajem, 52.442- Trgovina na malo opremom za rasvjetu i

predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450- Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460- Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom , 52.481- Trgovina na malo uredskom opremom ira~unalima, 52.482-Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom isli~nom opremom, 52.483-Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484-Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.300- Restorani, 55.401- Barovi, 60.211-Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212-Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.230- Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu 60.240- Prijevozrobe u cestovnom prometu, 63.120- Skladi{ta i stovari{ta, 63.210- Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom prometu, 63.221- Usluge u pomorskom prometu,63.222-Uslugeu rije~nom i jezerskom prometu, 63.230-Ostale prate}edjelatnostiuzra~nom prometu,63.300-Djelatnostputni~kihagencija i turoperatora;ostale uslugeturizma, d.n. 63.400- Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.110- Stvaranjenovih nekretnina za prodaju, 70.120- Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 57

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 90/104

70.310- Agencija za nekretnine 71.320-Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo,71.340-Iznajmljivanjeostalih strojeva i opreme, d.n.,74.402-Ostaleusluge reklame i propagande,74.810- Fotografske usluge.

^lanovidru{tvadonijelisu i Statutarnuodlukuo izmjenidopuniStatuta dru{tva MBSTEELCOMPANYd.o.o.Mostarbroj: OPUIP:86/2010od12. 2.2010.godine

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-386/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-169/10 od 25. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

INTER PRESS d.o.o. [iroki Brijeg osniva dru{tvo s ograni~enomodgovornosti. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom : TOBACCO PRESS d.o.o.MOSTAR. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na poslovnoj adresi Blajbur{kih @rtava br.62. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosnotemeljni kapital u iznosu od 1.410.831,00 KM - u novcu i stvarima. Djelatnostidru{tva u unutarnjem prometu su : TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NAMALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo,Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornihvozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovinigorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovininamje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama,Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enomko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em,Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko

alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom,~ajevima, kakaomi za~inima, Trgovinana velikoostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,pi}ima i duhanom,Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na velikoobu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kimproizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, Trgovinana velikodrvetom, Trgovinana velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnomrobom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,Trgovina na velikokemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima,

perifernom opremom i softvvareom, Trgovina na veliko ostalim uredskimstrojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, Trgovinana velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju,Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i itraktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom iproizvodimaodmesa,Trgovinanamaloribom,ljuskarimaimeku{cima,Trgovinana malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,Trgovinana malo kozmeti~kimi toaletnim preparatima,Trgovinana malotekstilom,Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,

Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje ipredmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satoVima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom

opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em,Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama ipijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnomprometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu,Stvaranje novih nekretninaza prodaju, Kupnja i prodajanekretnina za vlastiti ra~un,Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanjenekretninama preko posrednika 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometaglase : vanjskatrgovina (uvoz- izvoz)proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnihcarinskih prodavaonica,usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje uprometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe skonsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu

Upravudru{tva ~ini jedan~lan : IgorRezi} iz[irokog Brijega- direktordru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja dru{tva u poslovima unutarnjeg ivanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja.

(SR-387/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-908/09 od 29. 12. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Jozo Primorac, ^itluk, Primorci 18. JMBG: 1504945151333 osniva dru{tvo sograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: "INVESTICIJE PRIMORAC" d.o.o.^itluk, Sjedi{te Dru{tva je 2.000,00 KM. Djelatosti Dru{tva su:

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila na veliko,50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko,50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo,50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom,50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i Poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovim duhanom,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljemimastima,51.340Trgovinanavelikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,

51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovina navelikokavom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana velikoostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom,51.421 Trgovina na veliko odje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimirijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom,51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 58 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 91/104

proizvodima,51.560 Trgovinana velikoostali m poluproizvodima,51.570 Trgovina na velikootpacimai ostacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim strojevima,51.820Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za.{ivanje i pletenje, 51.840Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na 

veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n. 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom , 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101, Hoteli i moteli s restoranom 55.102Hoteli i moteli, bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ikampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 62.200 Zra~ni promet,izvanredni (~arter) 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.221 Usluge u pomorskom

prometu, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u zra~nom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnihpo{ta, 64.200 Telekomunikacije, 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.67.130 Pomo}ne djelatnosti u financijskim posredovanjem, d.n. 70.110 Stvaranjenovih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine,70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.220Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanjezrakoplovnih prometnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezira~unalne opreme(hardware), 72.210Izrada softwarea, 72.220Ostale konsultantskeusluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid be, 74.820

Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n. Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim ineprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa Posredovanje i zastupanje u prometu roba i uslugaZastupanje stranih pravnih osoba Prodajastrane robe s konsignacijskog skladi{taProdaja robe u slobodnim carinskimprodavaonicamaPrijevozrobe u me|unarodnomcestovnomprometu Ugostiteljskeituristi~ke usluge s inozemstvom u okviru registriranih djelatnosti unutarnjegprometa Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu UPRAVA DRU[TVA: JozoPrimorac, ^itluk, Primorci 18. JMBG: 1504945151333 , broj li~nekarte:08BFB3520, direktor, bez ograni~enja.

(SR-388/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-234/10 od 12. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}uOPU-IP-118 /2010 od 24. 3. 2010. godine \ogi} Amra iz Prozor/Rame osnovala jeD.O.O. koje }e poslovati pod nazivom: "SOPOT" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Prozor/Rama. Skra}eni naziv je "SOPOT" d.o.o. Prozor/Rama sa 

sjedi{tem u Prozor/Rami, S}ipe br. 57. Osnovni kapital dru{tva ~ine nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM. Dru{tvom upravljaju skup{tina i uprava.Upravudru{tva~ini direktor, kojizastupai predstavljadru{tvo bezograni~enjau vanjskom iunutra{njem prometu. Na mjesto direktora imenovanje \ogi} Amra izProzor/Rame.U svom poslovanju dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 20.101Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e oddrveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 24.140 Proizvodnja ostalihosnovnih organskih hemikalija; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu; 02.020 Uslu ne djelatnosti u {umarstvu iiskori{tavanju {uma; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivim`ivotinjama,tekstilnimsirovinamai poluproizvodima; 51.120Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.180

Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nimproizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima. 52.486Trgovina na malo gorivom za doma}instvo

U vanjskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e poslove: Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u olcviru registrirane djelatnosti; usluge uvanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti; posredovanje izastupanjeu prometuroba i usluga;prodajastrane robesa konsignacionogskladi{ta.

- U skladu sa Odlukom o davanju prokure u dru{tvu "SOPOT" d.o.o.Prozor/Rama,sa~injenepred notaromMel}omNi{tovi} iz Mostara, u predmetu broj:OPU-IP-120/2010 od 24. 3. 2010. godine, na mjesto prokuriste dru{tva "SOPOT"d.o.o. Prozor/Rama sa danom 24. 3. 2010. godine imenovanje \ogi} Mustafa izProzor/Rame, [}ipe br.57, JMBG 1507965153552.

Prokurista zastupa i predstavlja dru{tvo u skladu sa ~l.26. st. 1. Zakona o

gospodarskim dru{tvima.(SR-389/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-92/10 od 23. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo "GRAFIT" d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva te jerazrije{ilo dosada{njeg direktora Bernarda Brki}a, a imenovalo novog direktora Zdravku Prskaloiz Mostara, sa neograni~enimovlastimaza zastupanje u unutarnjemi vanjskotrgovinskom prometu. Dosada{nji direktor Bernard Brki} se bri{e izsudskog registra i prestaju mu ovlasti kao direktora dru{tva.

Dru{tvo je pro{irilo i uskladilo djelatnosti dru{tva sa klasifikacijom djelatnostitako da sada glase:

NAKLADNI^KA I TISKARSKA DJELATNOST

21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira ikartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnogmaterijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda odpapira i kartona, d.n., 22.110 Naklada knjiga, 22.120 Naklada novina, 22.130Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Naklada zvu~nih zapisa,22.150Ostala nakladni~ka djelatnost, 22.210Tiskanjenovina, 22.220Tiskanjed.n.,22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.250Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom,51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malouredskom opremom i ra~unalima 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 59

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 92/104

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMUIVANJE I POSLOVNEDJELATNOSTI

70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un,70.310 Agencije za nekretnine 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid be, 74.820

Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostaleposlovne

(SR-390/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-229/10 od 7. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Zoran (Ilija) Mari}, iz Mostara, ul. Kneza Vi{eslava 77c, ro|en 26. 6. 1976.godine, JMBG: 2606976151838, osobna iskaznica broj: 04BDH7950 izdata odMUP HNK/@ Mostar je Odlukom br. OPU-IP: 101/10 od 17. 3. 2010. godine.vlastitim sredstvima osnovao dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: DENTALMED dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke je : DENTALMEDd.o.o. Mostar. Sjedi{te tvrtke je u Mostaru, na adresi: ul. Kneza Vi{eslava 14,stambenoposlovni objekat "J" Lamela: A1. Ukupni temeljni kapital tvrtke iznosi2.000,00 KM u novcu, i to Zoran Mari} je imalac temeljnog kapitala u iznosu od2.000,00 KM ili 100% udjela u dru{tvu. Upravu tvrtke DENTALMED dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar ~ini jedan ~lan i to direktor dru{tva, Zdenka 

Novak,iz Mostara, Polog bb,ro|ena26. 7. 1980. godine,JMBG:26071980156841,osobna karta broj 05BDI0158, izdana dana 24. 1. 2005. godine od strane MUP-a HNK/@, Mostar, koja }e dru{tvo zastupati i predstavljati u poslovima unutarnjeg ivanjskog prometa pojedina~no i samostalno i bez ograni~enja ovla{tenja.

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su slijede}e:

33.100 Proizvodnja medicinske i kirur{ke opreme i ortopedskih pomagala za upravljanje industrijskim procesima, 50.100 Trgovina motornih vozila na veliko,50.101 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornihvozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima,njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima,njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvodeili grupe proizvoda, d.n, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,

51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvimaza ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina navelikora~unarima,perifernomopremomisoftwareom,51.850Trgovinanavelikoostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko

isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}imai duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.320Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom

opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.401 Prire|ivanje sajmova,74.402 Ostale usluge reklame i propagande

Dru{tvo }e u vanjskom prometu obavljati slijede}e djelatnosti:

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjegprometa,

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- Usluge me|unarodne {pedicije,

- Zastupanje stranih pravnih osoba,

- Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta.

