of 176 /176
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 1/176 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 591 Na osnovu ~lanova 39. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici odr`anoj 11. maja 2011. godine, donosi ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE I. Usvaja se Program utro{ka sredstava za: "Transfer za finansiranje studentskog standarda", ekonomski kod 614100; "Transfer za finansiranje obrazovanja", ekonomski kod 614100; "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", ekonomski kod 614100; "Transfer za usluge recenziranja ud`benika za osnovnoisrednjeobrazovanje",ekonomskikod614100;"Trans- fer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 614300; "Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju", ekonomski kod 614300 i "Transfer za institucije nauke i podsticaj NIR od zna~aja za Federaciju", ekonomski kod 614300, s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva obrazovanjainauke,utvr|enihu razdjelu54.Bud`etaFederacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), kako slijedi: PROGRAM UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA Op}i kriteriji raspodjele sredstava svih teku}ih transfera: a) Raspodjela sredstava na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije), odnosno svih deset kantona, vr{it }e se uz uva`avanje minimalnih standarda i kvaliteta ponu|enih programa i projekata. b) Preraspodjela sredstava transfera vr{it }e se na podru~ju kantona i op}ina ~ije vlade, odnosno op}inski na~elnici, nisu u mogu}nosti finansijski podr`ati odre|ene projekte iz oblasti obrazovanja i nauke, a posebno odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade u ote`anim uslovima, odnosno ispod minimalnih standarda. c) Prilikom sufinansiranja projekata i zahtjeva, kandido- vanih od strane pojedinaca, odnosno fizi~kih lica, preferirat }e se podnosioci zahtjeva slabijeg socijalnog statusa uz po{tovanje kvaliteta i standarda ponu|enog projekta. 1. Program raspodjele sredstava Transfera za finansiranje studentskog standarda u iznosu od 1.000.000,00 KM R.br . Naziv programa Korisnik sredstava Vrsta sredstava 1. Subvencioniranje smje{taja i ishrane studenata Studentski centri i domovi u Federaciji 900.000,00 2. Pro{ireni studentski standard Visoko{kolske institucije, studentska udru`enja, studenti pojedinci, studentski centri i domovi u Federaciji Kriteriji za raspodjelu sredstava: 1. "Subvencioniranje smje{taja i ishrane studenata" Subvencioniranjesmje{tajaiishraneuiznosuod189,00KM mjese~no po studentu koji dolazi iz manje razvijenih kantona (Kanton10,Bosansko-podrinjskiiPosavski)iRepublikeSrpske. Na~in dodjele sredstava je odre|en Protokolom o subvencioni- ranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji i Odlukom o subvencioniranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, broj 398/05 od 21. 7. 2005. godine. Kriteriji za raspodjelu sredstava: 2. "Pro{ireni studentski standard" 2.1. "Podr{ka organizaciji doma}ih i me|unarodnih studentskih manifestacija" Zna~aj manifestacije za studentsku populaciju; Razra|enost,konkretnosti mjerljivostciljevamanifestacije; Iskustvoaplikantau organiziranju sli~nihmanifestacija; Broj predvi|enih u~esnika; Potvr|eno u~e{}e drugih sufinansijera u zatvaranju finansijske konstrukcije manifestacije. Godina XVIII –Broj 28 Ponedjeqak , 23. 5. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 1/176

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

591Na osnovu ~lanova 39. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta

Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog federalnogministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 7. sjednici odr`anoj 11. maja 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SKRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IHTRANSFERA UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINUFEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I

NAUKEI.

Usvaja se Program utro{ka sredstava za: "Transfer za finansiranje studentskog standarda", ekonomski kod 614100;"Transfer za finansiranje obrazovanja", ekonomski kod 614100;"Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", ekonomskikod 614100; "Transfer za usluge recenziranja ud`benika za osnovno i srednjeobrazovanje",ekonomskikod 614100; "Trans-fer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 614300;"Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju", ekonomskikod 614300 i "Transfer za institucije nauke i podsticaj NIR od

zna~aja za Federaciju", ekonomski kod 614300, s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, utvr|enihu razdjelu54. Bud`eta FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 14/11), kako slijedi:

PROGRAMUTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERAOp}i kriteriji raspodjele sredstava svih teku}ih transfera:

a) Raspodjela sredstava na podru~ju Federacije Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije), odnosno

svih deset kantona, vr{it }e se uz uva`avanje minimalnihstandarda i kvaliteta ponu|enih programa i projekata.

b) Preraspodjela sredstava transfera vr{it }e se na podru~jukantona i op}ina ~ije vlade, odnosno op}inski na~elnici,nisu u mogu}nosti finansijski podr`ati odre|ene projekteiz oblasti obrazovanja i nauke, a posebnoodgojno-obrazovnim ustanovama koje rade u ote`animuslovima, odnosno ispod minimalnih standarda.

c) Prilikom sufinansiranja projekata i zahtjeva, kandido-vanih od strane pojedinaca, odnosno fizi~kih lica,preferirat }e se podnosioci zahtjeva slabijeg socijalnogstatusa uz po{tovanje kvaliteta i standarda ponu|enogprojekta.

1. Program raspodjele sredstava Transfera za finansiranjestudentskog standarda u iznosu od 1.000.000,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Vrstasredstava1. Subvencioniranje

smje{taja i ishranestudenata

Studentski centri i domovi u Federaciji

900.000,002. Pro{ireni studentski

standardVisoko{kolske institucije, studentska udru`enja, studenti pojedinci, studentskicentri i domovi u Federaciji

Kriteriji za raspodjelu sredstava:1. "Subvencioniranje smje{taja i ishrane studenata"

Subvencioniranje smje{taja i ishrane u iznosuod 189,00KMmjese~no po studentu koji dolazi iz manje razvijenih kantona (Kanton10,Bosansko-podrinjskiiPosavski)iRepublikeSrpske.Na~in dodjele sredstava je odre|en Protokolom o subvencioni-ranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima idomovima u Federaciji i Odlukom o subvencioniranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima uFederaciji, broj 398/05 od 21. 7. 2005. godine.Kriteriji za raspodjelu sredstava:2. "Pro{ireni studentski standard"2.1. "Podr{ka organizaciji doma}ih i me|unarodnihstudentskih manifestacija"

Zna~aj manifestacije za studentsku populaciju; – Razra|enost,konkretnosti mjerljivostciljevamanifestacije; – Iskustvoaplikantau organiziranju sli~nihmanifestacija; – Broj predvi|enih u~esnika; – Potvr|eno u~e{}e drugih sufinansijera u zatvaranju

finansijske konstrukcije manifestacije.

Godina XVIII –Broj 28 Ponedjeqak , 23. 5. 2011.godine

S A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 2/176

Broj 28 – Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

2.2. "Podr{ka u~e{}u studenata na doma}im ime|unarodnim studentskim manifestacijama"

– Zna~aj manifestacije za napredovanje u smjeru studija; – Zna~aj manifestacije za razvoj studentskog

organiziranja i djelovanja; – Broj u~esnika;

– Raniji uspjesi u takmi~arskom dijelu u oblastima znanja i prakti~nih vje{tina.2.3. "Podr{ka talentovanim studentima, dr`avljanimaBosne i Hercegovine, koji studiraju u javnimvisoko{kolskim ustanovama u Federaciji BiH"

– Studenti visoko{kolskih ustanova u Federaciji BiH; – Studenti zavr{nih godina dodiplomskog studija,

odnosno prvog ciklusa; – Akademski uspjeh (prosjek ocjena tokom cijelog

studija); – Zna~aj i broj nagrada i priznanja u toku studija; – Uspjeh u vannastavnim aktivnostima u smjeru sticanja

dodatnih znanja iz oblasti studija ili transverzalnihznanja.

2.4. "Podr{ka radu studentskih organizacija" – Brojnost;

– Organiziranost; – Profiliranost studentske organizacije studenti sa invaliditetom, rad od koristi za {iru zajednicu i dru{tvo isl.);

– Kvalitet i zna~aj za studentsku populaciju programskihciljeva studentskih udru`enja;

– Podsticanje ja~anja integriranosti udru`enja na federalnom i dr`avnom nivou;

– Uspostavljanje saradnje sa internacionalnimstudentskim udru`enjima.

2.5. "Podsticaj {kolovanju Roma, dr`avljana Bosne iHercegovine, koji studiraju u javnim visoko{kolskimustanovama u Federaciji BiH"

– Dosada{nji uspjeh u {kolovanju; – Socijalni status aplikanta.

2.6. "Podr{ka studentima sa invaliditetom, dr`avljanima

Bosne i Hercegovine, koji studiraju u javnim visoko{kolskimustanovama u Federaciji BiH" – Da je redovan student dodiplomskogili postdiplomskog

studija, odnosno redovan student prvog, drugog ilitre}eg ciklusa na javnim visoko{kolskim ustanovama uFederaciji BiH;

– Da mu je rje{enjem nadle`nog organa utvr|ena invalidnost;

– Da nije ponavljao neku od godina studija u tokuprethodnog studiranja, izuzev iz razloga lije~enja kojejeu vezi sa uzrokom invaliditeta.

2.7. "Nagradni konkursi i takmi~enja za studente sapodru~ja Federacije, ~iji je organizator Federalnoministarstvo obrazovanja i nauke"

– Nagradni konkurs ili takmi~enje iz odre|ene nau~ne iliumjetni~ke oblasti, grane ili polja treba obuhvatiti vi{evisoko{kolskih ustanova odgovaraju}eg usmjerenja na podru~ju Federacije, odnosno sve studente, dr`avljaneBosne i Hercegovine, koji studiraju u javnimvisoko{kolskim ustanovama u Federaciji BiH;

– Da radovi, odnosno djela koja u~estvuju na nagradnomkonkursu ili takmi~enju, u najve}oj mogu}oj mjeripredstavljaju originalan stvarala~ki ~in studenta/ studenata-autora;

– Da radovi, odnosno djela koja u~estvuju na nagradnomkonkursu ili takmi~enju, doprinose promociji i afirmacijiodre|ene nau~ne ili umjetni~ke oblasti, grane ili polja.

Radove, odnosno projekte i djela pristigla na nagradnikonkurs ili takmi~enje, ocjenjivat }e, u skladu sa kriterijima, odstrane Ministarstva formirana ekspertna komisija za odgova-raju}u nau~nu ili umjetni~ku oblast, granu ili polje djelovanja.

2.8. "Pomo} bibliotekama visokoobrazovnih institucija uosiguranju dostupnosti ud`benika osnovne studentske liter-ature za studijske programe"

– Nepostojanje ud`benika na tr`i{tu; – Ud`benici nedostupni prosje~nom studentu zbog visoke

cijene; – Preporuka profesora mati~nog predmeta; – Ocjene kompetentnih recenzenata ili istaknutih nau~nih

i javnih radnika koji se bave predmetnom tematikom; – Ocjene privrednih subjekata koji se bave radom u

predmetnoj oblasti.Sredstva pod rednim brojem 1. dodjeljuju se na osnovu

primljenih faktura od strane studentskih domova, a za realizacijuprograma pod rednim brojem 2. na prijedlog posebno formiranekomisije i Stru~nog kolegija Ministarstva odlukom federalnogministra obrazovanja i nauke, a na osnovu zahtjeva visoko{kol-skih institucija, studentskih centara i organizacija i studenata pojedinaca, odnosnou skladu sakriterijima nagradnogkonkursa,takmi~enja, javnog poziva ili kandidature.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

3. Sredstva rezerviinterventne potrebe uoblasti studentskogstandarda

Visoko{kolske institucije, studentska udru`enja, studenti pojedinci,studentski centri i domovi uFederaciji

100.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava: – Podr{ka projektima koji nisu obuhva}eni, odnosno

predvi|eni navedenim programima, a od zna~aja su za pobolj{anje studentskog standarda Federacije;

– Podr{ka projektima koji u potpunosti ne ispunjavajupropisane kriterije ali se, u cilju regionalnezastupljenosti i poticaja visokom obrazovanju istudentskom standardu, prihva}aju i finansiraju.

2. Program raspodjele sredstava Transfera za finansiranjeobrazovanja u iznosu od 1.107.135,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

1. Pobolj{anje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova

Pred{kolske ustanoveosnovne {kole i srednje {kole

400.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:1. "Pobolj{anje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova"

– Opremanje u~ionica i kabineta u cilju obezbje|ivanja adekvatnihuslovazaradodgojnoobrazovnihustanova;

– Podsticaj informatizaciji odgojno-obrazovnih ustanova kroz opremanje informaciono komunikacijskom tehno-logijom;

– Ujedna~avanje uslova za odgoj i obrazovanje djece uFederaciji kroz osiguranje minimalnih uslova za odvija-nje nastave (hitne popravke: centralno grijanje, sani-tarno-higijenski uslovi itd.);

– Podr{ka projektima modernizacije nastavno-obrazov-nog procesa u skladu sa novim nastavnim planovima iprogramima;

– Podr{ka odgojno-obrazovnim ustanovama koje imple-mentiraju nove nastavne planove i programe (deveto-

godi{nje osnovno obrazovanje); – Uvo|enje novih oblika i metoda rada u razredu; – Podr{ka uspostavljanju integrisanih centara za djecu i

porodice - podsticaj ranom rastu i razvoju djece; – Podr{ka pred{kolskim ustanovama koje primjenjuju

nove metode u ranom odgoju i obrazovanju.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

2. Finansiranje rada stru~nihkomisija za provo|enje reformeobrazovnog sistema u Federaciji

^lanovi stru~nih timova

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 3/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 3

3. Izrada i {tampanje nastavnihplanova i programa i drugihpriru~nika, publikacija ikataloga iz oblasti reformeobrazovanja.Podr{ka izdavanju stru~ne litera -ture za bosanskohercegova~keu~enike i nastavnike u dijaspori

Izdava~ke i {tamparskeku}e i autori

4. Stru~ni seminari o reformipred{kolskog obrazovanja devetogodi{njeg osnovnogobrazovanja i srednjegobrazovanja u FederacijiSeminari za inspektore za pred{kolsko, osnovno, srednje ivisoko obrazovanje u Federaciji

Preduze}a (za tro{koveorganizacije seminara ismje{taja u~esnika)predava~kieksperti-vanjski saradnici

160.000,00

5. Podr{ka procesu i projektima ujedinjenja odgojno-obrazovnihustanova koje funkcioni{u kao"dvije {kole pod jednimkrovom".

Osnovne i srednje {kole,pedago{ki zavodi, stru~na udru`enja, nevladineorganizacije i pojedinci,nosioci projekta

Kriteriji za raspodjelu sredstava:2. Finansiranje rada stru~nih komisija za provo|enjereforme obrazovnog sistema u Federaciji

– Finansiranje rada ~lanova stru~nih timova za analizunastavnih planova i programa i ud`benika za devetogodi{nju osnovnu {kolu;

– Podr{ka radustru~nih timova na reformi srednjegop}egobrazovanja i srednjeg stru~nog obrazovanja,obrazovanja odraslih i cjelo`ivotnog u~enja;

– Finansiranje rada Koordinacijskog tijelaza provo|enje ipra}enje obrazovne reforme u Federaciji Bosne iHercegovine.

3. "Izrada i {tampanje nastavnih planova i programa i drugihpriru~nika, publikacija i kataloga iz oblasti obrazovanja"

– Izrada i {tampanje nastavnih planova i programa za devetogodi{nje osnovne {kole i nastavnih planova iprograma za djecu sa posebnim potrebama;

– Izrada i {tampanje pedago{ko-metodi~kih priru~nika za potrebe odgajatelja i nastavnika odgojno-obrazovnihustanova;

– Izrada i {tampanje modela plana i programa i kataloga stru~nog usavr{avanja nastavnika razredne i predmetnenastave, pedagoga, direktora (menad`menta) osnovnih{kola, savjetnika i stru~nih saradnika ministarstava ipedago{kih zavoda;

– Izrada i {tampanje kataloga odobrenih ud`benika inastavnih sredstava;

– Izdavanje stru~ne literature (pravopis, gramatika, histo-rija, geografija itd.) za bosanskohercegova~ke u~enike inastavnike u dijaspori;

– Izdavanje informativnog Glasnika Federalnog ministar-stva obrazovanja i nauke.

4. "Stru~ni seminari o reformi pred{kolskog obrazovanja,devetogodi{njeg osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazo-vanja u Federaciji; Seminari za inspektore za pred{kolsko,osnovno, srednje i visoko obrazovanje u Federaciji"

Stru~ni seminari o reformi pred{kolskog obrazovanja,

devetogodi{njeg osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazovanjau Federaciji: – edukacijaodgajatelja, u~itelja,nastavnika i menad`menta

odgojno-obrazovnih ustanova i savjetnika prosvjet-no-pedago{kih zavoda u Federaciji o reformi pred{kol-skog odgoja i obrazovanja, devetogodi{njeg osnovnogobrazovanja i srednjeg obrazovanja u Federaciji:

– stru~ni seminari o analizi nastavnih planova i programa za devetogodi{nju osnovnu {kolu;

– stru~ni seminari o implementaciji Okvirnog zakona opred{kolskom odgoju i obrazovanju;

– stru~ni seminari o reformi srednjeg obrazovanja; – stru~ni seminari o prevenciji nasilja u odgojno-obrazov-

nom procesu.

Seminari za inspektore za pred{kolsko, osnovno, srednje ivisoko obrazovanje u Federaciji:

– edukacija kantonalnih inspektora za pred{kolsko,osnovno, srednje i visoko obrazovanje;

– usagla{avanje stavova u aktivnostima reformeobrazovne legislative i reforme obrazovanja u Bosni iHercegovini u teku}oj godini;

– pra}enje provo|enja devetogodi{njeg obrazovanja uFederaciji;

– pra}enje primjene normi Bolonjskog procesa u Bosni iHercegovini;

– teku}a problematika.5. "Podr{ka procesu i projektima ujedinjenja odgojno-obrazovnih ustanova koje funkcioni{u kao "dvije {kole pod jednim krovom"

– podr{ka projektima ujedinjenja odgojno-obrazovnihustanova kroz pobolj{anje uslova rada;

– promotivne aktivnosti Ministarstva u cilju eliminisanja diskriminacije u obrazovanju, odnosno podsticajprocesimai projektima ujedinjenja odgojno-obrazovnihustanova koje funkcioni{u kao "dvije {kole pod jednimkrovom".

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava6. Podr{ka bibliotekama u

nabavci {kolske lektireOsnovne i srednje {kole i gradskebiblioteke

240.000,007. Pomo} projektima inkluzije i projektima pobolj{anja rada sa djecom sa posebnimpotrebama

Pred{kolske ustanove, osnovne isrednje {kole, pedago{ki zavodi,stru~na udru`enja, nevladineorganizacije i pojedinci nosiociprojekta

Kriteriji za raspodjelu sredstava:6. "Podr{ka bibliotekama u nabavci {kolske lektire"

– Podr{ka {kolskim bibliotekama za nabavku lektire; – Gradskimbibliotekamau ~ijemsu sastavu dje~iji odjeli; – Bibliotekama koje nemaju dovoljan broj naslova lektire

predvi|en nastavnim planom i programom; – Podsticaj {kolama koje nemaju {kolske biblioteke za

projekte osnivanja biblioteke.7. "Pomo} projektima inkluzije i projektima pobolj{anjarada sa djecom sa posebnim potrebama"

– Podr{ka pred{kolskim ustanovama, osnovnim isrednjim {kolama, stru~nim udru`enjima, nevladinimorganizacijama i pojedincima, nosiocima projekta izdomena inkluzivnog obrazovanja;

– Podr{ka nabavci savremene didakti~ko-metodi~ke liter-ature zauspje{noprovo|enje inkluzivnog obrazovanja;

– Podsticaj edukativnim programima za asistente unastavi.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

8. Podr{ka za u~enike/ce, stru~na udru`enja i {kole za pripreme,i u~estvovanje na dr`avnim,federalnim i me|unarodnimtakmi~enjima i smotrama

Pred{kolske ustanove,osnovne isrednje {kole, pedago{ki zavodi,stru~na udru`enja, nevladineorganizacije i u~enici

210.000,009. Podr{ka {kolovanju djece

romske nacionalnostii i drugihnacionalnih manjina

Pred{kolske ustanove, osnovne isrednje {kole, pedago{ki zavodi,stru~na udru`enja, nevladineorganizacije i pojedinci nosiociprojekta

Kriteriji za raspodjelu sredstava8. "Podr{ka za u~enike/ce, stru~na udru`enja i {kole zapripreme i u~estvovanje na dr`avnim, federalnim ime|unarodnim takmi~enjima i smotrama"

– Finansijska podr{ka stru~nim udru`enjima, {kolama iu~enicima za organizaciju federalnih takmi~enja;

– Organizovanje manifestacije "Znanjem u budu}nost";

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 4/176

Broj 28 – Strana 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– Dodjele priznanja u~enicima i {kolama za ostvarenerezultate na federalnim, dr`avnim i me|unarodnimtakmi~enjima;

– Nagrade u~enicima za ostvarene rezultate na federal-nim, dr`avnim i me|unarodnim takmi~enjima.

9. "Podr{ka {kolovanju djece romske nacionalnosti i

drugih nacionalnih manjina" – Podr{ka osnovnim, srednjim {kolama, stru~nim udru`e-njima i op}inama u realizaciji programa {kolovanja djece romske nacionalnosti;

– Podsticaj {kolovanja u~enika romske nacionalnostikroz jednokratnu finansijsku podr{ku;

– Podr{ka obrazovanju odraslih Roma putem vanrednog{kolovanja ili druge vrste opismenjavanja i edukacije.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visina sredstava10. Sredstva

rezervi-interventnepotrebe u oblastiobrazovanja

Pred{kolske ustanove, osnovne isrednje {kole, pedago{ki zavodi,institucije i pojedinci, nosiociprojekta obrazovnog karaktera

97.135,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava: – Projekti ujedinjenja istorodnih obrazovnih ustanova

koje funkcioni{u kao dva odvojena pravna lica, tzv."dvije {kole pod jednim krovom";

– Podr{ka projektima koji nisu obuhva}eni, odnosnopredvi|eni navedenim programima, a od zna~aja su za podsticaj i reformu obrazovnog sistema u Federaciji;

– Podr{ka projektima koji u potpunosti ne ispunjavajupropisane kriterije, ali se, u cilju podsticaja razvoja obrazovanja i obrazovnih institucija u kantonima i op}i-nama sa niskim standardom, prihvataju i finansiraju;

– Podr{ka socijalnim programima iz oblasti obrazovanja.Finansijska sredstva za programepod rednimbrojevima 1,5,

6, 7, 8. i 9. dodjeljivat }e se odlukom federalnog ministra obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije iStru~nogkolegijaMinistarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva.

Prednost u dodjeli sredstava }e imati: – Podru~ne {kole koje rade u ote`anim uslovima; – Odgojno-obrazovne ustanove koje dostave preporuku

svog osniva~a sa obrazlo`enjem zbog ~ega se podr`ava predlo`eni projekat;

– Odgojno-obrazovne ustanovesa projektima kojepodsti-~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenihosoba u Federaciji;

– Projekti ujedinjenja istorodnih obrazovnih ustanova koje funkcioni{u kao dva odvojena pravna lica, tzv."dvije {kole pod jednim krovom".

3. Program raspodjele sredstava Transfera za implementacijuBolonjskog procesa u iznosu od 1.000.000,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

1. Organizacija savjetovanja iokruglilh stolova u ciljudefiniranja osnovnih i periodi~nihpotreba pri implementacijiBolonjskog procesa u FBiH

2. Podr{ka projektima iz oblastiborbe protiv korupcije na

visoko{kolskim ustanovama

Javne visoko{kolskeustanove, sredstva javnog

informiranja, institucije iagencije koje se baveogla{avanjem ipopularizacijom, nevladineorganizacije, eksperti,u~esnici u programima akademske i studentskemobilnosti i razmjene,stru~na tijela

900.000,003. Popularizacija i informiranje javnosti o stepenu i zna~ajuimplementacije Bolonjskogprocesa

4. Realizacija programa me|unarodne akademske istudentske mobilnosti i razmjene

5. Razvoj novih studijskih programa 6. Razvoj novih studijskih programa

II i III ciklusa 7. Podr{ka razvoju nastavnih

planova i programa i njihovouskla|ivanje sa kretanjima na tr`i{tu rada

8. Podr{ka ispunjavanju uslova za akreditaciju visoko{kolskihustanova u Federaciji BiH

9. Podr{ka uklju~ivanju studenata unau~no-istra`iva~ke procese iprakti~nu primjenu ste~enihznanja

10. Izrada strate{kih pravaca razvoja visokog obrazovanja u FederacijiBiH

Kriteriji za raspodjelu sredstava:1. "Organizacija savjetovanja i okruglih stolova u ciljudefiniranja osnovnih periodi~nih potreba pri implementacijiBolonjskog procesa u F BiH"

– Kvalitet detaljnog programa okruglog stola ili savje-tovanja ura|en u saradnji sa visoko{kolskim ustano-vama (univerzitetima) u Federaciji BiH;

– Doprinos okruglog stola ili savjetovanja razumijevanjuBolonjskogprocesa i podr{kanjegovojimplementaciji;

– Mogu}nost uvida javnosti u tok i rezultate rada,informativna vrijednost projekta u odnosu na {iru javnost;

– Aplikativnost rezultata savjetovanja;

– Mogu}nost evaluacije; – U~e{}e stranih eksperata.2. "Podr{ka projektima iz oblasti borbe protiv korupcije navisoko{kolskim ustanovama"

– Kvalitet predlo`enog projekta; – Obimantikorupcijskihmehanizamakojenudi projekat; – Metode javnog zagovaranja uvo|enja regulative s

mehanizmima za spre~avanje korupcije (broj medija idostupnost kampanje javnom mnijenju);

– Mogu}nost uvida javnosti u tok i rezultate rada,informativna vrijednost projekta u odnosu na {iru javnost;

– Aplikativnost rezultata projekta; – Mogu}nost evaluacije koja je ugra|ena u projekt.

3. "Popularizacija, informiranje javnosti i analiza javnogmnijenja o stepenu i zna~aju implementacije Bolonjskogprocesa"

– Kvalitetprojekta u smisluzna~ajainformacije zajavnost i prodornosti poruke;

– Mogu}nostprojekta dapostigne mjerljiveciljeveu razvojuideje ili primjeni Bolonjskog procesa u Federaciji BiH;

– Predvi|eni zahvat korisnika; – Referentnost aplikanta i dosada{nji uspje{ni projekti na

planu popularizacije i informiranja; – Interaktivnost projekta - u~e{}e{ire populacije u projektu

putem medijskog u~e{}a (javljanje, pisma, ankete i sl.). – Usmjerenje projekta na ciljanu akademsku zajednicu; – U~e{}e eksperatasa podru~jaBolonjskog procesa u izra-

di, realizaciji projekta i u okviru medijske realizacije; – U~e{}e stranih eksperata u izradi i realizaciji projekta.

4. "Realizacija programa me|unarodne akademske i

studentske mobilnosti i razmjene" – Potpisan sporazum o me|unarodnoj saradnji u oblastiakademske i studentske mobilnosti i razmjene, odnosnovisokog obrazovanja na dr`avnom ili institucionalnomnivou;

– Zvani~an poziv institucije iz inostranstva (za doma}estudente i nastavno osoblje);

– Zvani~an poziv doma}e institucije za strane studente ilipredava~e, sa obrazlo`enjem zna~aja i razloga gostovanja;

– Doprinos ispunjenju ciljeva iz Bolonjske deklaracije ikasnijih razvojnih dokumenata Bolonjskog procesa;,

– Zna~aj programa razmjene za Federaciju/Bosnu iHercegovinu.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 5/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 5

5. "Razvoj novih studijskih programa" – Deficitarnost studijskog programa u obrazovnom siste-

mu Federacije; – Usagla{enost programa sa potrebama tr`i{ta rada; – Obrazlo`en zahtjev visoko{kolskih ustanova koje rade

na razvoju studijskog programa iz odre|ene nau~neoblasti;

– Prednost imaju projekti koji se rade u saradnji dviju ilivi{e visoko{kolskih institucija;

– Zna~aj studijskog programa za Federaciju; – Procijenjeni broj polaznika s obrazlo`enjem.

6. "Razvoj studijskih programa II i III ciklusa" – Zna~aj studijskog programa za razvoj visokog obrazo-

vanja u Federaciji i njegov kvalitet; – Aplikativnost programa - stimuliranje programa ~iji

korisnicimogubitiiz vi{e nau~nih disciplina i koji moguostvariti korist u {irem dru{tvenom okru`enju;

– Deficitarnost programa - stimuliranje programa koji sudeficitarni na prostoru BiH kako bi se omogu}ilo da studenti mogu poha|ati studij drugog i tre}eg ciklusa;

– Saradnja u pripremi i izradi programa - stimuliranjesaradnje institucija pri razvoju studijskih programa;

– Procijenjeni broj polaznika s obrazlo`enjem -stimuliranje programa sa ve}im brojem korisnika.7. "Podr{ka razvoju nastavnih planova i programa i

njihovo uskla|ivanje sa kretanjima na tr`i{tu rada" – Obrazlo`ene izmjene u studijskom programu radi

uskla|ivanja s potrebama tr`i{ta rada; – Usagla{enost programa sa potrebama tr`i{ta rada; – Zna~aj studijskog programa za razvoj visokog obrazo-

vanja u Federaciji i njegov kvalitet; – Analiza studijskog programa s povratnim informa-

cijama s tr`i{ta rada prikupljenih od stru~nih udru`enja,udru`enja poslodavaca, privrednih komora i drugihkorisnika;

– Pripremljene procedure za izradu, predlaganje i usvaja-nje studijskog programa;

– Ishodi u~enja studenata navedeni na nivou studijskogprograma uz jasan opis znanja i vje{tina koje }e studentiimati po zavr{etku studija;

– Mogu}nost da studenti mogu primijeniti i razvitinau~eno u kontekstu prakti~ne primjene.8. "Podr{ka ispunjavanju uslova za akreditacijuvisoko{kolskih ustanova u Federaciji"

– Podr{ka provo|enju smjernica za osiguranje kvaliteta; – Podr{ka aktivnostima akreditacije; – Zna~aj programa za razvoj i pobolj{anje kvaliteta

sistema visokog obrazovanja u Federaciji; – Uticaj programa na pobolj{anje kvaliteta studiranja u

odnosu na studenta kao krajnjeg korisnika; – Uskla|enost programa sa kriterijima za akreditaciju

visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.9. "Podr{ka uklju~ivanju studenata u nau~no-istra`iva~keprocese i prakti~nu primjenu ste~enih znanja"

– Broj programa koje obra|uje projekat; – Sopstvena ili ulaganja drugih subjekata u projekat; – Kompetentnost predava~a i nastavnog osoblja uklju-

~enog u projekat (profesori i asistenti sa mati~nih fakul-teta, istaknuti javni radnici, privrednici...);

– Koli~ina predvi|enog vremena rada sa studentima; – Iskustvoaplikanta u raduna istim ilisli~nimposlovima; – Prostorna i infrastrukturna opremljenost predvi|enog

prostora za rad; preporuke Univerziteta ili poslodavaca (privrednih subjekata u slu~aju prakti~nog rada);

10. "Izrada strate{kih pravaca razvoja visokog obrazovanjau Federaciji BiH"

– u skladu sa mi{ljenjemi preporukama ustanovljene Komi-sije doma}ih i stranih eksperata za izradu strate{kihpravaca uz publikovanje izra|enog dokumenta.

Finansijska sredstva za programepod rednimbrojevima 1, 2.i 3. dodjeljivat }e se odlukom federalnog ministra obrazovanja inauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stru~nogkolegija Ministarstva.

Finansijskapodr{kaprogramupodrednimbrojem4.dodjeljivat }eseodlukom federalnogministraobrazovanja i nauke,u skladu sa

prispjelim zahtjevima, odnosno preuzetim obavezama, a na osnovu prijedloga Sektora za visoko obrazovanje i posebnoformirane komisije u slu~aju programa CEEPUS.

Finansijska podr{ka za programepod rednim brojevima5, 6,7, 8. i 9.dodjeljivat }e se odlukom federalnog ministra obrazova-nja i nauke, prema pristiglim zahtjevima, a na prijedlog posebnoformirane komisije i Stru~nog kolegija Ministarstva.

Finansijska podr{ka programu pod rednim brojem 10.dodjeljivat }e se odlukom federalnog ministra obrazovanja inauke, a na osnovu prijedloga i Sektora za visoko obrazovanje.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

11. Sredstva rezervi-interventnepotrebe u oblasti implementacijeBolonjskog procesa

Visoko{kolske institucije,nosioci aktivnostipredlo`enog projekta

100.000,00

11. "Sredstva rezervi-interventne potrebe u oblastiimplementacije Bolonjskog procesa"Kriteriji:

– podr{ka projektima koji nisu obuhva}eni, odnosnopredvi|eni navedenim programima, a od zna~aja su za implementaciju Bolonjskog procesa u Federaciji;

– podr{ka projektima koji u potpunosti ne ispunjavajupropisane kriterije, ali se u cilju regionalnezastupljenosti i podsticaja reformi visokog obrazovanja u Federaciji prihvataju i finansiraju.

Sredstva po ovom osnovu dodjeljuje ministar Federalnogministarstva obrazovanja i naukesvojom odlukom a na prijedlogSektora za visoko obrazovanje.4. Program raspodjele sredstava Transfera za usluge recenzi-ranja ud`benika za osnovno i srednje obrazovanje u iznosuod 200.000,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visina sredstava1. Recenziranje ud benika za

osnovno i srednje obrazovanjeStru~ni timovirecenzenata

200.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava: – Pravilnik o postupku pripremanja i odobravanja ud`be-

nika, radnih ud`benika, priru~nika i drugih nastavnihsredstava za osnovne i srednje {kole, broj 03-38-5278/09od 11. 9. 2009. godine;

– Odluke o izmjeni i dopuniPravilnika o postupku pripre-manja i odobravanja ud`benika, radnih ud`benika,priru~nika i drugih nastavnih sredstava za osnovne isrednje {kole, broj 06-38-8-4013/10 od 28. 4. 2010.godine i broj 06-38-8-5714/10 od 9. 7. 2010. godine;

– Sporazumo postupkupripremanjai odobravanja ud`be-nika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje{kole, potpisanog izme|u Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i nadle`nih kantonalnih obrazovnihvlastiUnsko-sanskog, Tuzlanskog,Zeni~ko-dobojskog,Bosansko-podrinjskog, Hercegova~ko-neretvanskog iKantona Sarajevo;

– Vije}e za uskla|ivanje ud`beni~ke politike donijelo jeodluku da se raspisuje Javni konkurs za pribavljanjerukopisaud`benika za8. razreddevetogodi{nje osnovne{koleizsljede}ihpredmetnihoblasti:bosanski,hrvatski,srpski jezik i knji`evnost, matematika, fizika, hemija,biologija, geografija, historija, tehni~kakultura,likovna kultura, muzi~ka kultura i tjelesni i zdravstveni odgoj.

Konkurs se raspisuje i za pribavljanje rukopisa ud`benika stranih jezika za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole, i to:engleskog, njema~kog, francuskog i arapskog jezika, kao prvog

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 6/176

Broj 28 – Strana 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

stranog jezika, te engleskog, njema~kog, francuskog i arapskog jezika kao drugog stranog jezika;

– Pravo prijave na Konkurs imaju svi registrovani izdava-~i u Bosni i Hercegovini;

– Na osnovu stru~nih recenzija bit }e odabrani najboljirukopisi. Svi ud`benici koji osvoje vi{e od 80% od

maksimalnog broja osvojenih bodova, bez obzira na njihov broj, bit }e odobreni za upotrebu. Federalnoministarstvoobrazovanja i nauke, na prijedlog Vije}a za uskla|ivanjeud`beni~ke politike, mo`eodobritiupotre-bu do tri ud`benika za isti razred i isti predmet, kojiosvoje najve}i broj bodova, ali ne manje od 75% odmaksimalnog broja osvojenih bodova;

– Izdava~ je du`an da za svaki rukopis {kolskog ud`be-nika, bez obzira kojem nastavnom predmetu pripada,uplati sredstva za tro{kove recenziranja rukopisa ud`benika u visini koju odredi Vije}e za uskla|ivanjeud`beni~ke politike;

– Prilikom predaje rukopisa ud`benika, izdava~ je du`anuplatiti sredstva za tro{kove recenziranja rukopisa na ra~un javnih prihoda Bud`eta Federacije sa oznakomvrste prihoda i bud`etske organizacije Federalnogministarstva obrazovanja i nauke;

– Prilikom predaje rukopisa ud`benika, izdava~ je du`andostaviti i uplatnice za recenziranje istih; – O na~inu recenziranja i visini naknade, te o drugimme|usobnim pravima i obavezama, Ministarstvo iizdava~ }e potpisati poseban ugovor;

– Uskla|enost rukopisa ud`benika sa nastavnim sadr`aji-ma i ciljevima odgojno-obrazovnog rada utvr|ujestru~ni tim recenzenata;

– ^lanovi stru~nog tima recenzenata utvr|uju se na osnovu Liste recenzenata, sa~injene na osnovu Javnogpoziva za upis u listu recenzenata Federalnogministarstva obrazovanja i nauke;

– Stru~ni timrecenzenata za svaku predmetnuoblast brojipet ~lanova, obavezno univerzitetske nastavnike i asi-stente, prvenstveno metodi~are za odre|eni nastavnipredmet ili podru~je, nastavnike u osnovnim i srednjim{kolama za nastavni predmet ili podru~je sa najmanjepet godina radnog iskustva u nastavi, koji su ostvariliizuzetne rezultate u radu, i uposlenike pedago{kihzavoda, najmanje u zvanju stru~nog savjetnika s najma-nje tri godine radnog iskustva u tom zvanju;

– Stru~ni tim recenzenata }e na osnovu Uputstva orecenziranju rukopisa dati broj~anu ocjenu tako da svakirukopis osvoji odre|eni broj bodova, za svaki rukopis sesabiraju ocjene svih pet recenzenata tako da se dobijezbirna ocjena za svaki rukopis ud`benika. Od pet ocjena recenzenata, najni`a i najvi{a ocjena ne}e ulaziti uukupanzbirbodovakojimsevrednujerukopisud`benika

– Superrecenziranje rukopisa (radnih) ud`benika za 1, 2,3. i 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole;

– Ocjena stru~nog tima recenzenata s obrazlo`enjem ikopija recenzija za njihove rukopise ud`benika obavezno se dostavljaju izdava~ima, bez obzira da li sunjihovi rukopisi ud`benika odobreni;

– Izdava~i, ~iji su ud`benici odobreni, obavezni su uzeti uobzir napomene i sugestije recenzenata i ugraditi isteprije {tampanja odobrenih ud`benika;

– Kona~nu odluku o tome koji }e se ud`benici koristiti usvakom pojedina~nom kantonu donose kantonalniministri obrazovanja;

– Ministarstvo je du`no da za svaki rukopis {kolskogud`benika, bez obzira kojem nastavnom predmetupripada,recenzentu isplati naknadu za tro{koverecenzi-ranja rukopisa ud`benika u visini koju odredi Vije}e za uskla|ivanje ud`beni~ke politike;

– O na~inu recenziranja i visini naknade za recenziranjerukopisa ud`benika, te o drugim me|usobnim pravima iobavezama Ministarstvo i recenzent }e potpisatiposeban ugovor.

5. Program raspodjele sredstava Transfera za Fond zastudentske zajmove u iznosu od 490.000,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

1. Sufinansiranje Fonda za studentske zajmove

Fond za studentske zajmoveFederacije

490.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava: – Sredstva se dodjeljuju na osnovu Odluke o osnivanju

Fonda za studentske zajmove Federacije ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 75/06);

– Sredstva dozna~ena Fondu za studentske zajmove (udaljnjem tekstu: Fond) treba da omogu}e studiranjestudentima u visoko{kolskim ustanovama Federacije;

– Fond }e sredstva-zajmove dodjeljivati studentima na osnovujavnog pozivai kriterijakoje }e utvrditiUpravniodbor Fonda;

– Fond, odnosno njegov Upravni odbor, du`an je donijetiplan rada i finansijski plan za 2011. godinu, na kojisaglasnost daje Vlada Federacije;

– Nadzor nad kori{tenjem i raspodjelom sredstava Fonda vr{e Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iFederalno ministarstvo finansija.

6. Program raspodjele sredstava Transfera za oblast naukeod zna~aja za Federaciju u iznosu od 1.898.100,00 KM

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

1. U~e{}e u pripremi i izradizakonskih i podzakonskih akata iz oblasti nauke, uspostava baza podataka i drugih evidencija uoblasti nauke i tehnologija,skupovi u oblasti nauke itehnologije, izdava~ki projekti uoblasti nauke i tehnologija,ocjenjivanje nau~noistra`iva~kihprograma i projekata

Nau~noistra`iva~ke,istra`iva~ko-razvojne ivisoko{kolske ustanove,Savjet za nauku,Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne iHercegovine, eksperti,

stru~ni timovi i komisije

160.000,002. Finansiranje projekta "Registar nau~nih institucija, nau~nogkadra, nau~nih projekata iinfrastrukturnih ulaganja uFederaciji u cilju uspostavljanja jedinstvenog istra`iva~kogprostora, prikupljanje, a`uriranje iobrada podataka za "Registar nau~nih institucija, nau~nihkadrova, nau~nih projekata iinfrastrukturnih ulaganja uFederaciji"

3. Izrada strategije razvoja u oblastinauke i tehnologije u Federaciji

Kriteriji za raspodjelu sredstava:1. Organizacija okruglih stolova i javnih rasprava o stanju i

perspektivama razvoja nauke u Federaciji, te u vezi sa pripremama za dono{enje propisa o nauci, nau~noistra`iva-~koj djelatnosti i fondovima za nauku na svim nivoima, ostva-rivanje saradnje sa nadle`nim dr`avnim i drugim institucijama u cilju razmjene iskustava, prikupljanja podataka i stvaranja

baza podataka i evidencija u oblasti nauke i tehnologija,davanje stru~nih savjeta, preporuka i mi{ljenja iz oblasti naukei tehnologija, izdava~ka djelatnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u oblasti nauke i tehnologija, ocjenji-vanje nau~noistra`iva~kih programa i projekata. U~e{}e uradu stru~nih timova za izradu pravnih propisa i evidencija uoblasti nauke i tehnologija i drugih komisija, a na osnovuodluke federalnog ministra obrazovanja i nauke o formiranjutimova i komisija.

2. Na osnovu Ugovora izme|u Federalnog ministarstva obrazo-vanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za 2011. godinu, koji se odnosi na odr`avanje sistema "Registar nau~nih institucija, nau~nog kadra, nau~nih projekata iinfrastrukturnih ulaganja u Federaciji".

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 7/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 7

3. Izrada strategije razvoja u oblasti nauke i tehnologija u Fede-raciji u skladu sa mi{ljenjem i preporukama Savjeta za nauku,a na osnovu odluke federalnog ministra obrazovanja i nauke.

R.br. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

4. Podr{ka izdavanju referentnih

nau~nih ~asopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.Podr{ka postizanju referentnostidoma}ih nau~nih ~asopisa

Nau~noistra`iva~ke,istra`iva~ko-razvojne ivisoko{kolske ustanove odzna~aja za Federaciju,biblioteke visoko{kolskih inau~nih ustanova,udru`enja i pojedinci-inovatori, nau~ni radnici,istra`iva~i, autori, stru~na tijela i komisije

1.050.000,00

5. Podr{ka nau~nom usavr{avanjuna postdiplomskom i doktorskomstudiju dr`avljana BiH sa prebivali{tem u Federaciji BiH u javnim visoko{kolskimustanovama u Federaciji BiH

6. Pristup me|unarodnim nau~nimbazama podataka i referentnimelektronskim nau~nim~asopisima

7. Nau~notehnolo{ka saradnja me|unarodnog karaktera

8. Organizacija doma}ih ime|unarodnih nau~nih skupova

9. Podr{ka istra`ivanju od zna~aja za Federaciju

10. Podr{ka autorima,visoko{kolskim i nau~niminstitucijama u izdavanju nau~ne,stru~ne i univerzitetske lilterature

11. U~e{}e na doma}im ime|unarodnim nau~nimskupovima

12. Sufinansiranje istra`iva~kograda, kra}ih specijalizacija nau~nog usavr{avanja i studijskihboravaka u zemlji i inostranstvu sciljem podizanja stepena nau~nog zvanja

13. Podr{ka radu biblioteka nau~nih ivisoko{kolskih ustanova uFederaciji i njihovo uklju~ivanjeu bibliote~ko-informacionisistem

Kriteriji za raspodjelu sredstava:4. "Podr{ka izdavanju referentnih nau~nih ~asopisa,zbornika radova, bibliografija i sl.; Podr{ka postizanjureferentnosti doma}ih nau~nih ~asopisa"

– Redovnost izla`enja; – Recenziranje radova i popis recenzenata; – Postojanje doma}e i me|unarodne saradnje; – Sastav uredni{tva ~asopisa i omjer prihva}enih i

odbijenih ~lanaka; – Dokaz dase ~asopis nalazina spiskunekeod referentnih

me|unarodnih baza nau~nih ~asopisa, ili da je uproceduriupisanalistureferentnih~asopisa,odnosnoda je od izuzetnog zna~aja za odre|enu nau~nu oblast uBiH;

– Relevantnosti referentnost nau~nemanifestacijesa kojese izdaje zbornik radova;

– Relevantnost i referentnost bibliografije za odre|enunau~nu oblast ili op}e nau~ne tokove u BiH i svijetu.

5. "Podr{ka nau~nom usavr{avanju na postdiplomskom idoktorskom studiju dr`avljana BiH sa prebivali{tem uFederaciji BiH u javnim visoko{kolskim ustanovama uFederaciji BiH"

– Potvrda NNV-a o prihvatanju teme i podobnostikandidata (sa prosjekom ocjena) i potvrda o zakazanojodbrani ili dokaz da je rad odbranjen u 2011. godini;

– Dokaz o visini tro{kova magistarskog rada ili odbranedoktorske disertacije;

– Biografija kandidata sa bibliografijom; – Potvrda o zaposlenju ili dokaz da je kandidat

nezaposlen;

– Izjava kandidata davlastitimsredstvima finansira izradui odbranu rada;

– Potvrda nadle`nog kantonalnog ministarstva obrazova-nja i nauke da kandidat nije ostvario pravo na sufinansi-ranje tro{kova izrade i odbrane magistarskog rada,odnosno doktorske disertacije;

– Ovjerena izjava kandidata da nije ostvario pravo na sufinansiranje tro{kova izrade i odbrane magistarskograda, odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (op}ine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduze}a), te da nije bio oslobo|en predmetnihtro{kova od visoko{kolske ustanove na kojoj je stekaonau~ni stepen magistra nauka, odnosno doktora nauka;

– Podr{ka }e se dodjeljivati u jednokratnom iznosu.Napomena: "Podr{ka nau~nom usavr{avanju na post-

diplomskom studiju odnosi se isklju~ivo na magisterij nauka(predbolonjski sistem studiranja)".6. "Pristup me|unarodnim nau~nim bazama podataka ireferentnim elektronskim nau~nim ~asopisima"

– Broj potencijalnih korisnika me|unarodne nau~ne bazeili elektronskog ~asopisa;

– Potpisan ugovor o osiguranju pristupa relevantnimme|unarodnim nau~nim bazama podataka i/ilireferentnim elektronskim nau~nim ~asopisima.

7. "Nau~notehnolo{ka saradnja me|unarodnog karaktera" – Potpisan sporazum ili protokol o me|udr avnoj ili

me|uinstitucionalnoj me|unarodnoj saradnji; – Zna~aj saradnje za Federaciju i BiH; – O~ekivani rezultati saradnje; – Referentnost u~esnika u programu saradnje.

8. "Organizacija doma}ih i me|unarodnih nau~nihskupova (kongresi, savjetovanja, simpoziji, tribine i dr.)"

– Nau~ni i dru{tveni zna~aj skupa; – Nau~na referentnost organizatora i u~esnika skupa; – O~ekivani doprinos razvoju i {irenju nau~ne misli i

rezultata istra`ivanja; – Mogu}nost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa

doma}im i stranim nau~nim ustanovama i nau~nimradnicima; – Povezivanje sa nau~nom dijasporom BiH; – Tradicija manifestacije i va`nost tematike skupa.

9. "Podr{ka istra`ivanju od zna~aja za Federaciju" – Referentnost istra`iva~a, odnosno institucije; o – Detaljno razra|en projekat ili program sa finansijskim

planom, te pregledom i strukturom u~esnika; – Potencijalni zna~aj rezultata istra`ivanja za Federaciju,

odnosno BiH.Napomena: U okviru ovog programa finansirat }e se

isklju~ivo provo|enje odre|ene fazeistra`ivanja, neophodneza kompletiranje rezultata nau~noistra iva~kog rada(istra`ivanje na terenu, laboratorijski opiti i sl.).10. "Podr{ka autorima, visoko{kolskim i nau~nim institu-cijama u izdavanju novije nau~ne, stru~ne i univerzitetskeliterature"

– Najmanje dvije recenzije; – Izdava~ki projekat u 2010. ili 2011. godini; – Visok nivo nau~nog ili stru~nog djela; – Mi{ljenje visoko{kolske ustanove da se izdanje mo`e

koristiti kao univerzitetski ud`benik ili pomo}na literatura.

Napomena: Zahtjevi za dodjelu sredstava u okviru ovogprograma podnose se isklju~ivo putem nau~nih ili visoko-{kolskih ustanova. Izuzetno, u slu~aju da autor nije zaposlenu nekoj od javnih nau~nih ili visoko{kolskih ustanova,odnosno nije u radnom odnosu, zahtjev mo`e podnijeti li~no,uzprilaganjeodgovaraju}egdokazaosvomradnomstatusu.

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 8/176

Broj 28 – Strana 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

11. "U~e{}e na doma}im i me|unarodnim nau~nimskupovima"

– Zna~aj i visok nivo nau~ne manifestacije; – Referentnost u~esnika; – Dokaz da je rad prihva}en za u~e{}e i/ili izlaganje na

nau~noj manifestaciji;

– Detaljno obrazlo`en finansijski plan sa dokazima ovisini tro{kova (predra~uni i sl.); – Saglasnost visoko{kolske ili nau~ne ustanove i potvrda

o u~e{}u u finansiranju tro{kova u~e{}a.Napomena: Zahtjevi za dodjelu sredstava u okviru ovog

programa podnose se isklju~ivo putem nau~nih ili visoko-{kolskih ustanova.12. "Sufinansiranje istra`iva~kog rada, kra}ih specijaliza-cija, nau~nog usavr{avanja i studijskih boravaka u zemlji iinostranstvu s ciljem podizanja stepena nau~nog zvanja"

– Obrazlo`en zahtjev institucije, odnosno organizacije sa podru~ja Federacije, za kandidata/ kandidatkinju;

– Odluka institucije, odnosno organizacije o upu}ivanjukandidata na usavr{avanje i potvrda o u~e{}u ufinansiranju tro{kova;

– Saglasnost doma}ina o prihvatanju kandidata; – U slu~aju samostalnog istra`iva~kog rada, specijaliza-

cije ili nau~nog usavr{avanja: relevantnost istra`ivanja za Federaciju i BiH;

– Dokaz da je istra`ivanje ili specijalizacija neophodna za daljnje nau~no usavr{avanje kandidata/kinje ili postiza-nje odgovaraju}eg nau~nog stepena/zvanja;

– Detaljno obrazlo`en finansijski plan sa dokazima ovisini tro{kova (predra~uni i sl.);

– Dokaz da kandidat/kinja nije zaposlen u nekoj odnau~nih ili visoko{kolskih ustanova.

Napomena: Zahtjevi za dodjelu sredstava u okviru ovogprograma podnose se isklju~ivo putem nau~nih ili visoko{kol-skih ustanova, izuzev u slu~aju samostalnog istra`iva~kograda, specijalizacije ili nau~nog usavr{avanja (za kandidatekoji nisu zaposleni u nekoj od nau~nih ili visoko{kolskihustanova).13. "Podr{ka radu biblioteka nau~nih i visoko{kolskihustanova u Federaciji i njihovo uklju~ivanje u bibliote~ko-informacioni sistem"

– Broj korisnika biblioteke; – U~e{}e u me|ubibliote~koj saradnji i razmjeni; – Stvaranje uslova za kori{tenje bibliote~kih elektronskih

usluga; – Nabavka neophodnenau~ne,univerzitetske i stru~ne lit-

erature u cilju oboga}ivanja bibliote~kog fonda; – Uklju~ivanje u COBISS ili neki drugi bibliote~ko-

informacioni sistem.Finansijska sredstva za programepod rednimbrojevima 4,5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13. dodjeljivat }e se odlukom federalnogministra obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formiranihkomisija i Stru~nog kolegija Ministarstva, a na osnovu prispjelihzahtjeva, odnosno prijedloga ili kandidatura.

Rb. Naziv programa Korisnik sredstava Visina sredstava14. Nau~noistra iva~ki iistra`iva~ko-razvojni

projekti u 2011. godini

Nau~noistra`iva~ke iistra`iva~ko-razvojne ivisoko{kolske institucije

500.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:Konkurs }e se raspisati za finansiranje/sufinansiranje

nau~noistra`iva~kih i istra`iva~ko-razvojnih projekata kojipredstavljaju izvor novih nau~nih ideja i doprinose razvojunau~ne misli, tj. fundamentalna i primijenjena istra`ivanja, kao iposebna istra`ivanja od interesa za Federaciju.

Institucijekojepodnoseprijavumoraju raspolagatinau~noistra-`iva~kim kadrom, nau~noistra`iva~kom infrastrukturom iopremom kojom omogu}avaju realizaciju programa istra`ivanja i postizanje utvr|enih ciljeva.

Ocjena nau~nog sadr`aja podnijetih prijava u pogledu origi-nalnosti, aktuelnosti, kvaliteta predlo`enih istra`ivanja, vrijednostio~ekivanihrezultata,podobnostipodnosiocaprijave i odgovornogistra`iva~a, rokova, ukupne cijene projekata izvr{it }e Savjet za nauku.

Odgovorni istra`iva~ mora biti nau~ni radnik sa nau~nimstepenomdoktoranaukaiznau~neoblastiukojuspadaprojekat.

Finansijska podr{ka za program pod rednim brojem 14. }e sedodjeljivati odlukom federalnog ministra obrazovanja i nauke, a u skladu sa kriterijima Konkursa za finansiranje/sufinansiranjenau~noistra`iva~kih i istra iva~ko-razvojnih projekata odzna~aja za Federaciju u 2011. godini, i na osnovu prijedloga Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Rb. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

15. Sredstva rezervi-interventne potrebe uoblasti nauke

Nau~noistra`iva~ke institucijeistra`iva~ko-razvojne institucije,nau~ni radnici, istra`iva~i,biblioteke visoko{kolskih i nau~nihustanova, udru`enja ipojedinci-inovatori, nosiociaktivnosti predlo`enog projekta,stru~na tijela i komisije

188.100,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:Sredstva pod rednim brojem 15. koristit }e se za interventne

potrebe u oblasti nauke: – podr{ka projektima koji nisu obuhva}eni, odnosno

predvi|eni navedenim programima, a od zna~aja su za nauku u Federaciji;

– podr{ka projektima koji u potpunosti ne ispunjavajupropisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastuplje-nosti i razvoja nauke i nau~nih institucija u podru~jima nerazvijenimsaaspektanauke,prihvatajuifinansiraju.

7. Program raspodjele sredstava Transfera za institucijenauke i podsticaj NIR od zna~aja za Federaciju u iznosu od1.000.000,00 KM

Rb. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

1. Podr{ka javnimnau~nim ivisoko{kolsimustanovama (univerzitetima) odzna~aja za Federaciju

Javne nau~noistra`iva~keistra`iva~ko-razvojne ivisoko{kolske ustanove uFederaciji

900.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:1. "Podr{ka javnim nau~nim i visoko{kolskim ustanovama(univerzitetima) od zna~aja za Federaciju"

Podr{ka javnim nau~nimi visoko{kolskim ustanovama (stimu-lisanje rada javnih nau~noistra`iva~kih, istra`iva~ko-razvojnih ivisoko{kolskih ustanova od zna~aja za Federaciju/BiH krozure|enje prostora i nabavku prioritetne opreme za (NIR)nau~noistra`iva~ki rad):

– Trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme; – Neophodnost zahvata na ure|enju prostora i njegovom

prilago|avanju potrebama instaliranja i stavljanja ufunkciju nau~noistra`iva~ke opreme, odnosno obavlja-nja nau~noistra`iva~kog rada; – Prioritetnost nabavke opreme za rad ustanove ipermanentna edukacija nau~nih kadrova;

– Broj potencijalnih korisnika oprema; – Zna~aj nabavke i kori{tenja opreme u prilago|avanju

standardima i normativima u oblasti visokog obrazo-vanja i nau~noistra`iva~ke djelatnosti;

– Obrazlo`ena izjava ustanove sa dokazima da }e seoprema koristiti u nau~noistra iva~ke svrhe;

– U~e{}e ustanove.Finansijska podr{ka za program pod rednim brojem 1.

dodjeljivat }e se odlukom federalnog ministra obrazovanja inauke, a na osnovu zahtjeva ustanova i prijedloga posebnoformirane komisije i Stru~nog kolegija Ministarstva.

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 9/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 9

Nadle`ni organi ustanova, u skladu sa vlastitim potrebama iprocjenom stanja, odre|uju i predla`u Federalnom ministarstvuobrazovanja i nauke listu prioriteta.

Rb. Naziv programa Korisnik sredstava Visinasredstava

2. Sredstva rezervi interventne

potrebe u oblasti podr{keinstitucijama nauke

Nau~noistra`iva~ke, istra`iva~ko

razvojne i visoko{kolskeustanove u Federaciji

100.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:Sredstva za program pod rednim brojem 2. koristit }e se za

interventne potrebe u oblasti podr{ke institucijama nauke: – podr{ka projektimakojinisu obuhva}eni,odnosno predvi-

|eni navedenim programom, a od zna~aja su za nau~noistra`iva~ke, istra`iva~ko-razvojne i visoko{kol-ske ustanove u Federaciji;

– podr{ka projektima koji u potpunosti ne ispunjavajupropisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastuplje-nosti i razvoja nauke i nau~nih institucija u podru~jima nerazvijenimsaaspektanauke,prihvatajuifinansiraju.

II.Samo oneinstitucijei nau~nikadarkoji su upisani u Registar

nau~nih institucija, nau~nih kadrova, nau~nih projekata iinfrastrukturnih ulaganja u Federaciji finansirat/sufinansirat }ese iz oblasti nauke i visokog obrazovanja.

III.Sredstva utvr|ena u Programu iz ta~ke I. ove Odluke

raspore|ivat }e se prema kriterijima za raspodjelu sredstava poteku}im transferima utvr|enim za svaki program posebno.

IV.Za svaki izdatak iz teku}eg transfera federalni ministar

obrazovanja i nauke donosi posebnu odluku, na prijedlogposebno formiranih komisija iz ta~ke I. ove Odluke i Stru~nogkolegija Ministarstva.

V.Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke }e pratiti

namjenski utro{ak sredstava iz ta~ke I. ove Odluke.VI.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke }e podnositiizvje{taje o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvufinansija, u skladu sa zakonom.

VII.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 406/11

11. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

592Na osnovu ~lana 19. stava 2. Zakona o Vladi Federacije

Bosnei Hercegovine("Slu`benenovine FederacijeBiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine,na1.vanrednojsjedniciodr`anoj29.aprila2011.

godine, donosiODLUKU

O SUFINANSIRAWU NAJNI@IH PENZIJAOSTVARENIH POD POVOQNIJIM UVJETIMA, ^IJI

JE IZNOS U ISPLATI ZA APRIL 2011.GODINE, MAWIOD IZNOSA NAJNI@E PENZIJE PO ZAKONUOPENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURAWU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEI

U ciqu za{tite penzionera ~iji je iznos penzija ostvarenpod povoqnijim uvjetima u isplati mawi od iznosa najni`e

penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osigurawu("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01,73/05, 59/06 i 4/09), odobrava se sufinansirawe istih.

II.Pravo na razliku sredstava iz ta~ke I. ove Odluke, imaju

penzioneri ~iji je iznos penzije ostvarene pod povoqnijimuvjetima u isplati u mjesecu maju 2011. godine, mawi od iznosanajni`e penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalid-skom osigurawu.

III.Isplata razlike penzije izvr{it }e se uz redovnu isplatu

penzija za mjesec april 2011. godine.IV.

Potrebna sredstva za namjene iz ta~ke I. ove Odluke,osigurat }e se u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za2011. godinu, a koja su planirana za finansirawe isplatepenzija ostvarenih pod povoqnijim uvjetima.

Kona~anobra~unpotrebnihsredstavaza namjene iz stava1.oveOdluke,izvr{it}e senakonisplate razlike iz ta~ke I.oveOdluke, s obzirom da}edo}i do izmjene iznosanajni e penzijeostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osigurawu, a

radi pove}awa isplatnog koeficijenta za iste.V.

Za realizacijuove Odlukezadu ujuse Federalnoministar-stvo finansija/financija, Federalno ministarstvo rada isocijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalid-sko osigurawe, svako u okviru svoje nadle`nosti.

