of 96 /96
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 1/96 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 196 Na temelju ~lanka 17. i 37. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/10), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011. godine, donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA TRO[KOVA ZA SLU@BENA PUTOVANJA ^lanak 1. U ~lanku 5. stavak 3. iza rije~i: "2010. godine", dodaju se rije~i: "i 2011. godine". ^lanak 2. Ova uredba stu pa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 135/11 22. velja~e/februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r. 197 Na osnovu ~lana 115. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 161. sjednici odr`anoj 20. januara 2011. godine, donijela je ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORI[TENJE NEKRETNINA NA KOJIMA JE NOSILAC PRAVA UPRAVLJANJA I KORI[TENJA PRIJA[NJE FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE I. U Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na privremeno kori{tenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i kori{tenja prija{nje Federalno ministarstvo odbrane/obrane V. broj 770/06 od 05.10.2006. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/06), u ta~ki I dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase: "Subjekti iz stava 1. ove ta~ke mogu vr{iti sanaciju i adaptaciju u objektima koji su im dodijeljeni ta~kom I alineja 1. i 2., u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Ulo`ena finansijska sredstva iz stava 2. ove ta~ke u sanaciju i adaptaciju objekata se ne mogu potra`ivati po bilo kom osnovu od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". II. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 130/11 20. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r. 198 Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 2. stavak 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10) na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011. godine, donosi ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENE POZICIJE ZA DVA ^LANA NADZORNOG ODBORA JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO I. Daje se suglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, i to:  – Mr. ENVER AGI], magistar tehni~kih znanosti iz oblasti elektrotehnike  – FIKRETA BE[OVI], dipl. ekonomista - smjer poslovna ekonomija. Godina XVIII – Broj 9 Srijeda, 2. 3. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

Embed Size (px)

Text of Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 1/96

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

196Na temelju ~lanka 17. i 37. Zakona o pla}ama i naknadama u

organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 45/10), na prijedlog federalnogministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163.sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011. godine, donosi

UREDBUO DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA TRO[KOVA ZA

SLU@BENA PUTOVANJA^lanak 1.

U ~lanku 5. stavak 3. iza rije~i: "2010. godine", dodaju serije~i: "i 2011. godine".

^lanak 2.Ova uredba stu pa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 135/1122. velja~e/februara 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

197Na osnovu ~lana 115. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 161. sjednici odr`anoj 20. januara 2011. godine,donijela je

ODLUKUO DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA

PRIVREMENO KORI[TENJE NEKRETNINA NAKOJIMA JE NOSILAC PRAVA UPRAVLJANJA I

KORI[TENJA PRIJA[NJE FEDERALNOMINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE

I.U Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na 

privremeno kori{tenje nekretnina na kojima je nosilac prava 

upravljanja i kori{tenja prija{nje Federalno ministarstvoodbrane/obrane V. broj 770/06 od 05.10.2006. godine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/06), u ta~ki I dodajuse novi st. 2. i 3., koji glase:

"Subjekti iz stava 1. ove ta~ke mogu vr{iti sanaciju iadaptaciju u objektima koji su im dodijeljeni ta~kom I alineja 1. i2., u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Ulo`ena finansijska sredstva iz stava 2. ove ta~ke u sanaciju iadaptaciju objekata se ne mogu potra`ivati po bilo kom osnovuod Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

II.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 130/11

20. januara/sije~nja 2011. godineSarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

198Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 2. stavak 2. Uredbeo vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine ugospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09,26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10) na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011.godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENE

POZICIJE ZA DVA LANA NADZORNOG ODBORAJP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO

I.Daje se suglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na 

upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, i to:

  – Mr. ENVER AGI], magistar tehni~kih znanosti izoblasti elektrotehnike

  – FIKRETA BE[OVI], dipl. ekonomista - smjer poslovna ekonomija.

Godina XVIII – Broj 9 Srijeda, 2. 3. 2011. godine

S A R A J E V OISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 2/96

Broj 9 – Stranica 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

II.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 131/1122. velja~e 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 2. stav 2. Uredbe ovr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09,29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, VladaFederacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22.februara 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVAWE KANDIDATA NA UPRA@WENE

POZICIJE ZA DVA LANA NADZORNOG ODBORA

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO

IDaje se saglasnost na prijedlog za imenovawe kandidata na

upra`wene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, i to:

 –  Mr ENVER AGI], magistar tehni~kih nauka izoblasti elektrotehnike

 –  FIKRETA BE[OVI], dipl. ekonomista - smjerposlovna ekonomija

IIOva odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 131/11

22. februara 2011. godineSarajevo

PremijerMustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 2. stav 2. Uredbe o vr{enjuovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. februara 2011.godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENE

POZICIJE ZA DVA LANA NADZORNOG ODBORAJP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. - SARAJEVO

I.Daje se saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na 

upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, i to:

 – Mr. ENVER AGI], magistar tehni~kih nauka iz oblastielektrotehnike

  – FIKRETA BE[OVI], dipl. ekonomista - smjer poslovna ekonomija 

II.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 131/1122. februara 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

199Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163.sjednici odr`anoj u Sarajevu 22. februara 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU AKONTATIVNOG RASPOREDA

SREDSTAVA "TRANSFER ZA POLITI^KE STRANKE IKOALICIJE" ZA I. KVARTAL 2011. GODINE

I.Iz sredstava utvr|enih Odlukom o privremenom finansiranju

Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011.godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11), odobrava se akontativni raspored i isplata sredstava utvr|enih u razdjelu12., glava 1201-Vlada Federacije BiH, ekonomski kod 614300"Transfer za politi~ke stranke i koalicije", za I. kvartal 2011.godine, u iznosu od 500.000,00 KM, i to:

NAZIVSTRANKE -KOALICIJE

Broj poslan/zast. Akontativni rasporedsredstava "Transfer za

politi~ke stranke ikoalicije" za I. kvartal

2011. godine

Posl.uPredst.domu

Deleg. uDom

naroda

Ukupno

30% 70% Ukupno1. 2. 3. (2+3) 4. 5. (4+5)

1. SDP-Socijalde-mokratska partija BiH

28 28 15.000 100.000 115.000

2. SDA-Stranka demokratskeakcije

23 23 15.000 82.143 97.143

3. Savez za boljubudu}nost BiH

13 13 15.000 46.429 61.429

4. HDZ BiH 12 12 15.000 42.857 57.857

5. Stranka za Bosnu iHercegovinu

9 9 15.000 32.143 47.143

6. Narodna stranka radom za boljitak

5 5 15.000 17.857 32.857

7. HDZ 1990-HSP 5 5 15.000 17.857 32.8578. A SDA 1 1 15.000 3.571 18.571

9. Demokratska narodna zajednica 

1 1 15.000 3.571 18.571

10. Saveznezavisnihsocijaldemokrata-SNSD-MiloradDodik

1 1 15.000 3.571 18.571

UKUPNO 98 98 150.000 350.000 500.000

II.Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e biti ispla}ena sa pozicije

"Transfer za politi~ke stranke i koalicije" unijetih u Trezorskuaplikaciju-Operativni bud`et za period januar-mart 2011.godine.

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 3/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 3

III.Kona~an obra~un sredstava iz ta~ke I. ove odluke izvr{it }e

Odlukom o odobravanju rasporeda sredstava "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" za II. kvartal 2011. godine, nakonkonstituiranja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine, te usvajanja Bud`eta Federacije Bosne iHercegovine i Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne iHercegovine za 2011. godinu.

IV.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo

finansija-Federalno ministarstvo financija i Generalnisekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svako uokviru svoje nadle`nosti.

V.O utro{enim sredstvima iz ta~ke I. ove Odluke, korisnici

izvje{tavaju Federalno ministarstvo finansija - Federalnoministarstvo financija, a Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne iHercegovine u skladu sa Zakonom o bud`etima u FederacijiBosne i Hercegovine.

VI.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 133/1122. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

200Na osnovu ~lana 19. stava 2. Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. februara 2011.godine, donosi

ODLUKU

O SUFINANSIRANJU NAJNI@IH PENZIJAOSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, IJIJE IZNOS U ISPLATI ZA FEBRUAR 2011. GODINE,

MANJI OD IZNOSA NAJNI@E PENZIJE PO ZAKONU OPENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I.U cilju za{tite penzionera ~iji je iznos penzija ostvaren pod

povoljnijim uvjetima u isplati manji od iznosa najni`e penzije poZakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i4/09), odobrava se sufinansiranje istih i sredstva za te namjeneosigurat }e se u iznosu od 306.200,00 KM.

II.Pravo na razliku sredstava iz ta~ke I. ove Odluke, imaju

penzioneri ~iji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijimuvjetima u isplati u mjesecu martu 2011. godine, manji od iznosa najni`e penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskomosiguranju.

III.Isplata razlike penzije izvr{it }e se uz redovnu isplatu penzija 

za mjesec februar 2011. godine.

IV.Potrebna sredstva za namjene iz ta~ke I. ove Odluke, u iznosu

od 306.200,00 KM, osigurat }e se iz teku}ih transfera utvr|enih uOdluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne iHercegovine za period januar-mart 2011. godine, a koji suplanirani za finansiranje isplate penzija ostvarenih podpovoljnijim uvjetima.

V.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo financija/finansija, Federalno ministarstvo rada isocijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidskoosiguranje, svako u okviru svoje nadle`nosti.

VI.

O realizaciji utro{enih sredstava Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje }e, putem Federalnogministarstva rada i socijalne politike, podnijeti izvje{taj VladiFederacije Bosne i Hercegovine.

VII.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 134/11

22. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

201Na osnovi ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011. godine,donosi

ODLUKUO NAMJENI I DINAMICI PREBACIVANJA

FINANCIJSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH NATEMELJU PUTNI^KE TAKSE-NAKNADE ZA RAZVOJ

I UNAPRE\ENJE AVIO PROMETA U FEDERACIJIBOSNE I HERCEGOVINE SUKLADNO ODLUCI OPRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODSIJE^ANJ-O@UJAK 2011. GODINE

I.Financijska sredstva prikupljena na temelju putni~ke

takse-naknade za razvoj i unapre|enje avio prometa u FederacijiBosne i Hercegovine na posebnom podra~unu u okviru JRTProra~una Federacije Bosne i Hercegovine otvoren kodUniCredit Bank broj 3386902246550670 u periodu sije~anj-o`ujak 2011. godine prebaciva}e se JP "B&H Air lines" d.o.o.Sarajevo dva puta mjese~no u iznosu visine salda predmetnogpodra~una 15-tog u teku}em mjesecu i posljednjeg dana umjesecu za koji se vr{i prebacivanje financijskih sredstava.

II.Financijska sredstva iz to~ke I. ove odluke bit }e kori{tena u

svrhu otplate obveza na temelju Ugovora o financijskomleasingu zrakoplova broj BIH/5280145 ATR 72-212 msn 464 iUgovora o financijskom leasingu zrakoplova broj BIH/5280146ATR 72-212 msn 465 i obveza po Ugovoru o dugoro~nomkreditu sa valutnom klauzulom broj 3351000426 (sanacionikredit).

III.Financijska sredstva iz to~ke I. ove odluke odobrena su

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Odlukom oprivremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period sije~anj-o`ujak 2011. godine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 4/11) u razdjelu 18. ekonomski kod823300-Otplate doma}eg pozajmljivanja JP "B&H Air lines"d.o.o. Sarajevo.

Za iznos preba~enih sredstava JP "B&H Air lines" d.o.o.Sarajevo pove}ati }e se kapital Federacije Bosne i Hercegovine uJP "B&H Air lines" d.o.o. Sarajevo.

IV.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo

financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 4/96

Broj 9 – Stranica 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

ministarstvo prometa i komunikacija, svatko u okviru svojenadle`nosti.

V.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 137/1122. velja~e 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. februara 2011.godine, donosi

ODLUKU

O NAMJENI I DINAMICI PREBACIVAWA

FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRIKUPQENIH PO

OSNOVU PUTNI^KE TAKSE-NAKNADE ZA RAZVOJ IUNAPRE\EWE AVIO PROMETA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA ODLUKOM O

PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART

2011. GODINE

IFinansijska sredstva prikupqena po osnovu putni~ke

takse-naknade za razvoj i unapre|ewe avio prometa uFederaciji Bosne i Hercegovine na posebnom podra~unu uokviru JRT Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine otvorenkod UniCredit Bank broj 3386902246550670 u periodu januar-mart 2011. godine prebaciva}e se JP "B&H Air lines" d.o.o.Sarajevo dva puta mjese~no u iznosu visine salda predmetnog

podra~una 15-tog u teku}em mjesecu i posqedweg dana u mjesecuza koji se vr{i prebacivawe finansijskih sredstava.

II

Finansijska sredstva iz ta~ke I ove Odluke bi}ekori{tena u svrhu otplate obaveza po osnovu Ugovora ofinansijskom leasingu aviona broj BIH/5280145 ATR 72-212msn 464 i Ugovora o finansijskom leasingu aviona brojBIH/5280146 ATR 72-212 msn 465 i obaveza po Ugovoru odugoro~nom kreditu sa valutnom klauzulom broj 3351000426(sanacioni kredit).

III

Finansijska sredstva iz ta~ke I ove Odluke odobrena suFederalnom ministarstvu prometa i komunikacija Odlukom oprivremenom finansirawu Federacije Bosne i Hercegovine

za period januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 04/11) u razdjelu 18. ekonomski kod823300-Otplate doma}eg pozajmqivawa JP "B&H Air lines"d.o.o. Sarajevo.

Za iznos preba~enih sredstava JP "B&H Airlines" d.o.o.Sarajevo pove}at }e se kapital Federacije Bosne iHercegovine u JP "B&H Air lines" d.o.o. Sarajevo.

IVZa provo|ewe ove odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija iFederalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako uokviru svoje nadle`nosti.

VOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 137/1122. februara 2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. februara 2011.godine, donosi

ODLUKU

O NAMJENI I DINAMICI PREBACIVANJAFINANSIJSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO

OSNOVU PUTNI^KE TAKSE-NAKNADE ZA RAZVOJ IUNAPRE\ENJE AVIO PROMETA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA ODLUKOM OPRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART

2011. GODINE

I.Finansijska sredstva prikupljena po osnovu putni~ke

takse-naknade za razvoj i unapre|enje avio prometa u FederacijiBosne i Hercegovine na posebnom podra~unu u okviru JRTBud`eta Federacije Bosne i Hercegovine otvoren kod UniCredit Bank broj 3386902246550670 u periodu januar-mart 2011.godine prebaciva}e se JP "B&H Air lines" d.o.o. Sarajevo dva puta mjese~no u iznosu visine salda predmetnog podra~una 15-tog u teku}em mjesecu i posljednjeg dana u mjesecu za koji sevr{i prebacivanje finansijskih sredstava.

II.Finansijska sredstva iz ta~ke I. ove Odluke bit }e kori{tena usvrhu otplate obaveza po osnovu Ugovora o finansijskomleasingu aviona broj BIH/5280145 ATR 72-212 msn 464 iUgovora o finansijskom leasingu aviona broj BIH/5280146 ATR72-212 msn 465 i obaveza po Ugovoru o dugoro~nom kreditu sa valutnom klauzulom broj 3351000426 (sanacioni kredit).

III.Finansijska sredstva iz ta~ke I. ove Odluke odobrena su

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Odlukom oprivremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za pe-riod januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 4/11) u razdjelu 18. ekonomski kod 823300-Otplatedoma}eg pozajmljivanja JP "B&H Air lines" d.o.o. Sarajevo.

Za iznos preba~enih sredstava JP "B&H Air lines" d.o.o.

Sarajevo pove}ati }e se kapital Federacije Bosne i Hercegovine uJP "B&H Air lines" d.o.o. Sarajevo.

IV.Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija iFederalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako u okvirusvoje nadle`nosti.

V.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 137/1122. februara 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 5/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 5

202Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 1. Zaklju~ka Vlade FederacijeBosne i Hercegovine V broj 168/10 od 08.03.2010. godine, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada 

Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22.februara 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE

DRU[TVA JP BH TELECOM D.D. SARAJEVO ZAZAKLJU^IVANJE SPONZORSKOG ARAN@MANA

I.Daje se saglasnost JP BH Telecom D.D. Sarajevo za nabavku

usluga putem sponzorskog aran`mana od Tennis Cluba "Sport -ing", u iznosu od 100.000 KM.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka Uprave Dru{tva JP BHTelecom D.D. Sarajevo, broj 00.1-2.1-23921/10 od 11.01.2011.godine, o odobravanju sredstava za nabavku usluga putemsponzorskog aran`mana.

II.Na osnovu saglasnosti iz ta~ke I. ove Odluke mo`e se

zaklju~iti sponzorski ugovor u iznosu od 100.000 KM izme|u JPBH Telecom D.D. Sarajevo i Ten nis Cluba "Sport ing", u vezi sa odr`avanjem ATP Challenger "Sarajevo Open 2011" teniskogturnira.

III.Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 138/1122. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

203Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. velja~e 2011.godine, donosi

ODLUKUO NA^INU KNJI@ENJA UPLA]ENIH NOV^ANIHSREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU IZ PASIVNEPODBILANCE GOSPODARSKIM DRU[TVIMA SA

VE]INSKIM DR@AVNIM KAPITALOM U 2010. I 2011.GODINI

I.Upla}ena nov~ana sredstva koja se iz pasivne podbilancedodjeljuju gospodarskim dru{tvima sa ve}inskim dr`avnimkapitalom u 2010. i 2011. godini knji`iti }e se na konto -dugoro~na vremenska razgrani~enja.

II.Upla}ena sredstva iz to~ke I. ove odluke ostat }e na konto -

dugoro~na vremenska razgrani~enja evidentirana do trenutka dono{enja pojedina~nih odluka od strane Vlade FederacijeBosne i Hercegovine i skup{tina gospodarskih dru{tava opokretanju postupka dokapitalizacije za gospodarska dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom.

III.Za realiziranje ove odluke zadu`uju se resorna ministarstva.

IV.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objaviti }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 139/1122. velja~e 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, VladaFederacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22.februara 2011. godine, donosi

ODLUKU

O NA^INU KWI@EWA UPLA]ENIH NOV^ANIH

SREDSTAVA KOJA SE DODJEQUJU IZ PASIVNOG

PODBILANSA PRIVREDNIM DRU[TVIMA SA

VE]INSKIM DR@AVNIM KAPITALOM U 2010. I 2011.

GODINII

Upla}ena nov~ana sredstva koja se iz pasivnog podbilansadodjequju privrednim dru{tvima sa ve}inskim dr`avnimkapitalom u 2010. i 2011. godini kwi`i}e se na konto -dugoro~na vremenska razgrani~ewa.

II

Upla}ena sredstva iz ta~ke I ove odluke osta}e na kontu -dugoro~na vremenska razgrani~ewa evidentirana do trenutkadono{ewa pojedina~nih odluka od strane Vlade FederacijeBosne i Hercegovine i skup{tina privrednih dru{tava opokretawu postupka dokapitalizacije za privredna dru{tva save}inskim dr`avnim kapitalom.

III

Za realizaciju ove odluke zadu`uju se resornaministarstva.

IVOva odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 139/1122. februara 2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 163. sjednici odr`anoj 22. februara 2011.godine, donosi

ODLUKUO NA^INU KNJI@ENJA UPLA]ENIH NOV^ANIH

SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU IZ PASIVNOGPODBILANSA PRIVREDNIM DRU[TVIMA SA

VE]INSKIM DR@AVNIM KAPITALOM U 2010. I 2011.GODINI

I.Upla}ena nov~ana sredstva koja se iz pasivnog podbilansa 

dodjeljuju privrednim dru{tvima sa ve}inskim dr`avnimkapitalom u 2010. i 2011. godini knji`it }e se na konto -dugoro~na vremenska razgrani~enja.

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 6/96

Broj 9 – Stranica 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

II.Upla}ena sredstva iz ta~ke I. ove odluke ostat }e na kontu -

dugoro~na vremenska razgrani~enja evidentirana do trenutka dono{enja pojedina~nih odluka od strane Vlade FederacijeBosne i Hercegovine i skup{tina privrednih dru{tava opokretanju postupka dokapitalizacije za privredna dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom.

III.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se resorna ministarstva.

IV.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 139/11

22. februara 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

204Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011.godine, donosi

RJE[ENJEO IZMJENAMA RJE[ENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I LANOVA ODBORA ZA NADZORNAD IMPLEMENTACIJOM ZAKONA O POREZU NA

DOHODAK1. U Rje{enju o imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za 

nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 25/08, 41/08, 59/08,63/08 i 34/10) u ta~ki 2. stav 3. rije~i: " 31.12.2010.,zamjenjuju se rije~ima: "30. 06. 2011. godine."

2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 136/1114. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOFINANCIJA/FINANSIJA

205Na osnovu ~lana 56. i ~lana 70. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), ~lana 41. Zakona o pla}ama inaknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 45/10) i Odluke o na~inu obrazovanja iutvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od

strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avneslu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07,6/08 i 13/09), federalni ministar finansija - financija donosi

RJE[ENJEO FORMIRANJU KOMISIJE

1. Formira se Komisija za popis bezvrijedne registraturskegra|e, u slijede}em sastavu:1. DAMIR MORI] - predsjednik Komisije;2. MUVEDETA JAMAKOVI] - ~lan;3. AIDA HAVERI] - ~lan.

2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. dispozitiva ovog Rje{enja je da u skladu sa Uredbom o organizovanju i na~inu vr{enja arhivskih poslova u organima uprave i slu`bama za upravu uFederaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj

22/03) sa~ini popis bezvrijedne registraturske gra|e nastale uradu ovog ministarstva, a kojoj je istekao rok ~uvanja i koja zbog toga nema karakter arhivske gra|e, te da po dobivanjurje{enja Arhiva Federacije BiH izvr{i izdvajanje iuni{tavanje bezvrijedne registraturske gra|e.

3. Rok za izvr{enje zadatka iz ta~ke 2. dispozitiva ovogrje{enja je 30 dana od dana dono{enja Rje{enja.

4. Komisija iz ta~ke 1. dispozitiva ovog Rje{enja je du`na poizvr{enju zadatka sa~initi izvje{taj o svom radu i isti dostavitirukovodiocu organa.

5. Za u~e{}e u radu Komisije njenim ~lanovima iz ta~ke 1.dispozitiva ovog Rje{enja pripada naknada, ~ija visina }e seutvrditi u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama uorganima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o na~inuobrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), a ukoliko Komisija poslovei radne zadatke za koje je zadu`ena bude obavljala poslijeredovnog radnog vremena.

6. Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu benim novinama 

Federacije BiH".Broj 03-49-1176/11 D`.R.22. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

206Na temelju ~lanka 16. Zakona o jedinstvenom sistemu

registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 42/09), federalni ministar financija -federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PODNO[ENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA

U JEDINSTVENI SUSTAV REGISTRACIJE,KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

^lanak 1.U Pravilniku o podno{enju prijava za upis i promjene upisa u

Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10 i 77/10), u~lanku 9. stavak 3. to~ka se bri{e i dodaju se rije~i: "a prijavu za zaposlenike koji imaju prebivali{te izvan teritorija Federacijeprema sjedi{tu te poslovne jedinice u Federaciji."

^lanak 2.U ~lanku 11. iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:"Zdravstveno osiguranje budu}ih korisnika prava na 

mirovinu, u razdoblju od podno{enja zahtjeva za umirovljenje dodostavljanja prijave elektroni~kim putem u bazu podataka Jedinstvenog sustava, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava 

uvjete za stjecanje prava na mirovinu, osigurat }e se na na~in {to}e Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranjepopuniti obrazac JS3100 u pojedina~nim slu~ajevima, na temeljukojeg }e nadle`na ispostava Porezne uprave unijeti i obraditipodatke iz prijave, a na temelju ispisa iz Jedinstvenog sustava Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knji`icu."

^lanak 3.U ~lanku 20. iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:"Obrasce iz stavka 1. ovoga ~lanka obveznik uplate

doprinosa podnosi u roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva za pokretanje postupka likvidacije kod nadle`nogsuda."

^lanak 4.U ~lanku 36. iza stavka 2., dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 7/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 7

"Obveznici uplate doprinosa iz ~l. 11., 13., 22., i 24. ovoga Pravilnika, najkasnije do 30. lipnja 2011., prijave odnosnoodjave mogu podnositi na odgovaraju}im obrascima u pisanojformi.

Iznimno, ukoliko se prijave odnosno odjave u razdoblju izstavka 3. ovoga ~lanka podnose u pisanoj formi, iste }e podnositi

prema sjedi{tu obveznika uplate doprinosa iz Federacije Bosne iHercegovine."

^lanak 5.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02-817/1121. velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, v. r.

Na osnovu ~lana 16. Zakona o jedinstvenom sistemuregistracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 42/09), federalni ministarfinansija- federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PODNO[EWU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE

UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE,

KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

^lan 1.

U Pravilniku o podno{ewu prijava za upis i promjeneupisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplatedoprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10i 77/10), u ~lanu 9. stav 3. ta~ka se bri{e i dodaju se rije~i: "aprijavu za zaposlenike koji imaju prebivali{te izvanteritorije Federacije prema sjedi{tu te poslovne jedinice uFederaciji."

^lan 2.

U ~lanu 11. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Zdravstveno osigurawe budu}ih korisnika prava napenziju, u periodu od podno{ewa zahtjeva za penzionisawe dodostavqawa prijave elektronskim putem u bazu podatakaJedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispuwavauslove za sticawe prava na penziju, obezbijedit }e se na na~in{to }e Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osigurawepopuniti obrazac JS3100 u pojedina~nim slu~ajevima, naosnovu kojeg }e nadle`na ispostava Poreske uprave unijeti iobraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenogsistema Zavod zdravstvenog osigurawa ovjerava zdravstvenukwi`icu."

^lan 3.

U ~lanu 20. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi:"Obrasce iz stava 1. ovog ~lana obveznik uplate doprinosa

podnosi u roku od sedam dana od dana podno{ewa zahtjeva zapokretawe postupka likvidacije kod nadle`nog suda."

^lan 4.

U ~lanu 36. iza stava 2., dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Obveznici uplate doprinosa iz ~l. 11., 13., 22., i 24. ovogpravilnika, najkasnije do 30. juna 2011. godine, prijave odnosnoodjave mogu podnositi na odgovaraju}im obrascima u pisanojformi.

Izuzetno, ukoliko se prijave odnosno odjave u periodu izstava 3. ovog ~lana podnose u pisanoj formi, iste }e podnositiprema sjedi{tu obveznika uplate doprinosa iz FederacijeBosne i Hercegovine."

^lan 5.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02-817/1121. februara 2011. godine

SarajevoMinistar

Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ~lana 16. Zakona o jedinstvenom sistemuregistracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 42/09), federalni ministar finansija -federalni ministar financija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

PODNO[ENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISAU JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE

I NAPLATE DOPRINOSA

^lan 1.U Pravilniku o podno{enju prijava za upis i promjene upisa u

Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10 i 77/10), u~lanu 9. stav 3. ta~ka se bri{e i dodaju se rije~i: "a prijavu za zaposlenike koji imaju prebivali{te izvan teritorije Federacijeprema sjedi{tu te poslovne jedinice u Federaciji."

^lan 2.U ~lanu 11. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi:"Zdravstveno osiguranje budu}ih korisnika prava na penziju,

u periodu od podno{enja zahtjeva za penzionisanje dodostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat }e se na na~in {to }eFederalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popunitiobrazac JS3100 u pojedina~nim slu~ajevima, na osnovu kojeg }enadle`na ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke izprijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavodzdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knji`icu."

^lan 3.U ~lanu 20. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi:"Obrasce iz stava 1. ovog ~lana obveznik uplate doprinosa 

podnosi u roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva za pokretanje postupka likvidacije kod nadle`nog suda."

^lan 4.U ~lanu 36. iza stava 2., dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:"Obveznici uplate doprinosa iz ~l. 11., 13., 22., i 24. ovog

Pravilnika, najkasnije do 30. juna 2011. godine, prijave odnosnoodjave mogu podnositi na odgovaraju}im obrascima u pisanojformi.

Izuzetno, ukoliko se prijave odnosno odjave u periodu izstava 3. ovog ~lana podnose u pisanoj formi, iste }e podnositi

prema sjedi{tu obveznika uplate doprinosa iz Federacije Bosne iHercegovine."

^lan 5.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02-817/1121. februara 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

207Na temelju ~lanka 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 8/96

Broj 9 – Stranica 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ONA^INU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORA^UNA I

VANPRORA^UNSKIH FONDOVA NA TERITORIJIFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda prora~una ivanprora~unskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11 i6/11) u poglavlju III. POREZI, podto~ka 14.1. mijenja se iglasi:"14.1. Porezi iz to~ke 14. upla}uju se u korist ra~una javnih

prihoda kantonalnog prora~una navedenog u prilo`enoj listi,koja je sastavni dio ovog pravilnika, prema mjestu pla}anja, uskladu sa kantonalnim propisima."

2. U poglavlju IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u podto~ki16.3., u tabelarnom pregledu, redni broj 6. bri{e se.

Dosada{nji redni broj 7. postaje redni broj 6.

3. U poglavlju IV. NAKNADE I PRISTOJBE, u podto~ki17.4., u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 1. dodaju se

novi red. br. 2. i 3., koji glaseRed.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

2. Naknada za izgradnju i odr`avanje javnihskloni{ta 

722442

3 . Naknada za kori{ tenjehidroakomulacionog objekta izgra|enogna potopljenom podru~ju

722443

Dosada{nji redni broj 2. postaje redni broj 4.

4. U to~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNIRA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA,poglavlje II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, utabelarnom pregledu pod rednim brojem 35. @ep~e, brojra~una: "338-310-22000223-85", zamjenjuje se brojem:"338-000-22108354-21", pod rednim brojem 36. Doboj Jug,naziv banke: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla", zamjenjuje

se nazivom: "UniCredit Bank" i broj ra~una:"132-700-20084872-37", zamjenjuje se brojem:"338-000-22115701-96", pod rednim brojem 54. Jablanica,broj ra~una: "160-460-00468351-79", zamjenjuje se brojem:"160-460-01468351-95", pod rednim brojem 59. GradMostar, broj ra~una: "161-020-00099506-49", zamjenjuje sebrojem: "161-020-00099507-46".

5. U to~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNIRA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA,poglavlje V DIREKCIJE ZA CESTE, ta~ka 2.KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE, u tabelarnompregledu, dodaje se redni broj 1., koji glasi:

Red.br. Direkcija cestakantona

Banka Broj ra~una

1. Unsko-sanski kanton Union banka d.d.

Sarajevo

102-022-00000558-84

Dosada{nji red. br. 1. i 2. postaju red. br. 2. i 3.

6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objaveu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-2/10Velja~a 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, v. r.

Na osnovu ~lana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federa-cije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministarfinansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

NA^INU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUXETA I

VANBUXETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda buxeta ivanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11i 6/11) u poglavqu III. POREZI, podta~ka 14.1. mijewa se iglasi:

"14.1. Porezi iz ta~ke 14. upla}uju se u korist ra~una javnihprihoda kantonalnog buxeta navedenog u prilo`enoj listi,koja je sastavni dio ovog pravilnika, prema mjestu pla}awa,u skladu sa kantonalnim propisima."

2. U poglavqu IV. NAKNADE I TAKSE, u podta~ki 16.3., utabelarnom pregledu, redni broj 6. bri{e se.

Dosada{wi redni broj 7. postaje redni broj 6.

3. U poglavqu IV. NAKNADE I TAKSE, u podta~ki 17.4., utabelarnom pregledu, iza rednog broja 1. dodaju se novi red.

br. 2. i 3., koji glase

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

2. Naknada za izgradwu i odr avawe javnih skloni{ta

722442

3. N ak nada za ko ri{ tew ehidroakomulacionog objektaizgra|enog na potopqenom podru~ju

722443

Dosada{wi redni broj 2. postaje redni broj 4.

4. U ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPO-ZITNI RA^UNI ZA PRIKUPQAWE JAVNIHPRIHODA, poglavqe II JEDINICE LOKALNESAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu pod rednim brojem35. @ep~e, broj ra~una: "338-310-22000223-85", zamjewuje sebrojem: "338-000-22108354-21", pod rednim brojem 36. DobojJug, naziv banke: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla",

zamjewuje se nazivom: "UniCredit Bank" i broj ra~una:"132-700-20084872-37", zamjewuje se brojem:"338-000-22115701-96", pod rednim brojem 54. Jablanica,broj ra~una: "160-460-00468351-79", zamjewuje se brojem:"160-460-01468351-95", pod rednim brojem 59. Grad Mostar,broj ra~una: "161-020-00099506-49", zamjewuje se brojem:"161-020-00099507-46"

5. U ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregleduDEPOZITNI RA^UNI ZA PRIKUPQAWE JAVNIHPRIHODA, poglavqe V DIREKCIJE ZA CESTE, ta~ka2. KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE, utabelarnom pregledu, dodaje se redni broj 1., koji glasi:

Red.br. Direkc ija cestakantona

Banka Broj ra~una

1 . U nsko-sanski kanton U nion banka d.d.Sarajevo

102-022-00000558-84

Dosada{wi red. br. 1. i 2. postaju red. br. 2. i 3.

6. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-2/10Februar 2011. godine

SarajevoMinistar

Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ~lana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 9/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 9

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

NA^INU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUD@ETA IVANBUD@ETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda bud`eta ivanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11 i6/11) u poglavlju III. POREZI, podta~ka 14.1. mijenja se iglasi:"14.1. Porezi iz ta~ke 14. upla}uju se u korist ra~una javnihprihoda kantonalnog bud`eta navedenog u prilo`enoj listi,koja je sastavni dio ovog pravilnika, prema mjestu pla}anja,u skladu sa kantonalnim propisima."

2. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podta~ki 16.3., utabelarnom pregledu, redni broj 6. bri{e se.Dosada{nji redni broj 7. postaje redni broj 6.

3. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podta~ki 17.4., utabelarnom pregledu, iza rednog broja 1. dodaju se novi red.br. 2. i 3., koji glase

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA2. Naknada za izgradnju i odr`avanje javnih

skloni{ta 722442

3. Naknada za kori{tenje hidroakomulacionogobjekta izgra|enog na potopljenompodru~ju

722443

Dosada{nji redni broj 2. postaje redni broj 4.4. U ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI

RA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA,poglavlje II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, utabelarnom pregledu pod rednim brojem 35. @ep~e, brojra~una: "338-310-22000223-85", zamjenjuje se brojem:"338-000-22108354-21", pod rednim brojem 36. Doboj Jug,naziv banke: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla", zamjenjujese nazivom: "UniCredit Bank" i broj ra~una:"132-700-20084872-37", zamjenjuje se brojem:

"338-000-22115701-96", pod rednim brojem 54. Jablanica,broj ra~una: "160-460-00468351-79", zamjenjuje se brojem:"160-460-01468351-95", pod rednim brojem 59. GradMostar, broj ra~una: "161-020-00099506-49", zamjenjuje sebrojem: "161-020-00099507-46".

5. U ta~ki 25. Ra~uni javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNIRA^UNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA,poglavlje V DIREKCIJE ZA CESTE, ta~ka 2.KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE, u tabelarnompregledu, dodaje se redni broj 1., koji glasi:

Red.br. Direkcija cestakantona

Banka Broj ra~una

1. Unsko-sanski kanton Union banka d.d.Sarajevo

102-022-00000558-84

Dosada{nji red. br. 1. i 2. postaju red. br. 2. i 3.

6. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-9230-2/10Februar 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

208Na temelju ~lanka 61. Zakona o prora~unima u Federaciji

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi s~lankom 2. stavak 1. pod a) Zakona o Riznici u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i 79/07), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

RA^UNOVODSTVENE POLITIKEZA FEDERALNE PRORA^UNSKE KORISNIKE I

RIZNICU1. Ra~unovodstvene politike za federalne prora~unske

korisnike i Riznicu, primjenjivat }e federalni prora~unskikorisnici i federalna Riznica.Prora~unski korisnici u ~ijem poslovanju se pojavljujudruk~iji odnosi i poslovni doga|aji koji zahtijevaju dodatna pravila za njihovo knji`enje, du`ni su donijeti svojera~unovodstvene politike kojima se regulira navedeno, s timda iste ne smiju odstupati od zakona i drugih propisa i ovihra~unovodstvenih politika.

I. ZAKONSKA REGULATIVA (OSNOVA)2. Zakonska i druga regulativa za dono{enje i izvr{enje

prora~una i provo|enje rizni~nog na~ina rada s javnimprihodima i rashodima je: – Zakon o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08,5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);

 – Zakon o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj

83/09); – Uredba o ra~unovodstvu prora~una u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj87/10);

 – Pravilnik o knjigovodstvu prora~una u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj1/11);

 – Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine;  – Zakon o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i

Hercegovine;  – Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08 i22/09);

  – Pravilnik o na~inu uplate javnih prihoda prora~una iizvanprora~unskih fondova na teritoriju Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11 i 6/11);

  – Zakon o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i79/07);  – Uputa o izvr{avanju prora~una s Jedinstvenog ra~una 

Riznice ("Slu`bene novine Federacije BIH", broj94/07);

  – Uputa o blagajni~kom poslovanju ("Slu`bene novineFederacije BIH", broj: 94/07);

  – Uputa o procesiranju transakcija po osnovi promjena stalnih sredstava, zaliha, potra`ivanja i blagajni~kogposlovanja broj 08-02-7478-3/03 od 21.12.2005.;

 – Uputa o procesiranju transakcija iz internih poslovnihodnosa federalnih prora~unskih korisnika broj08-02-7478-3/03 od 21.12.2005 godine i broj:08-02-7478/03 od 21.10.2003.;

  – Zakon o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);

 – Zakon o namje{tenicima u organima dr`avne slu be uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/05);

  – Uputa o planiranju i ra~unovodstvenom evidentiranjuvanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine uGlavnoj knjizi Riznice ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 69/06 i 78/06);

 – Uputa o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskihra~una, na~inu planiranja, prikupljanja, evidentiranja iraspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskihtransakcijskih ra~una otvorenih kao podra~una u okviruJedinstvenog ra~una Riznice ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 94/07 i 6/11);

  – Uputa o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganjuvlastitim prihodima od strane korisnika prora~una ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 94/07);

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 10/96

Broj 9 – Stranica 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

  – Zakon o pla}ama i naknadama u organima vlastiFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH, broj 45/10);

  – Zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH, broj 45/10);

  – Uredba o naknadama tro{kova za slu`bena putovanja 

("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 63/10);  – Uredba o naknadama koje nemaju karakter pla}e("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 63/10).

II. POSLOVNE KNJIGE3. Pravilnikom o knjigovodstvu prora~una u Federaciji Bosne i

Hercegovine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o knjigovodstvu)regulirano je da su poslovne knjige: Glavna knjiga (knjiga prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, knjiga imovine,obveza, potra`ivanja i izvora vlasni{tva) i pomo}ne knjige.Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju ipromjenama na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima irashodima pravnih osoba. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju osnovu za izradu godi{njih ipolugodi{njih financijskih izvje{}a.Poslovne knjige vode se sukladno na~elima sistema dvojnog

knjigovodstva, uva`avaju}i na~ela urednosti, a`urnosti,dokumentiranosti i vjerodostojnosti.Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima,povezane ili prenijeti na neki od elektroni~kih medija tako da se po potrebi mogu otisnuti ili prikazati na ekranu.Rizni~ni na~in poslovanja s javnim sredstvima podrazu-mijeva jednu Glavnu knjigu koja se vodi isklju~ivo ufederalnoj Riznici i postojanje i funkcioniranje Jedinstvenogra~una Riznice.Prora~unski korisnici unose podatke i knji`e u pomo}nimknjigama i u Glavnoj knjizi prora~unskog korisnika koja predstavlja segment Glavne knjige Riznice.Glavna knjiga Riznice je sistemska knjigovodstvena evidencija financijskih transakcija i poslovnih doga|aja na nivou prora~unskih klasifikacija: organizacijske, ekonomske,funkcionalne i fondovske.

Glavnu knjigu ~ine konta koja predstavljaju pozicijesredstava, izvora sredstava, prihoda i primitaka, rashoda iizdataka. Glavna knjiga vodi se isklju~ivo u Riznici za sveprora~unske korisnike na nivou organa vlasti koji donosiprora~un, kao i na nivou svih pojedina~nih korisnika togprora~una. Svaki prora~unski korisnik ima svoju Glavnuknjigu kao segment jedinstvene Glavne knjige.U Glavnu knjigu podaci se unose vrijednosno, za razliku odpomo}nih knjiga iz Pravilnika o knjigovodstvu gdje se unosei podaci po jedinici mjere, koli~ini i vrsti.Pomo}ne knjige se dijele na:a) Pomo}ne knjige za unos podataka u informacijski sustav

Rizniceb) Pomo}ne knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu i

drugim propisima.a) Pomo}ne knjige za unos podataka u informacijski sustav

su: – pomo}na knjiga za unos narud`benica (modul PO), – pomo}na knjiga za unos obveza (modul AP), – pomo}na knjiga za pla}anja (modul CE), – modul glavne knjige korisnika prora~una kao pomo}na 

knjiga za Glavnu knjigu Trezora.b) Pomo}ne knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu

su: – knjiga ulaznih ra~una (KUF), – knjiga izlaznih ra~una (KIF), – knjiga skladi{ta, – knjiga (Popis) inventara, – knjiga (Popis) kapitalne imovine, – knjiga blagajne, – registar pla}a i – knjiga javnog duga.

Osim navedenih pomo}nih knjiga koje su obvezne,prora~unski korisnici mogu voditi i druge pomo}ne knjige~iji oblik i sadr`aj odre|uju sami prora~unski korisnici.

III. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE4. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani

elektroni~ki zapis o nastalom poslovnom doga|aju, koja je

potpisana od strane osobe koja je ovla{tena za sastavljanje ikontrolu knjigovodstvene isprave, a slu`i kao osnova za knji`enje u poslovnim knjigama.Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na elektroni~kom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto~uvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije iako je potpisana od osobe ovla{tene za zastupanje pravneosobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektroni~ki zapismo`e, umjesto potpisa ovla{tene osobe koja zastupa pravnuosobu ili osobu na koju je prenesena ovlast, sadr`avati ime iprezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovla{tene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno Zakonu o elektroni~kom potpisu ("Slu`beniglasnik BiH", broj 91/06).

Sadr`aj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno ivjerodostojno prikazivati vrstu, opseg i karakter poslovnepromjene.Vjerodostojnom ispravom se smatra knjigovodstvena isprava na temelju koje tre}a osoba koja nije sudjelovala uposlovnom doga|aju mo`e nedvojbeno i bez ikakvih sumnjiutvrditi prirodu i opseg poslovnog doga|aja, i da je ovjerena od strane rukovodioca prora~unskog korisnika ili osobe kojeon pismeno ovlasti, a ~ime se ne umanjuje odgovornost rukovodioca za stvaranje obveza, kao ni za pravilno izakonito evidentiranje poslovnih promjena.Urednost podrazumijeva da knjigovodstvene isprave morajubiti napisane uredno, ~itko i jasno i da nema kri`anja idodavanja nepotrebnih podataka te da sadr`e sve potrebnepodatke za knji`enje odre|ene transakcije.Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili

brojevima ne smiju se obavljati na na~in da dovedu usumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.Ispravku kri`anjem mo`e vr{iti ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja }e ispravku istovremenoizvr{iti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave,{to potvr|uje svojim potpisom, uz stavljanje datuma ispravke.Iznimku ~ine knjigovodstvene isprave o nov~animposlovnim doga|ajima koje se ne smiju popravljati, nego seponi{tavaju i izdaju nove.Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirodei sastavljaju se u potrebnom broju primjeraka.Knjigovodstvena isprava prije knji`enja mora bitiprekontrolirana sa stajali{ta formalne, su{tinske i ra~unskeispravnosti i ovjerena od strane rukovodioca prora~unskogkorisnika ili osobe koju on pismeno ovlasti.

Osobe koje sastavljaju i zaprimaju knjigovodstvene isprave,du`ne su potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi snastalom poslovnom promjenom dostaviti ra~unovodstvuodmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od tridana od dana kada je poslovna promjena nastala, odnosno uroku od tri dana od datuma prijema.Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje|uje se knjigovodstvu, gdje se na temelju nje izdajenalog za knji`enje, zatim upisuje podatak u poslovne knjigeknjigovodstvenom tehnikom.Osobe koje vode poslovne knjige, nakon provedene kontroleprimljenih knjigovodstvenih isprava, du`ne su knjigovod-stvene isprave proknji`iti u poslovnim knjigama narednogdana, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja knjigovodstvene isprave.

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 11/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 11

Prijem eksterne i interne knjigovodstvene isprave ura~unovodstvo evidentira se kroz Knjigu primljenihdokumenata.

IV. ARHIVIRANJE I ^UVANJE POSLOVNIH KNJIGA IKNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA5. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave evidentiraju se i

~uvaju sukladno Uredbi o ra~unovodstvu prora~una uFederaciji BiH. Knjigovodstvena isprava se ~uva u izvornommaterijalnom obliku, ili u elektroni~kom zapisu, ili na mikrofilmu, a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnihknjiga.Trajno se ~uvaju: – platne liste ili analiti~ke evidencije o pla}ama u vezi s

pla}anjem doprinosa,  – kupoprodajni ugovori po kojima je izvr{eno stjecanje

nekretnina, – godi{nji ra~unovodstveni obra~uni, – financijska izvje{}a, – konsolidirana financijska izvje{}a, – izvje{}a o izvr{enoj reviziji – svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje.Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni

u glavnu knjigu ~uvaju se 11(jedanaest) godina.Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseniu pomo}ne knjige ~uvaju se 7 (sedam) godina.Isprave platnog prometa putem ovla{tenih financijskihinstitucija ~uvaju se najmanje 5 (pet) godina.Godi{nja izvje{}a o poslovanju ~uvaju se u originalnomobliku 11 (jedanaest) godina nakon isteka poslovne godine.Pomo}ni obra~uni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. ~uvajuse 2 (dvije) godine.Glavna knjiga ~uva se najmanje 11 (jedanaest) godina, a pomo}ne knjige najmanje 7 (sedam) godina.Rok za ~uvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga po~inje te}i zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnoseposlovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.Podaci o poslovnim doga|ajima koji se unose i evidentirajuelektroni~ki moraju se presnimiti i ~uvati u obliku magnetnetrake, diskova, disketa i dr. Ovi podaci ~uvaju se u izvornomobliku, a obveza je ~uvati i programsku dokumentaciju (npr.softver, lozinka) onoliko dugo koliko je propisano za ~uvanje knjigovodstvenih dokumenata.Glavna knjiga se mora nakon zaklju~ivanja na krajuposlovne godine za{tititi na na~in da u istoj nije mogu}a izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i da jeistu mogu}e u svakom trenutku ispisati na papir i mora sepotpisati elektroni~kim potpisom sukladno Zakonu oelektroni~kom potpisu ili se mora ispisati na papir i uvezatina na~in da nije mogu}a izmjena pojedinih ili svih njenihdijelova ili listova.

V. USKLA\IVANJE POSLOVNIH KNJIGA I VR[ENJEINVENTURE6. Na temelju Pravilnika o knjigovodstvu prora~unski korisnici

du`ni su na kraju godine izvr{iti uskla|ivanje podataka izpomo}nih knjiga s podacima u Glavnoj knjizi.Prije popisa (inventure) i prije sastavljanja godi{njegobra~una vr{i se obvezno usugla{avanje potra`ivanja iobveza po stanju na dan 31. prosinca.Za potra`ivanja po stanju na dan 31. prosinca du`niku sedostavlja konfirmacija - izvod otvorenih stavki (ObrazacIOS) na usugla{avanje, na koju je du`nik du`an odgovoriti uroku od 8 dana od dana prijema.Prora~unski korisnici du`ni su donijeti akt kojim }e propisatiorganizaciju i tehniku popisa (odre|ivanje komisija, na~in irokove popisa, kao i na~in uskla|ivanja knjigovodstvenogstanja sa stvarnim stanjem).Popis - inventura se vr{i obvezno jednom godi{nje, sa stanjem na dan 31.12., a prora~unski korisnici mogu svojim

aktom propisati obvezu popisa u kra}im rokovima ili donijetiodluku o izvanrednom popisu odre|enih bilan~nih pozicija.Redovnim popisom se obuhva}a popis stalnih sredstava uobliku stvari, prava i razgrani~enja, nov~anih sredstava,plemenitih metala, potra`ivanja, zaliha i razgrani~enja,kratkoro~nih i dugoro~nih obveza i kapitala.

Pored redovnog popisa prora~unski korisnici vr{e popis iuskla|ivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem iprilikom primopredaje du`nosti, promjena cijena proizvoda iroba, statutarnih promjena i u drugim slu~ajevima.Prora~unski korisnici kod kojih se nalaze tu|a sredstva du`nisu izvr{iti popis istih i to posebno za svaku pravnu osobukojoj ta imovina pripada i dostaviti im po jedan primjerakpopisnih lista.Popisna komisija je du`na dostaviti izvje{}e o izvr{enompopisu rukovodiocu prora~unskog korisnika na razmatranje iodlu~ivanje.Po izvr{enom uskla|ivanju poslovnih knjiga i zavr{enompopisu prora~unski korisnici obvezni su izvr{iti uskla|ivanjeknjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.Uskla|ivanje se vr{i tako {to se na temelju izvje{}a iprijedloga komisije za popis donose odgovaraju}e odluke.

Odluke se donose za likvidiranje i knji`enje eventualnoutvr|enih manjkova, vi{kova, visinu otpisa nenaplativih izastarjelih potra`ivanja, rashodovanje sredstava, opreme isitnog inventara.Prema odredbi ~lanka 26. Zakona o prora~unima uFederaciji Bosne i Hercegovine uvjeti o potra`ivanjima nastali po osnovi ugovora ili bilo koja potra`ivanja iz osnoveprihoda ne mogu se otpisati ili izmijeniti bez odobrenja Ministarstva financija.

VI. PROCJENJIVANJE BILAN^NIH POZICIJA

7. Prema odredbama Uredbe o ra~unovodstvu prora~una uFederaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Uredba ora~unovodstvu) i Pravilnika o knjigovodstvu, podprocjenjivanjem bilan~nih pozicija podrazumijeva seutvr|ivanje vrijednosti pojedina~nih pozicija bilance:

sredstava, obveza, izvora i dr.Knji`enje i obra~un stalne i privremene materijalne imovinevr{i se po nabavnoj vrijednosti, {to podrazumijeva njihovufakturnu vrijednost uve}anu za sve tro{kove i izdatke koji suvezani za tu nabavu do mjesta odredi{ta kori{tenja sredstva.Navedenim pravilnikom pod stalnom imovinom smatra sesvako pojedina~no sredstvo koje u cijelosti ostaje u istomobliku dulje od jedne godine.Stalna imovina ~ija je pojedina~na nabavna vrijednost utrenutku nabave ni`a od 250,00 KM otpisuje se jednokratno.Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, bilo da su u oblikustvari ili materijalnih prava, vr{i se linearnom metodomindirektno na teret izvora sredstava. Obra~un amortizacijevr{i se primjenom minimalnih amortizacijskih stopa izNomenklature sredstava za amortizaciju ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 2/95), a osnovica za obra~un

amortizacije je nabavna vrijednost, odnosno revalorizirana vrijednost ili fer procijenjena vrijednost.Amortizaciji ne podlije`u: zemlji{te i {ume kao prirodna bogatstva, sredstva u pripremi sve do aktiviranja ili po~etka upotrebe, avansi za nabavu sredstava, sredstva koja su uskladu sa zakonom progla{ena spomenicima kulture ihistorijskim spomenicima (osim ako se koriste za obavljanjedjelatnosti na temelju koje se stje~u prihodi), muzejskevrijednosti i umjetni~ka djela, javni putovi po osnovi kojihse stje~u prihodi, donji sloj kod `eljezni~kih i drugih pruga,putova, aerodroma, ulica, trgova, parkova i drugihizgra|enih javnih povr{ina, kao i tuneli, mostovi.Stalna imovina u obliku udjela, dugoro~nih zajmova ivrijednosnih papira koji kotiraju na burzi iskazuju se pona~elu nabavne ili ni`e cijene.

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 12/96

Broj 9 – Stranica 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Amortizacija se po~inje obra~unavati prvog dana narednogmjeseca od stavljanja sredstva u upotrebu, a zavr{ava seposljednjim mjesecom u kojem se izvr{i potpuni otpis, kao iprilikom rashodovanja, prodaje ili na neki na~in otu|enjemsredstava.Jednom otpisano sredstvo se ne mo`e ponovno procjenjivatii stavljati u upotrebu, mada se i dalje mo`e koristiti.Doma}i novac u blagajni i na ra~unima iskazuje se unominalnom iznosu, a strani novac po srednjem te~ajuCentralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilance.Ekvivalent gotovine (mjenice, takse, porezne markice idruge vrijednosnice) iskazuju se po nominalnoj vrijednostina dan bilance.Bilan~ne pozicije potra`ivanja i obveze priznaju se prema iznosima iz kupoprodajnih ugovora ili druge na zakonuzasnovane dokumentacije (drugi ugovori, fakture i sl.) te izpotra`ivanja i obveza koji proisti~u iz zakonskih i drugihosnova.

VII. KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJEIMOVINE, ZALIHA, POTRA@IVANJA, OBVEZA,PRIHODA I RASHODA8. Prora~unski korisnici su obvezni da se prilikom unosa 

podataka za knji`enje pridr`avaju ra~unovodstvenih na~ela.Svi podaci moraju biti to~ni, pouzdani, sveobuhvatni iuneseni blagovremeno po pojedina~nom iskazivanjupozicija, sukladno Uredbi o ra~unovodstvu i Pravilnikom oknjigovodstvu.Prora~unski korisnici unose podatke i knji`e u pomo}nimknjigama i u modul Glavne knjige, koji predstavlja segment Glavne knjige Riznice.Kako originalna dokumentacija, koja je bila osnova za unospodataka i knji`enje ostaje kod prora~unskog korisnika,obvezni su vr{iti redovnu kontrolu unesenih transakcija,dnevno, tjedno, mjese~no, ovisno o vrsti transakcija injihovih potreba, putem odre|enih vrsta izvje{}a.U modul Glavne knjige prora~unski korisnici unose podatkeo promjenama na stalnim sredstvima i izvorima sredstava, oteku}im i kapitalnim izdacima i primicima, podatke opotra`ivanjima po osnovi prodaje robe i usluga drugima idruga potra`ivanja, promjene po osnovi zaliha, obveze ipotra`ivanja po osnovi internih transakcija, prijenossredstava s prijelaznog ra~una blagajne u glavnu blagajnu ipotra`ivanja za akontacije za slu`beni put.Priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,sadr`anih u Glavnoj knjizi trezora provodi se prema ra~unovodstvenim na~elima modificiranog nastanka doga|aja (modifed accrual ba sis) na temelju ~lanka 20.Uredbe o ra~unovodstvu prora~una u Federaciji Bosne iHercegovine.U skladu s ~lankom 32. i 59. Zakona o prora~unima uFederaciji Bosne i Hercegovine, na~elo modificiranognastanka doga|aja zna~i da }e se sve prispjele obveze do 31.prosinca koje se odnose na obveze, odnosno tro{kove nastaleu prethodnoj godini, knji`iti pod 31.12. prethodne godine.

Radi blagovremene izrade izvje{}a, tijekom fiskalnegodine unos svih obveza se vr{i do desetog u narednommjesecu s datumom Glavne knjige zadnjeg dana umjesecu, izuzev polugodi{njeg izvje{}a kada se unos vr{ido dvadesetog jula s datumom Glavne knjige 30.6.Prihodi koji su evidentirani u izvodu banke pod 31.12.,odnosno koji su prispjeli na Jedinstveni ra~un Riznice podtim datumom, smatraju se prihodima te fiskalne godinesukladno ~lanku 20. Uredbe o ra~unovodstvu, prema kojemse prihodi priznaju kad su mjerljivi i raspolo`ivi.Prema Zakonu o Riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Zakon o Riznici) Federalno ministarstvofinancija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) jeovla{teno da uspostavi i vodi sistem Glavne knjige Riznice.Glavna knjiga sastoji se iz vi{e segmenata gdje svaki seg -

ment predstavlja knjigovodstvo jednog prora~unskogkorisnika.Sistem Glavne knjige Riznice osigurava evidenciju svihposlovnih doga|aja u skladu s kontnim planom i na razinipropisanih klasifikacija (organizacijska, funkcionalna,ekonomska i fondovska). Sve ove klasifikacije su sastavnidio Pravilnika o knjigovodstvu.Pravilnik o knjigovodstvu propisuje obvezu vo|enja fondovskog knjigovodstva. Me|utim, kako u rizni~nomna~inu poslovanja prora~unski korisnici vode samo pomo}neknjige i nemaju svoj vlastiti transakcijski ra~un, to seodredbe Pravilnika po ovoj osnovi ne mogu odnositi na federalne prora~unske korisnike. U sada{njim uvjetima rada u Riznici i sa sada{njim softverskim rje{enjem evidentiranjesvih transakcija vr{i se samo na razini op}eg fonda.

VIII. PRIMJENA KONTNOG PLANA ZA PRORA^UN IPRORA^UNSKE KORISNIKE9. U cilju jedinstvenog evidentiranja sredstava, izvora, rashoda 

i izdataka, prihoda i primitaka, potra`ivanja, zaliha, obveza,prora~unski korisnici du`ni su primjenivati Kontni plan.Kontni plan se sastoji od 10 klasa (od 0 do 9).Klasa 0 slu`i za evidentiranje transakcija po osnovi promjena 

i stanja stalnih sredstava.U klasi 1 evidentiraju se promjene u nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivanja i razgrani~enja.Na kontima klase 2 knji`e se zalihe materijala i proizvoda,sitan inventar na zalihi i u upotrebi.Klasa 3 slu`i za evidentiranje kratkoro~nih obveza irazgrani~enja (do godinu dana).U klasi 4 evidentiraju se dugoro~ne obveze (preko godinudana).U klasi 5 evidentiraju se izvori stalnih sredstava.Klasa 6 slu`i za evidentiranje rashoda koji se planirajugodi{njim i operativnim prora~unima za svakogprora~unskog korisnika.Na klasi 7 evidentiraju se svi prihodi na razini FederacijeBiH, a vlastiti prihodi, prihodi po osnovi donacija inamjenski prihodi evidentiraju se i na razini prora~unskogkorisnika.Klasa 8 slu`i za evidentiranje kapitalnih primitaka i izdataka.Pozicije primitaka i izdataka planiraju se u prora~unima injihov saldo se na kraju godine zatvara preko konta 591111,zajedno s kontima klase 6 i 7.Klasa 9 slu`i za evidentiranje poslovnih doga|aja kojinemaju neposrednog utjecaja na sredstva i izvore sredstava,ve} samo otvaraju mogu}nost za takve utjecaje u budu}nosti.

KLASA 0 - STALNA SREDSTVA10. Stalna sredstva mogu biti u obliku stvari, prava i

razgrani~enja.

01 Stalna sredstvaStalna sredstva prema kontnom planu ~ine:

011100 - Zemlji{te, {ume i vi{egodi{nji zasadiOva imovina je izuzeta iz obveze obra~unavanja amortizacije zbog njene trajnosti koja se ne mo`e vremenskiograni~iti, te je stopa amortizacije prema Nomenklaturisredstava za amortizaciju 0 (nula) %.

011200 - Gra|evineU grupi stalnih sredstava zna~ajno mjesto pripada gra|evinama (gra|evinskim objektima) iz razloga njihovevrijednosti i dugotrajnosti.U ovu grupu stalnih materijalnih sredstava svrstavaju sezgrade, stanovi i ostali objekti.

011300 - OpremaU ovu grupu stalnih sredstava svrstavaju se: – Uredska oprema 

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 13/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 13

 – Prijevozna oprema  – Oprema za obrazovanje i kulturu – Elektroni~ka i fotografska oprema  – Medicinska i laboratorijska oprema  – Strojevi, ure|aji i alati – Fiksna oprema  – Specijalna oprema 

 – Ugostiteljska oprema 011400 - Ostala stalna sredstva

U ovu grupu svrstane su robne rezerve, `ivotinje i biljke.

011500 - Stalna sredstva u obliku prava (nematerijalnastalna sredstva)

 – Materijalna prava  – Osniva~ka ulaganja i – Ostala stalna sredstva u obliku prava  – - Sredstva u pripremi – Gra|evine u izgradnji – Oprema u pripremi – Dani avansi za pripremu i izgradnju – Ostali dani avansi za pripremu i izgradnju

011700 - Sredstva izvan upotrebe

 – Sredstva privremeno izvan upotrebe – Oprema izvan upotrebe – Sredstva trajno izvan upotrebe

011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava – Ostali gra|evinski objekti i drugi objekti – Oprema   – Stalna sredstva u obliku prava 

02 Dugoro~ni plasmani

021100 - Pozajmljivanje i u~e{}e u zemlji – Pozajmljivanje drugim razinama vlasti  – Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim

organizacijama  – Pozajmljivanje javnim poduze}ima  – U~e{}e u dionicama javnih poduze}a   – U~e{}e u dionicama privatnih poduze}a i zajedni~kih

ulaganja  – Ostala doma}a pozajmljivanja 

021200 - Pozajmljivanje u inozemstvo

022100 - Dugoro~ni depoziti

023100 - Ulo`ena sredstva u banke i druge financijskeorganizacije

024100 - Ostali dugoro~ni plasmani

029100 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmana – Ispravka vrijednosti dugoro~nih pozajmljivanja i u~e{}a 

u dionicama  – Ispravka vrijednosti dugoro~nih depozita  – Ispravka vrijednosti ulo`enih sredstava u banke i druge

financijske organizacije03 Vrijednosni papiri

031100 - Dionice031200 - Obveznice031300 - Ostali vrijednosni papiri031900 - Ispravka vrijednosti09 Dugoro~na razgrani~enja091100 - Razgrani~eni prihodi092100 - Razgrani~eni rashodi093100 - Ostala dugoro~na razgrani~enja

KNJI@ENJE PROMJENA STALNIH SREDSTAVA

1. Nabava stalnih sredstava11. Nabava stalnih sredstava mo`e se obavljati: kupnjom,

rekonstrukcijom, adaptacijom, vlastitom izgradnjom i putemdonacija. Prora~unski korisnik koji planira nabavu mora imati u svom prora~unu planiran odgovaraju}i iznos izdataka 

na glavnoj kategoriji 820000 - Kapitalni izdaci, iz razloga {to }e nabava proizvesti obveze koje se moraju izmiriti unov~anom obliku.Odluku o nabavi, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju uleasing, ulaganju ili rashodovanju stalnih sredstava donosi, uskladu s ~lankom 114. i ~lankom 115. Zakona o organizacijiorgana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 35/05), ovla{tena osoba prora~unskog korisnika.Nabava stalnog sredstva obvezno se obavlja sukladnoZakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 49/04 19/05, 52/05,92/05, 8/06, 24/06,70/06, 12/09 i 60/10), a u okviru prora~unom utvr|enimplanom nabave stalnih sredstava.Evidentiranje stanja i promjena stalnih sredstava u uvjetima funkcioniranja Riznice vr{i se i u pomo}noj knjizi i glavnojknjizi korisnika prora~una.

2. Nabava stalnih sredstava u slu~aju kad su sredstvaplanirana u prora~unu, a ista se mogu odmah staviti uupotrebu12. Ovla{tena osoba prora~unskog korisnika, na temelju odluke i

provedenih procedura iz Zakona o javnim nabavama Bosne i

Hercegovine, izdaje dobavlja~u narud`benicu.Po prijemu fakture obavlja se kontrola i ovjeravanje iste na na~in propisan Pravilnikom o knjigovodstvu i Uputom oizvr{avanju prora~una s Jedinstvenog ra~una Riznice.Faktura se knji`i u modulu AP tako {to se zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto (ovisno o vrsti nabavljenogstalnog sredstva) iz glavne kategorije 820000-Kapitalniizdaci, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavnekategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze.Na temelju podataka iz fakture, prora~unski korisnik du`an je odmah izvr{iti knji`enje nabave stalnog sredstva u moduluGlavne knjige, tako {to }e zadu`iti odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne grupe 011600- Stalna sredstva u pripremi, a odobriti konto 511111 - Izvori stalnih sredstava.Nakon evidentiranja svih rashoda i izdataka vezanih za tunabavu, stalno sredstvo se stavlja u upotrebu zadu`enjem

odgovaraju}eg analiti~kog konta klase 0, a odobrenjemglavne grupe 011600 - Stalna sredstva u pripremi.Stalna sredstva u obliku stvari i prava nabavljena iz donacija knji`e se u Modulu Glavne knjige, zadu`enjem odgovara-  ju}eg analiti~kog konta iz klase 0-Stalna sredstva iodobrenjem konta 511111-Izvori stalnih sredstava. Donacijese ne knji`e na kontima potkategorije 821000 -Izdaci za nabavu stalnih sredstava.Evidentiranje doniranih stalnih sredstava obavlja se na temelju primljene dokumentacije od donatora ili procijenjenefer vrijednosti, u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu.

3. Knji`enje stalnih materijalnih sredstava u pripremi iizgradnji13. U skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu, na kontima glavne

grupe 011600 - Sredstava u pripremi, evidentiraju seinvesticije u tijeku, odnosno ulaganja u nabavu stalnihsredstava, kao i dani avansi za nabavu ili izgradnju stalnihsredstava. Kad se radi o sredstvima u izgradnji, izvo|a~radova, u skladu s ugovorom i dinamikom izgradnjeispostavlja kupcu privremene situacije za izvr{eni dio radova.Po zavr{etku izgradnje ispostavlja se kona~na situacija na ukupnu vrijednost radova po kojoj je obveza za pla}anje iznosumanjen za zbroj pla}enih privremenih situacija.Privremene situacije i kona~na situacija zamjenjuju uknjigovodstvenom smislu fakturu kao dokument za knji`enje.Izdatke nastale po ovoj osnovi prora~unski korisnik knji`i na teret odgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije820000 - Kapitalni izdaci, u korist konta glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze. Istodobno, za vrijednost izgra|enog objekta po situaciji (privremena ili

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 14/96

Broj 9 – Stranica 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

kona~na) u modulu Glavne knjige zadu`uje se odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne grupe 011600 - Sredstva upripremi, a odobrava konto 511111 - Izvori stalnih sredstava.Ukoliko je za ulaganja u nabavu stalnih sredstava ili za njihovuizgradnju dan avans - ({to mora biti regulirano ugovorom oizgradnji), tada se knji`i tako {to se odobrava konto 391293 -Obveze za avans, a zadu`uje konto 131112 - Avans.Po prijemu privremene situacije koja zamjenjuje fakturu,unosi se situacija kao standardna faktura, gdje se uobvezama odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obveze, a zadu`uje odgovaraju}ikonto iz glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.Ukoliko je prethodno izvr{eno avansno pla}anje poprivremenoj situaciji, obvezno se vr{i uparivanje danogavansa s tom fakturom - situacijom i na taj na~in se softverskizatvara konto 131112 - Avans i evidentira smanjenje obveza prema dobavlja~u, knji`enjem na dugovnu stranu konta izglavne kategorije 310000 -Kratkoro~ne teku}e obveze, za iznos danog avansa. Sve situacije, pa i kona~na, unose se usistem kao standardne fakture. Da tum uparivanja fakture spla}enim avansom je da tum Glavne knjige fakture.Za pla}ene avanse, a koji nisu upareni s fakturom -situacijom, to jest za koje prora~unski korisnici nisu primilifakture-situacije i nisu teretili rashode i izdatke do kraja fiskalne godine, prora~unski korisnici su du`ni radiuparivanja avansa i fakture i evidentiranja rashoda i izdataka,u svom prora~unu za narednu fiskalnu godinu planiratisredstva za ove namjene na odre|enim kontima.Na kontima glavne grupe 011600 - Sredstva u pripremiknji`e se i svi drugi tro{kovi i izdaci koji nastanu i vezani suza tu nabavu, odnosno izgradnju do momenta zavr{etka izgradnje i stavljanja sredstva u upotrebu. Kad je sredstvoizgra|eno, odnosno nabavljeno i dovedeno do stupnja potpune zavr{enosti, saldo na ovom kontu se zatvara sodgovaraju}im kontom iz klase 0 - Stalna sredstva uupotrebi, po vrstama stalnih sredstava (oprema, zgrade itd).

4. Rekonstrukcija i adaptacija14. Pojam rekonstrukcije ili adaptacije predstavlja investiciju u

stalna sredstva kojima se pove}ava predvi|eni vijek trajanja,pove}ava se kapacitet ili drugi uvjeti. Sa stajali{ta knjigovodstva, rekonstrukcijom i adaptacijom pove}ava sevrijednost stalnog sredstva i produljuje vijek trajanja.Knji`enja su u ovom slu~aju ista kao kod izgradnje objekata i nabave stalnog sredstva.

5. Stalna sredstva izvan upotrebe15. Stalna sredstva koja se privremeno ili trajno ne koriste i koja se

privremeno ili trajno nalaze izvan funkcije evidentiraju se na kontima glavne grupe 011700-Sredstva izvan upotrebe. Prilikomisknji avanja, odnosno prijenosa vrijednosti stalnih sredstava stavljenih izvan upotrebe, treba voditi ra~una da se na ovu grupukonta prenosi nabavna vrijednost stalnog sredstva, a ispravka vrijednosti tog stalnog sredstva ostaje na onim kontima ispravkevrijednosti na kojima je i do tada evidentirana.

6. Prodaja i rashodovanje stalnih sredstava16. Stalna sredstva se mogu prodati ili rashodovati samo na 

temelju pismene odluke koju donosi rukovodilacprora~unskog korisnika.Rashodovanje se vr{i u skladu s ~lankom 114. Zakona oorganizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05).

a) Prodaja stalnog sredstva17. Prodaja stalnog sredstva evidentira se kod prora~unskog

korisnika u pomo}noj knjizi potra`ivanja od kupaca kao i uGlavnoj knjizi Riznice na temelju fakture ispostavljenekupcu. Faktura se knji`i zadu`enjem konta 131111 -Potra`ivanje od kupaca, a odobrenjem konta 511121 -Primici od prodaje stalnih sredstava. Nakon toga, u Glavnoj

knjizi prora~unski korisnik vr{i isknji`avanje stalnogsredstva tako {to zadu`uje konto iz glavne grupe 011900 -Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, za iznos otpisanevrijednosti i konto 511111 - Izvori stalnih sredstava, za iznosneotpisane-sada{nje vrijednosti, a odobrava odgovaraju}ikonto iz potkategorije 011000 - Stalna sredstva, za iznosnabavne vrijednosti.Uplata od prodaje stalnih sredstava vr{i se na transakcijskira~un Riznice, a knji`i se na teret konta 111111 -Transakcijski ra~un, a u korist odgovaraju}eg konta izglavne grupe 811100 - Primici od prodaje stalnih sredstava.Trezor, po prijemu izvoda od banke, na kojem jeevidentirana uplata, du`an je obavijestiti prora~unskogkorisnika koji je izvr{io prodaju radi zatvaranja potra`ivanja.Na temelju te obavijesti prora~unski korisnik zatvara potra`ivanje u svojoj pomo}noj knjizi i u Glavnoj knjiziRiznice knji`enjem na teret konta 511121 - Primici odprodaje stalnih sredstava, u korist konta 131111 -Potra`ivanja od kupaca.Eventualni tro{kovi vezani za prodaju stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991 - Ostale nespomenuteusluge i dad`bine, a u korist konta iz glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze.

b) Rashodovanje stalnog sredstva18. Prilikom rashodovanja stalnog sredstva potrebno je izvr{iti

preknji`avanje tog sredstva iz potkategorije 011000 - Stalna sredstva na odgovaraju}i konto glavne grupe 011700 -Sredstva izvan upotrebe, za nabavnu vrijednost.Isknji`avanje-rashodovanje sredstava knji`enih na kontima podgrupe 011730-Sredstava stalno izvan upotrebe, vr{i se posljede}em postupku:Rukovodilac prora~unskog korisnika donosi rje{enje oimenovanju Komisije za rashodovanje stalnog sredstva, ~iji  je zadatak da predlo`i na~in rashodovanja tog sredstva (uni{tenje, prodaja otpada, poklon). Ako rukovodilacprora~unskog korisnika usvoji prijedlog, donosiodgovaraju}u odluku (o uni{tenju, prodaji otpada, poklonu).Nakon {to se izvr{i uni{tenje (prodaja otpada ili poklanjanje)

Komisija sa~injava zapisnik i jedan primjerak dostavlja ra~unovodstvu, kao dokument na temelju kojeg se vr{iisknji`avanje stalnog sredstva iz knjigovodstva.Eventualni tro{kovi vezani za rashodovanje stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991-Ostale nespomenuteusluge i dad`bine, a u korist iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obveze.Ukoliko Komisija za rashodovanje utvrdi i predlo`i da serashodovano sredstvo mo`e prodati kao otpad i nakonprovedenih procedura za prodaju, a na temelju ispostavljenefakture kupcu za prodani otpad, knji`i se potra`ivanje na teret konta 131111 - Potra`ivanje od kupaca, a u korist konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Prihodi ostvareni prodajom otpada upla}uju se na depozitnira~un Prora~una Federacije BiH, s oznakom vrste prihoda 722791 - Ostale neplanirane uplate.