(SR-391/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-258/10 od 26. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo: TOPOING d.o.o., sa sjedi{tem u Kastavu, Rube{i 80/A. (Republika Hrvatska), a koje dru{tvo je upisano u registar Trgova~kog suda u Rijeci, Republika Hrvatska, MBS: 040073362, zastupano po jedinom ~lanu i direktoru Pu{kari}(Mate) Ivanu iz Opatije, Vjekoslava Spin~i}a broj 5, Republika Hrvatska jeOdlukom od 31. 3. 2010. godine, vlastitim sredstvima osnovalo dru{tvo s

ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a.Dru{tvo }e poslovati podtvrtkom:TOPOINGdru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}uMostar,a skra}eni nazivtvrtke je : TOPOING d.o.o. Mostar. Sjedi{te tvrtke je u Mostaru, na adresi: ul.Blajbur{kih `rtava bb. (u objektu SPC "SLAVONIJA", Lamela III, prizemlje).Ukupni temeljni kapitaltvrtkeiznosi2.000,00KM u novcu, i to dru{tvo:TOPOINGd.o.o.,sa sjedi{tem u Kastavu, Rube{i80/A, RepublikaHrvatskaje imalactemeljnogkapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili 100% udjela u dru{tvu. Upravu tvrtkeTOPOING dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar ~ini jedan ~lan i todirektordru{tva,Ru`aDoko-Knezovi},k}iIvana,izMostara,KraljaPetraKre{imira IV bb, JMBG: 1508960156843, osobna iskaznica broj 04BDF6798 izdata od MUPHNK/@ Mostar, koja }e dru{tvo zastupati i predstavljati u poslovima unutarnjeg ivanjskog prometa bez ograni~enja ovla{tenja.

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su slijede}e:

30.020 Proizvodnjara~unara i ostale opreme za obradu podataka, 37.100Recikla a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka iostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za 

doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimai opremom, 51.870Trgovina na velikoostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomira~unarima,52.482Trgovinanamalosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 70.110 Stvaranje novihnekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine,70.320Upravljanjenekretninamapreko posrednika,71.330 Iznajmljivanjeuredskihma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina iopreme, d.n, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom(hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada 

softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka,72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina,72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimantalnirazvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrane djelatnosti

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registriranedjelatnosti

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti

- Me|unarodni transport robe i putnika 

- Izvozi uvoz roba i usluga kojese napla}ujuuvozomi izvozomrobei usluge uistoj vrijednosti /kompenzacijski poslovi

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 60 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 93/104

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje inostranih firmi i konsignacija - Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

(SR-392/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-123/10 od 24. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva "GRANUM" d.o.o. ^APLJINA vr{i se prijenos udjela, tako da dosada{nji ~lanovi dru{tva Slavko Ramljak i Marija Ramljak prenose dio svojihudjelau dru{tvu,ukupno20% udjelana novog ~lanadru{tva IvuAndri}aiz ^apljine,Vrgorac 25,koji pristupadru{tvu,takoda vlasni~kastrukturanakonprijenosaudjela glasi: Slavko Ramljak sin Mate iz ^apljine, ul. Ivana Gunduli}a br. 12, imatelj jeuloga od 20.500,80 KM, {to iznosi 40% temeljnog kapitala i 40% udjela u dru{tvu;Marija Ramljak k}i Mate iz ^apljine, ul. Ivana Gunduli}a br. 12, imatelj je uloga od20.500,80KM, {toiznosi 40%temeljnogkapitalai 40%udjela u dru{tvu; IvoAndri}sinAntunaiz ^apljine, Vrgorac, br. 25,imatelj je uloga od 10.250,40 KM,{to iznosi20% temeljnog kapitala i 20% udjela u dru{tvu.

Mijenja se adresa sjedi{ta dru{tva, koja se do sada nalazila na adresi: ^apljina,ul. Ante Star~evi}a bb, tako da se sada sjedi{te dru{tva nalazi na adresi: ^apljina,Tasov~i}i bb.

Razrje{uje se du`nostidirektora dru{tva:Slavko Ramljak,sin Mate,ro|en 3. 1.1953. godine, JMBG: 0301953151138, s prebivali{tem: ^apljina, ul. Ivana Gunduli}a, br.12, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, a za direktora dru{tva imenuje: Danijel Ramljak, sin Slavka, ro|en 24. 9.1977.godine, JMBG:2409977151131, s prebivali{tem: ^apljina, ul. Ivana Gunduli}a, br.14, osobna iskaznicabr. 04BEB3414,izdanau MUPHNK,^apljina,dana11. 10.2004.godine,sa rokom va`enja do 11. 10. 2014. godine, ovla{ten da zastupa dru{tvo bezograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem ivanjskotrgovinskom poslovanju.

Vr{i se uskla|ivanje dosada{njih djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06)na sljede}i na~in: 01.121; 01.122; 01.123; 01.411; 01.412; 01.413; 28.110; 28.750;29.320; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301, 50.302; 50.303; 50.401; 50.402;50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170;51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340;51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440;51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570;51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110;52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410;52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483;52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.721; 52.722;55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 60.211; 60.212; 63.120; 63.300; 74.820.

Vr{i se i pro{irenje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa sljede}imdjelatnostima: 01.110; 01.131; 01.132; 01.133; 01.240; 01.251; 01.252; 15.310;15.320; 15.330; 15.410; 15.420; 15.910; 15.920; 15.930; 15.940; 28.120; 28.210;28.220; 28.610; 28.620; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.750; 52.313; 60.101;63.110; 63.210; 71.310.

(SR-393/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-178/10 od 11. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~-jedini ~lan dru{tva: MILLENNIUM GROUP d.o.o. Mostar, Dragan^oli}, a koje dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru u MRB:1-12091je Odlukomizvr{io pro{irenjedjelatnosti dru{tvau unutarnjemprometu, sa 

djelatno{}u: 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju i 92.340 Ostale zabavnedjelatnosti, d.n., tako da je djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu sada pro{irena iista glasi:

Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu glasi:45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena 

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih

obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,51.110Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnomgra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,

industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana 

veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovina na velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomira~unarima,52.482Trgovinanamalosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e,52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nihaparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom,55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta,55.212 Planinarski domovi i ku}e 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 61

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 94/104

smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi,55.234Ostalismje{taj, d.n., 55.300 Restorani,55.401Barovi,55.402Bifei(buffet),55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe,60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120

Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200Telekomunikacije, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,uklju~uju}i i ra~unare, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu idoma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskomopremom (hardwer), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskihma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanjesajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.500 Posredovanje priupo{ljavanju, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n., 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-394/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-158/10 od 4. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~- jedini ~lan dru{tva: MILLENNIUM GROUP d.o.o. Mostar, Dragan^oli}, a koje dru{tvo je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru u MRB:1.12091 je Odlukomizvr{io pro{irenje djelatnosti dru{tvau unutarnjem prometu, sa djelatno{}u: 74.860 Djelatnost pozivnih centara, tako da je djelatnost dru{tva uunutarnjem prometu sada pro{irena i ista glasi:

Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu glasi:

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330

Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,51.110Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnomgra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijahzovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko

sirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana veliko kafom,~ajevima,kakaom i za~inima,51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamai sredstvimaza ~i{}enje, 51.450Trgovina na velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i

sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim

ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko-ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom isoftwareom,, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na 

malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama, 52.485Trgovina namalo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo na tezgamai pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta odko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalihelektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska 

odmarali{ta, 55.212 Planinarskidomovii ku}e, 55.220 Kampovii logori{ta , 55.231Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentskidomovi,55.234Ostali smje{taj , d.n., 55.300Restorani, 55.401Barovi,55.402 Bifei(buffet), 55.403Kafane, 55.510Kantine, 55.520Ketering, 60.101Prijevoz putnikairobe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200Telekomunikacije, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,uklju~uju}i i ra~unare, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu idoma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskomopremom (hardwer), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskihma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje

sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.860 Djelatnosti pozivnihcentara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti,d.n.

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni

(SR-395/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-2/10 od 19. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Sljede}i podaci: GLOBAL CONNECT WORLDWIDE LTD.Tridentu Cham-bers, P.O. Boh 146 Road Town , British Virgin Islands, i BRUNO VIDAKOVI]R.Hrvatska, Cavtat, Stjepana Radi}a 90. Putovnica br.002389717 Hrvatska,Ugovorom br.OPU-IP 606/2009. od 15. 10. 2009. godine, osnivaju dru{tvo sograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom:ECO ALLIANCE dru{tvo s ograni~enom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 62 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 95/104

odgovorno{}u za usluge, Skra}ena tvrtka:ECO ALLIANCE d.o.o. Naziv na engleskom:ECO ALLIANCE, Limited Liabilitu Companu for services, Skra}eninaziv na engleskom: ECO ALLIANCE Ltd. Sjedi{te:Neum, ul. Mimoza 177, sa ukupnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva: 01.110 Gajenje`itarica i drugih usjevai zasada, d.n. 01.121 Gajenjepovr}a, cvije}a, ukrasnog bilja,01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131

Vinogradarstvo, 01.132 Gajenjevo}a, 01.133 Gajenjebiljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgojkonja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja,d.n. 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina, 01.413 Ostalepoljoprivredne usluge, 01.420 Uslu ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osimveterinarskih usluge, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasploddivlja~i uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma,14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje{ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje osalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja ikonzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje peradi i ze~ijeg mesa,15.130Proizvodnjaproizvodaod mesai mesaperadi, 15.200Preradai konzerviranjeribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320

Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a,d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja imasti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira,15.520 Proizvodnja sladoleda i drugihsmrznutihsmjesa, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba iproizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha , peciva,svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnihpeciva i kola~a, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, Priprema ipredenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana,17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovihtekstilnih proizvoda, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda,17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih ikuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakna i sli~nihproizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e oddrveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 24.150 Proizvodnja umjetnih gnojiva i du{i~nih jedinjenja, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata,preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata,24.630Proizvodnjaeteri~nihulja, 24.650Proizvodnjagotovih nesnimljenih medija,26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnih predmeta, 45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evnihobjekata, 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinskiradovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.320 Izolacijski radovi,45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje

podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, srukovateljem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i Poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.51.190Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastimproizvodima,sjemenjemihranomza`ivotinje,51.220Trgovinanavelikocvije}emiraslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na velikovo}emi povr}em, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodimaod mesa,51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390

Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na velikoparfimirijskim i kozmeti~kim proizvodima, 52.220 Trgovina na malo mesom iproizvodima od mesa, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.483

Trgovina na malo {portskom opremom, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a kojerobu prodaju preko po{te, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli imoteli, bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarskidomovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista, 55.232 \a~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj,d.n.,55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402Bifei (buffet), 55.403Kavane, 55.510Kantine, 55.520Ketering,60.101Prijevozputnika i robe, 60.211Prijevozputnika udrumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksiprijevoz,60.230Ostaliprijevoz putnikau kopnenom prometu, 60.240 Prijevozrobedrumskom prometu, 60.300 Cjevovodni transport, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 61.200 Promet unutarnjim vodenimputovima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.221 Usluge upomorskom prometu, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom prometu, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupnja i prodaja nekretninaza vlastitira~un, 70.200Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje

nekretninama, preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanjesredstava za prijevoz vodenim putevima, Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnihsredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskihstrojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva iopreme, d.n. 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding-dru{tvima, 74.401Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.700 ^i{}enjeobjekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.85.311 Domovi za stare, 85.321 Djelatnost organizacija za zbrinjavanje invalida,85.323 Ustanove za dnevni boravak djece, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnihvoda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 91.330 Djelatnost ostalihorganizacija na bazi u~lanjenja, d.n. 92.110 Filmska i videoproizvodnja, Filmska ivideodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijskedjelatnost, 92.511 Djelatnost knji`nica, 92.522 Za{tita kulturnih dobara, prirodnih idrugih znamenitosti, 92.530 Djelatnost botani~kih i zoolo{kih vrtova i drugih

prirodnih rezervata, 92.610 Djelatnost {portskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale{portskedjelatnosti,93.040 Djelatnost za pobolj{anje fizi~kog stanjai raspolo enja,93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. MICHAEL JOHN BURTON, dr`avljaninCanade, Broj paso{a:U429426 Kanada, direktor i BRUNO VIDAKOVI] R.Hrvatska, Cavtat, Stjepana Radi}a 90, Putovnica br.002389717 Hrvatska, izvr{nidirektor, bez ograni~enja.

(SR-396/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-296/10 od 22. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Samir (Mahmut) \uderija, iz Mostara, ul. M. Tita br.48, ro|en 19. 6. 1984.godine, JMBG: 1906984150035, li~na karta broj 04BDH8220, izdata dana 18. 12.2004. godine od strane MUP-a HNK, Mostar je Odlukom od 19. 4. 2010. vlastitimsredstvima osnovao dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednogosniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom/firmom: "CONEX-METALI" dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke je :

"CONEX-METAU" d.o.o. Mostar. Sjedi{te firme je u Mostaru, na adresi: Vrap~i}ibb.. Ukupni temeljni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu, i to Samir \uderija je imalac temeljnog kapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili 100% udjela udru{tvu. Upravu dru{tva "CONEX-METALI" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar, ~ini jedan ~lan i to direktor dru{tva, Samir \uderija, koji }edru{tvo zastupati i predstavljati u poslovima unutarnjeg i vanjskog prometa bezograni~enja ovla{tenja.

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su slijede}e: 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja, 25.120Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.130Proizvodnjaostalih proizvoda od gume,27.100 Proizvodnjasjrovog `eljezai ~elikaiferolegura, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija,27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450Proizvodnjaostalih obojenihmetala,27.540 Livenjeostalihobojenih metala, 29.560

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 63

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 96/104

Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 37.100 Recikla`a metalnihotpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102Trgovinamotornihvozilanamalo,50.103Posredovanjeutrgovinimotornimvozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko,

50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnom gra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.150Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i`eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531Trgovina na veliko drvetom, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140Poslovni i menad`ment konsaltnig, 74.820 Uslugepakovanja, 90.020 Prikupljanje iobrada ostalog otpada 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su:Vanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimau okviruregistrirane djelatnosti;Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane

djelatnosti;Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti;Me|unarodni transport robe i putnika;Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u

istoj vrijednosti /kompenzacijski poslovi/;Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga;Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;Zastupanje inostranih firmi i konsignacija Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti Prodaja strane robe sa 

konsignacionih skladi{ta 

(SR-397/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-209/10 od 29. 3. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Osniva~i dru{tva RAZVITAK AS d.o.o. Stolac dana 11. 3. 2010. godineOdlukomo izmjenamai dopunama Statutadru{tva mijenjaju ovla{tenja direktora na na~inda: Direktor dru{tvaje ovla{ten zastupati dru{tvosamostalno i bezograni~enja kodsklapanjaposlovado 1.000,00 KM(slovima:tisu}ukonvertibilnih maraka),a za poslove preko navedenog iznosa i za otu|enje i optere}enje nekretnina u vlasni{tvudru{tva samo uz prethodnu suglasnost Skup{tine dru{tva. Ostali upisi ostajunepromijenjeni.

(SR-398/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-938/09 od 26. 11. 2009. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz registra dru{tava podru`nica pod rednim brojem 1 sa sjedi{tem uVitezu pod tvrtkom: "GO COMPANY" d.o.o. Mostar Podru`nica Vitez, Poslovnicentar br. 96, zbog ekonomske neisplativosti poslovanja.

(SR-399/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-101/10 od 26. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Natemelju Ugovorao ustupanjuvlasni~kogudjela broj: OPU-IP-365/09od 10.

11. 2009. godine izvr{ena je promjena osniva~a/~lana subjekta upisa AUTOMATKLUB "MONACO" d.o.o. Stolac, pa je kao osniva~ subjekta upisa upisan je ZoranMija~evi}, adresa: Vidovo polje bb, Stolac; broj l.k.: 08BLB1191; JMB:1807973192196, sa osnovnim kapitalom subjekta upisa koji je upla}en u novcu uiznosu od 2.000,00 KM, u pravima 100 % uloga osniva~a Zorana Mija~evi}a.

Natemelju Odlukeo izmjenii dopuniStatutadru{tvaAUTOMATKLUB "MO-NACO" d.o.o. Stolacbroj:OPU-IP-325373/09od 17.11.2009. godinemijenja se~l.5. Statuta Dru{tva tako da isti sada glasi: Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00KM. Osnovni kapital Dru{tva sastoji se od uloga/udjela koji iznosi 2.000,00 KM, tj.100% uloga u novcu vlasnika Dru{tva: Zorana Mija~evi}a ro|enog 18. 7. 1973.godine, nastanjenog u Stocu, Vidovo pije bb, JMB: 1807973192196, osobna 

iskaznica broj: 08BLB1191 izdana od strane MUP HNK, Stolac dana 26. 3. 2008.godine. Sredstva osnovne glavnice Dru{tva koriste se za: teku}e poslovanje,obavljanje registrirane djelatnosti, pokri}e gubitaka u skladu sa zakonom, u drugesvrhe sukladno zakonu.

(SR-400/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-157/10 od 26. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na skup{tini dru{tva "MRE@A" d.o.o. Mostar, odr`anoj 2. 3. 2010. godinedonesene su odluke o promjeni prokuriste Dru{tva. Opoziva se prokura i bri{e se izregistra dru{tava Ante Su{ac kao prokurist, a upisuje se DAMIR (Mijo) BULE,Kralja Zvonimira bb, 88300 ^apljina, JMBG: 2011974151137 - prokurist, ovla{tenza poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva - bezograni~enja,osimprijenosaioptere}enjanekretninaza{tomujepotrebnasuglasnost ~lanova Dru{tva. Donosi se odluka o promjeni adrese sjedi{ta Dru{tva, tako da sjedi{teDru{tvaglasi:Mostar,Dr.MileBudaka115A. Donosise odlukao pro{irenjudjelatnosti dru{tva i uskla|ivanju djelatnosti s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti uBIH. Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu: 22.310 Umna`anje (reprodukcija)zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje(reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 30.020 Proizvodnja ra~unala i ostale opreme za obradu podataka, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacijski radovi, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840 Trgovina na velikora~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimuredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju,trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete itoprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima,52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|aj ima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremomi ra~unalima,52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.721Popravak radioi televizijskihaparata,52.722 Popravak ostalihelektri~nihaparataza ku}anstvo, 52.740 Popravak, d. n. 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robedrumskom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i ruroperatora; ostaleusluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.200

Telekomunikacije, 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n., 71.330Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n. 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezira~unalne opreme(hardware), 72.210Izrada softwarea, 72.220Ostale konsultantskeusluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanjebazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnihstrojeva, 72.600 Ostalesrodne ra~unalne djelatnosti, 74.402 Ostaleusluge reklame ipromid be, 74.810Fotografskeusluge, 74.850Tajni~kei prevoditeljskedjelatnosti,74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 80.420 Obrazovanje odraslih i ostaloobrazovanje, d.n. 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostalezabavne djelatnosti, d.n.

(SR-401/10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 64 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 97: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 97/104

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-98/10 od 10. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ugovorom o prenosu udjela, istupanju ~lana dru{tva i pristupanju u dru{tvo"AGRO FUTURA" d.o.o. Mostar, sa~injenog pred notarom Mel}om Ni{tovi} izMostara, pod poslovnim brojem: OPU-IP-372/2009 od 18. 9. 2009. godine, ~lanovidru{tva:

^evra Adis iz Mostara, ul. Mile Budaka 94, JMBG 0309966150034, imaocudjela od 666,66 KM ili 33,33%

Rahimi} Ibro iz Mostara, Trg Ivana Krndelja 11F, JMBG 0801957150066,imaoc udjela od 666,66 KM ili 33,33%

D`uburAhmediz Mostara, ul.Kanjina2, JMBG 1204964150018,imaocudjela od 666,66 KM ili 33,33% prodaju i prenose svoj udio u dru{tvu, a 

Mari} Ibro iz Mostara, ul. Zalik br.12., JMBG 0604963 150027 i

Memi} Semir iz Mostara, Zalik b.b., JMBG 2904972150022

iste kupuju i preuzimaju u Dru{tvu, svaki sa dijelom od po 1/2, odnosno Mari}Ibro iznos od 1.000,00 KM ili 50,00% i Memi} Semir iznos od 1.000,00 KM ili50,00% temeljnog kapitala.