VI.Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osigurawe }e

putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,podnijeti zahtjev za refundaciju utro{enih sredstava Fede-ralnomministarstvufinansija/financijaioistompodnijetiizvje{taj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

VII.OvaOdlukastupanasnagudanomdono{ewa, aobjavit}e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 423/1129. aprila 2011. godineSarajevo

PremijerNermin Nik{i} ,s . r.

Na osnovu ~lana 19. stava 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 1. vanrednoj sjednici odr`anoj 29. aprila 2011.godine, donosi

ODLUKUO SUFINANSIRANJU NAJNI@IH PENZIJA

OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, ^IJIJE IZNOS U ISPLATI ZA APRIL 2011. GODINE, MANJI

OD IZNOSA NAJNI@E PENZIJE PO ZAKONU OPENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEI.

U cilju za{tite penzionera ~iji je iznos penzija ostvaren podpovoljnijim uvjetima u isplati manji od iznosanajni e penzije poZakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i4/09), odobrava se sufinansiranje istih.

II.Pravo na razliku sredstava iz ta~ke I. ove Odluke, imaju

penzioneri ~iji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijimuvjetima u isplati u mjesecu maju 2011. godine, manji od iznosa

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 10/176

Broj 28 – Strana 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

najni`e penzije ostvarenepo Zakonu o penzijskom i invalidskomosiguranju.

III.Isplata razlike penzije izvr{it }e se uz redovnu isplatu penzija

za mjesec april 2011. godine.IV.

Potrebna sredstvazanamjene iz ta~ke I.ove Odluke, osigurat }e se u Bud`etu FederacijeBosne i Hercegovineza2011.godinu,a koja su planirana za finansiranje isplate penzija ostvarenih podpovoljnijim uvjetima.

Kona~an obra~un potrebnih sredstava za namjene iz stava 1.ove Odluke, izvr{it }e se nakon isplate razlike iz ta~ke I. oveOdluke, s obzirom da }e do}i do izmjene iznosa najni`e penzijeostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a radi pove}anja isplatnog koeficijenta za iste.

V.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministar-

stvo finansija/financija, Federalno ministarstvo rada i socijalnepolitike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje,svako u okviru svoje nadle`nosti.

VI.Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje }e

putem Federalnog ministarstvaradai socijalnepolitike, podnijetizahtjev za refundaciju utro{enih sredstava Federalnom ministar-stvufinansija/financija i o istompodnijetiizvje{taj Vladi Federa-cije Bosne i Hercegovine.

VII.OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 423/11

29. aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavka 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 1. izvanrednoj sjednici odr`anoj 29. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO SUFINANCIRANJU NAJNI@IH MIROVINA

OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, ^IJIJE IZNOS U ISPLATI ZA TRAVANJ 2011. GODINE,

MANJI OD IZNOSA NAJNI@E MIROVINE PO ZAKONUO MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEI.

U cilju za{tite umirovljenika ~iji je iznos mirovina ostvarenpod povoljnijim uvjetima u isplati manji od iznosa najni`emirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01,73/05, 59/06 i 4/09), odobrava se sufinanciranje istih.

II.Pravo na razliku sredstava iz to~ke I. ove Odluke, imaju

umirovljenici ~iji je iznos mirovine ostvarene pod povoljnijimuvjetima u isplati u mjesecu svibnju 2011. godine, manji odiznosa najni`e mirovine ostvarene po Zakonu o mirovinskom iinvalidskom osiguranju.

III.Isplata razlike mirovine izvr{it }e se uz redovnu isplatu

mirovina za mjesec travanj 2011. godine.IV.

Potrebnasredstvazanamjeneizto~keI.oveOdluke,osigurat }e se u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.

godinu, a koja su planirana za financiranje isplate mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima.

Kona~anobra~unpotrebnihsredstavazanamjeneizstavka1.ove Odluke, izvr{it }e se nakon isplate razlike iz to~ke I. oveOdluke, s obzirom da }e do}i do izmjene iznosanajni e mirovineostvarene po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a radi pove}anja isplatnog koeficijenta za iste.

V.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministar-

stvo financija/finansija, Federalno ministarstvo rada i socijalnepolitike i Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje,svako u okviru svoje nadle`nosti.

VI.Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje }e

putem Federalnog ministarstvaradai socijalnepolitike, podnijetizahtjev za refundaciju utro{enih sredstava Federalnom ministar-stvufinancija/finansija i o istompodnijeti izvje{tajVladi Federa-cije Bosne i Hercegovine.

VII.OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 423/1129. travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

593Na osnovu ~lana 19. stav 2. a u vezi sa ~lanom 14. Zakona o

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i 8/06) i ~l.41.i 45.Zakona o pla}ama i naknadamau organimavlasti FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjedniciodr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO VISINI NAKNADA ZA RAD ^LANOVA

KOORDINACIONOG TIJELA ZA IZRADUKARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBEPOPISA STANOVNI[TVA, DOMA]INSTAVA I

STANOVAI.

Ovom Odlukom utvr|uje se naknada za rad predsjednika i~lanova Koordinacionog tijela za izradu kartografske doku-mentacije za potrebe popisastanovni{tva, doma}instavai stanova,(u daljnjem tekstu: ~lanovi Koordinacionog tjela) imenovanihrje{enjemVladeFederacije BiHV. broj413/10 od 20.maja2010.godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/10).

II.^lanovi Koordinacionog tijela iz ta~ke I. ove Odluke

ostvarujumjese~nunaknaduzaraduskladusa~lanom41.stav1.Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti FederacijeBosne i Hercegovine, u visiniod 350,00KM poduslovom da jeutoku mjeseca odr`ana najmanje jedna sjednica Koordinacionogtijela i da su toj sjednici prisustvovali.

III.Sekretaru Koordinacionog tijela, pripada naknada u iznosu

od 50% iznosa ostvarene mjese~ne naknade ~lana Koordinacio-nog tijela.

IV.Mjese~nu evidenciju o prisustvovanju sjednicama vodi

sekretar Koordinacionog tijela.Sekretar Koordinacionog tijela dostavlja izvje{taj o

odr`anim sjednicama i prisustvu ~lanova Koordinacionog tijela sjednicama, direktoru Federalnog zavoda za statistiku najkasnije

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 11/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 11

do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za kojise naknada ispla}uje.

V.Pojedina~na rje{enja o naknadi za rad ~lanova Koordina-

cionog tijela i sekretara Koordinacionog tijela, na osnovuevidencije iz ta~ke IV. ove Odluke, donosi direktor Federalnogzavoda za statistiku.

VI.Isplatu naknada po ovoj Odluci vr{it }e Federalni zavod za

statistikuzaperiododdanastupanjanasnaguZakonaopla}amainaknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovinedo kraja 2011. godine.

VII.Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama

Federacije BiH".V. broj 424/11

7. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

594

Na osnovu ~lana 34. st. 1. i 2. Zakona o buxetima u Federa-ciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH",br.19/06,76/08,5/09,32/09,51/09,9/10,36/10i45/10)i~lana13. st. 1. i 2. Zakona o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne iHercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 14/11), VladaFederacijeBosnei Hercegovine,na 1.vanrednoj sjednici odr`anoj 29. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVAWU IZDVAJAWA SREDSTAVA IZ

BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

POQOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVAI

Iz BuxetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava seizdvajawe sredstava Federalnomministarstvu poqoprivrede,vodoprivrede i {umarstva razdjel 24, glava 2401, u iznosu od32.000,00 KM, na ekonomski kod:

611100 - Bruto pla}e i naknade,na ime jednokratne nov~ane pomo}i za radnike JP "[ume

Herceg-Bosne".II

Sredstva iz ta~ke I ove Odluke izdvajaju se sa razdjela 12,pozicija 600000 -"Teku}a rezerva Vlade Federacije" BuxetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.

IIIZarealizacijuove Odlukezadu ujuse Federalnoministar-

stvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federal-no ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva,svako u okviru svoje nadle`nosti.

IVOva Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 428/11

29. aprila 2011. godineSarajevo

PremijerNermin Nik{i} ,s . r.

Na osnovu ~lana 34. st. 1. i 2. Zakona o bud`etima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i~lana 13. st. 1. i 2. Zakona o izvr{avanju Bud`eta FederacijeBosnei Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federa-

cijeBiH", broj14/11), Vlada Federacije Bosnei Hercegovine,na 1. vanrednoj sjednici odr`anoj 29. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZBUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVAI.

Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava seizdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva razdjel 24, glava 2401, u iznosu od32.000,00 KM, na ekonomski kod:

611100 - Bruto pla}e i naknade,na ime jednokratne nov~ane pomo}i za radnike JP "[ume

Herceg-Bosne".II.

Sredstva iz ta~ke I ove Odluke izdvajaju se sa razdjela 12,pozicija 600000 -"Teku}a rezerva Vlade Federacije" Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.

III.Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno ministar-

stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalnoministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, svako uokviru svoje nadle`nosti.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 428/11

29. aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovi ~lanka 34. st. 1. i 2. Zakona o prora~unima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije

BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i~lanka 13. st. 1. i 2. Zakona o izvr{avanju Prora~una FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Fede-racije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na 1. izvanrednoj sjednici odr`anoj 29. travnja 2011. godine,donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVAI.

Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj14/11)odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva razdjel 24, glava 2401, u iznosu od32.000,00 KM, na ekonomski kod:

611100 - Bruto pla}e i naknade,na ime jednokratne nov~ane pomo}i za djelatnike JP "[ume

Herceg-Bosne".II.

Sredstva iz to~ke I. ove Odluke izdvajaju se sa razdjela 12,pozicija 600000 -"Teku}a pri~uva Vlade Federacije" Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.

III.Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno ministar-

stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 12/176

Broj 28 – Strana 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, svatko uokviru svoje nadle`nosti.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 428/1129. travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

595Na osnovu ~lana 19. stav 2. a u vezi sa ~lanom 14. Zakona o

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH",br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i 8/06) i ~l.41.i 45.Zakona o pla}ama i naknadamau organimavlasti FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjedniciodr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO VISINI NAKNADA ZA RAD ^LANOVA EKSPERTNE

RADNE GRUPE ZA IZRADU KARTOGRAFSKEDOKUMENTACIJE ZA POTREBE POPISA

STANOVNI[TVA, DOMA]INSTAVA I STANOVAI.

Ovom Odlukom utvr|uje se naknada za rad predsjednika i~lanova Ekspertne radne grupe za izradu kartografskedokumentacije za potrebe popisa stanovni{tva, doma}instava istanova (u daljnjem tekstu: ~lanovi Ekspertne radne grupe)imenovanih rje{enjem Vlade Federacije BiH V broj 414/10 od20. maja 2010. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj31/10).

II.^lanovi Ekspertne radne grupe iz ta~ke I. ove Odluke

ostvarujumjese~nonaknaduzaraduskladusa~lanom41.stav1.Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti FederacijeBosne i Hercegovine,u visiniod 350,00KM poduslovom da je utoku mjeseca odr`ana najmanje jedna sjednica Ekspertne radnegrupe i da su toj sjednici prisustvovali.

III.Mjese~nu evidenciju o prisustvovanju sjednicama vodi

predsjednik Ekspertne radne grupe.Predsjednik Ekspertne radne grupe dostavlja izvje{taj o

odr`anim sjednicama i prisustvu ~lanova Ekspertne radne grupesjednicama direktoru Federalnog zavoda za statistiku najkasnijedo 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec za kojise naknada ispla}uje.

IV.Pojedina~na rje{enja o naknadi za rad ~lanova Ekspertne

radne grupe, na osnovu evidencije iz ta~ke III. Ove Odluke,donosi direktor Federalnog zavoda za statistiku.

V.Isplatu naknada po ovoj Odluci vr{it }e Federalni zavod za

statistikuzaperiododdanastupanjanasnaguZakonaopla}anjainaknadamau organimavlasti u Federciji Bosne i Hercegovine dokraja 2011. godine.

VI.Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federa-

cije BiH".V. broj 429/11

7. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

596Naosnovu~lana 19.stav2.Zakonao VladiFederacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercego-vine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

RJE[ENJA O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJUKOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA NADZORNOGODBORA JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR

I.Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Federacije daje

saglasnost na Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanjuKomisijeza izbor ~lanova Nadzornog odbora JPAutoceste FBiHd.o.o. Mostar.

II.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 430/2011

4. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

597Na osnovu ~l. 37. i 41. Zakona o izvr{avawu Buxeta

Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federcije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJAWUPROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA

SA POZICIJE "TRANSFER FONDACIJE ZABIBLIOTE^KU DJELATNOST" UTVR\ENIH

BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEZA 2011. GODINU

IUsvaja se Program i kriteriji raspodjele sredstava

"TransferaFondacijizabibliote~kudjelatnost"utvr|enogurazdjelu 52. Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), uukupnom iznosu od 450.000,00 KM kako slijedi:Rednibroj Naziv programa Svrha programa Korisnik Iznos

(KM)1. Otkup dru{tveno

vrijednih kwiga doma}ihizdava~a registriranih napodru~ju Federacije BiH,objavqenih u 2010. godini

Popuwavawekwi`nog fondabiblioteka.Pomo} izdava~ima sapodru~ja FederacijeBiH

Izdava~i ibiblioteke

200.000,00

Kriteriji :- istorijska, nau~na, kulturna i tradicijska vrijednost kwige ;- pouzdanost i ugled izdava~a ;- dru{tveni, kwi`evni ili stru~ni autoritet autora ;- nagra|ivanost kwige ;- afirmativan prijem kwige u javnosti ;- prve kwige telentiranih mladih autora .

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 13/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 13

2. Opremawe javnih(narodnih, op{tih,gradskih, op{tinskih,kantonalnih i mati~nih) ispecijalnih biblioteka iStru~no usavr{avawebibliotekara (putemseminara) i manifestacije

za popularizacijubibliote~ke djelatnosti ikwige

Unapre|ewe uslovarada biblioteka sapodru~ja FederacijeBiH i saradweizme|u biblioteka idrugih institucija izoblasti kulture

Bibliotekei drugeinstitucijeiz domenabibliote~kedjelatnostiodabraneputem

konkursa

100.000,00

Kriteriji za opremawe javnih i specijalnih biblioteka :- potreba korisnika i zaposlenih za informati~kom opremom ;- umre`avawe u COBISSsistem ;- nedovoqna tehni~ka opremqenost biblioteke ;- nedostatak polica za kwige .Kriteriji za stru~no usavr{avawe bibliotekara i manifestacije zapopularizaciju bibliote~ke djelatnosti i kwige :- prezentirawe inovacija u bibliote~koj djelatnosti ;-organizirawe seminara i manifestacija iz domena bibliote~ke djelatnosti sa ve}ostvarenom tradicijom ;- objediwavawe i koordinirawe bibliote~kog rada na podru~ju Federacije BiH- sudjelovawe u popularizaciji i propagandi kwige

3. Drugi oblicisufinansirawabibliote~ke djelatnosti

Finansijskapodr{ka za zahtjeve,projekte i potrebekoji se ocijenevrijednim ipristignu u

Fondaciju nakonkonkursa

Institucije,autori idrugipojedinciizvr{iociposlova u

okviruodre|enogprojekta

60.000,00

Kriteriji su utvr|eni Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izborkorisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/10

4. Servisirawe poslovaFondacije i materijalnitro{kovi

90.000,00

Kriterij za servisirawe poslova fondacije ropisani su op{tim aktima Fondacije .

IIZa programe 1, 2. i 3. iz ta~ke 1. ove odluke, sredstva }e se

dodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama ikriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije zabibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/10.

III

Za programe 1. i 2. iz ta~ke 1. ove odluke, sredstva }e sedodjeqivati na osnovu konkursa.

IVSredstva za programsku stavku 3. iz ta~ke 1. ove odluke

raspore|iva}ese naosnovu odluke Upravnogodbora Fondacijei federalnog ministra kulture i sporta.

VUpravni odbor Fondacije obavezan je izvijestiti

tromjese~noo utro{enimsredstvimaFederalnoministarstvokulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {portakoje o tome izvje{tava Federalno ministarstvo finansija iVladu Federacije Bosne i Hercegovine.

VIOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 431/114. maja 2011.godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i} ,s . r.

Na osnovu ~l. 37. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE

SREDSTAVA SA POZICIJE "TRANSFER FONDACIJEZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST" UTVR\ENIH

BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2011. GODINUI.Usvaja se Program i kriteriji raspodjele sredstava "Transfera

Fondaciji za bibliote~ku djelatnost" utvr|enog u razdjelu 52.Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u ukupnomiznosu od 450.000,00 KM kako slijedi:Rednibroj Naziv programa Svrha programa Korisnik Iznos

(KM)1. Otkup dru{tveno vrijednih

knjiga doma}ih izdava~a registriranih na podru~juFederacije BiH, objavljenihu 2010. godini

Popunjavanjeknji`nog fonda biblioteka.Pomo} izdava~ima sa podru~ja Federacije BiH

Izdava~ii ibiblioteke

200.000,00

Kriteriji:- historijska, znanstvena, kulturna i tradicijska vrijednost knjige;

- pouzdanost i ugled izdava~a;- dru{tveni, knji`evni ili stru~ni autoritet autora;- nagra|ivanost knjige;- afirmativan prijem knjige u javnosti;- prve knjige telentiranih mladih autora.2. Opremanje javnih

(narodnih, op}ih, gradskih,op}inskih, kantonalnih imati~nih) i specijalnihbiblioteka i Stru~nousavr{avanje bibliotekara (putem seminara) imanifestacije za popularizaciju bibliote~kedjelatnosti i knjige

Unapre|enje uvjeta rada biblioteka sa podru~ja FederacijeBiH i saradnjeizme|u biblioteka idrugih institucija izoblasti kulture

Biblioteke idrugeinstitucije izdomena bibliote~kedjelatnostiodabraneputemkonkursa

100.000,00

Kriteriji za opremanje javnih i specijalnih biblioteka:- potreba korisnika i zaposlenih za informati~kom opremom;- umre`avanje u COBISS sistem;- nedovoljna tehni~ka opremljenost biblioteke;- nedostatak polica za knjige.Kriteriji za stru~no usavr{avanje bibliotekara i manifestacije za popularizaciju

bibliote~ke djelatnosti i knjige:- prezentiranje inovacija u bibliote~koj djelatnosti;-organiziranje seminara i manifestacija iz domena bibliote~ke djelatnosti sa ve}ostvarenom tradicijom;- objedinjavanje i koordiniranje bibliote~kog rada na podru~ju Federacije BiH- sudjelovanje u popularizaciji i propagandi knjige3. Drugi oblici sufinansiranja

bibliote~ke djelatnostiFinansijska podr{ka za zahtjeve,projekte i potrebekoji se ocijenevrijednim ipristignu uFondaciju nakonkonkursa

Institucije,autori i drugipojedinciizvr{iociposlova uokviruodre|enogprojekta

60.000,00

Kriteriji su utvr|eni Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/104. Servisiranje poslova

Fondacije i materijalnitro{kovi

90.000,00

Kriterij za servisiranje poslova fondacije ropisani su op}im aktima Fondacije.

II.Za programe 1, 2. i 3. iz ta~ke 1. ove odluke, sredstva }e se

dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/10.

III.Za programe 1. i 2. iz ta~ke 1. ove odluke, sredstva }e se

dodjeljivati na osnovu natje~aja.IV.

Sredstva za programsku stavku 3. iz ta~ke 1. ove odlukeraspore|ivat}e se na osnovu odluke Upravnogodbora Fondacijei federalnog ministra kulture i sporta.

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 14/176

Broj 28 – Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

V.Upravni odbor Fondacije obavezan je izvijestiti tromjese~no

o utro{enim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i sporta -Federalno ministarstvo kulture i {porta koje o tome izvje{tava Federalno ministarstvo finansija i Vladu Federacije Bosne iHercegovine.

VI.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 431/114. maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovi ~l. 37. i 41. Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. svibnja 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE

SREDSTAVA SA POZICIJE "TRANSFER FONDACIJEZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST" UTVR\ENIHPRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2011. GODINUI.

Usvaja se Program i kriteriji raspodjele sredstava "Transfera Fondaciji za bibliote~ku djelatnost" utvr|enog u razdjelu 52.Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u ukupnomiznosu od 450.000,00 KM kako slijedi:Rednibroj Naziv programa Svrha

programa Korisnik Iznos(KM)

1. Otkup dru{tvenovrijednih knjiga doma}ihnakladnika registriranihna podru~ju Federacije

BiH, objavljenih u 2010.godini

Popunjavanjeknji`nog fonda biblioteka.Pomo}

nakladnicima sa podru~ja Federacije BiH

Nakladnici ibiblioteke

200.000,00

Kriteriji:- povijesna, znanstvena, kulturna i tradicijska vrijednost knjige;- pouzdanost i ugled nakladnika;- dru{tveni, knji`evni ili stru~ni autoritet autora;- nagra|ivanost knjige;- afirmativan prijem knjige u javnosti;- prve knjige telentiranih mladih autora.2. Opremanje javnih

(narodnih, op}ih,gradskih, op}inskih,kantonalnih i mati~nih) ispecijalnih biblioteka iStru~no usavr{avanjebibliotekara (putemseminara) i manifestacijeza popularizacijubibliote~ke djelatnosti iknjige

Unapre|enjeuvjeta rada biblioteka sa podru~ja Federacije BiH isuradnje izme|ubiblioteka idrugih institucija iz oblasti kutlure

Biblioteke i drugeinstitucije izdomena bibliote~kedjelatnostiodabrane putemnajte~aja

100.000,00

Kriteriji za opremanje javnih i specijalnih biblioteka:- potreba korisnika i zaposlenih za informati~kom opremom;- umre`avanje u COBISS sistem;- nedovoljna tehni~ka opremljenost biblioteke;- nedostatak polica za knjige.Kriteriji za stru~no usavr{avanje bibliotekara i manifestacije za popularizacijubibliote~ke djelatnosti i knjige:- prezentiranje inovacija u bibliote~koj djelatnosti;-organiziranje seminara i manifestacija iz domena bibliote~ke djelatnosti sa ve}ostvarenom tradicijom;- objedinjavanje i koordiniranje bibliote~kog rada na podru~ju Federacije BiH- sudjelovanje u popularizaciji i propagandi knjige

3. Drugi oblicisufinanciranja bibliote~kedjelatnosti

Financijska potpora za zahtjeve, projektei potrebe koji seocijene vrijednimi pristignu uFondaciju nakonnatje~aja

Institucije, autori idrugi pojedinciizvr{ioci poslova u okviruodre|enogprojekta

60.000,00

Kriteriji su utvr|eni Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/104. Servisiranje poslova

Fondacije i materijalnitro{kovi

90.000,00

Kriterij za servisiranje poslova fondacije ropisani su op}im aktima Fondacije.

II.Za programe 1, 2. i 3. iz to~ke 1. ove odluke, sredstva }e se

dodjeljivati sukladno sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost broj 02-121/08 i 02-6/10.

III.Za programe 1. i 2. iz to~ke 1. ove odluke, sredstva }e se

dodjeljivati na osnovu natje~aja.IV.

Sredstva za programsku stavku 3. iz to~ke 1. ove odlukeraspore|ivat}e se na osnovu odluke Upravnogodbora Fondacijei federalnog ministra kulture i sporta.

V.Upravniodbor Fondacijeobvezanje izvijestiti tromjese~no o

utro{enim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i {porta -Federalno ministarstvo kulture i sporta koje o tome izvje{tava Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne iHercegovine.

VI.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 431/11

4. svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

598Naosnovu~lana 19.stav3.Zakonao VladiFederacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Zaklju~ka Vlade Federacije BiH V.broj 301/2011 od 31.03.2011. godine, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na drugom nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJEO IMENOVANJU EKSPERTNE RADNE GRUPE ZA

UTVR\IVANJE OBAVEZA U VEZI SA ZAHTJEVIMARVI, PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA ZA

ISPLATU RAZLIKE LI^NE I PORODI^NEINVALIDNINE ZA PERIOD OD 01.01.2009. GODINE

DO 28.02.2010. GODINEI.Imenuje se Ekspertna radna grupa za utvr|ivanje obaveza u

vezi sa zahtjevima RVI, porodica {ehida i poginulih boraca za isplatu razlike li~ne i porodi~ne invalidnine za period od 01. 01.2009. godine do 28.02.2010. godine, u sastavu:

1. ENISATESKERED@I],predstavnikFederalnogministar-stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslo-bodila~kog rata,

2. DAMIR MORI], predstavnik Federalnog ministarstva finansija,

3. HARUN PIND@O, predstavnik Federalnog ministarstva pravde,

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 15/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 15

4. SR\AN MIKI], predstavnik Ureda za zakonodavstvo iuskla|enost sa propisima Evropske unije,

5. NADIRA KARAVDI], predstavnik Federalnog pravo-branila{tva.

II.Zadatak Ekspertneradne grupe iz ta~ke I.ovog rje{enja jeda,

u skladu sa zakonimai podzakonskimpropisima,definira i utvrdieventualne obaveze u vezi sa zahtjevima RVI, porodica {ehida ipoginulih boraca za isplatu razlike li~ne i porodi~ne invalidnineza period od 01.01.2009. godine do 28.02.2010. godine, u rokuod 8 dana od dana dono{enja ovog rje{enja.

III.Nakon izvr{enih obaveza iz ta~keII. ovogrje{enjaEkspertna

radna grupa za utvr|ivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI,porodica {ehida i poginulih boraca za isplatu razlike li~ne iporodi~ne invalidnine za period od 01.01.2009. godine do28.02.2010. godine, }e dostaviti Vladi Federacije BiHInformaciju.

IV.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 426/11

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

599Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnineeksproprisane rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplatenaknade za nekretnine eksproprisane rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-9 od 30.09.2010. godine, i to na nekretninama: – k.~. br. 2106/2 k.o. ^ule, povr{ine 211 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 472/4, nastala cijepanjemodk.~.br.472/3,upisanauzk.ul.br.405k.o.Kru{evo, i k.~. br. 2152 k.o. ^ule, povr{ine 550 m², {toprema starom premjerom odgovara k.~. br. 472/2,nastala cijepanjem od k.~. br. 472, upisana u zk.ul. br.405 k.o. Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo MareZlomisli} ro|. Smiljani} sa 1/20 dijela i drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Drago (Ilija) Mandi} sa 3/7 dijela i Miro (Ilija) Mandi} sa 4/7 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-2/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

600Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa

~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-25 od 04.01.2011. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 2171 k.o. ^ule, povr{ine 1.468 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 451/4, nastala izravnavanjem na novi premjer, upisana u zk.ul. br. 349k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo JozeRozi}a,sina Ivana sa 493/364800 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvoMirjana (Jozo) Bili} ro|.Rozi},Mara (Jozo) Mari} ro|. Rozi}, Drago (Jozo) Rozi}, Anica

Rozi} ro|. Bevanda, Miroslav (Jure) Rozi} i Ivo (Jure)Rozi} sa po 1/18 dijela, Slavko (Franjo) Rozi}, Dragan(Franjo) Rozi}, Davor (Franjo) Rozi} i Luca (Franjo)Mili~evi} ro|. Rozi} sa po 3/72 dijela, Andrija (Marko)Rozi}, Ivan (Marko) Rozi}, Mate (Marko) Rozi}, Petar (Marko)Rozi}, Zdravko (Marko)Rozi}, Anica (Marko)Barbari} ro|. Rozi}, Zora (Marko) Margeta ro|. Rozi},Ljubica (Marko) E}im ro|. Rozi}, Mila (Marko) Musa ro|.Rozi}iOlgica(Marko)]ori}ro|.Rozi}sapo3/180dijela, Rudolf (Pero) Rozi}, [imun (Pero) Rozi}, Vlado(Pero)Rozi}, Ilija (Pero)Rozi}, An|a(Pero)Kordi}ro|.Rozi},Vinka (Pero)Pehar ro|.Rozi},Janja (Pero)Pehar ro|. Rozi} i Ivica (Pero) ]ori} ro|. Rozi} sa po 3/162dijela, Sandra (Stanko) Stani} ro|. Rozi} i Dijana (Stanko) Bra~un ro|. Rozi} sa po 3/324 dijela, te Mate(Ante)Rozi},Miroslav(Ante)Rozi}, Josip(Ante)Rozi}i Jelena (Ante) Odak ro|. Rozi} sa po 3/72 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-3/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i},s. r.

601Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05 od 30.06.2010. godine, i to na nekretnini:

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 16/176

Broj 28 – Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– k.~. br. 299 k.o. ^ule, povr{ine 1.455 m², {to prema starom premjeru odgovara k.~. br. 421/26, nastala cijepanjemodk.~.br.421/2,upisanauzk.ul.br.357k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Marka Mari}a pok.Stipana sa 5/36 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Franjo (Marko) Mari} sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-4/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i},s. r.

602Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-40 od 13.12.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~.br.269 k.o.^ule, povr{ine 640 m², {topremastarom

premjeru odgovara k.~. br. 433/7, nastala cijepanjem odk.~. br. 433/2, upisana u zk.ul. br. 1012 k.o. Kru{evo,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Zovko Mande pok.Nikolesa 9/640 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoManda (Nikola) Zovko sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-5/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

603Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa

~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011. godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,

broj: UP-I-05-33-976/05-87 od 13.12.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 410 k.o. ^ule, povr{ine 1.553 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 412/17, nastala cijepanjemodk.~.br.412/1,upisanauzk.ul.br.773k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Bevanda Ivana pok. Jure sa 1/48 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Gojko (Grgo) Bevanda, Josip (Grgo)Bevanda, Matija (Nikola) Bevanda ro|. Bo`i}, Katica (Grgo) Bo{njak ro|. Bevanda i An|elka (Grgo) Rozi}ro|. Bevanda sa po 1/20 dijela, Rudolf (Ante) Bevanda sa 1/4 dijela, Drago (Ivan) Bevanda i Mate (Ivan)Bevanda sa po 1/6 dijela, te Ivana (Jure) Pervan ro|.Bevanda, Marija (Jure) Bevanda, Ivan (Jure) Bevanda iMario (Jure) Bevanda sa po 1/24 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-6/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i},s. r.

604Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011. godine, za predaju uposjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnineeksproprisane rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplatenaknade za nekretnine eksproprisane rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-88 od 30.09.2010. godine, i to na nekretninama: – k.~. br. 411 k.o. ^ule, povr{ine 2.955 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 412/12, nastala cijepanjem od k.~. br. 412/12, upisana u zk.ul. br. 779k.o. Kru{evo,i k.~. br.412 k.o. ^ule, povr{ine 2.615 m²,{to prema starom premjeru odgovara k.~. br. 412/18,nastalacijepanjemodk.~.br.412/12,upisanauzk.ul.br.779 k.o. Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mandi}Stjepanapok.Nikole sa1/60 dijelai drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Stjepan (Nikola) Mandi} sa 5/20dijela,Nikola(Pero)Tomi}sa8/120dijela,Zlatko(Mar-tin) Tomi} sa 8/360 dijela, Ana(Ilija)Tomi} ro|. Senki}sa 8/360 dijela, Silvana (Mate) Tomi} ro|. ]ori} sa 8/360 dijela, Antonela (Gojko) Gali} ro|. Tomi} sa 8/360 dijela, Vanja (Gojko) Prskalo ro|. Tomi} sa 8/360dijela, Ivica Lugarec ro|. Tomi} sa 8/120 dijela, Matija Marijanovi} ro|. Tomi} sa 8/120 dijela, Janja Radoj~i}ro|. Tomi} sa 8/120 dijela, Milenka (Ivan) Sinanovi}ro|. Tomi} sa 1/60 dijela, Slavko (Ivan) Tomi} sa 1/60dijela, Ilija (Ivan) Tomi} sa 1/60 dijela, Janja (Jure)Tomi} ro|. Puce sa 1/60 dijela, Drago (Ivan) Tomi} sa 1/60 dijela, An|a (Ivan) Lasi} ro|. Tomi} sa 1/60 dijela,Neda (Ilija) ^uljakro|. Rozi} sa 5/60 dijela, Ru`a (Ilija)Ljubi} ro|. Rozi} sa 5/60 dijela i Franjo (Ilija) Rozi} sa 5/60 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 17/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 17

obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-7/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

605Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011. godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-9 od 30.09.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 257 k.o. ^ule, povr{ine 3.522 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br.447/1, nastala izravnavanjem na novi premjer i spajanjem k.~. br.447/2 sa k.~. br. 447/1, upisana u zk.ul. br. 613 k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji no vlasni{tvo Kordi} Ante,sina Marka sa 5/36 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Ante (Marko) Kordi} sa 2/4 dijela, Janja (Franjo) Ere{ ro|. Kordi} sa 1/4 dijela, Marinko (Pero)Kordi}, Jela (Pero) Marin~i} ro|. Kordi} i Iva (Pero)Zovko ro|. Kordi} sa po 1/16 dijela, te Janja (Ante)Kordi} ro|. Mandi}, Pero (Ilija) Kordi}, Ante (Ilija)Kordi}, Marinko (Ilija) Kordi} i Ivo (Ilija) Kordi} sa po1/80 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-8/2011

5. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

606Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,

broj: UP-I-05-33-976/05-84 od 30.09.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 407 k.o. ^ule, povr{ine 2.535 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 412/14, upisana uzk.ul. br. 485 k.o. Kru{evo, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Anice Tomi} pok.Pere sa 1/45 dijela i drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Nikole (Pero) Tomi} sa 1/6 dijela, Matije (Pero) Marijanovi} ro|. Tomi} sa 1/6dijela, Ivice (Pero) Lugarec ro|. Tomi} sa 1/6 dijela,Janje (Pero) Radoj~i} ro|. Tomi} sa 1/6 dijela, AneTomi} ro|.Senki}sa 1/18dijela,Silvane(Martin) Mari}ro|. Tomi} sa 1/18 dijela, Zlatka(Martin) Tomi} sa 1/18dijela, Mile Tomi} ro|. ]ori} sa 1/18 dijela, Vanje(Gojko) Prskalo ro|. Tomi} sa 1/18 dijela i Antonele(Gojko) Gali} ro|. Tomi} sa 1/18 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-246-9/2011

5. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

607Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-59 od 30.09.2010 godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 296 k.o. ^ule, povr{ine 2.950 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 421/3, upisana uzk.ul. br. 882 k.o. Kru{evo, zemlji{no-knji`novlasni{tvo ]ori} Mladena, sina Marka sa 1/4 dijela idrugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Mladen (Marko)]ori} sa 4/12 dijela, Ru`ica (Marko) ]ori} sa 4/12dijela, Matilda (Marko) Matijevi} ro|. ]ori} sa 2/12dijelaiAngela(Marko)Peharro|.]ori}sa2/12dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-246-10/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

608Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 18/176

Broj 28 – Strana 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05 od 30.06.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 2108 k.o. ^ule, povr{ine 1.001 m², {to prema

starom premjeru odgovaraju k.~. br. 473/1, nastala cijepanjem od k.~. br.473, upisana u zk.ul. br. 846 k.o.Kru{evo i k.~. br. 476/2, upisana u zk.ul. br. 468 k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo [etka Matepok.Ivana i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Petar (Mate) [etka, Mladen (Mate) [etka, Ivan (Mate) [etka,Mile(Mate)[etka,Nedjeljko (Mate) [etka, Janja (Mate)Senki} ro|. [etka i Ivanka(Mate) Obradovi}ro|. [etka,svi sa po 1/7 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-246-11/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i},s. r.

609Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011 godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-76 od 30.09.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 316 k.o. ^ule, povr{ine 2.062 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 413/17, nastala cijepanjemodk.~.br.413/3,upisanauzk.ul.br.400k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji no vlasni{tvo ]ori} (Pero)Pave sa 1/15 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Luca (Pavo) ]ori} sa 1/4 dijela, Ivica (Pavo)]ori} sa 1/4dijela i Neda (Karlo) Bo i} ro|. Cigi} sa 1/2dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-246-12/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

610Na osnovu ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva

korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d.Mostar, broj: II-314/11 od 11.02.2011. godine, za predaju uposjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninueksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara,Vlada Federacije BiH,na nastavku6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda

HZ-HB d.d. Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplatenaknade za nekretninu eksproprisanu rje{enjem Odjela za financije i nekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara,broj: UP-I-05-33-976/05-20 od 06.10.2010. godine, i to na nekretnini: – k.~. br. 2166 k.o. ^ule, povr{ine 523 m², {to prema

starom premjeru odgovara k.~. br. 451/6, nastala cijepanjem od k.~. br.451/3,upisana u zk.ul.br. 349k.o.Kru{evo, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Stanka Marijanovi}asa193/364800dijelaidrugihsuvlasnika,a stvarno vlasni{tvo Mile (Stanko) Marijanovi} sa 1/2dijela, te Ante (Tomislav) Marijanovi} i Branka (Tomislav) Su{ac, ro|. Marijanovi} sa po 1/4 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Odjel za financije i nekretnine, Slu`ba za nekretnine Grada Mostara obezbijedit }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za eksproprisanu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-246-14/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

611Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-188/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br.499/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od

1.331 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.126/11, zv."Kupinjavci" {uma u povr{ini od 1.331 m²,upisana u zk.ul. br. 231 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Frane Jurkovi}a Jurina iz Metkovi}a,R.Hrvatska i Mirka Jurkovi}a Jurina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 19/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 19

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

612Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiprije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj:04/2-31-3-187/11 od 09.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 3469/2 k.o. Studenci, pa{njak 2. klase u povr{ini

od 136 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/34, zv."Ornica" pa{njak u povr{ini od 136 m²,upisana u zk.ul. br. 92 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ante Bari{i}a Jurina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~. br.3477/3 k.o. Studenci,vo}njak4. klase u povr{iniod 65 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/47, zv."Ograda u zagorju" vo}njak u povr{ini od 65m², upisana u zk.ul. br. 114 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ante Bari{i}a Jurina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 3455 k.o. Studenci, {uma 4. klase u povr{ini od60 m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.423/553,zv."Vrta"{umaupovr{iniod60m²,upisanauzk.ul.br.2k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Ante Bari{i}a Jurina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-1/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

613Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-177/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3465/2 k.o. Studenci, pa{njak 2. klase u povr{ini

od 442 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/28, zv."Zagorje" pa{njak u povr{ini od 442 m²,upisana u zk.ul. br. 92 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Cvite Pavlovi} Jozine iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-2/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

614Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-180/11od 09.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.3376/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod

597 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/709, zv."Donja ograda" {uma u povr{ini od 597 m²,upisana u zk.ul. br.2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ivana Pavlovi}a Jozina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~.br.3376/4 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod167 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.423/711, zv."Donja ograda" {uma u povr{ini od 167m², upisana u zk.ul. br.2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ivana Pavlovi}a Jozina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-3/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 20/176

Broj 28 – Strana 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

615Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-181/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3605/2 k.o. Studenci, vinograd 2. klase u

povr{ini od 309 m², {to po starom premjeru odgovara

k.~. br.554/7, zv."Krive luke" vinograd u povr{ini od309m², upisana u zk.ul.br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Marka Pavlovi}a Lukina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-4/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

616Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-178/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3482/2 k.o. Studenci, pa{njak 4. klase u povr{ini

od 363 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/736, zv."Jara" pa{njak u povr{ini od 363 m²,upisana u zk.ul. br.2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ru`e Bari{i} Jurine iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-5/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

617Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekre-

tnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje iimovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-186/11 od 09.03.2011.godine, i to na parcelama: – k.~.br.3387/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod

237 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/712, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 237 m²,upisana u zk.ul. br.2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Zdravka Petkovi}a Vilimova iz Studenaca,op}inaLjubu{kisa 3/5dijela i ZlatkePetkovi} MatineizStudenaca, op}ina Ljubu{ki sa 2/5 dijela.

– k.~.br.3387/4k.o. Studenci, {uma4. klase u povr{iniod900 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/714, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 900 m²,upisana u zk.ul. br.2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Zdravka Petkovi}a Vilimova iz Studenaca,op}inaLjubu{kisa 3/5dijela i ZlatkePetkovi} MatineizStudenaca, op}ina Ljubu{ki sa 2/5 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-6/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

618Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 21/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 21

katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-185/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br.3458/2 k.o. Studenci, {uma 4. klase u povr{iniod

197m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.548/43,zv."Zagorje"{umaupovr{iniod197m²,upisanauzk.ul.br. 115 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Mirka Lauca Ivanova iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-7/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r,

619Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti

rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-184/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br.3617/2k.o. Studenci, {uma2. klase u povr{iniod

150m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.553/21,zv."Kriva luka" {uma u povr{ini od 150 m², upisana uzk.ul. br. 136 k.o.SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Ivana Luburi}a Antina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-342-8/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

620Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prije

pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-182/11 od 09.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3606/2 k.o. Studenci, pa{njak 4. klase u povr{ini

od 510 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.554/9, zv."Kriva luka" pa{njak u povr{ini od 510 m²,upisana u zk.ul. br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ivana Pavlovi}a Nikolina iz Ljubu{koga sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-9/20115. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

621Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011 godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-179/11od 09.03.2011 godine, i to na parcelama: – k.~.br.3385/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod

975 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/724, zv."Lazina" {uma u povr{ini od 975 m²,upisana u zk.ul. br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Mladena Pavlovi}a Andrijina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 3607/2 k.o. Studenci, vinograd 2. klase upovr{ini od 692 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.554/12, zv."Luka" vinograd u povr{ini od 692m², upisana u zk.ul. br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Mladena Pavlovi}a Andrijina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 3613/2 k.o. Studenci, vinograd 2. klase upovr{ini od 178 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 554/14, zv."Luka" vinograd u povr{ini od 178m², upisana u zk.ul. br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Mladena Pavlovi}a Andrijina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 22/176

Broj 28 – Strana 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-10/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

622Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-233/11 od 16.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3468/2 k.o. Studenci, pa{njak 2. klase u povr{ini

od 115 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/32, zv."Ornica" pa{njak u povr{ini od 115 m²,upisana u zk.ul. br. 92 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Mate Pavlovi}a Nikolina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-11/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

623Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskihposlova Op}ineLjubu{ki, prije pravomo}no-

sti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku 6.sjednice odr`ane 5. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-246/11od 22.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 3401/13 k.o. Studenci, {uma 4. klase u povr{ini

od 259 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/729, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 259 m²,upisana u zk.ul. br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarno

vlasni{tvo Pere Marinovi}a Vinkova iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 3401/10 k.o. Studenci, {uma 4. klase u povr{iniod 705 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/728, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 705 m²,upisana u zk.ul. br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Pere Marinovi}a Vinkova iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 3400/4 k.o. Studenci, livada 5. klase u povr{iniod 218 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.559/2,zv."Ograda" livadau povr{ini od218m², upisana uzk.ul.br.108k.o.SP-Studenci,stvarnovlasni{tvoPereMarinovi}a Vinkova iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~.br.3401/7k.o. Studenci, {uma4. klase u povr{iniod570 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/727, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 570 m²,upisana u zk.ul. br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Blage Marinovi}a Vinkova iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje

naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-12/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

624Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-234/11od 16.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 3485 k.o. Studenci,pa{njak4. klaseu povr{iniod

80 m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.423/543,zv."Vrta" pa{njak u povr{ini od 80 m², upisana u zk.ul.br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Kre{ePavlovi}aNikolina iz Studenaca, op}ina Ljubu{kisa 1/1dijela.

– k.~. br. 3456 k.o. Studenci, {uma 4. klase u povr{ini od55 m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.423/534,zv."Rasad" {uma u povr{ini od 55 m², upisana u zk.ul.br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Kre{ePavlovi}aNikolina iz Studenaca, op}ina Ljubu{kisa 1/1dijela.

– k.~.br.3475/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod1.437 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/44, zv."Ograda {ikara" {uma u povr{ini od 1.437m², upisana u zk.ul. br. 115 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Kre{e Pavlovi}a Nikolina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 23/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 23

imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-13/20115. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

625Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-247/11od 17.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 3412/2 k.o. Studenci, pa{njak 4. klase u povr{ini

od 157 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/734, zv."Oblog" pa{njak u povr{ini od 157 m²,upisana u zk.ul. br. 304 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ante Pavlovi}a Perina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~.br.3427/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod2.282 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br.423/518, zv."Kr{" {uma u povr{ini od 630 m², upisana uzk.ul. br. 2 k.o. SP-Studenci i k.~. br. 548/23, zv."Kr{"povr{ine 1.652 m², upisana u zk.ul. br.111 k.o.SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Ante Pavlovi}a Perina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-14/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

626Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-236/11 od 16.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br.3454/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod

132 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.423/737, zv."Zagorje" {uma u povr{ini od 132 m²,upisana u zk. ul. br. 2 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Mare Dragi}evi} [imunove iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-15/20115. svibnja/maja 2011. godine

Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

627Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiprije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj:04/2-31-3-239/11 od 16.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.3464/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod

1.332 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/24, zv."Pojata" {uma u povr{ini od 1.332 m²,upisana u zk. ul. br. 113 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ante Bobana Ivanova iz Pregra|a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~.br.3464/3 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod129m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.548/25,zv."Pojata" {uma u povr{ini od 129 m², upisana u zk.ul.br. 113 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo AnteBobana Ivanova iz Pregra|a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-16/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 24/176

Broj 28 – Strana 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

628Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-235/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 3612/2 k.o.Studenci,njiva 2.klase u povr{iniod

356m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.553/15,

zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 356 m², upisana uzk.ul. br. 450 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo IveNui} Ivanove ro|. Luburi} iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-17/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

629Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-238/11od 17.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1283/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od

152m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.452/21,zv."^evrtaljka" njiva u povr{ini od 152 m², upisana uzk.ul. br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo AnteJurkovi}a Bla`eva iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, TomeJurkovi}a Bla`eva iz Opuzena, R. Hrvatska i LovreJurkovi}a Bla`eva iz Gabela Polja, op}ina apljina, svisa po 1/3 dijela.

– k.~. br. 1284/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od2.689 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.452/22, zv."^evrtaljka" {uma u povr{ini od 2.689 m²,upisana u zk.ul. br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarno

vlasni{tvo Ante Jurkovi}a Bla`eva iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Tome Jurkovi}a Bla`eva iz Opuzena, R.Hrvatska i Lovre Jurkovi}a Bla`eva iz Gabela Polja,op}ina ^apljina, svi sa po 1/3 dijela.

– k.~. br. 1285/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od275m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.452/23,zv."^evrtaljka" njiva u povr{ini od 275 m², upisana uzk.ul. br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo AnteJurkovi}a Bla`eva iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, TomeJurkovi}a Bla`eva iz Opuzena, R. Hrvatska i LovreJurkovi}a Bla`eva iz Gabela Polja, op}ina apljina, svisa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-18/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

630Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-242/11od 22.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.381/2k.o. Bija~a, njiva 5.klaseu povr{iniod 572

m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/158,zv."Vrto u travi" njiva u povr{ini od 572 m², upisana uzk.ul. br. 9 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo TomeGali}aMarkovaizMetkovi}a,R.Hrvatskasa1/1dijela.

– k.~. br. 384/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od1.490 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/105, zv."Trave" {uma u povr{ini od 1.490 m²,upisana u zk.ul. br. 139 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Tome Gali}a Markova iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-19/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

631Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 25/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 25

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-232/11 od 22.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 1463/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od

1.626 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/130, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 1.626 m²,upisana u zk.ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Vinka Gali}a Ivanova iz Metkovi}a, R.

Hrvatska sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za

prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-20/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

632

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-241/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br.366/2k.o. Bija~a, {uma4. klase u povr{iniod 683

m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 511/11,zv."Trava" {uma u povr{ini od 683 m², upisana u zk.ul.br. 23 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Petra Begi}a Jurina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-21/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

633Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-237/11od 17.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 598/3 k.o.Zviri}i, {uma4. klase u povr{iniod 51

m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 62/19,zv."Kuk" {uma u povr{ini od 51 m², upisana u zk.ul. br.196 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ante PaponjeIlijina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 598/4 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od910 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 62/20,zv."Kuk"{umaupovr{iniod910m²,upisanauzk.ul.br.196 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Roberta PaponjeIlijina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-22/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

634Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-240/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli:

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 26/176

Broj 28 – Strana 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– k.~.br. 641/2 k.o.Zviri}i, {uma3. klase u povr{ini od20m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 99/1,zv."Do" njiva u povr{ini od 20 m², upisana u zk.ul. br.259 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ankice Paponja Ivanove udova Pere iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-23/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

635Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-244/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 567/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od

3.091 m² i njiva 7. klase u povr{ini od 500 m², {to postarom premjeru odgovara k.~. br. 53/15, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 3.091 m² i njiva u povr{iniod 500 m², upisana u zk.ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i,stvarno vlasni{tvo Ivana Ere{a Milanova iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki sa 5/63 dijela, Smilje Boras Matine izKanade se 4/21 dijela, Nade Pehar Matine iz Kanade sa 4/21 dijela, Vide Zubac Matine iz ^apljine sa 5/63dijela, Jake Boras Matine iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki sa 5/63 dijela, Zlatka Paponje Jurina izMetkovi}a, R. Hrvatska sa 36/189 dijela, Dragana Bari{i}a Perina iz Slavonskog Broda, R. Hrvatska sa 6/63 dijela i Vinke Hrka~ Perine iz Slavonskog Broda,R. Hrvatska sa 6/63 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-24/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

636Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-245/11od 22.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 3470/2 k.o. Studenci, pa{njak 2. klase u povr{ini

od 387 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/40, zv."Zagorje ograda" pa{njak u povr{ini od 387m², upisana u zk.ul. br. 93 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ivana Bari{i}a Mijina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki, Joze Bari{i}a Mijina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki i @eljka Bari{i}a Mijina iz Studenaca, op}inaLjubu{ki, svi sa po 1/3 dijela.

– k.~.br.3471/2 k.o.Studenci,{uma 4.klaseu povr{iniod1.641 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.548/41, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 1.641 m²,upisana u zk.ul. br. 684 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Ivana Bari{i}a Mijina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 2/9 dijela, Joze Bari{i}a Mijina iz Stude-naca, op}ina Ljubu{ki sa 2/9 dijela i @eljka Bari{i}a Mijina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 5/9 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-25/20115. svibnja/maja 2011. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nik{i}, v. r.637

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-243/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 3618/2 k.o.Studenci,njiva 2.klase u povr{iniod

80 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 553/20,zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 80 m², upisana uzk.ul. br. 136 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvoStanka Luburi}a Lukina iz ^apljine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 27/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 27

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-26/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

638Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1592/11 DM od 31.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-248/11 od 17.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 3604/2 k.o. Studenci, vinograd 2. klase u

povr{ini od 128 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 554/18, zv."Kriva luka" vinograd u povr{ini od128m², upisana u zk.ul.br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Danice Pavlovi} Jozine udova Joze izStudenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-342-27/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

639Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine

izvla{tene od strane Slu be geodetskih i imovinsko-pravnihposlova Op}ine ^apljina prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, broj: 06-33-247/10-5-2 od 30.03.2011. godine, ito na parceli: – k.~.br. 1552 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 812m²,{topo

starom premjeru odgovara k.~. br. 211/11, zv."Velika Njiva" vinograd povr{ine 812 m², upisana u zk.ul. br.228 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Mije sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Josip

Borovac, Kre{imirov iz Osijeka, R. Hrvatska sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

640Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-77-2 od30.03.2011 godine, i to na parceli: – k.~. br. 2497/2 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 110 m² i

pa{njak povr{ine 71 m², {to po starom premjeruodgovara k.~. br. 459/3, zv."Seline" pa{njak i njiva povr{ine 181 m², upisana u zk.ul. br. 521 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Su{i} Mate sa 11/180dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Luca Su{i}, Perina iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-1/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

641Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-8-2 od 30.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 1576 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 251m²,{topo

starom premjeru odgovara k.~. br.212/1, zv."Vinine"njiva povr{ine 251 m², upisana u zk.ul. br. 303 k.o.

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 28/176

Broj 28 – Strana 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvo Borovac Mirka sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoVlatko Borovac, Ilijin iz Trebi`ata i Slobodanka Borovac ro|. Mati} ud. Ante iz Trebi`ata, sa po 1/2dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-2/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

642Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-78-2 od30.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1508/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 33 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 177/40,zv."Osoje"{umapovr{ine33m²,upisanauzk.ul.br.435k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Brajkovi}Ivana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Pavo [imovi}, An|elkov iz GornjegStupnika, R. Hrvatska, Ilija [imovi}, An|elkov izLekenika, R. Hrvatska i Mara [imovi}, An|elkova sa boravkom u SR Njema~koj, svi sa po 1/15 dijela, teBranko [imovi}, Ilijin sa boravkom u SR Njema~koj,Nikola [imovi}, Ilijin iz Kopra, R. Hrvatska, Jaka Kerep,suprugaStjepanaiz Zagreba,R. Hrvatskai Anica Markus, supruga Mirka iz Zagreba, R. Hrvatska, svi sa po 1/5 dijela.

– k.~.br. 1546 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 210m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 244/22, zv."Velika njiva"vinogradpovr{ine210m²,upisanauzk.ul.br.330k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mati} ro|.Dodig Ive sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Pavo [imovi}, An|elkov iz GornjegStupnika, R. Hrvatska, Ilija [imovi}, An|elkov izLekenika, R. Hrvatska i Mara [imovi}, An|elkova sa boravkom u SR Njema~koj, svi sa po 1/15 dijela, teBranko [imovi}, Ilijin sa boravkom u SR Njema~koj,Nikola [imovi}, Ilijin iz Kopra, R. Hrvatska, Jaka Kerep,suprugaStjepanaiz Zagreba,R. Hrvatskai Anica Markus, supruga Mirka iz Zagreba, R. Hrvatska, svi sa po 1/5 dijela.

– k.~.br. 1518 k.o. Zvirovi}i, njivapovr{ine271m² i{uma povr{ine200m², {topo starom premjeruodgovarajuk.~.br. 245/6, zv."Vinine" njiva i {uma povr{ine 451 m²,upisana u zk.ul. br. 330 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mati} ro|. Dodig Ive sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika te k.~. br. 245/7,zv."Vinine", njiva i {uma povr{ine 20 m², upisana uzk.ul. br. 518 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Dodig Ilije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Pavo [imovi}, An|elkov iz Gornjeg

Stupnika, R. Hrvatska, Ilija [imovi}, An|elkov izLekenika, R. Hrvatska i Mara [imovi}, An|elkova sa boravkom u SR Njema~koj, svi sa po 1/15 dijela, teBranko [imovi}, Ilijin sa boravkom u SR Njema~koj,Nikola [imovi}, Ilijin iz Kopra, R. Hrvatska, Jaka Kerep,suprugaStjepanaiz Zagreba,R. Hrvatskai Anica Markus, supruga Mirka iz Zagreba, R. Hrvatska, svi sa po 1/5 dijela.

– k.~. br. 1516 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 97 m² i {uma povr{ine83m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.245/22, zv."Pupin pod" {uma povr{ine 170 m², upisana u zk.ul. br. 330 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Mati} ro|. Dodig Ive sa 1/2 dijela i drugihsuvlasnika, te k.~. br. 245/18, zv."Vinine", njiva i {uma povr{ine 10 m², upisana u zk.ul. br. 518 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dodig Ilije sa 1/8 dijela idrugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Pavo [imovi},An|elkov iz Gornjeg Stupnika, R. Hrvatska, Ilija [imovi}, An|elkov iz Lekenika, R. Hrvatska i Mara [imovi}, An|elkova sa boravkom u SR Njema~koj, svisa po 1/15 dijela, te Branko [imovi}, Ilijin sa boravkomu SR Njema~koj, Nikola [imovi}, Ilijin iz Kopra,R. Hrvatska, Jaka Kerep, supruga Stjepana iz Zagreba,R. Hrvatska i Anica Markus, supruga Mirka iz Zagreba,R. Hrvatska, svi sa po 1/5 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-3/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

643Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret -

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-84-2 od

18.03.2011 godine, i to na parceli: – k.~. br. 2143 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 565 m², {topo starom premjeru odgovara k.~. br. 449/7,zv."Zanoge" {uma povr{ine 565 m², upisana u zk.ul. br.20 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Brajko-vi} Jele sa 1/180 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Stanko [imovi}, Nikolin iz Zvirovi}a, Draga [imovi}, Nikolina iz Zvirovi}a i Dragica [imovi}ud.Vinka iz Zvirovi}a, svi sa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 29/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 29

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-4/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

644Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011 godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-20-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1520 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 321m²,{topo

starompremjeruodgovara k.~.br. 211/36,zv."Brekinje"njiva povr{ine 321 m², upisana u zk.ul. br. 226 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Lucesa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoZdravko Borovac, Vladin iz Trebi`ata sa 1/1 dijela.

– k.~.br. 1565 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 161m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 211/39, zv."Velika njiva"vinogradpovr{ine161m²,upisanauzk.ul.br.226k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacLuce sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Zdravko Borovac, Vladin iz Trebi`ata sa 1/1dijela.

– k.~. br. 1574 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 148 m² ivinograd povr{ine 231 m², {to po starom premjeruodgovarak.~. br.212/10,zv."Vinine"vinogradpovr{ine231 m² i {uma povr{ine 148 m², upisana u zk.ul. br. 303k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacMirka sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Zdravko Borovac, Vladin iz Trebi`ata sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-5/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer

Nermin Nik{i}, v. r.645

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-44-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~.br. 1528/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 165 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 244/32,

zv."Vinina" {uma povr{ine 165 m², upisana u zk.ul. br.251 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo DodikIvana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Nikola Grbe{a, Lukin iz ^apljine sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-6/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

646Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-16-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1572 k.o. Zvirovi}i, vinograd povr{ine 322 m² i

{uma povr{ine 146m², {topo starompremjeru odgovara k.~. br. 212/4, zv."Vinina" vinograd povr{ine 322 m² i{uma povr{ine 146 m², upisana u zk.ul. br. 228 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Mijesa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Mijo Borovac, Juriciniz Trebi`ata i Marin Borovac, Matin iz Trebi`ata sa po1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-7/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

647Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 30/176

Broj 28 – Strana 30 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-18-2 od18.03.2011 godine, i to na parceli: – k.~. br. 1588/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 73 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 211/28,zv."Oblog" {uma povr{ine 73 m², upisana u zk.ul. br.214 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Ilije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Zdravko Borovac, Vladin iz Trebi`ata iVladimir Borovac, Nikolin iz Trebi`ata sa po 1/3 dijela,te Ilija Borovac, Matin iz Trebi`atai Tomislav Borovac,Matin iz Trebi`ata sa po 1/6 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-8/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

648Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be

geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-13-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1589/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 74 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 213/2, zv."Oblog"{uma povr{ine 74 m², upisana u zk.ul. br. 226 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Lucesa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoZlatanBorovac, Slaviniz Trebi atasa 1/3dijela, te PeroBorovac, Ilijin iz Trebi`ata, Mladenka Borovac, ud.Ivana ro|. Bubalo, Ivankovi} Ru a `ena Ivana izTrebi`ata i Mlinarevi} Stana `ena Blage iz ^apljine, svisa po 1/6 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-346-9/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

649Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret -

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-21-2 od18.03.2011 godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1414k.o. Zvirovi}i, {umapovr{ine1.080 m²,{to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 211/21,zv."Brekinje" {uma povr{ine 1.080 m², upisana u zk.ul.br. 303 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo

Borovac Mirka sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Vladimir Borovac, Nikolin izTrebi`ata sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 1561 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 201 m², {topostarom premjeruodgovara k.~.br. 211/43,zv."Velika njiva" pa{njak povr{ine 201 m², upisana u zk.ul. br. 214k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacIlije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvoVladimirBorovac,NikolinizTrebi`atasa1/1dijela.

– k.~.br. 1581 k.o.Zvirovi}i, pa{njak povr{ine172m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 212/8,zv."Ograda" pa{njak povr{ine 172 m², upisana u zk.ul.br. 214 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBorovac Ilije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvoVladimirBorovac,NikolinizTrebi`atasa1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-10/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

650Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-34-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1530/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 1.120 m²,

{to po starom premjeru odgovara k.~. br. 177/35,

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 31/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 31

zv."Osoje" {uma povr{ine 1.122 m², upisana u zk.ul. br.176 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo DodigIvana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Milan Dodig, Vinkov iz Trebi`ata sa 2/3dijela i Nikola Grbe{a, Lukin iz ^apljine sa 1/3 dijela.

– k.~.br. 1596/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 208 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 241/8, zv."Oblog"{uma povr{ine 208 m², upisana u zk.ul. br. 251 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dodig Ivana izTrebi`ata i drugih suvlasnika,a stvarnovlasni{tvo MilanDodig,VinkovizTrebi`atasa2/3dijelaiNikolaGrbe{a,Lukin iz ^apljine sa 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-11/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

651Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-41-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br.1510/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 320 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 245/11,zv."Njivice" {uma povr{ine 320 m², upisana u zk.ul. br.179 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo DodigZvonka sa 7/96 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Zvonko Dodig, Nikolin iz Trebi`ata i ZlatkoDodig, Jozin iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1502/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 454 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 177/34,zv."Osoje" {uma povr{ine 454 m², upisana u zk.ul.br.179 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoDodig Zvonka sa 7/96 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Zvonko Dodig, Nikolin iz Trebi`ata iZlatko Dodig, Jozin iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

– k.~. br. 1530/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 170 m² ivinograd povr{ine 140 m², {to po starom premjeruodgovarak.~. br.244/42,zv."Vinine"vinogradpovr{ine140 m² i {uma povr{ine 170 m², upisana u zk.ul. br.131k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvo DodigIvana sa 1/14 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Zvonko Dodig, Nikolin iz Trebi`ata i ZlatkoDodig, Jozin iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1594/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 482 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 241/10,zv."Oblog" {uma povr{ine 482 m², upisana u zk.ul.br.179 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoDodig Zvonka sa 7/96 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Zvonko Dodig, Nikolin iz Trebi`ata iZlatko Dodig, Jozin iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-12/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

652Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-23-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1604/2 k.o. Zvirovi}i, pa{njak povr{ine 99 m² i

vinograd povr{ine 953 m², {to po starom premjeruodgovara k.~. br. 247/9, zv."Njivice" vinograd i pa{njakpovr{ine 1.052 m², upisana u zk.ul. br. 435 k.o.Zvirovi}i,zemlji{no-knji`novlasni{tvoBrajkovi}Ivana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoJerko Brajkovi}, Nikolin iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela.