7. Evidentiranje {tete na stalnim sredstvima i izmirenje iste19. Svaki prora~unski korisnik du an je osigurati stalna sredstva 

kod osiguravaju}ih dru{tava i u svom prora~unu planiratiodre|eni iznos sredstava na rashodovnoj strani, kao tro{ak za ove namjene.Nastalu {tetu na stalnom sredstvu prora~unski korisnik je du`anprijaviti osiguravaju}em dru{tvu kod kojeg je stalno sredstvoosigurano. Na temelju utvr|ene visine nastale {tete od straneosiguravaju}eg dru{tva rukovodilac prora~unskog korisnika donosi odluku o knji`enju promjena na stalnim sredstvima.Na temelju odluke, prora~unski korisnik vr{i knji`enje uModulu Glavne knjige, tako {to zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto u klasi 0, s predznakom minus (-), a odobrava konto 511111 - Izvori stalnih sredstava, spredznakom minus (-) za iznos po odluci.

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 15/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 15

Prora~unski korisnik se mo`e dogovoriti s osiguravaju}imdru{tvom da se naknada {tete izvr{i bilo da fakturu za saniranje nastale {tete plati osiguravaju}e dru{tvo ili da osiguravaju}e dru{tvo uplati procijenjeni iznos {tete na transakcijski ra~un Riznice, a da prora~unski korisnik sanira {tetu.U slu~aju da prora~unski korisnik sam sanira {tetu du`an jepostupiti sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne iHercegovine.

A Primjer kada osiguravaju}e dru{tvo pla}a fakturu zasaniranje {tete20. Nakon {to se izvr{i saniranje {tete i pribavi dokaz o pla}anju

potrebno je izvr{iti komisijski prijem i sastaviti zapisnik osaniranju {tete. Zapisnik je dokument za knji`enje sanirane{tete, tako {to }e prora~unski korisnik za procijenjeni iznos{tete u modulu Glavne knjige zadu`iti odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 0, a odobriti konto 511111- Izvoristalnih sredstava.

B Primjer kada prora~unski korisnik organizira saniranje{tete21. U ovom primjeru mogu se pojaviti tri slu~aja:

a) Slu~aj kada visina dozna~enih sredstava odgovara visinifakture dobavlja~a koji je izvr{io sanaciju22. Za izvr{enu sanaciju dobavlja~ prora~unskom korisniku

ispostavlja fakturu, koja se putem modula AP unosi urizni~ni sustav, pri ~emu odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obveze, a zadu`uje konto131331-Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ih dru{tava.Po izvr{enoj uplati za nastalu {tetu, u Riznici se vr{iknji`enje zadu`enjem konta 111111 - Transakcijskogra~una, a odobrenjem konta 131331 - Potra`ivanja za {teteod osiguravaju}ih dru{tava (uz unos organizacijskog koda prora~unskog korisnika ~ije se potra`ivanje zatvara).Zavr{etkom sanacije {tete prora~unski korisnik u moduluGlavne knjige unosi nalog kojim zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111 - Izvoristalnih sredstava, za iznos fakture.

b) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstava manji odvisine fakture23. Prora~unski korisnik po prijemu fakture vr{i sljede}e

knji`enje: odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obveze za iznos fakture, a zadu`uje konto 131331 - Potra`ivanja za {tete odosiguravaju}ih dru{tava, za iznos sredstava po zapisniku izadu`uje za razliku odgovaraju}i konto glavne grupe613700-Izdaci za teku}e odr`avanje.Prijem nov~anih sredstava za nastalu {tetu knji`i se u Riznicina na~in opisan pod a).Prora~unski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava, za iznosdozna~enih sredstava po zapisniku.

c) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstva ve}i od visinefakture24. Prora~unski korisnik po prijemu fakture vr{i slijede}e

knji`enje: odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze za iznos fakture iodobrava konto 191111 - Nefakturirani ili nenapla}eniprihodi za iznos razlike, a zadu`uje konto 131331 -Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ih dru{tava za iznosprocijenjene {tete.Prora~unski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava za iznosprocijenjene {tete po zapisniku.Po prijemu nov~anih sredstava, u Riznici se zadu`uje konto111111- Transakcijski ra~un, a odobrava konto

131331-Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ih dru{tava.Istodobno, za razliku izme|u dozna~enih sredstava i fakturedobavlja~a, zadu`uje se konto 191111-Nefakturirani ilinenapla}eni prihodi (s organizacijskim kodom prora~unskogkorisnika), a odobrenjem konta 722791-Ostale neplaniraneuplate.

REVALORIZACIJA STALNIH SREDSTAVA25. Revalorizacija se vr{i sukladno Uredbi o ra~unovodstvu iPravilniku o knjigovodstvu. Knjigovodstveni iznosmaterijalnih sredstava obvezno se korigira ako je inflacija na godi{njoj razini mjerena rastom cijena vi{a od 10% ili 10% ivi{e kumulativno od zadnje promjene vrijednosti sredstava.Revalorizacija se vr{i primjenom kumulativnog iznosa rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda, koje objavljujeFederalni zavod za statistiku.Sredstva u pripremi se ne revaloriziraju.Efekti revalorizacije pove}avaju izvore stalnih sredstava za razliku izme|u rezultata revalorizacije nabavne vrijednosti irezultata revalorizacije otpisane vrijednosti.Revalorizacija se knji`i tako {to se pove}ava vrijednost stalnih sredstava i njihova ispravka za iznos revalorizacije, a efekti revalorizacije se evidentiraju na potra`noj strani konta 

511111 - Izvori stalnih sredstava.AMORTIZACIJA26. Amortizacija stalnih sredstava knji`i se odobrenjem

analiti~kih konta glavne grupe 011900 - Ispravka vrijednosti,na teret izvora sredstava (klasa 5), u skladu sa Pravilnikom oknjigovodstvu.

02 Dugoro~ni plasmani27. Dugoro~ni plasmani po kojima se kreditiraju bilo pravne,

bilo fizi~ke osobe se zasnivaju na posebnom ugovoru ukojem se ugovora visina kredita, visina kamate, dinamika otplate i iznosi pojedina~nih anuiteta.Pod dugoro~nim plasmanima se smatraju ulaganja nov~anihsredstava na rok dulji od 12 mjeseci i prema klasifikaciji izkontnog plana obuhva}aju:021000 - Pozajmljivanja i u~e{}a u dionicama 022000 - Dugoro~ni depoziti023000 - Ulo`ena sredstva u banke i druge finansijskeorganizacije024000 - Ostali dugoro~ni plasmani029000 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmana Dugoro~ni plasmani se moraju planirati u prora~unu na odgovaraju}oj poziciji grupe konta 820000 - Kapitalniizdaci.

Primjer knji`enja davanja dugoro~ne pozajmice i njenogvra}anja28. Ministarstvo financija vodi popis danih zajmova i upravlja 

danim zajmovima.Na temelju ugovora o davanju dugoro~nih zajmova odgovorna osoba ili organizacijska jedinica u Ministarstvufinancija u modulu AP unosi transakciju obveza po tomugovoru, knji`enjem na teret odgovaraju}eg analiti~kogkonta iz potkategorije 822000 - Izdaci za financijskuimovinu, a u korist odgovaraju}eg analiti~kog konta izglavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze. Poizvr{enom pla}anju zatvara se obveza knji`enjem na teret odgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije 310000- Kratkoro~ne teku}e obveze, a u korist konta 111111-Transakcijski ra~un.Istovremeno s ovom transakcijom u Glavnoj knjizi trezora seknji`i pozajmica tako {to se zadu`uje odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne kategorije 020000 - Dugoro~ni plasmani, a odobrava konto 521111 - Ostali izvori sredstava.Ministarstvo financija du`no je izraditi amortizacijski planotplate. Za prispjeli anuitet (anuitete) u fiskalnoj godini, vr{ise knji`enje potra`ivanja po anuitetu (anuitetima),

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 16/96

Broj 9 – Stranica 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

zadu`enjem konta 131113 - Potra`ivanja za prispjele anuitetepo datim dugoro~nim zajmovima, za iznos anuiteta, a odobrenjem odgovaraju}eg analiti~kog konta iz potkategorije020000 - Dugoro~ni plasmani, za iznos rate i odobrenjemkonta 191114 - Razgrani~ene kamate, za iznos kamate.Po izvr{enoj uplati anuiteta na transakcijski ra~un u Riznicise, na temelju izvoda banke, zadu`uje konto 111111 -Transakcijski ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 813000 - Primici od financijskeimovine, za iznos rate i analiti~ki konto iz glavne grupe721300 - Kamate primljene od pozajmica i u~e{}a ukapitalu, za iznos kamate.Zatvaranje potra`ivanja za prispjeli anuitet, vr{i se u Glavnojknjizi odobrenjem konta 131113 - Potra`ivanja za prispjeleanuitete, za iznos anuiteta, a zadu`enjem analiti~kog konta 191114 - Razgrani~ene kamate, za iznos kamate izadu`enjem analiti~kog konta 521111 - Ostali izvorisredstava, za iznos rate.

03 Vrijednosni papiri29. U grupu dugoro~nih ulaganja svrstavaju se i vrijednosni

papiri pribavljeni u cilju ostvarenja prihoda u razdobljuduljem od jedne godine. Ulaganja u dionice evidentiraju se

po kupovnom te~aju, tj. po tro{ku kupnje. Sredstva za ovenamjene moraju biti planirana u prora~unu na odgovaraju}ojpoziciji glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.Prema kontnom planu za prora~unske korisnike u okviruglavne grupe konta 03 evidentiraju se:031111 - Dionice,031211 - Obveznice,031311 - Ostali vrijednosni papiri,031911 - Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira.Tro{ak ulaganja utvr|uje se u iznosu ispla}enih izdataka za svako konkretno ulaganje, uklju~uju}i brokerske provizije,honorare, bankarske provizije i druge naknade i tro{kove uvezi sa ulaganjem. Kada je ulaganje ste~eno u zamjenu za drugu vrstu sredstva, tro{ak ulaganja se utvr|uje u visini fer vrijednosti ulaganja, odnosno nabavljene imovine.Od tro{ka ulaganja odbit }e se dio primljene kamate odulaganja koja je obra~unata prije nabave ulaganja, kao i dioprimljene dividende na dionice objavljene prije razdoblja stjecanja dobiti. U slu~aju pada vrijednosti dugoro~nogulaganja na dan bilanciranja i kada se pad vrijednosti nesmatra privremenim, vrijednost ulaganja se smanjuje za iznos tog uskla|ivanja.Kupnja i prodaja vrijednosnih papira obavlja se po odluciVlade Federacije BiH.

Primjer kupnje dionica30. Primjer knji`enja kupnje dionica po nominalnoj vrijednosti

Na temelju odluke Vlade Federacije BiH o ulaganju ukupnju dionica, u Ministarstvu financija se u modulu APknji`e ta ulaganja, tako {to zadu`uje odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne grupe 822400 - Izdaci za kupnju dionica   javih poduze}a ili 822500 - Izdaci za kupnju dionica 

privatnih poduze}a i u~e{}e u zajedni~kim ulaganjima, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira. Nakonizvr{enog pla}anja te obveze, a na temelju izvoda iz banke,obveza se zatvara knji`enjem na teret konta iz glavnekategorije 320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira, a u korist konta 111111 - Transakcijski ra~un.Istodobno s ovom transakcijom, u Glavnoj knjizi se evidentira ulaganje u dionice, zadu`enjem konta 031111 - Dionice, a odobrenjem konta 521111 - Ostali izvori sredstava.

Primjeri prodaje dionica

a) Prodaja dionica po kupovnoj cijeni31. Knji`enje prodaje vr{i se u Glavnoj knjizi tako {to se za 

iznos prodanih dionica zadu`i konto 131391 - Ostala 

potra`ivanja, a odobri konto 391191 -Razgrani~eni ostaliprihodi. Istodobno se u Glavnoj knjizi vr{i knji`enje,zadu`enjem konta 521111 - Ostali izvori sredstava, a odobrenjem konta 031111 - Dionice.Kupac uplatu vr{i na transakcijski ra~un Riznice. Nakonizvr{ene uplate u Trezoru se zadu`uje 111111 -Transakcijskira~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 813400 - Povrat od u~e{}a u dionicama javnihpoduze}a ili 813500 - Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih poduze}a i u zajedni~kim ulaganjima. Istodobno seu Glavnoj knjizi zatvara potra`ivanje, knji`enjem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivanja.

b) Prodaja dionica po cijeni ni`oj od kupovne (diskont)32. Dionice ne bi trebalo prodavati po cijeni ni oj od kupovne,

osim u iznimnim slu~ajevima, kao {to je npr. nedostatakgotovine za hitno izmirenje teku}ih obveza i sl.Za iznos prodanih dionica, knji`enja }e se izvr{iti na sljede}ina~in:Potra`ivanje za prodane dionice evidentira se u iznosu pokojemu su prodane (koji je manji od kupovne vrijednosti) ito tako {to se u Glavnoj knjizi zadu`uje konto 131391 -

Ostala potra`ivanja, za iznos koji }e biti napla}en, a odobrava konto 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Istodobno, zadu`uje se konto 521111 - Ostali izvorisredstava za iznos kupovne vrijednosti prodanih dionica, a odobrava se konto 031111 - Dionice, za isti iznos.Upla}eni iznos za prodane dionice evidentira se u Riznici,zadu`enjem transakcijskog ra~una, a odobrenjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne grupe 813400 -Povrat od u~e{}a u dionicama javnih poduze}a ili 813500 -Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih poduze}a i uzajedni~kim ulaganjima.Po izvr{enoj uplati, u Glavnoj knjizi zatvara se potra`ivanjezadu`enjem konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi, a odobrenjem konta 131391-Ostala potra`ivanja.

c) Prodaja dionica po cijeni ve}oj od kupovne (ako jekupovna vrijednost jednaka nominalnoj)33. Evidentiranje potra`ivanja za prodane dionice u iznosu po

kojemu su prodane (koji je ve}i od kupovne vrijednosti) vr{ise tako {to se u Glavnoj knjizi zadu`uje konto 131391 -Ostala potra`ivanja, za iznos koji }e biti napla}en, a odobrava konto 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Istodobno se vr{i knji`enje na teret 521111 - Ostali izvorisredstava, u korist 031111 - Dionice, za kupovnu vrijednost dionica.Po izvr{enoj uplati u Riznici se zadu`uje konto 111111 -Transakcijski ra~un za upla}eni iznos, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe 813400-Povrat od u~e{}a u dionicama javnih poduze}a ili 813500 -Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih poduze}a i uzajedni~kim ulaganjima za kupovnu vrijednost prodanihdionica i odobrava odgovaraju}i konto iz podgrupe 721440 -

Naknade primljene iz u~e{}a u kapitalu javnih poduze}a ili721450 - Naknade primljene od u~e{}a u kapitalu privatnihpoduze}a i zajedni~kih ulaganja, za razliku izme|u kupovnei prodajne cijene prodanih dionica.Nakon toga se u Glavnoj knjizi zatvara potra`ivanjeknji`enjem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostaliprihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivanja.

Nabava i realizacija obveznica34. Obveznice se evidentiraju po nominalnoj vrijednosti, a 

eventualna razlika izme|u manje pla}enog iznosa nominalnevrijednosti knji`i se preko konta 031911 -Ispravka vrijednosti obveznica. Ovaj konto se odobrava za diokupovne cijene koji vjerojatno ne}e biti napla}en. Kamate isli~ni priljevi proiza{li iz ulaganja smatraju se prihodom jer predstavljaju zaradu od ulaganja.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 17/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 17

09 Dugoro~na razgrani~enja

35. Prema Pravilniku o knjigovodstvu na kontima glavnekategorije 090000 - Dugoro~na razgrani~enja evidentiraju serazgrani~eni prihodi i rashodi, na rok dulji od godine.Me|utim, s obzirom na obveznu primjenu modificiranognastanka doga|aja, prihodi se ne mogu dugoro~no

razgrani~avati.Prilikom evidentiranja razgrani~enja u poslovnim knjigama prora~una i prora~unskih korisnika treba imati u viduodredbe Pravilnika o knjigovodstvu, prema kojoj se idugoro~na i kratkoro~na razgrani~enja mogu bilancirati na kraju godine, samo pod uvjetom da je razgrani~enje u skladus prora~unskim planom.

KLASA 1 - GOTOVINA, KRATKORO^NAPOTRA@IVANJA I RAZGRANI^ENJA

36. Sukladno odredbama Pravilnika o knjigovodstvu u klasi 1evidentiraju se promjene i stanja na nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivanja i razgrani~enja.Na kontima glavne kategorije 110000 - Nov~ana sredstva iplemeniti metali vode se efektivni i `iralni novac, valute idevize kao i plemeniti metali u skladu s nazivima konta.

Na kontima glavne grupe 111100 - Transakcijski i prijelaznira~uni vode se `iralna sredstva u okviru ra~una koji ~inesastavni dio Jedinstvenog ra~una Riznice, u skladu sa Zakonom o Riznici. U ovoj grupi evidentiraju se i sredstva,za koja je kroz poravnanje utvr|eno da su pogre{no upla}ena ili ispla}ena, kao i ra~un za poravnanje internih transakcija preko kojeg se zatvaraju interna potra`ivanja i interneobveze izme|u prora~unskih korisnika iste razine vlasti.U glavnoj grupi 111300 - Blagajna, vode se gotovinska sredstva koja slu`e korisnicima za pla}anje u gotovini,sukladno Uputi o blagajni~kom poslovanju i Uputi oprocesiranju transakcija po osnovi promjena stalnihsredstava, zaliha, potra`ivanja i blagajni~kog poslovanja.Za potrebe blagajne Riznica je u okviru Jedinstvenog ra~una Riznice otvorio ra~un za gotovinu, preko kojeg se vr{i

podizanje gotovine ~ekom izdanim od strane Riznice.Visina blagajni~kog maksimuma utvr|uje se Uputom oblagajni~kom poslovanju. Korisnici prora~una, na kraju dana u svojoj blagajni mogu imati maksimalno gotovine do iznosa odobrenog blagajni~kog maksimuma. Podizanje gotovine za potrebe blagajne vr{i se unosom zahtjeva za ~ek.Knji`enje ove transakcije vr{i se putem modula AP, tako {tose odobrava konto 311151- Obveze prema dobavlja~ima-blagajna, a zadu`uje konto 111315 - Prijelazni ra~unblagajne, s oznakom koda organizacijske jedinice.Kod unosa zahtijeva za podizanje gotovine korisniciprora~una su du`ni voditi ra~una da se obvezno u fakturiupi{e RIZNICA kao dobavlja~, s odgovaraju}om lokacijomkoja ozna~ava korisnika prora~una kao lokaciju na koju }ebiti prenesena sredstva.Riznica vr{i pla}anje te fakture, na na~in da se zadu`i konto311151 - Obveze prema dobavlja~ima-blagajna. Riznica ispostavlja ~ek, na temelju kojeg ovla{tena osoba prora~unskog korisnika vr{i podizanje gotovine u bancinazna~enoj na ~eku. Podignuta gotovina se evidentira upomo}nu knjigu blagajne i putem mod ula Glavne knjigezadu`uje konto 111311 - Glavna blagajna, a odobrava konto111315 - Prijelazni konto blagajne. U pomo}noj knjiziblagajne izlaz gotovine se knji`i na temelju propisanedokumentacije.Pravdanje tro{kova, po gotovinskim isplatama vr{i seunosom fakture u modul AP, tako {to se odobrava konto311151 - Obveze prema dobavlja~ima-blagajna u iznosu 0(nula), a zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova (analiti~ka konta svih pojedina~nih stvarnih tro{kova) izadu`enjem konta 111311, s predznakom minus.

Svako novo podizanje sredstava za blagajni~ko poslovanjeuvjetovano je pravdanjem prethodno podignutih sredstava uzpredo~enje izvje{}a o prometu i stanju na kontu 111311.Sva pla}anja se vr{e u Riznici i preko ra~una 111823 -Ra~un za poravnanje gotovine, se zatvara ra~unobveza-blagajna. Po dobivenom izvodu se zatvara ra~un

poravnanja 111823 s ra~unom za poravnanje blagajni~kogposlovanja 111118.Za ispla}ene akontacije za slu`beni put u Glavnoj knjizi vr{ise knji`enje zadu`enjem konta 131311 - Akontacija za slu`beni put, uz obvezan unos subanaliti~kog konta poprimaocu akontacije, a odobrenjem konta 111311 - Glavna blagajna.Pravdanje akontacije vr{i se unosom fakture u modul APtako {to se odobrava konto 311151-Obveze prema dobavlja~ima - blagajna, u iznosu 0 (nula), a zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova (analiti~ka konta svihpojedina~nih stvarnih tro{kova) i zadu`enjem konta 131311- Akontacija za slu`beni put, za iznos ispla}ene akontacije, spredznakom mi nus. Za razliku izme|u stvarnih tro{kova iprimljenih akontacija zadu`uje se ili odobrava konto 111311- Glavna blagajna.

U glavnoj grupi 111800 - Ostala nov~ana i deponirana sredstva, evidentira se poravnanje za primljene prihode iizvr{eno pla}anje s Jedinstvenog ra~una Riznice, kao iporavnanje po izvr{enom prometu gotovine.U glavnoj kategoriji 120000 - Vrijednosni papiri knji`e sevrijednosni papiri koji su po svojoj prirodi kratkoro~ni(mjenica i ~ek), kao i oni dugoro~ni papiri koje korisnikprora~una nema namjeru dr`ati dulje od godinu dana.Pravilnikom o knjigovodstvu utvr|eno je da se kratkoro~nivrijednosni papiri vode po kupovnom te~aju, a obveznice ponominalnoj vrijednosti, a odstupanje od nominalnevrijednosti evidentira se preko konta glavne grupe 121900 -Ispravka vrijednosti.U okviru glavne kategorije 130000 - Kratkoro~na potra`ivanja evidentiraju se potra`ivanja s rokom dospije}a do 12 mjeseci od: pravnih osoba, fizi~kih osoba i ostala 

potra`ivanja. U okviru ove grupe evidentira se i ispravka vrijednosti potra`ivanja.Kako je obveza pra}enja naplate potra`ivanja na korisnikuprora~una, du`an je putem svoje pomo}ne knjigepotra`ivanja redovno i svakodnevno pratiti dospjelost svakog potra`ivanja. Po isteku ugovorenog roka za naplatusvakog pojedina~nog potra`ivanja, koji ne mo`e biti dulji od{est mjeseci, korisnik prora~una je du`an poduzeti svezakonom propisane radnje za naplatu istog, te u svojojpomo}noj knjizi i Glavnoj knjizi Riznice izvr{itipreknji`enje tog potra`ivanja na sumnjiva i sporna potra`ivanja zadu`enjem konta 131351 - Sumnjiva i sporna potra`ivanja, a odobrenjem konta u okviru glavne kategorije130000 - Kratkoro~na potra`ivanja.Prilikom popisa potra`ivanja, koje se obvezno vr{i na krajugodine sa stanjem na dan 31.12, popisna komisija daje

prijedlog o otpisu sumnjivog i spornog potra`ivanja.Otpisivanje potra`ivanja se ne mo`e izvr{iti bez odobrenja Ministarstva financija.Prilikom podno{enja zahtjeva za davanje suglasnosti za otpispotra`ivanja potrebno je prilo`iti odgovaraju}udokumentaciju kojom se potvr|uje da su poduzete svezakonom predvi|ene mjere za naplatu potra`ivanja, kao iprijedlog odluke Komisije o otpisu potra`ivanja, uzobrazlo`enje. Ukoliko je du`nik brisan iz sudskog registra,treba prilo`iti sudske dokumente koji to potvr|uju.U glavnoj kategoriji 140000-Kratkoro~ni plasmani, vode sekratkoro~ni plasmani koji se sastoje od kredita danihpravnim i fizi~kim osobama, radnicima, ostali kratkoro~nikrediti, kao i sumnjiva i sporna potra`ivanja po istima, ostalikratkoro~ni plasmani i njihova ispravka vrijednosti.

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 18/96

Broj 9 – Stranica 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Obvezno je u prora~unu planirati iznos sredstava koja }e seplasirati na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalniizdaci.Plasiranje sredstava mora se zasnivati na ugovoru u kojem }ese precizirati iznos kredita, uvjeti kori{tenja kredita i rokotplate.

Knji`enje kratkoro~nog kredita i plasmana37. Knji`enje danog kredita ili plasmana vr{i se tako {to se za 

visinu odobrenog kredita ili plasmana po ugovoru zadu`iodgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 822000- Izdaciza financijsku imovinu, a odobrava konto 311191 - Ostaleobveze. Po izvr{enoj isplati kredita, odnosno prijenosusredstava na ra~un primaoca zatvara se obveza knji`enjemna teret konta 311191 - Ostale obveze, u korist konta 111111- Transakcijski ra~un. Istovremeno se u Glavnojknjizi evidentira dani kredit ili plasman zadu`enjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz potkategorije 141000 -Kratkoro~ni plasmani za ukupan iznos glavnice, a odobrava konto 511122 - Raspored vi{ka prihoda, za isti iznos.

Knji`enje uplata anuiteta kod vra}anja kredita i plasmana38. Za ukupan iznos primljenog anuiteta u Riznici zadu`uje se

transakcijski ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki kontoiz potkategorije 813000 Primici od financijske imovine, za iznos rate i odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe721300-Kamate i dividende primljene od pozajmica i u~e{}a u kapitalu, za iznos kamate.Istodobno se vr{i knji`enje smanjenja potra`ivanja putemGlavne knjige tako {to se zadu`uje konto 511122-Rasporedvi{ka prihoda, za iznos rate, a odobrava odgovaraju}i kontoiz potkategorije 141000-Kratkoro~ni plasmani za isti iznos.Transakcije davanja kredita i plasmana i transakcije povrata anuiteta vr{e se preko transakcijskog ra~una Riznice.Na kontima glavne kategorije 160000-Financijski iobra~unski odnosi s drugim povezanim jedinicama evidentiraju se potra`ivanja iz financijskih i obra~unskihodnosa s drugim povezanim prora~unskim jedinicama.Na razini Federacije na kontima ove glavne kategorije

evidentiraju se obra~unski odnosi s povezanim prora~unskim  jedinicama koji su proistekli iz internih poslovnih odnosa.Vrijednosno i po vrstama, stanja iskazana na kontima glavnekategorije 160000 - Financijski i obra~unski odnosi s drugimpovezanim jedinicama, kod jednog prora~unskog korisnika kao potra`ivanja, moraju korespondirati sa stanjemiskazanim na kontima glavne kategorije 360000-Financijski iobra~unski odnosi s drugim povezanim jedinicama, koddrugog prora~unskog korisnika kao obveza.Procedure vezane za transakcije iz internih poslovnih odnosa regulirane su posebnim Uputom o procesiranju transakcija izinternih poslovnih odnosa federalnih prora~unskih korisnika.Budu}i da se obveze i potra`ivanja po istoj osnovi knji`ekod dva prora~unska korisnika, a zatvaranje tih internihodnosa se obavlja u Riznici, korisnici prora~una su obveznida interne fakture knji`e i me|usobno uskla|uju u roku od

osam dana od dana ispostavljanja, odnosno zaprimanja fakture.

19 - Kratkoro~na razgrani~enja39. Na kontima kratkoro~nih razgrani~enja evidentiraju se:

 – unaprijed obra~unati, a nenapla}eni prihodi – unaprijed pla}eni rashodiKnji`enja na kratkoro~nim razgrani~enjima vr{e se kad seobveza stvori i plati u jednom obra~unskom razdoblju, a tro{kovi }e nastati i evidentirati se u razdoblju do 12 mjeseci.Primjer: ako je prora~unski korisnik sklopio ugovor ozakupu poslovnog prostora na godinu dana i u cijelostiizmirio ugovoreni iznos, tijekom obra~unskog razdoblja knji`i se na sljede}i na~in:  – za iznos koji }e evidentirati kao tro{ak do kraja 

obra~unskog razdoblja tereti se konto 613611 -

Unajmljivanja prostora ili zgrada, a za razliku izme|utog iznosa i ukupne obveze koja se odnosi na tro{kovenarednog razdoblja tereti konto 191219 - Ostalirazgrani~eni rashodi, dok se za ukupan iznos obveze pougovoru odobrava konto iz potkategorije 311000 -Kratkoro~ne teku}e obveze.

 – pra}anje obveza se vr{i u ukupnom iznosu u Riznici, te

se knji`enje vr{i zatvaranjem obveza, odnosnozadu`ivanjem konta iz potkategorije 311000 -Kratkoro~ne teku}e obveze i odobrenjem konta 111111- Transakcijski ra~un.

U narednom obra~unskom razdoblju u skladu s dinamikomevidentiranja tro{ka, knji`enje se vr{i u Glavnoj knjizi(Obrazac broj 3), zadu`enjem konta 613611 - Unajmljivanjeprostora ili zgrada, a odobrenjem konta 191219 - Ostalirazgrani~eni rashodi.

KLASA 2 - ZALIHE40. U klasi 2 - Zalihe, evidentiraju se zalihe materijala i

proizvoda s pripadaju}om razlikom u cijeni i porezom na dodanu vrijednost na materijal i proizvode ukoliko supredmetom prodaje, sitni inventar na zalihi i sitni inventar uupotrebi i auto-gume na zalihi.Na kontima ove klase evidentiraju se sve vrste zaliha materijala i proizvoda neovisno o tomu da li je nabavljen za potrebe prora~unskog korisnika ili za daljnju prodaju.

KNJI@ENJE PROMJENA ZALIHA

Nabava materijala i sitnog inventara41. Nabava materijala i sitnog inventara evidentira se putem dva 

modula za knji`enje i to: – za uredno nabavljeni materijal, a po prijemu fakture od

dobavlja~a, prora~unski korisnik knji`i fakturu, tako {toza ukupan iznos fakture zadu`i odgovaraju}i tro{kovnikonto, a odobri konto iz potkategorije 311000-Kratko-ro~ne teku}e obveze.

 – odmah po prijemu zaliha korisnici prora~una su du`ni da putem Glavne knjige evidentiraju zaprimljene zalihetako {to se tereti odgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 2,a odobri konto 211911-Ispravka vrijednosti materijala 

ili 221911- Ispravka vrijednosti sitnog inventara.Tijekom godine utro{ak materijala se evidentira putemGlavne knjige na teret ispravke vrijednosti materijala, a ukorist zaliha materijala, za vrijednost utro{enog materijala.Sitni inventar, njegovo "tro{enje", knji`i se tako {to se istipreknji`ava s pozicije sitnog inventara na zalihama na poziciju sitnog inventara u upotrebi.Prora~unski korisnik du`an je povremeno, a obvezno na kraju obra~unskog razdoblja, komisijski popisati materijal isitni inventar, o ~emu Komisija sastavlja zapisnik i dajeprijedlog o na~inu knji`enja eventualno utvr|enog manjka,vi{ka i rashodovanje.

Knji`enje utvr|enog vi{ka po inventuri42. Za iznos utvr|enog vi{ka materijala i sitnog inventara, na 

temelju zapisnika popisne komisije i odluke rukovodioca 

prora~unskog korisnika, zadu`uje se putem Glavne knjigeodgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 2, a odobrava konto211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, po prosje~nim cijenama.

Knji`enje utvr|enog manjka po inventuri43. Sukladno odredbama Pravilnika o knjigovodstvu manjak

zaliha materijala i sitnog inventara se, po odlucirukovodioca, mo`e evidentirati kao potra`ivanje ododgovorne osobe ili kao rashod prora~unskog korisnika.

a) Knji`enje manjka na teret odgovorne osobe44. U ovom slu~aju za iznos manjka zadu`uje se konto

211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2. Manjak zaliha se knji`i kao

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 19/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 19

potra`ivanje od radnika na teret konta 131321-Potra`ivanja od radnika za manjkove, a u korist konta 391191-Razgrani~eni ostali prihodi.Navedene transakcije knji`e se u istom nalogu za knji`enjeputem Glavne knjige.Po izvr{enoj uplati utvr|enog manjka na transakcijski ra~un

Riznice, a na temelju izvoda iz banke u Riznici se zadu`ujekonto 111111 - Transakcijski ra~un, a odobrava konto722791 - Ostale neplanirane uplate.Nakon izvr{ene uplate prora~unski korisnik vr{i zatvaranjepotra`ivanja.

b) Knji`enje manjka na teret prora~unskog korisnika45. U ovom slu~aju za iznos manjka zadu`uje se konto

211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2, po prosje~noj cijeni.

c) Knji`enje rashodovanog materijala i sitnog inventara46. Rashodovanje materijala i sitnog inventara (na zalihi i u

upotrebi) po odluci rukovodioca korisnika prora~una vr{i setako {to se za iznos, koji je utvrdila popisna komisija,zadu`uje konto ispravke, a odobrava odgovaraju}i konto

zaliha.Zavr{na knji`enja zaliha materijala47. Kod zavr{nih knji`enja na kraju godine, nakon izvr{enog

popisa, za iznos salda zaliha materijala potrebno je izvr{itiispravku rashoda materijala i sitnog inventara, zadu`enjemkonta 191311- Ispravka zaliha na kraju godine, a odobrenjem konta 613491-Ispravka, zalihe na kraju godine,~ime se evidentira ispravka tro{kova za neutro{ene zalihematerijala.U idu}oj fiskalnoj godini, odmah nakon knji`enja po~etnihstanja, prora~unski korisnici su du`ni putem Glavne knjigeizvr{iti knji`enje na teret konta 613491- Ispravka za zalihena kraju godine, a u korist konta 191311- Ispravka zaliha na kraju godine, za iznos salda ovog konta.Budu}i da prenesene zalihe odmah terete tro{kove u

narednoj godini, prora~unski korisnici su obavezni da prilikom planiranja prora~una planiraju tro{kove za materijalnajmanje u visini prenesenog salda 613491 - Ispravka za zalihe na kraju godine.

KLASA 3 - KRATKORO^NE OBVEZE IRAZGRANI^ENJA48. Kratkoro~ne obveze su obveze s rokom dospije}a kra}im od

 jedne godine.Prema Zakonu o prora~unima u Federaciji Bosne iHercegovine, prora~unski korisnici su samostalni u stvaranjuobveza do visine sredstava planiranih prora~unom, a odgovornost za stvaranje obveza je na rukovodiocuprora~unskog korisnika.Kratkoro~ne obveze obuhva}aju sljede}e kategorije konta:310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira 330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi340000 - Obveze prema radnicima 360000 - Financijski i obra~unski odnosi s drugimpovezanim jedinicama 390000 - Kratkoro~na razgrani~enja 310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze

49. Na kontima potkategorije 311000 - Kratkoro~ne teku}eobveze, evidentiraju se kratkoro~ne obveze iz teku}egposlovanja prema strukturi Kontnog plana. U kratkoro~neteku}e obveze spadaju:311100 - Kratkoro~ne obveze prema pravnim osobama,311200 - Kratkoro~ne obveze prema fizi~kim osobama,311300 - Obveze za kori{tenje stalne prora~unske rezerve311900 - Ostale kratkoro~ne obveze.

320000 - Obveze po osnovi vrijednosnih papira 50. U potkategoriji 321000 - Obveze po osnovi vrijednosnih

papira evidentiraju se obveze na temelju vrijednosnih papira prema nazivima pojedinih konta s rokom kra}im od jednegodine.U ovoj potkategoriji evidentiraju se obveze po izdanim

~ekovima, mjenicama, obveznicama i ostalim vrijednosnimpapirima, a prema Analiti~kom kontnom planu.

330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi51. U potkategoriji 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi

evidentiraju se primljeni financijski i robni krediti s rokomvra}anja do jedne godine, kao i dospjele obveze poanuitetima dugoro~nih kredita. Krediti iz inozemstva uinozemnoj valuti vode se u KM i bilanciraju se po srednjemte~aju Centralne banke Bosne i Hercegovine.Za primljeni zajam u devizama daje se instrukcija banci okonvertiranju deviza u KM.Knji`enje primljenog kredita vr{i se tako {to se, u moduluGlavne knjige, za ukupan iznos tog kredita zadu`iTransakcijski ra~un, a odobri odgovaraju}i analiti~ki kontoiz glavne kategorije 810000 - Kapitalni primici. Istovremenose po toj osnovi evidentira obveza za primljeni kredit tako{to se za iznos tog kredita zadu`i odgovaraju}i analiti~kikonto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anih sredstava, a odobri odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 331000- Kratkoro~ni krediti i zajmovi.Uplatiocu kredita se daje instrukcija o uplatnom ra~unu na koji }e se izvr{iti uplata.Po dospije}u obveze za pla}anje (bilo da se radi o pla}anjuanuiteta ili ukupnog duga) vr{i se knji`enje anuiteta koji seknji`i tako {to se za iznos rate zadu`i odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci, za iznos kamate, zadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 616000-Izdaci za kamate, a za ukupan iznosanuiteta odobri analiti~ko konto iz glavne kategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obveze.Pla}anjem te obveze od strane Riznice i dobivanja izvoda odbanke zatvara se konto iz glavne kategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obveze.Nakon toga se putem Glavne knjige u Riznici vr{i knji`enjesmanjenja obveza po kreditu tako {to se za pla}eni iznos ratezadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije331000-Kratkoro~ni krediti i zajmovi, a odobri odgovaraju}ikonto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anih sredstava.Za iznos otplate primljenog kredita, u prora~unu FederacijeBiH mora se planirati iznos na odgovaraju}im pozicijama glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.Ukoliko je kredit primljen u devizama, mogu se pojavitinegativne ili pozitivne te~ajne razlike. U tom slu~ajuobavezno je, na temelju te~ajne liste, po srednjem te~ajuCentralne banke Bosne i Hercegovine izvr{iti obra~unte~ajnih razlika i za utvr|ene negativne te~ajne razlike, uGlavnoj knjizi zadu`iti odgovaraju}i analiti~ki konto izpodgrupe 511120 - Izvori nov~anih sredstava, a odobriti

odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 331000 -Kratkoro~ni krediti i zajmovi u Glavnoj knjizi, prijepla}anja.Unos obveze za pla}anje anuiteta vr{i se odobrenjem konta glavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obveze, za iznos anuiteta i te~ajne razlike, a zadu`enjem odgovaraju}egkonta iz glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci za iznosglavnice, odgovaraju}eg konta glavne potkategorije 616000- Izdaci za kamate za iznos kamata i konto 613831 - Izdaciza negativne te~ajne razlike, za iznos te~ajne razlike.Po izvr{enom pla}anju u Riznici, a na temelju izvoda bankezatvara se konto glavne kategorije 310000 - Kratkoro~neteku}e obveze.Nakon toga se putem Glavne knjige u Riznici vr{i knji`enjesmanjenja obveza po kreditu tako {to se za pla}eni iznos rate

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 20/96

Broj 9 – Stranica 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

i te~ajne razlike zadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi, a odobri odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120 - Izvorinov~anih sredstava.Kod pozitivnih te~ajnih razlika, prije unosa obveze za pla}anje anuiteta, u Glavnoj knjizi se zadu`uje odgovaraju}i

analiti~ki konto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~ni kreditii zajmovi, a odobrava konto 191211 - Razgrani~ene te~ajnerazlike.Na kraju godine, prije zaklju~nih knji`enja, Sektor za upravljanje dugom ispostavlja nalog za knji`enje kojim vr{iprijenos salda konta 191211 - Razgrani~ene te~ajne razlikena odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anihsredstava.

340000 - Obveze prema radnicima

52. Obveze prema radnicima su po svojoj prirodi kratkoro~ne.Pod ovim obvezama se podrazumijevaju obveze po osnovipla}a i naknada pla}a kao i sve obveze prema radnicima kojenemaju karakter pla}a.

360000 - Financijski i obra~unski odnosi s drugimpovezanim jedinicama

53. Konta u ovoj kategoriji uvijek korespondiraju kontima na kojima je evidentirano potra`ivanje iz internih poslovnihodnosa. Budu}i da se obveze i potra`ivanja po istoj osnoviknji`e kod dva prora~unska korisnika, a zatvaranje tihinternih odnosa se vr{i u Riznice, korisnici prora~una suobvezni da interne fakture knji`e i me|usobno uskla|uju uroku od osam dana od dana ispostavljanja, odnosno prijema fakture.

390000 - Kratkoro~na razgrani~enja

54. Na kontima glavne kategorije 390000-Kratkoro~na razgrani~enja, vode se unaprijed napla}eni prihodi po svimosnovama i obra~unati nepla}eni, odnosno nedospjelirashodi po svim osnovama ako se razgrani~avaju na rok dogodine dana.Sukladno Uputi o otvaranju posebnih namjenskih

transakcijskih ra~una, na~inu planiranja, prikupljanja,evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnihnamjenskih transakcijskih ra~una otvorenih kao podra~una uokviru Jedinstvenog ra~una Riznice, neutro{ena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena poosnovu donacija), a prije izrade godi{njeg obra~una, sepreknji`avaju na vremenska razgrani~enja. Knji`enje se vr{iu modulu Glavne knjige odobrenjem odgovaraju}eganaliti~kog konta glavne grupe 391100-Razgrani~eni prihodii odobrenjem odgovaraju}eg konta grupe 7, sa predznakomminus (-), uz obvezan unos subanaliti~kog konta po nazivupodra~una.Razgrani~ene prihode korisnici prora~una u narednojfiskalnoj godini preknji`avaju sa konta vremenskihrazgrani~enja na odgovaraju}i konto grupe 7.

KLASA 4 - DUGORO^NE OBVEZE IRAZGRANI^ENJA55. Na kontima klase 4 evidentiraju se obveze koje dospijevaju

u roku duljem od jedne godine. Sukladno Pravilniku oknjigovodstvu, kao dugoro~ne obveze knjigovodstveno seiskazuju i one obveze ~iji je rok kra}i od jedne godine, a izvorno su formirane s ugovorenim rokom duljim od godine.Kratkoro~ne obveze po ugovoru o reprogramiranju duga mogu se pretvoriti u dugoro~ne. U tom slu~aju, na temeljutakvog ugovora, obvezno je prethodno isknji`iti dug sa konta klase 3 i evidentirati ga na odgovaraju}im kontima klase 4.U okviru klase 4 vode se: – 410000 - Dugoro~ni krediti i zajmovi, – 420000 - Ostale dugoro~ne obveze – 490000 - Dugoro~na razgrani~enja.

Za dospjele rate kredita u fiskalnoj godini potrebno je uprora~unu planirati odgovaraju}i iznos sredstava na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci i odgovaraju}iiznos za obra~unate kamate na odgovaraju}oj pozicijitro{kova.Kod kredita dobivenih u devizama potrebno je na odre|enojtro{kovnoj poziciji u prora~unu planirati i odgovaraju}i iznossredstava za eventualne te~ajne razlike.Sektor za upravljane dugom sa~injava amortizacijski plan,koji obvezno sadr`i podatke o kreditoru, ukupnom iznosuduga, eventualnom grace razdoblju, iznos rate i kamate.

Knji`enje dugoro~nih kredita56. Primljeni dugoro~ni kredit knji`i se na temelju izvoda banke

zadu`enjem Transakcijskog ra~una, a odobrenjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije 810000- Kapitalni primici. Istodobno se u Glavnoj knjizi Riznicezadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz podgrupe 511120 -Izvori nov~anih sredstava, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 410000 - Dugoro~nikrediti i zajmovi u iznosu primljenog kredita.Knji`enje otplate anuiteta po dugoro~nom kreditu

57. Na temelju podataka iz amortizacijskog plana, Sektor za 

upravljanje dugom koji prati dugoro~ni kredit i o istom vodipomo}nu knjigu, sastavlja nalog za pla}anje anuiteta, kojim sezadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije820000 - Kapitalni izdaci, za iznos rate i zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 616000 - Izdaciza kamate, za iznos kamate, a odobrava odgovaraju}i konto izpotkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi.Pla}anje anuiteta se vr{i u Riznici i knji`i se na teret odgovaraju}eg konta iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi, a u korist konta 111111 - Transakcijskira~un.Nakon izvr{enog pla}anja, Sektor za upravljanje dugom uGlavnoj knjizi evidentira otplatu glavnice, tako {to zadu`iodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije 410000 -Dugoro~ni kredit i zajmovi, a odobrava odgovaraju}i analiti~kikonto iz podgrupe 511120 - Izvori nov~anih sredstava.

Obveza Sektora za upravljanje dugom je da prati dugoro~nekredite kumulativno i subanaliti~ki po kreditoru.

49. - Dugoro~na razgrani~enja58. Polaze}i od obveze primjene modificiranog akrualnog

na~ela, po kojem se prihodi priznaju kad su mjerljivi iraspolo`ivi, a rashodi se knji`e u razdoblju na koje seodnose, odnosno dugoro~no se razgrani~avaju pla}enitro{kovi koji se odnose na razdoblje dulje od jedne godine.Nagla{ava se da se rezerviranja po osnovi rizika i obveza mogu vr{iti samo ako je to i prora~unom predvi|eno.

KLASA 5 - IZVORI STALNIH SREDSTAVA59. Prema Pravilniku o knjigovodstvu, pod izvorima stalnih

sredstava podrazumijevaju se izvori koji prora~unskomkorisniku stoje na raspolaganju neograni~eno (neodre|eno)

vrijeme, odnosno koji nemaju unaprijed utvr|en rokdospije}a.Prema klasifikaciji iz kontnog plana osnovni izvori stalnihsredstava prora~una i prora~unskih korisnika prema njihovom porijeklu mogu biti:  – 510000 - Izvori stalnih sredstava, koji predstavljaju

sredstva Federacije BiH, stavljena na trajnoraspolaganje, te

 – 520000 - Ostali izvori sredstava, ulozi i drugi.U okviru glavne kategorije 510000 - Izvori stalnih sredstava evidentiraju se:  – izvori stalnih sredstava (konto 511111), kao njihova 

pove}anja po osnovi izgradnje, rekonstrukcije,kupovine ili stjecanja na drugi na~in, odnosno smanjenja po osnovi njihovog otpisa (ispravke vrijednosti),rashodovanja, prodaje ili drugih otu|enja,

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 21/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 21

 – izvori nov~anih sredstava (konta 511121 do 511129), uvidu primitaka od prodaje stalnih sredstava, rasporeda vi{ka prihoda, primljenih transfera i donacija za kapitalne namjene iz svih izvora, uzetih zajmova ikredita za kapitalne namjene i ostali primici za kapitalneizdatke) i

 – izvori ostalih sredstava (konto 511131).

Pravilnik predvi|a da se u glavnoj grupi 510000 - Izvoristalnih sredstava vode i analiti~ka konta nov~anog inaturalnog dijela stalnih sredstava.Na kontu 521111 - Ostali izvori sredstava evidentiraju sestalni izvori po osnovi trajnih uloga drugih osoba,organizacija i subjekata, u sredstvima svih oblika.Pored navedenih stalnih izvora na klasi 5 evidentiraju se i: – izvori sredstava rezervi (glavna kategorija 530000), kao

posebna kategorija izvora koja se formira ili putemobveznih izdvajanja po zakonu (zakonske rezerve) ilislobodno, na na~in i u iznosima utvr|enim internimaktima i odlukama Vlade Federacije BiH.

  – neraspore|eni vi{ak prihoda, odnosno rashoda (konto591111).

Knji`enja u okviru klase 5 sadr`ana su i obja{njena u okviruonih primjera koji su navedeni za kapitalne primitke i

izdatke (izgradnja, nabava, otpis, rashodovanje i prodaja stalnih sredstava, donacije i zadu`ivanja za kapitalne izdatke,dugoro~ni plasmani i drugo), kao i kod primjera utvr|ivanja,evidentiranja i raspore|ivanja razlike prihoda i rashoda.

KLASA 6 - RASHODI60. Na temelju Zakona o Riznici i Uredbe o ra~unovodstvu,

rashodi se priznaju i ra~unovodstveno evidentiraju umomentu stvaranja, tj. u razdoblju na koji se odnose, bezobzira kada }e obveze po tim rashodima biti izmirene.Obveza prora~unskih korisnika je da se prilikom stvaranja obveza, odnosno rashoda, pridr`avaju odobrenogoperativnog prora~una, a obveza Riznice je da u skladu sa zakonskim prioritetima i raspolo`ivim nov~anim sredstvima na Jedinstvenom ra~unu Riznice izmiri te obveze.Sve prispjele fakture-ra~uni do 31. sije~nja koje se odnose na 

obveze nastale u prethodnoj godini, knji`e se pod 31.12.prethodne godine, odnosno kao tro{ak prethodne godine.Prema analiti~kom kontnom planu za prora~un i prora~unskekorisnike, rashodi su razvrstani u sljede}e dvije glavnekategorije: – 610000 - Teku}i rashodi i – 680000 - Doznake ni im potro{a~kim jedinicama 

61 - Teku}i izdaci61. Prema vrstama i potkategorijama Kontnog plana teku}i

rashodi obuhva}aju: – 611000 - Pla}e i naknade tro{kova zaposlenih – 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi – 613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge – 614000 - Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi – 615000 - Kapitalni transferi – 616000 - Izdaci za kamate

Kako se iz naziva navedenih konta vidi, u glavnu kategorijukonta 610000 - Teku}i rashodi spadaju oni rashodi koji sunu`ni za poslovanje i funkcioniranje prora~unskih korisnika.611100, 611200 i 612000 - Bruto pla}e i naknade pla}a,naknade tro{kova zaposlenih i doprinosi poslodavca i ostalidoprinosi

62. U rizni~nom poslovanju na nivou Federacije BiH obra~un iisplata pla}a je centralizirana. Centralizirani obra~un pla}epredstavlja pomo}nu knjigu u okviru informacijskog sustava Riznice. Organizacijska podjela poslova utvr|ena je izme|ukorisnika prora~una i Ministarstva financija, odnosnoRiznice. U okviru Riznice formiran je Glavni operativnicentar, a za potrebe obra~una pla}a prora~unskih korisnika irealizacije ovih poslova formirani su Pomo}ni operativnicentri s to~no definiranim obvezama i zadacima.

Prora~unski korisnici u pomo}nim operativnim centrima unose podatke u svoju pomo}nu knjigu kroz posebaninformacijski sustav za obra~un i obradu pla}a. U Glavnomoperativnom centru se vr{i obra~un i priprema za isplatupla}a i naknada, uplata poreza i doprinosa i drugih vrsta pla}anja vezanih za pla}e i naknade. Tako|er se vr{i unospodataka svih vrsta odbitaka zaposlenika prora~unskihkorisnika.Za isplatu neto pla}a i naknada pla}a, bankama se prenosiukupan iznos za ukupan broj zaposlenih koji u toj banciimaju otvorene teku}e ra~une. Istodobno se bankama dostavljaju popisi u pisanoj i elektroni~koj formi, sa svimpodacima o pojedina~nim pla}ama, naknadama pla}a idodatnim primanjima.Posebno se isti~e da naknade po osnovi bolovanja preko 42dana ne predstavljaju rashode prora~unskih korisnika, zato{to }e se ti izdaci prora~unskom korisniku refundirati, alipredstavljaju njihove rashode dok se ne izvr{i refundiranje.Kantonalnim propisima regulirano je koje obvezeposlodavca }e refundirati Zavod za zdravstveno osiguranje.Sredstva za isplatu pla}a i naknada pla}a planiraju se na kontima glavne grupe 611100 - Bruto pla}e i naknade pla}a.

Prilikom obra~una i isplate pla}a i naknada pla}a, kao ibolovanja preko 42 dana tereti se konto 611100 - Brutopla}e i naknade pla}a.Imaju}i u vidu obvezu kantonalnog Zavoda zdravstvenogosiguranja za refundiranjem bolovanja preko 42 dana, kao imogu}nost procesiranja transakcija po sada{njim softverskimrje{enjima, knji`enje naknada bolovanja preko 42 dana vr{ise na sljede}i na~in:Isplatu pla}a i knji`enje te isplate vr{i Riznica, a nakon toga prora~unski korisnik je obvezan podnijeti pismeni zahtjevkantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za refundiranje naknada bolovanja preko 42 dana.Na temelju ovjerenog zahtjeva, putem modula Glavneknjige, prora~unski korisnik knji`i potra`ivanje za bolovanjeod Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako {to zadu`i konto131391-Ostala potra`ivanja i zadu`i konto 611113 -

Naknade za bolovanja preko 42 dana, s predznakom mi nus(-), uz obvezan unos organizacijskog koda prora~unskogkorisnika.U navedenom zahtjevu prora~unski korisnik navest }etransakcijski ra~un Riznice na koji treba izvr{iti refundiranje.Nakon {to Zavod zdravstvenog osiguranja izvr{i refundiranjeuplatom na transakcijski ra~un i po dobivanju izvoda izbanke kojim se potvr|uje ta transakcija, u Riznici se vr{izatvaranje potra`ivanja.Knji`enje obustave iz pla}a zaposlenika, po osnoviprekora~enja tro{kova telefona vr{i se zadu`enjem konta 613322 - Izdaci telefonskih i po{tanskih usluga (PTT) spredznakom minus (-) i zadu`enjem konta 111111 -Transakcijski ra~un.Ukoliko se obveza po osnovi prekora~enja izmiri u narednojfiskalnoj godini, ta uplata se knji`i na teret konta 111111 -

Transakcijski ra~un u korist konta 722721 - Uplate za prekora~enje tro{kova PTT usluga.Obra~un naknada iz radnog odnosa i po osnovi radnogodnosa vr{i se u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonomo pla}ama i naknadama policijskih slu`benika FederacijeBosne i Hercegovine i Uredba o naknadama koje nemajukarakter pla}e, kolektivnim ugovorima. Navedenimpropisima utvr|ena su, ne samo prava na naknade i isplatepo raznim osnovama, nego i ograni~enja u pogledu visine tihnaknada.Prilikom obra~una i isplate raznih naknada obvezno jeprimjenjivati i propise o oporezivanju tzv. propisi ooporezivanju dodatnih osobnih primanja. Porezni tretman tihisplata utvr|en je Zakonom o porezu na dohodak.

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 22/96

Broj 9 – Stranica 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge63. Na kontu potkategorije 613000 - Izdaci za materijal i usluge,

knji`e se izdaci za materijal i usluge i to: – 613100 - Putni tro{kovi, – 613200 - Izdaci za energiju, – 613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, – 613400 - Nabava materijala i sitnog inventara, – 613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva  – 613600 - Unajmljivanje imovine, opreme i

nematerijalne imovine, – 613700 - Izdaci za teku}e odr`avanje, – 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 

platnog prometa, – 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge.Kako je Analiti~ki kontni plan sastavni dio Pravilnika oknjigovodstvu, to je svaki prora~unski korisnik obvezanpridr`avati se odredaba koje nala`u posebno evidentiranjenavedenih rashoda.

613100 - Knji`enje tro{kova slu`benog puta64. Svi tro{kovi vezani za slu`bena putovanja kako u zemlji tako

i u inozemstvu evidentiraju se na odgovaraju}im analiti~kimkontima iz glavne grupe 613100 - Putni tro{kovi.

Tro{kovi slu`benih putovanja obuhva}aju:  – tro{kove prijevoza na slu`benom putovanju (javnimprijevoznim sredstvima ili osobnim automobilom),

 – tro{kove smje{taja na slu`benom putovanju i – tro{kove dnevnica za vrijeme slu`benog putovanja.sPostupak odobravanja slu`benih putovanja, isplata akontacija i obra~un putnih tro{kova utvr|uje se Uredbom onaknadama tro{kova za slu`bena putovanja i Odlukom ovisini dnevnica za slu`bena putovanja, kao i drugimpropisima kojima se odre|uje visina dnevnica, kategorija smje{taja, vrsta prijevoza i dr, te aktom kojeg donosi iputnim nalozima koje potpisuje odgovorna osoba prora~unskog korisnika.Za kori{tenje osobnog automobila u slu`bene svrherukovodilac prora~unskog korisnika mora dati odobrenje na temelju kojeg zaposlenik ima pravo na tro{kove puta u visinipropisanog postotka koji se primjenjuje na cijenu goriva ibroj prije|enih kilometara. Ti tro{kovi knji`e se kao putnitro{kovi u okviru navedene grupe konta.Tro{kovi goriva, bez obzira {to se pravdaju ra~unom, nepriznaju se kao tro{kovi slu`benog puta, po{to je u okvirupropisanog postotka za naknadu ura~unat i ovaj tro{ak.Kori{tenje slu`benog vozila za vrijeme slu`benog puta neproizvodi tro{kove slu`benog puta, a eventualni tro{kovi za gorivo u ovom slu~aju nisu tro{ak slu`benog puta ve} se istiknji`e na odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva.

613200- 613900 - Materijalni tro{kovi i ugovorene i drugeposebne usluge65. Na glavnim grupama konta od 613200 - Izdaci za energiju

do 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, evidentirajuse i knji`e svi materijalni tro{kovi po na~elu modificiranog

nastanka doga|aja.614000- Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi66. Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi obuhva}aju sljede}e

potkategorije konta: – 614100 - Teku}i transferi drugim razinama vlasti, – 614200 - Teku}i transferi pojedincima, – 614300 - Teku}i transferi neprofitnim organizacijama, – 614400 - Subvencije javnim poduze}ima, – 614500 - Subvencije privatnim poduze}ima i

poduzetnicima, – 614600 - Subvencije financijskim institucijama, – 614700 - Teku}i transferi u inozemstvo, – 614800 - Drugi teku}i rashodi.Pod teku}im transferima podrazumijevaju se sva izvr{ena nepovratna davanja za teku}e svrhe, tj ona nepovratna 

davanja koja nisu dana u svrhu nabave kapitalne imovine.Kategorija konta 614000 je u analiti~kom kontnom planurazra|ena prema primaocima kojima se daju transferi za teku}esvrhe. Teku}i transferi podrazumijevaju i sve isplate i nepovratna davanja op}e prirode drugim razinama vlasti, za koje svrha nijeunaprijed odre|ena, pa ~ak i onda ako se ta sredstva kodprimatelja djelomi~no koriste za financiranje nabave stalnihsredstava (kapitalne imovine). To zna~i da se kod davatelja transfera kao teku}i transferi iskazuju i svi oni transferi ~ija namjena nije unaprijed definirana, a da je pravo korisnika takvihtransfera da sami odre|uju namjene u koje }e ih iskoristiti.Izdaci za teku}e transfere se planiraju u prora~unu poodre|enim namjenama, a definiraju se Zakonom o izvr{enjuprora~una za odgovaraju}u fiskalnu godinu. Izvr{avanjetransfera se vr{i u skladu sa aktima resornog ministarstva,odlukom rukovodioca i/ili Programom i odlukom VladeFederacije BiH. Specifi~no je izvr{avanje po osnovipotkategorije konta 614800 - Drugi teku}i rashodi, s kojih sevr{e povrati vi{e upla}enih prihoda iz prethodnih godina poosnovu rje{enja o povratu izdanih od nadle`nih organa, kao ipo osnovi redovnih presuda i sudskih izvr{nih rje{enja.Pod subvencijama se podrazumijevaju sva izvr{ena nepovratna davanja iz prora~una, javnim ili privatnim poduze}ima,

poduzetnicima, financijskim institucijama ili posebnim tr`i{nimproizvo|a~ima (obrtnik, seljak i drugi proizvo|a~i usluga na tr`i{tu). Subvencije se koriste pod razli~itim nazivom i toregresi, kompenzacije, premije, nadomjesci, povrati i dr.Njihova naj~e{}a namjena je: smanjivanje cijene za kona~nogkorisnika, stimuliranje proizvodnje-poticanje proizvodnje,za{tita standarda stanovni{tva i dr.

615000 - Kapitalni transferi67. Pod kapitalnim transferima se podrazumijevaju sva izvr{ena 

nepovratna davanja u svrhu nabave kapitalne (dugotrajne,stalne) imovine i kapitalnih ulaganja koja predstavljajustalno sredstvo nekog druge pravne osobe.Kod kapitalnih transfera se podrazumijeva da je kapitalna namjena danog transfera unaprijed poznata (utvr|ena,planirana) tj da je unaprijed poznato da }e sredstva transfera 

kod primatelja biti kori{tena isklju~ivo za kapitalne namjene.Nepovratna davanja ~ija svrha nije unaprijed definirana ipoznata, smatraju se teku}im, a ne kapitalnim transferima.Kategorija konta 615000 u analiti~kom kontnom planurazra|ena je prema primateljima kojima se daju kapitalnitransferi. – 615100 - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti, – 615200 - Kapitalni transferi pojedincima  – 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim

organizacijama  – 615400 - Kapitalni transferi javnim poduze}ima  – 615500 - Kapitalni transferi privatnim poduze}ima i

poduzetnicima  – 615600 - Kapitalni transferi financijskim institucijama  – 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvo.Kapitalni transferi se planiraju u prora~unu prema 

primaoteljima kapitalnih transfera. Realizacija kapitalnihtransfera se vr{i u skladu s aktima resornog ministarstva,odlukom rukovodioca i/ili odlukom Vlade Federacije BiH.

689000 - Rashodi od internih transakcija68. U okviru ove potkategorije knji`e se rashodi nastali iz

internih poslovnih odnosa izme|u korisnika prora~una isterazine vlasti, a obveza iz internih transakcija se evidentira na kontu 361319 - Obveze prema internim dobavlja~ima.Procesiranje transakcija iz internih poslovnih odnosa regulira se posebnom Uputom o procesiranju transakcija iz internihposlovnih odnosa federalnih prora~unskih korisnika.

690000 - Raspored rashoda69. Konta glavne kategorije 690000 - Raspored rashoda slu`e

isklju~ivo za zaklju~na knji`enja kod izrade godi{njeg

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 23/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 23

obra~una. Preko ovih konta vr{i se zatvaranje rashoda na kraju godine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine uTrezoru se vr{i zatvaranje salda na ovim ra~unima, njihovimprijenosom na konto 591111 - Neraspore|eni vi{ak prihoda irashoda.

KLASA 7 - PRIHODI

70. Sukladno odredbama Zakona o Riznici, Uredbe ora~unovodstvu i Pravilnika o knjigovodstvu prihodi sepriznaju u ra~unovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivii raspolo`ivi.Zakonom o Riznici je propisano da se svi prihodi, pa ivlastiti prihodi prora~unskih korisnika, upla}uju na Jedinstveni ra~un Riznice.Odredbe Uredbe o ra~unovodstvu i Pravilnika oknjigovodstvu kod evidentiranja prihoda obavezuju na primjenu na~ela modificiranog akrualnog sustava, po kojemse prihodi priznaju u onom obra~unskom razdoblju u kojemsu mjerljivi i raspolo`ivi. Prihodi su mjerljivi ako ih jemogu}e iskazati vrijednosno, a raspolo`ivi su kad sunapla}eni unutar obra~unskog razdoblja.Samo napla}eni prihodi za teku}u fiskalnu godinu jesuprihodi te godine. To zna~i da se napla}eni prihodi sa 31.12.teku}e godine i evidentirani kao takvi na Jedinstvenomra~unu Riznice mogu koristiti za izmirenje obveza nastalihdo 31.12. teku}e godine, koje se evidentiraju do 31. sije~nja naredne godine s datumom Glavne knjige 31.12.Vi{ak prihoda nakon izmirenja prenesenih obveza izprethodne godine se planira u prora~unu za odre|enenamjene, a definiraju se Zakonom o izvr{enju prora~una za teku}u godinu.Prema Zakonu o prora~unima u Federaciji Bosne iHercegovine prihodi prora~una su:1. porezni prihodi utvr|eni zakonom,2. neporezni prihodi kao {to su prihodi od poduzetni{tva i

imovine,3. administrativne i sudske naknade i takse i nov~ane kazne,4. prihodi ostvareni obavljanjem osnovne djelatnosti i

ostalih poslova prora~unskih korisnika na tr`i{tu5. doma}e i inozemne potpore (transferi i donacije).Prema kontnom planu prihodi se razvrstavaju u sljede}eosnovne kategorije:

710000 - Prihodi od poreza koji se razvrstavaju na potkategorije:711000 - Porezi na dobit pojedinaca i poduze}a 712000 - Doprinosi za socijalnu za{titu713000 - Porezi na pla}u i radnu snagu (zaostale uplateporeza)714000 - Porez na imovinu715000 - Doma}i porezi na dobra i usluge (zaostale obvezena temelju poreza na promet dobara i usluga)716000 - Porez na dohodak717000 - Prihod od neizravnih poreza 

719000 - Ostali porezi.720000 - Neporezni prihodi koji se razvrstavaju napotkategorije:

721000 - Prihodi od poduzetni~kih aktivnosti i imovine iprihodi od pozitivnih te~ajnih razlika 722000 - Naknade i takse i prihodi od pru`anja javnih usluga 723000 - Nov~ane kazne (neporezne prirode)730000 - Teku}i transferi (transferi i donacije) koje serazvrstavaju na potkategorije:

731000 - Primljeni teku}i transferi od inozemnih vlada ime|unarodnih organizacija

732000 - Primljeni teku}i transferi od ostalih razina vlasti733000 - Donacije

770000 - Prihodi po osnovi zaostalih obveza

780000 - Prihodi iz prora~una i prihodi od internihtransakcija:

781000 - Prihodi od prora~una za teku}e izdatke789000 - Prihodi od internih transakcija 

790000 - Raspored prihoda791000 - Raspored prihoda

71 - Prihodi od poreza71. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda propisana je pripadnost 

prihoda pojedinim razinama vlasti u nadle`nosti FederacijiBosne i Hercegovine. Ova kategorija konta ima vrlo {irokulepezu prihoda jer su u okviru ovih konta obuhva}eni prihodina svim razinama vlasti u Federaciji BiH. Razlog tome je i~injenica da je Pravilnikom o knjigovodstvu za sveprora~unske korisnike na svim razinama vlasti u FederacijiBiH propisan jedinstven kontni plan.Zakonom o Riznici propisano je da se Jedinstveni ra~unRiznice vodi u okviru Ministarstva financija u Sektoru za Riznice. Sve uplate po osnovi javnih prihoda se vr{e na Ra~un javnih prihoda Federacije BiH. Ugovorenimprocedurama s bankama utvr|en je na~in prikupljanja ievidentiranja javnih prihoda.

72 - Neporezni prihodi72. Za razliku od prihoda od poreza, koji su po prirodi izvorni

prihodi, neporezni prihodi ~ine znatno manju stavku prihoda u prora~unu, {to ne zna~i da se time umanjuje njihov zna~aj.Ova vrsta prihoda je izrazito raznovrsna tako da je ukontnom planu propisan ~itav niz prihoda po ovoj osnovi.Vlastiti prihodi prora~unskih korisnika knji`e se pokorisniku na analiti~kom kontu 722631 - VLASTITIPRIHODI, u skladu s Uputom o prikupljanju, evidentiranju iraspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika prora~una.Prora~unski korisnici koji u okviru svoje djelatnosti ostvaruju  javne prihode, u skladu sa zakonskim propisima, du`ni suvr{iti kontrolu i sravnjenje prihoda korisnika kroz Izvje{}e iz

pomo}ne knjige - modula AP - Pregled i pretra`ivanje "BiHprihodi Prora~una Federacije BiH i poduzimati aktivnosti ucilju blagovremene naplate javnih prihoda.

73 -Teku}i transferi (transferi i donacije)73. Teku}e transferi (transferi i donacije) su primljene

nepovratne nov~ane pomo}i, kako za teku}e potrebe, tako iza financiranje raznih projekata i programa.Donacije su naj~e{}e u nov~anom obliku, ali se mogupojaviti i u obliku opreme, materijala, tehni~ke pomo}i i dr.Ovisno o vrsti donacija razlikuje se i njihovoknjigovodstveno evidentiranjeTeku}i transferi (transferi i donacije) za prora~unskekorisnike se knji`e po korisniku na odgovaraju}emanaliti~kom kontu glavne kategorije 730000 - Teku}itransferi (transferi i donacije).

Donacije se knji`e u skladu s Uputom o otvaranju posebnihnamjenskih transakcijskih ra~una, na~inu planiranja,prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sposebnih namjenskih transakcijskih ra~una otvorenih kaopodra~una u okviru Jedinstvenog ra~una riznice i Zakonomo izvr{enju prora~una.Prema odredbama Pravilnika o knjigovodstvu primljenenenov~ane donacije knji`e se izvan strukture prihoda, tj.evidentiraju se u korist klase 5. - Izvori sredstava, a na teret klase 0 - Stalna sredstva, s tim da se vrijednost koja }e bitiknjigovodstveno evidentirana utvr|uje na temelju procjenekomisije koju odredi ovla{teni predstavnik prora~una.

78 - Prihodi iz prora~una i prihodi iz internih transakcija74. Pravilnikom o knjigovodstvu propisano je da se u ovoj

glavnoj kategoriji evidentiraju prihodi od internih transakcija 

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 24/96

Broj 9 – Stranica 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

proistekli iz internih poslovnih odnosa na odgovaraju}emanaliti~kom kontu 789111 - Prihodi od internih transakcija.Sva ostala analiti~ka konta u ovoj glavnoj kategoriji supredvi|ena u kontnom planu samo za one korisnike koji neprimjenjuju rizni~ni na~in poslovanja.

79 - Raspored prihoda

75. Konta glavne kategorije 790000 - Raspored prihoda, slu`iisklju~ivo za zaklju~na knji`enja kod izrade godi{njihobra~una, jer se preko tih konta vr{i zatvaranje prihoda na kraju godine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine uTrezoru se vr{i zatvaranje salda na ovim ra~unima njihovimprijenosom na ra~un 591111 - Neraspore|eni vi{ak prihoda irashoda.

KLASA 8 - KAPITALNI PRIMICI I IZDACI76. U klasi 8 evidentiraju se nov~ani primici i izdaci koji se

evidentiraju u okviru dvije glavne kategorije:810000 - Kapitalni primici820000 - Kapitalni izdaciU okviru glavne kategorije 810000 - Kapitalni primicievidentiraju se primici koji se odnose na primljene otplatedanih zajmova, povrate udjela u kapitalu, primljene iznose iz

dugoro~nih i kratkoro~nih zajmova, primici za kapitalna ulaganja i primici po osnovi prodaje stalnih sredstava.U okviru glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci,evidentiraju se ispla}eni iznosi za investicije, nabavu stalnihsredstava, pozajmljivanje, u~e{}e u kapitalu i otplate dugova.Kapitalni izdaci i kapitalni primici se planiraju u prora~unu iimaju prora~unsku kontrolu prilikom unosa transakcija.Konta klase 8 se u zaklju~nim knji`enjima na kraju godinezatvaraju u Riznici preko konta 591111 - Neraspore|enivi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 9 - IZVANBILAN^NA EVIDENCIJA78. Na kontima klase 9 evidentiraju se poslovni doga|aji koji

nemaju direktnog utjecaja na sredstva i izvore sredstava, ve}samo otvaraju mogu}nost za takve utjecaje u budu}nosti(davanje jamstava, davanje avala, tu|a sredstva, uvjetna 

potra`ivanja i obveze).Knji`enje se vr{i tako {to se na kontima glavne kategorije910000 - Izvanbilan~na evidencija - Uvjetna potra`ivanja tereti odgovaraju}i analiti~ki konto, a istodobno se odobriodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije 950000 -Izvanbilan~na evidencija - Uvjetne obveze i obrnuto. Ta konta se zatvaraju kada prestane uvjetno potra`ivanje,odnosno uvjetna obveza.Sva knji`enja na kontima klase 9 vr{e se putem modula Glavne knjige.

IX. ZAVR[NE ODREDBE79. Danom stupanja na snagu ovih Ra~unovodstvenih politika 

prestaju da va`e Ra~unovodstvene politike za federalnebud`etske korisnike i Trezor ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 4108).

80. Ove Ra~unovodstvene politike stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Broj 07-02-1040/1121. velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, v. r.

Na osnovu ~lana 61. Zakona o buxetima u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi s ~lanom 2.stav 1. pod a) Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.58/02,19/03 i 79/07), federalni ministar finansija-federalniministar financija donosi

RA^UNOVODSTVENE POLITIKE

ZA FEDERALNE BUXETSKE KORISNIKE I TREZOR1. Ra~unovodstvene politike za federalne buxetske

korisnike i Trezor, primjewiva}e federalni buxetskikorisnici i federalni Trezor.Buxetski korisnici u ~ijem poslovawu se pojavqujudruga~iji odnosi i poslovni doga|aji koji zahtijevajudodatna pravila za wihovo kwi`ewe, du`ni su donijetisvoje ra~unovodstvene politike kojima se reguli{enavedeno, s tim da iste ne smiju odstupati od zakona idrugih propisa i ovih ra~unovodstvenih politika.