Prodajom i prijenosom udjela ^evra Adis, Rahimi} Ibro i D`ubur Ahmedistupaju i prestaju biti ~lanovi dru{tva 

"AGRO FUTURA" d.o.o. Mostar, a Mari} Ibro i Memi} Semir pristupaju ipostaju ~lanovi dru{tva "AGRO FUTURA" d.o.o. Mostar.

Sukladno Odlucio razrje{enjui imenovanju direktora i uskla|ivanjudjelatnosti

sa Klasifikacijom djelatnosti BiH, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} izMostara pod poslovnim brojem OPU-IP-6/2010 od 6. 1. 2010. godine.

Sabira Dugali} iz Mostara, Zalik br. 19, JMBG 2108975158163, dosada{njidirektori zakonski zastupnik dru{tva"AGRO FUTURA"d.o.o. Mostar, razrje{ujesedu`nosti sa danom 2. 11. 2009. godine, a sa danom 30. 10. 2009. godine joj prestajusva ovla{tenja direktora i zakonskog zastupnika dru{tva "AGRO FUTURA" d.o.o.Mostar.

Na mjesto direktora i zakonskog zastupnika dru{tva "AGRO FUTURA" d.o.o.Mostar sa danom 2. 11. 2009. godine imenovana je Begovi} D`evada iz Mostara,Ko~ine bb, JMBG 2701980155027, direktor zastupa i predstavlja dru{tvo "AGROFUTURA" d.o.o. Mostar u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bezograni~enja.

Sukladno Odlucio razrje{enjui imenovanju direktora i uskla|ivanjudjelatnostisa klasifikacijom djelatnosti BiH, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} izMostara pod poslovnim brojem OPU-IP-6/2010 od 6. 1. 2010. godine, uskla|uje sedjelatnost dru{tva "AGRO FUTURA" d.o.o. Mostar sa klasifikacijom djelatnosti

BiH, i glasi: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenjepovr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenjesadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela,proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja,osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo),rasplod divlja~i,uklju~uju}i i pripadaju}e usluge,05.011 Ulov ribe na moru, 05.012Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.320 Proizvodnja sokova odvo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa,15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od{kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenihproizvoda,d.n., 15.981Proizvodnjamineralnevode, 51.110 Posredovanjeu trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i

poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama,51.240 Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,

tjesteninom, kola~ima i, slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima.

U vanjskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e poslove: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Posredovanje izastupanje u prometuroba i usluga,Zastupanjestranih pravnihosoba, Prodajastrane

robe sa konsignacijskog skladi{ta; Prodaja robe u me|unarodnom cestovnomprometu.

(SR-402/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-240/10 od 15. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo SICMA GROUP d.o.o. Mostar, ul. Sv. Leopolda Mandi}a br 9/1Mostar, dana 23. 3. 2010. godine donijelo je Odluku broj: OPU-IP: 170/2010 od 23.3.2010.godine, kojom jevr{enaizmjenadjelatnostitakoda }edru{tvo u unutarnjemprometu ubudu}e obavljati slijede}e djelatnosti: 28.120 Proizvodnja metalnegra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, spremnika iposuda od metala, 2.8.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Temeljnistrojarski radovi,28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda,28.750 Proizvodnja ostalihmetalnihproizvodad.n.,29.110 Proizvodnjamotora i turbina,osim motoraza avionei motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanjeindustrijskim procesima, 33.300 Proizvodnje opreme za upravljanje industrijskimprocesima, 35.300 Proizvodnja zra~nih i svemirskih letjelica, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla a nemetalnih otpadaka 1 ostataka,40.220 Distribucija i prodaja plinovitih goriva distributivnom mre`om, 45.110Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje,niskogradnjeinjihovihdijelova,45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242Odr`avanjehidrogra|evinskihobjekata,45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga. 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem,

50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalimai industrijskim kemikalijama.51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i olinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremomza vodovodi grijanje, 51.550Trgovinana veliko kemijskim proizvodima,51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na velikootpacima i ostacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim strojevima, 51.820Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na velikora~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimuredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju,trgovinu i navigaciju, 52.481 Trgovima na malo uredskom opremom i ra~unalima,52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonicama, 60.240 Prijevozrobe u drumskom prometu, 63.210 Ostale prate}e

djelatnosti u kopnenom prometu, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu,65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n., 67.130 Pomo}ne djelatnosti ufinancijskom posredovanju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,70.200 Iznajmljivanje nekretnina na vlastiti ra~un, 71.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih prometnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 72.100Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti,74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavni posloviu svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata,74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke iprevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.010Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 65

Page 98: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 98/104

Istom vr{i razrje{enje dosada{njeg direktora dru{tva Marinka Eri}a sina Nikole iz^itluka, Bro}anska bb. Odlukom broj: 02/2008 od 31. 3. 2008. godine imenujenovog ~lanaupravedru{tvai tonovogdirektora,~lanaUpravedru{tva, Ru`icuMusa (k}i Ivana) iz ^itluka, ^erin bb, koji zastupa dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu. Istom Odlukom vr{eno je razrje{enje dosada{njegdirektora dru{tva@eljka (Mate)Raki}a izMostara,Splitskabr.46/1,a zanovog~lana 

uprave i to novog direktora imenovana je Anita (Zvonko) [unji} iz Mostara, Kralja Tomislava 7C, koja zastupa dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu.

(SR-403/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-17/10 od 17. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U Dru{tvu ATACO - Trgovina i Zastupanja d.o.o. Mostar vr{i se uskla|ivanjedjelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti BiH, i pro{irenjedjelatnosti, tako da se upisuje {ifra: 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju.

TRGOVINA NA VELIKO I MALO

50.101. Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102. Trgovina motornimvozilima na malo, 50.103. Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200.Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301. Trgovina dijelovima i priborom za motornavozilana veliko,50.302.Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila na malo, 50.303. Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401. Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402.Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403.Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404.Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500. Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110. Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120. Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemikalijama, 51.130.Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom,51.140.Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima iavionima, 51.150.Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetima za ku}anstvo imetalnom i `eljeznom robom, 51.160. Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,obu}om i predmetima od ko`e, 51.170. Posredovanje u trgovini hranom, pi}em iduhanom, 51.180.Posredovanje u trgovinispecijaliziranojza odre|ene proizvode iligrupe proizvoda, d.n., 51.190. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.210.Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranomza `ivotinje,51.220. Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230. Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama, 51.240. Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom

ko`om, 51.250. Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310. Trgovina na velikovo}em i povr}em, 51.320. Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama,51.330.Trgovina jestivimuljima i mastima, 51.340.Trgovinana velikoalkoholnimidrugim pi}ima, 51.350. Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360.Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370. Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380. Trgovina na veliko ostalomhranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390. Nespecijazirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410. Trgovinajia veliko tekstilom, 51.421.Trgovina na veliko odje}om, 51.422. Trgovina na veliko obu}om, 51.430. Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.440. Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450. Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470. Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510. Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520.Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531. Trgovina na velikodrvetom, 51.532. Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540. Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i

opremomza vodovodi grijanje, 51.550.Trgovina na velikokemijskimproizvodima,51.560. Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570. Trgovina na velikootpacima i ostacima, 51.810. Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820.Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830. Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje 51.840.Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850.Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860. Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900.Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110. Trgovina na malo unespecijalziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120. Ostala trgovina na malo u nespecijalizranimprodavaonicama, 52.210. Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220. Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230. Trgovina na malo ribom, ljuskarima i

meku{cima 52.240. Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250. Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima ,52.260. Trgovina proizvodima od duhana, 52.270. Ostala trgovina na malo hranom, pi}em iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330. Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410. Trgovina na malo tekstilom,52.420.Trgovinana malo odje}om, 52.430.Trgovina namalo obu}omi predmetima 

od ko`e, 52.441. Trgovina na malo namje{tajem, 52.442. Trgovina na maloopremom za osvjetljivanje i predmetima za ku}anstvo,d.n., 52.450. Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460.Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470. Trgovina na maloknjigama, novinama, i pisa}im materijalom, 52.481. Trgovina na malo uredskomopremomi ra~unalima,52.482. Trgovina na malo satovima, nakitom,fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483. Trgovina na malo {portskom opremom,52.484. Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485. Trgovina na malo cvije}em,52.486. Trgovinama malo gorivom za ku}anstvo, 52.487. Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500. Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.610. Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju prekopo{te, 52.620. Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630. Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica,

UGOSTITELJSTVO

55.101. Hoteli i moteli s restoranima, 55.102. Hoteli i moteli bez restorana,55.210. Omladinska odmarali{ta i planinarski domovi i ku}e, 55.211. Dje~ja iomladinska odmarali{ta,55.220. Kampovii kampirali{ta,55.231. Ostalismje{taji za 

kra}iboravak,55.300.Restorani,55.400.Barovi,55.510.Kantine,55.520.KeteringCESTOVNI PRIJEVOZ

60.211. Prijevozputnika u drumskom prometu, 60.230.Ostali prijevozputnika u kopnenom prometu, 60.240. Prijevoz robe u drumskom prometu

POMO]NE DJELATNOSTI U PROMETU

63.120. Skladi{ta i stovari{ta, 63.300. Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400. Djelatnost drugih posrednika uprometu

OSTALE USLU@NE DJELATNOSTI

70.200. Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava, 74.400. Reklama ipromid`ba, 74.820. Usluge pakiranja, 74.870. Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOSTI U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjegprometa;

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;

- Prodaja robe sa konsignacijskog skladi{ta;

- Me|unarodni prijevoz robe (tereta) i putnika u cestovnom prometu;- Usluge me|unarodne {pedicije;

- Zastupanje stranih pravnih osoba;

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih zona.

(SR-404/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-91/10 od 15. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana 3. 2. 2010. godine osniva~ -~lan dru{tva Bo{kailo Ned`ad iz ^apljine,Po~itelj bb donio je Odluku o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}uKula-Turist d.o.o.sa sjedi{temu Po~iteljui temeljnimkapitalomod 2.000,00 KM.