– k.~.br. 1605/2 k.o.Zvirovi}i, {umapovr{ine 565 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 247/10,zv."Njivice" {uma povr{ine 565 m², upisana u zk.ul. br.435 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBrajkovi} Ivana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvoJerko Brajkovi}, Nikolin iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela. – k.~. br.1409 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 825m² i{uma povr{ine 525 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br. 206/5 zv."Ba{~a", upisana u zk.ul. br. 333 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dugand`i}Vlade sa 1/3 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Jerko Brajkovi}, Nikolin iz Zvirovi}a sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-13/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

653Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 32/176

Broj 28 – Strana 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-12-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1418k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine6.100 m²,{to

po starom premjeru odgovaraju k.~. br. 211/17,zv."Brekinje" povr{ine 5.347 m², upisana u zk.ul. br.368 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Kate sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika te k.~. br.211/33 zv."Brekinje" {uma povr{ine 753 m², upisana uzk.ul. br. 303 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Borovac Mirka sa 1/5 dijela i drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Mladenka Borovac ud.Ivana iz Trebi`ata i Pero Borovac, Ilijin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1553k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine1.017 m²,{topostarom premjeruodgovara k.~.br. 211/12,zv."Velika njiva" pa{njak povr{ine 1.017 m², upisana u zk.ul. br.368 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Kate sa 1/8dijelai drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Mladenka Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata iPero Borovac, Ilijin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1569k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine1.778 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 212/6, zv."Bus"{uma povr{ine 1.778 m², upisana u zk.ul. br. 368 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Katesa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoMladenka Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata i PeroBorovac, Ilijin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~. br. 1570 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 437 m² ilivada povr{ine 668 m², {to po starom premjeruodgovara k.~. br. 212/5, zv."Bus" livada povr{ine 668m² i {uma povr{ine 437 m², upisana u zk.ul. br. 368 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Katesa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoMladenka Borovac ud.Ivana iz Trebi ata i PeroBorovac, Ilijin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1590/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 386 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 211/26,zv."Oblog" {uma povr{ine 386 m², upisana u zk.ul. br.368 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Kate sa 1/8dijelai drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Mladenka Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata iPero Borovac, Ilijin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-14/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.654

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-57-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1248 k.o. Zvirovi}i, njivapovr{ine777m² i{uma povr{ine 486 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.

br. 930/4, zv."Rivine" njiva i {uma povr{ine 1.263 m²,upisana u zk.ul. br. 485 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dugand`i} Mate sa 1/4dijela i drugihsuvlasnika,a stvarnovlasni{tvo NedjeljkoDugand`i}, Pavin iz Zvirovi}a i Marinko Dugand`i},Pavin iz Zvirovi}a, sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1249/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 557 m²,{topo starom premjeruodgovarak.~. br.930/5, zv."Rivine"{uma povr{ine 557 m², upisana u zk.ul. br. 485 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dugand`i}Mate sa 1/4 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Nedjeljko Dugand`i}, Pavin iz Zvirovi}a iMarinkoDugand`i},PavinizZvirovi}a,sapo1/2dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-15/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

655Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-91-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br.1410/1 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 1.090 m²,

{to po starom premjeru odgovara k.~. br. 206/1,zv."Ba{~a" njiva povr{ine 1.090 m², upisanau zk. ul. br.488 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBrajkovi} Mirka sa 7/36 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Boris Brajkovi}, Nikolin iz ^apljinesa 1/1 dijela.

– k.~. br.1410/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 355m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 206/4, zv."Ba{~a"{uma povr{ine 355 m², upisana u zk.ul. br. 142 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Brajkovi} Lukesa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoBoris Brajkovi}, Nikolin iz ^apljine sa 1/1 dijela.

– k.~.br.1411 k.o.Zvirovi}i, njiva povr{ine220 m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 206/7, zv."Ba{~a"njiva povr{ine 220 m², upisana u zk.ul. br. 142 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Brajkovi} Lukesa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoBoris Brajkovi}, Nikolin iz ^apljine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 33/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 33

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-16/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

656Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-40-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1543 k.o. Zvirovi}i, vinograd povr{ine 391 m² i

livada povr{ine 250 m², {to po starom premjeruodgovaraju k.~. br. 244/20, zv."Vinine" vinograd ilivada povr{ine 510 m² i k.~. br. 244/25, zv."Vinine"vinograd i livada povr{ine 131 m², obje upisane u zk.ul.br. 441 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoDodig Zdravka sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Vlado Dodig, Ivanov iz Neuma iMirjana Dodig ud. Joze iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

– k.~.br. 1310 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 171m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 154/21,zv."Vinogradina" njiva povr{ine 121 m², upisana uzk.ul. br.443 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no

vlasni{tvo Dodig Ilije sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Vlado Dodig, Ivanov iz Neuma iMirjana Dodig ud. Joze iz ^apljine sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-17/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

657Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nosti

rje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-89-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1580/1 k.o. Zvirovi}i, vinograd povr{ine 40 m² i

{uma povr{ine 25 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br. 212/12, zv."Vinine"vinogradi {umapovr{ine65m², upisana u zk.ul. br. 303 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Mirka sa 1/5dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo JureBorovac, Franin iz Trebi`ata sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-18/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

658Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-33-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1529/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 162 m² injiva povr{ine 4 m², {to po starom premjeru odgovara

k.~. br. 244/31, zv."Vinina" {uma povr{ine 166 m²,upisana u zk.ul. br. 251 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dodig Ivana sa 1/6 dijela idrugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Milan Dodig,Vinkov iz Trebi`ata sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-19/20115. svibnja/maja 2011. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nik{i}, v. r.659

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 34/176

Broj 28 – Strana 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imo-vinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-52-2 od18.03.2011. godine, i to na parcelama:

– k.~. br.1243 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 1.313 m² i{umapovr{ine281m², {topo starompremjeru odgovara k.~. br. 930/11, zv."Rivine" njiva i {uma povr{ine 1.594m², upisana u zk.ul. br. 485 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dugand`i} Mate sa 1/4dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo BlagoDugand`i}, Jurin iz ^apljine sa 1/1 dijela.

– k.~.br. 1244/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 287 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 930/10,zv."Rivine" {uma povr{ine 287 m², upisana u zk.ul. br.485 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoDugand`i} Mate sa 1/4 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Blago Dugand`i}, Jurin iz ^apljinesa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-20/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

660Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1624/11 DD od 04.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 06-33-247/10-88-2 od18.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1580/2 k.o. Zvirovi}i, vinograd povr{ine 46 m²,

{to po starom premjeru odgovara k.~. br. 212/9,zv."Vinine" vinograd povr{ine 46 m², upisana u zk.ul.br. 303 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBorovac Mirka sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Anto Borovac, Nikolin iz ^apljine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-346-21/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

661Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-280/11 od 29.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 1298/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od

52 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.10/403,zv." evrtaljka" {uma u povr{ini od 52 m², upisana uzk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo StipeJurkovi}a Vinkova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

662Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-283/11 od 29.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 1290/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od

258 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 453/5,zv."Okrajak"njivaupovr{iniod258m²,upisanauzk.ul.br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ivana Jurkovi}a Jozina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 35/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 35

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-1/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

663Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-275/11 od 30.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 398/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od

10.602 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.501/95, zv."Gali}i" {uma u povr{ini od 10.602 m²,upisana u zk.ul. br. 193 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Velimira Gali}a Antina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-2/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

664Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na

nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelajeRJE[ENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-279/11od 30.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 405/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od

1.673 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.501/142, zv."Trava" {uma u povr{ini od 1.673 m²,upisana u zk.ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Milorada Gali}a Andrijina iz Metkovi}a,

R.Hrvatska i MirjaneMilinkovi}Andrijine ro|.Gali} izMostara, sa po 1/2 dijela.

– k.~.br.399/2k.o. Bija~a, {uma4. klase u povr{iniod 410m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/153,zv."Dili}" {uma u povr{ini od 410 m², upisana u zk.ul.br. 123 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Milorada Gali}a Andrijina iz Metkovi}a, R. Hrvatska i MirjaneMilinkovi} Andrijine ro|. Gali} iz Mostara, sa po 1/2dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-3/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

665Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti

rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-277/11 od 30.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br. 401/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od

13.889 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/149, zv."Dili}" {uma u povr{ini od 13.889 m²,upisana u zk.ul. br. 123 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Jure Gali}a Ilijina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-4/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

666Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prije

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 36/176

Broj 28 – Strana 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i

imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-276/11 od 30.03.2011.godine, i to na parcelama: – k.~. br. 386/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od

11.156 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/107, zv."Trave" {uma u povr{ini od 11.156 m²,upisana u zk.ul. br. 139 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo LjiljePeharJurine ro|. Gali} iz GabelaPol- ja, op}ina ^apljina, [ime Jurkovi} Jurine ro|. Gali} izGabela Polja, op}ina ^apljina, Vinke Bjelopera Jurine ro|. Gali} iz Gabela Polja, op}ina ^apljina,Mare Jurkovi} Jurine ro|. Gali} iz Gabela Polja,op}ina ^apljina i Ante Jurkovi}a Mirkova izMetkovi}a, R. Hrvatska, svi sa po 1/5 dijela.

– k.~. br. 390/2 k.o. Bija~a, pa{njak 3. klase u povr{ini od96 m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.501/121,zv."Lazina" {uma u povr{ini od 96 m², upisana u zk.ul.br. 118 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Ljilje Pehar Jurine ro|. Gali} iz Gabela Polja, op}ina ^apljina, [imeJurkovi} Jurine ro|. Gali} iz Gabela Polja, op}ina ^apljina, Vinke Bjelopera Jurine ro|. Gali} iz Gabela Polja, op}ina apljina, Mare Jurkovi} Jurine ro|. Gali}iz Gabela Polja, op}ina ^apljina i Ante Jurkovi}a MirkovaizMetkovi}a,R.Hrvatska,svisapo1/5dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-5/2011

5. svibnja/maja 2011. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nik{i}, v. r.667

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-287/11 od 28.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 3616/2 k.o.Studenci,njiva 2.klase u povr{iniod

194 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 553/8,zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 194 m², upisana uzk.ul. br. 452 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo IveLuburi} Jozine udova Ivana iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel

imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-6/2011

5. svibnja/maja2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

668Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-288/11 od 28.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~. br.3611/2 k.o. Studenci, njiva 2. klase u povr{ini od

308m², {topo starom premjeruodgovarak.~. br.553/17,zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 308 m², upisana uzk.ul. br.450 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo Ma-rine Nui} Zorine iz Ka{tel Luk{i}a, R. Hrvatska sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-7/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

669Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za

prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-278/11od 28.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 3614/2 k.o. Studenci, vinograd 2. klase u

povr{ini od 1.079 m², {to po starom premjeru odgovara

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 37/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 37

k.~. br. 554/15, zv."Luka" vinograd u povr{ini od 1.079m², upisana u zk.ul. br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarnovlasni{tvo Joze Pavlovi}a Ivanova iz ^apljine sa 3/8dijela, Zdenka Pavlovi}a Ivanova iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 3/8 dijela i Stipe Pavlovi}a Dragina izZagreba, R. Hrvatska sa 1/4 dijela.

– k.~.br.3388/2k.o. Studenci, {uma4. klase u povr{iniod196m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.563/15,zv."Ograda"{umaupovr{iniod196m², upisana u zk.ul.br. 108 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo JozePavlovi}a Ivanova iz ^apljine sa 3/8 dijela, Zdenka Pavlovi}a Ivanova iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 3/8dijela i Stipe Pavlovi}a Dragina iz Zagreba, R. Hrvatska sa 1/4 dijela.

– k.~. br. 3389/2 k.o. Studenci, livada 4. klase u povr{iniod 39 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.567/6,zv."Ograda" livadau povr{iniod39 m²,upisanauzk.ul. br. 22 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo JozePavlovi}a Ivanova iz ^apljine sa 3/8 dijela, Zdenka Pavlovi}a Ivanova iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 3/8dijela i Stipe Pavlovi}a Dragina iz Zagreba, R. Hrvatska sa 1/4 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-8/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

670Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-289/11 od 29.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 3610/2 k.o.Studenci,njiva 2.klase u povr{iniod

648m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.553/12,zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 648 m², upisana u

zk.ul. br. 451 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvo PereLuburi}a Dragina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-9/2011

5. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

671Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-286/11 od 28.03.2011.godine, i to na parceli: – k.~.br. 3615/2 k.o.Studenci,njiva 2.klase u povr{iniod

245m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.553/10,zv."Kriva luka" njiva u povr{ini od 245 m², upisana uzk.ul. br. 452 k.o. SP-Studenci, stvarno vlasni{tvoLjerke Volari} Valentinove iz ^itluka, Marijane ZovkoBari{ine iz Bijakovi}a, op}ina ^itluk i Dajane Peri}Bari{ine iz ^apljine, sve sa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-357-10/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

672Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-282/11od 29.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 607 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od

1.918 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br.10/269, zv."Latica" {uma u povr{ini od 731 m², upisana u zk.ul.br. 47k.o. SP-Zviri}ii k.~. br.88/13, zv."Latica"{uma u povr{ini od 1.187 m², upisana u zk.ul. br. 190k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mirka Jurkovi}a Markova iz Pr}avaca, op}ina ^apljina, Ilije Jurkovi}a Markovi}a sa boravkom u SR Njema~koj, MateJurkovi}a Markova sa boravkom u SAD-a, Ivana Jurkovi}aMarkova saboravkomu SAD-a, svisa po5/24

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 38/176

Broj 28 – Strana 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

dijela te Zlate Jurkovi} Markove sa boravkom u SAD-a sa 4/24 dijela.

– k.~. br. 608/2 k.o. Zviri}i, njiva 5. klase u povr{ini od1.173 m² i {uma 4. klase u povr{ini od 257 m², {to postarom premjeru odgovaraju k.~. br. 90/7, zv."Do" njiva u povr{ini od 486 m², upisana u zk.ul. br. 190 k.o.SP-Zviri}i i k.~. br. 88/12, zv."Duga njiva u dolu" upovr{ini od 944 m², upisana u zk.ul. br. 127 k.o.SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mirka Jurkovi}a Markova iz Pr}avaca, op}ina ^apljina, Ilije Jurkovi}a Markovi}a sa boravkom u SR Njema~koj, MateJurkovi}a Markova sa boravkom u SAD-a, Ivana Jurkovi}aMarkova saboravkomu SAD-a,svi sapo 5/24dijela te Zlate Jurkovi} Markove sa boravkom u SAD-a sa 4/24 dijela.

– k.~. br. 569/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od1.989 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/19, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 1.989 m²,upisana u zk.ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mirka Jurkovi}a Markova iz Pr}avaca,op}ina ^apljina, Ilije Jurkovi}a Markovi}a sa boravkomu SR Njema~koj, Mate Jurkovi}a Markovasa boravkomu SAD-a, Ivana Jurkovi}a Markova sa boravkom uSAD-a, svi sa po 5/24 dijela te Zlate Jurkovi} Markovesa boravkom u SAD-a sa 4/24 dijela.

– k.~. br. 570 k.o. Zviri}i, njiva 6. klase u povr{ini od1.001 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/20, zv."Velika ograda" njiva u povr{ini od 1.001 m²,upisana u zk.ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mirka Jurkovi}a Markova iz Pr}avaca,op}ina ^apljina, Ilije Jurkovi}a Markovi}a sa boravkomu SR Njema~koj, Mate Jurkovi}a Markovasa boravkomu SAD-a, Ivana Jurkovi}a Markova sa boravkom uSAD-a, svi sa po 5/24 dijela te Zlate Jurkovi} Markovesa boravkom u SAD-a sa 4/24 dijela.

– k.~. br. 571/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od272 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/21,zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 272 m², upisana u zk.ul. br.206k.o.SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mirka Jurkovi}a Markova iz Pr}avaca, op}ina ^apljina, IlijeJurkovi}a Markovi}a sa boravkom u SR Njema~koj,Mate Jurkovi}a Markova sa boravkom u SAD-a, Ivana Jurkovi}aMarkova saboravkomu SAD-a,svi sapo 5/24dijela te Zlate Jurkovi} Markove sa boravkom u SAD-a sa 4/24 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-357-11/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i},v. r.

673Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje iimovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-281/11 od 28.03.2011.

godine, i to na parcelama: – k.~. br. 585/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od3.353m², {topo starom premjeru odgovara k.~. br. 53/7,zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 3.353 m²,upisana u zk.ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Ilije Paponje Ivanovaiz Metkovi}a, R. Hrvat-ska sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 649/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 5m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 99/2,zv."Do"{umaupovr{iniod5m², upisana u zk.ul.br.259k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mirka PaponjeIvanova iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-357-12/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

674Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-285/11od 28.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 602 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od

1.571 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br.10/271, zv."Do" {uma u povr{ini od 971 m², upisana uzk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 88/11, zv."U dolu"pa{njak u povr{ini od 600 m², upisana u zk.ul. br. 180k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Milenka ^oti}a Cvitanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Veselka ^oti}a Cvitanova iz Radoboja, R. Hrvatska, sa po 1/2 dijela. – k.~. br. 609/2 k.o. Zviri}i, njiva 4. klase u povr{ini od157m² i{uma4.klaseupovr{iniod12m²,{topostarompremjeru odgovara k.~. br. 90/2, zv."Do" njiva upovr{iniod 157m² i{umaupovr{iniod12m², upisana uzk.ul. br. 179 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvoMilenka oti}a Cvitanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki iVeselka oti}a Cvitanova iz Radoboja, R. Hrvatska, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 39/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 39

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-357-13/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

675Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-1644/11 DM od 06.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na nastavku6.sjedniceodr`ane5.svibnja2011.godine,donijelaje

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje iimovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-284/11 od 28.03.2011.godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1115/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od

1.337 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.10/406, zv." evrtaljka"{umau povr{iniod 1.337 m²,upisanauzk.ul.br.47k.o.SP-Zviri}i,stvarnovlasni{tvoAnteDodigaFranina iz Gabela Polja, op}ina ^apljinasa 1/2 dijela te Lea Dodiga Mi{kova iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Nade Dodig Stjepanove iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa po 1/4 dijela.

– k.~. br. 1116/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od1.327 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.10/407, zv." evrtaljka" njivau povr{iniod 1.327 m²,upisanauzk.ul.br.47k.o.SP-Zviri}i,stvarnovlasni{tvo

AnteDodigaFranina iz Gabela Polja, op}ina ^apljinasa 1/2 dijela te Lea Dodiga Mi{kova iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Nade Dodig Stjepanove iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa po 1/4 dijela.

– k.~. br. 1117/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od1.476 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.10/408, zv." evrtaljka" njivau povr{iniod 1.476 m²,upisana u zk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Ante Dodiga Franina iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa 1/2 dijela te Lea Dodiga Mi{kova izMetkovi}a, R. Hrvatska i Nade Dodig Stjepanove izGabela Polja, op}ina ^apljina sa po 1/4 dijela.

– k.~. br. 1118/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od1.784 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.10/409, zv." evrtaljka"{umau povr{iniod 1.784 m²,upisana u zk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Ante Dodiga Franina iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa 1/2 dijela te Lea Dodiga Mi{kova izMetkovi}a, R. Hrvatska i Nade Dodig Stjepanove izGabela Polja, op}ina ^apljina sa po 1/4 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-357-14/20115. svibnja/maja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, v. r.

676Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih iimovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo-}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-14-2 od12.04.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.1416k.o.Zvirovi}i,{umapovr{ine780 m²,{topo

starompremjeruodgovara k.~.br. 211/31,zv."Brekinje"povr{ine 780 m², upisana u zk.ul. br.303 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Mirka sa 1/5

dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Mira Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata, Marina-Ivana Klaji},Ivanova iz ^apljine i Ivanka Piragi}, Ivanova sa boravkom u SAD-a, sve sa po sa 1/3 dijela.

– k.~.br.1559k.o.Zvirovi}i,{umapovr{ine211 m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 211/45, zv."Velika njiva" pa{njak povr{ine 211 m², upisana u zk.ul. br.214k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacIlije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Mira Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata, Ma-rina-Ivana Klaji}, Ivanova iz ^apljine i Ivanka Piragi},Ivanova sa boravkom u SAD-a, sve sa po sa 1/3 dijela.

– k.~.br.1582 k.o. Zvirovi}i, njivapovr{ine169m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 212/13,zv."Vinogradine" njiva povr{ine 169 m², upisana uzk.ul. br. 214 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni-{tvo Borovac Ilije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Mira Borovac ud. Ivana iz Trebi`ata,Marina-Ivana Klaji}, Ivanova iz ^apljine i Ivanka Piragi}, Ivanova sa boravkom u SAD-a, sve sa po sa 1/3dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

677Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nosti

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 40/176

Broj 28 – Strana 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

rje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-42-2 od12.04.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br.1524/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 598 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 245/15,zv."Vinine" {uma povr{ine 598 m², upisana u zk.ul.br.176 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoDodig Ivana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo @arko Dodig, Mirkov iz Trebi`ata sa 4/5dijela i Radmila Markovi}, Milanova iz Kalesije sa 1/5dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-1/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

678Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovin-sko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-79-2 od12.04.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 2498/2 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 108 m², {to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 455/3, zv."Seline"njiva povr{ine 108 m², upisana u zk.ul. br.17 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo [imovi} Ivana sa 7/16 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoMara [imovi}, Ivanova iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-2/2011

11. svibnja/maja 2011. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nik{i}, v. r.679

Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be geodetskih i imovin-sko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-37-2 od12.04.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br.1504/2 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 468 m², {topo starom premjeruodgovarak.~. br.177/36, zv."Osoje"

{uma povr{ine 468 m², upisana u zk.ul. br. 176 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dodig Ivana sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo IvanDodig, Filipov iz Trebi`ata sa 1/4 dijela, Jerko Dodig,Filipov iz Trebi`ata sa 1/4 dijela, @arko Dodig, Mirkoviz Trebi`ata sa 4/10 dijela i Radmila Markovi},Milanova iz Kalesije sa 1/10 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-3/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

680Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih iimovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo-}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-25-2 od12.04.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 2142/3 k.o. Zvirovi}i, pa{njak povr{ine 283 m²,

{to po starom premjeru odgovara k.~. br. 449/5,zv."Sadi}" pa{njak povr{ine 283 m², upisana u zk.ul.br.20 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBrajkovi} Jele sa 1/180 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Slava Brajkovi}, Milina iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela.

– k.~. br. 2142/4 k.o. Zvirovi}i, vinograd povr{ine 1.566m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br. 250/26,zv."Gali}" vinograd povr{ine 864 m², upisana u zk.ul.br. 524 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoBrajkovi} Luke sa 1/6 dijela i drugih suvlasnika, te k.~.br. 444/1, zv."Gali}" vinograd povr{ine702 m², upisana u zk.ul. br.16 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Su{i} Mije sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Slava Brajkovi}, Milina iz Zvirovi}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-4/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 41/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 41

681Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih iimovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/17-2 od12.04.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.1579 k.o.Zvirovi}i, njiva povr{ine 452m²,{topo

starom premjeru odgovara k.~. br.244/18, zv."Vinina"njiva povr{ine 452 m², upisana u zk.ul. br.145 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvo Dragi~evi} Ive

sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoIlija Borovac, Matin iz Trebi`ata i Tomislav Borovac,Matin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~. br. 1415 k.o. Zvirovi}i, {uma povr{ine 750 m², {topo starom premjeru odgovara k.~. br.211/30,zv."Brekinje" {umapovr{ine750 m², upisana u zk.ul.br.303 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoBorovac Mirka sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Ilija Borovac, Matin iz Trebi`ata iTomislavBorovac,MatinizTrebi`ata,sapo1/2dijela.

– k.~.br.1560k.o.Zvirovi}i,{umapovr{ine231m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br.211/44, zv."Velika njiva" pa{njak povr{ine 231 m², upisana u zk.ul. br.214k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacIlije sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Ilija Borovac, Matin iz Trebi`ata i TomislavBorovac, Matin iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-5/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

682Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine

izvla{tene od strane Slu be geodetskih i imovinsko-pravnihposlova Op}ine ^apljina prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, broj 06-33-247/10-59-2 od 01.04.2011. godine, ito na parceli: – k.~.br. 1420/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 595 m²,{to

postarom premjeruodgovara k.~.br.210/4,zv."Ograda"

{uma povr{ine 595 m², upisana u zk.ul. br. 483 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dugand`i}Ivana sa 1/3 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvoStanko Dugand`i}, Nikolin iz ^apljine sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-6/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

683Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-32-2 od01.04.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1511/2 k.o.Zvirovi}i, {umapovr{ine 787 m²,{to

po starom premjeru odgovara k.~. br. 245/12, zv."Pod"{uma povr{ine 787 m², upisana u zk.ul. br.179 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Dodig Domina sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoDrago Dodig, Antin iz Trebi ata i Darko Dodig,Dominov iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela. – k.~.br. 1501/2k.o. Zvirovi}i,{umapovr{ine 468 m²,{topo starom premjeru odgovara k.~. br. 177/33,zv."Osoje" {uma povr{ine 468 m², upisana u zk.ul.br.179 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji no vlasni{tvoDodig Domina sa 1/8 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Drago Dodig, Antin iz Trebi`ata iDarko Dodig, Dominov iz Trebi`ata, sa po 1/2 dijela.

– k.~. br. 1298 k.o. Zvirovi}i, livada povr{ine 312 m², {topo starom premjeru odgovara k.~. br. 154/15,zv."Vinogradina" livada povr{ine 312 m², upisana uzk.ul. br.179 k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`novlasni{tvo Dodig Domina sa 1/8 dijela i drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Drago Dodig, Antin izTrebi`ata i Darko Dodig, Dominov iz Trebi`ata, sa po1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-7/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

684Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 42/176

Broj 28 – Strana 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1692/11 DD od 14.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`begeodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekret-

nina izvla{tenih od strane Slu`be geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 06-33-247/10-10-2 od01.04.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br. 1521 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 361m²,{topo

starom premjeru odgovara k.~. br. 211/20, zv. "Oblog"njiva povr{ine 361 m², upisana u zk.ul. br. 226 k.o.Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Lucesa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvoJurica Borovac, Ilijin iz Trebi`ata, Vi{nja Krvavac,Ilijina iz Gabele i Marina Vuk{i}, Ilijina iz Studenaca,op}ina Ljubu{ki, svi sa po 1/3 dijela.

– k.~.br. 1566 k.o.Zvirovi}i,njivapovr{ine 151m²,{topostarom premjeru odgovara k.~. br. 211/9, zv."Velika njiva"vinogradpovr{ine151m²,upisanauzk.ul.br.226k.o. Zvirovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo BorovacLuce sa 1/5 dijela i drugih suvlasnika, a stvarnovlasni{tvo Jurica Borovac, Ilijin iz Trebi`ata, Vi{nja Krvavac, Ilijina iz Gabele i Marina Vuk{i}, Ilijina izStudenaca, op}ina Ljubu{ki, svi sa po 1/3 dijela.

– k.~. br.1575 k.o. Zvirovi}i, njiva povr{ine 171m² i{uma povr{ine 109 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br. 212/7, zv."Vinine" njiva povr{ine 171 m² i {uma povr{ine 109 m², upisana u zk.ul. br. 214 k.o. Zvirovi}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Borovac Ilije sa 1/8dijela idrugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Jurica Borovac,Ilijin iz Trebi`ata, Vi{nja Krvavac, Ilijina iz Gabele iMarina Vuk{i}, Ilijina iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki,svi sa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Op}ine ^apljina osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-387-8/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

685Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Mostar, broj 01-02.1.2-193-3/11 od 12.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11.svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2058/2010 od 09.03.2011. godine, i to na parcelama:

– k.~. br. 397/3 k.o. Mokrine, u povr{ini od 107 m² i k.~.br. 397/4 k.o. Mokrine, u povr{ini od 126 m²,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Stuga Nazifa, a stvarnovlasni{tvo Struga (Nazif) Asim iz Had`i}a i Beganovi}(Nazif) Zulejha iz Had`i}a, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za

imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenenekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-388/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

686Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-3/11 od 12.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11.svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2100/2010 od 09.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1056/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 151 m², k.~. br.

1099/2 k.o Tar~in, u povr{ini od 52 m², k.~. br. 1100/3k.o. Tar~in, u povr{ini od 24 m² i k.~. br. 1100/2 k.o.Tar~in, u povr{ini od 449 m², zemlji{no-knji`novlasni{tvo ^ovi} Du{ana, Momira i Save sa po 1/3dijela, a sve stvarno vlasni{tvo ovi} (Velimira)Save izHad`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-388-1/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

687Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-3/11 od 12.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11.svibnja 2011. godine, donijela je

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 43/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 43

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2102/2010 od 10.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1057/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 63 m², k.~. br.

1104/2 k.o Tar~in, u povr{ini od 350 m² i k.~. br. 1105/1k.o. Tar~in, u povr{ini od 3.758 m², svezemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Krsti} (Sime)Jove iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-388-2/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

688Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-3/11 od 12.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11.svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2136/2010 od 05.04.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1662/11 k.o. Tar~in, u povr{ini od 25 m²,

zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Ke{ko ([abana)Mihret iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-388-3/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

689Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-3/11 od 12.04.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 7. sjednici odr`anoj 11.svibnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2049/2010 od 10.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 331/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 192 m²,

zemlji{no-knji no vlasni{tvo Ilija{evi} (Andrije)Marjana i Ilija{evi} (Mije) Vlade sa po 1/2 dijela, a stvarno vlasni{tvo Ilija{evi} (Mije) Vlado iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-388-4/2011

11. svibnja/maja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

690Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj70/07i36/10)i~lanom129.stav2.Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.2/98 i 48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JPElektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, broj: II-314/11 od11.02.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rje{enjem Odjela za finansije inekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije BiH, na nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011.godine, donijela je

ZAKLJU^AKObustavljase postupakpo zahtjevukorisnikaeksproprijacijeza predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine

eksproprisane rje{enjem Odjela za finansije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-9 od30.09.2010. godine (parcela ozna~ena kao s.p. k.~. br. 451/5 k.o.Kru{evo), zbog odustanka od podnesenog zahtjeva.

Broj 03/05-31-246/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

691Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj70/07i36/10)i~lanom129.stav2.Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.2/98 i 48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JPElektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, broj: II-314/11 od11.02.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rje{enjem Odjela za finasije inekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije BiH, na nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011.godine, donijela je

ZAKLJU^AKObustavljase postupakpo zahtjevukorisnikaeksproprijacije

za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnineeksproprisane rje{enjem Odjela za finansije i nekretnine, Slu`be

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 44/176

Broj 28 – Strana 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-13 od06.10.2010. godine, zbog odustanka od podnesenog zahtjeva.

Broj 03/05-31-246-1/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

692Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj70/07i36/10)i~lanom129.stav2.Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.2/98 i 48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JPElektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, broj: II-314/11 od11.02.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rje{enjem Odjela za finasije inekretnine, Slu`be za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije BiH, na nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011.godine, donijela je

ZAKLJU^AKObustavljase postupakpo zahtjevukorisnikaeksproprijacije

za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnineeksproprisane rje{enjem Odjela za finansije i nekretnine, Slu`beza nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-44 od30.09.2010. godine, zbog odustanka od podnesenog zahtjeva.

Broj 03/05-31-246-13/20115. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOFINANSIJA/FINANCIJA

693Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 5/05), a u vezi sa ~lanom 13., 17 i 19. Zakona ofiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 81/09), i ~lana 169. Zakona o upravnompostupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99)rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika,ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministar-stva financija izdaje

UVJERENJEO ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH

KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMAUvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika,

utvr|eno je da "ERP Consulting d.o.o.", ima Rje{enje broj05-02-5524-8/10od14.07.2010. godine kojim je registrovan kaoovla{teni proizvo|a~ fiskalnih sistema.

Shodno~lanu19. Zakonao fiskalnimsistemima, Komisija jenakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih ifunkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema -fiskalni pisa~ ERP EPSON TM-T260F, fiskalni terminal ERPSIM305 i softverska aplikacija ERP Elink v 2.0, utvrdila da istiispunjava tra`ene uvjete, propisane ~lanom 17. naprijednavedenog Zakona.

Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enjeugovora ovla{tenog proizvo|a~a sa Federalnim ministarstvomfinansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i udruge svrhe se ne mo`e koristiti.

Broj 05-02-5524-8-2/1012. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoMinistar

Ante Krajina, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

694Na osnovu ~lana 33. Uredbe o kori{tewu obnovqivih

izvora energije i kogeneracije ("Slu benenovine FederacijeBiH", broj 36/10 i 11/11), federalni ministar energije,rudarstva i industrije donosi

UPUTSTVOO VO\EWU I A@URIRAWU REGISTRA PROJEKATA

OIEiK

I. Op{te odredbe

^lan 1.Registar projekata obnovqivih izvora energije i

kogeneracije (u daqwem tekstu: Registar), je jedinstvenaevidencija o projektima OIEiK, koju ustrojava i vodiFederalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (udaqwem tekstu: Ministarstvo).

U Registru se evidentiraju podaci o nosiocu projekta,

lokaciji i tipu postrojewa, tehni~ko-tehnolo{kim karakte-ristikama i uslovima kori{tewa zavisno o primijewenojtehnologiji, osnovni pogonski podaci kao i drugi podacipropisani ovim Uputstvom.

II. Oblik i sadr`aj Registra

^lan 2.Registarom se vode sqede}e evidencije:I projekti u faziispitivawa,II projekti u izgradwi,III izgra|ena i prikqu~ena postrojewa:

a. koja su ukqu~ena u sistem podsticajnih mjera i ukojima se otkup proizvedene elektri~ne energijevr{i po garantovanim cijenama (novoizgra|ena ipostrojewa mla|a od 12 godina),

b. u kojimaseotkupproizvedeneelektri~neenergijevr{i bez prava na garantovanu otkupnu cijenu(postrojewa starija od 12 godina) i

c. koja proizvedenu elektri~nu energiju prodaju natr`i{tu,

IV napu{teni projekti.Evidencijese vode za sve vidoveobnovqivih izvora:A. hidroenergija,B. vjetroenergija,C. biomasa,D. solarna energija,E. ostalo.

^lan 3.Registar vodi Ministarstvo u pisanom i elektronskom

obliku.

Registar se sastoji od registarskih ulo`aka (registarskiomot sa prate}om dokumentacijom svakog projekta), pisanih ielektronskih evidencija i Zbirnog registra.

^lan 4.Registar je javan, a uvid u Registar se obavqa u

prostorijama Ministarstva u skladu sa va`e}im propisima.Zbirni registar se vodi na obrascu RP 5. prilo`en uz ovo

Uputstvo i ~ini wegov sastavni dio.Zbirni registar ~ine ~etiritabele prema ~lanu 2. stav. 1.

ovog Uputstva.Zbirni registar se objavquje na internet stranici

Ministarstva, a a`urira se dva puta godi{we i to do 10.01. i10.07. godine.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 45/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 45

III. Na~in upisa, vo|ewe i a`urirawe Registra^lan 5.

Zahtjevi za upis u Registar podnose se slu`benom po{tomna obrascima RP 1-4 u prilogu ovog Uputstva.

^lan 6.

Zahtjev zaupisu Registarpo obrascu RP1 podnosise prijepo~etka ispitivawa, a nakon {to se pribavi odobrewenadle`nog organa za gra|ewe (op{tinskog, kantonalnog ilifederalnog zavisno od nadle`nosti) propisano ~lanom 24.Uredbe o kori{tewu obnovqivih izvora energije i kogenera-cije (u daqwem tekstu: Uredbe) da se mo`e privremeno posta-vitimjernnistubilidrugagra|evinasamjernomopremomradiispitivawa potencijala. Za slu~aj kada nije potrebno vr{itiispitivawepotencijalanepodnosisezahtjevpoobrascuRP1.

Zahtjev zaupis u Registarpo obrascu RP2 podnosi senakonpribavqawa urbanisti~ke saglasnosti, a prethodi izdavawuPrethodne dozvole za izgradwu FERK-a iz ~lana 75. Zakona oelektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 41/02, 24/05 i 38/05).

Zahtjev zaupis u Registarpo obrascu RP3 podnosi senakonizvr{enog tehni~kog prijema, a prethodi izdavawu Dozvole zarad FERK-a iz ~lana 77. Zakona o elektri~noj energiji (u

daqwem tekstu: Zakon).ZahtjevzaupisuRegistarpoobrascuRP4.podnosisenakondono{ewa pismene odluke nosioca projekta o napu{tawuprojekta koja se u originalu prila`e uz zahtjev.

^lan 7.Po prijemu zahtjeva zaprimqena dokumentacija se ula`e u

registarski omot kojem se dodjequje djelovodni i registarskibroj projekta.

Na registarski omot upisuje se naziv projekta, naziv iliime fizi~kog ili pravnog lica, djelovodnibroj i registarskibroj projekta.

Registarski broj se sastoji od rimskog broja i slovneoznake iz ~lana 2. stav. 1. i 2. ovog Uputstva i rednog brojaredoslijeda upisa odvajaju}i ih horizontalnom crticom, tezadwa dva broja godine upisa koja se odvaja kosom crticom.

Evidentirawe podataka projekta vr{i se u pisanoj i

elektronskoj formi, poslije ~ega se predmet ula`e uregistratorkojise~uvauMinistarstvupova`e}impropisima.Na pisanom i elektronskom obrascu evidentiraju se

sqede}i podaci: – djelovodni i registarski broj, – datum upisa u Registar OIEiK, – fizi~ko ilipravno lice, naziv ili ime, sjedi{te ili

prebivali{te, – mati~ni broj fizi~kog ili pravnog lica vlasnika

postrojewa, – nazivi i brojevi pribavqenih odobrewa/rje{ewa, – vremenski rok na koji su izdata odobrewa/rje{ewa, – podatke o lokaciji postrojewa, – podaci o tipu postrojewa ovisno o primijewenoj

tehnologiji, – podaci o pogonskoj snazi i planiranoj energiji

postrojewa, – planirani plasman proizvedene elektri~ne/toplotneenergije.

^lan 8.Nakon upisa u Registar po obrascima RP 1. i RP 2.,

Ministarstvo izdaje podnosiocu zahtjeva potvrdu o upisu uRegistar i daje mi{qewe vezano za plasman proizvedeneelektri~ne/toplotne energije prema podacima iz popuwenogzahtjeva.

IV. Obaveze podnosioca zahtjeva^lan 9.

Zahtjevizaupisuregistarzazapo~eteiizgra|eneprojektesemoraju podnijetinajkasnije 90danapo objaviovogUputstvau"Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lan 10.Jednom dodijeqeni registarski broj se ne mijewa niti se

nakon brisawa nositeqa projekta dodjequje drugom subjektuupisa.

^lan 11.Upis projekta u Registar je obavezan, ali se time ne sti~e

pravonaizdavaweenergetskesaglasnostiiz~lana38.Uredbe.

^lan 12.

Ukoliko seu rokuva`ewapribavqenihodobrewaizmijenepodaci koji se upisuju u Registar fizi~ko ili pravno lice jedu no u roku od 30 dana od dana promjene podnijetiMinistarstvu prijavu za upis promjene podataka koji suevidentirani u Registru.

U prijavi za upis promjena navode se pojedina~ne promjene(ranije stawe - novo stawe) uz pismeno obrazla`ewe iodgovaraju}i dokaz.

Svaka promjena vezana za vlasni{tvo projekta sedokumentuje ugovorom o prenosu ilikupoprodajii dostavqa seu originalu ili ovjerenoj kopiji.

^lan 13.Projekti iz Registra se bri{u nakon {to se zavr{i

odre|ena radwa koja se odnosi na izgradwu postrojewa odispitivawa potencijala do pu{tawa u pogon, odnosnonapu{tawa projekata. Jedan projekat se nalazi samo na jednojevidenciji.

Projekti koji se bri{u sa evidencije registra searhiviraju i ~uvaju u skladu sa va`e}im propisima.

V. Oblik zahtjeva

^lan 14.Oblik zahtjeva propisan je obrascima u prilogu ovog

Uputstva i ozna~eni su oznakama RP 1 do RP 5. i ~ine wegovsastavni dio.

VI. Stupawe na snagu i primjena

^lan 15.Ovo Uputstvo stupa na snagu i primjewuje se od osmog dana

od dana objavqivawa u "Slu benim novinama FederacijeBiH".

Broj 05-17-979/1126. aprila 2011. godineMostar

MinistarErdal Trhuq ,s . r.

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 46/176

Broj 28 – Strana 46 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 47/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 47

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 48/176

Broj 28 – Strana 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 49/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 49

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 50/176

Broj 28 – Strana 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 51/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 51

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 52/176

Broj 28 – Strana 52 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 53/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 53

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 54/176

Broj 28 – Strana 54 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 55/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 55

Na osnovu ~lana 33. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj36/10 i 11/11), federalni ministar energije, rudarstva i industrijedonosi

UPUTSTVOO VO\ENJU I A@URIRANJU REGISTRA PROJEKATAOIEiK

I. Op}e odredbe^lan 1.

Registarprojekataobnovljivih izvora energije i kogeneracije(u daljnjem tekstu: Registar), je jedinstvena evidencija oprojektima OIEiK, koju ustrojava i vodi Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije (udaljnjemtekstu:Ministarstvo).

U Registruse evidentirajupodaci o nosiocu projekta, lokacijii tipu postrojenja, tehni~ko-tehnolo{kim karakteristikama iuslovima kori{tenja zavisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovnipogonski podaci kao i drugi podaci propisani ovim Uputstvom.II. Oblik i sadr`aj Registra

^lan 2.Registarom se vode sljede}e evidencije:I. projekti u fazi ispitivanja,II. projekti u izgradnji,III. izgra|ena i priklju~ena postrojenja:

a. koja su uklju~ena u sistem podsticajnih mjera i ukojima se otkup proizvedene elektri~ne energijevr{i po garantovanim cijenama (novoizgra|ena ipostrojenja mla|a od 12 godina),

b. u kojima se otkup proizvedene elektri~ne energijevr{i bez prava na garantovanu otkupnu cijenu(postrojenja starija od 12 godina) i

c. koja proizvedenu elektri~nu energiju prodaju na tr`i{tu,

IV. napu{teni projekti.Evidencije se vode za sve vidove obnovljivih izvora:A. hidroenergija,B. vjetroenergija,C. biomasa,D. solarna energija,E. ostalo.

^lan 3.RegistarvodiMinistarstvoupisanomielektronskomobliku.Registar se sastoji od registarskih ulo`aka (registarski omot

sa prate}om dokumentacijom svakog projekta), pisanih ielektronskih evidencija i Zbirnog registra.

^lan 4.Registar je javan, a uvid u Registar se obavlja u prostorijama

Ministarstva u skladu sa va`e}im propisima.Zbirni registar se vodi na obrascu RP 5. prilo`en uz ovo

Uputstvo i ~ini njegov sastavni dio.Zbirni registar ~ine ~etiri tabele prema ~lanu 2. stav. 1. ovog

Uputstva.Zbirni registar se objavljuje na internet stranici Ministarstva,

a a`urira se dva puta godi{nje i to do 10.01. i 10.07. godine.III. Na~in upisa, vo|enje i a`uriranje Registra

^lan 5.Zahtjevi za upis u Registar podnose se slu`benom po{tom na

obrascima RP 1-4 u prilogu ovog Uputstva.^lan 6.

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP 1 podnosi se prijepo~etka ispitivanja, a nakon {to se pribavi odobrenje nadle`nogorgana za gra|enje (op}inskog, kantonalnog ili federalnogzavisno od nadle`nosti) propisano ~lanom 24. Uredbe okori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem

tekstu: Uredbe) da se mo`e privremeno postaviti mjernni stub ilidruga gra|evina sa mjernom opremom radi ispitivanja potencijala. Za slu~aj kada nije potrebno vr{iti ispitivanjepotencijala ne podnosi se zahtjev po obrascu RP 1.

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP2 podnosi se nakonpribavljanja urbanisti~ke saglasnosti, a prethodi izdavanjuPrethodne dozvole za izgradnju FERK-a iz ~lana 75. Zakona oelektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj41/02, 24/05 i 38/05).

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP3 podnosi se nakonizvr{enog tehni~kog prijema, a prethodi izdavanju Dozvole za radFERK-aiz ~lana77.Zakonao elektri~nojenergiji(u daljnjemtekstu: Zakon).

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP4. podnosi se nakondono{enja pismene odluke nosioca projekta o napu{tanjuprojekta koja se u originalu prila`e uz zahtjev.

^lan 7.Po prijemu zahtjeva zaprimljena dokumentacija se ula`e u

registarski omot kojem se dodjeljuje djelovodni i registarski brojprojekta.

Na registarski omot upisuje se naziv projekta, naziv ili imefizi~kog ili pravnog lica, djelovodni broj i registarski brojprojekta.

Registarskibroj se sastoji od rimskogbrojai slovneoznake iz~lana 2. stav. 1. i 2. ovog Uputstva i rednog broja redoslijeda upisa odvajaju}i ih horizontalnom crticom, te zadnja dva broja godine upisa koja se odvaja kosom crticom.

Evidentiranje podataka projekta vr{i se u pisanoj ielektronskoj formi, poslije ~ega se predmet ula`e u registrator koji se ~uva u Ministarstvu po va`e}im propisima.

Na pisanom i elektronskom obrascu evidentiraju se sljede}ipodaci:

– djelovodni i registarski broj, – datum upisa u Registar OIEiK, – fizi~ko ili pravno lice, naziv ili ime, sjedi{te ili

prebivali{te, – mati~ni broj fizi~kog ili pravnog lica vlasnika

postrojenja, – nazivi i brojevi pribavljenih odobrenja/rje{enja, – vremenski rok na koji su izdata odobrenja/rje{enja, – podatke o lokaciji postrojenja, – podaci o tipu postrojenja ovisno o primijenjenoj

tehnologiji, – podaci o pogonskoj snazi i planiranoj energiji

postrojenja, – planirani plasman proizvedene elektri~ne/toplotne

energije.^lan 8.

Nakon upisa u Registar po obrascima RP 1. i RP 2.,Ministarstvo izdaje podnosiocu zahtjeva potvrdu o upisu uRegistar i daje mi{ljenje vezano za plasman proizvedeneelektri~ne/toplotne energije prema podacima iz popunjenogzahtjeva.IV. Obaveze podnosioca zahtjeva

^lan 9.Zahtjevi za upis u registar za zapo~ete i izgra|eneprojektese

moraju podnijeti najkasnije 90 dana po objavi ovog Uputstva u"Slu`benim novinama Federacije BiH".^lan 10.

Jednom dodijeljeni registarski broj se ne mijenja niti senakon brisanja nositelja projekta dodjeljuje drugom subjektuupisa.

^lan 11.Upis projekta u Registar je obavezan, ali se time ne sti~e

pravo na izdavanje energetske saglasnosti iz ~lana 38. Uredbe.^lan 12.

Ukoliko se u roku va`enja pribavljenih odobrenja izmijenepodacikoji se upisuju u Registar fizi~ko ilipravno lice je du`nou

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 56/176

Broj 28 – Strana 56 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

roku od 30 dana od dana promjene podnijetiMinistarstvu prijavuza upis promjene podataka koji su evidentirani u Registru.

U prijavi za upis promjena navode se pojedina~ne promjene(ranije stanje - novo stanje) uz pismeno obrazla`enje iodgovaraju}i dokaz.

Svaka promjena vezana za vlasni{tvo projekta se

dokumentuje ugovoromo prenosu ili kupoprodaji i dostavljase uoriginalu ili ovjerenoj kopiji.^lan 13.

Projekti iz Registra se bri{u nakon {to se zavr{i odre|ena radnja koja se odnosi na izgradnju postrojenja od ispitivanja potencijala do pu{tanja u pogon, odnosno napu{tanja projekata.Jedan projekat se nalazi samo na jednoj evidenciji.

Projekti koji se bri{u sa evidencije registra se arhiviraju i~uvaju u skladu sa va`e}im propisima.

V. Oblik zahtjeva

^lan 14.Oblik zahtjeva propisan je obrascima u prilogu ovog

Uputstva i ozna~eni su oznakama RP 1 do RP 5. i ~ine njegovsastavni dio.

VI. Stupanje na snagu i primjena

^lan 15.OvoUputstvostupana snagu i primjenjujese od osmog dana

oddanaobjavljivanjau"Slu`benimnovinamaFederacijeBiH".

Broj 05-17-979/1126. aprila 2011. godine

Mostar Ministar

Erdal Trhulj, s. r.

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 57/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 57

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 58/176

Broj 28 – Strana 58 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 59/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 59

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 60/176

Broj 28 – Strana 60 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 61/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 61

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 62/176

Broj 28 – Strana 62 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 63/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 63

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 64/176

Broj 28 – Strana 64 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 65/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 65

Na temelju ~lanka 33. Uredbe o kori{tenju obnovljivihizvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 36/10 i 11/11), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

NAPUTAKO VO\ENJU I A@URIRANJU REGISTRA PROJEKATAOIEiK

I. Op}e odredbe^lanak 1.

Registarprojekataobnovljivih izvora energije i kogeneracije(u daljnjem tekstu Registar), je jedinstvena evidencija oprojektima OIEiK, koju ustrojava i vodi Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije (udaljnjemtekstu:Ministarstvo).

U Registruse evidentirajupodaci o nosiocu projekta, lokacijii tipu postrojenja, tehni~ko-tehnolo{kim karakteristikama iuslovima kori{tenja zavisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovnipogonski podaci kao i drugi podaci propisani ovim Naputkom.II. Oblik i sadr`aj Registra

^lanak 2.Registarom se vode sljede}e evidencije:I. projekti u fazi ispitivanja,II. projekti u izgradnji,III. izgra|ena i priklju~ena postrojenja:

a. koja su uklju~ena u sistem podsticajnih mjera i ukojima se otkup proizvedene elektri~ne energijevr{i po garantovanim cijenama (novoizgra|ena ipostrojenja mla|a od 12 godina),

b. u kojima se otkup proizvedene elektri~ne energijevr{i bez prava na garantiranu otkupnu cijenu(postrojenja starija od 12 godina) i

c. koja proizvedenu elektri~nu energiju prodaju na tr`i{tu,

IV. napu{teni projekti.Evidencije se vode za sve vidove obnovljivih izvora:A. hidroenergija,B. vjetroenergija,C. biomasa,D. solarna energija,E. ostalo.

^lanak 3.RegistarvodiMinistarstvoupisanomielektronskomobliku.Registar se sastoji od registarskih ulo`aka (registarski omot

sa prate}om dokumentacijom svakog projekta), pisanih ielektronskih evidencija i Zbirnog registra.

^lanak 4.Registar je javan, a uvid u Registar se obavlja u prostorijama

Ministarstva sukladno va`e}im propisima.Zbirni registar vodi se na obrascu RP 5. prilo`en uz ovaj

Naputak i ~ini njegov sastavni dio.Zbirni registar ~ine ~etiri tabele prema ~lanku 2. stavak. 1.

ovog Naputka.Zbirni registar se objavljuje na internet stranici Ministarstva,

a a`urira se dva puta godi{nje i to do 10.01. i 10.07. godine.III. Na~in upisa, vo|enje i a`uriranje Registra

^lanak 5.Zahtjevi za upis u Registar podnose se slu`benom po{tom na

obrascima RP 1-4 u prilogu ovog Naputka.^lanak 6.

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP 1 podnosi se prijepo~etka ispitivanja, a nakon {to se pribavi odobrenje nadle`nogorgana za gra|enje (op}inskog, kantonalnog ili federalnogovisno od nadle`nosti) propisano ~lankom 24. Uredbe okori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem

tekstu: Uredbe) da se mo`e privremeno postaviti mjerni stub ilidruga gra|evina sa mjernom opremom radi ispitivanja potencijala. Za slu~aj kada nije potrebno vr{iti ispitivanjepotencijala ne podnosi se zahtjev po obrascu RP 1.

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP2 podnosi se nakonpribavljanja urbanisti~ke saglasnosti, a prethodi izdavanjuPrethodne dozvole za izgradnju FERK-a iz ~lanka 75. Zakona oelektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj41/02, 24/05 i 38/05).

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP3 podnosi se nakonizvr{enog tehni~kog prijema, a prethodi izdavanju Dozvole za rad FERK-a iz ~lanka 77. Zakona o elektri~noj energiji (udaljnjem tekstu: Zakon).

Zahtjev za upis u Registar po obrascu RP4. podnosi se nakondono{enja pismene odluke nositelja projekta o napu{tanjuprojekta koja se u originalu prila`e uz zahtjev.

^lanak 7.Po prijemu zahtjeva zaprimljena dokumentacija se ula`e u

registarski omot kojem se dodjeljuje djelovodni i registarski brojprojekta.

Na registarski omot upisuje se naziv projekta, naziv ili imefizi~keilipravneosobe,djelovodnibrojiregistarskibrojprojekta.

Registarskibroj se sastoji od rimskogbroja i slovneoznake iz~lanka 2. st. 1. i 2. ovog Naputka i rednog broja redoslijeda upisa odvajaju}i ih horizontalnom crticom, te zadnja dva broja godineupisa koja se odvaja kosom crticom.

Evidentiranje podataka projekta vr{i se u pisanoj ielektronskoj formi, poslije ~ega se predmet ula`e u registrator koji se ~uva u Ministarstvu po va`e}im propisima.

Na pisanom i elektronskom obrascu evidentiraju se sljede}ipodaci:

– djelovodni i registarski broj, – datum upisa u Registar OIEiK, – fizi~ka ili pravna osoba, naziv ili ime, sjedi{te ili

prebivali{te, – mati~ni broj fizi~ke ilipravne osobevlasnikapostrojenja, – nazivi i brojevi pribavljenih odobrenja/rje{enja, – vremenski rok na koji su izdata odobrenja/rje{enja, – podatke o lokaciji postrojenja, – podaci o tipu postrojenja ovisno o primijenjenoj

tehnologiji, – podacio pogonskojsnazii planiranoj energijipostrojenja, – planiraniplasmanproizvedeneelektri~ne/toplotneenergije.

^lanak 8.Nakon upisa u Registar po obrascima RP 1. i RP 2.,

Ministarstvo izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o upisu uRegistar i daje mi{ljenje vezano za plasman proizvedene elektri-~ne/toplotne energije prema podacima iz popunjenog zahtjeva.IV. Obveze podnosioca zahtjeva

^lanak 9.Zahtjevi za upis u registar za zapo~ete i izgra|eneprojektese

moraju podnijeti najkasnije 90 dana po objavi ovog Naputka u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lanak 10.

Jednom dodijeljeni registarski broj se ne mijenja niti se nakonbrisanja nositelja projekta dodjeljuje drugom subjektu upisa.^lanak 11.

UpisprojektauRegistarjeobvezan,alisetimenesti~epravona izdavanje energetske suglasnosti iz ~lanka 38. Uredbe.

^lanak 12.Ukoliko se u roku va`enja pribavljenih odobrenja izmijene

podacikojiseupisujuuRegistarfizi~kailipravnaosobajedu`nauroku od 30 dana od dana promjene podnijeti Ministarstvu prijavuza upis promjene podataka koji su evidentirani u Registru.

U prijaviza upispromjena navode se pojedina~ne promjene(ranije stanje - novo stanje) uz pismeno obrazla`enje iodgovaraju}i dokaz.

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 66/176

Broj 28 – Strana 66 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Svaka promjena vezana za vlasni{tvo projekta sedokumentuje ugovorom o prijenosuili kupoprodaji i dostavljaseu originalu ili ovjerenoj kopiji.

^lanak 13.

Projekti iz Registra se bri{u nakon {to se zavr{i odre|ena radnja koja se odnosi na izgradnju postrojenja od ispitivanja potencijala do pu{tanja u pogon, odnosno napu{tanja projekata.Jedan projekat se nalazi samo na jednoj evidenciji.

Projekti koji se bri{u sa evidencije registra se arhiviraju i~uvaju sukladno va`e}im propisima.

V. Oblik zahtjeva^lanak 14.

OblikzahtjevapropisanjeobrascimaupriloguovogNaputkaiozna~eni su oznakama RP 1 do RP 5. i ~ine njegov sastavni dio.VI. Stupanje na snagu i primjena

^lanak 15.Ovaj Naputak stupa na snagu i primjenjuje se od osmog dana

od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 05-17-979/11

26. travnja 2011. godineMostar

Ministar Erdal Trhulj, v. r.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 67/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 67

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 68/176

Broj 28 – Strana 68 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 69/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 69

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 70/176

Broj 28 – Strana 70 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 71/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 71

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 72/176

Broj 28 – Strana 72 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 73/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 73

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 74/176

Broj 28 – Strana 74 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 75/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 75

FEDERALNO MINISTARSTVOPROMETA I KOMUNIKACIJA

695Na osnovu~lana 74.Zakona o drumskomprevozu Federacije

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 28/06 i 2/10),federalni ministarprometa i komunikacijadonosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OUTVR\IVAWU MRE@E I KRITERIJAO BROJUSTANICA ZA TEHNI^KI PREGLED VOZILA

^lan 1.U Pravilniku o utvr|ivawu mre`e i kriterija o broju

stanica za tehni~ki pregled vozila ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 51/06, 11/09 i 6/10) (u daqwem tekstu:Pravilnik) iza ~lana 6. dodaje se novi ~lan 6a. koji glasi:

"^lan 6a.Izuzetno od odredbi ~lana 3. ovog Pravilnika, privredno

dru{tvo ili pravni sqednik preduze}a koje je do 01.04.1992.godine bilo registrovano za obavqawe djelatnostiispitivawa tehni~ke ispravnosti vozila, mo e dobitiodobrewe za rad stanice tehni~kog pregleda u op{tini/gradukoja je bila sjedi{te tog preduze}a, ako nema stanicu u tojop{tini/gradu.

Rokza podno{ewezahtjevaza stanicu iz stava1.ovog ~lana je {est mjeseci od dana stupawa na snagu Pravilnika.

Pravnolice iz stava1. ovog ~lana mora biti registrovanona podru~ju Federacije BiH najmawe godinu dana prijepodno{ewa zahtjeva prema odredbama ovog ~lana."

^lan 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01/6-27-901-1/1116. maja 2011. godine

MinistarMr Enver Bijedi} ,s . r.

Na osnovu ~lana 74. Zakona o cestovnom prijevozuFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 28/06 i 2/10), federalni ministar prometa ikomunikacija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OUTVR\IVANJU MRE@E I KRITERIJA O BROJU

STANICA ZA TEHNI^KI PREGLED VOZILA^lan l.

U Pravilniku o utvr|ivanjumre`ei kriterijao broju stanica za tehni~ki pregled vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.51/06, 11/09 i 6/10) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza ~lana 6.dodaje se novi ~lan 6a. koji glasi:

"^lan 6a.Izuzetno od odredbi ~lana 3. ovog Pravilnika, privredno

dru{tvo ili pravni sljednik preduze}a koje je do 01.04.1992.godine bilo registrovano za obavljanje djelatnosti ispitivanja tehni~ke ispravnosti vozila, mo`edobiti odobrenjeza rad stanicetehni~kog pregleda u op}ini/gradu koja je bila sjedi{te togpreduze}a, akt nema stanicu u toj op}ini/gradu.

Rok za podno{enje zahtjeva za stanicu iz stava 1. ovog ~lana je {est mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Pravno lice iz stava 1. ovog ~lana mora biti registrovano na podru~juFederacije BiHnajmanje godinu danaprije podno{enja zahtjeva prema odredbama ovog ~lana."

^lan 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01/6-27-901-1/1116. maja 2011. godine

Ministar Mr.Enver Bijedi}, s. r.

Na temelju ~lanka 74. Zakona o cestovnom prijevozuFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 28/06 i 2/10), federalni ministar prometa i komunika-cija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OUTVR\IVANJU MRE@E I KRITERIJA O BROJU

STANICA ZA TEHNI^KI PREGLED VOZILA^lanak 1.

U Pravilniku o utvr|ivanjumre`ei kriterija o broju stanica za tehni~ki pregled vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.51/06, 11/09 i 6/10) (u daljem tekstu: Pravilnik) iza ~lanka 6.dodaje se novi ~lanak 6a. koji glasi:

"^lanak 6a.Izuzetno od odredbi ~lanka 3. ovog Pravilnika, privrednodru{tvo ili pravni sljednik preduze}a koje je do 01.04.1992.godine bilo registrirano za obavljanje djelatnosti ispitivanja tehni~ke ispravnosti vozila, mo`edobiti odobrenjeza rad stanicetehni~kog pregleda u op}ini/gradu koja je bila sjedi{te togpreduze}a, ako nema stanicu u toj op}ini/gradu.

Rok za podno{enje zahtjeva za stanicu iz stavka 1. ovog~lanka je {est mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Pravno lice iz stavka 1. ovog ~lanka mora biti registrirano na podru~juFederacije BiH najmanje godinu danaprije podno{enja zahtjeva prema odredbama ovog ~lanka."