I. ZAKONSKA REGULATIVA (OSNOV)

2. Zakonska i druga regulativa za dono{ewe i izvr{ewebuxeta i provo|ewe trezorskog na~ina rada sa javnimprihodima i rashodima je:

 –  Zakon o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08,5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);

 –  Zakon o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 83/09);

 –  Uredba o ra~unovodstvu buxeta u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 87/10);

 –  Pravilnik o kwigovodstvu buxeta u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 1/11);

 –  Buxet Federacije Bosne i Hercegovine;

 –  Zakon o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne iHercegovine;

 –  Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08i 22/09);

 –  Pravilnik o na~inu uplate javnih prihoda buxeta ivanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/10 i 6/11);

 –  Zakon o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i79/07);

 –  Uputstvo o izvr{avawu buxeta sa Jedinstvenog ra~unaTrezora ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj94/07);

 –  Uputstvo o blagajni~kom poslovawu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 94/07);

 –  Uputstvo o procesirawu transakcija po osnovupromjena stalnih sredstava, zaliha, potra`ivawa iblagajni~kog poslovawa broj 08-02-7478-3/03 od21.12.2005. godine;

 –  Uputstvo o procesirawu transakcija iz internihposlovnih odnosa federalnih buxetskih korisnikabroJ 08-02-7478-3/03 od 21.12.2005 godine i broj08-02-7478/03 od 21.10.2003. godine;

 –  Zakon o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);

 –  Zakon o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/05);

 –  Uputstvo o planirawu i ra~unovodstvenomevidentirawu vawskog duga Federacije Bosne iHercegovine u Glavnoj kwizi Trezora ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 69/06 i 78/06);

 –  Uputstvo o otvarawu posebnih namjenskih transak-cionih ra~una, na~inu planirawa, prikupqawa,evidentirawa i raspolagawa sredstvima sa posebnihnamjenskih transakcionih ra~una otvorenih kaopodra~una u okviru Jedinstvenog ra~una Trezora("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 94/07 i 6/11);

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 25/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 25

 –  Uputstvo o prikupqawu, evidentirawu i raspolagawuvlastitim prihodima od strane korisnika buxeta("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 94/07);

 –  Zakon o platama i naknadama u organima vlastiFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH, broj 45/10);

 –  Zakon o platama i naknadama policijskih slu`benikaFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH, broj 45/10);

 –  Uredba o naknadama tro{kova za slu`bena putovawa("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 63/10);

 –  Uredba o naknadama koje nemaju karakter plate("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 63/10);

II. POSLOVNE KWIGE

3. Pravilnikom o kwigovodstvu buxeta u Federaciji Bosne iHercegovine (u daqem tekstu: Pravilnik o kwigovodstvu)regulisano je da su poslovne kwige: Glavna kwiga (kwigaprihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kwiga imovine,obaveza, potra`ivawa i izvora vlasni{tva) i pomo}nekwige.Poslovne kwige su jednoobrazne evidencije o stawu ipromjenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i

rashodima pravnih lica. Poslovne kwige vode se zaposlovnu godinu i predstavqaju osnov za izradu godi{wih ipolugodi{wih finansijskih izvje{taja.Poslovne kwige vode se u skladu sa principima sistemadvojnog kwigovodstva, uva`avaju}i principe urednosti,a`urnosti, dokumentiranosti i vjerodostojnosti.Poslovne kwige mogu se voditi na slobodnim listovima,povezane ili prenijeti na neki od elektronskih medijatako da se po potrebi mogu od{tampati ili prikazati naekranu.Trezorski na~in poslovawa sa javnim sredstvimapodrazumijeva jednu Glavnu kwigu koja se vodi iskqu~ivo ufederalnom Trezoru i postojawe i funkcioniraweJedinstvenog ra~una Trezora.Buxetski korisnici unose podatke i kwi`e u pomo}nimkwigama i u Glavnoj kwizi buxetskog korisnika kojapredstavqa seg ment Glavne kwige Trezora.Glavna kwiga Trezora je sistemska kwigovodstvenaevidencija finansijskih transakcija i poslovnih doga|ajana nivou buxetskih klasifikacija: organizacione,ekonomske, funkcionalne i fondovske.Glavnu kwigu ~ine konta koja predstavqaju pozicijesredstava, izvora sredstava, prihoda i primitaka, rashoda iizdataka. Glavna kwiga vodi se iskqu~ivo u Trezoru za svebuxetske korisnike na nivou organa vlasti koji donosibuxet, kao i na nivou svih pojedina~nih korisnika togbuxeta. Svaki buxetski korisnik ima svoju Glavnu kwigukao segment jedinstvene Glavne kwige.U Glavnu kwigu podaci se unose vrijednosno, za razliku odpomo}nih kwiga iz Pravilnika o kwigovodstvu gdje seunose i podaci po jedinici mjere, koli~ini i vrsti.Pomo}ne kwige se dijele na:a) Pomo}ne kwige za unos podataka u informacioni

sistem Trezorab) Pomo}ne kwige propisane Pravilnikom o

kwigovodstvu i drugim propisima.

a) Pomo}ne kwige za unos podataka u informacioni sistemsu:

 –  pomo}na kwiga za unos naruxbenica (modul PO), –  pomo}na kwiga za unos obaveza (modul AP), –  pomo}na kwiga za pla}awa (modul CE), –  modul glavne kwige korisnika buxeta kao pomo}na

kwiga za Glavnu kwigu Trezora.

b) Pomo}ne kwige propisane Pravilnikom o kwigovodstvusu:

 –  kwiga ulaznih ra~una (KUF),

 –  kwiga izlaznih ra~una (KIF), –  kwiga skladi{ta, –  kwiga (Popis) inventara, –  kwiga (Popis) kapitalne imovine, –  kwiga blagajne, –  registar plata i

 –  kwiga javnog duga.Osim navedenih pomo}nih kwiga koje su obavezne, buxetskikorisnici mogu voditi i druge pomo}ne kwige ~iji oblik isadr`aj odre|uju sami buxetski korisnici.

III. KWIGOVODSTVENE ISPRAVE

4. Kwigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorisanielektronski zapis o nastalom poslovnom doga|aju, koja jepotpisana od strane lica koje je ovla{}eno za sastavqawe ikontrolu kwigovodstvene isprave, a slu`i kao osnov zakwi`ewe u poslovnim kwigama.Kwigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primqenatelefaksom, kopija originalne isprave ili isprava naelektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto~uvawa originalne isprave, odnosno razlog upotrebekopije i ako je potpisana od lica ovla{}enog za zastupawe

pravnog lica ili lica na koje je preneseno ovla{}ewe.Kwigovodstvena isprava sastavqena kao elektronski zapismo`e, umjesto potpisa ovla{}enog lica koje zastupa pravnolice ili lice na koje je preneseno ovla{}ewe, sadr`avatiime i prezime ili drugu prepoznatqivu oznaku licaovla{}enog za izdavawe kwigovodstvene isprave ili morabiti potpisana u skladu sa Zakonom o elektronskompotpisu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 91/06).Sadr`aj kwigovodstvene isprave mora nedvojbeno ivjerodostojno prikazivati vrstu, obim i karakter poslovnepromjene.Vjerodostojnom ispravom se smatra kwigovodstvenaisprava na osnovu koje tre}e lice koje nije u~estvovalo uposlovnom doga|aju mo`e nedvojbeno i bez ikakvih sumwiutvrditi prirodu i obim poslovnog doga|aja, i da jeovjerena od strane rukovodioca buxetskog korisnika ililica koje on pismeno ovlasti, a ~ime se ne umawuje

odgovornost rukovodioca za stvarawe obaveza, kao ni zapravilno i zakonito evidentirawe poslovnih promjena.Urednost podrazumijeva da kwigovodstvene isprave morajubiti napisane uredno, ~itko i jasno i da nema kri`awa idodavawa nepotrebnih podataka, te da sadr`e sve potrebnepodatke za kwi`ewe odre|ene transakcije.Ispravke u kwigovodstvenim ispravama u tekstu ilibrojevima ne smiju se obavqati na na~in da dovedu u sumwuvjerodostojnost kwigovodstvene isprave.Ispravku kri`awem mo`e vr{iti ono lice koje je izdalokwigovodstvenu ispravu i koje }e ispravku istovremenoizvr{iti na svim primjercima izdate kwigovodstveneisprave, {to potvr|uje svojim potpisom, uz stavqawedatuma ispravke.Iznimku ~ine kwigovodstvene isprave o nov~animposlovnim doga|ajima koje se ne smiju popravqati, nego se

poni{tavaju i izdaju nove.Kwigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interneprirode i sastavqaju se u potrebnom broju primjeraka.Kwigovodstvena isprava prije kwi`ewa mora bitiprekontrolisana sa stanovi{ta formalne, su{tinske ira~unske ispravnosti i ovjerena od strane rukovodiocabuxetskog korisnika ili lica koje on pismeno ovlasti.Lica koja sastavqaju i vr{e prijem kwigovodstvenihisprava, du`na su potpisanu ispravu i drugu dokumentacijuu vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostavitira~unovodstvu odmah po izradi, odnosno prijemu, anajkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovnapromjena nastala, odnosno u roku od tri dana od datumaprijema.Uredno likvidirana i ispravna kwigovodstvena ispravaprosqe|uje se kwigovodstvu, gdje se na osnovu we izdaje

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 26/96

Broj 9 – Stranica 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

nalog za kwi`ewe, zatim upisuje podatak u poslovne kwigekwigovodstvenom tehnikom.Lica koja vode poslovne kwige, nakon provedene kontroleprimqenih kwigovodstvenih isprava, du`na sukwigovodstvene isprave prokwi`iti u poslovnim kwigamanarednog dana, a najkasnije u roku od osam dana od danaprijema kwigovodstvene isprave.

Prijem eksterne i interne kwigovodstvene isprave ura~unovodstvo evidentira se kroz Kwigu primqenihdokumenata.

IV. ARHIVIRAWE I ^UVAWE POSLOVNIH KWIGA IKWIGOVODSTVENIH ISPRAVA

5. Poslovne kwige i kwigovodstvene isprave evidentiraju sei ~uvaju u skladu sa Uredbom o ra~unovodstvu buxeta uFederaciji BiH. Kwigovodstvena isprava se ~uva uizvornom materijalnom obliku, ili u elektronskom zapisuili na mikrofilmu, a predstavqaju dokaznu osnovuposlovnih kwiga.Trajno se ~uvaju: –  platne liste ili analiti~ke evidencije o platama u

vezi sa pla}awem doprinosa, –  kupoprodajni ugovori po kojima je izvr{eno sticawe

nekretnina, –  godi{wi ra~unovodstveni obra~uni, –  finansijski izvje{taji, –  konsolidovani finansijski izvje{taji, –  izvje{taji o izvr{enoj reviziji i –  svi interni akti od uticaja na finansijsko poslovawe.Kwigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseniu glavnu kwigu ~uvaju se 11(jedanaest) godina.Kwigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseniu pomo}ne kwige ~uvaju se 7 (sedam) godina.Isprave platnog prometa putem ovla{}enih finansijskihinstitucija ~uvaju se najmawe 5 (pet) godina.Godi{wi izvje{taj o poslovawu ~uvaju se u originalnomobliku 11 (jedanaest) godina nakon isteka poslovne godine.Pomo}ni obra~uni, prodajni i kontrolni blokovi i sl.~uvaju se 2 (dvije) godine.

Glavna kwiga ~uva se najmawe 11 (jedanaest) godina, apomo}ne kwige najmawe 7 (sedam) godina.Rok za ~uvawe kwigovodstvenih isprava i poslovnih kwigapo~iwe te}i zadweg dana poslovne godine na koju se odnoseposlovne kwige i u koje su podaci iz isprava uneseni.Podaci o poslovnim doga|ajima koji se unose ievidentiraju elektronski moraju se presnimiti i ~uvati uobliku magnetne trake, diskova, disketa i dr. Ovi podaci~uvaju se u izvornom obliku, a obaveza je ~uvati iprogramsku dokumentaciju (npr. softver, lozinka) onolikodugo koliko je propisano za ~uvawe kwigovodstvenihdokumenata.Glavna kwiga se mora nakon zakqu~ivawa na kraju poslovnegodine za{tititi na na~in da u istoj nije mogu}a izmjenapojedinih ili svih wenih dijelova ili listova i da je istumogu}e u svakom trenutku izlistati na papir i mora sepotpisati elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o

elektronskom potpisu ili se mora izlistati na papir iuvezati na na~in da nije mogu}a izmjena pojedinih ili svihwenih dijelova ili listova.

V. USKLA\IVAWE POSLOVNIH KWIGA IINVENTURA

6. Na osnovu Pravilnika o kwigovodstvu buxetski korisnicidu`ni su na kraju godine izvr{iti uskla|ivawe podatakaiz pomo}nih kwiga sa podacima u Glavnoj kwizi.Prije popisa (inventure) i prije sastavqawa godi{wegobra~una vr{i se obavezno usagla{avawe potra`ivawa iobaveza po stawu na dan 31.12.Za potra`ivawa po stawu na dan 31.12. du`niku se dostavqakonfirmacija - izvod otvorenih stavki (Obrazac IOS) nausagla{avawe, na koju je du`nik du`an odgovoriti u rokuod 8 dana od dana prijema.

Buxetski korisnici du`ni su donijeti akt kojim }epropisati organizaciju i tehniku popisa (odre|ivawekomisija, na~in i rokove popisa, kao i na~in uskla|ivawakwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem).Popis - inventura se vr{i obavezno jednom godi{we, sastawem na dan 31.12., a buxetski korisnici mogu svojimaktom propisati obavezu popisa u kra}im rokovima ili

donijeti odluku o vanrednom popisu odre|enih bilansnihpozicija.Redovnim popisom se obuhvata popis stalnih sredstava uobliku stvari, prava i razgrani~ewa, nov~anih sredstava,plemenitih metala, potra`ivawa, zaliha i razgrani~ewa,kratkoro~nih i dugoro~nih obaveza i kapitala.Pored redovnog popisa buxetski korisnici vr{e popis iuskla|ivawe kwigovodstvenog sa stvarnim stawem iprilikom primopredaje du`nosti, promjena cijenaproizvoda i roba, statutarnih promjena i u drugimslu~ajevima.Buxetski korisnici kod kojih se nalaze tu|a sredstvadu`ni su izvr{iti popis istih i to posebno za svakopravno lice kojemu ta imovina pripada i dostaviti im po jedan primjerak popisnih lista.Popisna komisija je du`na dostaviti izvje{taj oizvr{enom popisu rukovodiocu buxetskog korisnika narazmatrawe i odlu~ivawe.Po izvr{enom uskla|ivawu poslovnih kwiga i zavr{enompopisu buxetski korisnici obavezni su izvr{itiuskla|ivawe kwigovodstvenog stawa sa stvarnim stawem.Uskla|ivawe se vr{i tako {to se na osnovu izvje{taja iprijedloga komisije za popis donose odgovaraju}e odluke.Odluke se donose za likvidirawe i kwi`ewe eventualnoutvr|enih mawkova, vi{kova, visinu otpisa nenaplativih izastarjelih potra`ivawa, rashodovawe sredstava, opreme isitnog inventara.Prema odredbi ~lana 26. Zakona o buxetima u FederacijiBosne i Hercegovine uslovi o potra`ivawima nastali poosnovu ugovora ili bilo koja potra`ivawa iz osnovaprihoda ne mogu se otpisati ili izmijeniti bez odobrewaMinistarstva finansija.

PROCJEWIVAWE BILANSNIH POZICIJA

7. Prema odredbama Uredbe o ra~unovodstvu buxeta uFederaciji Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Uredba ora~unovodstvu) i Pravilnika o kwigovodstvu, podprocjewivawem bilansnih pozicija podrazumijeva seutvr|ivawe vrijednosti pojedina~nih pozicija bilanse:sredstava, obaveza, izvora i dr.Kwi`ewe i obra~un stalne i privremene materijalneimovine vr{i se po nabavnoj vrijednosti, {topodrazumijeva wihovu fakturnu vrijednost uve}anu za svetro{kove i izdatke koji su vezani za tu nabavku do mjestaodredi{ta kori{tewa sredstva.Navedenim pravilnikom pod stalnom imovinom smatra sesvako pojedina~no sredstvo koje u cijelosti ostaje u istomobliku du`e od jedne godine.Stalna imovina ~ija je pojedina~na nabavna vrijednost utrenutku nabavke ni`a od 250,00 KM otpisuje se

 jednokratno.Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, bilo da su uobliku stvari ili materijalnih prava, vr{i se linearnimmetodom indirektno na teret izvora sredstava. Obra~unamortizacije vr{i se primjenom minimalnihamortizacijskih stopa iz Nomenklature sredstava zaamortizaciju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj2/95), a osnovica za obra~un amortizacije je nabavnavrijednost, odnosno revalorizovana vrijednost ili ferprocijewena vrijednost.Amortizaciji ne podlije`u: zemqi{te i {ume kaoprirodna bogatstva, sredstva u pripremi sve do aktivirawaili po~etka upotrebe, avansi za nabavku sredstava, sredstvakoja su u skladu sa zakonom progla{ena spomenicimakulture i istorijskim spomenicima (osim ako se koriste zaobavqawe djelatnosti na osnovu koje se sti~u prihodi),

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 27/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 27

muzejske vrijednosti i umjetni~ka djela, javni putevi poosnovu kojih se sti~u prihodi, dowi sloj kod `eqezni~kih idrugih pruga, puteva, aerodroma, ulica, trgova, parkova idrugih izgra|enih javnih povr{ina, kao i tuneli, mostovi.Stalna imovina u obliku udjela, dugoro~nih zajmova ivrijednosnih papira koji kotiraju na berzi iskazuju se poprincipu nabavne ili ni`e cijene.Amortizacija se po~iwe obra~unavati prvog dana narednogmjeseca od stavqawa sredstva u upotrebu, a zavr{ava seposqedwim mjesecom u kojem se izvr{i potpuni otpis, kao iprilikom rashodovawa, prodaje ili na neki na~inotu|ewem sredstava.Jednom otpisano sredstvo se ne mo`e ponovo procjewivatii stavqati u upotrebu, mada se i daqe mo`e koristiti.Doma}i novac u blagajni i na ra~unima iskazuje se unominalnom iznosu, a strani novac po sredwem kursuCentralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilansa.Ekvivalent gotovine (mjenice, takse, poreske markice idruge vrijednosnice) iskazuju se po nominalnoj vrijednostina dan bilansa.Bilansne pozicije potra`ivawa i obaveze priznaju seprema iznosima iz kupoprodajnih ugovora ili druge nazakonu zasnovane dokumentacije (drugi ugovori, fakture i

sl.), te iz potra`ivawa i obaveza koji proisti~u izzakonskih i drugih osnova.

VII. KWIGOVODSTVENO EVIDENTIRAWE IMOVINE,ZALIHA, POTRA@IVAWA, OBAVEZA, PRIHODA IRASHODA

8. Buxetski korisnici su obavezni da se prilikom unosapodataka za kwi`ewe pridr`avaju ra~unovodstvenihprincipa. Svi podaci moraju biti ta~ni, pouzdani,sveobuhvatni i uneseni blagovremeno po pojedina~nomiskazivawu pozicija, u skladu sa Uredbom o ra~unovodstvui Pravilnikom o kwigovodstvu.Buxetski korisnici vr{e unos podataka i kwi`ewe upomo}nim kwigama i u modul Glavne kwige, kojipredstavqa seg ment Glavne kwige Trezora.Kako originalna dokumentacija, koja je bila osnov za unos

podataka i kwi`ewe ostaje kod buxetskog korisnika, to suisti obavezni vr{iti redovnu kontrolu unesenih transakcija,dnevno, sedmi~no, mjese~no, zavisno od vrste transakcija iwihovih potreba, putem odre|enih vrsta izvje{taja.U modul Glavne kwige buxetski korisnici unose podatke opromjenama na stalnim sredstvima i izvorima sredstava, oteku}im i kapitalnim izdacima i primicima, podatke opotra`ivawima po osnovu prodaje robe i usluga drugima idruga potra`ivawa, promjene po osnovu zaliha, obaveze ipotra`ivawa po osnovu internih transakcija, prijenossredstava sa prelaznog ra~una blagajne u glavnu blagajnu ipotra`ivawa za akontacije za slu`beni put.Priznavawe prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,sadr`anih u Glavnoj kwizi trezora provodi se premara~unovodstvenim principima modifikovanog nastankadoga|aja (modifed accrual ba sis) na osnovu ~lana 20. Uredbe

o ra~unovodstvu buxeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.U skladu sa ~lanom 32. i 59. Zakona o buxetima u FederacijiBosne i Hercegovine princip modifikovanog nastankadoga|aja zna~i da }e se sve prispjele obaveze do 31. januara,koje se odnose na obaveze, odnosno tro{kove nastale uprethodnoj godini, kwi`e se pod 31.12. prethodne godine.Radi blagovremene izrade izvje{taja, u toku fiskalnegodine unos svih obaveza se vr{i do desetog u narednommjesecu sa datumom Glavne kwige zadweg dana u mjesecu,izuzev polugodi{weg izvje{taja kada se unos vr{i dodvadesetog jula sa datumom Glavne kwige 30.6.Prihodi koji su evidentirani u izvodu banke pod 31.12.,odnosno koji su prispjeli na Jedinstveni ra~un Trezora podtim datumom, smatraju se prihodima te fiskalne godine uskladu sa ~lanom 20. Uredbe o ra~unovodstvu, prema kojemse prihodi priznaju kad su mjerqivi i raspolo`ivi.

Prema Zakonu o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine(u daqem tekstu: Zakon o Trezoru) Federalno ministarstvofinansija (u daqem tekstu: Ministarstvo finansija) jeovla{}eno da uspostavi i vodi sistem Glavne kwigeTrezora. Glavna kwiga sastoji se iz vi{e segmenata gdjesvaki segment predstavqa kwigovodstvo jednog buxetskogkorisnika.

Sistem Glavne kwige Trezora osigurava evidenciju svihposlovnih doga|aja u skladu sa kontnim planom i na nivoupropisanih klasifikacija (organizaciona, funkcionalna,ekonomska i fondovska). Sve ove klasifikacije su sastavnidio Pravilnika o kwigovodstvu.Pravilnik o kwigovodstvu propisuje obavezu vo|ewafondovskog kwigovodstva. Me|utim, kako u trezorskomna~inu poslovawa buxetski korisnici vode samo pomo}nekwige i nemaju svoj vlastiti transakcioni ra~un, to seodredbe Pravilnika po ovom osnovu ne mogu odnositi nafederalne buxetske korisnike. U sada{wim uslovima radau Trezoru, i sa sada{wim softverskim rje{ewemevidentirawe svih transakcija vr{i se samo na nivouop{teg fonda.

VIII. PRIMJENA KONTNOG PLANA ZA BUXET IBUXETSKE KORISNIKE

9. U ciqu jedinstvenog evidentirawa sredstava, izvora,rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, potra`ivawa,zaliha, obaveza, buxetski korisnici du`ni su da primjewujuKontni plan. Kontni plan se sastoji od 10 klasa (od 0 do 9).Klasa 0 slu`i za evidentirawe transakcija po osnovupromjena i stawa stalnih sredstava.U klasi 1 evidentiraju se promjene u nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivawa i razgrani~ewa.Na kontima klase 2 kwi`e se zalihe materijala iproizvoda, sitan inventar na zalihi i u upotrebi.Klasa 3 slu`i za evidentirawe kratkoro~nih obaveza irazgrani~ewa (do godinu dana).U klasi 4 evidentiraju se dugoro~ne obaveze (preko godinudana).U klasi 5 evidentiraju se izvori stalnih sredstava.Klasa 6 slu`i za evidentirawe rashoda koji se planiraju

godi{wim i operativnim buxetima za svakog buxetskogkorisnika.Na klasi 7 evidentiraju se svi prihodi na nivou FederacijeBiH, a vlastiti prihodi, prihodi po osnovu donacija inamjenski prihodi evidentiraju se i na nivou buxetskogkorisnika.Klasa 8 slu`i za evidentirawe kapitalnih primitaka iizdataka. Pozicije primitaka i izdataka planiraju se ubuxetima i wihov saldo se na kraju godine zatvara prekokonta 591111, zajedno sa kontima klase 6 i 7.Klasa 9 slu`i za evidentirawe poslovnih doga|aja kojinemaju neposrednog uticaja na sredstva i izvore sredstava,ve} samo otvaraju mogu}nost za takve uticaje u budu}nosti.

KLASA 0 - STALNA SREDSTVA

10. Stalna sredstva mogu biti u obliku stvari, prava irazgrani~ewa.

01 Stalna sredstva

Stalna sredstva prema kontnom planu ~ine:

011100 - Zemqi{te, {ume i vi{egodi{wi zasadi

Ova imovina je izuzeta iz obaveze obra~unavawaamortizacije zbog wene trajnosti koja se ne mo`evremenski ograni~iti, te je stopa amortizacije premaNomenklaturi sredstava za amortizaciju 0 (nula) %.

011200 - Gra|evine

U grupi stalnih sredstava zna~ajno mjesto pripadagra|evinama (gra|evinskim objektima) iz razloga wihovevrijednosti i dugotrajnosti.U ovu grupu stalnih materijalnih sredstava svrstavaju sezgrade, stanovi i ostali objekti.

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 28/96

Broj 9 – Stranica 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

011300 - Oprema

U ovu grupu stalnih sredstava svrstavaju se: –  Kancelarijska oprema –  Prevozna oprema –  Oprema za obrazovawe i kulturu –  Elektronska i fotografska oprema

 –  Medicinska i labaratorijska oprema –  Strojevi, ure|aji i alati –  Fiksna oprema –  Specijalna oprema –  Ugostiteqska oprema

011400 - Ostala stalna sredstvaU ovu grupu svrstane su robne rezerve, `ivotiwe i biqke.

011500 - Stalna sredstva u obliku prava (nematerijalnastalna sredstva)

 –  Materijalna prava –  Osniva~ka ulagawa i –  Ostala stalna sredstva u obliku prava

011600 - Sredstva u pripremi

 –  Gra|evine u izgradwi –  Oprema u pripremi –  Dati avansi za pripremu i izgradwu –  Ostali dati avansi za pripremu i izgradwu

011700 - Sredstva van upotrebe

 –  Sredstva privremeno van upotrebe –  Oprema van upotrebe –  Sredstva trajno van upotrebe

011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava

 –  Ostali gra|evinski objekti i drugi objekti –  Oprema –  Stalna sredstva u obliku prava

02 Dugoro~ni plasmani

02 1100 - Pozajmqivawe i u~e{}e u zemqi

 –  Pozajmqivawe drugim nivoima vlasti –  Pozajmqivawe pojedincima i neprofitnim

organizacijama –  Pozajmqivawe javnim preduze}ima –  U~e{}e u dionicama javnih preduze}a –  U~e{}e u dionicama privatnih preduze}a i

zajedni~kih ulagawa –  Ostala doma}a pozajmqivawa

021200 - Pozajmqivawe u inostranstvo022100 - Dugoro~ni depoziti023100 - Ulo`ena sredstva u banke i druge finansijskeorganizacije024100 - Ostali dugoro~ni plasmani

029100 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmana –  Ispravka vrijednosti dugoro~nih pozajmqivawa i

u~e{}a u dionicama –  Ispravka vrijednosti dugoro~nih depozita –  Ispravka vrijednosti ulo`enih sredstava u banke i

druge finansijske organizacije03 Hartije od vrijednosti031100 - Dionice031200 - Obveznice031300 - Ostale hartije od vrijednosti031900 - Ispravka vrijednosti09 Dugoro~na razgrani~ewa091100 - Razgrani~eni prihodi092100 - Razgrani~eni rashodi093100 - Ostala dugoro~na razgrani~ewa

KWI@EWE PROMJENA STALNIH SREDSTAVA

1. Nabavka stalnih sredstava

11. Nabavka stalnih sredstava mo e se vr{iti: kupovinom,rekonstrukcijom, adaptacijom, vlastitom izgradwom iputem donacija. Buxetski korisnik koji planira nabavku

mora imati u svom buxetu planiran odgovaraju}i iznosizdataka na glavnoj kategoriji 820000 - Kapitalni izdaci,iz razloga {to }e nabavka proizvesti obaveze koje semoraju izmiriti u nov~anom obliku.Odluku o nabavci, prodaji, zamjeni, uzimawu ili davawu ulizing, ulagawu ili rashodovawu stalnih sredstava donosi,u skladu sa ~lanom 114. i ~lanom 115. Zakona o organizacijiorgana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ovla{}e-no lice buxetskog korisnika.Nabavka stalnog sredstva obavezno se vr{i u skladu saZakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 19/05, 52/05,92/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), a u okviru buxetom utvr|enimplanom nabavke stalnih sredstava.Evidentirawe stawa i promjena stalnih sredstava uuslovima funkcionirawa Trezora vr{i se i u pomo}noj

kwizi i glavnoj kwizi korisnika buxeta.

2. Nabavka stalnih sredstava u slu~aju kad su sredstvaplanirana u buxetu, a ista se mogu odmah staviti u upotrebu

12. Ovla{}eno lice buxetskog korisnika, na osnovu odluke iprovedenih procedura iz Zakona o javnim nabavkama Bosnei Hercegovine, izdaje dobavqa~u naruxbenicu.Po prijemu fakture vr{i se kontrola i ovjeravawe iste nana~in propisan Pravilnikom o kwigovodstvu i Uputstvomo izvr{avawu buxeta sa Jedinstvenog ra~una Trezora.Kwi`ewe fakture vr{i se u modulu AP, tako {to sezadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto (zavisno od vrstenabavqenog stalnog sredstva) iz glavne kategorije820000-Kapitalni izdaci, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 310000 -Kratkoro~ne teku}e obaveze.

Na osnovu podataka iz fakture, buxetski korisnik du`an jeodmah izvr{iti kwi`ewe nabavke stalnog sredstva umodulu Glavne kwige, tako {to }e zadu`iti odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne grupe 011600- Stalna sredstva upripremi, a odobriti konto 511111 - Izvori stalnihsredstava.Nakon evidentirawa svih rashoda i izdataka vezanih za tunabavku, stalno sredstvo se stavqa u upotrebu zadu`ewemodgovaraju}eg analiti~kog konta klase 0, a odobrewemglavne grupe 011600 - Stalna sredstva u pripremi.Stalna sredstva u obliku stvari i prava nabavqena izdonacija kwi`e se u Modulu Glavne kwige, zadu`ewemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz klase 0-Stalnasredstva i odobrewem konta 511111-Izvori stalnihsredstava. Donacije se ne kwi`e na kontima potkategorije821000 -Izdaci za nabavku stalnih sredstava.

Evidentirawe doniranih stalnih sredstava vr{i se naosnovu primqene dokumentacije od donatora iliprocijewene fer vrijednosti, u skladu sa Pravilnikom okwigovodstvu.

3. Kwi`ewe stalnih materijalnih sredstava u pripremi iizgradwi

13. U skladu sa Pravilnikom o kwigovodstvu, na kontimaglavne grupe 011600 - Sredstava u pripremi, evidentiraju seinvesticije u toku, odnosno ulagawa u nabavku stalnihsredstava, kao i dati avansi za nabavku ili izgradwustalnih sredstava. Kad se radi o sredstvima u izgradwi,izvo|a~ radova, u skladu sa ugovorom i dinamikom izgradweispostavqa kupcu privremene situacije za izvr{eni dioradova. Po zavr{etku izgradwe ispostavqa se kona~nasituacija na ukupnu vrijednost radova po kojoj je obaveza za

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 29/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 29

pla}awe iznos umawen za zbir pla}enih privremenihsituacija.

Privremene situacije i kona~na situacija zamjewuju ukwigovodstvenom smislu fakturu kao dokument zakwi`ewe.

Izdatke nastale po ovom osnovu buxetski korisnik kwi`i

na teret odgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavnekategorije 820000 - Kapitalni izdaci, u korist kontaglavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze.Istovremeno, za vrijednost izgra|enog objekta po situaciji(privremena ili kona~na) u modulu Glavne kwige zadu`ujese odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe 011600 -Sredstva u pripremi, a odobrava konto 511111 - Izvoristalnih sredstava.

Ukoliko je za ulagawa u nabavku stalnih sredstava ili zawihovu izgradwu dat avans - ({to mora biti regulisanougovorom o izgradwi), tada se kwi`ewe vr{i tako {to seodobrava konto 391293 - Obaveze za avans, a zadu`uje konto131112 - Avans.

Po prijemu privremene situacije koja zamjewuje fakturu,unosi se situacija kao standardna faktura, gdje se uobavezama odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze, a zadu`uje

odgovaraju}i konto iz glavne kategorije 820000- Kapitalniizdaci.

Ukoliko je prethodno izvr{eno avansno pla}awe poprivremenoj situaciji, obavezno se vr{i uparivawe datogavansa sa tom fakturom - situacijom i na taj na~in sesoftverski zatvara konto 131112 - Avans i evidentirasmawewe obaveza prema dobavqa~u, kwi`ewem na dugovnustranu konta iz glavne kategorije 310000 -Kratkoro~ne teku}eobaveze, za iznos datog avansa. Sve situacije, pa i kona~na,unose se u sistem kao standardne fakture. Datum uparivawafakture sa pla}enim avansom je datum Glavne kwige fakture.

Za pla}ene avanse, a koji nisu upareni sa fakturom -situacijom, to jest za koje buxetski korisnici nisu primilifakture-situacije i nisu teretili rashode i izdatke do krajafiskalne godine, buxetski korisnici su du`ni radiuparivawa avansa i fakture i evidentirawa rashoda i

izdataka, u svom buxetu za narednu fiskalnu godinuplanirati sredstva za ove namjene na odre|enim kontima.

Na kontima glavne grupe 011600 - Sredstva u pripremikwi`e se i svi drugi tro{kovi i izdaci koji nastanu ivezani su za tu nabavku, odnosno izgradwu do momentazavr{etka izgradwe i stavqawa sredstva u upotrebu. Kad jesredstvo izgra|eno, odnosno nabavqeno i dovedeno dostepena potpune zavr{enosti, saldo na ovom kontu sezatvara sa odgovaraju}im kontom iz klase 0 - Stalnasredstva u upotrebi, po vrstama stalnih sredstava (oprema,zgrade itd).

4. Rekonstrukcija i adaptacija

14. Pojam rekonstrukcije ili adaptacije predstavqa investi-ciju u stalna sredstva kojima se pove}ava predvi|eni vijektrajawa, vr{i pove}awe kapaciteta ili drugi uslovi. Sa

stanovi{ta kwigovodstva rekonstrukcijom i adaptacijompove}ava se vrijednost stalnog sredstva i produ`ava vijektrajawa.

Kwi`ewa su u ovom slu~aju ista kao kod izgradwe objekatai nabavke stalnog sredstva.

5. Stalna sredstva van upotrebe

15. Stalna sredstva koja se privremeno ili trajno ne koriste ikoja se privremeno ili trajno nalaze van funkcijeevidentiraju se na kontima glavne grupe 011700-Sredstvavan upotrebe. Prilikom iskwi`avawa, odnosno prijenosavrijednosti stalnih sredstava stavqenih van upotrebe,treba voditi ra~una da se na ovu grupu konta prenosinabavna vrijednost stalnog sredstva, a ispravkavrijednosti tog stalnog sredstva ostaje na onim kontimaispravke vrijednosti na kojima je i do tada evidentirana.

6. Prodaja i rashodovawe stalnih sredstava

16. Stalna sredstva se mogu prodati ili rashodovati samo naosnovu pismene odluke koju donosi rukovodilac buxetskogkorisnika.

Rashodovawe se vr{i u skladu sa ~lanom 114. Zakona oorganizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i

Hercegovine ("Slu`bene novine F BiH", broj: 35/05).

a) Prodaja stalnog sredstva

17. Prodaja stalnog sredstva evidentira se kod buxetskogkorisnika u pomo}noj kwizi potra`ivawa od kupaca, kao iu Glavnoj kwizi Trezora na osnovu fakture ispostavqenekupcu. Faktura se kwi`i zadu`ewem konta 131111 -Potra`ivawe od kupaca, a odobrewem konta 511121 -Primici od prodaje stalnih sredstava. Nakon toga, uGlavnoj kwizi buxetski korisnik vr{i iskwi`avawestalnog sredstva tako {to zadu`uje konto iz glavne grupe011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, za iznosotpisane vrijednosti i konto 511111 - Izvori stalnihsredstava, za iznos neotpisane-sada{we vrijednosti, aodobrava odgovaraju}i konto iz potkategorije 011000 -Stalna sredstva, za iznos nabavne vrijednosti.

Uplata od prodaje stalnih sredstava vr{i se na transakcionira~un Trezora, a kwi`i se na teret konta 111111 -Transakcioni ra~un, a u korist odgovaraju}eg konta iz glavnegrupe 811100 - Primici od prodaje stalnih sredstava.

Trezor, po prijemu izvoda od banke, na kojem jeevidentirana uplata, du`an je obavijestiti buxetskogkorisnika koji je izvr{io prodaju radi zatvarawapotra`ivawa. Na osnovu te obavijesti buxetski korisnikzatvara potra`ivawe u svojoj pomo}noj kwizi i u Glavnojkwizi Trezora kwi`ewem na teret konta 511121 - Primiciod prodaje stalnih sredstava, u korist konta 131111 -Potra`ivawa od kupaca.

Eventualni tro{kovi vezani za prodaju stalnog sredstvaevidentiraju se na teret konta 613991 - Ostale nespomenuteusluge i daxbine, a u korist konta iz glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze.

b) Rashodovawe stalnog sredstva18. Prilikom rashodovawa stalnog sredstva potrebno je

izvr{iti prekwi`avawe tog sredstva iz potkategorije011000 - Stalna sredstva na odgovaraju}i konto glavnegrupe 011700 - Sredstva van upotrebe, za nabavnu vrijednost.

Iskwi`avawe-rashodovawe sredstava kwi`enih nakontima podgrupe 011730-Sredstava stalno van upotrebe,vr{i se po slijede}em postupku:

Rukovodilac buxetskog korisnika donosi rje{ewe oimenovawu Komisije za rashodovawe stalnog sredstva, ~iji  je zadatak da predlo`i na~in rashodovawa tog sredstva(uni{tewe, prodaja otpada, poklon). Ako rukovodilacbuxetskog korisnika usvoji prijedlog, donosi odgovaraju}uodluku (o uni{tewu, prodaji otpada, poklonu). Nakon {tose izvr{i uni{tewe (prodaja otpada ili poklawawe)Komisija sa~iwava zapisnik i jedan primjerak dostavqara~unovodstvu, kao dokument na osnovu kojeg se vr{iiskwi`avawe stalnog sredstva iz kwigovodstva.

Eventualni tro{kovi vezani za rashodovawe stalnogsredstva evidentiraju se na teret konta 613991-Ostalenespomenute usluge i daxbine, a u korist iz glavnekategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze.

Ukoliko Komisija za rashodovawe utvrdi i predlo`i da serashodovano sredstvo mo`e prodati kao otpad i nakonprovedenih procedura za prodaju, a na osnovu ispostavqenefakture kupcu za prodati otpad, kwi`i se potra`ivawe nateret konta 131111 - Potra`ivawe od kupaca, a u koristkonta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.

Prihodi ostvareni prodajom otpada upla}uju se nadepozitni ra~un Buxeta Federacije BiH, sa oznakom vrsteprihoda 722791 - Ostale neplanirane uplate.

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 30/96

Broj 9 – Stranica 30 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

7. Evidentirawe {tete na stalnim sredstvima i izmirewe iste

19. Svaki buxetski korisnik du an je osigurati stalnasredstva kod osiguravaju}ih dru{tava i u svom buxetuplanirati odre|eni iznos sredstava na rashodovnoj strani,kao tro{ak za ove namjene.Nastalu {tetu na stalnom sredstvu buxetski korisnik

du`an je prijaviti osiguravaju}em dru{tvu kod kojeg jestalno sredstvo osigurano. Na osnovu utvr|ene visinenastale {tete od strane osiguravaju}eg dru{tvarukovodilac buxetskog korisnika donosi odluku okwi`ewu promjena na stalnim sredstvima.Na osnovu odluke, buxetski korisnik vr{i kwi`ewe uModulu Glavne kwige, tako {to zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto u klasi 0, sa predznakom minus (-), aodobrava konto 511111 - Izvori stalnih sredstava, sapredznakom minus (-) za iznos po odluci.Buxetski korisnik se mo`e dogovoriti sa osiguravaju}imdru{tvom da se naknada {tete izvr{i bilo da fakturu zasanirawe nastale {tete plati osiguravaju}e dru{tvo ilida osiguravaju}e dru{tvo uplati procijeweni iznos {tetena transakcioni ra~un Trezora, a da buxetski korisniksanira {tetu.U slu~aju da buxetski korisnik sam sanira {tetu du`an je

postupiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne iHercegovine.

A Primjer kada osiguravaju}e dru{tvo pla}a fakturu zasanirawe {tete

20. Nakon {to se izvr{i sanirawe {tete i pribavi dokaz opla}awu potrebno je izvr{iti komisijski prijem isastaviti zapisnik o sanirawu {tete. Zapisnik je dokumentza kwi`ewe sanirane {tete, tako {to }e buxetskikorisnik za procijeweni iznos {tete u modulu Glavnekwige zadu`iti odgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 0,a odobriti konto 511111- Izvori stalnih sredstava.

B Primjer kada buxetski korisnik organizira sanirawe {tete

21. U ovom primjeru mogu se pojaviti tri slu~aja:

a) Slu~aj kada visina dozna~enih sredstava odgovara visini

fakture dobavqa~a koji je izvr{io sanaciju22. Za izvr{enu sanaciju dobavqa~ buxetskom korisniku

ispostavqa fakturu, koja se putem modula AP unosi utrezorski sistem, pri ~emu odobrava konto iz glavnekategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze, a zadu`ujekonto 131331-Potra`ivawa za {tete od osiguravaju}ihdru{tava.Po izvr{enoj uplati za nastalu {tetu, u Trezoru se vr{ikwi`ewe zadu`ewem konta 111111 - Transakcionog ra~una,a odobrewem konta 131331 - Potra`ivawa za {tete odosiguravaju}ih dru{tava (uz unos organizacionog kodabuxetskog korisnika, ~ije se potra`ivawe zatvara).Zavr{etkom sanacije {tete buxetski korisnik u moduluGlavne kwige unosi nalog kojim zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111 - Izvoristalnih sredstava, za iznos fakture.

b) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstava mawi od visinefakture

23. Buxetski korisnik po prijemu fakture vr{i slijede}ekwi`ewe: odobrava konto iz glavne kategorije 310000 -Kratkoro~ne teku}e obaveze za iznos fakture, a zadu`ujekonto 131331 - Potra`ivawa za {tete od osiguravaju}ihdru{tava, za iznos sredstava po zapisniku i zadu`uje zarazliku odgovaraju}i konto glavne grupe 613700-Izdaci zateku}e odr`avawe.Prijem nov~anih sredstava za nastalu {tetu kwi`i se uTrezoru na na~in opisan pod a).Buxetski korisnik u modulu Glavne kwige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, aodobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava, za iznosdozna~enih sredstava po zapisniku.

c) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstva ve}i od visinefakture

24. Buxetski korisnik po prijemu fakture vr{i slijede}ekwi`ewe: odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze za iznos fakture iodobrava konto 191111 - Nefakturisani ili nenapla}eni

prihodi za iznos razlike, a zadu`uje konto 131331 -Potra`ivawa za {tete od osiguravaju}ih dru{tava zaiznos procijewene {tete.Buxetski korisnik u modulu Glavne kwige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, aodobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava za iznosprocijewene {tete po zapisniku.Po prijemu nov~anih sredstava, u Trezoru se zadu`uje konto111111 - Transakcioni ra~un, a odobrava konto 131331 -Potra`ivawa za {tete od osiguravaju}ih dru{tava.Istovremeno, za razliku izme|u dozna~enih sredstava ifakture dobavqa~a, zadu`uje se konto 191111 -Nefakturisani ili nenapla}eni prihodi (saorganizacionim kodom buxetskog korisnika), a odobrewemkonta 722791-Ostale neplanirane uplate.

REVALORIZACIJA STALNIH SREDSTAVA

25. Revalorizacija se vr{i u skladu sa Uredbom o ra~uno-vodstvu i Pravilnikom o kwigovodstvu. Kwigovodstveniiznos materijalnih sredstava obavezno se koriguje ako jeinflacija na godi{wem nivou mjerena rastom cijena vi{aod 10% ili 10% i vi{e kumulativno od zadwe promjenevrijednosti sredstava.Revalorizacija se vr{i primjenom kumulativnog iznosarasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda, kojeobjavquje Federalni zavod za statistiku.Sredstva u pripremi se ne revaloriziraju.Efekti revalorizacije pove}avaju izvore stalnih sredstavaza razliku izme|u rezultata revalorizacije nabavnevrijednosti i rezultata revalorizacije otpisane vrijednosti.Revalorizacija se kwi`i tako {to se pove}ava vrijednoststalnih sredstava i wihova ispravka za iznosrevalorizacije, a efekti revalorizacije se evidentiraju napotra`noj strani konta 511111 - Izvori stalnih sredstava.

AMORTIZACIJA

26. Amortizacija stalnih sredstava kwi i se odobrewemanaliti~kih konta glavne grupe 011900 - Ispravkavrijednosti, na teret izvora sredstava (klasa 5), u skladu saPravilnikom o kwigovodstvu.

02 Dugoro~ni plasmani

27. Dugoro~ni plasmani po kojima se kreditiraju bilo pravna,bilo fizi~ka lica se zasnivaju na posebnom ugovoru u kojemse ugovora visina kredita, visina kamate, dinamika otplatei iznosi pojedina~nih anuiteta.Pod dugoro~nim plasmanima se smatraju ulagawa nov~anihsredstava na rok du`i od 12 mjeseci i prema klasifikacijiiz kontnog plana obuhvataju:021000 - Pozajmqivawa i u~e{}a u dionicama

022000 - Dugoro~ni depoziti023000 - Ulo`ena sredstva u banke i druge finansijskeorganizacije024000 - Ostali dugoro~ni plasmani029000 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmanaDugoro~ni plasmani se moraju planirati u buxetu naodgovaraju}oj poziciji grupe konta 820000 - Kapitalniizdaci.

Primjer kwi`ewa davawa dugoro~ne pozajmice i wenogvra}awa

28. Ministarstvo finansija vodi popis datih zajmova iupravqa datim zajmovima.Na osnovu ugovora o davawu dugoro~nih zajmova odgovornolice ili organizaciona jedinica u Ministarstvufinansija u modulu AP unosi transakciju obaveza po tom

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 31/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 31

ugovoru, kwi`ewem na teret odgovaraju}eg analiti~kogkonta iz potkategorije 822000 - Izdaci za finansijskuimovinu, a u korist odgovaraju}eg analiti~kog konta izglavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze. Poizvr{enom pla}awu zatvara se obaveza kwi`ewem na teretodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze, a u korist konta

111111 -Transakcioni ra~un.Istovremeno sa ovom transakcijom u Glavnoj kwizi trezora sekwi`i pozajmica tako {to se zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 020000 - Dugoro~niplasmani, a odobrava konto 521111 - Ostali izvori sredstava.Ministarstvo finansija du`no je izraditi amortizacioniplan otplate. Za prispjeli anuitet (anuitete) u fiskalnojgodini, vr{i se kwi`ewe potra`ivawa po anuitetu(anuitetima), zadu`ewem konta 131113 - Potra`ivawa zaprispjele anuitete po datim dugoro~nim zajmovima, zaiznos anuiteta, a odobrewem odgovaraju}eg analiti~kogkonta iz potkategorije 020000 - Dugoro~ni plasmani, zaiznos rate i odobrewem konta 191114 - Razgrani~enekamate, za iznos kamate.Po izvr{enoj uplati anuiteta na transakcioni ra~un uTrezoru se, na osnovu izvoda banke, zadu`uje konto 111111-Transakcioni ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 813000 - Primici od finansijskeimovine, za iznos rate i analiti~ki konto iz glavne grupe721300 - Kamate primqene od pozajmica i u~e{}a ukapitalu, za iznos kamate.Zatvarawe potra`ivawa za prispjeli anuitet, vr{i se uGlavnoj kwizi odobrewem konta 131113 - Potra`ivawa zaprispjele anuitete, za iznos anuiteta, a zadu`ewemanaliti~kog konta 191114 - Razgrani~ene kamate, za iznoskamate i zadu`ewem analiti~kog konta 521111 - Ostaliizvori sredstava, za iznos rate.

03 Hartije od vrijednosti

29. U grupu dugoro~nih ulagawa svrstavaju se i hartije odvrijednosti pribavqeni u ciqu ostvarewa prihoda uperiodu du`em od jedne godine. Ulagawa u dioniceevidentiraju se po kupovnom kursu, tj. po tro{ku kupovine.

Sredstva za ove namjene moraju biti planirana u buxetu naodgovaraju}oj poziciji glavne kategorije 820000-Kapitalni izdaci.Prema kontnom planu za buxetske korisnike u okviruglavne grupe konta 03 evidentiraju se:031111 - Dionice,031211 - Obveznice,031311 - Ostale hartije od vrijednosti,031911 - Ispravka vrijednosti hartija od vrijednosti.Tro{ak ulagawa utvr|uje se u iznosu ispla}enih izdatakaza svako konkretno ulagawe, ukqu~uju}i brokerskeprovizije, honorare, bankarske provizije i druge naknade itro{kove u vezi sa ulagawem. Kada je ulagawe ste~eno uzamjenu za drugu vrstu sredstva, tro{ak ulagawa se utvr|ujeu visini fer vrijednosti ulagawa, odnosno nabavqeneimovine.Od tro{ka ulagawa odbit }e se dio primqene kamate od

ulagawa koja je obra~unata prije nabavke ulagawa, kao i dioprimqene dividende na dionice objavqene prije periodasticawa dobiti. U slu~aju pada vrijednosti dugoro~nogulagawa na dan bilansirawa i kada se pad vrijednosti nesmatra privremenim, vrijednost ulagawa se smawuje zaiznos tog uskla|ivawa.Kupovina i prodaja vrijednosnih papira vr{i se po odluciVlade Federacije BiH.

Primjer kupovine dionica

30. Primjer kwi`ewa kupovine dionica po nominalnojvrijednostiNa osnovu odluke Vlade Federacije BiH o ulagawu ukupovinu dionica, u Ministarstvu finansija se u moduluAP kwi`e ta ulagawa, tako {to zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne grupe 822400 - Izdaci za

kupovinu dionica javih preduze}a ili 822500 - Izdaci zakupovinu dionica privatnih preduze}a i u~e{}e uzajedni~kim ulagawima, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 320000 - Obaveze poosnovu vrijednosnih papira. Nakon izvr{enog pla}awa teobaveze, a na osnovu izvoda iz banke, obaveza se zatvarakwi`ewem na teret konta iz glavne kategorije 320000 -

Obaveze po osnovu vrijednosnih papira, a u korist konta111111 - Transakcioni ra~un.Istovremeno sa ovom transakcijom u Glavnoj kwizi seevidentira ulagawe u dionice, zadu`ewem konta 031111 -Dionice, a odobrewem konta 521111 - Ostali izvori sredstava.

Primjeri prodaje dionica

a) Prodaja dionica po kupovnoj cijeni

31. Kwi`ewe prodaje vr{i se u Glavnoj kwizi tako {to se zaiznos prodatih dionica zadu`i konto 131391 - Ostalapotra`ivawa, a odobri konto 391191 -Razgrani~eni ostaliprihodi. Istovremeno se u Glavnoj kwizi vr{i kwi`ewe,zadu`ewem konta 521111 - Ostali izvori sredstava, aodobrewem konta 031111 - Dionice.Kupac uplatu vr{i na transakcioni ra~un Trezora. Nakonizvr{ene uplate u Trezoru se zadu`uje 111111 - Transak-

cioni ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 813400 - Povrat od u~e{}a u dionicama javnih preduze}a ili 813500 -Povrat od u~e{}a u dionicamaprivatnih preduze}a i u zajedni~kim ulagawima.Istovremeno se u Glavnoj kwizi zatvara potra`ivawe,kwi`ewem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostaliprihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivawa.

b) Prodaja dionica po cijeni ni`oj od kupovne (diskont)

32. Dionice ne bi trebalo prodavati po cijeni ni oj odkupovne, osim u izuzetnim slu~ajevima, kao {to je npr.nedostatak gotovine za hitno izmirewe teku}ih obaveza i sl.Za iznos prodatih dionica, kwi`ewa }e se izvr{iti naslijede}i na~in:Potra`ivawe za prodate dionice evidentira se u iznosu pokome su prodate (koji je mawi od kupovne vrijednosti) i to

tako {to se u Glavnoj kwizi zadu`uje konto 131391 - Ostalapotra`ivawa, za iznos koji }e biti napla}en, a odobravakonto 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi. Istovremeno,zadu`uje se konto 521111 - Ostali izvori sredstava za iznoskupovne vrijednosti prodatih dionica, a odobrava se konto031111 - Dionice, za isti iznos.Upla}eni iznos za prodate dionice evidentira se uTrezoru, zadu`ewem transakcionog ra~una, a odobrewemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne grupe 813400 -Povrat od u~e{}a u dionicama javnih preduze}a ili 813500- Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih preduze}a i uzajedni~kim ulagawima.Po izvr{enoj uplati, u Glavnoj kwizi zatvara sepotra`ivawe zadu`ewem konta 391191 - Razgrani~eniostali prihodi, a odobrewem konta 131391-Ostalapotra`ivawa.

c) Prodaja dionica po cijeni ve}oj od kupovne (ako je kupovnavrijednost jednaka nominalnoj)

33. Evidentirawe potra`ivawa za prodate dionice u iznosu pokome su prodate (koji je ve}i od kupovne vrijednosti) vr{ise tako {to se u Glavnoj kwizi zadu`uje konto 131391 -Ostala potra`ivawa, za iznos koji }e biti napla}en, aodobrava konto 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Istovremeno se vr{i kwi`ewe na teret 521111 - Ostaliizvori sredstava, u korist 031111 - Dionice, za kupovnuvrijednost dionica.Po izvr{enoj uplati u Trezoru zadu`uje se konto 111111 -Transakcioni ra~un za upla}eni iznos, a odobravaodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe 813400-Povrat od u~e{}a u dionicama javnih preduze}a ili 813500- Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih preduze}a i uzajedni~kim ulagawima za kupovnu vrijednost prodatih

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 32/96

Broj 9 – Stranica 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

dionica i odobrava odgovaraju}i konto iz podgrupe 721440 -Naknade primqene iz u~e{}a u kapitalu javnih preduze}aili 721450 - Naknade primqene od u~e{}a u kapitaluprivatnih preduze}a i zajedni~kih ulagawa, za razlikuizme|u kupovne i prodajne cijene prodatih dionica.Nakon toga se u Glavnoj kwizi zatvara potra`ivawekwi`ewem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostali

prihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivawa.

Nabavka i realizacija obveznica

34. Obveznice se evidentiraju po nominalnoj vrijednosti, aeventualna razlika izme|u mawe pla}enog iznosanominalne vrijednosti kwi`i se preko konta 031911-Ispravka vrijednosti obveznica. Ovaj konto se odobrava zadio kupovne cijene koji vjerovatno ne}e biti napla}en.Kamate i sli~ni prilivi proiza{li iz ulagawa smatraju seprihodom jer predstavqaju zaradu od ulagawa.

09 Dugoro~na razgrani~ewa

35. Prema Pravilniku o kwigovodstvu na kontima glavnekategorije 090000 - Dugoro~na razgrani~ewa evidentirajuse razgrani~eni prihodi i rashodi, na rok du`i od godine.Me|utim, s obzirom na obaveznu primjenu modifikovanognastanka doga|aja, prihodi se ne mogu dugoro~norazgrani~avati.Prilikom evidentirawa razgrani~ewa u poslovnimkwigama buxeta i buxetskih korisnika treba imati u viduodredbe Pravilnika o kwigovodstvu, prema kojoj se idugoro~na i kratkoro~na razgrani~ewa mogu bilansiratina kraju godine, samo pod uslovom da je razgrani~ewe uskladu sa buxetskim planom.

KLASA 1 - GOTOVINA, KRATKORO^NAPOTRA@IVAWA I RAZGRANI^EWA

36. U skladu sa odredbama Pravilnika o kwigovodstvu u klasi1 evidentiraju se promjene i stawa na nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivawa i razgrani~ewa.Na kontima glavne kategorije 110000 - Nov~ana sredstva iplemeniti metali vode se efektivni i `iralni novac,valute i devize kao i plemeniti metali u skladu sa

nazivima konta.Na kontima glavne grupe 111100 - Transakcioni i prelaznira~uni vode se `iralna sredstva u okviru ra~una koji ~inesastavni dio Jedinstvenog ra~una Trezora, u skladu saZakonom o Trezoru. U ovoj grupi evidentiraju se i sredstva,za koja je kroz poravnawe utvr|eno da su pogre{no upla}enaili ispla}ena, kao i ra~un za poravnawe internihtransakcija preko kojeg se zatvaraju interna potra`ivawai interne obaveze izme|u buxetskih korisnika istog nivoavlasti.U glavnoj grupi 111300 - Blagajna, vode se gotovinskasredstva koja slu`e korisnicima za pla}awe u gotovini, uskladu sa Uputstvom o blagajni~kom poslovawu iUputstvom o procesirawu transakcija po osnovu promjenastalnih sredstava, zaliha, potra`ivawa i blagajni~kogposlovawa.Za potrebe blagajne Trezor je u okviru Jedinstvenog ra~una

trezora otvorio ra~un za gotovinu, preko kojeg se vr{ipodizawe gotovine ~ekom izdatim od strane Trezora.Visina blagajni~kog maksimuma utvr|uje se Uputstvom oblagajni~kom poslovawu. Korisnici buxeta, na kraju dana usvojoj blagajni mogu imati maksimalno gotovine do iznosaodobrenog blagajni~kog maksimuma. Podizawe gotovine zapotrebe blagajne vr{i se unosom zahtjeva za ~ek.Kwi`ewe ove transakcije vr{i se putem modula AP, tako{to se odobrava konto 311151- Obaveze premadobavqa~ima-blagajna, a zadu`uje konto 111315 - Prelaznira~un blagajne, sa oznakom koda organizacione jedinice.Kod unosa zahtijeva za podizawe gotovine korisnici buxetasu du`ni voditi ra~una da se obavezno u fakturi upi{eTREZOR kao dobavqa~, sa odgovaraju}om lokacijom kojaozna~ava korisnika buxeta kao lokaciju na koju }e bitiprenesena sredstva.

Trezor vr{i pla}awe te fakture, na na~in da se zadu`ikonto 311151 - Obaveze prema dobavqa~ima-blagajna.Trezor ispostavqa ~ek, na osnovu kojeg ovla{}eno licebuxetskog korisnika vr{i podizawe gotovine u bancinazna~enoj na ~eku. Podignuta gotovina se evidentira upomo}nu kwigu blagajne i putem modula Glavne kwigezadu`uje konto 111311 - Glavna blagajna, a odobrava konto

111315 - Prelazni konto blagajne. U pomo}noj kwiziblagajne izlaz gotovine se kwi`i na osnovu propisanedokumentacije.Pravdawe tro{kova, po gotovinskim isplatama vr{i seunosom fakture u modul AP, tako {to se odobrava konto311151 - Obaveze prema dobavqa~ima-blagajna u iznosu 0(nula), a zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova(analiti~ka konta svih pojedina~nih stvarnih tro{kova) izadu`ewem konta 111311, sa predznakom minus.Svako novo podizawe sredstava za blagajni~ko poslovaweuslovqeno je pravdawem prethodno podignutih sredstava uzpredo~ewe izvje{taja o prometu i stawu na kontu 111311.Sva pla}awa se vr{e u Trezoru i preko ra~una 111823 -Ra~un za poravnawe gotovine, se zatvara ra~unobaveza-blagajna. Po dobijenom izvodu se zatvara ra~unporavnawa 111823 sa ra~unom za poravnawe blagajni~kogposlovawa 111118.Za ispla}ene akontacije za slu`beni put u Glavnoj kwizivr{i se kwi`ewe zadu`ewem konta 131311 - Akontacija zaslu`beni put, uz obavezan unos subanaliti~kog konta poprimaocu akontacije, a odobrewem konta 111311 - Glavnablagajna.Pravdawe akontacije vr{i se unosom fakture u modul APtako {to se odobrava konto 311151-Obaveze premadobavqa~ima - blagajna, u iznosu 0 (nula), a zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova (analiti~kakonta svih pojedina~nih stvarnih tro{kova) i zadu`ewemkonta 131311 - Akontacija za slu`beni put, za iznosispla}ene akontacije, sa predznakom mi nus. Za razlikuizme|u stvarnih tro{kova i primqenih akontacijazadu`uje se ili odobrava konto 111311 - Glavna blagajna.U glavnoj grupi 111800 - Ostala nov~ana i deponovanasredstva, evidentira se poravnawe za primqene prihode i

izvr{eno pla}awe sa Jedinstvenog ra~una Trezora, kao iporavnawe po izvr{enom prometu gotovine.U glavnoj kategoriji 120000 - Hartije od vrijednosti,kwi`e se hartije od vrijednosti koje su po svojoj prirodikratkoro~ne (mjenica i ~ek), kao i one dugoro~ne hartijekoje korisnik buxeta nema namjeru dr`ati du`e od godinudana. Pravilnikom o kwigovodstvu utvr|eno je da sekratkoro~ne hartije od vrijednosti vode po kupovnomkursu, a obveznice po nominalnoj vrijednosti, a odstupaweod nominalne vrijednosti evidentira se preko konta glavnegrupe 121900 - Ispravka vrijednosti.U okviru glavne kategorije 130000 - Kratkoro~napotra`ivawa evidentiraju se potra`ivawa sa rokomdospije}a do 12 mjeseci od: pravnih lica, fizi~kih lica iostala potra`ivawa. U okviru ove grupe evidentira se iispravka vrijednosti potra`ivawa.Kako je obaveza pra}ewa naplate potra`ivawa na

korisniku buxeta, du`an je putem svoje pomo}ne kwigepotra`ivawa redovno i svakodnevno pratiti dospjelostsvakog potra`ivawa. Po isteku ugovorenog roka za naplatusvakog pojedina~nog potra`ivawa, koji ne mo`e biti du`iod {est mjeseci, korisnik buxeta je du`an preduzeti svezakonom propisane radwe za naplatu istog, te u svojojpomo}noj kwizi i Glavnoj kwizi Trezora izvr{itiprekwi`ewe tog potra`ivawa na sumwiva i spornapotra`ivawa zadu`ewem konta 131351 - Sumwiva i spornapotra`ivawa, a odobrewem konta u okviru glavnekategorije 130000 - Kratkoro~na potra`ivawa.Prilikom popisa potra`ivawa, koje se obavezno vr{i nakraju godine sa stawem na dan 31.12, popisna komisija dajeprijedlog o otpisu sumwivog i spornog potra`ivawa.Otpisivawe potra`ivawa se ne mo`e izvr{iti bezodobrewa Ministarstva finansija.

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 33/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 33

Prilikom podno{ewa zahtjeva za davawe saglasnosti zaotpis potra`ivawa potrebno je prilo`iti odgovaraju}udokumentaciju kojom se potvr|uje da su preduzete svezakonom predvi|ene mjere za naplatu potra`ivawa, kao iprijedlog odluke Komisije o otpisu potra`ivawa, uzobrazlo`ewe. Ukoliko je du`nik brisan iz sudskogregistra, treba prilo`iti sudske dokumente koji to

potvr|uju.U glavnoj kategoriji 140000-Kratkoro~ni plasmani, vode sekratkoro~ni plasmani koji se sastoje od kredita datihpravnim i fizi~kim licima, radnicima, ostalikratkoro~ni krediti, kao i sumwiva i sporna potra`ivawapo istima, ostali kratkoro~ni plasmani i wihova ispravkavrijednosti.Obavezno je u buxetu planirati iznos sredstava koja }e seplasirati na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalniizdaci.Plasirawe sredstava mora se zasnivati na ugovoru u kojem}e se precizirati iznos kredita, uslovi kori{tewakredita i rok otplate.

Kwi`ewe kratkoro~nog kredita i plasmana

37. Kwi`ewe datog kredita ili plasmana vr{i se tako {to seza visinu odobrenog kredita ili plasmana po ugovoruzadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije822000 - Izdaci za finansijsku imovinu, a odobrava konto311191 - Ostale obaveze. Po izvr{enoj isplati kredita,odnosno prijenosu sredstava na ra~un primaoca zatvara seobaveza kwi`ewem na teret konta 311191 - Ostale obaveze,u korist konta 111111- Transakcioni ra~un. Istovremenose u Glavnoj kwizi evidentira dati kredit ili plasmanzadu`ewem odgovaraju}eg analiti~kog konta izpotkategorije 141000- Kratkoro~ni plasmani za ukupaniznos glavnice, a odobrava konto 511122- Raspored vi{kaprihoda, za isti iznos.

Kwi`ewe uplata anuiteta kod vra}awa kredita i plasmana

38. Za ukupan iznos primqenog anuiteta u Trezoru zadu uje setransakcioni ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 813000- Primici od finansijske

imovine, za iznos rate i odgovaraju}i analiti~ki konto izglavne grupe 721300-Kamate i dividende primqene odpozajmica i u~e{}a u kapitalu, za iznos kamate.Istovremeno se vr{i kwi`ewe smawewa potra`ivawaputem Glavne kwige tako {to se zadu`uje konto511122-Raspored vi{ka prihoda, za iznos rate, a odobravaodgovaraju}i konto iz potkategorije 141000-Kratkoro~niplasmani za isti iznos.Transakcije davawa kredita i plasmana i transakcijepovrata anuiteta vr{e se preko transakcionog ra~unaTrezora.Na kontima glavne kategorije 160000-Finansijski iobra~unski odnosi sa drugim povezanim jedinicamaevidentiraju se potra`ivawa iz finansijskih iobra~unskih odnosa sa drugim povezanim buxetskim jedinicama.Na nivou Federacije na kontima ove glavne kategorije

evidentiraju se obra~unski odnosi sa povezanim buxetskim  jedinicama koji su proistekli iz internih poslovnihodnosa. Vrijednosno i po vrstama, stawa iskazana nakontima glavne kategorije 160000 - Finansijski iobra~unski odnosi sa drugim povezanim jedinicama, kod  jednog buxetskog korisnika kao potra`ivawa, moraju dakorespondiraju sa stawem iskazanim na kontima glavnekategorije 360000-Finansijski i obra~unski odnosi sadrugim povezanim jedinicama, kod drugog buxetskogkorisnika kao obaveza.Procedure vezane za transakcije iz internih poslovnihodnosa regulisane su posebnim Uputstvom o procesirawutransakcija iz internih poslovnih odnosa federalnihbuxetskih korisnika.Budu}i da se obaveze i potra`ivawa po istom osnovukwi`e kod dva buxetska korisnika, a zatvarawe tih

internih odnosa se vr{i u Trezoru, korisnici buxeta suobavezni da interne fakture kwi`e i me|usobno uskla|ujuu roku od osam dana od dana ispostavqawa, odnosno prijemafakture.

19 - Kratkoro~na razgrani~ewa

39. Na kontima kratkoro~nih razgrani~ewa evidentiraju se:

 –  unaprijed obra~unati, a nenapla}eni prihodi –  unaprijed pla}eni rashodiKwi`ewa na kratkoro~nim razgrani~ewima vr{e se kad seobaveza stvori i plati u jednom obra~unskom periodu, atro{kovi }e nastati i evidentirati se u periodu do 12mjeseci.Primjer: ako je buxetski korisnik sklopio ugovor o zakupuposlovnog prostora na godinu dana i u cijelosti izmiriougovoreni iznos, u toku obra~unskog perioda kwi`ewe sevr{i na slijede}i na~in: –  za iznos koji }e evidentirati kao tro{ak do kraja

obra~unskog perioda tereti se konto613611-Unajmqivawa prostora ili zgrada, a za razlikuizme|u tog iznosa i ukupne obaveze koja se odnosi natro{kove narednog perioda tereti konto 191219 -Ostali razgrani~eni rashodi, dok se za ukupan iznos

obaveze po ugovoru odobrava konto iz potkategorije311000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze.Pla}awe obaveza se vr{i u ukupnom iznosu u Trezoru, te sekwi`ewe vr{i zatvarawem obaveza, odnosno zadu`ivawemkonta iz potkategorije 311000 - Kratkoro~ne teku}eobaveze i odobrewem konta 111111 - Transakcioni ra~un.U narednom obra~unskom periodu u skladu sa dinamikomevidentirawa tro{ka, kwi`ewe se vr{i u Glavnoj kwizi(Obrazac broj 3), zadu`ewem konta 613611 - Unajmqivaweprostora ili zgrada, a odobrewem konta 191219 - Ostalirazgrani~eni rashodi.

KLASA 2 - ZALIHE

40. U klasi 2 - Zalihe, evidentiraju se zalihe materijala iproizvoda sa pripadaju}om razlikom u cijeni i porezom nadodatu vrijednost na materijal i proizvode ukoliko supredmet prodaje, sitni inventar na zalihi i sitni inventar

u upotrebi i auto-gume na zalihi.Na kontima ove klase evidentiraju se sve vrste zalihamaterijala i proizvoda nezavisno od toga da li je nabavqenza potrebe buxetskog korisnika ili za daqwu prodaju.

KWI@EWE PROMJENA ZALIHA

Nabavka materijala i sitnog inventara

41. Nabavka materijala i sitnog inventara evidentira seputem dva modula za kwi`ewe i to: –  za uredno nabavqeni materijal, a po prijemu fakture

od dobavqa~a, buxetski korisnik kwi`i fakturu,tako {to za ukupan iznos fakture zadu`i odgovaraju}itro{kovni konto, a odobri konto iz potkategorije311000-Kratkoro~ne teku}e obaveze.

 –  odmah po prijemu zaliha korisnici buxeta su du`ni daputem Glavne kwige evidentiraju zaprimqene zalihe

tako {to se tereti odgovaraju}i analiti~ki konto izklase 2, a odobri konto 211911-Ispravka vrijednostimaterijala ili 221911- Ispravka vrijednosti sitnoginventara.

U toku godine utro{ak materijala se evidentira putemGlavne kwige, na teret ispravke vrijednosti materijala, a ukorist zaliha materijala, za vrijednost utro{enogmaterijala.Sitni inventar, wegovo "tro{ewe", kwi`i se tako {to seisti prekwi`ava sa pozicije sitnog inventara na zalihamana poziciju sitnog inventara u upotrebi.Buxetski korisnik du`an je povremeno, a obavezno na krajuobra~unskog perioda, vr{iti komisijski popis materijalai sitnog inventara, o ~emu Komisija sastavqa zapisnik idaje prijedlog o na~inu kwi`ewa eventualno utvr|enogmawka, vi{ka i rashodovawe.

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 34/96

Broj 9 – Stranica 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Kwi`ewe utvr|enog vi{ka po inventuri

42. Za iznos utvr|enog vi{ka materijala i sitnog inventara,na osnovu zapisnika popisne komisije i odlukerukovodioca buxetskog korisnika, zadu`uje se putemGlavne kwige odgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 2, aodobrava konto 211911-Ispravka vrijednosti materijala

ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, poprosje~nim cijenama.

Kwi`ewe utvr|enog mawka po inventuri

43. U skladu sa odredbama Pravilnika o kwigovodstvu mawakzaliha materijala i sitnog inventara se, po odlucirukovodioca, mo`e evidentirati kao potra`ivawe ododgovornog lica ili kao rashod buxetskog korisnika.

a) Kwi`ewe mawka na teret odgovornog lica

44. U ovom slu~aju za iznos mawka zadu`uje se konto 211911 -Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravkavrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2. Mawak zaliha se kwi`i kaopotra`ivawe od radnika na teret konta 131321 - Potra-`ivawa od radnika za mawkove, a u korist konta391191-Razgrani~eni ostali prihodi.

Navedene transakcije kwi`e se u istom nalogu za kwi`eweputem Glavne kwige.Po izvr{enoj uplati utvr|enog mawka na transakcionira~un Trezora, a na osnovu izvoda iz banke u Trezoru sezadu`uje konto 111111 - Transakcioni ra~un, a odobravakonto 722791 - Ostale neplanirane uplate.Nakon izvr{ene uplate buxetski korisnik vr{i zatvarawepotra`ivawa.

b) Kwi`ewe mawka na teret buxetskog korisnika

45. U ovom slu~aju za iznos mawka zadu`uje se konto 211911 -Ispravka vrijednosti materijala ili 221911 - Ispravkavrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2, po prosje~noj cijeni.

c) Kwi`ewe rashodovanog materijala i sitnog inventara

46. Rashodovawe materijala i sitnog inventara (na zalihi i u

upotrebi) po odluci rukovodioca korisnika buxeta vr{i setako {to se za iznos, koji je utvrdila popisna komisija,zadu`uje konto ispravke, a odobrava odgovaraju}i kontozaliha.

Zavr{na kwi`ewa zaliha materijala

47. Kod zavr{nih kwi ewa na kraju godine, nakon izvr{enogpopisa, za iznos salda zaliha materijala potrebno jeizvr{iti ispravku rashoda materijala i sitnog inventara,zadu`ewem konta 191311- Ispravka zaliha na kraju godine, aodobrewem konta 613491-Ispravka, zalihe na kraju godine,~ime se evidentira ispravka tro{kova za neutro{enezalihe materijala.U idu}oj fiskalnoj godini, odmah nakon kwi`ewa po~etnihstawa, buxetski korisnici su du`ni putem Glavne kwigeizvr{iti kwi`ewe na teret konta 613491- Ispravka zazalihe na kraju godine, a u korist konta 191311- Ispravka

zaliha na kraju godine, za iznos salda ovog konta.Budu}i da prenesene zalihe odmah terete tro{kove unarednoj godini, buxetski korisnici su obavezni daprilikom planirawa buxeta planiraju tro{kove zamaterijal najmawe u visini prenesenog salda 613491 -Ispravka za zalihe na kraju godine.

KLASA 3 - KRATKORO^NE OBAVEZE IRAZGRANI^EWA

48. Kratkoro~ne obaveze su obaveze sa rokom dospije}a kra}imod jedne godine.Prema Zakonu o buxetima u Federaciji Bosne iHercegovine, buxetski korisnici su samostalni u stvarawuobaveza do visine sredstava planiranih buxetom, aodgovornost za stvarawe obaveza je na rukovodiocubuxetskog korisnika.

Kratkoro~ne obaveze obuhvataju slijede}e kategorijekonta:310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi340000 - Obaveze prema radnicima360000 - Finansijski i obra~unski odnosi sa drugimpovezanim jedinicama i390000 - Kratkoro~na razgrani~ewa310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze

49. Na kontima potkategorije 311000 - Kratkoro~ne teku}eobaveze, evidentiraju se kratkoro~ne obaveze iz teku}egposlovawa prema strukturi Kontnog plana. U kratkoro~neteku}e obaveze spadaju:311100 - Kratkoro~ne obaveze prema pravnim licima,311200 - Kratkoro~ne obaveze prema fizi~kim licima,311300 - Obaveze za kori{tewe stalne buxetske rezerve311900 - Ostale kratkoro~ne obaveze.