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su:

55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana,55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220Kampovi i kampirali{ta. 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostalismje{taj, d.n., 55.300 Restorani 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403

Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 61.200 Promet unutarnjim vodenimputovima, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 03.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom prometu, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom prometu, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupnja i prodaja nekretninaza vlastitira~un, 70.200Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanjenekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanjepoljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 66 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 99: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 99/104

gra|evinarstvo, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 92.310 Umjetni~ko iknji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturnepriredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostalezabavne djelatnosti, d.n.

Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je :- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira unutra{nje djelatnosti, me|unarodni

prijevoz putnika i roba Za direktora dru{tva imenovan je Kova~evi} Nermin sin Salema iz Mostara,

Blagaj bb.Za prokuristu je imenovana Bo{kailo Senada iz ^apljine Po~itelj bb.

(SR-405/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1028/09 od 22. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Gospodin Dobrislav Raki} iz Ljubu{kog, Orahovlje bb, JMBG 0803957152738ogla{ava da je on jedini osniva~ dru{tva koje osniva, a koje }e poslovati pod nazivomGospodarsko dru{tvo "THE RIVER" d.o.o.^itluk, Me|ugorje. Skra}eni naziv je"THE RIVER" d.o.o.^itluk, Me|ugorje. Sjedi{te dru{tva je u Me|ugorju, Krstine bb,op}ina ^itluk. Temeljni kapital koji osigurava jedini osniva~ upla}en je u novcu iiznosi 2.000,00 KM, tako da je udio jedinog osniva~a u temeljnom kapitalu 100%.Dru{tvo se upisuje u registar dru{tava kod nadle`nog suda. Danom upisa u registar dru{tava dru{tvo stje~e svojstvo pravne osobe. Dru{tvo odgovara za svoje obvezecijelom svojim imovinom, a osniva se na neodre|eno vrijeme. Dru{tvo zastupa i

predstavlja Uprava dru{tva. ^lan Dru{tva za obveze Dru{tva odgovara svojimudjelom. Dru{tvo mo`e stjecati udjele drugih poduze}a i osnivati podru`nice. Organidru{tvasuSkup{tinaiUprava.Kakojeosniva~jedini~landru{tva,onpreuzimapravaiobveze Skup{tine. Upravu dru{tva~ini direktor dru{tva.Dru{tvomo`e imatijednogilivi{e izvr{nih direktora. Za direktora dru{tva imenovan je Dobrislav Raki}, izLjubu{kog, Orahovlje bb, JMBG 0803957152738, koji je sukladno odredbama Statuta imenovan na neodre|eno vrijeme. Direktor zastupa i predstavlja dru{tvo uunutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja. Ukoliko budu imenovani izvr{nidirektori, njihove ovlasti i djelokrug rada odre|uje posebnim aktom direktor Dru{tva.Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su:45.110,45.120,45.211, 45.212, 45.213,45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410,45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200,50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120,51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230,51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380,51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520,51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840,

51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120-52.210, 52.220, 52.230,52.240, 52.250. 52.260, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52. 486,52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740,55.101, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402,55.403, 55.510, 55.520, 60.101, 60.211, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 61.200,63.110, 63.120, 63.300, 63.400, 64.120, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320,71.100, 71.210, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220,72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.130, 74.140, 74.200, 74.300, 74.401,74.402, 74.700, 74.810, 74.820, 74.850, 74.870.

Djelatnosti dru{va u vanjskom prometu su:- vanjska trgovina (uvoz- izvoz) proizvodima iz registrirane djelatnosti;- izvodjenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih

radova stranoj osobi u zemlji;- ugostiteljske usluge s inozemstvom u okviru registrirane djelatnosti;- prijevoz robe i putnika u medjunarodnom cestovnom prometu;

- usluge medjunarodne {pedicije;- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga,zastupanjestranih pravnih

osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta.

(SR-406/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-238/10 od 12. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana29. 3.2010. godinedru{tvo "FORTUNATRADETOURS"d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru na adresi Rade Bitange 34, upisano u registar dru{tava Op}inskog suda Mostar MBS: 1-1117, donijelo je Odluku o promjeni skra}enognazivadru{tva tako dajeskra}eni nazivdru{tva "FORTUNATOURS" d.o.o.Mostar,te Odluku o pro{irenju djelatnosti dru{tva tako daje djelatnost pro{irena novomdjelatno{}u - 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama -suvenirima ,rukotvorinama, religijskim predmetima i umjetninama.

Donesena Odluka o uskla|ivanju djelatnosti sa novom klasifikacijom djelatnosti uBiH, te je u sladu sa naprijed donesenim Odlukama donesena Odluka o izmjeni statuta dru{tva. Djelatnosti dru{tva su: 22.110, 22.120, 22.130, 22.140, 22.150, 22.210, 22.220,50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.401, 50.402, 50.500, 51.120, 51.130,51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250,51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421,

51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570,51.810, 51.820, 51.830, 51.850, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442,52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500,52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.234, 55.300,55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.211, 63.110, 63.120, 63.210. 63.300, 63.400,67.130, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 74.120, 74.130,74.140,74.402 i74.870.

(SR-407/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-980/09 od 11. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~i Goran Jure{i} sin Martina iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a bb, JMBG:1006978190016 O. I. br. 04DNA3302 i Branislav Tipuri} sin Joze iz Mostara, ul.Rudarska br. 121, JMBG: 1303955150011, O.I. br. 03BDC0835, osnivaju dru{tvoograni~eneodgovornostikoje}e poslovati podtvrtkom:"KAMEN- GRADNJA"d.o.o.Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ortije{ - Staro naselje bb. Djelatnosti dru{tva u

unutarnjem prometu su: Va|enjeostalih rudai kamena, d.n.,Va|enje ukrasnog kamenaikamena za gra|evinarstvo, Va|enje kre~njaka i krede, Va|enje sirovog gipsa, Va|enje{kriljaca, Va|enje {ljunka i pijeska, Va|enje gline i kaolina, Va|enje minerala za kemijskuproizvodnjuiproizvodnjuprirodnihmineralnihgnojiva,Sje~enje,oblikovanjei obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Ostali gra|evinski radovi kojizahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Iznajmljivanje opreme za izgradnju iliru{enje, s rukovateljem, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima iavionima, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nimproizvodima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovinana velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu

i navigaciju, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Prijevoz robe udrumskom prometu, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom prometu. Djelatnost drugih posrednika u prometu, Arhitektonske iin`enjerskedjelatnostii tehni~ko savjetovanje,Tehni~koispitivanjei analiza. Dru{tvo}eu vanjskotrgovinskom prometu obavljati sljede}e djelatnosti: Trgovina na veliko(uvoz-izvoz) neprehrambenim proizvodima, u okviru registrirane djelatnosti;Posredni{tvo u trgovini neprehrambenim proizvodima,u okviru registriranedjelatnosti;Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, u okviru registrirane djelatnosti;Prijevoz robeu drumskom prometu, u okviruregistriranedjelatnosti;Zastupanjestranihpravnih osoba. Temeljni kapital dru{tva je 2.000,00 KM. Dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgovinskom pravnom prometuzastupa ~lan uprave-direktor Romeo Demirovi}izZagreba,ul. Vrani}evabr.9, Putovnica RH br. 003153187,bez ograni~enja. Dru{tvoupravnom prometu istupa samostalno u okviru registriranih djelatnosti. Za preuzeteobveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara cjelokupnom imovinom.

(SR-408/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-233/10 od 20. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

"TANI"d.o.o.^apljinasa sjedi{tem u ^apljini, FraDidakaBunti}a11 promijenilo je ~lanove dru{tva tako da je novi jedini ~lan dru{tva Branimir Vuleti}. Raniji ~lanovidru{tva, Petar Cu~uk i Josip Rade~i}, su brisani iz sudskog registra. Usugla{ena jedjelatnost unutarnjeg prometa s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enomOdlukomoklasifikacijidjelatnostiuBiH("Slu`beniglasnikBiH"br.84/06)kojaglasi:

Djelatnosti u unutarnjem prometu

GRADITELJSTVO

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.250 Ostali

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 67

Page 100: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 100/104

gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi,45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.450 Ostali zavr{niradovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila 

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a,51.120 Posredovanjeu trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.450 Trgovina na velikoparfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitimgorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom isoftwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom,51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnimpreparatima, 52.481Trgovinana malo uredskom opremomi ra~unalima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 

UGOSTITELJSTVO55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana,

55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostalismje{taj , d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403Kavane, 55.520 Ketering

PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE 60.101 Prijevoz putnika irobe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenomprometu, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNEDJELATNOSTI

70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un,70.310Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninamapreko posrednika,71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevozvodenim putovima, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo,71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340Iznajmljivanjeostalihstrojeva i opreme, d.n.,72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u svezi ra~unarlne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada iupravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih ira~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid`be, 74.820 Usluge pakiranja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRU[TVENE I OSOBNE USLU@NEDJELATNOSTI

93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

(SR-409/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-211/10 od 25. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

1.Osniva~ dru{tva VIP Aviation d.o.o. Mostar donio je dana 8. 2. 2010. godineOdluku o razrje{enju direktora dru{tva Vinkovi} Gordana i imenovanju direktora dru{tva Vere Pe{ut iz Mostara, koja je ovla{tena da zastupa i predstavlja dru{tvo uunutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja.

2.Ostali upisi ostaju neizmjenjeni

(SR-410/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-725/10 od 17. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod dru{tva "STAKLENICI" dioni~ko dru{tvo ^APLJINA mijenja se adresa sjedi{ta dru{tva koja se do sada nalazila na adresi: ^apljina, Dr. Ante Star~evi}a, br.29, tako da se sada sjedi{te dru{tva nalazi na adresi: ^apljina, Klepci bb.

Za direktora dru{tva "STAKLENICI" dioni~ko dru{tvo ^APLJINA imenuje seAugustin Rup~i}, JMBG: 0106964152734, s prebivali{tem: Ljubu{ki, Hardomiljebb, koji je do sada obavljao du`nost v.d. direktora.

Kod dru{tva "STAKLENICI" dioni~ko dru{tvo ^APLJINA vr{i seuskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), te djelatnost dru{tva u unutarnjem prometuglasi:

01.121; 01.122; 01.123; 01.411; 01.412; 01.413; 51.110; 51.210; 51.220;51.310; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870;51.880; 51.900; 52.210; 52.485; 52.620; 52.630; 60.240; 63.120; 63.210; 71.310;73.101; 73.102; 74.120; 74.130; 74.401; 74.402; 74.820; 92.330; 92.340.