^lanak 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01/6-27-901-1/11

16. svibnja 2011. godineMinistar

Mr.Enver Bijedi}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOPROSTORNOG URE\EWA

696Na osnovu ~lana 50. stav 3. Zakona o gra|evinskim

proizvodima("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 78/09),federalni ministar prostornog ure|ewa donosi

PRAVILNIKO KONTROLNOM POSTUPKU I NA^INU PROVO\EWA

KONTROLNOG POSTUPKA ZA GRA\EVINSKE

PROIZVODE^lan 1.

Ovim Pravilnikom se pobli`e propisuje kontrolnipostupak i na~in provo|ewa kontrolnog postupka kojim seutvr|uje da li gra|evinski proizvod ima propisana tehni~kasvojstva, te ispuwava li i druge propisane zahtjeve.

^lan 2.Kontrolni postupak provodi se ispitivawem uzoraka

gra|evinskog proizvoda ili provedbom drugih potrebnihradwi prema programu koji utvr|uje ovla{teno pravno licekoje provodi taj postupak, a u skladu sa odredbama Zakona ogra|evinskim proizvodima i propisa donesenih na osnovuistog.

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 76/176

Broj 28 – Strana 76 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

^lan 3.Kontrolnipostupak,na tra`ewenadle noginspektoraiz

~lana 41. Zakona o gra|evinskim proizvodima ("Slu benenovineFederacije BiH", broj 78/09), provodi pravnolice koje je ovla{teno za provo|ewe radwi ocjewivawa uskla|enostii/ili izdavawa certifikata o uskla|enosti gra|evinskog

proizvoda za kojeg se provodi kontrolni postupak, u skladu saodredbama Pravilnika o uslovima za lica koja provode radweocjewivawauskla|enostigra|evinskihproizvoda("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 49/10).

^lan 4.Kontrolnipostupak ne mo e provoditi niti u wemu mo`e

sudjelovati pravno lice koje je u razdobqu od tri godine prijedana utvr|ivawa sumwe u svojstva gra|evinskog proizvodau~estvovalo u postupku ocjewivawa uskla|enosti i/iliizdavawa certifikata o uskla|enosti proizvoda u ~ija sesvojstva sumwa.

^lan 5.Danom utvr|ivawa sumwe u svojstva gra|evinskog

proizvoda smatra se dan wezinog evidentirawa u slu`benojzabiqe{ci, odnosno u zapisniku o nadzoru gra|evinskogproizvoda u ~ija svojstva se sumwa, neovisno o datumuzaprimawaeventualneprijave ilidrugog na~inasaznawa o tomproizvodu.Nadle`niinspektorjedu`anevidentiratisumwuusvojstva gra|evinskog proizvoda i razloge za wu u roku od 30dana od dana saznawa (prijava ili drugi na~in saznawa).

^lan 6.Pravno lice odre|eno za provo|ewe kontrolnog postupka

morase prilikomodgovorana zahtjevzaprovo|ewekontrolnogpostupka, bez posebnog poziva, pisanom izjavom izjasniti o~iwenicamabitnimza primjenu~lana4. ovogPravilnika. Ovase izjava posebno ne ispituje, osim u slu~aju sumwe.

^lan 7.Ako se u kontrolnom postupku utvrdi da gra|evinski

proizvod ne ispuwava propisanezahtjeve,nadle ni inspektor}e proizvo|a~u, ovla{tenom zastupniku, uvozniku odnosnodistributeru gra|evinskog proizvoda rje{ewem nareditizabranu stavqawa na tr`i{te i distribuciju gra|evinskogproizvoda, te istim rje{ewem zabraniti ugradwu toggra|evinskog proizvoda svim potencijalnim izvo|a~ima.

Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana, koje donese federalniurbanisti~ko-ekolo{ki inspektor,osimstranci, dostavqa sei federalnom tr i{nom inspektoru i Federalnomministarstvu prostornog ure|ewa (u daqwem tekstu:Ministarstvu).

Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana, koje donese federalnitr`i{ni inspektor, osim stranci, dostavqa se i federalnomurbanisti~ko-ekolo{kom inspektoru i Ministarstvu.

Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana, koje donese kantonalnigra|evinski inspektor, osim stranci, dostavqa se iFederalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu.

^lan 8.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-3-573/115. maja 2011. godine

SarajevoMinistar

Mr sc. Desnica Radivojevi} ,s.r.

Na osnovu ~lana 50. stav 3. Zakona o gra|evinskimproizvodima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/09),federalni ministar prostornog ure|enja donosi

PRAVILNIKO KONTROLNOM POSTUPKU I NA^INU

PROVO\ENJA KONTROLNOG POSTUPKA ZAGRA\EVINSKE PROIZVODE

^lan 1.Ovim Pravilnikom se pobli`e propisuje kontrolni postupak i

na~in provo|enja kontrolnog postupka kojim se utvr|uje da ligra|evinski proizvod ima propisana tehni~ka svojstva, teispunjava li i druge propisane zahtjeve.

^lan 2.Kontrolni postupak provodi se ispitivanjem uzoraka

gra|evinskog proizvoda ili provedbom drugih potrebnih radnjipremaprogramukojiutvr|ujeovla{tenopravnolicekojeprovoditaj postupak, a u skladu sa odredbama Zakona o gra|evinskimproizvodima i propisa donesenih na osnovu istog.

^lan 3.Kontrolni postupak, na tra`enje nadle`nog inspektora iz

~lana 41. Zakona o gra|evinskim proizvodima ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 78/09), provodi pravno lice koje jeovla{teno za provo|enje radnji ocjenjivanja uskla|enosti i/iliizdavanja certifikata o uskla|enosti gra|evinskog proizvoda za kojeg se provodi kontrolni postupak, u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja uskla|enosti gra|evinskih proizvoda ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/10).

^lan 4.Kontrolni postupak ne mo`e provoditi niti u njemu mo`e

sudjelovatipravno lice koje jeu razdobljuod trigodineprijedana utvr|ivanja sumnje u svojstva gra|evinskog proizvoda u~estvovalo u postupku ocjenjivanja uskla|enosti i/ili izdavanja certifikata o uskla|enosti proizvoda u ~ija se svojstva sumnja.

^lan 5.Danom utvr|ivanja sumnje u svojstva gra|evinskog

proizvoda smatra se dan njezinog evidentiranja u slu`benojzabilje{ci, odnosno u zapisniku o nadzoru gra|evinskog

proizvoda u ~ija svojstva se sumnja, neovisno o datumuzaprimanja eventualne prijave ili drugog na~ina saznanja o tomproizvodu. Nadle`ni inspektor je du`an evidentirati sumnju usvojstva gra|evinskog proizvoda i razloge za nju u roku od 30dana od dana saznanja (prijava ili drugi na~in saznanja).

^lan 6.Pravno lice odre|eno za provo|enje kontrolnog postupka

mora se prilikom odgovora na zahtjev za provo|enje kontrolnogpostupka, bez posebnog poziva, pisanom izjavom izjasniti o~injenicama bitnim za primjenu ~lana 4. ovog Pravilnika. Ova seizjava posebno ne ispituje, osim u slu~aju sumnje.

^lan 7.Ako se u kontrolnom postupku utvrdi da gra|evinski

proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, nadle`ni inspektor }eproizvo|a~u, ovla{tenom zastupniku, uvozniku odnosnodistributeru gra|evinskog proizvoda rje{enjem narediti zabranustavljanja na tr`i{te i distribuciju gra|evinskog proizvoda, teistim rje{enjem zabraniti ugradnju tog gra|evinskog proizvoda svim potencijalnim izvo|a~ima.

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana, koje donese federalniurbanisti~ko-ekolo{ki inspektor, osim stranci, dostavlja se ifederalnom tr`i{nom inspektoru i Federalnom ministarstvuprostornog ure|enja (u daljnjem tekstu: Ministarstvu).

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana, koje donese federalni tr`i{niinspektor, osim stranci, dostavlja se i federalnomurbanisti~ko-ekolo{kom inspektoru i Ministarstvu.

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana, koje donese kantonalnigra|evinski inspektor, osim stranci, dostavlja se i Federalnojupravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu.

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 77/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 77

^lan 8.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-02-3-573/115. maja 2011. godine

SarajevoMinistar

Mr. sc.Desnica Radivojevi}, s. r.

Na osnovi ~lanka 50. stavak 3. Zakona o gra|evinskimproizvodima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/09),federalni ministar prostornog ure|enja donosi

PRAVILNIKO KONTROLNOM POSTUPKU I NA^INU

PROVO\ENJA KONTROLNOG POSTUPKA ZAGRA\EVINSKE PROIZVODE

^lanak 1.Ovim Pravilnikom se pobli`e propisuje kontrolni postupak i

na~in provo|enja kontrolnog postupka kojim se utvr|uje da ligra|evinski proizvod ima propisana tehni~ka svojstva, teispunjava li i druge propisane zahtjeve.

^lanak 2.Kontrolni postupak provodi se ispitivanjem uzoraka gra|evinskog proizvoda ili provedbom drugih potrebnih radnjipremaprogramukojiutvr|ujeovla{tenopravnolicekojeprovoditaj postupak, a sukladno odredbama Zakona o gra|evinskimproizvodima i propisa donesenih na osnovu istog.

^lanak 3.Kontrolni postupak, na tra`enje nadle`nog inspektora iz

~lanka 41. Zakona o gra|evinskim proizvodima ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 78/09), provodi pravno lice koje jeovla{teno za provo|enje radnji ocjenjivanja uskla|enosti i/iliizdavanja certifikata o uskla|enosti gra|evinskog proizvoda za kojeg se provodi kontrolni postupak, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja uskla|enosti gra|evinskih proizvoda ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/10).

^lanak 4.Kontrolni postupak ne mo`e provoditi niti u njemu mo`esudjelovatipravno lice koje jeu razdobljuod trigodineprijedana utvr|ivanja sumnje u svojstva gra|evinskog proizvoda u~estvovalo u postupku ocjenjivanja uskla|enosti i/ili izdavanja certifikata o uskla|enosti proizvoda u ~ija se svojstva sumnja.

^lanak 5.Danom utvr|ivanja sumnje u svojstva gra|evinskog

proizvoda smatra se dan njezinog evidentiranja u slu`benojzabilje{ci, odnosno u zapisniku o nadzoru gra|evinskogproizvoda u ~ija svojstva se sumnja, neovisno o datumuzaprimanja eventualne prijave ili drugog na~ina saznanja o tomproizvodu. Nadle`ni inspektor je du`an evidentirati sumnju usvojstva gra|evinskog proizvoda i razloge za nju u roku od 30dana od dana saznanja (prijava ili drugi na~in saznanja).

^lanak 6.Pravno lice odre|eno za provo|enje kontrolnog postupka mora se prilikom odgovora na zahtjev za provo|enje kontrolnog

postupka, bez posebnog poziva, pisanom izjavom izjasniti o~injenicama bitnim za primjenu ~lanka 4. ovog Pravilnika. Ova se izjava posebno ne ispituje, osim u slu~aju sumnje.

^lanak 7.Ako se u kontrolnom postupku utvrdi da gra|evinski

proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, nadle`ni inspektor }eproizvo|a~u, ovla{tenom zastupniku, uvozniku odnosnodistributeru gra|evinskog proizvoda rje{enjem narediti zabranustavljanja na tr`i{te i distribuciju gra|evinskog proizvoda, teistim rje{enjem zabraniti ugradnju tog gra|evinskog proizvoda svim potencijalnim izvo|a~ima.

Rje{enje iz stavka 1. ovog ~lanka, koje donese federalniurbanisti~ko-ekolo{ki inspektor, osim stranci, dostavlja se ifederalnom tr`i{nom inspektoru i Federalnom ministarstvuprostornog ure|enja (u daljnjem tekstu: Ministarstvu).

Rje{enje iz stavka 1. ovog ~lanka, koje donese federalnitr i{ni inspektor, osim stranci, dostavlja se i federalnomurbanisti~ko-ekolo{kom inspektoru i Ministarstvu.

Rje{enje iz stavka 1. ovog ~lanka, koje donese kantonalnigra|evinski inspektor, osim stranci, dostavlja se i Federalnojupravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu.

^lanak 8.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-02-3-573/11

5. svibnja 2011. godineSarajevo

Ministar Mr. sc.Desnica Radivojevi}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOZDRAVSTVA

697Na osnovu~lana129. stav 5. Zakonao zdravstvenoj za{titi

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalniministar zdravstva donosi

PRAVILNIKO KRITERIJIMA ZA DODJELU NAZIVA REFERALNOG

CENTRA^lan 1.

Ovim pravilnikom se utvr|uju kriteriji za dodjelu nazivareferalnog centra zdravstvenoj ili dijelu zdravstveneustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqwemtekstu:Federacija).

Referalni centar za odre|enu oblast mo`e nositi samo jedna zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove nateritoriji Federacije.

^lan 2.Kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra su

slijede}i:1. Postignuti nau~ni i stru~ni rezultati u primjeni,

pra}ewu, prou~avawu i unapre|ewu jedinstvene doktrine imetodologije u dijagnostici i terapiji pojedinih bolestiodnosno grupi bolesti, u prevenciji, kaoi rehabilitaciji uzdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove kojapodnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar i kojiodgovaraju evropskim odnosno svjetskim standardima, ao~ituju se kroz: – vremenskiperiododnajmawepetgodinaukojemsebavi

primjenom, pra}ewem, prou~avawem i unapre|ewem jedinstvene doktrine i metodologije u dijagnostici iterapiji pojedinih bolesti odnosno grupi bolesti, uprevenciji i rehabilitaciji,

– razvijawe vlastitog inovativnog pristupa udijagnostici i terapiji pojedinih bolesti odnosnogrupi bolesti, u prevenciji i rehabilitaciji koji gaizdvaja od drugih zdravstvenih ustanova istedjelatnosti i kojise imasmatratinovomzdravstvenomtehnologijom u smislu ~lana 130. stav 2. Zakona ozdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 46/10) (u daqwem tekstu: Zakon), {toukqu~uje i razvijen sistem indikatora mjerqivostiovog pristupa, te konkretni pozitivni rezultati uroku od pet godina od uvo|ewa istog,

– realizaciju razvojnih projekata u odre|enoj grani zakoju se tra`i dodjela naziva referalni centar i kojiga izdvaja od drugih zdravstvenih ustanova istedjelatnosti,

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 78/176

Broj 28 – Strana 78 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– dokazanusaradwusauglednimustanovamaiste stru~neoblasti u inostranstvu ili me|unarodnim ustanovamakroz razmjenu stru~waka, zajedni~ke nau~ne projekteili druge vidove saradwe,

– dokazanu kontinuiranu uspje{nost u nau~nom istru~nom radu realizacijom nau~nih i stru~nihprojekata putem nadle`nih dr`avnih i federalnihministarstava ili me|unarodnih projekata (najmawetri),

– obra|ene podatke u dijagnostici i terapiji pojedinihbolesti odnosno grupi bolesti, u prevenciji i reha-bilitaciji, sa pokazateqima o postignutim rezulta-tima u lije~ewu;

2. Postignutestru~no-kadrovske uslovekoji se ogledaju kroz: – najmawepetzdravstvenih radnika sa nau~nimzvawima

doktori medicinskih nauka, od toga tri u nastavnomzvawu redovnog profesora, vanrednog profesora idocenta u stalnom radnom odnosu u zdravstvenojustanovi ili dijelu zdravstvene ustanovekojapodnosizahtjev za dodjelu naziva referalni centar,

– najmawe sedam zdravstvenih radnika u zvawu subspe-cijaliste i specijaliste iz odre|ene grane za koju setra i dodjela naziva referalni centar koji su ustalnom radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ilidijelu zdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev zadodjelu naziva referalni centar,

– broj objavqenih nau~nih radova u indeksiranimmedicinskim ~asopisima ( Current Contentsu, Medlinei dr.) zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvenojustanovi odnosno dijelu zdravstvene ustanove kojapodnosi zahtjev za dodjelunaziva referalnicentar,satemama usko vezanim uz dijagnostiku i terapijupojedinihbolestiodnosnogrupabolesti,prevencijuirehabilitacijiu u odre|enoj grani za koju se tra`idodjela naziva referalni centar (najmawe 10 radova,uxbenika, monografija i dr., od ~ega u posqedwe dvijegodine najmawe ~etiri rada);

3. Odgovaraju}i prostor, biblioteku, informati~kuopremuibaze podataka, medicinsko-tehni~ku opremu koji omogu}a-vaju rad na pru`awu stru~no-metodolo{ke pomo}i u dijagno-stici i terapiji pojedinih bolesti odnosno grupa bolesti,u prevenciji i rehabilitaciji; utvr|ivawu doktrinarnihkriterija za dijagnostiku, lije~ewe i rehabilitacijubolesti, te upoznavawe zdravstvenih radnika sa najnovijim,u svijetu, prihva}enim saznawima o pojedinoj bolestiodnosno grupi bolesti, te wenoj dijagnostici i terapiji, uzdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove kojapodnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar, ao~ituju se kroz: – prostorneuslove koji su iznadstandardapredvi|enih

za zdravstvene ustanove spomenute oblasti saobezbije|enim u~ionicama,

– bibliotekarsko-informati~ku podr{ku saglasnosavremenim zahtjevima medicinske struke kojom seomogu}ava pristup odgovaraju}oj doma}oj i stranojstru~noj literaturi, posebno indeksiranim ~asopisi-ma u najva`nijim stranim sekundarnim i tercijarnimpublikacijama,

– najsavremeniju informati~ku i medicinsko-tehni~kuopremu kojaje prema svjetskimstandardimapriznata iprihva}ena u izu~avawu, dijagnostici i/ili terapiji,lije~ewu, prevenciji i rehabilitaciji odgovaraju}ebolesti odnosno grupe bolesti,

– organizaciju aktivnostiu oblasti pra}ewa kvalitetazdravstvene za{tite.

^lan 3.Postupak za dodjelu naziva referalnog centra pokre}e

Stru~no vije}e zdravstvene ustanove.Odluku o prosqe|ivawu zahtjeva Federalnom ministar-

stvu zdravstva (u daqwem tekstu: Ministarstvo), donosiUpravni odbor zdravstvene ustanove.

^lan 4.Zahtjev za dodjelu naziva referalnog centra podnosi se

Ministarstvu.Uz zahtjev iz stava 1. ovog ~lana podnosi se slijede}a

dokumentacija: – rje{ewe o ispuwavawu uslova zdravstvene ustanove

izdato od nadle`nog ministarstva zdravstva, kao irje{ewe o registraciji izdato od nadle`nog op{tin-skog suda,

– dokaz o vlasni{tvuprostora, odnosno ugovor o zakupuposlovnog prostora ne stariji od godinu dana od danazakqu~ivawa,

– prijedlog zdravstvene djelatnosti ili dijela zdrav-stvene djelatnosti u dijagnostici, terapiji, lije~ewu,prevenciji i rehabilitaciji bolesti odnosno grupabolesti za koju se tra`i dodjela naziva referalnicentar,

– dokaz o ispuwavawupojedina~nihkriterijautvr|enihu ~lanu 2. ovog pravilnika,

– spisak stru~nog kadra sa urednom li~nom dokumenta-cijom uposlenika koji su u stalnom radnom odnosu uzdravstvenoj ustanovi ilidijelu zdravstvene ustanove

koja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalnicentar i koji ispuwavaju uslove iz ~lana 2. ta~ka 2.ovog pravilnika,

– spisak opreme sa urednim atestima proizvo|a~aopreme kojim se potvr|uje kvalitet, ispravnost isigurnost opreme u zdravstvenoj ustanovi ili dijeluzdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev za dodjelunaziva referalnicentar. Izuzetno,oprema kojaspadau medicinska sredstva treba imati certifikat ouskla|enosti i oznaku o uskla|enosti u smisluodredbiZakona o lijekovima i medicinskim sredstvi-ma ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08),

– odlukaUpravnogodborazdravstveneustanoveiz~lana3. stav 2. ovog pravilnika,

– pozitivno mi{qewe udru`ewa odre|ene subspecijal-nosti odnosno specijalnosti, ukoliko je formirano,

– pozitivno mi{qewe nadle`ne federalne komore izoblasti zdravstva, ukoliko je formirana,

– dokaz o uplati federalne takse, – dokaz o uplati naknade za rad stru~ne komisije.

^lan 5.Poprijemuurednodokumentiranogzahtjevaiz~lana4.ovog

pravilnika, federalni ministar zdravstva (u daqwem tekstu:ministar) imenuje stru~nu komisiju od najmawe tri ~lana, sazadatkom da kod podnosioca zahtjeva izvr{i neposredan uvid,te utvrdi ispuwenost kriterija prostora, opreme i kadra zadodjelu naziva referalni centar.

^lanovi stru~ne komisijemoraju bitisubspecijalistionegrane medicine, za koju se tra`i dodjela naziva referalnicentara i imati nau~no-nastavno zvawe redovnog, vanrednogprofesora odnosno docenta, izuzev ~lana stru~ne komisijeimenovanog ispred Ministarstva.

Stru~na komisija iz stava1. ovog~lanasa~iwavazapisnik,koji je sastavni dio dokumentacije na osnovu koje se izdajerje{ewe o dodjeli naziva referalni centar.

Stru~na komisija odgovara za istinitost podatakanavedenih u zapisniku iz stava 3. ovog ~lana.

^lanovima stru~ne komisije pripada naknada ~iju visinurje{ewem utvr|uje ministar.

^lan 6.Na osnovu podnijetog dokumentiranog zahtjeva, a po

provedenom postupku utvr|enom ~lanom 5. ovog pravilnika,ministar donosi rje{ewe kojim zdravstvenoj ustanovi ilidijelu zdravstvene ustanove dodjequje naziv referalnogcentra ili rje{ewe kojim se odbija zahtjev.

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 79/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 79

Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana upisuje se u registarreferalnih centara Federacije koji vodi Ministarstvo, asaglasno ~lanu 9. ovog pravilnika.

Rje{eweo dodjeli nazivareferalnogcentra objavquje seu"Slu`benim novinama Federacije BiH", a u smislu ~lana 129.stav 4. Zakona.

Rje{eweiz stava1.ovog ~lanaizdajese sa rokomva`ewa odpet godina, ra~unaju}i od dana objave rje{ewa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Rje{ewe donijeto u smislu stava 1. ovog ~lana je kona~no uupravnom postupku i protiv istog se mo`e pokrenuti upravnispor saglasno propisima o upravnim sporovima.

^lan 7.Akotokomobavqawafunkcijereferalnogcentra,nastanu

promjeneu vezi ispuwavawa kriterijana osnovukojihje izdatorje{ewe o dodjeli naziva referalni centar, zdravstvenaustanova obavezan je o navedenim promjenama obavijestitiMinistarstvo, i to u roku od 90 dana od dana nastupawapromjene.

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, zdravstvenoj ustanovi ilidijeluzdravstveneustanovekojavi{eneispuwavakriterijeiz

~lana2. ovogapravilnika,ministarrje{ewemukidadodijeqe-ni naziv referalnog centra.Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana upisuje se u registar

referalnih centara Federacije koji vodi Ministarstvo, asaglasno ~lanu 9. ovog pravilnika.

Rje{ewe iz stava 2. ovog ~lana je kona~no u upravnompostupku i protiv istog se mo`e pokrenuti upravni spor kodnadle`nog suda, saglasno propisima o upravnim sporovima.

Rje{ewe o ukidawu dodijeqenog naziva referalni centarse objavquje u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lan 8.O dodijeqenim i ukinutim nazivima referalnog centra

Ministarstvo vodi poseban registar.

^lan 9.

Zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvene ustanove,kojimaje dodijeqennaziv referalnogcentraMinistarstva,naosnovu ranijih propisa koji su va`ili prije stupawa na snaguovog pravilnika, du`ne su uskladiti svoju organizaciju iposlovawesa odredbamaovogpravilnika,u roku od trimjeseciod dana stupawa na snagu ovog pravilnika.

Do isteka roka iz stava 1. ovog ~lana, ostaju na snazirje{ewa o dodijeqenom nazivu referalnog centra Ministar-stva zdravstvenim ustanovama odnosno dijelu zdravstveneustanove,izdatanaosnovuranijihpropisakojisuva`iliprijestupawa na snagu ovog pravilnika.

^lan10.Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje va iti

Pravilniko kriterijimaza dodjelu naziva referalnogcentraFederalnog ministarstva zdravstva ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 5/00).

^lan11.Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana

objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-3405/1112.maja 2011. godine

SarajevoMinistar

Prof. dr RusmirMesihovi} ,s . r.

Na osnovu ~lana 129. stav 5. Zakona o zdravstvenoj za{titi("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalniministar zdravstva donosi

PRAVILNIKO KRITERIJIMA ZA DODJELU NAZIVA

REFERALNOG CENTRA^lan 1.

Ovim pravilnikom se utvr|uju kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra zdravstvenoj ili dijelu zdravstvene ustanove uFederaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Referalni centar za odre|enu oblast mo`e nositi samo jedna zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove na teritorijiFederacije.

^lan 2.Kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra su slijede}i:

1. Postignuti nau~ni i stru~ni rezultatiu primjeni, pra}enju,prou~avanju i unapre|enju jedinstvene doktrine i metodolo-gije u dijagnostici i terapiji pojedinih bolesti odnosno grupibolesti, u prevenciji, kao i rehabilitaciji u zdravstvenojustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove koja podnosi zahtjevza dodjelu naziva referalni centar i koji odgovarajuevropskim odnosno svjetskim standardima, a o~ituju se kroz: – vremenski period od najmanje pet godina u kojem se

bavi primjenom, pra}enjem, prou~avanjem i unapre|e-

njemjedinstvenedoktrinei metodologijeu dijagnostici iterapiji pojedinih bolesti odnosno grupi bolesti, uprevenciji i rehabilitaciji,

– razvijanje vlastitog inovativnog pristupa u dijagnostici iterapiji pojedinih bolesti odnosno grupi bolesti, uprevenciji i rehabilitaciji koji ga izdvaja od drugihzdravstvenih ustanova iste djelatnosti i koji se ima smatrati novom zdravstvenom tehnologijom u smislu~lana 130. stav 2. Zakona o zdravstvenoj za{titi("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) (udaljnjem tekstu: Zakon), {to uklju~uje i razvijen sistemindikatora mjerljivosti ovog pristupa, te konkretni pozi-tivni rezultati u roku od pet godina od uvo|enja istog,

– realizacijurazvojnihprojekatau odre|enojgrani zakojuse tra`i dodjela naziva referalni centar i koji ga izdvaja od drugih zdravstvenih ustanova iste djelatnosti,

– dokazanu saradnju sa uglednim ustanovama iste stru~neoblasti u inostranstvu ili me|unarodnim ustanovama

krozrazmjenu stru~njaka,zajedni~ke nau~ne projekteilidruge vidove saradnje, – dokazanu kontinuiranu uspje{nost u nau~nom i stru-

~nom radu realizacijom nau~nih i stru~nih projekata putem nadle`nih dr`avnih i federalnih ministarstava ilime|unarodnih projekata (najmanje tri),

– obra|ene podatke u dijagnostici i terapiji pojedinihbolestiodnosno grupi bolesti, u prevenciji i rehabilitacij,sa pokazateljima o postignutim rezultatima u lije~enju;

2. Postignute stru~no-kadrovske uvjete koji se o~ituju kroz: – najmanje petzdravstvenih radnika sa nau~nim zvanjima

doktori medicinskih nauka, od toga tri u nastavnomzvanju redovnog profesora, vanrednog profesora idocenta u stalnom radnom odnosu u zdravstvenojustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove koja podnosizahtjev za dodjelu naziva referalni centar,

– najmanje sedam zdravstvenih radnika u zvanjusubspecijaliste i specijaliste iz odre|enegrane za kojusetra`i dodjela naziva referalni centar koji su u stalnomradnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili dijeluzdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev za dodjelunaziva referalni centar,

– broj objavljenih nau~nih radova u indeksiranim medicin-skim ~asopisima (Current Contentsu, Medline i dr.)zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvenoj ustanoviodnosno dijelu zdravstvene ustanove koja podnosizahtjev za dodjelu naziva referalni centar, sa temama usko vezanim uz dijagnostiku i terapiju pojedinih bolestiodnosno grupa bolesti, prevenciju i rehabilitacijiu uodre|enoj grani za koju se tra`i dodjela naziva referalnicentar (najmanje10 radova, ud`benika,monografijai dr.,od ~ega u posljednje dvije godine najmanje ~etiri rada);

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 80/176

Broj 28 – Strana 80 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

3. Odgovaraju}i prostor, biblioteku, informati~ku opremu ibaze podataka, medicinsko-tehni~ku opremukoji omogu-}avaju rad na pru`anju stru~no-metodolo{ke pomo}i u dijagno-stici i terapiji pojedinih bolesti odnosno grupa bolesti, u preven-ciji i rehabilitaciji; utvr|ivanju doktrinarnih kriterija za dijagno-stiku, lije~enje i rehabilitaciju bolesti, te upoznavanje zdrav-stvenih radnika sa najnovijim, u svijetu, prihva}enim sazna-njima o pojedinoj bolesti odnosno grupi bolesti, te njenojdijagnostici i terapiji, u zdravstvenoj ustanovi ili dijeluzdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar, a o~ituju se kroz: – prostorne uvjete koji su iznad standarda predvi|enih za

zdravstvene ustanove spomenute oblasti sa osiguranimu~ionicama,

– bibliotekarsko-informati~ku podr{ku saglasnosavreme-nim zahtjevima medicinske struke kojom se omogu}ava pristup odgovaraju}oj doma}oj i stranoj stru~noj litera-turi, posebno indeksiranim ~asopisima u najva`nijimstranim sekundarnim i tercijarnim publikacijama,

– najsavremeniju informati~ku i medicinsko-tehni~kuopremu koja je prema svjetskim standardima priznata iprihva}ena u izu~avanju, dijagnostici i/ili terapiji,lije~enju, prevenciji i rehabilitaciji odgovaraju}e bolestiodnosno grupe bolesti,

– organizaciju aktivnosti u oblasti pra}enja kvaliteta zdravstvene za{tite.^lan 3.

Postupak za dodjelu naziva referalnog centra pokre}eStru~no vije}e zdravstvene ustanove.

Odluku o proslje|ivanju zahtjeva Federalnom ministarstvuzdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), donosi Upravniodbor zdravstvene ustanove.

^lan 4.Zahtjev za dodjelu naziva referalnog centra podnosi se

Ministarstvu.Uz zahtjev iz stava 1. ovog ~lana podnosi se slijede}a

dokumentacija: – rje{enje o ispunjavanju uvjeta zdravstvene ustanove

izdato od nadle`nog ministarstva zdravstva, kao i rje{e-nje o registraciji izdato od nadle`nog op}inskog suda,

– dokaz o vlasni{tvu prostora, odnosno ugovor o zakupuposlovnog prostora ne stariji od godinu dana od dana zaklju~ivanja,

– prijedlog zdravstvene djelatnosti ili dijela zdravstvenedjelatnosti u dijagnostici, terapiji, lije~enju, prevenciji irehabilitaciji bolesti odnosno grupa bolesti za koju setra`i dodjela naziva referalni centar,

– dokaz o ispunjavanju pojedina~nih kriterija utvr|enih u~lanu 2. ovog pravilnika,

– spisak stru~nog kadra sa urednom li~nom dokumenta-cijom uposlenika koji su u stalnom radnom odnosu uzdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanovekoja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar ikoji ispunjavaju uvjete iz ~lana 2. ta~ka 2. ovogpravilnika,

– spisak opreme sa urednim atestima proizvo|a~a opremekojim se potvr|uje kvalitet, ispravnost i sigurnost opre-me u zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustano-ve koja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalnicentar. Izuzetno, opremakoja spada u medicinska sredstva treba imati certifikat o uskla|enosti i oznaku o uskla|e-nosti u smislu odredbi Zakona o lijekovima i medicin-skim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08),

– odluka Upravnog odbora zdravstvene ustanove iz ~lana 3. stav 2. ovog pravilnika,

– pozitivnomi{ljenjeudru`enjaodre|enesubspecijalnostiodnosno specijalnosti, ukoliko je formirano,

– pozitivno mi{ljenje nadle`ne federalne komore iz obla-sti zdravstva, ukoliko je formirana,

– dokaz o uplati federalne takse, – dokaz o uplati naknade za rad stru~ne komisije.

^lan 5.Po prijemu urednodokumentiranogzahtjevaiz ~lana 4.ovog

pravilnika, federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu:ministar) imenuje stru~nu komisiju od najmanje tri ~lana, sa zadatkom da kod podnosioca zahtjeva izvr{i neposredan uvid, teutvrdi ispunjenost kriterija prostora, opreme i kadra za dodjelu

naziva referalni centar.^lanovi stru~ne komisije moraju biti subspecijalisti onegrane medicine, za koju se tra`i dodjela naziva referalni centara iimati nau~no-nastavno zvanje redovnog, vanrednog profesora odnosno docenta, izuzev ~lana stru~ne komisije imenovanogispred Ministarstva.

Stru~na komisija iz stava 1. ovog ~lana sa~injava zapisnik,koji je sastavni dio dokumentacije na osnovu koje se izdajerje{enje o dodjeli naziva referalni centar.

Stru~nakomisijaodgovarazaistinitostpodatakanavedenihuzapisniku iz stava 3. ovog ~lana.

^lanovima stru~ne komisije pripada naknada ~iju visinurje{enjem utvr|uje ministar.

^lan 6.Na osnovu podnijetogdokumentiranogzahtjeva, a po prove-

denom postupku utvr|enom ~lanom 5. ovog pravilnika, ministar donosi rje{enje kojim zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstve-ne ustanove dodjeljuje naziv referalnog centra ili rje{enje kojimse odbija zahtjev.

Rje{enje iz stava 1.ovog ~lana upisuje se u registarreferalnihcentara Federacije koji vodi Ministarstvo, a saglasno ~lanu 9.ovog pravilnika.

Rje{enje o dodjeli naziva referalnog centra objavljuje se u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a u smislu ~lana 129.stav 4. Zakona.

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana izdajese sa rokom va`enja odpet godina, ra~unaju}i od dana objave rje{enja u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Rje{enje donijeto u smislu stava 1. ovog ~lana je kona~no uupravnompostupkui protiv istogse mo`epokrenuti upravnispor saglasno propisima o upravnim sporovima.

^lan 7.Ako tokom obavljanja funkcije referalnog centra, nastanu

promjene u vezi ispunjavanja kriterija na osnovu kojih je izdatorje{enje o dodjeli naziva referalni centar, zdravstvena ustanova obavezan je o navedenim promjenama obavijestiti Ministarstvo,i to u roku od 90 dana od dana nastupanja promjene.

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, zdravstvenoj ustanovi ilidijelu zdravstvene ustanove koja vi{e ne ispunjava kriterije iz~lana 2. ovoga pravilnika, ministar rje{enjem ukida dodijeljeninaziv referalnog centra.

Rje{enje iz stava 1.ovog ~lana upisuje se u registarreferalnihcentara Federacije koji vodi Ministarstvo, a saglasno ~lanu 9.ovog pravilnika.

Rje{enje iz stava 2. ovog ~lana je kona~no u upravnompostupku i protiv istog se mo`e pokrenuti upravni spor kodnadle`nog suda, saglasno propisima o upravnim sporovima.

Rje{enje o ukidanju dodijeljenog naziva referalni centar seobjavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lan 8.O dodijeljenim i ukinutim nazivima referalnog centra Ministarstvo vodi poseban registar.

^lan 9.Zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvene ustanove,

kojima je dodijeljen naziv referalnog centra Ministarstva, na osnovuranijih propisa koji su va ili prije stupanja na snagu ovogpravilnika, du`ne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog pravilnika, u roku od tri mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Do isteka roka iz stava 1. ovog ~lana, ostaju na snazi rje{enjao dodijeljenom nazivu referalnog centra Ministarstva zdravstve-nim ustanovama odnosno dijelu zdravstvene ustanove, izdata na

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 81/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 81

osnovuranijih propisa koji su va ili prije stupanja na snagu ovogpravilnika.

^lan 10.Stupanjemna snagu ovogpravilnika prestajeva`iti Pravilnik

o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra Federalnogministarstva zdravstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj5/00). ^lan 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-3405/1112. maja 2011. godine

SarajevoMinistar

Prof. dr.Rusmir Mesihovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 129. stavak 5. Zakona o zdravstvenojza{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalniministar zdravstva donosi

PRAVILNIKO KRITERIJIMA ZA DODJELU NAZIVA

REFERALNOG CENTRA^lanak 1.Ovim se pravilnikom utvr|uju kriteriji za dodjelu naziva

referalnog centra zdravstvenoj ili dijelu zdravstvene ustanove uFederaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Referalni centar za odre|enu oblast mo`e nositi samo jedna zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove na teritorijiFederacije.

^lanak 2.Kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra su sljede}i:

1. Postignuti znanstveni i stru~ni rezultatiu primjeni, pra}e-nju, prou~avanju i unaprje|enju jedinstvene doktrine i meto-dologije u dijagnostici i terapiji pojedinih bolesti odnosnoskupina bolesti, u prevenciji, kao i rehabilitaciji u zdravstve-noj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove koja podnosizahtjev za dodjelu naziva referalni centar i koji odgovarajueuropskim odnosno svjetskim standardima, a o~ituju se kroz: – vremensko razdoblje od najmanje pet godinau kojem se

bavi primjenom, pra}enjem, prou~avanjem i unaprje-|enjem jedinstvene doktrine i metodologije u dijagno-stici i terapiji pojedinih bolesti odnosno skupini bolesti,u prevenciji i rehabilitaciji,

– razvijanje vlastitog inovativnog pristupa u dijagnostici iterapiji pojedinih bolesti odnosno skupini bolesti, uprevenciji i rehabilitaciji koji ga izdvaja od drugihzdravstvenih ustanova iste djelatnosti i koji se ima smatrati novom zdravstvenom tehnologijom glede~lanka 130. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj za{titi("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) (udaljnjem tekstu: Zakon), {to uklju~uje i razvijen sustavindikatora mjerljivosti ovoga pristupa, te konkretnipozitivni rezultati u roku od pet godina od uvo|enja istog,

– realizacijurazvojnihprojekatau odre|enojgrani zakojuse tra`i dodjela naziva referalni centar i koji ga izdvaja od drugih zdravstvenih ustanova iste djelatnosti,

– dokazanu suradnju s uglednim ustanovama iste stru~neoblasti u inozemstvu ili me|unarodnim ustanovama kroz razmjenu stru~njaka, zajedni~ke znanstveneprojekte ili druge vidove suradnje,

– dokazanu kontinuiranu uspje{nost u znanstvenom istru~nom radu realiziranjem nau~nih i stru~nih proje-kata putem ovla{tenih dr`avnih i federalnih ministar-stava ili me|unarodnih projekata (najmanje tri),

– obra|ene podatke u dijagnostici i terapiji pojedinihbolesti odnosno skupini bolesti, u prevenciji i rehabili-taciji, s pokazateljima o postignutim rezultatima ulije~enju;

2. Postignute stru~no-kadrovske uvjete koji se o~ituju kroz: – najmanje pet zdravstvenih djelatnika s znanstvenim

zvanjima doktori medicinskih znanosti, od toga tri unastavnom zvanju redovitog profesora, izvanrednogprofesora i docenta u stalnom radnom odnosu uzdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanovekojapodnosizahtjevzadodjelunazivareferalnicentar,

– najmanje sedam zdravstvenih djelatnika u zvanjusubspecijaliste i specijaliste iz odre|enegrane za kojusetra`i dodjela naziva referalni centar koji su u stalnomradnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili dijeluzdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev za dodjelunaziva referalni centar,

– broj objavljenih znanstvenih radova u indeksiranimmedicinskim ~asopisima (Current Contentsu, Medline idr.) zdravstvenih djelatnika uposlenih u zdravstvenojustanovi odnosno dijelu zdravstvene ustanove koja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar, stemama usko vezanim uz dijagnostiku i terapijupojedinih bolesti odnosno skupina bolesti, prevenciju irehabilitacijiu u odre|enoj grani za koju se tra`i dodjela naziva referalni centar (najmanje 10 radova, ud`benika,monografija i dr., od ~ega u posljednje dvije godinenajmanje ~etiri rada);

3. Odgovaraju}i prostor, biblioteku, informati~ku opremu ibaze podataka, medicinsko-tehni~ku opremukoji omogu-}avaju rad na pru`anju stru~no-metodolo{ke pomo}i udijagnostici i terapiji pojedinih bolesti odnosno skupina bole-sti, u prevenciji i rehabilitaciji; utvr|ivanju doktrinarnihkriterija za dijagnostiku, lije~enje i rehabilitaciju bolesti, teupoznavanje zdravstvenih djelatnika s najnovijim, u svijetu,prihva}enim saznanjima o pojedinoj bolesti odnosno skupinibolesti, te njezinoj dijagnostici i terapiji, u zdravstvenojustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove koja podnosi zahtjevza dodjelu naziva referalni centar, a o~ituju se kroz: – prostorne uvjete koji su iznad standarda predvi|enih za

zdravstvene ustanove spomenute oblasti s osiguranimu~ionicama,

– bibliotekarsko-informati~ku podr{ku suglasno suvre-menim zahtjevima medicinske struke kojom se omogu-}ava pristup odgovaraju}oj doma}oj i inozemnojstru~noj literaturi, posebno indeksiranim ~asopisima unajva`nijim stranim sekundarnim i tercijarnim publika-cijama,

– najsuvremeniju informati~ku i medicinsko-tehni~kuopremu koja je prema svjetskim standardima priznata iprihva}ena u izu~avanju, dijagnostici i/ili terapiji,lije~enju, prevenciji i rehabilitaciji odgovaraju}e bolestiodnosno skupine bolesti,

– organiziranje aktivnosti u oblasti pra}enja kvalitetezdravstvene za{tite.

^lanak 3.Postupak za dodjelu naziva referalnog centra pokre}e

Stru~no vije}e zdravstvene ustanove.Odluku o proslje|ivanju zahtjeva Federalnom ministarstvu

zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), donosi Upravnovije}e zdravstvene ustanove.

^lanak 4.Zahtjev za dodjelu naziva referalnog centra podnosi seMinistarstvu.Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga ~lanka podnosi se sljede}a

dokumentacija: – rje{enje o ispunjavanju uvjeta zdravstvene ustanove

izdato od ovla{tenog ministarstva zdravstva, kao i rje{e-nje o registraciji izdato od ovla{tenog op}inskog suda,

– dokaz o vlasni{tvu prostora, odnosno ugovor o zakupuposlovnog prostora ne stariji od godinu dana od dana zaklju~ivanja,

– prijedlog zdravstvene djelatnosti ili dijela zdravstvenedjelatnosti u dijagnostici, terapiji, lije~enju, prevenciji irehabilitaciji bolesti odnosno skupini bolesti za koju setra`i dodjela naziva referalni centar,

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 82/176

Broj 28 – Strana 82 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– dokaz o ispunjavanju pojedina~nih kriterija utvr|enih u~lanku 2. ovoga pravilnika,

– spisak stru~nog kadra s urednom osobnom dokumenta-cijom uposlenika koji su u stalnom radnom odnosu uzdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanovekoja podnosi zahtjev za dodjelu naziva referalni centar ikoji ispunjavaju uvjete iz ~lanka 2. to~ka 2. ovoga pravilnika, – spisak opreme s urednim atestima proizvo|a~a opremekojim se potvr|uje kvaliteta, ispravnost i sigurnost opreme u zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstveneustanovekojapodnosi zahtjev za dodjelu naziva referal-ni centar. Iznimno, oprema koja spada u medicinska sredstva treba imati certifikat o usugla{enosti i oznaku ousugla{enosti glede odredbi Zakona o lijekovima imedicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj58/08),

– odluka Upravnog vije}a zdravstvene ustanove iz ~lanka 3. stavak 2. ovoga pravilnika,

– pozitivno mi{ljenje udruge odre|ene subspecijalnostiodnosno specijalnosti, ukoliko je utemeljena,

– pozitivno mi{ljenje ovla{tene federalne komore izoblasti zdravstva, ukoliko je utemeljena,

– dokaz o uplati federalne takse, – dokaz o uplati naknade za rad stru~nog povjerenstva.

^lanak 5.Po prijemu uredno dokumentiranog zahtjeva iz ~lanka 4.

ovoga pravilnika, federalni ministar zdravstva (u daljnjemtekstu: ministar) imenuje stru~no povjerenstvo od najmanje tri~lana, sa zadatkom da kod podnositelja zahtjeva obavineposredan o~evid, te utvrdi ispunjenost kriterija prostora,opreme i kadra za dodjelu naziva referalni centar.

^lanovi stru~nog povjerenstva moraju biti subspecijalistionegrane medicine, za kojuse tra i dodjelanaziva referalni centara i imati znanstveno-nastavno zvanje redovitog, izvanrednogprofesora odnosno docenta, izuzev ~lana stru~nog povjerenstva imenovanog ispred Ministarstva.

Stru~no povjerenstvo iz stavka 1. ovoga ~lanka sa~injava zapisnik, koji je sastavni dio dokumentacije na temelju koje seizdaje rje{enje o dodjeli naziva referalni centar.

Stru~no povjerenstvo odgovara za istinitost podataka navedenih u zapisniku iz stavka 3. ovoga ~lanka.

^lanovima stru~nog povjerenstva pripada nadoknada ~ijuvisinu rje{enjem utvr|uje ministar.

^lanak 6.Na temelju podnijetog dokumentiranog zahtjeva, a po

provedenom postupku utvr|enom ~lankom 5. ovoga pravilnika,ministar donosi rje{enje kojim zdravstvenoj ustanovi ili dijeluzdravstvene ustanove dodjeljuje naziv referalnog centra ilirje{enje kojim se odbija zahtjev.

Rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka upisuje se u registar referalnih centara Federacije koji vodi Ministarstvo, a suglasno~lanku 9. ovoga pravilnika.

Rje{enje o dodjeli naziva referalnog centra objavljuje se u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a sukladno ~lanku 129.stavak 4. Zakona.

Rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka izdaje se s rokom va`enja od pet godina, ra~unaju}i od dana objave rje{enja u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Rje{enje donijetou smislustavka 1.ovoga ~lankaje kona~nou upravnom postupku i protiv istoga se mo`e pokrenuti upravnispor suglasno propisima o upravnim sporovima.

^lanak 7.Ako tijekom obavljanja funkcije referalnog centra, nastanu

promjene u svezi ispunjavanjakriterijana temelju kojih je izdatorje{enje o dodjeli naziva referalni centar, zdravstvena ustanova obvezna je o navedenimpromjenama izvijestiti Ministarstvo,i tou roku od 90 dana od dana nastupanja promjene.

U slu~aju iz stavka1. ovoga ~lanka, zdravstvenojustanoviilidijelu zdravstvene ustanove koja vi{e ne ispunjava kriterije iz

~lanka 2. ovoga pravilnika, ministar rje{enjem ukida dodijeljeninaziv referalnog centra.

Rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka upisuje se u registar referalnih centara Federacije koji vodi Ministarstvo, a suglasno~lanku 9. ovoga pravilnika.

Rje{enje iz stavka 2. ovoga ~lanka je kona~no u upravnompostupku i protiv istoga se mo`e pokrenuti upravni spor kodovla{tenog suda, suglasno propisima o upravnim sporovima.

Rje{enje o ukidanju dodijeljenog naziva referalni centar seobjavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

^lanak 8.O dodijeljenim i ukinutim nazivima referalnog centra

Ministarstvo vodi poseban registar.^lanak 9.

Zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvene ustanove,kojima je dodijeljen naziv referalnog centra Ministarstva, na temelju ranijih propisa koji su va iliprije stupanja na snagu ovogpravilnika, du`ne su usuglasiti svoju organizaciju i poslovanje sodredbama ovoga pravilnika, u roku od tri mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Do isteka roka iz stavka 1. ovoga ~lanka, ostaju na snazirje{enja o dodijeljenom nazivu referalnog centra Ministarstva

zdravstvenim ustanovama odnosno dijelu zdravstvene ustanove,izdata na temelju ranijih propisa koji su va`ili prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

^lanak 10.Stupanjemna snagu ovogpravilnika prestajeva`iti Pravilnik

o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra Federalnogministarstva zdravstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj5/00).

^lanak 11.Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana

objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-37-3405/11

12. svibnja 2011. godineSarajevo

Ministar Prof. dr.Rusmir Mesihovi}, v. r.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIREFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Naosnovu ~lana 11.ta~ka7. i 8., ~lana 12. ta~ka 1,16.20,22,26 i 30,~lana 14.stav2. Zakonao Komisiji za vrijednosne papire("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04),~lana 170. stav 2. ~lana 171. stav 5. i ~lana 222. stav 2. Zakona oinvesticijskim fondovima ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj85/08)uvezisa~lanom46.stav2.Zakonaora~unovodstvuireviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 83/09), Komisija za vrijednosne papireFederacije Bosne i Hercegovine, na 314. sjednici odr`anoj 11.maja 2011. godine, donijela je

PRAVILNIKO IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA

OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJE[TAJAINVESTICIJSKIH FONDOVA^lan 1.

U Pravilniku o uslovima za obavljanje revizije finansijskihizvje{taja investicijskih fondova ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 7/11), u ~lanu 2. mijenja se stav 2. ta~ka c) tako {to sebri{e zarez i dodaje tekst " ili dokaz o tome da revizorsko dru{tvoima uposlenika sa polo`enim ispitom za obavljanje poslova investicijskog savjetnika,", te dodaju novi stavovi (3) i (4) kojiglase:

"(3) Do osiguranja uslova iz stava 2. ta~ka c) ovog ~lana, a najkasnije do 30.9.2011. godine, u slu~aju kada revizorsko dru{tvo nema uposlenog ovla{tenog revizora

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 83/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 83

sa va`e}om licencom koji ujedno ima i uvjerenje opolo`enom ispitu za sticanje zvanja investicijskogsavjetnika, odnosnouposlenikasa zvanjem investicijskogsavjetnika, revizorsko dru{tvo mo`e anga`ovati fizi~kolice sa polo`enim ispitom za obavljanje poslova investijskog savjetnika koje }e biti dio tima koji pru`a uslugu revizije finansijskih izvje{taja za investicijskefondove.

(4) Revizorsko dru{tvo jedu`noovjerenukopijuili primjerakoriginalnog ugovora o anga`ovanju fizi~kog lica sa polo`enim ispitom za obavljanje poslova investicijskogsavjetnika dostaviti Komisiji u prilogu prijave za uvr{tavanje na Listu."

^lan 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1311/1111. maja 2011. godine

Sarajevo

PredsjednikKomisije za vrijednosne papireFederacije Bosne i Hercegovine

Mr.Hasan ]elam, s. r.

Natemelju ~lanka11.to~ka7. i 8., ~lanka12. to~ka 1,16, 20,22,26i30,~lanka14.stavak2.ZakonaoKomisijizavrijednosnepapire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i33/04), ~lanka 170. stavak 2, ~lanka 171. stavak 5. i ~lanka 222.stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novineFederacije BiH",broj 85/08)u s vezi ~lanka46. stavak2. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/09), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 314.sjednici odr`anoj 11. svibnja 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZAOBAVLJANJE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJE[]AINVESTICIJSKIH FONDOVA

^lanak 1.U Pravilniku o uvjetima za obavljanje revizije financijskih

izvje{}a investicijskih fondova ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 7/11), u ~lanku2. mijenja se stavak2. to~ka c) tako {tose bri{e zarez i dodaje tekst " ili dokaz o tomu da revizorskodru{tvo ima uposlenika sa polo`enim ispitom za obavljanjeposlova investicijskogsavjetnika,",te dodaju novistavci (3) i (4)koji glase:

"(3) Do osiguranja uvjeta iz stavka 2. to~ka c) ovog ~lanka, a najkasnije do 30.9.2011. godine, u slu~aju kada revizorsko dru{tvo nema uposlenog ovla{tenog revizora sa va`e}om licencom koji ujedno ima i uvjerenje opolo`enom ispitu za sticanje zvanja investicijskogsavjetnika, odnosnouposlenikasa zvanjem investicijskogsavjetnika, revizorsko dru{tvo mo`e anga`irati fizi~kuosobu sa polo`enim ispitom za obavljanje poslova investijskog savjetnika koja }e biti dio tima koji pru`a uslugu revizije financijskih izvje{}a za investicijskefondove.

(4) Revizorsko dru{tvo je du no ovjeren preslik ili primjerakoriginalnog ugovora o anga`iranju fizi~ke osobe sa polo`enim ispitom za obavljanje poslova investicijskogsavjetnika dostaviti Komisiji u prilogu prijave za uvr{tavanje na Listu."

^lanak 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1311/1111. svibnja 2011. godine

Sarajevo

PredsjednikKomisije za vrijednosne papireFederacije Bosne i Hercegovine

Mr.Hasan ]elam, v. r.

FOND ZA PROFESIONALNUREHABILITACIJU I ZAPO[QAVAWE

OSOBA SA INVALIDITETOMFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu odredaba Zakona o profesionalnoj rehabili-taciji, osposobqavawu zapo{qavawu osoba sa invaliditetom("Slu bene novine Federacije BiH", br. 9/10), odredabaZakona o ustanovama ("Sly`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i13/94), te prethodno pribavqenom saglasno{}u VladeFederacijeBosneiHercegovine(Odlukaodavawusaglasnostina Statut FondaV.broj112/2011od14.02. 2011.godine),UpravniodborFondazaprofesionalnurehabilitacijuizapo{qavaweosoba sa invaliditetom, polaze}i od ovla{tewa utvr|enih uta~ki IX. Odluke o osnivawu Fonda za profesionalnurehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sa invaliditetom("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/10), na sjedniciodr`anoj dana 16. februara 2011. godine, donio je

STATUTFONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[QAVAWE OSOBA SA INVALIDITETOM

I. OP[TE ODREDBE^lan 1.

Ovim Statutom ure|uju se pitawa koja su za ovaj aktpredvi|ena dase reguli{uu skladusa Zakonom o profesional-noj rehabilitaciji, osposobqavawu i zapo{qavawu osoba sainvaliditetom ("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 9/10),pitawa utvr|ena Zakonom o ustanovama ("Slu`beni listRBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), te druga pitawa od zna~aja za radFondaza profesionalnurehabilitacijui zapo{qavawe osobasa invaliditetom (u daqem tekstu: Fond), {to naro~itoobuhvata:

– naziv i sjedi{te te pravni polo aj Fonda kao javneustanove;

– osniva~ Fonda kao javne ustanove; – obaveze Fonda prema osniva~u; – djelatnost Fonda, te na~in i uslovi obavqawa te

djelatnosti; – sredstva Fonda i na~in raspore|ivawa sredstava za

rad, te ograni~ewa u pogledu sticawa, optere}ivawaiotu|ivawa nekretnina i druge imovine Fonda;

– odnos prema korisnicima usluga; – organii tijelaFonda,wihovdjelokrug, sastavi na~in

izbora Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor); – vr{ewe stru~nih i administrativnih poslova, – finansirawe i finansijsko poslovawe Fonda, – na~inu ostvarivawa javnosti rada; – op{ti akti Fonda i – druga pitawa od zna~aja za rad Fonda.

^lan 2.Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe

osoba sa invaliditetom je osnovan Odlukom o osnivawu Fondaza profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sainvaliditetom ("Slu bene novine Federacije BiH", broj48/10).

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 84/176

Broj 28 – Strana 84 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Fond je javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe iupisuje se u sudski registar.

Fondje pravnaosoba sa pravima, obavezama i odgovorno{}uutvr|enim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, ospo-sobqavawu i zapo{qavawuosobasa invaliditetom ("Slu be-ne novine Federacije BiH", br. 9/10), Odlukom o osnivawu

Fondaza profesionalnurehabilitacijui zapo{qavaweosobasa invaliditetom i ovim Statutom.

II. NAZIV I SJEDI[TE FONDA^lan 3.

Naziv Fonda glasi:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe

osoba sa invaliditetomSjedi{teFonda jeu Sarajevu,ulicaVilsonovo{etali{te

10, Op{tina Novo Sarajevo.^lan 4.

Naziv Fonda mora biti istaknut na zgradi u kojoj jesjedi{te Fonda.

^lan 5.Fond ima pe~at i {tambiq.Pe~at Fonda je okruglog oblika promjera 50 mm, u kojem jelatini~nim pismom upisan sqede}i tekst:FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[QAVAWE OSOBA SA INVALIDITETOM.[tambiq Fonda je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30

mm u kojem je latini~nim pismom upisan sqede}i tekst:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe

osoba sa invaliditetom.^lan 6.

Broj pe~ata i {tambiqa Fonda, na~in wihove upotrebe,~uvawa, rukovawa i druga pitawa propisuje direktor Fondaposebnim uputstvom.

III. OSNIVA^ FONDA^lan 7.

Osniva~ Fonda je:BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I

HERCEGOVINE(Parlament Federacije BiH je na sjednici Predstavni-

~kog doma odr`anoj 28.07.2010. godine i sjednici Doma narodaodr`anoj29.07.2010. godine, donioOdlukuo osnivawuFondazaprofesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sainvaliditetom, br.PF01-02-920/10od 29.07.2010. godine,kojajeobjavqena u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 48/10od 09.08.2010. godine).

IV. DJELATNOST I SREDSTVA FONDA^lan 8.

Fond obavqa sqede}e poslove: – provodi politiku razvoja i unapre|ivawa profe-

sionalne rehabilitacije i zapo{qavawa osoba sainvaliditetom, osim obrazovnih ustanova ~ija jeosnovna djelatnost sticawe osnovnog i sredwegobrazovawa;

– finansira i sufinansira profesionalnu rehabili-taciju i osposobqavawe i zapo{qavawe osoba sainvaliditetom;

– finansira i sufinansira programe razvoja privred-nihdru{tavazazapo{qavawe osobasa invaliditetomi za{titnih radionica;

– finansira i sufinansira programe za odr`avawezaposlenosti osoba sa invaliditetom;

– nadzire ostvarivawe prava na nov~anu nadoknadu,stimulans i kori{tewe drugih sredstava Fonda;

– vr{i isplate nov~anih nadoknada i stimulansa; – vr{i refundaciju sredstava upla}enih doprinosa,

poreza na dohodak i dijela plata za osobe sainvaliditetom zaposlene u za{titnim radionicama;

– provodipolitikurazvojai unapre|ivawaprofesional-ne rehabilitacije i zapo{qavawa osoba sa invalidi-tetom;

– nadzire pravilnost obra~una nov~ane nadoknade ivjerodostojnostdokaza i drugih dokumenata u skladusaZakonom;

– ostvaruje saradwu sa me|unarodnim i doma}imdonatorskim,vladinimi nevladinimorganizacijamauciqu razvijawa projekata i prikupqawe sredstava usvrhu provo|ewa aktivnosti Fonda;

– vr{i i druge poslove predvi|ene Zakonom i va`e}impropisima, te aktima Fonda.

Prema klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu beniglasnik BiH", br.47/10) djelatnost Fonda je obuhva}ena u{iframa djelatnosti koje glase:

88.10 Djelatnost socijalne za{tite bez smje{tajaza starije osobe i osobe sa invaliditetom

88.99 Ostale djelatnosti socijalne za{tite bezsmje{taja, d.n.;

94.99 Djelatnosti ostalih ~lanskih organizacija,d.n.

^lan 9.Sredstva i prihodi Fonda osiguravaju se u skladu sa

Zakonom.Sredstva za osnivawe i po~etak rada Fonda ~ine nov~ana

sredstva u iznosu od 450.000,00 KM (slovima: ~etiristotine-pedesethiqada KM).

Fond ima svoj ra~un otvoren kod komercijalne banke uskladu sa Zakonom.

Fond donosi godi{wi financijski plan.Godi{wi financijski plan sadr`i prikaz prihoda prema

wihovom izvoru i plan kori{tewa sredstava po namjeni.Fond podnosi Parlamentu Federacije Bosne i

Hercegovine izvje{taje o izvr{ewu finansijskog plana.V. ORGANI I TIJELA FONDA I WIHOV DJELOKRUG

^lan 10.Organi Fonda su: – Upravni odbor; – Nadzorni odbor i – Direktor

^lan 11.Postupak imenovawai razrje{ewa organaFondavr{i se u

skladu sa propisima o ustanovama, ministarskim, vladinim idrugim imenovawima, Zakonom i Statutom Fonda.

Upravni odbor

^lan 12.Upravni odbor Fonda broji 7 (sedam) ~lanova od kojih su 3

(tri) ~lana predstavnici organizacija osoba sa invalidi-tetom, koje su osniva~i ili vlasnici ustanova i privrednihdru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavaweosoba sa invaliditetom.

Upravni odbor imenuje Vlada FBiH, na osnovu javnogkonkursa, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom ovladinim, ministarskim i drugim imenovawima.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na pe-riod od ~etiri godine.

Ista osoba mo`e se ponovo imenovati za ~lana Upravnogodbora za jo{ jedan mandatni period.

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 85/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 85

^lan 13.