320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira

50. U potkategoriji 321000 - Obaveze po osnovu vrijednosnihpapira evidentiraju se obaveze na osnovu vrijednosnihpapira prema nazivima pojedinih konta sa rokom kra}im od

 jedne godine.U ovoj potkategoriji evidentiraju se obaveze po izdatim~ekovima, mjenicama, obveznicama i ostalim vrijednosnimpapirima, a prema Analiti~kom kontnom planu.

330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi

51. U potkategoriji 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovievidentiraju se primqeni finansijski i robni krediti sarokom vra}awa do jedne godine, kao i dospjele obaveze poanuitetima dugoro~nih kredita. Krediti iz inostranstva uinostranoj valuti vode se u KM i bilansiraju se po sredwemkursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.Za primqeni zajam u devizama daje se instrukcija banci okonvertovawu deviza u KM.Kwi`ewe primqenog kredita vr{i se tako {to se, u moduluGlavne kwige, za ukupan iznos tog kredita zadu`iTransakcioni ra~un, a odobri odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne kategorije 810000 - Kapitalni primici.Istovremeno se po tom osnovu evidentira obaveza zaprimqeni kredit tako {to se za iznos tog kredita zadu`iodgovaraju}i analiti~ki konto iz podgrupe 511120-Izvorinov~anih sredstava, a odobri odgovaraju}i analiti~ki kontoiz potkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi.Uplatiocu kredita se daje instrukcija o uplatnom ra~ununa koji }e se izvr{iti uplata.Po dospije}u obaveze za pla}awe (bilo da se radi o pla}awuanuiteta ili ukupnog duga) vr{i se kwi`ewe anuiteta kojise kwi`i tako {to se za iznos rate zadu`i odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 820000- Kapitalniizdaci, za iznos kamate, zadu`i odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 616000-Izdaci za kamate, a zaukupan iznos anuiteta odobri analiti~ko konto iz glavnekategorije 310000- Kratkoro~ne teku}e obaveze.

Pla}awem te obaveze od strane Trezora i dobivawa izvodaod banke zatvara se konto iz glavne kategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze.Nakon toga se putem Glavne kwige u Trezoru vr{ikwi`ewe smawewa obaveza po kreditu tako {to se zapla}eni iznos rate zadu`i odgovaraju}i analiti~ki kontoiz potkategorije 331000-Kratkoro~ni krediti i zajmovi, aodobri odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120-Izvorinov~anih sredstava.Za iznos otplate primqenog kredita, u buxetu FederacijeBiH mora se planirati iznos na odgovaraju}im pozicijamaglavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.Ukoliko je kredit primqen u devizama, mogu se pojavitinegativne ili pozitivne kursne razlike. U tom slu~ajuobavezno je, na osnovu kursne liste, po sredwem kursuCentralne banke Bosne i Hercegovine izvr{iti obra~un

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 35/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 35

kursnih razlika i za utvr|ene negativne kursne razlike, uGlavnoj kwizi zadu`iti odgovaraju}i analiti~ki konto izpodgrupe 511120 - Izvori nov~anih sredstava, a odobritiodgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 331000 -Kratkoro~ni krediti i zajmovi u Glavnoj kwizi, prijepla}awa.Unos obaveze za pla}awe anuiteta vr{i se odobrewem

konta glavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}eobaveze, za iznos anuiteta i kursne razlike, a zadu`ewemodgovaraju}eg konta iz glavne kategorije 820000-Kapitalni izdaci za iznos glavnice, odgovaraju}eg kontaglavne potkategorije 616000 - Izdaci za kamate za iznoskamata i konto 613831 - Izdaci za negativne kursnerazlike, za iznos kursne razlike.Po izvr{enom pla}awu u Trezoru, a na osnovu izvoda bankezatvara se konto glavne kategorije 310000 - Kratkoro~neteku}e obaveze.Nakon toga se putem Glavne kwige u Trezoru vr{ikwi`ewe smawewa obaveza po kreditu tako {to se zapla}eni iznos rate i kursne razlike zadu`i odgovaraju}ianaliti~ki konto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi, a odobri odgovaraju}i konto iz podgrupe511120 - Izvori nov~anih sredstava.

Kod pozitivnih kursnih razlika, prije unosa obaveze zapla}awe anuiteta, u Glavnoj kwizi se zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi, a odobrava konto 191211 - Razgrani~enekursne razlike.Na kraju godine, prije zakqu~nih kwi`ewa, Sektor zaupravqawe dugom ispostavqa nalog za kwi`ewe kojimvr{i prijenos salda konta 191211 - Razgrani~ene kursnerazlike na odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120-Izvorinov~anih sredstava.

340000 - Obaveze prema radnicima

52. Obaveze prema radnicima su po svojoj prirodikratkoro~ne. Pod ovim obavezama se podrazumijevajuobaveze po osnovu plata i naknada plata kao i sve obavezeprema radnicima koje nemaju karakter plata.

360000 - Finansijski i obra~unski odnosi sa drugimpovezanim jedinicama

53. Konta u ovoj kategoriji uvijek korespondiraju kontima nakojima je evidentirano potra`ivawe iz internihposlovnih odnosa. Budu}i da se obaveze i potra`ivawa poistom osnovu kwi`e kod dva buxetska korisnika, azatvarawe tih internih odnosa se vr{i u Trezoru,korisnici buxeta su obavezni da interne fakture kwi`e ime|usobno uskla|uju u roku od osam dana od danaispostavqawa, odnosno prijema fakture.

390000 - Kratkoro~na razgrani~ewa

54. Na kontima glavne kategorije 390000-Kratkoro~narazgrani~ewa, vode se unaprijed napla}eni prihodi po svimosnovama i obra~unati nepla}eni, odnosno nedospjelirashodi po svim osnovama ako se razgrani~avaju na rok dogodine dana.

U skladu sa Uputstvom o otvarawu posebnih namjenskihtransakcionih ra~una, na~inu planirawa, prikupqawa,evidentirawa i raspolagawa sredstvima sa posebnihnamjenskih transakcionih ra~una otvorenih kao podra~unau okviru Jedinstvenog ra~una trezora, neutro{ena sredstvana kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primqena poosnovu donacija), a prije izrade godi{weg obra~una, seprekwi`avaju na vremenska razgrani~ewa. Kwi`ewe sevr{i u modulu Glavne kwige odobrewem odgovaraju}eganaliti~kog konta glavne grupe 391100-Razgrani~eniprihodi i odobrewem odgovaraju}eg konta grupe 7, sapredznakom mi nus (-), uz obavezan unos subanaliti~kogkonta po nazivu podra~una.Razgrani~ene prihode korisnici buxeta u narednojfiskalnoj godini prekwi`avaju sa konta vremenskihrazgrani~ewa na odgovaraju}i konto grupe 7.

KLASA 4 - DUGORO^NE OBAVEZE I RAZGRANI^EWA

55. Na kontima klase 4 evidentiraju se obaveze koje dospijevajuu roku du`em od jedne godine. U skladu sa Pravilnikom okwigovodstvu, kao dugoro~ne obaveze kwigovodstveno seiskazuju i one obaveze ~iji je rok kra}i od jedne godine, aizvorno su formirane sa ugovorenim rokom du`im od

godine. Kratkoro~ne obaveze po ugovoru o reprogramirawuduga mogu se pretvoriti u dugoro~ne. U tom slu~aju, naosnovu takvog ugovora, obavezno je prethodno iskwi`itidug sa konta klase 3 i evidentirati ga na odgovaraju}imkontima klase 4.U okviru klase 4 vode se: –  410000 - Dugoro~ni krediti i zajmovi, –  420000 - Ostale dugoro~ne obaveze –  490000 - Dugoro~na razgrani~ewa.Za dospjele rate kredita u fiskalnoj godini potrebno je ubuxetu planirati odgovaraju}i iznos sredstava na kontimaglavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci i odgovaraju}iiznos za obra~unate kamate na odgovaraju}oj pozicijitro{kova.Kod kredita dobijenih u devizama potrebno je na odre|enojtro{kovnoj poziciji u buxetu planirati i odgovaraju}iiznos sredstava za eventualne kursne razlike.Sektor za upravqane dugom sa~iwava amortizacioni plan,koji obavezno sadr`i podatke o kreditoru, ukupnom iznosuduga, eventualnom grace periodu, iznos rate i kamate.

Kwi`ewe dugoro~nih kredita

56. Primqeni dugoro~ni kredit kwi`i se na osnovu izvodabanke zadu`ewem Transakcionih ra~una, a odobrewemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije810000 - Kapitalni primici. Istovremeno se u Glavnojkwizi Trezora zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto izpodgrupe 511120 - Izvori nov~anih sredstava, a odobravaodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije 410000-Dugoro~ni krediti i zajmovi u iznosu primqenog kredita.

Kwi`ewe otplate anuiteta po dugoro~nom kreditu

57. Na osnovu podataka iz amortizacionog plana, Sektor za

upravqawe dugom koji prati dugoro~ni kredit i o istomvodi pomo}nu kwigu, sastavqa nalog za pla}awe anuiteta,kojim se zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavnekategorije 820000 - Kapitalni izdaci, za iznos rate izadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije616000 - Izdaci za kamate, za iznos kamate, a odobravaodgovaraju}i konto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi.Pla}awe anuiteta se vr{i u Trezoru i kwi`i se na teretodgovaraju}eg konta iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi, a u korist konta 111111 - Transakcionira~un.Nakon izvr{enog pla}awa, Sektor za upravqawe dugom uGlavnoj kwizi evidentira otplatu glavnice, tako {tozadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije410000 - Dugoro~ni kredit i zajmovi, a odobravaodgovaraju}i analiti~ki konto iz podgrupe 511120 - Izvori

nov~anih sredstava.Obaveza Sektora za upravqawe dugom je da prati dugoro~nekredite kumulativno i subanaliti~ki po kreditoru.

49. - Dugoro~na razgrani~ewa

58. Polaze}i od obaveze primjene modifikovanog akrualnogprincipa, po kojem se prihodi priznaju kad su mjerqivi iraspolo`ivi, a rashodi se kwi`e u periodu na koji seodnose, odnosno dugoro~no se razgrani~avaju pla}enitro{kovi koji se odnose na period du`i od jedne godine.Nagla{ava se da se rezervisawa po osnovu rizika i obavezamogu vr{iti samo ako je to i buxetom predvi|eno.

KLASA 5 - IZVORI STALNIH SREDSTAVA

59. Prema Pravilniku o kwigovodstvu, pod izvorima stalnihsredstava podrazumijevaju se izvori koji buxetskom

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 36/96

Broj 9 – Stranica 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

korisniku stoje na raspolagawu neograni~eno (neodre|eno)vrijeme, odnosno koji nemaju unaprijed utvr|en rokdospije}a.Prema klasifikaciji iz kontnog plana osnovni izvoristalnih sredstava buxeta i buxetskih korisnika premawihovom porijeklu mogu biti: –  510000 - Izvori stalnih sredstava, koji predstavqaju

sredstva Federacije BiH, stavqena na trajnoraspolagawe, te

 –  520000 - Ostali izvori sredstava, ulozi i drugi.U okviru glavne kategorije 510000 - Izvori stalnihsredstava evidentiraju se: –  izvori stalnih sredstava (konto 511111), kao wihova

pove}awa po osnovu izgradwe, rekonstrukcije,kupovine ili sticawa na drugi na~in, odnosnosmawewa po osnovu wihovog otpisa (ispravkevrijednosti), rashodovawa, prodaje ili drugihotu|ewa,

 –  izvori nov~anih sredstava (konta 511121 do 511129), uvidu primitaka od prodaje stalnih sredstava,rasporeda vi{ka prihoda, primqenih transfera idonacija za kapitalne namjene iz svih izvora, uzetihzajmova i kredita za kapitalne namjene i ostali

primici za kapitalne izdatke) i –  izvori ostalih sredstava (konto 511131).Pravilnik predvi|a da se u glavnoj grupi 510000 - Izvoristalnih sredstava vode i analiti~ka konta nov~anog inaturalnog dijela stalnih sredstava.Na kontu 521111 - Ostali izvori sredstava evidentiraju sestalni izvori po osnovu trajnih uloga drugih lica,organizacija i subjekata, u sredstvima svih oblika.Pored navedenih stalnih izvora na klasi 5 evidentiraju sei: –  izvori sredstava rezervi (glavna kategorija 530000),

kao posebna kategorija izvora koja se formira iliputem obaveznih izdvajawa po zakonu (zakonskerezerve) ili slobodno, na na~in i u iznosimautvr|enim internim aktima i odlukama VladeFederacije BiH.

 –  neraspore|eni vi{ak prihoda, odnosno rashoda (konto591111).

Kwi`ewa u okviru klase 5 sadr`ana su i obja{wena uokviru onih primjera koji su navedeni za kapitalneprimitke i izdatke (izgradwa, nabavka, otpis, rashodovawei prodaja stalnih sredstava, donacije i zadu`ivawa zakapitalne izdatke, dugoro~ni plasmani i drugo), kao i kodprimjera utvr|ivawa, evidentirawa i raspore|ivawarazlike prihoda i rashoda.

KLASA 6 - RASHODI

60. Na osnovu Zakona o Trezoru i Uredbe o ra~unovodstvu,rashodi se priznaju i ra~unovodstveno evidentiraju umomentu stvarawa, tj. u periodu na koji se odnose, bezobzira kada }e obaveze po tim rashodima biti izmirene.Obaveza buxetskih korisnika je da se prilikom stvarawaobaveza, odnosno rashoda, pridr`avaju odobrenog

operativnog buxeta, a obaveza Trezora je da u skladu sazakonskim prioritetima i raspolo`ivim nov~animsredstvima na Jedinstvenom ra~unu Trezora izmiri teobaveze.Sve prispjele fakture-ra~uni do 31. januara koje se odnosena obaveze nastale u prethodnoj godini, kwi`e se pod 31.12.prethodne godine, odnosno kao tro{ak prethodne godine.Prema analiti~kom kontnom planu za buxet i buxetskekorisnike, rashodi su razvrstani u slijede}e dvije glavnekategorije: –  610000 - Teku}i rashodi i –  680000 - Doznake ni`im potro{a~kim jedinicama

61 - Teku}i izdaci

61. Prema vrstama i potkategorijama Kontnog plana teku}irashodi obuhvataju:

 –  611000 - Plate i naknade tro{kova zaposlenih –  612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi –  613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge –  614000 - Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi –  615000 - Kapitalni transferi –  616000 - Izdaci za kamateKako se iz naziva navedenih konta vidi, u glavnu kategorijukonta 610000 - Teku}i rashodi spadaju oni rashodi koji sunu`ni za poslovawe i funkcionirawe buxetskihkorisnika.611100, 611200 i 612000 - Bruto plate i naknade plata,naknade tro{kova zaposlenih i doprinosi poslodavca iostali doprinosi

62. U trezorskom poslovawu na nivou Federacije BiH obra~uni isplata plata je centralizovana. Centralizovaniobra~un plate predstavqa pomo}nu kwigu u okviruinformacionog sistema Trezora. Organizaciona podjelaposlova utvr|ena je izme|u korisnika buxeta iMinistarstva finansija, odnosno Trezora. U okviruTrezora formiran je Glavni operativni centar, a zapotrebe obra~una plata buxetskih korisnika i realizacijeovih poslova formirani su Pomo}ni operativni centri s

ta~no definisanim obavezama i zadacima.Buxetski korisnici u pomo}nim operativnim centrimaunose podatke u svoju pomo}nu kwigu kroz posebaninformacioni sistem za obra~un i obradu plata. UGlavnom operativnom centru se vr{i obra~un i pripremaza isplatu pla}a i naknada, uplata poreza i doprinosa idrugih vrsta pla}awa vezanih za plate i naknade. Tako|e sevr{i unos podataka svih vrsta odbitaka zaposlenikabuxetskih korisnika.Za isplatu neto plata i naknada plata, bankama se prenosiukupan iznos za ukupan broj zaposlenih koji u toj banciimaju otvorene teku}e ra~une. Istovremeno se bankamadostavqaju spiskovi u pisanoj i elektronskoj formi, sasvim podacima o pojedina~nim pla}ama, naknadama plata idodatnim primawima.Posebno se isti~e da naknade po osnovu bolovawa preko 42dana ne predstavqaju rashode buxetskih korisnika, zato

{to }e se ti izdaci buxetskom korisniku refundirati, alipredstavqaju wihove rashode dok se ne izvr{irefundirawe.Kantonalnim propisima regulisano je koje obavezeposlodavca }e refundirati Zavod za zdravstvenoosigurawe.Sredstva za isplatu plata i naknada plata planiraju se nakontima glavne grupe 611100 - Bruto plate i naknade plata.Prilikom obra~una i isplate plata i naknada plata, kao ibolovawa preko 42 dana tereti se konto 611100 - Brutoplate i naknade plata.Imaju}i u vidu obavezu kantonalnog Zavoda zdravstvenogosigurawa za refundirawem bolovawa preko 42 dana, kao imogu}nost procesirawa transakcija po sada{wimsoftverskim rje{ewima, kwi`ewe naknada bolovawapreko 42 dana vr{i se na slijede}i na~in:

Isplatu plata i kwi`ewe te isplate vr{i Trezor, a nakontoga buxetski korisnik je obavezan podnijeti pismenizahtjev kantonalnom Zavodu zdravstvenog osigurawa zarefundirawe naknada bolovawa preko 42 dana.Na osnovu ovjerenog zahtjeva, putem modula Glavne kwige,buxetski korisnik kwi`i potra`ivawe za bolovawe odZavoda zdravstvenog osigurawa, tako {to zadu`i konto131391-Ostala potra`ivawa i zadu`i konto 611113-Naknade za bolovawa preko 42 dana, sa predznakom minus(-), uz obavezan unos organizacionog koda buxetskogkorisnika.U navedenom zahtjevu buxetski korisnik navest }etransakcioni ra~un Trezora na koji treba izvr{itirefundirawe.Nakon {to Zavod zdravstvenog osigurawa izvr{irefundirawe uplatom na transakcioni ra~un i po dobijawu

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 37/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 37

izvoda iz banke kojim se potvr|uje ta transakcija, uTrezoru se vr{i zatvarawe potra`ivawa.Kwi`ewe obustave iz plata zaposlenika, po osnovuprekora~ewa tro{kova telefona vr{i se zadu`ewem konta613322 - Izdaci telefonskih i po{tanskih usluga (PTT) sapredznakom minus (-) i zadu`ewem konta 111111 -Transakcioni ra~un.

Ukoliko se obaveza po osnovu prekora~ewa izmiri unarednoj fiskalnoj godini, ta uplata se kwi`i na teretkonta 111111 - Transakcioni ra~un u korist konta 722721 -Uplate za prekora~ewe tro{kova PTT usluga.Obra~un naknada iz radnog odnosa i po osnovu radnogodnosa vr{i se u skladu sa Zakonom o platama i naknadama uorganima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonomo pla}ama i naknadama policijskih slu`benika FederacijeBosne i Hercegovine i Uredba o naknadama koje nemajukarakter pla}e, kolektivnim ugovorima. Navedenimpropisima utvr|ena su, ne samo prava na naknade i isplatepo raznim osnovama, nego i ograni~ewa u pogledu visinetih naknada.Prilikom obra~una i isplate raznih naknada obavezno jeprimjewivati i propise o oporezivawu tzv. propisi ooporezivawu dodatnih li~nih primawa. Poreski tretman

tih isplata utvr|en je Zakonom o porezu na dohodak.613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

63. Na kontu potkategorije 613000 - Izdaci za materijal iusluge, kwi`e se izdaci za materijal i usluge i to:

 –  613100 - Putni tro{kovi, –  613200 - Izdaci za energiju, –  613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, –  613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara, –  613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva –  613600 - Unajmqivawe imovine, opreme i

nematerijalne imovine, –  613700 - Izdaci za teku}e odr`avawe, –  613800 - Izdaci osigurawa, bankarskih usluga i

usluga platnog prometa,

 –  613900 - Ugovorene i druge posebne usluge.Kako je Analiti~ki kontni plan sastavni dio Pravilnikao kwigovodstvu, to je svaki buxetski korisnik obavezanpridr`avati se odredaba koje nala`u posebnoevidentirawe navedenih rashoda.

613100 - Kwi`ewe tro{kova slu`benog puta

64. Svi tro{kovi vezani za slu bena putovawa kako u zemqitako i u inostranstvu evidentiraju se na odgovaraju}imanaliti~kim kontima iz glavne grupe 613100 - Putnitro{kovi.Tro{kovi slu`benih putovawa obuhvataju:

 –  tro{kove prevoza na slu`benom putovawu (javnimprevoznim sredstvima ili li~nim automobilom),

 –  tro{kove smje{taja na slu`benom putovawu i –  tro{kove dnevnica za vrijeme slu`benog putovawa.

Postupak odobravawa slu`benih putovawa, isplataakontacija i obra~un putnih tro{kova utvr|uje se Uredbomo naknadama tro{kova za slu`bena putovawa i Odlukom ovisini dnevnica za slu`bena putovawa, kao i drugimpropisima kojima se odre|uje visina dnevnica, kategorijasmje{taja, vrsta prevoza i dr, te aktom kojeg donosi iputnim nalozima koje potpisuje odgovorno lice buxetskogkorisnika.Za kori{tewe li~nog automobila u slu`bene svrherukovodilac buxetskog korisnika mora dati odobrewe naosnovu kojeg zaposlenik ima pravo na tro{kove puta uvisini propisanog procenta koji se primjewuje na cijenugoriva i broj pre|enih kilometara. Ti tro{kovi kwi`e sekao putni tro{kovi u okviru navedene grupe konta.Tro{kovi goriva, bez obzira {to se pravdaju ra~unom, nepriznaju se kao tro{kovi slu`benog puta, po{to je u

okviru propisanog procenta za naknadu ura~unat i ovajtro{ak.Kori{tewe slu`benog vozila za vrijeme slu`benog puta neproizvodi tro{kove slu`benog puta, a eventualnitro{kovi za gorivo u ovom slu~aju nisu tro{ak slu`benogputa ve} se isti kwi`e na odgovaraju}i analiti~ki kontoiz glavne grupe 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva.

613200- 613900 - Materijalni tro{kovi i ugovorene i drugeposebne usluge

65. Na glavnim grupama konta od 613200 - Izdaci za energiju do613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, evidentiraju se ikwi`e svi materijalni tro{kovi po principu modifi-kovanog nastanka doga|aja.

614000- Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi

66. Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi obuhvatajuslijede}e potkategorije konta: –  614100 - Teku}i transferi drugim nivoima vlasti, –  614200 - Teku}i transferi pojedincima, –  614300 - Teku}i transferi neprofitnim

organizacijama, –  614400 - Subvencije javnim preduze}ima,

 –  614500 - Subvencije privatnim preduze}ima ipreduzetnicima,

 –  614600 - Subvencije finansijskim institucijama, –  614700 - Teku}i transferi u inostranstvo, –  614800 - Drugi teku}i rashodiPod teku}im transferima podrazumijevaju se sva izvr{enanepovratna davawa za teku}e svrhe, tj ona nepovratnadavawa koja nisu data u svrhu nabavke kapitalne imovine.Kategorija konta 614000 je u analiti~kom kontnom planurazra|ena prema primaocima kojima se daju transferi zateku}e svrhe. Teku}i transferi podrazumijevaju i sveisplate i nepovratna davawa op{te prirode drugimnivoima vlasti, za koje svrha nije unaprijed odre|ena, pa~ak i onda ako se ta sredstva kod primaoca djelimi~nokoriste za finansirawe nabavke stalnih sredstava(kapitalne imovine). To zna~i da se kod davaoca transfera

kao teku}i transferi iskazuju i svi oni transferi ~ijanamjena nije unaprijed definisana, a da je pravo korisnikatakvih transfera da sami odre|uju namjene u koje }e ihiskoristiti.Izdaci za teku}e transfere se planiraju u buxetu poodre|enim namjenama, a defini{u se Zakonom o izvr{ewubuxeta za odgovaraju}u fiskalnu godinu. Izvr{avawetransfera se vr{i u skladu sa aktima resornogministarstva, odlukom rukovodioca i/ili Programom iodlukom Vlade Federacije BiH. Specifi~no jeizvr{avawe po osnovu potkategorije konta 614800 - Drugiteku}i rashodi, sa kojih se vr{e povrati vi{e upla}enihprihoda iz prethodnih godina po osnovu rje{ewa o povratuizdatih od nadle`nih organa, kao i po osnovu redovnihpresuda i sudskih izvr{nih rje{ewa.Pod subvencijama se podrazumijevaju sva izvr{enanepovratna davawa iz buxeta, javnim ili privatnim

preduze}ima, preduzetnicima, finansijskim institucijamaili posebnim tr`i{nim proizvo|a~ima (obrtnik, seqak idrugi proizvo|a~i usluga na tr`i{tu). Subvencije sekoriste pod razli~itim nazivom i to regresi,kompenzacije, premije, nadomjesci, povrati i dr. Wihovanaj~e{}a namjena je: smawivawe cijene za kona~nogkorisnika, stimulisawe proizvodwe-poticawe proizvodwe,za{tita standarda stanovni{tva i dr.

615000 - Kapitalni transferi

67. Pod kapitalnim transferima se podrazumijevaju svaizvr{ena nepovratna davawa u svrhu nabavke kapitalne(dugotrajne, stalne) imovine i kapitalnih ulagawa kojapredstavqaju stalno sredstvo nekog drugog pravnog lica.Kod kapitalnih transfera se podrazumijeva da je kapitalnanamjena datog transfera unaprijed poznata (utvr|ena,

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 38/96

Broj 9 – Stranica 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

planirana), tj da je unaprijed poznato da }e sredstvatransfera kod primaoca biti kori{tena iskqu~ivo zakapitalne namjene. Nepovratna davawa ~ija svrha nijeunaprijed definisana i poznata, smatraju se teku}im, a nekapitalnim transferima.Kategorija konta 615000 u analiti~kom kontnom planurazra|ena je prema primaocima kojima se daju kapitalni

transferi. –  615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, –  615200 - Kapitalni transferi pojedincima –  615300 - Kapitalni transferi neprofitnim

organizacijama –  615400 - Kapitalni transferi javnim preduze}ima –  615500 - Kapitalni transferi privatnim preduze}ima

i preduzetnicima –  615600 - Kapitalni transferi finansijskim

institucijama –  615700 - Kapitalni transferi u inozemstvoKapitalni transferi se planiraju u buxetu premaprimaocima kapitalnih transfera. Realizacijakapitalnih transfera se vr{i u skladu sa aktima resornogministarstva, odlukom rukovodioca i/ili odlukom VladeFederacije BiH.

689000 - Rashodi od internih transakcija

68. U okviru ove potkategorije kwi`e se rashodi nastali izinternih poslovnih odnosa izme|u korisnika buxeta istognivoa vlasti, a obaveza iz internih transakcija seevidentira na kontu 361319 - Obaveze prema internimdobavqa~ima.Procesirawe transakcija iz internih poslovnih odnosareguli{e se posebnim Uputstvom o procesirawutransakcija iz internih poslovnih odnosa federalnihbuxetskih korisnika.

690000 - Raspored rashoda

69. Konta glavne kategorije 690000 - Raspored rashoda slu`eiskqu~ivo za zakqu~na kwi`ewa kod izrade godi{wegobra~una. Preko ovih konta vr{i se zatvarawe rashoda na

kraju godine i wihov raspored. Na kraju fiskalne godine uTrezoru se vr{i zatvarawe salda na ovim ra~unima,wihovim prijenosom na konto 591111 - Neraspore|enivi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 7 - PRIHODI

70. U skladu sa odredbama Zakona o Trezoru, Uredbe ora~unovodstvu i Pravilnika o kwigovodstvu prihodi sepriznaju u ra~unovodstvenom razdobqu u kojem su mjerqivii raspolo`ivi.Zakonom o Trezoru je propisano da se svi prihodi, pa ivlastiti prihodi buxetskih korisnika, upla}uju naJedinstveni ra~un Trezora.Odredbe Uredbe o ra~unovodstvu i Pravilnika okwigovodstvu kod evidentirawa prihoda obavezuju naprimjenu principa modifikovanog akrualnog sistema, pokojem se prihodi priznaju u onom obra~unskom periodu u

kojem su mjerqivi i raspolo`ivi. Prihodi su mjerqivi akoih je mogu}e iskazati vrijednosno, a raspolo`ivi su kad sunapla}eni unutar obra~unskog perioda.Samo napla}eni prihodi za teku}u fiskalnu godinu jesuprihodi te godine. To zna~i da se napla}eni prihodi sa31.12. teku}e godine i evidentirani kao takvi naJedinstvenom ra~unu Trezora mogu koristiti za izmireweobaveza nastalih do 31.12. teku}e godine, koje seevidentiraju do 31. januara naredne godine sa datumomGlavne kwige 31.12.Vi{ak prihoda nakon izmirewa prenesenih obaveza izprethodne godine se planira u buxetu za odre|ene namjene, adefini{u se Zakonom o izvr{ewu buxeta za teku}u godinu.Prema Zakonu o buxetima u Federaciji Bosne iHercegovine prihodi buxeta su:1. poreski prihodi utvr|eni zakonom,

2. neporeski prihodi kao {to su prihodi odpreduzetni{tva i imovine

3. administrativne i sudske naknade i takse i nov~anekazne,

4. prihodi ostvareni obavqawem osnovne djelatnosti iostalih poslova buxetskih korisnika na tr`i{tu.

5. doma}e i inostrane potpore (transferi i donacije).

Prema kontnom planu prihodi se razvrstavaju u slijede}eosnovne kategorije:

710000 - Prihodi od poreza koji se razvrstavaju napotkategorije:

711000 - Porezi na dobit pojedinaca i preduze}a712000 - Doprinosi za socijalnu za{titu713000 - Porezi na platu i radnu snagu (zaostale uplateporeza)714000 - Porez na imovinu715000 - Doma}i porezi na dobra i usluge (zaostale obavezena osnovu poreza na promet dobara i usluga)716000 - Porez na dohodak717000 - Prihod od indirektnih poreza719000 - Ostali porezi.

720000 - Neporeski prihodi koji se razvrstavaju na

potkategorije:721000 -Prihodi od preduzetni~kih aktivnosti i imovine iprihodi od pozitivnih kursnih razlika722000 - Naknade i takse i prihodi od pru`awa javnihusluga723000 - Nov~ane kazne (neporeske prirode)

730000 - Teku}i transferi (transferi i donacije) koje serazvrstavaju na potkategorije:

731000 - Primqeni teku}i transferi od inostranih vladai me|unarodnih organizacija732000 - Primqeni teku}i transferi od ostalih nivoavlasti733000 - Donacije

770000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza

780000 - Prihodi iz buxeta i prihodi od internihtransakcija:

781000 - Prihodi od buxeta za teku}e izdatke789000 - Prihodi od internih transakcija

790000 - Raspored prihoda791000 - Raspored prihoda

71 - Prihodi od poreza

71. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda propisana jepripadnost prihoda pojedinim nivoima vlasti u nadle`nostiFederaciji Bosne i Hercegovine. Ova kategorija konta imavrlo {iroku lepezu prihoda jer su u okviru ovih kontaobuhva}eni prihodi na svim nivoima vlasti u FederacijiBiH. Razlog tome je i ~iwenica da je Pravilnikom okwigovodstvu za sve buxetske korisnike na svim nivoimavlasti u Federaciji BiH propisan jedinstven kontni plan.

Zakonom o Trezoru propisano je da se Jedinstveni ra~unTrezora vodi u okviru Ministarstva finansija u Sektoruza Trezor. Sve uplate po osnovu javnih prihoda se vr{e naRa~un javnih prihoda Federacije BiH. Ugovorenimprocedurama sa bankama utvr|en je na~in prikupqawa ievidentirawa javnih prihoda.

72 - Neporeski prihodi

72. Za razliku od prihoda od poreza, koji su po prirodiizvorni prihodi, neporeski prihodi ~ine znatno mawustavku prihoda u buxetu, {to ne zna~i da se time umawujewihov zna~aj. Ova vrsta prihoda je izrazito raznovrsnatako da je u kontnom planu propisan ~itav niz prihoda poovom osnovu.Vlastiti prihodi buxetskih korisnika kwi`e se pokorisniku na analiti~kom kontu 722631 - VLASTITI

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 39/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 39

PRIHODI, u skladu sa Uputstvom o prikupqawu,evidentirawu i raspolagawu vlastitim prihodima odstrane korisnika buxeta.Buxetski korisnici koji u okviru svoje djelatnostiostvaruju javne prihode, u skladu sa zakonskim propisima,du`ni su vr{iti kontrolu i sravwewe prihoda korisnikakroz Izvje{taj iz pomo}ne kwige - modula AP - Pregled ipretra`ivawe "BiH prihodi Buxeta Federacije BiH ipoduzimati aktivnosti u ciqu blagovremene naplate javnihprihoda.

73 -Teku}i transferi (transferi i donacije)

73. Teku}e transferi (transferi i donacije) su primqenenepovratne nov~ane pomo}i, kako za teku}e potrebe, tako iza finansirawe raznih projekata i programa.Donacije su naj~e{}e u nov~anom obliku, ali se mogupojaviti i u obliku opreme, materijala, tehni~ke pomo}i idr. U zavisnosti od vrste donacija razlikuje se i wihovokwigovodstveno evidentiraweTeku}i transferi (transferi i donacije) za buxetskekorisnike se kwi`e po korisniku na odgovaraju}emanaliti~kom kontu glavne kategorije 730000 -Teku}itransferi (transferi i donacije).

Donacije se kwi`e u skladu sa Uputstvom o otvarawuposebnih namjenskih transakcionih ra~una, na~inuplanirawa, prikupqawa, evidentirawa i raspolagawasredstvima sa posebnih namjenskih transakcionih ra~unaotvorenih kao podra~una u okviru Jedinstvenog ra~unatrezora i Zakonom o izvr{ewu buxeta.Prema odredbama Pravilnika o kwigovodstvu primqenenenov~ane donacije kwi`e se izvan strukture prihoda, tj.evidentiraju se u korist klase 5. - Izvori sredstava, a nateret klase 0 - Stalna sredstva, s tim da se vrijednost koja}e biti kwigovodstveno evidentirana utvr|uje na osnovuprocjene komisije koju odredi ovla{}eni predstavnikbuxeta.

78 - Prihodi iz buxeta i prihodi iz internih transakcija

74. Pravilnikom o kwigovodstvu propisano je da se u ovoj

glavnoj kategoriji evidentiraju prihodi od internihtransakcija proistekli iz internih poslovnih odnosa naodgovaraju}em analiti~kom kontu 789111 - Prihodi odinternih transakcija.Sva ostala analiti~ka konta u ovoj glavnoj kategoriji supredvi|ena u kontnom planu samo za one korisnike koji neprimjewuju trezorski na~in poslovawa.

79 - Raspored prihoda

75. Konta glavne kategorije 790000 - Raspored prihoda, slu`iiskqu~ivo za zakqu~na kwi`ewa kod izrade godi{wihobra~una, jer se preko tih konta vr{i zatvarawe prihoda nakraju godine i wihov raspored. Na kraju fiskalne godine uTrezoru se vr{i zatvarawe salda na ovim ra~unimawihovim prijenosom na ra~un 591111 - Neraspore|enivi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 8 - KAPITALNI PRIMICI I IZDACI76. U klasi 8 evidentiraju se nov~ani primici i izdaci koji se

evidentiraju u okviru dvije glavne kategorije:810000 - Kapitalni primici820000 - Kapitalni izdaciU okviru glavne kategorije 810000 - Kapitalni primicievidentiraju se primici koji se odnose na primqeneotplate datih zajmova, povrate udjela u kapitalu, primqeneiznose iz dugoro~nih i kratkoro~nih zajmova, primici zakapitalna ulagawa i primici po osnovu prodaje stalnihsredstava.U okviru glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci,evidentiraju se ispla}eni iznosi za investicije, nabavkustalnih sredstava, pozajmqivawe, u~e{}e u kapitalu iotplate dugova.

Kapitalni izdaci i kapitalni primici se planiraju ubuxetu i imaju buxetsku kontrolu prilikom unosatransakcija.Konta klase 8 se u zakqu~nim kwi`ewima na kraju godinezatvaraju u Trezoru preko konta 591111 - Neraspore|enivi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 9 - VANBILANSNA EVIDENCIJA78. Na kontima klase 9 evidentiraju se poslovni doga|aji koji

nemaju direktnog uticaja na sredstva i izvore sredstava,ve} samo otvaraju mogu}nost za takve uticaje u budu}nosti(davawe garancija, davawe avala, tu|a sredstva, uslovnapotra`ivawa i obaveze).Kwi`ewe se vr{i tako {to se na kontima glavnekategorije 910000 - Vanbilansna evidencija - Uslovnapotra`ivawa tereti odgovaraju}i analiti~ki konto, aistovremeno se odobri odgovaraju}i analiti~ki konto izglavne kategorije 950000 - Vanbilansna evidencija -Uslovne obaveze i obrnuto. Ta konta se zatvaraju kadaprestane uslovno potra`ivawe, odnosno uslovna obaveza.Sva kwi`ewa na kontima klase 9 vr{e se putem modulaGlavne kwige.

IX. ZAVR[NE ODREDBE79. Danom stupawa na snagu ovih Ra~unovodstvenih politika

prestaju da va`e Ra~unovodstvene politike za federalnebuxetske korisnike i Trezor ("Slu`bene novineFederacije BiH," broj 41/08).

80. Ove Ra~unovodstvene politike stupaju na snagu osmog danaod dana objavqivawa u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Broj 07-02-1040/1121. februara 2011. godine

SarajevoMinistar

Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ~lana 61. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,

76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi s ~lanom2. stav 1. pod a) Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i 79/07), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

RA^UNOVODSTVENE POLITIKEZA FEDERALNE BUD@ETSKE KORISNIKE I TREZOR1. Ra~unovodstvene politike za federalne bud`etske korisnike i

Trezor, primjenjivat }e federalni bud`etski korisnici ifederalni Trezor.Bud`etski korisnici u ~ijem poslovanju se pojavljujudruga~iji odnosi i poslovni doga|aji koji zahtijevaju dodatna pravila za njihovo knji`enje, du`ni su donijeti svojera~unovodstvene politike kojima se regulira navedeno, s tim

da iste ne smiju odstupati od zakona i drugih propisa i ovihra~unovodstvenih politika.

I. ZAKONSKA REGULATIVA (OSNOV)

2. Zakonska i druga regulativa za dono{enje i izvr{enje bud`eta i provo|enje trezorskog na~ina rada sa javnim prihodima irashodima je:  – Zakon o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08,5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);

 – Zakon o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj83/09);

 – Uredba o ra~unovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj87/10);

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 40/96

Broj 9 – Stranica 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

 – Pravilnik o knjigovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj1/11);

 – Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine;  – Zakon o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i

Hercegovine;  – Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/06, 43/08 i22/09);

  – Pravilnik o na~inu uplate javnih prihoda bud`eta ivanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/11 i 6/11);

  – Zakon o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 58/02,19/03 i79/07);

 – Uputstvo o izvr{avanju bud`eta sa Jedinstvenog ra~una Trezora ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj94/07);

 – Uputstvo o blagajni~kom poslovanju ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 94/07);

 – Uputstvo o procesiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha, potra`ivanja i blagajni~kogposlovanja broj 08-02-7478-3/03 od 21.12.2005.

godine;  – Uputstvo o procesiranju transakcija iz internihposlovnih odnosa federalnih bud`etskih korisnika broj08-02-7478-3/03 od 21.12.2005 godine i broj08-02-7478/03 od 21.10.2003. godine;

  – Zakon o dr avnoj slu`bi u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);

 – Zakon o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/05);

  – Uputstvo o planiranju i ra~unovodstvenom evidenti-ranju vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine uGlavnoj knjizi Trezora ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 69/06 i 78/06);

  – Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih transak-cijskih ra~una, na~inu planiranja, prikupljanja,

evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnihnamjenskih transakcijskih ra~una otvorenih kaopodra~una u okviru Jedinstvenog ra~una Trezora ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 94/07 i 6/11);

  – Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganjuvlastitim prihodima od strane korisnika bud`eta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 94/07);

  – Zakon o pla}ama i naknadama u organima vlastiFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 45/10);

  – Zakon o pla}ama i naknadama policijskih slu benika Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 45/10);

  – Uredba o naknadama tro{kova za slu`bena putovanja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10);

  – Uredba o naknadama koje nemaju karakter pla}e("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10).

II. POSLOVNE KNJIGE

3. Pravilnikom o knjigovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne iHercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik o knjigovodstvu)regulirano je da su poslovne knjige: Glavna knjiga (knjiga prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, knjiga imovine,obaveza, potra`ivanja i izvora vlasni{tva) i pomo}ne knjige.Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju ipromjenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima irashodima pravnih lica. Poslovne knjige vode se za poslovnugodinu i predstavljaju osnov za izradu godi{njih ipolugodi{njih finansijskih izvje{taja.Poslovne knjige vode se u skladu sa na~elima sistema dvojnog knjigovodstva, uva`avaju}i na~ela urednosti,a`urnosti, dokumentiranosti i vjerodostojnosti.

Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima,povezane ili prenijeti na neki od elektronskih medija tako da se po potrebi mogu od{tampati ili prikazati na ekranu.Trezorski na~in poslovanja sa javnim sredstvima podrazumijeva jednu Glavnu knjigu koja se vodi isklju~ivo ufederalnom Trezoru i postojanje i funkcioniranjeJedinstvenog ra~una Trezora.Bud`etski korisnici unose podatke i knji`e u pomo}nimknjigama i u Glavnoj knjizi bud`etskog korisnika koja predstavlja segment Glavne knjige Trezora.Glavna knjiga Trezora je sistemska knjigovodstvena evidencija finansijskih transakcija i poslovnih doga|aja na nivou bud`etskih klasifikacija: organizacijske, ekonomske,funkcionalne i fondovske.Glavnu knjigu ~ine konta koja predstavljaju pozicijesredstava, izvora sredstava, prihoda i primitaka, rashoda iizdataka. Glavna knjiga vodi se isklju~ivo u Trezoru za svebud`etske korisnike na nivou organa vlasti koji donosibud`et, kao i na nivou svih pojedina~nih korisnika togbud`eta. Svaki bud`etski korisnik ima svoju Glavnu knjigukao segment jedinstvene Glavne knjige.U Glavnu knjigu podaci se unose vrijednosno, za razliku od

pomo}nih knjiga iz Pravilnika o knjigovodstvu gdje se unosei podaci po jedinici mjere, koli~ini i vrsti.Pomo}ne knjige se dijele na:a) Pomo}ne knjige za unos podataka u informacioni sistem

Trezora b) Pomo}ne knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu i

drugim propisima.

a) Pomo}ne knjige za unos podataka u informacioni sistem su: – pomo}na knjiga za unos narud`benica (modul PO), – pomo}na knjiga za unos obaveza (modul AP), – pomo}na knjiga za pla}anja (modul CE),  – modul glavne knjige korisnika bud`eta kao pomo}na 

knjiga za Glavnu knjigu Trezora.

b) Pomo}ne knjige propisane Pravilnikom o knjigovodstvu su:

 – knjiga ulaznih ra~una (KUF), – knjiga izlaznih ra~una (KIF), – knjiga skladi{ta, – knjiga (Popis) inventara, – knjiga (Popis) kapitalne imovine, – knjiga blagajne, – registar pla}a i – knjiga javnog duga.Osim navedenih pomo}nih knjiga koje su obavezne,bud`etski korisnici mogu voditi i druge pomo}ne knjige ~ijioblik i sadr`aj odre|uju sami bud`etski korisnici.

III. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

4. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorisanielektronski zapis o nastalom poslovnom doga|aju, koja jepotpisana od strane lica koje je ovla{teno za sastavljanje i

kontrolu knjigovodstvene isprave, a slu`i kao osnov za knji`enje u poslovnim knjigama.Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto~uvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije iako je potpisana od lica ovla{tenog za zastupanje pravnoglica ili lica na koje je preneseno ovla{tenje.Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapismo`e, umjesto potpisa ovla{tenog lica koje zastupa pravnolice ili lice na koje je preneseno ovla{tenje, sadr`avati ime iprezime ili drugu prepoznatljivu oznaku lica ovla{tenog za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana uskladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Slu`beniglasnik BiH", broj 91/06).

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 41/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 41

Sadr`aj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno ivjerodostojno prikazivati vrstu, obim i karakter poslovnepromjene.Vjerodostojnom ispravom se smatra knjigovodstvena isprava na osnovu koje tre}e lice koje nije u~estvovalo u poslovnomdoga|aju mo`e nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditiprirodu i obim poslovnog doga|aja, i da je ovjerena odstrane rukovodioca bud`etskog korisnika ili lica koje onpismeno ovlasti, a ~ime se ne umanjuje odgovornost rukovodioca za stvaranje obaveza, kao ni za pravilno izakonito evidentiranje poslovnih promjena.Urednost podrazumijeva da knjigovodstvene isprave morajubiti napisane uredno, ~itko i jasno i da nema kri`anja idodavanja nepotrebnih podataka, te da sadr`e sve potrebnepodatke za knji`enje odre|ene transakcije.Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ilibrojevima ne smiju se obavljati na na~in da dovedu usumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.Ispravku kri`anjem mo`e vr{iti ono lice koje je izdaloknjigovodstvenu ispravu i koje }e ispravku istovremenoizvr{iti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave,{to potvr|uje svojim potpisom, uz stavljanje datuma ispravke.Iznimku ~ine knjigovodstvene isprave o nov~animposlovnim doga|ajima koje se ne smiju popravljati, nego seponi{tavaju i izdaju nove.Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirodei sastavljaju se u potrebnom broju primjeraka.Knjigovodstvena isprava prije knji`enja mora bitiprekontrolisana sa stanovi{ta formalne, su{tinske i ra~unskeispravnosti i ovjerena od strane rukovodioca bud`etskogkorisnika ili lica koje on pismeno ovlasti.Lica koja sastavljaju i vr{e prijem knjigovodstvenih isprava,du`na su potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostaviti ra~unovodstvuodmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od tridana od dana kada je poslovna promjena nastala, odnosno uroku od tri dana od datuma prijema.Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje|uje se knjigovodstvu, gdje se na osnovu nje izdajenalog za knji`enje, zatim upisuje podatak u poslovne knjigeknjigovodstvenom tehnikom.Lica koja vode poslovne knjige, nakon provedene kontroleprimljenih knjigovodstvenih isprava, du`na suknjigovodstvene isprave proknji`iti u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.Prijem eksterne i interne knjigovodstvene isprave ura~unovodstvo evidentira se kroz Knjigu primljenihdokumenata.

IV. ARHIVIRANJE I ^UVANJE POSLOVNIH KNJIGA IKNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA5. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave evidentiraju se i

~uvaju u skladu sa Uredbom o ra~unovodstvu bud`eta u

Federaciji BiH. Knjigovodstvena isprava se ~uva u izvornommaterijalnom obliku, ili u elektronskom zapisu ili na mikrofilmu, a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnihknjiga.Trajno se ~uvaju: – platne liste ili analiti~ke evidencije o pla}ama u vezi sa 

pla}anjem doprinosa,  – kupoprodajni ugovori po kojima je izvr{eno sticanje

nekretnina, – godi{nji ra~unovodstveni obra~uni, – finansijski izvje{taji, – konsolidovani finansijski izvje{taji, – izvje{taji o izvr{enoj reviziji i – svi interni akti od uticaja na finansijsko poslovanje.Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseniu glavnu knjigu ~uvaju se 11(jedanaest) godina.

Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseniu pomo}ne knjige ~uvaju se 7 (sedam) godina.Isprave platnog prometa putem ovla{tenih finansijskihinstitucija ~uvaju se najmanje 5 (pet) godina.Godi{nji izvje{taj o poslovanju ~uvaju se u originalnomobliku 11 (jedanaest) godina nakon isteka poslovne godine.

Pomo}ni obra~uni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. ~uvajuse 2 (dvije) godine.Glavna knjiga ~uva se najmanje 11 (jedanaest) godina, a pomo}ne knjige najmanje 7 (sedam) godina.Rok za ~uvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga po~inje te}i zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnoseposlovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.Podaci o poslovnim doga|ajima koji se unose i evidentirajuelektronski moraju se presnimiti i ~uvati u obliku magnetnetrake, diskova, disketa i dr. Ovi podaci ~uvaju se u izvornomobliku, a obaveza je ~uvati i programsku dokumentaciju(npr. softver, lozinka) onoliko dugo koliko je propisano za ~uvanje knjigovodstvenih dokumenata.Glavna knjiga se mora nakon zaklju~ivanja na krajuposlovne godine za{tititi na na~in da u istoj nije mogu}a izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i da je

istu mogu}e u svakom trenutku izlistati na papir i mora sepotpisati elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom oelektronskom potpisu ili se mora izlistati na papir i uvezatina na~in da nije mogu}a izmjena pojedinih ili svih njenihdijelova ili listova.

V. USKLA\IVANJE POSLOVNIH KNJIGA IINVENTURA6. Na osnovu Pravilnika o knjigovodstvu bud`etski korisnici

du`ni su na kraju godine izvr{iti uskla|ivanje podataka izpomo}nih knjiga sa podacima u Glavnoj knjizi.Prije popisa (inventure) i prije sastavljanja godi{njegobra~una vr{i se obavezno usagla{avanje potra`ivanja iobaveza po stanju na dan 31.12.Za potra`ivanja po stanju na dan 31.12. du`niku se dostavlja konfirmacija - izvod otvorenih stavki (Obrazac IOS) na usagla{avanje, na koju je du`nik du`an odgovoriti u roku od

8 dana od dana prijema.Bud`etski korisnici du`ni su donijeti akt kojim }e propisatiorganizaciju i tehniku popisa (odre|ivanje komisija, na~in irokove popisa, kao i na~in uskla|ivanja knjigovodstvenogstanja sa stvarnim stanjem).Popis - inventura se vr{i obavezno jednom godi{nje, sa stanjem na dan 31.12., a bud`etski korisnici mogu svojimaktom propisati obavezu popisa u kra}im rokovima ilidonijeti odluku o vanrednom popisu odre|enih bilansnihpozicija.Redovnim popisom se obuhvata popis stalnih sredstava uobliku stvari, prava i razgrani~enja, nov~anih sredstava,plemenitih metala, potra`ivanja, zaliha i razgrani~enja,kratkoro~nih i dugoro~nih obaveza i kapitala.Pored redovnog popisa bud`etski korisnici vr{e popis iuskla|ivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i

prilikom primopredaje du`nosti, promjena cijena proizvoda iroba, statutarnih promjena i u drugim slu~ajevima.Bud`etski korisnici kod kojih se nalaze tu|a sredstva du`nisu izvr{iti popis istih i to posebno za svako pravno licekojemu ta imovina pripada i dostaviti im po jedan primjerakpopisnih lista.Popisna komisija je du`na dostaviti izvje{taj o izvr{enompopisu rukovodiocu bud`etskog korisnika na razmatranje iodlu~ivanje.Po izvr{enom uskla|ivanju poslovnih knjiga i zavr{enompopisu bud`etski korisnici obavezni su izvr{iti uskla|ivanjeknjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.Uskla|ivanje se vr{i tako {to se na osnovu izvje{taja iprijedloga komisije za popis donose odgovaraju}e odluke.Odluke se donose za likvidiranje i knji`enje eventualno

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 42/96

Broj 9 – Stranica 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

utvr|enih manjkova, vi{kova, visinu otpisa nenaplativih izastarjelih potra`ivanja, rashodovanje sredstava, opreme isitnog inventara.Prema odredbi ~lana 26. Zakona o bud`etima u FederacijiBosne i Hercegovine uslovi o potra`ivanjima nastali poosnovu ugovora ili bilo koja potra`ivanja iz osnova prihoda ne mogu se otpisati ili izmijeniti bez odobrenja Ministarstva finansija.

VI. PROCJENJIVANJE BILANSNIH POZICIJA7. Prema odredbama Uredbe o ra~unovodstvu bud eta u

Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uredba ora~unovodstvu) i Pravilnika o knjigovodstvu, podprocjenjivanjem bilansnih pozicija podrazumijeva seutvr|ivanje vrijednosti pojedina~nih pozicija bilanse:sredstava, obaveza, izvora i dr.Knji`enje i obra~un stalne i privremene materijalne imovinevr{i se po nabavnoj vrijednosti, {to podrazumijeva njihovufakturnu vrijednost uve}anu za sve tro{kove i izdatke koji suvezani za tu nabavku do mjesta odredi{ta kori{tenja sredstva.Navedenim pravilnikom pod stalnom imovinom smatra sesvako pojedina~no sredstvo koje u cijelosti ostaje u istomobliku du`e od jedne godine.

Stalna imovina ~ija je pojedina~na nabavna vrijednost utrenutku nabavke ni`a od 250,00 KM otpisuje se jednokratno.Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, bilo da su u oblikustvari ili materijalnih prava, vr{i se linearnom metodomindirektno na teret izvora sredstava. Obra~un amortizacijevr{i se primjenom minimalnih amortizacijskih stopa izNomenklature sredstava za amortizaciju ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 2/95), a osnovica za obra~unamortizacije je nabavna vrijednost, odnosno revalorizovana vrijednost ili fer procijenjena vrijednost.Amortizaciji ne podlije`u: zemlji{te i {ume kao prirodna bogatstva, sredstva u pripremi sve do aktiviranja ili po~etka upotrebe, avansi za nabavku sredstava, sredstva koja su uskladu sa zakonom progla{ena spomenicima kulture iistorijskim spomenicima (osim ako se koriste za obavljanje

djelatnosti na osnovu koje se sti~u prihodi), muzejskevrijednosti i umjetni~ka djela, javni putevi po osnovu kojihse sti~u prihodi, donji sloj kod `eljezni~kih i drugih pruga,puteva, aerodroma, ulica, trgova, parkova i drugihizgra|enih javnih povr{ina, kao i tuneli, mostovi.Stalna imovina u obliku udjela, dugoro~nih zajmova ivrijednosnih papira koji kotiraju na berzi iskazuju se poprincipu nabavne ili ni`e cijene.Amortizacija se po~inje obra~unavati prvog dana narednogmjeseca od stavljanja sredstva u upotrebu, a zavr{ava seposljednjim mjesecom u kojem se izvr{i potpuni otpis, kao iprilikom rashodovanja, prodaje ili na neki na~in otu|enjemsredstava.Jednom otpisano sredstvo se ne mo`e ponovo procjenjivati istavljati u upotrebu, mada se i dalje mo`e koristiti.Doma}i novac u blagajni i na ra~unima iskazuje se u

nominalnom iznosu, a strani novac po srednjem kursuCentralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilansa.Ekvivalent gotovine (mjenice, takse, porezne markice idruge vrijednosnice) iskazuju se po nominalnoj vrijednostina dan bilansa.Bilansne pozicije potra`ivanja i obaveze priznaju se prema iznosima iz kupoprodajnih ugovora ili druge na zakonuzasnovane dokumentacije (drugi ugovori, fakture i sl.), te izpotra`ivanja i obaveza koji proisti~u iz zakonskih i drugihosnova.

VII. KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJEIMOVINE, ZALIHA, POTRA@IVANJA, OBAVEZA,PRIHODA I RASHODA8. Bud`etski korisnici su obavezni da se prilikom unosa 

podataka za knji`enje pridr`avaju ra~unovodstvenih na~ela.

Svi podaci moraju biti ta~ni, pouzdani, sveobuhvatni iuneseni blagovremeno po pojedina~nom iskazivanjupozicija, u skladu sa Uredbom o ra~unovodstvu iPravilnikom o knjigovodstvu.Bud`etski korisnici vr{e unos podataka i knji`enje upomo}nim knjigama i u modul Glavne knjige, koji

predstavlja segment Glavne knjige Trezora.Kako originalna dokumentacija, koja je bila osnov za unospodataka i knji`enje ostaje kod bud`etskog korisnika, to suisti obavezni vr{iti redovnu kontrolu unesenih transakcija,dnevno, sedmi~no, mjese~no, zavisno od vrste transakcija injihovih potreba, putem odre|enih vrsta izvje{taja.U modul Glavne knjige bud`etski korisnici unose podatke opromjenama na stalnim sredstvima i izvorima sredstava, oteku}im i kapitalnim izdacima i primicima, podatke opotra`ivanjima po osnovu prodaje robe i usluga drugima idruga potra`ivanja, promjene po osnovu zaliha, obaveze ipotra`ivanja po osnovu internih transakcija, prijenossredstava sa prelaznog ra~una blagajne u glavnu blagajnu ipotra`ivanja za akontacije za slu`beni put.Priznavanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,sadr`anih u Glavnoj knjizi trezora provodi se prema 

ra~unovodstvenim na~elima modificiranog nastanka doga|aja (modifed ac crual ba sis) na osnovu ~lana 20.Uredbe o ra~unovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne iHercegovine.U skladu sa ~lanom 32. i 59. Zakona o bud`etima uFederaciji Bosne i Hercegovine na~elo modificiranognastanka doga|aja zna~i da }e se sve prispjele obaveze do31. januara, koje se odnose na obaveze, odnosno tro{kovenastale u prethodnoj godini, knji`e se pod 31.12. prethodnegodine.Radi blagovremene izrade izvje{taja, u toku fiskalnegodine unos svih obaveza se vr{i do desetog u narednommjesecu sa datumom Glavne knjige zadnjeg dana umjesecu, izuzev polugodi{njeg izvje{taja kada se unosvr{i do dvadesetog jula sa datumom Glavne knjige 30.6.Prihodi koji su evidentirani u izvodu banke pod 31.12.,odnosno koji su prispjeli na Jedinstveni ra~un Trezora podtim datumom, smatraju se prihodima te fiskalne godine uskladu sa ~lanom 20. Uredbe o ra~unovodstvu, prema kojemse prihodi priznaju kad su mjerljivi i raspolo`ivi.Prema Zakonu o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Zakon o Trezoru) Federalno ministarstvofinansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) jeovla{teno da uspostavi i vodi sistem Glavne knjige Trezora.Glavna knjiga sastoji se iz vi{e segmenata gdje svaki seg-ment predstavlja knjigovodstvo jednog bud`etskogkorisnika.Sistem Glavne knjige Trezora osigurava evidenciju svihposlovnih doga|aja u skladu sa kontnim planom i na nivoupropisanih klasifikacija (organizacijska, funkcionalna,ekonomska i fondovska). Sve ove klasifikacije su sastavnidio Pravilnika o knjigovodstvu.Pravilnik o knjigovodstvu propisuje obavezu vo|enja fondovskog knjigovodstva. Me|utim, kako u trezorskomna~inu poslovanja bud`etski korisnici vode samo pomo}neknjige i nemaju svoj vlastiti transakcijski ra~un, to seodredbe Pravilnika po ovom osnovu ne mogu odnositi na federalne bud`etske korisnike. U sada{njim uslovima rada uTrezoru, i sa sada{njim softverskim rje{enjem evidentiranjesvih transakcija vr{i se samo na nivou op}eg fonda.

VIII. PRIMJENA KONTNOG PLANA ZA BUD@ET IBUD@ETSKE KORISNIKE

9. U cilju jedinstvenog evidentiranja sredstava, izvora, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, potra`ivanja, zaliha, obaveza,bud`etski korisnici du`ni su da primjenjuju Kontni plan.Kontni plan se sastoji od 10 klasa (od 0 do 9).

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 43/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 43

Klasa 0 slu`i za evidentiranje transakcija po osnovupromjena i stanja stalnih sredstava.U klasi 1 evidentiraju se promjene u nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivanja i razgrani~enja.Na kontima klase 2 knji`e se zalihe materijala i proizvoda,sitan inventar na zalihi i u upotrebi.

Klasa 3 slu`i za evidentiranje kratkoro~nih obaveza irazgrani~enja (do godinu dana).U klasi 4 evidentiraju se dugoro~ne obaveze (preko godinudana).U klasi 5 evidentiraju se izvori stalnih sredstava.Klasa 6 slu`i za evidentiranje rashoda koji se planirajugodi{njim i operativnim bud`etima za svakog bud`etskogkorisnika.Na klasi 7 evidentiraju se svi prihodi na nivou FederacijeBiH, a vlastiti prihodi, prihodi po osnovu donacija inamjenski prihodi evidentiraju se i na nivou bud`etskogkorisnika.Klasa 8 slu`i za evidentiranje kapitalnih primitaka i izdataka.Pozicije primitaka i izdataka planiraju se u bud`etima injihov saldo se na kraju godine zatvara preko konta 591111,zajedno sa kontima klase 6 i 7.

Klasa 9 slu`i za evidentiranje poslovnih doga|aja kojinemaju neposrednog uticaja na sredstva i izvore sredstava,ve} samo otvaraju mogu}nost za takve uticaje u budu}nosti.

KLASA 0 - STALNA SREDSTVA10. Stalna sredstva mogu biti u obliku stvari, prava i

razgrani~enja.01 Stalna sredstva

Stalna sredstva prema kontnom planu ~ine:011100 - Zemlji{te, {ume i vi{egodi{nji zasadi

Ova imovina je izuzeta iz obaveze obra~unavanja amortizacije zbog njene trajnosti koja se ne mo`e vremenskiograni~iti, te je stopa amortizacije prema Nomenklaturisredstava za amortizaciju 0 (nula) %.

011200 - Gra|evineU grupi stalnih sredstava zna~ajno mjesto pripada 

gra|evinama (gra|evinskim objektima) iz razloga njihovevrijednosti i dugotrajnosti.U ovu grupu stalnih materijalnih sredstava svrstavaju sezgrade, stanovi i ostali objekti.

011300 - OpremaU ovu grupu stalnih sredstava svrstavaju se: – Kancelarijska oprema  – Prijevozna oprema  – Oprema za obrazovanje i kulturu – Elektronska i fotografska oprema  – Medicinska i laboratorijska oprema  – Strojevi, ure|aji i alati – Fiksna oprema  – Specijalna oprema  – Ugostiteljska oprema 

011400 - Ostala stalna sredstvaU ovu grupu svrstane su robne rezerve, `ivotinje i biljke.

011500 - Stalna sredstva u obliku prava (nematerijalnastalna sredstva)

 – Materijalna prava  – Osniva~ka ulaganja i – Ostala stalna sredstva u obliku prava 

011600 - Sredstva u pripremi – Gra|evine u izgradnji – Oprema u pripremi – Dati avansi za pripremu i izgradnju – Ostali dati avansi za pripremu i izgradnju

011700 - Sredstva van upotrebe – Sredstva privremeno van upotrebe – Oprema van upotrebe – Sredstva trajno van upotrebe

011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava – Ostali gra|evinski objekti i drugi objekti – Oprema   – Stalna sredstva u obliku prava 

02 Dugoro~ni plasmani021100 - Pozajmljivanje i u~e{}e u zemlji

 – Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti  – Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim

organizacijama  – Pozajmljivanje javnim preduze}ima  – U~e{}e u dionicama javnih preduze}a  – U~e{}e u dionicama privatnih preduze}a i zajedni~kih

ulaganja  – Ostala doma}a pozajmljivanja 

021200 - Pozajmljivanje u inostranstvo022100 - Dugoro~ni depoziti023100 - Ulo`ena sredstva u banke i druge finansijskeorganizacije024100 - Ostali dugoro~ni plasmani029100 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmana

 – Ispravka vrijednosti dugoro~nih pozajmljivanja i u~e{}a 

u dionicama  – Ispravka vrijednosti dugoro~nih depozita  – Ispravka vrijednosti ulo`enih sredstava u banke i druge

finansijske organizacije

03 Vrijednosni papiri031100 - Dionice031200 - Obveznice031300 - Ostali vrijednosni papiri031900 - Ispravka vrijednosti09 Dugoro~na razgrani~enja091100 - Razgrani~eni prihodi092100 - Razgrani~eni rashodi093100 - Ostala dugoro~na razgrani~enja

KNJI@ENJE PROMJENA STALNIH SREDSTAVA

1. Nabavka stalnih sredstava

11. Nabavka stalnih sredstava mo`e se vr{iti: kupovinom,rekonstrukcijom, adaptacijom, vlastitom izgradnjom i putemdonacija. Bud`etski korisnik koji planira nabavku mora imatiu svom bud`etu planiran odgovaraju}i iznos izdataka na glavnoj kategoriji 820000 - Kapitalni izdaci, iz razloga {to }enabavka proizvesti obaveze koje se moraju izmiriti unov~anom obliku.Odluku o nabavci, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju ulizing, ulaganju ili rashodovanju stalnih sredstava donosi, uskladu sa ~lanom 114. i ~lanom 115. Zakona o organizacijiorgana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 35/05), ovla{teno licebud`etskog korisnika.Nabavka stalnog sredstva obavezno se vr{i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 19/05, 52/05,92/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), a u okviru bud`etom utvr|enimplanom nabavke stalnih sredstava.Evidentiranje stanja i promjena stalnih sredstava u uslovima funkcioniranja Trezora vr{i se i u pomo}noj knjizi i glavnojknjizi korisnika bud`eta.

2. Nabavka stalnih sredstava u slu~aju kad su sredstvaplanirana u bud`etu, a ista se mogu odmah staviti uupotrebu12. Ovla{teno lice bud`etskog korisnika, na osnovu odluke i

provedenih procedura iz Zakona o javnim nabavkama Bosnei Hercegovine, izdaje dobavlja~u narud`benicu.Po prijemu fakture vr{i se kontrola i ovjeravanje iste na na~in propisan Pravilnikom o knjigovodstvu i Uputstvom oizvr{avanju bud`eta sa Jedinstvenog ra~una Trezora.

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 44/96

Broj 9 – Stranica 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Knji`enje fakture vr{i se u modulu AP, tako {to se zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto (zavisno od vrste nabavljenogstalnog sredstva) iz glavne kategorije 820000-Kapitalniizdaci, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavnekategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze.Na osnovu podataka iz fakture, bud`etski korisnik du`an je

odmah izvr{iti knji`enje nabavke stalnog sredstva u moduluGlavne knjige, tako {to }e zadu`iti odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne grupe 011600- Stalna sredstva u pripremi, a odobriti konto 511111 - Izvori stalnih sredstava.Nakon evidentiranja svih rashoda i izdataka vezanih za tunabavku, stalno sredstvo se stavlja u upotrebu zadu`enjemodgovaraju}eg analiti~kog konta klase 0, a odobrenjemglavne grupe 011600 - Stalna sredstva u pripremi.Stalna sredstva u obliku stvari i prava nabavljena iz donacija knji`e se u Modulu Glavne knjige, zadu`enjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz klase 0-Stalna sredstva iodobrenjem konta 511111-Izvori stalnih sredstava. Donacijese ne knji`e na kontima potkategorije 821000 -Izdaci za nabavku stalnih sredstava.Evidentiranje doniranih stalnih sredstava vr{i se na osnovuprimljene dokumentacije od donatora ili procijenjene fer 

vrijednosti, u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu.3. Knji`enje stalnih materijalnih sredstava u pripremi iizgradnji

13. U skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu, na kontima glavnegrupe 011600 - Sredstava u pripremi, evidentiraju seinvesticije u toku, odnosno ulaganja u nabavku stalnihsredstava, kao i dati avansi za nabavku ili izgradnju stalnihsredstava. Kad se radi o sredstvima u izgradnji, izvo|a~radova, u skladu sa ugovorom i dinamikom izgradnjeispostavlja kupcu privremene situacije za izvr{eni dioradova. Po zavr{etku izgradnje ispostavlja se kona~na situacija na ukupnu vrijednost radova po kojoj je obaveza za pla}anje iznos umanjen za zbir pla}enih privremenihsituacija.Privremene situacije i kona~na situacija zamjenjuju u

knjigovodstvenom smislu fakturu kao dokument za knji`enje.Izdatke nastale po ovom osnovu bud`etski korisnik knji`i na teret odgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije820000 - Kapitalni izdaci, u korist konta glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze. Istovremeno, za vrijednost izgra|enog objekta po situaciji (privremena ilikona~na) u modulu Glavne knjige zadu`uje se odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne grupe 011600 - Sredstva upripremi, a odobrava konto 511111 - Izvori stalnih sredstava.Ukoliko je za ulaganja u nabavku stalnih sredstava ili za njihovu izgradnju dat avans - ({to mora biti reguliranougovorom o izgradnji), tada se knji`enje vr{i tako {to seodobrava konto 391293 - Obaveze za avans, a zadu`ujekonto 131112 - Avans.Po prijemu privremene situacije koja zamjenjuje fakturu,unosi se situacija kao standardna faktura, gdje se uobavezama odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze, a zadu`ujeodgovaraju}i konto iz glavne kategorije 820000- Kapitalniizdaci.Ukoliko je prethodno izvr{eno avansno pla}anje poprivremenoj situaciji, obavezno se vr{i uparivanje datogavansa sa tom fakturom - situacijom i na taj na~in sesoftverski zatvara konto 131112 - Avans i evidentira smanjenje obaveza prema dobavlja~u, knji`enjem na dugovnu stranu konta iz glavne kategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze, za iznos datog avansa. Svesituacije, pa i kona~na, unose se u sistem kao standardnefakture. Da tum uparivanja fakture sa pla}enim avansom jeda tum Glavne knjige fakture.

Za pla}ene avanse, a koji nisu upareni sa fakturom -situacijom, to jest za koje bud`etski korisnici nisu primilifakture-situacije i nisu teretili rashode i izdatke do kraja fiskalne godine, bud`etski korisnici su du`ni radi uparivanja avansa i fakture i evidentiranja rashoda i izdataka, u svombud`etu za narednu fiskalnu godinu planirati sredstva za ovenamjene na odre|enim kontima.Na kontima glavne grupe 011600 - Sredstva u pripremiknji`e se i svi drugi tro{kovi i izdaci koji nastanu i vezani suza tu nabavku, odnosno izgradnju do momenta zavr{etka izgradnje i stavljanja sredstva u upotrebu. Kad je sredstvoizgra|eno, odnosno nabavljeno i dovedeno do stepena potpune zavr{enosti, saldo na ovom kontu se zatvara sa odgovaraju}im kontom iz klase 0 - Stalna sredstva uupotrebi, po vrstama stalnih sredstava (oprema, zgrade itd).

4. Rekonstrukcija i adaptacija

14. Pojam rekonstrukcije ili adaptacije predstavlja investiciju ustalna sredstva kojima se pove}ava predvi|eni vijek trajanja,vr{i pove}anje kapaciteta ili drugi uslovi. Sa stanovi{ta knjigovodstva rekonstrukcijom i adaptacijom pove}ava sevrijednost stalnog sredstva i produ`ava vijek trajanja.Knji`enja su u ovom slu~aju ista kao kod izgradnje objekata i nabavke stalnog sredstva.

5. Stalna sredstva van upotrebe

15. Stalna sredstva koja se privremeno ili trajno ne koriste i koja se privremeno ili trajno nalaze van funkcije evidentiraju sena kontima glavne grupe 011700-Sredstva van upotrebe.Prilikom isknji`avanja, odnosno prijenosa vrijednosti stalnihsredstava stavljenih van upotrebe, treba voditi ra~una da sena ovu grupu konta prenosi nabavna vrijednost stalnogsredstva, a ispravka vrijednosti tog stalnog sredstva ostaje na onim kontima ispravke vrijednosti na kojima je i do tada evidentirana.