(SR-411/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-889/09 od 8. 1. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Javna ustanova Srednja gra|evinska {kola Mostar, na osnovu odluke [kolskogodbora broj: 05-163/08 od 10. 3. 2008. godine, mijenja adresu sjedi{ta, umjestodosada{nje adrese Mostar ulica Salke [esti}a broj 23, nova adresa ustanove glasiMostar, ulica Konak bb.

U sudski registar ponovo se upisuje dosada{nji direktor {kole Jusi} Mirsad.(SR-412/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1055/10 od 30. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod subjekta upisa "Bregava" d.d. ^apljina, Bra}e Radi}a bb, upisane seslijede}epromjenepodatakao~injenicamakojesuodzna~ajaupravnomprometu:

- izvr{eno je pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnostiBiH, tako da djelatnost dru{tva glasi:

1. U unutarnjem prometu:

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402,50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170,51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51 310, 51 320, 51.330,51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430,51.440, 51.450, 51 470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532,51.540, 51.550, 51.560,51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51 850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900,52.110,52.120, 52.210,52.220, 52.230,52.240, 52.250,52.260, 52.270,52 320,52

330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481,52.482, 52.483, 53.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630,55.101, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55 234, 55 300, 55.401, 55.402,55.403,55.510, 55.520,60.101, 60.211, 60.212,60.220, 60.230,60.240, 63.120,63210, 63.300, 70.200, 71.100, 74.130, 74.401, 74.402, 74.870.

2. U vanjskotrgovinskom prometu:

-Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti,

Datum:

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge u okviru registrirane djelatnosti,

- Zastupanje inozemnih tvrtki,

- Usluge me|unarodnog transporta robe i putnika u cestovnom prometu,

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 68 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 101: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 101/104

- Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta.

(SR-413/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-927/10 od 31. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje JKP Vodograd d.d.

Prozor-Rama broj OPU-IP: 425/09. dana 7. 11. 2009. godine Nadzorni odbor jerazrije{io du`nosti osobu ovla{tenu za zastupanje

Dru{tvagospodinaJuru Juri}asina Brankovog zbog odlaskana drugu du`nostii istovremeno za vr{itelja du`nosti imenovao gospodina Branka Burica sina Ilijinogiz Prozora-Rame, Stjepana Radi}a 1, s danom dono{enja Odluke i s ograni~enjemovla{tenja na zaklju~enje ugovora do 50.000,00 KM ili vezanih ugovora ~ija vrijednost ne prelazi taj iznos.

(SR-414/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-230/10 od 12. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana23.3. 2010. godineKurajaLucija donijelaje Odlukuo osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU-IP 83/10, kojom osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "T KONTO" Prozor/Rama, sa sjedi{tem u Prozor/RaminaadresiSplitskabbisaskra}enimnazivomfirme"TKONTO"d.o.o.Prozor/Rama.

Osniva~ki kapital dru{tva je 2.000,00 KM u novcu i vlasni{tvo je osniva~a Kuraja Lucije, sa dijelom 100%.

Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva u unutra{njem prometu je Kuraja Lucija,nastanjenanaadresiMlu{abb,Prozor/Rama,kaodirektordru{tvabezograni~enja.

DJELATNOSTI DRU[TVA U UNUTRA[NJEM PROMETU:

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko e, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom.

(SR-415/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-109/10 od 8. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu notarski obra|ene isprave broj OPU-IP-19/2010 od 2. 2. 2010.godine upisuje se u sudski registar dopuna djelatnosti dru{tva NAM-PROMEXd.o.o. Konjic i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti u BiH.

Djelatnosti dru{tvau unutra{njem prometu nakon dopunei uskla|ivanja su: 15.810,28.120, 28.750, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241,45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441,45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303,50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150,51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340,51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440,51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570,51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110,52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410,52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.487, 52.500, 52.610,52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.220, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.211,60.212, 60.220, 60.230, 60.240

Na osnovu notarski obra|ene isprave broj OPU-IP-19/2010. od 2. 2. 2010.godine, upisuje se u sudski registar promjena lica ovla{tenog za zastupanje ipredstavljanje dru{tva . Razrje{ava se du`nosti direktor dru{tva Boloban \evad sinRame iz Konjica , nastanjen u mjestu ^elebi}i, Op}ina Konjic, JMBG

2401955151978.Na temelju iste isprave za direktora dru{tva imenuje se Boloban Tid`a, k}i

Ismeta iz Konjica, sa adresom u naselju ^elebi}i bb, Op}ina Konjic, JMBG2205968156967,koja zastupadru{tvou unutra{njemi vanjskotrgovinskom prometubez ograni~enja ovlasti u okviru registrovane djelatnosti.

Na osnovu notarski obra|ene isprave broj OPU-IP-19/2010 od 2. 2. 2010.godine upisuje se u

sudski registar promjena adrese sjedi{ta dru{tva .

Adresa sjedi{ta dru{tva je u Konjicu, u naselju ^elebi}i do broja 15.

(SR-416/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-246/10 od 7. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^lanovi dru{tva PEHAR & CO d.o.o. ^itluk s sjedi{tem u ^itluk, BlizneGomile bb donoseodlukuo prestanku rada i brisanju iz sudskogregistra podru`nicuIlid`a. Razrje{ava se rukovoditelj poslovnice Dario Mastilovi} iz Novo SarajevoBehd eta Muteveli}a br. 77 koji je podru`nicu zastupao i predstavljao bezograni~enja ovla{tenja.

(SR-417/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-139/10 od 6. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

^lanovi-osniva~i dru{tva "PEHAR & CO" d.o.o. ^itluk s sjedi{tem u ^itluk,Blizne Gomile bb donose Odluku o prestanku rada Podru`nice u Lakta{ima tepredla`u brisanje iz sudskog registra tako da glasi. Prestaje s radom podru`nica Lakta{i dru{tva PEHAR & CO d.o.o. ^itluk, a du`nosti direktora se razrje{ava Vukosavljevi} Jelena koja je zastupala podru`nicu bez ograni~enja ovla{tenja.

(SR-418/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-196/10 od 29. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

IMPERI d.o.o. Mostar - Podru`nica SARAJEVO mijenja adresu sjedi{ta, takoda }e umjesto dosada{nje adrese Sarajevo, A. [a}irbegovi} bb, Hrasno II (PC RO-BOT GENERAL TRADING), nova adresa u sjedi{tu Podru`nice biti: Sarajevo, ul.Trg djece Sarajeva br. 1, (BBC Centar).

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.(SR-419/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-611/09 od 30. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Kod subjekta upisa "ZPKG-GRUPA" d.o.o. ^apljina, Zvirovi}i bb, upisane seslijede}epromjenepodatakao~injenicamakojesuodzna~ajaupravnomprometu:

- izvr{ena je promjena osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva u pravnomprometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, na na~in da je brisana ranijeupisana osoba ovla{tena za zastupanje @arko Pavlovi}, direktor dru{tva, a upisannovi direktor Igor Zubak, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja.

(SR-420/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-224/10 od 8. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U dru{tvu "MAA^" d.o.o. Mostar upisuje se izmjena direktora Dru{tva.Razrje{uje se du`nosti dosada{nji direktor Marina ^arapina, a za novog direktora seimenujeJureGunja~a izSplita,ul. IveTijardovi}a2, (Republika Hrvatska),ro|en4.10. 1948.,nositelj Putne ispraveRepublike Hrvatske, broj: 003914952, izdanadana 31. 12. 2008. od strane PU Split, sa rokom va`enja do 31. 12. 2018., sa ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja.

(SR-421/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-155/10 od 20. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o promjeni podataka od zna~enja za pravni promet br.OPU-IP:25/2010od 1.2. 2010. g. @iko Emira,k}i Rame, iz Konjica, ul.Trbi}a Poljebb, osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "POLJO VETMEHANIZACIJA" d.o.o. Konjic, ul. @eljezni~ka br. 9, mati~ni registarski broj1-11211, registrirano rje{enjem Op}inskog suda u Mostaru br. Tt-98/04 od 19. 2.2004. g., izvr{ila je pro{irenje djelatnosti u unutra{njem prometu, uskla|ivanjedjelatnosti dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br.

84/06) i imenovanje izvr{nog direktora dru{tva.Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu nakon pro{irenja i uskla|enja sa 

klasifikacijom djelatnosti u BiH glasi: 01.110; 01.120; 01.211; 01.212; 01.240;01.251; 01.252; 01.410; 51.110; 51.130; 51.150; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240;51.380; 51.440; 51.540; 51.550; 51.610; 51.660; 51.880; 52.110; 52.270; 52.312;52.313; 52.460; 52.485; 52.486; 52.620; 52.630; 60.240.

Za izvr{nog direktora dru{tva imenovana je Aliba{i} Amina, k}i Mirsada, izKonjica, Civilnih`rtava rata br. 8,JMBG: 1301984156964,LK. br. 07BIC3993,bezograni~enja ovla{tenja.

Upravu dru{tva ~ine direktor i izvr{ni direktor dru{tva, koji zastupaju ipredstavljaju dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem ivanjskotrgovinskom prometu.

(SR-422/10-M)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 69

Page 102: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 102/104

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-78/10 od 4. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

"AGOS- broker" d.o.o. za zastupanje u osiguranju Mostar izvr{io je promjenudirektora dru{tva. Bri{e se iz sudskog registra Semir Sulji}, a upisuje Larisa Veledar iz Mostara, direktor sa ovlastima da zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjemprometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni.

(SR-423-10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-867/10 od 1. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na osnovu Odluke Trgova~ko - ugostiteljskog dru{tva "Maksumi}Komerc"d.o.o. Konjic o promjeni adrese Podru`nice "Markale", koja je notarskiobra|ena od notara Edine Pand`a iz Konjica dana 22. 10. 2009. godine i zavedena pod poslovnim brojem OPU-IP-180/09, do{lo je do promjene adrese poslovnice na na~in da }e umjesto dosada{nje adrese M. M. Ba{eskije broj 68 Sarajevo poslovnica poslovati na novoj adresi koja glasi M. M. Ba{eskije broj 4a, Sarajevo.