Upravni odbor Fonda vr{i sqede}e poslove: – donosi Statut Fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade

Federacije; – imenuje direktora Fonda, uz prethodnu saglasnost

Vlade Federacije; – donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; – donosi planove i programe rada i razvoja Fonda; – upravqa sredstvima Fonda, prati stawe uplata i

odlu~uje o wihovom kori{tewu; – donosi godi{wi finansijski plan i usvaja godi{we i

periodi~ne obra~une; – donosi op{ti akt o unutra{woj organizaciji i

sistematizaciji poslova; – usmjerava, kontroli{e i ocjewuje rad direktora; – rje{ava sva pitawa odnosa sa osniva~em; – odlu~uje o kori{tewu sredstava Fonda preko iznosa

od 10.000,00 KM; – odgovara osniva~u za rezultate rada Fonda; – odlu~uje o prigovoru zaposlenika na odluku kojom je

direktor Fonda odlu~io o pravu, obavezi iliodgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;

– usvaja i podnosi osniva~u godi{we izvje{taje oposlovawu Fonda;

– odlu~uje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava; – odlu~uje o sticawu, optere}ivawu i otu|ivawu

nekretnina u vlasni{tvu Fonda; – osniva komisije i druga radna tijela Fonda i – odlu~uje o drugim pitawima od zna~aja za rad i

poslovawe Fonda.^lan 14.

Upravni odbor Fonda radi i odlu~uje na sjednicama.Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnogodbora.

Upravni odbor mo`e odr`ati sjednicu kojoj prisustvujevi{e od polovine ~lanova Upravnog odbora, a odlu~ujeve}inom glasova svih ~lanova Upravnog odbora.

Na~in rada Upravnog odbora bli`e se ure|uje Poslovni-kom o radu Upravnog odbora, kojim se ure|uje i na~in radakomisija i drugih radnih tijela koje osniva Upravni odbor.

^lan 15.Predsjednik i ~lanUpravnog odboramo e biti razrije{en

du`nosti i prijeisteka vremena na koje je imenovan, ako: – sam zatra`i razrje{ewe; – ne ispuwavadu nosti~lanai neprisustvujena 3 (tri)

ili vi{e sjednica.Inicijativuza razrje{ewepredsjednika i ~lanaUpravnog

odbora mo`e dati Upravni odbor Fonda.^lan 16.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imaju pravo namjese~nu naknadu u skladu sa Zakonom i drugim propisimakojima se ure|uju naknade.

Odluku o visini naknade iz stava 1. ovog ~lana donosiUpravni odbor.Nadzorni odbor Fonda

^lan 17.NadzorniodborFondajeorgankontroleposlovawaFonda.Nadzorni odbor broji 5 (pet) ~lanova.Nadzorni odbor Fonda imenuje Vlada FBiH, na osnovu

javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom ovladinim, ministarskim i drugim imenovawima.

^lan 18.

Nadzorni odbor obavqa sqede}e poslove: – vr{i kontrolu poslovawa Fonda,

– analizira izvje{taje o poslovawu Fonda, – izvje{tava Upravni odbor i direktora Fonda o

rezultatima nadzora – vr{i nadzor nad zakonitim utro{kom sredstava

Fonda, u skladu sa finansijskim planom, – donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora i

– vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i op{timaktima Fonda.Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na

mjese~nu naknadu u skladu sa Zakonom i drugim propisimakojima se ure|uju naknade.

Odlukuovisininaknadeizstava2.donosiUpravniodbor.

Direktor Fonda

^lan 19.Direktora Fonda imenuje Upravni odbor uz prethodno

pribavqewu saglasnost Vlade FBiH, na osnovu javnogkonkursa objavqenog u "Slu benim novinama FederacijeBiH" i sredstvima javnog informisawa.

^lan 20.DirektorFondaimenujesenaperiodod4(~etiri)godinei

mo`e jo{ jednom uzastopno biti imenovan na tu funkciju.ZadirektoraFondamo`ebitiimenovanaosobakoja,pored

op{tih uslovapropisanih Zakonom o vladinim,ministarskimi drugim imenovawima, ispuwava i sqede}e posebne uvjete:

– VSS, zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kogsmjera;

– da ima najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva naposlovima rukovo|ewa;

– da ima izra`ene organizacijske sposobnosti isklonost za timski rad.

Ukoliko dva ili vi{e kandidata budu u cijelostiispuwavali svekriterije za izbor,prednost }ese dati osobisainvaliditetom, a sve u skladu sa Zakonom o profesionalnojrehabilitaciji, osposobqavawu i zapo{qavawu osoba sainvaliditetom("Slu`benenovineFederacijeBiH",br. 9/10).

^lan 21.Ako se ne izvr{i imenovawe direktora Fonda, Upravni

odbor }e bez konkursa imenovati vr{ioca du`nosti (v.d.)direktora iz reda stru~nih zaposlenika zaposlenih u Fondu.

Vr{ilac du`nosti direktora ima sva prava i du`nostidirektora.

Vr{ilac du`nosti direktoramo`e rukovoditiFondom doimenovawa direktora, najdu`e {est mjeseci od dana wegovogimenovawa.

^lan 22.Direktor Fonda obavqa sqede}e poslove: – organizuje i rukovodi radom i poslovawem Fonda, – predstavqa i zastupa Fond, – utvr|uje poslovnu politiku Fonda, – izvr{ava odluke Upravnog odbora, – Upravnom odboru predla`e mjere za efikasno i zako-

nitoobavqawedjelatnostiradikojihjeosnovanFond,

– Odlu~uje o kori{tewu sredstava Fonda u iznosu do10.000,00KM u skladusa Pravilnikom o finansijskomposlovawu,

– predla`e unutra{wu organizaciju i sistematizacijuposlova,

– predla`e godi{wi finansijski plan Fonda, – podnosi izvje{taje o izvr{ewu finansijskog plana

Fonda, – odgovara za zakonitost rada Fonda, – predla`e dono{ewe op{tih akata i odluka iz

nadle`nosti Upravnog odbora fonda, – donosi op{te akte propisane zakonom za ~ije

dono{ewe nije nadle`an Upravni odbor Fonda,

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 86/176

Broj 28 – Strana 86 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– zakqu~uje ugovore o radu sa zaposlenicima i odlu~uje opravima,obavezamaiodgovornostimaizradnogodnosa,

– uz saglasnost Upravnog odbora, imenuje i razrje{avazaposlenike Fonda koji imaju posebna ovla{tewa iodgovornosti,

– vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim

Statutom i drugim op{tim aktima Fonda.^lan23.Direktor Fonda mo e u skladu sa Zakonom svoja

ovla{tewa prenijeti na drugu osobu pri ~emu }e odreditiobim, sadr aj i trajawe ovla{tewa, o ~emu je du`anblagovremeno obavijestiti Upravni odbor.

^lan24.Upravniodbormo`e pokrenutiinicijativuza razrje{ewe

direktora Fonda i prije isteka vremena na koje je imenovan,ako utvrdi da je:

– odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad Fonda, – na li~ni zahtjev direktora i – u drugim slu~ajevima utvr|enim Zakonom.Prijedlog za prijevremeno razrje{ewe direktora iz

alineje 1. stava 1. ovog ~lana mo`e dati osniva~.

VI. VR[EWE STRU^NIH I ADMINISTRATIVNIHPOSLOVA^lan25.

Stru~ne i administrativne poslove obavqaju zaposleniciFonda kroz odgovaraju}e organizacione jedinice koje seformiraju prema vrsti i obimu poslova iz djelokruga radaFonda.

Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjestautvr|uje se Pravilnikom.

VII. FINANSIRAWE I FINANSIJSKO POSLOVAWE^lan26.

Sredstva za rad Fonda osiguravaju se u skladu sa Zakonom.

Prihodi Fonda ~ine: – sredstva iz buxeta Federacije BiH,

– sredstva posebnog doprinosa, – sredstva Federalnog zavoda za zapo{qavawe uprocentu utvr|enom Zakonom,

– sredstva kantonalnih slu`bi za zapo{qavawe uprocentu utvr|enom Zakonom,

– neutro{ena sredstva za posebne namjene utvr|enaZakonom,

– sredstva donacija doma}ih i stranih pravnih ifizi~kih lica, i

– drugi prihodi ostvareni na osnovu Zakona i drugihpropisa.

^lan27.Nadzornad kori{tewemsredstavaFondavr{iFederalno

ministarstvo finansija u skladu sa Zakonom.Finansijski planovi i izvje{taji Fonda, dostavqaju se

Federalnom ministarstvu finansija na na~in i u rokovima

propisanim Zakonom o buxetima.^lan28.

Bli`e odredbe o finansijskom poslovawu, kwigovodstve-nim i drugim evidencijama koje se vode u Fondu utvr|uju seop{tim aktima koje donosi Upravni odbor i direktor Fonda.

VIII. JAVNOST RADA^lan29.

Rad Fonda je javan.Za davawe informacija sredstvima javnog informisawa o

radu i poslovawuFondaovla{ten jedirektorFondaili osobakoju direktor ovlasti.

Javnost rada Fonda osigurava se:

– objavqivawemStatutaFondau "Slu benim novinamaFederacije BiH",

– dostavqawem programa rada, izvje{taja o radu ifinansijskih izvje{taja nadle`nim institucijama uskladu sa zakonom,

– putem {tampanih materijala,

– putem WEBstranice Fonda, – obavje{tewima putem sredstava informisawa i – na drugi na~in u skladu sa op{tim aktima Fonda.

^lan 30.Fond }e podnijeti Vladi Federacije i Parlamentu

FederacijeBosnei Hercegovine izvje{tajo radu i izvje{tajorealizacijifinansijskogplanai programaza proteklugodinunajkasnije do konca marta teku}e godine.

^lan 31.Fond o svom radu izvje{tava javnost pravovremeno i

istinito.Fond je du`an javnosti, ovla{tenim organima i pravnim

licima koja obavqaju javne djelatnosti, na wihov zahtjev,pru`iti informacije o obavqawu svojedjelatnosti, posebno o

na~inu kori{tewa sredstava i postignutim rezultatima naunapre|ewu profesionalne rehabilitacije, i zapo{qavawaosoba sa invaliditetom, te omogu}iti uvid u odgovaraju}udokumentaciju.

^lan 32.Davawe informacija, odnosno uvid u dokumentaciju

ograni~ava se ukoliko ti podaci predstavqaju slu`benu iliposlovnu tajnu.

^lan 33.Poslovnom tajnom u smislu odredbi ovog Statuta smatraju

se dokumenti i podaci: – koje nadle`ni organ proglasi poslovnom tajnom, – koje nadle`ni organ kao povjerqive dostavi Fondu, – koji sadr`e ponudu za javno nadmetawe ili konkurs do

objavqivawa rezultata, – svi ostali dokumenti i podaci ~ije bi saop{tavawe

neovla{tenoj osobi, s obzirom na wihovu prirodu izna~aj, bili {tetni interesima Fonda.

^lan 34.Isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom

drugim osobama mogu saop{titi samo direktor Fonda izaposlenik koji za to ima posebno ovla{tewe direktora.

^lan 35.Poslovnu tajnu du`ni su ~uvati i svi zaposlenici Fonda

koji suna bilokojina~insaznalizaispravu ilipodatakkoji sesmatra poslovnom tajnom.

Du`nost ~uvawa poslovne tajne traje i nakon prestankaradnog odnosa u Fondu.

^lan 36.

Ne smatra se povredom ~uvawa poslovne tajne saop{tewepodataka ili dostavqawe dokumenata koji se smatrajuposlovnom tajnom, ako se isti saop{tavaju osobama, organimaili organizacijama, na osnovu zakona ili drugih propisa.

^lan 37.Ne smatra se povredom ~uvawa poslovne tajne saop{tewe

podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicamaUpravnog odbora, ako je takvo saop{tewe neophodno radivr{ewa poslova tog organa.

Osoba koja na sjednici Upravnog odbora saop{tava tepodatke, du na je upozoriti prisutne da se ti podaci idokumenti smatraju poslovnom tajnom i da su prisutni takveinformacije ~uvati kao poslovnu tajnu.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 87/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 87

IX. OP[TI AKTI^lan38.

Op{ti akti Fonda su: – Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematiza-

ciji poslova, – Pravilnik o radu, – Pravilnik o pla}ama i drugim primawima, – Pravilnik o finansijskom poslovawu, – Pravilnik o inventarisawu, – Pravilniko stru~nom osposobqavawu i usavr{avawu

zaposlenika, – Pravilnik o slobodnom pristupu informacijama, – Pravilnik o za{titi na radu, – Pravilnik o internoj kontroli i – drugi akti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.Rokza dono{ewe op{tihakataFondaje 60 ({ezdeset) dana

od dana stupawa na snagu ovog Statuta.

X. ZAVR[NE ODREDBE^lan39.

NasvapitawakojaseodnosenaradiposlovaweFonda,kojanisu druga~ije ure|ena Zakonom, primjewuju se propisi o javnim ustanovama, kao i drugi odgovaraju}i propisi, te ovajStatut i akta Fonda.

^lan40.Ovaj Statut se smatra donesenim danom notarske obrade, u

skladusa uslovima iz ~lana 73.Zakona o notarima ("Slu benenovineFederacije BiH", broj 45/02)i potpisivawemod stranepredsjedavaju}eg Upravnog odbora Fonda.

Statut stupa na snagu danom notarske obrade od kada se iprimjewuje.

Budu}eizmjene i dopuneovogStatuta vr{e senana~in i popostupku utvr|enom za wegovo dono{ewe, kada o tome odlu~inadle`ni organ Fonda ili kada je to potrebno zbog zakonskeobaveze, s tim da }e se te izmjene ili dopune donijeti u forminotarski obra|ene isprave.

^lan41.

Ovaj Statut }e se objaviti u "Slu`benim novinamaFederacije BiH".

BrojOPU-IP: 104/201116. februara 2011. godine

PredsjednicaUpravnog odbora

Jasmina Hercegovac ,s . r.

Na osnovu odredaba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 9/10), odredaba Zakona o ustanovama (Slu`beni list RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94), teprethodno pribavljenom saglasno{}u Vlade Federacije Bosne iHercegovine (Odluka o davanju saglasnosti na Statut Fonda V.broj 112/2011 od 14.02.2011. godine), Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invalidi-tetom, polaze}i od ovla{tenja utvr|enih u ta~ki XI. Odluke oosnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanjeosoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.48/10),na sjedniciodr`anoj16. februara 2011.godine, donio je

STATUTFONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOMI. OP]E ODREDBE

^lan 1.Ovim Statutom ure|uju se pitanja koja su za ovaj akt

predvi|ena da se reguli{u u skladu sa Zakonom o profesionalnojrehabilitaciji, osposobljavanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 9/10),

pitanja utvr|ena Zakonom o ustanovama (Slu`beni list RBiHbr.6/92,8/93i 13/94), tedrugapitanja odzna~aja za radFonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond), {to naro~ito obuhvata:

– naziv i sjedi{te, te pravni polo`aj Fonda kao javneustanove;

– osniva~ Fonda kao javne ustanove; – obaveze Fonda prema osniva~u; – djelatnostFonda,te na~in i usloviobavljanjate djelatnosti; – sredstva Fonda i na~in raspore|ivanja sredstava za rad,

te ograni~enja u pogledu sticanja, optere}ivanja iotu|ivanja nekretnina i druge imovine Fonda;

– odnos prema korisnicima usluga; – organi i tijela Fonda, njihov djelokrug, sastav i na~in

izbora (Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor); – vr{enje stru~nih i administrativnih poslova, – finansiranje i finansijsko poslovanje Fonda, – na~inu ostvarivanja javnosti rada; – op}i akti Fonda i – druga pitanja od zna~aja za rad Fonda.

^lan 2.Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa

invaliditetom je osnovan Odlukom o osnivanju Fonda za profe-

sionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/10).Fond je javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe i

upisuje se u sudski registar.Fond je pravna osoba sa pravima, obavezama i odgovorno{}u

utvr|enim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposoblja-vanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 9/10), Odlukom o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invalidi-tetom i ovim Statutom.II. NAZIV I SJEDI[TE FONDA

^lan 3.Naziv Fonda glasi:

Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa invaliditetom

Sjedi{te Fondaje u Sarajevu, ulica Vilsonovo {etali{te 10,Op}ina Novo Sarajevo.^lan 4.

Naziv Fonda mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedi{teFonda.

^lan 5.Fond ima pe~at i {tambilj.Pe~at Fonda jeokruglogoblika promjera 50 mm,u kojem je

latini~nim pismom upisan sljede}i tekst:FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM.[tambilj Fonda je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30

mm u kojem je latini~nim pismom upisan sljede}i tekst:Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa

invaliditetom.

^lan 6.Broj pe~ata i {tambilja Fonda, na~in njihove upotrebe,~uvanja, rukovanja i druga pitanja propisuje direktor Fonda posebnim uputstvom.III. OSNIVA^ FONDA

^lan 7.Osniva~ Fonda je:

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE IHERCEGOVINE

(Parlament Federacije BiH je na sjednici Predstavni~kogdoma odr`anoj 28.07.2010. godine i sjednici Doma naroda odr`anoj 29.07.2010. godine, donio Odluku o osnivanju Fonda

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 88/176

Broj 28 – Strana 88 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom, br. PF01-02-920/10 od 29.07.2010. godine, koja je objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH" br. 48/10od 09.08.2010. godine).IV. DJELATNOST I SREDSTVA FONDA

^lan 8.Fond obavlja sljede}e poslove: – provodi politiku razvoja i unapre|ivanja profesionalne

rehabilitacije i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom,osim obrazovnih ustanova ~ija je osnovna djelatnost sticanje osnovnog i srednjeg obrazovanja;

– finansira i sufinansira profesionalnu rehabilitaciju iosposobljavanje i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom;

– finansira i sufinansira programe razvoja privrednihdru{tava za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom iza{titnih radionica;

– finansira i sufinansira programe za odr`avanjezaposlenosti osoba sa invaliditetom;

– nadzire ostvarivanje prava na nov~anu nadoknadu,stimulans i kori{tenje drugih sredstava Fonda;

– vr{i isplate nov~anih nadoknada i stimulansa;

– vr{i refundaciju sredstava upla}enih doprinosa, poreza na dohodak i dijela pla}a za osobe sa invaliditetomzaposlene u za{titnim radionicama;

– provodi politiku razvoja i unapre|ivanja profesionalnerehabilitacije i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom;

– nadzire pravilnost obra~una nov~ane nadoknade i vjero-dostojnost dokaza i drugih dokumenata u skladu sa Zakonom;

– ostvaruje saradnju sa me|unarodnim i doma}imdonatorskim, vladinim i nevladinim organizacijama uciljurazvijanjaprojekataiprikupljanjesredstavausvrhuprovo|enja aktivnosti Fonda;

– vr{i i druge poslove predvi|ene Zakonom i va e}impropisima, te aktima Fonda.

Prema klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH",br. 47/10) djelatnost Fonda je obuhva}ena u {iframa djelatnostikoje glase:

88.10 Djelatnost socijalne za{tite bez smje{taja za starije osobe i osobe sa invaliditetom;88.99 Ostale djelatnosti socijalne za{tite bez

smje{taja, d.n.;94.99 Djelatnosti ostalih ~lanskih organizacija, d.n.

^lan 9.Sredstva i prihodi Fondaosiguravajuseu skladusa Zakonom.Sredstva za osnivanje i po~etak rada Fonda ~ine nov~ana

sredstva u iznosu od 450.000,00 KM (slovima: ~etiristotinepe-desethiljada KM).

Fond ima svoj ra~un otvoren kod komercijalne banke uskladu sa Zakonom.

Fond donosi godi{nji finansijski plan.Godi{nji finansijski plan sadr`i prikaz prihoda prema

njihovom izvoru i plan kori{tenja sredstava po namjeni.Fond podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

izvje{taje o izvr{enju finansijskog plana.V. ORGANI I TIJELA FONDA I NJIHOV DJELOKRUG

^lan 10.Organi Fonda su: – Upravni odbor; – Nadzorni odbor i – Direktor

^lan 11.Postupak imenovanja i razrje{enja organa Fonda vr{i se u

skladu sa propisima o ustanovama, ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima, Zakonom i Statutom Fonda.

Upravni odbor^lan 12.

UpravniodborFondabroji7 (sedam) ~lanova odkojih su3 (tri)~lana predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, koje suosniva~i ili vlasnici ustanovai privrednih dru{tava za profesionalnurehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom.

Upravni odbor imenuje Vlada FBiH, na osnovu javnogkonkursa, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom ovladinim, ministarskim i drugim imenovanjima.

Predsjednik i ~lanovi Upravnogodbora imenuju se na periodod ~etiri godine.

Ista osoba mo`e se ponovo imenovati za ~lana Upravnogodbora za jo{ jedan mandatni period.

^lan 13.Upravni odbor Fonda vr{i sljede}e poslove:

– donosi Statut Fonda, uz prethodnu saglasnost VladeFederacije;

– imenuje direktoraFonda,uz prethodnu saglasnost VladeFederacije;

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; – donosi planove i programe rada i razvoja Fonda;

– upravlja sredstvima Fonda, prati stanje uplata i odlu~ujeo njihovom kori{tenju; – donosi godi{nji finansijski plan i usvaja godi{nje i

periodi~ne obra~une; – donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistemati-

zaciji poslova; – usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora; – rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; – odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda preko iznosa od

10.000,00 KM; – odgovara osniva~u za rezultate rada Fonda; – odlu~uje o prigovoru zaposlenika na odluku kojom je

direktor Fonda odlu~io o pravu, obavezi ili odgovor-nosti zaposlenika iz radnog odnosa;

– usvaja i podnosi osniva~u godi{nje izvje{taje oposlovanju Fonda;

– odlu~uje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava; – odlu~uje o sticanju, optere}ivanju i otu|ivanjunekretnina u vlasni{tvu Fonda; – osniva komisije i druga radna tijela Fonda i – odlu~uje o drugim pitanjima od zna~aja za rad i

poslovanje Fonda.^lan 14.

Upravniodbor Fondaradi i odlu~ujena sjednicama. SjedniceUpravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor mo`e odr`ati sjednicu kojoj prisustvuje vi{eod polovine ~lanova Upravnog odbora, a odlu~uje ve}inomglasova svih ~lanova Upravnog odbora.

Na~in rada Upravnog odborabli`ese ure|uje Poslovnikomoradu Upravnog odbora, kojim se ure|uje i na~in rada komisija idrugih radnih tijela koje osniva Upravni odbor.

^lan 15.

Predsjednik i ~lan Upravnog odbora mo`e biti razrije{endu`nosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako: – sam zatra`i razrje{enje; – ne ispunjava du`nosti ~lana i ne prisustvuje na 3 (tri) ili

vi{e sjednica.Inicijativu za razrje{enje predsjednika i ~lana Upravnog

odbora mo`e dati Upravni odbor Fonda.^lan 16.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imaju pravo na mjese~nu naknadu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se ure|uju naknade.

Odluku o visini naknade iz stava 1. ovog ~lana donosiUpravni odbor.

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 89/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 89

Nadzorni odbor Fonda^lan 17.

NadzorniodborFondajeorgankontroleposlovanjaFonda.Nadzorni odbor broji 5 (pet) ~lanova.Nadzorni odbor Fonda imenuje Vlada FBiH, na osnovu

javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonomo vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima.

^lan 18.Nadzorni odbor obavlja sljede}e poslove:

– vr{i kontrolu poslovanja Fonda, – analizira izvje{taje o poslovanju Fonda, – izvje{tava Upravni odbor i direktora Fonda o

rezultatima nadzora; – vr{i nadzor nad zakonitim utro{kom sredstava Fonda, u

skladu sa finansijskim planom, – donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora i – vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i op}im aktima

Fonda.Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na

mjese~nu naknadu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se ure|uju naknade.

Odluku o visini naknade iz stava 2. donosi Upravni odbor.Direktor Fonda

^lan 19.Direktora Fonda imenuje Upravni odbor uz prethodno

pribavljenju saglasnost Vlade FBiH, na osnovu javnog konkursa objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH" isredstvima javnog informiranja.

^lan 20.Direktor Fonda imenuje se na period od 4 (~etiri) godine i

mo`e jo{ jednom uzastopno biti imenovan na tu funkciju.Za direktora Fonda mo`e biti imenovana osoba koja, pored

op}ih uvjeta propisanih Zakonom o vladinim, ministarskim idrugim imenovanjima, ispunjava i sljede}e posebne uvjete:

– VSS, zavr{enfakultetdru{tvenogili tehni~kog smjera; – da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na

poslovima rukovo|enja; – da imaizra eneorganizacijskesposobnostii sklonost za

timski rad.Ukolikodvailivi{ekandidatabuduucijelostiispunjavalisve

kriterijeza izbor, prednost }e se dati osobi sa invaliditetom, a sveu skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 9/10).

^lan 21.Akose ne izvr{i imenovanje direktoraFonda, Upravni odbor

}e bez konkursa imenovati vr{ioca du`nosti (v.d.) direktora izreda stru~nih zaposlenika zaposlenih u Fondu.

Vr{ilacdu`nostidirektoraimasvapravaidu`nostidirektora.Vr{ilac du`nosti direktora mo`e rukovoditi Fondom do

imenovanja direktora, najdu`e {est mjeseci od dana njegovogimenovanja.

^lan 22.

Direktor Fonda obavlja sljede}e poslove: – organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Fonda, – predstavlja i zastupa Fond, – utvr|uje poslovnu politiku Fonda, – izvr{ava odluke Upravnog odbora, – Upravnomodboru predla`e mjere za efikasnoi zakonito

obavljanje djelatnosti radi kojih je osnovan Fond, – Odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda u iznosu do

10.000,00 KM u skladu sa Pravilnikom o finansijskomposlovanju,

– predla eunutra{njuorganizacijui sistematizacijuposlova, – predla`e godi{nji finansijski plan Fonda, – podnosi izvje{tajeo izvr{enju finansijskogplana Fonda, – odgovara za zakonitost rada Fonda,

– predla`e dono{enje op}ih akata i odluka iz nadle`nostiUpravnog odbora fonda,

– donosi op}e akte propisane zakonom za ~ije dono{enjenije nadle`an Upravni odbor Fonda,

– zaklju~uje ugovore o radu sa zaposlenicima i odlu~uje opravima, obavezama i odgovornostima iz radnogodnosa,

– uz saglasnost Upravnog odbora, imenuje i razrje{ava zaposlenike Fonda koji imaju posebna ovla{tenja iodgovornosti,

– vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovimStatutom i drugim op}im aktima Fonda.

^lan 23.Direktor Fonda mo`e u skladu sa Zakonom svoja ovla{tenja

prenijeti na drugu osobu pri ~emu }e odrediti obim, sadr`aj itrajanje ovla{tenja, o ~emu je du`an blagovremeno obavijestitiUpravni odbor.

^lan 24.Upravni odbor mo`e pokrenuti inicijativu za razrje{enje

direktora Fonda i prije isteka vremena na koje je imenovan, akoutvrdi da je:

– odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad Fonda, – na li~ni zahtjev direktora i – u drugim slu~ajevima utvr|enim Zakonom.Prijedlog za prijevremeno razrje{enje direktora iz alineje 1.

stava 1. ovog ~lana mo`e dati osniva~.VI. VR[ENJE STRU^NIH I ADMINISTRATIVNIHPOSLOVA

^lan 25.Stru~ne i administrativne poslove obavljaju zaposlenici

Fonda kroz odgovaraju}e organizacione jedinice koje seformirajupremavrstiiobimuposlovaizdjelokrugaradaFonda.

Unutra{nja organizacija i sistematizacija radnih mjesta utvr|uje se Pravilnikom.VII. FINANSIRANJE I FINANSIJSKO POSLOVANJE

^lan 26.Sredstvazarad Fondaosiguravaju seu skladusa Zakonom.

Prihodi Fonda ~ine: – sredstva iz bud`eta Federacije BiH, – sredstva posebnog doprinosa, – sredstva Federalnog zavodaza zapo{ljavanje u procentu

utvr|enom Zakonom, – sredstva kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje u procentu

utvr|enom Zakonom, – neutro{ena sredstva za posebne namjene utvr|ena

Zakonom, – sredstva donacijadoma}ihi stranihpravnih i fizi~kih lica, i – drugiprihodiostvareninaosnovuZakonai drugihpropisa.

^lan 27.Nadzor nad kori{tenjem sredstava Fonda vr{i Federalno

ministarstvo finansija u skladu sa Zakonom.Finansijski planovi i izvje{taji Fonda, dostavljaju se

Federalnom ministarstvu finansija na na~in i u rokovima propisanim Zakonom o bud`etima.^lan 28.

Bli`e odredbe o finansijskom poslovanju, knjigovodstvenimi drugim evidencijama koje se vode u Fondu utvr|uju se op}imaktima koje donosi Upravni odbor i direktor Fonda.VIII. JAVNOST RADA

^lan 29.Rad Fonda je javan.Za davanje informacija sredstvima javnog informiranja o

radu i poslovanju Fondaovla{tenje direktorFonda iliosobakojudirektor ovlasti.

Javnost rada Fonda osigurava se:

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 90/176

Broj 28 – Strana 90 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– objavljivanjem Statuta Fonda u "Slu`benim novinama Federacije BiH",

– dostavljanjem programa rada, izvje{taja o radu ifinansijskih izvje{taja nadle`nim institucijama u skladusa zakonom,

– putem {tampanih materijala, – putem WEB stranice Fonda, – obavje{tenjima putem sredstava informisanja i – na drugi na~in u skladu sa op}im aktima Fonda.

^lan 30.Fond }e podnijeti Vladi Federacije i Parlamentu Federacije

Bosne i Hercegovine izvje{taj o radu i izvje{taj o realizacijifinansijskog plana i programa za proteklu godinu najkasnije dokonca marta teku}e godine.

^lan 31.Fondosvomraduizvje{tavajavnostpravovremenoiistinito.Fond je du`an javnosti, ovla{tenim organima i pravnim

licima koja obavljaju javne djelatnosti, na njihov zahtjev, pru`itiinformacije o obavljanju svoje djelatnosti, posebno o na~inukori{tenja sredstava i postignutim rezultatima na unapre|enjuprofesionalne rehabilitacije, i zapo{ljavanja osoba sa invalidite-tom, te omogu}iti uvid u odgovaraju}u dokumentaciju.

^lan 32.Davanje informacija, odnosno uvid u dokumentacijuograni~ava se ukoliko ti podaci predstavljaju slu`benu iliposlovnu tajnu.

^lan 33.Poslovnomtajnom u smisluodredbi ovog Statuta smatraju se

dokumenti i podaci: – koje nadle`ni organ proglasi poslovnom tajnom, – koje nadle`ni organ kao povjerljive dostavi Fondu, – koji sadr e ponudu za javno nadmetanje ili konkurs do

objavljivanja rezultata, – svi ostali dokumenti i podaci ~ije bi saop{tavanje

neovla{tenoj osobi, s obzirom na njihovu prirodu izna~aj, bili {tetni interesima Fonda.

^lan 34.Isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom drugim

osobama mogusaop{titisamo direktorFonda i zaposlenik kojiza to ima posebno ovla{tenje direktora.^lan 35.

Poslovnutajnudu`nisu~uvatiisvizaposleniciFondakojisuna bilo koji na~in saznali za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Du`nost ~uvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Fondu.

^lan 36.Ne smatra se povredom ~uvanja poslovne tajne saop{tenje

podataka ili dostavljanje dokumenata koji se smatrajuposlovnomtajnom, akose isti saop{tavaju osobama,organimailiorganizacijama, na osnovu zakona ili drugih propisa.

^lan 37.Ne smatra se povredom ~uvanja poslovne tajne saop{tenje

podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Upravnog odbora, ako je takvo saop{tenje neophodno radivr{enja poslova tog organa.

Osoba koja na sjednici Upravnog odbora saop{tava tepodatke, du`na je upozoriti prisutne da se ti podaci i dokumentismatraju poslovnom tajnom i da su prisutni takve informacije~uvati kao poslovnu tajnu.IX. OP]I AKTI

^lan 38.Op}i akti Fonda su: – Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji

poslova, – Pravilnik o radu,

– Pravilnik o pla}ama i drugim primanjima, – Pravilnik o finansijskom poslovanju, – Pravilnik o inventarisanju, – Pravilnik o stru~nom osposobljavanju i usavr{avanju

zaposlenika, – Pravilnik o slobodnom pristupu informacijama, – Pravilnik o za{titi na radu, – Pravilnik o internoj kontroli i – drugi akti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.Rokza dono{enjeop}ihakataFondaje 60 ({ezdeset) dana od

dana stupanja na snagu ovog Statuta.X. ZAVR[NE ODREDBE

^lan 39.Na svapitanja koja se odnosena radi poslovanje Fonda,koja

nisudruga~ijeure|enaZakonom,primjenjujusepropisiojavnimustanovama,kaoidrugiodgovaraju}ipropisi,teovajStatutiakta Fonda.

^lan 40.Ovaj Statut se smatra donesenim danom notarske obrade, u

skladu sa uslovima iz ~lana 73. Zakona o notarima ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 45/02) i potpisivanjem od stranepredsjedavaju}eg Upravnog odbora Fonda.

Statut stupa na snagu danom notarske obrade od kada se iprimjenjuje.Budu}e izmjene i dopune ovog Statuta vr{e se na na~in i po

postupku utvr|enom za njegovo dono{enje, kada o tome odlu~inadle`ni organ Fonda ili kada je to potrebno zbog zakonskeobaveze, s tim da }e se te izmjene ili dopune donijeti u forminotarski obra|ene isprave.

^lan 41.Ovaj Statut}e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije

BiH".

Broj OPU-IP: 104/201116. februara 2011. godine

Predsjednica Upravnog odbora

Jasmina Hercegovac, s. r.

Na temelju odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 9/10), odredbi Zakona oustanovama (Slu`beni list RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94), teprethodno pribavljenom suglasno{}u Vlade Federacije Bosne iHercegovine (Odluka o davanju suglasnosti na Statut Fonda V.broj 112/2011 od 14.02. 2011. godine), Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom, vode}i se ovla{}enjima utvr|enih u ta~ki XI.Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/10), na sjednici odr`anoj 16. velja~e2011. godine, donio je

STATUTFONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

I. OP]E ODREDBE^lanak 1.

Ovim Statutom ure|uju se pitanja koja su za ovaj akt predvi|ena da se reguliraju sukladno Zakonu o profesionalnojrehabilitaciji, osposobljavanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 9/10),pitanja utvr|enaZakonom o ustanovama(Slu`beni listRBiHbr.6/92, 8/93 i 13/94), te druga pitanja od zna~aja za rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond), {to naro~ito obuhva}a:

– naziv i sjedi{tetepravnipolo`ajFondakaojavneustanove; – osniva~ Fonda kao javne ustanove; – obveze Fonda prema osniva~u;

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 91/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 91

– djelatnost Fonda, te na~in i uvjeti obavljanja tedjelatnosti;

– sredstva Fonda i na~in raspore|ivanja sredstava za rad,te ograni~enja glede stjecanja, optere}ivanja i otu|iva-nja nekretnina i druge imovine Fonda;

– odnos prema korisnicima usluga; – organi i tijela Fonda, njihov djelokrug, sastav i na~in

izbora (Upravni odbor, Nadzorni odbor i ravnatelj); – vr{enje stru~nih i administrativnih poslova, – financiranje i financijsko poslovanje Fonda, – na~inu ostvarivanja javnosti rada; – op}i akti Fonda i – druga pitanja od zna~aja za rad Fonda.

^lanak 2.Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa

invaliditetom osnovan je Odlukom o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/10).

Fond je javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe iupisuje se u sudski registar.

Fond je pravna osoba sa pravima, obvezama i odgovorno{}uutvr|enim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposoblja-vanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 9/10), Odlukom o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom i ovim Statutom.II. NAZIV I SJEDI[TE FONDA

^lanak 3.Naziv Fonda glasi:

Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa invaliditetom

Sjedi{te Fondaje u Sarajevu, ulica Vilsonovo {etali{te 10,Op}ina Novo Sarajevo.

^lanak 4.Naziv Fonda mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedi{te

Fonda.^lanak 5.

Fond ima pe~at i {tambilj.Pe~at Fonda jeokruglogoblika promjera 50 mm,u kojem je

latini~nim pismom upisan sljede}i tekst:FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM.[tambilj Fonda je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30

mm u kojem je latini~nim pismom upisan sljede}i tekst:Fondza profesionalnurehabilitacijui zapo{ljavanjeosobasa

invaliditetom.^lanak 6.

Broj pe~ata i {tambilja Fonda, na~in njihove upotrebe,~uvanja, rukovanja i druga pitanja propisuje ravnatelj Fonda posebnim uputstvom.

III. OSNIVA^ FONDA^lanak 7.

Osniva~ Fonda je:BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I

HERCEGOVINE(Parlament Federacije BiHje na sjednici Zastupni~kog doma

odr`anoj 28.07.2010. godine i sjednici Doma naroda odr`anoj29.07.2010. godine, donio Odluku o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom, br. PF01-02-920/10 od 29.07.2010. godine, koja je objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 48/10od 09.08.2010. godine).

IV. DJELATNOST I SREDSTVA FONDA^lanak 8.

Fond obavlja sljede}e poslove: – provodi politiku razvoja i unapre|ivanja profesionalne

rehabilitacije i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom,osim obrazovnih ustanova ~ija je osnovna djelatnost stjecanje osnovnog i srednjeg obrazovanja;

– financira i sufinancira profesionalnu rehabilitaciju iosposobljavanje i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom;

– financira i sufinancira programe razvoja privrednihdru{tava za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom iza{titnih radionica;

– financira i sufinancira programe za odr`avanjezaposlenosti osoba sa invaliditetom;

– nadzire ostvarivanje prava na nov~anu nadoknadu,stimulans i kori{}enje drugih sredstava Fonda;

– vr{i isplate nov~anih nadoknada i stimulansa; – vr{i povrat sredstava upla}enih doprinosa, poreza na

dohodak i dijela pla}a za osobe sa invaliditetomzaposlene u za{titnim radionicama;

– provodi politiku razvoja i unapre|ivanja profesionalnerehabilitacije i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom;

– nadzire pravilnost obra~una nov~ane naknade i vjerodo-stojnostdokazaidrugihdokumenatasukladnoZakonu; – ostvaruje suradnju sa me|unarodnim i doma}imdonatorskim, vladinim i nevladinim organizacijama uciljurazvijanjaprojekataiprikupljanjesredstavausvrhuprovo|enja aktivnosti Fonda;

– vr{i i druge poslove predvi|ene Zakonom i va e}impropisima, te aktima Fonda.

Prema klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH"br. 47/10) djelatnost Fonda je obuhva}ena u {iframa djelatnostikoje glase:

88.10 Djelatnost socijalne skrbi bez smje{taja za starije osobe i osobe sa invaliditetom;

88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bezsmje{taja, d.n.;

94.99 Djelatnosti ostalih ~lanskih organizacija, d.n.;^lanak 9.

Sredstva i prihodi Fonda osiguravaju se sukladno Zakonu.Sredstva za osnivanje i po~etak rada Fonda ~ine nov~ana

sredstva u iznosu od 450.000,00 KM (slovima: ~etiristotine-pedesettisu}a KM).

Fond ima svoj ra~un otvoren kod komercijalne bankesukladno Zakonu.

Fond donosi godi{nji financijski plan.Godi{nji financijski plan sadr`i prikaz prihoda prema

njihovom izvoru i plan kori{tenja sredstava po namjeni.Fond podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

izvje{}a o izvr{enju financijskog plana.V. ORGANI I TIJELA FONDA I NJIHOV DJELOKRUG

^lanak 10.Tijela Fonda su: – Upravni odbor; – Nadzorni odbor i – Ravnatelj

^lanak 11.Postupak imenovanja i razrje{enja tijela Fonda vr{i se

sukladno propisima o ustanovama, ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima, Zakonom i Statutom Fonda.Upravni odbor

^lanak 12.Upravni odbor Fonda broji 7 (sedam) ~lanova od kojih su 3

(tri) ~lana predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, kojesu osniva~i ili vlasnici ustanova i privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom.

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 92/176

Broj 28 – Strana 92 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Upravni odbor imenuje Vlada FBiH, na temelju javnognatje~aja, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o vladinim,ministarskim i drugim imenovanjima.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na razdoblje od ~etiri godine.

Ista osoba mo`e se ponovo imenovati za ~lana Upravnog

odbora za jo{ jedno mandatno razdoblje.^lanak 13.Upravni odbor Fonda vr{i sljede}e poslove:

– donosi Statut Fonda, uz prethodnu suglasnost VladeFederacije;

– imenuje ravnatelja Fonda, uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije;

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; – donosi planove i programe rada i razvoja Fonda; – upravlja sredstvima Fonda, prati stanje uplata i odlu~uje

o njihovom kori{tenju; – donosi godi{nji financijski plan i usvaja godi{nje i

periodi~ne obra~une; – donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i

sistematizaciji poslova; – usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad ravnatelja;

– rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; – odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda preko iznosa od10.000,00 KM;

– odgovara osniva~u za rezultate rada Fonda; – odlu~uje o prigovoru zaposlenika na odluku kojom je

ravnatelj Fonda odlu~ioo pravu, obvezi ili odgovornostizaposlenika iz radnog odnosa;

– usvaja i podnosi osniva~u godi{nje izvje{}e oposlovanju Fonda;

– odlu~uje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava, – odlu~uje o stjecanju, optere}ivanju i otu|ivanju

nekretnina u vlasni{tvu Fonda, – osniva komisije i druga radna tijela Fonda i – odlu~uje o drugim pitanjima od zna~aja za rad i

poslovanje Fonda.^lanak 14.

UpravniodborFonda radii odlu~ujena sjednicama. SjedniceUpravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora.Upravni odbor mo`e odr`ati sjednicu kojoj prisustvuje vi{eod polovine ~lanova Upravnog odbora, a odlu~uje ve}inomglasova svih ~lanova Upravnog odbora.

Na~in rada Upravnog odborabli`ese ure|uje Poslovnikomoradu Upravnog odbora, kojim se ure|uje i na~in rada povjerenstava i drugih radnih tijela koje osniva Upravni odbor.

^lanak 15.Predsjednik i ~lan Upravnog odbora mo`e biti razrije{en

du`nosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako: – sam zatra`i razrje{enje; – ne ispunjava du`nosti ~lana i ne prisustvuje na 3 (tri) ili

vi{e sjednica.Inicijativu za razrje{enje predsjednika i ~lana Upravnog

odbora mo`e dati Upravni odbor Fonda.^lanak 16.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imaju pravo na mjese~nu naknadu sukladno Zakonu i drugim propisima kojima se ure|uju naknade.

Odluku o visini naknade iz stavka 1. ovog ~lanka donosiUpravni odbor.Nadzorni odbor Fonda

^lanak 17.Nadzorni odbor Fonda je organ kontrole poslovanja Fonda.Nadzorni odbor broji 5 (pet) ~lanova.Nadzorni odbor Fonda imenuje Vlada FBiH, na temelju

javnog natje~aja, sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu ovladinim, ministarskim i drugim imenovanjima.

^lanak 18.Nadzorni odbor obavlja sljede}e poslove:

– vr{i kontrolu poslovanja Fonda, – analizira izvje{taje o poslovanju Fonda, – izvje{}uje Upravni odbor i ravnatelja Fondao rezultatima

nadzora – vr{i nadzor nad zakonitim utro{kom sredstava Fonda,sukladno financijskom planom, – donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora i – vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i op}im aktima

Fonda.Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na

mjese~nu naknadu sukladno Zakonu i drugim propisima kojima se ure|uju naknade.

Odlukuovisininaknadeizstavka2.donosiUpravniodbor.Ravnatelj Fonda

^lanak 19.Ravnatelja Fonda imenuje Upravni odbor uz prethodno

pribavljenju suglasnost Vlade FBiH, na osnovu javnog natje~aja objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH" isredstvima javnog informiranja.

^lanak 20.RavnateljFonda imenuje sena razdoblje od4 (~etiri)godine i

mo`e jo{ jednom uzastopno biti imenovan na tu funkciju.Za ravnatelja Fonda mo`e biti imenovana osoba koja, pored

op}ih uvjeta propisanih Zakonom o vladinim, ministarskim idrugim imenovanjima, ispunjava i sljede}e posebne uvjete:

– VSS, zavr{enfakultetdru{tvenogili tehni~kog smjera; – da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na

poslovima rukovo|enja; – da imaizra eneorganizacijskesposobnostii sklonost za

timski rad.Ukolikodvailivi{ekandidatabuduucijelostiispunjavalisve

kriterijeza izbor, prednost }e se dati osobi sa invaliditetom, a svesukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposoblja-vanju i zapo{ljavanju osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 9/10).

^lanak 21.Ako se ne izvr{i imenovanje ravnatelja Fonda, Upravniodbor }e bez natje~ajaimenovati vr{ioca du`nosti (v.d.)ravnate-

lja iz reda stru~nih zaposlenika zaposlenih u Fondu.Vr{itelj du`nosti ravnatelja ima sva prava i du`nosti

ravnatelja.Vr{ilac du`nosti ravnatelja mo`e rukovoditi Fondom do

imenovanja ravnatelja, najdu`e {est mjeseci od dana njegovogimenovanja.

^lanak 22.Ravnatelj Fonda obavlja sljede}e poslove:

– organizira i rukovodi radom i poslovanjem Fonda, – predstavlja i zastupa Fond, – utvr|uje poslovnu politiku Fonda, – izvr{ava odluke Upravnog odbora, – Upravnomodboru predla`emjereza efikasnoi zakonito

obavljanje djelatnosti radi kojih je osnovan Fond, – Odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda u iznosu do10.000,00 KM sukladno Pravilniku o financijskom

poslovanju, – predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju

poslova, – predla`e godi{nji finacijski plan Fonda, – podnosi izvje{tajeo izvr{enju financijskogplana Fonda – odgovara za zakonitost rada Fonda, – predla`e dono{enje op}ih akata i odluka iz nadle`nosti

Upravnog odbora Fonda, – donosi op}e akte propisane zakonom za ~ije dono{enje

nije nadle`an Upravni odbor Fonda, – zaklju~uje ugovore o radu sa zaposlenicima i odlu~uje o

pravima,obvezamaiodgovornostimaizradnogodnosa,

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 93/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 93

– uz suglasnost Upravnog odbora, imenuje i razrje{ava zaposlenike Fonda koji imaju posebna ovla{}enja iodgovornosti,

– vr{i i druge poslove sukladno Zakonu, ovim Statutom idrugim op}im aktima Fonda.

^lanak 23.

Ravnatelj Fonda mo`e sukladno Zakonu svoja ovla{}enja prenijeti na drugu osobu pri ~emu }e odrediti obujam, sadr`aj itrajanje ovla{}enja, o ~emu je du`an blagovremeno obavijestitiUpravni odbor.

^lanak 24.Upravni odbor mo`e pokrenuti inicijativu za razrje{enje

ravnatelja Fonda i prije istekavremena na koje je imenovan,akoutvrdi da je:

– odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad Fonda, – na li~ni zahtjev ravnatelja i – u drugim slu~ajevima utvr|enim Zakonom.Prijedlog za prijevremeno razrje{enje ravnatelja iz alineje 1.

stavka 1. ovog ~lana mo`e dati osniva~.VI. VR[ENJE STRU^NIH I ADMINISTRATIVNIHPOSLOVA

^lanak 25.Stru~ne i administrativne poslove obavljaju zaposlenici

Fonda kroz odgovaraju}e organizacione jedinice koje seformirajupremavrstiiobujmuposlovaizdjelokrugaradaFonda.

Unutra{nja organizacija i sistematizacija radnih mjesta utvr|uje se Pravilnikom.VII. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

^lanak 26.Sredstva za rad Fonda osiguravaju se sukladno Zakonu.

Prihodi Fonda ~ine: – sredstva iz prora~una Federacije BiH, – sredstva posebnog doprinosa, – sredstva Federalnog zavoda za zapo{ljavanje u postotku

utvr|enom Zakonom, – sredstva `upanijskih slu`bi za zapo{ljavanje u postotku

utvr|enom Zakonom, – neutro{ena sredstva za posebne namjene utvr|ena Zakonom,

– sredstva donacija doma}ih i stranih pravnih i fizi~kihlica, i

– drugiprihodiostvareninatemeljuZakonai drugihpropisa.^lanak 27.

Nadzor nad kori{}enjem sredstava Fonda vr{i Federalnoministarstvo financija sukladno Zakonu.

Financijski planovi i izvje{taji Fonda, dostavljaju seFederalnom ministarstvu financija na na~in i u rokovima propisanim Zakonom o prora~unima.

^lanak 28.Bli`eodredbe o financijskomposlovanju, knjigovodstvenim

i drugim evidencijama koje se vode u Fondu utvr|uju se op}imaktima koje donosi Upravni odbor i ravnatelj Fonda.

VIII. JAVNOST RADA^lanak 29.

Rad Fonda je javan.Za davanje informacija sredstvima javnog informiranja o

radu i poslovanju Fonda ovla{ten je ravnatelj Fonda ili osoba koju ravnatelj ovlasti.

Javnost rada Fonda osigurava se: – objavljivanjem Statuta Fonda u "Slu`benim novinama

Federacije BiH", – dostavljanjem programa rada, izvje{}a o radu i

financijskih izvje{}a nadle`nim institucijama sukladnoZakonu,

– putem tiskanih materijala,

– putem WEB stranice Fonda, – obavijestima putem sredstava informiranja i – na drugi na~in sukladno op}im aktima Fonda.

^lanak 30.Fond }e podnijeti Vladi Federacije i Parlamentu Federacije

Bosne i Hercegovine izvje{}e o radu i izvje{}e o realizaciji

financijskog plana i programa za proteklu godinu najkasnije dokonca o`ujka teku}e godine.^lanak 31.

Fondosvomraduizvje{tavajavnostpravovremenoiistinito.Fond je du`an javnosti, ovla{tenim tijelima i pravnim licima

koja obavljaju javne djelatnosti, na njihov zahtjev, pru`itiinformacije o obavljanju svoje djelatnosti, posebno o na~inukori{tenja sredstava i postignutim rezultatima na unapre|enjuprofesionalne rehabilitacije, i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom, teomogu}itiuvid u odgovaraju}udokumentaciju.

^lanak 32.Davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju

ograni~ava se ukoliko ti podaci predstavljaju slu`benu iliposlovnu tajnu.

^lanak 33.Poslovnomtajnom u smisluodredbi ovog Statuta smatraju se

dokumenti i podaci: – koje nadle`ni organ proglasi poslovnom tajnom, – koje nadle`ni organ kao povjerljive dostavi Fondu, – koji sadr e ponudu za javno nadmetanje ili natje~aj do

objavljivanja rezultata, – svi ostali dokumenti i podaci ~ije bi priop}avanje

neovla{tenoj osobi, s obzirom na njihovu prirodu izna~aj, bili {tetni interesima Fonda.

^lanak 34.Isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom drugim

osobama mogu priop}iti samo ravnatelj Fonda i zaposlenik kojiza to ima posebno ovla{tenje ravnatelja.

^lanak 35.Poslovnutajnudu`nisu~uvatiisvizaposleniciFondakojisu

na bilo koji na~in saznali za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Du`nost ~uvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Fondu.^lanak 36.

Ne smatra se povredom ~uvanja poslovne tajne saop}avanjepodataka ili dostavljanje dokumenata koji se smatrajuposlovnom tajnom, ako se isti saop}avaju osobama, organima iliorganizacijama, na temelju zakona ili drugih propisa.

^lanak 37.Ne smatra se povredom ~uvanja poslovne tajne saop}avanje

podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Upravnog odbora, ako je takvo priop}enje neophodno radivr{enja poslova tog organa.

Osoba koja na sjednici Upravnog odbora saop}ava tepodatke, du`na je upozoriti nazno~ne da se ti podaci i dokumentismatraju poslovnom tajnom i da su prisutni takve informacije~uvati kao poslovnu tajnu.IX. OP]I AKTI

^lanak 38.Op}i akti Fonda su:

– Pravilnikounutra{njojorganizacijii sistematizaciji poslova – Pravilnik o radu, – Pravilnik o pla}ama i drugim primanjima, – Pravilnik o financijskom poslovanju, – Pravilnik o inventarisanju, – Pravilnik o stru~nom osposobljavanju i usavr{avanju

zaposlenika, – Pravilnik o slobodnom pristupu informacijama, – Pravilnik o za{titi na radu,

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 94/176

Broj 28 – Strana 94 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

– Pravilnik o internoj kontroli i – drugi akti sukladno Zakonu i drugim propisima.Rokza dono{enjeop}ihakataFondaje 60 ({ezdeset) dana od

dana stupanja na snagu ovog Statuta.X. ZAVR[NE ODREDBE

^lanak 39.Na svapitanja koja se odnosena radi poslovanje Fonda,koja

nisudruga~ijeure|enaZakonom,primjenjujusepropisiojavnimustanovama,kaoidrugiodgovaraju}ipropisi,teovajStatutiakta Fonda.

^lanak 40.Ovaj Statut se smatra donesenim danom notarske obrade,

sukladno uvjetima iz ~lanka 73. Zakona o notarima ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 45/02) i potpisivanjem od stranepredsjedatelja Upravnog odbora Fonda.

Statut stupa na snagu danom notarske obrade od kada se iprimjenjuje.

Budu}e izmjene i dopune ovog Statuta vr{e se na na~in i popostupku utvr|enom za njegovo dono{enje, kada o tome odlu~inadle`no tijelo Fonda ili kada je to potrebno zbog zakonskeobaveze, s tim da }e se te izmjene ili dopune donijeti u forminotarski obra|ene isprave.

^lanak 41.Ovaj Statut}e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije

BiH".

Br. OPU-IP: 104/201116. velja~e 2011. godine

Predsjednica Upravnog odbora

Jasmina Hercegovac, v. r.(sl-513/11-F)

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOGKANTONA

Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona-Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni-~ko-dobojskog kantona", broj 7/10), u skladu sa ~lanom 26.Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04,20/07 i 19/09), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 11.sjednici odr`anoj 29. aprila 2011. godine, donosi

RJE[ENJEO RAZRJE[ENJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA

SREDNJE STRU^NE [KOLE KAKANJI.

Razrje{ava se ~lanstva u [kolskom odboru Srednje stru~ne{kole Kakanj:

– RAJKI] D@EVDET, ~lan - iz reda nastavnika, stru~nihsaradnika i osoblja {kole.

II.Rje{enjestupana snagunarednog danaod danaobjavljivanja

u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i"Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 02-38-12527/11

29. aprila/travnja 2011. godineZenica

Premijer Mr. sci.Fikret Plevljaks. r.

Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona-Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni-~ko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa ~lanom 25.Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i13/94) i ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`benenovine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), a nakon provedenog postupka za izbor od strane Nastavni~kog

vije}a Srednje stru~ne {kole Kakanj od 31.03.2011. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 11. sjednici odr`anoj 29.aprila 2011. godine, donosi

RJE[ENJEO KONA^NOM IMENOVANJU ^LANA [KOLSKOG

ODBORA SREDNJE STRU^NE [KOLE KAKANJI.

U [kolski odbor Srednje stru~ne {kole Kakanj, na period doisteka mandata [kolskom odboru, imenuje se:

– DELI] ALMIR - ~lan, iz reda nastavnika, stru~nihsaradnika i osoblja {kole.

II.Rje{enje stupana snagunarednog danaod danaobjavljivanja

u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 02-38-12528/1129. aprila/travnja 2011. godine

Zenica Premijer

Mr. sci.Fikret Plevljak, s. r.(SL-530/11-F)

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\EWE"BIHA]

Naosnovu~lana22.stav2.OdlukeoosnivanjuJU"Zavodza prostorno ure|enje" Biha} ("Slu`beni glasnik op}ine Biha}", br.14/05i4/06),i~lana29.PravilaJU"Zavodzaprostornoure|enjeBiha} ("Slu`beni glasnik op}ine Biha}", broj 7/06), a na Prijedlog op}inskog na~elnika za kona~no imenovanje direktoraJU "Zavodza prostornoure|enje" Biha} br. 01/1-sl/11 od 05.05.2011. godine, Upravni odbor Zavoda, na 22. sjednici odr`anoj 6.maja 2011. godine, donosi

ODLUKU

O KONA^NOM IMENOVANJU DIREKTORAJU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]I.

Za direktora JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}imenuje se direktor DAMIR FELI] dipl. ing. saobra}aja ikomunikacija, JMBG 0612976110019, po~ev od 01.06.2011.godine na period od 4 (~etiri) godine.

II.Imenovani direktor zastupa JU "Zavod za prostorno

ure|enje" Biha} neograni~eno.III.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bi}eobjavljena u Slu`benim novinama Federacije BiH.

Broj OPU-IP:256/116. maja/svibnja 2011. godine

Predsjednik Upravnog odbora

Muhamed Had`ipa{i}, s. r.(sl-521/11-F)

KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOOSARAJEVO

Na osnovu ~lana 246. ta~ka 12. i ~lana 283. i 284. Zakona oprivrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.23/09, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 , 84/08, 88/08 i7/09) ~lana 26. ta~ka 12. i 14. a u vezi sa ~lanom 56. Statuta KJPCentar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, Skup{tina KJP Centar "Skenderija"d.o.o.Sarajevona 4. (~etvrtoj) sjedniciodr`anoj22.aprila 2011. godine, donijela je sljede}u

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 95/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 95

ODLUKUO IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA

ODBORA ZA REVIZIJU KJP CENTAR "SKENDERIJA"D.O.O. SARAJEVO

^lan 1.Za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju KJP Centar

"Skenderija" d.o.o. Sarajevo imenuju se:1. predsjednik - ESAD HRVA^I]2. ~lan - MUAMERA [I[I]3. ~lan - MIRZETA HASIDI]

^lan 2.

Mandat predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju traje 4(~etiri) godine.

^lan 3.

Naknada za rad u Odboru za reviziju utvrdit }e se odlukomSkup{tine KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo.

^lan 4.

Sva ostala prava i obaveze za lica imenovana ta~kom 1. oveOdluke regulisat }e se ugovorom o anga`manu, koji }e sezaklju~iti sa svakim ~lanom Odbora za reviziju.

^lan 5.

Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i "Slu`benim novinama Federacije" BiH.

^lan 6.Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 2599/1125. aprila/travnja 2011. godine

Sarajevo

VD Predsjednik Skup{tinePreduze}a

Ekrem Durmo, s. r.(SL-520/11-F)

JSP "VITEZ STAN" DOO VITEZNa temelju ~lanka 12. i 13. Zakona o ministarskim,

vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanka 7. Statuta JSP"VITEZ STAN" d.o.o. Vitez, Nadzorni odbor JSP "VITEZSTAN" d.o.o. Vitez, na sjednici odr`anoj 12. svibnja 2011.godine, donosi

ODLUKUO IMENOVANJU DIREKTORA JSP "VITEZ STAN"

DOO VITEZI.

DUBRAVKA KRGOVI], diplomirani ekonomista iz Viteza

imenuje se za direktora JSP "VITEZ STAN" D.O.O. Vitez.II.Mandat direktora Poduze}a je 4 (~etiri) godine od dana

imenovanja.III.

OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH"

Broj 02-56/1112. svibnja/maja 2011. godine

Vitez

PredsjednikNadzornog odbora

Zdenko Magerl, v. r.(SL-511/11-F)

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 96/176

Broj 28 – Strana 96 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE591 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava s

kriterijima raspodjele sredstava teku}ih Transfera utvr|e-nih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 1

592 Odluka o sufinansirawu najni`ih penzija ostvarenihpod povoqnijim uvjetima, ~iji je iznos u isplati zaapril 2011. godine, mawi od iznosa najni`e penzije poZakonu o penzijskom i invalidskom osigurawu uFederaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 9Odluka o sufinansiranju najni`ih penzija ostvarenih podpovoljnijim uvjetima, ~iji je iznos u isplati za april 2011.godine, manji od iznosa najni`e penzije po Zakonu openzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosnei Hercegovine (bosanski jezik) 9Odluka o sufinanciranju najni`ih mirovina ostvarenihpodpovoljnijimuvjetima,~iji je iznos u isplati zatravanj2011. godine, manji od iznosa najni`e mirovine poZakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju uFederaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 10

593 Odluka o visini naknada za rad ~lanova Koordinacionogtijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebepopisa stanovni{tva, doma}instava i stanova 10

594 Odluka o odobravawu izdvajawa sredstava iz BuxetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Fede-ralnom ministarstvu poqoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (srpski jezik) 11Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinuFederalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (bosanski jezik) 11Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinuFederalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (hrvatski jezik) 11

595 Odluka o visini naknada za rad ~lanova Ekspertne radnegrupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebepopisa stanovni{tva, doma}instava i stanova 12

596 Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Rje{enja oizmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o.Mostar 12

597 Odluka o usvajawu Programa raspodjele sredstava sapozicije "Transfer Fondacije za bibliote~ku djelat-nost" utvr|enih Buxetom Federacije Bosne iHercegovine za 2011. godinu (srpski jezik) 12Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliote~ku djelatnost"utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 13Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliote~ku djelatnost"utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine

za 2011. godinu (hrvatski jezik) 14598 Rje{enje o imenovanju Ekspertne radne grupe za utvr|ivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI, porodica {ehida i poginulih boraca za isplatu razlike li~ne iporodi~ne invalidnine za period od 01.01.2009. godinedo 28.02.2010. godine 14

599 Rje{enje broj 03/05-31-246-2/2011 15600 Rje{enje broj 03/05-31-246-3/2011 15601 Rje{enje broj 03/05-31-246-4/2011 15602 Rje{enje broj 03/05-31-246-5/2011 16603 Rje{enje broj 03/05-31-246-6/2011 16604 Rje{enje broj 03/05-31-246-7/201 16605 Rje{enje broj 03/05-31-246-8/2011 17

606 Rje{enje broj 03/05-31-246-9/2011 17607 Rje{enje broj 03/05-31-246-10/2011 17608 Rje{enje broj 03/05-31-246-11/2011 17609 Rje{enje broj 03/05-31-246-12/2011 18610 Rje{enje broj 03/05-31-246-14/2011 18611 Rje{enje broj 03/05-31-342/2011 18612 Rje{enje broj 03/05-31-342-1/2011 19613 Rje{enje broj 03/05-31-342-2/2011 19614 Rje{enje broj 03/05-31-342-3/2011 19615 Rje{enje broj 03/05-31-342-4/2011 20616 Rje{enje broj 03/05-31-342-5/2011 20617 Rje{enje broj 03/05-31-342-6/2011 20618 Rje{enje broj 03/05-31-342-7/2011 20619 Rje{enje broj 03/05-31-342-8/2011 21620 Rje{enje broj 03/05-31-342-9/2011 21621 Rje{enje broj 03/05-31-342-10/2011 21622 Rje{enje broj 03/05-31-342-11/2011 22623 Rje{enje broj 03/05-31-342-12/2011 22624 Rje{enje broj 03/05-31-342-13/2011 22625 Rje{enje broj 03/05-31-342-14/2011 23626 Rje{enje broj 03/05-31-342-15/2011 23627 Rje{enje broj 03/05-31-342-16/2011 23628 Rje{enje broj 03/05-31-342-17/2011 24629 Rje{enje broj 03/05-31-342-18/2011 24630 Rje{enje broj 03/05-31-342-19/2011 24631 Rje{enje broj 03/05-31-342-20/2011 24

632 Rje{enje broj 03/05-31-342-21/2011 25633 Rje{enje broj 03/05-31-342-22/2011 25634 Rje{enje broj 03/05-31-342-23/2011 25635 Rje{enje broj 03/05-31-342-24/2011 26636 Rje{enje broj 03/05-31-342-25/2011 26637 Rje{enje broj 03/05-31-342-26/2011 26638 Rje{enje broj 03/05-31-342-27/2011 27639 Rje{enje broj 03/05-31-346/2011 27640 Rje{enje broj 03/05-31-346-1/2011 27641 Rje{enje broj 03/05-31-346-2/2011 27642 Rje{enje broj 03/05-31-346-3/2011 28643 Rje{enje broj 03/05-31-346-4/2011 28644 Rje{enje broj 03/05-31-346-5/2011 29645 Rje{enje broj 03/05-31-346-6/2011 29646 Rje{enje broj 03/05-31-346-7/2011 29647 Rje{enje broj 03/05-31-346-8/2011 29648 Rje{enje broj 03/05-31-346-9/2011 30649 Rje{enje broj 03/05-31-346-10/2011 30650 Rje{enje broj 03/05-31-346-11/2011 30651 Rje{enje broj 03/05-31-346-12/2011 31652 Rje{enje broj 03/05-31-346-13/2011 31653 Rje{enje broj 03/05-31-346-14/2011 31654 Rje{enje broj 03/05-31-346-15/2011 32655 Rje{enje broj 03/05-31-346-16/2011 32656 Rje{enje broj 03/05-31-346-17/2011 33

Page 97: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 97/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 97

657 Rje{enje broj 03/05-31-346-18/2011 33658 Rje{enje broj 03/05-31-346-19/2011 33659 Rje{enje broj 03/05-31-346-20/2011 33660 Rje{enje broj 03/05-31-346-21/2011 34661 Rje{enje broj 03/05-31-357/2011 34

662 Rje{enje broj 03/05-31-357-1/2011 34663 Rje{enje broj 03/05-31-357-2/2011 35664 Rje{enje broj 03/05-31-357-3/2011 35665 Rje{enje broj 03/05-31-357-4/2011 35666 Rje{enje broj 03/05-31-357-5/2011 35667 Rje{enje broj 03/05-31-357-6/2011 36668 Rje{enje broj 03/05-31-357-7/2011 36669 Rje{enje broj 03/05-31-357-8/2011 36670 Rje{enje broj 03/05-31-357-9/2011 37671 Rje{enje broj 03/05-31-357-10/2011 37672 Rje{enje broj 03/05-31-357-11/2011 37673 Rje{enje broj 03/05-31-357-12/2011 38674 Rje{enje broj 03/05-31-357-13/2011 38675 Rje{enje broj 03/05-31-357-14/2011 39

676 Rje{enje broj 03/05-31-387/2011 39677 Rje{enje broj 03/05-31-387-1/2011 39678 Rje{enje broj 03/05-31-387-2/2011 40679 Rje{enje broj 03/05-31-387-3/2011 40680 Rje{enje broj 03/05-31-387-4/2011 40681 Rje{enje broj 03/05-31-387-5/2011 41682 Rje{enje broj 03/05-31-387-6/2011 41683 Rje{enje broj 03/05-31-387-7/2011 41684 Rje{enje broj 03/05-31-387-8/2011 41685 Rje{enje broj 03/05-31-388/2011 42686 Rje{enje broj 03/05-31-388-1/2011 42687 Rje{enje broj 03/05-31-388-2/2011 42688 Rje{enje broj 03/05-31-388-3/2011 43689 Rje{enje broj 03/05-31-388-4/2011 43690 Zaklju~ak broj 03/05-31-246/2011 43691 Zaklju~ak broj 03/05-31-246-1/2011 43692 Zaklju~ak broj 03/05-31-246-13/2011 44FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

693 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnihkarakteristika dijelova fiskalnog sistema 44

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA IINDUSTRIJE

694 Uputstvo o vo|ewu i a`urirawu Registra projekataOIEiK (srpski jezik) 44Uputstvo o vo|enju i a`uriranju Registra projekata OIEiK (bosanski jezik) 55

Naputako vo|enju i a`uriranju RegistraprojekataOlEiK(hrvatski jezik) 65

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA IKOMUNIKACIJA695 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

utvr|ivawu mre e i kriterija o broju stanica zatehni~ki pregled vozila (srpski jezik) 75Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr|i-vanju mre`e i kriterijao broju stanica zatehni~kipregledvozila (bosanski jezik) 75Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvr|i-vanju mre`e i kriterijao broju stanica zatehni~kipregledvozila (hrvatski jezik) 75

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\EWA696 Pravilniko kontrolnompostupkui na~inuprovo|ewa

kontrolnogpostupkaza gra|evinskeproizvode(srpski jezik) 75Pravilnik o kontrolnom postupku i na~inu provo|enja kontrolnog postupka za gra|evinske proizvode(bosanski jezik) 76Pravilnik o kontrolnom postupku i na~inu provo|enja kontrolnogpostupka za gra|evinske proizvode(hrvatski jezik) 77

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA697 Pravilnikokriterijimazadodjelunazivareferalnog

centra (srpski jezik) 77

Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnogcentra (bosanski jezik) 79Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnogcentra (hrvatski jezik) 81

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvje{taja investicijskihfondova (bosanski jezik) 82Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje revizije financijskih izvje{}a investicijskihfondova (hrvatski jezik) 83

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU IZAPO[QAVAWE OSOBA SA INVALIDITETOMFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{qavawe osoba sa invaliditetom (srpski jezik) 83Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{lja-vanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik) 87Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{lja-vanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik) 90

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONARje{enje o razrje{enju ~lana [kolskog odbora Srednjestru~ne {kole Kakanj 94Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lana [kolskogodbora Srednje stru~ne {kole Kakanj 94

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\EWE" BIHA]Odluka o kona~nomimenovanju direktoraJU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha} 94

KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOO SARAJEVOOdluka o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo 94

JSP "VITEZ STAN" DOO VITEZOdluka o imenovanju direktora JSP "Vitez stan" d.o.o.Vitez 95

Page 98: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 98/176

Broj 28 – Strana 98 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Page 99: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 99/176

Ponedjeqak , 23. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 28 – Strana 99

Page 100: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 100/176

Broj 28 – Strana 100 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeqak, 23. 5. 2011.

Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a 39/ III - Po{tanski fah 3 -Direktori odgovorniurednik:DraganPrusina- Telefoni:Centrala: 722-030-Direktor:722-061- Pretplata:722-054,faks:722-071- Oglasniodjel:722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodsto: 722-04, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata seutvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANKDD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d.Sarajevo 160 200 00005746 51 -HYPO-ALPE-ADRIA-BANKA.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiHSarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - {tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju:Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane uevidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. -Identifikacijski broj4200226120002. - Porezni broj01071019. - PDVbroj 200226120002.Molimopretplatnike da obavezno dostave svoj PDVbroj radi izdavawa poreske fakture.Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.Pretplata za I polugodi{te 2011. godinena "Slu`beniglasnik BiH" i "Me|unarodneugovore" 120,00KM,Webizdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata200,00KM po korisniku

Page 101: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 101/176

SLU@BENE OBJAVE

UPISI U SUDSKI REGISTAR

ZENICA

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "AUTOMATIC SERVIS" d.o.o. Visoko, Industrijska zona Ozrakovi}i bb,Visoko objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-10-000053 od 27. 1. 2010. godine oregistraciji promjena promjena naziva~lana Dru{tva, promjena adresnih podatakaza osniva~e i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAAUTOMATIC SERVIS d.o.o. Kopar, SLOVENIA, 6000 Kopar, Vanganelska

cesta 5, 5520002000Muzlovi} Dejan, Ljubljana, Bergantova ulica 012, SLOVENIA, putna isprava:

P00360444, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 10. 4. 2020. godine UEKoper/Capodistria

^aki} [ukrija, Had`ihasanova broj 38, Visoko, li~na karta: 03DEA0483KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000Upla}eni kapital: 10000Muzlovi} Dejan ugovoreni: 3000 procenat: 30%^aki} [ukrija ugovoreni: 4000 procenat: 40%AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Kopar ugovoreni: 3000 procenat: 30%DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU29.230Proizvodnja rashladne i ventilacioneopreme, osim one za doma}instvo,

29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 51.140Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnimi drugimpi}ima,51.360Trgovinana veliko{e}erom,~okoladom islatki{imaod{e}era,51.370Trgovinanavelikokafom,~ajevima,kakaomiza~inima,51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce,51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnimi drugimpi}ima, 52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnomrobom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskihaparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740

Popravak d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403Kafane 55.520 Ketering, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.340 Iznajmljivanje ostalihma{ina i opreme, d.n., 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Uslugepakovanja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUDru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga vr{iti:UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: lizing poslovi, usluge

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima - Skladi{tenje,posredovanjei zastupanjeu prometuroba i usluga,komisioni,

konsignacioni i obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnimzonama

- Prodaja roba stranog porijekla i roba doma}e proizvodnjeiz slobodnihcarinskih prodavnica, kao i ostale poslove i usluge iz okvira registrovanedjelatnosti.

(SR-1/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu,

ugostiteljstvo i gra|evinarstvo "MAESTRAL" d.o.o. Maglaj, Mo{evac, Maglaj,objavljujeRje{enje,broj: 043-0-Reg-10-000016od 27.1. 2010. godine o registraciji-osnivanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i gra|evinarstvo

"MAESTRAL" d.o.o. Maglaj, "MAESTRAL" d.o.o. Maglaj, Mo{evac, Mo{evac,Maglaj, 43-01-0025-10, 4218688840007

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAAvdi} Samil, Mo{evac broj 43, Maglaj, li~na karta: 09CZC3560KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 349430Upla}eni kapital: 349430Avdi} Samil ugovoreni: 349430 procenat: 100%ZASTUPNICIAvdi} Sanjin, adresa: Mo{evac bb, Maglaj, li~na karta: 09CZC2715, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja

kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa;proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenihproizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje iliopremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioniradovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi,45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje

Godina XVIII - Broj 28 Ponedjeqak, 23. 5. 2011. godineS A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 102: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 102/176

podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.450Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, srukovaocem,50.101 Trgovinamotornih vozilana veliko,50.102 Trgovinamotornihvozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini

dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priboromna veliko,50.402Trgovinamotociklima,njihovimdijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovimdijelovima i priborom, 51.210Trgovinana velikozrnastim proizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje,51.310Trgovina navelikovo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnimidrugimpi}ima,51.360Trgovinanaveliko{e}erom,~okoladomislatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malokruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanedjelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to:

-Poslovi izvoza i uvoza robe u okviru registrovane djelatnosti (motorna vozila,motocikli i njihovi dijelovi)

(SR-2/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Preduze}e za promet i usluge "KADI]

TRANSPORTI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Maglaj, "KADI]TRANSPORTI" d.o.o. Maglaj, 11. Ulica bb, Maglaj, Maglaj, 43-01-0487-09,4218679180002, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000102 od 26. 1. 2010.godine o upisu promene lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Preduze}e za promet i usluge "KADI] TRANSPORTI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Maglaj, "KADI] TRANSPORTI" d.o.o. Maglaj, 11.Ulica bb, Maglaj, Maglaj, 43-01-0487-09, 4218679180002

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTASalatovi} Edis, Bradi}i Gornji bb, Maglaj, li~na karta: 04CZA2735KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Salatovi} Edis ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICISalatovi} Emina, adresa: Bradi}i Gornji bb, Maglaj, li~na karta: 04CZA5994,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti.(SR-3/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Privredno Dru{tvo za trgovinu iusluge"AGRO-VRT" d.o.o.Kakanj,AlijeIzetbegovi}abb, Lamelaniz A, prizemlje,Kakanj objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-10-000082 od 22. 1. 2010. godine oregistraciji osnivanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPrivredno Dru{tvo za trgovinu i usluge "AGRO-VRT" d.o.o. Kakanj,

"AGRO-VRT" d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovi}a bb, Lamela niz A, prizemlje,Kakanj, Kakanj, 43-01-0020-10, 4218688680000

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTABerbi} Semir, Bre`ani bb, Kakanj, li~na karta: 06CUC7226KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Berbi} Semir ugovoreni: 2000 procenat: 100%

ZASTUPNICIBerbi} Semir, adresa: Bre`ani bb, Kakanj, li~na karta: 06CUC7226, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.240 Uzgoj peradi,01.251Uzgoj p~ela,proizvodnjameda i p~elinjeg voska,01.411Iskori{tavanjevoda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionihpovr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaodmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima odmesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.401 Prire|ivanje sajmova

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti:

- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti- Usluge me|unarodnog transporta robe i putnika (me|unarodna spedicija,

skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.)- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti-prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta.

(SR-4/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu,

uslugei zastupanje"BINA"d.o.o. Zenica, Blatu{abroj 3,ZenicaobjavljujeRje{enje,broj: 043-0-Reg-10-000006 od 7. 1. 2010. godine o registraciji promjena-promjena sjedi{ta Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje "BINA" d.o.o. Zenica,

"BINA" d.o.o. Zenica, Sarajevska broj 225, Zenica, Zenica, 43-01-0180-08,4218635640006

(SR-5/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Trgovinsko Dru{tvo "NOVA

TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj, "NOVA TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj, 311. lahkebrigade bb, Kakanj, Kakanj, 43-01-0022-10 (stari broj 1-729), 4218019680002,objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000100 od 25. 1. 2010. godine o upisupromjene lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUTrgovinsko Dru{tvo "NOVA TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj, "NOVA

TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj, 311. lahke brigade bb, Kakanj, Kakanj,43-01-0022-10 (stari broj 1-729), 4218019680002

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAZaimovi} Sejad, Ul. Omera Masli}a bb, Kakanj, li~na karta: 03CUA0013KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 668041Upla}eni kapital: 668041Zaimovi} Sejad ugovoreni: 668041 procenat: 100%

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 2 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 103: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 103/176

ZASTUPNICI

Bajtarevi} Mirnes, adresa: Ul. Omera Masli}a broj 26, Kakanj, li~na karta:04CUA7444,direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti iposlova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva, osim poslova i radnji prodaje ikupovine osnovnih sredstava Dru{tva i stavljanje pod hipoteku imovine Dru{tva.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanjehidrogra|evinskihobjekata, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopremeza izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na

veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i zeljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskimproizvodima, 51.470Trgovinana velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na

malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,

52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama,52.485Trgovina namalo cvije}em, 52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanedjelatnosti Dru{tva, i to: IZVOZ I UVOZ ROBA IZ REGISTROVANEDJELATNOSTI

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima -Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima

Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometuu okviru registrovanedjelatnosti a naro~ito:

- posredovanje- zastupanje u prometu robe i usluga - me|unarodna {pedicija - usluge me|unarodnog transporta roba - izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanju tih radova

stranom licu u dr`avi BiH- agencijske usluge- usluge u ugostiteljstvu i turizmu- te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti poslova

vanjskotrgovinskog prometa Dru{tvaa.(SR-6/10-Z)

Op}inski sudu Zeniciza subjekat upisa PrometnoDru{tvo"^AGOKOMERC"d.o.o. Zenica, "^AGO KOMERC" d.o.o. Zenica, ul. Fra Grge Marti}a 11, Zenica,Zenica, 43-01-0532-08 (stari broj 1-8839), 4218385780001, objavljuje Rje{enjebroj: 043-0-Reg-09-001314od 21.1. 2010. godineo upisu promjenelicaovla{tenogza zastupanje Podru`nice Busova~a,ul. Nikole [ubi}a Zrinskog bb i Podru`niceVitez, ul. Branitelja Starog Viteza bb, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPrometno Dru{tvo "^AGO KOMERC" d.o.o. Zenica, "^AGO KOMERC"

d.o.o. Zenica, ul. Fra Grge Marti}a 11., Zenica, Zenica, 43-01-0532-08 (stari broj1-8839), 4218385780001

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA^ago Bahrudin, Potok broj 5, Zenica, li~na karta: 03CTA3331KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 112000

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 3

Page 104: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 104/176

Upla}eni kapital: 112000^ago Bahrudin ugovoreni: 112000 procenat: 100%ZASTUPNICIBav~i} Zijad, adresa: Sarajevska broj 75A, Zenica, li~na kaita: 03CTA2127,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,

odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostalatrgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}omi predmetimaod ko`e, 52.442 Trgovina namalo opremom zaosvjetljavanjei predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima zadoma}instvo,radio i televizijskimure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnom

robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}immaterijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima,52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nomopremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na maloigrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim

prodavnicama,52.500 Trgovinana malopolovnomrobom, u prodavnicama,52.610Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevozputnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugihposrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.700 ^i{}enje objekata,74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvozVanjska trgovina neprehrambenim proizvodima Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti

Dru{tva.PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Prometno Dru{tvo "^AGO KOMERC" d.o.o. Zenica-Podru nica

KakanjPoreski podbroj: 4218385780028Sjedi{te: Ul. 311. lahke brigade br. 36., Kakanj, op{tina: KakanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kakanj, broj:

01/03 od 2. 10. 2003. godine.U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Pa{ali} Enes, li~na karta: -, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru

registrovane djelatnostiNaziv: Prometno Dru{tvo "^AGO KOMERC" d.o.o. Zenica-Podru nica

Busova~a Poreski podbroj: 4218385780117Sjedi{te: Busova~a, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog bb, Busova~a, op{tina:

Busova~a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Busova~i, broj:OPU-2392/07 od 12. 12. 2007. godine

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bav~i}Zijad, li~nakarta: 03CTA2127,direktor,zaklju~ujeugovorei poduzima

sve pravne poslove u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice.Naziv:PrometnoDru{tvo"^AGOKOMERC" d.o.o.Zenica-Podru`nica VitezPoreski podbroj: 4218385780109Sjedi{te: Vitez, Branitelja Starog Viteza bb, Vitez, op{tina VitezAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Vitez, broj:

OPU-2393/07 od 12. 12. 2007. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bav~i}Zijad, li~nakarta: 03CTA2127,direktor,zaklju~ujeugovorei poduzima

sve pravne poslove u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice.(SR-7/10-Z)

Op}inskisuduZenicikodsubjektaupisaSaobra}ajnoDru{tvo"LESON"d.o.o.Jelah-Te{anj, ul. Bra}e Kotori} bb, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000048od 14. 1. 2010. godine o upisu brisanja Saobra}ajno Dru{tvo "LESON" d.o.o.Jelah-Te{anj, ul. Bra}e Kotori} bb, a na osnovu pravosna`nog Rje{enja Op}inskogsuda Zenica, broj: 43 0 L 021060 09 L od 9. 12. 2009. godine, a koje rje{enje jepravosna`no dana 11. 1. 2010. godine na osnovu zaklju~enja likvidacionogpostupka.

(SR-8/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za promet, usluge i turizam"BIHHOME" d.o.o. Zenica, Masarykova broj 32, Zenica objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000088 od 22. 1. 2010. godine o registraciji osnivanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 4 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 105: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 105/176

Dru{tvo za promet,usluge i turizam"BIHHOME" d.o.o.Zenica, "BIHHOME"d.o.o. Zenica, Masarykova broj 32, Zenica, Zenica, 43-01-0021-10,4218688500001

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMuji~i} Resmija, ul. Bulevar Kulina Bana broj 28D, Zenica, li~na karta:

05CTI2255KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Muji~i} Resmija ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIMuji~i}Resmija,adresa:ul. BulevarKulinaBanabroj28D, Zenica, li~na karta:

05CTI2255, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250

Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme,45.320 Izolacioni radovi,45.410 Fasadnii {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda,pi}ai duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovinana malou nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430Trgovinanamaloobu}omipredmetimaodko`e,52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610Trgovina namalo preko ku}akojerobu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovinana maloizvanprodavnica,55.101Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta,55.212 Planinarskidomovi i ku}e,55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj d.n., 55.300Restorani, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju,60.212 Prijevozputnika u gradskomsaobra}aju,60.220 Taksiprijevoz, 60.230 Ostaliprijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama,61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 62.100 Zra~ni saobra}aj, linijski,62.200 Zra~ni saobra}aj, vanredni (~arter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 67.130 Pomo}ne djelatnosti ufinansijskom posredovanju, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanjenekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanjesredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnihsaobra}ajnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskomopremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge iizrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.101 Istra ivanje ieksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalnirazvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni

razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra ivanje i eksperimentalni razvoj uhumanisti~kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioniposlovi;savjetodavniposlovi u vezis porezom,74.130 Istra ivanjetr`i{tai ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske iin`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850

Sekretarskei prevodila~kedjelatnosti,74.870Ostaleposlovnedjelatnosti, d.n.,85.311Domovi za stare, 85.323 Ustanove za dnevni boravak djece, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnihparkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativnedjelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta,93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anjefizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

- Trgovna na veliko prehrambenim proizvodima - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registovane

djelatnosti.

(SR-9/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Op}a zemljoradni~ka zadruga sa

potpunom odgovorno{}u "MILK MAGLAJKA" Maglaj, OZZ SA P.O. "MILKMAGLAJKA" Maglaj, Lije{nica bb, Lije{nica, Maglaj, 43-05-0039-09 (stari broj3-713), 4218509770000, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-09-001326 od 20. 1.2010. godine o upisu smanjenje ~lanova Zadruge i uskla|ivanje djelatnosti, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUOp}a zemljoradni~ka zadruga sa potpunom odgovorno{}u "MILK

MAGLAJKA" Maglaj, OZZ SA P.O. "MILK MAGLAJKA" Maglaj, Lije{nica bb,Lije{nica, Maglaj, 43-05-0039-09 (stari broj 3-713), 4218509770000

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTABradari} Muhamed, Lije{nica 135, Maglaj, li~na karta: 04CZB3677Bradari} Safet, Lije{nica, Maglaj, li~na karta: 05CZB4545Mustaba{i} Ismet, ul. Sulejmana Omerovi}a Cara br. 5/4, Maglaj, li~na karta:

05CZB5847Rid`al [efik, Bradi}i bb, Maglaj, li~na karta: 04CZA4093Sinanovi} Erna, Lije{nica, Maglaj, li~na karta: 04CZB9362KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 600Upla}eni kapital: 600Rid`al [efik ugovoreni: 100 procenat: 16,6667%Sinanovi} Erna ugovoreni: 100 procenat: 16,6667%Bradari} Safet ugovoreni: 200 procenat: 33,3333%Bradari} Muhamed ugovoreni: 100 procenat: 16,6667%Mustaba{i} Ismet ugovoreni: 100 procenat: 16,6667%ZASTUPNICIRid`al[efik, adresa: Bradi}ibb, Maglaj,li~na karta:04CZA4093,direktor,bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnoti.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.131 Vinogradarstvo,01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka,01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja,magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgojp~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.,01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i ipripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja ikonzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa imesa peradi,15.200 Prerada i konzerviranje ribei proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.410Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 5

Page 106: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 106/176

Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.870Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i

poluproizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem ihranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,51.320Trgovinanavelikomesomiproizvodimaodmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovinana velikoalkoholnimi drugimpi}ima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostalatrgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 67.120 Posredovanje u poslovima svrijednosnim papirima, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju,d.n., 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.340

Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUZadruga }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane

djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, i to:

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovanedjelatnosti, uvoz i izvoz

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovanedjelatnosti, uvoz-izvoz

- usluge u vanjskotrgovinskomprometu iz okvira registrovane djelatnosti

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u okviru registrovanedjelatnosti

- usluge me|unarodnog transporta putnika i robe

- me|unarodna {pedicija

- skladi{tenje,agencijskeusluge,komisioni,kompenzacioni i lizingposlovi

- zastupanje inostranih firmi i konsignacija

- zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti.(SR-10/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Op}a zadruga "BRAD" p.o.Zavidovi}i, Ruda~e bb, Hajderovi}i, Zavidovi}i objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000003 od 19. 1. 2010. godine o registraciji osnivanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUOp}a zadruga "BRAD" p.o. Zavidovi}i, OZ "BRAD" p.o. Zavidovi}i, Ruda~e

bb, Hajderovi}i, Zavidovi}i, 43-05-0004-10, 4218688250005OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Horozovi} Edin, Horozovi}i bb, Gornji Junuzov}i, Zavidovi}i, li~na karta:07DDD4399 Horozovi} Ibrahim, Gornji Junuzovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta:06DDD1738 Horozovi} Rasim, Hajderovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta:05DDC3228

Kalabi} D`evad, Mramorje bb, Gornji Junuzovi}i, Zavidovi}i, li~na karta:06DDD1365 Muharemovi} Azem, Laz bb, Hajderovici, Zavidovi}i, li~na karta:05DDC5856

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Horozovi} Ibrahim ugovoreni: 400 procenat: 20%Horozovi} Rasim ugovoreni: 400 procenat: 20%Kalabi} D`evad ugovoreni: 400 procenat: 20%Muharemovi} Azem ugovoreni: 400 procenat: 20%Horozovi} Edin ugovoreni: 400 procenat: 20%ZASTUPNICIKalabi} D`evad, adresa: Mramorje bb, Gornji Junuzovi}i, Zavidovi}i, li~na

karta: 06DDD1365, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a,01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgojgoveda za priplod 01.221 Uzgoj ovaca i koza 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgojp~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.,01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.413Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osimveterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110Proizvodnja i konzerviranjemesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranjemesa peradiize~ijegmesa, 15.130Proizvodnja proizvoda odmesa i mesa peradi,15.310 Preradaikonzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nihproizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860Prerada~ajaikafe,15.890Proizvodnjaostalihprehrambenihproizvoda,d.n.,15.981Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e oddrveta 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskihterena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu,45.310Postavljanjeelektri~nihinstalacijai opreme,45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102Trgovinamotornihvozilanamalo,50.103Posredovanjeutrgovinimotornimvozilima, 50.200 Odr avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima ipriborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priboromna malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima ipriborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 6 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 107: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 107/176

motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza

industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.313 Poljoprivredneapoteke, 52.330Trgovinana malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u

saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina iprodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina iopreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,

uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.200Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izradeplanskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanjesajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja,91.110 Djelatnost poslovnih udru`enja i udru`enja poslodavaca, 91.330 Djelatnost ostalihorganizacija na baziu~lanjenja,d.n., 92.330Va{arske djelatnosti i djelatnostizabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Zadruga }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Zadruga}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskomprometuu okviruregistrovanedjelatnosti.

(SR-11/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa MJE[OVITA SREDNJA [KOLA

"NORDBAT2" Vare{, Zvijezda br. 36, Vare{ objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-09-001093od 20.11. 2009. godineo registraciji promjena promjena lica ovla{tenog za zastupanje Javne ustanove

ZASTUPNICIPetrovi} Damir, adresa: Korovinji}i br. 7, Vare{, li~na karta: 04DBA0641,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja.(SR-12/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "ZOVKO OSIGURANJE" d.d.@ep~e-dioni~ko Dru{tvo za osiguranje imovine i osoba, Golije{nica bb, @ep~objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001155 od 14. 1. 2010.godine oregistraciji-osnivanje Podru`nice "ZOVKO OSIGURANJE" d.d. @ep~e dioni~koDru{tvo za osiguranje imovine i osoba Podru`nica dioni~kog Dru{tva "ZOVKOOSIGURANJE" Doboj, ul. Vidovdanska bb, Doboj.

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA

- Naziv: "ZOVKO OSIGURANJE" d.d. @ep~e dioni~ko Dru{tvo za osiguranje imovine i osoba-Podru`nica dioni~kog Dru{tva

"ZOVKO OSIGURANJE" DobojPoreski podbroj: 4218249840882Sjedi{te: Vidovdanska bb, Doboj, op{tina: DobojAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju dijela dioni~kog Dru{tva

"Zovko osiguranje" d.d. @ep~e, Podru`nica dioni~kog Dru{tva "Zovko osiguranje"Doboj, RS,broj:NO-01-1840/09od 3. 4.2009.godine, Odlukao promjeni Odlukeoosnivanju Podru`nice Doboj, broj: NO-01-3526/09 od 3. 9. 2009. godine

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Mitrovi} Danijel, li~na karta: 04GFD8894, rukovodilac podru`nice, poduzima

sve pravne poslove samostalno do 5.000,00 KM, a preko navedenog iznosa uzsuglasnost direktora Dru{tva.

(SR-13/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "KARAGI]-TRADE COMPANY"

d.o.o. za export-import i usluge Olovo, Karagino polje 44, Olovo, objavljujeRje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001121 od 19. 1. 2010. godine o registracijipromjena-osnivanje Podru`nice "KARAGI]-TRADE COMPANY" d.o.o. za ex-port-import i usluge Olovo-Podru`nica "SPORTSPIRIT" Kladanj, Fadila Kurtagi}a bb, Kladanj.

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: "KARAGI]-TRADE COMPANY" d.o.o. za export-import i usluge

Olovo, Podru`nica "SPORTSPIRIT" KladanjPoreski podbroj: 4218130440045

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 7

Page 108: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 108/176

Sjedi{te: Ul. Fadila Kurtagi}a bb, Kladanj, op{tina KladanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva, broj:

OPU-IP.446/09 od 6. 11. 2009. godineU okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Karagi} Elvir, li~na karta: 05DCA7627, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja.(SR-14/10-Z)

Op}inskisud u Zenici, kodsubjekta upisaJavnog poduze}a"RADIO-USORA"Usora, Siv{a bb, Usora objavljuje rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001258 od 21. 1.2010. godine o registraciji promjena promjena oblika Javnog poduze}a "RA-DIO-USORA" Usora, Siv{a bb,Usorai organizovanjeistog u Javno poduze}e "RA-DIO USORA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Usora, Siv{a bb, Usora,pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUJAVNO PODUZE]E "RADIO-USORA" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM

ODGOVORNO[]U USORA, JP "RADIO-USORA" D.O.O. USORA, Siv{a bb,Siv{a, Usora, 43-01-0019-10 (stari broj 1-8623), 4218261200007

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOp}ina Usora, Bosna i Hercegovina, Siv{a bbKAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 41902Upla}eni kapital: 41902Op}ina Usora ugovoreni: 41902 procenat: 100%ZASTUPNICIBudulica Ivica, adresa: Poto~ani bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC6076, v.d.

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i

televizijskimure|ajima,51.900Ostalatrgovinanavelikoisklju~ivozavlastitira~un,64.200 Telekomunikacije, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale uslugereklame i propagande, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko iknji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturnepriredbe

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Javno poduze}e }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru svojstvenedjelatnosti u skladu sa Zakonom:

-Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz.(SR-15/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "VAL BH", d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju i prometnaftom i naftnimderivatima,Te{anj,"VALBH", d.o.o.Te{anj,Jelah bb, Jelah, Te{anj, 43-01-0906-08 (stari broj 1-8258), 4218074430007,objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000078 od 15. 1. 2010. godine o upisubrisanja Podru`nice Gra~anica, Br~anska malta br. 16.

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"VAL BH", d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju i promet naftom i naftnim

derivatima,Te{anj,"VALBH", d.o.o.Te{anj,Jelah bb, Jelah,Te{anj, 43-01-0906-08(stari broj 1-8258), 4218074430007

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTABrki} Abdulah, Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA0698Brki} D`anan, Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC3281KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000Upla}eni kapital: 10000Brki} D`anan ugovoreni: 5000 procenat: 50%Brki} Abdulah ugovoreni: 5000 procenat: 50%ZASTUPNICIBrki} D`anan, adresa: Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC3281, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja Brki} Abdulah, adresa: Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA0698, zamjenik

direktora , bez ograni~enja ovla{tenja

Brki} Alaudin, adresa: Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA5264, prokurist,bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina

(SR-16/10-Z)Op}inski sudu Zenici,kod subjekta upisa"BOSNAEXPRES" Autotransportno

turisti~ko dioni~koDru{tvo Doboj Jug,Usorska 21,Matuzi}i,DobojJug,objavljujeRje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001324 od 30. 12. 2009. godine o registracijipromjena-brisanje izvr{nog direktora kao lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICISadikovi} Fadila, adresa. Ul. Envera [ehovi}a broj 7/II, Sarajevo, li~na karta

04BSE1613, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja.(SR-17/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "FUTURO-PROM" d.o.o. Te{anj,Dru{tvoza gra|evinarstvo,proizvodnjui promet,"FUTURO-PROM" d.o.o.Te{anj,Vukovo bb, Te{anj, Te{anj, 43-01-0017-10 (stari broj 1-9593), 4218548080002,objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000093 od 21. 1. 2010. godine o upisupromjena ~lanova Dru{tva i brisanje pojedina~nih prokura, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"FUTURO-PROM" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju i

promet, "FUTURO-PROM" d.o.o. Te{anj, Vukovo bb, Te{anj, Te{anj,43-01-0017-10 (stari broj 1-9593), 4218548080002

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAKadu{i} Suljo, Trep~e bb, Te{anj, li~na karta: 06CVD0752Koki} Hanka, Radu{a bb, Te{anj, li~na karta: 06CVD1140KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 5000Upla}eni kapital: 5000Kadu{i} Suljo ugovoreni: 2500 procenat: 50%Koki} Hanka ugovoreni: 2500 procenat: 50%ZASTUPNICIHafizovi} Mirela, adresa: [ije bb, Te{anj, li~na karta: 06CVD0614, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja.(SR-18/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Transportno-trgova~ko i uslu`noDru{tvo "Zemlja-trans" d.o.o. @ep~e, "Zemlja-trans" d.o.o. @ep~e, Mjestova Ravan

bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0014-10, 4218688170001, objavljuje Rje{enje broj043-0-Reg-10-000002 od 19. 1. 2010. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUTransportno-trgova~ko i uslu`no Dru{tvo "Zemlja-trans" d.o.o. @ep~e,

"Zemlja-trans" d.o.o. @ep~e, Mjestova Ravan bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0014-14218688170001 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Badnjar ]amil, Zeni~ki put bb, @ep~e, li~na karta: 08CYC5767Nad`ak Salih, Mjestova Ravan bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1436KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Badnjar ]amil ugovoreni: 1000 procenat: 50%Nad`ak Salih ugovoreni: 1000 procenat: 50%ZASTUPNICI

Badnjar ]amil, adresa: Zeni~ki put bb, @ep~e, li~na karta: 08CYC5767,direktor, bez ograni~enja ovla{tenja

Nad`ak Salih, adresa: Mjestova Ravan bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1436,zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{}enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.520

Proizvodnja kre~a, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe,26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalihproizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje,oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 45.110 Ru{enje irazbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 8 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 109: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 109/176

sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje,niskogradnjeinjihovihdijelova,45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanjehidrogra|evinskihobjekata, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopremeza izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.250 Trgovinana veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i

za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvimaza~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i

duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama,52.320Trgovinana malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo

elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting,74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~neizrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enjeobjekata, 74.870Ostaleposlovnedjelatnosti, d.n.,93.050 Ostaleuslu`nedjelatnosti,d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti.Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to:

- izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje lih radova stranom licu u R/F Bosni i Hercegovini

- usluge me|unarodnog transporta roba - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.

(SR-19/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za projektovanje, in`enjering i

konsalting "PERSPEKTIVA-IN@ENJERING" d.o.o. Visoko, "PERSPEKTIVA-IN@ENJERING" d.o.o. Visoko, ul. Musala br. 12, Visoko, Visoko, 43-01-0526-09(stari broj 1-9776), 4218581880006, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-09-001091od 13. 11. 2009. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za projektovanje, in`enjering i konsalting "PERSPEKTIVA-

IN@ENJERING" d.o.o. Visoko, "PERSPEKTIVA-IN@ENJERING" d.o.o. Visoko,ul. Musala br. 12, Visoko, Visoko, 43-01-0526-09 (stari broj 1-9776),4218581880006 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Spaho Lejla, ul. Musala br. 12, Visoko, li~na karta: 05DEC1022KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 21710Upla}eni kapital: 21710Spaho Lejla ugovoreni: 21710 procenat: 100%ZASTUPNICISpaho Admir, adresa: Naselje Luke 21, Visoko, li~na karta: 04DEB0390,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiSpaho Erduan, adresa: Ul. Musala br. 12, Visoko, li~na karta: 05DEC1023,

prokurist, bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti osimzaklju~ivanja ugovora koji se odnose na osnovna sredstva Dru{tva.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU45.110 Ru{enjei razbijanjeobjekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena

bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostaligra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 9

Page 110: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 110/176

{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopremeza izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, tnetalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa,51.330Trgovinana velikomlijekom,mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko{e}erom,~okoladomi slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532

Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranirjp prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.320Trgovinana malomedicinskimpreparatimaiortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483

Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.485Trgovinana malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo prekoku}akojerobu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 63.400 Djelatnost

drugihposrednikau saobra}aju,71.340 Iznajmljivanjeostalihma{inai opreme,d.n.,72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer),72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea,72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500Odr`avanjeipopravakkancelarijskih,ra~unskihira~unarskihma{ina,72.600Ostalesrodnera~unarskedjelatnosti,74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioniposlovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~koispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti

Dru{tva.(SR-20/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za {pediciju, proizvodnju,unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "R [PED" d.o.o. Visoko, "R [PED" d.o.o.Visoko, Industrijska zonaOzrakovi}i bb, Kakanj,Kakanj, 43-01-0012-10 (staribroj1-9042),4218439460008, objavljujeRje{enjebroj: 043-0-Reg-09-001330od 14. 1.2010. godineo upisu promjene sjedi{ta Dru{tva,promjenali~nihi adresnihpodataka za osniva~a i direktora Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za {pediciju, proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "R

[PED" d.o.o. Visoko, "R [PED" d.o.o. Visoko, Industrijska zona Ozrakovi}i bb,Kakanj, Kakanj, 43-01-0012-10 (stari broj 1-9042), 4218439460008

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTALomigora Haris, ul.. Kova~ica broj 12, Visoko, li~na karta: 04DEB1188KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Lomigora Haris ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICILomigora Haris, adresa: Ul.. Kova~ica broj 12, Visoko, li~na karta:

04DEB1188,direktor,bez ograni~enjaovla{tenjau okviruregistrovanedjelatnosti.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza,01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem`ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 15.130 Proizvodnja proizvoda odmesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.510Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda idrugih smrznutih smjesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje,15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha,peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskihproizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda odbra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetskehrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.300Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510Proizvodnja tepihai prekriva~aza pod,17.542Proizvodnjanespomenutihtekstilnihproizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e,18.230Proizvodnjarublja,18.300 Doradai bojenjekrzna;proizvodnjaproizvodaodkrzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi isli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 10 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 111: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 111/176

obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e oddrveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 36.400 Proizvodnja sportske opreme,36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka iostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornihvozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem ihranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,51.320Trgovinanavelikomesomiproizvodimaodmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom zavodovod i grijanje, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.485Trgovinana malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza

doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u

drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un 71.100 Iznajmljivanje o automobila 71.210 Iznajmljivanje ostalihkopnenih saobra}ajnih sredstava 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina iopreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo 71.330Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnogmnijenja, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame ipropagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti

Dru{tva.PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv:Dru{tvoza spediciju,proizvodnju,unutra{njui spoljnutrgovinui usluge

"R [PED" d.o.o. Visoko-Podru`nica Zenica Poreski podbroj: 4218439460024Sjedi{te: Ulica Kralja Tvrtka I 17, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Zenica, broj:

02-2/04 od 20. 10. 2004. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Lomigora Haris, li~na karta: 04DEB1188, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja

u okviru registrovane djelatnosti(SR-21/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge"PRIMAVERA" d.o.o. Visoko, Naselje Luke bb, Visoko objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000012 od 8. 1. 2010. godine o registraciji promjena promjena sjedi{ta Dru{tva, promjena adresnih podataka za osniva~e i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva i Podru`nice Sarajevo i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za trgovinu i usluge "PRIMAVERA" d.o.o. Visoko, "PRIMAVERA"

d.o.o. Visoko, Industrijska zona Ozrakovi}i, Visoko, Visoko, 43-01-0004-10 (staribroj 1-6588), 4218068030005

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTATrbonja Mirza, ul. Patriotske lige broj 50, Sarajevo, li~na karta: 04BRD6926Trbonja-Zuki} Amira, ul. Patriotske lige broj 50, Sarajevo, li~na karta:

04BRE1109KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000Upla}eni kapital: 10000Trbonja Mirza ugovoreni: 5000 procenat: 50%Trbonja-Zuki} Amira ugovoreni: 5000 procenat: 50%ZASTUPNICITrbonja Mirza, adresa: ul. Patriotske lige broj 50, Sarajevo, li~na karta:

04BRD6926, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priborom zamotornavozila naveliko,50.302 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 11

Page 112: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 112/176

motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.250 Trgovinana veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enjem, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskimproizvodima, 51.470Trgovinana velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i

pletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama,52.320 Trgovinana malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugihposrednika u saobra}aju, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge

reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-lzvoz- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-lzvoz- Zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni,

kompenzacioni i lizing poslovi, usluge me|unarodnog transporta robe,me|unarodna{pedicija, skladi{tenje robe,agencijskeusluge,posredni{tvou oblasti prometa i usluga, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova uslobodnim zonama, druge usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviruregistrovane djelatnosti.

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv:Dru{tvo za trgovinui usluge"PRIMAVERA"d.o.o.Visoko-Podru`nica

SarajevoPoreski podbroj: 4218068030021Sjedi{te: Halilovi}i broj 8, Sarajevo, op{tina: SarajevoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Sarajevu, broj:

12/04 od 18. 10. 2004. godineU okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Trbonja Mirza, li~na karta: 04BRD6926, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u

okviru registrovane djelatnosti.(SR-22/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za promet i proizvodnju"PARAGRAF-PRINT" d.o.o. Kakanj, "PARAGRAF-PRINT" d.o.o. Kakanj, ul.309. Brdske brigade br. 21, Kakanj, Kakanj, 43-01-0549-09 (stari broj 1-9338),4218516710004, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-09-001189 od 7. 1. 2010.godine o upisu promjene o sniva~a Dru{tva uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za promet i proizvodnju "PARAGRAF-PRINT" d.o.o. Kakanj,

"PARAGRAF-PRINT" d.o.o. Kakanj, ul. 309. Brdske brigade br. 21, Kakanj,Kakanj, 43-01-0549-09 (stari broj 1-9338), 4218516710004

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Zaimovi} Safet, ul. Zgo{}anska br. K-1, Kakanj, li~na karta: 04CUB4971KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Zaimovi} Safet ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIZaimovi} Ned`ad, adresa: Ul. 309. Brdske brigade br. 21, Kakanj, li~na karta:

04CUA9891, direktor, bezograni~enjaovla{}enjau okviruregistrovane djelatnostiDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU22.110 Izdavanje knjiga,22.120 Izdavanje novina,22.130 Izdavanje ~asopisa i

sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija)zvu~nih zapisa, 22.320 Umno avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330

Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}immaterijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima,74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.

(SR-23/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "TRAKO-TRANS" d.o.o. Kakanj,

"TRAKO-TRANS" d.o.o. Kakanj, ul. 311. Lahke brigade, Kakanj, Kakanj,43-01-0170-08, 4218633270007, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-000083od 18. 10. 2010. godine o upisu promjene osniva~a Dru{tva i promjena lica ovlal{tenog za zastupanje Dru{tva, sa pdacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 12 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 113: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 113/176

"TRAKO-TRANS" d.o.o. Kalanj, "TRAKO-TRANS" d.o.o. Kakanj, ul. 311.Lahke brigade, Kakanj, Kakanj, 43-01-0170-08, 4218633270007

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTATrako Habiba, Koprivnica bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC1267KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Trako Habiba ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICITrako Habiba, adresa: Koprivnica bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC1267,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}ajuDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUTrgovina motornih vozila na velikoTrgovina motornih vozila na malo.

(SR-24/10-Z)Op}inskisudu Zeniciza subjekat upisa Dru{tvoza prometrobai usluga"Gold"

d.o.o. Zenica, "Gold" d.o.o. Zenica, Aska Bori}a broj 23C, Zenica, Zenica,43-01-0310-09 (stari broj 1-1310), 4218286370004, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001265 od 21. 12. 2009. godine o upisu prokuriste dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za promet roba i usluga "Gold" d.o.o. Zenica, "Gold" d.o.o. Zenica,

Aska Bori}a broj 23C, Zenica, Zenica, 43-01-0310-09 (stari broj 1-1310),4218286370004

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTALi{nji} Ismet, ul. H. ^upovi}a 100, Zenica, li~na karta: 04CTD2491Li{nji} Izet, Belp, Schonmattweg 28, SWITZERLAND, putna isprava:

5008151, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 6. 3. 2006. godine, Zenica KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 710235,33Upla}eni kapital: 710235,33Li{nji} Izet ugovoreni: 705235,33 procenat: 99,296%Li{nji} Ismet ugovoreni: 5000 procenat: 0,704%ZASTUPNICILi{nji} Faruk, adresa: Bulevar kralja Tvrtka 9A, Zenica, li~na karta:

03CTB4478, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Li{nji}Vehab, adresa: Habiba^upovi}a br.9, Zenica, li~nakarta: 03CTB8163,

prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja.(SR-25/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Gra|evinsko, uslu`no i prometnoDru{tvo "ZENGRADNJA" d.o.o. Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I (Direkcija @eljezare"Zenica" Zenica), ZenicaobjavljujeRje{enje,broj: 043-0-Reg-10-000050od 12. 1. 2010. godine o registraciji promjena promjena sjedi{ta Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUGra|evinsko, uslu`no i prometno Dru{tvo "ZENGRADNJA" d.o.o. Zenica,

"ZENGRADNJA" d.o.o. Zenica, Travni~ka cesta broj 4, Zenica, Zenica,43-01-0106-09, 4218651840007.

(SR-26/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Privatna osnovna muzi~ka i baletska

{kola "AMADEUS" Zenica, potpuna odgovornost, Muzi~ka i baletska {kola "AMADEUS" Zenica, p.o., Moku{nice broj 10, Zenica, Zenica, 43-05-0017-08,4218642420003, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-09-001331 od 4. 1. 2010.godine o upisu promjene lica ovla{tenog za zastupanje Privatne ustanove, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPrivatna osnovna muzi~ka i baletska {kola "AMADEUS" Zenica, potpuna

odgovornost, Muzi~ka i baletska {kola "AMADEUS" Zenica, p.o., Moku{nice broj10, Zenica, Zenica, 43-05-0017-08, 4218642420003

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Nuhanovi} Emir, ul. Bledska broj 9, Sarajevo, li~na karta: 04BRF3882KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Nuhanovi} Emir ugovoreni: 2000 procenat: 100%

ZASTUPNICITikve{a Dijana, adresa: Bulevar Kulina Bana broj 32, Zenica, li~na karta:

05CTH9844, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU80.104 Ostalo osnovno obrazovanje, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo

obrazovanje d.n., 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost,92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti,d.n.

(SR-27/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom

odgovorno{}u zaproizvodnju,unutra{njui vanjskutrgovinui usluge"AS JASMIN"Breza, ul. Bosanska bb, Breza objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-000790 od21. 8. 2009. godine o registraciji promjena uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICILedenko Ganija, adresa: Zvijezda broj 17, Vare{, li~na karta: 04DBA6301,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina

vunenogtipa, 17.230Proizvodnjatkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih ikuki~anih tkanina, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nihproizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e,18.221Proizvodnjaostale vanjskeodje}e,osim {ivenepo mjeri,18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri,18.230 Proizvodnja rublja, 18.241Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda,sedlarskih i sara~kih proizvoda, 51.160Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om,obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 13

Page 114: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 114/176

mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima, 52.250Trgovinana malo alkoholnimi drugim pi}ima,52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}imai duhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima

od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom,u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,70.310Agencije za nekretnine,70.320Upravljanjenekretninamapreko posrednika,71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.300 Obrada podataka,74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni posloviu vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa

Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane

djelatnosti.(SR-28/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-10-000045 od 11. 1. 2010.godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u "Auto KTC" Zenica, Zmaja od Bosne bb, na osnovu pravosna`nogRje{enja Op}inskog suda Zenica broj: 43 0 L018884 09 Lod 9. 12. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 1. 1. 2010. godine, o zaklju~enju likvidacionogpostupka

(SR-29/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za gra|evinarstvo,konsalting i projektiranje"ADRIABAU GRUPPE"d.o.o.Breza, ul.Mar{ala Titabb,Breza objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001260 od 28. 12. 2009. godine oregistraciji promjena promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICI]osovi} Ferid, adresa: Ul. Ismeta [ari}a broj 34, Breza, li~na karta:

04DAA0722, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja Motika Monika, adresa: Ul. Ismeta [ari}a broj 34, Breza, li~na karta:

08DAB3610, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja (SR-30/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "MOL coatings" d.o.o. Breza, "MOL coatings" d.o.o. Breza, [a{ broj 190,Breza, Breza, 43-01-0005-10, 4218687360001, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-10-000001 od 11. 1. 2010. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa

podacima:OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvoza proizvodnju, trgovinu i usluge"MOLcoatings"d.o.o.Breza, "MOL

coatings"d.o.o.Breza,[a{broj190,Breza,Breza,43-01-0005-10,4218687360001OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMol International B.V., NETHERLANDS, Utrechtsestraatweg 224, 3911TX

Rhenen, 30091379KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Mol International B.V. ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICI

Pobri} Emina, adresa: Ul. Stare jame 33, Breza, li~na karta: 05DAA7836,direktor, sa ograni~enjem preko iznosa od 60.000,00 KM

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnihneorganskihhemikalija, 24.140Proizvodnjaostalih osnovnih organskih hemikalija,24.300, Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.620Proizvodnja ljepilai `elatina, 24.630Proizvodnjaeteri~nihulja,24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 28.720Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.441Farbarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.301 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo,50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom,50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovaje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,

predmetimazadoma}instvoi metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanjeu trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama,51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovinana veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima,51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodimazadoma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitimgorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 14 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 115: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 115/176

52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatimazadoma}instvo,radioitelevizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama,52.485 Trgovina

namalo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo na tezgamai pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju,63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja,93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskomprometu u okviruregistrovane

djelatnosti.(SR-31/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za promet i usluge "CON-DOR" d.o.o. Zenica, Lukovo Polje 79A, Zenica objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-09-001320 od 28. 12. 2009. godine o registraciji promjena promjena naziva Dru{tva, promjena osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za promet i usluge "CONDOR" d.o.o. Zenica, Agencija za fizi~ku i

tehni~ku za{titu ljudi i imovine, "CONDOR" d.o.o. Zenica, Lukovo Polje 79A,Zenica, Zenica, 43-01-0578-09 (stari broj 1-9264), 4218485220003

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTASpahi} Alma, Gora`danska broj 142A, Zenica, li~na karta. 05CTI7411KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000

Upla}eni kapital: 2000Spahi} Alma ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIImamovi} Mirnes, adresa: [erbin sokak broj 8C, Zenica, li~na karta:

06CTJ4645, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i ra-dio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamai sredstvimaza ~i{}enje,51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i

sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim

ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama,52.330Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 63.110 Pretovar tereta,63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.100 Iznajmljivanje automobila 74.200Arhitektonskei in`enjerskedjelatnostii tehni~ko savjetovanje,74.402 Ostaleusluge

reklame i propagande, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti 92.720 Ostalerekreativne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja iraspolo`enja 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo obavlja poslove vanjskotrgovinskog prometa

- Uvoz-izvoz prehrambenih proizvoda - Uvoz-izvoz neprehrambenih proizvoda Dru{tvo obavlja poslove u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane

djelatnosti.(SR-32/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Proizvodnja i trgovina "PALE@"d.o.o. Olovo, Olovska Luke bb, Olovo objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-09-001264 od 22. 12. 2009.godineo registraciji promjena-uskla|ivanjedjelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICIGurda Nermin, adresa: Olovske Luke bb, Olovo, li~na karta: 04DCA3570,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod 01.240Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.412Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostalepoljoprivredne usluge, 01.420 Uslu ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osimveterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 15

Page 116: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 116/176

divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.011 Ulov ribe na moru,05.012Ulov ribena rijekama i jezerima 05.020Uzgoj ribe,14.110Va|enjeukrasnogkamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122Va|enje sirovog gipsa, 14,130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska,14.220 Va|enje gline i kaolina,15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120

Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a,d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira,15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka ikeksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranihfermeniranih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220Proizvodnjatkanina vunenogtipa, 17.230Proizvodnjatkaninaod ~e{ljanog prediva,17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo,, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.520Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.542 Proizvodnja nespomenutihtekstilnih proizvoda, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene pomjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportskeodje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada ibojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e,19.200 Proizvodnja kofera, ru}nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kihproizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a itabli, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila namalo,50.301Trgovina dijelovimai priboromzamotornavozila naveliko, 50.302Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.110 Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom,51.210 Trgovinana veliko zrnastimproizvodima,sjemenjem i hranomza `ivotinje, 51.240 Trgovinana veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa,51.330Trgovinana velikomlijekom,mlije~nimproizvodima,

jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalomhranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskarei meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom,51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.420 Trgovina na maloodje}om, 52.441Trgovinana malonamje{tajem,52.442Trgovinana maloopremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.486 Trgovina na malogorivom za doma}instvom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskomprometu u okviruregistrovane

djelatnosti.

(SR-33/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Javno preduze}e za proizvodnju idistribuciju toplote "GRIJANJE" d.o.o. Zenica , Javno preduze}e "GRIJANJE"d.o.o. Zenica, ulica Bilmi{}e broj 107, Zenica, Zenica, 43-01-0150-09 (stari broj1-5775), 4218065010003, objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-09-001325 od 8. 1.2010. godine o upisu pove}anja osnovnog kapitala dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUJavno preduze}e za proizvodnju i distribuciju toplote "GRIJANJE" d.o.o.

Zenica, Javno preduze}e "GRIJANJE" d.o.o. Zenica, ulica Bilmi{}e broj 107,Zenica, Zenica, 43-01-0150-09 (stari broj 1-5775), 4218065010003

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOp}ina Zenica, Bosna i Hercegovina, Trg BiH br. 6, -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 21794590Upla}eni kapital: 21794590Op}ina Zenica ugovoreni: 21794590 procenat: 100%ZASTUPNICIKaknjo Sead, adresa: Lond`a broj 79, Zenica , li~na karta: 04CTE9822,

direktor, zastupa i predstavlja preduze}e u skladu sa Zakonom i aktima preduze}a DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.212 Izgradnja

objekata niskogradnje, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 51.510 Trgovina na veliko}vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju,74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~neizrade planskih dokumenata

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz.(SR-34/10-Z)

Op}inskisuduZenici,kodsubjektaupisa"ZUP^ANIK"d.o.o.Te{anj,Dru{tvoza proizvodnju, promet i usluge, [ije bb, [ije, Te{anj, objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000041od 11.1. 2010.godine o registracijipromjena promjena ~lana Dru{tva i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Hajri} Mirso, [ije b.b, Te{anj, li~na karta: 05CVC6374KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 209000Upla}eni kapital: 209000Hajri} Mirso ugovoreni: 209000 procenat: 100%

(SR-35/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo "Poslovni sistem

RMK" Dru{tvo za poslove razvoja, marketinga i konsaltinga Zenica, Ku~ukovi}ibroj2, Zenicaobjavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001365od 7.1. 2010. godineo registraciji promjena-uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 20.400 Proizvodnja

ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.240Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.750 Proizvodnja ostalihmetalnihproizvoda,d.n., 51.190Posredovanjeu trgovini raznovrsnimproizvodima,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.330Iznajmljivanjeuredskihma{inai opreme,uklju~uju}ii ra~unare, 73.101Istra`ivanjei eksperimentalni razvoju prirodnim naukama, 73.102Istra`ivanje i eksperimentalnirazvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalnirazvoj u dru{tvenim naukama, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{tai ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale uslugereklame i propagande

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 16 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 117: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 117/176

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti.(SR-36/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "HIFA-OIL" d.o.o. Dru{tvo za promet naftom i naftnim derivatima, Te{anj, Krndija bb, Te{anj objavljuje rje{enje,broj: 043-0-Reg-09-001367 od 4. 1. 2010. godine o registraciji

promjena-uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgojovacai koza,01.240Uzgoj peradi,01.251Uzgojp~ela, proizvodnjamedai p~elinjegvoska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada ukombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova,zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga 02.011 Uzgoj iza{tita {uma, 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja, 10.201 Va|enje ibriketiranje lignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja 10.300 Va|enje ibriketiranje treseta, 11.101 Va|enje sirove nafte, 11.102 Va|enje prirodnog gasa,11.200 Uslu`ne djelatnosti u va|enju nafte i gasa, osim istra`iv~kih radova, 12.000

Va|enje ruda urana i torija, 13.100 Va|enje ruda `eljeza, 13.201 Va|enje boksita,13.202 Va|enje ruda olova i cinka, 13.203 Va|enje ruda ostalih obojenih metala,14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enjekre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina,15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a,20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,20.400 Proizvodnjaambala eod drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}ai drugih pletarskihmaterijala, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.150 Proizvodnja vje{ta~kih|ubriva i azotnih jedinjenja, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza,grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi iprofilaod plasti~nih masa, 25.220Proizvodnja ambala eod plasti~nih masa, 25.230Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla,uklju~uju}i i tehni~ke stakleneproizvode,26.210 Proizvodnjakerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnihure|aja, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kihplo~icai podnih plo~a, 26.400Proizvodnja opeke,crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinskesvrhe,26.630Proizvodnjagotovebetonskesmjese,26.640Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena,26.700Sje~enje,oblikovanjei obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo,26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda odnemetalnih minerala, d.n., 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220Proizvodnjacijeviod ~elika,27.310Hladnovu~enje,27.320Hladno valjanje uzanihtraka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalnegra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara iposuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje,28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova,28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina,osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora,29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika,prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i

gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo

29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivihalata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradumetala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome igra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana,29.550Proizvodnjama{inaza industriju papirai kartona, 29.560Proizvodnjaostalihma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.100Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane`ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnihbaterija, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, 31.620Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 37.100 Recikla`a metalnihotpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje,niskogradnjeinjihovihdijelova,45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja

saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu,45.310Postavljanjeelektri~nihinstalacijai opreme,45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi,45.450 Ostali zavr{ni radovi,50.101 Trgovinamotornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovinimotornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina naveliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalomhranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskarei meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 17

Page 118: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 118/176

za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim

ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli imoteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarskidomovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskomsaobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalnirazvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200

Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izradeplanskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima -Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskomprometu u okviruregistrovane

djelatnosti.(SR-37/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "ZUP^ANIK" d.o.o. Te{anj, Dru{tvoza proizvodnju, promet i usluge, "ZUP^ANIK" d.o.o. [ije-Te{anj, [ije bb, [ije,Te{anj, 43-01-0001-10, 4218686710009, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001329 od 5. 1. 2010. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"ZUP ANIK" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge,

"ZUP^ANIK" d.o.o. [ije-Te{anj, [ije bb, [ije, Te{anj, 43-01-0001-10,4218686710009 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Hajri} Jasminka, [ije bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC6458KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Hajri} Jasminka ugovoreni: 2000 procenat: 100%

ZASTUPNICI

Hajri} Mirso, adresa: [ije bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC6374, direktor, bezograni~enja ovla{tenja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova iradijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala;metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovnima{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca iopruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.320 Izolacioniradovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi,45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanjepodnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.450

Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, srukovaocem,50.101 Trgovinamotornih vozilana veliko,50.102 Trgovinamotornihvozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 18 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 119: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 119/176

kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,

52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.485Trgovinana malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a kojerobuprodajuprekopo{te, 52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,52.740 Popravak d.n.,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina iopreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanjeosim stru~neizrade planskih dokumenata,74.300 Tehni~ko ispitivanjei analiza, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti UVOZ iIZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu.(SR-38/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "KISELJAK PRINCESS-DC" d.o.o.Te{anj, "KISELJAK PRINCESS-DC" d.o.o. Te{anj, Ora{ Planje bb, Ora{ Planje,Te{anj, 43-01-0469-09, 4218678370002, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001327 od 5. 1. 2009. godine o upisu osnivanja Podru`nce NoviGrad-Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 242, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"KISELJAK PRINCESS-DC" d.o.o. Te{anj, "KISELJAK PRINCESS-DC"

d.o.o. Te{anj, Ora{ Planje bb, Ora{ Planje, Te{anj, 43-01-0469-09, 4218678370002OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Zajimovi} Ferid, Sarajevska 7, Matuzi}i, li~na karta: 05CWA2791KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000

Upla}eni kapital: 10000Zajimovi} Ferid ugovoreni: 10000 procenat: 100%ZASTUPNICIHuski} Kasim, adresa: Ora{ Planje bb, Te{anj, li~na karta: 04CVB4592,

direktor, do iznosa od 5.000,00 KM samostalno, a preko tog iznosa uz supotpisprokuriste.