6. Prodaja i rashodovanje stalnih sredstava

16. Stalna sredstva se mogu prodati ili rashodovati samo na osnovu pismene odluke koju donosi rukovodilac bud`etskog

korisnika.Rashodovanje se vr{i u skladu sa ~lanom 114. Zakona oorganizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine F BiH", broj: 35/05).

a) Prodaja stalnog sredstva

17. Prodaja stalnog sredstva evidentira se kod bud`etskogkorisnika u pomo}noj knjizi potra`ivanja od kupaca, kao i uGlavnoj knjizi Trezora na osnovu fakture ispostavljenekupcu. Faktura se knji`i zadu`enjem konta 131111 -Potra`ivanje od kupaca, a odobrenjem konta 511121 -Primici od prodaje stalnih sredstava. Nakon toga, u Glavnojknjizi bud`etski korisnik vr{i isknji`avanje stalnog sredstva tako {to zadu`uje konto iz glavne grupe 011900 - Ispravka vrijednosti stalnih sredstava, za iznos otpisane vrijednosti ikonto 511111 - Izvori stalnih sredstava, za iznos

neotpisane-sada{nje vrijednosti, a odobrava odgovaraju}ikonto iz potkategorije 011000 - Stalna sredstva, za iznosnabavne vrijednosti.Uplata od prodaje stalnih sredstava vr{i se na transakcijskira~un Trezora, a knji`i se na teret konta 111111 -Transakcijski ra~un, a u korist odgovaraju}eg konta izglavne grupe 811100 - Primici od prodaje stalnih sredstava.Trezor, po prijemu izvoda od banke, na kojem jeevidentirana uplata, du`an je obavijestiti bud`etskogkorisnika koji je izvr{io prodaju radi zatvaranja potra`ivanja.Na osnovu te obavijesti bud`etski korisnik zatvara potra`ivanje u svojoj pomo}noj knjizi i u Glavnoj knjiziTrezora knji`enjem na teret konta 511121 - Primici odprodaje stalnih sredstava, u korist konta 131111 -Potra`ivanja od kupaca.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 45/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 45

Eventualni tro{kovi vezani za prodaju stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991 - Ostale nespomenuteusluge i dad`bine, a u korist konta iz glavne kategorije310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze.

b) Rashodovanje stalnog sredstva

18. Prilikom rashodovanja stalnog sredstva potrebno je izvr{itipreknji`avanje tog sredstva iz potkategorije 011000 - Stalna sredstva na odgovaraju}i konto glavne grupe 011700 -Sredstva van upotrebe, za nabavnu vrijednost.Isknji`avanje-rashodovanje sredstava knji`enih na kontima podgrupe 011730-Sredstava stalno van upotrebe, vr{i se poslijede}em postupku:Rukovodilac bud`etskog korisnika donosi rje{enje oimenovanju Komisije za rashodovanje stalnog sredstva, ~iji  je zadatak da predlo`i na~in rashodovanja tog sredstva (uni{tenje, prodaja otpada, poklon). Ako rukovodilacbud`etskog korisnika usvoji prijedlog, donosi odgovaraju}uodluku (o uni{tenju, prodaji otpada, poklonu). Nakon {to seizvr{i uni{tenje (prodaja otpada ili poklanjanje) Komisija sa~injava zapisnik i jedan primjerak dostavlja ra~unovodstvu, kao dokument na osnovu kojeg se vr{iisknji`avanje stalnog sredstva iz knjigovodstva.Eventualni tro{kovi vezani za rashodovanje stalnog sredstva evidentiraju se na teret konta 613991-Ostale nespomenuteusluge i dad`bine, a u korist iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze.Ukoliko Komisija za rashodovanje utvrdi i predlo`i da serashodovano sredstvo mo`e prodati kao otpad i nakonprovedenih procedura za prodaju, a na osnovu ispostavljenefakture kupcu za prodati otpad, knji`i se potra`ivanje na teret konta 131111 - Potra`ivanje od kupaca, a u korist konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Prihodi ostvareni prodajom otpada upla}uju se na depozitnira~un Bud`eta Federacije BiH, sa oznakom vrste prihoda 722791 - Ostale neplanirane uplate.

7. Evidentiranje {tete na stalnim sredstvima i izmirenje iste

19. Svaki bud`etski korisnik du`an je osigurati stalna sredstva kod osiguravaju}ih dru{tava i u svom bud`etu planiratiodre|eni iznos sredstava na rashodovnoj strani, kao tro{ak za ove namjene.Nastalu {tetu na stalnom sredstvu bud`etski korisnik du`an  je prijaviti osiguravaju}em dru{tvu kod kojeg je stalnosredstvo osigurano. Na osnovu utvr|ene visine nastale {teteod strane osiguravaju}eg dru{tva rukovodilac bud`etskogkorisnika donosi odluku o knji`enju promjena na stalnimsredstvima.Na osnovu odluke, bud`etski korisnik vr{i knji`enje uModulu Glavne knjige, tako {to zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto u klasi 0, sa predznakom minus (-), a odobrava konto 511111 - Izvori stalnih sredstava, sa predznakom mi nus (-) za iznos po odluci.Bud`etski korisnik se mo`e dogovoriti sa osiguravaju}imdru{tvom da se naknada {tete izvr{i bilo da fakturu za saniranje nastale {tete plati osiguravaju}e dru{tvo ili da osiguravaju}e dru{tvo uplati procijenjeni iznos {tete na transakcijski ra~un Trezora, a da bud`etski korisnik sanira {tetu.U slu~aju da bud`etski korisnik sam sanira {tetu du`an jepostupiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne iHercegovine.

A. Primjer kada osiguravaju}e dru{tvo pla}a fakturu zasaniranje {tete

20. Nakon {to se izvr{i saniranje {tete i pribavi dokaz o pla}anjupotrebno je izvr{iti komisijski prijem i sastaviti zapisnik osaniranju {tete. Zapisnik je dokument za knji`enje sanirane{tete, tako {to }e bud`etski korisnik za procijenjeni iznos{tete u modulu Glavne knjige zadu`iti odgovaraju}i

analiti~ki konto iz klase 0, a odobriti konto 511111- Izvoristalnih sredstava.

B. Primjer kada bud`etski korisnik organizira saniranje{tete21. U ovom primjeru mogu se pojaviti tri slu~aja:

a) Slu~aj kada visina dozna~enih sredstava odgovaravisini fakture dobavlja~a koji je izvr{io sanaciju22. Za izvr{enu sanaciju dobavlja~ bud`etskom korisniku

ispostavlja fakturu, koja se putem modula AP unosi utrezorski sistem, pri ~emu odobrava konto iz glavnekategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze, a zadu`ujekonto 131331-Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ihdru{tava.Po izvr{enoj uplati za nastalu {tetu, u Trezoru se vr{iknji`enje zadu`enjem konta 111111 - Transakcijskogra~una, a odobrenjem konta 131331 - Potra`ivanja za {teteod osiguravaju}ih dru{tava (uz unos organizacionog koda bud`etskog korisnika, ~ije se potra`ivanje zatvara).Zavr{etkom sanacije {tete bud`etski korisnik u moduluGlavne knjige unosi nalog kojim zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111 - Izvori

stalnih sredstava, za iznos fakture.b) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstava manji odvisine fakture23. Bud`etski korisnik po prijemu fakture vr{i slijede}e

knji`enje: odobrava konto iz glavne kategorije310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze za iznos fakture, a zadu`uje konto 131331 - Potra`ivanja za {tete odosiguravaju}ih dru{tava, za iznos sredstava po zapisniku izadu`uje za razliku odgovaraju}i konto glavne grupe613700-Izdaci za teku}e odr`avanje.Prijem nov~anih sredstava za nastalu {tetu knji`i se uTrezoru na na~in opisan pod a).Bud`etski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava, za iznosdozna~enih sredstava po zapisniku.

c) Slu~aj kada je iznos dozna~enih sredstva ve}i od visinefakture24. Bud`etski korisnik po prijemu fakture vr{i slijede}e

knji`enje: odobrava konto iz glavne kategorije 310000 -Kratkoro~ne teku}e obaveze za iznos fakture i odobrava konto 191111 - Nefakturisani ili nenapla}eni prihodi za iznos razlike, a zadu`uje konto 131331 - Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ih dru{tava za iznos procijenjene {tete.Bud`etski korisnik u modulu Glavne knjige unosi nalogkojim zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto klase 0, a odobrava konto 511111-Izvori stalnih sredstava za iznosprocijenjene {tete po zapisniku.Po prijemu nov~anih sredstava, u Trezoru se zadu`uje konto111111- Transakcijski ra~un, a odobrava konto131331-Potra`ivanja za {tete od osiguravaju}ih dru{tava.

Istovremeno, za razliku izme|u dozna~enih sredstava ifakture dobavlja~a, zadu`uje se konto 191111-Nefakturisaniili nenapla}eni prihodi (sa organizacionim kodombud`etskog korisnika), a odobrenjem konta 722791-Ostaleneplanirane uplate.

REVALORIZACIJA STALNIH SREDSTAVA25. Revalorizacija se vr{i u skladu sa Uredbom o ra~unovodstvu

i Pravilnikom o knjigovodstvu. Knjigovodstveni iznosmaterijalnih sredstava obavezno se koriguje ako je inflacija na godi{njem nivou mjerena rastom cijena vi{a od 10% ili10% i vi{e kumulativno od zadnje promjene vrijednostisredstava.Revalorizacija se vr{i primjenom kumulativnog iznosa rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda, koje objavljujeFederalni zavod za statistiku.

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 46/96

Broj 9 – Stranica 46 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Sredstva u pripremi se ne revaloriziraju.Efekti revalorizacije pove}avaju izvore stalnih sredstava za razliku izme|u rezultata revalorizacije nabavne vrijednosti irezultata revalorizacije otpisane vrijednosti.Revalorizacija se knji`i tako {to se pove}ava vrijednost stalnih sredstava i njihova ispravka za iznos revalorizacije, a 

efekti revalorizacije se evidentiraju na potra`noj strani konta 511111 - Izvori stalnih sredstava.

AMORTIZACIJA26. Amortizacija stalnih sredstava knji`i se odobrenjem

analiti~kih konta glavne grupe 011900 - Ispravka vrijednosti,na teret izvora sredstava (klasa 5), u skladu sa Pravilnikom oknjigovodstvu.

02 Dugoro~ni plasmani27. Dugoro~ni plasmani po kojima se kreditiraju bilo pravna,

bilo fizi~ka lica se zasnivaju na posebnom ugovoru u kojemse ugovora visina kredita, visina kamate, dinamika otplate iiznosi pojedina~nih anuiteta.Pod dugoro~nim plasmanima se smatraju ulaganja nov~anihsredstava na rok du`i od 12 mjeseci i prema klasifikaciji izkontnog plana obuhva}aju:

021000 - Pozajmljivanja i u~e{}a u dionicama 022000 - Dugoro~ni depoziti023000 - Ulo`ena sredstva u banke i druge finansijskeorganizacije024000 - Ostali dugoro~ni plasmani029000 - Ispravka vrijednosti dugoro~nih plasmana Dugoro~ni plasmani se moraju planirati u bud`etu na odgovaraju}oj poziciji grupe konta 820000 - Kapitalniizdaci.Primjer knji`enja davanja dugoro~ne pozajmice i njenogvra}anja 

28. Ministarstvo finansija vodi popis datih zajmova i upravlja datim zajmovima.Na osnovu ugovora o davanju dugoro~nih zajmova odgovorno lice ili organizaciona jedinica u Ministarstvufinansija u modulu AP unosi transakciju obaveza po tomugovoru, knji`enjem na teret odgovaraju}eg analiti~kogkonta iz potkategorije 822000 - Izdaci za finansijskuimovinu, a u korist odgovaraju}eg analiti~kog konta izglavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze. Poizvr{enom pla}anju zatvara se obaveza knji`enjem na teret odgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije 310000- Kratkoro~ne teku}e obaveze, a u korist konta 111111-Transakcijski ra~un.Istovremeno sa ovom transakcijom u Glavnoj knjizi trezora se knji`i pozajmica tako {to se zadu`uje odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 020000 - Dugoro~niplasmani, a odobrava konto 521111 - Ostali izvori sredstava.Ministarstvo finansija du`no je izraditi amortizacioni planotplate. Za prispjeli anuitet (anuitete) u fiskalnoj godini, vr{ise knji`enje potra`ivanja po anuitetu (anuitetima),zadu`enjem konta 131113 - Potra`ivanja za prispjeleanuitete po datim dugoro~nim zajmovima, za iznos anuiteta,a odobrenjem odgovaraju}eg analiti~kog konta izpotkategorije 020000 - Dugoro~ni plasmani, za iznos rate iodobrenjem konta 191114 - Razgrani~ene kamate, za iznoskamate.Po izvr{enoj uplati anuiteta na transakcijski ra~un u Trezoruse, na osnovu izvoda banke, zadu`uje konto 111111-Transakcijski ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 813000 - Primici od finansijskeimovine, za iznos rate i analiti~ki konto iz glavne grupe721300 - Kamate primljene od pozajmica i u~e{}a ukapitalu, za iznos kamate.Zatvaranje potra`ivanja za prispjeli anuitet, vr{i se u Glavnojknjizi odobrenjem konta 131113 - Potra`ivanja za prispjeleanuitete, za iznos anuiteta, a zadu`enjem analiti~kog konta 

191114 - Razgrani~ene kamate, za iznos kamate izadu`enjem analiti~kog konta 521111 - Ostali izvorisredstava, za iznos rate.

03 Vrijednosni papiri29. U grupu dugoro~nih ulaganja svrstavaju se i vrijednosni

papiri pribavljeni u cilju ostvarenja prihoda u periodu du`em

od jedne godine. Ulaganja u dionice evidentiraju se pokupovnom kursu, tj. po tro{ku kupovine. Sredstva za ovenamjene moraju biti planirana u bud`etu na odgovaraju}ojpoziciji glavne kategorije 820000- Kapitalni izdaci.Prema kontnom planu za bud`etske korisnike u okviruglavne grupe konta 03 evidentiraju se:031111 - Dionice,031211 - Obveznice,031311 - Ostali vrijednosni papiri,031911 - Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira.Tro{ak ulaganja utvr|uje se u iznosu ispla}enih izdataka za svako konkretno ulaganje, uklju~uju}i brokerske provizije,honorare, bankarske provizije i druge naknade i tro{kove uvezi sa ulaganjem. Kada je ulaganje ste~eno u zamjenu za drugu vrstu sredstva, tro{ak ulaganja se utvr|uje u visini fer 

vrijednosti ulaganja, odnosno nabavljene imovine.Od tro{ka ulaganja odbit }e se dio primljene kamate odulaganja koja je obra~unata prije nabavke ulaganja, kao i dioprimljene dividende na dionice objavljene prije perioda sticanja dobiti. U slu~aju pada vrijednosti dugoro~nogulaganja na dan bilansiranja i kada se pad vrijednosti nesmatra privremenim, vrijednost ulaganja se smanjuje za iznos tog uskla|ivanja.Kupovina i prodaja vrijednosnih papira vr{i se po odluciVlade Federacije BiH.

Primjer kupovine dionica30. Primjer knji`enja kupovine dionica po nominalnoj

vrijednostiNa osnovu odluke Vlade Federacije BiH o ulaganju ukupovinu dionica, u Ministarstvu finansija se u modulu APknji`e ta ulaganja, tako {to zadu`uje odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne grupe 822400 - Izdaci za kupovinu dionica   javih preduze}a ili 822500 - Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduze}a i u~e{}e u zajedni~kim ulaganjima, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira. Nakonizvr{enog pla}anja te obaveze, a na osnovu izvoda iz banke,obaveza se zatvara knji`enjem na teret konta iz glavnekategorije 320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira,a u korist konta 111111 - Transakcijski ra~un.Istovremeno sa ovom transakcijom u Glavnoj knjizi seevidentira ulaganje u dionice, zadu`enjem konta 031111 -Dionice, a odobrenjem konta 521111 - Ostali izvorisredstava.

Primjeri prodaje dionica

a) Prodaja dionica po kupovnoj cijeni

31. Knji`enje prodaje vr{i se u Glavnoj knjizi tako {to se za iznos prodatih dionica zadu`i konto 131391 - Ostala potra`ivanja, a odobri konto 391191 -Razgrani~eni ostaliprihodi. Istovremeno se u Glavnoj knjizi vr{i knji`enje,zadu`enjem konta 521111 - Ostali izvori sredstava, a odobrenjem konta 031111 - Dionice.Kupac uplatu vr{i na transakcijski ra~un Trezora. Nakonizvr{ene uplate u Trezoru se zadu`uje 111111 -Transakcijskira~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 813400 - Povrat od u~e{}a u dionicama javnihpreduze}a ili 813500 -Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih preduze}a i u zajedni~kim ulaganjima. Istovremenose u Glavnoj knjizi zatvara potra`ivanje, knji`enjem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivanja.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 47/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 47

b) Prodaja dionica po cijeni ni`oj od kupovne (diskont)32. Dionice ne bi trebalo prodavati po cijeni ni`oj od kupovne,

osim u izuzetnim slu~ajevima, kao {to je npr. nedostatakgotovine za hitno izmirenje teku}ih obaveza i sl.Za iznos prodatih dionica, knji`enja }e se izvr{iti na slijede}ina~in:

Potra`ivanje za prodate dionice evidentira se u iznosu pokome su prodate (koji je manji od kupovne vrijednosti) i totako {to se u Glavnoj knjizi zadu`uje konto 131391 - Ostala potra`ivanja, za iznos koji }e biti napla}en, a odobrava konto391191 - Razgrani~eni ostali prihodi. Istovremeno, zadu`ujese konto 521111 - Ostali izvori sredstava za iznos kupovnevrijednosti prodatih dionica, a odobrava se konto 031111 -Dionice, za isti iznos.Upla}eni iznos za prodate dionice evidentira se u Trezoru,zadu`enjem transakcijskog ra~una, a odobrenjem odgovara-  ju}eg analiti~kog konta iz glavne grupe 813400 - Povrat odu~e{}a u dionicama javnih preduze}a ili 813500 - Povrat odu~e{}a u dionicama privatnih preduze}a i u zajedni~kimulaganjima.Po izvr{enoj uplati, u Glavnoj knjizi zatvara se potra`ivanjezadu`enjem konta 391191 - Razgrani~eni ostali prihodi, a 

odobrenjem konta 131391 - Ostala potra`ivanja.c) Prodaja dionica po cijeni ve}oj od kupovne (ako jekupovna vrijednost jednaka nominalnoj)33. Evidentiranje potra`ivanja za prodate dionice u iznosu po

kome su prodate (koji je ve}i od kupovne vrijednosti) vr{i setako {to se u Glavnoj knjizi zadu`uje konto 131391 - Ostala potra`ivanja, za iznos koji }e biti napla}en, a odobrava konto391191 - Razgrani~eni ostali prihodi.Istovremeno se vr{i knji`enje na teret 521111 - Ostali izvorisredstava, u korist 031111 - Dionice, za kupovnu vrijednost dionica.Po izvr{enoj uplati u Trezoru zadu`uje se konto 111111 -Transakcijski ra~un za upla}eni iznos, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe 813400-Povrat od u~e{}a u dionicama javnih preduze}a ili 813500 -Povrat od u~e{}a u dionicama privatnih preduze}a i u

zajedni~kim ulaganjima za kupovnu vrijednost prodatihdionica i odobrava odgovaraju}i konto iz podgrupe 721440 -Naknade primljene iz u~e{}a u kapitalu javnih preduze}a ili721450 - Naknade primljene od u~e{}a u kapitalu privatnihpreduze}a i zajedni~kih ulaganja, za razliku izme|u kupovnei prodajne cijene prodatih dionica.Nakon toga se u Glavnoj knjizi zatvara potra`ivanjeknji`enjem na teret konta 391191 - Razgrani~eni ostaliprihodi, u korist konta 131391 - Ostala potra`ivanja.

Nabavka i realizacija obveznica34. Obveznice se evidentiraju po nominalnoj vrijednosti, a 

eventualna razlika izme|u manje pla}enog iznosa nominalnevrijednosti knji`i se preko konta 031911 - Ispravka vrijednosti obveznica. Ovaj konto se odobrava za diokupovne cijene koji vjerovatno ne}e biti napla}en. Kamate i

sli~ni prilivi proiza{li iz ulaganja smatraju se prihodom jer predstavljaju zaradu od ulaganja.

09 Dugoro~na razgrani~enja35. Prema Pravilniku o knjigovodstvu na kontima glavne

kategorije 090000 - Dugoro~na razgrani~enja evidentiraju serazgrani~eni prihodi i rashodi, na rok du`i od godine.Me|utim, s obzirom na obaveznu primjenu modificiranognastanka doga|aja, prihodi se ne mogu dugoro~norazgrani~avati.Prilikom evidentiranja razgrani~enja u poslovnim knjigama bud`eta i bud`etskih korisnika treba imati u vidu odredbePravilnika o knjigovodstvu, prema kojoj se i dugoro~na ikratkoro~na razgrani~enja mogu bilansirati na kraju godine,samo pod uslovom da je razgrani~enje u skladu sa bud`etskim planom.

KLASA 1 - GOTOVINA, KRATKORO^NAPOTRA@IVANJA I RAZGRANI^ENJA36. U skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu u klasi 1

evidentiraju se promjene i stanja na nov~anim sredstvima,kratkoro~na potra`ivanja i razgrani~enja.Na kontima glavne kategorije 110000 - Nov~ana sredstva i

plemeniti metali vode se efektivni i `iralni novac, valute idevize kao i plemeniti metali u skladu sa nazivima konta.Na kontima glavne grupe 111100 - Transakcijski i prelaznira~uni vode se `iralna sredstva u okviru ra~una koji ~inesastavni dio Jedinstvenog ra~una Trezora, u skladu sa Zakonom o Trezoru. U ovoj grupi evidentiraju se i sredstva,za koja je kroz poravnanje utvr|eno da su pogre{no upla}ena ili ispla}ena, kao i ra~un za poravnanje internih transakcija preko kojeg se zatvaraju interna potra`ivanja i interneobaveze izme|u bud`etskih korisnika istog nivoa vlasti.U glavnoj grupi 111300 - Blagajna, vode se gotovinska sredstva koja slu`e korisnicima za pla}anje u gotovini, uskladu sa Uputstvom o blagajni~kom poslovanju i Uputstvomo procesiranju transakcija po osnovu promjena stalnihsredstava, zaliha, potra`ivanja i blagajni~kog poslovanja.Za potrebe blagajne Trezor je u okviru Jedinstvenog ra~una 

trezora otvorio ra~un za gotovinu, preko kojeg se vr{ipodizanje gotovine ~ekom izdatim od strane Trezora.Visina blagajni~kog maksimuma utvr|uje se Uputstvom oblagajni~kom poslovanju. Korisnici bud`eta, na kraju dana usvojoj blagajni mogu imati maksimalno gotovine do iznosa odobrenog blagajni~kog maksimuma. Podizanje gotovine za potrebe blagajne vr{i se unosom zahtjeva za ~ek.Knji`enje ove transakcije vr{i se putem modula AP, tako {tose odobrava konto 311151 - Obaveze prema dobavlja~ima-blagajna, a zadu`uje konto 111315 - Prelazni ra~un blagajne,sa oznakom koda organizacione jedinice.Kod unosa zahtijeva za podizanje gotovine korisnici bud`eta su du`ni voditi ra~una da se obavezno u fakturi upi{eTREZOR kao dobavlja~, sa odgovaraju}om lokacijom koja ozna~ava korisnika bud`eta kao lokaciju na koju }e bitiprenesena sredstva.

Trezor vr{i pla}anje te fakture, na na~in da se zadu`i konto311151 - Obaveze prema dobavlja~ima-blagajna. Trezor ispostavlja ~ek, na osnovu kojeg ovla{teno lice bud`etskogkorisnika vr{i podizanje gotovine u banci nazna~enoj na ~eku. Podignuta gotovina se evidentira u pomo}nu knjigublagajne i putem mod ula Glavne knjige zadu`uje konto111311 - Glavna blagajna, a odobrava konto 111315 -Prelazni konto blagajne. U pomo}noj knjizi blagajne izlazgotovine se knji`i na osnovu propisane dokumentacije.Pravdanje tro{kova, po gotovinskim isplatama vr{i seunosom fakture u modul AP, tako {to se odobrava konto311151 - Obaveze prema dobavlja~ima-blagajna u iznosu 0(nula), a zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova (analiti~ka konta svih pojedina~nih stvarnih tro{kova) izadu`enjem konta 111311, sa predznakom minus.Svako novo podizanje sredstava za blagajni~ko poslovanjeuslovljeno je pravdanjem prethodno podignutih sredstava uzpredo~enje izvje{taja o prometu i stanju na kontu 111311.Sva pla}anja se vr{e u Trezoru i preko ra~una 111823 -Ra~un za poravnanje gotovine, se zatvara ra~un obaveza-blagajna. Po dobivenom izvodu se zatvara ra~un poravnanja 111823 sa ra~unom za poravnanje blagajni~kog poslovanja 111118.Za ispla}ene akontacije za slu`beni put u Glavnoj knjizi vr{ise knji`enje zadu`enjem konta 131311 - Akontacija za slu`beni put, uz obavezan unos subanaliti~kog konta poprimaocu akontacije, a odobrenjem konta 111311 - Glavna blagajna.Pravdanje akontacije vr{i se unosom fakture u modul APtako {to se odobrava konto 311151-Obaveze prema dobavlja~ima - blagajna, u iznosu 0 (nula), a zadu`ujeodgovaraju}i analiti~ki konto tro{kova (analiti~ka konta svih

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 48/96

Broj 9 – Stranica 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

pojedina~nih stvarnih tro{kova) i zadu`enjem konta 131311- Akontacija za slu`beni put, za iznos ispla}ene akontacije,sa predznakom minus. Za razliku izme|u stvarnih tro{kova iprimljenih akontacija zadu`uje se ili odobrava konto 111311- Glavna blagajna.U glavnoj grupi 111800 - Ostala nov~ana i deponovana sredstva, evidentira se poravnanje za primljene prihode iizvr{eno pla}anje sa Jedinstvenog ra~una Trezora, kao iporavnanje po izvr{enom prometu gotovine.U glavnoj kategoriji 120000 - Vrijednosni papiri knji`e sevrijednosni papiri koji su po svojoj prirodi kratkoro~ni(mjenica i ~ek), kao i oni dugoro~ni papiri koje korisnikbud`eta nema namjeru dr`ati du`e od godine dana.Pravilnikom o knjigovodstvu utvr|eno je da se kratkoro~nivrijednosni papiri vode po kupovnom kursu, a obveznice ponominalnoj vrijednosti, a odstupanje od nominalnevrijednosti evidentira se preko konta glavne grupe 121900 -Ispravka vrijednosti.U okviru glavne kategorije 130000 - Kratkoro~na potra`ivanja evidentiraju se potra`ivanja sa rokom dospije}a do 12 mjeseci od: pravnih lica, fizi~kih lica i ostala potra`ivanja. U okviru ove grupe evidentira se i ispravka vrijednosti potra`ivanja.Kako je obaveza pra}enja naplate potra`ivanja na korisnikubud`eta, du`an je putem svoje pomo}ne knjige potra`ivanja redovno i svakodnevno pratiti dospjelost svakogpotra`ivanja. Po isteku ugovorenog roka za naplatu svakogpojedina~nog potra`ivanja, koji ne mo`e biti du`i od {est mjeseci, korisnik bud`eta je du`an poduzeti sve zakonompropisane radnje za naplatu istog, te u svojoj pomo}nojknjizi i Glavnoj knjizi Trezora izvr{iti preknji`enje togpotra`ivanja na sumnjiva i sporna potra`ivanja zadu`enjemkonta 131351 - Sumnjiva i sporna potra`ivanja, a odobrenjem konta u okviru glavne kategorije 130000 -Kratkoro~na potra`ivanja.Prilikom popisa potra`ivanja, koje se obavezno vr{i na krajugodine sa stanjem na dan 31.12, popisna komisija dajeprijedlog o otpisu sumnjivog i spornog potra`ivanja.Otpisivanje potra`ivanja se ne mo`e izvr{iti bez odobrenja Ministarstva finansija.Prilikom podno{enja zahtjeva za davanje saglasnosti za otpispotra`ivanja potrebno je prilo`iti odgovaraju}udokumentaciju kojom se potvr|uje da su poduzete svezakonom predvi|ene mjere za naplatu potra`ivanja, kao iprijedlog odluke Komisije o otpisu potra`ivanja, uzobrazlo`enje. Ukoliko je du`nik brisan iz sudskog registra,treba prilo`iti sudske dokumente koji to potvr|uju.U glavnoj kategoriji 140000-Kratkoro~ni plasmani, vode sekratkoro~ni plasmani koji se sastoje od kredita datih pravnimi fizi~kim licima, radnicima, ostali kratkoro~ni krediti, kao isumnjiva i sporna potra`ivanja po istima, ostali kratkoro~niplasmani i njihova ispravka vrijednosti.Obavezno je u bud`etu planirati iznos sredstava koja }e seplasirati na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalni

izdaci.Plasiranje sredstava mora se zasnivati na ugovoru u kojem }ese precizirati iznos kredita, uslovi kori{tenja kredita i rokotplate.

Knji`enje kratkoro~nog kredita i plasmana37. Knji`enje datog kredita ili plasmana vr{i se tako {to se za 

visinu odobrenog kredita ili plasmana po ugovoru zadu`iodgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 822000- Izdaciza finansijsku imovinu, a odobrava konto 311191 - Ostaleobaveze. Po izvr{enoj isplati kredita, odnosno prijenosusredstava na ra~un primaoca zatvara se obaveza knji`enjemna teret konta 311191 - Ostale obaveze, u korist konta 111111- Transakcijski ra~un. Istovremeno se u Glavnojknjizi evidentira dati kredit ili plasman zadu`enjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz potkategorije 141000-

Kratkoro~ni plasmani za ukupan iznos glavnice, a odobrava konto 511122- Raspored vi{ka prihoda, za isti iznos.

Knji`enje uplata anuiteta kod vra}anja kredita i plasmana38. Za ukupan iznos primljenog anuiteta u Trezoru zadu`uje se

transakcijski ra~un, a odobrava odgovaraju}i analiti~ki kontoiz potkategorije 813000- Primici od finansijske imovine, za 

iznos rate i odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe721300-Kamate i dividende primljene od pozajmica i u~e{}a u kapitalu, za iznos kamate.Istovremeno se vr{i knji`enje smanjenja potra`ivanja putemGlavne knjige tako {to se zadu`uje konto 511122-Rasporedvi{ka prihoda, za iznos rate, a odobrava odgovaraju}i kontoiz potkategorije 141000-Kratkoro~ni plasmani za isti iznos.Transakcije davanja kredita i plasmana i transakcije povrata anuiteta vr{e se preko transakcijskog ra~una Trezora.Na kontima glavne kategorije 160000-Finansijski iobra~unski odnosi sa drugim povezanim jedinicama evidentiraju se potra`ivanja iz finansijskih i obra~unskihodnosa sa drugim povezanim bud`etskim jedinicama.Na nivou Federacije na kontima ove glavne kategorijeevidentiraju se obra~unski odnosi sa povezanim bud`etskim  jedinicama koji su proistekli iz internih poslovnih odnosa.

Vrijednosno i po vrstama, stanja iskazana na kontima glavnekategorije 160000 - Finansijski i obra~unski odnosi sa drugimpovezanim jedinicama, kod jednog bud`etskog korisnika kaopotra`ivanja, moraju da korespondiraju sa stanjem iskazanimna kontima glavne kategorije 360000-Finansijski i obra~unskiodnosi sa drugim povezanim jedinicama, kod drugogbud`etskog korisnika kao obaveza.Procedure vezane za transakcije iz internih poslovnih odnosa regulirane su posebnim Uputstvom o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa federalnih bud`etskih korisnika.Budu}i da se obaveze i potra`ivanja po istom osnovu knji`ekod dva bud`etska korisnika, a zatvaranje tih internih odnosa se vr{i u Trezoru, korisnici bud`eta su obavezni da internefakture knji`e i me|usobno uskla|uju u roku od osam dana od dana ispostavljanja, odnosno prijema fakture.

19 - Kratkoro~na razgrani~enja39. Na kontima kratkoro~nih razgrani~enja evidentiraju se: – unaprijed obra~unati, a nenapla}eni prihodi – unaprijed pla}eni rashodiKnji`enja na kratkoro~nim razgrani~enjima vr{e se kad seobaveza stvori i plati u jednom obra~unskom periodu, a tro{kovi }e nastati i evidentirati se u periodu do 12 mjeseci.Primjer: ako je bud`etski korisnik sklopio ugovor o zakupuposlovnog prostora na godinu dana i u cijelosti izmiriougovoreni iznos, u toku obra~unskog perioda knji`enje sevr{i na slijede}i na~in:  – za iznos koji }e evidentirati kao tro{ak do kraja 

obra~unskog perioda tereti se konto 613611 -Unajmljivanja prostora ili zgrada, a za razliku izme|utog iznosa i ukupne obaveze koja se odnosi na tro{kovenarednog perioda tereti konto 191219 - Ostali

razgrani~eni rashodi, dok se za ukupan iznos obaveze pougovoru odobrava konto iz potkategorije 311000 -Kratkoro~ne teku}e obaveze.

Pla}anje obaveza se vr{i u ukupnom iznosu u Trezoru, te seknji`enje vr{i zatvaranjem obaveza, odnosno zadu`ivanjemkonta iz potkategorije 311000 - Kratkoro~ne teku}e obavezei odobrenjem konta 111111 - Transakcijski ra~un.U narednom obra~unskom periodu u skladu sa dinamikomevidentiranja tro{ka, knji`enje se vr{i u Glavnoj knjizi(Obrazac broj 3), zadu`enjem konta 613611 - Unajmljivanjeprostora ili zgrada, a odobrenjem konta 191219 - Ostalirazgrani~eni rashodi.

KLASA 2 - ZALIHE40. U klasi 2 - Zalihe, evidentiraju se zalihe materijala i

proizvoda sa pripadaju}om razlikom u cijeni i porezom na 

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 49/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 49

dodanu vrijednost na materijal i proizvode ukoliko supredmet prodaje, sitni inventar na zalihi i sitni inventar uupotrebi i auto-gume na zalihi.Na kontima ove klase evidentiraju se sve vrste zaliha materijala i proizvoda nezavisno od toga da li je nabavljen za potrebe bud`etskog korisnika ili za daljnju prodaju.

KNJI@ENJE PROMJENA ZALIHANabavka materijala i sitnog inventara

41. Nabavka materijala i sitnog inventara evidentira se putemdva mod ula za knji`enje i to: – za uredno nabavljeni materijal, a po prijemu fakture od

dobavlja~a, bud`etski korisnik knji`i fakturu, tako {to za ukupan iznos fakture zadu`i odgovaraju}i tro{kovnikonto, a odobri konto iz potkategorije 311000 -Kratkoro~ne teku}e obaveze.

 – odmah po prijemu zaliha korisnici bud`eta su du`ni da putem Glavne knjige evidentiraju zaprimljene zalihetako {to se tereti odgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 2,a odobri konto 211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911- Ispravka vrijednosti sitnog inventara.

U toku godine utro{ak materijala se evidentira putem Glavne

knjige, na teret ispravke vrijednosti materijala, a u korist zaliha materijala, za vrijednost utro{enog materijala.Sitni inventar, njegovo "tro{enje", knji`i se tako {to se istipreknji`ava sa pozicije sitnog inventara na zalihama na poziciju sitnog inventara u upotrebi.Bud`etski korisnik du`an je povremeno, a obavezno na krajuobra~unskog perioda, vr{iti komisijski popis materijala isitnog inventara, o ~emu Komisija sastavlja zapisnik i dajeprijedlog o na~inu knji`enja eventualno utvr|enog manjka,vi{ka i rashodovanje.

Knji`enje utvr|enog vi{ka po inventuri

42. Za iznos utvr|enog vi{ka materijala i sitnog inventara, na osnovu zapisnika popisne komisije i odluke rukovodioca bud`etskog korisnika, zadu`uje se putem Glavne knjigeodgovaraju}i analiti~ki konto iz klase 2, a odobrava konto

211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, po prosje~nim cijenama.

Knji`enje utvr|enog manjka po inventuri

43. U skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu manjakzaliha materijala i sitnog inventara se, po odlucirukovodioca, mo`e evidentirati kao potra`ivanje ododgovornog lica ili kao rashod bud`etskog korisnika.

a) Knji`enje manjka na teret odgovornog lica

44. U ovom slu~aju za iznos manjka zadu`uje se konto211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2. Manjak zaliha se knji`i kaopotra`ivanje od radnika na teret konta 131321-Potra`ivanja od radnika za manjkove, a u korist konta 

391191-Razgrani~eni ostali prihodi.Navedene transakcije knji`e se u istom nalogu za knji`enjeputem Glavne knjige.Po izvr{enoj uplati utvr|enog manjka na transakcijski ra~unTrezora, a na osnovu izvoda iz banke u Trezoru se zadu`ujekonto 111111 - Transakcijski ra~un, a odobrava konto722791 - Ostale neplanirane uplate.Nakon izvr{ene uplate bud`etski korisnik vr{i zatvaranjepotra`ivanja.

b) Knji`enje manjka na teret bud`etskog korisnika

45. U ovom slu~aju za iznos manjka zadu`uje se konto211911-Ispravka vrijednosti materijala ili 221911-Ispravka vrijednosti sitnog inventara, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz klase 2, po prosje~noj cijeni.

c) Knji`enje rashodovanog materijala i sitnog inventara46. Rashodovanje materijala i sitnog inventara (na zalihi i u

upotrebi) po odluci rukovodioca korisnika bud`eta vr{i se tako{to se za iznos, koji je utvrdila popisna komisija, zadu`ujekonto ispravke, a odobrava odgovaraju}i konto zaliha.

Zavr{na knji`enja zaliha materijala

47. Kod zavr{nih knji`enja na kraju godine, nakon izvr{enogpopisa, za iznos salda zaliha materijala potrebno je izvr{itiispravku rashoda materijala i sitnog inventara, zadu`enjemkonta 191311- Ispravka zaliha na kraju godine, a odobrenjemkonta 613491-Ispravka, zalihe na kraju godine, ~ime seevidentira ispravka tro{kova za neutro{ene zalihe materijala.U idu}oj fiskalnoj godini, odmah nakon knji`enja po~etnihstanja, bud`etski korisnici su du`ni putem Glavne knjigeizvr{iti knji`enje na teret konta 613491- Ispravka za zalihena kraju godine, a u korist konta 191311- Ispravka zaliha na kraju godine, za iznos salda ovog konta.Budu}i da prenesene zalihe odmah terete tro{kove unarednoj godini, bud`etski korisnici su obavezni da prilikomplaniranja bud`eta planiraju tro{kove za materijal najmanje uvisini prenesenog salda 613491 - Ispravka za zalihe na krajugodine.

KLASA 3 - KRATKORO^NE OBAVEZE IRAZGRANI^ENJA48. Kratkoro~ne obaveze su obaveze sa rokom dospije}a kra}im

od jedne godine.Prema Zakonu o bud`etima u Federaciji Bosne iHercegovine, bud`etski korisnici su samostalni u stvaranjuobaveza do visine sredstava planiranih bud`etom, a odgovornost za stvaranje obaveza je na rukovodiocubud`etskog korisnika.Kratkoro~ne obaveze obuhva}aju slijede}e kategorije konta:310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi340000 - Obaveze prema radnicima 

360000 - Finansijski i obra~unski odnosi sa drugimpovezanim jedinicama i390000 - Kratkoro~na razgrani~enja 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze

49. Na kontima potkategorije 311000 - Kratkoro~ne teku}eobaveze, evidentiraju se kratkoro~ne obaveze iz teku}egposlovanja prema strukturi Kontnog plana. U kratkoro~neteku}e obaveze spadaju:311100 - Kratkoro~ne obaveze prema pravnim licima,311200 - Kratkoro~ne obaveze prema fizi~kim licima,311300 - Obaveze za kori{tenje stalne bud`etske rezerve311900 - Ostale kratkoro~ne obaveze.

320000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih papira50. U potkategoriji 321000 - Obaveze po osnovu vrijednosnih

papira evidentiraju se obaveze na osnovu vrijednosnih papira prema nazivima pojedinih konta sa rokom kra}im od jednegodine.U ovoj potkategoriji evidentiraju se obaveze po izdatim~ekovima, mjenicama, obveznicama i ostalim vrijednosnimpapirima, a prema Analiti~kom kontnom planu.

330000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi51. U potkategoriji 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi

evidentiraju se primljeni finansijski i robni krediti sa rokomvra}anja do jedne godine, kao i dospjele obaveze poanuitetima dugoro~nih kredita. Krediti iz inostranstva uinostranoj valuti vode se u KM i bilansiraju se po srednjemkursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.Za primljeni zajam u devizama daje se instrukcija banci okonvertovanju deviza u KM.

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 50/96

Broj 9 – Stranica 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Knji`enje primljenog kredita vr{i se tako {to se, u moduluGlavne knjige, za ukupan iznos tog kredita zadu`iTransakcijski ra~un, a odobri odgovaraju}i analiti~ki kontoiz glavne kategorije 810000 - Kapitalni primici. Istovremenose po tom osnovu evidentira obaveza za primljeni kredit tako{to se za iznos tog kredita zadu`i odgovaraju}i analiti~kikonto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anih sredstava, a odobri odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 331000- Kratkoro~ni krediti i zajmovi.Uplatiocu kredita se daje instrukcija o uplatnom ra~unu na koji }e se izvr{iti uplata.Po dospije}u obaveze za pla}anje (bilo da se radi o pla}anjuanuiteta ili ukupnog duga) vr{i se knji`enje anuiteta koji seknji`i tako {to se za iznos rate zadu`i odgovaraju}i analiti~kikonto iz glavne kategorije 820000- Kapitalni izdaci, za iznoskamate, zadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije616000-Izdaci za kamate, a za ukupan iznos anuiteta odobrianaliti~ko konto iz glavne kategorije 310000- Kratkoro~neteku}e obaveze.Pla}anjem te obaveze od strane Trezora i dobivanja izvoda od banke zatvara se konto iz glavne kategorije 310000-Kratkoro~ne teku}e obaveze.Nakon toga se putem Glavne knjige u Trezoru vr{i knji`enjesmanjenja obaveza po kreditu tako {to se za pla}eni iznosrate zadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije331000-Kratkoro~ni krediti i zajmovi, a odobri odgovaraju}ikonto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anih sredstava.Za iznos otplate primljenog kredita, u bud`etu FederacijeBiH mora se planirati iznos na odgovaraju}im pozicijama glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci.Ukoliko je kredit primljen u devizama, mogu se pojavitinegativne ili pozitivne kursne razlike. U tom slu~aju obavezno je, na osnovu kursne liste, po srednjem kursu Centralne bankeBosne i Hercegovine izvr{iti obra~un kursnih razlika i za utvr|ene negativne kursne razlike, u Glavnoj knjizi zadu`itiodgovaraju}i analiti~ki konto iz podgrupe 511120 - Izvorinov~anih sredstava, a odobriti odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi uGlavnoj knjizi, prije pla}anja.Unos obaveze za pla}anje anuiteta vr{i se odobrenjem konta glavne kategorije 310000 - Kratkoro~ne teku}e obaveze, za iznos anuiteta i kursne razlike, a zadu`enjem odgovaraju}egkonta iz glavne kategorije 820000 -Kapitalni izdaci za iznosglavnice, odgovaraju}eg konta glavne potkategorije 616000- Izdaci za kamate za iznos kamata i konto 613831 - Izdaciza negativne kursne razlike, za iznos kursne razlike.Po izvr{enom pla}anju u Trezoru, a na osnovu izvoda bankezatvara se konto glavne kategorije 310000 - Kratkoro~neteku}e obaveze.Nakon toga se putem Glavne knjige u Trezoru vr{i knji`enjesmanjenja obaveza po kreditu tako {to se za pla}eni iznosrate i kursne razlike zadu`i odgovaraju}i analiti~ki konto izpotkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi, a odobri odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120 - Izvorinov~anih sredstava.Kod pozitivnih kursnih razlika, prije unosa obaveze za pla}anjeanuiteta, u Glavnoj knjizi se zadu`uje odgovaraju}i analiti~kikonto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti i zajmovi, a odobrava konto 191211 - Razgrani~ene kursne razlike.Na kraju godine, prije zaklju~nih knji`enja, Sektor za upravljanje dugom ispostavlja nalog za knji`enje kojim vr{iprijenos salda konta 191211 - Razgrani~ene kursne razlikena odgovaraju}i konto iz podgrupe 511120-Izvori nov~anihsredstava.

340000 - Obaveze prema radnicima52. Obaveze prema radnicima su po svojoj prirodi kratkoro~ne.

Pod ovim obavezama se podrazumijevaju obaveze poosnovu pla}a i naknada pla}a kao i sve obaveze prema radnicima koje nemaju karakter pla}a.

360000 - Finansijski i obra~unski odnosi sa drugimpovezanim jedinicama

53. Konta u ovoj kategoriji uvijek korespondiraju kontima na kojima je evidentirano potra`ivanje iz internih poslovnihodnosa. Budu}i da se obaveze i potra`ivanja po istom osnovuknji`e kod dva bud`etska korisnika, a zatvaranje tih internih

odnosa se vr{i u Trezoru, korisnici bud`eta su obavezni da interne fakture knji`e i me|usobno uskla|uju u roku od osamdana od dana ispostavljanja, odnosno prijema fakture.

390000 - Kratkoro~na razgrani~enja

54. Na kontima glavne kategorije 390000-Kratkoro~na razgrani~enja, vode se unaprijed napla}eni prihodi po svimosnovama i obra~unati nepla}eni, odnosno nedospjeli rashodi posvim osnovama ako se razgrani~avaju na rok do godine dana.U skladu sa Uputstvom o otvaranju posebnih namjenskihtransakcijskih ra~una, na~inu planiranja, prikupljanja,evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnihnamjenskih transakcijskih ra~una otvorenih kao podra~una uokviru Jedinstvenog ra~una trezora, neutro{ena sredstva na kraju godine (namjenska sredstva i sredstva primljena poosnovu donacija), a prije izrade godi{njeg obra~una, se

preknji`avaju na vremenska razgrani~enja. Knji`enje se vr{iu modulu Glavne knjige odobrenjem odgovaraju}eganaliti~kog konta glavne grupe 391100-Razgrani~eni prihodii odobrenjem odgovaraju}eg konta grupe 7, sa predznakomminus (-), uz obavezan unos subanaliti~kog konta po nazivupodra~una.Razgrani~ene prihode korisnici bud`eta u narednoj fiskalnojgodini preknji`avaju sa konta vremenskih razgrani~enja na odgovaraju}i konto grupe 7.

KLASA 4 - DUGORO^NE OBAVEZE IRAZGRANI^ENJA

55. Na kontima klase 4 evidentiraju se obaveze koje dospijevajuu roku du`em od jedne godine. U skladu sa Pravilnikom oknjigovodstvu, kao dugoro~ne obaveze knjigovodstveno seiskazuju i one obaveze ~iji je rok kra}i od jedne godine, a 

izvorno su formirane sa ugovorenim rokom du`im odgodine. Kratkoro~ne obaveze po ugovoru o reprogramiranjuduga mogu se pretvoriti u dugoro~ne. U tom slu~aju, na osnovu takvog ugovora, obavezno je prethodno isknji`itidug sa konta klase 3 i evidentirati ga na odgovaraju}imkontima klase 4.U okviru klase 4 vode se: – 410000 - Dugoro~ni krediti i zajmovi, – 420000 - Ostale dugoro~ne obaveze – 490000 - Dugoro~na razgrani~enja.Za dospjele rate kredita u fiskalnoj godini potrebno je ubud`etu planirati odgovaraju}i iznos sredstava na kontima glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci i odgovaraju}iiznos za obra~unate kamate na odgovaraju}oj pozicijitro{kova.Kod kredita dobivenih u devizama potrebno je na odre|enojtro{kovnoj poziciji u bud`etu planirati i odgovaraju}i iznossredstava za eventualne kursne razlike.Sektor za upravljane dugom sa~injava amortizacioni plan,koji obavezno sadr`i podatke o kreditoru, ukupnom iznosuduga, eventualnom grace periodu, iznos rate i kamate.

Knji`enje dugoro~nih kredita

56. Primljeni dugoro~ni kredit knji`i se na osnovu izvoda bankezadu`enjem Transakcijskog ra~una, a odobrenjemodgovaraju}eg analiti~kog konta iz glavne kategorije 810000- Kapitalni primici. Istovremeno se u Glavnoj knjizi Trezora zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz podgrupe 511120 -Izvori nov~anih sredstava, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz glavne kategorije 410000 -Dugoro~nikrediti i zajmovi u iznosu primljenog kredita.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 51/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 51

Knji`enje otplate anuiteta po dugoro~nom kreditu57. Na osnovu podataka iz amortizacionog plana, Sektor za 

upravljanje dugom koji prati dugoro~ni kredit i o istom vodipomo}nu knjigu, sastavlja nalog za pla}anje anuiteta, kojimse zadu`uje odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavnekategorije 820000 - Kapitalni izdaci, za iznos rate i zadu`uje

odgovaraju}i analiti~ki konto iz potkategorije 616000 -Izdaci za kamate, za iznos kamate, a odobrava odgovaraju}ikonto iz potkategorije 331000 - Kratkoro~ni krediti izajmovi.Pla}anje anuiteta se vr{i u Trezoru i knji`i se na teret odgovaraju}eg konta iz potkategorije 331000 - Kratkoro~nikrediti i zajmovi, a u korist konta 111111 - Transakcijskira~un.Nakon izvr{enog pla}anja, Sektor za upravljanje dugom uGlavnoj knjizi evidentira otplatu glavnice, tako {to zadu`iodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije 410000 -Dugoro~ni kredit i zajmovi, a odobrava odgovaraju}ianaliti~ki konto iz podgrupe 511120 - Izvori nov~anihsredstava.Obaveza Sektora za upravljanje dugom je da prati dugoro~nekredite kumulativno i subanaliti~ki po kreditoru.

49. - Dugoro~na razgrani~enja58. Polaze}i od obaveze primjene modificiranog akrualnog

na~ela, po kojem se prihodi priznaju kad su mjerljivi iraspolo`ivi, a rashodi se knji`e u periodu na koji se odnose,odnosno dugoro~no se razgrani~avaju pla}eni tro{kovi kojise odnose na period du`i od jedne godine.Nagla{ava se da se rezervisanja po osnovu rizika i obaveza mogu vr{iti samo ako je to i bud`etom predvi|eno.

KLASA 5 - IZVORI STALNIH SREDSTAVA59. Prema Pravilniku o knjigovodstvu, pod izvorima stalnih

sredstava podrazumijevaju se izvori koji bud`etskomkorisniku stoje na raspolaganju neograni~eno (neodre|eno)vrijeme, odnosno koji nemaju unaprijed utvr|en rokdospije}a.Prema klasifikaciji iz kontnog plana osnovni izvori stalnih

sredstava bud`eta i bud`etskih korisnika prema njihovomporijeklu mogu biti:  – 510000 - Izvori stalnih sredstava, koji predstavljaju

sredstva Federacije BiH, stavljena na trajnoraspolaganje, te

 – 520000 - Ostali izvori sredstava, ulozi i drugi.U okviru glavne kategorije 510000 - Izvori stalnih sredstava evidentiraju se:  – izvori stalnih sredstava (konto 511111), kao njihova 

pove}anja po osnovu izgradnje, rekonstrukcije,kupovine ili sticanja na drugi na~in, odnosno smanjenja po osnovu njihovog otpisa (ispravke vrijednosti),rashodovanja, prodaje ili drugih otu|enja,

 – izvori nov~anih sredstava (konta 511121 do 511129), uvidu primitaka od prodaje stalnih sredstava, rasporeda vi{ka prihoda, primljenih transfera i donacija za 

kapitalne namjene iz svih izvora, uzetih zajmova ikredita za kapitalne namjene i ostali primici za kapitalneizdatke) i

 – izvori ostalih sredstava (konto 511131).Pravilnik predvi|a da se u glavnoj grupi 510000 - Izvoristalnih sredstava vode i analiti~ka konta nov~anog inaturalnog dijela stalnih sredstava.Na kontu 521111 - Ostali izvori sredstava evidentiraju sestalni izvori po osnovu trajnih uloga drugih lica, organizacija i subjekata, u sredstvima svih oblika.Pored navedenih stalnih izvora na klasi 5 evidentiraju se i: – izvori sredstava rezervi (glavna kategorija 530000), kao

posebna kategorija izvora koja se formira ili putemobaveznih izdvajanja po zakonu (zakonske rezerve) ilislobodno, na na~in i u iznosima utvr|enim internimaktima i odlukama Vlade Federacije BiH.

  – neraspore|eni vi{ak prihoda, odnosno rashoda (konto591111).

Knji`enja u okviru klase 5 sadr`ana su i obja{njena u okviruonih primjera koji su navedeni za kapitalne primitke iizdatke (izgradnja, nabavka, otpis, rashodovanje i prodaja stalnih sredstava, donacije i zadu`ivanja za kapitalne izdatke,dugoro~ni plasmani i drugo), kao i kod primjera utvr|ivanja,evidentiranja i raspore|ivanja razlike prihoda i rashoda.

KLASA 6 - RASHODI60. Na osnovu Zakona o Trezoru i Uredbe o ra~unovodstvu,

rashodi se priznaju i ra~unovodstveno evidentiraju umomentu stvaranja, tj. u periodu na koji se odnose, bezobzira kada }e obaveze po tim rashodima biti izmirene.Obaveza bud`etskih korisnika je da se prilikom stvaranja obaveza, odnosno rashoda, pridr`avaju odobrenogoperativnog bud`eta, a obaveza Trezora je da u skladu sa zakonskim prioritetima i raspolo`ivim nov~anim sredstvima na Jedinstvenom ra~unu Trezora izmiri te obaveze.Sve prispjele fakture-ra~uni do 31. januara koje se odnose na obaveze nastale u prethodnoj godini, knji`e se pod 31.12.prethodne godine, odnosno kao tro{ak prethodne godine.Prema analiti~kom kontnom planu za bud`et i bud`etske

korisnike, rashodi su razvrstani u slijede}e dvije glavnekategorije: – 610000 - Teku}i rashodi i – 680000 - Doznake ni`im potro{a~kim jedinicama 

61 - Teku}i izdaci61. Prema vrstama i potkategorijama Kontnog plana teku}i

rashodi obuhva}aju: – 611000 - Pla}e i naknade tro{kova zaposlenih – 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi – 613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge – 614000 - Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi – 615000 - Kapitalni transferi – 616000 - Izdaci za kamateKako se iz naziva navedenih konta vidi, u glavnu kategorijukonta 610000 - Teku}i rashodi spadaju oni rashodi koji sunu`ni za poslovanje i funkcioniranje bud`etskih korisnika.611100, 611200 i 612000 - Bruto pla}e i naknade pla}a,naknade tro{kova zaposlenih i doprinosi poslodavca i ostalidoprinosi

62. U trezorskom poslovanju na nivou Federacije BiH obra~un iisplata pla}a je centralizovana. Centralizovani obra~un pla}epredstavlja pomo}nu knjigu u okviru informacionog sistema Trezora. Organizaciona podjela poslova utvr|ena je izme|ukorisnika bud`eta i Ministarstva finansija, odnosno Trezora.U okviru Trezora formiran je Glavni operativni centar, a za potrebe obra~una pla}a bud`etskih korisnika i realizacijeovih poslova formirani su Pomo}ni operativni centri s ta~nodefiniranim obavezama i zadacima.Bud`etski korisnici u pomo}nim operativnim centrima unosepodatke u svoju pomo}nu knjigu kroz poseban informacionisistem za obra~un i obradu pla}a. U Glavnom operativnomcentru se vr{i obra~un i priprema za isplatu pla}a i naknada,uplata poreza i doprinosa i drugih vrsta pla}anja vezanih za pla}e i naknade. Tako|er se vr{i unos podataka svih vrsta odbitaka zaposlenika bud`etskih korisnika.Za isplatu neto pla}a i naknada pla}a, bankama se prenosiukupan iznos za ukupan broj zaposlenih koji u toj banciimaju otvorene teku}e ra~une. Istovremeno se bankama dostavljaju spiskovi u pisanoj i elektronskoj formi, sa svimpodacima o pojedina~nim pla}ama, naknadama pla}a idodatnim primanjima.Posebno se isti~e da naknade po osnovu bolovanja preko 42dana ne predstavljaju rashode bud`etskih korisnika, zato {to}e se ti izdaci bud`etskom korisniku refundirati, alipredstavljaju njihove rashode dok se ne izvr{i refundiranje.Kantonalnim propisima regulirano je koje obavezeposlodavca }e refundirati Zavod za zdravstveno osiguranje.

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 52/96

Broj 9 – Stranica 52 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Sredstva za isplatu pla}a i naknada pla}a planiraju se na kontima glavne grupe 611100 - Bruto pla}e i naknade pla}a.Prilikom obra~una i isplate pla}a i naknada pla}a, kao ibolovanja preko 42 dana tereti se konto 611100 - Brutopla}e i naknade pla}a.Imaju}i u vidu obavezu kantonalnog Zavoda zdravstvenog

osiguranja za refundiranjem bolovanja preko 42 dana, kao imogu}nost procesiranja transakcija po sada{njim softverskimrje{enjima, knji`enje naknada bolovanja preko 42 dana vr{ise na slijede}i na~in:Isplatu pla}a i knji`enje te isplate vr{i Trezor, a nakon toga bud`etski korisnik je obavezan podnijeti pismeni zahtjevkantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za refundiranje naknada bolovanja preko 42 dana.Na osnovu ovjerenog zahtjeva, putem modula Glavneknjige, bud`etski korisnik knji`i potra`ivanje za bolovanjeod Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako {to zadu`i konto131391-Ostala potra`ivanja i zadu`i konto 611113- Naknadeza bolovanja preko 42 dana, sa predznakom minus (-), uzobavezan unos organizacionog koda bud`etskog korisnika.U navedenom zahtjevu bud`etski korisnik navest }etransakcijski ra~un Trezora na koji treba izvr{iti refundiranje.

Nakon {to Zavod zdravstvenog osiguranja izvr{i refundiranjeuplatom na transakcijski ra~un i po dobijanju izvoda izbanke kojim se potvr|uje ta transakcija, u Trezoru se vr{izatvaranje potra`ivanja.Knji`enje obustave iz pla}a zaposlenika, po osnovuprekora~enja tro{kova telefona vr{i se zadu`enjem konta 613322 - Izdaci telefonskih i po{tanskih usluga (PTT) sa predznakom mi nus (-) i zadu`enjem konta 111111 -Transakcijski ra~un.Ukoliko se obaveza po osnovu prekora~enja izmiri unarednoj fiskalnoj godini, ta uplata se knji`i na teret konta 111111 - Transakcijski ra~un u korist konta 722721 - Uplateza prekora~enje tro{kova PTT usluga.Obra~un naknada iz radnog odnosa i po osnovu radnogodnosa vr{i se u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama 

u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonomo pla}ama i naknadama policijskih slu`benika FederacijeBosne i Hercegovine i Uredba o naknadama koje nemajukarakter pla}e, kolektivnim ugovorima. Navedenimpropisima utvr|ena su, ne samo prava na naknade i isplatepo raznim osnovama, nego i ograni~enja u pogledu visine tihnaknada.Prilikom obra~una i isplate raznih naknada obavezno jeprimjenjivati i propise o oporezivanju tzv. propisi ooporezivanju dodatnih li~nih primanja. Porezni tretman tihisplata utvr|en je Zakonom o porezu na dohodak.

613000 - Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge

63. Na kontu potkategorije 613000 - Izdaci za materijal i usluge,knji`e se izdaci za materijal i usluge i to: – 613100 - Putni tro{kovi,

 – 613200 - Izdaci za energiju, – 613300 - Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, – 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara, – 613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva   – 613600 - Unajmljivanje imovine, opreme i nemateri-

 jalne imovine, – 613700 - Izdaci za teku}e odr`avanje, – 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga 

platnog prometa, – 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge.Kako je Analiti~ki kontni plan sastavni dio Pravilnika oknjigovodstvu, to je svaki bud`etski korisnik obavezanpridr`avati se odredaba koje nala`u posebno evidentiranjenavedenih rashoda.

613100 - Knji`enje tro{kova slu`benog puta64. Svi tro{kovi vezani za slu`bena putovanja kako u zemlji tako

i u inostranstvu evidentiraju se na odgovaraju}im analiti~kimkontima iz glavne grupe 613100 - Putni tro{kovi.Tro{kovi slu`benih putovanja obuhva}aju:  – tro{kove prijevoza na slu benom putovanju (javnim

prijevoznim sredstvima ili li~nim automobilom), – tro{kove smje{taja na slu`benom putovanju i – tro{kove dnevnica za vrijeme slu`benog putovanja.Postupak odobravanja slu`benih putovanja, isplata akontacija i obra~un putnih tro{kova utvr|uje se Uredbom onaknadama tro{kova za slu`bena putovanja i Odlukom ovisini dnevnica za slu`bena putovanja, kao i drugimpropisima kojima se odre|uje visina dnevnica, kategorija smje{taja, vrsta prijevoza i dr, te aktom kojeg donosi iputnim nalozima koje potpisuje odgovorna osoba bud`etskog korisnika.Za kori{tenje li~nog automobila u slu`bene svrherukovodilac bud`etskog korisnika mora dati odobrenje na osnovu kojeg zaposlenik ima pravo na tro{kove puta u visinipropisanog procenta koji se primjenjuje na cijenu goriva ibroj pre|enih kilometara. Ti tro{kovi knji`e se kao putnitro{kovi u okviru navedene grupe konta.Tro{kovi goriva, bez obzira {to se pravdaju ra~unom, nepriznaju se kao tro{kovi slu`benog puta, po{to je u okvirupropisanog procenta za naknadu ura~unat i ovaj tro{ak.Kori{tenje slu`benog vozila za vrijeme slu`benog puta neproizvodi tro{kove slu`benog puta, a eventualni tro{kovi za gorivo u ovom slu~aju nisu tro{ak slu`benog puta ve} se istiknji`e na odgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne grupe613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva.

613200 - 613900 - Materijalni tro{kovi i ugovorene i drugeposebne usluge65. Na glavnim grupama konta od 613200 - Izdaci za energiju

do 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, evidentirajuse i knji`e svi materijalni tro{kovi po principu modificiranognastanka doga|aja.

614000 - Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi66. Teku}i transferi i drugi teku}i rashodi obuhva}aju slijede}epotkategorije konta: – 614100 - Teku}i transferi drugim nivoima vlasti, – 614200 - Teku}i transferi pojedincima, – 614300 - Teku}i transferi neprofitnim organizacijama, – 614400 - Subvencije javnim preduze}ima, – 614500 - Subvencije privatnim preduze}ima i poduzet-

nicima, – 614600 - Subvencije finansijskim institucijama, – 614700 - Teku}i transferi u inostranstvo, – 614800 - Drugi teku}i rashodiPod teku}im transferima podrazumijevaju se sva izvr{ena nepovratna davanja za teku}e svrhe, tj ona nepovratna davanja koja nisu data u svrhu nabavke kapitalne imovine.Kategorija konta 614000 je u analiti~kom kontnom planurazra|ena prema primaocima kojima se daju transferi za teku}e svrhe. Teku}i transferi podrazumijevaju i sve isplate inepovratna davanja op}e prirode drugim nivoima vlasti, za koje svrha nije unaprijed odre|ena, pa ~ak i onda ako se ta sredstva kod primaoca djelimi~no koriste za finansiranjenabavke stalnih sredstava (kapitalne imovine). To zna~i da se kod davaoca transfera kao teku}i transferi iskazuju i svioni transferi ~ija namjena nije unaprijed definirana, a da jepravo korisnika takvih transfera da sami odre|uju namjene ukoje }e ih iskoristiti.Izdaci za teku}e transfere se planiraju u bud`etu poodre|enim namjenama, a definiraju se Zakonom o izvr{enjubud`eta za odgovaraju}u fiskalnu godinu. Izvr{avanjetransfera se vr{i u skladu sa aktima resornog ministarstva,odlukom rukovodioca i/ili Programom i odlukom VladeFederacije BiH. Specifi~no je izvr{avanje po osnovu

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 53/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 53

potkategorije konta 614800 - Drugi teku}i rashodi, sa kojihse vr{e povrati vi{e upla}enih prihoda iz prethodnih godina po osnovu rje{enja o povratu izdatih od nadle`nih organa,kao i po osnovu redovnih presuda i sudskih izvr{nih rje{enja.Pod subvencijama se podrazumijevaju sva izvr{ena nepovratna davanja iz bud`eta, javnim ili privatnim preduze}ima,poduzetnicima, finansijskim institucijama ili posebnim tr`i{nimproizvo|a~ima (obrtnik, seljak, i drugi proizvo|a~i usluga na tr`i{tu). Subvencije se koriste pod razli~itim nazivom i toregresi, kompenzacije, premije, nadomjesci, povrati i dr.Njihova naj~e{}a namjena je: smanjivanje cijene za kona~nogkorisnika, stimulisanje proizvodnje-poticanje proizvodnje,za{tita standarda stanovni{tva i dr.

615000 - Kapitalni transferi67. Pod kapitalnim transferima se podrazumijevaju sva izvr{ena 

nepovratna davanja u svrhu nabavke kapitalne (dugotrajne,stalne) imovine i kapitalnih ulaganja koja predstavljajustalno sredstvo nekog drugog pravnog lica.Kod kapitalnih transfera se podrazumijeva da je kapitalna namjena datog transfera unaprijed poznata (utvr|ena,planirana), tj da je unaprijed poznato da }e sredstva transfera kod primaoca biti kori{tena isklju~ivo za kapitalne namjene.

Nepovratna davanja ~ija svrha nije unaprijed definirana ipoznata, smatraju se teku}im, a ne kapitalnim transferima.Kategorija konta 615000 u analiti~kom kontnom planurazra|ena je prema primaocima kojima se daju kapitalnitransferi. – 615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, – 615200 - Kapitalni transferi pojedincima  – 615300 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama  – 615400 - Kapitalni transferi javnim preduze}ima   – 615500 - Kapitalni transferi privatnim preduze}ima i

poduzetnicima  – 615600 - Kapitalni transferi finansijskim institucijama  – 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvoKapitalni transferi se planiraju u bud`etu prema primaocima kapitalnih transfera. Realizacija kapitalnih transfera se vr{i uskladu sa aktima resornog ministarstva, odlukom rukovo-

dioca i/ili odlukom Vlade Federacije BiH.689000 - Rashodi od internih transakcija68. U okviru ove potkategorije knji`e se rashodi nastali iz

internih poslovnih odnosa izme|u korisnika bud`eta istognivoa vlasti, a obaveza iz internih transakcija se evidentira na kontu 361319 - Obaveze prema internim dobavlja~ima.Procesiranje transakcija iz internih poslovnih odnosa reguli{ese posebnim Uputstvom o procesiranju transakcija iz internihposlovnih odnosa federalnih bud`etskih korisnika.

690000 - Raspored rashoda69. Konta glavne kategorije 690000 - Raspored rashoda slu`e

isklju~ivo za zaklju~na knji`enja kod izrade godi{njegobra~una. Preko ovih konta vr{i se zatvaranje rashoda na krajugodine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine u Trezoru sevr{i zatvaranje salda na ovim ra~unima, njihovim prijenosomna konto 591111 - Neraspore|eni vi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 7 - PRIHODI70. U skladu sa odredbama Zakona o Trezoru, Uredbe o

ra~unovodstvu i Pravilnika o knjigovodstvu prihodi sepriznaju u ra~unovodstvenom razdoblju u kojem su mjerljivii raspolo`ivi.Zakonom o Trezoru je propisano da se svi prihodi, pa ivlastiti prihodi bud`etskih korisnika, upla}uju na Jedinstvenira~un Trezora.Odredbe Uredbe o ra~unovodstvu i Pravilnika oknjigovodstvu kod evidentiranja prihoda obavezuju na primjenu principa modificiranog akrualnog sistema, pokojem se prihodi priznaju u onom obra~unskom periodu ukojem su mjerljivi i raspolo`ivi. Prihodi su mjerljivi ako ih je

mogu}e iskazati vrijednosno, a raspolo`ivi su kad sunapla}eni unutar obra~unskog perioda.Samo napla}eni prihodi za teku}u fiskalnu godinu jesuprihodi te godine. To zna~i da se napla}eni prihodi sa 31.12.teku}e godine i evidentirani kao takvi na Jedinstvenomra~unu Trezora mogu koristiti za izmirenje obaveza nastalihdo 31.12. teku}e godine, koje se evidentiraju do 31. januara naredne godine sa datumom Glavne knjige 31.12.Vi{ak prihoda nakon izmirenja prenesenih obaveza izprethodne godine se planira u bud`etu za odre|ene namjene,a definiraju se Zakonom o izvr{enju bud`eta za teku}ugodinu.Prema Zakonu o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercego-vine prihodi bud`eta su:1. porezni prihodi utvr|eni zakonom,2. neporezni prihodi kao {to su prihodi od poduzetni{tva i

imovine3. administrativne i sudske naknade i takse i nov~ane kazne,4. prihodi ostvareni obavljanjem osnovne djelatnosti i

ostalih poslova bud`etskih korisnika na tr`i{tu.5. doma}e i inostrane potpore (transferi i donacije).Prema kontnom planu prihodi se razvrstavaju u slijede}e

osnovne kategorije:710000 - Prihodi od poreza koji se razvrstavaju na potkategorije:

711000 - Porezi na dobit pojedinaca i preduze}a712000 - Doprinosi za socijalnu za{titu713000 - Porezi na pla}u i radnu snagu (zaostale uplateporeza)714000 - Porez na imovinu715000 - Doma}i porezi na dobra i usluge (zaostale obavezena osnovu poreza na promet dobara i usluga)716000 - Porez na dohodak717000 - Prihod od indirektnih poreza 719000 - Ostali porezi.

720000 - Neporezni prihodi koji se razvrstavaju napotkategorije:

721000 - Prihodi od poduzetni~kih aktivnosti i imovine iprihodi od pozitivnih kursnih razlika 722000 - Naknade i takse i prihodi od pru`anja javnih usluga 723000 - Nov~ane kazne (neporezne prirode)

730000 - Teku}i transferi (transferi i donacije) koje serazvrstavaju na potkategorije:

731000 - Primljeni teku}i transferi od inostranih vlada ime|unarodnih organizacija 732000 - Primljeni teku}i transferi od ostalih nivoa vlasti733000 - Donacije

770000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza780000 - Prihodi iz bud`eta i prihodi od internihtransakcija:

781000 - Prihodi od bud`eta za teku}e izdatke

789000 - Prihodi od internih transakcija 790000 - Raspored prihoda791000 - Raspored prihoda

71 - Prihodi od poreza71. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda propisana je

pripadnost prihoda pojedinim nivoima vlasti u nadle`nostiFederaciji Bosne i Hercegovine. Ova kategorija konta ima vrlo {iroku lepezu prihoda jer su u okviru ovih konta obuhva}eni prihodi na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.Razlog tome je i ~injenica da je Pravilnikom oknjigovodstvu za sve bud`etske korisnike na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH propisan jedinstven kontni plan.Zakonom o Trezoru propisano je da se Jedinstveni ra~unTrezora vodi u okviru Ministarstva finansija u Sektoru za 

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 54/96

Broj 9 – Stranica 54 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Trezor. Sve uplate po osnovu javnih prihoda se vr{e na Ra~un javnih prihoda Federacije BiH. Ugovorenimprocedurama sa bankama utvr|en je na~in prikupljanja ievidentiranja javnih prihoda.

72 - Neporezni prihodi72. Za razliku od prihoda od poreza, koji su po prirodi izvorni

prihodi, neporezni prihodi ~ine znatno manju stavku prihoda u bud`etu, {to ne zna~i da se time umanjuje njihov zna~aj.Ova vrsta prihoda je izrazito raznovrsna tako da je ukontnom planu propisan ~itav niz prihoda po ovom osnovu.Vlastiti prihodi bud`etskih korisnika knji`e se po korisnikuna analiti~kom kontu 722631 - VLASTITI PRIHODI, uskladu sa Uputstvom o prikupljanju, evidentiranju iraspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika bud`eta.Bud`etski korisnici koji u okviru svoje djelatnosti ostvaruju  javne prihode, u skladu sa zakonskim propisima, du`ni suvr{iti kontrolu i sravnjenje prihoda korisnika kroz Izvje{taj izpomo}ne knjige - modula AP - Pregled i pretra`ivanje "BiHprihodi Bud`eta Federacije BiH i poduzimati aktivnosti ucilju blagovremene naplate javnih prihoda.

73 -Teku}i transferi (transferi i donacije)73. Teku}e transferi (transferi i donacije) su primljenenepovratne nov~ane pomo}i, kako za teku}e potrebe, tako iza finansiranje raznih projekata i programa.Donacije su naj~e{}e u nov~anom obliku, ali se mogupojaviti i u obliku opreme, materijala, tehni~ke pomo}i i dr.U zavisnosti od vrste donacija razlikuje se i njihovoknjigovodstveno evidentiranjeTeku}i transferi (transferi i donacije) za bud`etske korisnikese knji`e po korisniku na odgovaraju}em analiti~kom kontuglavne kategorije 730000 -Teku}i transferi (transferi idonacije).Donacije se knji`e u skladu sa Uputstvom o otvaranjuposebnih namjenskih transakcijskih ra~una, na~inu planira-nja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih ra~una otvorenih kao

podra~una u okviru Jedinstvenog ra~una trezora i Zakonomo izvr{enju bud`eta.Prema odredbama Pravilnika o knjigovodstvu primljenenenov~ane donacije knji`e se izvan strukture prihoda, tj.evidentiraju se u korist klase 5. - Izvori sredstava, a na teret klase 0 - Stalna sredstva, s tim da se vrijednost koja }e bitiknjigovodstveno evidentirana utvr|uje na osnovu procjenekomisije koju odredi ovla{teni predstavnik bud`eta.

78 - Prihodi iz bud`eta i prihodi iz internih transakcija74. Pravilnikom o knjigovodstvu propisano je da se u ovoj

glavnoj kategoriji evidentiraju prihodi od internih transakcija proistekli iz internih poslovnih odnosa na odgovaraju}emanaliti~kom kontu 789111 - Prihodi od internih transakcija.Sva ostala analiti~ka konta u ovoj glavnoj kategoriji supredvi|ena u kontnom planu samo za one korisnike koji ne

primjenjuju trezorski na~in poslovanja.79 - Raspored prihoda75. Konta glavne kategorije 790000 - Raspored prihoda, slu`i

isklju~ivo za zaklju~na knji`enja kod izrade godi{njihobra~una, jer se preko tih konta vr{i zatvaranje prihoda na kraju godine i njihov raspored. Na kraju fiskalne godine uTrezoru se vr{i zatvaranje salda na ovim ra~unima njihovimprijenosom na ra~un 591111 - Neraspore|eni vi{ak prihoda irashoda.