(SR-424/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-2567/10 od 13. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

BOK[I] d.o.o. ^APLJINA vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva uStocu. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: BOK[I] d.o.o. ^APLJINA -

Podru`nica STOLAC. Sjedi{te Podru`nice je u Stocu na poslovnoj adresi Pje{evacbb. Djelatnosti Podru`nice su u okviru upisanih djelatnosti mati~nog Dru{tva.Radom podru nice upravljat }e Marijo Petrovi}iz ^apljinerukovoditelj Podru nicezastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja.

(SR-425/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-653/10 od 15. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukomo uskla|ivanju djelatnostiDru{tva broj: 1/2009 od 1. 7. 2009. godineosniva~i Trgova~ko-ugostiteljskog dru{tva "MAKSUMI] KOMERC" d.o.o.Konjic: Maksumi} Mumin, Maksumi} Junuz, Maksumi} Ismet i Maksumi} Refik,djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|uju sa klasifikacijom djelatnostiBiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06). Nakon uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva uunutra{njem prometu su:

01.211; 01.212; 01.221; 01:240; 15.110; 15.120; 45.211; 45.212; 45.213;45.310; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110;51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220;51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370;51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450, 51.470; 51.510;51.520; 51.531; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.84051.850; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240;52.250; 52.260, 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450;52.460; 52.470; 52.481; 52.482 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500;52.610; 52.620; 52.630; 55.101; 55.300; 55.401, 55.510; 55.520; 60.240; 63.110;63.120; 63.300; 63.400; 74.820;

Odlukom Predsjednika skup{tine Trgova~ko-ugostiteljskog dru{tva "MAKSUMI] KOMERC" d.o.o. Konjic broj: 1/2010 od 7. 1. 2010. godineizmijenjene su adrese prebivali{ta osniva~a dru{tva: Maksumi} Refika, ~ija je nova adresa: Patriotskelige 16,Sarajevoi Maksumi} Ismeta,~ijaje nova adresa: P. Bili}a 37, Jablanica.

(SR-426/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-214/10 od 9. 4. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Dana 9. 2. 2010. godine dru{tvo "P & M COMPANY" d.o.o. Mostar sa 

sjedi{temu Mostaruna adresi Opine bb,upisano u registar dru{tavaOp}inskogsuda Mostar MBS:1-10680, donijelo je Odluku o pove}anju temeljnog kapitala tako da umjesto dosada{njeg temeljnog kapitala od 3.000,00 KM nakon pove}anja temeljnog kapitala unosom suvlasni~kog dijela osniva~a Palata Mejre nekretnineozna~ene kao k.~. 2410/31 iz Z.k. ul. broj 9795 k.o.

Mostar (elektronski 7059) procjenjene tr`i{ne vrijednosti 1.243.064,00 sada iznosi 1.246.064,00 KM.

Donesena Odluka o uskla|ivanju djelatnosti sa novom klasifikacijomdjelatnosti u BiH, te je u sladu sa naprijed donesenim Odlukama o izmjeni statuta dru{tva i to ~l. 6. i ~l. 12. Statuta.

(SR-427/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-856/09 od 11. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~dru{tva "Astromont"Export - Importd.o.o.Konjic, na osnovuOdlukeo osnivanju podru`nice ovjeren kod notara Edine Pand`a iz Konjica br.OPU-IP-159/09 od 30. 9. 2009. godine, vr{i osnivanje podru`nice u Sarajevu, na adresiul. HasanaBrki}a br.12, Sarajevo, podnazivom "ASTROMONT"Export-Im-

port d.o.o.Konjic, Podru`nica "EleganS br.1" Sarajevo. Rukovoditelj Podru`nice jeSari} Emma sa adresom stanovanja Varda bb, Konjic. Podru`nica }e obavljatiposlove u okviru registrirane djelatnosti dru{tva "ASTROMONT" Export-Import d.o.o. Konjic upisane u sudskom registru.

(SR-428/10-M)

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-811/10 od 9. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osniva~dru{tva "Astromont"Export - Importd.o.o.Konjic, na osnovuOdlukeo osnivanju podru`nice ovjeren kod notara Edine Pand`a iz Konjica br.OPU-IP-176/09 od 16. 10. 2009. godine, vr{i osnivanje podru`nice u Sarajevu, na adresi Rustempa{ina br 38, pod nazivom "ASTROMONT" Export-Import d.o.o.Konjic, Podru`nica "EleganS br. 2" Sarajevo.

Rukovoditelj Podru`nice je Sari} Emma sa adresom stanovanja Varda bb,Konjic.

Podru`nica }e obavljati poslove u okviru registrirane djelatnosti dru{tva "ASTROMONT" Export-Import d.o.o. Konjic upisane u sudskom registru.

(SR-429/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-207/10 od 2. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

l. ^lan dru{tvaTRUCK STOREd.o.o. Mostar, VanjaPe{ut iz Mostara zaklju~io  je dana 16. 3. 2010. g. Ugovor o prijenosu udjela sa Srpskom pravoslavnomcrkvenom op{tinom mostarskom u Mostaru, kojim je svoj udjel u tom Dru{tvuustupio bez naknade i istupio iz Dru{tva, a Srpska pravoslavna crkvena op{tina mostarska u Mostaruje pristupila kao~lan Dru{tvasa udjelom/ulogomu Dru{tvuod2000 KM, odnosno 100%.

2. Istovremeno je donesena Odluka o promjeni naziva dru{tva, adrese sjedi{ta Dru{tva, djelatnosti Dru{tva i direktora. Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod tvrtkom:WINE & MORE d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Stari Most br. 3.

3. Djelatnosti Dru{tva su promijenjene i sada glase: 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a,15.930 Proizvodnja vina (gro`|a), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalogvo}a,51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnimproizvodima,51.340 Trgovinana veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavvaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavaonica.

Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira unutra{njedjelatnosti

4. Razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor Vanja Pe{ut iz Mostara i za novogdirektora imenovana Vedrana Todorovi} iz Mostara, koja je ovla{tena da zastupa ipredstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja.

2. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-430/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-201/10 od 16. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Osniva~ Dru{tva za proizvodnju, gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "ALMOS

TRADE" d.o.o. Mostar, Mustafa ^olakhod`i} je Ugovorom o prenosu udjela brojOPU-IP-335/09 od 27. 10. 2009. godine,svoje vlasni~ke udjeleu Dru{tvu prenio na ^olakhod`i}Admira50% udjela,u novcu 79.632,50 KM,te na^olakhod`i}Armina 50% udjela, u novcu 79.632,50 KM, pa su osniva~i Dru{tva za proizvodnju,gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "ALMOS TRADE" d.o.o. Mostar ^olakhod`i}(Mustafe) Admir sa 50% udjela i ^olakhod`i} (Mustafe) Armin sa 50% udjela.Odlukomo razrje{enjudirektora Dru{tvai imenovanju direktora i izvr{nog direktora Dru{tvaza proizvodnju,gra|evinarstvo, trgovinui usluge"ALMOS TRADE"d.o.o.Mostarbroj OPU-IP-358/09od 4. 11. 2009. godine,razrije{en jedosada{njidirektor Dru{tva ^olakhod`i} Mustafa, te je na mjesto direktora Dru{tva imenovan^olakhod i} (Mustafe) Armin iz Mostara, Salakovac bb, JMB 2510980150033,bez

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 70 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Page 103: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 103/104

ograni~enja. Na mjesto izvr{nog direktora Dru{tva imenovan je ^olakhod i}(Mustafe)AdmirizMostara,Salakovacbb,JMB2501978150051,bezograni~enja.

Mustafa ^olakhod`i} je istupio iz Dru{tva.

(SR-431/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-15/10 od 24. 2. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Na temelju ~lanka 20. Statuta [ILJEG d.o.o. ^APLJINA, jedini ~lan Dru{tva 

Ksenija [iljeg iz Metkovi}a, Marka Maruli}a 22, Republika Hrvatska, u funkcijiSkup{tine Dru{tva, dana 30. prosinca 2009. godine donosi Odluku o pro{irenju iuskla|ivanju djelatnosti [ILJEG d.o.o. ^APLJINA.

Djelatnosti Dru{tva se pro{iruju slijede}im djelatnostima:

Proizvodnja i konzerviranje mesa, Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi ize~ijeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranjeribei proizvodaod ribe, Proizvodnjasirovihulja i masti,Proizvodnjarafiniranih ulja i masti, Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira, Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa,Proizvodnja mlinskih proizvoda, Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba,Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce,Proizvodnjakruha,peciva,svje`etjestenineikola~a,Proizvodnjadvopeka i keksa;proizvodnjatrajnih pecivai kola~a, Proizvodnja{e}era, Proizvodnjakakaoa,~okolade i konditorskih proizvoda, Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa isli~nih proizvoda od bra{na, Prerada ~aja i kave, Proizvodnja za~ina i drugih

dodataka hrani, Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda i dijetetskehrane, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., Proizvodnja destiliranihalkoholnih pi}a, Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, Proizvodnja vina (gro`|e), Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, Proizvodnja ostalihnedestiliranih fermentiranih pi}a, Proizvodnja piva, Proizvodnja slada, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Poljoprivredne ljekarne,Djelatnost drugih posrednika u prometu.

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va e}omnomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-432/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-276/10 od 9. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Sukladno Odluci o razrje{enju i imenovanju direktora dru{tva ,,PRO GEL"d.o.o. Prozor-Rama, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara, podposlovnim brojem OPU-IP- 145/2010 od 9. 4. 2010. godine, Rada Faletar izProzor-Rame, ul. Stjepana Radi}a br. 6, JMB 1509966177199, dosada{nji direktor izakonski zastupnik dru{tva ,,PRO GEL" d.o.o. Prozor-Rama, razrje{uje se du`nostisa danom 28. 2. 2010. godine i sa ovim danom joj prestaju sva ovla{tenja direktora izakonskog zastupnika dru{tva"PRO GEL"d.o.o. Prozor-Rama.Na mjestodirektora i zakonskog zastupnika dru{tva "PRO GEL" d.o.o. Prozor-Rama sa danom 28. 2.2010. godineimenovanaje ZrinkaPapakiz Prozor-Rame, ul.StjepanaRadi}a br. 10,JMB 1404985158557. Direktor zastupa i predstavlja dru{tvo "PRO GEL" d.o.o.Prozor-Ramau unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu pojedina~no i samostalnobez ograni~enja, a u okviru registrirane djelatnosti.