Zajimovi} Ferid, adresa: Sarajevska 7, Matuzi}i, li~na karta: 05CWA2791,prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja, kao i za prijenos i optere}enje nekretnina.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima,51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovinana veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvimaza~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i

ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama,52.485Trgovina namalo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju,63.120 Skladi{ta i stovari{ta

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 19

Page 120: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 120/176

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti UVOZ iIZVOZ roba iz registrovane djelatnosti.

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu.PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: "KISELJAK PRINCESS-DC" d.o.o. Te{anj-Podru`nica Novi

Grad-SarajevoPoreski podbroj: 4218678370029Sjedi{te: Ul. Safeta Zajke br. 242, Novi Grad, Sarajevo, op{tina: Novi GradAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Novi Grad

Sarajevo, broj: OPU-IP-1169/09 od 22. 12. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Huski}Kasim,li~nakarta:04CVB4592,Rukovodilacpodru`nice,doiznosaod

5.000,00 KM samostalno, a preko tog iznosa uz supotpis prokuriste.(SR-39/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "EKO-SERVIS" d.o.o. Te{anj,

Dru{tvoza otkup,proizvodnju i preradu sekundarnih sirovinaexport-import, Bukva bb, Bukva, Te{anj objavljuje Rje{enje, broj: 043-0-Reg-09-001350 od 6. 1. 2010.godine o registraciji promjena-smanjenje broja ~lanova Dru{tva, uskla|ivanjedjelatnosti, brisanje zamjenika direktora Dru{tva, upis prokuriste, brisanjePodru`nica "EKO-SERVIS" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za otkup, proizvodnju i preradusekundarnih sirovina export-import, Podru`nica Maglaj, Te{anjska broj 1, Maglaj,"EKO-SERVIS" d.o.o.Te{anj,Dru{tvo zaotkup,proizvodnju i preradu sekundarnihsirovina export-import, Podru`nica Gra~anica, Korica Han bb, Gra~anica,"EKO-SERVIS" d.o.o.Te{anj,Dru{tvo zaotkup,proizvodnju i preradu sekundarnihsirovina export-import, Podru`nica Zavidovi}i, Polje bb, Zavidovi}i

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAKrd`ali}Mensur,ul.Ali-pa{eHe}imovi}abb,Te{anj,li~nakarta:04CVB2361KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 212000Upla}eni kapital: 212000Krd`ali} Mensur ugovoreni: 212000 procenat: 100%ZASTUPNICIKrd`ali} Mensur, adresa: Ul. Ali-pa{e He}imovi}a bb, Te{anj, li~na karta:

04CVB2361, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Krd`ali} Leila, adresa: Ul. Ali-pa{e He}imovi}a bb, Te{anj, li~na karta:

09CVE2059, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja, osim za prenos i optere}enjenekretnina

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih

otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima,njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima,njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama,51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovinana

veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima,51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390

Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza}i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicarna, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicarna,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em,52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama,52.330Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n, 52.450 Trgovina na malo

elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa

Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometuu okviru registrovane

djelatnosti.

(SR-40/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Javno preduze}e "RADIO ITELEVIZIJA"Visoko,d.o.o.Visoko,JP "RTVVISOKO" d.o.o.Visoko,ul. Hazima Dedi}a broj 33, Visoko, Visoko, 43-01-0586-09 (stari broj 1-4229),4218240540002,objavljuje Rje{enje043-0-Reg-09-001348 od 4. 1. 2010.godineo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 20 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 121: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 121/176

upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, pro{irenje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUJavno preduze}e "RADIO I TELEVIZIJA" Visoko, d.o.o. Visoko, JP "RTV

VISOKO" d.o.o. Visoko, ul. Hazima Dedi}a broj 33, Visoko, Visoko,43-01-0586-09 (stari broj 1-4229), 4218240540002

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOP]INA VISOKO, Bosna i Hercegovina, ul. Alije Izetbegovi}a 12A, -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000OP]INA VISOKO ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIMutap Advija, adresa: Ul. Hazima Dedi}a br. 11, Visoko, li~na karta:

05DEC6152, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU55.401 Barovi, 64.200 Telekomunikacije, 92.120 Filmska i videodistribucija,

92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.(SR-41/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "MARKET-KOMERC" DIONI^KO

DRU[TVO Zenica, "MARKET-KOMERC" d.d. Zenica, ul. Gora`danska br. 23,Zenica, Zenica, 43-02-0024-09 (stari broj 1-1642), 4218066500004, objavljujeRje{enje broj: 043-0-Reg-09-001235 od 30. 12. 2009. godine o upisu smanjenja osnovnog kapitala Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"MARKET-KOMERC" DIONI KO DRU[TVO Zenica, "MAR-

KET-KOMERC" d.d. Zenica, ul. Gora`danska br. 23, Zenica, Zenica,43-02-0024-09 (stari broj 1-1642), 4218066500004

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAdioni~ari prema listi, -,, li~na karta: -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 3876622,2Upla}eni kapital: 3876622,2dioni~ari prema listi ugovoreni: 3876622,2 procenat: 100%dioni~ari prema listi klasa: redovne vrijednost po dionici: 15,3 ukupno:

3876622,2ZASTUPNICIHrnji}Ejub,adresa: Ul.Gunduli}eva broj9/B, Zenica, li~na karta 04CTF5596,

v.d. ravnatelj bez ograni~enja.(SR-42/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, unutra{nju ispoljnu trgovinu i usluge "ALBEX GROUPE SIROVINA-KO@A-KRZNO" d.o.o.Visoko, "ALBEX GROUPE SIROVINA-KO@A-KRZNO" d.oo. Visoko, Seo}a bb,Visoko, Visoko, 43-01-0548-09 (stari broj 1-8950), 4218418380004, objavlljujeRje{enje broj: 043-0-Reg-09-001187 od 31. 12. 2009. godine o upisu promjena li~nih podataka za osniva~e, direktora i zamjenika direktora Dru{tva i uskla|ivanjedjelatnosti Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "ALBEX

GROUPE SIROVINA-KO@A-KRZNO" d.o.o. Visoko, "ALBEX GROUPESIROVINA-KO@A-KRZNO" d.o.o. Visoko, Seo}a bb, Visoko, Visoko,43-01-0548-09 (stari broj 1-8950), 4218418380004

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA"ALBEX GROUPE" export-import internationale spedition d.o.o. Visoko,

Bosna i Hercegovina, Industrijska zona, Ozrakovi}i, 43-01-0359-09 (stari broj1-6372)

Boj~i} Rusmir, Zbilje bb, Visoko, li~na karta: 08DED8401Frljak Fehim, Donje Mo{tre broj 3, Visoko, li~na karta: 03DEA1147Frljak Haris, Donje Mo{tre broj 3, Visoko, li~na karta: 04DEB7206KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Frljak Fehim ugovoreni: 500 procenat: 25%

Boj~i} Rusmir ugovoreni: 500 procenat: 25%Frljak Haris ugovoreni: 500 procenat: 25%"ALBEX GROUPE" export-import internationale spedition d.o.o. Visoko

ugovoreni: 500 procenat: 25%ZASTUPNICI

Boj~i} Rusmir, adresa: Zbilje bb, Visoko, li~na karta: 08DED8401, direktor,bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiFrljak Haris, adresa: Donje Mo{tre broj 3, Visoko, li~na karta: 04DEB7206,

zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod 01.221 Uzgoj ovaca i koza,01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem`ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 15.710 Proizvodnja gotove hraneza doma}e `ivotinje, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovihtekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnihproizvoda, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 18.100Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjskeodje}e, {ivene po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih

predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna,19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nihproizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e,19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 36.400Proizvodnja sportske opreme, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priborom zamotornavozila naveliko,50.302 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima,51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima,51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 21

Page 122: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 122/176

ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom, 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na

veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama,52.320 Trgovinana malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima,, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama,52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, uprodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na maloizvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721Popravak radioi televizijskihaparata,52.722 Popravak ostalihelektri~nihaparataza doma}instvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.230 Ostaliprijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320

Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskihma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina iopreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanjepredmeta za li~nu upotrebu idoma}instvo,d.n.,72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer),72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea,72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500Odr`avanjeipopravakkancelarijskih,ra~unskihira~unarskihma{ina,72.600Ostalesrodnera~unarskedjelatnosti,74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioniposlovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~koispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enjeobjekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti,74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnostizabavnih parkova, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta,93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anjefizi~kog stanja i raspolo`enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz

- usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnostiDru{tva.

(SR-43/10-Z)

Op}inskisud u Zenici,kod subjektaupisa"RASHIDI INVESTMENTS" d.o.o.Visoko, Ljetovik bb, Visoko objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-09-001263od 16.12. 2009. godine o registraciji promjena-brisanje zamjenika direktora i upisprokuriste kao lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICIRashidiDavidWahid,adresa: London,ul. 32.VectisRoad Post CodeSW 17-9,

UNITED STATES, putna isprava: 710584428, datum i mjesto izdavanja putneisprave:9. 2. 2004. godine,u Londonu, direktor, bezograni~enja ovla{tenjaZe~evi}Mirsada, adresa: Ul. Ze~evi}a broj 16, Visoko, li~na karta: 04DEB9647, prokurist,bez ograni~enja ovla{tenja

(SR-44/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i

usluge "V I G R O S" d.o.o. Visoko, "TC Sebilj" A-34, Visoko, objavljuje Rje{enje,broj: 043-0-Reg-09-001357 od 5. 1. 2010. godine o registraciji promjena-promjena adresnih podataka za osniva~e, lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva i Podru`niceTuzla, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i brisanje Podru`nice Dru{tvo za trgovinu iusluge "V I G R O S" d.o.o. Visoko Podru`nica "Prodavnica 1" Sarajevo, ul. Ba~i}ibb, Sarajevo OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Babi} Diana, Lje{evo bb, llija{, li~na karta: 05BPB4126Trbonja-Zuki} Amira, ulica Patriotske lige broj 50, Sarajevo, li~na karta:

04BRE1109 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 16750Upla}eni kapital: 16750Trbonja-Zuki} Amira ugovoreni: 8375 procenat: 50%Babi} Diana ugovoreni: 8375 procenat: 50%ZASTUPNICIBabi} Diana, adresa: Lje{evo bb, llija{, li~na karta: 05BPB4126, direktor, bez

ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje

vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520Proizvodnja sladoleda i drugihsmrznutih smjesa,15.810 Proizvodnjakruha,peciva,svje`etjestenine i kola~a, 15.850Proizvodnjamakarona, rezanaca,kuskusai sli~nihproizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugihdodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda idijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.940Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalihnedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovihtekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.541Proizvodnjapozamanterije, 17.542Proizvodnjanespomenutihtekstilnihproizvoda,7.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih ikuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nihproizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodn radne odje}e,18.221Proizvodnjaostale vanjskeodje}e,osim {ivenepo mjeri,18.230 Proizvodnja rublja,18.241Proizvodnjaodje}e zadojen~adi malu djecu i sportskeodje}e,18.242Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna;proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko e, 19.200Proizvodnjakofera, ru~nihtorbi i sli~nihproizvoda,sedlarskih i sara~kih proizvoda,19.301Serijskaproizvodnjaobu}e, 19.302Proizvodnjaobu}e po narud bi i u malimserijama, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmetaodslame,pru}aidrugihpletarskihmaterijala,21.220Proizvodnjapapirnihproizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.230 Knjigoveza~ki radovi,24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata,preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata,25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 31.400Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme iortopedskih pomagala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine,36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnihproizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornihvozila namalo,50.103 Posredovanjeu trgovini motornimvozilima50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 22 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 123: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 123/176

motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i zeljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810

Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama. 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.485Trgovinana malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.211 Prijevozputnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih

kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.330 iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220Ostalekonsultantskeusluge i izradasoftwarea,74.112 Ostalipravni poslovi,74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i

in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz- Zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni,

kompenzacioni i lizing poslovi, usluge me|unarodnog tranpsorta roba,me|unarodna spedicija, posredovanje i druge usluge uvanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti.

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VIGROS" d.o.o. Visoko,

Podru`nica Tuzla

Poreski podbroj: 4218113510056Sjedi{te: Ul. Albina Herljevi}a broj 23, Tuzla, op{tina: Tuzla Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Tuzli broj:

02-03/08 od 16. 3. 2006. godineU okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Babi} Diana, li~na karta: 05BPB4126, direktor Podru`nice, bez ograni~enja

ovla{tenja.(SR-45/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "MUZURI" d.o.o. Visoko, Dru{tvoza proizvodnju, promet i usluge, ul. Muhasinovi}a bb, Visoko, objavljuje Rje{enje,broj: 043-0-Reg-09-001262 od 25. 12. 2009. godine o registracijipromjena-pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAHod`i} Atif, Muhasinovi}i bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1090Hod`i} Velid, ul. Muhasinovici bb, Visoko, li~na karta: 03DEA0947KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 3453685.08Upla}eni kapital: 3453685.08Hod`i} Velid ugovoreni: 1743601.54 procenat: 50.4852%Hod`i} Atif ugovoreni: 1710083.54 procenat: 49.5148%

(SR-46/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i

usluge"LINDAPEK"Zenica,d.o.o., ul.Lond`abroj 92,Zenica, objavljujeRje{enje,broj: 043-0-Reg-09-001364 od 4. 1. 2010. godine o registracijipromjena-uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i

proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka ikeksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.890Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralnevode, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 23

Page 124: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 124/176

Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama,51.240 Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enom ko`om,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa,51.330Trgovinana velikomlijekom,mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na

veliko{e}erom,~okoladomi slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.320Trgovinana malomedicinskimpreparatimaiortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,

52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malometalnomrobom, bojamaistaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.485Trgovinana malocvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a kojerobuprodajuprekopo{te, 52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,52.740 Popravak d.n.,55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine,55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostaleusluge turistima, d.n., 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enjeobjekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.,93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski idrugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovanedjelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju.

(SR-47/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "PRIRODNI KISELJAK PRINCESS"

d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju i promet, uvoz-izvoz, "PRIRODNI

KISELJAK PRINCESS" d.o.o. Te{anj, Ora{ Planje bb, Te{anj, Te{anj,43-01-0581-09 (stari broj 1-8548), 4218050920003, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001328 od 24. 12. 2009. godine o upisu brisanje Podru`nice uSarajevu, Op}ina Novi Grad, ul. Safeta Zajke broj 23, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"PRIRODNI KISELJAK PRINCESS" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju i

promet, uvoz-izvoz, "PRIRODNI KISELJAK PRINCESS" d.o.o. Te{anj, Ora{Planje bb, Te{anj, Te{anj, 43-01-0581-09 (stari broj 1-8548), 4218050920003

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAZajimovi} Ferid, Sarajevska 7, Matuzi}i, li~na karta: 05CWA2791KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 315215Upla}eni kapital: 315215Zajimovi} Ferid ugovoreni: 315215 procenat: 100%ZASTUPNICIZajimovi} Mina, adresa: Matuzi}i bb, Matuzi}i, li~na karta: 05CWA2788,

direktor, bez ogran~enja ovla{}enja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje

mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a ipovr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.810Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka ikeksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.981 Proizvodnja mineralne vode,15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, uprimarnim oblicima, 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnimoblicima, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa,25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe,28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.630Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.300 Proizvodnja izolirane `ice ikablova, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.620Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi icijevii drugihelektronskihkomponenata, 34.200Proizvodnjakaroserijaza motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta,36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.500Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda,d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanjecijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturniradovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga,45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem,51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 24 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 125: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 125/176

51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa,51.330Trgovinana velikomlijekom,mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko{e}erom,~okoladomi slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,

uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.870Trgovinana velikoostalim ma{inama za industriju, trgovinui navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima, 52.250Trgovinana malo alkoholnimi drugim pi}ima,52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}imai duhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo

cvije}em,52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskihaparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo 52.740Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi,55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostaleusluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.820Usluge pakovanja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{vo}e u vanjskotrgovinskomprometuroba i usluga,a u skladusa Zakonomo vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskomprometu u okviruregistrovane

djelatnosti.(SR-48/10-Z)

Op}inskisud u Zenici,kod subjektaupisaDru{tvo zatrgovinu i usluge"KMR"d.o.o. Zenica, Fra Grge Marti}a broj 11, Zenica objavljuje Rje{enje, broj:043-0-Reg-09-001337 od 4. 1. 2010. godine o registraciji promjena-promjena ~lana Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMakarevi} Senad, Avde Smajlovi}a 2-A, Zenica, li~na karta: 03CTB5006KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000

Makarevi} Senad ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIMakarevi} Senad, adresa: Avde Smajlovi}a 2-A, Zenica, li~na karta:

03CTB5006, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na velikovo}em i povr}em, 51.320Trgovinana veliko mesomi proizvodimaod mesa, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskimproizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom,~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,52.110 Trgovinana malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama,52.470Trgovinana maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanedjelatnosti i to:

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz i izvoz

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz i izvoz.Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane

djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju.(SR-49/10-Z)

Op}inski sud u Zeniciza subjekat upisaNEZAVISNATELEVIZIJA"NTV-IC"d.o.o. Kakanj, "NTV-IC" d.o.o. Kakanj, Osmana \afi}a broj 10, Kakanj, Kakanj,43-01-0915-08 (stari broj 1-8575), 4218282540002, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001311 od 23. 11. 2009. godine o upisu pro{irenja djelatnostiDru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUNEZAVISNA TELEVIZIJA "NTV-IC" d.o.o. Kakanj, "NTV-IC" d.o.o.

Kakanj,Osmana \afi}abroj 10, Kakanj,Kakanj, 43-01-0915-08(stari broj1-8575),4218282540002 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

Ajdinovi} Edin, ul. Zgo{}a br. 20, Kakanj, li~na karta: 05CUB9200Trako Almedin, V Divizije NOP-a, Kakanj, li~na karta: 04CUA5539KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 95421Upla}eni kapital: 95421Trako Almedin ugovoreni: 90554,35 procenat: 94,8998%Ajdinovi} Edin ugovoreni: 4866,65 procenat: 5,1002%ZASTUPNICITrako Almedin, adresa: V Divizije NOP-a, Kakanj, li~na karta: 04CUA5539,

direktor, bez ograni~enja ovla{}enja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU22.110 Izdavanje knjiga,22.120 Izdavanje novina,22.130 Izdavanje ~asopisa i

sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 25

Page 126: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 126/176

Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija)zvu~nih zapisa, 22.320 Umno avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170

Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo iradio i televizijskimure|ajima, 51.570 Trgovinana veliko otpacima iostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na velikoma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivozavlastitira~un,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.721 Popravak radio i televizijskihaparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.300Restorani, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale uslugereklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska ivideodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijskedjelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenskaumjetnost, 92.320Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.,92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.511 Djelatnost biblioteka, 92.610Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETUIZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima i- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to:

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika - druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna

{pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge transportu i sl.)- ugostiteljske i turisti~ke usluge- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva

(SR-50/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "OPCODE SOFTWARE DEVEL-

OPMENT" d.o.o. Kakanj, ul. @eljezni~ka broj 71, Kakanj objavljuje Rje{enje, broj:

043-0-Reg-09-001339 od 25. 12. 2009.godineo registraciji promjena-uskla|ivanjedjelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva ZASTUPNICIKo{i} Denis, adresa: Rudi Mali broj 30, Kakanj, li~na karta: 07CUD0394,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne

djelatnosti u vezi sa {tampanjem,22.250 Pomo}nedjelatnosti u vezi sa {tampanjem,31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.620Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810 Trgovina na

veliko alatnim ma{inama, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem,52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo,

d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio itelevizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskomopremom,52.500 Trgovinana malo polovnomrobom,u prodavnicama,52.610 Trgovinana malo prekoku}akojerobu prodajupreko po{te,52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nihaparata za doma}instvo 52.740 Popravak d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400Izradai upravljanjebazamapodataka,72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih,ra~unskih i ra~unarskihma{ina, 72.600Ostale srodnera~unarskedjelatnosti,73.102Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{tai ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanedjelatnosti Dru{tva i to:

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometuu okviru registrovane

djelatnosti Dru{tva.(SR-51/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09, 4218667500001, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001190 od 21. 12. 2009. godine o upisu osnivanja Podru`nice llija{,ul. Bosanski put br. 16, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, "PP

maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09,4218667500001 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa inizdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja, SLOVENIA, Ptuj, ul. Potr~eva cesta 10,5141966000 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in

izdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIZahirovi} Senaid, adresa: Ul. Zeni~kog partizanskog odreda 23. Kakanj, li~na

karta. 04CUB1997, direktor, sa ograni~enjem ovla{tenja za zastupanje ipredstavljanje kod sklapaja ugovora sa finansijskim institucijama za bankarsketransakcijesvih tipova(tako|edavanja zajmovau razli~itim oblicima,kaonegativnostanje na teku}em ra~unu, isplata ra~una prije vremena, sa produ`enim rokom,prihvatanja mjenica) kreditne ugovore ili lesing ugovore do iznosa od 19.955,00KM.

Andri} Mladen, adresa: Ul. [ehida bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC5679,prokurist, bez ograni~enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 26 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 127: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 127/176

proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovinana maloribom, ljuskarimai meku{cima, 52.250 Trgovina namaloalkoholnimi drugimpi}ima, 52.270Ostalatrgovinanamalohranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,

55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 74.820 Usluge pakovanja PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica CazinPoreski podbroj: 4218667500028Sjedi{te: Ul. ]uprija bb, Cazin, op{tina: CazinAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podlru`nice Cazin, broj:

OPU-IP-92/09 od 30. 6. 2009. godinePodru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Abdijanovi} Meho, li~na karta: 04CLB9520, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Biha}

Poreski podbroj: 4218667500044Sjedi{te: Ul. Biha}kih branilaca bb, Biha}, op{tina: Biha}Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Biha},

broj:OPU-IP-120/09 od 28. 7. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Zjaki} Enisa, li~na karta: 04CLD2805, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Travnik

Poreski podbroj: 4218667500079Sjedi{te: Ul. Zelena pijaca br B/2, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj:

OPU-IP-139/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Karali} Emina, li~na karta: 05DFE0419, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica VisokoPoreski podbroj: 4218667500095Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a br. 4, Visoko, op{tina: VisokoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Visoko, broj:

OPU-IP-140/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Numi} Neira, li~na karta: 06DED0504, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica KakanjPoreski podbroj: 4218667500109Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, op{tina: KakanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kakanj, broj:

OPU-IP: 137/09 od 12. 8. 2009. godine (nota Nedim [trik iz Sarajeva, Op}ina NoviGrad Sarajevo)

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^ajo Ned`mina, li~na karta: 04CUB3956, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Sarajevo I

Poreski podbroj: 4218667500117Sjedi{te:Ul.MulaMustafeBa{eskijebr.5,Sarajevo,op{tina:Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo I, broj:

OPU-IP-138/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tuki} Sulejmana, li~na karta: 04BMC7079, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llid`a Poreski podbroj: 4218667500133

Sjedi{te: Ul. Rustempa{ina br. 98, llid`a, op{tina: llid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llid`a, broj:

OPU-IP-159/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tetari} Lejla, li~na karta: 08DLB3792, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica Sarajevo II

Poreski podbroj: 4218667500087Sjedi{te: Ul. Merhemi}a trg bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo II, broj:

OPU-IP-160/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bu~an Sanela, li~na karta: 08BME5068, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Zenica Poreski podbroj: 4218667500184Sjedi{te: Ul. Titova br. 8, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanjuu Podru`nice Zenica, broj:

OPU-IP-103/09 od 30. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.[i{i}Elmir,li~na karta:04CTD4273,rukovodilac podru`nice,bez ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP malolprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Mostar Poreski podbroj: 4218667500192Sjedi{te: Centar II, objekat "K", lamela 1, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-359/09 od 15. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Bovan Danijela, li~na karta: 04EXA7287, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Vogo{}a-SemizovacPoreski podbroj: 4218667500206

Sjedi{te: Ul. Stara Cesta br 9, Semizovac, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-411/09 od 14. 10. 2009. godineU okviru registrovane djelatnosti koje obavlja i Dru{tvo.@galj Aida, li~na karta: 07DAB2586, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja

ovla{tenja Naziv:Dru{tvoza proizvodnju,trgovinu i usluge"PP maloprodaja"d.o.o.Breza-Podru`nica Donji Vakuf

Poreski podbroj: 4218667500249Sjedi{te: Ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf Akto osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Podru`niceu DonjemVakufu,

broj:OPU-IP-412/09 od 15.10.2009. godineDjelatnostPodru niceu okviruregistrovanedjelatnosti kojeobavlja i Dru{tvo.^aluk Mirsada, li~na karta: 09DHB3277, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja

- Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.BrezaPodru`nica Klju~

Poreski podbroj: 4218667500265Sjedi{te: Donja Sanica bb, Sanica Donja, op{tina: Klju~Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Klju~, broj:

OPI-IP-445/09 od 05.11.2009. godineDjelatnost podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Be{i} Orhana, li~na karta: 06CMB3265, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llija{Poreski podbroj: 4218667500281Sjedi{te: Ul. Bosanski put br. 16, llija{, op{tina: llija{

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 27

Page 128: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 128/176

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llija{, broj:OPU-IP-447/09od 10. 11. 2009. godine

Djelatnost Podru`nice llija{ u okviru registovane djelatnosti Dru{tva.Kova~evi} Emira, li~na karta: 04DDA7352, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enija ovla{tenja.

(SR-52/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i

usluge "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09, 4218667500001, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001275 od 31. 12. 2009. godine o upisu osnivanja Podru`niceJablanica, Pere Bili}a bb, sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOMSUBJEKTU

Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09,4218667500001 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa inizdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja, SLOVENIA, Ptuj, ul. Potr~eva cesta 10,5141966000 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa inizdelkov, trgovina in storitved.d. iz Ptuja ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIZahirovi} Senaid, adresa: Ul. Zeni~kog partizanskog odreda 23, Kakanj, li~na

karta: 04CUB1997, direktor, sa ograni~enjem ovla{tenja za zastupanje ipredstavljanje kod sklapaja ugovora sa finansijskim institucijama za bankarsketransakcijesvih tipova(tako|edavanja zajmovau razli~itimoblicima, kaonegativnostanje na teku}em ra~unu, isplata ra~una prije vremena, sa produ`enim rokom,prihvatanja mjenica) kreditne ugovore ili lesing ugovore do iznosa od 19.955,00KM.

Andri} Mladen, adresa: Ul. [ehida bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC5679,prokurist, bez ograni~enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovinana maloribom, ljuskarimai meku{cima, 52.250 Trgovina namaloalkoholnimi drugimpi}ima, 52.270Ostalatrgovinanamalohranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 74.820 Usluge pakovanja

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica CazinPoreski podbroj: 4218667500028Sjedi{te: Ul. ]uprija bb, Cazin, op{tina: CazinAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Cazin, broj:

OPU-IP-92/09 od 30. 6. 2009. godinePodru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Abdijanovi} Meho, li~na karta: 04CLB9520, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Biha}

Poreski podbroj: 4218667500044Sjedi{te: Ul. Biha}kih branilaca bb, Biha}, op{tina: Biha}Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Biha}, broj:

OPU-IP-120/09 od 28. 7. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Zjaki} Enisa, li~na karta: 04CLD2805, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica Travnik

Poreski podbroj: 4218667500079Sjedi{te: Ul. Zelena pijaca br B/2, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj:

OPU-IP-139/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Karali} Emina, li~na karta: 05DFE0419, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica VisokoPoreski podbroj: 4218667500095Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a br. 4, Visoko, op{tina: VisokoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Visoko, broj:

OPU-IP-140/09 od 12. 8. 2009. godine.Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Numi} Neira, li~na karta: 06DED0504, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Kakanj

Poreski podbroj: 4218667500109Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, op{tina: KakanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kakanj, broj:

OPU-IP: 137/09 od 12. 8. 2009. godine (nota Nedim [trik iz Sarajeva, Op}ina NoviGrad Sarajevo)

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^ajo Ned`mina, li~na karta: 04CUB3956, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Sarajevo I

Poreski podbroj: 4218667500117Sjedi{te:Ul.MulaMustafeBa{eskijebr.5.,Sarajevo,op{tina:Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo I, broj:

OPU-IP-138/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tuki} Sulejmana, li~na karta: 04BMC7079, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llid`a Poreski podbroj: 4218667500133Sjedi{te: Ul. Rustempa{ina br. 98, llid`a, op{tina: llid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llid`a, broj:

OPU-IP-159/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tetari} Lejla, li~na karta: 08DLB3792, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Sarajevo IIPoreski podbroj: 4218667500087Sjedi{te: Ul. Merhemi}a trg bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo II, broj:

OPU-IP-160/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bu~an Sanela, li~na karta: 08BME5068, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Zenica Poreski podbroj: 4218667500184Sjedi{te: Ul. Titova br. 8, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju8 Podru`nice Zenica, broj:

OPU-IP-103/09 od 30. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.[i{i}Elmir,li~na karta:04CTD4273,rukovodilacpodru`nice,bez ograni~enja

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 28 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 129: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 129/176

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP malolprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica Mostar

Poreski podbroj: 4218667500192Sjedi{te: Centar II, objekat "K", lamela 1, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-359/09 od 15. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Bovan Danijela, li~na karta: 04EXA7287, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Vogo{}a-SemizovacPoreski podbroj: 4218667500206Sjedi{te: Ul. Stara Cesta br 9, Semizovac, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-411/09 od 14. 10. 2009. godineU okviru registrovane djelatnosti koje obavlja i Dru{tvo.@galj Aida, li~na karta: 07DAB2586, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja

ovla{tenjaNaziv:Dru{tvo zaproizvodnju, trgovinu i usluge"PP maloprodaja"d.o.o.Breza-Podru`nica Donji Vakuf

Poreski podbroj: 4218667500249

Sjedi{te: Ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf Akt o osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Podru niceu DonjemVakufu,

broj:OPU-IP-412/09 od 15.10.2009. godineDjelatnostPodru`niceuokviruregistrovanedjelatnostikojeobavljaiDru{tvo.^aluk Mirsada, li~na karta: 09DHB3277, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja

- Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.BrezaPodru`nica Klju~

Poreski podbroj: 4218667500265Sjedi{te: Donja Sanica bb, Sanica Donja, op{tina: Klju~Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Klju~, broj:

OPI-IP-445/09 od 5. 11. 2009. godineDjelatnost podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Be{i} Orhana, li~na karta: 06CMB3265, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica llija{

Poreski podbroj: 4218667500281Sjedi{te: Ul. Bosanski put br. 16, llija{, op{tina: llija{Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llija{, broj:

OPU-IP-447/09od 10. 11. 2009. godineDjelatnost Podru`nice llija{ u okviru registovane djelatnosti Dru{tva.Kova~evi} Emira, li~na karta. 04DDA7352, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica KonjicPoreski podbroj: 4218667500303Sjedi{te: Ul. Mar{ala Tita bb, Konjic, op{tina: KonjicAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Konjic, broj:

OPU-IP-520/09 od 16. 12. 2009. godineDjelatnost Podru`nice Konjic u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Rami}Aida, li~nakarta:06BIB9942, rukovodilac podru`nice,bez ograni~enja

ovla{tenjaNaziv:Dru{tvo zaproizvodnju, trgovinu i usluge"PP maloprodaja"d.o.o.Breza-Podru`nica Jablanica

Poreski podbroj: 4218667500311Sjedi{te: Ul. Pere Bili}a bb, Jablanica, op{tina: Jablanica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Jablanica, broj:

OPU-IP-521/09od 16. 12. 2009. godineDjelatnost Podru`nice Jablanica u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Neziri} Almedina, li~na karta: 04BHA5450, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja (SR-53/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09, 4218667500001, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-09-001274 od 25. 12. 2009. godine o upisu osnivanja Podru`niceKonjic, III. Mar{ala Tita bb, sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOMSUBJEKTU

Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09,4218667500001 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa inizdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja, SLOVENIA, Ptuj, ul. Potr~eva cesta 10,5141966000 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in

izdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIZahirovi} Senaid, adresa: Ul. Zeni~kog partizanskog odreda 23, Kakanj, li~na

karta: 04CUB1997, direktor, sa ograni~enjem ovla{tenja za zastupanje ipredstavljanje kod sklapaja ugovon sa finansijskim institucijama za bankarsketransakcijesvih tipova(tako|edavanja zajmovau razli~itim oblicima,kaonegativno

stanje na teku}em ra~unu, isplata ra~una prije vremena, sa produ`enim rokom,prihvatanja mjenica) kreditne ugovore ili lesing ugovore do iznosa od 19.955,00KM.

Andri} Mladen, adresa: Ul. [ehida bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC5679,prokurist, bez ograni~enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.250 Trgovina namaloalkoholnimi drugimpi}ima,52.270 Ostalatrgovinana malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na

malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 74.820 Usluge pakovanja PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica CazinPoreski podbroj: 4218667500028Sjedi{te: Ul. ]uprija bb, Cazin, op{tina: CazinAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podlru`nice Cazin, broj:

OPU-lP-92/09 od 30. 6. 2009. godinePodru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Abdijanovi} Meho, li~na karta: 04CLB9520, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Biha}

Poreski podbroj: 4218667500044Sjedi{te: Ul. Biha}kih branilaca bb, Biha}, op{tina: Biha}

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Biha}, broj:OPU-IP-120/09 od 28. 7. 2009. godine

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Zjaki} Enisa, li~na karta: 04CLD2805, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica TravnikPoreski podbroj: 4218667500079Sjedi{te: Ul. Zelena pijaca br B/2, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj:

OPU-IP-139/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 29

Page 130: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 130/176

Karali} Emina, li~na karta: 05DFE0419, rukovodilac podru`nice, bezograni~enja

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica Visoko

Poreski podbroj: 4218667500095

Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a br. 4, Visoko, op{tina: VisokoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Visoko, broj:OPU-IP-140/09 od 12. 8. 2009.godine

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Numi} Neira, li~na karta: 06DED0504, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica KakanjPoreski podbroj: 4218667500109Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, op{tina: KakanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kakanj, broj:

OPU-IP: 137/09 od 12. 8. 2009. godine (nota Nedim [trik iz Sarajeva, Op}ina NoviGrad Sarajevo)

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^ajo Ned`mina, li~na karta: 04CUB3956, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Sarajevo IPoreski podbroj: 4218667500117Sjedi{te:Ul.MulaMustafeBa{eskijebr.5,Sarajevo,op{tina.Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo I, broj:

OPU-IP-138/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tuki} Sulejmana, li~na karta: 04BMC7079, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llid`a Poreski podbroj: 4218667500133Sjedi{te: Ul. Rustempa{ina br. 98, llid`a, op{tina: llid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llid`a, broj:

OPU-IP-159/09 od 26. 8. 2009. godine

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tetari} Lejla, li~na karta: 08DLB3792, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Sarajevo IIPoreski podbroj: 4218667500087Sjedi{te: Ul. Merhemi}a trg bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo II, broj:

OPU-IP-160/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bu~an Sanela, li~na karta: 08BME5068, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Zenica Poreski podbroj: 4218667500184

Sjedi{te: Ul. Titova br. 8, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka oosnivanju Podru`nice Zenica, broj:

OPU-IP-103/09 od 30. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.[i{i}Elmir,li~na karta:04CTD4273,rukovodilacpodru`nice,bez ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP malolprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Mostar Poreski podbroj: 4218667500192Sjedi{te: Centar II, objekat "K", lamela 1, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-359/09 od 15. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.

Bovan Danijela, li~na karta: 04EXA7287, rukovodilac podru`nice, bezograni~enja ovla{tenja

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.Breza-Podru`nica Vogo{}a-Semizovac

Poreski podbroj: 4218667500206

Sjedi{te: Ul. Stara Cesta br 9, Semizovac, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:OPU-IP-411/09 od 14. 10. 2009. godine

U okviru registrovane djelatnosti koje obavlja i Dru{tvo.@galj Aida, li~na karta: 07DAB2586, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja

ovla{tenja Naziv:Dru{tvoza proizvodnju,trgovinu i usluge"PP maloprodaja"d.o.o.Breza-Podru`nica Donji Vakuf

Poreski podbroj: 4218667500249Sjedi{te: Ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf Akto osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Podru`niceu DonjemVakufu,

broj: OPU-IP-412/09 od 15. 10. 2009. godineDjelatnostPodru niceu okviruregistrovanedjelatnosti kojeobavlja i Dru{tvo.^aluk Mirsada, li~na karta: 09DHB3277, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja

- Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

BrezaPodru`nica Klju~Poreski podbroj: 4218667500265Sjedi{te: Donja Sanica bb, Sanica Donja, op{tina: Klju~Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Klju~, broj:

OPI-IP-445/09 od 5. 11. 2009. godineDjelatnost podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Be{i} Orhana, li~na karta: 06CMB3265, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llija{Poreski podbroj: 4218667500281Sjedi{te: Ul. Bosanski put br. 16, llija{, op{tina: llija{Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llija{, broj:

OPU-IP-447/09 od 10. 11. 2009. godineDjelatnost Podru`nice llija{ u okviru registovane djelatnosti Dru{tva.

Kova~evi} Emira, li~na karta: 04DDA7352, rukovodilac podru`nice, bezograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica KonjicPoreski podbroj: 4218667500303Sjedi{te: Ul. Mar{ala Tita bb, Konjic, op{tina: KonjicAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Konjic, broj:

OPU-IP-520/09 od 16. 12. 2009. godineDjelatnost Podru`nice Konjic u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Rami}Aida, li~nakarta:06BIB9942, rukovodilac podru`nice, bezograni~enja

ovla{tenja.(SR-54/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, "PP maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09, 4218667500001, objavljuje Rje{enje broj:

043-0-Reg-09-001083 od 15. 12. 2009. godine o upisu osnivanja Podru`nice Klju~,Donja Sanica bb, pa je subjekat sa podacima:OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PPmaloprodaja" d.o.o. Breza, "PP

maloprodaja" d.o.o. Breza, Potkrajska bb, Breza, Breza, 43-01-0346-09,4218667500001 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa inizdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja, SLOVENIA, Ptuj, ul. Potr~eva cesta 10,5141966000 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninfkega mesa in

izdelkov, trgovina in storitve d.d. iz Ptuja ugovoreni: 2000 procenat: 100%

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 30 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 131: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 131/176

ZASTUPNICIZahirovi} Senaid, adresa: Ul. Zeni~kog partizanskog odreda 23, Kakanj, li~na

karta: 04CUB1997, direktor, sa ograni~enjem ovla{tenja za zastupanje ipredstavljanje kod sklapaja ugovora sa finansijskim institucijama za bankarsketransakcijesvih tipova(tako|edavanja zajmovau razli~itimoblicima, kaonegativnostanje na teku}em ra~unu, isplata ra~una prije vremena, sa produ`enim rokom,prihvatanja mjenica) kreditne ugovore ili lesing ugovore do iznosa od 19.955,00KM.

Andri} Mladen, adresa: Ul. [ehida bb, Kakanj, li~na karta: 05CUC5679,prokurist, bez ograni~enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim

`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovinana maloribom, ljuskarimai meku{cima, 52.250 Trgovina namaloalkoholnimi drugimpi}ima, 52.270Ostalatrgovinanamalohranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 74.820 Usluge pakovanja

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica CazinPoreski podbroj: 4218667500028Sjedi{te: Ul. ]uprija bb, Cazin, op{tina: CazinAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podlru`nice Cazin, broj:

OPU-IP-92/09 od 30. 6. 2009. godinePodru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Abdijanovi} Meho, li~na karta: 04CLB9520, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Biha}

Poreski podbroj: 4218667500044Sjedi{te: Ul. Biha}kih branilaca bb, Biha}, op{tina: Biha}

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Biha}, broj:OPU-IP-120/09 od 28. 7. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Zjaki} Enisa, li~na karta: 04CLD2805, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica TravnikPoreski podbroj: 4218667500079Sjedi{te: Ul. Zelena pijaca br B/2, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj:

OPU-IP-139/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Karali} Emina, li~na karta: 05DFE0419, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica VisokoPoreski podbroj: 4218667500095Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a br. 4, Visoko, op{tina: VisokoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Visoko, broj:

OPU-IP-140/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Numi} Neira, li~na karta: 06DED0504, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica KakanjPoreski podbroj: 4218667500109Sjedi{te: Ul. Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, op{tina: Kakanj

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kakanj, broj:OPU-IP:137/09 od 12. 8. 2009. godine (nota Nedim [trik iz Sarajeva, Op}ina NoviGrad Sarajevo)

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^ajo Ned`mina, li~na karta: 04CUB3956, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja"d.o.o. Breza-Podru`nica Sarajevo I

Poreski podbroj: 4218667500117Sjedi{te:Ul.MulaMustafeBa{eskijebr.5,Sarajevo,op{tina:Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo I, broj:

OPU-IP-138/09 od 12. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tuki} Sulejmana, li~na karta: 04BMC7079, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica llid`a Poreski podbroj: 4218667500133Sjedi{te: Ul. Rustempa{ina br. 98, llid`a, op{tina: llid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice llid`a, broj:

OPU-IP-159/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Tetari} Lejla, li~na karta: 08DLB3792, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Sarajevo IIPoreski podbroj: 4218667500087Sjedi{te: Ul. Merhemi}a trg bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo-Centar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo II, broj:

OPU-IP-160/09 od 26. 8. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Bu~an Sanela, li~na karta: 08BME5068, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Zenica Poreski podbroj: 4218667500184Sjedi{te: Ul. Titova br. 8, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanjuu Podru`nice Zenica, broj:

OPU-IP-103/09 od 30. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.[i{i}Elmir,li~na karta:04CTD4273,rukovodilacpodru`nice,bez ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP malolprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Mostar Poreski podbroj: 4218667500192Sjedi{te: Centar II, objekat "K", lamela 1, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-359/09 od 15. 9. 2009. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti.Bovan Danijela, li~na karta: 04EXA7287, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.

Breza-Podru`nica Vogo{}a-SemizovacPoreski podbroj: 4218667500206Sjedi{te: Ul. Stara Cesta br 9, Semizovac, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Mostar, broj:

OPU-IP-411/09 od 14. 10. 2009. godineU okviru registrovane djelatnosti koje obavlja i Dru{tvo.@galj Aida, li~na karta: 07DAB2586, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja

ovla{tenja Naziv:Dru{tvoza proizvodnju,trgovinu i usluge"PP maloprodaja"d.o.o.Breza-Podru`nica Donji Vakuf

Poreski podbroj: 4218667500249Sjedi{te: Ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf Akto osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Podru`niceu DonjemVakufu,

broj: OPU-IP-412/09 od 15. 10. 2009. godine

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 31

Page 132: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 132/176

DjelatnostPodru`niceuokviruregistrovanedjelatnostikojeobavljaiDru{tvo.^aluk Mirsada, li~na karta: 09DHB3277, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja

- Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PP maloprodaja" d.o.o.BrezaPodru`nica Klju~

Poreski podbroj: 4218667500265Sjedi{te: Donja Sanica bb, Sanica Donja, op{tina: Klju~Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Klju~, broj:

OPI-IP-445/09 od 5. 11. 2009. godineDjelatnost podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Be{i} Orhana, li~na karta: 06CMB3265. rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja.(SR-55/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Gra|evinsko, uslu`no, proizvodno itrgovinsko dru{tvo "GE[P" d.o.o. @ep~e, Ravne bb, @eljezno Polje, @ep~e,objavljuje rje{enje, broj: 043-0-Reg-10-000530 od 02.04.2010.godine o registracijipromjena ispravka rje{enja Op}inskog sudau Zenici, broj:043-0-Reg-10-000127od03.02.2010.godine u pogledu izostavljene djelatnosti Dru{tva

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.132 Gajenje vo}a;01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgojgoveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgojp~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.;01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja);01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih irekreacionih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.420 Uslu`nedjelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 01.500 Lov, hvatanjedivlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge;02.012Iskori{tavanje {uma;02.020 Uslu`nedjelatnostiu {umarstvu i iskori{tavanju{uma; 05.020 Uzgoj ribe; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enjekre~njaka i krede;14.130 Va|enje{kriljaca; 14.210Va|enje {ljunka i pijeska; 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n.; 15.110Proizvodnjai konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnjai konzerviranje mesa peradiize~ijegrnesa;15.130Proizvodnjaproizvodaod mesa i mesa peradi;15.200Preradaikonzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira;15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a ipovr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskihproizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda;15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na;15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane;15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a;15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 17.300 Dovr{avanjetkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.510 Proizvodnja tepiha iprekriva~a za pod; 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a; 17.530Proizvodnja netkanog tekstilai proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e;17.541Proizvodnjapozamanterije; 17.542Proizvodnjanespomenutih tekstilnihproizvoda;17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; 17.710'Proizvodnja pletenih ikuki~anih ~arapa; 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nihproizvoda; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e;18.223Proizvodnjaostale vanjskeodje}e,osim {ivenepo mjeri;18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.230 Proizvodnja rublja; 18.241Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda,sedlarskih i sara~kih proizvoda; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osimnesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja

nesastavljenog materijala za podove; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.230Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; 21.250 Proizvodnja ostalihproizvoda od papira i kartona", d.n.; 22.220 [tampanje, d.n.; 22.230 Knjigoveza~kiradovi; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.250 Pomo}nedjelatnosti u vezi sa {tampanjem; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd enata,preparata za ~i{}enje i poliranje; 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata;25.120Protektiranjevanjskihgumaza vozila;25.130 Proizvodnjaostalihproizvoda od gume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa;25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda odplasti~nih masa; 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 26.520 Proizvodnja kre~a; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotovebetonskesmjese;26.640 Proizvodnjamaltera;26.660Proizvodnjaostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje iobrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 27.530 Livenje lakih metala;27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija idijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnihkotlova, osimkotlova zacentralnogrijanje;28.400Kovanje,presovanje, {tancanjeivaljanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala;28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata;28.630Proizvodnja brava i okova;28.710Proizvodnja ~eli~neburadi i sli~nihposudaod ~elika;28.720Proizvodnjaambala`eod lakihmetala; 28.730Proizvodnja `icanihproizvoda;28.740Proizvodnjaveznih elemenata,vij~anihproizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica;36.110Proizvodnja stolicai sjedi{ta; 36.120Proizvodnjaostalognamje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja;36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.150 Proizvodnja madraca; 36.220Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36.400 Proizvodnja sportske oprem;e;36.500 proizvodnja igara i igra~aka; 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi uterije); 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.630 Proizvodnja ostalihraznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200.Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i

distribucija vode; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje iliopremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioniradovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi;45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanjepodnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, srukovaocem;50.101 Trgovinamotornih vozilana veliko;50.102 Trgovinamotornihvozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila;50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborem na veliko; 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140Posredovanjeu trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima;51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 32 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 133: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 133/176

proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom,~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima;51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom;51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un;52.110Trgovinanamalounespecijaliziranimprodavnicama,prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em; 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodimaod mesa; 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim

pi}ima;52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana;52.270Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava; 52.313Poljoprivredne apoteke; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima iortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima;52.410 Trgovinana malotekstilom;52.420Trgovinana maloodje}om;52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malonamje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima; 52.460Trgovinana malo metalnomrobom,bojamaistaklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom;52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama;52.485Trgovinana malocvije}em;52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama;52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo prekoku}akojerobu prodajuprekopo{te;52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama; 52.630Ostala trgovina namaloizvan prodavnica;52.721Popravakradioi televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo;52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 55.300 Restorani; 55.401Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering;60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika ukopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostaleusluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 64.200Telekomunikacije; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti

ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.310 Iznajmljivanjepoljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ira~unare;71.340Iznajmljivanjeostalihma{ina i opreme, d.n.;71.400 Iznajmljivanjepredmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih

usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer);72.210 Izrada softwarea; 72.220Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.5.00Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni irevizioni poslovi;savjetodavni posloviu vezis porezom; 74.130Istra`ivanjetr`i{taiispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~koispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame ipropagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.810 Fotografske usluge; 74.820 Uslugepakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.; 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda; 90.020 Prikupljanje iobrada ostalog otpada; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.330Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavnedjelatnosti,d.n.;92.720Ostalerekreativnedjelatnosti,d.n.;93.010Pranjeihemijsko~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.;DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:- Trgovine na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to:- izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom

licu u Federaciji Bosne i Hercegovine,- Usluge me|unarodnog prevoza roba i me|unarodna {pedicija,- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva

(SR-305-/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa MAK PROM" d.o.o. Maglaj, Dru{tvo

za trgovinu i usluge, export-import, "MAK -PROM" d.o.o. Maglaj, Bunarska broj145, Maglaj, Maglaj, 43-01-0446-09, 4218675860009, objavljuje rje{enje

Broj:043-0-Reg-10-000229 od 18.02.2010. godine o upisu promjene sjedi{ta dru{tva, sa podacima:OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

- "MAKPROM"d.o.o. Maglaj,Dru{tvoza trgovinu i usluge,export-import,"MAK PROM" d.o.o. Maglaj, Bunarska broj 145, Maglaj, Maglaj,43-01-0446-09, 4218675860009,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAAvdii Selman, Tre}a ulica 83, Maglaj, li~na karta: 07CZB9569KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Avdii Selman ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIAvdii Selman, adresa: Tre}a ulica 83, Maglaj , li~na karta: 07CZB9569,

Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja (SR-306/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "AMT-METRIKS" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu,zastupanje,export-import Te{anj, ul.HajrudinaHajdi}abb,Te{anj,objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-10-000514 od 02.03.2010.godine o registracijipromjena smanjenje osnovnog kapitala, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i upis prokure

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMe{i} Sabiha, ul. Hajrudina Hajdi}a bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA3057KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 6950 Upla}eni

kapital: 6950Me{i} Sabiha ugovoreni: 6950 procenat: 100%ZASTUPNICIMe{i}Ajdin, adresa: ul.Hajrudina Hajdi}abb, Te{anj,li~na karta:04CVA5733,

Prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja, osim za prijenos i optere}enje nekretnina

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 33

Page 134: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 134/176

Salki~evi} Aida, adresa: ul. Gazi Ferhad-bega bb, Te{anj , li~na karta:04CVA3514, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.; 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n.; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko;50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama;51.130Posredovanje u trgovini drvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom;51.140Posredovanjeu trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene

proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom; 51.410Trgovinana velikotekstilom;51.421 Trgovinana velikoodje}om;51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje;51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na. veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210Trgovina na malo vo}emi povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230Trgovinana maloribom, ljuskarimai meku{cima;52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana;52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima;52.410 Trgovinana malotekstilom;52.420Trgovinana maloodje}om;52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malonamje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima; 52.460Trgovinana malo metalnomrobom,bojamaistaklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom;52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483

Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama;52.485Trgovinana malocvije}em;52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama;52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo prekoku}akojerobuprodaju prekopo{te;52.620Trgovinanamalona tezgama i pijacama; 52.630Ostala trgovina namaloizvan prodavnica;52.721 Popravak radio

i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo;52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 70.110Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 72.300 Obrada podataka; 74.120Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.402 Ostaleuslugereklame i propagande;74.810 Fotografskeusluge;74.820 Uslugepakovanja;74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,d.n.; DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskomprometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju idrugim propisima vr{iti

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima,- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru

registrovanetjj(SR-307/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za projektovanje, in`injering,gra|enje i trgovinu "CE IN@INJERING" d.o.o. Zenica, "CE IN@INJERING" d.o.o.Zenica, Zmaja od Bosne bb (Poduzetni~ki inkubator Zenica), Zenica, Zenica,43-01-0340-09,4218666440005,objavljujerje{enje broj:043-0-Reg-10-000447od14.04.2010. godine o upisu osnivanja Podru`nice Kotor Varo{, Ul. Cara Du{ana bb,sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvoza projektovanje,in`injering, gra|enje i trgovinu "CEIN@INJERING"

d.o.o.Zenica, "CE IN@INJERING"d.o.o. Zenica, Zmajaod Bosnebb (Poduzetni~kiinkubator Zenica), Zenica, Zenica, 43-01-0340-09, 4218666440005,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA^au{ Edis, [trosmajerova 149, Zenica, li~na karta: 03CTB1493

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000^au{ Edis ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICI^au{ Edis, adresa: [trosmajerova 149, Zenica , li~na karta: 03CTB1493,

Direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;

impregnacija drveta; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata 20.400Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta;26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.660 Proizvodnja ostalihproizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje,oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 45.211Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanjeobjekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica,aerodromskihpista i sportskih terena; 45.241Izgradnjahidrogra|evinskih objekata;45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovikoji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo;50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 34 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 135: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 135/176

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.; 51.190Posredovanjeu trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240Trgovinana veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na velikoporculanomistaklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje;51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i

gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un;52.110Trgovinanamalounespecijaliziranimprodavnicama,prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em; 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodimaod mesa; 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima;52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana;52.270Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima;52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.;52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatimazadoma}instvo,radioitelevizijskimure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malosportskom opremom; 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama;52.485 Trgovina namalo cvije}em;52.486Trgovina namalo gorivomza doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodajuprekopo{te;52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630Ostala

trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei(buffet); 55.41)3 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 71.320Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanjeosim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.402 Ostale usluge reklame i

propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.;DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjskatrgovinaprehrambenimpoizvodimauvoz-izvoz-vanjskatrgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz

- usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnostidru{tva.

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv: Dru{tvo za projektovanje, in`injering, gra|enje i trgovinu "CE

IN@INJERING" d.o.o. Zenica-Podru`nica Sanski Most Poreski podbroj: 4218666440021Sjedi{te: Bulevar 7. Korpusa bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sanski Mowt

broj:OPU-IP 125/09 od 08.06.2009. godine

Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^au{ Edis, li~na karta: 03CTB1493 , Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u

okviru registrovane djelatnostiNaziv: Dru{tvo za projektovanje, in`injering, gra|enje i trgovinu "CE

IN@INJERING" d.o.o. Zenica-Podru`nica Kotor Varo{Poreski podbroj: 4218666440048Sjedi{te: Ul. Cara Du{ana b.b., Kotor Varo{, op{tina: Kotor Varo{Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Kotor Varo{,

broj:OPU-IP-85/2010 od 10.03.2010. godineDjelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.^au{ Edis, li~na karta: 03CTB1493, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u

okviru registrovane djelatnsoti.(SR-308/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "KONTAKT" Dru{tvo za pru`anjeusluga Zenica d.o.o., Vatrogasni put broj 1, Zenica objavljuje rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000495 od 31.03.2010.godine o registraciji promjena promjena sjedi{ta Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

- "KONTAKT" Dru{tvo za pru`anje usluga Zenica d.o.o. "KONTAKT"Zenica d.o.o. [kolska broj 10 Metalurg city Centar 5 sprat, PP-80, Zenica,Zenica, 43-01-0118-10 (stari broj 1-8014), 4218014450009.

(SR-309/10-Z)Op}inski sudu Zenici,kodsubjekta upisa "SPAUTOMERC"d.o.o.Dru{tvoza

proizvodnju, trgovinu, usluge i saobra}aj, Doboj Jug, Matuzi}i bb, Matuzi}i, DobojJug objavljuje rje{enje, broj: 043-0-Reg-10-000513 od 01.04.2010.godine oregistraciji promjena promjena ~lanova Dru{tva i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTASkula Zlatan, ul. Usorska 4, Matuzi}i, Doboj Jug, li~na karta: 09CVVA4904KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Skula Zlatan ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZastupniciSkula Zlatan, adresa: ul. Usorska 4, Matuzi}i. Doboj Jug , li~na karta:

09CWA4904, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja (SR-310/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Privredno dru{tvo za proizvodnju,monta`u i in`enjering "TEHNOMETAL" d.o.o. Zenica, "TEHNOMETAL" d.o.o.Zenica, Sarajevska br.97, Zenica, Zenica, 43-01-0095-10 (stari broj 1-8076),4218219850000, objavljuje rje{enje Broj:043-0-Reg-10-000365 od 16.03.2010.godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti: dru{tva sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 35

Page 136: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 136/176

Privredno dru{tvo za proizvodnju, monta`u i in`enjering "TEHNOMETAL"d.o.o. Zenica, "TEHNOMETAL" d.o.o. Zenica, Sarajevska br.97, Zenica, Zenica,43-01-0095-10 (stari broj 1-8076), 4218219850000,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTABr~aninovi} Ibrahim, Ul. Jevrejska broj 3, Zenica, li~na karta: 04CTF5132

Jerkovi}\evad, Ul. Prve zeni~ke brigade br. 13, Zenica, li~na karta: 03CTC2076KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000 Upla}eni kapital: 10000Jerkovi}\evad ugovoreni: 5000 procenat: 50% Br~aninovi} Ibrahim

ugovoreni: 5000 procenat: 50%ZASTUPNICIJerkovi} \evad, adresa: Ul. Prve zeni~ke brigade br. 13, Zenica , li~na karta:

03CTC2076,Direktor, Bezograni~enjaovla{tenjau okviruregistrovanedjelatnosti.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120

Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nihposudaod ~elika;28.720 Proizvodnja ambala eod lakih metala;28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda;28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda,d.n.; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostaligra|evinski radovikoji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu; 45.310Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija;45.340Ostali instalacioniradovi;45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;45.420Ugradnja stolarije;45.430Postavljanjepodnih i zidnihobloga; 45.441Farbarskiradovi;45.442 Staklarski radovi 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnomopremom; 51.540Trgovinana velikometalnomrobom,cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama istaklom; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 74.200 Arhitektonske iin`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje;

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u okviruregistrovane djelatnosti i to:

-Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz.Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registrovane djelatnosti, a naro~ito:

- zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni,kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi, posredni{tvo u oblasti

roba i usluga, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika,obavljanjevanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te

druge usluge u okviru registrovane djelatnosti.(SR-311/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "B.P. EUROGRUPA" Privrednodru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. @ep~e, Ulica Prva bb, @ep~e objavljuje rje{enje,broj: 043-0-Reg-10-000497 od 01.04.2010.godine o registraciji promjena -promjena sjedi{ta Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"B.P. EUROGRUPA" Privredno dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. @ep~e,

"B.P. EUROGRUPA" d.o.o. @ep~e, ul. Stjepana Toma{evi}a bb, @ep~e, @ep~e,43-01-0284-08 (stari broj 1-8567), 4218573430000

(SR-312/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "ELMIB BOSNA" Dru{tvo sa

ograni~enom odgovorno{}u za razvoj i odr`avanje energenata Zenica, Branilaca Bosne broj 14, Zenica objavljuje rje{enje, broj: 043-0-Reg-10-000197 od01.04.2010.godine o registraciji promjena promjena sjedi{ta Dru{tva, smanjenjebroja~lanovaDru{tva, promjena licaovla{tenog za zastupanje,promjena ovla{tenja licu ovla{tenom za zastupanje i upis prokure

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"ELMIB BOSNA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za razvoj i

odr`avanje energenataZenica, "ELMIB BOSNA"d.o.o. Zenica, BranilacaBosnebr.8, Zenica, Zenica, 43-01-0370-09 (stari broj 1-5031), 4236387620000,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA

ELMIB Elso Magvar Infrastruktura Befektetesi Zartkoruen MukodoRaszvenvtarsasag , Ma|arska,Raszvenvtarsasag 8800Nagvkanizsa,Csengerv ut 9,,Cg.20-10-040225

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000 Upla}eni kapital: 10000

ELMIB Elso Magyar Infrastruktura Befektetesi Zartkoruen MukodoRaszvenvtarsasag ugovoreni: 10000 procenat: 100%ZASTUPNICIHe~ko Zoltan, adresa: Zije Dizdarevi}a 24, Zenica , li~na karta: 03CTA0921,

Prokurist, bezograni~enja ovla{tenja Silajd ija Samira, adresa: Dr.Mehmeda Spahebroj10/A,Zenica , li~nakarta: 09CTL8666, Direktor,sa ograni~enjemovla{}enjaza zastupanje i predstavljanje kod sklapanja ugovora i drugih pravnih poslova uzpredhodnu pismenu saglasnost osniva~a preko iznosa od 600,00 KM u okviruregistrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog prometa

(SR-313/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa ELTA d.o.o. Doboj Jug, Dru{tvo za

promet i usluge,ELTAd.o.o.Doboj Jug,ul. 20-1 brigade10A, Matuzi}i.Doboj Jug,43-01-0152-10, 4218698480009, objavljuje rje{enje Broj:043-0-Reg-10-000588od 21.04.2010. godine o upisu osnivanja Podru`nice 1 Te{anj, Kra{evo b.b. (zgrada VF Komerca Kra{evo, Op}ina Te{anj sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUELTAd.o.o.DobojJug, Dru{tvoza prometi usluge,ELTAd.o.o.DobojJug, ul.