KLASA 8 - KAPITALNI PRIMICI I IZDACI76. U klasi 8 evidentiraju se nov~ani primici i izdaci koji se

evidentiraju u okviru dvije glavne kategorije:810000 - Kapitalni primici820000 - Kapitalni izdaci

U okviru glavne kategorije 810000 - Kapitalni primicievidentiraju se primici koji se odnose na primljene otplatedatih zajmova, povrate udjela u kapitalu, primljene iznose izdugoro~nih i kratkoro~nih zajmova, primici za kapitalna ulaganja i primici po osnovu prodaje stalnih sredstava.U okviru glavne kategorije 820000 - Kapitalni izdaci,evidentiraju se ispla}eni iznosi za investicije, nabavkustalnih sredstava, pozajmljivanje, u~e{}e u kapitalu i otplatedugova.Kapitalni izdaci i kapitalni primici se planiraju u bud`etu iimaju bud`etsku kontrolu prilikom unosa transakcija.Konta klase 8 se u zaklju~nim knji`enjima na kraju godinezatvaraju u Trezoru preko konta 591111 - Neraspore|enivi{ak prihoda i rashoda.

KLASA 9 - VANBILANSNA EVIDENCIJA78. Na kontima klase 9 evidentiraju se poslovni doga|aji koji

nemaju direktnog uticaja na sredstva i izvore sredstava, ve}samo otvaraju mogu}nost za takve uticaje u budu}nosti(davanje garancija, davanje avala, tu|a sredstva, uslovna potra`ivanja i obaveze).Knji`enje se vr{i tako {to se na kontima glavne kategorije910000 - Vanbilansna evidencija - Uslovna potra`ivanja 

tereti odgovaraju}i analiti~ki konto, a istovremeno se odobriodgovaraju}i analiti~ki konto iz glavne kategorije 950000 -Vanbilansna evidencija - Uslovne obaveze i obrnuto. Ta konta se zatvaraju kada prestane uslovno potra`ivanje,odnosno uslovna obaveza.Sva knji`enja na kontima klase 9 vr{e se putem modula Glavne knjige.

IX. ZAVR[NE ODREDBE79. Danom stupanja na snagu ovih Ra~unovodstvenih politika 

prestaju da va`e Ra~unovodstvene politike za federalnebud`etske korisnike i Trezor ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 41/08)

80. Ove Ra~unovodstvene politike stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Broj 07-02-1040/1121. februara 2011. godineSarajevo

Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r.

209Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13.,17 i 19. Zakona ofiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 81/09), i ~lana 169. Zakona o upravnompostupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99)rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika,ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministar-stva financija izdaje

UVJERENJEO ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIHKARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA

Uvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika,utvr|eno je da "SK Tradeing d.o.o.", ima Rje{enje broj05-02-5524-3/10 od 14.07.2010. godine kojim je registrovan kaoovla{teni proizvo|a~ fiskalnih sistema.

Shodno ~lanu 19. Zakona o fiskalnim sistemima, Komisija jenakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih ifunkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema-fiskalna kasa SK FCR 100 i unutra{nji ter minal Cinterion TC65i,utvrdila da isti ispunjava tra`ene uvjete, propisane ~lanom 17.naprijed navedenog Zakona.

Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enjeugovora ovla{tenog proizvo|a~a sa Federalnim ministarstvom

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 55/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 55

financija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i udruge svrhe se ne mo`e koristiti.

Broj 05-02-5524-3-1/1021. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOUNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA210

Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 49/05), ~lana 17. stav 6. Zakona o agencijama iunutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 78/08) i ta~ke 9. Programa obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 37/10 i 87/10), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITAIZ OBUKE ZA OBAVLJANJE POSLOVAODGOVORNOG LICA

I.Imenuje se Komisija za polaganje ispita iz obuke za 

obavljanje poslova odgovornog lica (u daljnjem tekstu:Komisija), u slijede}em sastavu:

1. SAFET KAPO, predsjednik Komisije,2. TAIB SPAHI], zamjenik predsjednika Komisije3. JASMIN AHI], ispitiva~ iz predmeta "Osnovne intencije

razvoja privatne sigurnosti u BiH",4. LADA SADIKOVI], ispitiva~ iz predmeta "Osnovni

standardi ljudskih prava",5. VEHID HOD@I], ispitiva~ iz predmeta "Osnove

sigurnosnog menad`menta",6. ALMIR MALJEVI], ispitiva~ iz predmeta "Osnove

krivi~nog prava",7. EDINA BE]IREVI], ispitiva~ iz predmeta "Osnove

komunikologije",8. ELMEDIN MURATBEGOVI], ispitiva~ iz predmeta 

"Elementi situacijske prevencije u za{titi lica i objekata",9. AMRA ZAHIROVI], ispitiva~ iz predmeta "Izbor 

najboljeg ponu|a~a u postupku nabavke uslugesigurnosti",

10. NEBOJ[A BOJANI], ispitiva~ iz predmeta "Organizacija i uvjeti obavljanja fizi~ke za{tite",

11. ADNAN HASANOVI], ispitiva~ iz predmeta "Upotreba sredstava i ure|aja tehni~ke za{tite",

12. MUHAMED KONAK, ispitiva~ iz predmeta "Kriminalistika",

13. @ELJKO PEJOVI], ispitiva~ iz predmeta "Prva pomo}",14. NED@AD KORAJLI], ispitiva~ iz predmeta 

"Protivpo`arna za{tita",15. KEMO TRGO, ispitiva~ iz predmeta "Dr`anje, no{enje i

pravilna upotreba vatrenog oru`ja".

II.Zadatak Komisije je da izvr{i provjeru znanja u skladu sa 

Programom obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~keza{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/10 i 87/10).

III.Administrativno - tehni~ke i organizacijske poslove

Komisiji, osigurava Policijska akademija Federalnog ministar-stva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjihposlova, u okviru svoje redovne djelatnosti.

IV.Za u~e{}e u radu Komisije, predsjedniku i zamjeniku

predsjednika Komisije i ispitiva~ima Komisije, pripada naknada u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama i naknadama uorganima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 45/10), o ~emu se donosi posebnorje{enje.

V.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-07-07/2-04-1-10222. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Muhidin Ali}, s. r.(Sl-192/11-F)

USTAVNI SUD FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i ozahtjevu dopremijera Vlade Federacije Bosne i HercegovineVjekoslava Bevande za preispitivanje Mi{ljenja ovog suda broj

U-2/10 od 30. o`ujka 2010. godine, na osnovu ~lanka 43. stavak3. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10), na sjedniciodr`anoj 8. velja~e 2011. godine, donio je

RJE[ENJE1. Odbija se zahtjev dopremijera Vlade Federacije Bosne i

Hercegovine za preispitivanje Mi{ljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-2/10 od 30. o`ujka 2010. godine.

2. Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

O b r a z l o ` e n j eDopremijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u

daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je aktom broj02/2-49-144/10 od 09.12.2010. godine Ustavnom sudu

Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sudFederacije) zahtjev za preispitivanje Mi{ljenja ovog suda brojU-2/10 od 30.03.2010. godine (u daljnjem tekstu: Mi{ljenjeUstavnog suda Federacije). Zahtjev je dostavljen na osnovuinicijative privrednih dru{tava koja se bave igrama na sre}u.

U inicijativi je, prema navodima podnositelja zahtjeva,istaknuto da je stupanjem na snagu Zakona o igrama na sre}u("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/02) prestala primjena zakona i drugih propisa o igrama na sre}u koji su se primjenjivalina teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine; da Zakon o igrama na sre}u ne regulira oporezivanje igara na sre}u, pa stoga da suostale na snazi odredbe Zakona o oporezivanju igara na sre}u izabavnih igara ("Slu`beni list RBiH", broj 2/96); da se oprestanku navedenog zakona koji je donijela Skup{tina Republike Bosne i Hercegovine mo`e govoriti tek nakonstupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak kojim jeregulirano kako se pla}a porez na dohodak od igara na sre}u.

Uz prijedlog je podnositelj zahtjeva prilo`io inicijativuprivrednih dru{tava koje se bave igrama na sre}u; tuma~enjeFederalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija od 29.11.2000. godine; rje{enja Federalnogministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija iz 2003.2005. i 2006. godine; zaklju~ak Porezne uprave iz o`ujka 2004.godine; presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovineod 19.01.2005. godine; mi{ljenje Federalnog ministarstva pravde broj 03-02-1202/05 od 22.09.2005. godine; instrukcijuPorezne uprave-Sredi{nji ured od 30.09.2002. godine i dr. aktekoji se odnose na obvezu uplate poreza na dobitke od igara na sre}u.

Ustavni sud Federacije je utvrdio da u zahtjevu nisunavedene ~injenice koje su po svojoj prirodi mogle odlu~noutjecati na ishod postupka i koje, u vrijeme kad je Mi{ljenje

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 56/96

Broj 9 – Stranica 56 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Ustavnog suda Federacije doneseno, nisu bile poznate Sudu, nitisu sa razlogom mogle biti poznate stranci. Zahtjev se podnosiisklju~ivo zbog razli~itog pravnog stanovi{ta privrednihdru{tava koja se bave igrama na sre}u u vezi sa prestankomva`enja Zakona o oporezivanju igara na sre}u i zabavnih igara,koji je donijela Skup{tina Republike Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije ostaje pri svom mi{ljenju da senavedeni zakon koji je donijela Skup{tina Republike Bosne iHercegovine nije mogao primjenjivati ni prema ~lanku IX.5.1.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ni prema Anexu II -Prijelazne odredbe - to~ka 2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Po{to nisu ispunjeni uvjeti propisani ~lankom 43. stavak 1.Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,rije{eno je kao u izreci.

Ovo rje{enje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno usastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi},mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi}, mr.Faris Vehabovi}, suci Suda.

Broj U-2/108. velja~e 2011. godine

Sarajevo

Predsjednica Ustavnog suda 

Federacije Bosne i HercegovineMr. Kata Senjak, v. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i ozahtjevu potpredsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercego-vine Vjekoslava Bevande za preispitivawe Mi{qewa ovogsuda broj U-2/10 od 30. marta 2010. godine, na osnovu ~lana 43.stav 3. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10),na sjednici odr`anoj 8. februara 2011. godine, donio je

RJE[EWE1. Odbija se zahtjev potpredsjednika Vlade Federacije Bosne

i Hercegovine za preispitivawe Mi{qewa Ustavnog sudaFederacije Bosne i Hercegovine broj U-2/10 od 30. marta2010. godine.

2. Rje{ewe objaviti u "Slu`benim novinama Federacije

BiH".

O b r a z l o ` e w ePotpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u

daqwem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je aktom broj02/2-49-144/10 od 09.12.2010. godine Ustavnom sudu FederacijeBosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sudFederacije) zahtjev za preispitivawe Mi{qewa ovog suda brojU-2/10 od 30.03.2010. godine (u daqwem tekstu: Mi{qeweUstavnog suda Federacije). Zahtjev je dostavqen na osnovuinicijative privrednih dru{tava koja se bave igrama na sre}u.

U inicijativi je, prema navodima podnosioca zahtjeva,istaknuto da je stupawem na snagu Zakona o igrama na sre}u("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/02) prestalaprimjena zakona i drugih propisa o igrama na sre}u koji su seprimjewivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

da Zakon o igrama na sre}u ne reguli{e oporezivawe igara nasre}u, pa stoga da su ostale na snazi odredbe Zakona ooporezivawu igara na sre}u i zabavnih igara ("Slu`beni listRBiH", broj 2/96); da se o prestanku navedenog zakona koji jedonijela Skup{tina Republike Bosne i Hercegovine mo`egovoriti tek nakon stupawa na snagu Zakona o porezu nadohodak, kojim je regulisano kako se pla}a porez na dohodak odigara na sre}u.

Uz prijedlog podnosilac zahtjeva prilo`io je inicijativuprivrednih dru{tava koje se bave igrama na sre}u; tuma~eweFederalnog ministarstva financija/Federalnog ministar-stva finansija od 29.11.2000. godine; rje{ewa Federalnogministarstva financija/Federalnog ministarstva finansijaiz 2003. 2005. i 2006. godine; zakqu~ak Porezne uprave iz marta2004. godine; presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine od 19.01.2005. godine; mi{qewe Federalnog

ministarstva pravde broj 03-02-1202/05 od 22.09.2005. godine;instrukciju Porezne uprave-Sredi{wi ured od 30.09.2002.godine i dr. akte koji se odnose na obavezu uplate poreza nadobitke od igara na sre}u.

Ustavni sud Federacije je utvrdio da u zahtjevu nisunavedene ~iwenice koje su po svojoj prirodi mogle odlu~nouticati na ishod postupka i koje, u vrijeme kad je Mi{qeweUstavnog suda Federacije doneseno, nisu bile poznate Sudu,niti su sa razlogom mogle biti poznate stranci. Zahtjev sepodnosi iskqu~ivo zbog razli~itog pravnog stanovi{taprivrednih dru{tava koja se bave igrama na sre}u u vezi saprestankom va`ewa Zakona o oporezivawu igara na sre}u izabavnih igara, koji je donijela Skup{tina Republike Bosne iHercegovine.

Ustavni sud Federacije ostaje pri svom mi{qewu da senavedeni zakon koji je donijela Skup{tina Republike Bosne iHercegovine nije mogao primjewivati ni prema ~lanu IX.5.1.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ni prema Aneksu II -Prelazne odredbe - ta~ka 2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Po{to nisu ispuweni uslovi propisani ~lanom 43. stav 1.Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,rije{eno je kao u izreci.

Ovo rje{ewe Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno usastavu: Mr Kata Sewak, predsjednica Suda, Sead Bahtija-revi}, Mr Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, AleksandraMartinovi}, Mr Faris Vehabovi}, sudije Suda.

Broj U-2/108. februara 2011. godine

Sarajevo

PredsjednicaUstavnog suda Federacije

Bosne i HercegovineMr Kata Sewak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i ozahtjevu potpredsjednika Vlade Federacije Bosne i HercegovineVjekoslava Bevande za preispitivanje Mi{ljenja ovog suda brojU-2/10 od 30. marta 2010. godine, na osnovu ~lana 43. stav 3.Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10), na sjednici

odr`anoj 8. februara 2011. godine, donio je

RJE[ENJE1. Odbija se zahtjev potpredsjednika Vlade Federacije Bosne i

Hercegovine za preispitivanje Mi{ljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-2/10 od 30. marta 2010. godine.

2. Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

O b r a z l o ` e n j ePotpredsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u

daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je aktom broj02/2-49-144/10 od 09.12.2010. godine Ustavnom suduFederacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sudFederacije) zahtjev za preispitivanje Mi{ljenja ovog suda brojU-2/10 od 30.03.2010. godine (u daljnjem tekstu: Mi{ljenjeUstavnog suda Federacije). Zahtjev je dostavljen na osnovuinicijative privrednih dru{tava koja se bave igrama na sre}u.

U inicijativi je, prema navodima podnosioca zahtjeva,istaknuto da je stupanjem na snagu Zakona o igrama na sre}u("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/02) prestala primjena zakona i drugih propisa o igrama na sre}u koji su se primjenjivalina teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine; da Zakon o igrama na sre}u ne regul{e oporezivanje igara na sre}u, pa stoga da suostale na snazi odredbe Zakona o oporezivanju igara na sre}u izabavnih igara ("Slu`beni list RBiH", broj 2/96); da se oprestanku navedenog zakona koji je donijela Skup{tina Republike Bosne i Hercegovine mo`e govoriti tek nakonstupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak, kojim jeregulisano kako se pla}a porez na dohodak od igara na sre}u.

Uz prijedlog je podnosilac zahtjeva prilo`io inicijativuprivrednih dru{tava koje se bave igrama na sre}u; tuma~enje

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 57/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 57

Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija od 29.11.2000. godine; rje{enja Federalnogministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija iz 2003.2005. i 2006. godine; zaklju~ak Porezne uprave iz marta 2004.godine; presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovineod 19.01.2005. godine; mi{ljenje Federalnog ministarstva pravde broj 03-02-1202/05 od 22.09.2005. godine; instrukcijuPorezne uprave-Sredi{nji ured od 30.09.2002. godine i dr. aktekoji se odnose na obavezu uplate poreza na dobitke od igara na sre}u.

Ustavni sud Federacije je utvrdio da u zahtjevu nisunavedene ~injenice koje su po svojoj prirodi mogle odlu~noutjecati na ishod postupka i koje, u vrijeme kad je Mi{ljenjeUstavnog suda Federacije doneseno, nisu bile poznate Sudu, nitisu sa razlogom mogle biti poznate stranci. Zahtjev se podnosiisklju~ivo zbog razli~itog pravnog stanovi{ta privrednihdru{tava koja se bave igrama na sre}u u vezi sa prestankomva`enja Zakona o oporezivanju igara na sre}u i zabavnih igara,koji je donijela Skup{tina Republike Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije ostaje pri svom mi{ljenju da senavedeni zakon koji je donijela Skup{tina Republike Bosne iHercegovine nije mogao primjenjivati ni prema ~lanu IX.5.1.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ni prema Aneksu II -Prelazne odredbe - ta~ka 2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Po{to nisu ispunjeni uslovi propisani ~lanom 43. stav 1.Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,rije{eno je kao u izreci.

Ovo rje{enje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno usastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi},mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi}, mr.Faris Vehabovi}, sudije Suda.

Broj U-2/108. februara 2011. godine

Sarajevo

Predsjednica Ustavnog suda 

Federacije Bosne i HercegovineMr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i ozahtjevu Op}inskog vije}a Op}ine Tuzla za za{titu prava na lokalnu samoupravu u svezi sa Uredbom o utvr|ivanju uvjeta,kriterija i postupanja za odobravanje financijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba braniteljima i ~lanovima njihovih obitelji na podru~ju Tuzlanskog kantona, na temelju~lanka IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, usvezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne iHercegovine, na sjednici odr`anoj 1. prosinca 2010. godine, donio je

PRESUDU1. Utvr|uje se da ~lanak 42. st. 1., 4. i 5., ~lanak 42a, ~lanak

42b, ~lanak 43. stavak 1. to~ka b. i ~lanak 47. st. 3. i 4.Uredbe o utvr|ivanju uvjeta, kriterija i postupanja za odobravanje financijskih sredstava za pomo} u rje{avanjustambenih potreba braniteljima i ~lanovima njihovih obitelji("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/10) nepovrije|uje pravo na lokalnu samoupravu Op}ine Tuzla.

2. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".

O b r a z l o ` e nj eOp}insko vije}e Tuzla (u daljnjem tekstu: podnositelj

zahtjeva) je dana 04.05.2010. godine podnijelo Ustavnom suduFederacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sudFederacije) zahtjev za za{titu prava na lokalnu samoupravu (udaljnjem tekstu: zahtjev) u svezi sa dono{enjem Uredbe outvr|ivanju uvjeta, kriterija i postupanja za odobravanjefinancijskih sredstava za pomo} u rje{avanju stambenih potreba braniteljima i ~lanovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu:osporena uredba). Osporenom uredbom su utvr|eni uvjeti,kriteriji i postupanje za odobravanje financijskih sredstava za 

pomo} u rje{avanju stambenih potreba braniteljima i ~lanovima njihovih obitelji na podru~ju Tuzlanskog kantona.

Podnositelj zahtjeva je u podnescima op{irno elaboriraokako procedure dono{enja osporene uredbe, tako i sadr`ajosporenih ~lanaka u smislu nametanja obveza op}inama sa podru~ja Tuzlanskog kantona suprotno odredbama ~l. 10., 11.,33., 34., 35., 36., 37., 56. i 59. Zakona o principima lokalnesamouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/06) i ~lanka 4. st. 5. i 6. Europskepovelje o lokalnoj samoupravi. Kona~no, podnositelj zahtjeva jeprecizirao zahtjev na na~in da osporava konkretne ~lanke i to:~lanak 42., ~lanak 42a, ~lanak 42b, ~lanak 43. i ~lanak 47osporene uredbe. Smatra da ~lanak 42. osporene uredbe i nakonizmjena i dopuna i dalje sadr`i rje{enja kojima se utvr|uje ista visina sredstava za kupovinu stana za sve op}ine na podru~juTuzlanskog kantona i da se nije vodilo ra~una o specifi~nostima upogledu mogu}nosti za rje{avanje stambenih potreba. Nadalje,da je obvezom iz ~lanka 42a op}inskoj slu`bi nametnut posaopokretanja sudskih postupaka za nenamjenski iskori{tena sredstva, bez preno{enja materijalnih sredstava za njihovoefikasno obavljanje, te da je na ovaj na~in osporena uredba iza{la izvan okvira Zakona o dopunskim pravima branitelja i ~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj

3/07, 4/08, 9/08 i 13/09) (u daljnjem tekstu: Zakon). Navode da je~lankom 42b propisano da se podzakonskim aktom, bezkonzultacija i obezbije|enih sredstava, name}e op}inskoj slu`bida zaklju~uje ugovore o namjenskom utro{ku sredstava koja izvorno pripadaju Kantonu. Isti~u da se rje{enjima koja propisuje~lanak 43. osporene uredbe, koja se odnose na visinu sredstava za rje{avanje stambenih potreba, nije vodilo ra~una ospecifi~nostima op}ina na podru~ju Tuzlanskog kantona.Kona~no, navode da osporavaju i ~lanak 47. stavak 3. osporeneuredbe, iz razloga {to sredstva koja se pojmovno ozna~avaju kao"grant" su{tinski i dalje ostaju sredstva Kantona, jer ovaj ~lanakpropisuje da se nerealizovana i neutro{ena sredstva, izuzev onihiz ~lanka 42. Uredbe, vra}aju u prora~un Kantona u roku od {est mjeseci.. Sa stanovi{ta prava na lokalnu samoupravu jerelevantno stanovi{te podnositelja zahtjeva da se osporenomuredbom prenose poslovi na lokalnu zajednicu, pri ~emu nisu

adekvatno konzultirani, te da prenos nametnutih obveza ne pratedovoljna financijska sredstva. Posebno obrazla`u nametnutuobvezu pokretanja sudskih postupaka u slu~aju nenamjenskiutro{enih sredstava, suprotno Zakonu koji je utvrdio upravnipostupak za rje{avanje ove materije, te problematiziraju povrat sredstava pomo}i. Tako|er, pod povredu prava lokalnesamouprave podnositelj zahtjeva podvodi i odredbu koja regulira  jednak iznos sredstava pomo}i, isklju~ivo na ime kupovine stana,pri ~emu isti~u specifi~an polo`aj korisnika iz Op}ine Tuzla, gdjesu stanovi znatno skuplji nego u drugim lokalnim zajednicama na podru~ju Tuzlanskog kantona.. Po navodima iz zahtjeva, jednakiiznosi pomo}i korisnike sa podru~ja Op}ine Tuzla dovodi unepovoljan polo`aj zbog neuva`avanja specifi~nosti ove lokalnezajednice od strane donositelja osporene uredbe, u ~emu vidediskriminaciju korisnika pomo}i. Iz navedenog razloga smatrajuda su osporenom uredbom povrije|ena ljudska prava korisnika propisana Europskom konvencijom o za{titi ljudskih prava iosnovnih sloboda, kojom je zabranjena diskriminacija idovo|enje u neravnopravan polo`aj gra|ana. Podnositeljzahtjeva predla`e Ustavnom sudu Federacije da presudom utvrdida je osporenim ~lancima Uredbe povrije|eno pravo Op}ineTuzla na lokalnu samoupravu, da oni prestaju sa va`enjem i da sepresuda objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".

Sukladno s ~lankom 16. Zakona o postupku pred Ustavnimsudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije je14.05.2010. godine pozvao Tuzlanski kanton, putem donositelja osporene uredbe,Vlade Tuzlanskog kantona, kao drugu stranku upostupku, da se izjasni o sadr`ini i navodima iz zahtjeva .

U odgovorima na zahtjev koji je dostavilo Kantonalnopravobraniteljstvo Tuzlanskog kantona navodi se da osporenom

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 58/96

Broj 9 – Stranica 58 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

uredbom nije povrije|eno pravo Op}ine na lokalnu samoupravu.Su{tinski razlozi kojima osporavaju navode podnositelja zahtjeva ogledaju se u tome da je ve} Zakonom prenesena nadle`nost za vo|enje prvostepenog upravnog postupka na op}inske slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu. Odredbom ~lanka 24. Zakona je propisano pravo na pomo} u rje{avanju stambenihpotreba branitelja i ~lanova njihovih obitelji dodjelombespovratnih nov~anih sredstava i da }e Vlada Tuzlanskogkantona, posebnim propisom, utvrditi visinu sredstava, uvjete,kriterije i postupanje za njihovu dodjelu. Obvezu iz ovog ~lanka Vlada Tuzlanskog kantona je izvr{ila dono{enjem osporeneuredbe. U ranijem periodu, ista materija je bila regulirana Pravilnikom o utvr|ivanju osnova, mjerila, kriterija i postupanja za odobravanje sredstava za pomo} u rje{avanju stambenihpotreba branitelja i ~lanova njihovih obitelji na podru~juTuzlanskog kantona, broj 15/1-41-743/07 od 09.04.2007. godinei broj 15/1-02-1062/07 od 08.05.2007. godine (u daljnjem tekstu:Pravilnik). Imaju}i u vidu navedeno, isti~u da su prije dono{enja osporene uredbe izvr{ene konzultacije sa op}inskim slu`bama za bora~ko-invalidsku za{titu sa podru~ja Tuzlanskog kantona, na na~in da su od njih zatra`ene primjedbe i sugestije u pogleduteksta Pravilnika i rje{enja koja on predvi|a, radi izrade novogpropisa. Mi{ljenja su da je prenos nadle`nosti izvr{en isklju~ivo

iz razloga dostupnosti navedenog dopunskog prava svihbranitelja i ~lanova njihovih obitelj i, s obzirom da bi ostvarivanjenavedenog dopunskog prava, putem Ministarstva, ote`alopristup pravu odre|enom broju branitelja, a ujedno predstavljaloi dodatne tro{kove za ostvarivanje tog prava. Osporenomuredbom je omogu}en jednakopravni pristup u postupkurje{avanja stambenog pitanja branitelja i ~lanova njihovihobitelji. Smatraju da je ovakav pristup sukladan sa ~lankom 9.stavak 5. Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Kad je upitanju nadzor, navode da neposredan upravni i financijskinadzor i kontrolu tro{enja sredstava za ostvarivanje prava branitelja iz ove oblasti vr{i Ministarstvo, {to je sukladno sa Zakonom o prora~unima Federacije Bosne i Hercegovine iZakonom o izvr{enju prora~una Tuzlanskog kantona. Mi{ljenja su da odredbama ~l. 42. i 47. osporene uredbe nije povrije|enopravo na lokalnu samoupravu, iz razloga {to se radi o

prora~unskim sredstvima, koja se moraju utro{iti za namjenu za koju su i predvi|ena i opravdati sukladno sa odredbama Zakona oizvr{enju prora~una Federacije Bosne i Hercegovine, kao iZakona o izvr{enju prora~una Tuzlanskog kantona. I na kraju,prema navodima iz odgovora na zahtjev, osporenom uredbom iProgramom Vlade Kantona, predvi|eno je da Op}inskompovjerenstvu za rad pripada naknada u visini od 0,5% od ukupnoplaniranih sredstava, koja se uredno upla}uju prilikom doznakegrant sredstava. Predla`u da Ustavni sud Federacije donesepresudu kojom }e utvrditi da osporenom uredbom nijepovrije|eno pravo Op}ine Tuzla na lokalnu samoupravu.

U ovom predmetu Ustavni sud Federacije je odr`ao javnuraspravu 01.12.2010. godine. Raspravi su prisustvovalipunomo}nici Op}inskog vije}a Tuzla i punomo}nici VladeTuzlanskog kantona.

Punomo}nici podnositelja zahtjeva su na javnoj raspraviobrazlo`ili navode iz podnesenog zahtjeva i precizirali ga,predla`u}i Ustavnom sudu Federacije da donese presudu kojom}e utvrditi da su ~lanak 42. st. 1., 4. i 5., ~lanak 42a, ~lanak 42b,~lanak 43. stavak 1. to~ka b i ~lanak 47. st. 3. i 4. osporene uredbepovrijedili pravo na lokalnu samoupravu Op}ine Tuzla i da utvrdiprestanak va`enja osporenih odredbi.

Punomo}nici Vlade Tuzlanskog kantona su tako|er obrazlo`ili navode iz odgovora na zahtjev i istakli da su u odnosuna precizirani zahtjev na javnoj raspravi ve} odgovorili upodnescima.

Ustavni sud Federacije je odlu~io kao u izreci iz slijede}ihrazloga:

Podnositelj zahtjeva nije osporio ~injenicu da je osporena uredba rezultat zakonske obveze Tuzlanskog kantona da regulira ovo pitanje, te da su u pitanju sredstva pomo}i koja pru`a Kantonkorisnicima. Tako|e, nije osporio navod druge strane u postupku

da se odre|ena suma od 0,5% od odobrene pomo}i dodjeljujeop}inskim povjerenstvima kao naknada za obavljanje poslova preciziranih osporenom uredbom, a da je ve} Zakonompredvi|ena nadle`nost op}inskih organa za vo|enjeprvostepenog postupka u kojem se odlu~uje i o ovom dopunskompravu na pomo}. Ustavni sud Federacije smatra da se osporenomuredbom ne vr{i prenos nadle`nosti sa vi{eg nivoa vlasti na lokalnu zajednicu, nego se precizno ure|uje konkretno pitanjekriterija i na~ina dodjele dopunske pomo}i u koje je, prema Zakonu, uklju~ena lokalna zajednica prvenstveno putemop}inskih slu`bi za bora~ku za{titu. Pritom je, sa stanovi{ta potencijalnih korisnika ovog vida pomo}i, upravo lokalna zajednica najdostupnija i najpristupa~nija, u tom pravcu ima formirane op}inske slu`be za bora~ku za{titu, kojima se na imeposlova na realizaciji i ovog vida pomo}i bora~koj populaciji injihovim obiteljima, dodjeljuju odre|ena sredstva. Formuugovora propisuje Kanton, a sam ugovor o dodjeli sredstava pomo}i, sukladno sa naprijed navedenim, potpisuje, nakondostavljanja od strane korisnika potrebne dokumentacije,nadle`ni op}inski or gan. Pitanje dovoljnosti namijenjenihsredstava za obavljanje ovog posla organima lokalne zajednice,odnosno pitanje eventualne potrebe za ve}im iznosom sredstava,nije klju~no, pa ni po navodima podnositelja zahtjeva iznijetim

na javnoj raspravi, a osim toga, na tu okolnost nisu predlo`eninikakvi dokazi koji bi eventualno govorili u prilog tome da jeovom odredbom osporene uredbe do{lo do znatnog dodatnogoptere}enja lokalne zajednice, koje zahtijeva obezbje|enje ve}ihsredstva od odobrenih. Iz cijelog postupka su{tinski se mo`eutvrditi da podnositelj zahtjeva kao jedan od klju~nih problema isti~e vo|enje sudskih postupaka za nenamjenski utro{ena sredstva. Pritom, Ustavni sud Federacije ukazuje na ~injenicu da  je upravni postupak predvi|en Zakonom i odnosi se na vo|enjepostupka u kojem se korisnicima utvr|uje pravo iz Zakona injegov opseg, za {ta je u prvom stepenu nadle`an upravo or ganlokalne zajednice. Osporena uredba je regulirala sudski postupakisklju~ivo za situaciju nenamjenskog utro{ka dodijeljenihsredstava, dakle, kada je korisniku kona~no, na njegov zahtjev, uupravnom postupku utvr|eno pravo i njegov opseg, te sepristupilo njegovoj realizaciji putem zaklju~enja ugovora za 

dodjelu pomo}i za koju je korisnik aplicirao. Pravno jeopravdano i logi~no da eventualno tro{enje sredstava pomo}isuprotno ugovorenoj namjeni jeste u su{tini pitanje ispunjenja ugovorene obveze, za koje je nadle`an redovni sud i potpisniciugovora su aktivno legitimirani za pokretanje sudskog spora.Pritom, Ustavni sud Federacije ima u vidu da je pitanje rje{avanja socijalnih prava ove korisni~ke populacije va`no i osjetljivodru{tveno i pravno pitanje, no, uz apsolutno uva`avanjenavedenog, eventualna zlouporaba prava koja bi se u ovomslu~aju ogledala u postupanju korisnika sa dozna~enimsredstvima suprotno ugovorenim uvjetima i namjeni, potpada pod materiju sudskog rje{avanja ovog, u su{tini obligacionogodnosa. Posljednji, tako|e klju~ni navod podnositelja zahtjeva,koji elaborira pitanje diskriminacije korisnika zbogneuva`avanja specifi~nosti lokalnih zajednica, pri ~emuosporavaju odre|eni, jednaki iznos sredstava isklju~ivo jednogod oblika pomo}i, pomo} za kupovinu stana, sadr`ajno se te{komo`e podvesti pod povredu nekih od prava jedinica lokalnesamouprave u konkretnom slu~aju. Eventualno bi se moglo, uzpredo~enje dokaza i ~injenica u tom pravcu, razmatrati krozpostupak ocjene ustavnosti, ali sa stanovi{ta korisnika pomo}i, tekonkretno, ne potpada pod oblast garantiranih prava jedinica lokalne samouprave. Nesporno je da su ovdje u pitanjufinancijska sredstva Kantona namijenjena za dodatnu, dopunskupomo}, a donositelj osporene uredbe, u kona~nici onaj koji iobezbje|uje sredstva, opredijelio se za jednakopravan pristup uodnosu na sve potencijalne korisnike pomo}i na podru~ju cijelogkantona, koji, u konkretnom slu~aju, ne proizvodi povredu prava na lokalnu samoupravu podnositelja zahtjeva. Kako sadr`ajosporenih ~lanaka, po mi{ljenju Ustavnog suda Federacije, nepovrje|uje pravo podnositelja zahtjeva na lokalnu samoupravu, a imaju}i u vidu i ~injenicu da se lokalna zajednica o~itovala o

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 59/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 59

na~inu rje{avanja ove materije kroz primjedbe na Pravilnik, kaoakt koji je prethodio dono{enju osporenog i regulirao istumateriju kao i osporena uredba, kao i da, po pismeno izre~enojtvrdnji podnositelja zahtjeva, odre|ene izmjene spornihodredaba osporene uredbe inicirane su od strane lokalnezajednice i bora~kih udru`enja sa kojima op}inska slu`ba za bora~ka pitanja usko sura|uje, to, u konkretnom slu~aju,procedura dono{enja osporene uredbe, u skladu sa Zakonom, nijeupitna ni sa stanovi{ta prava na lokalnu samoupravu.

S obzirom na izlo`eno odlu~eno je kao u izreci ove presude.Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u

sastavu: Mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi},Mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i Mr.Faris Vehabovi}, suci Suda.

Broj U-16/101. prosinca 2010. godine

Sarajevo

Predsjednica Ustavnog suda 

Federacije Bosne i HercegovineMr. Kata Senjak, v. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i ozahtjevu O{tinskog vije}a Op{tine Tuzla za za{titu prava na

lokalnu samoupravu u vezi sa Uredbom o utvr|ivawu uslova,kriterija i postupka za odobravawe finansijskih sredstava zapomo} u rje{avawu stambenih potreba borcima i ~lanovimawihovih porodica na podru~ju Tuzlanskog kantona, na osnovu~lana IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u vezisa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,na sjednici odr`anoj 1. decembra 2010. godine, donio je

PRESUDU1. Utvr|uje se da ~lan 42. st. 1., 4. i 5., ~lan 42a, ~lan 42 b, ~lan

43. stav 1. ta~ka b. i ~lan 47. st. 3. i 4. Uredbe o utvr|ivawuuslova, kriterija i postupka za odobravawe finansijskihsredstava za pomo} u rje{avawu stambenih potreba borcimai ~lanovima wihovih porodica ("Slu`bene novineTuzlanskog kantona", broj 9/10) ne povre|uje pravo nalokalnu samoupravu Op{tine Tuzla.

2. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".

Obrazlo`eweOp{tinsko vije}e Tuzla (u daqwem tekstu: podnosilac

zahtjeva) je dana 04.05.2010. godine podnijelo Ustavnom suduFederacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavnisud Federacije) zahtjev za za{titu prava na lokalnusamoupravu (u daqwem tekstu: zahtjev) u vezi sa dono{ewemUredbe o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka zaodobravawe finansijskih sredstava za pomo} u rje{avawustambenih potreba braniocima i ~lanovima wihovih porodica(u daqwem tekstu: osporena uredba). Osporenom uredbom suutvr|eni uslovi, kriteriji i postupak za odobravawefinansijskih sredstava za pomo} u rje{avawu stambenihpotreba braniocima i ~lanovima wihovih porodica na

podru~ju Tuzlanskog kantona.Podnosilac zahtjeva je u podnescima op{irno elaboriraokako procedure dono{ewa osporene uredbe, tako i sadr`ajosporenih ~lanova u smislu nametawa obaveza op{tinama sapodru~ja Tuzlanskog kantona suprotno odredbama ~l. 10., 11.,33., 34., 35., 36., 37., 56. i 59. Zakona o principima lokalnesamouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 49/06) i ~lana 4. st. 5. i 6.Evropske poveqe o lokalnoj samoupravi. Kona~no, podnosilaczahtjeva je precizirao zahtjev na na~in da osporava konkretne~lanove i to: ~lan 42., ~lan 42a, ~lan 42 b, ~lan 43. i ~lan 47osporene uredbe. Smatra da ~lan 42. osporene uredbe i nakonizmjena i dopuna i daqe sadr`i rje{ewa kojima se utvr|uje istavisina sredstava za kupovinu stana za sve op{tine na podru~juTuzlanskog kantona i da se nije vodilo ra~una ospecifi~nostima u pogledu mogu}nosti za rje{avawe

stambenih potreba. Nadaqe, da je obavezom iz ~lana 42aop{tinskoj slu`bi nametnut posao pokretawa sudskihpostupaka za nenamjenski iskori{tena sredstva, bezpreno{ewa materijalnih sredstava za wihovo efikasnoobavqawe, te da je na ovaj na~in osporena uredba iza{la izvanokvira Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanovawihovih porodica ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",broj 3/07, 4/08, 9/08 i 13/09) (u daqem tekstu: Zakon). Navode da je~lanom 42 b propisano da se podzakonskim aktom, bezkonsultacija i obezbije|enih sredstava, name}e op{tinskojslu`bi da zakqu~uje ugovore o namjenskom utro{ku sredstavakoja izvorno pripadaju Kantonu. Isti~u da se rje{ewima kojapropisuje ~lan 43. osporene uredbe, koja se odnose na visinusredstava za rje{avawe stambenih potreba, nije vodilo ra~unao specifi~nostima op{tina na podru~ju Tuzlanskog kantona.Kona~no, navode da osporavaju i ~lan 47. stav 3. osporeneuredbe, iz razloga {to sredstva koja se pojmovno ozna~avaju kao"grant" su{tinski i daqe ostaju sredstva Kantona, jer ovaj~lan propisuje da se nerealizovana i neutro{ena sredstva,izuzev onih iz ~lana 42. Uredbe, vra}aju u buxet Kantona u rokuod {est mjeseci. Sa stanovi{ta prava na lokalnu samoupravu jerelevantno stanovi{te podnosioca zahtjeva da se osporenomuredbom prenose poslovi na lokalnu zajednicu, pri ~emu nisu

adekvatno konsultovani, te da prenos nametnutih obaveza neprate dovoqna finansijska sredstva. Posebno obrazla`unametnutu obavezu pokretawa sudskih postupaka u slu~ajunenamjenski utro{enih sredstava, suprotno Zakonu koji jeutvrdio upravni postupak za rje{avawe ove materije, teproblematiziraju povrat sredstava pomo}i. Tako|e, podpovredu prava lokalne samouprave podnosilac zahtjevapodvodi i odredbu koja reguli{e jednak iznos sredstavapomo}i, iskqu~ivo na ime kupovine stana, pri ~emu isti~uspecifi~an polo`aj korisnika iz Op{tine Tuzla, gdje sustanovi znatno skupqi nego u drugim lokalnim zajednicama napodru~ju Tuzlanskog kantona. Po navodima iz zahtjeva, jednakiiznosi pomo}i korisnike sa podru~ja Op{tine Tuzla dovodi unepovoqan polo`aj zbog neuva`avawa specifi~nosti ovelokalne zajednice od strane donosioca osporene uredbe, u ~emuvide diskriminaciju korisnika pomo}i. Iz navedenog razloga

smatraju da su osporenom uredbom povrije|ena qudska pravakorisnika propisana Evropskom konvencijom o za{titiqudskih prava i osnovnih sloboda, kojom je zabrawenadiskriminacija i dovo|ewe u neravnopravan polo`aj gra|ana.Podnosilac zahtjeva predla`e Ustavnom sudu Federacije dapresudom utvrdi da je osporenim ~lanovima Uredbepovrije|eno pravo Op{tine Tuzla na lokalnu samoupravu, daoni prestaju sa va`ewem i da se presuda objavi u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinamaTuzlanskog kantona".

U skladu sa ~lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnimsudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije je14.05.2010. godine pozvao Tuzlanski kanton, putem donosiocaosporene uredbe, Vlade Tuzlanskog kantona, kao drugu strankuu postupku, da se izjasni o sadr`aju i navodima iz zahtjeva.

U odgovorima na zahtjev koji je dostavilo Kantonalnopravobranila{tvo Tuzlanskog kantona navodi se da osporenomuredbom nije povrije|eno pravo Op{tine na lokalnusamoupravu. Su{tinski razlozi kojima osporavaju navodepodnosioca zahtjeva ogledaju se u tome da je ve} Zakonomprenesena nadle`nost za vo|ewe prvostepenog upravnogpostupka na op{tinske slu`be za bora~ko-invalidskuza{titu. Odredbom ~lana 24. Zakona je propisano pravo napomo} u rje{avawu stambenih potreba branilaca i ~lanovawihovih porodica dodjelom bespovratnih nov~anih sredstava ida }e Vlada Tuzlanskog kantona, posebnim propisom, utvrditivisinu sredstava, uslove, kriterije i postupak za wihovudodjelu. Obavezu iz ovog ~lana Vlada Tuzlanskog kantona jeizvr{ila dono{ewem osporene uredbe. U ranijem periodu,ista materija je bila regulisana Pravilnikom o utvr|ivawuosnova, mjerila, kriterija i postupka za odobravawe sredstava

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 60/96

Broj 9 – Stranica 60 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

za pomo} u rje{avawu stambenih potreba branilaca i ~lanovawihovih porodica na podru~ju Tuzlanskog kantona, broj15/1-41-743/07 od 09.04.2007. godine i broj 15/1-02-1062/07 od08.05.2007. godine (u daqwem tekstu: Pravilnik). Imaju}i uvidu navedeno, isti~u da su prije dono{ewa osporene uredbeizvr{ene konsultacije sa op{tinskim slu`bama zabora~ko-invalidsku za{titu sa podru~ja Tuzlanskog kantona,na na~in da su od wih zatra`ene primjedbe i sugestije u pogleduteksta Pravilnika i rje{ewa koja on predvi|a, radi izradenovog propisa. Mi{qewa su da je prenos nadle`nosti izvr{eniskqu~ivo iz razloga dostupnosti navedenog dopunskog pravasvih branilaca i ~lanova wihovih porodica, s obzirom da biostvarivawe navedenog dopunskog prava, putem ministarstva,ote`alo pristup pravu odre|enom broju branilaca, a ujednopredstavqalo i dodatne tro{kove za ostvarivawe tog prava.Osporenom uredbom je omogu}en ravnopravni pristup upostupku rje{avawa stambenog pitawa branilaca i ~lanovawihovih porodica. Smatraju da je ovakav pristup u skladu sa~lanom 9. stav 5. Evropske poveqe o lokalnoj samoupravi. Kad jeu pitawu nadzor, navode da neposredan upravni i finansijskinadzor i kontrolu tro{ewa sredstava za ostvarivawe pravabranilaca iz ove oblasti vr{i Ministarstvo, {to je u skladusa Zakonom o buxetima Federacije Bosne i Hercegovine i

Zakonom o izvr{ewu buxeta Tuzlanskog kantona. Mi{qewa suda odredbama ~l. 42. i 47. osporene uredbe nije povrije|enopravo na lokalnu samoupravu, iz razloga {to se radi obud`etskim sredstvima, koja se moraju utro{iti za namjenu zakoju su i predvi|ena i opravdati u skladu sa odredbama Zakona oizvr{ewu bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine, kao iZakona o izvr{awu buxeta Tuzlanskog kantona. I na kraju,prema navodima iz odgovora na zahtjev, osporenom uredbom iprogramom Vlade Kantona predvi|eno je da op{tinskojkomisiji za rad pripada naknada u visini od 0,5% od ukupnoplaniranih sredstava, koja se uredno upla}uju prilikomdoznake grant sredstava. Predla`u da Ustavni sud Federacijedonese presudu kojom }e utvrditi da osporenom uredbom nijepovrije|eno pravo Op{tine Tuzla na lokalnu samoupravu.

U ovom predmetu Ustavni sud Federacije je odr`ao javnuraspravu 01.12.2010. godine. Raspravi su prisustvovali

punomo}nici Op{tinskog vije}a Tuzla i punomo}nici VladeTuzlanskog kantona.Punomo}nici podnosioca zahtjeva su na javnoj raspravi

obrazlo`ili navode iz podnesenog zahtjeva i precizirali ga,predla`u}i Ustavnom sudu Federacije da donese presudu kojom}e utvrditi da je ~lan 42. st. 1., 4. i 5., ~lan 42a, ~lan 42 b, ~lan 43.stav 1. ta~ka b i ~lan 47. st. 3. i 4. osporene uredbe povrijediopravo na lokalnu samoupravu Op{tine Tuzla i da utvrdiprestanak va`ewa osporenih odredbi.

Punomo}nici Vlade Tuzlanskog kantona su tako|eobrazlo`ili navode iz odgovora na zahtjev i istakli da su uodnosu na precizirani zahtjev na javnoj raspravi ve}odgovorili u podnescima.

Ustavni sud Federacije je odlu~io kao u izreci iz sqede}ihrazloga:

Podnosilac zahtjeva nije osporio ~iwenicu da je osporena

uredba rezultat zakonske obaveze Tuzlanskog kantona dareguli{e ovo pitawe, te da su u pitawu sredstva pomo}i kojapru`a Kanton korisnicima. Tako|e, nije osporio navod drugestrane u postupku da se odre|ena suma od 0,5% od odobrenepomo}i dodjequje op{tinskim komisijama kao naknada zaobavqawe poslova preciziranih osporenom uredbom, a da je ve}Zakonom predvi|ena nadle`nost op{tinskih organa za vo|eweprvostepenog postupka u kojem se odlu~uje i o ovom dopunskompravu na pomo}. Ustavni sud Federacije smatra da se osporenomuredbom ne vr{i prenos nadle`nosti sa vi{eg nivoa vlasti nalokalnu zajednicu, nego se precizno ure|uje konkretno pitawekriterija i na~ina dodjele dopunske pomo}i u koje je, premaZakonu, ukqu~ena lokalna zajednica prvenstveno putemop{tinskih slu`bi za bora~ku za{titu. Pritom je, sastanovi{ta potencijalnih korisnika ovog vida pomo}i, upravolokalna zajednica najdostupnija i najpristupa~nija, u tom

pravcu ima formirane op{tinske slu`be za bora~ku za{titu,kojima se, na ime poslova na realizaciji i ovog vida pomo}ibora~koj populaciji i wihovim porodicama, dodjequjuodre|ena sredstva. Formu ugovora propisuje Kanton, a samugovor o dodjeli sredstava pomo}i, u skladu sa naprijednavedenim, potpisuje, nakon dostavqawa od strane korisnikapotrebne dokumentacije, nadle`ni op{tinski organ. Pitawedovoqnosti namijewenih sredstava za obavqawe ovog poslaorganima lokalne zajednice, odnosno pitawe eventualnepotrebe za ve}im iznosom sredstava nije kqu~no, pa ni ponavodima podnosioca zahtjeva iznijetim na javnoj raspravi, aosim toga, na tu okolnost nisu predlo`eni nikakvi dokazi kojibi eventualno govorili u prilog tome da je ovom odredbomosporene uredbe do{lo do znatnog dodatnog optere}ewalokalne zajednice, koje zahtijeva obezbje|ewe ve}ih sredstvaod odobrenih. Iz cijelog postupka su{tinski se mo`e utvrditida podnosilac zahtjeva kao jedan od kqu~nih problema isti~evo|ewe sudskih postupaka za nenamjenski utro{ena sredstva.Pritom, Ustavni sud Federacije ukazuje na ~iwenicu da jeupravni postupak predvi|en Zakonom i odnosi se na vo|ewepostupka u kojem se korisnicima utvr|uje pravo iz Zakona iwegov opseg, za {ta je u prvom stepenu nadle`an upravo organlokalne zajednice. Osporena uredba je regulisala sudskipostupak iskqu~ivo za situaciju nenamjenskog utro{kadodijeqenih sredstava, dakle, kada je korisniku kona~no, nawegov zahtjev, u upravnom postupku utvr|eno pravo i wegovopseg, te se pristupilo wegovoj realizaciji putem zakqu~ewaugovora za dodjelu pomo}i za koju je korisnik aplicirao.Pravno je opravdano i logi~no da eventualno tro{ewesredstava pomo}i suprotno ugovorenoj namjeni jeste u su{tinipitawe ispuwewa ugovorene obaveze, za koje je nadle`anredovni sud i potpisnici ugovora su aktivno legitimisani zapokretawe sudskog spora. Pritom, Ustavni sud Federacije imau vidu da je pitawe rje{avawa socijalnih prava ove korisni~kepopulacije va`no i osjetqivo dru{tveno i pravno pitawe, no,uz apsolutno uva`avawe navedenog, eventualna zloupotrebaprava koja bi se u ovom slu~aju ogledala u postupawu korisnikasa dozna~enim sredstvima suprotno ugovorenim uslovima inamjeni, potpada pod materiju sudskog rje{avawa ovog, usu{tini obligacionog odnosa. Posqedwi, tako|e kqu~ninavod podnosioca zahtjeva, koji elaborira pitawediskriminacije korisnika zbog neuva`avawa specifi~nostilokalnih zajednica, pri ~emu osporavaju odre|eni, jednakiiznos sredstava iskqu~ivo jednog od oblika pomo}i, pomo} zakupovinu stana, sadr`ajno se te{ko mo`e podvesti pod povredunekih od prava jedinica lokalne samouprave u konkretnomslu~aju. Eventualno bi se moglo, uz predo~ewe dokaza i~iwenica u tom pravcu, razmatrati kroz postupak ocjeneustavnosti, ali sa stanovi{ta korisnika pomo}i, tekonkretno, ne potpada pod oblast garantovanih prava jedinicalokalne samouprave. Nesporno je da su ovdje u pitawufinansijska sredstva Kantona namijewena za dodatnu,dopunsku pomo}, a donosilac osporene uredbe, u kona~nici onajkoji i obezbje|uje sredstva, opredijelio se za jednakopravanpristup u odnosu na sve potencijalne korisnike pomo}i napodru~ju cijelog kantona, koji, u konkretnom slu~aju, neproizvodi povredu prava na lokalnu samoupravu podnosicazahtjeva. Kako sadr`aj osporenih ~lanova, po mi{qewuUstavnog suda Federacije, ne povre|uju pravo podnosiocazahtjeva na lokalnu samoupravu, a imaju}i u vidu i ~iwenicu dase lokalna zajednica o~itovala o na~inu rje{avawa ovematerije kroz primjedbe na Pravilnik, kao akt koji jeprethodio dono{ewu osporenog i regulisao istu materiju kao iosporena uredba, kao i da, po pismeno izre~enoj tvrdwipodnosioca zahtjeva, odre|ene izmjene spornih odredabaosporene uredbe inicirane su od strane lokalne zajednice ibora~kih udru`ewa sa kojima op{tinska slu`ba za bora~kapitawa usko sara|uje, to, u konkretnom slu~aju , proceduradono{ewa osporene uredbe, u skladu sa Zakonom, nije upitna nisa stanovi{ta prava na lokalnu samoupravu.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 61/96

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 62/96

Broj 9 – Stranica 62 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

ostvarivanje navedenog dopunskog prava, putem ministarstva,ote`alo pristup pravu odre|enom broju branilaca, a ujednopredstavljalo i dodatne tro{kove za ostvarivanje tog prava.Osporenom uredbom je omogu}en jednakopravni pristup upostupku rje{avanja stambenog pitanja branilaca i ~lanova njihovih porodica. Smatraju da je ovakav pristup u skladu sa ~lanom 9. stav 5. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Kad jeu pitanju nadzor, navode da neposredan upravni i finansijskinadzor i kontrolu tro{enja sredstava za ostvarivanje prava branilaca iz ove oblasti, vr{i Ministarstvo, {to je u skladu sa Zakonom o bud`etima Federacije Bosne i Hercegovine iZakonom o izvr{enju bud`eta Tuzlanskog kantona. Mi{ljenja suda odredbama ~l. 42. i 47. osporene uredbe nije povrije|enopravo na lokalnu samoupravu, iz razloga {to se radi o bud`etskimsredstvima, koja se moraju utro{iti za namjenu za koju su ipredvi|ena i opravdati u skladu sa odredbama Zakona oizvr{enju bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakona o izvr{anju bud`eta Tuzlanskog kantona. I na kraju, prema navodima u odgovoru na zahtjev, osporenom uredbom iProgramom Vlade Kantona predvi|eno je da op}inskoj komisijiza rad pripada naknada u visini od 0,5% od ukupno planiranihsredstava, koja se uredno upla}uju prilikom doznake grant sredstava. Predla`u da Ustavni sud Federacije donese presudu

kojom }e utvrditi da osporenom uredbom nije povrije|eno pravoOp}ine Tuzla na lokalnu samoupravu.U ovom predmetu Ustavni sud Federacije je odr`ao javnu

raspravu 01.12.2010. godine. Raspravi su prisustvovalipunomo}nici Op}inskog vije}a Tuzla i punomo}nici VladeTuzlanskog kantona.

Punomo}nici podnosioca zahtjeva su na javnoj raspraviobrazlo`ili navode iz podnesenog zahtjeva i precizirali ga,predla`u}i Ustavnom sudu Federacije da donese presudu kojom}e utvrditi da su ~lan 42. st. 1., 4. i 5., ~lan 42a, ~lan 42b, ~lan 43.stav 1. ta~ka b i ~lan 47. st. 3. i 4. osporene uredbe povrijedilipravo na lokalnu samoupravu Op}ine Tuzla i da utvrdi prestanakva`enja osporenih odredbi.

Punomo}nici Vlade Tuzlanskog kantona su tako|eobrazlo`ili navode iz odgovora na zahtjev i istakli da su u odnosuna precizirani zahtjev na javnoj raspravi ve} odgovorili u

podnescima.Ustavni sud Federacije je odlu~io kao u izreci iz sljede}ihrazloga:

Podnosilac zahtjeva nije osporio ~injenicu da je osporena uredba rezultat zakonske obaveze Tuzlanskog kantona da reguli{e ovo pitanje, te da su u pitanju sredstva pomo}i koja pru`a Kanton korisnicima.Tako|e, nije osporio navod druge strane upostupku da se odre|ena suma od 0,5% od odobrene pomo}idodjeljuje op}inskim komisijama kao naknada za obavljanjeposlova preciziranih osporenom uredbom, a da je ve} Zakonompredvi|ena nadle`nost op}inskih organa za vo|enjeprvostepenog postupka u kojem se odlu~uje i o ovom dopunskompravu na pomo}. Ustavni sud Federacije smatra da se osporenomuredbom ne vr{i prenos nadle`nosti sa vi{eg nivoa vlasti na lokalnu zajednicu, nego se precizno ure|uje konkretno pitanjekriterija i na~ina dodjele dopunske pomo}i u koje je, prema Zakonu, uklju~ena lokalna zajednica prvenstveno putemop}inskih slu`bi za bora~ku za{titu. Pritom je, sa stanovi{ta potencijalnih korisnika ovog vida pomo}i, upravo lokalna zajednica najdostupnija i najpristupa~nija, u tom pravcu ima formirane op}inske slu`be za bora~ku za{titu, kojima se na imeposlova na realizaciji i ovog vida pomo}i bora~koj populaciji injihovim porodicama dodjeljuju odre|ena sredstva. Formuugovora propisuje Kanton, a sam ugovor o dodjeli sredstava pomo}i, u skladu sa naprijed navedenim, potpisuje, nakondostavljanja od strane korisnika potrebne dokumentacije,nadle`ni op}inski or gan. Pitanje dovoljnosti namijenjenihsredstava za obavljanje ovog posla organima lokalne zajednice,odnosno pitanje eventualne potrebe za ve}im iznosom sredstava nije klju~no, pa ni po navodima podnosioca zahtjeva iznijetim na   javnoj raspravi, a osim toga, na tu okolnost nisu predlo`eninikakvi dokazi koji bi eventualno govorili u prilog tome da je

ovom odredbom osporene uredbe do{lo do znatnog dodatnogoptere}enja lokalne zajednice, koje zahtijeva obezbje|enje ve}ihsredstva od odobrenih. Iz cijelog postupka su{tinski se mo`eutvrditi da podnosilac zahtjeva kao jedan od klju~nih problema isti~e vo|enje sudskih postupaka za nenamjenski utro{ena sredstva. Pritom, Ustavni sud Federacije ukazuje na ~injenicu da  je upravni postupak predvi|en Zakonom i odnosi se na vo|enjepostupka u kojem se korisnicima utvr|uje pravo iz Zakona injegov opseg, za {ta je u prvom stepenu nadle`an upravo or ganlokalne zajednice. Osporena uredba je regulisala sudski postupakisklju~ivo za situaciju nenamjenskog utro{ka dodijeljenihsredstava, dakle, kada je korisniku kona~no, na njegov zahtjev, uupravnom postupku utvr|eno pravo i njegov opseg, te sepristupilo njegovoj realizaciji putem zaklju~enja ugovora za dodjelu pomo}i za koju je korisnik aplicirao. Pravno jeopravdano i logi~no da eventualno tro{enje sredstava pomo}isuprotno ugovorenoj namjeni jeste u su{tini pitanje ispunjenja ugovorene obaveze, za koje je nadle`an redovni sud i potpisniciugovora su aktivno legitimisani za pokretanje sudskog spora.Pritom, Ustavni sud Federacije ima u vidu da je pitanje rje{avanja socijalnih prava ove korisni~ke populacije va`no i osjetljivodru{tveno i pravno pitanje, no, uz apsolutno uva`avanjenavedenog, eventualna zloupotreba prava koja bi se u ovom

slu~aju ogledala u postupanju korisnika sa dozna~enimsredstvima suprotno ugovorenim uslovima i namjeni, potpada pod materiju sudskog rje{avanja ovog, u su{tini obligacionogodnosa. Posljednji, tako|er klju~ni navod podnosioca zahtjeva,koji elaborira pitanje diskriminacije korisnika zbogneuva`avanja specifi~nosti lokalnih zajednica, pri ~emuosporavaju odre|eni, jednaki iznos sredstava isklju~ivo jednogod oblika pomo}i, pomo} za kupovinu stana, sadr`ajno se te{komo`e podvesti pod povredu nekih od prava jedinica lokalnesamouprave u konkretnom slu~aju. Eventualno bi se moglo, uzpredo~enje dokaza i ~injenica u tom pravcu, razmatrati krozpostupak ocjene ustavnosti, ali sa stanovi{ta korisnika pomo}i, tekonkretno, ne potpada pod oblast garantovanih prava jedinica lokalne samouprave. Nesporno je da su ovdje u pitanjufinansijska sredstva Kantona namijenjena za dodatnu, dopunskupomo}, a donosilac osporene uredbe, u kona~nici onaj koji i

obezbje|uje sredstva, opredijelio se za jednakopravan pristup uodnosu na sve potencijalne korisnike pomo}i na podru~ju cijelogkantona, koji, u konkretnom slu~aju, ne proizvodi povredu prava na lokalnu samoupravu podnosica zahtjeva. Kako sadr`ajiosporenih ~lanova, po mi{ljenju Ustavnog suda Federacije, nepovrje|uju pravo podnosioca zahtjeva na lokalnu samoupravu, a imaju}i u vidu i ~injenicu da se lokalna zajednica o~itovala ona~inu rje{avanja ove materije kroz primjedbe na Pravilnik, kaoakt koji je prethodio dono{enju osporenog i regulisao istumateriju kao i osporena uredba, kao i da, po pismeno izre~enojtvrdnji podnosioca zahtjeva, odre|ene izmjene spornih odredaba osporene uredbe inicirane su od strane lokalne zajednice ibora~kih udru`enja sa kojima op}inska slu`ba za bora~ka pitanja usko sara|uje, to u konkretnom slu~aju, procedura dono{enja osporene uredbe, u skladu sa Zakonom, nije upitna ni sa stanovi{ta prava na lokalnu samoupravu.

S obzirom na izlo`eno odlu~eno je kao u izreci ove presude.Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u

sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi},mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr.Faris Vehabovi}, sudije Suda.

Broj U-16/101. decembra 2010. godine

Sarajevo

Predsjednica Ustavnog suda 

Federacije Bosne i HercegovineMr. Kata Senjak, s. r.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 63/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 63

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 11. ta~ka 6. Zakona o arhivskoj gra|iFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 45/02), a u vezi sa ~lanom 13. stav 2. Uredbe o

organizovanju i na~inu vr{enja arhivskih poslova u organima uprave i slu`bama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/03), direktor Agencijeza dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODABIR ARHIVSKE

GRA\E I IZDVAJANJE BEZVRIJEDNEREGISTRATURNE GRA\E AGENCIJE ZA DR@AVNU

SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEI.

Imenuje se Komisija za provo|enje postupka odabira arhivske gra|e-izdvajanje bezvrijedne registraturne gra|eAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine usastavu:

1. FERID KULOVAC, predsjednik2. BELMA SEJFI], ~lan3. AIDA VASILJ, ~lan4. NERMINA BAJRAMOVI], ~lan5. NEVENKA PERKOVI], ~lan

II.Zadatak Komisije je da provede postupak odabira arhivske

gra|e, odnosno izdvajanje bezvrijedne registraturne gra|e inapravi popis u skladu sa ~lanom 13. stav 3. Uredbe oorganizovanju i na~inu vr{enja arhivskih poslova u organima uprave i slu`bama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine,prema Listi kategorija registraturne gra|e i utvr|enim rokovima ~uvanja.

Komisija je du`na dostaviti popis bezvrijedne registraturnegra|e koja se predla`e za uni{tenje, Arhivu Federacije BiH, a zatim u saradnji sa predstavnicima Arhiva koji vr{i stru~ninadzor razmotriti popis i izvr{iti provjeru gra|e predlo`ene za uni{tenje, o ~emu je Komisija du`na sastaviti zapisnik, na osnovukojeg nadle`ni arhiv izdaje rje{enje za uni{tenje bezvrijedneregistraturne gra|e.

III.Nakon izvr{enog zadatka iz ta~ke II. ovog rje{enja, Komisija 

}e dostaviti Izvje{taj o radu direktoru Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, najkasnije do 31.03.2011. godine.

IV.Za rad u Komisiji, predsjedniku i ~lanovima Komisije isplatit 

}e se nov~ana naknada ~ija }e visina biti odre|ena posebnimrje{enjem, u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama inaknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/10).

V.Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH".Broj 01-48-93/11

17. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Direktor Sead Maslo, s. r.

(Sl-190/11-F)

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNOZRAKOPLOVSTVO/AVIJACIJU

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br.10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III Odluke ona~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca 

federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09) i Rje{enja federalnogministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

^lan 1.Imenuje se Komisija za provo|enje postupka konkurentskog

zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku robe-rezervnih dijelova za ure|aj za neprekidno napajanje (UPSDIGYS 40 kV) kao i njegovo servisiranje za potrebe Centra kontrole zra~nog prometa Sarajevo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo(FED CAD), u sljede}em sastavu:

1. ZARFA MURTI], predsjednik Komisije2. AMIR D@EKO, ~lan3. GORANA LAKI EVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se ANA CVITANOVI].

^lan 2.

Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupatiu skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.Zadatak Komisije je da u skladu sa ~lanom 34. stav 1. ta~ka b)

Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10)utvrdi najni`u cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, sa~iniizvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora direktoruFederalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnika sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevupredsjednika Komisije.

^lan 4.Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 14.03.2011. godine.

^lan 5.Predsjednik i njihovi ~lanovi iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`ni

su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 6.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.Broj 10-1-27-63-278-2/11

21. februara/velja~e 2011. godineMostar 

Direktor Amadeo Mandi}, s. r.

(Sl-189/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZAPOLJOPRIVREDU

Na osnovu ~lana 7. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) u daljnjem tekstu: Zakon,zatim ~lana 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj3/05) u daljnjem tekstu: Uputstvo, i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivnja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih odstrane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 64/96

Broj 9 – Stranica 64 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalnogzavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

I.

Imenuje se Komisija za pokretanje, objavljivanje i provo|e-nje postupka javne nabavke usluga nadgradnje i softverska integracija izlaznih parametara u procesu analize sirovogmlijeka- putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda,u slijede}em u sastavu:

1. MIRSAD MUJKOVI] - predsjedavaju}i,2. EDIN HAD@I] - ~lan,3. SABAHUDIN TAHMAZ - ~lan,

II.Za predsjedavaju}eg Komisije imenuje se Mirsad Mujkovi},

koji usmjerava rad Komisije i osigurava po{tivanje odredaba Zakona i Uputstva.

III.Predsjedavaju}i Komisije }e odrediti jednog ~lana Komisije

koji }e obavljati administrativne poslove za Komisiju, priprematizapisnike sa sastanaka Komisije, izvje{taj o radu Komisije idruge poslove koje zahtijeva predsjedavaju}i Komisije.

IV.Imenovane osobe du`ne su u provo|enju postupka javne

nabavke postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnimnabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).

V.Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi

metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeniprispjele ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan Zakonom o javnimnabavkama BiH, provedbenim propisima i op}im aktima izoblasti javne nabavke.

VI.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 04-49-230-1/11

14. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Direktor Dr. sci. Mustafa \elilovi}, s. r.

(Sl-185/11-F)

Na osnovu ~lana 7. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) u daljnjem tekstu: Zakon, zatim~lana 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrcegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) u

daljnjem tekstu: Uputstvo, i Odluke o na~inu obrazovanja iutvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih odstrane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalnogzavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

I.Imenuje se Komisija za pokretanje, objavljivanje i

provo|enje postupka javne nabavke mokrobiolo{ke sigurnosnekomore, cen trifuge i laminara - putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, u slijede}em u sastavu:

1. LEJLA LOKVAN^I] - predsjedavaju}a,

2. MIRSAD MUJKOVI] - ~lan,3. EMINA KRAJINA - ~lan.

II.Za predsjedavaju}u Komisije imenuje se Lejla Lokvan~i},

koja usmjerava rad Komisije i osigurava po{tivanje odredaba Zakona i Uputstva.

III.Predsjedavaju}a Komisije }e odrediti jednog ~lana Komisije

koji }e obavljati administrativne poslove za Komisiju, priprematizapisnike sa sastanaka Komisije, izvje{taj o radu Komisije idruge poslove koje zahtijeva predsjedavaju}i Komisije.

IV.Imenovane osobe du`ne su u provo|enju postupka javne

nabavke postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnimnabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09).

V.Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi

metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeniprispjele ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan Zakonom o javnimnabavkama BiH, provedbenim propisima i op}im aktima izoblasti javne nabavke.

VI.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 04-49-231-1/1114. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoDirektor 

Dr. sci. Mustafa \elilovi}, s. r.(Sl-186/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZAAGROPEDOLOGIJU

Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05,8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i ~lana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br 3/05 i24/09), direktor Federalnog zavoda za agropedologiju donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE

POSTUPAKA NABAVKE U 2011. GODINII.

Imenuje se Komisija za provo|enje postupaka javnihnabavki roba, usluga i ustupanje radova za potrebe Federalnogzavoda za agropedologiju u 2011. godini (u daljnjem tekstu:Komisija), u slijede}em sastavu:

1. DAMIR BEHLULOVI], dipl. ing. {um, predsjednik

Komisije,2. MARINA MITROVI], dipl. ing. hem., ~lan Komisije,3. MIRZA SEMI], dipl. ing. poljoprivrede, ~lan Komisije,4. NASIHA ALAJBEGOVI], dipl. ekonomista, ~lan

Komisije, i5. SELIMA AGI], dipl. pravnik, ~lan Komisije.

II.Za sekretara Komisije imenuje se NERMINA ZIJADI].

III.Zadatak Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja je da u ime

Federalnog zavoda za agropedologiju provede sve postupke javnih nabavki roba, usluga i radova, u skladu sa Planom javnihnabavki Federalnog zavoda za agropedologiju za 2011. godinu, ito: laboratorijskog pribora i materijala; kancelarijskog materijala 

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 65/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 65

i sitnog inventara; pedolo{ke opreme, laboratorijske opreme, teustupanja radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovne zgrade.

U cilju provo|enja postupaka nabavki iz stava 1. ove ta~keOdluke, Komisija ima zadatak da utvrdi dinamiku i na~in rada Komisije, izradi tendersku dokumentaciju, provede javnootvaranje ponuda i sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda i dostavizapisnik o otvaranju ponuda svim ponu|a~ima; izvr{iverifikaciju i kvalifikaciju ponu|a~a, saglasno uvjetima izpokrenutog postupka i tenderskom dokumentacijom; izvr{ievaluaciju ponuda i sastavi zapisnik o evaluaciji ponuda na zatvorenom sastanku i isti dostavi direktoru Federalnog zavoda za agropedologiju sa preporukom o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponu|a~u.

IV.Komisija je du`na postupke javnih nabavki roba i ustupanja 

radova iz ta~ke III. ovog Rje{enja provesti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i12/09), provedbenim propisima navedenog zakona iPravilnikom o javnim nabavkama Federalnog zavoda za agropedologiju.

V.

Sekretar Komisije nema pravo glasa.Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnika sa sastanaka Komisije, izvje{taja o raduKomisije, poslovi vezani za ~uvanje dokumentacije i drugiposlovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

VI.^lanovi Komisije i sekretar iz ta~ke I. i ta~ke II. ovog rje{enja 

du`ni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti uodnosu na ponu|a~e.

VII.Mandat Komisije traje od dana dono{enja ovog rje{enja do

okon~anja svih poslova vezanih za nabavku roba, usluga i radova iz ta~ke III. ovog rje{enja.

Komisija i sekretar imaju pravo na naknadu koja }e seutvrditi posebnim rje{enjem.

VIII.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 05-49-1-115-1/11

14. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Direktor Mr. Esad Bukalo, s. r.

(Sl-201/11-F)

OP]INA DONJI VAKUFNa ~lana ~lana 24. Statuta Op}ine Donji Vakuf ("Slu`beni

glasnik Op}ine Donji Vakuf broj 1/08) i ~lana 76. Poslovnika oradu Op}inskog vije}a Donji Vakuf ("Slu`beni glasnik Op}ineDonji Vakuf, broj 5/08, 2/10 i 4/10), Op}insko vije}e DonjiVakuf, na 21. redovnoj sjednici odr`anoj 10. februara 2011.godine, donosi

RJE[ENJEO RAZRJE[ENJU LANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNE USTANOVE APOTEKA DONJI VAKUFI.

Razrje{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora Javneustanove Apoteka Donji Vakuf:

1. SOFTI] SEMIR, predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike, zbog podnesene ostavke.

II.

Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Donji Vakuf".

Broj 01-05-00196/1110. februara/velja~e 2011. godine

Donji Vakuf 

Predsjedavaju}iOp}inskog vije}a 

Besim Hod`i}, s. r.(Sl-187/11-F)

OP]INA TEO^AKNa osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 50. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 29/97), i ~lana 21. stav 1. ta~ka 18. Statuta op}ineTeo~ak ("Slu`beni bilten op}ine Teo~ak", broj 5/08) nakonprovedene proce dure izbora kandidata, a na prijedlog ministra Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj

13/1-02-37-SL9/11 od 14.01.2011. godine, Op}insko vije}eTeo~ak, na sjednici odr`anoj 3. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORAJZU "DOM ZDRAVLJA" TEO^AK

^lan 1.

Za ~lanove Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove"Dom zdravlja" Teo~ak imenuju se:

1. SUAD MUSTAJBA[I] predsjednik, predstavnikosniva~a 

2. MUHAMED AJLAKOVI] ~lan, predstavnik osniva~a 

3. D@EVAD MEHI] ~lan, predstavnik osniva~a 4. FATIMA \EDOVI] ~lan, predstavnik zdravstvenih

radnika ustanove

5. NED@AD DJEDOVI] ~lan, predstavnik Ministarstva zdravstva TK-a 

^lan 2.

Mandat imenovanih predstavnika osniva~a i predstavnika zdravstvenih radnika ustanove traje do uskla|ivanja osnovnihakata osniva~a i ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) odnosno doizbora novog upravnog odbora, a mandat predstavnika Ministarstva zdravstva TK-a je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja na snagu ovog Rje{enja.

^lan 3.