(SR-433/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1033/08 od 17. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Nedjeljko (Jakov) Juri},nastanjenu Jablanici,ul. Pere Bili}abr.50A, ro|en 18.12. 1977. godine, po zanimanju trgovac, JMB 1812977151838, Odlukom oosnivanju dru{tva vlastitim sredstvima osniva dru{tvo sa ograni~enom

odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkomDru{tvo VELIKI [IBEN dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jablanica, a skra}eni naziv tvrtke glasi VELIKI [IBEN d.o.o. Jablanica. Sjedi{te Dru{tva je uJablanici na adresi ul. Pere Bili}a br. 50 A. Ovla{tena osoba za zastupanje ipredstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu je Nedjeljko Juri} bezograni~enja. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osniva~ osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu od 2.000,00 KM bez ograni~enja ovla{tenja.

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su:

01.110, 01.121, 01.122, 01.123, 01.131, 01.132, 01.211, 01.212, 01.213,01.300, 01.411, 01.412, 01.413, 01.420, 01.500, 02.020, 05.012, 05.020, 15.110,15.120, 15.130, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510,15.520, 15.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.810, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850,15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.960,15.970, 15.981, 15.982, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170,

17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300, 17.401, 17.402, 17.510, 17.520,17.530, 17.541, 17.542, 17.600, 17.710, 17.720, 18.100, 18.210, 18.221, 18.222,18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302, 20.101, 20.102,20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522, 36.220, 36.610, 45.110, 45.120,45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320,45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101,

50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404,50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190,51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350,51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450,51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810,51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120,52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420,52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484,52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722,52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402,55.403, 55.510, 55.520, 60.101, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300,63.110, 63.120, 63.300, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 72.100,72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.130, 74.140, 74.150, 74.200,74.300, 74.401, 74.402, 74.500, 74.700, 74.820, 74.870, 93.010, 93.020, 93.030,93.040, 93.050, 96.000, 97.000. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }eobavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uokviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u

okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i putnika, Druge usluge koje suu vezi sa me|unarodnim transportom/me|unarodna {pedicija skladi{tenje,agencijske usluge u transportu i sl., Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvoz i uvozroba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istojvrijednosti/kompenzacijski poslovi, Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga,Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje inostranih firmi ikonsignacija, Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, Uslugeistra`ivanja,pru`anjai kori{tenja informacijai znanjau privredii nauci(know-how),Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, Usluge atestiranja, uslugefaktoringa i finansijski in`enjering, Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu iustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, Obavljanjevanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama i Finansijski in`enjering i drugeusluge.

(SR-434/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-168/10 od 15. 3. 2010. godine,

upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:INTERTEKSTIL d.o.o. ^itluk osnovao je podru`nicu pod tvrtkom:

INTERTEKSTIL d.o.o. ^itluk, Podru`nica Banja Luka, sa sjei{tem u Banjaluci,Veselina Masle{e br. 3 (Robna ku}a, I sprat). Djelatnost Podru`nice u unutarnjemprometu je u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva i to: 18.222, 18.242, 51.160,51.190, 51.410, 51.421, 51.422, 51.900, 52.410, 52.420, 52.430, 52.483, 52.487,52.610,52.620, 52.630,60.240, 74.130,74.402, 74.870.Podru nicaje ovla{tena da nastupa u pravnom prometu. Za obveze Podru`nice u pravnom prometu s tre}imosobama odgovara Dru{tvo osniva~ svom svojom imovinom. Podru`nicu uunutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Podru`nice Nevenka Boti},bez ograni~enja.

(SR-435/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-652/09 od 22. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom broj 018-06/09-SD od 22. 6. 2009. godine izvr{ena je promjena sjedi{ta dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i pove}anje ~lanova uprave.

-Sjedi{teDru{tvaje:Globtourd.o.o.Me|ugorje,Gospodarskazonabb,^itluk.

- Djelatnost Dru{tva je : 63.300 Djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora;ostale usluge turistima na drugom mjestu nespomenute, 63.400 Djelatnostiposrednika u prometu, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostaliprijevozi putnikau drumskom prometu, 60.240 Prijevoz robeu drumskom prometu,61.100 Pomorski promet i promet u priobalnim morskim vodama, 61.200 Promet unutarnjim vodenim putovima, 63.110 Prekrcaj tereta, 63.210 Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom prometu, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u zra~nomprometu, 50.200 Odr avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 55.110 Hoteli i moteli s restoranima, 55.120Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.220

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 11. 4. 2011. – Oglasni dio – Broj 18 - Stranica 71

Page 104: Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 18; 11.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-18-1142011 104/104

Kampovii kampirali{ta,55.231 Ostalismje{taj za boravakturista, 55.300Restorani,55.401 Barovi, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodnimputovima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 71.340Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, na drugom mjestu nespomenutih, 74.402Ostale usluge reklama i promid`be.

- Djelatnosti Dru{tva u vanjskom prometu su: Turisti~ke usluge u okviruregistrirane djelatnosti, Usluge prijevoza putnika i robe u me|unarodnomcestovnom prometu, Vanjska trgovina UVOZ-IZVOZ proizvoda u okviruregistrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, Ugostiteljske usluge u okviruregistrirane djelatnosti, Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanje uprometu roba i usluga, Prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe uslobodnim carinskim prodavaonicama.

- Upravu Dru{tva ~ine direktor Dru{tva i tri izvr{na direktora. Direktor - RajkoZelenika,izvr{ni direktorza odr avanjei tehniku- Ivan Zelenika,izvr{ni direktorza financije i knjigovodstvo - Daniela Zelenika, izvr{ni direktor za promet - MatoPranji}.

(SR-436/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-160/10 od 25. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ugovoromo prodajiudjela OPU-IP98/2010 u dru{tvuMOSTAR AUTO d.o.o.MOSTAR iz Dru{tva istupa dosada{nji ~lan Ivo Mikuli} iz [irokog Brijega i svoj

udio u vrijednosti od 80.004,06 KM prenosi na @eljka Jeli}a iz [irokog Brijega kojipostaje jedinim ~lanom Dru{tva i vlasnikom udjela u vrijednosti od 80.004,06 KM,{to predstavlja 100% od temeljnog kapitala Dru{tva.

Odlukom o promjeni uprave OPU-IP 101/2010 razrje{uje se du`nostidosada{nji direktor Dru{tva Ivo Mikuli}. Istovremeno se za ~lana uprave - direktora Dru{tva imenuje Marija Jeli} iz [irokog Brijega s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva uposlovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja.

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va e}omnomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06).

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-437/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-111/10 od 17. 2. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo"KALA"dru{tvo saograni~enomodgovorno{}uStolac,sa sjedi{temuStocu, ul. Humska bb, MBS 58-01-0142-09 Registra Op}inskog suda u Mostaru,

vr{i dopunu djelatnosti, tako da }e obavljati sljede}e djelatnosti:01.110, 01.121, 01.122, 01.123, 01.131, 01.132, 01.133, 01.251, 01.300,

01.411, 01.413, 15.120, 15.130, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430,15.510, 15.520, 15.610, 15.710, 15.810, 15.820, 15.850, 15.870, 15.880, 15.890,15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.982, 16.001, 24.630, 28.110, 28.120,28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.730, 28.740, 28.750, 29.120, 29.130, 29.140,50.101, 50.102, 50.301, 50.302, 50.401, 50.402, 50.500, 51.120, 51.130, 51.140,51.150, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330,51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531,

50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110,51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220,51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370,51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510,51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830,51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220,

52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441,52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486,52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 60.240, 74.820.

Dru{tvoje izvr{ilopromjenudirektora.Bri{ese izsudskog registra Ivan Ujevi},a upisuje Toni Mari} iz Mostara s ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo upravnomprometubezograni~enjado iznosaod 10.000,00KM, a prekotog iznosauzsuglasnost ~lana Dru{tva. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-439/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-141/10 od 15. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar izvr{ena je promjena lica ovla{tenog za zastupanje na na~in da je razrije{en ranijidirektor Adem Bori} iz Sarajeva, Kemala Kapetanovi}a 11/3, a za direktora jeimenovan Zijad Krnji} iz Novog Travnika, Trg zlatnih ljiljana bb.

(SR-440/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-34/10 od 18. 3. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju Statuta dru{tva EUROLEASING d.d. Mostar direktor Dru{tva jedonio Odluku o razrje{enju voditelja Podru`nice Tuzla broj EL-053/2010 od 12. 1.2010. godine i to SamiraPapi}a, JMB 1003971180032,nastanjen u ulici 15. maja 2,Tuzla, te Odluka imenovanju voditelja Podru`nice Tuzla i to Kornelije Vujnovi},JMB 0402980151132, nasatanjen u ulici Ante Star~evi}a bb, ^apljina, broj OdlukeEL-054/2010 od 12. 1. 2010. godine.

(SR-441/10-M)

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-167/10 od 3. 4. 2010. godine,upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o osnivanju Dru{tva, broj OPU-IP-55/10 od 12. 2. 2010. godineosnovano je Dru{tvo: Okusi Hercegovine Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uMostar 

Skra}eni naziv firme je: Okusi Hercegovine d.o.o. Mostar.

Sjedi{te Dru{tva: Mostar, Stari most 1.

Osniva~: UDRU@ENJE MLADIH ZA PROMOCIJU TRADICIONALNIHPROIZVODA "OKUSI HERCEGOVINU" Mostar (Skra}eni naziv: UDRU@ENJEMLADIH"OKUSIHERCEGOVINU")sa sjedi{tem u Mostaru,ul. Stari most 1,reg.br. R-599/07, upisano u Registar Ministarstva pravosu|a, uprave i lokalnesamouprave HNK u Mostaru.

Direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti jeNedim ]uri} iz Mostara, ul. Alekse [anti}a 2, JMB 1306969150013.

Osniva~ki ulogiznosi 2 000 00 KM od toga: osniva~UDRU@ENJE MLADIH

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 18 - Stranica 72 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 11. 4. 2011.