203. brigade 10A, Matuzi}i, Doboj Jug, 43-01-0152-10, 4218698480009,OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMe{i} Tahira, ul. Bra}e Kotori} 16, Jelah, Te{anj, li~na karta: 04CVA5327KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Me{i} Tahira ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIMe{i} Tahira, adresa: ul. Bra}e Kotori} 16, Jelah, Te{anj , li~na karta:

04CVA5327, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Me{i} Elvir, adresa: ul. Bra}eKotori} 16, Jelah, Te{anj, li~na karta: 04CVA0742, Prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja, osim za prijenos i optere}enje nekretnina

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila;50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko; 50.302Trgovinadijelovimai priboromzamotornavozilana malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla;; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.; 51.190Posredovanjeu trgoviniraznovrsnimproizvodima;51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om;51.250 Trgovinana veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 36 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 137: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 137/176

doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na velikoporculanomistaklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje;51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim igasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.332 Trgovina na veliko

gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un;52.110Trgovinanamalounespecijaliziranimprodavnicama,prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em; 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodimaod mesa; 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima;52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana 52.270 Ostalatrgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.;52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatimazadoma}instvo,radioitelevizijskimure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malosportskom opremom; 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama;52.485 Trgovina namalo cvije}em;52.486Trgovina namalo gorivomza doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu

prodajuprekopo{te;52.620 Trgovinana malo na tezgama i pijacama; 52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju;63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima,-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu.PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTANaziv:ELTAd.o.o. DobojJug, Dru{tvoza prometi usluge-Podru`nica1 Te{anjPoreski podbroj: 4218698480017Sjedi{te: Kra{evo bb (zgrada VF Komerca), Kra{evo, op{tina: Te{anjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u op}ini Te{anj,

broj: QPU-IP;343/2010 od 05.04.2010.godineU okviru registrovane djelatnosti Dru{tva Me{i} Tahira, li~na karta: 04CVA5327 , Rukovodilac podru`nice, bez

og/a'ni~enja oyt|5tenja (SR-314/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa ELTA d.o.o. Doboj Jug, Dru{tvo za prometi usluge,ul. 203.brigade 10A,Matuzi}i,DobojJug objavljuje rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000587 od 14.04.2010.godine o registraciji osnivanje Dru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUELTA d.o.o.DobojJug, Dru{tvoza promet i usluge,ELTAd.o.o.DobojJug, ul.

203. brigade 10A, Matuzi}i, Doboj Jug, 43-01-0152-10, 4218698480009,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMe{i} Tahira, ul. Bra}e Kotori} 16, Jelah, Te{anj, li~na karta: 04CVA5327KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Me{i} Tahira ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIMe{i} Tahira, adresa: ul. Bra}e Kotori} 16, Jelah, Te{anj, li~na karta:

04CVA5327, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Me{i} Elvir, adresa: ul. Bra}eKotori} 16, Jelah, Te{anj, li~na karta: 04CVA0742, Prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja, osim za prijenos i optere}enje nekretnina

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila

na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje ipopravak motornih vozila

50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima,njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima,njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem; 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama;51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom; 51.310 Trgovinana veliko vo}emi povr}em; 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima;51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era;51.370Trgovinana veliko kafom,~ajevima, kakaomi za~inima;51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom; 51.410Trgovinana veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na velikoobu}om 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamai sredstvimaza ~i{}enje;51.450Trgovina navelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532, Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo;51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje; 51.840Trgovinana velikora~unarima, perifernomopremomi softwareom;51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860Trgovinana velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom; 51.870Trgovinana veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore;51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama;52.210Trgovinana malovo}em i povr}em; 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima imeku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima;

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 37

Page 138: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 138/176

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama;52.330 Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420Trgovinana maloodje}om;52.430Trgovina namaloobu}omi predmetimaod ko`e;52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za

osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. ;52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima52.482Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malocvije}em;52.486Trgovinana malogorivom zadoma}instvo;52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te;52.620Trgovinana malo na tezgama i pijacama;52.630Ostala trgovinana malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta;

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa

Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti:UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti:-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima -Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu.

(SR-315/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa JAVNA ZDRAVSTVENAUSTANOVABANJSKO-REKREATIVNICENTAR"AQUATERM"OLOVO, J.U."AQUATERM" OLOVO, Branilaca Olova bb, Olovo, Olovo, 43-05-0034-09 (staribroj 2-274), 4218106810001, objavljuje rje{enje broj:043-0-Reg-10-000257 od16.03.2010. godine o upisu promjene lica ovla{itenog za zastupanje Javnezdravstvene ustanove, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI

CENTAR "AQUATERM" OLOVO, J. U. "AQUATERM" OLOVO, Branilaca Olova bb, Olovo, Olovo, 43-05-0034-09 (stari broj 2-274), 4218106810001,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOp}ina Olovo, Bosna i Hercegovina, Ul. Branilaca Olova bb, -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 3862134,58 Upla}eni kapital: 3862134,58Op}ina Olovo ugovoreni: 3862134,58 procenat: 100%ZASTUPNICIHasanspahi} Admir, adresa: Tuzlanska bb, Olovo , li~na karta: 05DCA7923,

Direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta;

55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine;55.520 Ketering; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge

turistima, d.n.; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 74.402 Ostaleusluge reklame i propagande; 85.121 Direktna medicinska praksa; 85.122Zdravstveno-preventivna praksa; 85.143 Ostali vidovi zdravstvene za{tite; 92.130Prikazivanje filmova; 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.330 Va{arskedjelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.;92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona; 92.620 Ostale sportske djelatnosti;92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja;93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

(SR-316/10/Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "ALMIN-BH" d.o.o. Te{anj,"ALMIN-BH" d.o.o. Te{anj, Poto~ani b.b., Poto~ani, Te{anj, 43-01-0427-09 (stari

broj 1-9824), 4218593030008, objavljuje rje{enje broj:043-0-Reg-10-000398 od07.04.2010. godine o upisu promjene sjedi{ta Dru{tva, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"ALMIN-BH" d.o.o. Te{anj, "ALMIN-BH" d.o.o. Te{anj, Poto~ani b.b.,

Poto~ani, Te{anj, 43-01-0427-09 (stari broj 1-9824), 4218593030008,OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOmerba{i} Mirnes, Miljanovci bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA3464KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Omerba{i} Mirnes ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIOmerba{i} Mirnes, adresa: Miljanovci bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA3464,

Direktor bez ograni~enja ovla{tenja (SR-317/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat "HILI" D.o.o. za trgovinu, graditeljstvo,usluge i zanatstvo @ep~e, TGUZ "HILI" d.o.o. @ep~e, Bistrica bb, @ep~e, @ep43-01-0254-08 (stari broj 1-7659), 4218052380006, objavljuje rje{enje o upisupromjene sjedi{ta, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU"HILI" D.o.o. za trgovinu, graditeljstvo, usluge i zanatstvo @ep~e, TGUZ "HI

LI" d.o.o. @ep~e, Bistrica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0254-08 (stari broj 1-76594218052380006,OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAJuri} Anto, Bistrica bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA2228KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Juri} Anto ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIJuri} Anto, adresa: Bistrica bb, Zep~e , li~na karta: 04CW2228, Direktor, Bez

ograni~enja ovla{tenja (SR-318/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Uslu`no trgova~ko dru{tvo "EKOPANDA" d.o.o. Visoko, ul. ^ajengradska bb, Visoko objavljuje rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000562 od 14.04.2010.godine o registraciji promjena uskla|ivanjepodataka za ~lanove Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA"VIS-PANDA", d.o.o. Dru{tvo za trgovinu turizam i ugostiteljstvo export-im-

port Visoko, Bosna i Hercegovina, ul. Kralja Tvrtka broj 38, 43-01-0094-10 (1-6767)Ihtijarevi} Suad, ul. Kralja Tvrtka broj 44, Visoko, li~na karta: 10DEE0614KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 16935 Upla}eni kapital: 16935Ihtijarevi} Suad ugovoreni: 10161 procenat: 60%"VIS-PANDA", d.o.o. Dru{tvo za trgovinu turizam i ugostiteljstvo export-im-

port Visoko ugovoreni: 6774 procenat: 40%ZASTUPNICIIhtijarevi} Suad, adresa: ul. Kralja Tvrtka broj 44, Visoko , li~na karta:

10DEE0614, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura; 27.210 Proizvodnja

cijevi od livenog `eljeza; 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika; 27.310 Hladnovu~enje; 27.320 Hladno valjanje uzanih traka; 27.330 Hladno oblikovanje profila;27.340 Vu~enje `ice; 27.410 Proizvodnja plemenitih metala; 27.420 Proizvodnja aluminija; 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja; 27.440 Proizvodnja bakra;27.450Proizvodnjaostalih obojenihmetala; 27.510Livenje `eljeza; 27.520Livenje~elika;27.530 Livenjelakih metala; 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.110Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni,rezervoara i posuda od metala; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanjemetala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata;

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 38 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 139: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 139/176

28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nihposudaod ~elika; 28.720Proizvodnjaambala`eod lakihmetala;28.730Proizvodnja `icanihproizvoda; 28.740Proizvodnjaveznihelemenata,vij~anihproizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 37.100 Recikla a metalnihotpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 50.101Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo;50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom;; 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120'Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140,Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.; 51.190Posredovanjeu trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240Trgovinana veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i'ribu, ljuskare imeku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i

sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo;51.510Trgovinana veliko~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima;51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210Trgovina na malo vo}emi povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;52.230Trgovinana maloribom, Ijuskarimai meku{cima;52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana;52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama;52.320Trgovinana malomedicinskimpreparatima iortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima;52.410 Trgovinana malotekstilom;52.420Trgovinana maloodje}om;52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malonamje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,

radio i televizijskim ure|ajima;52.460Trgovina namalo metalnom robom,bojama istaklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom;52.486Trgovinana malo gorivomzadoma}instvo;52.487Ostala trgovina namalouspecijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, uprodavnicama ;52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te;52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama 52.630 Ostala trgovina na malo

izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721Popravak radioi televizijskihaparata;52.722Popravakostalih elektri~nihaparata za doma}instvo;52.730-Popravak satovai nakita;52.740 Popravak d.n.;60.230 Ostaliprijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240JPrijevoz robe u drumskomsaobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 74.130 Istra ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale uslugereklame i propagande; 74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinski promet i to:- Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru

registrovane djelatnosti, IZVOZ-UVOZ.Dru{tvo }e obavljati i usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju u okviru

registrovane djelatnosti.- posredovanje i zastupanje roba i usluga, te konsignaciona prodaja - prodaja roba stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje i slobodnih

carinskih zona.(SR-319/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge "DAJI]" d.o.o. Zenica, ul. Gora`danska br. 87, Zenica, objavljuje rje{enje,broj:043-0-Reg-10-000463od 06.04.2010.godineo registraciji -osnivanjeDru{tva

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DAJI]" d.o.o. Zenica, "DAJI]"

d.o.o. Zenica, ul. Gora danska br. 87, Zenica, Zenica, 43-01-0135-10,4218697590005,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTADaji} Senad, Ul. Gora`danska br. 87, Zenica, li~na karta: 03CTB5666KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000Daji} Senad ugovoreni: 2000 procenat: 100%ZASTUPNICIDaji} Senad, adresa: Ul. Gora`danska br. 87, Zenica , li~na karta: 03CTB5666,

Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;

impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove;20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli;20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata;20.400Proizvodnjaambala`eod drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnjapredmetaod slame,pru}ai drugih pletarskihmaterijala; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja;36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 45.250 Ostali gra|evinski radovi kojizahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo;50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravakmotornihvozila 50.301Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila naveliko;50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima;

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 39

Page 140: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 140/176

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n.; 51.190Posredovanjeu trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240Trgovinana veliko sirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na velikoporculanomistaklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje;51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na velikohemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo;51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje ipletenje; 51.840Trgovinana velikora~unarima,perifernomopremomi softwareom;51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860Trgovinana velikoostalimelektronskimdijelovimai opremom;; 51.870Trgovina na

veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore;51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama;52.210Trgovinana malovo}em i povr}em; 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima;52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama;52.330 Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420Trgovinana maloodje}om;52.430Trgovina namaloobu}omi predmetimaod ko`e;52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima52.482Trgovinana malosatovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malocvije}em;; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodajuprekopo{te;52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju;63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turisti;ma, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200

Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.3t0 Agencije za nekretnine; 70.320Upravljanjenekretninamapreko posrednika;71.320 Iznajmljivanjema{ina i opremeza gra|einarstvo; 74.200 Arhitektonske i in enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje;74.402 Ostaleusluge reklame i propagande;74.820 Uslugepakovanja;74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti:Trgovine na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane

djelatnosti.(SR-320/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti"Velepromet-Transport" Visoko, "Velepromet-Transport", d.o.o. Visoko , Put oslobodila~kih brigada bb, Visoko, Visoko, 43-01-0126-10 (stari broj 1-3222),4218372370009, objavljuje rje{enje broj:043-0-Reg-10-000512 od 16.04.2010.godine o upisu promjena podataka za ~lanove dru{tva, promjena i smanjenje broja ~lanova dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo ograni~ene odgovornosti "Velepromet-Transport" Visoko,

"Velepromet-Transport", d.o.o. Visoko , Put oslobodila~kih brigada bb, Visoko,Visoko, 43-01-0126-10 (stari broj 1-3222), 4218372370009,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA"BIO" d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ulica Branilaca grada broj 20 ,

1-16869Ahi} Sabahudin, [adrvan bb, Visoko, li~na karta: -BTS d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, Bakra~eva 1,,43-01-0417-09

(1-5691)Bajri} Halid, [ahinovi}i, Kiseljak, li~na karta: -Balta Salih, Ozrakovi}i bb, Visoko, li~na karta: -Be{lagi} Suad, Had`ijina voda bb, Visoko, li~na karta: -Durakovi} D`evad, uL. Muftije Numanagi}a 27, Visoko, li~na karta:

04DEA8952Galijatovi} Senad, Ul. D. Mahala bb, Visoko, li~na karta: -Hod`i} Faruk, Ul. Carica br. 16, Visoko, li~na karta: -

Hod`i} Zehra, Paljika bb, Visoko, li~na karta: -Javora{ Alija, Dubrave bb, Visoko, li~na karta: -Ja{arevi} Munir, Ul. Gornje Rosulje bb, Visoko, li~na karta: -Kahved`i} Zijad, Pertac br. 45, Visoko, li~na karta: -Kajtaz Mehmed, Ul. M. Pinjagi}a 36, Visoko, li~na karta: -Knezovi} Jasmina, 25. Aprila broj 6, Visoko, li~na karta: 04DEB2204Konjo Esad, Be{ike bb, Visoko, li~na karta: -Kovi} Enver, Ul.Pa{agi}a br.5, Visoko, li~na karta: -Krije{tarac Suad, Ul.Vran~evi}a, Visoko, li~na karta: -Krivokapa Nurudin, Podvisoki bb, Visoko, li~na karta: -Mehremi} Aziz, Varo{ko Polje bb, Visoko, li~na karta: -Osmi} Salko, Muniba Pinjagi}a bb, Visoko, li~na karta: -Ruvi} Irfan, Ul. Mladih Muslimana bb, Visoko, li~na karta: -Savi} Du{an, Matarak~ijna br. 3, Visoko, li~na karta: 04DEA6867

Savi} Ilija, Ul. Matrak~ijna 8, Visoko, li~na karta: -Uzunovi} Jusuf, H. Voda bb, Visoko, li~na karta: -VELEPROMET-TRANSPORT d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, Put

oslobodila~kih brigada bb, 1-3222Ze~evi} Esma, Burici br. 5, Visoko, li~na karta: -Zubi} Sabit, N. Luke A-1, Visoko, li~na karta: -^abaravdi} Muhamed, G. Vratnica 112, Visoko, li~na karta: -^abaravdi} Sakib, G. Vratnica bb. Visoko, li~na karta: -^engi} Halid, Od`ak 41, Visoko, li~na karta: -^u~uk Alija, Uvori}i 48, Visoko, li~na karta: -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 2168510 Upla}eni kapital: 2168510

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 40 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 141: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 141/176

Ahi} Sabahudin ugovoreni: 1580 procenat: ,0729% Bajri} Halid ugovoreni:21550 procenat: ,9938% Balta Salih ugovoreni: 620 procenat: ,0286% Be{lagi}Suad ugovoreni: 990 procenat: ,0457% ^abaravdi} Muhamed ugovoreni: 39080procenat: 1,8022% ^abaravdi} Sakib ugovoreni: 28040 procenat: 1,2931% ^engi}Halidugovoreni:29880 procenat:1,3779%^u~uk Alijaugovoreni:23120 procenat:1,0662% Durakovi} D`evad ugovoreni: 23760 procenat: 1,0957% Galijatovi}Senad ugovoreni: 15530 procenat: ,7162% Hod`i} Faruk ugovoreni: 21400procenat: ,9869%Hod`i} Zehraugovoreni:1780 procenat: ,0821%Ja{arevi}Munir ugovoreni: 1560 procenat: ,0719%; Javora{ Alija ugovoreni: 21780 procenat:1,0044%; Kahved`i} Zijad ugovoreni: 6280 procenat: ,2896%; Kajtaz Mehmedugovoreni: 4710 procenat: ,2172%; Knezovi} Jasmina ugovoreni: 74750 procenat:3,4471%;Konjo Esadugovoreni:19960procenat: ,9204%;Kovi} Enverugovoreni:214480 procenat: 9,8907%; rije{tarac Suad ugovoreni: 10740 procenat: ,4953%

Krivokapa Nurudin ugovoreni: 17700 procenat: ,8162%; Mehremi} Azizugovoreni: 21300 procenat: ,9822%; Osmi} Salko ugovoreni: 12735 procenat:,5873%;Ruvid Irfanugovoreni: 22020procenat: 1,0154%; Savi}Du{an ugovoreni:3065 procenat: ,1413%; Savf} Ilija ugovoreni: 5700 procenat: ,2629%; Uzunovi}Jusuf ugovoreni: 1060 procenat: ,0489%; Ze~evi} Esma ugovoreni: 4660 procenat:,2149%; Zubi} Sabit ugovoreni: 1300 procenat: ,0599%; "BIO" d.o.o. Sarajevougovoreni: 369550 procenat: 17,0417%; BTS d.o.o. Visoko ugovoreni: 902980procenat: 41,6406%

VELEPROMET-TRANSPORT d.o.o. Visoko ugovoreni: 244850 procenat:

11,2912%ZASTUPNICISavi} Du{an, adresa: Matarak~ijna br. 3, Visoko , li~na karta: 04DEA6867,

Direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djetnosti Dru{tva.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja;

45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanjecijevnihinstalacija;45.410Fasadnii {tukaturniradovi; 45.420 Ugradnjastolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motornavozilanaveliko;50.302Trgovinadijelovimai priboromza motornavozilana malo; 50.303Posredovanjeu trgovinidijelovimai priboromza motornavozila;50.401Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima,njihovimdijelovimai priboromna malo; 50.403 Posredovanjeu trgovinimotociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr avanje i popravakmotocikla;50.500Trgovinana malomotornim gorivimai mazivima;51.550Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama;51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na velikoostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalimma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 52.110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecija-liziranimprodavnicama;60.211Prijevoz putnikau drumskom saobra}aju;60.220 Taksi

prijevoz;60.230Ostali prijevozputnikau kopnenom saobra}aju;60.240 Prijevozrobeudrumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza;

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti.

(SR-321/10-Z)Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa SREDNJA MJE[OVITA [KOLA

"@EP^E" @EP^E, SREDNJAMJE[OVITA[KOLA"@EP^E" @EP^E, Zagreba~ka

br. 2, @ep~e, @ep~e, 43-05-0008-10 (stari broj 2-301), 4218477390005, objavljujerje{enje broj:Broj:043-0-Reg-10-000255 od 23.03.2010. godine o upisu promjeneosniva~a, uskla|ivanje i pro{irenje djelatnosti, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUSREDNJA MJE[OVITA[KOLA"@EP^E" @EP^E, SREDNJAMJE[OVITA

[KOLA "@EP^E" @EP^E, Zagreba~ka br. 2, @ep~e, @ep~e, 43-05-0008-10 (starbroj 2-301), 4218477390005,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAOP]INA @EP^E-, Bosna i Hercegovina, Ul. Stjepana Radi}a br. 2., -KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 0 Upla}eni kapital: 0

- OP]INA @EP^E ugovoreni: 0 procenat: 0%ZASTUPNICIMali}begovi} Zijah, adresa: ul. Omladinska br. 15, @ep~e , li~na karta:

04CYA2152,Direktor,Bezograni~enjaovla{}enjau okviruregistrovanedjelatnostiDJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 50.200

Odr`avanje i popravak motornih vozila; 55.300 Restorani; 55.510 Kantine; 55.520Ketering; 80.210 Op}e srednje obrazovanje; 80.220 Tehni~ko i stru~no srednjeobrazovanje; 80.410 Djelatnost {kola za voza~e

80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.(SR-322/10-Z)

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "PEKAR" dioni~ko dru{tvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda i trgovine na veliko i malo Kakanj, Ul.Sedme Muslimanske brigade broj 23, Kakanj objavljuje rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000639 od 15.04.2010.godine o registraciji promjena promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva

ZASTUPNICIMari} Njegoslava, adresa: Alije Izetbegovi}a broj 32 li~na karta 04CUB2172

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja (SR-323/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekt upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uza proizvodnju, promet i usluge "Thermo Technologv International" d.o.o.Zavidovi}i, "TTI" d.o.o. Zavidovi}i, Krivajska bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i,43-01-0291-08 (stari broj 1-8690), 4218203850000, objavljuje rje{enje

broj:043-0-Reg-09-001059od 30.03.2010.godineo upisupromjene licaovla{tenogza zastupanje dru{tva, sa podacima:OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge

"Thermo Technologv International" d.o.o. Zavidovi}i, "TTI" d.o.o. Zavidovi}i,Krivajska bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0291-08 (stari broj 1-8690),4218203850000,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAThermoCet. B.V, NETHERLANDS, Leidsevaartweg 11, 2106NAHeemstede,

34256299KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 770088,35 Upla}eni kapital: 770088,35ThermoCet. B.V ugovoreni: 770088,35 procenat: 100%ZASTUPNICIWilbrink Maurice Eduardus Antonius Maria, adresa: Holanevja, NETHER-

LANDS , putna isprava: NU982J658 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 15.mart 2009. godine, Direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanedjelatnosti

(SR-324/10-Z)Op}inski sudu Zeniciza subjekat upisa Dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u

"Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko, "Asfaltgradnja" d.o.o."Visoko, O~azi bb, Visoko,Visoko, 43-02-0006-08 (stari broj 1-3710), 4218176270004, objavljuje rje{enjeBroj:043-0-Reg-10-000228 od 02.04.2010. godine o upisu smnjenje i promjena ~lanova dru{tva i promjena udjela, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUDru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko,

"Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko, O~azi bb, Visoko, Visoko, 43-02-0006-08 (stari broj1-3710), 4218176270004,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 41

Page 142: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 142/176

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska ku}a d.d. Biha}, Bosna i

Hercegovina, Ulica Bosanska 6/III, 1-5199-00ACK Global LTD Daly Building, Prince Wiliam Street, UNITED STATES,

Charlestovvn, KNA, 32056

Ajdin Senad, ^ajengradska bb. Visoko, li~na karta: 04DEB0277Alibegovi} Mirsad, Loznik br. 122, Visoko, li~na karta: 04DEA2599Alihod`i} Smail, O~azi bb, Visoko, li~na karta:Alijagi} Izet, Bosni}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEA2739Alijagi} Sejid, Gornje Mo{tre bb, Visoko, li~na karta: 04DEB1292Alimanovi} Mustafa, Ljetovik br. 12, Visoko, li~na karta: 04DEB8506Andri} Sretko , lli}ka bb, Visoko, li~na karta: -Antunovi} Dragan, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -A{~ali} Mustafa, Gornja Zim~a bb, Visoko, li~na karta: 05DEC1430Babi} Hanka, Godu{a 100, Visoko, li~na karta: -Bahovi} Enad, Bijelo Polje , Loznice bb YUG, Crna Gora, putna isprava:

C54GP5641 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave:10.09.2008. godine Bijelo PoljeBajtarevi} Ramiz, Pokle~i}i bb, Visoko, li~na karta: 05DEC1945Berbi} Mujo, Gornje Mo{tre br. 108, Visoko, li~na karta: 04DEB9908

Be{i} Avdo, Kolo{i}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEA3102Be~ar E{ref, Lova~ka broj 6., Visoko, li~na karta: 04DEA5847Be~ar Mirsad, Lova~ka br. 6, Visoko, li~na karta: 04DEA6561Ceri}Alma , Nadmlini br. 22, Sarajevo, li~na karta: -Cvjetovi} Pero, Dubrovnik, Janjevska broj 15, Hrvatska, putna isprava:

002615145 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave:09.09.2005. godine DubrovnikDD "ASFALTGRADNJA" Visoko, Bosna i Hercegovina, O~azi bb, 1-3710Dedi} Omer, Vidovi}i bb, Visoko, li~na karta: 05DEC0901Devli} Kenan, 126. Ilija{ke brigade br. 69, llija{, li~na karta: 04BPA2848Dizdar [uhreta, Zeni~ka br. 9., Visoko, li~na karta: 05DEC3116Dola{ Nenad, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Durajli} Salih, Alaudina br. 21, Visoko, li~na karta: 04DEA7218D`afi} Abid, Ginje br. 48, Visoko, li~na karta: -

D`afi} Bahrija, Dvor br. 7., Visoko, li~na karta: -D`afi} Mehemed, Ginje br. 38, Visoko, li~na karta: 04DEB1916D`afi} Nijaz, Buci br. 38., Visoko, li~na karta: 04DEB5688Hajlovac Husein, Loznik br. 1, Visoko, li~na karta: 03DEA1252Halilovi} Ahmet, Viso~kih brigada br. 78, Visoko, li~na karta: 04DEB8624Halilovi} Harun, Godu{a br. 42, Visoko, li~na karta: 05DEC5111Hase~i} Bajazit, [evulje br. 26, Visoko, li~na karta: 04DEA9555Hase~i} Mustafa, Naselje Luke br. 2C, Visoko, li~na karta: 04DEA7248Hase~i} Nermana, Hase~i}a br. 4, Visoko, li~na karta: 04DEB4888Hasi} Nezir, Stupari}i br. 31, Visoko, li~na karta: 04DEB7981Huki} Namik, Kalinska bb, Novi Travnik, li~na karta: 05DOB2955Huselji} D`emal, Tu{nji}i br. 75, Visoko, li~na karta: 07DED5550lli} Sr|an, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Investicioni fond"BONUS"d.d. Sarajevo,Bosnai Hercegovina,Skenderijabr.

48 Sarajevo, 1-22997

Investicioni fond "BOSFIN" d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ul.Vilsonovo {etali{te br. 10, 1-22939

Investicioni fond "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ul.Mehmeda Spahe 3/VII, 1-22988

I{tuk Dubravka, Naselje Luke br. 1d, Visoko, li~na karta: 05DEC3549Juri{i} Zvonimir, Naselje Luke 2D, Visoko, li~na karta: 04DEA3132Jusi} Haris, Dobrinje br. 27, Visoko, li~na karta: 04DEB1731Jusupovi} Najil, Vratu{a bb. Podlugovi, Podlugovi, li~na karta: 04BPA2648Karahasanovi} Ra{id, Br~anska br. 7., Sarajevo, li~na karta: 04BTD9465Karavdi} Salem, Dvor br. 28., Visoko, li~na karta: -Karavdi} Suad, Buci bb, Visoko, li~na karta: 04DEB1468Karkelja Suvad, Svijen~a br. 7., Konjic, li~na karta: 08BNC7352

Kazafer-ovi} Safija, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Ka{ikovi} Slobodan, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Kesten Ivo, Ov~arevo bb, Travnik, li~na karta: 03DFA2099Kokorus Zoran, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Kold`q Hajrudin, Godu{a bb, Visoko, li~na karta: 04DEB6416

Kova~evi} Husein, Bosni}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEC0056Kubat Ferid, Gornja Seo~a br. 31, Visoko, li~na karta: 04DEB8357Kuni} Mirsad.Ferida Srnje br. 43., Sarajevo, li~na karta: -Leme{ Hamza, Uvori}i br. 74., Visoko, li~na karta: 04DEA3108Leme{ Haris, Uvori}i br. 69, Visoko, li~na karta: 04DEB8363Lepi} Hilmo, Arnautovi}i br. 31, Visoko, li~na karta: 04DEA3079Lomigora D`enana, Had`ijina Voda br. 24, Visoko, li~na karta: 04DEA4385Malinovi} Novica, Du{~e br. 68, Vi{egrad, li~na karta: -Masnopita Semir, Srhinje br. 6, Visoko, li~na karta: 04DEB5737Mirkovi} Jovo, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Mitrovi} Zdravko , Bulevar Kulina Bana br. 8., Zenica, li~na karta: -Mujidagi} Meliha, Prijeko br. 6, Visoko, li~na karta: 07DED3161Murti} Osman, Loznik br. 48., Visoko, li~na karta: 04DEB6327Mu{inbegovi} Himzo, Hlap~evi}i bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1112

Mu{inbegovi} Mustafa, Kolo{i}i br. 8., Visoko, li~na karta: 03DEA1740Na{id Em{o, Topuzovo Polje bb, Visoko, li~na karta: 03D*EA0753Njegovi} Rejhana, Viso~kih brigada br. 20, Visoko, li~na karta: 04DEA8439Nuki} Ramiz, Lisovo br. 2., Visoko, li~na karta: 04DEA2782Ohran Adil, Buzi} Mahala br. 37, Visoko, li~na karta: 04DEA2853Omani} Asim, Mehmeda Hand`i}a br. 27., Sarajevo, li~na karta: -Omanovi} Fuad, Okoli{}e br. 36, Visoko, li~na karta: 04DEA3330Omerbegovi} Mahira, O~azi bb, Visoko, li~na karta: 04DEA4001Omerbegovi} Sejad, Donje Mo{tre br. 36, Visoko, li~na karta04DEA3329Omerhod`i} Sadik, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Osmi} Raif, Godu{a br. 96, Visoko, li~na karta: 04DEA3294Pa{alic Nihad, Naselje Luke br. 10, Visoko, li~na karta: 04DEA3947Pa{i} Elma, [ahinovi}a br. 5., Visoko, li~na karta: 05DEC0468Petrovi} Dujo , Pr`ine br. 20, Visoko, li~na karta: -Pinji} Hamdo, Ora{ac br. 71, Visoko, li~na karta: 04DEA2682Pinji} Nasiha, Ora{ac bb, Visoko, li~na karta: 04DEB3183Pinji} Omer, Ora{ac bb, Visoko, li~na karta: 04DEB9727Planin~i} Salko, Veru{a br. 7, Visoko, li~na karta: 04DEC0050RAIFFEISEN BANK DIONI^ARSKO DRU[TVO BOSNE I

HERCEGOVINE SARAJEVO, Sarajevo-Centar, Ul. Danijela Ozmebr. 3, 1-11629Radan Bo{ko, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Radon~i} D`emal,Aleja[ehida Resulabr.4., Visoko, li~nakarta:03DEA0735Radulovi} Nenad, Maurovi}i bb, Visoko, li~na karta: 05DEC2741Ra{kovi} Slobodan, Pili}a bb, Visoko, li~na karta: -Rikalo Samir, Trg Heroja br. 25, Sarajevo, li~na karta: 03BSB0934Sadikovi} Mevludin, Veliko ^ajno bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1191Smaji} Ibrahim, Ramadanovci br. 51, Visoko, li~na karta: 04DEA2904Softi} Fuad, Bare bb, Visoko, li~na karta: 04DEB8009

Softi} Sejmen, Topuzovo Poje bb, Visoko, li~na karta: 04DEB7421Stani}Ana, 5. Poljanice br. 16.Zagreb-Dubrava,Hrvatska,putnaisprava: -,da-

tum i mjesto izdavanja putne isprave: -Star~evi} Spasoje, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Sud`uka Ekrem, Ginje bb, Visoko, li~na karta: 04DEB5056Su{a Edina, Donje Luke br. 36., Ilija{, li~na karta: 04BPA1851Su{a Hajrudin, Kolo{i}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEB8471Su{a Ismet, Kolo{i}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEB7208Su{a Nazif, Dol br. 48., Visoko, li~na karta: 05DEC2460Teskered`i} Almir, Ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 18, Sarajevo, li~na karta: -Tomi} Milivoj, Donja Zim~a br. 39, Visoko, li~na karta: -Topalovi} Mehmed, Kula Banjer br. 18, Visoko, li~na karta: 04DEB5470

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 42 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 143: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 143/176

Topalovi} Senad, Gornja Vratnica bb, Visoko, li~na karta: 04DEA3148Velagi} Hamdija, ]uprija bb, Cazin, li~na karta: -Vojinovi} Dragutin, O~azi bb, Visoko, li~na karta: -Vra`ali} Bakir, Obala Kulina Bana br. 26, Sarajevo, li~na karta: 03BMB2960Zerdo Kasim, Stupari}i br. 27, Visoko, li~na karta: 04DEA2082

Zerdo Kemo, Ginje br. 35, Visoko, li~na karta: 04DEB5858Zerdo Muhamed, Stupari}i bb, Visoko, li~na karta: 04DEB7961Zerdo Rasim, Ginje bb, Visoko, li~na karta: 05DEC8267[abanovi} Jusuf, Stupari}i br. 43., Visoko, li~na karta: 04DEB0910[abanovi} Salih, Porije~ani bb, Visoko, li~na karta: 05DEC8350[abi} Husein, Buzi} Mahala br. 59, Visoko, li~na karta: 04DEA3279[ahinovi} Kimeta, Had`ihasanova br. 45, Visoko, li~na karta: 04DEA9140[ehovi} Mirha, Aleja [ehida Resula br. 13, Visoko, li~na karta: -[imi} lyan, Koprivnica, Podravska br. 20, Hrvatska, putna isprava: -,datum i

mjesto izdavanja putne isprave: -^ehaji} Ibrahim, Ora{ac br. 42, Visoko, li~na karta: 04DEA8012^ehaji} Nasir, Mehmeda efendije Hand`i}a broj 8., Visoko, li~na karta:

03DEA1277^ehaji} Refik, Ora{ac broj 46., Visoko, li~na karta: 03DEA0766

^ehaji} Sabaheta, O~azi bb, Visoko, li~na karta: 06DED0546^elebi} Ne`deta, Naselje Luke broj 1-b, Visoko, li~na karta: 04DEA9558^uri} Milinko , Podvisoki bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1325KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 3840414,9 Upla}eni kapital: 3770414,9Ajdin Senad ugovoreni: 1755,6 procenat: ,0457% Alibegovi} Mirsad

ugovoreni: 1170,4 procenat: ,0305%Alihod`i} Smailugovoreni: 17901,8procenat:,4661%Alijagi} Izetugovoreni: 3817,1procenat: ,0994%Alijagi} Sejidugovoreni:4615,1 procenat: ,1202%Alimanovi} Mustafaugovoreni:1143,8 procenat: ,0298%. Andri}Sretko ugovoreni: 4003,3 procenat: ,1042% Antunovi} Dragan ugovoreni:3644,2 procenat: ,0949% A{~ali} Mustafa ugovoreni: 3551,1 procenat: ,0925%Babi} Hanka ugovoreni: 14124,6 procenat: ,3678% Bahovi} Enad ugovoreni: 133procenat: ,0035% Bajtarevi} Ramiz ugovoreni: 1316,7 procenat: ,0343% Be~ar E{ref ugovoreni: 1689,1 procenat: ,044% Be~ar Mirsad ugovoreni: 492,1 procenat:,0128% Berbi} Mujo ugovoreni: 1383,2 procenat: ,036% Be{i} Avdo ugovoreni:2766,4 procenat: ,072%Ceri}Almaugovoreni: 2008,3 procenat: ,0523%Cvjetovi}Perougovoreni:665 procenat: ,0173%^ehaji} Ibrahimugovoreni:2832,9 procenat:,0738% ^ehaji} Nasir ugovoreni: 196148,4 procenat: 5,1075% ^ehaji} Refikugovoreni: 36654,8 procenat: ,9544% ehaji} Sabaheta ugovoreni: 345,8 procenat:,009% ^elebi} Ne`deta ugovoreni: 19989,9 procenat: ,5205% ^uri} Milinkougovoreni: 1250,2 procenat: ,0326% Dedi} Omer ugovoreni: 4136,3 procenat:,1077% Devli} Kenan ugovoreni: 2899,4 procenat: ,0755% Dizdar [uhreta ugovoreni: 5426,4 procenat: ,1413% Dola{ Nenad ugovoreni: 4016,6 procenat:,1046%Durajli} Salihugovoreni: 4561,9procenat: ,1188% D`afi}Abid ugovoreni:21625,8 procenat: ,5631% D`afi} Bahrija ugovoreni: 11544,4 procenat: ,3006%D`afi} Mehemed ugovoreni: 1316,7 procenat: ,0343% D`afi} Nijaz ugovoreni:13898,5 procenat: ,3619% Na{id Em{o ugovoreni: 4947,6 procenat: ,1288%Hajlovac Husein ugovoreni: 39953,2 procenat: 1,0403% Halilovi} Ahmet ugovoreni: 3112,2 procenat: ,081% Halilovi} Harun ugovoreni: 13300 procenat:,3463% Hase~i} Bajazit ugovoreni: 619700,2 procenat: 16,1363% Hase~i} Mustafa ugovoreni: 4442,2procenat: ,1157% Hase~i} Nermanaugovoreni:1037,4 procenat:,027%Hasi} Nezirugovoreni:62350,4 procenat: 1,6235%Huki} Namikugovoreni:3644,2 procenat: ,0949% lli} Sr|an ugovoreni: 3364,9 procenat: ,0876% Juri{i}Zvonimir ugovoreni: 313946,5 procenat: 8,1748% Jusi} Haris ugovoreni: 19617,5procenat: ,5108% Karahasanovi} Ra{id ugovoreni: 359,1 procenat: ,0094%Karavdi} [uad ugovoreni: 3524,5 procenat: ,0918% Karkelja Suvad ugovoreni:7634,2 procenat: ,1988% Kazaferovi} Safija ugovoreni: 385,7 procenat: ,01%KestenIvo ugovoreni: 6650procenat: ,1732%Kold`o Hajrudinugovoreni:12887,7procenat: ,3356% Kubat Ferid ugovoreni: 1423,1 procenat: ,0371% Kuni} Mirsadugovoreni: 26,6 procenat: ,0007% Leme{ Haris ugovoreni: 8019,9 procenat:,2088% Lepi} Hi'lmo ugovoreni: 3351,6 procenat: ,0873% Malinovi} Novica ugovoreni: 3391,5 procenat: ,0883% Masnopjta Semir ugovoreni: 4096,4 procenat:,1067% Mitrovi}Zdravko ugovoreni: 1822,1 procenat: ,0474% Mu{inbegovi}Himzo ugovoreni: 40259,1 procenat: 1,0483% Mu{inbegovi} Mustafa ugovoreni:40857,6 procenat: 1,0639% Nuki} Ramiz ugovoreni: 3577,7 procenat: ,0932%Ohran Adil ugovoreni: 13313,3 procenat: ,3467% Omani}Asim ugovoreni: 359,1

procenat: ,0094% Omerbegovi} Mahira ugovoreni: 10068,1 procenat: ,2622%Omerhod i} Sadik ugovoreni: 15760,5 procenat: ,4104% Osmi} Raif ugovoreni:13300 procenat: ,3463% Pa{i} Elma ugovoreni: 1981,7 procenat: ,0516% Petrovi}Dujo ugovoreni: 2660 procenat: ,0693% Pinji} Nasiha ugovoreni: 18487 procenat:,4814% Planin~i} Salko ugovoreni: 2181,2 procenat: ,0568% Radan Bo{kougovoreni: 3258,5 procenat: ,0848% Radulovi} Nenad ugovoreni: 997,5 procenat:

,026% Ra{kovi} Slobodan ugovoreni: 4242,7 procenat: ,1105% Smaji} Ibrahimugovoreni: 13300 procenat: ,3463%; Softi} Fuad ugovoreni: 916556,2 procenat:23,8661% Softi} Sejmen ugovoreni: 931 procenat: ,0242% Star~evi} Spasojeugovoreni: 1662,5 procenat: ,0433% Sud`uka Ekrem ugovoreni: 1170,4 procenat:,0305%Su{a Ismetugovoreni:731,5 procenat: ,019%Su{a Nazifugovoreni:4588,5procenat: ,1195% [abanovi} Jusuf ugovoreni: 3684,1 procenat: ,0959% [abi}Husein ugovoreni: 121442,3 procenat: 3,1622% [ahinovi} Kimeta ugovoreni:22117,9 procenat: ,5759% [imi} Ivan ugovoreni: 3325 procenat: ,0866%Teskered`i} Almir ugovoreni: 3990 procenat: ,1039% Topalovi} Mehmedugovoreni: 2354,1 procenat: ,0613% Topalovi} Senad ugovoreni: 997,5 procenat:,026% Velagi} Hamdija ugovoreni: 1330 procenat: ,0346% Vojinovi} Dragutinugovoreni: 3790,5 procenat: ,0987% Vra`ali} Bakir ugovoreni: 6650 procenat:,1732% Zerdo Kasim ugovoreni: 30816,1 procenat: ,8024% Zerdo Kemougovoreni: 4136,3 procenat: ,1077% Zerdo Muhamed ugovoreni: 3125,5 procenat:,0814% Zerdo Rasim ugovoreni: 3471,3 procenat: ,0904% Huselji} D`emalugovoreni: 3724 procenat: ,097% I{tuk Dubravka ugovoreni: 17529,4 procenat:,4564% Jusupovi} Najil ugovoreni: 8738,1 procenat: ,2275% Karavdi} Salemugovoreni: 4043,2 procenat: ,1053% Ka{ikovi} Slobodan ugovoreni: 3551,1procenat: ,0925% Kokoru{ Zoran ugovoreni: 1928,5 procenat: ,0502% Kova~evi}Husein ugovoreni: 1383,2 procenat: ,036% Leme{ Hamza ugovoreni: 4096,4procenat: ,1067% Lomigora D`enana ugovoreni: 9655,8 procenat: ,2514%Mirkovi} Jovo ugovoreni: 3817,1 procenat: ,0994% Mujidagi} Meliha ugovoreni:16132,9 procenat: ,4201% Murti}Osman ugovoreni: 25296,6 procenat: ,6587%Njegovi} Rejhana ugovoreni: 8339,1 procenat: ,2171% Omanovi} Fuad ugovoreni:44767,8 procenat: 1,1657% Omerbegovi} Sejad ugovoreni: 6211,1 procenat:,1617% Pa{ali} Nihad ugovoreni: 31680,6 procenat: ,8249% Pinji} Hamdougovoreni: 23833,6 procenat: ,6206% Pinji} Omer ugovoreni: 38822,7 procenat:1,0109% Radon~i} D`emal ugovoreni: 2407,3 procenat: ,0627% Rikalo Samir ugovoreni: 13300 procenat: ,3463%; Sadikovi} Mevludin ugovoreni: 121522,1procenat: 3,1643%; Stani} Ana ugovoreni: 21213,5 procenat: ,5524%

Su{a Edina ugovoreni: 3258,5 procenat: ,0848%; Su{a Hajrudin ugovoreni:18473,7 procenat: ,481%; [abanovi} Salih ugovoreni: 19072,2 procenat: ,4966%;[ehovi}Mirhaugovoreni: 345,8procenat:,009%; Tomi}Milivojugovoreni:4508,7

procenat: ,1174%"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska ku}a d.d. Biha} ugovoreni:

13459,6 procenat: ,3505%ACK Global LTD Daly Building, Prince Wiliam Street ugovoreni: 1995

procenat: ,0519%Investicioni fond "BONUS" d.d. Sarajevo ugovoreni: 110509,7 procenat:

2,8775%Investicioni fond "BOSFIN" d.d. Sarajevo ugovoreni: 182077 procenat:

4,7411%Investicioni fond "MI-GROUP" d.d. Sarajevo ugovoreni: 110523 procenat:

2,8779%RAIEFEISEN BANK DIONI^ARSKO DRU[TVO BOSNE I

HERCEGOVINE SARAJEVO ugovoreni: 15694 procenat: ,4087%DD "ASFALTGRADNJA" Visoko ugovoreni: 91211,4 procenat: 2,375%ZASTUPNICI

Softi} Fuad, adresa: ul. Bare bb, Visoko , li~na karta: O4DEB8O09, Direktor,bez ograni~enja ovla{tenja (SR-325/10-Z)

Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa FILMSKO, IZDAVA^KO, RADIODIFUZNO I USLU@NO PROMETNO DRU[TVO "TROP1K" ZENICA D.O.O.,"TROPIK"ZENICAD.O.O., Travni~kacesta broj1, Zenica, Zenica, 43-01-0130-10(stari broj 1-612), 4218082610006, objavljuje rje{enje broj:043-0-Reg-10-000523od 08.04.2010. godine o upisu brisanja Podru`{nice Banja Luka, Ul. Ivana Gorana Kova~i}a bb, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUFILMSKO, IZDAVA^KO, RADIO DIFUZNO I USLU@NO PROMETNO

DRU[TVO "TROPIK" ZENICA D.O.O., "TROPIK" ZENICA D.O.O., Travni~ka cesta broj 1, Zenica, Zenica, 43-01-0130-10 (stari broj 1-612), 4218082610006,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 43

Page 144: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 144/176

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAGalija{evi} Ned`ad, Armije BiH br. 8, Zenica, li~na karta: 04CTD6595KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 129375,95 Upla}eni kapital: 129375,95Galija{evi} Ned`ad ugovoreni: 129375,95 procenat: 100%ZASTUPNICIGalija{evi}Ned`ad, adresa: ArmijeBiH br.8, Zenica, li~nakarta: 04CTD6595,

Direktor, bezograni~enjaGalija{evi}Dragica, adresa: Prvezeni~ke brigadebroj 7A,Zenica , li~na karta: 04CTD6591, Zamjenik direktora , bez ograni~enja

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.520 Proizvodnja sladoleda i

drugih smrznutih smjesa; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine ikola~a; 22.110 Izdavanje knjiga; 22.120 Izdavanje novina; 22.130 Izdavanje~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja; 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa; 22.150Ostala izdava~ka djelatnost; 22.210 [tampanje novina; 22.220 [tampanje, d.n.;22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem;22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.310 Umno`avanje(reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa;22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa;25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradupodataka; 36.500Proizvodnjaigara i igra~aka; 37.200Recikla`anemetalnihotpadaka i ostataka; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima;50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo;50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom;50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivim`ivotinjama,tekstilnimsirovinamaipoluproizvodima;51.120Posredovanjeutrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140Posredovanjeu trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima;

51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima;51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom,~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za domp}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima;51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo

51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nimproizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531Trgovinana veliko drvetom; 51.532 Trgovinana veliko gra|evinskimmaterijalomisanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ureaajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima;51.560 Trgovinana velikoostalim poluproizvodima; 51.570Trgovina navelikootpacimai ostacima;51.810Trgovinana veliko alatnimma{inama; 51.820

Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore;

51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama;52.210Trgovinana malovo}em i povr}em; 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima;52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodimau specijaliziranim prodavnicama;52.320 Trgovinana malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420Trgovinana malo odje}om; 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e;52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;; 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima;52.482Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malocvije}em;;52.486Trgovinanamalogorivomzadoma}instvo52.487Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te;52.620Trgovina namalona tezgama i pijacama;52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e;52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nihaparata za doma}instvo; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom;55.102 JHoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta;55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostalismje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet);55.403Kafane;55.510Kantine; 55.520Ketering;64.200 Telekomunikacije;65.230Ostalofinansijskoposredovanje,d.n.;70.110Stvaranjenovihnekretninaza prodaju;70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje

nekretnina za vlastiti ra~un; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika;71.100Iznajmljivanje automobila;71.330Iznajmljivanjeuredskihma{ina i opreme,uklju~uju}i i ra~unare; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu idoma}instvo, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskomopremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge iizrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskihma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.140Poslovni i menad`ment konsalting; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande;74.810 Fotografske usluge; 74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.; 91.120 Djelatnost strukovnih udru`enja; 92.110 Filmska ivideoproizvodnja; 92.120Filmska i videodistribucija; 92.130Prikazivanjefilmova;92.200 Radio i televizijskedjelatnosti;92.310Umjetni~koi knji evno stvarala{tvo iscenska umjetnost; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.330Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavnedjelatnosti, d.n.; 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.;; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja;

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovisnkom poslovanju i drugim propisima vr{iti:

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti:- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima,- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.Dru{tvo}e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometuu okviru registrovane

djelatnosti.PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Strana 44 – Oglasni dio – Ponedjeqak , 23. 5. 2011.

Page 145: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 145/176

Naziv: Filmsko, izdava~ko, radiodifuzno i uslu no prometno dru{tvo"TROPIK" d.o.o. Zenica, Travni~ka cesta broj 1,

Podru`nica-Poslovna jedinica "TROPIK" SarajevoPoreski podbroj: 4218082610057Sjedi{te: Salke Neze~i}a broj 7, Novo Sarajevo, op{tina: Sarajevo

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o uskla|ivanju podataka od zna~aja za pravni promet Podru`nice-Poslovne jedinice"TROPIK" Sarajevo, broj: 03/99 o uskla|ivanju oblika i organizovanje

Podru`nice od 10.09.1999.godineU okviru registrovane djelatnsoti Dru{tva.Galija{evi} Ned`ad, li~na karta 04CTD6595, rukovodtelj Podru`nice bez

ograni~enja (SR-326/10-Z)

Op}inski sud u Zenici kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u "LIQUIVEX" d.o.o. Usora, @abljak bb, @abljak, Usora objavljujerje{enje broj 043-Reg-10-000501 od 31. 03. 2010.g odine o registraciji promjena brisanje Podru`nica Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LIQUIVEX" d.o.o.Usora Podru`nica Jelah, ul. Mar{ala Tita bb, Jelah, Te{anj.

(SR-327/10-Z)Op}inski sad u Zenici za subjekat upisa Poljoprivredna zadruga

"MALINAR", potpuna odgovornost, PZ "MALINAR" Zavidovi}i, p.o.,Omladinsko naselje bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-05-0003-10 (stari broj 3-699),4218436520000, objavljuje rje{enje Broj:043-0-Reg-10-000087 od 30.03.2010,godine o upisu promjene i smanjenje broja ~lanova zadrugei uskla|ivanjedjelatnosti, sa podacima:

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPoljoprivrednazadruga"MALINAR", potpunaodgovornost,PZ "MALINAR"

Zavidovi}i, p.o., Omladinsko naselje bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-05-0003-10(stari broj 3-699), 4218436520000,

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAAdilovi} Ibro, Mustajba{i}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB3355Ahmi} Kemal, Me~evi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA9533Ali~kovi} Sinan, Bajvati bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB8794Arsenovi} Milorad, Dolac, Zavidovi}i, li~na karta: 04GFC3553Avdi} Hazim, Vrela, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB0377

Avdi} Jasmin, ^anovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB4612Bjeli} Hasan, Osje~ani, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0528Buljuba{i} Ferid, Bajvati bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB9589Buljuba{i} Nezir, Bajvati , Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA8267Buljuba{i} Nusret, Bajvati bb. Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB4727Deli} Idriz, Mahoje bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA1084Fejzi} Fadil, Ali}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDC0069Garanki} Ibrahim, Bese 79, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC2801Hutinovi} Alaga, Dubravica, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA1827Imamovi} Mihrudin, Rujnica , Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2496Imamovi} Rasim, Mednik bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB6933Imamovi} Refik, Hajdarevi}i, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA3855Im{irovi} Bajazit, Perovi}i, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2382Im{irovi} Mustafa, Zlatnih ljiljana bb, Zavidovi}i, li~na karta: 06DDD2241

Im{irovi} Nihad, Pa{in Konak bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0074Joldi}Zehrudin, Stavci 31, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC4139Keserovi} Edin, ]umurana bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA9269Keserovi} Fahro, Keseri bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0436Kne`evi} Mira, Ul. Branilaca grada 4, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB7366Krajnji} Munib, Krivaja bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB4361Maglajki} Salko, Ali}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 08DDD6157Mahovac Sead, ^ardak bb, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC4159Mrkaljevi} Osman, ^inovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB9670Muhi} Izet, Mahoje bb, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC3068Muhi} Nihad, Rid`ali 38, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB9935Muhi} Nisvet, Mahoje bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB1186

Muhi} Sabrija, Mahoje bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDC0978Mujanovi} Rasim, Rujnica, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2902Muji} Amir, D. Junuzovi}i, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC4574Mujki} Muhamed, Bese bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB3519Mulahalilovi} Sifet, Ul.Omi.radnih brigada 11, Banovi}i, li~na karta:

04CKA4940Mulahusi} Hilmo, Mahoje23, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2741Mustafi} Samira, Ali}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA6709Mu{i} Ferid, ^inovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA6570Mu{i} Hajra, Stavci bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA8662Pa{i} Muhamed, Bra{ljevine bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDC0759Pa{i} Salem, Bra{ljevine 46, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC1993Poli} Mirsad, Bajvati , Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC8420Poli} Ramiz, Potkle~je, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0169Ru~i} Samir, Vozu}a, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA1301Salihovi} Hasan, Perovi}i 56, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB7705 Sendi}

Eniz, D. Junuzovi}i; Zavidovi}i, li~na karta: 04DDC1293 Sendi} Salih, Kr~evinebb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA6839 Sinanovi} Arnes, Sinanovi}i bb,Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA1597 Sinanovi} Hasib, Sinanovi}i bb, Zavidovi}i,li~na karta: 08DDD5853 Sinanovi} Ramiza, Sinanovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta:

05DDC4102 Sinanovi} Red`o, Vikovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 08DDD7201Softi} Hasan, Naselje solidarnosti 133, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA1813[ijerki}Se'nad, Lijev~a bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB4001 ^amd`i} Hasaga,Kr~evine bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB7693 ^amd`i} M,unib, Vozu}a,Zavidovi}i,li~na karta:04DDC0322^amd`i}Rifet,Vozu}a,Zavidovi}i,li~nakarta:04DDA5633 \erzi} [ernsa, Vozu}a bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB0487

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 3050 Upla}eni kapital: 3050Sinanovi} Ramiza ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Ru~i} Samir ugovoreni:

50 procenat: 1,6393% ^amd`i} Rifet ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Avdi}Jasmin ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% ^amd`i} Munib ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Imamovi} Mihrudin ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% \erzi} [ernsa ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Poli} Ramiz ugovoreni: 50 procenat: 1,6393%Im{irovi} Nihad ugovoreni: 200 procenat: 6,5574% Muhi} Nihad ugovoreni: 50procenat: 1,6393% Im{irovi} Bajazit ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Salihovi}Hasan ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Sendi} Salih ugovoreni: 50 procenat:

1,6393% Mujanovi} Rasim ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Mu{i} Hajra ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Buljuba{i} Nusret ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Mrkaljevi}Osman ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Joldi} Zehrudinugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Mu{i} Fend ugovoreni: 50 procenat: 1,6393%Mahovac Sead ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Poli} Mirsad ugovoreni: 50procenat: 1,6393% Muji} Amir ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Mulahalilovi}Sifet ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Buljuba{i} Nezir ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Sendi}Eniz ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Bjeli}Hasan ugovoreni: 50procenat: 1,6393% Imamovi} Refik ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Kne`evi}Mira ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Buljuba{i} Ferid ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Hutinovi} Alaga ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Arsenovi} Miloradugovoreni:50 procenat:1,6393% Keserovi} Edinugovoreni: 50 procenat: 1,6393%Pa{i} Salem ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Pa{i} Muhamed ugovoreni: 50procenat: 1,6393% Mustafi} Samira ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Mulahusi}Hilmo ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% ^amd`i} Hasaga ugovoreni: 50 procenat:1,6393% Sinanovi} Hasib ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Im{irovi} Mustafa ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Deli} Idriz ugovoreni: 50 procenat: 1,6393%Sinanovi} Arnes ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Ali~kovi} Sinan ugovoreni: 50procenat: 1,6393% Softi} Hasan ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Adilovi} Ibrougovoreni: 50 procenat: 1,6393% Muhi} Izet ugovoreni: 50 procenat: 1,6393%Sinanovi} Red`ougovoreni: 50 procenat: 1,6393%Garanki} Ibrahimugovoreni:50procenat: 1,6393% Ahmi} Kemal ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Keserovi}Fahro ugovoreni: 50 procenat: 1,6393% Mujki} Muhamed ugovoreni: 50 procenat:1,6393%I

Keserovi} Edin, adresa: Cumurana bb, Zavidovi}i , li~na karta: 04DDA9269,V.d. Direktor, Bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.132 Gajenje vo}a; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzoj

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeqak , 23. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 28 -Strana 45

Page 146: Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 28; 23.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-28-2352011 146/176

goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgojovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi;01.240 Uzgoj peradi;01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih`ivotinja, d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja);01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju`ivotinja, osim veterinarskih usluga; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012Iskori{tavanje {uma; 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma;15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a ipovr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 5.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva,svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnihpeciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade ikonditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nihproizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugihdodataka hrani; 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda idijetetske hrane; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.981Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 16.001Proizvodnja fermeniranog duhana; 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskihproizvoda;26.520 Proizvodnja kre~a; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe;26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.660Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i ve{ta~kog kamena;26.700Sje~enje,oblikovanjei obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo;27.510 Livenje `eljeza; 27.520 Livenje ~elika; 27.530 Livenje lakih metala; 27.540Livenje ostalih obojenih metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija idijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnihkotlova,osimkotlovaza centralno grijanje; 28.400 Kovanje,presovanje,{tancanjeivaljanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala;28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata;28.630Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja~eli~ne buradii sli~nihposudaod ~elika; 28.720Proizvodnjaambala`eod lakihmetala;28.730Proizvodnja `icanihproizvoda; 28.740Proizvodnjaveznihelemenata,vij~anihproizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.220 Proizvodnja ure|ajaza dizanjei preno{enje;29.230 Proizvodnjarashladnei ventilacioneopreme,osim one za doma}instvo; 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo;29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 30.010 Proizvodnja

kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradupodataka; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica ipoluprikolica; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihovemotore; 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih~amaca; 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica; 35.500 Proizvodnja ostalihsaobra}ajnih sredstava, d.n.; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalogkuhinjskog namje{taja;36.140 Proizvodnjaostalog namje{taja;36.150 Proizvodnja madraca;; 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata; 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi uterije); 36.620Proizvodnja metli i ~etki; 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.;37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnihotpadaka i ostataka; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanjeobjekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova;45.220 Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi kojizahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nihinstalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnihinstalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi;45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 51.110 Posredovanjeu trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom;51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje;51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim`ivotinjama;51.240 Trgovinana velikosirovom,nedovr{enomi dovr{enom ko`om;51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em ipovr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i

mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na velikoduhanskimproizvodima;51.360 Trgovinana veliko{e}erom,~okoladomislatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, luskare imeku{ce; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovinana veliko gra|evinskim materijalom i

sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima;51.560Trgovinana velikoostalim poluproizvodima;51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima;52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana;52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.485Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama;52.500 Trgovinana malopolovnomrobom, u prodavnicama;52.740Popravak d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403Kafane; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevozrobe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta;70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine;71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenihsaobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme;71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.340 Iznajmljivanjeostalih ma{inai opreme, d.n.; 74.700 i{}enjeobjekata;74.810 Fotografske usluge;74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje ihemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti,d.n.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

Zadruga }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovangdjetatnosti i to:

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izovzvanjska trgovina neprehrambenim proizvodima izvoz-uvozposedni{tvo u prometu roba i usluga

(SR-328/10-Z)Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "VISPAK" dioni~ko dru{tvo za

prehrambenu industriju Visoko, Ozrakovi}i bb, Visoko, objavljuje rje{enje, broj:043-0-Reg-10-000445 od 07.04.2010.godine o registraciji promjena pro{irenjedjelatnosti Dru{tva

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU15.310Prerada i konzerviranje krompira; 15.320Proizvodnja sokova od vo}a i

povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nihproizvoda i sira;15.520 Proizvodnja sladoleda i drugihsmrznutihsmjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba iproizvoda od {kroba; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a;15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda;15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na;15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.981 Proizvodnja mineralne vode;15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ihpi}a; 28.620 Proizvodnja alata;51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 28 -Stran