Rje{enje stupa na snagu danom dono{enje, a bit }e objavljenou "Slu`benom biltenu op}ine Teo~ak", a objavit }e se i u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-06-08-4/113. februara/velja~e 2011. godine

Teo~ak

Predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Teo~ak

Suvada D`uzdanovi}, s. r.(Sl-191/11-F)

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 66/96

Broj 9 – Stranica 66 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

KAZALO

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE196 Uredba o dopuni Uredbe o naknadama tro{kova za 

slu`bena putovanja 1197 Odluka o dopunama Odluke o davanju na privremeno

kori{tenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i kori{tenja prija{nje Federalno ministarstvoodbrane/obrane 1

198 Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanjekandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. -Sarajevo (hrvatski jezik) 1Odluka o davawu saglasnosti na prijedlog zaimenovawe kandidata na upra`wene pozicije za dva~lana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH"d.d. - Sarajevo (srpski jezik) 2Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanjekandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. -Sarajevo (bosanski jezik) 2

199 Odluka o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" za I. kvartal2011. godine 2

200 Odluka o sufinansiranju najni`ih penzija ostvarenih podpovoljnijim uvjetima, ~iji je iznos u isplati za februar 2011. godine, manji od iznosa najni`e penzije po Zakonuo penzijskom i invalidskom osiguranju u FederacijiBosne i Hercegovine 3

201 Odluka o namjeni i dinamici prebacivanja financijskihsredstava prikupljenih na temelju putni~ke takse-naknade za razvoj i unapre|enje avio prometa uFederaciji Bosne i Hercegovine sukladno Odluci oprivremenom financiranju Federacije Bosne iHercegovine za period sije~anj-o`ujak 2011. godine(hrvatski jezik) 3Odluka o namjeni i dinamici prebacivawa finan-sijskih sredstava prikupqenih po osnovu putni~ke

takse- naknade za razvoj i unapre|ewe avio prometa uFederaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom oprivremenom finansirawu Federacije Bosne iHercegovine za period januar-mart 2011. godine(srpski jezik) 4Odluka o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskihsredstava prikupljenih po osnovu putni~ke takse-naknade za razvoj i unapre|enje avio prometa uFederaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom oprivremenom finansiranju Federacije Bosne iHercegovine za period januar-mart 2011. godine(bosanski jezik) 4

202 Odluka o davanju saglasnosti na Odluka Uprave Dru{tva JP BH Telecom d.d. Sarajevo za zaklju~ivanjesponzorskog aran`mana 5

203 Odluka o na~inu knji enja upla}enih nov~anih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivne podbilance gospodarskimdru{tvima sa ve}inskim dr`avnim kapitalom u 2010. i

2011. godini (hrvatski jezik) 5Odluka o na~inu kwi`ewa upla}enih nov~anihsredstava koja se dodjequju iz pasivnog podbilansaprivrednim dru{tvima sa ve}inskim dr`avnimkapitalom u 2010. i 2011. godini (srpski jezik) 5Odluka o na~inu knji`enja upla}enih nov~anih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivnog podbilansa privrednimdru{tvima sa ve}inskim dr`avnim kapitalom u 2010. i2011. godini (bosanski jezik) 5

204 Rje{enje o izmjenama Rje{enja o imenovanju predsjed-nika i ~lanova Odbora za nadzor nad implementacijomZakona o porezu na dohodak 6

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA205 Rje{enje o formiranju Komisije 6206 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

podno{enju prijava za upis i promjene upisa u

Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate

doprinosa (hrvatski jezik) 6Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika opodno{ewu prijava za upis i promjene upisa uJedinstveni sistem registracije, kontrole i naplatedoprinosa (srpski jezik) 7Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika opodno{enju prijava za upis i promjene upisa uJedinstveni sistem registracije, kontrole i naplatedoprinosa (bosanski jezik) 7

207 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inuuplate javnih prihoda prora~una i vanprora~unskihfondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 7Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ona~inu uplate javnih prihoda buxeta i vanbuxetskihfondova na teritoriji Federacije Bosne iHercegovine (srpski jezik) 8Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu

uplate javnih prihoda bud`eta i vanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 8

208 Ra~unovodstvene politike za federalne prora~unskekorisnike i riznicu (hrvatski jezik) 9Ra~unovodstvene politike za federalne buxetskekorisnike i trezor (srpski jezik) 24Ra~unovodstvene politike za federalne bud`etskekorisnike i trezor (bosanski jezik) 39

209 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnihkarakteristika dijelova fiskalnog sistema 54

FEDERALNO MINISTARSTVOUNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA210 Rje{enje o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz

obuke za obavljanje poslova odgovornog lica 55

USTAVNI SUD FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

Rje{enje broj U-2/10 (hrvatski jezik) 55Rje{ewe broj U-2/10 (srpski jezik) 56Rje{enje broj U-2/10 (bosanski jezik) 56Presuda broj U-16/10 (hrvatski jezik) 57Presuda broj U-16/10 (srpski jezik) 59Presuda broj U-16/10 (bosanski jezik) 61

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Rje{enje o imenovanju Komisije za odabir arhivskegra|e i izdvajanje bezvrijedne registraturne gra|eAgencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine 63

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNOZRAKOPLOVSTVO/AVIJACIJU

Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 63

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDURje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 63Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 64

FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJURje{enje o imenovanju Komisije za provo|enjepostupaka nabavke u 2011. godini 64

OP]INA DONJI VAKUFRje{enje o razrje{enju ~lana Upravnog odbora Javneustanove Apoteka Donji Vakuf 65

OP]INA TE^OAKRje{enje o imenovanju ~lanova Upravnog odbora JZU"Dom zdravlja" Teo~ak 65

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 67/96

Srijeda, 2.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 9 – Stranica 67

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 68/96

Broj 9 – Stranica 68 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2.3.2011.

Nakladnik: Javno poduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica D`. Bijedi}a 39 - Po{tanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorniurednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51- HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57- Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Tisak: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Fehim [kalji} - Reklamacije za neprimljenebrojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis usudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj01071019. - PDV broj 200226120002.Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 69/96

SLU@BENE OBJAVE

SMANJENJE KAPITALA

Na osnovu ~lana 11. i ~lana 32. Ugovora o uskla|ivanjupodataka od zna~aja za pravni promet d.o.o. "BELIF" Te{anj, uskladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, broj 01/00 od 10. 02.2000. godine, Skup{tina privrednog dru{tva "BEUF" d.o.o.Te{anj, dana 25. 12. 2010. godine, donosi

ODLUKUO SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

"BELIF" DOO TE[ANJ

^lan 1.

Osnovni kapital dru{tva "BELIF" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Te{anj, sa sjedi{tem u ul. Ciglanska bb, Jelah, op}ina Te{anj, upisano kod Op}inskog suda u Zenici sa MBS: 43-01-0198-10 (stari broj 1 -6745), JIB 4218143690008,

smanjuje se za iznos od 371.780,00 KM.^lan 2.

Ova Odluka ~c se objaviti u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

^lan 3.

Objavom ove Odluke Dru{tvo obavje{tava povjerioce da jespremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.

Rok za podno{enje prijava povjerilaca je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Po isteku roka iz prethodnog stava Dru{tvo }e podnijetiprijavu za upis smanjenja osnovnog kapitalu u sudskom registru.

^lan 4.

Zadu`uju se nadle`ne slu`be i direktor Dru{tva za provo|enjeove Odluke.

^lan 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i primjenjivat }ese odmah, a pravna dejstva prema tre}im licima proizvodinarednog dana po upisu u sudski registar kod Op}inskog suda uZenici.

Broj 514/1025. decembra 2010. godine

Te{anj

Osniva~ u ulozi Skup{tine"BELIF" d.o.o. Te{anj

1. Adem [i{i}, s. r.2. Smail [i{i}, s. r.

(03-3-371/11)

Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima,Skup{tina "TEKSTIL" d.o.o. Tuzla dana 16. 2. 2011. godinedonosi

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVAI.

Osnovni kapital "TEKSTIL" d.o.o. Tuzla, u iznosu od1.120.500,27 KM iskazivo u novcu, smanjuje se za iznos od111.600,68 KM iskazivo u novcu, tako da sada ukupan osnovnikapital Dru{tva iznosi 1.008.899,59 KM, iskazivo u novcu.

Smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva vr{i se usljed istupanja dva osniva~a iz Dru{tva.

II.

Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIO Slu`benilist BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III, radi objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

III.

Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. oveOdluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze iliza njih dati osiguranje.

IV.

Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~keII. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavuza upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

V.

Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji seobjavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 67-02/201117. februara 2011. godine

Tuzla "TEKSTIL" d.o.o. Tuzla Predsjednik Skup{tine

(03-3-451/11)

Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima,osniva~ "HMKS - [TAMPARIJA" d.o.o. za grafi~ke i {tamparskeusluge i unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla, dana 14. 2. 2011.godine, donosi

ODLUKUO SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

I.

Osnovni kapital "HMKS - [TAMPARIJA" d.o.o. za grafi~ke i{tamparske usluge i unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla, u iznosuod 116.436,00 KM iskazivo u novcu, smanjuje se za iznos od

Godina XVIII - Broj 9 Srijeda, 2. 3. 2011. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 70/96

23.958,00 KM iskazivo u novcu, tako da sada ukupan osnovnikapital Dru{tva iznosi 92.478,00 KM, iskazivo u novcu.

Smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva vr{i se u ciljuuskla|ivanja sa ra~unovodstvenim standardima.

II.

Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIOSlu`beni ist BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 37/III, radiobjavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

III.

Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. oveOdluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze iliza njih dati osiguranje.

IV.

Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbeta~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovogoglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavuza upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

V.Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji se

objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

14. februara 2011. godineTuzla 

Osniva~Huso D`afi}, s. r.

(03-3-508/11)

NATJE^AJIOGLASI

KONKURSIJU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

BUSOVA^A

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 34/03) i ~lanka 27. Statuta JU Centar za socijalni rad Busova~a broj 01-103/01 od 15.03.2001. godine, i ~lanka 16. Pravilnika oorganizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JUCentar za socijalni rad Busova~a br. 01-411/09. od 29.04.2009.god., te Odluke Upravno vije}e JU Centar za socijalni radBusova~a, broj 01- 146/11. od 18.02.2011. godine, Upravnovije}e JU Centar za socijalni rad Busova~a raspisuje

JAVNI NATJE^AJZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUSOVA^A1. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE

- ravnatelj organizira i rukovodi radom Ustanove,- zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima i

odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,- predla`e Upravnom vije}u mjere za efikasno i zakonito

obavljanje djelatnosti, unutra{njeg ustrojstva isistematizacije poslova, osnove plana i razvitka Ustanove,

- izvr{ava odluke Upravnog vije}a,- odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima 

djelatnika iz radnog odnosa,- podnosi Upravnom vije}u izvje{}e o poslovanju,- odgovoran je Upravnom vije}u za rezultate rada i

financijskog poslovanja Ustanove,

- vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i StatutomUstanove.

2. Kandidati koji se natje~u za ravnatelja trebaju ispunjavatisljede}e op}e i posebne uvjete:a) OP]I UVJETI:

- da su dr avljani BiH,- da su stariji od 18 godina,- da nisu otpu{tani iz dr avne slu`be, kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, bilo na razini dr`ave, entiteta (u periodu od 3 godine, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije),

- da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava BiH,

b) POSEBNI UVJETI:- da imaju visoku stru~nu spremu (VSS) dru{tvenog

smjera: diplomirani socijalni radnik, pravnik ili drugogodgovaraju}eg smjera,

- da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,- da posjeduju organizacione sposobnosti, moralne i druge

kvalitete,

- da se ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisuosu|ivani za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci, u suprotnom da podnese izjavu da }e u slu~aju kona~nog imenovanja odstupiti od funkcije.

3. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti:- kra}i ivotopis sa adresom i kontakt telefonom,- uvjerenje o dr`avljanstvu/ne starije od 6 ({est) mjeseci,- uvjerenje o radnom iskustvu u struci,- uvjerenje o neka njavanju, odnosno nevo|enju krivi~nog

postupka (ne starije od 3 (tri) mjeseca),- ovjerenu kopiju diplome,- ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz to~ke 2 a alineja 

3 i 4 op}ih uvjeta.4. Imenovanje ravnatelja vr{i se na period od 4 (~etiri) godine.

Ravnatelja JU Centar za socijalni rad Busova~a, imenujeUpravno vije}e uz prethodno pribavljenu suglasnost Osniva~a ustanove i nadle`nog Kantonalnog ministarstva.5. Ovaj javni natje~aj objavit }e se u dnevnom listu "SAN" i u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Pozivamo zainteresirane kandidate da podnesu prijave u rokuod 15 dana od dana objavljivanja javnog natje~aja.

Rok od 15 dana ra~una se prema datumu objave u glasniku,koje posljednje bude objavilo ovaj javni natje~aj.

Kuvertirane prijave sa naznakom Javni natje~aj za izbor iimenovanje ravnatelja: JU.Centar za socijalni rad u Busova~i "NE OTVARAJ" podnose se osobno u JU.Centar za socijalni rad uBusova~i ili {alju po{tom na adresu:

JU Centar za socijalni rad u Busova~iUl. Kneza Mislava bb72260 Busova~a Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

Kontakt telefon: (030) 732-620.

(Sl-181-F/11)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNESKRBI HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE

@UPANIJE/KANTONA

Na temelju ~lanka 31. Statuta Slu`be za zapo{ljavanjeHercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona ("Narodne novine

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 2  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 71/96

HN@/K", broj 2/03), Upravno vije}e Slu`be za zapo{ljavanjeHN@/K raspisuje

OGLASZA IMENOVANJE RAVNATELJA SLU@BE ZA

ZAPO[LJAVANJE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE

@UPANIJE/KANTONAOgla{ava se upra`njena pozicija ravnatelja Slu`be za 

zapo{ljavanje Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona - Ravnatelj Slu`be za zapo{ljavanje HN@/K - 1 izvr{itelj

Opis pozicije: Rukovodi Slu`bom, predstavlja je i zastupa,organizira, usmjerava i koordinira rad u Slu`bi, priprema ipodnosi izvje{}a o radu Slu`be, te programe rada i financijskeplanove Slu`be, brine se o provo|enju sporazuma i ugovora kojeSlu`ba zaklju~i ili im pristupi, brine se o blagovremenomosiguranju financijskih sredstava potrebnih za rad Slu`be inamjenskom kori{tenju tih sredstava, te obavlja i druge poslovesukladno Zakonu o posredovanju pri upo{ljavanju i socijalnojsigurnosti, Odluci o utemeljenju Slu`be i op}im aktima Slu`be.

Imenovanje se vr{i na razdoblje od ~etiri godine sukladnoZakonu i po isteku razdoblja mo`e biti ponovo imenovan.A) Svaki kandidat treba da ispunjava sljede}e op}e uvjete:

- da je stariji od 18 godina 

- da je dr avljanin Bosne i Hercegovine

- da nije otpu{tan iz dr avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni iHercegovini, u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja oglasa 

- da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine

- da mu nije izre~ena presuda za kazneno djelo- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

- da nema privatni interes u Slu bi za zapo{ljavanje HN@/KMostar u smislu ~lanka 2. to~ka 1.2. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03 i 34/03)

- da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ene funkcije ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa iinstitucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona osukobu interesa Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 70/08)

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH

B) Pored op}ih uvjeta kandidati za ravnatelja Slu`be zazapo{ljavanje HN@/K Mostar treba da ispunjavaju isljede}e posebne uvjete:- da ima zavr{enu VSS dru{tvenog ili tehni~kog smjera - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima 

rukovo|enja - da nije ~lan upravnog vije}a ili nadzornog odbora vi{e od

 jedne javne ustanove odnosno javnog poduze}a,- da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposob-

nosti,- da posjeduje sposobnost tuma~enja i primjene zakona i

propisa iz djelatnosti ustanove u koju se kandidira.- da posjeduje sposobnost upravljanja financijskim

sredstvima i ljudskim resursima.

Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti:1. `ivotopis, adresu, kontakt telefon,2. dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- rodni list,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

ili CIPS osobnu iskaznicu- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be

kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3godine prije objavljivanja oglasa,

- uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca),- uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni

postupak (ne starije od 3 mjeseca),- dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi,- uvjerenje o radnom iskustvu u struci na poslovima 

rukovo|enja - potpisane izjave kandidata koje se odnose na 

alineju 4, 7, 8 i 9 pod A) i na alineju 3. pod B) (sveizjave moraju biti ovjerene od strane mjerodavnogorgana).

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni iliovjerene fotokopije.

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", "Dnevnom listu" i"Dnevnom avazu".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati }e dostavitina adresu:

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HN@KUlica Stjepana Radi}a broj 3

88000 Mostar preporu~eno putem po{te ili neposredno na protokol s

naznakom:Javni natje~aj za imenovanje ravnatelja Slu`be za zapo{ljavanje

HN@/KNepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.

(Sl-183/11-F)

OP]INA VISOKOSLU@BA ZA DRU[TVENE DJELATNOSTI,

BORA^KO-INVALIDSKU ZA[TITU I RASELJENA LICA

Na osnovu ~lana 10. Odluke o organizovanju op}inskih slu`biza upravu i posebnih slu`bi op}ine Visoko ("Slu`bene glasnikop}ine Visoko", broj 5/06) i ~lana 23. Odluke o izvr{enju bud`eta Op}ine Visoko za 2011.godinu ("Slu`bene glasnik Op}ineVisoko", broj 9/10), Slu`ba za dru{tvene djelatnosti, bora~ko -invalidsku za{titu i raseljena lica Op}ine Visoko objavljuje

JAVNI POZIVZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA ZA

ARHEOLO[KA I PRATE]A ISTRA@IVANJA VANZA[TI]ENE ZONE NACIONALNIH SPOMENIKA NAUZVI[ENJIMA VISO^ICA, PLJE[EVICA, GORNJA

VRATNICA I TUNELSKIH MRE@A RAVNE I "KTK" U2011. GODINI (NASTAVAK RADOVA)

I.

U bud`etu Op}ine Visoko osigurana se sredstva za arheolo{ka istra`ivanja.

Pravo podno{enja prijedloga na ovaj poziv imaju ustanove,pravne i fizi~ke osobe, udru`enja, fondacije, koje su osposobljeneza arheolo{ka istra`ivanja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 3

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 72/96

II.ODABIR PROJEKATA VR[I]E SE U SKLADU SA

UTVR\ENIM KRITERIJIMAKriterij za raspodjelu sredstava:

- kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov

doprinos podizanju op}eg nivoa u oblasti za{titekulturnog naslije|a,

- kvalitet programa i projekata, dugogodi{nji kontinuitet izna~aj,

- projekti podr ani od vi{ih nivoa vlasti (kanton,Federacija),

- doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji op}ine idr`ave u svijetu,

- nastavak realizacije zapo~etih projekata,- projekti koji dovode arheolo{ko istra`ivanje u kontekst 

turisti~ke ponude.III.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

- zahtjev za aplikaciju- projekat i program arheolo{kih istra`ivanja - kopija rje{enja o registraciji- kopija rje{enja o poreznoj aplikaciji - ID broj porezne

uprave,- `iro ra~un organizacije - kopiju- adresu organizacije, telefonski broj organizacije, broj

odgovorne osobe- finansijski plan projekata s prihodima i o~ekivanim

rashodima,- potvrda ili izjava da je projekat podr an od vi{ih nivoa 

vlasti.Javni poziv ostaje otvoren do 15. 03. 2011. godine.Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati putem po{te na 

adresu Op}ina Visoko, ulica A. Izetbegovi}a 12a, 71300 Visoko,Slu`ba za dru{tvene djelatnosti, bora~ko - invalidsku za{titu iraseljena lica ili li~nom dostavom putem protokola Op}ineVisoko na istoj adresi. Projekti koji se odnose na progla{enenacionalne spomenike u BiH nisu obuhva}eni ovim javnimpozivom.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-184/11-F)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMRAD" DOOBIHA]

Na osnovu ~lana 28. stav 1. ta~ka b) i 52. stav 3. Zakona o  javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj

8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 75. stav 1. alineja 2. Statuta JKP"Komrad" d.o.o. Biha} ("Slu`beni glasnik Op}ine Biha}", broj5/06, 15/08 i 8/10) i Zaklju~ka o pokretanju postupka za izbor iimenovanje direktora odjeljenja za internu reviziju Odbora za reviziju JKP "Komrad" d.o.o. Biha} broj 2303-OR/Z/10 od01.09.2010. godine, Odbor za reviziju Javnog komunalnogpreduze}a "Komrad" d.o.o. Biha} raspisuje

KONKURSZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELJENJA

ZA INTERNU REVIZIJUI. Odbor za reviziju JKP "Komrad" d.o.o. Biha}, sukladno

zakonu, izvr{it }e izbor i imenovanje direktora Odjeljenja za internu reviziju. Kandidati koji se prijave na ovaj konkurs za navedenu poziciju trebaju ispunjavati slijede}e uvjete:

A) OP]I UVJETI1. da je dr avljanin BiH;2. da je stariji od 18 (osamnaest), a mla|i od 65 ({ezdeset 

pet) godina na dan imenovanja;3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini i da mu nije otkazan ugovor o radu kod bilokojeg poslodavca kao rezultat kr{enja radne obaveze uperiodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovogkonkursa;

4. da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine;

5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestupnespojiv sa du`no{}u direktora Odjeljenja za internureviziju 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude,uklju~uju}i i vrijeme zatvorske kazne, niti da se protivnjega vodi krivi~ni postupak prije dana objavljivanja ovog konkursa;

6. da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne

funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicirna i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobuinteresa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine;

7. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;

8. da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Preduze}a,zaposlenik Preduze}a, niti da ima direktni ili indirektnifinansijski interes u Preduze}u.

B) POSEBNI UVJETI1. visoka stru~na sprema, ekonomski fakultet;2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i

kvalifikaciji;

3. polo en ispit za nezavisnog revizora.II. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava kandidata,uzet }e se u obzir slijede}e:- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa 

Preduze}a,- sposobnost za odgovorno obavljanje du nosti direktora 

odjeljenja za internu reviziju,- izra ena inicijativnost i nezavisnost u radu i dono{enju

odluka,- znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih,

poslovnih izvje{taja, privrednog prava i ukupnogzakonodavstva na podru~ju djelovanja Odjeljenja za internu reviziju,

- poznavanje propisa vezanih za djelatnost i rad Preduze}a,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,- rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada.

III. Potrebni dokumenti- uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 ({est) mjeseci,- rodni list,- ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao

rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti uBosni i Hercegovini i da mu nije otkazan ugovor o radukod bilo kojeg poslodavca kao rezultat kr{enja radneobaveze u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa, ne starija od 3 (tri) mjeseca,

- ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 4  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 73/96

- uvjerenje nadle nog suda i uvjerenje nadle`nog MUP-a da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestupnespojiv sa du`no{}u direktora Odjeljenja za internureviziju 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude,uklju~uju}i i vrijeme zatvorske kazne, niti da se protiv

njega vodi krivi~ni postupak prije dana objavljivanja ovog konkursa, ne starije od 3 (tri) mjeseca,- ovjerena izjava da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske

ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima inosiocima izvr{nih funkcija, ne starija od 3 (tri) mjeseca,

- ovjerena izjava da nije u funkciji u politi~koj stranci usmislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, ne starija od 3 (tri) mjeseca,

- ovjerena izjava da nije ~lan Nadzornog odbora ili UpravePreduze}a, zaposlenik Preduze}a, niti da ima direktni iliindirektni finansijski interes u Preduze}u, ne starija od 3(tri) mjeseca,

- ovjerena kopija diplome,

- ovjerena kopija certifikata i licence,- potvrda o radnom iskustvu sa opisom poslova.IV. Ostale informacije

- Direktor Odjeljenja za internu reviziju ima du`nost iodgovornost starati se o dosljednoj primjeni odredaba zakona i drugih propisa, te odredaba op}ih akata u JKP"Komrad" d.o.o. Biha}, a koje spadaju u nadle`nost Odjeljenja za internu reviziju, te ima isklju~ivuodgovornost za izbor i rukovo|enje osobama zaposlenimu Odjeljenju za internu reviziju,

- Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine, uzodgovaraju}u mjese~nu nov~anu naknadu.

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenojfotokopiji.

Svi kandidati koji se blagovremeno prijave i ispune tra`eneuvjete ovog konkursa, bit }e pozvani na intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu konkursa, a prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati. Ovaj konkurs }e seobjaviti dnevnom listu, slu`benoj internetskoj stranici Preduze}a - www.komrad-bihac.ba i "Slu`benim novinama FederacijeBiH".

Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Pijave sa tra`enim dokazima mogu se dostaviti u zatvorenomomotu li~no ili putem po{te na adresu:

JKP "Komrad" d.o.o. Biha}

Odbor za revizijuTrg Mar{ala Tita 10

77000 Biha}

Sa naznakom: "Prijava na konkurs za direktora Odjeljenja za internu reviziju".

(Sl-188/11-F)

DOM ZDRAVLJA GRADA^AC

Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03), ~lan 66. Zakona ozdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj46/10) i ~lana 26. Statuta JZU Dom zdravlja Grada~ac, Upravni

odbor je na 25. redovnoj sjednici odr`anoj 23.02.2011. godinedonio odluku o raspisivanju

KONKURSAZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU DOM

ZDRAVLJA GRADA^AC

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JZUDom zdravlja Grada~ac na period od ~etiri (4) godine.

I. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE- organizuje i rukovodi radom JZU,- zastupa i predstavlja JZU pred tre}im licima,- odgovoran je za zakonitost rada JZU,- predla`e Upravnom odboru mjere za zakonito i efikasno

obavljanje djelatnosti JZU,- predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih

mjesta,- predla`e tekst poslovnih akata koje donosi Upravni

odbor,- predla`e osnove plana rada i razvoja,

- izvr{ava odluke Upravnog odbora,- odlu~uje o zaklju~ivanju ugovora o radu, donosi odluke o

prestanku ugovora o radu, odlu~uje o odgovornostiradnika,

- odlu~uje i o drugim pravima i obavezama iz radnogodnosa u skladu sa Zakonom i poslovnim aktima,

- u~estvuje u radu Upravnog odbora i daje mi{ljenja iprijedloge o pitanjima iz njegove nadle`nosti,

- podnosi Upravnom odboru izvje{taj o rezultatima rada ifinansijskog poslovanja i poduzima mjere za uspje{nijeposlovanje, unapre|enje organizacije procesa rada,

- odgovara Upravnom odboru za rezultate rada ifinansijskog poslovanja JZU,

- naredbodavac je za izvr{enje finansijskog plana,- odre|uje lica ovla{tena za potpisivanje finansijske

dokumentacije,- odlu~uje o raspolaganju nov~anim sredstvima u skladu sa 

poslovnim aktima JZU,- donosi odluku o upu}ivanju zaposlenika na slu`beni put u

zemlji i inostranstvu,- daje uputstva za rad pojedinim zaposlenicima i grupama 

zaposlenika za izvr{enje odre|enih poslova,- obrazuje komisije, radne grupe i druga radna 

savjetodavna tijela za izradu odre|enih pitanja ilipripremu stru~nih materijala, elaborata i sl.

- donosi pojedina~ana rje{enja za zaposlenike u skladu sa poslovnim aktima,

- odgovoran je za sprovo|enje i primjenu Zakona o odbranizakona o za{titi od po`ara,- obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i drugim

poslovnim aktima JZU.

II. OP[TI USLOVI1) da je stariji od 18 godina 2) da je dr avljanin BiH3) da nije otpu{ten iz dr`avne slu be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije

4) da se na njega ne odnosi ~lan IX. stav 1. Ustava 5) da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da 

nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 5

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 74/96

6) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija isavjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.70/08)

7) da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa 

politi~ke stranke u smislu Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03)

III. POSEBNI USLOVI1

1. da ima zavr{en medicinski ili stomatolo{ki fakultet,

2. da ima specijalizaciju iz oblasti koja spada u djelatnost Ustanove,

3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Prilikom ocjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir sljede}e:

- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanjepozicije,

- sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.IV. POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na oglas, kandidat je du`an dostaviti: biografiju,adresu i kontakt telefon, dokaz o ispunjavanju uslova tra`enihoglasom.

1. diplomu o zavr{enom fakultetu (ovjerena kopija)

2. uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu (ovjerena kopija)

3. potvrda o radnom iskustvu

4. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

5. uvjerenje nadle nog organa da nije krivi~no ka njavan ida se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od3 mjeseca)

6. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz slu`be kaorezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prijeobjavljivanja oglasa 

7. ovjerenu izjava da se na njih ne odnosi ~lan IX. stav 1.Ustava BiH,

8. ovjerenu izjavu da kandidat nije izabrani zvani~nik,odnosno nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smisluZakona o sukobu interesa FBiH,

9. ovjerenu izjavu da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nogili drugog organa politi~ke stranke.

V. ROK ZA PRIJAVU, ADRESA ZA PRIJAVU

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjegobjavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u

dnevnom listu "Oslobo|enje".Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom na 

adresu:

JZU Dom zdravlja Grada~acJosipa [ibera bb, 76 250 Grada~acUPRAVNI ODBOR- sa naznakom:

Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati

Kandidati koji ispune op{te i posebne uslove, bit }e pozvanina intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-193/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA

Na temelju ~lanka 12. Zakona o upravljanju otpadom("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/03 i 72/09) iPravilnika o upravljanju ambala`om i ambala`nim otpadom("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/10), Federalno

ministarstvo okoli{a i turizma raspisujeJAVNI OGLAS

ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA STJECANJESTATUSA OPERATERA SUSTAVA UPRAVLJANJA

AMBALA@OM I AMBALA@NIM OTPADOMI.

PREDMET JAVNOG OGLASAPredmet javnog oglasa je podno{enje zahtjeva za dobivanje

dozvole za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadomodnosno stjecanje statusa operatera/organizacije sustava upravljanja ambala`om i ambala`nim otpadom.

Operater/organizacija sustava upravljanja ambala`om iambala`nim otpadom je pravna osoba, koja se bavi aktivnostima upravljanja ambala`nim otpadom i na ~ije se ime izdaje dozvola za upravljanje ambala`nim otpadom. Aktivnosti upravljanja ambala`om i ambala`nim otpadom od straneoperatera/organizacije sustava mogu}e su samo pod uvjetomdobivanja dozvole za upravljanje otpadom propisane ~lankom 23.Zakona o upravljanju otpadom.

Postupak dobivanja dozvole za upravljanje ambala`om iambala`nim otpadom pokre}e se podno{enjem pisanog zahtjeva Federalnom ministarstvu okoli{a.

II.

SADR@AJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DOZVOLE

Op}e odredbeSukladno ~l.13. stavak 1. Zakona o upravljanju otpadom,

zahtjev za dobivanje dozvole mora sadr`avati sljede}e:

- podatke o podnosiocu zahtjeva i operatoru kada se radi orazli~itim licima;

- opis vrste i ukupne koli~ine otpada-ulazak i izlazak;- opis o~ekivanih utjecaja na okoli{;- predlo`eni ili stvarni kapacitet postrojenja ili lokacije;- opis postrojenja ili lokacije, uklju~uju}i karakteristike

okoli{a;- predlo`eni/postoje}i tretman;- predlo ene/postoje}e metode za spre~avanje i smanjenje

zaga|ivanja;- predlo`ene/postoje}e aktivnosti, pra}enje i plan kontrole;- predlo`en plan za aktivnosti zatvaranja i postupke nakon

zatvaranja;- financijske i druge garancije od strane podnosioca 

zahtjeva.(dostavit }e se naknadno po odabiru oparatera, a bit }e uskladu sa zadanim ciljevima ispunjenja obaveza prema Strategiji za{tite okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine)

Pored dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih ~lankom 13.stavka 1. Zakona o upravljanju otpadom zahtjev za dobivanjedozvole mora sadr`avati i:

- dokaz o registraciji kod nadle`nog organa - uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID

broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici)- uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama nadle`nih

organa - uvjerenje o izmirenim obvezama prema PIO/MIO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 6  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 75/96

- uvjerenje o izmirenim obvezama prema zdravstvenomosiguranju

- dokaz da pravna osoba nije pod ste~ajem ili likvidacijomili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti

Posebne odredbe

Pored gore navedene dokumentacije, uz zahtjev za uspostavusistema prikupljanja otpada potrebno je dostaviti:

1. organizacionu strukturu sistema,2. zemljopisno podru~je sa kojeg se prikuplja otpad,3. vrste otpada koje se trebaju prikupiti,4. raspored prikupljanja,5. metode tretmana,6. ugovore/pisma namjere s gospodarskim subjektima koji

}e svoje obveze prenijeti na Operatera sustava/organiza-ciju,

7. ugovore/pisma namjere s komunalnim tvrtkama/ovla{te-nim sakuplja~ima,

8. ugovore/pisma namjere s prera|iva~ima za sve vrsteambala`nih materijala (plastika, papir, karton, metal,staklo, drvo, vi{eslojni materijali),

9. plan upravljanja otpadom za Operatera sustava/ organizaciju,

10. prijedlog ciljeva koji ne mogu biti manji od ciljeva koji senalaze u Strategiji za{tite okoli{a F BiH i druge dokaze pozahtjevu.

Plan upravljanja otpadom iz to~ke 9. koji je sastavni diozahtjeva za izdavanje dozvole treba sadr`avati:

a. naziv pravnih osoba u ~ije }e se ime obavljati aktivnostiupravljanja ambala`nim otpadom,

b naziv pravnih osoba koje }e u ime operatera vr{itirecikla`u ili izvoz ambala`noga otpada,

c. vrstu ambala`e kojom se upravlja, na~in i frekvencijupreuzimanja ambala`nog otpada od krajnjeg korisnika,

d. vrstu i kapacitet opreme, postrojenja i ure|aja za sakupljanje, privremeno skladi{tenje, razvrstavanje ilidruge aktivnosti kojima se osigurava ponovna uporaba,obnova i odlaganje ambala`nog otpada,

e. predvi|enu ukupnu masu ambala`nog otpada koji treba prikupiti tijekom godine i masu ambala`nih sirovina koje je neophodno reciklirati sukladno nacionalnim ciljevima,

f. metode i proizvo|a~e koji osiguravaju ponovnu uporabu,obnovu i odlaganje sakupljenog ambala`nog otpada,

g. predvi|enu koli~inu prera|enog ambala`nog otpada, kaoi koli~inu pojedinih recikliranih materijala sukladnonacionalnim ciljevima,

h. mjere za{tite od po`ara i druge mjere sukladnoodgovaraju}im propisima.

III.

Dozvola iz ~lana 12. stav 1. ovog Zakona ne}e se izdati ako:- projekat nije u skladu sa pravnim, okolinskim i

zdravstvenim zahtjevima;- nema tehni~kih eksperata za upravljanje postrojenjima ili

lokacijom;- nije osiguran tehni~ki i profesionalni razvoj i obuka 

osoblja;- nisu poduzete neophodne mjere spre~avanja nesre}a i

ograni~enje njihovih posljedica;- nije osigurana odgovaraju}a financijska ili druga 

garancija;

- projekat nije u skladu sa odgovaraju}im planom (vima) za upravljanje otpadom;

- dovoljan broj i raspored mjesta za prikupljanje;- ispunjavanje ciljeva utvr|enih posebnim propisom;- okolinski prihvatljivo upravljanje otpadom.

IV.

Dozvola se izdaje na period od pet godina i mo`e se produ`itiza isti vremenski period ukoliko se ne promijene uvjeti pod kojim je dozvola izdana.

Dozvola mora da sadr`i opis i glavne elemente sistema za prikupljanje, vrstu i koli~inu otpada, geografsko podru~je kojeovaj sistem pokriva, financije, raspored skupljanja,dokumentaciju o protoku otpada.

V.Federalni ministar okoli{a i turizma imenuje i razrje{ava 

stru~no Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za dobivanjedozvole za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom.

Povjerenstvo razmatra zaprimljene zahtjeve temeljem javnog

oglasa, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za izdavanje dozvole, tezapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnom ministru okoli{a i turizma koji donosi kona~nu.

VI.DOSTAVLJANJE ZAHTJEVAPisani zahtjev za pokretanje postupka dobivanja dozvole za 

upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom s dokazima oispunjavanju uvjeta kako je navedeno u glavi 2. ovog javnogoglasa, podnosi se na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA

Alipa{ina 41, 71000 Sarajevos naznakom za:

"Javni oglas za podno{enje zahtjeva za dobivanje dozvole za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom".

Javni oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH i web stranici Ministarstva.

Rok za podno{enje zahtjeva za dobivanje dozvole za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

(Sl-194/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u imeKantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zeni~ko-dobojskogkantona, objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNIH MJESTA RUKOVODE]IHDR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOM

ZAVODU ZA PRAVNU POMO]ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

5/25901. Pomo}nik direktora za krivi~ni postupak - 1 (jedan)

izvr{ilac02. Pomo}nik direktora za krivi~ni postupak za maloljetnike

- 1 (jedan) izvr{ilac

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 7

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 76/96

Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. 1 02. sadr`an je utekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati

trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene uPravilniku o unutra{njoj organizaciji i to:

Za pozicije 01. i 02.- VSS, VI stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - polo`en pravosudni ispit - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS, od toga najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na pravnim poslovima nakon polo`enog pravosudnogispita 

- poznavanje rada na ra~unaru

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu

slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e sepreuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}ibroj 2., Zenica, ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba.

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}udokumentaciju (original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadomSFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu

3. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS i radnom sta`u na pravnim poslovima nakon polo`enog pravosudnog ispita 

4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr avnu

slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostori-  jama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2.Zenica, ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajusta tus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursu, bit }e obavije{teniputem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i

Srednjobosanski kantonul. Ku~ukovi}i broj 2

72000 Zenica 

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovode}ih dr`avnih

slu`benika u Kantonalnom zavodu za pravnu pomo}Zeni~ko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-195/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene

novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ineMaglaj, objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH

SLU@BENIKA U OP]INI MAGLAJ

5/25801. Urbanisti~ko-gra|evinski i putni inspektor u Slu`bi za

urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove- 1 (jedan) izvr{ilac

02. Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor u Slu`biza bora~ko-invalidsku i socijalnu za{titu, op}u upravu idru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u

tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili

arhitektonski fakultet,- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- polo en voza~ki ispit "B" kategorije,- poznavanje rada na ra~unaru;

Za poziciju 02:- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en tehnolo{ki

fakultet,- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- polo en voza~ki ispit "B" kategorije,- poznavanje rada na ra~unaru.

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem urednopopunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e sepreuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 8  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 77/96

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 78/96

drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet (5)godina, koji je rade}i u tim organima i pravnim licima stekao ugled pravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{emoralne osobine za obavljanje slu`be zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo,

- ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2.Zakona o pravobranila{tvu.

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, prilo`iti sljede}e dokumente:

- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj VSS - pravnogsmjera,

- ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnomispitu,

- uvjerenje - potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci),

- uvjerenje da kandidat nije otpu{ten iz dr avne slu`be kaorezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prijedana objavljivanja ovog oglasa ili izjavu da nije ra dio udr`avnoj slu`bi,

- izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH,

- izjavu da ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nogtijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2.Zakona o pravobranila{tvu.

Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerenekopije.

Zamjenik pravobranioca imenuje se bez ograni~enja trajanja mandata.

Svi kandidati koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove bit }e pozvani na intervju.

Kandidat koji bude imenovan za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo naknadno }e dostavitiuvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao.

Javni oglas bi}e objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje".

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti

li~no ili po{tom, sa naznakom: "Prijava za javni oglas za upra`njenu poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - NE OTVARATI", na sljede}u adresu:

"Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, Sarajevo.

(Sl-198/11-F)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOOBOSANSKA KRUPA

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa broj 011-487-4/11 od25.02. 2011. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURSZA IZBOR I IMENOVANJE TRI IZVR[NA DIREKTORA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOOBOSANSKA KRUPA

I. OPIS POZICIJE

Izvr{ni direktori (~lanovi Uprave [PD-a) su nadle`ni da:- predstavljaju i zastupaju [PD prema tre}im licima i

odgovaraju za zakonitost rada i poslovanja [PD-a,- organizuju i vode poslove [PD-a,- izvje{tavaju Nadzorni odbor po njegovom zahtjevu,- vr{e provedbu Eti~kog kodeksa i Statuta,- izra|uju provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik) za 

postupak nabavke i provedbu Zakona o javnimnabavkama BiH, te provode odredbe propisa onabavkama i po zaklju~enju ugovora o nabavci podnoseizvje{taj Odboru za reviziju i Nadzornom odboru,

- pripremaju prijedloge o raspodjeli dobiti,- nadziru zaposlenike u implementaciji va`e}ih propisa i

provedbenih propisa o nabavkama,- obezbje|uju distribuciju i implementaciju Eti~kog

kodeksa i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Eti~kim kodeksom [PD-a, tako {to protiv lica koja kr{eKodeks provode disciplinski postupak,

- vr{e zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i va`e}imzakonima i u vezi s tim imaju du`nost i odgovornostipropisane ~lanom 45. Zakona o javnim preduze}ima,

- zaklju~uju ugovore u ime [PD-a,- obavljaju i druge poslove utvr|ene zakonom i Statutom,

od zna~aja za nesmetano odvijanje organizacije rada ivo|enja poslovanja [PD-a.

II. USLOVIKandidat za izvr{nog direktora [PD "UNSKO-SANSKE

[UME" d.o.o. Bosanska Krupa mora ispunjavati op}e i posebneuslove i to:

a) Op}i uslovi- da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu

na starije od 6 mjeseci),- da je stariji od 18, a mla|i od 65 godina na dan

imenovanja (dokaz: rodni list),- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu odtri godine prije objave javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz:ovjerena izjava kandidata),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup,niti se protiv njega vodi krivi~ni postupak (dokaz:uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 mjeseca),

- da mu pravosna nom presudom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz:ovjerena izjava kandidata),

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{nefunkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije u sukobu interesa, u li~nom ili profesionalnomodnosu sa dru{tvom u kom aplicira na poziciju izvr{nog

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 10  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 79/96

direktora - ~lana Uprave (dokaz: ovjerena izjava kandidata)

b) Posebni uslovi- da ima VSS (VII stepen slo`enosti zanimanja)

ekonomskog, pravnog ili {umarskog smjera (dokaz:

ovjerena kopija diplome),- da ima najmanje pet godine radnog iskustva na 

rukovode}im poslovima (dokaz: potvrda o radnomiskustvu)

III.Prilikom procjene menad`erskih znanja i iskustva za 

izvr{enje poslovnih i operativnih potreba [PD-a, kao posebniuslovi }e se uzimati u obzir i slijede}i kriteriji:

- organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskomradu (dokaz: provjerit }e se putem intervjua),

- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,te nepristrasnog i odlu~nog dono{enja odluka (dokaz:provjerit }e se putem intervjua),

- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnoganga`mana i preporuka poslodavca (dokaz: potvrda ipreporuka poslodavca)

Izvr{ni direktori }e u okviru nadle`nosti Uprave iz Statuta [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa bitizadu`eni po oblastima {umarstva, ekonomije i prava. Prilikomizbora kandidata, Komisija za izbor treba osigurati zastupljenost kadrova {umarske, ekonomske i pravne struke.

IV.Mandat izvr{nih direktora traje do isteka mandata direktora 

dru{tva, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Pla}e i druga materijalna prava izvr{nih direktora se ure|uju ugovorom izme|udirektora i izvr{nih direktora uz prethodnu saglasnost Nadzornogodbora [PD-a.

V.Kandidati koji u|u u u`i izbor }e biti pozvani na intervjue. Sve

informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osimako informacija o podnosiocima prijava nije povjerljiva u smisluZakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj32/01).

VI.

Odluku o imenovanju izvr{nih direktora donosi Nadzorniodbor [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa.Na odluku o imenovanju saglasnost daje Skup{tina [PD"UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa.

VII.Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti svu tra`enu

dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove, kra}ubiografiju, adresu, kontakt telefon.

VIII.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.

IX.Prijave se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu [PD

"UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa, Radni~ka bb sa naznakom: "Komisija za izbor - ne otvarati".

X.Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

(Sl-199/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04,39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu

Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH

SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVUPOLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

06/43001. [ef Odsjeka za upravljanje projektima (PMU) - 1 (jedan)

izvr{ilac02. Stru~ni savjetnik za upravljanje finansijama za

realizaciju projekata  iz oblasti voda - 1 (jedan) izvr{ilac03. Stru~ni savjetnik za nabavke za realizaciju projekata iz

oblasti voda - 1 (jedan) izvr{ilac04. Stru~ni saradnik - prevodilac - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu  javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto01.: 1.485,00 KM (4,50x330)Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto02. i 03.: 1.353,00 KM (4,10x330)Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto04.: 1.221,00 KM (3,70x330)Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o

dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:- VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en gra|evinski iliekonomski fakultet,

- najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta a u struci, nakonsticanja VSS,

- aktivno znanje engleskog jezika,- poznavanje rada na ra~unaru.

Za poziciju 02:- VSS/ VII stepen stru~ne spreme - zavr{en ekonomski

fakultet,- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- aktivno znanje engleskog jezika,- poznavanje rada na ra~unaru.

Za poziciju 03:- VSS /VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet ili

gra|evinski fakultet - hidrotehni~kog smjera,- najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon

sticanja VSS,- aktivno znanje engleskog jezika,- poznavanje rada na ra~unaru.

Za poziciju 04:- VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en filozofski

fakultet (odsjek engleski jezik),- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta a u struci nakon

sticanja VSS,- poznavanje rada na ra~unaru.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 11

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 80/96

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno

popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e sepreuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za KantonSarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica HamdijeKre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}udokumentaciju (original ili ovjerene kopije):1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadombiv{e SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),

2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,

4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (za pozicije od 01. do 03.),

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr avnuslu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajusta tus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o

ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko podrinjski kanton,

ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uFederalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i

{umarstva"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-202/11-F)

POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKAOp}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u

pravnoj stvari tu`itelja: Mile ]uri}a, sina Bla`a iz Tomislavgrada - Bokovac bb,protiv tu`enih: Mirka Va`i}a, sina Branka, Mladena Va`i}a, sina Branka i Obrena 

Va`i}a, sina Branka, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 2. 2. 2011. godine, izdao je

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000693 od 2. 2. 2011. godine,tu`enicama: Mirku Va`i}, sinu Branka, Mladenu Va`i}u, sinu Branka i ObrenuVa`i}u, sinu Branka, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik uosobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave predSudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-08-0001086. kolovoza 2010. godine

Tomislavgrad

(03-3-430/11)Op}inski sud u Cazinu, po sudiji Vildani Omanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja 

]ehi} Irfana, sin Rame iz ]orali}a bb, Cazin, zastupan po punomo}niku advokatuPozderac Zlatku iz Cazina, protiv tu`ene ]ehi} ro|. D`ehverovi} Aide, k}i Hasana,934 Mary ST Utica NY 13501 USA, radi razvoda braka, van ro~i{ta, dana 15. 2.2011. godine, donio je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 20 0 P 007191 10 P od 15. 2. 2011. godine, na osnovu~lana 296. stav 1. i stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnojstvari po tu`bi tu`itelja ]ehi} Irfana, sin Rame iz ]orali}a, op}ina Cazin, zastupanogpo punomo}niku advokatu Pozderac Zlatku iz Cazina, protiv tu`ene ]ehi} ro|.D`ehverovi} Aide, k}i Hasana, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremenizastupnik u osobi advokata Mujaki} Muhameda iz Cazina.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik u postupku zastupatitu`enu sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok

or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja.Broj 20 0 P 007191 10 P15. februara 2011. godine

Cazin

(03-3-461/11)

Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Livno kao pravni slijednik Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu Livno,koga zastupa Op}insko javno pravobraniteljstvo, protiv tu`enika Berislav Podrug izLivna, sada nepoznata mjesta boravi{ta, radi utvr|enja i dr., izvan ro~i{ta, dana 17. 2.2011. godine, izdao je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 68 0 P 00547810 P od 17. 2. 2011. godine, tu`enomBerislavu Podrug koji je nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremenizastupnik u osobi Joze ]urica, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko

postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom trajao dugo, uslijed ~ega bi moglenastati {tetne posljedice za tu`itelja.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika upostupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dokor gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio skrbnika.

Broj 68 0 P 005489 09 P17. velja~e 2011. godine

Livno

(03-3-466/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja Ivo Ivkovi}, zastupanog po pun. Perici Babi}, odvjetniku iz Livna, protivtu`enika 1) Mara D`eko - Grgina, 2) Celija Ivkovi} pok. Ivana, 3) Ivka Ivkovi} pok.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 12  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 81/96

Ivana, 4) An|a Ivkovi} pok. Ivana, 5) An|a Jozi} ro|. Mihaljevi}, 6) Jakovica Ivkovi} udov. Pave rod. Mihaljevi}, 7) Bo`e Ivkovi} pok. Pave, 8) Ivan Ivkovi} pok.Pave, 9) Ante Ivkovi} pok. Pave, 10) Jakov Ivkovi} pok. Pave, 11) Mate Ivkovi} pok.Pave, 12) Frano Ivkovi} pok. Pave, 13) Marija Ivkovi} pok. Pave, 14) Mara Ivkovi}ro|. Vidovi}, 15) Janja Zrno ro|. Ivkovi}, 16) Ana Mihaljevi} ro|. Ivkovi}, 17) NikoIvkovi} - Ante, 18) S lavko Ivkovi} - Ante, 19) Kata Ivkovi} ro|. [esto udov. Veselka,

20) Ana Su{a ro|. Ivkovi} `. Marijana, 21) Radoslav Ivkovi} pok. Veselka, 22)Matija Krstanovi} ro|. Ivkovi} `. Milanova, 23) Ru`a Ivkovi} udov. Mirka, 24)Marijan Ivkovi} pok. Mirka, 25) Ivo Ivkovi} pok. Mirka, 26) Roko Ivkovi} pok.Mate, 27) Mila Ivkovi} `. Matina, 28) An|a Kri{to `. Tome, 29) Ante Ivkovi} pok.Mate, 30) Bojko Ivkovi}-Ive, 31) Jakov Ivkovi} pok. Ive, 32) Rudolf Ivkovi} pok.Ilije, 33) Vinko Ivkovi} pok. Jure, 34) Jozo Ivkovi} pok. Mirka, 35) Ante Ivkovi}pok. Dane, 36) @arko Ivkovi} pok. Dane, 37) Mara Mihaljevi} ro|. Ivkovi} pok.Stipe, 38) Stana Pa{ali} rod. Ivkovi} pok. Stipe, 39) Ante Ivkovi} pok. Ivana, radiutvr|enje i uknji`ba, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi MileIvan~i}, odvjetnik iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4 ZPP-a, jer je boravi{tetu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 015036 11 P17. februara 2011. godine

Livno

(03-3-467/11)

Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Zenici, po sudiji Adnan Baru~ija, u pravnoj stvari tu`itelja Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, protiv tu`enih 1. Eldina Kicara izIlija{a, Bosanski put 235, 2. ^omi} Sabina iz Ilija{a, Novo naselje 13, 3. Omerovi}Mirela iz Ilija{a, Bosanski put 124, 4. Zelin~evi} Azemina iz Ilija{a, Bosanski put 235, radi isplata duga, v.s. 19.885,50 KM.

Rje{enjem ovog Suda od 16. 2. 2011. godine postavljen je tu`enoj Eldina Kicara privremeni zastupnik u li~nosti advokat Ned`ad Babi} iz Zenice, na temelju~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika,

a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne pos ljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 43 0 P 013813 09 P16. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-468/11)

Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja Jasikovi} Edhema, sin Ahmeta iz G. Rainaca, zastupan po punomo}niku Hamzi}Mehmedu, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Kadri} r. Ibrahimbegovi} Time izDubrava, Kadri} Alije iz @ivinica, Me{i} Nezira, sin Salkana iz Rainaca, Me{i} r.D`afi} Have iz Rainaca, Me{i} r. D`afi} Emire iz Rainaca, Ibrahimbegovi} Hasne,

k}i Alije iz Rainaca, Me{i} r. Buljuba{i} D`anume iz G. Rainaca, Me{i} Hatid`e, k}iHalila iz G. Rainaca, Me{i} Halila, sin Halila iz G. Rainaca, Ferhatbegovi} r.Ibrahimbegovi} Derve, k}i Salke iz Papra}e, Borogovac r. Ibrahimbegovi} Hate iz@ivinica, Muhamedbegovi} r. Ibrahimbegovi} Bak{e iz Bajkovice, Ibrahimbegovi}Rejfa, sin Ibre iz D. Rainaca, Kadri} Nurije, sin Ibrahima iz G. Dubrava, Kadri}Hasana, sin Ibrahima iz G. Dubrava, Kadri} Nure, k}i Ibrahima iz G. Dubrava,Salkanovi} r. Ibrahimbegovi} Hasne iz G. Dubrava, Kadri} D`emala, sin Alije iz G.Dubrava, Kadri} Zumre, k}i Alije iz G. Dubrava, Kadri} Muje, sin Alije iz G.Dubrava, Kadri} Ibrahima, sin Alije iz G. Dubrava, Kadri} Safeta, sin Alije iz G.Dubrava, Halil~evi} Rasima, sin Muharema iz G. Dubrava, Ibrahimbegovi} Sabine,k}i Safeta iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Salema, sin Safeta iz D. Rainaca,Ibrahimbegovi} Hafize, ena Saliha iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Reifa, sin Saliha iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Ibre, sin Saliha iz D. Rainaca, Ibrali} Salihe, `ena Muharema iz G. Petrovica, Ibrali} Zej}ira, sin Muharema iz G. Petrovica,Muharemovi} r. Ibrali} Vasve iz G. Petrovica, Zejni} r. Ibrali} Ha{e iz G. Petrovica iMehi} r. Ibrali} Ha{e, k}i Muharema iz Srebrenice, sada nepoznatog mjesta boravka,

radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 500,00 KM, dana 17. 2. 2011. godine, donosisljede}i

OGLASO POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 009145 10 P od 17. 2. 2011. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP , tu`enim Kadri} r. Ibrahimbegovi} Timi iz

Dubrava, Kadri} Aliji iz @ivinica, Me{i} Neziru, sin Salkana iz Rainaca, Me{i} r.D`afi} Havi iz Rainaca, Me{i} r. D`afi} Emiri iz Rainaca, Ibrahimbegovi} Hasni, k}iAlije iz Rainaca, Me{i} r. Buljuba{i} D`anumi iz G. Rainaca, Me{i} Hatid`i, k}iHalila iz G. Rainaca, Me{i} Halilu, sin Halila iz G. Rainaca, Ferhatbegovi} r.Ibrahimbegovi} Dervi, k}i Salke iz Papra}e, Borogovac r. Ibrahimbegovi} Hati iz@ivinica, Muhamedbegovi} r. Ibrahimbegovi} Bak{i iz Bajkovice, Ibrahimbegovi}Rejfu, sin Ibre iz D. Rainaca, Kadri} Nuriji, sin Ibrahima iz G. Dubrava, Kadri}Hasanu, sin Ibrahima iz G. Dubrava, Kadri} Nuri, k}i Ibrahima iz G. Dubrava,Salkanovi} r. Ibrahimbegovi} Hasni iz G. Dubrava, Kadri} D`emalu, sin Alije iz G.Dubrava, Kadri} Zumri, k}i Alije iz G. Dubrava, Kadri} Muji, sin Alije iz G.Dubrava, Kadri} Ibrahimu, sin Alije iz G. Dubrava, Kadri} Safetu, sin Alije iz G.Dubrava, Halil~evi} Rasimu, sin Muharema iz G. Dubrava, Ibrahimbegovi} Sabini,k}i Safeta iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Salemu, sin Safeta iz D. Rainaca,Ibrahimbegovi} Hafizi, ena Saliha iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Reifu, sin Saliha iz D. Rainaca, Ibrahimbegovi} Ibri, sin Saliha iz D. Rainaca, Ibrali} Salihi, `ena Muharema iz G. Petrovica, Ibrali} Zej}iru, sin Muharema iz G. Petrovica,

Muharemovi} r. Ibrali} Vasvi iz G. Petrovica, Zejni} r. Ibrali} Ha{i iz G. Petrovica iMehi} r. Ibrali} Ha{i, k}i Muharema iz Srebrenice, sa nepoznatim mjestom boravi{ta,postavlja se privremeni zastupnik Fazli} Nurija, advokat iz Kalesije.

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dokse tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja.

Broj 29 0 P 009145 10 P17. februara 2011. godine

Kalesija 

(03-3-469/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`iteljice Luje@ivkovi}, iz Kostr~a, zastupane po punomo}niku Adamu Filipovi}, odvjetniku izOra{ja, protiv tu`enika Marka Or{oli}, iz O{tre Luke a koji je imao boravi{te u

Osijeku, Frankopanska 46, R. Hrvatska, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja bra~ne ste~evine na nekretninama upisanih u zk. ul. broj 622 KO O{tra Luka, a ponovom kat. Operatu u Pl. broj 378/1 KO O{tra Luka, pa je dana 17. 2. 2011. godineSud donio rje{enje kojim je tu`enom Marku Or{oli}, u ovom postupku postavioprivremenog zastupnika u osobi odvjetnika Marijana Peji~i} iz Ora{ja, na temelju ~l.296. st. 1. t a~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupn ika tu`enika dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne pos ljedice.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ilinjegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or gan starateljstva neobavijesti Sud da je postavio staraoca.

Broj 25 0 P 008749 08 P17. februara 2011. godine|

Ora{je

(03-3-484/11)Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom, u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br.63 0 P 008555 10 P tu`itelja @eljka Bubala, sina Ivana iz Ljubu{kog, protiv tu`enihAndrije Bubalo i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja.

Po{to je boravi{te tu`enih, Andrije Bubalo pok. Joze, Hardomilje, Ivana Bubalopok. Joze iz Hardomilja, Stipana Bubalo, sina Ante iz Hardomilja, Marijana Bubalopok. Bo`e iz Hardomilja, Ivana Bubalo (Bo`e) iz Hardomilja, Joze Bubalo pok. Bo`eiz Hardomilja, Kate Bubalo (Bo`e) iz Hardomilja, Stane Bubalo (Bo`e) izHardomilja, Matije Bubalo (Bo`e) iz Hardomilja, Janje Bubalo (Bo`e) izHardomilja, Jele Zeli} ro|. Bubalo iz Crvenog Grma, Grge Bubalo pok. Ivana izHardomilja, Stipana Paponje, sina Ivana iz Zviri}a, Matije Bubalo iz Hardomilja,Ilije Bubalo pok. Mate iz Hardomilja, Anice Bubalo pok. Jure iz Hardomilja, MareBubalo pok. Jure iz Hardomilja, [tipana Paponja pok. Mate iz Zviri}a, Ante Bubalo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 13

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 82/96

(Stipana) iz Hardomilja, Ivana Bubalo (Andrije) iz Hardomilja, Joze Bubalo(Andrije) iz Hardomilja, Franje Bubalo (Andrije) iz Hardomilja, Ivana Bubalo(Grge) iz Hardomilja, Stipana Bubalo (Grge) iz Hardomilja, Vinka Bubalo (Grge) izHardomilja, Mate Bubalo (Marka) iz Hardomilja, Mirka Bubalo pok. Marka izHardomilja, Franje Bubalo (Ilije) iz Hardomilja, Nikole Bubalo pok. Stipana izHardomilja, Grge Ni`i}a pok. Ivana iz Crvenog Grma, Kate Bubalo iz Hardomilja,

Mirka Bubalo pok. Marka iz Hardomilja, Joze Bubalo pok. Marka iz Hardomilja,Zore Bubalo pok. Marka iz Hardomilja, Ru`e Bubalo pok. Marka iz Hardomilja,Mare Mandi} ro|. Bubalo iz Hardomilja, Ru`e Bubalo iz Hardomilja, Mare Bubalopok. Mate iz Hardomilja, Jele Bubalo iz Hardomilja, Mile Bubalo pok. Pa{ke izHardomilja, Ivana Bubalo pok. Pa{ke iz Hardomilja, Ru`e Jelini} ro|. Bubalo izHardomilja, Stojke Vuk{i} ro|. Bubalo pok. Pa{ke iz Studenaca, Danice Bubalo pok.Pa{ke iz Hardomilja, Mare Bubalo pok. Pa{ke iz Hardomilja, Joze Bubalo pok. Petra iz Hardomilja, Mile Bubalo pok. Petra iz Ljubu{kog, Mirka Mandi}a (Filipa) izMetkovi}a, Ante-Tonija Mandi}a (Filipa) iz Amerike, Vinka Mandi}a (Filipa) izHardomilja, Nedjeljka Mandi}a (Filipa) iz Vinkovaca, Brankice Boras (Joze i Ru`e)iz Italije, Frane Bubalo pok. Marijana iz Hardomilja, Vinka Bubalo pok. Marijana izHardomilja, Joze Bubalo (Marka) iz Hardomilja, Joze Kozina (Ante) iz Metkovi}a,Mile Kozina (Ante) iz Metkovi}a, Vinka Kozina (Ante) iz Canade, Jure Kozina (Ante) iz Hra{ljana, Pa{ke Bubalo (Mile) iz Hardomilja, Milenka Ni`i}a (Mate) izCrvenog Grma, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Jerke^ili}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ilinjihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva neizvijesti Sud da im je postavio skrbnika.

Broj 63 0 P 008555 10 P21. velja~e 2011. godine

Ljubu{ki

(03-3-494/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja IveIli}a i Ivke Ili} iz Ade, k. br. 56, op}ina Od`ak, zastupani po punomo}niku SatkiRed`epovi}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Ibre ([abana) Brki}a iz Od`aka,Edina (D`emala) Brki}a iz Od`aka, Senije Brki} (udovica Jusufa) iz Od`aka, Muje(Selima) Salkanovi}a iz Od`aka, [evke Salkanovi} ro|. Biki} iz Od`aka, Hajre(Rede) Salkanovi}a iz Od`aka, Nurije (Rede) Salkanovi}a iz Od`aka, Fahre (Rede)Salkanovi}a iz Od`aka, [a}ira (Muje) Salkanovi}a iz Od`aka, Ramiza (Muje)

Salkanovi}a iz Od`aka, Mede (Salka) Salkanovi}a iz Od`aka, Hate Salkanovi} ro|.Huremovi} iz Od`aka, Mehmeda (Ibrahima) Salkanovi}a iz Od`aka, D`emala (Mede) Salkanovi}a iz Od`aka, Mejre Salkanovi} ro|. Salihovi} iz Od`aka, HaneSalkanovi} ro|. Hasandi} iz Od`aka, Mehmedalije (Ferida) Salkanovi} iz Od`aka,D`emala (Ferida) Salkanovi}a iz Od`aka, D`evada (Ferida) Salkanovi}a iz Od`aka,Zijada (Ferida) Salkanovi}a iz Od`aka, Nejre Salkanovi} (udata Omi}evi}) izOd`aka, Dervi{a (Dede) Salkanovi}a iz Od`aka, Sulje (Dede) Salkanovi} iz Od`aka,Raifa (Uzeira) Salkanovi}a iz Od`aka, Dervi{a (Huseina) Salkanovi}a iz Od`aka,Sabine (Huseina) Salkanovi} iz Od`aka, Alije (Mustafe) Horoskovi}a iz Od`aka,Huse (Mustafe) Horoskovi}a iz Od`aka, Adema (Mustafe) Horoskovi}a iz Od`aka,Hasana (Mustafe) Horoskovi}a iz Od`aka, Alije (Muhe) Horoskovi}a iz Od`aka,Sevlete (Muhe) Horoskovi} iz Od`aka, Bak{e Salkanovi} ro|. Ahmetovi} iz Od`aka,[abana (Muhe) Horoskovi}a iz Od`aka, Ibrahima (Sulje) Tori}a iz Od`aka, Junuza (Sulje) Tori}a iz Od`aka, Jahija (Sulje) Tori}a iz Od`aka, Jusufa (Sulje) Tori}a izOd`aka, Emine Tori} ro|. Horoskovi} iz Od`aka, Fate Tori} ro|. Horoskovi} izOd`aka, Stjepana (Nikole) Petri{i}a iz Od`aka, Mehmeda (Huseina) Lipovca iz

Od`aka, Alije (Huseina) Lipovca iz Od`aka, Advije (Huseina) Lipovca iz Od`aka,Asije Lipovac udata Muli} iz Od`aka, Fate \onlagi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, HateDubri} ro|. Horoskovi} iz Od`aka, Hate Omi}evi} ro|. Salkanovi} iz Jake{a, Nure\ananovi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, Mustafe (Ibre) Deved`i} iz Od`aka, IfeteDeli} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, Munire Pobri} ro|. Horoskovi} iz Od`aka, SadikeMujkanovi} ro|. Horoskovi} iz Od`aka, Sabrije Zoloti} ro|. Salkanovi} iz Od`aka,Huse (Mede) Salihovi}a iz Od`aka, Sevlete Be}irba{i} ro|. Salihovi} iz Od`aka,Hazbe Deli} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, Alije Puzi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka,Hanife Omi}evi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, Mejreme Kari} ro|. Salkanovi} izOd`aka, Mirsade Herdi} ro|. Brki} iz Od`aka, Zahida ([abana) Brki}a iz Od`aka,Proleterska 28, Kemala ([abana) Brki}a iz Od`aka, Proleterska 231, Ned`ada (D`emala) Brki}a iz Od`aka, R. Porobi}a 226, Rizaha (Muharema) Salkanovi}a izOd`aka, ul. XVI. muslimanske 67, Nijaza (Ferida) Salkanovi}a iz Od`aka, S.Grebenarevi}a 69, Hasana (Ferida) Salkanovi}a iz Od`aka, Brodska 97, TaibeSalkanovi} (udova Uzeira) iz Od`aka, ul. XVI. muslimanske 17, Muradifa (Uzeria)Salkanovi}a iz Od`aka, XVI. muslimanske bb, Mustafe (Muje) Horoskovi}a iz

Od`aka, ul. XVI. muslimanske 60, Razije Omi}evi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka,Proleterska 124, Jusufa (Dervi{a) Mehi}a iz Od`aka, R. [kangi}a 5, Samije Pobri}ro|. Horoskovi} iz Od`aka, Bosanska 21, Senije Gari} ro|. Horoskovi} iz Od`aka,Bosanska 29, Sabihe Suba{i} ro|. Salihovi} iz Od`aka, S. Grebenareci}a 24, FatimeHod`i}-Mehi} ro|. Salkanovi} iz Od`aka, R. [kangi}a 37 i Emine [a}irovi} ro|.Salkanovi} iz Od`aka, S. Grebenarevi}a 13, radi utvr|ivanja i uknji`be prava 

vlasni{tva v.p.s. 2.000,00 KM.Rje{enjem br. 25 0 P 014400 09 P od 26. 1. 2011. godine Sud je tu`enima od

broja 1 do broja 61 postavio privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}a,odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istihnepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskogzastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 014400 09 P18. velja~e 2011. godine

Ora{je

(03-3-507/11)

LIKVIDACIJE - STE^AJIOp}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku

predlaga~a "SC & TECHNIK" d.o.o. Grada~ac, radi likvidacije navedenog pravnogsubjekta, dana 8. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "SC & TECHNIK" d.o.o.Grada~ac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojemupisa 1-13916.

Likvidator Novali} Suad razrje{ava se du`nosti likvidatora.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 005724 09 L8. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-380/11)

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupkupredlaga~a "BO@INOVSKI" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnogsubjekta, dana 11. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "BO@INOVSKI" d.o.o.Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-13554.

Likvidator Blagoje Bo`inovski razrje{ava se du`nosti likvidatora.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 012863 10 L11. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-421/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Mesi} Dijana, u likvidacionompostupku po prijedlogu predlaga~a Rami} Muharema za pokretanje likvidacionogpostupka nad pravnim licem "Origo" d.o.o. iz Biha}a 9. 2. 2011. godine, donio jeslijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Origo" d.o.o. izBiha}a, sa sjedi{tem ul. Bak{ai{ki sokak 44 Biha}.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 14  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 83/96

2. Za likvidatora se imenuje Rami} (Murat) Muharem, ro|en 1952. godine uBiha}u, nastanjen na adresi Bak{ai{ki sokak bb, Biha}.

3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

4. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru broj subjekta upisa 1-1151-00 int. 575.

5. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.7. Ro~i{te je zakazano za dan 31. 3. 2011. godine u 13,00 sati.

Broj 17 0 L 026592 10 L15. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-444/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem "MEHI^I]" d.o.o. - Bosanski Petrovac,na ro~i{tu, dana 9. 2. 2011. godine, donio je sljede}i

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad dru{tvom "MEHI^I]" d.o.o. - Bosanski

Petrovac, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 1-3984-00.Za likvidatora se postavlja Mehi~i} Denis, direktor i zakonski zastupnik

Dru{tva, na adresi Gaj bb - Bosanski Petrovac.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u

"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, mati~ni broj subjekta 1-3984-00.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda.

Broj 17 0 L 024930 10 L9. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-446/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem "KA-PRODUKT" d.o.o. - Cazin, na ro~i{tu, dana 10. 2. 2011. godine, donio je sljede}i

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad dru{tvom "KA-PRODUKT" d.o.o.- Cazin,upisano u sudski registar ovog Suda pod brojem 17-01-0009-7.

Za likvidatora se postavlja Kapi} [emso, direktor i zakonski zastupnik Dru{tva,na adresi ul. Muslimanskih brigada 74 - Cazin.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, mati~ni broj subjekta 17-01-0009-7.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda.

Broj 17 0 L 020492 10 L10. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-447/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem "GRAPHIC DESIGN" d.o.o. - SanskiMost, na ro~i{tu, dana 14. 2. 2011. godine, donio je sljede}e

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad dru{tvom "GRAPHIC DESIGN" d.o.o. -Sanski Most, upisano u sudski registar ovog Suda pod brojem 1-1541-00.

Za likvidatora se postavlja Bi{}evi} Tarik, direktor i zakonski zastupnikdru{tva, na adresi ul. Prijedorska 73 - Banja Luka.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja 

ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, mati~ni broj subjekta 1-1541-00.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federcaije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda.

Broj 17 0 L 019586 10 L14. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-448/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Mesi} Dijana, u likvidacionompostupku po prijedlogu predlaga~a Hasanagi} Sedka za pokretanje likvidacionogpostupka nad pravnim licem "[ess-Komerc" d.o.o. iz Cazina 14. 2. 2011. godine,donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "[ess-Komerc"d.o.o. iz Cazina, sa sjedi{tem Begove kafane bb, Cazin.

2. Za likvidatora se imenuje Hasanagi} ([erke) Sedko, ro|en 27. 2. 1960.godine u Cazinu, nastanjen na adresi Begove kafane bb, Cazin.

3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

4. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru broj subjekta upisa 1-3267-00.

5. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

7. Ro~i{te je zakazano dana ~etvrtak, 31. 3. 2011. g. u 11,00 sati.

Broj 17 0 L 027933 11 L14. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-449/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "CANNISS MEDIA" - Sanski

Most, na ro~i{tu, dana 15. 2. 2011. godine, donio je sljede}iOGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom d.o.o. "CANNISS MEDIA"- Sanski Most, upisano u sudski registar ovog Suda pod brojem 1-5402-00.

Likvidator Por~i} Sanel, razrje{ava se du`nosti likvidato ra.Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, dru{tvo d.o.o. "CANNISS MEDIA" - Sanski

Most, brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i sv ih javnih registara, a sadr`aj ovogRje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 012306 09 L15. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-450/11)

Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{Vlatki, u likvidacionom predmetu po p rijedlogu predlaga~a Selak Edina iz Sarajeva,

za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Una-Gas" Biha}, dana 14.2. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Una-Gas" iz Biha}a,Papari 59.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Selak Edin, direktor navedene firme.

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, upisan u registarski ulo`ak br.17-01-0049-08 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-00-000161 od

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 15

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 84/96

26. 3. 2008. god. brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnihregistara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskomregistru Op}inskog suda Biha}.

Broj 17 0 L 027402 10 L14. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-462/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem Op{ta poljoprivredna zemljoradni~ka zadruga "NORMANDIJA" p.o. Bosanska Krupa, na ro~i{tu, dana 16. 2. 2011.godine, donio je sljede}i

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem Op{ta poljoprivredna zemljoradni~ka zadruga "NORMANDIJA" p.o. - Bosanska Krupa, upisana u sudskiregistar ovog Suda pod brojem 3-27.

Za likvidatora se postavlja Nuhi} Red`o, direktor i zakonski zastupnik p ravnoglica, na adresi Pi{taline bb - Bosanska Krupa.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovome Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionogpostupka u sudskom registru, mati~ni broj subjekta 3-27.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda.

Broj 17 0 L 017447 10 L16. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-463/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom "FUTURA TRADE" d.o.o. Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju iugostiteljstvo Doboj- Jug, sa sjedi{tem Doboj-Jug, Matuzi}i bb, odlu~uju}i po

prijedlogu punomo}nika predlagatelja [ljuka Hamdije, advokata iz Kaknja, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "FUTURA TRADE" d.o.o.Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i ugostiteljstvo Doboj-Jug, sa sjedi{temDoboj-Jug, Matuzi}i bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-8775.

Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpa{i} iz Busova~e, Zagreba~ka bb.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (tridest) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 043603 10 L9. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-464/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Belton" PO Livno.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Nusret Bori} iz Livna.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Livnu, koje je upisano u mati~ni registarski broj1-6046, a po Rje{enju Vi{eg suda Mostar broj U/I-1392/94 od 13. 7. 1994.godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 68 0 L 014184 10 L16. februara 2011. godine

Livno

(03-3-478/11)

Op}inski sud u Gora`du, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Midod.o.o. Gora`de, na ro~i{tu odr`anom dana 11. 2. 2011. godine, donio ja slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Mido d.o.o. Gora`de.

2. Za likvidatora se imenuje mr. Topuz Hamed iz Gora da.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 45 0 L 019291 11 L11. februara 2011. godine

Gora`de

(03-3-480/11)

Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likv idacionom predmetu naddru{tvom DOO "HFM MURI]" Velika Kladu{a, dana 17. 2. 2011. godine, donio jeslijede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "HFM MURI]"Velika Kladu{a, sa sjedi{tem u Velikoj Kladu{i, ul. V. korpusa 68, ~iji je zakonskizastupnik bio Muri} [efik, nastanjena na adresi ul. \ure Pucara bb, Velika Kladu{a,upisano u reg. ul. broj 1-4412-00.

Likvidator Muri} [efik razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovomlikvidacionom postupku.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "HFM MURI]" Velika Kladu{a, brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`ajovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 022876 10 L17. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-482/11)

Op}inski sud u Ora{ju, i to sudija Momir \o{anovi}, postupaju}i ulikvidacionom postupku nad pravnim licem "Lu{o" DOO za proizvodnju, trgovinu iusluge Grebnice, Svetog Ilije 147, na ro~i{tu odr`anom dana 15. 2. 2011. godine,donio je slijede}e

RJE[ENJE

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Lu{o" DOO za 

proizvodnju, trgovinu i usluge Grebnice, Svetog Ilije 147.2. Za likvidatora se imenuje Hajrudin Kunali} iz Doboja, Solunskihdobrovoljaca 15/133.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar,na broj Rje{enja 025-0-Reg-08-000304 od 10. 3. 2008. godine, evidentiranou mati~ni registarski broj subjekta upisa MBS: 1-1429, radi upisa zabilje`bepokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se ra oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 16  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 85/96

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 25 0 L 025071 10 L15. februara 2011. godine

Ora{je

(03-3-483/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom Trgova~ko, gra|evinsko i uslu`no dru{tvo "KENDIVELEPRODAJA" d.o.o. Maglaj, Jelovac bb, Maglaj, odlu~uju}i po prijedlogulikvidatora Rize Mezetovi}a, advokata iz Maglaja, Ivana Pavla II br. 66, za zaklju~enje likvidacionog postupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 15. 2. 2011.godine, kome je prisustvovao likvidator, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Trgova~ko, gra|evinsko iuslu`no dru{tvo "KENDI VELEPRODAJA" d.o.o. Maglaj, Jelovac bb, Maglaj,mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0208-10.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Rizo Mezetovi}, advokat iz Maglaja, Ivana Pavla II br. 66.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0208-10 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i oglasnoj plo~i Suda.

Broj 43 0 L 037436 10 L15. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-491/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, doma}u radinost, promet i usluge"PEACE CRAFTS" ZENICA, d.o.o., Prve zeni~ke brigade 19, odlu~uju}i poprijedlogu likvidatora Jonji} Ante, advokata iz Zenice, za zaklju~enje likvidacionogpostupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 16. 2. 2011. godine, kome je prisustvovaolikvidator, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju,

doma}u radinost, promet i usluge "PEACE CRAFTS" ZENICA, d.o.o., PrveZeni~ke brigade 19, Zenica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9114.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jonji} Anto, advokat iz Zenice, Branilaca Bosne 8.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9114 i svih javnihregistara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ioglasnoj plo~i Suda.

Broj 43 0 L 030015 09 L16. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-492/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bo{njak, rje{avaju}i upostupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom dru{tvo

"[UMAN-INTERIJER" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 316, zastupan po zak. zast, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 2. 2011. godine, donio jesljede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom"[UMAN-INTERIJER" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih`rtava 316.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Milka Musa iz Mostara.

3. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarskibroj 1-2774, a po Rje{enju @upanijskog/Kantonalnog suda Mostar brojU/I-411/2000 od 17. 5. 2000. godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federcije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

5. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 077376 10 L22. velja~e 2011. godine

Mostar 

(03-3-495/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i

OGLAS

Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim osobom "AUTO TIM" d.o.o.Ljubu{ki, Josipa bana Ma~i}a bb.

Za likvidatora se postavlja Ma rina Rup~i} iz Ljubu{kog, Zvonimirova bb.

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu.

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }ese zaklju~iti.

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u [irokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka.

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~iSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a.Broj 64 0 L 016219 10 L17. februara 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-505/11)

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupkupredlaga~a "D`efke-prom" d.o.o. Grada~ac, radi likvidacije navedenog pravnogsubjekta, dana 23. 11. 2010. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "D`efke-prom" d.o.o.Grada~ac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojemupisa 1-9725.

Likvidator Mustafagi} Hajra iz Grada~ca razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 001100 09 L23. novembra 2010. godine

Tuzla 

(03-3-506/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem TEOPROM Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet robe na veliko i malo Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 2. 2011. godine,donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem TEOPROM Dru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u za promet robe na veliko i malo Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Kosovi} Zakira iz Sarajeva, M. [. Kurt~ehaji}a 16.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-10957, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 17

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 86/96

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 078098 09 L17. februara 2011. godine

Sarajevo

(O-179/11)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MAIN" Dru{tvo za trgovinu, in`injering, konsalting, izgradnju i pru`anje usluga d.o.o.Sarajevo, D`emala Bijedi}a 160.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ali{ah Senad, advokat iz Sarajeva.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0727-09, a po Rje{enju broj 65 0 L 138511 10 L od 12. 1. 2011.godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 138511 10 L24. februara 2011. godine

Sarajevo

(O-182/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem SOFTIS-SECURITY Agencija za za{titu ljudi iimovine d.o.o. Sarajvo, Banjalu~ka 25, na ro~i{tu odr`anom dana 24. 2. 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem SOFTIS-SECU-RITY Agencija za za{titu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo, Banjalu~ka 25.

2. Za likvidatora se imenuje Softi} Sakib, Uglje{e Uzelca 17, Sarajevo - Ilid`a.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 065-0-Reg-08-003492, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionogpostupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 163887 10 L24. februara 2011. godine

Sarajevo

(O-186/11)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo sa 

ograni~enom odgovorno{}u SOLARNI SISTEMI export-import Sarajevo,Azize [a}irbegovi} bb.

2. Razrje{ava se du nosti likvidatora Nezirevi} Amra, Hasana Kiki}a 47,Sanski Most.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0204-10, a po Rje{enju broj 65 0 L 157998 10 L od 12. 1. 2011.godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 157998 10 L24. februara 2011. godine

Sarajevo

(O-188/11)

Op}inski sud u Zenici ogla{ava 

RJE[ENJE

Otvara se ste~ajni postupak nad privrednim dru{tvom Uslu`no-prometnodru{tvo "AS-COMPUTERS" d.o.o. Visoko, ul. Osma bb, dana 2. 2. 2011. godine, u15,00 sati.

Za ste~ajnog upravnika, sa liste ste~ajnih upravnika, se imenuje MehmedVranac iz Visokog, Alije Izetbegovi}a 1.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja koja imaju prema ste~ajnom du`niku podno{enjem prijave Op}inskom sudu Zenica na broj 43 0 St 040736 10 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednostipotra`ivanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti vi{e od 10.000,00 KM na ra~un Bud`eta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, bud`etska organizacija 1606001, op}ina 103.

Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedi{te, boravi{te,pravni osnov i iznos potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una.

Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima i imovini ste~ajnog du`nika, navo|enjempredmeta nad kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potra`ivanje.

Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.

Ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ovom postupku zakazuje se za dan 31. 3. 2011. u

11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjeriociste~ajnog du`nika koji podnesu prijavu potra`ivanja, kao i ste~ajni upravnik.

Broj 43 0 St 037798 10 St 2. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-340/11)

Op}inski Sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, ogla{ava 

RJE[ENJE

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvomProizvodno-prometno i uslu`no dru{tvo "BOSONA" d.o.o Zenica zbognepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra,zavedeno pod brojem reg. ul. br. 1-7087, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja.

Broj 43 0 St 030624 11 St 1. februara 2011. godine

Zenica (03-3-358/11)

Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Igor Ivelji}, u ste~ajnom postupku nadste~ajnim du`nikom "LUKAVACTRANS" DD Lukavac, dana 11. 2. 2011. godine,donio je sljede}e

RJE[ENJE

U ste~ajnom postupku nad du`nikom "LUKAVACTRANS" DD Lukavacro~i{te za Skup{tinu povjerilaca zakazuje se za dan srijeda, 23. 3. 2011. godine u13,30 sati u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, sudnica 33/I.

Na ro~i{te se pozivaju ste~ajni upravnik i svi povjerioci u ste~ajnom postupku.

Broj 32 0 St 053703 08 St 11. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-422/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Halilovi} Vahidi, kao ste~ajnom sudiji, uste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika DJL "Kipovi - commerce" uste~aju Tuzla, na ro~i{tu po prijedlogu za zaklju~enje ste~ajnog postupka, dana 26. 1.2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Pozivaju se svi ste~ajni, razlu~ni povjerioci ste~ajnog du`nika, te povjeriociste~ajne mase, da u roku od 15 (petnaest) dana od objave ovog Rje{enja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", na `irora~un Suda, broj132-100-03091233-91 NLB "Tuzlanska banka" Tuzla, predujme iznos od 5.000,00(pethiljada) KM, na ime tro{kova nastavka ste~ajnog postupka, zbog nedostatka ste~ajne mase.

Ukoliko niko od zainteresovanih iz stava 1. ovog Rje{enja ne plati navedeniiznos predujma u ostavljenom roku, Sud }e ste~ajni postupak nad imovinom DJL"Kipovi - comemerce" u ste~aju Tuzla, zaklju~iti, zbog nedostatka ste~ajne mase.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 18  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 87/96

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 88/96

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu d.o.o. "BALKI] IMPEX",zastupana po direktoru Balki} Samiri iz Bos. Krupe, Ostru`nica 32, u toku je

postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje seuspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 4184,katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime D.o.o. "BALKI] IMPEX" Bosanska Krupa, ozna~ene sa:

Katastarska ~estica broj 28/2-1 "DOBROVI]" njiva 1. klase povr{ine 1171 m2,

k.~. 28/1 "DVORI[TE" neplodno povr{ine 172 m2, "POSLOVNI OBJKKAT"

poslovna zgrada u privredi povr{ine 356 m2.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 18-0-Dn-000116-11

16. februara 2011. godineosanska Krupa 

(03-3-454/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000024, a po zahtjevuD`ini} Selvira, sin Sulje iz Ribnice, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:u Posjedovni list broj 604, katastarska op}ina Gosovica, ozna~ena sa:- katastarska ~estica broj 878/6 "Ravan", livada 3. klase povr{ine 331 m

2.

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je D`ini} Selvir 

Suljin, Vozu}a-Ribnica, sa dijelom 1/1.Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj

nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`itiza najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-11-000 02417. februara 2011. godine

Zavidovi}i

(03-3-471/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u

Zavidovi}ima NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000025, a po zahtjevuBo{njakovi} Seada, sin Huseina iz Krajni}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupakza uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:u Posjedovni list broj 780, katastarska op}ina Krivaja, ozna~ena sa:- katastarska ~estica broj 1572/2 "Ora{je", oranica 5. klase povr{ine 262 m

2.

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Bo{njakovi}Sead Huseinov, Kova~i-Krajnji}i, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`itiza najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-11-000 02517. februara 2011. godine

Zavidovi}i

(03-3-473/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000 026, po zahtjevuVikovi} Idriza, sin Pa{age iz Vikovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u:

Posjedovni list broj 613, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 233/3 "Polje", oranica 5. klase, povr{ine 215 m2,

- katastarska ~estica broj 238/1 "Strmovnica", oranica 4. klase, povr{ine 978

m2,- katastarska ~estica broj 238/2 "Strmovnica", pristupni put, povr{ine 20 m

2,

- katastarska ~estica broj 242/1 "Nadograda", oranica 5. klase, povr{ine 582 ,

- katastarska ~estica broj 243 "Ograda", livada 3. klase, povr{ine 238 m2,

- katastarska ~estica broj 288 "Gaz", livada 5. klase, povr{ine 2084 m2,

- katastarska ~estica broj 296 "Hrid", oranica 6. klase, povr{ine 956 m2,

- katastarska ~estica broj 297 "Hrid", oranica 6. klase, povr{ine 1662 m2,

- katastarska ~estica broj 298 "Hrid", {uma 4. klase, povr{ine 1991 m2,

- katastarska ~estica broj 1446/1 "Ravan", {uma 4. klase, povr{ine 432 m2,

- katastarska ~estica broj 1451/1 "Ravan", {uma 7. klase, povr{ine 94 m2,

- katastarska ~estica broj 1614 "Jar~i{}e", oranica 6. klase, povr{ine 1202 m2,

- katastarska ~estica broj 1617/1 "Njivica", livada 3. klase, povr{ine 1976 m2,

- katastarska ~estica broj 1618/1 "Njivica", oranica 7. klase, povr{ine 1921m

2,

- katastarska ~estica broj 1620/3 "Nadograda", oranica 6. klase, povr{ine 98m

2,

- katastarska ~estica broj 1620/5 "Nadograda", pristupni put, povr{ine 26 m2,

- katastarska ~estica broj 1670/1 "Mali}", {uma 6. klase, povr{ine 467 m2,

- katastarska ~estica broj 1674 "Hod`i}i", oranica 5. klase, povr{ine 1015 m2,

- katastarska ~estica broj 1997 "Nabojna", livada 4. klase, povr{ine 3006 m2,

- katastarska ~estica broj 2921/2 "Pol ja", ostala nep., povr{ine 150 m2,

Posjedovni list broj 588, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 2166/1 "Lug", oranica 5. klase povr{ine 569 m2,

- katastarska ~estica broj 2166/2 "Lug", oranica 5. klase povr{ine 392 m2

i{uma 5. klase povr{ine 458 m

2.

Prema podacima iz katastra posjednik svih navedenih nekretnina je Vikovi}Idriz Pa{agin, Kova~i-Vikovi}i, sa dijelom 1/1,

Posjedovni list broj 1061, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 1670/2 "Mali} put", pristupni put, povr{ine 185 m2

.Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: Vikovi} Idriz

Pa{agin, Kova~i-Vikovi}i, sa dijelom 1/3 i Jusi} Ned`ad Ismetov, Kova~i-DonjiMustajba{i}i, sa dijelom 2/3,

Posjedovni list broj 1484, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 293/2 "Duga njiva", livada 5. klase, povr{ine 616 m2.

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: Vikovi} IdrizPa{agin, Kova~i-Vikovi}i i Kova~evi} Zlatka Ibrahimova, Kova~i-Vikovi}i, sa dijelom 1/2.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskomu dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzetou obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 20  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 89/96

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-11-000 02617. februara 2011. godine

Zavidovi}i

(03-3-475/11-F)Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud uZavidovi}ima 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000028, a po zahtjevuBe}evi} Tea, sin Izudina iz Zavidovi}a, ulica Branilaca grada bb, u toku j e postupakza uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:u Posjedovni list broj 2597, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa:- katastarska ~estica broj 305/1 "]umurana", oranica 4. klase povr{ine 290 m

2.

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV Be}evi}Teo Izudinov, Zavidovi}i, Branilaca grada bb, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`itiza najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 042-0-DN-11-000 02817. februara 2011. godine

Zavidovi}i

(03-3-477/11-F)

Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Marice Marki} po punomo}i Maria Bogdanovi}a, odvjetnika iz Mostara,radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom

Brijegu javno NAJAVLJUJE

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kaok.~. 1814 k.o. Dobri~ upisane u P.L. 815 iste k.o. ({to odgovara dijelu k.~. 540/4 i540/3 k.o. Dobri~ upisanih u el z.k. ul. 699 iste k.o.).

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugogprava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e seprodu`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~itisukladno dokazima ~l. 64. ZZK.

Broj Dn: 614/1017. velja~e 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-486/11-F)

Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Miljenka Gali}a, sina Stipe iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno

NAJAVLJUJE

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kaok.~. 866/2, 888/2 i 888/4 k.o. Ljuboti}i upisane u P.L. 693 k.o. Ljuboti}i.

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugogprava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e seprodu`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~itisukladno dokazima ~l. 64. ZZK.

Broj Dn: 730/0917. velja~e 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-488/11-F)Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine

Federacije BiH2, br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Zvonke Kara~i}a, sina Marijana po punomo}i @arka Zeljke, dvjetnika iz[irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sudu [irokom Brijegu javno

NAJAVLJUJE

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kaok.~. 19 k.o. Li{tica upisane u P.L. 385 iste k.o. ({to odgovara k.~. 336/6 k.o. Liseupisane u e.l. z.k. ul 740 k.o. Lise).

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugogprava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e seprodu`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~itisukladno dokazima ~l. 64. ZZK.

Broj Dn: 1048/1017. velja~e 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-490/11-F)

Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000169, po zahtjevuINTESA SANPAOLO BANKA BiH d.d. Sarajevo, u tijeku je postupakuspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 432, katastarske op}ine @ep~e-van, ozna~ene kao k.~. broj 120/2, naziva parcele: "Ljubna", kulture: ku}a i zgrada povr{ine 70 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i

njiva klase 5 povr{ine 2695 m2, k .~. broj 138/1 naziva parcele: "Ba{~a", kulture njiva klase 4 povr{ine 1162 m2 i k.~. broj 138/3(d) naziva parcele: "Put", kulture: p rilazniput povr{ine 69 m2, ukupno povr{ine 4496 m2.

Prema podacima iz katastra nekretnina je upisana na ime Mirko (Ivo) Udovi~i}iz @ep~a, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe ko je pola`u pravo na timnekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko uprodu`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnimnekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ihdokaza.

Broj 044-0-Dn-10-00016916. februara 2011. godine

@ep~e

(03-3-499/11-F)

Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{noknji`ni ref er -ent Zakira Ali}, po zahtjevu Riste Lazarevi} iz Ni{a, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja vodi pod brojem DN-1508/11, po zahtjevu Riste Lazarevi}, sina Vuke iz mjesta Bijela - op}ina Konjic, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastrunekretnina ozna~ene kao k.~. br. 1702, zv. "Krjina", njiva 4. klase, povr{ine 2459 i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 21

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 90/96

njiva 5. kl. povr{ine 963 m2, k.~. br. 1703, zv. "Krajina", {uma 5. klase, povr{ine 1187

m2, k.~. br. 1770, zv. "Piskavica", vo}njak 4. klase, povr{ine 1618 m

2i {uma 4. kl.

povr{ine 559 m2, k.~. br. 1771, zv. "Piskavica", livada 7. klase, povr{ine 1788 m

2,

k.~. br. 1772, zv. "Piskavica", vo}njak 4. klase, k.~. b r. 2132 zv. "Gaj" {uma 3. klasepovr{ine 10594 m

2, k.~. br. 2133 zv."Gaj" pa{njak 5. klase povr{ine 1570 m

2, k.~. br.

2136 zv "Selac" njiva 5. klase, povr{ine 3276 m2, k.~. br. 2137, zv. "Selac", {uma 5.

klase, povr{ine 1381 m

2

, k.~. br. 2165 zv. "Lazetine" {uma 3. klase povr{ine 5860,k.~. br. 2166 zv. "Brijeg" pa{njak 4. klase povr{ine 763 m2, k.~. br. 2172 zv. "Brijeg"

pa{njak 4. klase povr{ine 1731 m2, k.~. br 2180 zv."Piskvica" livada 7 kl. povr{ine

100 m2, k.~. br. 2188 zv. "Brijeg" {uma 3. kl. 3577 m

2, k.~. br. 2708 zv. "Jan~ar" njiva 

5. klase povr{ine 960 m2, k.~. 2711 zv. "Jan~ar" vo}njak 1. klase povr{ine 1412 m2,

k.~. br. 3704 zv. "U Potoku" vo}njak 3. klase povr{ine 122 m2, k.~. br. 3709 zv.

"Jan~ar" dvori{te povr{ine 245 m2, stambena zgrada 1 povr{ine 69 m

2, pomo}na 

zgrada 2 povr{ine 26 m2, pomo}na zgrada 3 povr{ine 16 m

2, k.~. br. 3710 zv. "Jan~ar"

njiva 4. klase povr{ine 955 m2

i njiva 5. klase povr{ine 1075 m2, k.~. br. 4187 zv.

"Ograda" u naravi {uma 3. klase povr{ine 5886 m2, k.~. br. 4188 zv. "Gruda" livada 7.

klase povr{ine 3209 m2, k.~. br. 4189 zv. "Gruda" {uma 3. klase povr{ine 3209 m

2,

upisane u katastarskoknji`ni ulo`ak broj 368/01 za katastarsku op}inu Bijela.Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje

vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne moguponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.

Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza.

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured,Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije Suda.

Broj DN-1508/103. februara 2011. godine

Konjic

(03-3-501/11-F)

Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni saradnik -zemlji{noknji`ni ref er ent Mirna Habibija-Sultani}, po zahtjevu Tahira Dedi} izKonjica, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KAU zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja 

vodi pod brojem DN-94/11, po zahtjevu Tahira Dedi} iz Konjica, kaopretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastrunekretnina ozna~ene kao k.~. br. 600, zv. "Oku}nica", vo}njak 2. klase, povr{ine1254 m2, pomo}na zgrada 1, povr{ine 19 m2, sve ukupne povr{ine 1273 m2 i k.~. br.601, vo}njak 2. klase, povr{ine 425 m2, dvori{te, povr{ine 500 m2, stambena zgrada 1, povr{ine 117 m2, sve ukupne povr{ine 1042 m2, upisane u katastarskoknji`niulo`ak broj 131/01 za katastarsku op}inu Bijela.

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanjevlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e bitiuzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu

ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza.

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`noodjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije Suda.

Broj DN-94/113. februara 2011. godine

Konjic

(03-3-503/11-F)

PE^ATI - [TAMBILJIOgla{ava se neva`e}im pe~at srednje veli~ine Mjesne zajednice Oru~e, op}ina 

Maglaj, sa ispisanim slijede}im tekstualnim dijelom u koncentri~nim krugovima:

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON

OP]INA MAGLAJ

MJESNA ZAJEDNICA ORU^E

bez broj~ane oznake, evidentiranog u zakonom propisanoj evidenciji o

pe~atima u Jedninstvenom organu uprave op}ine Maglaj, pod rednim brojem 38 od28. 6. 2000. godine.

(03-3-417/11)

Ogla{ava se neve`a}im pe~at za naplatu na terenu, pravokutnog oblika,dimenzija 35 x 13 mm, sadr`ava ~etiri reda vodoravno ispisanog teksta, kako sli jedi:

1. U prvom redu: ""ART-NET" d.o.o. Kiseljak"

2. U drugom redu: "Administrativno poslovni centar b.b."

3. U tre}em redu: "NAPLA]ENO U GOTOVINI"

4. U ~etvrtom redu: "03-001"

(03-3-465/11)

Na osnovu Odluke direktora "Bingo" d.o.o. Tuzla br. 340-1/11 progla{ava seneva`e}im pe~at koji je pravougaonog oblika dimenzija 35 x 14 mm, sa ispisanimtekstom Bingo d.o.o. Tuzla, P.J. Broj 69 Prodavnica Moku{nice iz razloga {to je istiotu|en i nedostupan ovla{tenim licima. Pe~at je neva`e}i od dana 17. 2. 2011.godine.

"Bingo" d.o.o. export-import Tuzla 

Direktor 

Senad D`ambi}, s. r.

(03-3-509/11)

OSTALE OBJAVEOgla{ava se neva`e}im ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti

(polica) broj 0049589, osiguranika Ahmetovi} Jasmina, vlasni{tvo ASAOSIGURANJE d.d. Sarajevo.

(03-3-510/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 2955168, za 

putni~ko motorno vozilo [KODA FABIA, registarskih oznaka 008-M-809, izdata odPolicijske uprave Had`i}i, vlasni{tvo "WURTH BH" Dru{tvo za monta`nu opremud.o.o. SARAJEVO.

(O-176/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji br. AA 0191923, za voziloNISSAN PATHFINDER, broj {asije VSKJVWR51U0011962, broj motora YD25613195, registarskih oznaka A49-A-867, izdata od Policijske uprave NoviGrad Sarajevo, vlasni{tvo HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Sarajevo,korisnik Adnan D`ano, prema ugovoru o finansijskom leasingu br. BH/5210129.

(O-178/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji vozila br. AA 0665005, za putni~ko vozilo [KODA FABIA, registarski broj A72-E-943, godina proizvodnje2001., broj {asije TMBNF46Y823350437, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo Hidrogradnja d.d. Sarajevo.

(O-181/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0209391, za vozilomarke AUDI A6, broj {asije WAUZZZ4F479113551, registarskih oznaka O87-A-076, broj motora BRE104271, izdata od Policijske uprave Novi GradSarajevo, vlasni{tvo VOLKSBANK LEASING BH d.o.o. Sarajevo, korisnikleasinga Zaklopa~a-comerc d.o.o. Sarajevo.

(O-190/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu vozila serijskog broja BA0288297, za putni~ko vozilo marke "Toyota", T25, registarskih oznaka 923-T-555, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo ADVOKATIGAVRANKAPETANOVI] BEKIR - KOLD@O DAMIR - KUKI] EMIR Sarajevo,[enoina 14/I.

(O-192/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 22  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 91/96

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj K47-T-968, sa putni~kogmotornog vozila marke "Renault", tip Kangoo, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo UDRU@ENJE/UDRUGA KUHARA U BiH.

(O-177/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 740-K-886, sa PMV VW

PASSAT, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "I & I COMPANY"d.o.o. SARAJEVO.

(O-184/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj E11-M-289, sa TMV VWCADDY, izdata od MUP-a Ilid`a, vlasni{tvo UniCredit Leas ing d.o.o. Sarajevo,korisnik ORBICO Sarajevo.

(O-187/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj O92-A-839, sa vozila marke"Land Rover", tip "Discovery TDI", izdata od Policijske uprave Stari Grad Sarajevo,vlasni{tvo Hilfswerk Austria Inter na tional Sarajevo.

(O-191/11)

Ogla{avaju se bilateralno-tranzitne dozvole za prevoz robe sa Crnom Gorom i jedna dozvola za tre}e zemlje, izdate od Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo,na ime "MIPRO-GRADNJA" d.o.o. ILIJA[.

Bilateralno-tranzitne dozvole:1. dozvola broj 26842. dozvola broj 54233. dozvola broj 54244. dozvola broj 52205. dozvola broj 52356. dozvola broj 52367. dozvola broj 5237.Dozvola za tre}e zemlje:1. dozvola broj 862

(O-185/11)

Ogla{ava se neva`e}om bilateralno-tranzitna dozvola za prevoz robe sa Srbijom broj 410, izdata od Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo, na imeTOKFEJ d.o.o. Sarajevo.

(O-189/11)

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRAOp}inski sud u Sarajevu, Registar privrednih dru{tava, objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-08-002777 od 07 . 10.2008. godine, bri{e se subjekt upisa "EUROMEBL" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za vanjsku i unutra{nju trgovinu, ulica Mar{ala Tita broj 15, Sarajevo,upisan u mati~ni reg. broj 1-17429.

2. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-003519 od 15. 9.2010. godine, bri{e se iz sudskog registra "HUBIJER" Preduze}e za izvo|enjegra|evinskih radova, vanjsku i unutra{nju trgovinu i usluge dru{tvo jednog lica Sarajevo, ul. Bojni~ka bb, Stup - Ilid`a, reg. broj 1-3793, a za kojeg je utvr|enprestanak rada Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj U/I-221/98 od 29. 1.2007. godine.

3. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-003606 od 13. 9.2010. godine, bri{e se iz sudskog registra "ZEDY" Dru{tvo jednog lica za promet roba i usluga Sarajevo, ul. Augusta Brauna broj 12, reg. broj 1-12503, a za kojeg jeutvr|en prestanak rada Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj UF/P-178/05 od9. 12. 2005. godine.

4. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-003137 od 18. 11.2009. godine, bri{e se subjekt upisa Dioni~ko dru{tvo u mje{ovitoj svojini za promet nekretnina i in`injering "NEKRETNINA PROMET" sa p.o. Sarajevo, ulica Hiseta bb, upisan u registarskom ulo{ku broj 1-2303.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

5. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-000803 od 29. 3.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju ste~ajnog postupka subjekt upisa "SIG"Dru{tvo za izdava~ku djelatnost, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulice ]emalu{a broj 7, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-22693.

Brisanje subejkta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisat }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

6. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002230 od 19 . 10.2010. godine, bri{e se subjekt upisa "STRATUS" Preduze}e za odr`avanje ikalibra`u elektronskih i navigacijskih ure|aja, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Grbavi~ka broj 8, upisanog u registarskom ulo{ku broj 1-20649.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Tirak Rifat, ulica Grbavi~ka broj 8, Sarajevo.Upis zabilje`be iz stava 1. ovog Rje{enja izvr{it }e se u registarskom ulo{ku bro j

1-20649, u dijelu - napomena za Glavnu knjigu registra.

7. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-001264 od 19. 5.2009. godine, bri{e se subjekt upisa "KERTA" DOO Dru{tvo za trgovinu i uslugeSarajevo, ulica Bardak~ije broj 8 Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en uregistarskom ulo{ku broj 1-22685.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

8. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-000285 od 13. 2.2009. godine, bri{e se subjekt upisa "PATRIA" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za grafi~ku, {tamparsku djelatnost, usluge i trgovinu Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 69, Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskomulo{ku broj 1-24962.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

9. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-002289 od 27. 8.2009. godine, bri{e se subjekt upisa "SPIT" DOO Sarajevo, ulica Emila Zole broj 8,~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-16340.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

10. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002370 od 27. 8.2010. godine, bri{e se subjekt upisa KIRS & DOL-lifestyle Dru{tvo za trgovinu,ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Grada~a~ka broj 1, Sarajevo, upisanog uregistarski ulo`ak br. 65-01-0042-08.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{njak Manela iz Kiseljaka, ul. Kre{evska cesta bb.

Upis zabilje`be iz stava 1. ovog Rje{enja izvr{it }e se u registarskom ulo{ku bro j65-01-0042-08, u dijelu-napomena za Glavnu knjigu registra.

11. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002986 od 1. 11.2010. godine, bri{e se subjekt upisa SBS CO Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uza proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Lukavi~ka cesta broj 73, upisanog u

registarskom ulo{ku broj 1-25596.Razrje{ava se du`nosti likvidatora D`anovi} Ferid iz Sarajeva, ulica Edhema 

Mulabdi}a broj 6.

Upis zabilje`be iz stava 1. ovog Rje{enja izvr{it }e se u registarskom ulo{ku bro j1-25596, u dijelu-napomena za Glavnu knjigu registra.

12. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002998 od 29.10. 2010. godine, ispravlja se Rje{enje ovog Suda broj 065-0-Reg-07-003545 od 29.11. 2007. godine i Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/P-3420/02 od 6. 9.2002. godine na na~in {to se navedenim Rje{enjem bri{e broj registarskom ulo{ka "1-6606" subjekta upisa, a umjesto istog upisuje kao ta~an broj registarskom ulo{ka "1-15174" subjekta upisa pod nazivom "DANI" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u, Sarajevo.

13. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002836 od 29.10. 2010. godine, bri{e se subjekt upisa, Dru{tvo za in`injering, gra|evinarstvo ipromet "ELMAHING" d.o.o. Sarajevo, ulica Vi{njik broj 34 B, Sarajevo, ~iji je upisosnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-15892.

14. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002913 od 2. 11.2010. godine, utvr|uje se prestanak "ARC INVEST" za proizvodnju, trgovinu izastupanje Sarajevo, ul. Bjelave broj 89, Sarajevo, upisano Rje{enjem Kantonalnogsuda u Sarajevu broj UF/I-1805/98 od 5. 8. 1998. godine, reg. ulo`ak broj 1-21042.

15. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002985 od 3. 11.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa ASPERA-COMPANY Dru{tvo za trgovinu i transport d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a bb, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj1-20765.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

16. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002932 od 2. 11.2010. godine, bri{e se subjekt upisa "[IMECKI" Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o.Sarajevo, ul. Mar{ala Tita broj 6, Sarajevo, Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en uregistarskom ulo{ku broj 54-01-0716-09 (stari broj 1-16255).

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 23

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 92/96

17. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-000732 od 11.11. 2009. godine, bri{e se iz sudskog registra "TOP TEN" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Grbavi~ka broj 40 a,reg. broj 1-20697, a za kojeg je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Op}inskog suda uSarajevu broj UF/I-2099/03 od 27. 2. 2007. godine.

18. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003253 od 5. 11.

2010. godine, stavljaju se van snage Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu brojUF/P-3463/02 od 24. 8. 2002. godine i Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu broj065-0-Reg-07-003253 od 26. 10. 2007. godine, subjekta upisa pod nazivom"MIRMEX" d.j.l. Sarajevo, sa reg. brojem 1-9797.

19. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002593 od 9. 11.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa "URBANI" dru{tvo za export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Ferhadija broj 8, Sarajevo,~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-24045.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisat }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

20. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-001509 od 11.11. 2010. godine, bri{e se iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uza telekomunikacije promet i in`enjering DOO "TELEFONIZGRADNJA"Sarajevo, ul. Patriotske lige broj 41, Sarajevo, reg. broj 1-15765, a za kojeg jeutvr|en prestanak rada Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj065-0-Reg-10-001509 od 26. 5. 2010. godine.

21. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003121 od 18.11. 2010. godine, bri{e se subjekt upisa Dru{tvo za zastupanje u osiguranju "SOLU-TION" d.o.o. Sarajevo, ul. Fetaha Be}irbegovi}a broj 8c, Sarajevo - Novo Sarajevo,~iji je upis osnivanja izvr{en Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj065-0-Reg-09-002309 od 19. 10. 2009. godine, u registarskom ulo{ku broj065-01-1498-09.

22. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-000366 od 30.11. 2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa Privredno dru{tvo VIBAU BH d.o.o. Sarajevo, ul. Marka Maruli}a broj 2, Sarajevo,Novo Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-26469.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

23. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-003672 od 30.11. 2010. godine, bri{e se iz sudskog registra "TAIB-COMERC" d.j.l. Sarajevo,upisano Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Sarajevo broj U/I-3618/90 od4. 1. 1991. godine u registarskom ulo{kubroj 1-4324, a za koji je utvr|en prestanakrada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/P-3793/02 od 4. 12. 2002.godine.

24. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-003601 od 30.11. 2010. godine, bri{e se iz sudskog registra "PEJTON" d.j.l. Sarajevo, upisanoRje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Sarajevu broj UF/I-1908/90 od 28. 9.1990. godine u registarskom ulo{ku broj 1-2951, a za koji je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-000729 od 27. 4. 2007.godine.

25. Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/P-3297/00 od 17. 8. 2002.godine, utvr|uje se prestanak Preduze}a za proizvodnju i promet unutra{nju ispoljnu trgovinu "NAPATEX" u privatnoj svojini p.o. Sarajevo, Ive Andri}a broj 2,Sarajevo, upisanog Rje{enjem broj UF/I-153/95 u registarskom ulo{ku broj 1-2768,zbog nepodno{enja prijave za upis u sudski registar za uskla|ivanje podataka p rema ~lanu 382. Zakona o privrednim dru{tvima.

26. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003283 od 2 . 12.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa "KEDUS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, ulica Fra Antuna Kne`evi}a broj 2, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-24693.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziposlovnih subjekata.

27. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003287 od 2 . 12.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa "BIONFARMA" Dru{tvo za proizvodnju, posredni{tvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo,ulica Derebent broj 41, Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{kubroj 1-16378.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

28. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-08-000116 od 2. 12.2010. godine, bri{e se subjekt upisa, LIADRA EXPORT-IMPORT Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju, spoljnu trgovinu i usluge Ilid`a, ul. E.Boguni}a ^arlija 51, Ilid`a, Ilid`a, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskomulo{ku broj 1-23437.

29. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003282 od 1 . 12.2010. godine, bri{e se subjekt upisa Novinsko-izdava~ko dru{tvo "PROSVJETNILIST" d.o.o. Sarajevo, ulica Alipa{ina broj 4/1, Sarajevo - Centar, ~iji je upisuskla|ivanja izvr{en Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-5173/00 od14. 7. 2001. godine, u registarskom ulo{ku broj 1-613.

30. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003255 od 2 . 12.

2010. godine, bri{e se subjekta upisa "FOREIGN" Privredno dru{tvo za bisiness,mar ket ing i consalting d.o.o. Sarajevo, ulica Stupsko brdo bb, Sarajevo, Sarajevo,~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-23947.

31. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003279 od 3 . 12.2010. godine, bri{e se subjekt upisa "CODE security" agencija za za{titu lica iimovine d.o.o. Sarajevo, ul. Sulejmana Filipovi}a broj 1, Sarajevo, Sarajevo, ~iji jeupis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-25592.

32. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003330 od 8 . 12.2010. godine, bri{e se subekt upisa "FAGIANO" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu iusluge d.o.o. Sarajevo, ulica Bojni~ka bb, Sarajevo - Ilid`a, ~iji je upis osnivanja izvr{en Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-409/01 od 11. 4. 2001.godine, u registarskom ulo{ku broj 65-01-0563-10 (stari broj 1-22962).

33. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003331 od 09.12. 2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa "SEL-MIA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet iugostiteljstvo i usluge Sarajevo, ul. Terezije bb/KSC Skenderija, ~iji je upis

osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-17626.Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

34. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003300 od 9 . 12.2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa P^ELARSKA ZADRUGA "BEE MED" sa potpunom odgovorno{}u VOGO[]A,ul. Safeta Krupi}a broj 5, Vogo{}a, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskomulo{ku broj 3-38.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

35. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-00333 od 15 . 12.2010.

godine, bri{e se iz sudskog registra subjekt upisa "CLAIRE TRAD ING"Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, unutra{nju i vanjskutrgovinu i usluge Sarajevo, ul. Dvor broj 21, Sarajevo, Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-25187.

36. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002707 od 28.10. 2010. godine, bri{e se iz Registra poslovnih subjekata Privredno dru{tvo za vanjski i unutra{nji promet "MAKO" d.o.o. Sarajevo, ul. Kulovi}a broj 3, Sarajevo, a koje je upisano u registarski ulo`ak broj 1-20581.

37. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003329 od 15.12. 2010. godine, bri{e se subjekt upisa "SHOROQ" d.o.o. za investicije, nekretnine,konsalting, turizam i trgovinu, Sarajevo, ul. Dolina broj 1, Sarajevo, Sarajevo, ~iji jeupis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 65-01-0046-08.

38. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003449 od 15.12. 2010. godine, bri{e se subjekt upisa, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u udru{tvenoj svojini "JADROAGENT SARAJEVO" me|unarodna pomorska isaobra}ajna agencija sa p.o. Sarajevo, ul. Kralja Tomislava broj 19, Sarajevo,Sarajevo, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-7913.

39. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003416 od 15.12. 2010. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subejkt upisa Dru{tvo za trgovinu, razvoj, izgradnju i upravljanje nekretninama "RADI DEVEL-OPMENT" d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije emerli}a broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-26193.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

40. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003406 od 16.12. 2010. godine, bri{e se subjekt upisa "MF Consalting" d.o.o. Sarajevo, ulica Muhameda Kantard`i}a broj 3/II, Sarajevo, Sarajevo, ~iji je up is osnivanja izvr{en uregistarskom ulo{ku broj 1-24722.

41. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-001499 od 21. 5.2010. godine, odre|uje se brisanje subjekta upisa po zaklju~enjuu likvidacionogpostupka "PLANTA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju,trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana bb, Sarajevo, up isanim u mati~nomreg. ulo{ku broj 1-21620, a na osnovu pravomo}nog rje{enja ovog Suda broj 065 0 L100666 09 L od 29. 4. 2010. godine.

Upis zabilje`be iz stava 1. ovog Rje{enja izvr{it }e se u registarskom ulo{ku bro j1-21620, u dijelu napomena za Glavnu knjigu registra.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 24  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 93/96

42. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-000938 od 5. 1.2011. godine, upisuju se podaci o ispravci Rje{enja broj 065-0-Reg-09-000938 od21. 4. 2009. godine, pa umjeso teksta "odre|uje se brisanje subjekta upisa zabilje`be" isti glasi:

Bri{e se po zaklju~enju likvidacionog pos tupka subekt upisa "BAZES" DJL za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Gornji Vele{i}i broj 2, ~iji je upis

osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-4050.Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisat }e se u Glavnoj knjizi

registra poslovnih subjekata.

43. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003600 od 5. 1.2011. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa "SCARPA" Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo, posredni{tvo i usluge d.o.o.Sarajevo, ul. Stupska bb, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj1-23874.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

44. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003595 od 5. 1.2011. godine, bri{e se po zaklju~enju likvidacionog postupka subjekt upisa Privredno dru{tvo za poslovne usluge "LEJLA" d.o.o. Sarajevo, ul. FerdeHauptmana broj 7, ~iji je upis osnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-3917.

Brisanje subjekta upisa iz stava 1. ovog Rje{enja upisati }e se u Glavnoj knjiziregistra poslovnih subjekata.

45. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003281 od 2 . 12.2010. godine, odre|uje se brisanje upisa zabilje`be Rje{enja Op}inskog suda uSarajevu broj 65 0 L 066544 08 L od 28. 9. 2010. godine, o otvaranju likvidacionogpostupka nad pravnim licem "GLOBAL BRIDGE TRUST" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Radi}eva broj 15, Sarajevo,Sarajevo, i odre|uje se brisanje rije~i "u likvidaciji" upisano u mati~ni reg. ulo`akbroj 65-01-0539-10 (stari broj 1-25622).

Upis zabilje`be iz stava 1. ovog Rje{enja izvr{it }e se u registarskom ulo{ku bro j65-01-0539-10 (stari broj 1-25622), u dijelu napomena za glavnu knjigu registra.

46. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-002592 od 4 . 10.2010. godine, bri{e se subjekt upisa "GEACOM" d.o.o. za mar ket ing i veleprodaju

Sarajevo, ul. Prve samostalne brigade broj 41, Sarajevo, Ilid`a, ~iji je upis osnivan ja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-22808.

48. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-l 1-000039 od 10. 1.2011. godine, ispravlja se Rje{enje Op}inskog suda u Sarjevu, broj065-0-Reg-07-001591 od 16. 5. 2007. godine na na~in {to se broj predmeta 065-0-Reg-07-001591 od 16. 5. 2007. zamjenjuje brojem 065-0-Reg-11-000039, a 

kojim je izvr{eno brisanje dru{tva pod nazivom "KOLAR" DJL Sarajevo, ~iji jeMBS1-19542. U preostalom dijelu Rje{enje iz stava 1. u cijelosti ostajeneizmjenjeno.

49. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-11-000040 od 10 . 1.2011. godine, ispravlja se Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu broj065-0-Reg-07-001592 od 16. 5. 2007. godine, na na~in {to se broj predmeta 065-0-Reg-07-001592 zamjenjuje brojem 065-0-Reg-11-000040, a kojim jeizvr{eno brisanje dru{tva pod nazivom "SCAN [PED" EXPORT-IMPORT DJLSarajevo, ~iji je MBS: 1-19575. U preostalom dijelu Rje{enje iz stava 1. u cijelostiostaje neizmjenjeno.

50. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-11-000038 od 10 . 1.2011. godine, ispravlja se Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu, broj065-0-Reg-07-001590 od 16. 5. 2007. godine, na na~in {to se broj predmeta 065-0-Reg-07-001590 zamjenjuje brojem 065-0-Reg-11-000038, a kojim keizvr{eno brisanje dru{tva pod nazivom "M.J. [ON" DJL Sarajevo, ~iji je MBS:1-19501. U preostalom dijelu dijelu Rje{enje iz stava 1. u cijelosti ostaje

neizmijenjeno.51. Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-003557 od 10. 1.

2011. godine, bri{e se subjekt upisa "PRODEX" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu, gra|evinarstvo, ugostiteljstvo i uslugeSarajevo, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe broj 30, Sarajevo, Sarajevo, ~iji je upisosnivanja izvr{en u registarskom ulo{ku broj 1-18877.

Broj 065-0-Reg-Z-11-00021713. januara 2011. godine

Sarajevo

(03-3-100/11)

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTIDA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA

SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM

SARAJEVSKI KANTON

Ali}/Osman/Salih, Oru`ani list br.496/83 izdat od PU Novi grad Sarajevo 37/1Selimovi}/Hajrudin/Samir, saobra}ajna dozvola broj BH2238122 izdata u

PU Centar Sarajevo 37/4Rebronja/Hidajeta/D evad, Li~na karta broj 07BQF8628 izdata u PU Ilid`a 37/6Fran~e{evi}/Bla`/Mar tin, Voza~ka dozvola broj 10BSE0086 izdata u PU

Novo Sarajevo 37/7Ha{imovi}/Esad/Selvedin, Li~na karta broj 07BRH1314 izdata u PU

Centar Sarajevo 37/8Ljuca/Murat/Mithad, Voza~ka dozvola broj 10BTF7098 izdata u PU Novi

Grad Sarajevo 37/9Ljuca/Murat/Mithad, Li~na karta broj 03BTB6035 izdata u PU Novi Grad

Sarajevo 37/10Omerovi}/Mensura/Miralem, Svjedo~anstvo od III razreda Mje{ovita 

srednja {kola Ilija{ 37/12Dem{ulov/Nazif/Alija, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0910244 izdata u PUIlid`a  37/14

Tomi}/Mustafa/Safija, Li~na karta br.04BQE1991 izdata od PU Ilid`a 37/15Bjelica/Sa lem/Hasan, Iskaznica RVI br.G-02-0432 pod rb.00023521 izdata 

u Op{tini Centar Sarajevo 37/16Habibovi}/Mirsad/Melissa, Li~na karta br.10BOC6174 izdata od PU

Had`i}i 37/17Dervi{begovi}/Ibrahim/Hasan, Registarske tablice br. A52-M-006 izdata 

od PU Novi grad Sarajevo 37/18Ljubun~i}/Izet/Nejra, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0933094 izdata od PU

Centar Sarajevo 37/19Salki}/Idriz/Murat, Li~na karta br.07BNC4772 izdata od PU Vogo{}a 37/20Salki}/Idriz/Murat, Voza~ka dozvola br.07BNA9237 izdata od PU Vogo{}a 37/21Kranjec/Vjekoslav/Ivan, Li~na karta br.04BRE2270 izdata od PU Centar 

Sarajevo 37/22

Suba{i}/-/Sabira, Li~na karta broj 10BTO7226 izdata u PU Novi GradSarajevo 37/25

D`ubur/Ismet/Emina, Voza~ka dozvola broj 06BSC6933 izdata u PU NovoSarajevo 37/27

D`ubur/Ismet/Emina, Li~na karta broj 05BSG7501 izdata u PU NovoSarajevo 37/28

Hod`i}/Ismet/Ismir, Rje{enje za obavljanje sam.djela. br.03-21-470/05 od19.09.2005.g.izdato u Op}ini Novo Sarajevo 37/31

Musli}/Ejub/Mujo, Li~na karta broj 03BTC9414 izdata u PU Novi GradSarajevo 37/32

D`eko/Mehmed/Elvedin, Voza~ka dozvola broj 04BTC5128 izdata u PUNovi Grad Sarajevo 37/35

Mehinovi}/Began/Senada, Li~na karta broj 05BSG2630 izdata u PU NovoSarajevo 37/36

Ali}/Began/Senada, Voza~ka dozvola broj 05BSC3811 izdata u PU Novo

sarajevo 37/37[aboti}/[efkija/Elma, bankovni ra~un broj 190045785-2 izdat kod

Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 37/38Smaji}/Enes/Ena, Li~na karta broj 05BRF6901 izdata u PU Centar 

Sarajevo 37/39Mustafi}/Mustafa/Fadil, Potvrda o registraciji broj AA0217914 izdata kod

PU Centar Sarajevo 37/41Boris Fraymovich, Potzvrda o registraciji broj AA0220482 izdata kod PU

Centar Sarajevo 38/1Sulejmanovi}/Ljubica/Zlatan, Indeks broj 2141 Fakultet informati~kih

tehnologija Univerzitet "D`emal Bijedi}" Mostar  38/4Leka/Akif/Faketa, Li~na karta broj 04BRE4925 izdata u PU Centar 

Sarajevo 38/5Hakanovi}/-/Had`ira, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 38/6Omersofti}/-/Aida, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0920934 izdata u PU Stari

Grad Sarajevo 38/7

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 25

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 94/96

Hod`urda/Senada/Azra, Voza~ka dozvola broj 07BQC2625 izdata u PUIlid`a  38/8

Hod urda/Senada/Azra, Li~na karta broj 07BQF9804 izdata u PU Ilid`a 38/9Salkanovi}/Fadil/Aida, Bankovni ra~un broj 09001003113 izdat kod

Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 38/10Nuki}/Mehe/]amka, Li~na karta broj 10BPC5145 izdata u PU Ilija{ 38/11

Nuki}/Rame/Razija, Li~na karta broj 10BPC5790 izdata u PU Ilija{ 38/12Palo/Rame/Halil, Li~na karta broj 10BSJ2811 izdata u PU Novo Sarajevo 38/14Ihtijarevi}/Mustafa/Enesa, Registarska tablica br.M20-T-098 izdata od PU

Centar Sarajevo 38/16Jugo/Avdija/Adis, Li~na karta broj 10BMF0994 izdata u PU Stari Grad

Sarajevo 38/19Demird`i}/-/Amira, Diploma br. 11540 Ekonomski fakultet Sarajevo 38/20Kuki}/Hasan/Nuraga, Bankovni ra~un broj 190045766-2 izdat kod

Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 38/22Kuki}/Hasan/Nuraga, Bankovni ra~un broj 09001004452 izdat kod

Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 38/23^orbo/Bajro/Sabina, Li~na karta broj 10BQH8786 izdata u PU Ilid`a 38/25Pand`o/Hasan/Azra, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti broj

04/1-20-54/00 od 22.02.2000.god,izdato u Op}ini Had`i}i 38/26]emo/Avdo/Nizama, Li~na karta br.07BSH6838 izdata od PU Novo

Sarajevo 38/30Sinanovi}/-/Galib, radna kjni`ica izdata u Op}ini Srenrenik 38/33

Vukobrat/Borko/Budo, registarska tablica broj A35-E-279 izdata u PUNovo Sarajevo 38/40

Zari}/Peri{a/Bojana, Saobra}ajna dozvola broj BH2426991 izdata u PUCentar Sarajevo 38/41

Zari}/Peri{a/Bojana, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0255192 izdata u PUCentar Sarajevo 38/42

Komarica/Azim/Mensur, Li~na karta broj 09BTO1208 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 38/43

Kolar/Meho/Hasan, Li~na karta broj 04BUA0719 izdata u PU Trnovo-FBIH 38/44

Kolar/Meho/Hasan, Kartica RVI redni br.003i br.kartice 00028612 izdata uOp}ini Trnovo-F BIH 38/45

Lizde/Velija/\evad, registarska tablica broj 126-A-455 izdata u PU StariGrad Sarajevo 38/47

Krko/Ekrem/Rijad, Li~na karta broj 10BSJ5855 izdata u PU NovoSarajevo 38/48

Pourki/-/Mehrdad, bankovni ra~uni broj 090026502-6, 190036933-9,040004000-2 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH 38/49

Musi}/Agan/Arnela, Li~na karta broj 04BQD0004 izdata u PU Ilid`a 38/50Pa{i}/Edhem/Harun, Li~na karta broj 10BRI3546 izdata u PU Centar 

Sarajevo 38/54Udovi~i}/Halida/Adnan, Voza~ka dozvola broj 04BQB0043 izdata u PU

Ilid`a  38/55Hrelja/Kemal/Alica, Li~na karta 05BRG1937 izdata u PU Centar Sarajevo 38/56Dedei}-Ljubovi} Amela, Saobra}ajna dozvola broj BH3037595 izdata u

PU Centar Sarajevo 38/57Hebib-Ivan~i} Edina, registarska tablica broj 268-J-145 izdata u PU Centar 

Sarajevo 39/1Goru`di}/Zijad/D`ejna, Registarska tablica broj 132-T489 izdata u PU

Had`i}i 39/3Dizdar/Halil/Erdem, Li~na karta broj 10BQH7921 izdata u PU Ilid`a 39/4Dizdar/Halil/Erdem, Voza~ka dozvola broj 07BQC2563 izdata u PU Ilid a 39/5Uzunovi}/Mustafa/Samir, Li~na karta broj 07BME3544 izdata u PU Stari

Grad Sarajevo 39/7]ehaji}/-/Amir, Registarska tablica broj E63-A-738 izdata u PU Novi GradSarajevo 39/8

Bali}/Mehmed/Jasmin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0257063 izdata u PUCentar Sarajevo 39/9

Smajlovi}/Jusufa/Nijaz, Voza~ka dozvola broj 09BOA9518 izdata u PUHad`i}i 39/10

Smajlovi}/Jusufa/Nijaz, Li~na karta broj 05BOB5581 izdata u PU Had`i}i 39/11Durgut/Enes/Damira, registarska tablica broj 090-M-246 izdata u PU Novo

Sarajevo 39/12Had`ime{i}/-/Malik, Saobra}ajna dozvola broj BH3250969 izdata u PU

Novo Sarajevo 39/13Had`i}/[ukrije/Refet, Registarska tablica broj O70-A-612 izdata u PU

Centar Sarajevo 39/15Brankovi}/Mesud/Edhem, Bankovni ra~un broj 190028664-0 izdat kod

Raiffeisen bank dd Sarajevo 39/16

Brbovi}/-/Nedim, Li~na karta br.04BRD9400 izdata od PU Centar Sarajevo 39/17

Mandi}/Nikica/Radivoje, Li~na karta br.08BRH6227 izdata od PU Centar 39/18Mandi}/Nikica/Radivoje, Voza~ka dozvola 08BRD4073 izdata od PU

Centar Sarajevo 39/19Morina/Avdija/Nisvet, Li~na karta br.06BOB8296 izdata od PU Had`i}i 39/20

Gavrani}/Marko/Matija, Li~na karta br.03BTC6357 izdata od PU Novigrad Sarajevo 39/21Koki}/Mirsad/Belma, Indeks Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i

sig.studije Sarajevo 39/22Biser/-/Alisa, Registarska tablica broj T39-J-255 izdata u PU Novo

Sarajevo 39/23Lotinac/Faik/Mustafa, registarske tablice broj J42-A-164 izdate kod PU

Centar Sarajevo 39/24^engi}/Ramo/Suvada, Li~na karta broj 03BQA3188 izdata u PU Ilid`a 39/26Agi}/-/Nihad, radna knj i ica izdata u Op}in i Centar Sarajevo 39/27D`evlan/Zaim/Hakija, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0285829 izdata u PU

Novi Grad Sarajevo 39/28Ba{i}/Nihad/Jasmina, Voza~ka dozvola broj 07BTE7558 i zdata u PU Novi

Grad Sarajevo 39/29Ba{i}/Nihad/Jasmina, Li~na karta broj 08BTM5328 izdata u PU Novi Grad

Sarajevo 39/30Deliba{i}/Sakib/Nezir, Registarska tablica broj 050-T-999 izdate kod PU

Kakanj 39/32Me{i}/Hasan/Mejra, bankovni ra~un broj 19000704142 izdat kod

Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 39/34Ramadan/-/Behija, Li~na karta broj 08BTN0082 izdata u PU Novi Grad

Sarajevo 39/35Imeri/Skender/Adi, Paso{ br.6132712 izdat 08.10.2008. godine od strane

MUP-a Kantona Sarajevo 40/1Mangafi}/^edomir/Zagorka, Bankovni ra~un br.190043458-8 izdat od

strane Raiffeisen bank Sarajevo 40/2^engi}/Sa lem/Adnan, Paso{ br.5915566 izdat 17.04.2008. od strane

MUP-a Kantona Sarajevo 40/3Ja{arevi}/Kasim/Kemal, Registaske tablice br.992-E-181 izdate od PU

Ilija{ 40/5Ja{arevi}/Kasim/Kemal, Saobra}ajna dozvola br.BH2772883 izdata od PU

Ilija{ 40/6Selmanovi}/Ekrem/Esad, Potvrda o registraciji br.AA0191949 izdazta od

PU Centar Sarajevo 40/7Baralija/Mumin/[erif, Li~na karta br.03BMA8837 izdata od PU Stari grad

Sarajevo 40/8Torbica/Marko/Veronika, Bankovni ra~un br.190041668-4 izdat od strane

Raiffeisen bank Sarajevo 40/9Me|useljac/Mujo/Mirsad, Voza~ka dozvola br.08BNA9973 izdata od PU

Vogo{}a  40/10Hrvat/Hamid/Munib, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0071308 izdata od PU

Centar Sarajevo 40/13Oputi}/Jusuf/Hasna, Li~na karta br.04BSG0169 izdata od PU Novo

Sarajevo 40/14Be}irba{i}/Fikret/Belma, Li~na karta br.09BRH7672 izdata od PU Centar 

Sarajevo 40/15Be}irba{i}/Fikret/Belma, Voza~ka dozvola br.05BRC4515 izdata od PU

Centar Sarajevo 40/16Bajraktarevi}/-/Ahmed, Voza~ka dozvola br.05BRC4515 izdata od PU

Centar Sarajevo 40/17

Raji}/Mijo/Anton, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0888937 izdata od PUCentar Sarajevo 40/19Palo/Meho/Nermina, Registarske tablice br.925-T-191 izdate od PU Novi

grad Sarajevo 40/21Ihtijarevi}/Mustafa/Enesa, Voza~ka dozvola br.08BRD3335 izdata od PU

Centar Sarajevo 40/23Gani}/Mahmut/Ago, Bankovni ra~un br.1011015008435762 izdata od

strane Privredne banke Sarajevo 40/24Fehratovi}/Hasan/Ahmet, Li~na karta br.03BTC2189 izdata od PU Novi

grad Sarajevo 40/26Fehratovi}/Hasan/Ahmet, Voza~ka dozvola BR.10BTF9822 izdata od PU

Novi grad Sarajevo 40/27Fehratovi}/Hasan/Ahmet, Saobra}ajna dozvola br.BH2250197 izdata od

PU Novi grad Sarajevo 40/28U`i~anin/]amil/Ajka, Li~na karta br.03BTD0973 izdata od PU Novi grad

Sarajevo 40/29

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 26  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 95/96

\ipa/Emsal/Jasmina, Li~na karta br.07BTM3446 izdata od PU Novi gradSarajevo 40/30

Pecar/Sa lem/Nermina, Li~na karta br.04BMC9308 i zdata od PU Stari grfadSarajevo 40/33

Simi}/Milivoje/Ognjen, Radna knji`ica izdata u Op{tii Novo Sarajevo 40/35^au{/[aban/Mirsad, Registarska tablica br. 380-E-623 izdata od PU Ilid`a 40/36

Agovi}/Spaho/Rifat, Registarska tablica br. A19-J-269 izdata od PU Ilid`a 40/37Agi}/Zuhrija/Selma, Li~na karta br.04BRD5996 izdata od PU Centar Sarajevo 40/38

Agi}/Zuhrija/Selma, Voza~ka dozvola br.07BRD0790 izdata od PU Centar Sarajevo 40/39

O{ijan/Sabrija/Mujo, registarska tablica br.110-T-088 izdata od PU Novigrad Sarajevo 40/40

Murti}/Remzo/Azmir, Registarska tablica br. 652-M-583 zdata od PUHa`i}i 40/41

Zeni~anin/Fadil/D`enan, Rj br.04-21-289/10 od 07.10/10, Frizerski sa lon"INN" 2 u Sarajevu 40/43

Had`i}/Senad/Melisa, Svjedo~anstvo I i II razreda Poljoprivredno-veterinarske prehrambene {kole u Sarajevu,smjer cvije}ar  40/44

Markovi} (Mile) Nata{a, diploma broj 3447/90 - AP 505 Arhitektonskogfakulteta u Sarajevu, izdata 1990. g. 6

UNSKO-SANSKI KANTON

Kolji} Fikret, putna isprava broj 5868791, izdata 20. 3. 2008. MUP USKBiha} 406

Kali} Dragan, li~na karta broj 05CPC4655, izdata 3. 2. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  407

Hod`i} Elvir, putna isprava broj 4432848, izdata 4. 8. 2003. MUP USKBiha} 408

Radakovi} Vladislav, li~na karta broj 05CNA5054, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 409

Gra~anin Almir, putna isprava broj 3806259, izdata 15. 6. 2001. MUP USKBiha} 410

Jusi} Refik, li~na karta broj 05CMB1240, izdata 25. 3. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 411

Begovi} Mirela, voza~ka dozvola broj 09CLC9819, izdata 18. 11. 2009.Odsjek za administraciju Biha} 412

[ari} Almir, li~na karta broj 03CPA2138, izdata 26. 3. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  413

Zahirovi} Izudin, putna isprava broj 5367786, izdata 4. 4. 2007. MUP USKBiha} 414Mujaki} D`evad, voza~ka dozvola broj 05CLB9545, izdata 28. 3. 2005.

Odsjek za administraciju Biha} 415Grahovi} Hanife, li~na karta broj 04CPB0399, izdata 3. 6. 2004. Odsjek za 

administraciju Velika Kladu{a  416Karabegovi} Amir, putna isprava broj 4337411, izdata 2003. MUP USK

Biha} 417Mu{eta Mujo, putna isprava broj 4233157, izdata 20. 1. 2003. MUP USK

Biha} 418Mu{eta Samira, putna isprava broj 4233156, izdata 20. 1. 2003. MUP USK

Biha} 419]emal Adis, li~na karta broj 04CMA5925, izdata izdata 5. 8. 2004. MUP

USK Biha} 420

POSAVSKI KANTON

Mar{i} @eljko, osobna iskaznica broj 05BVB2584, izdata 12. 6. 2005. MUPPK Ora{je 54

TUZLANSKI KANTON

Musi} Mersed, duplikat indeksa broj III-107/05Edukacijsko-rehabilitacionog fakulteta u Tuzli 400

Kukuruzovi} Sadeta, li~na karta broj 03CFA0322, izdata 14. 10. 2003.CIPS Gra~anica  401

Mujki} Suada, li~na karta broj 05CGA4688, izdata CIPS Doboj Istok 402\uli} Senad, paso{ broj 4054792, izdat MUP Gra~anica 403]osovi} Aj{a, paso{ broj 6166366, izdata 5. 12. 2008. Odjeljenje za 

administraciju Tuzla  404Pandur Mevludin, putna isprava broj 6384986, izdata 13. 10. 2009.

Odjeljenje za administraciju Tuzla  405Bajri} Jasmina, putna isprava broj 5242500, izdata 8. 11. 2006. Odjeljenje

za administraciju Tuzla  406Sejdovi} Giuliano, li~na karta broj 10CFE9775, izdata 8. 6. 2010. CIPS

Gra~anica  407

]uri} Amela, voza~ka dozvola broj 05CFB3412, izdata 4. 7. 2005. CIPSGra~anica  408

Salihovi} Mevlida, svjedod`ba o zavr{enom I razredu ekonomske {koledjel. br. 04-1485-1/98, izdata 16. 6. 1998. godine od JU MS[ Srebrenik 409

Salihovi} Mevlida, svjedod`ba o zavr{enom II razredu ekonomske {koledjel. br. 04-1640-2/99, izdata 28. 6. 1999. godine od JU MS[ Srebrenik 410

Salihovi} Mevlida, svjedod`ba o zavr{enom III razredu ekonomske {koledjel. br. 04-1480-1/2000, izdata 27. 6. 2000. godine od JU MS[Srebrenik 411

Salihovi} Mevlida, svjedod`ba o zavr{enom IV razredu ekonomske {koledjel. br. 04-223-3/01, izdata 16. 5. 2001. godine od JU MS[ Srebrenik 412

Salihovi} Mevlida, diploma o zavr{enoj ekonomskoj {koli djel. br.04-800-3/2001, izdata 11. 6. 2001. godine od JU MS[ Srebrenik 413

Im{irovi} Sanel, svjedod`ba o zavr{enom I razredu ma{inske stru~ne {koledjel. broj 04-544-3/93, izdata 12. 8. 1993. godine od Tehni~e i srodne{kole Srebrenik 414

Im{irovi} Sanel, svjedod`ba o zavr{enom II razredu ma{inske stru~ne {koledjel broj 04-488-3/94, izdata 31. 8. 1994. godine od Tehni~e i srodne{kole Srebrenik 415

Im{irovi} Sanel, svjedod`ba o zavr{enom III razredu ma{inske stru~ne{kole djel. broj 04-205-3/95, izdata 7. 6. 1995 . godine od MS[ Srebrenik 416

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON

Imamovi} [efik, li~na karta broj 07CUD3008, izdata 1. 11. 2007. Odsjek za administraciju Kakanj 512

Ba{i} Mustafa, registarske tablice broj 575-T-114, izdate Odsjek za administraciju Te{anj 513

JU Dom zdravlja Te{anj, registarske tablice broj 940-E 503, izdate Odsjekza administraciju Te{anj 514

Muj~i} Muhamed, registarske tablice broj 127-K-470, izdate Odsjek za administraciju Te{anj 515

Glava{ Franj, saobra}ajna dozvola broj BH 2546874, izdata 15. 7. 2008.Odsjek za administraciju Te{anj 516

Ali} Kasim, saobra}ajna dozvola broj BH 2451553, izdata 4. 7. 2007.Odsjek za administraciju Te{anj 517

Deduki} Union DOO, saobra}ajna dozvola broj BH 1146963, izdata 15. 5.2001. Odsjek za administraciju Te{anj 518

Ogri} Salko, saobra}ajna dozvola broj BH 1742871, izdata 7. 6. 2004.Odsjek za administraciju Te{anj 519

Ogri} Salko, saobra}ajna dozvola broj BH 1742872, izdata 7. 6. 2004.

Odsjek za administraciju Te{anj 520Eurocommerce DOO, saobra}ajna dozvola broj BH 2735441, izdata 12. 12.2007. Odsjek za administraciju Te{anj 521

Auto centar [kolji} DOO, saobra}ajna dozvola broj BH 2905320, izdata 8.5. 2008. Odsjek za administraciju Te{anj 522

Kajmi} Mirsad, saobra}ajna dozvola broj BH 3346878, izdata 2. 9. 2009.Odsjek za administraciju Te{anj 523

Jaband`i} Ermina, saobra}ajna dozvola broj BH 2450780, izdata 22. 10.2007. Odsjek za administraciju Te{anj 524

Suba{i} Idriz, saobra}ajna dozvola broj BH 2299288, izdata 17. 8. 2006.Odsjek za administraciju Te{anj 525

Korajli} Kenan, saobra}ajna dozvola broj BH 2546039, izdata 24. 4. 2008.Odsjek za administraciju Te{anj 526

Hojkuri} Samir, saobra}ajna dozvola broj BH 3200491, izdata 30. 4. 2009.Odsjek za administraciju Te{anj 527

Muj~i} Muhamed, saobra}ajna dozvola broj BH 2451171, izdata 25. 12.2006. Odsjek za administraciju Te{anj 528

AD Nercomerc DOO Te{anj, potvrda o registraciji vozila broj AA0150038 ,izdata 22. 10. 2009. Odsjek za administraciju Te{anj 529

Eurocommerce DOO Te{anj, potvrda o registraciji vozila broj AA0476593,izdata 10. 9. 2010. Odsjek za administraciju Te{anj 530

Eurocommerce DOO Te{anj, potvrda o registraciji vozila broj AA0476592,izdata 10. 9. 2010. Odsjek za administraciju Te{anj 531

Orlovi} Mujo, potvrda o registraciji vozila broj AA0150599, izdata 25. 12.2009. Odsjek za administraciju Te{anj 532

]ori} Ismet, potvrda o registraciji vozila broj AA0476369, izdata 23. 8.2010. Odsjek za administraciju Te{anj 533

Omi} [aha, potvrda o registraciji vozila broj AA0476836, izdata 1. 10.2010. Odsjek za administraciju Te{anj 534

Orlovi} Mujo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0085808, izdata 25. 12.2009. Odsjek za administraciju Te{anj 535

Jaband`i} Ermina, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0494376, izdata 20.10. 2009. Odsjek za administraciju Te{anj 536

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda , 2. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 9 - Stranica 27

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 9; 2.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-9-232011 96/96

Korajli} Kenan, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0815690, izdata 23. 4.2010. Odsjek za administraciju Te{anj 537

Lihi} Halida, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0495530, izdata 26. 11.2009. Odsjek za administraciju Te{anj 538

AD Nercomerc DOO Te{anj, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0496062,izdata 17. 12. 2009. Odsjek za administraciju Te{anj 539

Bari} Stipo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0225963, izdata 24. 8.2010. Odsjek za administraciju Te{anj 540Alihod`i} Ned`ad, reg. tablice broj 373-M-854, izdate Odsjek za 

administraciju Visoko 541Mehmedovi} Hasija, li~na karta broj 05DDC6227, izdata Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i 542Hala} Ramiz, voza~ka dozvola broj 04DEA4293, izdata 2. 8. 2004. Odsjek

za administraciju Visoko 543Hala} Ramiz, saobra}ajna dozvola broj BH 2081586, izdata 27. 1. 2009.

Odsjek za administraciju Visoko 544Hala} Ramiz, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0822313, izdata 27. 1.

2010. Odsjek za administraciju Visoko 545Ja{arevi} Behrudin, reg. tablice broj A74-J-610, izdate Odsjek za 

administraciju Zenica 546Mir~i} Sre}ko, voza~ka dozvola broj 04DBA1744, izdata 24. 12. 2004.

Odsjek za administraciju Vare{ 547Mir~i} Sre}ko, osobna iskaznica broj 04DBA6741, izdata 24. 12. 2004.

Odsjek za administraciju Vare{ 548Krezo Ru`ica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0830940, izdata Odsjekza administraciju @ep~e 549

Dropulja Mira, osobna iskaznica broj 09CYC6039, izdata 9. 2. 2009.Odsjek za administraciju @ep~e 550

Krezo Ru`ica, potvrda o registraciji vozila broj AA0152542, izdata Odsjekza administraciju @ep~e 551

Me{i} Elmin, li~na karta broj 07DAB2762, izdata 19. 3. 2007. Odsjek za administraciju Breza 552

Mand`uka Senaid, putna isprava broj 5602104, izdata 3. 8. 2007 . Odsjek za administraciju @ep~e 553

GD "GRADNJA" DD Zenica, vlasni~ka dozvola broj BA0843600, izdata Odsjek za administraciju Zenica 554

Juhi} Avdo, saobra}ajna dozvola broj BH 2548724, izdata Odsjek za administraciju Zenica 555

Lozi} Anita, voza~ka dozvola broj 10CTE6683, izdata Odsjek za administraciju Zenica 556

Bajramovi} Benjamin, reg. tablice broj K75-A-605, izdate Odsjek za administraciju Zenica 557

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Torlak (Mirsad) Mirsada, radni~ka knji`ica broj 201/08, izdata 2. 7. 2008.Op}ina Novi Travnikk 384

[akalo Nezir, prometna dozvola broj BH 2356608, izdata Odsjek za administraciju Travnik 385

[aki} Remzija, li~na karta broj 05DFD8420, izdata 23. 2. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 386

Lovrinovi} Drago, li~na karta broj 03DFA5840, izdata 10. 7. 2003. Odsjekza administraciju Travnik 387

Peri} Ivka, li~na karta broj 04DFD0319, izdata 27. 8. 2009. Odsjek za administraciju Travnik 388

Zahirovi} Mirsad, voza~ka dozvola broj 06DFB5713, izdata 7. 6. 2006.Odsjek za administraciju Travnik 398

@uljevi} Ivan, oru`ni list broj N-00010100, broj registra 21/08, izdat 12. 5.2008. Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje 399

Mili} Rafael, li~na karta broj 05DGA9250, izdata 17. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 400

Zahirovi} Enes, li~na karta broj 05DGA9557, izdata 23. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 401Zahirovi} Enes, voza~ka dozvola broj 05DGA4032, izdata 7. 4. 2005.

Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 402Musi} Atija, prometna dozvola broj BH 3011168, izdata Odsjek za 

administraciju Travnik 403^orovi} Amar, li~na karta broj 06DFE3577, izdata 10. 5. 2006. Odsjek za 

administraciju Travnik 404Tahirovi} Hazim, li~na karta broj 09DFF6418, izdata 22. 9. 2009. Odsjek za 

administraciju Travnik 405\onli} Enisa, li~na karta broj 05DFD8854, izdata 9. 3. 2005. Odsjek za 

administraciju Travnik 406[imi} Vesna, voza~ka dozvola broj 05DIA2053, izdata 25. 2. 2005. Odsjek

za administraciju Fojnica 407Dadovi} Amera, li~na karta broj 03DOA1419, izdata 11. 11. 2003. Odsjek

za administraciju Bugojno 408Delali} (Mustafa) Alija, oru`ni list No. 00001584, broj registra 246/05,

izdat 15. 9. 2005. Policijska stanica Bugojno 409Pidro Sa lem, li~na karta broj 05DOC0114, izdata 28. 2. 2005. Odsjek za 

administraciju Bugojno 410Gad`a Zdravko, li~na karta broj 07DOC6087, izdata 15. 3. 2007. Odsjek za 

administraciju Bugojno 411Lovri} Drago, potvrda o vlasni{tvu vozila broj 0782437, izdata Odsjek za 

administraciju Busova~a  412Lu{ija Adis, osobna iskaznica broj 10DLB5262, izdata 4. 1. 2010. Odsjek

za administraciju Busova~a  413Relota Pavo, osobna iskaznica broj 08DLB4062, izdata 3. 7. 2008. Odsjek

za administraciju Busova~a 414Trako Enisa, reg. tablice broj E50-0-109, izdate Odsjek za administraciju

Vitez 415Malji} Ivo, saobra}ajna dozvola broj BH 3016974, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 416Malji} Ivo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0802892, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 417Mlaki} Karlo, osobna iskaznica broj 04DNA5997, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 418Mangafi} Fadil, osobna iskaznica broj 09DNC3142, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 419Livan~i} Zdravko, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0802830, izdata 

Odsjek za administraciju Vitez 420Juki} Biljana, radni~ka knji ica broj 588/2004, izdata Op}ina Vitez 421Duman~i} @eljo, prometna dozvola broj 152, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 422Vidovi} Danijel, voza~ka dozvola broj 06DNA8011, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez 423

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON

[ukman Ademir, voza~ka dozvola broj 10BHA4443, izdata 4. 10. 2010.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 9 - Stranica 28  – Oglasni di o – Srijeda, 2. 3. 2011.